NUFA tar saken til orientering og ber Direktoratet for e-helse innarbeide innspill fremkommet i møtet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NUFA tar saken til orientering og ber Direktoratet for e-helse innarbeide innspill fremkommet i møtet."

Transkript

1 NUFA Til Dato Saksnummer Type Møte 3/ /16 Drøfting Fra Saksbehandler Roar Olsen Torbjørn Undeland Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan Forslag til anbefaling NUFA tar saken til orientering og ber Direktoratet for e-helse innarbeide innspill fremkommet i møtet. Hensikt med saken i NUFA-møtet 22.juni og overordnet agenda Ved å bygge videre på innspillene som tidligere er fremkommet i NUFA vedrørende innsatsområder og hvilke e-helsekapabiliteter som bør fokuseres på, ønsker prosjektgruppen å verifisere hovedmål, strategisk retning og innsatsområder. Prosjektgruppen vil presentere foreløpige funn og hypoteser og legger opp til gruppearbeid og åpen drøfting rundt utvalgte tema: Drøfte utkast til hovedmål 2023 Drøfte utkast til innsatsområder og prioritering av disse Drøfte hvordan virkemidlene kan innrettes for å oppnå hovedmålene Foreløpig agenda er utarbeidet og vist under.

2 Tilnærming for e-helsestrategien Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å utarbeide en handlingsplan for perioden : «Direktoratet for e-helse skal i samarbeid med sektoren utarbeide forslag til handlingsplan for perioden som følger opp vedtatte nasjonale strategier. Planen skal gi en samlet fremstilling av pågående og prioriterte e-helse tiltak av nasjonal betydning. Handlingsplanen skal inkludere helseregistre og medisinske kvalitetsregistre.» E-helsestrategien skal legge grunnlaget for handlingsplanen og tydeliggjøre strategiske valg innen sentrale e-helseområder. Strategien og handlingsplanen skal bidra til helhetlig prioritering av innsatsområder og tiltak nasjonalt og i virksomhetene, samt være grunnlag for nasjonal porteføljestyring og forvaltningsstyring. Strategien og handlingsplanen skal beskrive mål og tilstand i Arbeidet skal bidra til å bygge de nasjonale styringsarenaene og tydeliggjøre roller og ansvar. Arbeidet legger til grunn innstillingen fra utredningen av «én innbygger én journal». Handlingsplanens innretning vil være avhengig av Helse- og omsorgsdepartementets behandling av innstilingen, samt valg av startpunkt for anbefalt utviklingsretning. Rammeverket for arbeidet er presentert i følgende modell: Notat side 2 av 11

3 Strategisk kontekst gir rammer og føringer for helse- og omsorgssektoren Effektområdene definerer hvor e-helsetiltak og IKT-utviklingen skal gi effekt Ambisjon uttrykker ønsket tilstand på lang sikt Hovedmål definerer fokus på mellomlang sikt Gitt fokus skal tiltakene i perioden rettes inn mot utvalgte Innsatsområder Handlingsplanen er tiltakene på virkemidlene som adresserer innsatsområdene og bidrar til oppnåelse av hovedmål. Tiltakene omsettes i neste omgang til prosjekter i den løpende budsjett- og porteføljestyringsprosessen Se også eget vedlegg hvor revidert målbilde: ambisjoner for 2030 og hovedmål for 2023, inklusiv utkast til innsatsområder presenteres. Notat side 3 av 11

4 E-helse effektområder, langsiktige ambisjoner (2030) og hovedmål på mellomlang sikt (2023) I arbeidet med den langsiktige ambisjonen og målbilde er det som en hypotese satt en tidsavgrensning til Det er vanskelig å være absolutt når det gjelder å beskrive hvordan situasjonen for e-helse vil være i Her vil mange av rammebetingelsene kunne endre seg, f.eks hvordan helse- og omsorgstjenesten er strukturert og styrt, den teknologiske utviklingen og ikke minst hvordan innbyggerens egne preferanser og handlemønster vil endre seg. Ambisjonene på lang sikt gir en utviklingsretning for e-helse og digitalisering for helse- og omsorgstjenesten og er beskrevet på et høyt konseptuelt nivå. Avstanden mellom dagens situasjon og ambisjonene for 2030 er stort og innen de fleste effektområdene vil det kreves en endring i strategiene både når det gjelder hvordan e-helseområdet styres, organiseres og finansieres, men også når det gjelder hvilke løsninger vi velger å etablere. Samtidig planlegges eller gjennomføres store endringer som vil være avgjørende for når de strategiske skiftene vil kunne foretas. De største endringene som vil påvirke når og hvordan de strategiske endringene skal kunne foretas er: Endring i styring og organisering av spesialisthelsetjenesten. Kvinnsland-utvalget legger frem sin anbefaling i slutten av En eventuell endring av styringen og organiseringen av spesialisthelsetjenesten vil måtte behandles gjennom to storting og implementeres gjennom neste stortingsperiode. Endring i sammensetningen av kommunene. Sammenslåinger som vedtas i Stortinget våren 2016 kan tre i kraft 1. januar 2019 hvis det er ønskelig lokalt, mens sammenslåinger som vedtas våren 2017 skal tre i kraft fra 1. januar E-helsekonsolidering i spesialisthelsetjenesten. Det foregår store tiltak for å modernisere og konsolidere e-helse i de regionale helseforetakene. Dette arbeidet er planlagt sluttført for Helse Nord RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse vest RHF i 2020/2021. Helse Midt-Norge RHF planlegger anskaffelse av en ny helseplattform i Denne vil i henhold til planene være i innført for første helseforetak og kommune første halvår Endringer i demografi. Frem mot 2023 vil antallet personer i alderen år vokse med ca. 25 prosent. I aldersgruppen 80 år og over vil veksten være mellom 11 og 19 prosent. Dette vil kunne innebære en utfordring for helse- og omsorgstjenesten. Med dette som bakteppe har vi valgt å arbeide med en tidshorisont frem mot 2023 for å utarbeide hovedmål for e-helse på mellomlang sikt. Notat side 4 av 11

5 Her følger en kort beskrivelse av hver enkelt av de fem effektområdene og ambisjoner på lang sikt (2030), og hovedmål for mellomlang sikt (2023), som er utarbeidet foreløpig. (1) Innbyggerens mestring, involvering og selvbestemmelse Effektområdet omfatter digitale tjenester som skal bidra til å gjøre kontakten mellom innbyggerne og helse- og omsorgstjenesten enklere slik at innbyggeren opplever tjenesten som tilgjengelig og helhetlig. Velferdsteknologi og mobil helseteknologi skal utnyttes for å gi innbyggerne bedre muligheter til å mestre egen hverdag. God ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet er forutsetning ved etablering av IKT systemer. Ambisjonsnivå for 2030: Kvalitetssikrede e-helseverktøy for mestring og forebygging er allment tilgjengelige og kan integreres sømløst med den analoge helse- og omsorgstjenesten E-helseverktøy med beslutnings- og prosesstøtte tilpasset egen situasjon er en integrert del i oppfølgning og involvering av innbyggere i helsehjelpen Digitale tjenester er hovedkanal for administrasjon av valg knyttet til helse- og omsorgstjenester Digitale tjenester er hovedkanal for å få tilgang til egne helseopplysninger digitalt med mulighet til å bestemme over bruk av personopplysninger inkludert muligheten til egenregistrering Hovedmål for 2023: E-helseverktøy og tjenester for selvkontroll og forebygging med minst mulig bruk av ressurser E-helseverktøy og tjenester for mestring gjør det mulig for innbygger å klare seg best mulig hjemme E-helseverktøy og tjenester for å ivareta pasient- og brukerrettigheter og som reduserer administrativ byrde Konseptuelt målbilde: Nasjonal e-helse-infrastruktur med åpne grensesnitt tilrettelegger for økosystem av leverandører som kan forsyne innbyggere med verktøy for mestring og forebygging Digitale tjenester for selvbestemmelse og involvering aggregeres gjennom helsenorge.no for alle aktører som tilbyr helse- og omsorgstjenester En effektiv nasjonal leveransemodell for design, utvikling og tilgjengeliggjøring av E- helsetjenester og kvalitetssikret innhold (2) Helsepersonells oppgaveløsning Dette effektområdet ble vurdert og behandlet gjennom utredningen for Én innbygger én journal. Effektområdet omfatter sikre digitale tjenester som skal gi helsepersonell med tjenstlig behov rask og enkel tilgang til nødvendig helseopplysninger og prosesstøtte som forenkler oppgaveløsningen. slik at spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten arbeider sammen og med innbygger på en måte som styrker tjenestetilbudet, bedrer koordineringen og sikrer kompetanseoverføring mellom nivåene. Notat side 5 av 11

6 Ambisjonsnivå for 2030: E-helseverktøy som gir helsepersonell med tjenstlig behov tilgang til innbyggerens helseopplysninger uavhengig hvor innbyggeren har fått behandling tidligere E-helseverktøy som gir helsepersonell med tjenstlig behov tilgang til å etablere og endre koordinerte og helhetlige forløp basert på felles tjenestekalender og tjenestekatalog for hele helse- og omsorgssektoren E-helseverktøy som gir helsepersonell med tjenstlig behov tilgang til innbyggerens tverrfaglige plan og mulighet til å gjøre nødvendige endringer på denne Hovedmål for 2023: E-helseverktøy som gir alt helsepersonell tilgang til kjerneinformasjon (kritisk informasjon slik det er definert i kjernejournal, besøkshistorikk inkludert tilhørende problemstilling og diagnoser, henvisninger og rekvisisjoner, legemidler, epikrise, prøveresultat og bilder) på tvers av alle aktører E-helseverktøy som gir alt helsepersonell i de akuttmedisinske nettverkene med tjenstlig behov tilgang til og kan dele den samme kjerneinformasjonen E-helseverktøy som gir alt helsepersonell tilgang til prosess- og beslutnings-støtte basert på strukturerte data og lokalt/regionalt definerte retningslinjer Konseptuelt målbilde: En nasjonal kjerneløsning som understøtter klinisk dokumentasjon, prosesstøtte og pasient- /brukeradministrasjon for alle helsepersonell som yter helse- og omsorgstjenester Standardiserte og åpne grensesnitt som tilrettelegger for innovasjon og utvikling av spesialiserte tjenester Kjerneløsningen skal ha en funksjonell modenhet som tilsvarer det som er tilgjengelig på høyeste nivå internasjonalt (3) Kunnskapsbasert ytelse av helse- og omsorgstjenester Dette effektområdet omfatter digitale tjenester som skal sikre at helsepersonell får rask og enkel tilgang til beste praksis gjennom at retningslinjer og beslutningsstøtte blir integrert i helsepersonells arbeidsverktøy. Ambisjonsnivå for 2030: E-helseverktøy som gir helsepersonell og innbyggere tilgang til beslutningsstøtte integrert i sitt arbeidsverktøy basert på standardiserte, oppdaterte og nasjonale retningslinjer. Beslutningsstøtten skal kunne tilpasses pasientens og helsepersonellets lokale forhold E-helseverktøy som gir helsepersonell og innbyggere tilgang til kunnskapsstøtte integrert i sitt arbeidsverktøy basert på en felles katalog av oppdaterte retningslinjer og forskningsresultat Hovedmål for 2023: E-helseverktøy som gir helsepersonell og innbyggere tilgang til kunnskapsstøtte basert på nasjonalt definerte retningslinjer integrert i sitt arbeidsverktøy for et utvalg av forløp Notat side 6 av 11

7 Konseptuelt målbilde: Et nasjonalt nettverk, leveransemodell og styringsmodell for metodeutvikling av beslutningsstøtte og kunnskapsstøtte En nasjonal e-helseinfrastruktur for å understøtte design, utvikling og tilgjengeliggjøring av nye metoder En distribusjonsmodell for enhetlig og samtidig implementering av nye metoder for all helsepersonell (4) Kunnskapsbasert planlegging, styring, læring og kvalitetsforbedring Dette effektområdet omhandler hvordan det informasjonsgrunnlag som produseres innen helse- og omsorgstjenesten, av innbyggerne selv og av andre offentlige og private aktører skal organiseres, forvaltes og tilgjengeliggjøres for å gi styrende organer, ledere i tjenesten, forskere og helsepersonell innsikt og faktabaserte beslutninger innenfor planlegging, styring, ledelse, drift, måling, læring og kvalitetsforbedring. Forslag til ambisjon og målbilde utarbeides i e-helsestrategiprosjektet i tett samarbeid med registereierne og referansearkitekturprosjektet. Dette er en prosess som ikke er kommet så langt at det foreligger et utkast til konseptuelt målbilde. Utkast til ambisjonsnivå for 2030: E-helseverktøy som gir helsepersonell tilgang til analyseverktøy og rapporter for å forbedre kvaliteten, pasientsikkerheten og ressursutnyttelsen E-helseverktøy som gir ledere og myndigheter tilgang til analyseverktøy og rapporter for å planlegge, styre og lede helse- og omsorgssektoren med hensyn til prioritering, kvalitet, pasientsikkerhet og ressursutnyttelse E-helseverktøy som gir forskere tilgang til helsedata og andre data for analyse og forskning Hovedmål for 2023: *) Forslag til mål skal utarbeides i e-helsestrategiprosjektet i tett samarbeid med registerfeltet og referansearkitekturprosjektet. (5) Målrettet og effektiv leveranse av e-helse Dette effektområdet omhandler hvordan e-helse skal organiseres, styres og finansieres slik at det understøtter fremtidig endring i oppgavefordeling mellom ulike aktører og endret organisering av tjenestene. Ettersom rammebetingelsene for organisering, styring og finansiering vil kunne endre seg i perioden er det (kanskje) ikke hensiktsmessig å etablere et ambisjonsnivå og målbilde for dette effektområdet med hensyn til tilstanden i Effektområdet blir håndtert som en egen arbeidsstrøm når det gjelder ambisjonsnivå og målbilde på mellomlang sikt (2023). Notat side 7 av 11

8 Hovedmål for 2023: Leveransemodell som utnytter og utvikler potensialet i leverandør-markedet i innovasjon, utvikling og verdiskaping innen E-helse Økt felles nasjonal oppgaveløsning basert på sterkere nasjonal styring av oppgaveporteføljen innen e-helse Finansieringsmodeller som gir en stabil forvaltning og utvikling av nasjonalt prioriterte ehelseløsninger og -tiltak Samlet oversikt av hovedmål for 2023 og strategiske innsatsområder for Følgende figur gir en samlet oversikt over foreslåtte hovedmål for 2023, samt et utkast til innsatsområder. Innsatsområdene er i denne figuren tatt med kun som illustrasjon. I møtet vil det arbeides med å identifisere innsatsområder og prioritere mellom disse. Et innsatsområde vil kunne inneholde tiltak som vil adresserer flere hovedmål (se følgende figur). I de eksemplene som er gitt her vil innsatsområdet Samordning adressere hovedmål både innenfor Effektområde 1 og 2. På samme måte vil mer enn et innsatsområde adressere de samme målene. Et eksempel på dette er innsatsområdene Én journal og Samordning som begge inneholder tiltak som adresserer de samme målene. En viktig diskusjon i kommende NUFA-møte er å diskutere disse problemstillingene. Notat side 8 av 11

9 Virkemidler Avslutningsvis vil det i møtet bli presentert et rammeverk som skal brukes for å identifisere de overordnede tiltakene som skal realisere hovedmålene. Følgende tabell gir en oversikt over de virkemidlene som skal adresseres. Nasjonal styring Tjenester og applikasjoner Infrastruktur og arkitektur Personvern og informasjonssikkerhet Standarder og kodeverk Lov og regelverk Hvordan bør styringen innrettes for at vi skal kunne realisere målsetningen? Hvilke styringsmessige virkemidler må vi bruke for å kunne sikre at de e-helsetjenester som utvikles blir implementert innen 2023/2024? Styring i dette tilfelle omfatter program/prosjektledelse, interessenthåndtering, behovsstyring (medisinskfaglig styring), m.m. Hvilke e-helsetjenester må være utviklet og implementert for at målsetningen skal være nådd i 2023? Hvilke produkter og plattformer blir berørrt? Hvilke tiltak på våre eksisterende produkter må vi iverksette for at kunne oppnå den skaleringen som er nødvendig? Hvilke infrastrukturtiltak er nødvendige for å understøtte målsetningen? Infrastruktur inkluderer bl.a. nettverk, grunndata og andre registre Hvilke tiltak knyttet til personvern og informasjonssikkerhet (f.eks tilgangsstyring, personverntjenester) er nødvendig å innføre? Hvilke standarder og kodeverk må utvikles/endres/innføres for å kunne lykkes med ambisjonen? Hvilke endringer i regelverk og retningslinjer må foretas for å kunne realisere målsetningen? Notat side 9 av 11

10 Finansiering- og leveransemodeller Kunnskap og kompetanse Hvordan bør utvikling, implementering og forvaltning organiseres for at ambisjonen skal lykkes så raskt og effektivt som mulig? I hvilken grad vil utnyttelse av innovasjonskraften i leverandørmarkedet være avgjørende for å lykkes og hvordan bør dette potensialet utnyttes? Hvilke konsekvenser vil dette ha for de plattformer og produkter som skal utnyttes? Hvilke endringer knyttet til kunnskap og kompetanse er nødvendig? Dette rammeverket vil bli brukt i de etterfølgende møtene med aktørene i sektoren for å identifisere de overordnede tiltakene som er nødvendige for å realisere hovedmålene. I NUFA-møtet er vi interessert i å få en tilbakemelding på om rammeverket fungerer gjennom å gjennomføre gruppeoppgaver der vi utarbeider overordnede tiltak for utvalgte hovedmål. Bakgrunnsinformasjon: Oppsummering fra gruppearbeid i NUFA-møtet 3.februar og 28.april 2016 I NUFA-møtet 3.februar 2016 ble foreløpig plan for arbeidet lagt frem, og NUFA ble invitert til å gi innspill til prioriterte innsatsområder for handlingsplanens periode. Tilbakemeldingene fra NUFA var blant annet at legemiddelfeltet, samhandling og infrastruktur er svært viktige områder fremover. Hele NUFA stiller seg bak at legemiddelfeltet er et viktig område for handlingsplanens periode, og tilsvarende ble samhandling og deling av informasjon på tvers av aktører fremhevet som kritisk. Det ble også fremhevet behov for å få på plass tilstrekkelig infrastruktur og sikkerhet. NUFA mener at akuttkjeden er et viktig område men stiller spørsmål ved om f.eks. kronikerforløp er enda viktigere. Representantene fra kommunehelsetjenesten mener at forebyggende tiltak kan prioriteres foran akutte. FHI er svært opptatt av registerfeltet, mens representantene fra kommunehelsetjenesten mener det kan nedprioriteres og ønsker heller fokus på utvikling av EPJ-systemene. NUFA kommenterte også at det bør etableres transparente kriterier for utvelgelse av strategiske områder, at e-helsestrategien må understøtte utviklingsretningen i én innbygger én journal, og at det er behov for en proaktiv strategi knyttet til juridiske krav og behov. I NUFA møtet 28.april ble utkast til effektområder og langsiktige mål 2030 lagt frem. NUFA ble gjennom gruppearbeid invitert til å gi innspill til hvilke e-helse kapabiliteter som er viktige for å kunne nå målene på lang sikt. Gruppe 1 og 2 tok utgangspunkt i brukergruppene 1, 2 og 3 i innbyggermodellen som ble vist i møtet. Disse brukergruppene er de med stort behov for samordning av individets helse og omsorg, men med lave forutsetninger for selv å delta i samordningen. Gruppe 3 og 4 tok utgangspunkt i brukergruppene 4 og 5 i innbyggermodellen som ble vist i møtet. Disse brukergruppene har både lavt og høyt behov for samordning av individets helse og omsorg, og har i stor grad gode forutsetninger for selv å delta i samordningen. Gruppe 1 og 2: Gruppe 1 og 2 var i stor grad samstemte om hva som er prioriterte kapabiliteter gitt at man skal fokusere på brukergruppene 1, 2 og 3. Kapabiliteter som ble trukket frem: Kapabiliteter som styrker helsepersonells samhandling på tvers av virksomheter og forvaltningsnivå ble trukket frem som svært viktige (Informasjonsgrunnlag for å understøtte forløp og tilstand på tvers, Pasient-, tjeneste- og ressursadministrasjon, Plan, oppgaveadministrasjon og fagfellestøtte). Notat side 10 av 11

11 Infrastruktur er viktig og utvalgte kapabiliteter bør løses nasjonalt og bør arbeides med i handlingsplanens periode. Innbyggertjenester er mindre viktig (enn å styrke helsepersonells oppgaveløsning), men omsorgspersonell og pårørende må ha tilgang til de innbyggertjenester som finnes. De må også ha tilgang til personverntjenester. Velferdsteknologi er lavere prioritert enn punktene over, men det ble likevel poengtert at man bør fortsette med hjelpemidler man har i dag (for eksempel avstandsoppfølging). Det er ønskelig å gjøre noe knyttet til registerfeltet. Dette kan for eksempel være å benytte informasjon fra ulike registre til å gjøre analyser. Har kan man få til noe på kort og mellomlang sikt, blant annet ved hjelp av Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Gruppe 3 og 4: Gruppe 3 og 4 var i stor grad samstemte om hva som er prioriterte kapabiliteter gitt at man skal fokusere på brukergruppene 4 og 5. Følgende kapabiliteter ble trukket frem: Innbyggertjenester er svært høyt prioritert og det er viktig å få på plass innbyggertjenester både knyttet til spesialisthelsetjenesten og kommunale helsetjenester. Personverntjenester er høyt prioritert og kan bidra til økt tillit til helsetjenesten blant det som kan anses som ressurssterke grupper. Velferdsteknologi ble prioritert relativt høyt ettersom dette er grupper som har gode forutsetninger for å delta i egen helsehjelp og som også ønsker å løse ting selv. Videreutvikling av kapabiliteter som understøtter helsepersonells oppgaveløsning ble også vurdert som relativt viktig. Gruppene drøftet i hvilken grad det er kritisk at helsepersonell har tilgang på samme informasjon som pasienten selv, eller om det er en holdbar situasjon at det er asymmetri i informasjonstilgangen. Infrastruktur er viktig også for disse brukergruppene, og spesielt legemiddelliste ble trukket frem. Bedre kunnskapsstøtte til helsepersonell og raskere kvalitetsforbedringssløyfer ble identifisert som viktig. Notat side 11 av 11

Fagutvalget NUFA. 22. juni 2016 Direktoratet for e-helse

Fagutvalget NUFA. 22. juni 2016 Direktoratet for e-helse Fagutvalget NUFA 22. juni 2016 Direktoratet for e-helse Agenda 22. juni 2016 Sak nr. Tittel Start Varighet Slutt 47 Godkjenning av innkalling og dagsorden 10:00 48 Godkjenning av referat fra møte 27. og

Detaljer

Øvrige Helena Niemi Eide (FHI) Marit Lie (HOD)

Øvrige Helena Niemi Eide (FHI) Marit Lie (HOD) Referat fra møte i NUFA Møte Fagutvalget (NUFA) Dato 22. juni 2016 Tid 10:00 16:30 Sted Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1, møterom 4117 Medlemmer Tilstede Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse)

Detaljer

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet NSFs e-helsekonferanse 17. februar 2017 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Direktoratet for e-helse sine to roller Myndighet Sørge

Detaljer

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014 Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet 11.Desember 2014 IKT-infrastruktur Overordnede og felleskomponenter helsepolitiske mål Pasientsikkerhet Kvalitet Tilgjengelighet Brukerorientert Samhandling

Detaljer

Nasjonal e-helsestrategi i Norge. Ole Bryøen 12. oktober 2017

Nasjonal e-helsestrategi i Norge. Ole Bryøen 12. oktober 2017 Nasjonal e-helsestrategi i Norge Ole Bryøen 12. oktober 2017 Helsepolitiske mål angir et samlet digitalt ambisjonsnivå Tverrsektorielle mål Utvikling av helse- og omsorgstjenesten Kvalitet og pasientsikkerhet

Detaljer

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» Meld. St. nr. 9 (2012-2013), «Én innbygger én journal» En felles, nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/

Detaljer

E-helse og legemidler

E-helse og legemidler E-helse og legemidler - status og det langsiktige målbildet v/pia Braathen Schønfeldt Agenda Hva sier "En innbygger en journal" om ambisjonene på legemiddelfeltet? Kort om bakgrunn, oppdrag og prosess

Detaljer

Status utredningen. Én innbygger én journal

Status utredningen. Én innbygger én journal Status utredningen Én innbygger én journal Meld. St. 9 (2012-2013) definerer tre mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger

Detaljer

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Lyngdal 1. november 2017 Christine Bergland Kort status fra det nasjonale programmet Det går absolutt riktig vei og Agderkommunene er med på en meget god måte!

Detaljer

Digitalisering av helsetjenesten

Digitalisering av helsetjenesten Digitalisering av helsetjenesten Regulatorisk høstmøte, LMI 30. november 2016 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Ambisjon Mobilitet Cloud Computing Én helhetlig og kunnskapsbasert helseog omsorgstjeneste

Detaljer

Om Direktoratet for e-helse

Om Direktoratet for e-helse Om Direktoratet for e-helse ET ENKLERE HELSE-NORGE Vis film Hovedmål Digitalisere for å øke kvaliteten og pasientsikkerheten Forbedre og forenkle helsehverdagen, for alle. Bakgrunn Helsesektoren består

Detaljer

Nasjonal e-helsestrategi

Nasjonal e-helsestrategi Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 består av tre dokumenter: Side 2 Digitalisering av arbeidsprosesser Bedre sammenheng i pasientforløp Felles grunnmur

Detaljer

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Visjoner for utvikling av IKTsystemer i Helse-Norge fram mot år 2030 Lars Moen, Virksomhetsarkitekt, divisjon Strategi 2030?? Difficult to see. Always

Detaljer

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE Et enklere helse-norge 1. Juni 2016 Christine Bergland Direktør Etablering av direktoratet for e-helse Bakgrunn Helsesektoren

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 8/16 Orientering Fra Saksbehandler Christine Bergland Roar Olsen Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020 Forslag til vedtak

Detaljer

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt. Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt. Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi 07.01 2016 Et enklere helse-norge Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt

Detaljer

Én innbygger én journal

Én innbygger én journal Én innbygger én journal Seniorrådgiver Kirsten Petersen, avdeling e-helse. Desember 2013 Det overordnede utfordringsbildet er kjent Hovedutfordringer beskrevet i Meld. St. 9 Papir med strøm dagens løsning

Detaljer

Én innbygger én journal» og status for e-helse

Én innbygger én journal» og status for e-helse Én innbygger én journal» og status for e-helse Helse-Norge skal samles på felles løsninger mange prosjekter er i gang, klarer vi å samle disse? Hvilke endringer står medisinsk kontorfaglig helsepersonell

Detaljer

E-helse - på kort og lang sikt

E-helse - på kort og lang sikt E-helse - på kort og lang sikt Irene Olaussen, Seniorrådgiver Helsedirektoratet Alnabru, 12.10.2015 Norge var tidlig ute med digitalisering i helse- og omsorgssektoren Siden 2010 er viktige nasjonale fora

Detaljer

E-helsestrategi og handlingsplan Underlag til arbeidsmøte NUFA

E-helsestrategi og handlingsplan Underlag til arbeidsmøte NUFA Vedlegg 2b Ehelsestrategi og handlingsplan 20172020 Underlag til arbeidsmøte NUFA 22.6.2016 Innledning Ehelsestrategi og handlingsplan 20172020: Underlag til arbeidsmøte NUFA 22.6.2016 2 Handlingsplan

Detaljer

Kvalitetskonferansen parallellsesjon «Egen mestring og ny teknologi» / Lillestrøm Norsk Forum for kvalitet i Heletjenesten (NFKH)

Kvalitetskonferansen parallellsesjon «Egen mestring og ny teknologi» / Lillestrøm Norsk Forum for kvalitet i Heletjenesten (NFKH) Kvalitetskonferansen parallellsesjon «Egen mestring og ny teknologi» 06.06.16 / Lillestrøm Norsk Forum for kvalitet i Heletjenesten (NFKH) Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt på fire

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 7/16 Orientering Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Formål for NUIT og NUFA Forslag til vedtak Nasjonalt e-helsestyre

Detaljer

Referat fra møte 22.oktober 2015.

Referat fra møte 22.oktober 2015. Referat fra møte 22.oktober 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 22.oktober 2015 kl. 10.00 14.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere

Detaljer

Nasjonal e-helsestrategi

Nasjonal e-helsestrategi Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Økt velstand, høyere levealder og digitalisering av samfunnet er med på å endre norsk helsevesen. Livskvalitet er ikke bare knyttet til god helse eller til graden av

Detaljer

E-helsestrategi og handlingsplan Analyse av nasjonal portefølje (ver 0.4)

E-helsestrategi og handlingsplan Analyse av nasjonal portefølje (ver 0.4) E-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020 Analyse av nasjonal portefølje (ver 0.4) Metodikk 25.08.2016 E-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020. Analyse nasjonal portefølje ver 0.4 2 Tiltak er vurdert

Detaljer

Nasjonalt Utvalg Fag- og Arkitektur NUFA Dag april 2016 Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Nasjonalt Utvalg Fag- og Arkitektur NUFA Dag april 2016 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Nasjonalt Utvalg Fag- og Arkitektur NUFA Dag 2 27.-28. april 2016 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Sak 45/16 Nasjonal strategi og handlingsplan e-helse 2017-2020 Lene Skjervheim og Espen Møller, Direktoratet

Detaljer

«Én innbygger en journal»

«Én innbygger en journal» «Én innbygger en journal» Hvorfor framtidens journalløsninger? Vil bidra til å redusere unødig lidelse og død! Feilmedisinering Økt behov for helsetjenester som følge av eldrebølgen! Fra 70 000 til 120

Detaljer

E-helse i et norsk perspektiv

E-helse i et norsk perspektiv E-helse i et norsk perspektiv Christine Bergland Direktoratet for e-helse FORUM 8. januar 2016 Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt på fire regionale helseforetak og 428 kommuner Behov

Detaljer

Organisatorisk justering av avdelinger ved NSE

Organisatorisk justering av avdelinger ved NSE Organisatorisk justering av avdelinger ved NSE Beslutningsnotat, 28.11.2016 Bakgrunn Ved etableringen av Nasjonalt senter for e-helseforskning 01.01.2016 ble en midlertidig organisasjonsmodell lagt til

Detaljer

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Christine Bergland Bodø, 24. juni 2015 historikk 2005 Oppstart e-resept 2008 Oppstart meldingsløftet 2009 Automatisk frikort 2010 Etablering av divisjon

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1.

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1. Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 1 «Én innbygger én journal»

Detaljer

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse Bjørn Astad Gardermoen, 9. februar 2012 Bakgrunn Innst. 212 S (2009-2010) Det tas sikte på å legge frem stortingsmelding om helsetjenester i en

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 60/16 Helseplattformen Nasjonal forankring Saksbehandler Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Stig Slørdahl Saksmappe 16/291 Dato for styremøte 27. juni 2016 Forslag til vedtak:

Detaljer

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse Foreløpige arbeidsdokumenter Oppdatert per 7. januar Direktoratet for e-helse Jon Helge Andersen, programleder Omsorgsteknologikonferansen 2016 24. mai 2016 Om Direktoratet for e-helse ET ENKLERE HELSE-NORGE

Detaljer

Møte i NUIT Møte 2/2016 Dato mai 2016 Tid 25.mai kl. 10:00 18:00 26.mai kl Olavsgaard hotell

Møte i NUIT Møte 2/2016 Dato mai 2016 Tid 25.mai kl. 10:00 18:00 26.mai kl Olavsgaard hotell Møte i NUIT Møte 2/2016 Dato 25.-26.mai 2016 Tid 25.mai kl. 10:00 18:00 26.mai kl. 08.00 15.00 Sted Olavsgaard hotell http://www.olavsgaard.no/ Medlemmer Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Erik

Detaljer

Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør

Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi 2017-2022 Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør Nasjonal styringsmodell Nasjonal styringsmodell for e-helse og overordnede myndighet og roller Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Helge T. Blindheim Helsedirektoratet 6. november 2013 Innbyggernes Helse IKT «Jeg gruer meg til kneoperasjonen min. Lurer på hvor mange kneoperasjoner

Detaljer

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Status Nasjonal IKT Samarbeidsområder Ny

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 9/16 Beslutning Fra Saksbehandler Christine Bergland Bodil Rabben Forvaltningsstyring av nasjonale løsninger og oppstart av pilot for

Detaljer

Behov for e-helse, nasjonalt nivå?

Behov for e-helse, nasjonalt nivå? Behov for e-helse, nasjonalt nivå? Bjørn Astad Darlén Gjølstad 12. Juni 2014 Hamar Utfordringer og forventninger Medisin og samfunn Aldrende befolkning Flere pasienter med kroniske, sammensatte lidelser

Detaljer

Felles grunnmur for digitale tjenester. Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017

Felles grunnmur for digitale tjenester. Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017 Felles grunnmur for digitale tjenester Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017 Bygge grunnmur for bedre samhandling i sektoren Program Felles Infrastruktur og Arkitektur Samhandling Sikkerhetsinfrastruktur

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017 Produktstyre e-helsestandarder 14. juni 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 4/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 5/17 Oppsummering eksisterende meldingsstandarder - Drøfting prioritering

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 086-2015 OPPDATERT REGIONAL IKT-STRATEGI Forslag til vedtak: Styret slutter seg til at oppdatert versjon av IKT-strategi

Detaljer

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN Bilag 7 Helse Midt-Norge RHF Strategiske hovedmål HMN Innhold 1 Strategiske hovedmål... 3 1.1 Standardisering... 3 1.2 Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløp... 4 1.3 Journalsystemer i strukturert

Detaljer

Medisinsk Teknisk Utstyr & Velferdsteknologi

Medisinsk Teknisk Utstyr & Velferdsteknologi Medisinsk Teknisk Utstyr & Velferdsteknologi Presentasjon ved HMR 19-20.april 2017 Øyvind Høyland og Thor J. Bragstad HELSEPLATTFORMEN - for pasientens helsetjeneste Hva Helseplattformen skal gi oss (vedtatte

Detaljer

Samhandlingskonferanse Førde

Samhandlingskonferanse Førde Samhandlingskonferanse Førde Én innbygger én journal 20. april 2017 Én innbygger én journal Mobilitet Målsetting: Cloud Computing Én helhetlig og kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste.. 2 Mobilitet

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Vegen videre mot «én innbygger én journal»

Vegen videre mot «én innbygger én journal» Foreløpige arbeidsdokumenter Oppdatert per 7. januar Vegen videre mot «én innbygger én journal» Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi ehelse 2015, DND 27. april 2016 Innhold Om Direktoratet for e-helse

Detaljer

Internasjonale erfaringer i nasjonale e-helse prosjekter hva kan Norge lære av andre land i arbeidet med Én innbygger Én journal

Internasjonale erfaringer i nasjonale e-helse prosjekter hva kan Norge lære av andre land i arbeidet med Én innbygger Én journal Internasjonale erfaringer i nasjonale e-helse prosjekter hva kan Norge lære av andre land i arbeidet med Én innbygger Én journal Irene Olaussen, Seniorrådgiver Helsedirektoratet Nyborg strand, 7.10.2015

Detaljer

Referat fra møte 5.mars 2015.

Referat fra møte 5.mars 2015. Referat fra møte 5.mars 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 5.mars 2015 kl. 10.00-15.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere Christine

Detaljer

Orienteringsmøte til leverandører

Orienteringsmøte til leverandører Orienteringsmøte til leverandører Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 11.November 2013, Radisson Blu Plaza Hotell Program Kl. 11.30 Servering av enkel lunsj Kl. 11.50

Detaljer

Nasjonal e-helse-strategi og den nasjonale realiseringen av «Én innbygger - én journal» Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi

Nasjonal e-helse-strategi og den nasjonale realiseringen av «Én innbygger - én journal» Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Nasjonal e-helse-strategi og den nasjonale realiseringen av «Én innbygger - én journal» Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Nasjonal e-helse strategi En gjennomgang av status viser at mye er oppnådd

Detaljer

Én journal for hele helsetjenesten

Én journal for hele helsetjenesten Én journal for hele helsetjenesten Sist oppdatert 21.mars 2017 2 Om Helseplattformen o o o o «Helseplattformen» er programmet som skal anskaffe og innføre ny pasientjournal for hele Midt-Norge For første

Detaljer

Nasjonal styringsmodell for e-helse. Nasjonalt møte for EPJ-leverandører, 10. mars 2016

Nasjonal styringsmodell for e-helse. Nasjonalt møte for EPJ-leverandører, 10. mars 2016 Nasjonal styringsmodell for e-helse Nasjonalt møte for EPJ-leverandører, 10. mars 2016 Et enklere helse-norge Pådriver for gode e-helseløsninger To roller: Myndighet Leverandør Nasjonalt e-helsestyre 3

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 2/16 14.04.2016 14/16 Drøfting Fra Saksbehandler Christine Bergland Roar Olsen Strategi- og handlingsplan 2017 2020: innretning og organisering av arbeidet

Detaljer

Sak Tema Sakstype 1/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak Tema Sakstype 1/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Møte i NUIT Møte 1/2016 Dato 3.mars 2016 Tid 10:00 15:00 Sted Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1, Oslo Medlemmer Til stede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Erik Hansen (Helse Vest RHF)

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Status og veien videre. Kristin Standal Prosjektleder, Innføring og spredning

Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Status og veien videre. Kristin Standal Prosjektleder, Innføring og spredning Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet Status og veien videre Kristin Standal Prosjektleder, Innføring og spredning Overordnet målsetting; At nye tjenester og teknologi tas i bruk i norske kommuner

Detaljer

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT 1 Mandat Nasjonal IKT skal: Være spesialisthelsetjenesten sin arena for styring, koordinering og samordning

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

Én innbygger, én journal, og kjernejournal

Én innbygger, én journal, og kjernejournal Én innbygger, én journal, og kjernejournal 21.10.2016 Fylkesmannen i Telemark, Høstkonferansen 2016 Rune Røren, avd.direktør Innføring Bakgrunn Helsesektoren består av rundt 17.000 aktører fordelt på fire

Detaljer

Helsebyen hva skal vi bruke mulighetene til?

Helsebyen hva skal vi bruke mulighetene til? HELSE OG SOSIAL Helsebyen hva skal vi bruke mulighetene til? Medisin, helse, omsorg som grunnlag for ny næringsutvikling 21. mars 2017 Wenche P. Dehli Hvor trenger nye løsninger mest? - Mentale og kognitive

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Helsedatautvalget og Helsedataprogrammet

Helsedatautvalget og Helsedataprogrammet Helsedatautvalget og Helsedataprogrammet Marta Ebbing, HO21-rådet 14. september 2017 14.9.2017 Marta Ebbing 1 Hensikt med innlegget Presentere Helsedatautvalgets rapport Informere litt om det pågående

Detaljer

Vedlegg D - Prinsipper som beskriver innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten

Vedlegg D - Prinsipper som beskriver innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten Vedlegg D - Prinsipper som beskriver innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten, DIS. Oktober 2014 Prinsipper for prosjektet Innbyggertjenester

Detaljer

Nasjonalt arkitekturutvalg - Arkitekturutvalget

Nasjonalt arkitekturutvalg - Arkitekturutvalget Nasjonalt arkitekturutvalg - Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Sekreteriat ehelsegruppen ehelsegruppen Endringslogg Versjon Dato Endring 0.1 15.12.2011 Første versjon 1.0 Xx.xx.xxxx

Detaljer

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 4/2016 Dato 16. september 2016 Tid 10:00 16:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse)

Detaljer

Arild Pedersen (Helse Midt-Norge RHF) Marit E. Larssen (Giske kommune) Roger Schäffer (Folkehelseinstituttet) Endre Sandvik (Oslo kommune) (25.

Arild Pedersen (Helse Midt-Norge RHF) Marit E. Larssen (Giske kommune) Roger Schäffer (Folkehelseinstituttet) Endre Sandvik (Oslo kommune) (25. Møte i NUIT Møte 2/2016 Dato 25.-26.mai 2016 Tid 10:00 25.mai 15:00 26.mai Sted Olavsgaard hotell Medlemmer Til stede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Erik Hansen (Helse Vest RHF) Thomas Bagley

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 26. januar 2016 kl. 09:30 12:30 Sted: Møterom 10, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Arbeidsutvalget: Stein-Olav Gystad

Detaljer

Oversender høring - Digital sårbarhet - sikkert samfunn - NOU 2015:13 Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 9. desember 2015.

Oversender høring - Digital sårbarhet - sikkert samfunn - NOU 2015:13 Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 9. desember 2015. Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/8216 16/1070-15.03.2016 Oversender høring - Digital sårbarhet - sikkert samfunn - NOU 2015:13 Vi viser til Justis-

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Samhandling til beste for pasienten - kommuneperspektivet. Bjørn Arild Gram Nestleder i KS og ordfører i Steinkjer

Samhandling til beste for pasienten - kommuneperspektivet. Bjørn Arild Gram Nestleder i KS og ordfører i Steinkjer Samhandling til beste for pasienten - kommuneperspektivet Bjørn Arild Gram Nestleder i KS og ordfører i Steinkjer Der livet leves 428 kommuner 19 fylkeskommuner 500 bedrifter 444 000 ansatte 11 500 politikere

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet

Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet : Startside Alternativ 1 Helse- og omsorgsdepartementet Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet Bjørn Astad Oslo, 5. november 2015 else- og omsorgsdepartementet Utviklingstrekk

Detaljer

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Styremøte HMR 11.06.2014 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Trygghet Respekt Kvalitet Historisk 3 Utfordringer og trender Kunnskapsmengden dobles hvert annet år Pasientens

Detaljer

Sammen om digitalisering - samordning av digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Sammen om digitalisering - samordning av digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Sammen om digitalisering - samordning av digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Eldre befolkning Klima- og miljøutfordringer Teknologi Lavere oljeproduksjon

Detaljer

I takt mot samme mål. Samordning av arkitekturpraksis i spesialisthelsetjenesten. Hege Rob Moi, Nasjonal IKT HF KlinIKT,

I takt mot samme mål. Samordning av arkitekturpraksis i spesialisthelsetjenesten. Hege Rob Moi, Nasjonal IKT HF KlinIKT, I takt mot samme mål Samordning av arkitekturpraksis i spesialisthelsetjenesten Hege Rob Moi, Nasjonal IKT HF KlinIKT, 6.4.2017 Hvem er dere? Hvilke endringer har dere erfart? - Deltatt i prosjekter? -

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Nasjonal strategi for ehelse Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Noen store nasjonale satsninger på ehelse Kjernejournal Helseportal eresept Helsekort for gravide Automatisk

Detaljer

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Bergen 14. oktober 2009 Demografi eldrebølgen Antall personer over 67 og over. Registrert 1950-2002 og framskrevet 2003-2050 2007 2015 2025 2 3 4 Samhandling

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Digitalisering av helsetjenesten

Digitalisering av helsetjenesten Digitalisering av helsetjenesten DM Arena: Real World Evidence 19 oktober 2016 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Direktoratet for e-helse Innhold Teknologiske trender Én innbygger én journal Nasjonale

Detaljer

Et mer pasientorientert helsevesen KREFTFORENINGEN. Erik Dahl, Strategisk enhet

Et mer pasientorientert helsevesen KREFTFORENINGEN. Erik Dahl, Strategisk enhet Et mer pasientorientert helsevesen KREFTFORENINGEN Kreftreisen 2 Hva skal være førende for hvordan vi organiserer helsetjenesten og hvilke tjenester vi yter? Pasientenes behov og forutsetninger eller sektorens

Detaljer

Standardisering, utfordrende og nødvendig

Standardisering, utfordrende og nødvendig Standardisering, utfordrende og nødvendig Standardiseringsstrategi for perioden 2013-2018 Trondheim 18.9.13 Bakgrunn KITH ble virksomhetsoverdratt til Helsedirektoratet 1.1.2012 Viktig mål: styrke standardiseringsarbeidet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Produktstrategi for nasjonale digitale helseløsninger fokusområder for videre utvikling av e-resept, kjernejournal og helsenorge

Produktstrategi for nasjonale digitale helseløsninger fokusområder for videre utvikling av e-resept, kjernejournal og helsenorge Produktstrategi for nasjonale digitale helseløsninger fokusområder for videre utvikling av e-resept, kjernejournal og helsenorge Avdelingsdirektør Hilde Lyngstad 04.mai 2017 Nasjonal strategi for e-helse

Detaljer

Oppdragsbrev 2017: HOD og Helse Nord RHF

Oppdragsbrev 2017: HOD og Helse Nord RHF SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Oppdragsbrev 2017: HOD og Helse Nord RHF Saksnummer 4/2017 Avsender Senterleder Møtedato 23.03.2017 Bakgrunn for saken Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE), underlagt Helse

Detaljer

Nasjonal e-helsestrategi

Nasjonal e-helsestrategi Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Økt velstand, høyere levealder og digitalisering av samfunnet er med på å endre norsk helsevesen. Livskvalitet er ikke bare knyttet til god helse eller til graden av

Detaljer

Olav Valen Slåttebrekk (stedfortreder, Helsedirektoratet) Håkon Grimstad (Norsk Helsenett SF) Joakim Lystad (HOD) Bjørn Astad (HOD, sak 1-4)

Olav Valen Slåttebrekk (stedfortreder, Helsedirektoratet) Håkon Grimstad (Norsk Helsenett SF) Joakim Lystad (HOD) Bjørn Astad (HOD, sak 1-4) Møte i Nasjonalt e-helsestyre og SG Forprosjekt én innbygger én journal Møte 1/2016 Dato 11.-12. februar 2016 (møtet ble gjennomført i sin helhet 11.februar 2016) Tid 12:00 13:00 Sted Soria Moria Hotell,

Detaljer