EUROPEISK SAMARBEIDSUTVALG FOR GAZ DE FRANCE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EUROPEISK SAMARBEIDSUTVALG FOR GAZ DE FRANCE"

Transkript

1 EUROPEISK SAMARBEIDSUTVALG FOR GAZ DE FRANCE Innledning: Gaz de France sin politikk for ekstern vekst gjør i dag gruppen til en internasjonal aktør som utøver sine aktiviteter på flere områder innenfor gass- og tjenestesektorene på konkurransemarkeder på alle områder i gasskjeden, samtidig som de følger prinsippene og de grunnleggende rettighetene som den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har fastsatt (rett til medlemskap i fagforening og anerkjennelse av retten til felles forhandlinger). Ledelsen og representanter for lønnstakerne betrakter dialogen mellom partene i arbeidslivet som et viktig grunnlag for den økonomiske suksessen som gruppen har oppnådd. Gruppen ønsker på grunnlag av sin utvikling å skape instanser som kan muliggjøre denne dialogen mellom ledelsen og representanter for lønnstakerne i alle gruppens selskaper. Den europeiske union, utvidet til også å gjelde kandidatland, er det viktigste området for å konkretisere denne viljen ved å støtte seg til lover og tverrnasjonale praksiser, blant annet det europeiske direktivet om Europeiske samarbeidsutvalg og dens innarbeiding i lovverkene i de forskjellige medlemslandene i Den europeiske union (i Frankrike lov nr av 12. november 1996). Det er innenfor dette geografiske området at avtalens parter har ambisjoner om å gjøre ESU til en informasjons- og konsultasjonsinstans hvor ledelsen og representanter for lønnstakerne ønsker å sikre effektiviteten i gruppens bedrifter og samtidig ta i betraktning sine lønnstakeres interesser. De har også tro på at en dialog mellom partene i arbeidslivet, innenfor ESUs kompetanseområder, kan øke relevansen og effektiviteten i beslutninger som tas av ledelsen ved å tillate representanter for lønnstakerne å få kjennskap til og forstå bakgrunnen for de beslutningene som tas, samt å gi dem muligheten til å komme med forslag for å utfylle eller forbedre avgjørelsene. De ønsker på denne måten å forene utvikling i gruppen med forbedring i lønns- og arbeidsforhold for sine ansatte. Spørsmål som gjelder arbeid vil være en av hovedprioriteringene. De underskrivende partene ønsker også å gjøre ESU til et middel for å gjøre kjent og dele Gaz de France sin etikk og deres verdier innenfor offentlig tjenestetilbud, blant annet ved å tilby solidariske løsninger for å gi kunder i vanskeligstilte situasjoner tilgang til gass. De ønsker på denne måten å fremme en sterk identitet som kombinerer kulturmangfoldet i de forskjellige selskapene i gruppen og deres felles ambisjon om å arbeide for økonomisk og sosial fremgang i Europa. Artikkel 1: AVTALENS FORMÅL: Det europeiske samarbeidsutvalget (ESU) er en informasjons- og konsultasjonsinstans for representanter for lønnstakerne for spørsmål som gjelder hele gruppen (det dominerende selskapet og datterselskaper). Det kan også konsulteres når det gjelder tverrnasjonale spørsmål innenfor kompetanseområdene som beskrevet herunder. Foretak regnes som tverrnasjonale dersom det er et datterselskap som befinner seg utenfor Frankrike og hvor beslutninger om omstrukturering blir tatt som følge av en avgjørelse fra det dominerende selskap, eller som er en direkte følge av én eller flere beslutninger tatt av gruppen. Tverrnasjonale foretak er også foretak med to virksomheter eller selskaper som er etablert i to forskjellige land. På nåværende tidspunkt finnes det ikke et samarbeidsutvalg for den franske gruppen i Frankrike, og ESU vil derfor være den kompetente myndigheten i saker som gjelder det dominerende selskapet og franske datterselskaper. ESU har som formål å forbedre informasjon til lønnstakerne i alle bedriftene som befinner seg innenfor virksomhetsområdet til gruppen GAZ DE FRANCE. 1

2 I samsvar med nærhetsprinsippet, vil ikke ESU overta for rådgivende instanser som gjelder for de ansatte i hver enkelt bedrift og i hvert enkelt land. Disse instansene beholder i sin helhet sine tildelte arbeidsoppgaver. Denne avtalen har som formål å fastsette ESUs virksomhetsområde, informasajon, konsultasjon, sammensetning, virksomhet og midler. Artikkel 2: VIRKSOMHETSOMRÅDE FOR GRUPPEN GAZ DE FRANCE: Denne avtalen gjelder for det dominerende selskapet, dets franske datterselskaper, dets datterselskaper i europeiske land (Den europeiske union, EØS, kandidatland til EU). En liste over disse landene på tidspunktet for undertegning, finnes som vedlegg til denne avtalen. Listen oppdateres i forhold til utviklingen i gruppen. Innenfor dette geografiske området gjelder denne avtalen for selskaper hvor GAZ DE France utøver en dominerende innflytelse som beskrevet i artikkel 1 i den franske loven om innarbeiding i lovverk. Selskaper som eies med minst 10 % av kapitalen, i det tilstedeværelsen og viktigheten av forbindelsene mellom bedriftene skaper en felles tilhørighet til den samme økonomiske enheten, og hvor GAZ DE FRANCE utøver en dominerende innflytelse, kommer også inn under gruppens virksomhetsområde. Dominerende innflytelse er antatt å være opprettet, med mindre annet er påvist, dersom et selskap, direkte eller indirekte: - har rett til å utnevne halvparten av medlemmene i administrerende organer, ledelsen eller overvåkningsorganer i et annet selskap, - råder over halvparten av stemmene som er tilknyttet andeler som er utstedt av et annet selskap, - eier halvparten av aksjekapitalen tegnet av et annet selskap. Virksomhetsområdet som heri definert, vil være underlagt gjennomgang én gang i semesteret for å følge de utviklinger som har skjedd innenfor gruppen og gjennomføre de nødvendige justeringer. Ved denne anledningen skal selskapenes situasjon analyseres i samsvar med kriteriene som nevnt over. Når det gjelder deltakelse (10 til 50 %) som ikke kommer inn under gruppens virksomhetsområde, kan sekretariatet og en representant for ledelsen imidlertid undersøke deres konkrete situasjon i når det gjelder følgende saker: - utnevnelse av ledere i selskapet, - antall ledere som skal være direkte utsendt av det dominerende selskapet, - viktigheten av aktiviteter som gjelder eller har innflytelse på produksjon, transport, distribusjon eller tilhørende tjenester, - ønsker fra lønnstakerne, for å gjøre det mulig for dem, med forbehold om godkjenning fra Formann og flertallet av representantene for lønnstakerne i ESU, å bistås av en revisor på møter for alle punktene på dagsorden som gjelder hele gruppen eller deres selskap. 2

3 Artikkel 3: INFORMASJON FRA ESU: Medlemmene i ESU har rett til jevnlig oppdateringer som gjelder gruppens daglige virksomhet og økonomiske, finansielle og sosiale strategier for gruppen på europeisk nivå. For å kunne gjennomføre dette vil ledelsen, når den måtte ønske, sende ut informasjon til representanter for lønnstakerne som gjør det mulig for dem å forstå de målene som gruppen ønsker å oppnå og de strategiene som blir satt i verk, og evaluere deres innvirkning, vurdere de oppnådde resultatene, og fortsette å jobbe med saker som hører inn under ESUs kompetanseområde. Innholdet i disse informasjonsskrivene gjelder blant annet: - gruppens struktur og dens utvikling, - innholdet i gruppens kontrakt med den fransk stat, - den økonomiske og finansielle situasjonen i gruppen (inkludert presentasjon av konsolidert regnskap for investering og budsjett), - utviklingen av alle gruppens aktiviteter og deres innvirkning på sysselsettingen innenfor gruppen, - sosiale kjennetegn for hele gruppen. Formannen kan likeledes oversende til ESU enhver opplysning som han finner nyttig når det gjelder gruppens strategi i resten av verden. Disse opplysningene og deres sosiale følger kan bli gjenstand for debatt. Uten innvirkning på opplysningsplikten i andre instanser, skal sekretariatet i ESU holdes fortløpende oppdatert om enhver endring av strukturer og strategiske retningslinjer i gruppen mellom to møter. Uten innvirkning på bestemmelsene i artikkel 4-3, forbeholder ledelsen seg retten til å utsette diffusjon av visse opplysninger som kan være til alvorlig skade for gruppens strategiske interesser. Når ledelsen er klar for å sende ut informasjon, skal ESU informeres om årsaken for utsettelsen. Artikkel 4: KONSULTASJON I ESU: 4-1) Med konsultasjon i ESU menes en debatt som gjelder en sak som ligger innenfor dets kompetanseområde. Denne konsultasjonen kan føre til en uttalelse. En konsultasjon forutsetter at ESU har tilgang til presise, skriftlige og relevante opplysninger om sakene på dagsorden. Denne informasjonen diffuseres i samsvar med bestemmelsene i artikkel 7-4. Den trer i kraft i henhold til betingelsene og områdene som definert herunder. 4-2) Konsultasjon i ESU er obligatorisk forut for ikrafttredelse når det gjelder gruppens regningslinjer innenfor følgende områder: - forsknings- og utviklingspolitikk, - nye industrielle fremgangsmåter, tekonologiske valg og arbeidsmetode, - miljøpolitikk, - oppdrag av allmenn interesse, - likestilling, - utdanningspolitikk, - politikk innenfor forebygging og sikkerhet, arbeidsforhold, og hygiene og helse, - gruppens sosiale politikk når det gjelder omstrukturering, - mobilitetspolitikk. Debatten rundt disse sakene skal gjøre det mulig for representanter for lønnstakerne å uttrykke sin mening og for ledelsen å avgi svar. 3

4 4-3) Ved eksepsjonelle nasjonale eller tverrnasjonale (som definert i artikkel 1) begivenheter som kan ha følger som kan komme til å skade gruppens lønnstakeres interesser (for eksempel utlokaliseringer, fusjoner eller nedleggelse av bedrifter eller virksomheter, masseoppsigelser osv.), skal ESU tre sammen til ekstraordinært møte på forespørsel fra sekretæren. ESU skal i slike tilfeller konsulteres innenfor rimelig frist slik at innholdet i debatten eller uttalelser fra ESU kan tas med i betraktningen for beslutningen. Uttalelsen fra ESU skal forøvrig følges av et begrunnet svar fra ledelsen. 4-4) ESU skal blant annet konsulteres i enhver sak som er gjenstand for en avtale mellom formannen og sekretariatet. Artikkel 5: UTTALELSER FRA ESU FOR GAZ DE FRANCE OG INFORMASJON TIL LØNNSTAKERNE: 5-1) ESU vil være et organ hvor dets medlemmer fritt kan gi uttrykk for sine meninger på alle områder som gjelder hans/hennes interesser. 5-2) Ad-hoc og midlertidige arbeidsgrupper hvor medlemmene er representanter for instansen, kan opprettes. En slik arbeidsgruppe kan eventuelt bistås av kompetente personer, lønnstakere fra gruppen eller utenfor gruppen. Opprettelsen av slike arbeidsgrupper, og også utnevnelsen av personer utenfor gruppen, gjøres på felles initiativ av Formannen og representanter for lønnstakerne. 5-3) Diskusjoner som føres innenfor ESU, samt uttalelser fra ESU, skal raskt og i sin helhet gjøres kjent for lønnstakerne i gruppen. Denne informasjonen skal gjøres kjent og diffuseres i henhold til hver av gruppens bedrifters egne fremgangsmåter. Sekretariatet og medlemmene i ESU disponerer over midler for å diffusere, på deres ansvar, informasjon til lønnstakerne i gruppen. 5-4) Sakkyndig konsultasjon: Innenfor rammen av ESUs kompetanseområde, kan representanter for lønnstakerne: - bestemme at en sakkyndig gjennomgang av det konsoliderte regnskapet skal gjennomføres av en sakkyndig utvalgt av dem. - avtale med Formannen om gjennomføring av andre sakkyndige konsultasjoner. - beslutte, på eget initiativ og med stemmeflertall, å gjennomføre en sakkyndig konsultasjon i spørsmål som går under ESUs konsultasjonsområder. Finansieringsordninger for disse sakkyndige konsultasjonene er fastsatt i artikkel

5 Artikkel 6: SAMMENSETNINGEN AV ESU: 6-1) Medlemmer: ESU består av det dominerende selskapets formann, samt representanter for lønnstakerne i gruppens selskaper, som selv er lønnstakere i selskapet de representerer. Det første året vil antall medlemmer i ESU som representerer lønnstakerne og deres fordeling være som følger (jf. vedlegg): - hvert land som er representert hvor gruppen utøver virksomhet, gir rett til utnevnelse av ett medlem, som representerer lønnstakerne i alle gruppens selskaper som opprettet i dette landet, dersom antallet lønnstakere er over i hvert land vil lønnstakere i gruppens selskaper være representert etter antall ansatte i henhold til følgende skjema: - fra 1000 til 1999: 1 medlem, - fra 2000 til 3999: 2 medlemmer, - fra 4000 til 5999: 3 medlemmer, - fra 6000 til 7999: 4 medlemmer, - fra 8000 til 9999: 5 medlemmer, - fra og med : 1 tilleggsmedlem per 2500 lønnstakere. 6-2) Varamedlemmer: Hvert medlem i ESU har rett til én vararepresentant. Denne deltar kun på forbedrende møter, plenumsmøter og oppsummeringsmøter dersom medlemmet han/hun representerer, ikke er tilstede. Ved stedfortredelse har varamedlemmet de samme rettigheter og plikter som medlemmet han/hun representerer. Han/hun mottar systematisk de samme dokumentene og den samme informasjonen som medlemmet og kan delta på opplæringstiltak som er opprettet for medlemmer i ESU. Timeantallet som er fastsatt i artikkel 8-3, gir mulighet for møter mellom medlem og hans/hennes vararepresentant. 6-3) Inviterte personer: personer som er invitert av ESU i konsultasjonsspørsmål, er: - Revisorer, i henhold til vilkår fastsatt i artikkel 2. - Som permanent deltaker; en representant fra hver av de europeiske sammenslutningene, EMCEF og EPSU. - Med formannens samtykke, kan representanter for lønnstakerne bistås av en eller flere kompetente personer. 6-4) Utnevnelse av medlemmer: For lønnstakere i bedrifter og virksomheter i Frankrike utnevner representative nasjonale fagforeninger sine medlemmer blant sine valgte representanter, sine fagforeningsrepresentanter i bedriften eller en lønnstaker i ett av gruppens selskaper, som har fullmakt fra en fagforening til å representere fagforeningen i ESU. 5

6 I løpet av det første året som ESU er virksom, vil setene for franske representanter fordeles proporsjonelt etter representasjon i fagforeningene målt ved de siste representativitetsvalgene i morselskapet, i henhold til regler avtalt mellom fagforeningene. Representantene for lønnstakerne i bedrifter og virksomheter som faller inn under gruppens virksomhetsområde og som befinner seg utenfor Frankrike, blir utnevnt eller valgt i henhold til innarbeidingslover i hvert land, eller, dersom det ikke finnes en slik lov, i henhold til regler eller praksis som følges i disse landene. 6-5) Mandatets varighet: Med forbehold om bestemmelser i artikkel 6-6, er mandatets varighet fastsatt til 3 år. 6-6) Endring i representasjon: Endring i representasjon for representanter for lønnstakerne som følge av gruppens utvikling, skal skje i overensstemmelse med artikkel 2 om virksomhetsområde. Hver 6. måned skal representasjonen for lønnstakerne i ESU, som definert i artikkel 6-1, justeres i overensstemmelse med utviklingene som er skjedd innenfor virksomhetsområdet som definert i artikkel 2. Mandatet som medlem i ESU avsluttes automatisk dersom selskapet som representanten tilhører, ikke lenger er en del av gruppens virksomhetsområde. Det samme gjelder dersom en representant mister sitt valgte mandat eller sitt mandat fra fagforening. I det sistnevnte tilfellet vil et medlem som mister sitt mandat, bli erstattet i henhold til regler om utnevnelse som fastsatt i artikkel 6-4. Artikkel 7: DRIFT OG MIDLER: 7-1) Formannskap: ESU blir styrt av Formannen for det dominerende selskapet ved presentasjon av konsolidert regnslap og ved uforutsette begivenheter. Han kan utnevne en stedfortreder på de andre møtene. Denne varaformannen blir utnevnt for hele mandatets varighet. ESUs formann kan bistås av ledere i gruppen avhengig av dagsorden. 7-2) Sekretariat: 7-2-1) Sekretariatets sammensetning og rolle: Sekretariatet består av en sekretær og 8 andresekretærer i overensstemmelse med fordelingen som fastsatt i vedlegg. Sekretæren og andresekretærene blir valgt blant medlemmene i ESU. Sekretæren representerer ESU i gjennomføringen av alle saker som gjelder utvalget som juridisk person. Sekretariatet har ansvar for å samordne aktiviteten og oppfølgningen i ESU mellom møtene og å forberede møter. Det er også ansvarlig for oppfølgning av sakkyndige vurderinger som nevnt i artikkel 5-4, i samarbeid med ledelsen for de vurderingene som er besluttet i fellesskap. 6

7 Sekretariatet har som fast arbeidsoppgave samordningen mellom ledelsen og medlemmene i ESU som representerer lønnstakerne når det gjelder spørsmål som omhandler driften av ESU ) Utnevnelse av sekretariatet: Sekretariatet består av 9 medlemmer: 1 sekretær og 8 andresekretærer. Sekretæren velges for hele sitt mandat som medlem i ESU (3 år) med stemmeflertall fra representantene for lønnstakerne i ESU. Ved stemmelikhet for stillingen som sekretær, vil denne gå til den fagforeningen som representerer flest lønnstakere innenfor gruppen. Representanter for lønnstakere i Frankrike utnevner 5 andresekretærer, én per fagforening som er representert. Representanter for lønnstakere i gruppen i andre land utnevner 3 andresekretærer. Ved uenighet vil disse bli utnevnt fra de 3 landene som har flest lønnstakere innenfor gruppen. Alle representantene for lønnstakerne godkjenner ved absolutt flertall listen over de 8 andresekretærene som er innsatt på denne måten. 7-3) Møter: Med mindre det forekommer uforutsette hendelser, vil ESU møtes i plenum minst 2 ganger i året etter innkalling fra sekretæren med samtykke fra formannen. Sekretæren og formannen i ESU kan innkalle til ett eller flere tilleggsmøter. ESU har også rett til å møtes innen en frist på 6 uker dersom flertallet av medlemmene som representerer lønnstakerne ber om det. Møtene varer i én dag. Dersom alle saker ikke er gjennomgått i løpet av en dag, kan møtene utvides med en ekstra dag, avhengig av dagsorden. Representanter for lønnstakerne holder et forberedende møte dagen før plenumsmøtet, og et oppsummeringsmøte dagen etter. 7-4) Dagsorden: Dagsorden blir fastsatt av formannen og sekretæren i samråd. Ved uenighet om dagsordens innhold, skal dagsorden fastsettes av formannen. Innskriving av en sak på dagsorden som er ønsket av flertallet av representantene for lønnstakerne, kan imidlertid tas med. Dagsorden, samt alle dokumenter som er nødvendige for informasjon fra ESU, skal sendes til medlemmer og varamedlemmer én måned før hvert ordinære møte, eller så raskt som mulig dersom det gjelder et møte som holdes som følge av eksepsjonelle begivenheter. Alle dokumentene sendes ut på fransk og på språket til hvert land som er representert. 7-5) Møteprotokoll: 7

8 Plenumsmøter skal nedskrives i en møteprotokoll ført av sekretariatet på sekretærens ansvar. Protokollen skal gjengi de viktigste punktene i debatten, posisjoner og meninger ytret av alle partene. Et utkast til møteprotokoll blir sendt til deltakerne i løpet av måneden som følger hvert møte. Det endelige dokumentet, godkjent på etterfølgende møte, skal signeres av formannen og sekretæren, og sendes til selskapene og enhetene i gruppen av sekretariatet. 7-6) Budsjett og driftskostnader: De totale utgiftene som følger av gjennomføringen av møter som fastsatt i artiklene 7-3 og 7-4, skal tas av gruppen (oversettelse og utsending av forberedende dokumenter og møteprotokoller, transport- og overnattingsutgifter for representantene for lønnstakerne og inviterte personer, beskrevet i artikkel 6-3). Kostnader til opplæring av medlemmer og varamedlemmer i ESU, definert i artikkel 8-4, er også gruppens ansvar. I tillegg til sekretariatsmøter i forbindelse med plenumsmøter i ESU, skal gruppens ledelse ta på seg de utgifter som følger av 4 tilleggsmøter årlig for sekretariatet. Sekretariatet disponerer fast over et utstyrt lokale (data- og telekommunikasjonsutstyr). Ledelsen skal sikre logistikkforsyning til sekretariatet. Utgifter som følger av arbeidet i arbeidsgruppene som definert i artikkel 5-2, og også utgiftene til sakkyndig gjennomgang av konsolidert regnskap, og de sakkyndige konsultasjonene som er besluttet med samtykke fra formann (artikkel 5-4), skal tas av Gruppen. For ESUs første virksomhetsår, er et budsjett på euro tildelt sekretariatet for sakkyndige konsultasjoner som nevnt i nest siste punkt i artikkel 5-4. Artikkel 8: STATUS OG MIDLER TIL MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER: 8-1) Beskyttelsesvilkår for representanter for lønnstakere i ESU: Representanter for lønnstakerne i ESU har den samme beskyttelsen og de samme garantiene som de som er fastsatt for de valgte lønnstakerne i det dominerende selskapet, eller bedre dersom dette er tilfellet i landet hvor de arbeider. 8-2) Medlemmers materielle midler: Alle medlemmer og varamedlemmer skal ha tilgang til informasjonsteknologisk utstyr og telekommunikasjonsutstyr som er nødvendig for utførselen av sine mandat. 8

9 8-3) Timeantall: I tillegg til tid som tilbringes for forberedende møter, plenumsmøter og oppsummeringsmøter i ESU, disponerer medlemmene i ESU over 90 timer årlig (utenom reisetid). Dette timeantallet kan fordeles mellom medlemmet og hans/hennes varamedlem. Hvert medlem av sekretariatet i ESU disponerer i tillegg over et timeantall på 120 timer årlig (utenom reisetid). Dette timeantallet dekker alle sekretariatets aktiviteter. 8-4) Opplæring av medlemmer i ESU: Hvert medlem (medlem eller varamedlem) i ESU har rett til 5 dager med opplæring i året. Uavhengig av dette, vil en språkopplæring (fransk eller engelsk) bli gitt til hvert medlem i ESU, i henhold til gruppens politikk om utvikling av språkkunnskaper. 8-5) Rett til bevegelighet: Medlemmene i ESU skal ha tilgang til bedrifter som er innenfor gruppens virksomhetsområde, for å kunne møte valgte representanter for de ansatte eller fagforeningsrepresentanter i deres egne lokaler. De kan besøke disse bedriftenes virksomhetssteder med forhåndssamtykke fra lederen i den berørte bedriften. Transport- og overnattingsutgifter til disse reisene skal dekkes av ledelsen med en begrensning på 30 tur/retur-reiser i året. Dersom et medlem i ESU representerer flere selskaper eller et selskap som består av flere virksomheter i samme land, har han/hun rett til å konsultere lønnstakerne og gi dem opplysninger om sitt mandat på deres arbeidssted. Denne retten er gjenstand for en avtale som er forhandlet frem med ledelsene i de berørte bedriftene. 8-6) Taushetsplikt: Medlemmene i ESU, sakkyndig(e) som bistår dem, samt revisorer, er i overensstemmelse med bestemmelsene i artikkel L i den franske arbeidsloven, underlagt taushetsplikt i saker som gjelder opplysninger av konfidensiell karakter, gitt av ledelsen som konfidensiell informasjon. Denne plikten forsvinner ikke ved mandatets slutt. Artikkel 9: VARIGHET, REVISJON, OPPSIGELSE: Denne avtalen trer i kraft dagen etter deponering av dokumentene. Den er fastsatt å gjelde for en begrenset tidsperiode på 3 år. Den blir automatisk fornyet for perioder på 3 år. Avtalen kan til enhver tid revideres for å kunne tilpasses nye omstendigheter, blant annet dersom hendelser som utvikling av gruppens virksomhetsområde eller endringer i lovgivning eller regelverk, har som følge å forstyrre den generelle balansen i avtalen. I alle tilfeller skal en gjennomgang av avtalens anvendelse gjennomføres ved utgangen av første år, for å studere muligheten for eventuelle tilpasninger. En revideringssamtykke skal underskrives av formannen i det dominerende selskapet og flertallet av medlemmene i ESU som representerer lønnstakerne. 9

10 Ved utgangen av den opprinnelige perioden på 3 år, kan avtalen oppsies på ethvert tidspunkt av formannen for det dominerende selskapet eller av flertallet av medlemmene i ESU som representerer lønnstakerne. Oppsigelsen skal varsles til den andre parten ved rekommandert brev med mottakskvittering. Avtalen opphører dermed å være i kraft ved utgangen av varselsfristen på 6 måneder. I måneden som følger oppsigelsesvarselet, skal instansens formann innkalle medlemmene i ESU i henhold til bestemmelsene i artikkel 6-4, til et første forhandlingsmøte for utarbeidelse av en ny avtale. Dersom partene ved utgangen av varselsfristen på 6 måneder ikke har kommet frem til en avtale, kan formannen og flertallet for medlemmene i ESU som representerer lønnstakerne, forlenge den opprinnelige avtalens virkning for en periode på opptil 1 år. Artikkel 10: DEPONERING: Denne avtalen skal oversettes til hvert medlem på det språket som snakkes i landet som han/hun representerer. Det er imidlertid kun den franske versjonen som vil gjelde i tvister mellom partene. Avtalen er underlagt fransk lovgivning. Hovedkontoret for Det europeiske samarbeidsutvalget for GAZ DE FRANCE ligger i 23, rue Philibert Delorme, Paris cedex 17. Enhver tvist som måtte oppstå skal avgjøres ved en fransk domstol. Denne avtalen skal deponeres av ledelsen i det dominerende selskapet ved det franske regionale direktoratet for arbeid og sysselsetting, og ved registreringskontoret for arbeidsdomstolen i Paris. 10

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation)

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) NOR/304R0881.00T OJ L 220/04, p. 3-15 Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) EUROPAPARLAMENTS-

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

Forbedring av livskvaliteten på arbeidsplassen. Europeisk avtale for GDF SUEZ UTKAST

Forbedring av livskvaliteten på arbeidsplassen. Europeisk avtale for GDF SUEZ UTKAST Forbedring av livskvaliteten på arbeidsplassen Europeisk avtale for GDF SUEZ UTKAST FORORD Selskapets prestasjoner og tilpasningsevne bygger både på kollektive arbeidsrelasjoner og en anerkjennelse av

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ),

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ), Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del A nr. 1 (rådsforordning (EF) nr. 139/2004), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 154 VEDLEGG 8 Vedlegg 9 Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 9-1 Målsetting Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon er enige om nødvendigheten av

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Vedtekter 2011 2015 13 Del 1 Forbundets vedtekter 1 Forbundets virkeområde Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1 Innholdsfortegnelse Lov for Norges idrettsforbund

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold NRRs gjeldende lover (GL) Innhold. KAPITTEL I Norske Rasekattklubbers Riksforbund (forkortet NRR)... 1 KAPITTEL II NRRs formål... 1 KAPITTEL III Generelle bestemmelser... 2 KAPITTEL IV Medlemskap, kontingent,

Detaljer

OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/

OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/ OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/ Europeisk konvensjon om forebyggelse av tortur og umennesklig eller nedverdigende behandling

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN LOVER og retningslinjer Pr. 1. oktober 2008 Ajourført utgave pr. 1.10.2014 1 NORGESUNIONENS SOROPTIMIST APPELL La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 1 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub. 1. Styrets oppgaver og myndighet

Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub. 1. Styrets oppgaver og myndighet Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub Denne instruksen har som formål å angi Hovedstyrets oppgaver og arbeidsfordeling, samt hvordan styrets arbeid skal gjennomføres i form av rutiner og standarder.

Detaljer