EUROPEISK SAMARBEIDSUTVALG FOR GAZ DE FRANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EUROPEISK SAMARBEIDSUTVALG FOR GAZ DE FRANCE"

Transkript

1 EUROPEISK SAMARBEIDSUTVALG FOR GAZ DE FRANCE Innledning: Gaz de France sin politikk for ekstern vekst gjør i dag gruppen til en internasjonal aktør som utøver sine aktiviteter på flere områder innenfor gass- og tjenestesektorene på konkurransemarkeder på alle områder i gasskjeden, samtidig som de følger prinsippene og de grunnleggende rettighetene som den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har fastsatt (rett til medlemskap i fagforening og anerkjennelse av retten til felles forhandlinger). Ledelsen og representanter for lønnstakerne betrakter dialogen mellom partene i arbeidslivet som et viktig grunnlag for den økonomiske suksessen som gruppen har oppnådd. Gruppen ønsker på grunnlag av sin utvikling å skape instanser som kan muliggjøre denne dialogen mellom ledelsen og representanter for lønnstakerne i alle gruppens selskaper. Den europeiske union, utvidet til også å gjelde kandidatland, er det viktigste området for å konkretisere denne viljen ved å støtte seg til lover og tverrnasjonale praksiser, blant annet det europeiske direktivet om Europeiske samarbeidsutvalg og dens innarbeiding i lovverkene i de forskjellige medlemslandene i Den europeiske union (i Frankrike lov nr av 12. november 1996). Det er innenfor dette geografiske området at avtalens parter har ambisjoner om å gjøre ESU til en informasjons- og konsultasjonsinstans hvor ledelsen og representanter for lønnstakerne ønsker å sikre effektiviteten i gruppens bedrifter og samtidig ta i betraktning sine lønnstakeres interesser. De har også tro på at en dialog mellom partene i arbeidslivet, innenfor ESUs kompetanseområder, kan øke relevansen og effektiviteten i beslutninger som tas av ledelsen ved å tillate representanter for lønnstakerne å få kjennskap til og forstå bakgrunnen for de beslutningene som tas, samt å gi dem muligheten til å komme med forslag for å utfylle eller forbedre avgjørelsene. De ønsker på denne måten å forene utvikling i gruppen med forbedring i lønns- og arbeidsforhold for sine ansatte. Spørsmål som gjelder arbeid vil være en av hovedprioriteringene. De underskrivende partene ønsker også å gjøre ESU til et middel for å gjøre kjent og dele Gaz de France sin etikk og deres verdier innenfor offentlig tjenestetilbud, blant annet ved å tilby solidariske løsninger for å gi kunder i vanskeligstilte situasjoner tilgang til gass. De ønsker på denne måten å fremme en sterk identitet som kombinerer kulturmangfoldet i de forskjellige selskapene i gruppen og deres felles ambisjon om å arbeide for økonomisk og sosial fremgang i Europa. Artikkel 1: AVTALENS FORMÅL: Det europeiske samarbeidsutvalget (ESU) er en informasjons- og konsultasjonsinstans for representanter for lønnstakerne for spørsmål som gjelder hele gruppen (det dominerende selskapet og datterselskaper). Det kan også konsulteres når det gjelder tverrnasjonale spørsmål innenfor kompetanseområdene som beskrevet herunder. Foretak regnes som tverrnasjonale dersom det er et datterselskap som befinner seg utenfor Frankrike og hvor beslutninger om omstrukturering blir tatt som følge av en avgjørelse fra det dominerende selskap, eller som er en direkte følge av én eller flere beslutninger tatt av gruppen. Tverrnasjonale foretak er også foretak med to virksomheter eller selskaper som er etablert i to forskjellige land. På nåværende tidspunkt finnes det ikke et samarbeidsutvalg for den franske gruppen i Frankrike, og ESU vil derfor være den kompetente myndigheten i saker som gjelder det dominerende selskapet og franske datterselskaper. ESU har som formål å forbedre informasjon til lønnstakerne i alle bedriftene som befinner seg innenfor virksomhetsområdet til gruppen GAZ DE FRANCE. 1

2 I samsvar med nærhetsprinsippet, vil ikke ESU overta for rådgivende instanser som gjelder for de ansatte i hver enkelt bedrift og i hvert enkelt land. Disse instansene beholder i sin helhet sine tildelte arbeidsoppgaver. Denne avtalen har som formål å fastsette ESUs virksomhetsområde, informasajon, konsultasjon, sammensetning, virksomhet og midler. Artikkel 2: VIRKSOMHETSOMRÅDE FOR GRUPPEN GAZ DE FRANCE: Denne avtalen gjelder for det dominerende selskapet, dets franske datterselskaper, dets datterselskaper i europeiske land (Den europeiske union, EØS, kandidatland til EU). En liste over disse landene på tidspunktet for undertegning, finnes som vedlegg til denne avtalen. Listen oppdateres i forhold til utviklingen i gruppen. Innenfor dette geografiske området gjelder denne avtalen for selskaper hvor GAZ DE France utøver en dominerende innflytelse som beskrevet i artikkel 1 i den franske loven om innarbeiding i lovverk. Selskaper som eies med minst 10 % av kapitalen, i det tilstedeværelsen og viktigheten av forbindelsene mellom bedriftene skaper en felles tilhørighet til den samme økonomiske enheten, og hvor GAZ DE FRANCE utøver en dominerende innflytelse, kommer også inn under gruppens virksomhetsområde. Dominerende innflytelse er antatt å være opprettet, med mindre annet er påvist, dersom et selskap, direkte eller indirekte: - har rett til å utnevne halvparten av medlemmene i administrerende organer, ledelsen eller overvåkningsorganer i et annet selskap, - råder over halvparten av stemmene som er tilknyttet andeler som er utstedt av et annet selskap, - eier halvparten av aksjekapitalen tegnet av et annet selskap. Virksomhetsområdet som heri definert, vil være underlagt gjennomgang én gang i semesteret for å følge de utviklinger som har skjedd innenfor gruppen og gjennomføre de nødvendige justeringer. Ved denne anledningen skal selskapenes situasjon analyseres i samsvar med kriteriene som nevnt over. Når det gjelder deltakelse (10 til 50 %) som ikke kommer inn under gruppens virksomhetsområde, kan sekretariatet og en representant for ledelsen imidlertid undersøke deres konkrete situasjon i når det gjelder følgende saker: - utnevnelse av ledere i selskapet, - antall ledere som skal være direkte utsendt av det dominerende selskapet, - viktigheten av aktiviteter som gjelder eller har innflytelse på produksjon, transport, distribusjon eller tilhørende tjenester, - ønsker fra lønnstakerne, for å gjøre det mulig for dem, med forbehold om godkjenning fra Formann og flertallet av representantene for lønnstakerne i ESU, å bistås av en revisor på møter for alle punktene på dagsorden som gjelder hele gruppen eller deres selskap. 2

3 Artikkel 3: INFORMASJON FRA ESU: Medlemmene i ESU har rett til jevnlig oppdateringer som gjelder gruppens daglige virksomhet og økonomiske, finansielle og sosiale strategier for gruppen på europeisk nivå. For å kunne gjennomføre dette vil ledelsen, når den måtte ønske, sende ut informasjon til representanter for lønnstakerne som gjør det mulig for dem å forstå de målene som gruppen ønsker å oppnå og de strategiene som blir satt i verk, og evaluere deres innvirkning, vurdere de oppnådde resultatene, og fortsette å jobbe med saker som hører inn under ESUs kompetanseområde. Innholdet i disse informasjonsskrivene gjelder blant annet: - gruppens struktur og dens utvikling, - innholdet i gruppens kontrakt med den fransk stat, - den økonomiske og finansielle situasjonen i gruppen (inkludert presentasjon av konsolidert regnskap for investering og budsjett), - utviklingen av alle gruppens aktiviteter og deres innvirkning på sysselsettingen innenfor gruppen, - sosiale kjennetegn for hele gruppen. Formannen kan likeledes oversende til ESU enhver opplysning som han finner nyttig når det gjelder gruppens strategi i resten av verden. Disse opplysningene og deres sosiale følger kan bli gjenstand for debatt. Uten innvirkning på opplysningsplikten i andre instanser, skal sekretariatet i ESU holdes fortløpende oppdatert om enhver endring av strukturer og strategiske retningslinjer i gruppen mellom to møter. Uten innvirkning på bestemmelsene i artikkel 4-3, forbeholder ledelsen seg retten til å utsette diffusjon av visse opplysninger som kan være til alvorlig skade for gruppens strategiske interesser. Når ledelsen er klar for å sende ut informasjon, skal ESU informeres om årsaken for utsettelsen. Artikkel 4: KONSULTASJON I ESU: 4-1) Med konsultasjon i ESU menes en debatt som gjelder en sak som ligger innenfor dets kompetanseområde. Denne konsultasjonen kan føre til en uttalelse. En konsultasjon forutsetter at ESU har tilgang til presise, skriftlige og relevante opplysninger om sakene på dagsorden. Denne informasjonen diffuseres i samsvar med bestemmelsene i artikkel 7-4. Den trer i kraft i henhold til betingelsene og områdene som definert herunder. 4-2) Konsultasjon i ESU er obligatorisk forut for ikrafttredelse når det gjelder gruppens regningslinjer innenfor følgende områder: - forsknings- og utviklingspolitikk, - nye industrielle fremgangsmåter, tekonologiske valg og arbeidsmetode, - miljøpolitikk, - oppdrag av allmenn interesse, - likestilling, - utdanningspolitikk, - politikk innenfor forebygging og sikkerhet, arbeidsforhold, og hygiene og helse, - gruppens sosiale politikk når det gjelder omstrukturering, - mobilitetspolitikk. Debatten rundt disse sakene skal gjøre det mulig for representanter for lønnstakerne å uttrykke sin mening og for ledelsen å avgi svar. 3

4 4-3) Ved eksepsjonelle nasjonale eller tverrnasjonale (som definert i artikkel 1) begivenheter som kan ha følger som kan komme til å skade gruppens lønnstakeres interesser (for eksempel utlokaliseringer, fusjoner eller nedleggelse av bedrifter eller virksomheter, masseoppsigelser osv.), skal ESU tre sammen til ekstraordinært møte på forespørsel fra sekretæren. ESU skal i slike tilfeller konsulteres innenfor rimelig frist slik at innholdet i debatten eller uttalelser fra ESU kan tas med i betraktningen for beslutningen. Uttalelsen fra ESU skal forøvrig følges av et begrunnet svar fra ledelsen. 4-4) ESU skal blant annet konsulteres i enhver sak som er gjenstand for en avtale mellom formannen og sekretariatet. Artikkel 5: UTTALELSER FRA ESU FOR GAZ DE FRANCE OG INFORMASJON TIL LØNNSTAKERNE: 5-1) ESU vil være et organ hvor dets medlemmer fritt kan gi uttrykk for sine meninger på alle områder som gjelder hans/hennes interesser. 5-2) Ad-hoc og midlertidige arbeidsgrupper hvor medlemmene er representanter for instansen, kan opprettes. En slik arbeidsgruppe kan eventuelt bistås av kompetente personer, lønnstakere fra gruppen eller utenfor gruppen. Opprettelsen av slike arbeidsgrupper, og også utnevnelsen av personer utenfor gruppen, gjøres på felles initiativ av Formannen og representanter for lønnstakerne. 5-3) Diskusjoner som føres innenfor ESU, samt uttalelser fra ESU, skal raskt og i sin helhet gjøres kjent for lønnstakerne i gruppen. Denne informasjonen skal gjøres kjent og diffuseres i henhold til hver av gruppens bedrifters egne fremgangsmåter. Sekretariatet og medlemmene i ESU disponerer over midler for å diffusere, på deres ansvar, informasjon til lønnstakerne i gruppen. 5-4) Sakkyndig konsultasjon: Innenfor rammen av ESUs kompetanseområde, kan representanter for lønnstakerne: - bestemme at en sakkyndig gjennomgang av det konsoliderte regnskapet skal gjennomføres av en sakkyndig utvalgt av dem. - avtale med Formannen om gjennomføring av andre sakkyndige konsultasjoner. - beslutte, på eget initiativ og med stemmeflertall, å gjennomføre en sakkyndig konsultasjon i spørsmål som går under ESUs konsultasjonsområder. Finansieringsordninger for disse sakkyndige konsultasjonene er fastsatt i artikkel

5 Artikkel 6: SAMMENSETNINGEN AV ESU: 6-1) Medlemmer: ESU består av det dominerende selskapets formann, samt representanter for lønnstakerne i gruppens selskaper, som selv er lønnstakere i selskapet de representerer. Det første året vil antall medlemmer i ESU som representerer lønnstakerne og deres fordeling være som følger (jf. vedlegg): - hvert land som er representert hvor gruppen utøver virksomhet, gir rett til utnevnelse av ett medlem, som representerer lønnstakerne i alle gruppens selskaper som opprettet i dette landet, dersom antallet lønnstakere er over i hvert land vil lønnstakere i gruppens selskaper være representert etter antall ansatte i henhold til følgende skjema: - fra 1000 til 1999: 1 medlem, - fra 2000 til 3999: 2 medlemmer, - fra 4000 til 5999: 3 medlemmer, - fra 6000 til 7999: 4 medlemmer, - fra 8000 til 9999: 5 medlemmer, - fra og med : 1 tilleggsmedlem per 2500 lønnstakere. 6-2) Varamedlemmer: Hvert medlem i ESU har rett til én vararepresentant. Denne deltar kun på forbedrende møter, plenumsmøter og oppsummeringsmøter dersom medlemmet han/hun representerer, ikke er tilstede. Ved stedfortredelse har varamedlemmet de samme rettigheter og plikter som medlemmet han/hun representerer. Han/hun mottar systematisk de samme dokumentene og den samme informasjonen som medlemmet og kan delta på opplæringstiltak som er opprettet for medlemmer i ESU. Timeantallet som er fastsatt i artikkel 8-3, gir mulighet for møter mellom medlem og hans/hennes vararepresentant. 6-3) Inviterte personer: personer som er invitert av ESU i konsultasjonsspørsmål, er: - Revisorer, i henhold til vilkår fastsatt i artikkel 2. - Som permanent deltaker; en representant fra hver av de europeiske sammenslutningene, EMCEF og EPSU. - Med formannens samtykke, kan representanter for lønnstakerne bistås av en eller flere kompetente personer. 6-4) Utnevnelse av medlemmer: For lønnstakere i bedrifter og virksomheter i Frankrike utnevner representative nasjonale fagforeninger sine medlemmer blant sine valgte representanter, sine fagforeningsrepresentanter i bedriften eller en lønnstaker i ett av gruppens selskaper, som har fullmakt fra en fagforening til å representere fagforeningen i ESU. 5

6 I løpet av det første året som ESU er virksom, vil setene for franske representanter fordeles proporsjonelt etter representasjon i fagforeningene målt ved de siste representativitetsvalgene i morselskapet, i henhold til regler avtalt mellom fagforeningene. Representantene for lønnstakerne i bedrifter og virksomheter som faller inn under gruppens virksomhetsområde og som befinner seg utenfor Frankrike, blir utnevnt eller valgt i henhold til innarbeidingslover i hvert land, eller, dersom det ikke finnes en slik lov, i henhold til regler eller praksis som følges i disse landene. 6-5) Mandatets varighet: Med forbehold om bestemmelser i artikkel 6-6, er mandatets varighet fastsatt til 3 år. 6-6) Endring i representasjon: Endring i representasjon for representanter for lønnstakerne som følge av gruppens utvikling, skal skje i overensstemmelse med artikkel 2 om virksomhetsområde. Hver 6. måned skal representasjonen for lønnstakerne i ESU, som definert i artikkel 6-1, justeres i overensstemmelse med utviklingene som er skjedd innenfor virksomhetsområdet som definert i artikkel 2. Mandatet som medlem i ESU avsluttes automatisk dersom selskapet som representanten tilhører, ikke lenger er en del av gruppens virksomhetsområde. Det samme gjelder dersom en representant mister sitt valgte mandat eller sitt mandat fra fagforening. I det sistnevnte tilfellet vil et medlem som mister sitt mandat, bli erstattet i henhold til regler om utnevnelse som fastsatt i artikkel 6-4. Artikkel 7: DRIFT OG MIDLER: 7-1) Formannskap: ESU blir styrt av Formannen for det dominerende selskapet ved presentasjon av konsolidert regnslap og ved uforutsette begivenheter. Han kan utnevne en stedfortreder på de andre møtene. Denne varaformannen blir utnevnt for hele mandatets varighet. ESUs formann kan bistås av ledere i gruppen avhengig av dagsorden. 7-2) Sekretariat: 7-2-1) Sekretariatets sammensetning og rolle: Sekretariatet består av en sekretær og 8 andresekretærer i overensstemmelse med fordelingen som fastsatt i vedlegg. Sekretæren og andresekretærene blir valgt blant medlemmene i ESU. Sekretæren representerer ESU i gjennomføringen av alle saker som gjelder utvalget som juridisk person. Sekretariatet har ansvar for å samordne aktiviteten og oppfølgningen i ESU mellom møtene og å forberede møter. Det er også ansvarlig for oppfølgning av sakkyndige vurderinger som nevnt i artikkel 5-4, i samarbeid med ledelsen for de vurderingene som er besluttet i fellesskap. 6

7 Sekretariatet har som fast arbeidsoppgave samordningen mellom ledelsen og medlemmene i ESU som representerer lønnstakerne når det gjelder spørsmål som omhandler driften av ESU ) Utnevnelse av sekretariatet: Sekretariatet består av 9 medlemmer: 1 sekretær og 8 andresekretærer. Sekretæren velges for hele sitt mandat som medlem i ESU (3 år) med stemmeflertall fra representantene for lønnstakerne i ESU. Ved stemmelikhet for stillingen som sekretær, vil denne gå til den fagforeningen som representerer flest lønnstakere innenfor gruppen. Representanter for lønnstakere i Frankrike utnevner 5 andresekretærer, én per fagforening som er representert. Representanter for lønnstakere i gruppen i andre land utnevner 3 andresekretærer. Ved uenighet vil disse bli utnevnt fra de 3 landene som har flest lønnstakere innenfor gruppen. Alle representantene for lønnstakerne godkjenner ved absolutt flertall listen over de 8 andresekretærene som er innsatt på denne måten. 7-3) Møter: Med mindre det forekommer uforutsette hendelser, vil ESU møtes i plenum minst 2 ganger i året etter innkalling fra sekretæren med samtykke fra formannen. Sekretæren og formannen i ESU kan innkalle til ett eller flere tilleggsmøter. ESU har også rett til å møtes innen en frist på 6 uker dersom flertallet av medlemmene som representerer lønnstakerne ber om det. Møtene varer i én dag. Dersom alle saker ikke er gjennomgått i løpet av en dag, kan møtene utvides med en ekstra dag, avhengig av dagsorden. Representanter for lønnstakerne holder et forberedende møte dagen før plenumsmøtet, og et oppsummeringsmøte dagen etter. 7-4) Dagsorden: Dagsorden blir fastsatt av formannen og sekretæren i samråd. Ved uenighet om dagsordens innhold, skal dagsorden fastsettes av formannen. Innskriving av en sak på dagsorden som er ønsket av flertallet av representantene for lønnstakerne, kan imidlertid tas med. Dagsorden, samt alle dokumenter som er nødvendige for informasjon fra ESU, skal sendes til medlemmer og varamedlemmer én måned før hvert ordinære møte, eller så raskt som mulig dersom det gjelder et møte som holdes som følge av eksepsjonelle begivenheter. Alle dokumentene sendes ut på fransk og på språket til hvert land som er representert. 7-5) Møteprotokoll: 7

8 Plenumsmøter skal nedskrives i en møteprotokoll ført av sekretariatet på sekretærens ansvar. Protokollen skal gjengi de viktigste punktene i debatten, posisjoner og meninger ytret av alle partene. Et utkast til møteprotokoll blir sendt til deltakerne i løpet av måneden som følger hvert møte. Det endelige dokumentet, godkjent på etterfølgende møte, skal signeres av formannen og sekretæren, og sendes til selskapene og enhetene i gruppen av sekretariatet. 7-6) Budsjett og driftskostnader: De totale utgiftene som følger av gjennomføringen av møter som fastsatt i artiklene 7-3 og 7-4, skal tas av gruppen (oversettelse og utsending av forberedende dokumenter og møteprotokoller, transport- og overnattingsutgifter for representantene for lønnstakerne og inviterte personer, beskrevet i artikkel 6-3). Kostnader til opplæring av medlemmer og varamedlemmer i ESU, definert i artikkel 8-4, er også gruppens ansvar. I tillegg til sekretariatsmøter i forbindelse med plenumsmøter i ESU, skal gruppens ledelse ta på seg de utgifter som følger av 4 tilleggsmøter årlig for sekretariatet. Sekretariatet disponerer fast over et utstyrt lokale (data- og telekommunikasjonsutstyr). Ledelsen skal sikre logistikkforsyning til sekretariatet. Utgifter som følger av arbeidet i arbeidsgruppene som definert i artikkel 5-2, og også utgiftene til sakkyndig gjennomgang av konsolidert regnskap, og de sakkyndige konsultasjonene som er besluttet med samtykke fra formann (artikkel 5-4), skal tas av Gruppen. For ESUs første virksomhetsår, er et budsjett på euro tildelt sekretariatet for sakkyndige konsultasjoner som nevnt i nest siste punkt i artikkel 5-4. Artikkel 8: STATUS OG MIDLER TIL MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER: 8-1) Beskyttelsesvilkår for representanter for lønnstakere i ESU: Representanter for lønnstakerne i ESU har den samme beskyttelsen og de samme garantiene som de som er fastsatt for de valgte lønnstakerne i det dominerende selskapet, eller bedre dersom dette er tilfellet i landet hvor de arbeider. 8-2) Medlemmers materielle midler: Alle medlemmer og varamedlemmer skal ha tilgang til informasjonsteknologisk utstyr og telekommunikasjonsutstyr som er nødvendig for utførselen av sine mandat. 8

9 8-3) Timeantall: I tillegg til tid som tilbringes for forberedende møter, plenumsmøter og oppsummeringsmøter i ESU, disponerer medlemmene i ESU over 90 timer årlig (utenom reisetid). Dette timeantallet kan fordeles mellom medlemmet og hans/hennes varamedlem. Hvert medlem av sekretariatet i ESU disponerer i tillegg over et timeantall på 120 timer årlig (utenom reisetid). Dette timeantallet dekker alle sekretariatets aktiviteter. 8-4) Opplæring av medlemmer i ESU: Hvert medlem (medlem eller varamedlem) i ESU har rett til 5 dager med opplæring i året. Uavhengig av dette, vil en språkopplæring (fransk eller engelsk) bli gitt til hvert medlem i ESU, i henhold til gruppens politikk om utvikling av språkkunnskaper. 8-5) Rett til bevegelighet: Medlemmene i ESU skal ha tilgang til bedrifter som er innenfor gruppens virksomhetsområde, for å kunne møte valgte representanter for de ansatte eller fagforeningsrepresentanter i deres egne lokaler. De kan besøke disse bedriftenes virksomhetssteder med forhåndssamtykke fra lederen i den berørte bedriften. Transport- og overnattingsutgifter til disse reisene skal dekkes av ledelsen med en begrensning på 30 tur/retur-reiser i året. Dersom et medlem i ESU representerer flere selskaper eller et selskap som består av flere virksomheter i samme land, har han/hun rett til å konsultere lønnstakerne og gi dem opplysninger om sitt mandat på deres arbeidssted. Denne retten er gjenstand for en avtale som er forhandlet frem med ledelsene i de berørte bedriftene. 8-6) Taushetsplikt: Medlemmene i ESU, sakkyndig(e) som bistår dem, samt revisorer, er i overensstemmelse med bestemmelsene i artikkel L i den franske arbeidsloven, underlagt taushetsplikt i saker som gjelder opplysninger av konfidensiell karakter, gitt av ledelsen som konfidensiell informasjon. Denne plikten forsvinner ikke ved mandatets slutt. Artikkel 9: VARIGHET, REVISJON, OPPSIGELSE: Denne avtalen trer i kraft dagen etter deponering av dokumentene. Den er fastsatt å gjelde for en begrenset tidsperiode på 3 år. Den blir automatisk fornyet for perioder på 3 år. Avtalen kan til enhver tid revideres for å kunne tilpasses nye omstendigheter, blant annet dersom hendelser som utvikling av gruppens virksomhetsområde eller endringer i lovgivning eller regelverk, har som følge å forstyrre den generelle balansen i avtalen. I alle tilfeller skal en gjennomgang av avtalens anvendelse gjennomføres ved utgangen av første år, for å studere muligheten for eventuelle tilpasninger. En revideringssamtykke skal underskrives av formannen i det dominerende selskapet og flertallet av medlemmene i ESU som representerer lønnstakerne. 9

10 Ved utgangen av den opprinnelige perioden på 3 år, kan avtalen oppsies på ethvert tidspunkt av formannen for det dominerende selskapet eller av flertallet av medlemmene i ESU som representerer lønnstakerne. Oppsigelsen skal varsles til den andre parten ved rekommandert brev med mottakskvittering. Avtalen opphører dermed å være i kraft ved utgangen av varselsfristen på 6 måneder. I måneden som følger oppsigelsesvarselet, skal instansens formann innkalle medlemmene i ESU i henhold til bestemmelsene i artikkel 6-4, til et første forhandlingsmøte for utarbeidelse av en ny avtale. Dersom partene ved utgangen av varselsfristen på 6 måneder ikke har kommet frem til en avtale, kan formannen og flertallet for medlemmene i ESU som representerer lønnstakerne, forlenge den opprinnelige avtalens virkning for en periode på opptil 1 år. Artikkel 10: DEPONERING: Denne avtalen skal oversettes til hvert medlem på det språket som snakkes i landet som han/hun representerer. Det er imidlertid kun den franske versjonen som vil gjelde i tvister mellom partene. Avtalen er underlagt fransk lovgivning. Hovedkontoret for Det europeiske samarbeidsutvalget for GAZ DE FRANCE ligger i 23, rue Philibert Delorme, Paris cedex 17. Enhver tvist som måtte oppstå skal avgjøres ved en fransk domstol. Denne avtalen skal deponeres av ledelsen i det dominerende selskapet ved det franske regionale direktoratet for arbeid og sysselsetting, og ved registreringskontoret for arbeidsdomstolen i Paris. 10

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.25/ 154 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.6.1996 NORSK utgave De framgangsmåter for informasjon til og konsultasjon av arbeidstakere som er fastsatt i medlemsstatenes lovgivning

Detaljer

Avtale om europeisk samarbeidsutvalg. i Scandic Hotels Holding AB-konsernet

Avtale om europeisk samarbeidsutvalg. i Scandic Hotels Holding AB-konsernet Avtale om europeisk samarbeidsutvalg i Scandic Hotels Holding AB-konsernet Det følgende er avtalt mellom Scandic Hotels Holding AB og det europeiske forbundet for arbeidstakere innen næringsmidler, hotell,

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital

Detaljer

Øvre Sunndal hjortevilt-vald

Øvre Sunndal hjortevilt-vald Øvre Sunndal hjortevilt-vald Vedtekter Utkast 0.3 Version: 0.3 Side: 1 of (5) VEDTEKTER FOR ØVRE SUNNDAL HJORTEVILTLAG 1. Laget Laget er en sammenslutning av grunneiere og andre rettighetshavere med jaktrett

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Tilleggsprotokoll til Den europeiske rammekonvensjon om interkommunalt grensesamarbeid mellom lokalsamfunn eller myndigheter Strasbourg, 9.XI.

Tilleggsprotokoll til Den europeiske rammekonvensjon om interkommunalt grensesamarbeid mellom lokalsamfunn eller myndigheter Strasbourg, 9.XI. Tilleggsprotokoll til Den europeiske rammekonvensjon om interkommunalt grensesamarbeid mellom lokalsamfunn eller myndigheter Strasbourg, 9.XI.1995 European Treaty Series/159 Europarådets medlemsstater,

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

VEDTEKTER UTGAVE MARS 2015

VEDTEKTER UTGAVE MARS 2015 VEDTEKTER UTGAVE MARS 2015 1. Navn og sete Sammenslutningens navn er Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn. Dens initialer er NVK. Den høyeste myndighet er generalforsamlingen. Styret skal påse at formuesforvaltningen

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO FORENINGEN FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO STATUTTER

LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO FORENINGEN FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO STATUTTER LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO Skovvein 9 0257 Oslo Norvège tél. : 00 47 22 92 51 20 fax 00 47 22 56 06 99 www.rcassin.no FORENINGEN FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO STATUTTER Vedtatt i Ekstraordinær Generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund

Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund (Etter endringer vedtatt på generalforsamling i Verdipapirforetakenes

Detaljer

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) 1. NAVN Klubbens navn er Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge. (WNO) 2. FORMÅL Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)er stiftet på stiftelsesmøte

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998 Nr.50/172 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011)

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) Foreningens navn er Geomatikkbedriftene Som medlemmer av foreningen kan opptas alle norske firmaer som

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001 Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 94, under henvisning

Detaljer

EWC har til formål å bedre de ansattes konsultasjons- og informasjonsrettigheter i virksomheter som har grenseoverskridende aktiviteter.

EWC har til formål å bedre de ansattes konsultasjons- og informasjonsrettigheter i virksomheter som har grenseoverskridende aktiviteter. EWC - hva er det? 2 Hva er EWC? Arbeidstakere i virksomheter med aktivitet i flere land trenger en felles arena hvor de kan møte toppledelsen i selskapet. EWC/Europeisk samarbeidsutvalg kan fylle dette

Detaljer

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 Samvirkebarnehagene stiftet 1989 Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemsskap... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Nr.46/258 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.10.2000 NORSK utgave RÅDSDIREKTIV 98/59/EF av 20. juli 1998 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om masseoppsigelser(*) RÅDET FOR

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

RÅDET FOR VEDLIKEHOLD AV BRANNSLOKKEMATERIELL (RÅDET) V E D T E K T E R av 7. mars 1996 (Revisjon av 15. juni 2015)

RÅDET FOR VEDLIKEHOLD AV BRANNSLOKKEMATERIELL (RÅDET) V E D T E K T E R av 7. mars 1996 (Revisjon av 15. juni 2015) RÅDET FOR VEDLIKEHOLD AV BRANNSLOKKEMATERIELL (RÅDET) V E D T E K T E R av 7. mars 1996 (Revisjon av 15. juni 2015) INNHOLD 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.0 Visjon... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Virkeområde...

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF Side 1 av 8 VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF fastsatt av Molde kommunestyre den 28.11.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Endret ved vedtak i Molde kommunestyre

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

KONVENSJON OM REVISJON AV KONVENSJONEN OM MØDREVERN

KONVENSJON OM REVISJON AV KONVENSJONEN OM MØDREVERN KONVENSJON OM REVISJON AV KONVENSJONEN OM MØDREVERN Konvensjon nr. 183 - konvensjon om revisjon av konvensjonen om mødrevern (revidert), 1952 Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse,

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Grunnlag og formål 1. Blå Kors Norge er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet, og er tilsluttet Blå Kors Internasjonale

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 35/95 av 19. mai 1995. om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 35/95 av 19. mai 1995. om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 35/95 av 19. mai 1995 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de

Detaljer

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014 VEDTEKTER for Arbeidsgiverforeningen Spekter Sist endret på generalforsamlingen 2014 INNHOLD Innholdsfortegnelse... 2 FORMÅL... 4 1-1 (Formål)... 4 MEDLEMSKAP... 4 2-1 (Medlemskap)... 4 2-2 (Søknad om

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS Vedtekter for aksjeselskapet Karusellen AS 1 VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS...3 1) NAVN... 3 2) FORMÅL... 3 3) AKSJONÆRER... 3 4) GENERALFORSAMLING... 4 5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER...

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Grunnkapital... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 2 6 Årsmøtets

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge VEDTEKTER FOR SpareBank 1 Nord-Norge 1. januar 2016 Kap. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål SpareBank 1 Nord-Norge er dannet ved en sammenslutning av Nordkapp Sparebank,

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Konvensjon nr. 181 om privat arbeidsformidling

Konvensjon nr. 181 om privat arbeidsformidling Konvensjon nr. 181 om privat arbeidsformidling Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som Styret for Det internasjonale arbeidsbyrå har sammenkalt i Geneve, og som har trådt sammen

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

Vedtekter for foreningen x Barnehage BA... 2

Vedtekter for foreningen x Barnehage BA... 2 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for foreningen x Barnehage BA... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 2 6 Årsmøtets oppgaver...

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE KAPITTEL I: (Vedtatt på årsmøte 18. april 2007 med senere endringer, siste gang på årsmøtet 23. nov 2012.) GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål og visjon Rådet for psykisk

Detaljer

Vedtekter. for. DnB NOR Bank ASA. Vedtatt av generalforsamlingen 12. september 2002, sist endret 31. oktober 2007

Vedtekter. for. DnB NOR Bank ASA. Vedtatt av generalforsamlingen 12. september 2002, sist endret 31. oktober 2007 Vedtekter for DnB NOR Bank ASA Vedtatt av generalforsamlingen 12. september 2002, sist endret 31. oktober 2007 Godkjent av Kredittilsynet 23. desember 2003, siste endringer godkjent 28. november 2007 2

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/111 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010 2015/EØS/36/16 av 27. mai 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Sparebankforeningens vedtekter

Sparebankforeningens vedtekter Sparebankforeningens vedtekter Vedtatt av årsmøtet 22. oktober 2009, sist endret på årsmøte 24. mars 2015. Endringene vedtatt i mars 2015 trer i kraft fra 1. januar 2016. Formål 1. Sparebankforeningen

Detaljer

Vedtekter. Kirkens SOS i Norge

Vedtekter. Kirkens SOS i Norge Vedtekter Kirkens SOS i Norge Vedtekter for Kirkens SOS i Norge Vedtatt av Landsmøtet 28.04.2004, med endringer av 09.04.2005, 01.04.2006 og 30.04.2008. 1 BASIS Kirkens SOS i Norge er en selvstendig sammenslutning

Detaljer

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 Regulation (EC) No 1643/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1592/2002 on common rules in the field of civil

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH BULANDET GRENDALAG Stiftet i 1989 Vedtekter Vedtatt på årsmøte 13.3.2010 Utarbeidet av 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH 1 1. Navn Grendalagets navn er Bulandet Grendalag. Vedtekter For Bulandet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR

VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR 1 Navn og adresse Foreningens navn er Foreningen Frisørfagets Opplæringskontor, med kortformen FO. 2 Formål og virkemidler FO er et samarbeidsorgan

Detaljer

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002)

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002) SLUTTDOKUMENT FRA DIPLOMATKONFERANSEN OM PROTOKOLL OM DET EUROPEISKE FELLESSKAPS TILTREDELSE TIL DEN INTERNASJONALE EUROCONTROL- KONVENSJON OM SAMARBEID OM FLYSIKRING AV 13. DESEMBER 1960, ETTER ULIKE

Detaljer