årsrapport sparebanken møres pensjonskasse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport sparebanken møres pensjonskasse"

Transkript

1 årsrapport sparebanken møres pensjonskasse 13

2 2 ÅRSRAPPORT 213 Innhold 3 Styrets årsberetning 5 Resultat 6 Balanse 8 Egenkapitaloppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 1 Noteopplysninger 18 Revisors beretning

3 ÅRSRAPPORT 213 Styrets årsberetning INNLEDNING RESULTAT FOR 213 kroner i 212). Investeringer i obligasjoner Sparebanken Møres pensjonskasse er opp Premieinntekter for 213 utgjorde 19, 378,9 mill. kroner (316,7 mill. kroner) og rettet den 31.desember 1987 av Spare mill. kroner (29,9 mill. kroner). Inntekter bank innskudd 7,1 mill. kroner (111,8 mill. banken Møre. Pensjonskassens formål er fra de finansielle eiendelene ble 18,8 mill. kroner). å yte alderspensjon og uførepensjon til kroner (2,7 mill. kroner) samlet for kolle pensjonskassens medlemmer og etterlatte ktiv- og selskapsporteføljen. Pensjoner og pensjon til ektefelle, eller barn. over føringer av premiereserve utgjorde KAPITALFORVALTNING OG RISIKOSTYRING 12,8 mill. kroner (25,2 mill. kroner), og Forvaltningen av pensjonskassens eiendeler Ved utgangen av året har pensjonskassen endring i de forsikringsmessige avsetnin utføres av Aktiv forvaltning i Sparebanken 296 aktive medlemmer. Det var på samme gene utgjorde 22, mill. kroner (22,7 mill. Møre. Verdijustert avkastning ble for 213 på tid 133 alderspensjonister, 43 uførepensjo kroner). Det er avsatt 3,5 mill. kroner (1,2 4,38 % (5,24 %). Pensjonskassens finan nister, 35 ektefellepensjonister og 4 barne mill. kroner) til styrking av premiereservene sielle risiko er moderat, og er knyttet opp pensjonister. Pensjonskassen forvaltet i for best mulig å kunne imøtekomme kra til konkrete rammer gjennom det interne tillegg 12 fripoliser. vene til premiereserve i det forventede nye kapitalforvaltningsreglementet. Rammene er dødelighetsgrunnlaget. Pensjonskassen har gjenstand for årlig gjennomgang i pensjons Sparebanken Møre foretok i 29 endrin totalt styrket premiereservene med 18,4 kassens styre. De finansielle eiendelene er ger i sin pensjonsordning. Ytelsesordningen, mill. kroner av totalt oppreserveringsbehov ved utgangen av regnskapsåret plassert i som er forsikret i pensjonskassen, ble lukket på 45,6 mill. kroner. De forsikringsrelaterte obligasjoner og bankinnskudd. De finansielle for nye medlemmer. F.o.m ble driftskostnadene ble 2,1 mill. kroner (2, eien delene er klassifisert som omløpsmidler det fjernet ektefelle- og barnepensjon, samt mill. kroner). Resultat etter skatt for 213 og verdivurdert til virkelig verdi. fripoliseopptjeningen for uførepensjon. Inn ble,9 mill. kroner (,6 mill. kroner). skuddspensjonsordning vil være gjeldende Det er i pensjonskassens kapitalforvalt for nyansatte. Det ble i 212 vedtatt en BALANSEN ningsstrategi lagt vekt på at forvaltningen planendring som medfører at de årlige pen Pensjonskassens totale forvaltningskapital skal gjøres slik at det er lite sannsynlig at sjonsutbetalingene reguleres i henhold til ved utgangen av 213 var på 449,1 mill. pensjonskassen må tilføres kapital. Det pensjonistenes andel av overskuddet. kroner (434,1 mill. kroner). Pensjonskassen gjennomføres jevnlige stresstester på porte har ikke investeringer i aksjer og fondsan føljen for å sikre at bufferkapitalen er stor deler ved utgangen av 213 (5,5 mill. nok til å håndtere kraftige markedsfall. 3

4 4 ÅRSRAPPORT 213 SOLIDITET OG EGENKAPITAL DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD FORTSATT DRIFT Pensjonskassens egenkapital er gjennom 213 styrket og utgjør 2,9 mill.kroner Det tekniske regnskapet for pensjons kassen drift er til stede, og at årsoppgjøret er avlagt (2, mill. kroner). Kapitaldekningen er på viste i 213 et overskudd på 57. kroner. under forutsetning om fortsatt drift. Etter 15,46 % (22,33 %) som er over myndig Det ikke-tekniske regnskapet viste et over styrets oppfatning gir årsregnskapet et rett hetenes krav på 8 %. skudd på 862. kroner. Totalresultatet visende bilde av pensjonskassens finan ugjorde 98. kroner inklusive en skat sielle stilling pr og for resultatet tekostnad på 11. kroner. Styret vedtar i regnskapsåret. Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt at det totale overskuddet disponeres på følgende måte: Overført til annen egenkapital 98 disponert 98 Ålesund, 31. desember mars 214 I STYRET FOR Erik Røkke st yrets led er Helge Knudsen Magny Solnørdal Leif Kylling Anne Holstad Geir Johnsen d a g l i g l ed er

5 5 ÅRSRAPPORT 213 RESULTAT Beløp i hele tusen Noter TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Forfalte premier Overføring av premiereserve etc fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser premieinntekter Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Alderspensjon Uførepensjon Ektefellepensjon Realisert gevinst og tap på investeringer Netto inntekter fra investeringer 4, 8 Pensjoner Barnepensjon Overføring av premiereserve etc til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser 1 pensjoner Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Endring i premiereserven Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond endring i forsikringsmessige avsetninger 6, Forsikringsrelaterte driftskostnader Forvaltningskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader forsikringsrelaterte driftskostnader 9 Resultat av teknisk regnskap IKKE-TEKNISK REGNSKAP Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Realisert gevinst og tap på investeringer Netto inntekter fra investeringer 4, 8 Skattekostnad Totalresultat Overført annen egenkapital overført Overføringer

6 6 ÅRSRAPPORT 213 BALANSE Beløp i hele tusen Noter EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN Investeringer Finansielle investeringer som måles til virkelig verdi Forskuddsbetalte kostnader 67 forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning investeringer 4, 8 Andre eiendeler Bank andre eiendeler 8 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter EIENDELER I KOLLEKTIVPORTEFØLJEN Investeringer Finansielle investeringer som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler 4 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning investeringer Andre eiendeler Bank andre eiendeler eiendeler ,

7 7 ÅRSRAPPORT 213 Beløp i hele tusen Noter EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Innskutt egenkapital Selskapskapital innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen opptjent egenkapital opptjent egenkapital Forsikringsforpliktelser Premiereserve Tilleggsavsetninger , , Kursreguleringsfond Premiefond forsikringsmessige forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter egenkapital og gjeld Ålesund, 31. desember mars 214 I STYRET FOR Erik Røkke st yr ets leder Helge Knudsen Magny Solnørdal Leif Kylling Anne Holstad Geir Johnsen d a g l i g l ed er

8 8 ÅRSRAPPORT 213 OPPSTILLING OVER ENDRINGER I EGENKAPITALEN 213 Egenkapital pr Totalresultat Egenkapital pr Egenkapital pr Innbetalt Totalresultat Egenkapital pr egen kapital Selskapskapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital egen kapital Selskapskapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital

9 ÅRSRAPPORT 213 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Premieinnbetaling Pensjonsutbetalinger Driftsutbetalinger Utbetalinger til andre pensjonsinnretninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger fra andre pensjonsinnretninger Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Renteinnbetalinger obligasjoner Endring ved kjøp av verdipapirer Renteinnbetalinger bankinnskudd Endring ved salg av verdipapirer Endring ved forfall på verdipapirer Utbytte aksjer og andeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling av selskapskapital 8 Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter 8 Netto endring i kontanter og bankinnskudd Beholdning av kontanter og bankinnskudd Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens slutt 9

10 1 ÅRSRAPPORT 213 Noteopplysninger 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Pensjonskassen er opprettet av Sparebanken Møre for å forvalte bankens pensjonsordning for dens ansatte og pensjonister. Regelverket for pensjonsordningen er fastsatt gjennom særskilt avtale mellom pensjonskassen og banken, jfr. foretakspensjonsloven 1-2 første ledd. Pensjonskassen skal yte alderspensjon og uføre pensjon til pensjonskassens medlemmer, og etter lattepensjon til ektefelle, registrert partner eller barn. Når et fratrådt medlem har rett til opptjent pensjon sikres rettighetene ved fripoliser i pensjonskassen. T.o.m ble disse rettighetene sikret i livsforsikringsselskapet DNB Liv. Ved utgangen av året har pensjonskassen 296 aktive medlemmer. Det var på samme tid 133 alderspensjonister, 43 uførepensjonister, 35 ekte fellepensjonister og 4 barnepensjonister. Pensjonskassen forvaltet i tillegg 12 fripoliser. Sparebanken Møre foretok i 29 endringer i sin pensjonsordning. Ytelsesordningen, som er forsikret i pensjonskassen, ble lukket for nye medlemmer. F.o.m ble det fjernet ektefelle- og barnepensjon, samt fripoliseopptjeningen for uføre pensjon. Innskuddspensjonsordning vil være gjeldende for nyansatte. Denne ordningen inngår ikke i pensjonskassen, men er ivaretatt av DNB Liv. Det ble i 212 vedtatt en planendring som medfører at de årlige pensjonsutbetalingene reguleres i henhold til pensjonistenes andel av overskuddet. Arbeidstakerne yter ikke tilskudd til den ytelsesbaserte pensjonsordningen. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Finansdepartementets forskrift av 2. desember 211 om årsregnskap for pensjonsforetak. Nedenfor beskrives noen av de vurderings- og regnskapsprinsipper som er benyttet i regnskapet. Finansielle eiendeler Pensjonskassens finansielle eiendeler er klassifisert som omløpsmidler og verdivurdert fortløpende til virkelig verdi basert på observerbare markedsverdier. Renteinntekter fra obligasjoner og bankinnskudd blir tatt med i resultatregnskapet etter hvert som de blir opptjent. Opptjente, ikke betalte renteinntekter ved slutten av året fra obligasjoner, blir inntektsført og oppført sammen med investeringene i balansen. Alle balanseposter i utenlandsk valuta er omregnet til NOK etter kurser pr. 31. desember. Løpende inntekter og utgifter i valuta er omregnet til NOK etter kurser på det tidspunktet de oppstod. Pensjonskassen benytter FNOs dødelighetsgrunnlag K25 forsterket med 15 % for menn og 1 % for kvinner. For medlemmer som ble pensjonister før benyttes K25 forsterket med 5 % for menn og % for kvinner. Uføretariffen er beregnet på grunnlag IR1973. Fra og med 1. januar 214 benytter Pensjonskassen K213. Der det ikke er angitt annet er alle tall i hele tusen. 2 RISIKOSTYRING Sparebanken Møres Pensjonskasse sin kapital forvaltningsstrategi definerer strategi og rammer for kapitalforvaltningen av pensjonsmidlene. Den setter også standard for ansvarsforhold, måling, overvåking, og rapportering. Strategien skal gjennomgås minimum årlig og revideres/vedtas av styret i pensjonskassen. Kapitalen skal forvaltes under hensyn til sikker het, risikospredning, avkastning og likviditet. Pensjonskassen skal drive kapitalforvaltningen slik at riktig oppfyllelse av forsikringsforpliktelsene sikres. Forvaltningen skal særlig ivareta sikkerhet over tid på bakgrunn av pensjonskassens langsiktige forpliktelser. I forvaltningen av pensjonskassers midler står en overfor en hovedrisiko, nemlig muligheten for ikke å kunne oppfylle forpliktelsene overfor pensjonstakerne. I en kapitalforvaltningsstrategi er det et sentralt mål å sikre kapitalen på slik måte at pensjonskassen i størst mulig grad blir i stand til å oppfylle sine forsikringsforpliktelser. Innenfor rammen av forsvarlig sikkerhet og risikospredning skal pensjonskassen over tid søke å oppnå så god avkastning av de forvaltede midler som mulig. Langsiktigheten i forvaltningen tilsier at pensjonskassen må påta seg både renterisiko og øvrig markedsrisiko for å ha mulighet til en moderat meravkastning utover den risikofrie plasseringsrenten. Pensjonskassen måler renterisikoen for den rentebærende delen av eiendelssiden ved ana lyser som gir effekten av en renteendring på 1 prosentspoengs parallellskift i avkastningskurven. Renterisikoen vurderes som moderat. Tabellen nedenfor viser potensiell resultateffekt for pensjonskassen ved en økning i rentenivået på ett prosentpoeng for pensjonskassens rentebærende verdipapirbeholdning. Beregningen er foretatt basert på gjeldende posisjoner og markedsrenter pr 31. desember. Inntil 1 år 1-2 år Over 2 år Totalt Durasjon , ,66

11 11 ÅRSRAPPORT 213 Pensjonskassen skal sørge for tilstrekkelig god likviditet til å foreta påregnelige utbetalinger. I den vedtatte likviditetsstyringsstrategien er det et sentralt mål å 213 sikre at pensjonskassen kan møte de utbetalinger som følger av de forpliktelsene en har påtatt seg. Inntil 1 år 1-3 år Tabellen nedenfor gjengir løpetidsfordelingen på pensjonskassen finansielle eiendeler. 3-5 år Over 5 år Bankinnskudd Obligasjoner Inntil 1 år 1-3 år 3-5 år Over 5 år Bankinnskudd Aksjer og andeler Obligasjoner Pensjonskassens midler deles i to porteføljer: Selskapsporteføljen Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen utgjør pensjonskassens egenkapital. Kollektivporteføljen er de forsikrings tekniske avsetningene i pensjonskassen. Pensjons kassens to porteføljer er underlagt en felles for valtning. Det er for de to porteføljene fastsatt hvilke instrumenter det kan foretas investeringer i, og hvilke rammer som skal gjelde innenfor de ulike aktivaklassene. Pensjonskassen skal som hovedregel ikke ha valutarisiko. markedsforhold vil påvirke pensjonskassens buffer kapital. I analysen er det definert et sett med stresstestscenarier. Med bakgrunn i beregninger basert på definert stresstest er det fastsatt en målstørrelse for bufferkapitalutnyttelse. Stresstesten utføres i henhold til fastsatt stresstest fra Finanstilsynet. Pensjonskassen skal ved hvert kvartal gjennomføre en stresstest. Den skal analysere hvordan uvanlige 3 EGENKAPITAL OG KAPITALDEKNING Pensjonskasser skal ha en kapitaldekningsprosent som til enhver tid utgjør minst 8 prosent. Sparebanken Møres pensjonskasse skal ivareta krav til begrensninger i plasseringer med bakgrunn i pensjonskassens egenkapitalsituasjon. Kravet til nødvendig egenkapital i henhold til kapitaldekningsreglene vil legge de overordnede føringene for kapitalforvaltningen, og vil ved behov overstyre plasseringsrammene. 213 Balanseverdi 212 Risikovektet Balanseverdi Risikovektet Risikovekt % Risikovekt 1 % Risikovekt 2 % Risikovekt 1 % Fradrag Beregningsgrunnlag Kjernekapital Fradrag Netto kjernekapital Kapitaldekning ,46 22,33

12 12 ÅRSRAPPORT Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Kjernekapital Pensjonskassen skal ha en solvensmarginkapital som til enhver tid er tilstrekkelig til å dekke solvens marginkravet beregnet etter nærmere angitte regler. Tabellen nedenfor viser status for pensjonskassens solvensmarginkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Solvensmarginkrav Beregnet solvens: Solvenskapital Solvenskapital utover krav ,8 % 168,2 % Tilleggsavsetninger (5 %) Solvens margin Pensjonskassens innskutte egenkapital er innbetalt som følgende: SELSKAPSKAPITAL Beløp

13 13 ÅRSRAPPORT FINANSIELLE EIENDELER Obligasjoner og sertifikat 213 Til virkelig verdi over resultatet Risikovekting Pålydende Stats- og statsgaranterte % Kredittinstitusjoner 1 % Offentlig 2 % 1 Kredittinstitusjoner 2 % 92 Industri 1 % 9 37 Lånesektor 212 Anskaffelseskost Markedsverdi Pålydende Anskaffelseskost Markedsverdi Obligasjoner Påløpte renter obligasjoner Aksjer Til virkelig verdi over resultatet Anskaffelseskost Markedsverdi Anskaffelseskost Markedsverdi Norske aksjer Norske egenkapitalbevis Utenlandske aksjer aksjer Fondsandeler Til virkelig verdi over resultatet Anskaffelseskost Markedsverdi Anskaffelseskost Markedsverdi Norskregistrerte Utenlandske 15 5 fond 15 5 Valutasikring Markedsverdien på instrumentene som handles i et aktivt marked er basert på omsatt kurs på Basert på priser i et aktivt marked Observerbare markedsdata Annet enn observerbare markedsdata finansielle instrument til virkelig verdi balansedagen. For de finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked benyttes egne verdivurderinger basert på gjeldende markedsforhold, alternativt verdivurdering fra annen markedsaktør

14 14 ÅRSRAPPORT KAPITALAVKASTNING Realisert Verdijustert 29 1,13 1, ,36 5, ,7 3, ,24 5, ,81 4,38 Kapitalavkastningen f.o.m. 211 er beregnet iht "Forskrift om beregning av kapitalavkastning i livsforsikringsselskaper mv. 6 FORSIKRINGSMESSIGE FORPLIKTELSER 213 Balanse pr Premiereserve Premiefond Pensjonistenes overskuddsfond Kursregulerings fond Tilleggsavsetninger Tilførte renter Midler fra fondet 2 29 Midler tilført fondet Overførte reserver Balanse pr Balanse pr Premiereserve Premiefond Pensjonistenes overskuddsfond Kursregulerings fond Tilleggsavsetninger Tilførte renter 62 Midler fra fondet 74 Midler tilført fondet Overførte reserver Balanse pr For å styrke pensjonskassens dødelighetsgrunnlag er det gjort følgende årlige disponeringer: Beløp Oppreserveringsbehov Gjenværende oppreservering 27 2 Premiefondet pr utgjør 2,5 ganger årets premie.

15 ÅRSRAPPORT PREMIEFONDET Saldo Endring Anvendelse Tilførte renter Midler trukket fra fondet Midler tilført fondet Tilførte renter 2 99 Midler trukket fra fondet 3 16 Midler tilført fondet 1 44 Tilførte renter Midler trukket fra fondet 241 Midler tilført fondet 882 Tilførte renter Midler tilført fondet Tilførte renter 8 INNTEKTER OG KOSTNADER AV FINANSIELLE EIENDELER Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Urealisert gevinst/tap obligasjoner Urealisert gevinst/tap fond Urealisert gevinst/tap aksjer Renteinntekter, bankinnskudd Renteinntekter, obligasjoner Utbytte aksjer/fond Urealisert gevinst/tap egenkapitalbevis Urealisert gevinst/tap valutasikring Realisert gevinst og tap på investeringer Realisert gevinst/tap fond Realisert gevinst/tap aksjer Realisert gevinst/tap obligasjoner Realisert gevinst/tap egenkapitalbevis Realisert gevinst/tap valutasikring 15

16 16 ÅRSRAPPORT DRIFTSKOSTNADER Reassuranse Revisjon 1) Forvaltningskostnader Øvrige driftskostnader beløp - antall - beløp antall Aktuar Finanstilsynsavgift driftskostnader 1) Revisjonskostnader er inklusive merverdiavgift, og inkluderer honorar på kr knyttet til skatt og ligningspapir. Pensjonskassen har ingen ansatte. Daglig leder er ansatt i og får utbetalt lønn fra Sparebanken Møre. Interne styremedlemmer har ikke mottatt godtgjørelse i 213. Anne Holstad har mottatt kr 12 i styrehonorar i FLYTTING Tilgang Avgang 11 RESULTATANALYSE FOR TEKNISK REGNSKAP Renteresultat Administrasjonsresultat Risikoresultat Til/fra tilleggsavsetninger Tilbakeført overskudd på avkastning 57 3 Rentegaranti Oppreservering ny dødelighetstariff Resultat av teknisk regnskap

17 17 ÅRSRAPPORT SKATTEKOSTNAD Spesifikasjon av årets skattekostnad Betalt skatt Endring i utsatt skatt Endring i ikke-aktivert utsatt skatt skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Benyttet fremførbart underskudd Årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller Omløpsmidler og andre verdipapirer med fast avkastning Underskudd til fremføring midlertidige forskjeller Årsresultat før skatt % skatt av resultat før skatt Forpliktelser midlertidige forskjeller før underskudd til fremføring Utsatt skattefordel (27% i 213, 28% i 212) Selskapet tilfredsstiller ikke vilkårene for balanseføring av utsatt skattefordel. Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt Betalt skatt Effekt av endret skattesats Endring i ikke-aktivert utsatt skatt Beregnet skattekostnad NÆRSTÅENDE PARTER Sparebanken Møres Pensjonskasse vil, for å utøve sin normale drift, kjøpe tjenester fra Sparebanken Møre. Transaksjoner skjer på forretningsmessige vilkår. Forvaltningen av pensjonskassens finansielle eiendeler er satt bort til Avdeling Aktiv Forvaltning i Sparebanken Møre i henhold til inngått avtale. Se note 9 for honorarer. Regnskap og øvrig administrasjon tilhørende pensjonskassen utføres også av Sparebanken Møre. Pensjonskassens daglige leder er ansatt i og får utbetalt lønn fra Sparebanken Møre.

18 18 ÅRSRAPPORT 213 Til styret i Sparebanken Møres Pensjonskasse REVISORS BERETNING UTTALELSE OM ÅRSREGNSKAPET Vi har revidert årsregnskapet for Sparebanken Møres pensjonskasse, Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og som består av balanse per 31. desember 213, resultatregnskap, hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. oppstilling over endringer i egenkapitalen og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av Konklusjon vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre note opplysninger. Etter vår mening er årsregnskapet for Sparebanken Møres pensjons kasse avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet bilde av pensjonskassens finansielle stilling per 31. desember 213 Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og og av dens resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som regler og god regnskapsskikk i Norge. styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidel sen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. UTTALELSE OM ØVRIGE FORHOLD Konklusjon om årsberetningen Revisors oppgaver og plikter Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregn skapet mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forut på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar setningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet er med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder Inter konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. national Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for Konklusjon om registrering og dokumentasjon å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og vesentlig feilinformasjon. kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3 «Attestasjonsoppdrag En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revi som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finan sjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte siell informasjon», mener vi at styret og daglig leder har oppfylt sin handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumen risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, tasjon av pensjonskassens regnskapsopplysninger i samsvar med enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering lov og god bokføringsskikk i Norge. tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for pensjonskassens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rett visende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for Ålseund, 18. mars 214 en mening om effektiviteten av pensjonskassens interne kontroll. En ERNST & YOUNG AS revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskaps prinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utar beidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede Ivar-André Norvik presentasjonen av årsregnskapet. statsautorisert revisor

19 Design: Havnevik AS Foto: Tone Drabløs Keiser Wilhelms gate 29/33 Pb. 121 Sentrum, 61 Ålesund Telefon Telefax

20 sbm.no

årsrapport sparebanken møres pensjonskasse

årsrapport sparebanken møres pensjonskasse årsrapport sparebanken møres pensjonskasse 14 2 ÅRSRAPPORT 214 Innhold 3 Styrets årsberetning 5 Resultat 6 Balanse 7 Egenkapitaloppstilling 8 Kontantstrømoppstilling 9 Noteopplysninger 18 Revisors beretning

Detaljer

årsrapport sparebanken møres pensjonskasse

årsrapport sparebanken møres pensjonskasse årsrapport sparebanken møres pensjonskasse 15 2 ÅRSRAPPORT 215 Innhold 3 Styrets årsberetning 5 Resultat 6 Balanse 7 Egenkapitaloppstilling 8 Kontantstrømoppstilling 9 Noteopplysninger 18 Revisors beretning

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 2014 2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 152 994 968 148 805 301 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 475 056

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Kvartalsregnskap 1/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS Årsoppgjør 2015 for Grip Shipholding AS Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet er et shippingforetak med kontor i Kristiansund. Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Årlige pensjonsbeløp... 4 3.1 Sikrede årlige pensjonsbeløp...

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 289,0 millioner kroner etter andre kvartal 2013, mot 226,8

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 353,7 millioner kroner etter andre kvartal 2014, mot 289,0

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer