årsrapport sparebanken møres pensjonskasse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport sparebanken møres pensjonskasse"

Transkript

1 årsrapport sparebanken møres pensjonskasse 13

2 2 ÅRSRAPPORT 213 Innhold 3 Styrets årsberetning 5 Resultat 6 Balanse 8 Egenkapitaloppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 1 Noteopplysninger 18 Revisors beretning

3 ÅRSRAPPORT 213 Styrets årsberetning INNLEDNING RESULTAT FOR 213 kroner i 212). Investeringer i obligasjoner Sparebanken Møres pensjonskasse er opp Premieinntekter for 213 utgjorde 19, 378,9 mill. kroner (316,7 mill. kroner) og rettet den 31.desember 1987 av Spare mill. kroner (29,9 mill. kroner). Inntekter bank innskudd 7,1 mill. kroner (111,8 mill. banken Møre. Pensjonskassens formål er fra de finansielle eiendelene ble 18,8 mill. kroner). å yte alderspensjon og uførepensjon til kroner (2,7 mill. kroner) samlet for kolle pensjonskassens medlemmer og etterlatte ktiv- og selskapsporteføljen. Pensjoner og pensjon til ektefelle, eller barn. over føringer av premiereserve utgjorde KAPITALFORVALTNING OG RISIKOSTYRING 12,8 mill. kroner (25,2 mill. kroner), og Forvaltningen av pensjonskassens eiendeler Ved utgangen av året har pensjonskassen endring i de forsikringsmessige avsetnin utføres av Aktiv forvaltning i Sparebanken 296 aktive medlemmer. Det var på samme gene utgjorde 22, mill. kroner (22,7 mill. Møre. Verdijustert avkastning ble for 213 på tid 133 alderspensjonister, 43 uførepensjo kroner). Det er avsatt 3,5 mill. kroner (1,2 4,38 % (5,24 %). Pensjonskassens finan nister, 35 ektefellepensjonister og 4 barne mill. kroner) til styrking av premiereservene sielle risiko er moderat, og er knyttet opp pensjonister. Pensjonskassen forvaltet i for best mulig å kunne imøtekomme kra til konkrete rammer gjennom det interne tillegg 12 fripoliser. vene til premiereserve i det forventede nye kapitalforvaltningsreglementet. Rammene er dødelighetsgrunnlaget. Pensjonskassen har gjenstand for årlig gjennomgang i pensjons Sparebanken Møre foretok i 29 endrin totalt styrket premiereservene med 18,4 kassens styre. De finansielle eiendelene er ger i sin pensjonsordning. Ytelsesordningen, mill. kroner av totalt oppreserveringsbehov ved utgangen av regnskapsåret plassert i som er forsikret i pensjonskassen, ble lukket på 45,6 mill. kroner. De forsikringsrelaterte obligasjoner og bankinnskudd. De finansielle for nye medlemmer. F.o.m ble driftskostnadene ble 2,1 mill. kroner (2, eien delene er klassifisert som omløpsmidler det fjernet ektefelle- og barnepensjon, samt mill. kroner). Resultat etter skatt for 213 og verdivurdert til virkelig verdi. fripoliseopptjeningen for uførepensjon. Inn ble,9 mill. kroner (,6 mill. kroner). skuddspensjonsordning vil være gjeldende Det er i pensjonskassens kapitalforvalt for nyansatte. Det ble i 212 vedtatt en BALANSEN ningsstrategi lagt vekt på at forvaltningen planendring som medfører at de årlige pen Pensjonskassens totale forvaltningskapital skal gjøres slik at det er lite sannsynlig at sjonsutbetalingene reguleres i henhold til ved utgangen av 213 var på 449,1 mill. pensjonskassen må tilføres kapital. Det pensjonistenes andel av overskuddet. kroner (434,1 mill. kroner). Pensjonskassen gjennomføres jevnlige stresstester på porte har ikke investeringer i aksjer og fondsan føljen for å sikre at bufferkapitalen er stor deler ved utgangen av 213 (5,5 mill. nok til å håndtere kraftige markedsfall. 3

4 4 ÅRSRAPPORT 213 SOLIDITET OG EGENKAPITAL DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD FORTSATT DRIFT Pensjonskassens egenkapital er gjennom 213 styrket og utgjør 2,9 mill.kroner Det tekniske regnskapet for pensjons kassen drift er til stede, og at årsoppgjøret er avlagt (2, mill. kroner). Kapitaldekningen er på viste i 213 et overskudd på 57. kroner. under forutsetning om fortsatt drift. Etter 15,46 % (22,33 %) som er over myndig Det ikke-tekniske regnskapet viste et over styrets oppfatning gir årsregnskapet et rett hetenes krav på 8 %. skudd på 862. kroner. Totalresultatet visende bilde av pensjonskassens finan ugjorde 98. kroner inklusive en skat sielle stilling pr og for resultatet tekostnad på 11. kroner. Styret vedtar i regnskapsåret. Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt at det totale overskuddet disponeres på følgende måte: Overført til annen egenkapital 98 disponert 98 Ålesund, 31. desember mars 214 I STYRET FOR Erik Røkke st yrets led er Helge Knudsen Magny Solnørdal Leif Kylling Anne Holstad Geir Johnsen d a g l i g l ed er

5 5 ÅRSRAPPORT 213 RESULTAT Beløp i hele tusen Noter TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Forfalte premier Overføring av premiereserve etc fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser premieinntekter Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Alderspensjon Uførepensjon Ektefellepensjon Realisert gevinst og tap på investeringer Netto inntekter fra investeringer 4, 8 Pensjoner Barnepensjon Overføring av premiereserve etc til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser 1 pensjoner Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Endring i premiereserven Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond endring i forsikringsmessige avsetninger 6, Forsikringsrelaterte driftskostnader Forvaltningskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader forsikringsrelaterte driftskostnader 9 Resultat av teknisk regnskap IKKE-TEKNISK REGNSKAP Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Realisert gevinst og tap på investeringer Netto inntekter fra investeringer 4, 8 Skattekostnad Totalresultat Overført annen egenkapital overført Overføringer

6 6 ÅRSRAPPORT 213 BALANSE Beløp i hele tusen Noter EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN Investeringer Finansielle investeringer som måles til virkelig verdi Forskuddsbetalte kostnader 67 forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning investeringer 4, 8 Andre eiendeler Bank andre eiendeler 8 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter EIENDELER I KOLLEKTIVPORTEFØLJEN Investeringer Finansielle investeringer som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler 4 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning investeringer Andre eiendeler Bank andre eiendeler eiendeler ,

7 7 ÅRSRAPPORT 213 Beløp i hele tusen Noter EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Innskutt egenkapital Selskapskapital innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen opptjent egenkapital opptjent egenkapital Forsikringsforpliktelser Premiereserve Tilleggsavsetninger , , Kursreguleringsfond Premiefond forsikringsmessige forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter egenkapital og gjeld Ålesund, 31. desember mars 214 I STYRET FOR Erik Røkke st yr ets leder Helge Knudsen Magny Solnørdal Leif Kylling Anne Holstad Geir Johnsen d a g l i g l ed er

8 8 ÅRSRAPPORT 213 OPPSTILLING OVER ENDRINGER I EGENKAPITALEN 213 Egenkapital pr Totalresultat Egenkapital pr Egenkapital pr Innbetalt Totalresultat Egenkapital pr egen kapital Selskapskapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital egen kapital Selskapskapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital

9 ÅRSRAPPORT 213 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Premieinnbetaling Pensjonsutbetalinger Driftsutbetalinger Utbetalinger til andre pensjonsinnretninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger fra andre pensjonsinnretninger Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Renteinnbetalinger obligasjoner Endring ved kjøp av verdipapirer Renteinnbetalinger bankinnskudd Endring ved salg av verdipapirer Endring ved forfall på verdipapirer Utbytte aksjer og andeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling av selskapskapital 8 Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter 8 Netto endring i kontanter og bankinnskudd Beholdning av kontanter og bankinnskudd Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens slutt 9

10 1 ÅRSRAPPORT 213 Noteopplysninger 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Pensjonskassen er opprettet av Sparebanken Møre for å forvalte bankens pensjonsordning for dens ansatte og pensjonister. Regelverket for pensjonsordningen er fastsatt gjennom særskilt avtale mellom pensjonskassen og banken, jfr. foretakspensjonsloven 1-2 første ledd. Pensjonskassen skal yte alderspensjon og uføre pensjon til pensjonskassens medlemmer, og etter lattepensjon til ektefelle, registrert partner eller barn. Når et fratrådt medlem har rett til opptjent pensjon sikres rettighetene ved fripoliser i pensjonskassen. T.o.m ble disse rettighetene sikret i livsforsikringsselskapet DNB Liv. Ved utgangen av året har pensjonskassen 296 aktive medlemmer. Det var på samme tid 133 alderspensjonister, 43 uførepensjonister, 35 ekte fellepensjonister og 4 barnepensjonister. Pensjonskassen forvaltet i tillegg 12 fripoliser. Sparebanken Møre foretok i 29 endringer i sin pensjonsordning. Ytelsesordningen, som er forsikret i pensjonskassen, ble lukket for nye medlemmer. F.o.m ble det fjernet ektefelle- og barnepensjon, samt fripoliseopptjeningen for uføre pensjon. Innskuddspensjonsordning vil være gjeldende for nyansatte. Denne ordningen inngår ikke i pensjonskassen, men er ivaretatt av DNB Liv. Det ble i 212 vedtatt en planendring som medfører at de årlige pensjonsutbetalingene reguleres i henhold til pensjonistenes andel av overskuddet. Arbeidstakerne yter ikke tilskudd til den ytelsesbaserte pensjonsordningen. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Finansdepartementets forskrift av 2. desember 211 om årsregnskap for pensjonsforetak. Nedenfor beskrives noen av de vurderings- og regnskapsprinsipper som er benyttet i regnskapet. Finansielle eiendeler Pensjonskassens finansielle eiendeler er klassifisert som omløpsmidler og verdivurdert fortløpende til virkelig verdi basert på observerbare markedsverdier. Renteinntekter fra obligasjoner og bankinnskudd blir tatt med i resultatregnskapet etter hvert som de blir opptjent. Opptjente, ikke betalte renteinntekter ved slutten av året fra obligasjoner, blir inntektsført og oppført sammen med investeringene i balansen. Alle balanseposter i utenlandsk valuta er omregnet til NOK etter kurser pr. 31. desember. Løpende inntekter og utgifter i valuta er omregnet til NOK etter kurser på det tidspunktet de oppstod. Pensjonskassen benytter FNOs dødelighetsgrunnlag K25 forsterket med 15 % for menn og 1 % for kvinner. For medlemmer som ble pensjonister før benyttes K25 forsterket med 5 % for menn og % for kvinner. Uføretariffen er beregnet på grunnlag IR1973. Fra og med 1. januar 214 benytter Pensjonskassen K213. Der det ikke er angitt annet er alle tall i hele tusen. 2 RISIKOSTYRING Sparebanken Møres Pensjonskasse sin kapital forvaltningsstrategi definerer strategi og rammer for kapitalforvaltningen av pensjonsmidlene. Den setter også standard for ansvarsforhold, måling, overvåking, og rapportering. Strategien skal gjennomgås minimum årlig og revideres/vedtas av styret i pensjonskassen. Kapitalen skal forvaltes under hensyn til sikker het, risikospredning, avkastning og likviditet. Pensjonskassen skal drive kapitalforvaltningen slik at riktig oppfyllelse av forsikringsforpliktelsene sikres. Forvaltningen skal særlig ivareta sikkerhet over tid på bakgrunn av pensjonskassens langsiktige forpliktelser. I forvaltningen av pensjonskassers midler står en overfor en hovedrisiko, nemlig muligheten for ikke å kunne oppfylle forpliktelsene overfor pensjonstakerne. I en kapitalforvaltningsstrategi er det et sentralt mål å sikre kapitalen på slik måte at pensjonskassen i størst mulig grad blir i stand til å oppfylle sine forsikringsforpliktelser. Innenfor rammen av forsvarlig sikkerhet og risikospredning skal pensjonskassen over tid søke å oppnå så god avkastning av de forvaltede midler som mulig. Langsiktigheten i forvaltningen tilsier at pensjonskassen må påta seg både renterisiko og øvrig markedsrisiko for å ha mulighet til en moderat meravkastning utover den risikofrie plasseringsrenten. Pensjonskassen måler renterisikoen for den rentebærende delen av eiendelssiden ved ana lyser som gir effekten av en renteendring på 1 prosentspoengs parallellskift i avkastningskurven. Renterisikoen vurderes som moderat. Tabellen nedenfor viser potensiell resultateffekt for pensjonskassen ved en økning i rentenivået på ett prosentpoeng for pensjonskassens rentebærende verdipapirbeholdning. Beregningen er foretatt basert på gjeldende posisjoner og markedsrenter pr 31. desember. Inntil 1 år 1-2 år Over 2 år Totalt Durasjon , ,66

11 11 ÅRSRAPPORT 213 Pensjonskassen skal sørge for tilstrekkelig god likviditet til å foreta påregnelige utbetalinger. I den vedtatte likviditetsstyringsstrategien er det et sentralt mål å 213 sikre at pensjonskassen kan møte de utbetalinger som følger av de forpliktelsene en har påtatt seg. Inntil 1 år 1-3 år Tabellen nedenfor gjengir løpetidsfordelingen på pensjonskassen finansielle eiendeler. 3-5 år Over 5 år Bankinnskudd Obligasjoner Inntil 1 år 1-3 år 3-5 år Over 5 år Bankinnskudd Aksjer og andeler Obligasjoner Pensjonskassens midler deles i to porteføljer: Selskapsporteføljen Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen utgjør pensjonskassens egenkapital. Kollektivporteføljen er de forsikrings tekniske avsetningene i pensjonskassen. Pensjons kassens to porteføljer er underlagt en felles for valtning. Det er for de to porteføljene fastsatt hvilke instrumenter det kan foretas investeringer i, og hvilke rammer som skal gjelde innenfor de ulike aktivaklassene. Pensjonskassen skal som hovedregel ikke ha valutarisiko. markedsforhold vil påvirke pensjonskassens buffer kapital. I analysen er det definert et sett med stresstestscenarier. Med bakgrunn i beregninger basert på definert stresstest er det fastsatt en målstørrelse for bufferkapitalutnyttelse. Stresstesten utføres i henhold til fastsatt stresstest fra Finanstilsynet. Pensjonskassen skal ved hvert kvartal gjennomføre en stresstest. Den skal analysere hvordan uvanlige 3 EGENKAPITAL OG KAPITALDEKNING Pensjonskasser skal ha en kapitaldekningsprosent som til enhver tid utgjør minst 8 prosent. Sparebanken Møres pensjonskasse skal ivareta krav til begrensninger i plasseringer med bakgrunn i pensjonskassens egenkapitalsituasjon. Kravet til nødvendig egenkapital i henhold til kapitaldekningsreglene vil legge de overordnede føringene for kapitalforvaltningen, og vil ved behov overstyre plasseringsrammene. 213 Balanseverdi 212 Risikovektet Balanseverdi Risikovektet Risikovekt % Risikovekt 1 % Risikovekt 2 % Risikovekt 1 % Fradrag Beregningsgrunnlag Kjernekapital Fradrag Netto kjernekapital Kapitaldekning ,46 22,33

12 12 ÅRSRAPPORT Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Kjernekapital Pensjonskassen skal ha en solvensmarginkapital som til enhver tid er tilstrekkelig til å dekke solvens marginkravet beregnet etter nærmere angitte regler. Tabellen nedenfor viser status for pensjonskassens solvensmarginkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Solvensmarginkrav Beregnet solvens: Solvenskapital Solvenskapital utover krav ,8 % 168,2 % Tilleggsavsetninger (5 %) Solvens margin Pensjonskassens innskutte egenkapital er innbetalt som følgende: SELSKAPSKAPITAL Beløp

13 13 ÅRSRAPPORT FINANSIELLE EIENDELER Obligasjoner og sertifikat 213 Til virkelig verdi over resultatet Risikovekting Pålydende Stats- og statsgaranterte % Kredittinstitusjoner 1 % Offentlig 2 % 1 Kredittinstitusjoner 2 % 92 Industri 1 % 9 37 Lånesektor 212 Anskaffelseskost Markedsverdi Pålydende Anskaffelseskost Markedsverdi Obligasjoner Påløpte renter obligasjoner Aksjer Til virkelig verdi over resultatet Anskaffelseskost Markedsverdi Anskaffelseskost Markedsverdi Norske aksjer Norske egenkapitalbevis Utenlandske aksjer aksjer Fondsandeler Til virkelig verdi over resultatet Anskaffelseskost Markedsverdi Anskaffelseskost Markedsverdi Norskregistrerte Utenlandske 15 5 fond 15 5 Valutasikring Markedsverdien på instrumentene som handles i et aktivt marked er basert på omsatt kurs på Basert på priser i et aktivt marked Observerbare markedsdata Annet enn observerbare markedsdata finansielle instrument til virkelig verdi balansedagen. For de finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked benyttes egne verdivurderinger basert på gjeldende markedsforhold, alternativt verdivurdering fra annen markedsaktør

14 14 ÅRSRAPPORT KAPITALAVKASTNING Realisert Verdijustert 29 1,13 1, ,36 5, ,7 3, ,24 5, ,81 4,38 Kapitalavkastningen f.o.m. 211 er beregnet iht "Forskrift om beregning av kapitalavkastning i livsforsikringsselskaper mv. 6 FORSIKRINGSMESSIGE FORPLIKTELSER 213 Balanse pr Premiereserve Premiefond Pensjonistenes overskuddsfond Kursregulerings fond Tilleggsavsetninger Tilførte renter Midler fra fondet 2 29 Midler tilført fondet Overførte reserver Balanse pr Balanse pr Premiereserve Premiefond Pensjonistenes overskuddsfond Kursregulerings fond Tilleggsavsetninger Tilførte renter 62 Midler fra fondet 74 Midler tilført fondet Overførte reserver Balanse pr For å styrke pensjonskassens dødelighetsgrunnlag er det gjort følgende årlige disponeringer: Beløp Oppreserveringsbehov Gjenværende oppreservering 27 2 Premiefondet pr utgjør 2,5 ganger årets premie.

15 ÅRSRAPPORT PREMIEFONDET Saldo Endring Anvendelse Tilførte renter Midler trukket fra fondet Midler tilført fondet Tilførte renter 2 99 Midler trukket fra fondet 3 16 Midler tilført fondet 1 44 Tilførte renter Midler trukket fra fondet 241 Midler tilført fondet 882 Tilførte renter Midler tilført fondet Tilførte renter 8 INNTEKTER OG KOSTNADER AV FINANSIELLE EIENDELER Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Urealisert gevinst/tap obligasjoner Urealisert gevinst/tap fond Urealisert gevinst/tap aksjer Renteinntekter, bankinnskudd Renteinntekter, obligasjoner Utbytte aksjer/fond Urealisert gevinst/tap egenkapitalbevis Urealisert gevinst/tap valutasikring Realisert gevinst og tap på investeringer Realisert gevinst/tap fond Realisert gevinst/tap aksjer Realisert gevinst/tap obligasjoner Realisert gevinst/tap egenkapitalbevis Realisert gevinst/tap valutasikring 15

16 16 ÅRSRAPPORT DRIFTSKOSTNADER Reassuranse Revisjon 1) Forvaltningskostnader Øvrige driftskostnader beløp - antall - beløp antall Aktuar Finanstilsynsavgift driftskostnader 1) Revisjonskostnader er inklusive merverdiavgift, og inkluderer honorar på kr knyttet til skatt og ligningspapir. Pensjonskassen har ingen ansatte. Daglig leder er ansatt i og får utbetalt lønn fra Sparebanken Møre. Interne styremedlemmer har ikke mottatt godtgjørelse i 213. Anne Holstad har mottatt kr 12 i styrehonorar i FLYTTING Tilgang Avgang 11 RESULTATANALYSE FOR TEKNISK REGNSKAP Renteresultat Administrasjonsresultat Risikoresultat Til/fra tilleggsavsetninger Tilbakeført overskudd på avkastning 57 3 Rentegaranti Oppreservering ny dødelighetstariff Resultat av teknisk regnskap

17 17 ÅRSRAPPORT SKATTEKOSTNAD Spesifikasjon av årets skattekostnad Betalt skatt Endring i utsatt skatt Endring i ikke-aktivert utsatt skatt skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Benyttet fremførbart underskudd Årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller Omløpsmidler og andre verdipapirer med fast avkastning Underskudd til fremføring midlertidige forskjeller Årsresultat før skatt % skatt av resultat før skatt Forpliktelser midlertidige forskjeller før underskudd til fremføring Utsatt skattefordel (27% i 213, 28% i 212) Selskapet tilfredsstiller ikke vilkårene for balanseføring av utsatt skattefordel. Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt Betalt skatt Effekt av endret skattesats Endring i ikke-aktivert utsatt skatt Beregnet skattekostnad NÆRSTÅENDE PARTER Sparebanken Møres Pensjonskasse vil, for å utøve sin normale drift, kjøpe tjenester fra Sparebanken Møre. Transaksjoner skjer på forretningsmessige vilkår. Forvaltningen av pensjonskassens finansielle eiendeler er satt bort til Avdeling Aktiv Forvaltning i Sparebanken Møre i henhold til inngått avtale. Se note 9 for honorarer. Regnskap og øvrig administrasjon tilhørende pensjonskassen utføres også av Sparebanken Møre. Pensjonskassens daglige leder er ansatt i og får utbetalt lønn fra Sparebanken Møre.

18 18 ÅRSRAPPORT 213 Til styret i Sparebanken Møres Pensjonskasse REVISORS BERETNING UTTALELSE OM ÅRSREGNSKAPET Vi har revidert årsregnskapet for Sparebanken Møres pensjonskasse, Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og som består av balanse per 31. desember 213, resultatregnskap, hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. oppstilling over endringer i egenkapitalen og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av Konklusjon vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre note opplysninger. Etter vår mening er årsregnskapet for Sparebanken Møres pensjons kasse avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet bilde av pensjonskassens finansielle stilling per 31. desember 213 Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og og av dens resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som regler og god regnskapsskikk i Norge. styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidel sen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. UTTALELSE OM ØVRIGE FORHOLD Konklusjon om årsberetningen Revisors oppgaver og plikter Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregn skapet mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forut på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar setningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet er med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder Inter konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. national Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for Konklusjon om registrering og dokumentasjon å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og vesentlig feilinformasjon. kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3 «Attestasjonsoppdrag En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revi som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finan sjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte siell informasjon», mener vi at styret og daglig leder har oppfylt sin handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumen risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, tasjon av pensjonskassens regnskapsopplysninger i samsvar med enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering lov og god bokføringsskikk i Norge. tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for pensjonskassens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rett visende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for Ålseund, 18. mars 214 en mening om effektiviteten av pensjonskassens interne kontroll. En ERNST & YOUNG AS revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskaps prinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utar beidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede Ivar-André Norvik presentasjonen av årsregnskapet. statsautorisert revisor

19 Design: Havnevik AS Foto: Tone Drabløs Keiser Wilhelms gate 29/33 Pb. 121 Sentrum, 61 Ålesund Telefon Telefax

20 sbm.no

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

Skanska Norge konsernpensjonskasse

Skanska Norge konsernpensjonskasse Skanska Norge konsernpensjonskasse Org.nr 971510110 ÅRSREGNSKAP Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømsanalyse Endring i egenkapital Revisjonsberetning SKANSKA NORGE KONSERNPENSJONSKASSE

Detaljer

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig)

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig) Årsrapport 2014 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

Selskapsinformasjon. Organisasjonsnummer: 879 255 562

Selskapsinformasjon. Organisasjonsnummer: 879 255 562 Årsrapport 2013 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

Årsrapport 2014 Netfonds Livsforsikring AS Org.nr: 993 627 925

Årsrapport 2014 Netfonds Livsforsikring AS Org.nr: 993 627 925 Årsrapport 2014 Netfonds Livsforsikring AS Org.nr: 993 627 925 1 Pensjonsmarkedet (unntatt Statens Pensjonskasse) i Norge 1100 Pensjonsforpliktelser i milliarder kr 111 825 19 18 435 550 275 350 56 0 24

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 NØKKELTALL 2014 2013 2012 2011 2010 Arbeidsgivertilskudd 219 796 198 949 199 317 240 432 174 339 Medlemsinnskudd 10 402 10 069 9 687 9 179 8 692 Finansinntekter netto 271 540 333 941 286

Detaljer

Norsk Hydros Pensjonskasse. Beretning og regnskap 2014

Norsk Hydros Pensjonskasse. Beretning og regnskap 2014 Norsk Hydros Pensjonskasse Beretning og regnskap 2014 page 2 norsk hydros pensjonskasse 2014 Styret Norsk Hydros Pensjonskasse - Styret 2014 Bedriftens representanter Peik Norenberg, Styrets leder Rolf

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 213 Med langsiktig perspektiv og offensive holdninger inn i en ny periode 1-årsjubileumsåret 213 er historie, og pensjonskassens styre og administrasjon retter

Detaljer

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 ÅRSBERETNING FOR 2014 1. Eierforhold, selskapsform og formål Telenor Pensjonskasse er en pensjonskasse opprettet av Telenor ASA. Pensjonskassen skal yte alders- og uførepensjoner til medlemmene

Detaljer

Sandefjord kommunale pensjonskasse ÅRSRAPPORT 2014

Sandefjord kommunale pensjonskasse ÅRSRAPPORT 2014 Sandefjord kommunale pensjonskasse ÅRSRAPPORT 2014 Sandefjord kommunale pensjonskasse årsrapport 2014 - side 1 INNHOLD: NØKKELTALL...3 STYRETS BERETNING...4 REGNSKAP...9 KONTANTSTRØMSOPPSTILLING... 11

Detaljer

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS årsrapport 2012 KLP Kreditt AS Forsidefoto: Kari Jacobsen KLP inviterte i 2012 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: Åpen, Tydelig, Ansvarlig og Engasjert. Juryens

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1. Virksomheten Bergen kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. januar 1907, og den har som formål å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Medlemmer

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 214 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 13 balanse pr. 31. des. side 14 kontantstrømoppstilling side 16 noter til regnskapet

Detaljer

Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010

Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010 Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.04.2011 22625/2011 2011/3644 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/20 Bystyret 19.05.2011 Melding - Bodø kommunale pensjonskasses

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 Telenor Pensjonskasse ÅRSBERETNING FOR 2012 1. Eierforhold, selskapsform og formål Telenor Pensjonskasse er en pensjonskasse opprettet av Telenor ASA for å yte alders- og uførepensjoner til medlemmene

Detaljer

BKK Pensjonskasse Resultat

BKK Pensjonskasse Resultat BKK Pensjonskasse Resultat TEKNISK REGNSKAP NOTE 31.12.2014 31.12.2013 Tall i hele tusen Premieinntekter Forfalte premier, brutto 17 206 725 225 150 - Avgitte gjenforsikringspremie 18-235 -153 Overføring

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 211 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 11 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 16 noter til regnskapet

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2013

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2013 Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2013 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Pensjonsutbetalinger beløp i tusen kroner 2008 2009 2010 2011 2012 2013 alder ufør ektefelle

Detaljer

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/ Statnett Statnett Forsikring AS Årsrapport 213. æ/ 1/ J 1 lnnhold Statnettkonsernet Statnett Forsikring AS Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantoppstilling Noter til årsregnskapet

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...12 Kontantstrømsanalyse...16 Noter til regnskapet...17 Revisjonsberetning...32

Detaljer

Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013

Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013 Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013 STATOIL PENSJON - 2013 ÅRSRAPPORT 1 HOVEDPUNKTER Et av tidenes beste år for aksjer medførte solide avkastningsresultater

Detaljer

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET ÅRSRAPPORT 2014 KAPITTEL 1 Innhold Leder 3 Om pensjonsordningen 4 Pensjonssystemet i Norge 6 Dette tilbyr pensjonsordningen 9 Pensjonsforpliktelser 11 Kapitalforvaltning

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2014

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2014 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING REGNSKAP 2014 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...12 Kontantstrømsanalyse...16 Noter til regnskapet...17 Revisjonsberetning...32

Detaljer

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no), Scanpix Innhold Vår historie 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Kunderesultat

Detaljer

Årsrapport for 2014 Netfonds Bank AS Org.nr: 976 546 180

Årsrapport for 2014 Netfonds Bank AS Org.nr: 976 546 180 Årsrapport for 2014 Netfonds Bank AS Org.nr: 976 546 180 side 1 side 2 Årsberetning 2014 Forretningsområder Netfonds Bank AS yter investeringstjenester gjennom et elektronisk system for selvbetjent handel

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer