Innst. S. nr. 80. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:8 ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. S. nr. 80. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:8 (2005-2006)"

Transkript

1 Innst. S. nr. 80 ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:8 ( ) Innstilling fra næringskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Jan-Henrik Fredriksen og Øyvind Korsberg om at Investeringsfondet for Nordvest-Russland flyttes og legges til Kirkenes Til Stortinget SAMMENDRAG I dokumentet fremmes følgende forslag: "I Stortinget ber Regjeringen legge forvaltningen av investeringsfondet for Nordvest-Russland til Kirkenes. II Stortinget ber Regjeringen fordele 75 pst. av investeringsfondet for Øst-Europa til investeringsfondet og tilskuddsfondet for Nordvest-Russland, slik at investeringsfondet blir på ca mill. kroner og tilskuddsfondet på ca mill. kroner." KOMITEENS MERKNADER Komiteen, medlemene frå Arbeidarpartiet, Gunvor Eldegard, Sigrun Eng, Steinar Gullvåg, Sigvald Oppebøen Hansen og Arne L. Haugen, frå Framstegspartiet, Hans Frode Kielland Asmyhr, Kåre Fostervold og Øyvind Korsberg, frå Høgre, Torbjørn Hansen og Petter Løvik, frå Sosialistisk Venstreparti, Ingvild Vaggen Malvik, frå Kristeleg Folkeparti, Ingebrigt S. Sørfonn, frå Senterpartiet, lederen Lars Peder Brekk, og frå Vens t r e, G u n n B e r i t G j e r d e, viser til forslag frå stortingsrepresentantane Jan-Henrik Fredriksen og Øyvind Korsberg om at Investeringsfondet for Nordvest-Russland vert flytta og lagt til Kirkenes. K o m i t e e n viser til at Investeringsfond for Nordvest-Russland blei oppretta i Fondet blei oppretta som ei følgje av dei næringsmessige omstillingane i Sør-Varanger kommune. K o m i t e e n viser elles til at Investeringsfondet for Aust-Europa blei oppretta i Fondet skulle opphaveleg dekkje behovet for statleg medverknad i investeringar i store delar av Russland og Sentral- og Aust- Europa. K o m i t e e n registrerer at fonda blir administrert av Fondsforvaltninga ved Innovasjon Norge sitt hovudkontor i Oslo. Administrasjon av desse fonda har sidan starten vore i Oslo. Fleirtalet i komiteen, alle unnateke medlemene frå Framstegspartiet, viser til at fondsleiinga slik kan trekkje vekslar på kompetansen i Innovasjon Norge. F l e i r t a l e t viser til brev frå NHD av 2. desember 2005 (lagt ved) der det står at Innovasjon Norge har ein utstrakt kontakt med sine distriktskontor i Nord-Noreg. F l e i r t a l e t vil peike på at Innovasjon Norge vil styrke sin administrasjon i nord ved at det vert etablert ei ny stilling i Finnmark og at det tidleg i 2006 vil bli oppretta ei ny stilling ved generalkonsulatet i Murmansk. Dette på bakgrunn av at det vert forventa auka norsk aktivitet mot Nordvest-Russland i framtida. F l e i r t a l e t er positive til at det no leggjast opp til ei administrativ styrking i nord og at ein dermed vil få ein effektiv administrasjon som kan ta hand om norske bedrifter som satsar i Nordvest-Russland. Denne organiseringa vil sikre ei god forvaltning og lokalt nærvær med direkte kontakt til eit breitt fagleg miljø i heile Innovasjon Norge. I tillegg vil ei styrking av administrasjonen i Kirkenes i realiteten innebere at det meste av sakshandsaminga blir gjort der, samstundes som administrasjonen i Kirkenes kan trekkje vekslar på den kompetansen som elles finst i Innovasjon Norge. F l e i r t a l e t vil streke under at det er viktig at Aust- Europafondet blir oppretthalde som eit virkemiddel

2 2 Innst. S. nr overfor dei landa som ikkje er medlemer av EU. Dette fondet er viktig for næringslivet i dette området og i Noreg. F l e i r t a l e t meiner at ei overføring av midlar frå Aust-Europafondet til Nordvest-Russlandfondet vil innebere ei avvikling av fondet, og kan ikkje tilrå dette. Eit anna fleirtal, medlemene frå Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og S e n t e r p a r t i e t, er av den meining at ei eventuell flytting av forvaltninga av Investeringsfondet for Nordvest-Russland til Kirkenes vil gje eit meir uoversiktleg verkemiddelapparat og dermed eit dårlegare tilbod til næringslivet. På denne bakgrunn kan d e t t e f l e i r t a l e t ikkje tilrå at forvaltninga blir lagt til Kirkenes. D e t t e f l e i r t a l e t rår til at framlegget blir avvist. Medlemene i komiteen frå Høgre, Krist e l e g F o l k e p a r t i o g V e n s t r e ser at det kan vere fordelar med å flytte administrasjonen av Investeringsfond for Nordvest-Russland nærare verkeområdet. D e s s e m e d l e m e n e meiner at dette mellom anna må vurderast i samanheng med forvaltinga av dei andre fonda som i dag blir administrerte av Innovasjon Norge, og fremjar følgjande forslag: "Stortinget ber Regjeringa kome tilbake til Stortinget våren 2006 med ei vurdering av administrasjon og lokalisering av fonda som i dag blir administrerte av Innovasjon Norge." D e s s e m e d l e m e n e rår til at forslaget blir lagt ved protokollen. Komiteens medlemmer fra Fremskrittsp a r t i e t viser til at Investeringsfondet for Nordvest- Russland siden opprettelsen har foretatt et begrenset antall investeringer, noe som gjør at man vanskelig når målsettingene med fondet. D i s s e m e d l e m m e r mener det er av viktighet å legge til rette for at investeringsfondet skal nå sin opprinnelige målsetting som var å styrke samarbeidet mellom bedrifter i sitt virkeområde. D i s s e m e d l e m m e r mener at et viktig tiltak for å få en bedre effekt av fondet vil være å flytte forvaltningen fra Oslo til Kirkenes. Det er et ønske i regionen om å flytte fondet dit. Dette vil bety at forvaltningen flyttes så nær virkeområdet som mulig, noe som i seg selv må betegnes som positivt. Det er også slik at Kirkenes-området er kommet i søkelyset grunnet energiressursene. D i s s e m e d l e m m e r er av den oppfatning at den kunnskapen man over år har bygget opp i Kirkenesområdet med hensyn til næringslivssamarbeid med Nordvest-Russland, taler for at det er fornuftig å flytte forvaltningen av fondet hit. D i s s e m e d l e m m e r mener at det er av stor viktighet å legge til rette for næringsutvikling og innovasjon i nordområdene og at virkemidler som Investeringsfondet for Nordvest- Russland fungerer effektivt. D i s s e m e d l e m m e r viser til møte i Kirkenes fredag 13. januar 2006 mellom næringslivet i regionen, Innovasjon Norge og stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg, Hans Frode Asmyhr, Kåre Fostervold og Jan Henrik Fredriksen, der tema for møtet var flytting av investeringsfondet for Nordvest-Russland til Kirkenes. På møtet var det full enighet, også fra Innovasjon Norge, om flytting av investeringsfondet til Kirkenes. D i s s e m e d l e m m e r viser også til oppslag i avisa Finnmarken og Sør-Varanger Avis lørdag 14. januar 2006 der blant annet Fondsdirektør i Innovasjon Norge, Erik Velle Vatne, uttalte følgende: "Vi er kjempepositive til å legge forvaltningen av fondet til Kirkenes, og vi vil gjøre det vi kan for at næringsutviklingen i nordområdene skal bli bedre." D i s s e m e d l e m m e r er meget forundret over at statsråden er negativ til flytting av fondet, siden fagmiljøet, Innovasjon Norge, er positiv. D i s s e m e d - l e m m e r er også forundret over at statsråden ikke lyttet mer til fagmiljøet i eget departement slik at beslutningen kommer næringslivet til gode, slik forslagsstillerne foreslår og som Innovasjon Norge er enig i. D i s s e m e d l e m m e r synes det er oppsiktsvekkende at statsråden i brev 2. desember 2005 til komiteen er negativ til flytting av fondet, når Innovasjon Norge på møte i Kirkenes 13. januar 2006 er positiv. D i s s e m e d l e m m e r er imidlertid glad for at Innovasjon Norge fremmer sitt syn offentlig, uavhengig av hva statsråden måtte mene. Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag: "Stortinget ber Regjeringen legge forvaltningen av Investeringsfondet for Nordvest-Russland til Kirkenes." Medlemen i komiteen frå Kristeleg Folk e p a r t i meiner det er ønskjeleg å flytte statlege arbeidsplassar frå Oslo til andre kantar av landet. For å få til ei god utflytting er det viktig at dette blir vurdert nøye. Difor ønskjer d e n n e m e d l e m e n å be Regjeringa kome attende til Stortinget våren 2006 med ei slik vurdering. Medlemene i komiteen frå Framstegspartiet, Høgre, Kristeleg Folkeparti og V e n s t r e vil peike på at Kirkenes den siste tida har fått fleire viktige oppgåver knytta til samarbeidet med Nordvest-Russland. D e s s e m e d l e m e n e meiner det er ønskjeleg å utvikle Kirkenes vidare som eit knutepunkt for næringssamarbeidet med Nordvest-Russland, og ser i denne samanheng positivt på at Innovasjon Norge etablerer seg med representasjon og funksjonar i Kirkenes. Ei eventuell flytting av administrasjonen til Investeringsfondet for Nordvest-Russland vil kunne styrkje Kirkenes som knutepunkt for næringssamarbeidet med Nordvest-Russland.

3 Innst. S. nr FORSLAG FRA MINDRETALL Forslag fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre: Forslag Stortinget ber Regjeringa kome tilbake til Stortinget våren 2006 med ei vurdering av administrasjon og lokalisering av fonda som i dag blir administrerte av Innovasjon Norge. Forslag Dokument nr. 8:8 ( ) - om forslag fra stortingsrepresentantene Jan-Henrik Fredriksen og Øyvind Korsberg om at Investeringsfondet for Nordvest-Russland flyttes og legges til Kirkenes - blir lagt ved protokollen. Forslag fra Fremskrittspartiet: Forslag Stortinget ber Regjeringen legge forvaltningen av Investeringsfondet for Nordvest-Russland til Kirkenes. KOMITEENS TILRÅDING Tilrådinga frå komiteen vert fremma av medlemene frå Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. K o m i t e e n har for øvrig ingen merknader, viser til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre følgende vedtak: Dokument nr. 8:8 ( ) - om forslag fra stortingsrepresentantene Jan-Henrik Fredriksen og Øyvind Korsberg om at Investeringsfondet for Nordvest-Russland flyttes og legges til Kirkenes - blir ikkje vedteke. Oslo, i næringskomiteen, den 2. februar 2006 Lars Peder Brekk leder Sigvald Oppebøen Hansen ordfører

4 4 Innst. S. nr Vedlegg Brev fra Nærings- og handelsdepartementet v/statsråden til næringskomiteen, datert 2. desember 2005 Nærings- og handelsdepartementets kommentarer til Dokument 8-forslag fra stortingsrepresentantene Jan-Henrik Fredriksen og Øyvind Korsberg Nærings- og handelsdepartementet (NHD) viser til brev fra næringskomiteen av vedlagt et Dokument 8-forslag fremmet av stortingsrepresentantene Fredriksen og Korsberg. Næringskomiteen ønsker departementets vurdering av forslaget. Stortingsrepresentantenes forslag er todelt som følger I: Stortinget ber Regjeringen legge forvaltningen av investeringsfondet for Nordvest-Russland til Kirkenes II: Stortinget ber Regjeringen fordele 75 pst. av investeringsfondet for Øst-Europa til investeringsfondet og tilskuddsfondet for Nordvest-Russland, slik at investeringsfondet blir på ca mill. kroner og tilskuddsfondet på ca mill. kroner. Administrasjonen av Investeringsfond for Nordvest- Russland, Tilskuddsfond for næringssamarbeid med Nordvest-Russland m.m. og Investeringsfond for Øst- Europa ligger i Innovasjon Norge v/hovedkontoret i Oslo. Innovasjon Norges rolle innenfor den statlige næringspolitikken St.prp. nr. 51 ( ) Virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv la premissene for et helhetlig virkemiddelapparat som skal bidra til et nyskapende næringsliv i Norge. Innovasjon Norge ble opprettet gjennom at Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd (NE), Norges Turistråd (NTR) og Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) ble lagt til den nye institusjonen. Gjennom dette fikk Innovasjon Norge en sentral rolle i forhold til å forvalte mange av virkemidlene som beskrives i St.prp. nr. 51, som også innebærer administrasjonen av store statlige finansielle ressurser, inklusiv Investeringsfond for Nordvest-Russland, Tilskuddsfond for næringssamarbeid med Nordvest-Russland m.m. og Investeringsfond for Øst-Europa. Kort om Investeringsfond for Nordvest-Russland, Tilskuddsfond for næringssamarbeid med Nordvest-Russland m.m. og Investeringsfond for Øst- Europa Investeringsfond for Nordvest-Russland ble opprettet i 1996 med en kapitalbase på 150 mill. kroner. Fondet dekker Murmansk oblast, Arkhangelsk oblast og republikken Karelen (ikke St. Petersburg). Tilskuddsfond for næringssamarbeid med Nordvest-Russland m.m. ble opprettet ved en engangsbevilgning på 30 mill. kroner samme året. Begge disse fondene ble opprettet som en følge av de næringsmessige omstillingene i Sør-Varanger kommune. Investeringsfond for Øst- Europa ble opprettet i 1997 og har en kapitalbase på 120 mill. kroner. Fondet skulle opprinnelig dekke behovet for statlig medvirkning i investeringer i det øvrige Russland og Sentral- og Øst-Europa. Fondene administreres av Fondsforvaltningsavdelingen ved Innovasjon Norges hovedkontor i Oslo (tidligere SNDs Russlands- og Øst-Europadivisjon, RØED). Avdelingen har 6 medarbeidere med til sammen 35 års erfaring fra offentlig og privat finansvirksomhet. De siste åtte årene har fondsforvaltningsavdelingen vurdert om lag 375 investeringsprosjekter og 107 tilskuddsprosjekter. Beslutninger i investeringssaker over 5 mill. kroner fattes av Innovasjon Norges styre. Om utviklingen i nordområdene Nordområdene får sannsynligvis økt viktighet som satsingsområde i fremtiden. St.meld. nr. 30 ( ) Muligheter og utfordringer i nord ("Nordområdemeldingen"), Soria Moria-erklæringen og olje- og gassfunnene i Barentshavet har brakt nordområdene i fokus. Innovasjon Norge er på denne bakgrunn opptatt av å styrke tilbudet til norske bedrifter som er eller ønsker å være aktive i nordområdene. Institusjonen har nedsatt en intern arbeidsgruppe som skal konkretisere Innovasjon Norges rolle, ambisjoner, strategi og satsingsområder samt kartlegge de viktigste samarbeidspartnerne og samarbeidsområder for næringsutviklingsarbeidet i nordområdene. Gruppen består av lederne for Innovasjon Norges distriktskontorer i Nordland, Troms og Finnmark, leder for Innovasjon Norges utenlandskontorer i Russland og Øst-Europa, medlemmer fra Innovasjon Norges Fondsforvaltningsavdeling og fra avdeling for internasjonal forretningsutvikling. Økt aktivitet innenfor olje/gass offshore på russisk side av Barentshavet og utbyggingen av Stockman-feltet forventes å føre til en stor økning i antallet etableringer på begge sider av den norsk-russiske grensen. Russiske myndigheter vil stille strenge krav til lokalt produsert andel av leveranser, noe som fører til at norske leverandører vil måtte etablere russiske datterselskaper og joint ventures med russiske selskaper. Det er derfor trolig at situasjonen vil endre seg relativt raskt. Man ser allerede en markert økning i interessen fra norsk underleverandørindustri. Den generelle utviklingen i Russland trekker i samme retning, selv om det fortsatt er store forskjeller mellom norsk og russisk forretningsklima. Russisk økonomi er i en positiv utvikling med budsjettoverskudd, vekst i BNP og redusert inflasjon. Kredittmulighetene forbedres stadig, med fallende rentenivå og mer normale lånemuligheter. Skattesystemet er lagt om og er nå mer på linje med nivået i vestlige land, og det juridiske systemet utvikler seg i en positiv retning.

5 Innst. S. nr Om norske bedriftsetableringer i Nordvest-Russland og Investeringsfond for Nordvest-Russlands rolle Pr har Investeringsfond for Nordvest-Russland foretatt 7 investeringer for til sammen 24,6 mill. kroner. Operative tilsagn er 5,6 mill. kroner. Til tross for det begrensede antallet investeringer mener Innovasjon Norge at investeringsfondet og tilskuddsfondet har nådd godt ut til den begrensede gruppen av interesserte bedrifter og finansiert en stor andel av kommersielle forprosjekter og etableringer i regionen. Det har i alle år vært liten interesse fra norsk næringslivs side for å foreta investeringer i Nordvest-Russland. Det lave nivået på norske investeringer i Nordvest- Russland skyldes i hovedsak det generelt vanskelige investeringsklimaet i regionen samt svakere næringsstrukturer og vekstimpulser enn i mer sentrale områder av Russland. Interessen for etableringer i Nordvest- Russland har vært størst blant bedrifter i Øst-Finnmark. Mange av etableringsprosjektene fra dette området har imidlertid manglet nødvendige kompetanse- og kapitalmessige forutsetninger for å kvalifisere til statlig medvirkning. I Nordvest-Russland er det ca. 35 bedrifter med norsk eierandel på 10% eller mer. 26 av bedriftene befinner seg i Murmansk og 6 i Arkhangelsk, de øvrige er i Karelen og Komi. Bare 6 av de 35 er produksjonsbedrifter. Blant selskapene er det flere representasjonskontorer eller konsulentselskaper med lite kapitalbehov hvor det ikke er naturlig for fondet å gå inn. Om tilskuddsfond for næringssamarbeid med Nordvest-Russland m.m. Tilskuddsfond for næringssamarbeid med Nordvest- Russland m.m. ble opprettet ved en engangsbevilgning på 30 mill. kroner i Pr er det utbetalt 17,5 mill. kroner mens det er 3,9 mill. kroner i aktive tilsagn. De aller fleste av bedriftene som har hatt ønske om å etablere seg i Nordvest-Russland, har vært i kontakt med tilskuddsfondet. Fondsledelsen har prioritert å gi tilskudd til forprosjekter for bedriftsetableringer. Det er gitt tilsagn til 84 prosjekter, hvorav 69 har vært kommersielle forprosjekter som er helt eller delvis gjennomført. 24 av disse er antatt å gi positiv og til dels meget positiv effekt for Kirkenes-samfunnet. 20 av tilskuddsprosjektene har blitt etterfulgt av bedriftsetableringer, mens ca. 12 prosjekter avventer en mulig etablering. 11 prosjekter har ført til andre viktige ringvirkninger. En del av prosjektene har ledet til norsk-russisk samarbeid, men i en annen form enn gjennom etablering av virksomhet i Nordvest-Russland. Av de 20 etableringene basert på tilskuddsprosjektene har investeringsfondet for Nordvest-Russland investert i 7 prosjekter. Da fondet i følge retningslinjene skal drives på kommersielt grunnlag vil det alltid være saker der prosjektet vurderes som for svakt og man ikke finner grunn til å gå inn. Om Investeringsfond for Øst-Europa Investeringsfondet for Øst-Europa ble opprettet i Det er et tilbud til bedrifter som ønsker å etablere virksomhet i Russland, SUS og på Balkan. Fondet har gjort 17 investeringer i Russland, Polen, Baltikum og Aserbajdsjan. Pr er 63,6 mill. kroner investert, mens operative tilsagn er 15 mill. kroner. Fondet har gjennom hele perioden mottatt flere søknader enn Nordvest-Russlandfondet. Normalisering av investeringsklimaet i Russland har ført til økt interesse for investeringsfondet. Øst-Europafondets investeringer i Russland har gitt og gir gode synergier til Nordvest-Russlandfondet. Erfaringene fra etablering, drift/medeierskap i andre tidligere østblokkland er overførbare til nye prosjekter i Nordvest-Russland. Nettverket med ressurspersoner som har gitt verdifulle bidrag til prosjekter i mer sentrale deler av Russland, er aktuelle for prosjekter i Nordvest-Russland. Investorene bak noen av investeringsprosjektene etablert ved hjelp av investeringsfondet for Øst-Europa, har signalisert interesse for tilsvarende etablering i Nordvest-Russland. Et handelshøyskole-konsept som har blitt en stor suksess i Litauen og et miljølaboratorium i Aserbajdsjan (leverer nøytral miljøovervåking av konsekvenser av lokal oljeindustri), er eksempler på dette. Flere av leverandørbedriftene til olje-/gassvirksomhet vurderer leveranser til Barentshavområdet samtidig som de vurderer leveranser/etablering i Kaspihavområdet (Russland, Aserbajdsjan og Kasakhstan) og Sakhalin-området. Mange av investeringene foretatt av Øst-Europafondet er foretatt i saminvestering eller samfinansiering med norske, nordiske og europeiske finansinstitusjoner. Erfaringene og kontaktene fra dette samarbeidet er det svært aktuelt å bruke også i kommende prosjekter i Nordvest-Russland. Midlene som ble bevilget til Investeringsfond for Øst-Europa (i alt 120 mill. kroner) er egenkapitalmidler med krav til avkastning regnet av fondets overskudd. Det er ikke midler som kan brukes til andre formål eller konverteres til tilskudd under andre ordninger med mindre Stortinget fatter særskilte bevilgningsvedtak om dette. Innovasjon Norges utbygging av administrative funksjoner i nordområdene Administrasjonen av fondene har siden opprettelsen ligget i Oslo. Fondsledelsen trekker på kompetansen i Innovasjon Norge. Lokaliseringen har sikret bred tilgang på aktuelle bedrifter. Det er utstrakt kontakt med Innovasjon Norges distriktskontorer i Nord-Norge og via disse kontorene er det god kontakt med lokale bedrifter. Kontakten forsterkes ved at fondsledelsen har regelmessig kontakt med så vel norske som russiske bedrifter i hele nordområdet. En utbygging av olje- og gassfeltene i Barentshavet vil kunne medføre økt interesse for investeringer og samhandel med Nordvest-Russland, både fra sørnorske og nordnorske miljøer. Det russiske kravet om at 70%

6 6 Innst. S. nr av leveransene til utbygging skal skje fra russiske bedrifter innebærer at norske selskap må etablere egen virksomhet eller samarbeide med russisk selskap. Dette legger grunnlag for enda sterkere nærvær i nord. Med økt norsk aktivitet mot Nordvest-Russland vil Innovasjon Norge styrke Investeringsfond for Nordvest-Russlands tilstedeværelse i nord ved en stilling med investerings- og Russlandskompetanse. Denne stillingen vil bli lagt til Finnmark, mest sannsynlig til Barentssekretariatet i Kirkenes. Kirkenes har nærhet til Russland og et næringsliv som retter mye av sin aktivitet østover. Ut over dette vil det tidlig i 2006 bli opprettet en ny stilling (finansiert av Utenriksdepartementet) ved generalkonsulatet i Murmansk. Stillingen vil inngå som en del av Innovasjon Norges uteapparat. Den vil ha som én av sine oppgaver, å gi finansiell rådgivning til norske bedrifter som ønsker å etablere seg i Nordvest-Russland. Sammenfattende vurderinger Med det opplegget som det nå legges opp til for administrasjon av Nordvest-Russlandfondet med fysisk tilstedeværelse fra Innovasjon Norge i Vadsø, Kirkenes og Murmansk, samtidig som personene er knyttet opp mot Innovasjon Norges fagmiljø i Oslo samt lokalkontorene i de tre nordligste fylkene, vil man ha en effektiv administrasjon som kan ta hånd om norske bedrifter som satser i Nordvest-Russland. Nærings- og handelsdepartementet mener at denne løsningen er til fordel både for næringslivet i Nord- Norge og næringslivet ellers i landet. Den sikrer god lokal tilstedeværelse med direkte kontakt til et bredt fagmiljø i hele Innovasjon Norge. Løsningen åpner også for at bedrifter utenfor Nord-Norge gjennom Innovasjon Norges distriktskontorer får direkte kontakt med næringslivet i Nord-Norge og Nordvest-Russland. Ut over dette vil en kunne spille på hele Innovasjon Norges uteapparat og den erfaringen det har fra internasjonal næringsutvikling. Den administrative oppbyggingen som skjer i nordområdene vil, sammen med den økte kompetansen en vil kunne dra nytte av gjennom Innovasjon Norge, sikre en god forvaltning av Nordvest-Russlandfondet. En oppbygging av en ny administrasjon i Kirkenes vil, i tillegg til at dette vil være tidkrevende, gi et mer uoversiktlig virkemiddelapparat, medføre at en mister synergiene mellom Nordvest-Russlandfondet og det øvrige virkemiddelapparatet og kunne gi et dårligere tilbud til næringslivet sett under ett. Departementet kan derfor ikke gå for en løsning der forvaltningen av Investeringsfond for Nordvest-Russland legges til Kirkenes. En overføring av midler som foreslått fra Øst-Europafondet til Nordvest-Russlandfondet vil i sin konsekvens innebære en avvikling av fondet. Det vil ikke være igjen frie midler av betydning som kan nyttes til nye investeringer. Departementet vil understreke betydningen av at Øst-Europafondet opprettholdes som virkemiddel overfor de landene som ikke er medlemmer av det utvidede EU. En videreføring av fondet vil ha betydning for næringslivet i dette området og i Norge. Departementet vil også vise til at de klare synergiene mellom Investeringsfond for Nordvest- Russland og Investeringsfond for Øst-Europa.

7

8 Lobo Media AS

Innst. S. nr. 135. (2006-2007) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Dokument nr. 8:17 (2006-2007)

Innst. S. nr. 135. (2006-2007) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Dokument nr. 8:17 (2006-2007) Innst. S. nr. 135 (2006-2007) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen Dokument nr. 8:17 (2006-2007) Innstilling frå næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode

Detaljer

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006)

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innst. S. nr. 6 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap i BaneTele AS Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer

Innst. 282 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen. Samandrag. Merknader frå komiteen. Dokument 8:73 S (2011 2012)

Innst. 282 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen. Samandrag. Merknader frå komiteen. Dokument 8:73 S (2011 2012) Innst. 282 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen Dokument 8:73 S (2011 2012) Innstilling frå finanskomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane Bård Hoksrud, Ingebjørg

Detaljer

Innst. S. nr. 87. Innstilling frå finanskomiteen om Kredittmeldinga 2000 St.meld. nr. 6 (2001-2002) (2001-2002) Til Stortinget

Innst. S. nr. 87. Innstilling frå finanskomiteen om Kredittmeldinga 2000 St.meld. nr. 6 (2001-2002) (2001-2002) Til Stortinget Innst. S. nr. 87 (2001-2002) Innstilling frå finanskomiteen om Kredittmeldinga 2000 St.meld. nr. 6 (2001-2002) Til Stortinget 1. INNLEIING Meldinga gjeld for år 2000. Omtalen er på nokre punkt utvida til

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Møte fredag den 2. april kl. 10

Møte fredag den 2. april kl. 10 2004 2. april Riksrevisjonens undersøkelse av Kripos 2431 Møte fredag den 2. april kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 69): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 285. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008)

Innst. S. nr. 285. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008) Innst. S. nr. 285 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn

Detaljer

Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10. President: Hans Frode Kielland Asmyhr. Dagsorden (nr. 57):

Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10. President: Hans Frode Kielland Asmyhr. Dagsorden (nr. 57): 2007 Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10 President: Hans Frode Kielland Asmyhr Dagsorden (nr. 57): 1. Interpellasjon fra representanten Jan-Henrik Fredriksen til utenriksministeren: «Grenseregionen mellom

Detaljer

Innst. 215 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Samandrag. Dokument 8:14 S (2010 2011)

Innst. 215 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. Samandrag. Dokument 8:14 S (2010 2011) Innst. 215 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen Dokument 8:14 S (2010 2011) Innstilling frå næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Frank

Detaljer

Møte onsdag den 11. juni kl. 12. President: G e i r - K e t i l H a n s e n. Dagsorden (nr. 38):

Møte onsdag den 11. juni kl. 12. President: G e i r - K e t i l H a n s e n. Dagsorden (nr. 38): 2003 11. juni Endringer i universitetsloven 895 Møte onsdag den 11. juni kl. 12 President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (nr. 38): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011)

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011) Innst. 436 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 15 (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Til Stortinget 1. Innledning

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr.

Innst. S. nr. 192. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. Innst. S. nr. 192 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. 18 (2002-2003) Innstilling fra samferdselskomiteen om situasjonen i den norske

Detaljer

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015)

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015) Innst. 299 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 90 L (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) Til Stortinget

Detaljer

Innst. S. nr. 95. (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:141 (2001-2002)

Innst. S. nr. 95. (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:141 (2001-2002) Innst. S. nr. 95 (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå kommunalkomiteen Dokument nr. 8:141 (2001-2002) Innstilling frå kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Jens Stoltenberg, Karl

Detaljer

Innst. 292 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Innstilling fra finanskomiteen om finansmarknadsmeldinga 2014

Innst. 292 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Innstilling fra finanskomiteen om finansmarknadsmeldinga 2014 Innst. 292 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 22 (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om finansmarknadsmeldinga 2014 Vedlegg: Referat fra høring med sentralbanksjefen

Detaljer

Innst. S. nr. 176. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr.

Innst. S. nr. 176. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. Innst. S. nr. 176 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 30 (2007-2008) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om framtidig

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen 1137 Møte tirsdag den 31. januar kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 38):

Detaljer

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Innst. 156 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. St.meld. nr. 46 (2008 2009)

Innst. 156 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. St.meld. nr. 46 (2008 2009) Innst. 156 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.meld. nr. 46 (2008 2009) Innstilling fra næringskomiteen om norsk sjøpattedyrpolitikk Til Stortinget 1. Sammendrag 1.1 Innleiing

Detaljer

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Innst. S. nr. 56 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.meld. nr. 21 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om distrikts- og regionalpolitikken

Detaljer

Innst. 511 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Prop. 178 S (2012 2013)

Innst. 511 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Prop. 178 S (2012 2013) Innst. 511 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 178 S (2012 2013) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap til Cermaq ASA Til Stortinget Sammendrag Cermaq ASA (Cermaq)

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41

Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41 DEN NORSKE KIRKE KM 3.1/05 Kirkemøtet Saksorientering Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41 Sammendrag St.meld. nr. 41 Om økonomien i Den norske kirke omtaler utviklingen i økonomien fra 1999

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 104 18. des. Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr. 104 18. des. Dagsorden 2006 Forhandlinger i Stortinget nr. 104 18. des. Dagsorden 1547 Møte mandag den 18. desember 2006 kl. 10 President: Thorbjørn Jagland Dagsorden (nr. 36): 1. Valg av nytt medlem til valgkomiteen 2. Innstilling

Detaljer

Møte torsdag den 11. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte torsdag den 11. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 11. des. 1) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2015, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruksog 1258 matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11) 2) Endringar i statsbudsjettet 2014

Detaljer

Innst. O. nr. 34. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget frå næringskomiteen. Ot.prp. nr. 19 (2004-2005)

Innst. O. nr. 34. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget frå næringskomiteen. Ot.prp. nr. 19 (2004-2005) Innst. O. nr. 34 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget frå næringskomiteen Ot.prp. nr. 19 (2004-2005) Innstilling frå næringskomiteen om lov om endringer i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning

Detaljer

(2006-2007) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

(2006-2007) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. S. nr. 158 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen St.meld. nr. 17 (2006-2007) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om eit informasjonssamfunn

Detaljer