Årsmelding for Hisøy menighet Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL på Menighetshuset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset"

Transkript

1 Årsmelding for Hisøy menighet 2014 Foto: A.G. Dannevig ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL på Menighetshuset

2 A. Statistikk B. Bemanning og frivillige C. Menighetsrådets sammensetning D. Menighetens visjon E. Gudstjenester F. Konfirmanter G. Årsrapport fra arbeidslag og foreninger i menigheten. side 3 side 4 side 6 side 7 side 8 side 9 side HIGH FIVE 2. JUBILATE 3. Hisøy Familiesøndagsskole 4. Hisøysangerne 5. Temakvelder 6. Kilden 7. His studiesirkel 8. Hyggetreff 9. Hisøy Normisjon 10. Hisøy misjonsforening 11. His kvinneforening 12. Trosopplæringsutvalget 13. Givertjenesten 14. Menighetshus 15. Frivilligsentralen side 11 side 12 side 12 side 13 side 14 side 15 side 15 side 15 side 17 side 17 side 17 side 18 side 19 side 20 side Hisøyfolk side 27 I. Regnskap side

3 A. Statistikk Ordinære gudstjenester: Gudstjenestebesøk: Nattverdgjester i kirken: Dåpshandlinger(barn/voksne) Konfirmanter: Vielser : Begravelser/bisettelser: Offer, kollekt og kirkebøsse: Innkommet totalt Andel til menighetens eget arbeid Samlet inn til menighetens misjonsprosjekt Givertjeneste, Stilling Givertjeneste, Menighetshus : Offer til stilling kr ,-. Offer til Menighetshuset kr ,- Det var to lørdagsgudstjenester for konfirmanter og til sammen på de to så var det 638 tilstede. 3

4 B. Bemanning og frivillige medarbeidere LØNNEDE MEDARBEIDERE Sogneprest Per Arnar Haaland 100% stilling. Organist. Tom Gamble vikarierte frem til Etto Huizenga begynte i 100 % stilling Kateket Jan Inge Gundersen hadde permisjon i sin 100% stilling frem til Da han kom tilbake begynte han i stillingen som 60 % trosopplærer der 34 % er lønnet av trosopplæringsmidler og 26 % er lønnet gjennom givertjenesten. Han gikk og inn i 40 % vikariat som menighetsekretær for Åse-Kari Bygland Larsen slik at han har 100 % jobb i Hisøy menighet frem til Trosopplærer Siri Andersen vikarierte i 40 % frem til Ellen Gundersen er ansatt som medhjelper i konfirmantarbeidet og Hans Inger Fagervik og Tom Jarle Kristiansen er også engasjert i konfirmantopplegget. Kirketjener Håkon Simonsen i 50% stilling. Menighetssekretær Åse-Kari Bygland Larsen 40 % stilling frem til Gikk ut i et års permisjon. Klokker: Ellen Gundersen. Daglig leder av Hisøy frivilligsentral Brit Eva Blekesaune gikk av med AFP i Tone E. Hansen begynte i 100 % stilling fra FRIVILLIGE MEDARBEIDERE Det er bruk for alle i Hisøy menighet! Her nevnes noen arbeidsgrener hvor frivillige gjør en stor innsats: Barne- og ungdomsarbeidet er noe av det aller viktigste en menighet kan drive med. Det er jo nettopp her en menighet legger grunnlaget for videre liv. De frivillige ledere/frivillige medarbeiderne våre bruker mye tid og ressurser på å drive dette meningsfylte arbeidet, som dåpskontakter, i familiesøndagsskolen, i Jubilate eller på det nye High Five. Menighetsrådet er svært takknemlig for den fantastiske innsatsen disse legger ned, i ulike faser av dåpsopplæring/ trosopplæring. 4

5 Foreninger, lag og grupper, som arbeider trofast hele året, og som på den måten tilbyr ulike møtesteder i tillegg til gudstjenestene. Gudstjeneste-medhjelperne er mange: kirkeverter, tekstlesere, nattverdmedhjelpere og sjåfører, samt i noen grad frivillige vikarer for prest, klokker og kirketjener. Kirkekaffe-ansvarlige som forbereder og gjennomfører kirkekaffe gjør en viktig innsats. Pyntekomiteen, som pynter kirken med blomster til spesielle anledninger ( påske, pinse, konfirmasjoner ), gir disse gudstjenestene en vakker ramme. Hyggetreff-lederne, som jevnlig samler en stor gruppe voksne og eldre. Hisøyfolk-redaksjonen som gir oss et fyldig menighetsblad, som favner bredt og når mange Hisøybeboere med allsidig lokalstoff. Dugnadsarbeidere som er villige til å påta seg oppgaver ved behov. Givere, både de som er med i givertjenesten og de som gir engangsbeløp, samt alle som bidrar økonomisk til menighetens drift gjennom kirkeofringer og kollekter. Alle som sitter i ulike komiteer og utvalg og styrer for å få menighetsarbeidet til å fungere, som menighetsråd, trosopplæringsutvalg, gudstjenesteutvalg, arbeidsgruppe for menighetshusløsning, temakveldgruppe, økonomiutvalg, givertjenestegruppe, styre for Hisøysangerne og styre for Jubilate. Alle som ber for Hisøy Menighet og for Hisøys innbyggere er helt uunnværlige. FRIVILLIGE GUDSTJENESTEMEDARBEIDERE: Kirkeverter: Sjoukje Dijkstra, Klara Helene Hortemo, Inger Brit Kjøl, Eva Larsen, Jan Egil Larsen, Ellen Christine Gundersen, Jon Bakke, Anne Bakke, Anne Marit Storaker. Tekstlesere: Solveig Holberg, Ingebjørg Espolin Johnsen, Inger Brit Kjøl, Ellen Gundersen og Jon Bakke. Nattverdmedhjelpere: Ellen Jomaas, Svein Johannessen, Ellen Gundersen Jon Erik Bakke. Kirkeskyss-sjåfører: Svein Johannessen, Knut Ellingsen, Else Trommestad og Oskar Omland, Pyntekomité: Eva Larsen, Eli Dalholt og Else Trommestad. Kirkekaffe-medhjelpere: Klara Ripegutu Johannessen, Ingrid Tveiten, Grete Nærbøe, Ellen Jørgensen, Borghild Woie Ellingsen og Anne Bakke. EN STOR TAKK til alle dere som bidrar til fellesskapet i Hisøy Menighet, både ansatte og frivillige medarbeidere og alle andre. 5

6 Menighetsrådet for perioden : C. Menighetsrådets sammensetning og arbeid. MEDLEMMER: Per Helge Kjøl, leder. Per Helge Kjøl : Temakvelder, Kilden, Familiesøndagsskolen. Jorunn Olanda Knudsen: Temakveld-gruppe og Hisøy menighetshus- arbeidsgruppe. Ellen Christina Gundersen, Hisøyfolk-redaksjon, Hisøy Trosopplæringsutvalg, Hyggetreff, dåpskontakt Olaf Nordbø Bakke, Menighetshus-arbeidsgruppe, Økonomiutvalg og anviser, Givertjenestegruppe og styremedlem i Arendal kirkelig fellesråd. Per Tveiten, ansvarlig for saker som angår Hisøy menighetshus. Hanne Bjerkholt Svennson, Hisøy Trosopplæringsutvalg dåpskontakt Arild Halèn, ansvarlig for fakturering av Hisøy menighetshus. Borghild Woie Ellingsen, kirkekaffe, dåpskontakt Per Arnar Haaland, sogneprest. VARAMEDLEMMER: Inger Brit Skjulestad Kjøl, Hisøy Trosopplæringsutvalg, Familiesøndagsskolen, Juletrefesten på Menighetshuset, Kontaktperson for trosopplærer. Edna Monica Henriksen, Dordi Oddveig Endresen, styremedlem i Hisøy frivilligsentral. Ruth Smeland. Barnekroken i kirken. Ellen Jørgensen Komiteen for konfirmantjubilanter. Flere av ovenfornevnte er aktive medlemmer i flere andre lag, foreninger og aktiviteter. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, sokneprest og menighetssekretær. Sistnevnte har fungert som sekretær for menighetsrådet MR og for arbeidsutvalget AU. AU har hatt sine møter halvannen uke før hvert MR. Menighetsrådet hadde i 2013 ti ordinære møter. MR-møtene er åpne møter som alle er velkomne til, også menighetens ansatte og andre kirkemedlemmer på Hisøy. Det er særlig gledelig at flere av MR s varamedlemmer møter opp og er aktive både i 6

7 saksbehandling, i drøftinger og i menighetens ulike aktiviteter og gjøremål. De fleste av AU-møtene og MR-møtene har vært på Hisøy Menighetshus. Menighetssekretær Åse-Kari Bygland Larsen fungerer som sekretær. Jan Inge Gundersen overtok sekretærfunksjonen som vikar for henne fra august.. D. Menighetens visjon. Hisøy menighet plass for alle hele livet. Hisøy menighet - har en oppgave for alle - formidler evangeliets lys over livene våre - tilbyr aktiviteter til alle aldersgrupper - vil være et åpent omsorgsfellesskap Noen satsingsområder. Menighetsrådet har videreført satsingsområdene fra forrige periode: Vi ønsker at vår menighet skal: Være en inkluderende menighet, en synlig menighet, en menighet for alle medlemmer fra dåp til død. At menigheten kan oppleves som hjem/ familie. At vi kan komme som vi er, møte hverandre i åpenhet, i gledesorg- hvile- måltid. At vi tar et felles ansvar for vår menighet. Ha gudstjenesten som det sentrale møtested for trosstyrking og fellesskap. At vi der ser hverandre, inkluderer alle, både nye og gamle. Ha varierte gudstjenesterformer, deltakelse fra frivillige, samt kirkekaffe. Ha et godt barne- og ungdomsarbeid/ trosopplæring, på ulike arenaer som: dåp, dåpsbrosjyrer, sprell-engler, 4-årsbok, familiesøndagsskole, Lys Våken, Tårnagentene, volleyball, Jubilate, High Five, konfirmantarbeid og ledertrening. Ha gode fellesskap og møteplasser for voksne, styrke eksisterende og starte nye. Herunder Hisøysangerne, Hyggetreff, gamle og nye samtalegrupper, Temakvelder, Bønnesamlinger. Ha fokus på arbeidet rundt menighetshus-saken,. 7

8 E. Gudstjenester for Hisøy menighet i 2014 I Hisøy kirke var det 48 ordinære gudstjeneste dette året. Det var ca. 10 familiegudstjenester- gudstjenester for små og store. Her var det samarbeid med trosopplærer Jan Inge Gundersen, trosopplæringsutvalg, søndagsskolen, barnekor, misjonsselskapet. Nattverdsgudstjenester er blitt tilrettelagt hvor det har vært naturlig, og har som regel vekslet med dåpsgudstjenestene. Det ble levert ut 6- årsbok for første gang, og samtidig ble det prøvd ut nattverd under bønnevandring. Dette ga positive tilbakemeldinger. Ungdomsgudstjenester: 2 gospelgudstjenester, med «Gospel Sør» og «Ekko», og gudstjeneste knyttet opp mot fasteaksjonen. På Hisøy menighetshus var det 5 gudstjenester. Her regner vi med 2 gudstjenester sammen med søndagsskolen, barnehagegudstjeneste før jul, «Sound of Happiness»- gudstjeneste spesielt tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede, og «Samtalegudstjeneste» med avslutningsfest for konfirmantene.. I tillegg kommer 8 gudstjenester felles med Øyestad menighet. Disse er 1. nyttårsdag, bibeldagen, askeonsdag, Kristi Himmelfartsdag med friluftsgudstjeneste, 4 gudstjenester i ferieukene i juli. Av disse gudstjenestene var 5 på Hisøy, hvor 4 var i Hisøy kirke. Hisøy menighet deltok på 2 prostigudstjeneste. Det var 3 gudstjenester på Nyskogen bo- og omsorgsenter: 2.påskedag, 2. pinsedag og 2. juledag. Her har det også vært menighetens oppgave å arrangere kirkekaffe for beboere og fremmøtte. Videre har det blitt avholdt gudstjeneste og nattverd,- med sogneprest, organist og klokker, på torsdager en gang pr. mnd. - 9 gudstjenester/nattverd i Videre kan vi fortelle at i adventstiden var det 2 skolegudstjeneste, 2 barnehagegudstjenester fordelt på menighetshus /kirke, «Vi synger Julen inn» sammen med Hisøysangerne og vår eminente organist Etto Huizenga. Det ble satt opp julespill med utdrag av Asbjørn Arntsens «Like til Betlehem» - på 3 gudstjenester på julaften, henholdsvis kl , og Dessuten deltok Jubilate og Nidelv Janitsjar på den mellomste gudstjenesten. Juletrefesten som ble bestemt lagt til romjulssøndagen i stedet for gudstjenesten, ble ikke betraktet som 8

9 gudstjeneste, men var allikevel menighetens ansvar sammen med Hisøy familiesøndagsskole. Det har vært greit med kirkekaffe året igjennom. De faste gruppene er trofaste, og følger opp oppsatt liste. I tillegg ble det gjort spontant ved flere anledninger. Konfirmanter/foreldre stilte også opp med kaffe/kaker der konfirmantene var involvert i gudstjenesten, og når det ikke var andre oppført på kirkekaffelista. Hisøy febr.2015 Per Arnar Haaland, sogneprest Ellen Gundersen, klokker F. Konfirmantarbeidet på Hisøy 2014 Ansvarlige for konfirmantarbeidet dette året har vært sogneprest Per Arnar Haaland. Ellen Gundersen har vært engasjert som medhjelper, informasjon/ kontakt. Tom Jarle Kristiansen som musiker/ inspirator ved spesielle gudstjenester og på turer/leirer. De to sistnevnte har vært engasjert, først av fellesrådet og deretter av Hisøy menighetsråd. Ellers har organist Etto og kirketjener Håkon vært til god hjelp. 50 konfirmerte kullet 2013/ påmeldte konfirmanter -kullet 2014/15. Undervisningen har vært fordelt på 3 grupper: De fleste onsdager fra og fra , og torsdager fra De vanlige undervisningstimene har sognepresten hatt ansvaret for på menighetshuset. I tillegg til vanlig undervisningen har konfirmantene deltatt på minimum 8 gudstjenester. Disse har da vært spesielt lagt opp for/med konfirmantene og deres foresatte. Mange av disse har vært lagt opp med ekstra øvelser/undervisning i kirken sammen med Tom Jarle, Etto, Håkon og Ellen- og i forkant av gudstjenestene. Det har vært 3 konfirmantleirer dette året: Hovden mars- med 25 konfirmanter, + foreldre/ledere. Randøya- «Bli kjent»- tur august- alle konfirmantene, + foreldre/ledere. Randøya oktober. Miljø- tur. 19 konfirmanter, + foreldre/ledere. Tilrettelagte ungdomsgudstjenester/arrangementer gjennom 2014: 19. januar - gudstjeneste med Sørlandets gospelkor- med Tom Jarle og konfirmantene. Kirkekaffe ved konfirmantene/foreldre. 9

10 2. februar - gudstjeneste/ konsert/ fest. «Sound of Happiness». Ekstra øvelse og konfirmantene deltok med innslag. Konfirmanter/foreldre hadde ansvar for festen, og de vernede boligene i Arendal/Grimstad var spesielt invitert. 28. mars- Rollebryllup- «vielse» i Hisøy kirke og «bryllupsfest» i frivilligsentralens lokaler. Øvelser/gjennomgang av vielse og ekteskapsinngåelse, avsluttet med et «rolle-bryllup» hvor alle konfirmantene deltok i roller eller som gjester. Foreldrene hadde ansvar for festen og maten. 2.,4. og 6. april - Fasteaksjonen: Øvelse til gudstjenesten, informasjon/inspirasjonsmøte med Roald Guttormsen fra Kirkens nødhjelp. Ungdomspreget gudstjeneste med etterfølgende innsamlingsaksjon, -konfirmantene var med her / foreldre deltok med kjøring. 1.Påskedag - gudstjeneste obligatorisk for konfirmantene - foreldre spesielt invitert. 27. april - «Overhøringsgudstjeneste» eller samtalegudstjeneste. Fest for alle konfirmanter/m familier -søndagen før konfirmasjonsgudstjenestene begynte. Menighetsrådet sto for tilstellingen og servering. En felles avslutning av konfirmantåret hvor alle var samlet. 3.,4.,10. og 11. mai -Det var 4 konfirmasjonsdager i mai to lørdager og to søndager. 1. juni- Innskriving av nye konfirmanter. Alle døpte, eller tilhørende i Hisøy menighet- født i 2000, ble invitert til gudstjeneste denne søndagen. Etterfulgt av innskriving, info- og foreldremøte. 31. august - Presentasjonsgudstjeneste av de 52 nye konfirmantene. Etterfulgt av info- og foreldremøte. 29.oktober - besøkte konfirmantene Arendal kapell. Tema var sorgarbeid, omvisning /informasjon av Teistedal fra begravelsesbyrå. Frivillige foreldre var med her. 2. november, «Allehelgens»- gudstjeneste. Oppfølging av sorgarbeidet hvor konfirmanter deltok under lystenning og minnelse av de døde. Foreldre/foresatte var spesielt invitert. 8.november- Volley konfirmantene deltok med 2 lag på lørdagens Volleyarrangement i Hisøyhallen. Øvelse med prest og foreldre tirsdagskvelden før. 11.november - Hans Inge Fagervik. Tema var kropp/seksualitet/helse, rusmidler/psykisk helse og omsorg/ansvar for hverandre. En kvelds arrangement i Hisøy kirke for konfirmanter og foresatte. Alle konfirmanten stilte med foresatte/foreldre. 16.november Gospelgudstjeneste med ungdomskoret «Ekko» - konfirmantene deltok og foreldre/foresatte var spesielt invitert og sto for kirkekaffe. 1. juledag- gudstjenesten var obligatorisk for konfirmantene, og foreldrene invitert spesielt til å være med denne dagen. 10

11 Konfirmanter som har hatt gyldig grunn til ikke å møte til disse tilrettelagte gudstjeneste, har blitt pålagt å møte opp til ordinære gudstjenester senere. Det har vært flere foreldremøter i etterkant av gudstjenestene. Foreldreutvalg ble oppnevnt på innskrivingsdagen i juni, og har vært med gjennom hele konfirmantåret. 10 foreldre, fordelt på de to kullene, har deltatt i planleggingsarbeid og praktisk gjennomføring. Det har vært jevnlige utvalgsmøter. Ytterligere involvering av flere foreldre, til hjelp på turer og arrangementer, har fungert veldig godt. Spesielle invitasjoner har vært sendt ut til alle gudstjenester som involverte konfirmantene, og foreldrene har sluttet godt opp om disse og de andre arrangementene som har vært gjennomført. Hisøy, februar 2015 Referent: Ellen Gundersen G. ÅRSRAPPORT FRA ARBEIDSLAG OG FORENINGER I MENIGHETEN HIGH FIVE Startet opp etter høstferien i Det er et åpent tilbud for de som går i 5.trinn eller på et høyere trinn. (High Five). Det er et etter-skoletid tilbud og de kan droppe inn på menighetshuset rett etter skolen. Hver onsdag kl 1315 har det kommet mellom 20 og 30 barn i alderen år. Det er mat, lek, sosialt. De ser en animasjonsfilm som heter «Story keepers» som handler om de første kristne der det flettes inn spennende bibelfortellinger. Samlingen slutter kl 1430 men noen ganger holder vi på litt lengere. Kateket Jan Inge Gundersen leder High Five med oppgaver, leker og gåter. Inger Brit Kjøl organiserer de frivillige. Mat er populært og vi har et knippe gode medarbeider som og bidrar sosialt og er til stede i samtale, samt deltar noe i programmet ved behov. Medarbeider i 2014: Else Trommestad, Anne- Lise Kirkedam, Jorunn Olimstad, Sjoukje Dijkstra og Inger Brit Kjøl. 11

12 ÅRSMELDING FOR JUBILATE 2014 Til h adde Siri Andersen og Tom Gamble ansvar for ledelsen av Jubilate. Fra tom kom Etto Huizenga, som ny ansatte kirkemusiker, i stede for Tom Gamble. Etter sommerferien ble koret ledet av Jan Inge Gundersen og Etto Huizenga. Jubilate øver på SFO og har fra medlemmer ble Jubilate sin konto avsluttet og økonomien ble lagt under Hisøy menighet. Jubilate hadde kr ,- det blir satt på et bundet fond i menigheten og det skal overføres årlig kr 5000 fra fondet til drift. Aktiviteter; 10, januar: 15. mars: 23.mars 22.mai 14. sept 26. okt 05. nov 12. des 24. des Sang på barnas misjonsdag Konsert på basaren i menighetshus på Hisøy Sang på Kidzfestivalen i Kulturhuset Konsert i Hisøy skole Deltakelse i gudstjenesten i Trefoldighetskirken Utdeling av 6.årsbok i Hisøy kirke Konsert med korpset Nidelv janitsjar Skolegudsteneste i Hisøykirke Julaftengudstjeneste med Nidelv janitsjar. Etto Huizenga og Jan Inge Gundersen ÅRSMELDING FRA HISØY FAMILIESØNDAGSSKOLE 2014 Hisøy familiesøndagsskole startet 31.januar 2010 og har i 2014 hatt 21 barn som har betalt kontingent. Vi er 6 voksne ledere for søndagsskolen. Dette er nå Ingebjørg Espolin Johnson, Kristin Wehus, Lene Vollan Christiansen, Joh Hæhre, Per Helge Kjøl og hovedleder Inger Brit Kjøl. Svein Wehus har overtatt som kasserer etter Inger Liv Svendsen som sluttet sommeren En stor takk til henne! Takk også til Lene Vollan Christiansen som har gjort en stor innsats på PC med programmer til søndagsskoletimer og familiegudstjenester og med å styre projektoren på de fleste arrangementene. Hun har også opprettet og har ansvaret for vår facebook profil. Møtene holdes i Hisøy menighetshus på søndager kl til

13 I 2014 har vi hatt 9 søndagsskolesamlinger, deltatt på 5 familiegudstjenester, arrangert en adventfest med juleverksted, en juletrefest. På sistnevnte kom det 86 barn og voksne. I mai arrangerte vi grillfest med 45 deltakere på Stølsvika, godt sponset av Coop på Stoa. Stor takk til Are Ellefseth for støtten! Vi har gjennomført 6 planleggingsmøter for lederne. På samlingene har vi et fast program etter opplegget Sprell levende fra Norsk Søndagsskoleforbund. Vi har sang, Bibelfortelling, bønn, lystenning, drama, lek eller spill og utdeling av diverse materiell. Vi deler nå barna i to grupper etter fellessamlingen, en Gullivergruppe for 3-6 åringene og en Tårnagentgjeng for barn i skolealder. I tillegg spiser vi kveldsmat og sørger for et godt fellesskap med hverandre. Vi har bakt lussekatter og kost oss med kakao med krem. Fra høsten 2014 har vi i samarbeid med foreldrene bestemt oss for å ha søndagsskolen på en fast søndag i måneden. Vi har brukt andre søndag i måneden. Jesus til barna er visjonen vår, og det er Han vi ønsker at barna skal bli kjent med og utvikle et trosforhold til. Vi oppfordrer alle foreldre, besteforeldre og faddere til å ta med seg barn til søndagsskolen! Dette tilbudet er en del av Hisøy menighets trosopplæringsplan, der alle barn har rett til et tilbud tilpasset sin aldersgruppe. Hisøy Inger Brit Kjøl ÅRSMELDING FOR HISØYSANGERNE Vi startet 2014 med Rolf Meyer Tallaksen som dirigent for koret, i påvente av tiltredelse for ny organist i Hisøy menighet. 1. februar begynte Etto Huizenga i denne stillingen og har vært korets dirigent siden dette. Det første arrangementet vi hadde var en sangkveld 23.02, i samarbeid med dirigentene, der Rolf hadde innøvd sangene med koret og dirigerte sangerne og musikerne, og Etto spilte orgel og piano. 13

14 Våren 2014: I løpet av våren deltok vi med opptreden på: Konsert kalt I samme båt- sang og musikk fra et kirkeskip, i Hisøy kirke. Basar på Hisøy menighetshus Deltakelse på gudstjeneste i Hisøy kirke Konsert i Hisøy kirke mandag Sommeravslutningen var hjemme hos Ellen Jomaas. Høsten 2014: I løpet av høsten deltok vi på følgende arrangement: Musikk om høsten. Konsert i Hisøy kirke søndag Her deltok også Nina Irslinger og Wilma Huizenga med blokkfløyte. Vi deltok på julemesse på Nedenes menighetssenter Vi synger jula inn i Hisøy kirke Juleavslutning hjemme hos Sjoukje Øvelser: I hovedsak har vi hatt øvelser annenhver torsdag pluss noen ekstraøvelser i forbindelse med konserter. Vår: 8 øvelser Høst: 9 øvelser Antall styremøter: 2 styremøter om våren og 2 om høsten. I tillegg har noe blitt avklart på mail eller i pausen på øvelsen. Antall medlemmer: Koret har hatt 18 medlemmer i løpet av året. Styret: På årsmøtet ble det sittende styret gjenvalgt. Styremedlemmene er Pål Sandnes, Siv Eppeland og Ellen Jomaas. Etto deltar også på styremøtene. Vi i styret fordeler de ulike arbeidsoppgavene mellom oss. Hisøy Ellen Jomaas 14

15 TEMAKVELDENE i Menighetshuset samlet 41 personer fordelt på 2 kvelder. Kveldene har varierte tema og varierte poster på programmet. I februar: Alf Prøisen-kveld ved Arne Bergersen. I oktober: Likkledet fra Torino ved Odd Jostein Andreassen. Dyktige foredragsholdere og innledere la et godt grunnlag for spørsmål og samtale. Kveldens innslag med musikk, allsang, gode historier, dikt, bibelord og bevertning med sosialt fellesskap, danner en innholdsrik og kontaktskapende ramme for kveldene, som selvsagt er åpne for alle, også mennesker fra hele distriktet. Utvalget for fellesskap mellom voksne i alle aldre, er utnevnt av Menighetsrådet og arrangerer kveldene. KILDEN Kilden er stedet for stillhet, bønn, forbønn, bibeltekster, sang, lystenning og anledning til å vandre i kirkerommet. Et sted, der en bare kan sitt helt i ro. 2. mandag i måneden kl samles vi til givende og meningsfylt felleskap, og til bare å være for seg selv. Kilden er selvsagt åpen for alle, og den kan anbefales! Årsrapport His studiesirkel 2014 «His Studiering er tilsluttet Det norske Misjonsselskap. «Ringen» ble stiftet i februar 1957 av Anne Knudsen og Bertha Siring. Medlemstallet har variert i årenes løp. På grunn av medlemmenes høye alder og mye sykdom har det bare vært mulig med 1 samling i Da var vi 7 til stede. Om vi ikke har hatt flere møter har vi støttet misjonens julemesse, og hvert medlem har bidratt til misjonsarbeidet på sin måte.» - Fra årsrapporten for I 2014 har det ikke vært noen aktivitet i His studiering. Etter kontakt med Gunvor Hovd Nilsen anser vi derfor at denne studiesirkelen har avsluttet sitt arbeid. Jeg vil derfor takke medlemmene, for lang og tro tjeneste og for alt arbeid som de har lagt ned i misjonens tjeneste, på vegne av Hisøy menighet. Hisøy 24.februar 2014 Per Arnar Haaland, sogneprest 15

16 Årsrapport Hisøy Hyggetreff 2014 Hisøy hyggetreff har hatt sine møter på Hisøy menighetshus en tirsdag eller onsdag i måneden. Det ble gitt ut halvårsprogram ved oppstart av hvert semester, og det ble avertert i Agderposten før vært møte. Møtene besto av åpningsord og bønn for dagen. Programmet videre varierte; noen ganger med en andakt, andre ganger med mer verdslige temaer. Det var sang og musikk, gjerne ved at noen var invitert til dette, og vi sang sammen. Det ble servert påsmurt mat, kaffe og kake. Loddsalg til inntekt for driften. Programmet for 2014 var følgene: Andakt ved Prest Ravn Karsrud, Ord og toner ved Monica og Per de Lange, Andakt ved overlege Torstein Gundersen. Kåseri over et langt liv, ved Heming Synnevåg En sykehusprests hverdag, ved Sverre Jølstad. Gerhart Woie, om sin oppvekst på Hisøy. Prost Kolbjørn Gunnarson, om omsorg for hverandre. Kåseri ved Kari Johnsen. I tillegg til vår faste pianist Søren Nicolai Ellingsen, har vi hatt glede av sang ved Kirsti Benestad, Bjørg Andersen, «Hand i hand», m. flere. Sommeravslutning var det også dette året på Berit og Per Arnars sted, på Randøya ved Kristiansand. Her fikk vi deilig fiskesuppe, kaffe og kaker. Underholdning var ved Øyvind Laundal og Reidar Skåland. Sensommerturen ble en ønskereprise fra tidligere. Besøk på Sør-Hidle «palmeøya» utenfor Stavanger, cruise på Lysefjorden og busstur over Sirdalsheiene og Brokke. Middagen, «Hjemme hos Wenche» etter gudstjenesten på Allehelgenssøndag, ble også arrangert og sponset av hyggetreff. Det ble også sang og musikk under gudstjenesten denne dagen. Juleavslutningen i desember var igjen i prestegården, med førjulsstemning og julegrøt. Her var det ekstra godt oppmøte og ekstra bord måtte hentes inn. Oppmøtet i 2014 har vært jevnt, gjennomsnittlig personer per samling. Turene, til Randøy og til vestlandet, var fullbooket og populære. Vår mangeårige og trofaste kasserer Kåre Zachariassen gjorde en flott jobb også dette året. Berit Haaland har hatt ansvaret for program og åpningsord, noe hun har gjort med glans. Hisøy, februar 2015 Referent: Ellen Gundersen Styremedlem 16

17 Hisøy Normisjon 28. november 2013 hadde Hisøy Normisjon sitt siste styremøte. Etter en åpen og god samtale besluttet styret å legge ned foreningen, med virkning fra 1. januar I løpet av sommeren 2014 overførte Hisøy Normisjon kr til barne- og ungdomsarbeidet i Hisøy menighet. Hisøy Hovedforening for Det norske Misjonsselskap. Denne NMS-foreningen ble stiftet Den fungerte i mange år som en paraplyforening over de mange misjonsgrupper som tidligere var i sving innen NMS på Hisøy. Nå er det bare to slike grupper igjen: His Studiering og His Kvinneforening. Hovedforeningen har eget styre, som velges på foreningens årsmøte. I 2014 ble årsmøtet avholdt 12.mars hos Aud Rørvik. Fungerende styre etter : Solveig Holberg (gjenvalgt for 2 år), Svein Holberg (gjenvalgt for 2 år), Aud Rørvik (gjenvalgt for 2 år), Sjoukje Dijkstre (nyvalgt for 2 år) og Anne Bakke (har 1 år igjen av valgperioden). Den arrangerte vi Misjonsfest på Hisøy Menighetshus, med Flekkerøyguttene og Kurt Hjemdal. Det ble overført kr til NMSprosjekt Thailand. ( På kvittering fra NMS for 2014 er bidrag fra Hisøy Hovedforening og His Kvinneforening slått sammen : kr kr = kr ) Anne Bakke HIS KVINNEFORENING for NMS Denne misjonsforeningen ble startet på Hisøy i 1860, og hadde 150 års jubileum i Foreningen var i ferd med å legges ned i 2004 pga medlemmenes høye alder. Men fra 2008 ble det en ny start og en ny giv i foreningen. 17

18 I 2014 hadde vi 4 møter i vårhalvåret og 3 møter i høsthalvåret, alle hjemme hos hverandre. Vi var 7-10 til stede hver gang. Vi har misjonsstoff, bønn og pengegave til et valgt misjonsprosjekt som faste innslag. I april var noen fra gruppa arrangør for NMS Områdemøte. I november deltok vi på den store Julemessen i Arendal, på Øyestad menighetssenter, både med bakst og gevinster og med praktisk arbeid, både før, under og etter arrangementet. Vi opplever at vår lille His kvinneforening står i et stort verdensvidt fellesskap av kirker og smågrupper som sammen jobber for å bygge menigheter og legge grunnlag for tro og gode livsvilkår. Samtidig er His kvinneforening et hyggelig møtested, og vi har plass til flere. Det er bare å ta kontakt. I 2014 sendte vi kr til NMS prosjekt Madagaskar. ( På kvittering fra NMS for 2014 er bidrag fra Hisøy Hovedforening og His Kvinneforening slått sammen : kr kr = kr ) Anne Bakke Hisøy trosopplæringsutvalg 2014 Hisøy trosopplæringsutvalg består av følgende medlemmer: Hanne Bjerkholt Svennson, Aud Rørvik, Ellen Gundersen, Inger Brit Kjøl, kateket Jan Inge Gundersen og sokneprest Per Arnar Haaland. Kateket Jan Inge Gundersen har vært med i utvalget fra våren HTU har i 2014 hatt 4 ordinære møter og behandlet mange viktige saker, blant annet utarbeidet: Halvårshjul for barne- og konfirmantarbeidet. Det har vært viktig å få en samlet oversikt over alt arbeid som gjøres i Hisøy menighet.. Trosopplæringsutvalget utarbeidet i 2014 nattverdliturgi for familiegudstjenester, og 26.okt. gjennomførte vi gudstjeneste med nattverd for 6 åringene der hele 101 gikk til nattverd. familiegudstjenesteliturgi ble i 2013 prøvd ut med evalueringsskjemaer, lagt fram og godkjent av menighetsrådet 2013 og er nå med to endringer godkjent av biskopen. Trosopplæringsutvalget utarbeidet i 2014 liturgi for nattverd for familiegudstjenester, og i 2014 hadde vi vår første nattverd på familiegudstjeneste på gudstjenesten for 6-åringene 26.okt. Vi har 18

19 gjennom evalueringsskjemaer fått mange gode tilbakemeldinger på denne. Liturgien er godkjent av menighetsrådet og ble i desember sendt til biskopen for godkjenning. Vi fortsetter det gode samarbeidet i forhold til familiegudstjenestene. Presten skal ha minst en samarbeidspartner på disse gudstjenestene, som Jubilate, søndagsskolen, Tårnagentene, «Lys våken», 4. og 6.åringene eller andre. Vi har vedtatt å bruke projektor på disse gudstjenestene og utarbeide powerpoint program. Per Arnar, Jan Inge og Inger Brit har hatt hovedansvaret for utarbeidelse av programmet, og Lene Vollan Christiansen har gjort en stor jobb med praktisk utarbeidelse og styring av projektoren. Kateket Jan Inge Gundersen arbeider med ny trosopplæringsplan for Hisøy menighet. Vi har fått tildelt mentor i dette store arbeidet, som skal være ferdig våren Det er spennende å arbeide for Guds rike i Hisøy menighet. Vi har mange flinke, engasjerte medarbeidere. De flotte barna og ungdommene fortjener det beste vi har å gi dem, nemlig Gud Ord og et liv i tro. Men vi trenger flere, både brukere og ledere! Tilbudet om trosopplæring gjelder ikke bare en liten gruppe, men alle døpte på Hisøy. Vi oppfordrer alle til å be for arbeidet og gjøre det kjent! Hisøy 28.febr Inger Brit Kjøl Leder i Hisøy trosopplæringsutvalg ARBEIDSGRUPPE FOR GIVERTJENESTEN Arbeidsgruppen for menighetens givertjeneste ble opprettet av menighetsrådet i juni Flg. personer ble valgt for 2 år med mulighet for gjenvalg: Aud Rørvik, Klara Helene Hortemo, Olaf Bakke og Anne Bakke. Vi fire utgjør fortsatt arbeidsgruppen. Jorunn Knudsen er i 2014 og deler av 2015 vikar for Klara Helene Hortemo. Mandatet er å arbeide for givertjeneste til både barne- og ungdomsarbeiderstilling og menighetshus. I 2014 hadde arbeidsgruppen fire møter (januar, mars, april og september). Vi sendte ut to takke- og informasjonsbrev (juni og november) til de faste giverne, og vi har prøvd å rekruttere nye givere, uten stort hell. Det er fortsatt personer som er med i givertjenesten, de fleste gir 1 eller 2 19

20 ganger pr. år, noen få gir hver måned. Resultatet har økt betraktelig fra 2013 til 2014, og det er svært gledelig. Vi har gitt informasjon om givertjenesten i Hisøyfolk og gjennom kunngjøring på gudstjeneste. Giro i Hisøyfolk i august ga svært lite resultat. Som tidligere år søkte vi også i 2014 om legatmidler fra de to Hisøylegatene. Resultatet har vi ikke mottatt. I 2014 innbragte givertjenesten: * kr til B/U-stilling. Målet var kr * kr til Menighetshuset. Målet var kr Arbeidsgruppen har fra 2012 arrangert basar på Menighetshuset, med god hjelp fra mange frivillige. Formålet med basaren er tredelt: *Skape en åpen møteplass for fellesskap (kafé og lotteri). *Gi Guds ord og vise frem menighetens mange aktiviteter (andakt, konsert, opptreden) *Styrke menighetens økonomi. Netto fortjeneste av basaren 2014 var kr Dette beløpet inngår i givertjenesteresultatene. Anne Bakke ÅRSMELDING 2014 rehabilitering av Menighetshuset Arbeidsgruppe for utredning av menighetslokaler på Hisøy Menighetshus. Komiteen ble oppnevnt av Hisøy menighetsråd 17. februar 2011 i sak 17/2011. Arbeidet er beskrevet i årsmelding for Medlemmer: Olaf Bakke (leder), Eyvind Bergland, Lars Damsgaard (forprosjektleder), Arnfinn Olimstad og Jan Helge Rørvik. Mandat Utrede ulike løsninger når det gjelder lokaler for menighetens 20

21 virksomheter, særlig en avklar-ing av spørsmålet om brukbarheten av nåværende menighetshus eller alternativt et nytt bygg i nærheten av Hisøy kirke. Menighetsrådet har tidligere vurdert alternativet leie av lokaler eller bruk av Menighetssenteret på Nedenes som uaktuelt. Arbeid og oppgave Arbeidsgruppen har arbeidet videre med vurdering av Menighetshuset når det gjelder mulig brukbarhet i år fremover etter gjennomført rehabilitering og arbeider nå med forprosjekt for å gi Menighetsrådet grunnlag for en beslutning. Gruppen fortsatte dette og leverte sin innstilling til Menighetsrådet som behandlet saken med vedtak om det videre arbeid med saken Arbeidsgruppen fikk fullmakt til å engasjere arkitekt og utarbeide et forprosjekt. Menighetsrådet behandlet igjen saken i møte Rådet hadde på forhånd fra arbeids-gruppen fått tilsendt utredning med tegninger datert , som beskrev forprosjektet «Hisøy menighetshus rehabilitering». Arnfinn Olimstad og Jan Helge Rørvik fra Arbeidsgruppen var til stede under møtet. Olaf Bakke informerte og viste tegninger fra Alpha arkitekter. Momentene som ble lagt frem og drøftet er listet opp nedenfor: - Ingen utvendige forandringer av bygget. - Bruke det gulvarealet som vi har. - Snaut med garderober og lagringsplasser, det blir forbedret betydelig. - Det vil bli en garderobe laget i glass under galleriet. - Det etableres et lite lagerrom i Menighetsalen i hjørnet mot nord. - Prestesakristiet flyttes ned der garderoben er nå. Det innredes toalett i tilknytning til sakristiet. - Der prestesakristiet er nå (til høyre fra vindfanget når man kommer inn hovedinngangen mot Kirkesalen) vil det bli 3 toaletter, inkl. ett handicap-toalett. - Det etableres ny dør fra yttergangen inn til kjøkkenet. - Av kostnadsrammen på 5 mill. er 1 mill. MVA som vi vil få refundert. I kalkylene er det lagt inn 20 % påslag for å dekke uforutsette utgifter. - Nytt audiovisuelt utstyr skal anskaffes. 21

22 - Overflatebehandling av diverse vegger, gulv og utskiftning av enkelte tak. - Utskifting av isolerglass i vinduer og dører. - Utvendig tak og vegger, tomten og arealene omkring bygget skal utbedres, bl.a. drenering. - Utskiftning av kjøkken - Utskiftning av El. anlegg i hele bygget og ny belysning - Avklaringer: Avklare med Bispekontoret om de må godkjenne kirkerommet - Avklare byggeleder etter forslag fra byggekomiteen, se innstilling til vedtak. - Byggekomiteen skal lage en informasjonsbrosjyre til potensielle givere - Informere og ta imot innspill på et menighetsmøte, gjerne i oktober. - Igangsetting av prosjektet forutsetter endelig vedtak i MR når finansieringen er i orden, så fort som mulig. Gjerne februar MR ønsker om mulig ikke å låne mere enn 1 million kr. INNSTILLING Det vises til dokumentet «Hisøy menighetshus - rehabilitering» datert 18. september 2014, med vedlagte tegninger. Arbeidsgruppen fremmer på side 4 innstilling til vedtak i 1-6 punkter. VEDTAK Innstillingen fra Arbeidsgruppen for menighetslokaler vedtas. (enstemmig). Arbeidsgruppen nedlagt Med dette var «Arbeidsgruppen for utredning av menighetslokaler på Hisøy Menighetshus» nedlagt og Byggekomité oppnevnt. En særlig takk til Lars Damsgaard Lars Damsgaard, siv.ingeniør bygg, som hadde nedlagt et stort arbeid i saken gjennom mange år og som dessuten i den siste tiden hadde vært forprosjektleder, hadde bedt om å få fratre. Både vi i gruppen og menighetsrådet takker ham dypt for stor og verdifull innsats. Byggekomité for Menighetshuset Menighetsrådet oppnevnte samtidig med dette Byggekomité for Menighetshuset med oppgave å konkretisere og kvalitetssikre i detalj prosjektet. Dette ble gjort med forbehold om endelig beslutning i rådet når det foreligger pålitelig oversikt over finansiering. 22

23 Komitéen besto etter dette av Olaf Bakke, Arnfinn Olimstad og Jan Helge Rørvik. Den hadde sitt første møte Komitéen foreslo Olaf Bakke som leder og Arnfinn Olimstad som byggeleder. Dette ble senere godkjent av Menighetsrådet. Byggekomitéen har i møter drøftet ulike sider av prosjektet og arbeidet med plan for dette. Olaf Bakke har også tatt på seg oppgaven som finansieringskomité for prosjektet. Det er utarbeidet en informasjonsbrosjyre på fire sider i A5- format til bruk i forholdet til mulige givere, som det også er satt opp liste over. (Brosjyren er endelig ferdig nå i februar 2015 og innsamling er planlagt i mars og evt. lenger). Byggekomiteen har i sak 2.03 den gjort følgende presisering: «BK holdes adskilt fra finansieringskomiteen. Olaf leder denne og fører referater. Olav skaffer ett eller to med-lemmer til i denne komiteen.» Oddvar Sæther har senere sagt seg villig til å bistå med råd i dette arbeidet. Byggekomiteen har allikevel kommet med forslag til finansieringstiltak. Det har vært drøftet ulike muligheter for innsamling/ støtte, bl.a. ved kopier av nåværende altertavle i Kirkesalen i en størrelse egnet til peishylle el.lign. Denne er ment solgt til en høy (gave-)pris med takkebrev til givere. Andre tiltak er også under vurdering. Hovedstøtten er allikevel ment å bli skaffet gjennom større og mindre pengegaver fra privatpersoner og firmaer på Hisøy og i distriktet. Komitéen (v/ Arnfinn) har også organisert utvendig opprenskning av drenering med godt resultat. Arbeidet fortsetter og selve prosjektet antas å kunne startes høsten For Byggekomitéen Olaf Bakke (leder) 23

24 ÅRSRAPPORT HISØY FRIVILLIGSENTRAL 2014 Hisøy Nye frivillig sentral har sitt nedslagsfelt først og fremst for folk på Hisøy og gamle Øyestad kommune. Men beboere andre steder i Arendal kommune har også i perioder vært brukere og frivillige tilknyttet vår sentral. Sentralen har i løpet av 2014 blitt en egen stiftelse. Frem til da er den blitt drevet av Hisøy Menighet. Sentralens adresse er : kirkeveien 172. Tlf : / Vår visjon : Bygge nettverk og skape møteplasser. Målsetting: Medmenneskelighet - omsorg- tjenester. Bemanning: Dgl 100% stilling Tone E Hansen. Regnskapsfører : NC-DATAFACT Rolf Knutsen. Revisor: Arendal Revisjonsdistrikt IKS. Styrets leder: Kari Berglund. Styremedlemmer: Rolf Selmer Terjesen, Harald Jakob Mesøy, Øyvind Lysby Bakke, Josef Høier og Ragnar Lundstrøm. Varamedlemmer: Inger - Lise Jensen og Siri Broch. Det har blitt holdt 2 styremøter, og behandlet 11 saker, i tidsrommet 1/ / Hisøy Nye Frivillig sentral er helt i etableringsfasen, stiftelsen ble endelig opprettet 15/ har vært et år, med mange store utfordringer for sentralen. Daglig leder ble sykemeldt, og vikar ble tilsatt i 50 % stilling, som i hovedsak skulle ivareta sentralens ukentlige aktiviteter, frem til sommeren. Ny leder begynte i sin stilling 1/9-14. Renovering av bygget + nytt inngangsparti ble påbegynt. 27 oktober, og det er fortsatt ikke ferdig. Dette har vært en utfordring, mange håndverkere ut og inn, samtidig som aktivitetene har gått som normalt. 24

25 Daglig leder har deltatt på diverse møter og kurs i sin region, opplegg arrangert for og med daglige ledere i frivillig sentraler: Nettverk for daglig ledere, et forum for daglig ledere i regionen i alt 2 møter. Regionskonferanse i Sarpsborg 15,16 og 17 september-14. Samarbeidsrådet "Med hjertet for Arendal". Senior ressurs prosjektet. Nasjonalforeningen for Folkehelsen.(aktivitetsvenn) Møter og dialog med Frivillighetskoordinatoren.( samarbeidsavtale ol ) Kurs "hvordan rekruttere og bevare frivillige"( med hjerte for Arendal som arrangør 2 stk) Samarbeidsmøter med Eydehavn og Tromøy frivillig sentraler(4 møter) INFORMASJON/ MARKEDSFØRING: I 2014, ble det laget ny brosjyre, som ble trykt opp i 500 eksemplarer. Dette ble dekket av midler fra senior ressurs prosjekt midlene. Var representert på stand i kulturhuset i forbindelse med arrangement " med hjertet for Arendal". Her fikk jeg god hjelp av Kari Berglund, Inger Lise Jensen og Liv Edny Stausland. Webside, frivillighetsbanken og Facebook side er nå oppdatert. "Hva skjer"+ takkeannonser og infoannonse i Agderposten.(omtale i Agderposten ang senior ressurs prosjektet) Vært på Durapart å pratet om sentralen vår, for å prøve å rekruttere flere frivillige. Kurs i bakerovn x 2 med Elsa "sprossa" Rønnvig.(fått med nye frivillige til disse kursene) Filmprosjekt i forbindelse med senior ressurs. Fikk god hjelp fra Liv Edny Stausland her. Inspirasjons samling kulturhuset 19 februar-15. Eydehavn. Tromøy,Hisøy frivilligsentraler+ seniorsenteret i Arendal som står som arrangører. MANDAG- SENIORKAFEEN : Hver mandag formiddag kl 1030, med prat, allsang lett underholdning. 25

26 LINEDANS- kl Her samles ivrige dansere til linedans og sosialt samvær.dette er et nytt tilbud, som ble startet i høst. TIRSDAG- BAKING AV BRØD OG SØSTERKAKE,til eventuelt salg og bespisning, forsøksvis gjennomført hver tirsdag, når vær og føre tillater det. Har nå en liste med 11 stk, som har hatt bakerkurs og kan bistå. SENIORDANS :Populært tiltak med godt oppmøte hver tirsdag kl 18 00, ca 20 faste deltagere. Vet at de nå øver til opptreden utpå våren. ONSDAG: BRIDGE ; Hver onsdag kl I skrivende stund er det registrert 6 faste spillere. Det jobbes med å rekruttere nye spillere. TORSDAG: TURGRUPPE. Hver torsdag samles ivrige turgåere, ved sentralen. Der deles gruppene opp etter hvor langt og hvor fort den enkelte ønsker gå. Etter turen serveres varme rundstykker og nykokt kaffe. (15-20 deltakere) Visegruppa KRÅKA : Sangglade mennesker som møtes annenhver torsdag kl Kråka bidro med flott sang på basaren vår 13 november-15.vet at de øver til opptreden utpå våren. VANNPOSTEN 2. Er en selvhjelpsgruppe/samtalegruppe med kvinner som har omsorg for kronisk syke i hjemmet. Møtes siste torsdagen i mnd. Avviklet basar 13 november, med stor suksess! Det var veldig spennende da vi ikke helt visste hvordan lokalene så ut. Tusen takk til alle som bidro, slik at denne kvelden ble så bra. Gjennomførte juleavslutning for seniorkafe og turgruppa, med "hjemmelaget" mat.( A la Tone) Vi hadde lett underholdning av Anna Ugland, og litt julesanger ble sunget. Seniordansen og Kråka arrangerte sin juleavslutning med mat fra Eikely. Organisert og fått inn alle benkene for vinteren. Takket være Inger Lise og Jan Fredrik Jensen og Harald Mesøy. Planlagt og organisert mannekengoppvisning, som dessverre ble avlyst, da Damenes magasin skulle legges ned. Formidlet invitasjon til fest for frivillige som skal være på Plankemyra 19 og 24 mars-15. Har vært mye koordinering i forhold til gruppene som er her,( utleie, ombygging o l) Lokalene har vært lite utleid til utenforstående i denne byggeperioden, selvfølgelig, men har nå en del forespørsler for vår halvåret. TILBUD EKSTERNT: Lett vaktmestertjeneste, ledsagertjeneste, besøkstjeneste. Samarbeidsprosjekter: 26

27 Fortsette det flotte samarbeidet med Tromøy og Eydehavn i forhold til bakerovn og digitalisering av bilder. En sanggruppe som består av: Bjørg B Pedersen, Ellen Gundersen, Reidun Terjesen, Torun ødegård, Bjørg Cappelen og Helge Kjøl, møtes annenhver torsdag på Nyskogen bo og omsorgs senter. Leif og Svanhild Wernersen, Oddbjørg og Grete Torjussen, steiker vafler og synger sanger ved Røed bo og omsorgssenter annenhver onsdag. For Hisøy Nye Frivilligsentral Tone E Hansen. Årsmelding for HISØYFOLK 2014 Hisøyfolk har i 2014 kommet med tre nummer, ett før påske, ett i august og ett til advent. Dette er etter redaksjonens mening et passende antall utgivelser når en skal balansere mellom det å være et aktuelt menighetsblad samtidig som det skal være en overkommelig arbeidsmengde for en redaksjon som jobber frivillig. Redaksjonen har bestått av fire medlemmer: Alf-Georg Dannevig, Ellen Gundersen (før sommeren 2014)/Ellen Jørgensen (fra høsten 2014), Solveig Espeland og Jon E. Bakke. Bladets profil fra de senere år er beholdt. Det betyr at bladet inneholder en blanding av stoff fra og om Hisøy menighet i tillegg til artikler om personer, steder, historie, foreningsliv og arbeidsliv på Hisøya. Vi får mange hyggelig tilbakemeldinger på at denne profilen gjør at bladet blir lest av flere enn et tradisjonelt menighetsblad blir. Ideer til stoff, bilder og artikler mottas med takk. I 2014 har Agderposten stått for distribusjonen. Økonomisk finansieres bladet av frivillig abonnement og støtteannonser. Resultatet for 2014 fremgår av menighetens regnskap. Arild Halén har hatt ansvaret for støtteannonsene, noe redaksjonen er godt fornøyd med. Jon E. Bakke, redaktør 27

28 28

29 29

30 30

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2012... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2011 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2010 5 Menighetsrådet 5 Menighetens ansatte 5 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 7 Menighetens strategiplan

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NEDENES NORMISJON - 2012

ÅRSMELDING FOR NEDENES NORMISJON - 2012 ÅRSMELDING FOR NEDENES NORMISJON - 2012 Verdier Nærhet til Gud og mennesker Tillit til Bibel og bønn Livsglede og mangfold for alle generasjoner Tjeneste og omsorg Årsberetning for Nedenes Normisjon 2012

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

Ullern menighet. Årsmelding 2008

Ullern menighet. Årsmelding 2008 Ullern menighet Årsmelding 2008 GLIMT FRA ÅRET 2008 Ullern menighet er en aktiv menighet. Kirken og kapellet var i gjennomsnitt i bruk annenhver dag. Tilsvarende er det i snitt 1,5 aktiviteter i Menighetshuset

Detaljer

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30.

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30. Menighetsbudet Vinteren 2006 Nr. 1/07 Årgang 90 Slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker,

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer