Innst. S. nr. 80. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:8 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. S. nr. 80. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:8 (2005-2006)"

Transkript

1 Innst. S. nr. 80 ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:8 ( ) Innstilling fra næringskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Jan-Henrik Fredriksen og Øyvind Korsberg om at Investeringsfondet for Nordvest-Russland flyttes og legges til Kirkenes Til Stortinget SAMMENDRAG I dokumentet fremmes følgende forslag: "I Stortinget ber Regjeringen legge forvaltningen av investeringsfondet for Nordvest-Russland til Kirkenes. II Stortinget ber Regjeringen fordele 75 pst. av investeringsfondet for Øst-Europa til investeringsfondet og tilskuddsfondet for Nordvest-Russland, slik at investeringsfondet blir på ca mill. kroner og tilskuddsfondet på ca mill. kroner." KOMITEENS MERKNADER Komiteen, medlemene frå Arbeidarpartiet, Gunvor Eldegard, Sigrun Eng, Steinar Gullvåg, Sigvald Oppebøen Hansen og Arne L. Haugen, frå Framstegspartiet, Hans Frode Kielland Asmyhr, Kåre Fostervold og Øyvind Korsberg, frå Høgre, Torbjørn Hansen og Petter Løvik, frå Sosialistisk Venstreparti, Ingvild Vaggen Malvik, frå Kristeleg Folkeparti, Ingebrigt S. Sørfonn, frå Senterpartiet, lederen Lars Peder Brekk, og frå Vens t r e, G u n n B e r i t G j e r d e, viser til forslag frå stortingsrepresentantane Jan-Henrik Fredriksen og Øyvind Korsberg om at Investeringsfondet for Nordvest-Russland vert flytta og lagt til Kirkenes. K o m i t e e n viser til at Investeringsfond for Nordvest-Russland blei oppretta i Fondet blei oppretta som ei følgje av dei næringsmessige omstillingane i Sør-Varanger kommune. K o m i t e e n viser elles til at Investeringsfondet for Aust-Europa blei oppretta i Fondet skulle opphaveleg dekkje behovet for statleg medverknad i investeringar i store delar av Russland og Sentral- og Aust- Europa. K o m i t e e n registrerer at fonda blir administrert av Fondsforvaltninga ved Innovasjon Norge sitt hovudkontor i Oslo. Administrasjon av desse fonda har sidan starten vore i Oslo. Fleirtalet i komiteen, alle unnateke medlemene frå Framstegspartiet, viser til at fondsleiinga slik kan trekkje vekslar på kompetansen i Innovasjon Norge. F l e i r t a l e t viser til brev frå NHD av 2. desember 2005 (lagt ved) der det står at Innovasjon Norge har ein utstrakt kontakt med sine distriktskontor i Nord-Noreg. F l e i r t a l e t vil peike på at Innovasjon Norge vil styrke sin administrasjon i nord ved at det vert etablert ei ny stilling i Finnmark og at det tidleg i 2006 vil bli oppretta ei ny stilling ved generalkonsulatet i Murmansk. Dette på bakgrunn av at det vert forventa auka norsk aktivitet mot Nordvest-Russland i framtida. F l e i r t a l e t er positive til at det no leggjast opp til ei administrativ styrking i nord og at ein dermed vil få ein effektiv administrasjon som kan ta hand om norske bedrifter som satsar i Nordvest-Russland. Denne organiseringa vil sikre ei god forvaltning og lokalt nærvær med direkte kontakt til eit breitt fagleg miljø i heile Innovasjon Norge. I tillegg vil ei styrking av administrasjonen i Kirkenes i realiteten innebere at det meste av sakshandsaminga blir gjort der, samstundes som administrasjonen i Kirkenes kan trekkje vekslar på den kompetansen som elles finst i Innovasjon Norge. F l e i r t a l e t vil streke under at det er viktig at Aust- Europafondet blir oppretthalde som eit virkemiddel

2 2 Innst. S. nr overfor dei landa som ikkje er medlemer av EU. Dette fondet er viktig for næringslivet i dette området og i Noreg. F l e i r t a l e t meiner at ei overføring av midlar frå Aust-Europafondet til Nordvest-Russlandfondet vil innebere ei avvikling av fondet, og kan ikkje tilrå dette. Eit anna fleirtal, medlemene frå Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og S e n t e r p a r t i e t, er av den meining at ei eventuell flytting av forvaltninga av Investeringsfondet for Nordvest-Russland til Kirkenes vil gje eit meir uoversiktleg verkemiddelapparat og dermed eit dårlegare tilbod til næringslivet. På denne bakgrunn kan d e t t e f l e i r t a l e t ikkje tilrå at forvaltninga blir lagt til Kirkenes. D e t t e f l e i r t a l e t rår til at framlegget blir avvist. Medlemene i komiteen frå Høgre, Krist e l e g F o l k e p a r t i o g V e n s t r e ser at det kan vere fordelar med å flytte administrasjonen av Investeringsfond for Nordvest-Russland nærare verkeområdet. D e s s e m e d l e m e n e meiner at dette mellom anna må vurderast i samanheng med forvaltinga av dei andre fonda som i dag blir administrerte av Innovasjon Norge, og fremjar følgjande forslag: "Stortinget ber Regjeringa kome tilbake til Stortinget våren 2006 med ei vurdering av administrasjon og lokalisering av fonda som i dag blir administrerte av Innovasjon Norge." D e s s e m e d l e m e n e rår til at forslaget blir lagt ved protokollen. Komiteens medlemmer fra Fremskrittsp a r t i e t viser til at Investeringsfondet for Nordvest- Russland siden opprettelsen har foretatt et begrenset antall investeringer, noe som gjør at man vanskelig når målsettingene med fondet. D i s s e m e d l e m m e r mener det er av viktighet å legge til rette for at investeringsfondet skal nå sin opprinnelige målsetting som var å styrke samarbeidet mellom bedrifter i sitt virkeområde. D i s s e m e d l e m m e r mener at et viktig tiltak for å få en bedre effekt av fondet vil være å flytte forvaltningen fra Oslo til Kirkenes. Det er et ønske i regionen om å flytte fondet dit. Dette vil bety at forvaltningen flyttes så nær virkeområdet som mulig, noe som i seg selv må betegnes som positivt. Det er også slik at Kirkenes-området er kommet i søkelyset grunnet energiressursene. D i s s e m e d l e m m e r er av den oppfatning at den kunnskapen man over år har bygget opp i Kirkenesområdet med hensyn til næringslivssamarbeid med Nordvest-Russland, taler for at det er fornuftig å flytte forvaltningen av fondet hit. D i s s e m e d l e m m e r mener at det er av stor viktighet å legge til rette for næringsutvikling og innovasjon i nordområdene og at virkemidler som Investeringsfondet for Nordvest- Russland fungerer effektivt. D i s s e m e d l e m m e r viser til møte i Kirkenes fredag 13. januar 2006 mellom næringslivet i regionen, Innovasjon Norge og stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg, Hans Frode Asmyhr, Kåre Fostervold og Jan Henrik Fredriksen, der tema for møtet var flytting av investeringsfondet for Nordvest-Russland til Kirkenes. På møtet var det full enighet, også fra Innovasjon Norge, om flytting av investeringsfondet til Kirkenes. D i s s e m e d l e m m e r viser også til oppslag i avisa Finnmarken og Sør-Varanger Avis lørdag 14. januar 2006 der blant annet Fondsdirektør i Innovasjon Norge, Erik Velle Vatne, uttalte følgende: "Vi er kjempepositive til å legge forvaltningen av fondet til Kirkenes, og vi vil gjøre det vi kan for at næringsutviklingen i nordområdene skal bli bedre." D i s s e m e d l e m m e r er meget forundret over at statsråden er negativ til flytting av fondet, siden fagmiljøet, Innovasjon Norge, er positiv. D i s s e m e d - l e m m e r er også forundret over at statsråden ikke lyttet mer til fagmiljøet i eget departement slik at beslutningen kommer næringslivet til gode, slik forslagsstillerne foreslår og som Innovasjon Norge er enig i. D i s s e m e d l e m m e r synes det er oppsiktsvekkende at statsråden i brev 2. desember 2005 til komiteen er negativ til flytting av fondet, når Innovasjon Norge på møte i Kirkenes 13. januar 2006 er positiv. D i s s e m e d l e m m e r er imidlertid glad for at Innovasjon Norge fremmer sitt syn offentlig, uavhengig av hva statsråden måtte mene. Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag: "Stortinget ber Regjeringen legge forvaltningen av Investeringsfondet for Nordvest-Russland til Kirkenes." Medlemen i komiteen frå Kristeleg Folk e p a r t i meiner det er ønskjeleg å flytte statlege arbeidsplassar frå Oslo til andre kantar av landet. For å få til ei god utflytting er det viktig at dette blir vurdert nøye. Difor ønskjer d e n n e m e d l e m e n å be Regjeringa kome attende til Stortinget våren 2006 med ei slik vurdering. Medlemene i komiteen frå Framstegspartiet, Høgre, Kristeleg Folkeparti og V e n s t r e vil peike på at Kirkenes den siste tida har fått fleire viktige oppgåver knytta til samarbeidet med Nordvest-Russland. D e s s e m e d l e m e n e meiner det er ønskjeleg å utvikle Kirkenes vidare som eit knutepunkt for næringssamarbeidet med Nordvest-Russland, og ser i denne samanheng positivt på at Innovasjon Norge etablerer seg med representasjon og funksjonar i Kirkenes. Ei eventuell flytting av administrasjonen til Investeringsfondet for Nordvest-Russland vil kunne styrkje Kirkenes som knutepunkt for næringssamarbeidet med Nordvest-Russland.

3 Innst. S. nr FORSLAG FRA MINDRETALL Forslag fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre: Forslag Stortinget ber Regjeringa kome tilbake til Stortinget våren 2006 med ei vurdering av administrasjon og lokalisering av fonda som i dag blir administrerte av Innovasjon Norge. Forslag Dokument nr. 8:8 ( ) - om forslag fra stortingsrepresentantene Jan-Henrik Fredriksen og Øyvind Korsberg om at Investeringsfondet for Nordvest-Russland flyttes og legges til Kirkenes - blir lagt ved protokollen. Forslag fra Fremskrittspartiet: Forslag Stortinget ber Regjeringen legge forvaltningen av Investeringsfondet for Nordvest-Russland til Kirkenes. KOMITEENS TILRÅDING Tilrådinga frå komiteen vert fremma av medlemene frå Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. K o m i t e e n har for øvrig ingen merknader, viser til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre følgende vedtak: Dokument nr. 8:8 ( ) - om forslag fra stortingsrepresentantene Jan-Henrik Fredriksen og Øyvind Korsberg om at Investeringsfondet for Nordvest-Russland flyttes og legges til Kirkenes - blir ikkje vedteke. Oslo, i næringskomiteen, den 2. februar 2006 Lars Peder Brekk leder Sigvald Oppebøen Hansen ordfører

4 4 Innst. S. nr Vedlegg Brev fra Nærings- og handelsdepartementet v/statsråden til næringskomiteen, datert 2. desember 2005 Nærings- og handelsdepartementets kommentarer til Dokument 8-forslag fra stortingsrepresentantene Jan-Henrik Fredriksen og Øyvind Korsberg Nærings- og handelsdepartementet (NHD) viser til brev fra næringskomiteen av vedlagt et Dokument 8-forslag fremmet av stortingsrepresentantene Fredriksen og Korsberg. Næringskomiteen ønsker departementets vurdering av forslaget. Stortingsrepresentantenes forslag er todelt som følger I: Stortinget ber Regjeringen legge forvaltningen av investeringsfondet for Nordvest-Russland til Kirkenes II: Stortinget ber Regjeringen fordele 75 pst. av investeringsfondet for Øst-Europa til investeringsfondet og tilskuddsfondet for Nordvest-Russland, slik at investeringsfondet blir på ca mill. kroner og tilskuddsfondet på ca mill. kroner. Administrasjonen av Investeringsfond for Nordvest- Russland, Tilskuddsfond for næringssamarbeid med Nordvest-Russland m.m. og Investeringsfond for Øst- Europa ligger i Innovasjon Norge v/hovedkontoret i Oslo. Innovasjon Norges rolle innenfor den statlige næringspolitikken St.prp. nr. 51 ( ) Virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv la premissene for et helhetlig virkemiddelapparat som skal bidra til et nyskapende næringsliv i Norge. Innovasjon Norge ble opprettet gjennom at Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd (NE), Norges Turistråd (NTR) og Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) ble lagt til den nye institusjonen. Gjennom dette fikk Innovasjon Norge en sentral rolle i forhold til å forvalte mange av virkemidlene som beskrives i St.prp. nr. 51, som også innebærer administrasjonen av store statlige finansielle ressurser, inklusiv Investeringsfond for Nordvest-Russland, Tilskuddsfond for næringssamarbeid med Nordvest-Russland m.m. og Investeringsfond for Øst-Europa. Kort om Investeringsfond for Nordvest-Russland, Tilskuddsfond for næringssamarbeid med Nordvest-Russland m.m. og Investeringsfond for Øst- Europa Investeringsfond for Nordvest-Russland ble opprettet i 1996 med en kapitalbase på 150 mill. kroner. Fondet dekker Murmansk oblast, Arkhangelsk oblast og republikken Karelen (ikke St. Petersburg). Tilskuddsfond for næringssamarbeid med Nordvest-Russland m.m. ble opprettet ved en engangsbevilgning på 30 mill. kroner samme året. Begge disse fondene ble opprettet som en følge av de næringsmessige omstillingene i Sør-Varanger kommune. Investeringsfond for Øst- Europa ble opprettet i 1997 og har en kapitalbase på 120 mill. kroner. Fondet skulle opprinnelig dekke behovet for statlig medvirkning i investeringer i det øvrige Russland og Sentral- og Øst-Europa. Fondene administreres av Fondsforvaltningsavdelingen ved Innovasjon Norges hovedkontor i Oslo (tidligere SNDs Russlands- og Øst-Europadivisjon, RØED). Avdelingen har 6 medarbeidere med til sammen 35 års erfaring fra offentlig og privat finansvirksomhet. De siste åtte årene har fondsforvaltningsavdelingen vurdert om lag 375 investeringsprosjekter og 107 tilskuddsprosjekter. Beslutninger i investeringssaker over 5 mill. kroner fattes av Innovasjon Norges styre. Om utviklingen i nordområdene Nordområdene får sannsynligvis økt viktighet som satsingsområde i fremtiden. St.meld. nr. 30 ( ) Muligheter og utfordringer i nord ("Nordområdemeldingen"), Soria Moria-erklæringen og olje- og gassfunnene i Barentshavet har brakt nordområdene i fokus. Innovasjon Norge er på denne bakgrunn opptatt av å styrke tilbudet til norske bedrifter som er eller ønsker å være aktive i nordområdene. Institusjonen har nedsatt en intern arbeidsgruppe som skal konkretisere Innovasjon Norges rolle, ambisjoner, strategi og satsingsområder samt kartlegge de viktigste samarbeidspartnerne og samarbeidsområder for næringsutviklingsarbeidet i nordområdene. Gruppen består av lederne for Innovasjon Norges distriktskontorer i Nordland, Troms og Finnmark, leder for Innovasjon Norges utenlandskontorer i Russland og Øst-Europa, medlemmer fra Innovasjon Norges Fondsforvaltningsavdeling og fra avdeling for internasjonal forretningsutvikling. Økt aktivitet innenfor olje/gass offshore på russisk side av Barentshavet og utbyggingen av Stockman-feltet forventes å føre til en stor økning i antallet etableringer på begge sider av den norsk-russiske grensen. Russiske myndigheter vil stille strenge krav til lokalt produsert andel av leveranser, noe som fører til at norske leverandører vil måtte etablere russiske datterselskaper og joint ventures med russiske selskaper. Det er derfor trolig at situasjonen vil endre seg relativt raskt. Man ser allerede en markert økning i interessen fra norsk underleverandørindustri. Den generelle utviklingen i Russland trekker i samme retning, selv om det fortsatt er store forskjeller mellom norsk og russisk forretningsklima. Russisk økonomi er i en positiv utvikling med budsjettoverskudd, vekst i BNP og redusert inflasjon. Kredittmulighetene forbedres stadig, med fallende rentenivå og mer normale lånemuligheter. Skattesystemet er lagt om og er nå mer på linje med nivået i vestlige land, og det juridiske systemet utvikler seg i en positiv retning.

5 Innst. S. nr Om norske bedriftsetableringer i Nordvest-Russland og Investeringsfond for Nordvest-Russlands rolle Pr har Investeringsfond for Nordvest-Russland foretatt 7 investeringer for til sammen 24,6 mill. kroner. Operative tilsagn er 5,6 mill. kroner. Til tross for det begrensede antallet investeringer mener Innovasjon Norge at investeringsfondet og tilskuddsfondet har nådd godt ut til den begrensede gruppen av interesserte bedrifter og finansiert en stor andel av kommersielle forprosjekter og etableringer i regionen. Det har i alle år vært liten interesse fra norsk næringslivs side for å foreta investeringer i Nordvest-Russland. Det lave nivået på norske investeringer i Nordvest- Russland skyldes i hovedsak det generelt vanskelige investeringsklimaet i regionen samt svakere næringsstrukturer og vekstimpulser enn i mer sentrale områder av Russland. Interessen for etableringer i Nordvest- Russland har vært størst blant bedrifter i Øst-Finnmark. Mange av etableringsprosjektene fra dette området har imidlertid manglet nødvendige kompetanse- og kapitalmessige forutsetninger for å kvalifisere til statlig medvirkning. I Nordvest-Russland er det ca. 35 bedrifter med norsk eierandel på 10% eller mer. 26 av bedriftene befinner seg i Murmansk og 6 i Arkhangelsk, de øvrige er i Karelen og Komi. Bare 6 av de 35 er produksjonsbedrifter. Blant selskapene er det flere representasjonskontorer eller konsulentselskaper med lite kapitalbehov hvor det ikke er naturlig for fondet å gå inn. Om tilskuddsfond for næringssamarbeid med Nordvest-Russland m.m. Tilskuddsfond for næringssamarbeid med Nordvest- Russland m.m. ble opprettet ved en engangsbevilgning på 30 mill. kroner i Pr er det utbetalt 17,5 mill. kroner mens det er 3,9 mill. kroner i aktive tilsagn. De aller fleste av bedriftene som har hatt ønske om å etablere seg i Nordvest-Russland, har vært i kontakt med tilskuddsfondet. Fondsledelsen har prioritert å gi tilskudd til forprosjekter for bedriftsetableringer. Det er gitt tilsagn til 84 prosjekter, hvorav 69 har vært kommersielle forprosjekter som er helt eller delvis gjennomført. 24 av disse er antatt å gi positiv og til dels meget positiv effekt for Kirkenes-samfunnet. 20 av tilskuddsprosjektene har blitt etterfulgt av bedriftsetableringer, mens ca. 12 prosjekter avventer en mulig etablering. 11 prosjekter har ført til andre viktige ringvirkninger. En del av prosjektene har ledet til norsk-russisk samarbeid, men i en annen form enn gjennom etablering av virksomhet i Nordvest-Russland. Av de 20 etableringene basert på tilskuddsprosjektene har investeringsfondet for Nordvest-Russland investert i 7 prosjekter. Da fondet i følge retningslinjene skal drives på kommersielt grunnlag vil det alltid være saker der prosjektet vurderes som for svakt og man ikke finner grunn til å gå inn. Om Investeringsfond for Øst-Europa Investeringsfondet for Øst-Europa ble opprettet i Det er et tilbud til bedrifter som ønsker å etablere virksomhet i Russland, SUS og på Balkan. Fondet har gjort 17 investeringer i Russland, Polen, Baltikum og Aserbajdsjan. Pr er 63,6 mill. kroner investert, mens operative tilsagn er 15 mill. kroner. Fondet har gjennom hele perioden mottatt flere søknader enn Nordvest-Russlandfondet. Normalisering av investeringsklimaet i Russland har ført til økt interesse for investeringsfondet. Øst-Europafondets investeringer i Russland har gitt og gir gode synergier til Nordvest-Russlandfondet. Erfaringene fra etablering, drift/medeierskap i andre tidligere østblokkland er overførbare til nye prosjekter i Nordvest-Russland. Nettverket med ressurspersoner som har gitt verdifulle bidrag til prosjekter i mer sentrale deler av Russland, er aktuelle for prosjekter i Nordvest-Russland. Investorene bak noen av investeringsprosjektene etablert ved hjelp av investeringsfondet for Øst-Europa, har signalisert interesse for tilsvarende etablering i Nordvest-Russland. Et handelshøyskole-konsept som har blitt en stor suksess i Litauen og et miljølaboratorium i Aserbajdsjan (leverer nøytral miljøovervåking av konsekvenser av lokal oljeindustri), er eksempler på dette. Flere av leverandørbedriftene til olje-/gassvirksomhet vurderer leveranser til Barentshavområdet samtidig som de vurderer leveranser/etablering i Kaspihavområdet (Russland, Aserbajdsjan og Kasakhstan) og Sakhalin-området. Mange av investeringene foretatt av Øst-Europafondet er foretatt i saminvestering eller samfinansiering med norske, nordiske og europeiske finansinstitusjoner. Erfaringene og kontaktene fra dette samarbeidet er det svært aktuelt å bruke også i kommende prosjekter i Nordvest-Russland. Midlene som ble bevilget til Investeringsfond for Øst-Europa (i alt 120 mill. kroner) er egenkapitalmidler med krav til avkastning regnet av fondets overskudd. Det er ikke midler som kan brukes til andre formål eller konverteres til tilskudd under andre ordninger med mindre Stortinget fatter særskilte bevilgningsvedtak om dette. Innovasjon Norges utbygging av administrative funksjoner i nordområdene Administrasjonen av fondene har siden opprettelsen ligget i Oslo. Fondsledelsen trekker på kompetansen i Innovasjon Norge. Lokaliseringen har sikret bred tilgang på aktuelle bedrifter. Det er utstrakt kontakt med Innovasjon Norges distriktskontorer i Nord-Norge og via disse kontorene er det god kontakt med lokale bedrifter. Kontakten forsterkes ved at fondsledelsen har regelmessig kontakt med så vel norske som russiske bedrifter i hele nordområdet. En utbygging av olje- og gassfeltene i Barentshavet vil kunne medføre økt interesse for investeringer og samhandel med Nordvest-Russland, både fra sørnorske og nordnorske miljøer. Det russiske kravet om at 70%

6 6 Innst. S. nr av leveransene til utbygging skal skje fra russiske bedrifter innebærer at norske selskap må etablere egen virksomhet eller samarbeide med russisk selskap. Dette legger grunnlag for enda sterkere nærvær i nord. Med økt norsk aktivitet mot Nordvest-Russland vil Innovasjon Norge styrke Investeringsfond for Nordvest-Russlands tilstedeværelse i nord ved en stilling med investerings- og Russlandskompetanse. Denne stillingen vil bli lagt til Finnmark, mest sannsynlig til Barentssekretariatet i Kirkenes. Kirkenes har nærhet til Russland og et næringsliv som retter mye av sin aktivitet østover. Ut over dette vil det tidlig i 2006 bli opprettet en ny stilling (finansiert av Utenriksdepartementet) ved generalkonsulatet i Murmansk. Stillingen vil inngå som en del av Innovasjon Norges uteapparat. Den vil ha som én av sine oppgaver, å gi finansiell rådgivning til norske bedrifter som ønsker å etablere seg i Nordvest-Russland. Sammenfattende vurderinger Med det opplegget som det nå legges opp til for administrasjon av Nordvest-Russlandfondet med fysisk tilstedeværelse fra Innovasjon Norge i Vadsø, Kirkenes og Murmansk, samtidig som personene er knyttet opp mot Innovasjon Norges fagmiljø i Oslo samt lokalkontorene i de tre nordligste fylkene, vil man ha en effektiv administrasjon som kan ta hånd om norske bedrifter som satser i Nordvest-Russland. Nærings- og handelsdepartementet mener at denne løsningen er til fordel både for næringslivet i Nord- Norge og næringslivet ellers i landet. Den sikrer god lokal tilstedeværelse med direkte kontakt til et bredt fagmiljø i hele Innovasjon Norge. Løsningen åpner også for at bedrifter utenfor Nord-Norge gjennom Innovasjon Norges distriktskontorer får direkte kontakt med næringslivet i Nord-Norge og Nordvest-Russland. Ut over dette vil en kunne spille på hele Innovasjon Norges uteapparat og den erfaringen det har fra internasjonal næringsutvikling. Den administrative oppbyggingen som skjer i nordområdene vil, sammen med den økte kompetansen en vil kunne dra nytte av gjennom Innovasjon Norge, sikre en god forvaltning av Nordvest-Russlandfondet. En oppbygging av en ny administrasjon i Kirkenes vil, i tillegg til at dette vil være tidkrevende, gi et mer uoversiktlig virkemiddelapparat, medføre at en mister synergiene mellom Nordvest-Russlandfondet og det øvrige virkemiddelapparatet og kunne gi et dårligere tilbud til næringslivet sett under ett. Departementet kan derfor ikke gå for en løsning der forvaltningen av Investeringsfond for Nordvest-Russland legges til Kirkenes. En overføring av midler som foreslått fra Øst-Europafondet til Nordvest-Russlandfondet vil i sin konsekvens innebære en avvikling av fondet. Det vil ikke være igjen frie midler av betydning som kan nyttes til nye investeringer. Departementet vil understreke betydningen av at Øst-Europafondet opprettholdes som virkemiddel overfor de landene som ikke er medlemmer av det utvidede EU. En videreføring av fondet vil ha betydning for næringslivet i dette området og i Norge. Departementet vil også vise til at de klare synergiene mellom Investeringsfond for Nordvest- Russland og Investeringsfond for Øst-Europa.

7

8 Lobo Media AS

Innst. S. nr. 168. (2008 2009) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Dokument nr. 8:14 (2008 2009)

Innst. S. nr. 168. (2008 2009) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Dokument nr. 8:14 (2008 2009) Innst. S. nr. 168 (2008 2009) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen Dokument nr. 8:14 (2008 2009) Innstilling frå næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan-Henrik

Detaljer

Innst. S. nr. 96. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 96. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 29 (2008 2009) Innst. S. nr. 96 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 29 (2008 2009) Innstilling fra næringskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:60 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:60 ( ) Innst. S. nr. 198 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:60 (2007-2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg

Detaljer

Innst. S. nr. 120. (2005-2006) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Beriktiget. Dokument nr. 8:23 (2005-2006)

Innst. S. nr. 120. (2005-2006) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Beriktiget. Dokument nr. 8:23 (2005-2006) Innst. S. nr. 120 (2005-2006) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen Dokument nr. 8:23 (2005-2006) Innstilling frå næringskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg, Hans

Detaljer

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008)

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innst. S. nr. 41 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen,

Detaljer

Innst. S. nr. 92. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 23 (2006-2007), unntatt kap. 920

Innst. S. nr. 92. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 23 (2006-2007), unntatt kap. 920 Innst. S. nr. 92 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 23 (2006-2007), unntatt kap. 920 Innstilling fra næringskomiteen om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2006

Detaljer

Innst. 85 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Samandrag. Prop. 46 S (2009 2010)

Innst. 85 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Samandrag. Prop. 46 S (2009 2010) Innst. 85 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 46 S (2009 2010) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet

Detaljer

Innst. 152 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:26 S ( )

Innst. 152 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:26 S ( ) Innst. 152 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument 8:26 S (2014 2015) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Ingunn

Detaljer

Innst. S. nr. 184. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:27 (2004-2005)

Innst. S. nr. 184. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:27 (2004-2005) Innst. S. nr. 184 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen Dokument nr. 8:27 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Signe Øye, Karl Eirik

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003) St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003) FOR BUDSJETTERMINEN 2003 Endringer av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2003 under Nærings- og Tilråding fra Nærings- og av 8. november 2002, godkjent i statsråd

Detaljer

Innst. 231 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 231 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 231 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:47 S (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:67 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:67 ( ) Innst. S. nr. 272 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:67 (2008 2009) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingebrigt

Detaljer

Fra god idé til god butikk

Fra god idé til god butikk Fra god idé til god butikk Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Perspektivkonferansen 2003 Hamar, 31. oktober 2003 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende

Detaljer

Innst. S. nr. 308. Innstilling frå næringskomiteen om organisering av investeringsselskap St.meld. nr. 38 (2000-2001) BAKGRUNN INVESTERINGSSELSKAP

Innst. S. nr. 308. Innstilling frå næringskomiteen om organisering av investeringsselskap St.meld. nr. 38 (2000-2001) BAKGRUNN INVESTERINGSSELSKAP Innst. S. nr. 308 (2000-2001) Innstilling frå næringskomiteen om organisering av investeringsselskap St.meld. nr. 38 (2000-2001) Til Stortinget BAKGRUNN Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2001 etablering

Detaljer

Innst. 214 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:6 S (2010 2011)

Innst. 214 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:6 S (2010 2011) Innst. 214 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:6 S (2010 2011) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 388 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:114 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Innst. O. nr. 36 ( )

Innst. O. nr. 36 ( ) nnst. O. nr. 36 (2001-2002) nnstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Karita Bekkemellem Orheim og Eirin Faldet om lov om endringer i lov 17. juli

Detaljer

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.03.2013 kl. 9:00 Stad: Ål frivilligsentral - Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester,

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:95 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:95 ( ) Innst. S. nr. 290 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:95 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg,

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

OFU Kontrakter - Mulighetens marked? Trondheim, 9. oktober 2012 Marianne von Krogh, spesialrådgiver VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB

OFU Kontrakter - Mulighetens marked? Trondheim, 9. oktober 2012 Marianne von Krogh, spesialrådgiver VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB OFU Kontrakter - Mulighetens marked? Trondheim, 9. oktober 2012 Marianne von Krogh, spesialrådgiver VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:60 (2003-2004)

Innst. O. nr. 30. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:60 (2003-2004) Innst. O. nr. 30 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kommunalkomiteen Dokument nr. 8:60 (2003-2004) Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Morten Lund og Magnhild

Detaljer

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet Prop. 46 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 13. november 2009,

Detaljer

Innst. 93 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 93 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 93 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 22 S (2014 2015) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

Vedlegg: FT- sak 71/14; Høringsuttalelse endringer i lov om Innovasjon Norge

Vedlegg: FT- sak 71/14; Høringsuttalelse endringer i lov om Innovasjon Norge Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/7802-14/08089-5 Even Ystgård 09.12.2014 Nærings- og Fiskeridepartement - Høring - Endringer

Detaljer

Innst. 74 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 2. Programkategori Administrasjon. 1.

Innst. 74 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 2. Programkategori Administrasjon. 1. Innst. 74 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 50 S (2009 2010) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringar i statsbudsjettet for

Detaljer

Innst. 194 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:33 S (2014 2015)

Innst. 194 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:33 S (2014 2015) Innst. 194 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:33 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. S. nr. 151. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 33 (2007-2008)

Innst. S. nr. 151. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 33 (2007-2008) Innst. S. nr. 151 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 33 (2007-2008) Innstilling fra næringskomiteen om Eksportfinans ASA - statlig deltakelse i kapitalforhøyelse Til

Detaljer

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings-

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings- Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 14 S (2013 2014), unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer

Detaljer

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012)

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012) Innst. 252 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 72 L (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Innst. 131 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 131 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 131 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 19 S (2011 2012) unntatt kap. 821, 822, 3821, 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet

Detaljer

Innst. 54 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Samandrag. Prop. 19 S ( ), unntatt kap.

Innst. 54 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Samandrag. Prop. 19 S ( ), unntatt kap. Innst. 54 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen Prop. 19 S (2013 2014), unntatt kap. 2426 og 5613 Innstilling frå næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Nærings-

Detaljer

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201202895-/SIG 02.07.2012 Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond 1. INNLEDNING Nærings-

Detaljer

Innst. S. nr. 54. ( ) Til Stortinget.

Innst. S. nr. 54. ( ) Til Stortinget. Innst. S. nr. 54. (1998-99) Innstilling frå utanrikskomiteen om endringar på statsbudsjettet for 1998 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet. St.prp. nr. 25 (1998-99). Til Stortinget. Samandrag

Detaljer

Innst. 270 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Sammendrag. Dokument 12:9 ( )

Innst. 270 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Sammendrag. Dokument 12:9 ( ) Innst. 270 S (20152016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 12:9 (20112012) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Hallgeir H.

Detaljer

Innst. S. nr. 285. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 74 (2002-2003)

Innst. S. nr. 285. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 74 (2002-2003) Innst. S. nr. 285 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 74 (2002-2003) Innstilling frå sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2003 som følgje av takstoppgjera

Detaljer

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 33 S ( )

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 33 S ( ) Innst. 76 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 33 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet

Detaljer

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( )

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( ) Innst. 117 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 24 S (2012 2013) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Dokument nr. 8:76 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Dokument nr. 8:76 ( ) Innst. S. nr. 311 (2007 2008) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen Dokument nr. 8:76 (2007 2008) Innstilling frå næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingebrigt

Detaljer

Innst. S. nr. 70. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 25 ( )

Innst. S. nr. 70. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 25 ( ) Innst. S. nr. 70 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 25 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet 2005 under Nærings-

Detaljer

Innst. 278 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 278 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 278 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:78 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 VR-sak 4/13 Vedlegg Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 Bakgrunn Interreg-programma er EU-finansierte samarbeidsprogram som gir midlar til prosjekt som fremjar sosial, økonomisk og

Detaljer

Innst. 211 L. ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. 1. Samandrag. Prop. 39 L ( )

Innst. 211 L. ( ) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. 1. Samandrag. Prop. 39 L ( ) Innst. 211 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen Prop. 39 L (2010 2011) Innstilling frå næringskomiteen om endringer i lov om Innovasjon Norge Til Stortinget 1. Samandrag 1.1 Proposisjonens

Detaljer

Innst. 151 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:12 L (2009 2010)

Innst. 151 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:12 L (2009 2010) Innst. 151 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:12 L (2009 2010) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantlovforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet enorge-konferanse om elektronisk innhold Sentrum Scene, Oslo, 28.10.2003 Norsk IT-politikk

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Innovasjon Noreg, hovudkontoret Dykkar ref Vår ref Dato 08.01.2016 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette oppdragsbrevet rammene til

Detaljer

Ot.prp. nr. 49 ( )

Ot.prp. nr. 49 ( ) Ot.prp. nr. 49 (2001-2002) Om lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) Tilråding frå Kultur- og kyrkjedepartementet av 15. mars 2002, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

Innst. 56 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:143 L ( )

Innst. 56 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:143 L ( ) Innst. 56 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:143 L (2010 2011) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland

Detaljer

Innst. 291 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 291 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 291 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:100 S (2011 2012) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Innst. 282 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen. Samandrag. Merknader frå komiteen. Dokument 8:73 S (2011 2012)

Innst. 282 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen. Samandrag. Merknader frå komiteen. Dokument 8:73 S (2011 2012) Innst. 282 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen Dokument 8:73 S (2011 2012) Innstilling frå finanskomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane Bård Hoksrud, Ingebjørg

Detaljer

Innst. 58 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 58 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 58 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:135 S (2011 2012) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Innst. 92 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 20 S ( )

Innst. 92 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 20 S ( ) Innst. 92 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 20 S (2013 2014) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Olje- og energidepartementet

Detaljer

Innst. 269 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Samandrag. Dokument 3:8 ( )

Innst. 269 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Samandrag. Dokument 3:8 ( ) Innst. 269 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:8 (2015 2016) Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Innst. S. nr. 247. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Dokument nr. 8:70 (2006-2007)

Innst. S. nr. 247. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Dokument nr. 8:70 (2006-2007) Innst. S. nr. 247 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument nr. 8:70 (2006-2007) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal Møte nr 3, den 03.12.2013 Side 1 av 7 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Den 03.12.2013 kl 09.40 11.00, heldt møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer vart handsama i møtet: 014/13-018/13 Innkalling

Detaljer

Innst. S. nr. 37 ( )

Innst. S. nr. 37 ( ) Innst. S. nr. 37 (2001-2002) Innstilling fra næringskomiteen om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2001 under Landbruksdepartementet St.prp. nr. 25 (2001-2002) Til Stortinget SAMMENDRAG Landbruksdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 137. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen. Dokument nr. 8:37 (2004-2005)

Innst. S. nr. 137. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen. Dokument nr. 8:37 (2004-2005) Innst. S. nr. 137 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra forsvarskomiteen Dokument nr. 8:37 (2004-2005) Innstilling fra forsvarskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Rita Tveiten, Grethe

Detaljer

Innst. 252 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 252 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 252 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:61 S (2013 2014) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Innst. 359 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:109 S ( )

Innst. 359 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:109 S ( ) Innst. 359 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:109 S (2009 2010) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 269 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:68 S ( )

Innst. 269 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:68 S ( ) Innst. 269 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:68 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Innst. S. nr. 161. (2008 2009) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. St.prp. nr. 41 (2008 2009)

Innst. S. nr. 161. (2008 2009) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. St.prp. nr. 41 (2008 2009) Innst. S. nr. 161 (2008 2009) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen St.prp. nr. 41 (2008 2009) Innstilling frå næringskomiteen om SAS AB statens deltakelse i kapitalforhøyelse Til Stortinget 1.

Detaljer

Innst. 266 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:28 S (2014 2015)

Innst. 266 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:28 S (2014 2015) Innst. 266 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument 8:28 S (2014 2015) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal,

Detaljer

Innst. 262 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 262 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 262 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:26 S (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 227 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:47 S ( )

Innst. 227 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:47 S ( ) Innst. 227 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument 8:47 S (2010 2011) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande

Detaljer

Innst. 279 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 79 L (2012 2013)

Innst. 279 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 79 L (2012 2013) Innst. 279 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 79 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringar i folketrygdlova (utviding av stønadsperioden

Detaljer

Innst. S. nr. 229. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:57 (2006-2007)

Innst. S. nr. 229. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:57 (2006-2007) Innst. S. nr. 229 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:57 (2006-2007) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen,

Detaljer

Innst. S. nr. 133. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.prp. nr. 42 (2002-2003)

Innst. S. nr. 133. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.prp. nr. 42 (2002-2003) Innst. S. nr. 133 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen St.prp. nr. 42 (2002-2003) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgning til tiltak rettet mot å redusere

Detaljer

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 109 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 29 S (2015 2016), unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar

Detaljer

Innst. 172 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:4 L ( )

Innst. 172 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:4 L ( ) Innst. 172 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:4 L (2014 2015) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane Jenny Klinge og Heidi

Detaljer

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter Innst. 194 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 59 S (2015 2016) Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet for 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Innst. 237 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:147 S ( )

Innst. 237 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:147 S ( ) Innst. 237 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:147 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr.

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr. nnst. O. nr. 28 (2002-2003) nnstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Dokument nr. 8:10 (2002-2003) nnstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag

Detaljer

Innst. S. nr. 132. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 35 (2008 2009)

Innst. S. nr. 132. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 35 (2008 2009) Innst. S. nr. 132 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 35 (2008 2009) Innstilling fra næringskomiteen om BaneTele AS salg av statens aksjer Til Stortinget 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Innst. 219 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen. Samandrag. Merknader frå komiteen. Dokument 8:25 S ( )

Innst. 219 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen. Samandrag. Merknader frå komiteen. Dokument 8:25 S ( ) Innst. 219 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen Dokument 8:25 S (2012 2013) Innstilling frå finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik- Olsen,

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI 11. februar 2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

Innst. S. nr. 142. (2007-2008) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. St.prp. nr. 27 (2007-2008)

Innst. S. nr. 142. (2007-2008) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. St.prp. nr. 27 (2007-2008) Innst. S. nr. 142 (2007-2008) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen St.prp. nr. 27 (2007-2008) Innstilling frå næringskomiteen om statleg garanti til Kongsberg Defence and Aerospace AS for bygging

Detaljer

Innst. S. nr. 98. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.prp. nr. 20 (2007-2008)

Innst. S. nr. 98. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.prp. nr. 20 (2007-2008) Innst. S. nr. 98 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.prp. nr. 20 (2007-2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2007 under Barne-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

Innst. 203 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:43 S (2009 2010)

Innst. 203 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:43 S (2009 2010) Innst. 203 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument 8:43 S (2009 2010) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Øyvind

Detaljer

Innst. 174 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:158 S ( )

Innst. 174 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:158 S ( ) Innst. 174 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:158 S (2010 2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:43 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:43 ( ) Innst. S. nr. 183 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:43 (2007-2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode

Detaljer

Innst. 26 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 26 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 26 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument 8:145 S (2009 2010) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag

Detaljer

Innst. S. nr. 229 ( )

Innst. S. nr. 229 ( ) Innst. S. nr. 229 (1999-2000) Innstilling frå samferdselskomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Odd Einar Dørum om å åpne for at havnevesenets verdier også kan nyttes utenfor det enkelte havnedistrikt,

Detaljer

Innst. 177 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:95 S (2013 2014)

Innst. 177 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:95 S (2013 2014) Innst. 177 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:95 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014)

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014) Innst. 175 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:79 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. S. nr. 105 ( )

Innst. S. nr. 105 ( ) Innst. S. nr. 105 (2001-2002) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av regionale utviklingsprogrammer Dokument nr. 3:4 (2001-2002) Til Stortinget 1. INNLEDNING

Detaljer

Innst. S. nr. 45. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:102 (2007 2008)

Innst. S. nr. 45. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:102 (2007 2008) Innst. S. nr. 45 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:102 (2007 2008) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen,

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Innst. 361 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:110 S ( )

Innst. 361 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:110 S ( ) Innst. 361 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:110 S (2009 2010) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Innst. S. nr. 231. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Dokument nr. 8:44 (2005-2006)

Innst. S. nr. 231. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Dokument nr. 8:44 (2005-2006) Innst. S. nr. 231 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument nr. 8:44 (2005-2006) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 298 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 298 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 298 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 8:50 L (2014 2015) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. S. nr. 268. (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen. Dokument nr. 8:107 (2002-2003)

Innst. S. nr. 268. (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen. Dokument nr. 8:107 (2002-2003) Innst. S. nr. 268 (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen Dokument nr. 8:107 (2002-2003) Innstilling frå finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Morten Lund om å redusere

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer