ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2010 2011"

Transkript

1 ÅRSBERETNING Mental Helse Oslo er ett av i alt 19 fylkeslag i Mental Helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Vår erfaringskompetanse innenfor psykisk helse, er sammen med fagkompetanse, avgjørende for utviklingen av gode psykiske helsetilbud i Norge. Vi er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. MEDLEMMER OG LOKALLAG: Mental Helse Oslo hadde pr medlemmer. Det er en nedgang på 29 fra året før, og det er en utvikling fylkeslaget vil gjøre sitt ytterste for å snu. Fylket hadde i 2010 syv aktive lokallag med følgende medlemstall: Alna 43 Bjerke 26 Grorud 27 Nordre Aker 22 Stovner 46 Søndre Nordstrand 38 Ullern 39 Fylkesstyret har bestått av: Leder Berit Schjefstad Nestleder / kasserer Jørund Schwach Studieleder Christine Rosenqvist Styremedlem Mette Grønli Styremedlem Fredrik Schiørn Varamedlem Toril Richter Varamedlem Ragnhild Ueland Lium Varamedlem Olav Stensrud Det har ikke lykkes Mental Helse Oslo å få inn et styremedlem fra Mental Helse Ungdom Oslo, og Torill Richter trakk seg i løpet av våren 2010 fra vervet som varamedlem. STYREMØTER: Det har vært avholdt 10 styremøter i perioden og 90 saker har vært behandlet. Styremøtene avholdes i fylkeslagets lokaler i Prinsensgate 6. Møteledelse og innkalling har hovedsakelig vært ved leder, og protokollskriving har vært ved Ragnhild Ueland Lium. BEMANNING OG ADMINISTRASJON: Mental Helse Oslo har i forbindelse med utvikling og etablering av kompetansesenter for erfaringskompetanse leid inn konsulentbistand fra Prosjektforum tilsvarende en 40 % stilling høsten 1

2 2010. Vi har hatt en prosjektmedarbeider ansatt i 20 % fra september I tillegg har vi en regnskapsmedarbeider ansatt i 20 % stilling. Fra og med januar 2011 har vi ansatt en daglig leder i 30 % stilling. Vi har også knyttet til oss to tillitsvalgte som går på forskjellige kontrakter med NAV, som bidrar med faste arbeidsoppgaver i tilknytning til fylkeslagets aktivitet. Regionsekretærene er også inne og bidrar i forhold til planlegging og gjennomføring av kurs og aktiviteter. Leder, nestleder og studieleder har vært på kontoret så mye de har hatt mulighet til i tillegg til andre representasjonsoppgaver. Styret består av 5 kvinner og 3 menn hvorav en kvinne har trukket seg i perioden. Det fysiske arbeidsmiljøet er tilfredsstillende, etter omfattende oppussing av lokalene, og vi har kildesortering av papir og annet avfall. OPPUSSING AV LOKALER Mental Helse Oslo har i perioden hatt stort fokus på å få renovert lokalene våre slik at de nå fremstår som lyse og innbydende og mye mer egnet til å dekke våre behov. Sommeren ble brukt på en total oppussing hvor vi endret rominndelingen, byttet ut kjøkkenet og gjorde kontorplassene mer funksjonelle. Vi har nå fire kontorplasser, et stort møterom med sofagruppe og kjøkken, samt et lagerrom / arkivrom. Vi har brukt av egne midler til dette, i all hovedsak en arv som ble testamentert til oss fra et medlem. KOMPETANSESENTER Vi har hatt stort fokus på etablering av et senter for erfaringskompetanse i Oslo det siste året. Oslo kommune har bevilget midler øremerket dette formålet. Målet er at Mental Helse Oslo skal fremstå som en tydelig og god samarbeidspartner for helse- og sosialtjenesten, og at medlemmene og lokallagene skal oppleve at vi har gode, matnyttige og hyggelige tilbud. Arbeidet har i hovedsak bestått i å kartlegge fokusområder, strukturere aktivitet og etablere rutiner for intern organisering og utadrettet virksomhet. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt, men er en pågående prosess. TILBUD OG AKTIVITET Åpen onsdag er et nytt tiltak i regi av MHO. Formålet er å ha en fast dag hvor det alltid er folk til stede på kontoret. Vi serverer en felles (billig) lunsj kl 12:30, og vi har av og til aktiviteter på ettermiddagene. Vi har for eksempel invitert innledere til å snakke om kosthold, vi har hatt hobbyverksted, julegløgg og lesesirkel Temakvelder. Vi har arrangert 4 temakvelder på Litteraturhuset i løpet av perioden. Dette har vært et godt besøkt og populært tiltak. Vi forsøker med dette å nå ut til et bredere publikum, alminneliggjøre psykisk helse, samt å sette fokus på viktige tema. Dette mener vi at vi har lykkes godt med. I august arrangerte vi båttur fra Sandefjord til Strømstad for medlemmer og tillitsvalgte. Ca 25 personer deltok. 2

3 Romjulstur. Vi arrangerte en meget vellykket romjulstur med DFDS Seaways. Ca 30 personer deltok. Julebord. Vi hadde Julebord på Stortorvets gjestgiveri. Dette er også et populært tiltak for medlemmene våre og ca 40 personer deltok. KURS OG OPPLÆRING Styreseminar i Ed. Vi har en tradisjon på å reise til Ed i Sverige hver vår etter årsmøtet. Her får det nye styret mulighet til å bli kjent, og bli enige om prioriteringer og ansvarsområder og oppgaver for kommende periode. Vi opplever dette som et nyttig seminar som skaper engasjement og samhold i styret. Bente Aksnes fra Prosjektforum var med som prosessleder. Lokallagskurs på Rustad. I 2010 inviterte vi lokallagene til lokallagssamling på Rustad Fjellstue ved Sjusjøen. Tema for samlingen var sosialpolitisk påvirkningsarbeid, og intern samhandling og kommunikasjon. De fleste aktive lokallagene, og flere fra fylkesstyret var med på samlingen, og tilbakemeldingene var at det var et nyttig og lærerikt kurs. Regionsekretær, informasjonsleder i Mental Helse og fylkesleder var ansvarlig for innledninger og gjennomføring av kurset. Kassererkurs. En del av de nye lokallagene har signaliserte behov for opplæring av kasserere, så derfor arrangerte fylkeslaget kassererkurs for lokallagene høsten Regionsekretær var ansvarlig for kurset. Tøyenseminaret har blitt en årlig tradisjon for oss. I år var tema Psykisk helse og virksomhet. Om å falle av lasset. Det var ca 50 deltagere, og deltagerne kom både fra brukere og fra tjenesteytere (NAV, bydel, DPS). Det var et spennende og viktig seminar og tilbakemeldingene fra deltagerne gode. Ansvarlig for planlegging og gjennomføring var studieleder, daglig leder, styremedlemmer og eksterne samarbeidsparter fra ressurssenter for Psykisk Helse ved vinderen DPS og Rådet for Psykisk Helse Styrets forberedelse til årsmøte er også et kurs avholdt i januar 2011 på oppfordring fra lokallagene. Kurset er en gjennomgang av forarbeidet styret må gjøre i forkant av et årsmøte. Ansvarlig for gjennomføring var regionsekretær. OPPFØLGING AV LOKALLAG Fylkeslaget og regionsekretær har bistått og svart på henvendelser fra lokallag så godt vi har kunnet. Vi har bidratt i forbindelse med oppstart og vært til stede på enkelte styremøter ved behov, samt noen av arrangementene til lokallagene. Dette er imidlertid et arbeid vi ønsker å videreutvikle, og ha fokus på i året som kommer. I tillegg til å arrangere kurs for lokallagene, så har vi også bistått de aktive lokallagene økonomisk. Hvert aktive lokallag har fått et tilskudd på ,- kr hver. Dette fordi vi vet at bydelene i varierende grad er flinke til å gi støtte til lokallag, slik at vi ønsker å bidra til å sikre trygge rammebetingelser for lokallagene i Oslo. Vi vet at dette også er et ønske fra Oslo Kommune, som er en av de største bidragsyterne til finansiering av driften av organisasjonen. 3

4 REPRESENTASJON Medlemmer og tillitsvalgte i Mental Helse Oslo representerer organisasjonen i en rekke råd og utvalg både på bydelsnivå, Helse Foretak (HF) og Regionale Helse Foretak (RHF), samt lokale NAV- kontorer og fylkes NAV. I tillegg er flere av våre tillitsvalgte medlemmer i kontrollkommisjonene ved de lokale HFene. VERDENSDAGEN Verdensdagen for psykisk helse markeres hvert år 10. oktober. Mange av lokallagene hadde flotte arrangementer i forbindelse med denne dagen. Noen sto for arrangementene på egenhånd, mens andre samarbeidet med bydelen. Fylkeslaget hadde dessverre ikke noe eget arrangement i år, men var medarrangører og hadde delvis ansvar for mobilisering til en aksjon initiert av Mental Helse, i samarbeid med Rådet for psykisk helse; Sees i morgen. Mandag 4. oktober mobiliserte aksjonen over 80 deltagere som sto på t-bane og tog-stasjoner i og rundt Oslo og delte ut flyers med informasjon om arbeid og psykisk helse. På Oslo S delte man i tillegg ut kaffe til de reisende, og det var appeller ved LO, Rådet for Psykisk Helse og Mental Helse. AMALIEDAGENE Amaliedagene arrangeres hver høst i fbm Amalie Skarms fødselsdag. We Shall Overcome (WSO) er hovedarrangør og Mental Helse Oslo er med og planlegger og gjennomfører arrangementet sammen med andre bruker- og pårørende organisasjoner og Rådet for psykisk helse. I år gikk arrangementet av stabelen fra august. Tema for 2010 var Ildsjeler, og det var et spennende og bredt sammensatt program med både faglig innhold og kunst og kulturinnslag. REGIONSSAMLINGER MENTAL HELSE SØR-ØST Det ble i perioden avholdt to regionale samlinger for fylkeslagene i helseregion Sør-Øst. En i Drammen i september, og en på Gardermoen i mars. Leder og nestleder representerer fylkeslaget på disse samlingene. Regionsamlingene oppleves som nyttige arenaer for erfaringsutveksling og faglig oppdatering vedrørende saker som omfatter hele regionen. Samlingene er finansiert av Helse Sør-Øst RHF. ØKONOMI Mental Helse Oslo mottar drifttilskudd fra Helse og Velferdsetaten i Oslo kommune. Ved en feiltagelse ble det ikke søkt på frivillighetsmidler i Mental Helse Oslo har jobbet hardt for å komme inn på Oslo kommunes budsjett. Vi har vært på deputasjon i helse og omsorgskomiteen, sendt skriftlig dokumentasjon til alle medlemmene i komiteen, og etterlyst svar fra Oslo kommune på hva som egentlig skal til for å komme på budsjett. Slik vi ser det tilfredsstiller vi alle vilkår, og vi forstår ikke hvorfor vi ikke er på budsjett. Vi opplever at vi har et godt samarbeid med administrasjonen i Helse- og velferdsetaten, men vi opplever at politikerne ikke følger opp egne planer og intensjoner. Dette vil vi jobbe videre med. 4

5 Vi mottar driftstilskudd fra Helse Sør-Øst, samt av vi for perioden har hatt ansvaret fro økonomi og regnskap i for de to regionale samlingene. I tillegg får vi overført en andel av kontingenten og velferdsmidler fra Mental Helse sentralt. Og vi har litt inntekt på tilskudd fra Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) og Grasrotandelen fra Norsk Tipping. Styret er av den oppfatning at det fremlagte årsregnskap gir et rettvisende bilde av organisasjonens resultat og stilling pr UTVIKLING, RESULTAT OG STILLING Mental Helse Oslo har hatt en rekke kurs og aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte. Midlene vi forbruker kommer som sagt i all hovedsak fra Oslo Kommune ved Helse og velferdsetaten. I tillegg får vi midler fra Helse Sør Øst, 30 % av kontingentandelen fra medlemmene i fylket, FS-midler og grasrotmidler fra Norsk Tipping. I inneværende år har vi også brukt mye egenkapital på renovasjon og oppussing av lokalene. Dette er midler som har tilfalt organisasjonen gjennom arv fra et av våre tidligere medlemmer. Styret i Mental Helse Oslo er tilfreds med driftsresultatet fra Vi regner med nye tilskudd for Vi mener forutsetningene for videre drift er til stede, slik det fremgår av årsregnskapet for Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende. 5

6 Styret Mental Helse Oslo 15. mars 2011 Berit Schjefstad Jørund Schwach Christine Rosenqvist (Leder) (Nestleder) (Studieleder) Fredrik Schiørn Mette Grønli Ragnhild Ueland Lium (Styremedlem) (Styremedlem) (varamedlem) Olav Stensrud (Varamedlem) 6

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra 2014... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Mental helse Sortland ÅRSMELDING 2011

Mental helse Sortland ÅRSMELDING 2011 Mental helse Sortland ÅRSMELDING 2011 Styret på jakt etter kontorlokaler Innhold Medlemstall... 1 Styret... 1 Styremøter... 1 Styringsgruppe for prosjektet Vil du være med meg ut?... 1 Representasjon/deltakelse

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 2 Forside, bakside og alle foto: Hilde Nicolaisen / RIO Innhold: Forord side 4 Virksomhetens art og lokalisering Fortsatt drift Redegjørelse for årsregnskapet

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer