Styrets beretning Bakgrunn og historie. 2. Selskapets virksomhet. 3. Rammevilkår og markedsutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning 2012. 1. Bakgrunn og historie. 2. Selskapets virksomhet. 3. Rammevilkår og markedsutvikling"

Transkript

1

2 Styrets beretning Bakgrunn og historie ECOHZ AS ble stiftet 8. oktober 2002, og feiret 10 års jubileum høsten Selskapets navn var ved etablering Enviro Energi ASA, men ble endret til ECOHZ ASA i februar Selskapet ble i ekstraordinær generalforsamling 11. oktober 2007 omdannet til et AS. 2. Selskapets virksomhet ECOHZ forretningsidé er å tilby fornybar energi dokumentert med opprinnelsesgarantier, til strømleverandører, virksomheter og organisasjoner. Selskapet har i 2012 også besluttet å delta aktivt i det nye norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Selskapet har i 2012 lykkes med å ta en signifikant markedsposisjon. Fortsatt bruk av fossile kilder til produksjon av elektrisitet bidrar til å øke både lokale og globale klimagassutslipp, og dermed til den globale oppvarmingen. Sett i en klimasammenheng er energiforbruket ofte den største enkeltfaktoren til virksomheters klimagassutslipp. Elektrisitet fra fornybare energikilder som vann, sol, vind og biomasse er et viktig bidrag til å snu denne utviklingen. ECOHZ dokumenterer at strømmen produseres fra fornybare energikilder. Bærende for selskapets strategi er etablering og bruk av faglig dokumenterte metoder, og å være anerkjent som troverdig, høy kvalitet, grundig av markedet, samt relevante fagmiljøer. ECOHZ er også garantist for at betalingen for opprinnelsesmerket strøm går tilbake til produsentene. Dermed vil de få incentiv til å videreutvikle og øke sin produksjon av fornybar energi. Selskapet har som mål å være Europas ledende selskap innen salg og levering av opprinnelsesgarantier for fornybar energi. Med ledende mener selskapet blant annet: 1) størst i utvalgte markeder, 2) komplett produktspekter og 3) høy kjennskap hos kunder, interesseorganisasjoner og myndigheter. I 2012 forvaltet ECOHZ en portefølje på nærmere 48 TWh, noe som gjør selskapet til et av de største uavhengige leverandørene i Europa. ECOHZ portefølje inneholder opprinnelsesgarantier fra mer enn 200 kraftverk, basert på faste leverandøravtaler med over 20 kraftprodusenter. Et stort antall av kraftprodusentene er lokalisert i Norge, men ECOHZ har i 2012 økt tilbudet av fornybar strøm fra kraftverk i andre europeiske land. Porteføljen består av fornybar strøm produsert fra vann, vind, biomasse, sol og geotermiske kilder. ECOHZ kan tilby fornybar energi fra kraftverk med miljøsertifisering. ECOHZ har fokusert på å sikre økt sporbarhet og bedre dokumentasjon i forbindelse med kjøp av opprinnelsesgarantier, og har etablert en bred produktportefølje. ECOHZ, i samarbeid med DNV (Det Norske Veritas), gjennomført en verifikasjon av selskapets verdikjede, med fokus på sporing og vare- og pengeflyt. Evnen til å tilby en bred, differensiert og godt dokumentert produktportefølje er særlig viktig for ECOHZ. Selskapet har en distribusjonsstrategi som hovedsakelig er basert på å nå virksomheter gjennom et forhandlerapparat. Selskapet har rundt 70 aktive forhandlere i 14 land, inkludert Norge. Parallelt med dette, har selskapet utviklet en tydeligere profil og økt fokus på direkte kommunikasjon mot utvalgte målgrupper. 3. Rammevilkår og markedsutvikling Fornybar strøm dokumentert med opprinnelsesgaranti er beskrevet som et av flere virkemidler i EUs fornybardirektiv fra Et økende antall land er i ferd med å ta systemet i bruk, og det drives en rekke initiativ for å fremme økt harmonisering og styrke systemets posisjon. Side 2 av 18

3 I skyggen av manglende internasjonal politiske handlekraft overlates indirekte mye ansvar for å sikre gode klimaløsninger til enkelte land og regioner, samt ambisiøse bedrifter og organisasjoner. Behovet for å finne løsninger som reduserer global oppvarming har ikke blitt mindre. I dette bildet er energi en sentral del. Å erstatte fossile kilder med rene og fornybare står frem som helt kritisk. For å lykkes, kreves en bred meny av løsninger og virkemidler både av teknisk og økonomisk art. Fornybar energi med opprinnelsesgaranti som virkemiddel er et av mange, men fremstår i 2012 som veletablert og akseptert blant europeiske kunder og stakeholdere. Et felles elsertifikatmarked i Norge og Sverige er satt i drift fra og med Systemet har som mål å finansiere TWh med ny fornybar kraftproduksjon i hvert av landene innen ECOHZ er positiv til denne utviklingen, men støtteordningen påvirker ikke markedet for opprinnelsesmerket strøm direkte. ECOHZ har fulgt utviklingen tett, og har valgt å ta en aktiv posisjon. Norsk fornybar kraftproduksjon i 2012 var ca 143 TWh, mot 124 TWh i Av dette volumet ble 133 TWh sertifisert som opprinnelsesmerket strøm, og et tilnærmet likt volum ble solgt i Norge eller eksportert. ECOHZ befestet i 2012 posisjonen som ledende i Europa på omsetning av fornybar strøm med opprinnelsesgaranti. Selskapet omsatte et totalvolum på nærmere 48 TWh. Markedet for opprinnelsesmerket strøm har i 2012 stabilisert seg både m.h.t. volum og verdi. Dette gjenspeiles både i norsk statistikk og europeiske tall. Men markedet opplevde i perioder stor volatilitet, og prisene har til tider ligger lavere enn i store deler av Markedet for fornybar strøm med opprinnelsesgaranti blir mer modent og ytterligere differensiert. Markedet etterspør i økende grad spesielle produkter og kvaliteter. Med unntak av kraftproduksjonen offshore, er mer enn 95 % av norsk kraftproduksjon basert på fornybare energikilder. Norge er en del av EU/EØS-områdets felles kraftmarked slik at norske kraftprodusenter gjennom salg av opprinnelsesgarantier kan selge den fornybare energien til kraftleverandører og forbrukere i hele det europeiske markedet. Norske kraftleverandører som ikke kjøper inn opprinnelsesgarantier til dokumentasjon av sine kraftprodukter, må henvise til en varedeklarasjon for den norske restmiksen som årlig beregnes av NVE. Varedeklarasjonen for norsk strøm uten opprinnelsesgaranti i 2012 blir offentliggjort av NVE i mars/april Basert på foreløpige tall kan det estimeres at fornybarandelen fremdeles vil være lav. Fornybarandelen for kraft levert i Norge med uspesifisert opprinnelse var i 23 % i 2011 og 24 % i Eierskap og kapitalforhold Selskapet har følgende aksjonærstruktur per : Home Capital AS 62,68 % TrønderEnergi Kraft AS 12,44 % Eidsiva Vannkraft AS 12,44 % Troms Kraft Handel AS 9,95 % (100 % Troms Kraft AS) Troms Kraft AS 2,49 % 5. Resultat og balanse Omsetningen økte fra NOK 120,9 millioner i 2011 til NOK 150,7 millioner i 2012; en vekst på 25 %. Årsresultatet endret seg fra et overskudd på NOK 8,3 millioner i 2011 til et overskudd på NOK 7,0 millioner i Side 3 av 18

4 Totalkapitalen var ved utgangen av året NOK 76,4 millioner, sammenlignet med NOK 82,2 millioner året før. Egenkapitalandelen var pr ,1 % sammenlignet med 20,9 % pr Det er styrets oppfatning at forutsetning for fortsatt drift er til stede. 6. Operasjonell risiko ECOHZ omsetning i utenlandsk valuta utgjør 84 % av totalomsetningen. Selskapets resultater er i liten grad utsatt for valutarisiko da valutarisikoen delvis dekkes ved kjøp og salg i samme valuta, samt at prissetting fra leverandører hensyn tar endringer i valutakursene. En større andel av selskapets handel er basert på kommisjonssalg slik at den kommersielle risikoen med de rutiner som er etablert er liten. For å redusere selskapets kreditt- og likviditetsrisiko tilstrebes det å foreta delleveranser for større kontrakter og kundeforhold. Selskapet kan på denne måten i større grad foreta dekningssalg dersom dette ville bli påkrevet. Utviklingen av selskapet vil i stor grad være avhengig av at det har god kompetanse knyttet til handel, markeder og rammevilkår for fornybar energi og klima. Det er foretatt 4 nyansettelser i 2012, alle ved kontoret i Oslo. 7. Forskning og utvikling ECOHZ har i 2012 ingen aktivitet eller investeringer knyttet til forskning eller utvikling. 8. Styre og ansatte m.v. Styret består av i alt 6 personer hvorav 2 kvinner og 4 menn. I tillegg er det 2 observatører. Selskapets daglig leder er Tom Lindberg. Det var ved årsskiftet 17 ansatte hvorav 8 kvinner og 9 menn. Selskapet har en rekrutterings- og lønnspolitikk som er kjønnsnøytral, og jobber kontinuerlig for å fremme likestilling og likeverd blant de ansatte. Ansettelser er basert på individuell kompetanse. Antall årsverk i selskapet i 2012 utgjorde 13,5. Selskapets virksomhet drives fra leide lokaler i Oslo. Selskapet har også en filial etablert i Nyon, Sveits. Side 4 av 18

5 9. Samfunnsansvar, miljø og HMS ECOHZ tar samfunnsansvar på alvor og mener at det er en klar sammenheng mellom måten selskap drives på og dets forhold til samfunnet som helhet. Selskapet har en aktiv miljøpolitikk, noe som også er viktig for selskapets eksterne profil. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø med direkte utslipp, men har indirekte klimagassutslipp fra blant annet reisevirksomhet, energibruk og avfallshåndtering. Selskapet har i 2011 videreført en rekke tiltak for å kartlegge, styre og redusere selskapets miljø- og klimabelastning. Selskapet har i 2012 gjennomført revisjon av sitt miljøstyringssystem basert på den internasjonale standarden ISO Sertifiseringen er gjennomført av Det Norske Veritas. Som et ledd i miljøstyringssystemet har ECOHZ en etablert miljøpolitikk: ECOHZ AS forplikter seg til å være en ledende bedrift mht å igangsette aktiviteter som minimerer de lokale og globale miljøbelastningene. ECOHZ tar et spesielt ansvar for gjennom sine handlinger å kommunisere behovet for - og nytten av - det å drive kommersiell virksomhet på en bærekraftig måte. Bærekraftshensyn skal ha avgjørende betydning i alle beslutninger som fattes. Bærekraftsprioriteringen skal gi ECOHZ et langsiktig konkurransefortrinn, og være en motivasjonsfaktor for kunder ved valg av samarbeidspartner. ECOHZ skal overholde, og der det er mulig, ligge foran alle lovbestemte miljøkrav og forskrifter. Selskapet har definert mål og handlingsplaner som blant annet omfatter områdene energi-bruk, innkjøp og forbruk, avfall/renhold og ansattes reiseaktivitet. Selskapet utarbeider hvert år et forenklet klimaregnskap for bedriften, basert på hovedprinsippene i Green House Gas Protocol (GHG). Klimaregnskapet for 2012 er ikke endelig, men foreløpige beregninger viser et utslipp som tilnærmet vil ligge på fjorårets nivå. Det vil si at utslippene av klimagasser fra transport, energibruk og forbruk vil utgjøre mellom 25 og 30 tonn CO2-ekvivalenter. Forøvrig kjøper selskapet fornybar strøm med opprinnelsesgarantier og klimakvoter for å veie opp resterende utslipp av klimagasser, og det deltar i myndighetenes kampanje Klimaløftet. Selskapet jobber aktivt med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Selskapet har definert tre målområder: 1) akutt sykdom/førstehjelp, 2) psykososialt miljø og 3) brannvern. Det gjennomføres jevnlige HMS-møter og oppfølging av avtalte aktiviteter. Sykefravær i 2012 var på totalt 3,9 %, mot 2,9 % i Av dette var 1,3 % -poeng knyttet til langtidsfravær. 10. Fremtidsutsikter Klimaproblemene øker i omfang, og erkjennelsen at flere må ta ansvar for å løse problemene blir mer og mer tydelig. Det handler i stigende grad om et etisk valg, men også om konkurransekraft for den enkelte virksomhet. ECOHZ er svært godt posisjonert, og opplever at etterspørselen etter opprinnelsesgarantier fra fornybare kilder vokser. Samtidig opplever selskapet økende oppmerksomhet, og medfølgende økt konkurranse. Selskapet opplever rask vekst, og er godt bemannet med høyt kompetente medarbeidere. På denne bakgrunn har selskapet gode forutsetninger for en positiv utvikling. Side 5 av 18

6 11. Disponering av resultatet Styret foreslår overfor Generalforsamlingen følgende anvendelse av overskuddet: Avsatt til utbytte: NOK Overført til annen egenkapital: NOK Sum disponert: NOK Dato, 11.mars, 2013 Bente Rathe, styreleder Stig Morten Løken Kenneth Andersen Gunhild A. Stordalen Ove Gusevik Bernhard Kvaal Tom Lindberg Side 6 av 18

7 Resultatregnskap for 2012 ECOHZ AS Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad ( ) ( ) Lønnskostnad 3, 6, 8 ( ) ( ) Avskrivning på varige driftsmidler 4 ( ) ( ) Annen driftskostnad 3, 7, 8, 13 ( ) ( ) SUM driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat Annen finansinntekt Annen finanskostnad ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad 10 ( ) ( ) Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Til utbytte Annen egenkapital ( ) Sum Side 7 av 18

8 EIENDELER Anleggsmidler Ïmmaterielle eiendeler WEB - Hjemmeside Utsatt skattefordel Sun immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar med mer Sun varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 8 av 18

9 Balanse pr. 31. desember 2012 ECOHZ AS EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer a kr 25,00) Overkursfond Sum innskutt kapital Opptjent resultat Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld OSLO, ECOHZ AS Bente Rathe Ove Gusevik Bernhard Kvaal Styreleder Styremedlem Styremedlem Kenneth Andersen Stig Morten Løken Gunhild A. Stordalen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tom Lindberg Daglig leder Side 9 av 18

10 ECOHZ AS KONTANTSTRØMANALYSE KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skatt Periodens betalte skatter Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0 Avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i pensjonsforpliktelser Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGS- AKTIVITETER Utbetalinger ved investering i varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer Innbetalinger ved salg av verdipapirer Netto kontanstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGS- AKTIVITETER Utbetaling utbytte Økning / reduksjon av langsiktig gjeld Økning / reduksjon av kortsiktig gjeld Økning egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Sum endring likvide midler Likvide midler Likvide midler Ubenyttet del av kassekredit og andre trekkrettigeter Side 10 av 18

11 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Inntektsføring ved salg av sertifikater skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som er knyttet til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Selskapet kjøper opp noen sertifikater til eget lager. Disse vurderes til laveste verdi av reell verdi og innkjøpspris pr Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene. Side 11 av 18

12 Note 2 Driftsinntekter fordelt per land Driftsinntekter Tyskland Norge Sverige Nederland Finland Sveits Belgia Østerrike Luxembourg Danmark Øvrige Europa SUM Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønnskostnader Lønninger, feriepenger og styrehonorar Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk sysselsatt 13,5 10,5 Lønn og godtgjørelse til daglig leder Det er utbetalt lønn til daglig leder med kr og andre godtgjørelser med kr Daglig leder inngår i selskapets pensjonsordning og årlig innskudd til sparing utgjør kr Godtgjørelse til styret Honorar til styret er utbetalt med kr til sammen. Revisor Godtgjørelsen til revisor fordeles på følgende måte: Lovpålagt revisjon Andre tjenester utenfor revisjonen Kostnadsført godtgjørelse til revisor Lån til ansatte Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til ansatte, daglig leder, styreformann, styremedlemmer eller andre nærstående parter. Daglig leder har rett til etterlønn tilsvarende totalt ett års grunnlønn dersom styret finner det nødvendig å avslutte ansettelsesforholdet. Side 12 av 18

13 Alle ansatte har bonusavtale. Bonus beregnes med bakgrunn i en prosentandel av grunnlønn og er delvis koblet til selskapets driftsresultat og delvis til gjennomføring og grad av måloppnåelse knyttet til selskapets strategier, handlingsplaner og målsetninger. Med bakgrunn i oppnådde resultater og andre målsetninger er det avsatt kroner i bonus inkludert sosiale avgifter for regnskapsåret Note 4 Driftsmidler Driftsmidler Immaterielle eiendeler Driftsløsøre og inventar Sum anleggsmidler Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3 år 3-5 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Note 5 Varebeholdning Selskapet kjøper opp sertifikater til eget lager. Disse vurderes til laveste verdi av reell verdi og innkjøpspris pr Sertifikatene må selges innen utløpet for gyldighetstid. Denne gyldighetstiden kan være forskjellig for ulike land. Hele varelageret forventes solgt innen utløpt gyldighetstid. Det er imidlertid foretatt en ukuransavsetning på kroner da reell verdi antas å være lavere enn innkjøpspris. Note 6 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 16 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Selskapet endret pensjonsordning fra fra ytelsesbasert til innskuddsbasert ordning. Selskapet har beholdt ytelsesbasert ordning for én ansatt. Side 13 av 18

14 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatført estimatendring Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift netto pensjonskost inkl. adm. kost. Resultatført planendring Netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Ikke resultatført estimatavvik aga 0 0 Netto pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,20 % 3,80 % Forventet lønnsvekst 3,25 % 3,25 % Forventet G-reg/pensjonsreg. 3,25 % 3,25 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,10 % 4,10 % Note 7 Leieavtale Selskapet leier lokaler og årets leie utgjør kr Note 8 Avdelingskontor Sveits Selskapet har en filial i Nyon i Sveits med leie av lokaler fra og med 1. september Det er 1 ansatt ved kontoret per Det er kostnadsført vedrørende driftskostnader for virksomheten i Sveits i Note 9 Bundne midler / Kassekreditt / Trekkfasilitet Bundne midler består av skattetrekk på og depositum for husleie på kr Selskapet har en Kassekredittavtale med DNB med en ramme på inntil kr Kreditten er løpende og vurderes fornyet ett år av gangen. Rentebetingelser er 1 måneds NIBOR + 2,5 % på trukket beløp. Årlig rammeprovisjon utgjør 0,8 % av kredittrammen. Side 14 av 18

15 Selskapet har inngått avtale om trekkrettighet med Home Capital AS med en ramme på inntil kr Trekkrettigheten er tilgjengelig frem til og med Rentebetingelser er 3 måneds NIBOR + 2,5 % på trukket beløp. Årlig rammeprovisjon utgjør 0,8 % av ramme beløpet. Note 10 Skatt Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endringer i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt 28 % Endring utsatt skattefordel Årets skattekostnad Avstemming Skattekostnad Årets skattekostnad Skatt beregnet av resultat før skatt Avvik Avvik forklares med Skatt på permanente forskjeller Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som ikke utlignes Anleggsmidler Omløpsmidler Pensjonsforpliktelser Sum Utsatt skattefordel Det anses som overveiende sannsynlig at selskapet vil kunne nyttiggjøre seg av sin utsatte skattefordel gjennom positiv inntjening de kommende år. Utsatt skattefordel blir derfor balanseført. Side 15 av 18

16 Note 11 Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets resultat Avsatt til utbytte Egenkapital Note 12 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Eierstruktur Aksjonærene i ECOHZ AS pr var: Antall aksjer Eierandel Stemmeandel Home Capital AS ,68 % 62,68 % Eidsiva Vannkraft AS ,44 % 12,44 % TrønderEnergi Kraft AS ,44 % 12,44 % Troms Kraft Handel AS ,95 % 9,95 % Troms Kraft AS ,49 % 2,49 % Totalt antall aksjer ,00 % 100,00 % Selskapet har en aksjeklasse og alle aksjer har lik stemmerett. Aksjekapital i selskapet utgjør kr fordelt på aksjer; hver pålydende kr. 25. Nordisk Industriutvikling AS (v/ Ove Gusevik) har opsjon på å kjøpe aksjer i ECOHZ AS fra Home Capital AS. Opsjonen må utøves innen en uke etter at ordinær generalforsamling er avholdt i ECOHZ AS i Note 13 Kundefordringer Selskapet har gjennomgående store sesongvariasjoner i sin omsetning og over 41 % av driftsinntekten i 2012 ble fakturert etter 1. desember. Selskapet har ikke hatt tap på krav i Note 14 Annen kortsiktig gjeld Endelig avregning vedrørende varekost fra selskapets partnere for 4. kvartal blir først ferdig i januar det påfølgende år. Det er således avsatt kr i varekost pr Side 16 av 18

17 Side 17 av 18

18 ECOHZ AS, Rådhusgata 23, 0158 Oslo, Norge Side 18 av 18

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Mars 31 2016 Mars 9, 2016

Mars 31 2016 Mars 9, 2016 Mars 31 2016 Mars 9, 2016 Styrets beretning 2015/2016 1. Bakgrunn og historie ECOHZ AS ble stiftet 8. oktober 2002. Selskapets navn var ved etablering Enviro Energi ASA, men ble endret til ECOHZ ASA i

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2010 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 4 544

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006. Morselskap. Konsern. Immaterielle eiendeler. Annen innskutt. Annen. Aksjekapital.

DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006. Morselskap. Konsern. Immaterielle eiendeler. Annen innskutt. Annen. Aksjekapital. DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2005 3 487 500 86 025 9 240 339 12 813 864 Avsatt

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer