Styrets beretning Bakgrunn og historie. 2. Selskapets virksomhet. 3. Rammevilkår og markedsutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning 2012. 1. Bakgrunn og historie. 2. Selskapets virksomhet. 3. Rammevilkår og markedsutvikling"

Transkript

1

2 Styrets beretning Bakgrunn og historie ECOHZ AS ble stiftet 8. oktober 2002, og feiret 10 års jubileum høsten Selskapets navn var ved etablering Enviro Energi ASA, men ble endret til ECOHZ ASA i februar Selskapet ble i ekstraordinær generalforsamling 11. oktober 2007 omdannet til et AS. 2. Selskapets virksomhet ECOHZ forretningsidé er å tilby fornybar energi dokumentert med opprinnelsesgarantier, til strømleverandører, virksomheter og organisasjoner. Selskapet har i 2012 også besluttet å delta aktivt i det nye norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Selskapet har i 2012 lykkes med å ta en signifikant markedsposisjon. Fortsatt bruk av fossile kilder til produksjon av elektrisitet bidrar til å øke både lokale og globale klimagassutslipp, og dermed til den globale oppvarmingen. Sett i en klimasammenheng er energiforbruket ofte den største enkeltfaktoren til virksomheters klimagassutslipp. Elektrisitet fra fornybare energikilder som vann, sol, vind og biomasse er et viktig bidrag til å snu denne utviklingen. ECOHZ dokumenterer at strømmen produseres fra fornybare energikilder. Bærende for selskapets strategi er etablering og bruk av faglig dokumenterte metoder, og å være anerkjent som troverdig, høy kvalitet, grundig av markedet, samt relevante fagmiljøer. ECOHZ er også garantist for at betalingen for opprinnelsesmerket strøm går tilbake til produsentene. Dermed vil de få incentiv til å videreutvikle og øke sin produksjon av fornybar energi. Selskapet har som mål å være Europas ledende selskap innen salg og levering av opprinnelsesgarantier for fornybar energi. Med ledende mener selskapet blant annet: 1) størst i utvalgte markeder, 2) komplett produktspekter og 3) høy kjennskap hos kunder, interesseorganisasjoner og myndigheter. I 2012 forvaltet ECOHZ en portefølje på nærmere 48 TWh, noe som gjør selskapet til et av de største uavhengige leverandørene i Europa. ECOHZ portefølje inneholder opprinnelsesgarantier fra mer enn 200 kraftverk, basert på faste leverandøravtaler med over 20 kraftprodusenter. Et stort antall av kraftprodusentene er lokalisert i Norge, men ECOHZ har i 2012 økt tilbudet av fornybar strøm fra kraftverk i andre europeiske land. Porteføljen består av fornybar strøm produsert fra vann, vind, biomasse, sol og geotermiske kilder. ECOHZ kan tilby fornybar energi fra kraftverk med miljøsertifisering. ECOHZ har fokusert på å sikre økt sporbarhet og bedre dokumentasjon i forbindelse med kjøp av opprinnelsesgarantier, og har etablert en bred produktportefølje. ECOHZ, i samarbeid med DNV (Det Norske Veritas), gjennomført en verifikasjon av selskapets verdikjede, med fokus på sporing og vare- og pengeflyt. Evnen til å tilby en bred, differensiert og godt dokumentert produktportefølje er særlig viktig for ECOHZ. Selskapet har en distribusjonsstrategi som hovedsakelig er basert på å nå virksomheter gjennom et forhandlerapparat. Selskapet har rundt 70 aktive forhandlere i 14 land, inkludert Norge. Parallelt med dette, har selskapet utviklet en tydeligere profil og økt fokus på direkte kommunikasjon mot utvalgte målgrupper. 3. Rammevilkår og markedsutvikling Fornybar strøm dokumentert med opprinnelsesgaranti er beskrevet som et av flere virkemidler i EUs fornybardirektiv fra Et økende antall land er i ferd med å ta systemet i bruk, og det drives en rekke initiativ for å fremme økt harmonisering og styrke systemets posisjon. Side 2 av 18

3 I skyggen av manglende internasjonal politiske handlekraft overlates indirekte mye ansvar for å sikre gode klimaløsninger til enkelte land og regioner, samt ambisiøse bedrifter og organisasjoner. Behovet for å finne løsninger som reduserer global oppvarming har ikke blitt mindre. I dette bildet er energi en sentral del. Å erstatte fossile kilder med rene og fornybare står frem som helt kritisk. For å lykkes, kreves en bred meny av løsninger og virkemidler både av teknisk og økonomisk art. Fornybar energi med opprinnelsesgaranti som virkemiddel er et av mange, men fremstår i 2012 som veletablert og akseptert blant europeiske kunder og stakeholdere. Et felles elsertifikatmarked i Norge og Sverige er satt i drift fra og med Systemet har som mål å finansiere TWh med ny fornybar kraftproduksjon i hvert av landene innen ECOHZ er positiv til denne utviklingen, men støtteordningen påvirker ikke markedet for opprinnelsesmerket strøm direkte. ECOHZ har fulgt utviklingen tett, og har valgt å ta en aktiv posisjon. Norsk fornybar kraftproduksjon i 2012 var ca 143 TWh, mot 124 TWh i Av dette volumet ble 133 TWh sertifisert som opprinnelsesmerket strøm, og et tilnærmet likt volum ble solgt i Norge eller eksportert. ECOHZ befestet i 2012 posisjonen som ledende i Europa på omsetning av fornybar strøm med opprinnelsesgaranti. Selskapet omsatte et totalvolum på nærmere 48 TWh. Markedet for opprinnelsesmerket strøm har i 2012 stabilisert seg både m.h.t. volum og verdi. Dette gjenspeiles både i norsk statistikk og europeiske tall. Men markedet opplevde i perioder stor volatilitet, og prisene har til tider ligger lavere enn i store deler av Markedet for fornybar strøm med opprinnelsesgaranti blir mer modent og ytterligere differensiert. Markedet etterspør i økende grad spesielle produkter og kvaliteter. Med unntak av kraftproduksjonen offshore, er mer enn 95 % av norsk kraftproduksjon basert på fornybare energikilder. Norge er en del av EU/EØS-områdets felles kraftmarked slik at norske kraftprodusenter gjennom salg av opprinnelsesgarantier kan selge den fornybare energien til kraftleverandører og forbrukere i hele det europeiske markedet. Norske kraftleverandører som ikke kjøper inn opprinnelsesgarantier til dokumentasjon av sine kraftprodukter, må henvise til en varedeklarasjon for den norske restmiksen som årlig beregnes av NVE. Varedeklarasjonen for norsk strøm uten opprinnelsesgaranti i 2012 blir offentliggjort av NVE i mars/april Basert på foreløpige tall kan det estimeres at fornybarandelen fremdeles vil være lav. Fornybarandelen for kraft levert i Norge med uspesifisert opprinnelse var i 23 % i 2011 og 24 % i Eierskap og kapitalforhold Selskapet har følgende aksjonærstruktur per : Home Capital AS 62,68 % TrønderEnergi Kraft AS 12,44 % Eidsiva Vannkraft AS 12,44 % Troms Kraft Handel AS 9,95 % (100 % Troms Kraft AS) Troms Kraft AS 2,49 % 5. Resultat og balanse Omsetningen økte fra NOK 120,9 millioner i 2011 til NOK 150,7 millioner i 2012; en vekst på 25 %. Årsresultatet endret seg fra et overskudd på NOK 8,3 millioner i 2011 til et overskudd på NOK 7,0 millioner i Side 3 av 18

4 Totalkapitalen var ved utgangen av året NOK 76,4 millioner, sammenlignet med NOK 82,2 millioner året før. Egenkapitalandelen var pr ,1 % sammenlignet med 20,9 % pr Det er styrets oppfatning at forutsetning for fortsatt drift er til stede. 6. Operasjonell risiko ECOHZ omsetning i utenlandsk valuta utgjør 84 % av totalomsetningen. Selskapets resultater er i liten grad utsatt for valutarisiko da valutarisikoen delvis dekkes ved kjøp og salg i samme valuta, samt at prissetting fra leverandører hensyn tar endringer i valutakursene. En større andel av selskapets handel er basert på kommisjonssalg slik at den kommersielle risikoen med de rutiner som er etablert er liten. For å redusere selskapets kreditt- og likviditetsrisiko tilstrebes det å foreta delleveranser for større kontrakter og kundeforhold. Selskapet kan på denne måten i større grad foreta dekningssalg dersom dette ville bli påkrevet. Utviklingen av selskapet vil i stor grad være avhengig av at det har god kompetanse knyttet til handel, markeder og rammevilkår for fornybar energi og klima. Det er foretatt 4 nyansettelser i 2012, alle ved kontoret i Oslo. 7. Forskning og utvikling ECOHZ har i 2012 ingen aktivitet eller investeringer knyttet til forskning eller utvikling. 8. Styre og ansatte m.v. Styret består av i alt 6 personer hvorav 2 kvinner og 4 menn. I tillegg er det 2 observatører. Selskapets daglig leder er Tom Lindberg. Det var ved årsskiftet 17 ansatte hvorav 8 kvinner og 9 menn. Selskapet har en rekrutterings- og lønnspolitikk som er kjønnsnøytral, og jobber kontinuerlig for å fremme likestilling og likeverd blant de ansatte. Ansettelser er basert på individuell kompetanse. Antall årsverk i selskapet i 2012 utgjorde 13,5. Selskapets virksomhet drives fra leide lokaler i Oslo. Selskapet har også en filial etablert i Nyon, Sveits. Side 4 av 18

5 9. Samfunnsansvar, miljø og HMS ECOHZ tar samfunnsansvar på alvor og mener at det er en klar sammenheng mellom måten selskap drives på og dets forhold til samfunnet som helhet. Selskapet har en aktiv miljøpolitikk, noe som også er viktig for selskapets eksterne profil. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø med direkte utslipp, men har indirekte klimagassutslipp fra blant annet reisevirksomhet, energibruk og avfallshåndtering. Selskapet har i 2011 videreført en rekke tiltak for å kartlegge, styre og redusere selskapets miljø- og klimabelastning. Selskapet har i 2012 gjennomført revisjon av sitt miljøstyringssystem basert på den internasjonale standarden ISO Sertifiseringen er gjennomført av Det Norske Veritas. Som et ledd i miljøstyringssystemet har ECOHZ en etablert miljøpolitikk: ECOHZ AS forplikter seg til å være en ledende bedrift mht å igangsette aktiviteter som minimerer de lokale og globale miljøbelastningene. ECOHZ tar et spesielt ansvar for gjennom sine handlinger å kommunisere behovet for - og nytten av - det å drive kommersiell virksomhet på en bærekraftig måte. Bærekraftshensyn skal ha avgjørende betydning i alle beslutninger som fattes. Bærekraftsprioriteringen skal gi ECOHZ et langsiktig konkurransefortrinn, og være en motivasjonsfaktor for kunder ved valg av samarbeidspartner. ECOHZ skal overholde, og der det er mulig, ligge foran alle lovbestemte miljøkrav og forskrifter. Selskapet har definert mål og handlingsplaner som blant annet omfatter områdene energi-bruk, innkjøp og forbruk, avfall/renhold og ansattes reiseaktivitet. Selskapet utarbeider hvert år et forenklet klimaregnskap for bedriften, basert på hovedprinsippene i Green House Gas Protocol (GHG). Klimaregnskapet for 2012 er ikke endelig, men foreløpige beregninger viser et utslipp som tilnærmet vil ligge på fjorårets nivå. Det vil si at utslippene av klimagasser fra transport, energibruk og forbruk vil utgjøre mellom 25 og 30 tonn CO2-ekvivalenter. Forøvrig kjøper selskapet fornybar strøm med opprinnelsesgarantier og klimakvoter for å veie opp resterende utslipp av klimagasser, og det deltar i myndighetenes kampanje Klimaløftet. Selskapet jobber aktivt med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Selskapet har definert tre målområder: 1) akutt sykdom/førstehjelp, 2) psykososialt miljø og 3) brannvern. Det gjennomføres jevnlige HMS-møter og oppfølging av avtalte aktiviteter. Sykefravær i 2012 var på totalt 3,9 %, mot 2,9 % i Av dette var 1,3 % -poeng knyttet til langtidsfravær. 10. Fremtidsutsikter Klimaproblemene øker i omfang, og erkjennelsen at flere må ta ansvar for å løse problemene blir mer og mer tydelig. Det handler i stigende grad om et etisk valg, men også om konkurransekraft for den enkelte virksomhet. ECOHZ er svært godt posisjonert, og opplever at etterspørselen etter opprinnelsesgarantier fra fornybare kilder vokser. Samtidig opplever selskapet økende oppmerksomhet, og medfølgende økt konkurranse. Selskapet opplever rask vekst, og er godt bemannet med høyt kompetente medarbeidere. På denne bakgrunn har selskapet gode forutsetninger for en positiv utvikling. Side 5 av 18

6 11. Disponering av resultatet Styret foreslår overfor Generalforsamlingen følgende anvendelse av overskuddet: Avsatt til utbytte: NOK Overført til annen egenkapital: NOK Sum disponert: NOK Dato, 11.mars, 2013 Bente Rathe, styreleder Stig Morten Løken Kenneth Andersen Gunhild A. Stordalen Ove Gusevik Bernhard Kvaal Tom Lindberg Side 6 av 18

7 Resultatregnskap for 2012 ECOHZ AS Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad ( ) ( ) Lønnskostnad 3, 6, 8 ( ) ( ) Avskrivning på varige driftsmidler 4 ( ) ( ) Annen driftskostnad 3, 7, 8, 13 ( ) ( ) SUM driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat Annen finansinntekt Annen finanskostnad ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad 10 ( ) ( ) Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Til utbytte Annen egenkapital ( ) Sum Side 7 av 18

8 EIENDELER Anleggsmidler Ïmmaterielle eiendeler WEB - Hjemmeside Utsatt skattefordel Sun immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar med mer Sun varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 8 av 18

9 Balanse pr. 31. desember 2012 ECOHZ AS EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer a kr 25,00) Overkursfond Sum innskutt kapital Opptjent resultat Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld OSLO, ECOHZ AS Bente Rathe Ove Gusevik Bernhard Kvaal Styreleder Styremedlem Styremedlem Kenneth Andersen Stig Morten Løken Gunhild A. Stordalen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tom Lindberg Daglig leder Side 9 av 18

10 ECOHZ AS KONTANTSTRØMANALYSE KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skatt Periodens betalte skatter Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0 Avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i pensjonsforpliktelser Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGS- AKTIVITETER Utbetalinger ved investering i varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer Innbetalinger ved salg av verdipapirer Netto kontanstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGS- AKTIVITETER Utbetaling utbytte Økning / reduksjon av langsiktig gjeld Økning / reduksjon av kortsiktig gjeld Økning egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Sum endring likvide midler Likvide midler Likvide midler Ubenyttet del av kassekredit og andre trekkrettigeter Side 10 av 18

11 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Inntektsføring ved salg av sertifikater skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som er knyttet til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Selskapet kjøper opp noen sertifikater til eget lager. Disse vurderes til laveste verdi av reell verdi og innkjøpspris pr Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene. Side 11 av 18

12 Note 2 Driftsinntekter fordelt per land Driftsinntekter Tyskland Norge Sverige Nederland Finland Sveits Belgia Østerrike Luxembourg Danmark Øvrige Europa SUM Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønnskostnader Lønninger, feriepenger og styrehonorar Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk sysselsatt 13,5 10,5 Lønn og godtgjørelse til daglig leder Det er utbetalt lønn til daglig leder med kr og andre godtgjørelser med kr Daglig leder inngår i selskapets pensjonsordning og årlig innskudd til sparing utgjør kr Godtgjørelse til styret Honorar til styret er utbetalt med kr til sammen. Revisor Godtgjørelsen til revisor fordeles på følgende måte: Lovpålagt revisjon Andre tjenester utenfor revisjonen Kostnadsført godtgjørelse til revisor Lån til ansatte Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til ansatte, daglig leder, styreformann, styremedlemmer eller andre nærstående parter. Daglig leder har rett til etterlønn tilsvarende totalt ett års grunnlønn dersom styret finner det nødvendig å avslutte ansettelsesforholdet. Side 12 av 18

13 Alle ansatte har bonusavtale. Bonus beregnes med bakgrunn i en prosentandel av grunnlønn og er delvis koblet til selskapets driftsresultat og delvis til gjennomføring og grad av måloppnåelse knyttet til selskapets strategier, handlingsplaner og målsetninger. Med bakgrunn i oppnådde resultater og andre målsetninger er det avsatt kroner i bonus inkludert sosiale avgifter for regnskapsåret Note 4 Driftsmidler Driftsmidler Immaterielle eiendeler Driftsløsøre og inventar Sum anleggsmidler Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3 år 3-5 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Note 5 Varebeholdning Selskapet kjøper opp sertifikater til eget lager. Disse vurderes til laveste verdi av reell verdi og innkjøpspris pr Sertifikatene må selges innen utløpet for gyldighetstid. Denne gyldighetstiden kan være forskjellig for ulike land. Hele varelageret forventes solgt innen utløpt gyldighetstid. Det er imidlertid foretatt en ukuransavsetning på kroner da reell verdi antas å være lavere enn innkjøpspris. Note 6 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 16 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Selskapet endret pensjonsordning fra fra ytelsesbasert til innskuddsbasert ordning. Selskapet har beholdt ytelsesbasert ordning for én ansatt. Side 13 av 18

14 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatført estimatendring Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift netto pensjonskost inkl. adm. kost. Resultatført planendring Netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Ikke resultatført estimatavvik aga 0 0 Netto pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,20 % 3,80 % Forventet lønnsvekst 3,25 % 3,25 % Forventet G-reg/pensjonsreg. 3,25 % 3,25 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,10 % 4,10 % Note 7 Leieavtale Selskapet leier lokaler og årets leie utgjør kr Note 8 Avdelingskontor Sveits Selskapet har en filial i Nyon i Sveits med leie av lokaler fra og med 1. september Det er 1 ansatt ved kontoret per Det er kostnadsført vedrørende driftskostnader for virksomheten i Sveits i Note 9 Bundne midler / Kassekreditt / Trekkfasilitet Bundne midler består av skattetrekk på og depositum for husleie på kr Selskapet har en Kassekredittavtale med DNB med en ramme på inntil kr Kreditten er løpende og vurderes fornyet ett år av gangen. Rentebetingelser er 1 måneds NIBOR + 2,5 % på trukket beløp. Årlig rammeprovisjon utgjør 0,8 % av kredittrammen. Side 14 av 18

15 Selskapet har inngått avtale om trekkrettighet med Home Capital AS med en ramme på inntil kr Trekkrettigheten er tilgjengelig frem til og med Rentebetingelser er 3 måneds NIBOR + 2,5 % på trukket beløp. Årlig rammeprovisjon utgjør 0,8 % av ramme beløpet. Note 10 Skatt Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endringer i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt 28 % Endring utsatt skattefordel Årets skattekostnad Avstemming Skattekostnad Årets skattekostnad Skatt beregnet av resultat før skatt Avvik Avvik forklares med Skatt på permanente forskjeller Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som ikke utlignes Anleggsmidler Omløpsmidler Pensjonsforpliktelser Sum Utsatt skattefordel Det anses som overveiende sannsynlig at selskapet vil kunne nyttiggjøre seg av sin utsatte skattefordel gjennom positiv inntjening de kommende år. Utsatt skattefordel blir derfor balanseført. Side 15 av 18

16 Note 11 Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets resultat Avsatt til utbytte Egenkapital Note 12 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Eierstruktur Aksjonærene i ECOHZ AS pr var: Antall aksjer Eierandel Stemmeandel Home Capital AS ,68 % 62,68 % Eidsiva Vannkraft AS ,44 % 12,44 % TrønderEnergi Kraft AS ,44 % 12,44 % Troms Kraft Handel AS ,95 % 9,95 % Troms Kraft AS ,49 % 2,49 % Totalt antall aksjer ,00 % 100,00 % Selskapet har en aksjeklasse og alle aksjer har lik stemmerett. Aksjekapital i selskapet utgjør kr fordelt på aksjer; hver pålydende kr. 25. Nordisk Industriutvikling AS (v/ Ove Gusevik) har opsjon på å kjøpe aksjer i ECOHZ AS fra Home Capital AS. Opsjonen må utøves innen en uke etter at ordinær generalforsamling er avholdt i ECOHZ AS i Note 13 Kundefordringer Selskapet har gjennomgående store sesongvariasjoner i sin omsetning og over 41 % av driftsinntekten i 2012 ble fakturert etter 1. desember. Selskapet har ikke hatt tap på krav i Note 14 Annen kortsiktig gjeld Endelig avregning vedrørende varekost fra selskapets partnere for 4. kvartal blir først ferdig i januar det påfølgende år. Det er således avsatt kr i varekost pr Side 16 av 18

17 Side 17 av 18

18 ECOHZ AS, Rådhusgata 23, 0158 Oslo, Norge Side 18 av 18

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 selskapene i konsernet. Jeg håper også at vi kan videreføre denne prosessen inn i andre områder i 2009. Det er viktig å ha klare retningslinjer for effektiv

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer