Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 7. april 2009

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Feb. 27. Lov nr. 8 om endr. i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Feb. 27. Lov nr. 9 om endr. i skattelova Feb. 27. Lov nr. 10 om endr. i klimakvoteloven Mars 6. Lov nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) Mars 6. Lov nr. 12 om Statens finansfond Mars 6. Lov nr. 13 om Statens obligasjonsfond Mars 6. Lov nr. 14 om endr. i skatteloven mv. (kjeldeskatt på pensjonar mv.) Mars 6. Lov nr. 15 om endr. i lov 12. juni 1981 nr. 61 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter Mars 27. Lov nr. 16 om endr. i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv. (barnesakkyndig kommisjon) Feb. 27. Delvis ikrafts. av lov 17. juni 2005 nr. 89 om endringar i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og andre lover (Nr. 237) Feb. 27. Delvis ikrafts. av lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) (Nr. 242) Feb. 27. Deleg. av myndighet til Miljøverndepartementet etter lov om endringer i klimakvoteloven 8 (Nr. 247) Feb. 27. Ikrafts. av lov 12. desember 2008 nr. 102 om om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) (Nr. 256) Mars 6. Ikrafts. av lov 6. mars 2009 nr. 12 om Statens finansfond og lov 6. mars 2009 nr. 13 om Statens obligasjonsfond (Nr. 266) Mars 6. Deleg. av myndighet til Finansdepartementet etter lov om Statens finansfond 12 og lov om Statens obligasjonsfond 4 (Nr. 267) Mars 6. Ikrafts. av lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) (Nr. 269) Mars 12. Deleg. av myndighet til Vegdirektoratet etter vegtrafikkloven 19 annet ledd (Nr. 297) Mars 13. Ikrafts. av lov 30. januar 2009 nr. 7 om endringar i straffeprosessloven mv. (tingretten si handsaming av saker om ikkje vedtekne førelegg mv.) (Nr. 320) Mars 13. Deleg. av myndighet til Olje- og energidepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet etter lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster 2 annet ledd og 3 vedrørende undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster for lagring av CO 2 (Nr. 321) Mars 16. Ikrafttr. av lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) (Nr. 324) Mars 27. Ikrafts. av lov 19. desember 2008 nr. 108 om endringar i pasientskadeloven m.m. (dekking av advokatutgifter og forlengd søksmålsfrist) (Nr. 356) Forskrifter 2008 Des. 2. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole (Nr. 1655) Feb. 17. Forskrift om forbud mot import, utsetting, omsetning og hold av vasspest (Elodea canadensis) og smal vasspest (Elodea nuttallii) (Nr. 212) Feb. 20. Forskrift om opprettelse av soner for å bekjempe bluetongue (Nr. 215) Feb. 20. Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2009 (Nr. 216) Feb. 18. Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret (Nr. 232) Feb. 27. Forskrift om grasrotandel (Nr. 238) Feb. 25. Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv. (Nr. 240) Feb. 27. Forskrift om bruk av lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) på Svalbard (Nr. 243) Mars 3. Forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt (Nr. 259) Mars 3. Forskrift om siste utseilingsdato til vinterloddefisket i Barentshavet i 2009 (Nr. 260)

3 Mars 4. Forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2009 (Nr. 263) Mars 6. Forskrift om adgang til å delta i fangst av vågehval i 2009 (Nr. 265) Mars 6. Forskrift om regulering av fangst av vågehval i 2009 (Nr. 268) Mars 5. Forskrift om opptak til Høgskulen i Volda (Nr. 288) Mars 5. Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen i Volda (Nr. 289) Mars 5. Forskrift om krav til bachelorgraden ved Høgskolen Stord/Haugesund (Nr. 290) Mars 5. Forskrift om krav til mastergrad ved Høgskolen Stord/Haugesund (Nr. 291) Mars 9. Forskrift om delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven 19 første ledd for visse typer erverv av verdipapirer (Nr. 292) Mars 10. Forskrift om fordeling av begrensede trafikkrettigheter på luftfartens område (Nr. 293) Mars 11. Forskrift om utveksling av opplysninger mellom Arbeids- og velferdsetaten og pensjonsinnretninger, forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner (Nr. 294) Mars 12. Forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2009 (Nr. 298) Mars 12. Forskrift om satser for prisnedskriving til industrielt bearbeidede jordbruksvarer (Nr. 299) Mars 13. Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (Nr. 302) Mars 13. Forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking (Nr. 303) Mars 16. Midl. forskrift om unntak fra forskrift 26. januar 2004 nr. 304 om leveringsfrist for selvangivelse på papir (Nr. 322) Mars 17. Forskrift om gjennomføring av vedtak 2008/284/EF av 6. mars 2008 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «energi» i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog (TSI-ENERGI-HS) (Nr. 325) Mars 18. Forskrift om forvaltningen av Statens obligasjonsfond (Nr. 327) Mars 20. Forskrift om fangstdokumentasjon for makrellstørje (Thunnus thynnus), storøyet tunfisk (bigeye tuna/thunnus obesus) og sverdfisk (Xiphias gladius) (Nr. 332) Mars 5. Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) (Nr. 340) Mars 20. Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 482/2008 om opprettelse av et system for sikkerhetsbekreftelse av programvare for ytere av flysikringstjenester, og om endring i forskrift om felles krav for yting av flysikringstjenester (Nr. 347) Mars 27. Forskrift om dekning av pasienters utgifter til advokat etter pasientskadeloven 11 (Nr. 357) Endringsforskrifter 2009 Feb. 10. Endr. i forskrift om fartøykvoter og maksimalkvoter ved fiske etter kolmule i 2009 (Nr. 210) Feb. 12. Endr. i forskrift om fartøykvoter og maksimalkvoter ved fiske etter kolmule i 2009 (Nr. 211) Feb. 18. Endr. i forskrift om fartøykvoter og maksimalkvoter ved fiske etter kolmule i 2009 (Nr. 213) Feb. 18. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2009 (Nr. 214) Feb. 23. Endr. i forskrift om endring i forskrift om bruk av kjøretøy (Nr. 217) Jan. 23. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler (Nr. 230) Feb. 17. Endr. i forskrift om adgang til å permittere utover begrensningen i lønnspliktloven samt adgang til å utvide dagpengeperioden for samme tidsrom (Nr. 231) Feb. 25. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2009 (Nr. 233) Feb. 25. Endr. i forskrift om fartøykvoter og maksimalkvoter ved fiske etter kolmule i 2009 (Nr. 234) Feb. 26. Endr. i forskrift om nedsatt tollsats for konservesindustrien (Nr. 235) Feb. 26. Endr. i forskrift om kontroll med, overvåkning av bluetongue og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue (Nr. 236) Feb. 24. Endr. i forskrift om utvidet registrering av utleggsforretninger i Løsøreregisteret (utleggsregistreringsforskriften) (Nr. 239) Feb. 26. Endr. i forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo (Nr. 241) Feb. 27. Endr. i forskrift om iverksetting av matrikkelen (Nr. 244) Feb. 27. Endr. i forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) (Nr. 245) Feb. 27. Endr. i forskrift om særavgifter (Nr. 246) Feb. 27. Endr. i forskrift om opprettelse av soner for å bekjempe bluetongue (Nr. 255)...470

4 Mars 2. Endr. i forskrift om opprettelse av soner for å bekjempe bluetongue (Nr. 257) Mars 3. Endr. i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) (Nr. 258) Mars 3. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 261) Mars 4. Endr. i forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009 (Nr. 262) Mars 4. Endr. i forskrift om import av ferskt kjøtt av landpattedyr fra tredjestater (Nr. 264) Mars 9. Endr. i forskrift om førerkort m.m. og forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (Nr. 270) Feb. 10. Endr. i forskrift om vaksinasjon av husdyr, vilt, fisk og andre akvatiske dyr (vaksinasjonsforskriften) (Nr. 287) Mars 11. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2009 (Nr. 295) Mars 11. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk i fiskevernsonen ved Svalbard i 2009 (Nr. 296) Mars 13. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk (Nr. 300) Mars 13. Endr. i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (Nr. 301) Mars 13. Endr. i forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) (Nr. 304) Mars 16. Endr. i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009 (Nr. 305) Feb. 24. Endr. i forskrift om hvilke fag som er lagt under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring (Nr. 317) Mars 11. Endr. i forskrift om kvotefaktor i fisket etter vinterlodde i Barentshavet i 2009 (Nr. 318) Mars 12. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2009 (Nr. 319) Mars 16. Endr. i forskrift om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse (Nr. 323) Mars 17. Endr. i forskrift om kvotefaktor i fisket etter vinterlodde i Barentshavet i 2009 (Nr. 326) Mars 19. Endr. i forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontaktforskriften) (Nr. 328) Mars 19. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2009 (Nr. 329) Mars 13. Endr. i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (Nr. 330) Mars 17. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 331) Mars 20. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2009 (Nr. 333) Mars 11. Endr. i forskrifter om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av visse levende pattedyr (Nr. 341) Mars 18. Endr. i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (Nr. 343) Mars 19. Endr. i forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (Nr. 344) Mars 19. Endr. i forskrift om inspeksjon på bakken av luftfartøy (Nr. 345) Mars 19. Endr. i forskrift om fartøykvoter og maksimalkvoter ved fiske etter kolmule i 2009 (Nr. 346) Mars 20. Endr. i forskrift om kvotefaktor i fisket etter vinterlodde i Barentshavet i 2009 (Nr. 348) Mars 24. Endr. i forskrift om fastsetting og endring av årlig framtidig inntekt for alderspensjonister mellom 68 og 70 år (Nr. 349) Mars 24. Endr. i forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) (Nr. 350) Mars 24. Endr. i forskrift begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (Nr. 351) Mars 25. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS (Nr. 353) Mars 26. Endr. i forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009 (Nr. 354) Mars 27. Endr. i forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander (Nr. 355) Diverse 2009 Mars 20. Deleg. av myndighet etter forskrift om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda til Helse- og omsorgsdepartementet (Nr. 334)

5 Mars 12. Opph. av forskrift om tilbakebetaling av avgift på overføring av eiendomsrett og bruksrett til fast eiendom m.v. i utlandet (Nr. 342) Mars 24. Vedtak om fastsettelse av alternativ instrumentidentifikator (Nr. 352) Rettelser Nr. 12/2007 s. 1669, 1670, 1671 (i forskrift 7. desember 2007 nr om dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overføringer) Nr. 4/2008 s. 627 (i lov 11. april 2008 nr. 9 om endringer i lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) Nr. 1/2009 s. 157 (i forskrift 22. desember 2008 nr om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum) Oversikt over rettelser omslagsside Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside

6 27. feb. Lov nr NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 7. april 2009 Nr feb. Lov nr Lov om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Ot.prp.nr.31 ( ), Innst.O.nr.44 ( ) og Besl.O.nr.59 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 13. og 19. februar Fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Kunngjort 27. februar 2009 kl Endring i følgende lov: Lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering. I I lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering skal 3 nr. 1 (Arbeidsgiverperiode) første ledd bokstav a lyde: a) 5 arbeidsdager ved hel permittering og ved minst 40 % reduksjon av arbeidstiden Loven trer i kraft 1. april II 27. feb. Lov nr Lov om endringar i skattelova Ot.prp.nr.30 ( ), Innst.O.nr.43 ( ) og Besl.O.nr.58 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 13. og 19. februar Fremmet av Finansdepartementet. Kunngjort 27. februar 2009 kl Endringer i følgende lov: Lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer: I nytt tredje ledd skal lyde: (3) Driftsmiddel som nevnt i saldogruppe d og som er ervervet i 2009, kan i ervervsåret, i tillegg til avskrivning etter første ledd, avskrives med inntil 10 prosent av kostpris. TIlsvarende gjelder påkostning på driftsmiddel i saldogruppe d foretatt i 2009, jf tredje ledd. II annet ledd skal lyde: (2) Følgende kostnader gir grunnlag for fradrag, dersom de også er fradragsberettiget etter kapittel 6: a. Skattyters kostnader til egenutført forsknings- og utviklingsprosjekt, begrenset til 5,5 millioner kroner i inntektsåret. Prosjektet må være godkjent av Norges forskningsråd. b. Skattyters kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekt utført av forskningsinstitusjoner godkjent av Norges forskningsråd, begrenset til 11 millioner kroner i inntektsåret. Prosjektet må være godkjent av Norges forskningsråd. Samlet fradragsgrunnlag etter bokstav a og b skal ikke overstige 11 millioner kroner i inntektsåret.

7 27. feb. Lov nr Nye til med deloverskrift skal lyde: Fradrag i skatt for underskudd for inntektsårene 2008 og 2009 III Anvendelsesområde for bestemmelsene om skattefradrag for underskudd for inntektsårene 2008 og 2009 (1) Bestemmelsene i til gjelder for selskap mv. som nevnt i 2 2 første ledd. (2) Bestemmelsene gjelder også for selskap mv. som tilsvarer selskap mv. som nevnt i 2 2 første ledd, og som er skattepliktig etter 2 3 første ledd bokstav b eller etter petroleumsskatteloven 2, jf. 1. (3) Bestemmelsene gjelder ikke for selskap som er stiftet i inntektsåret etter bestemmelsene om skattefri omdanning av virksomhet, jf (4) Bestemmelsene gjelder ikke for selskap mv. som er oppløst i inntektsåret Skattefradrag for underskudd for inntektsårene 2008 og 2009 (1) Det gis fradrag i skatt for 28 prosent av udekket underskudd for inntektsårene 2008 og 2009 som omfattes av 6 3 første ledd, dersom skattyter ikke krever unntak fra denne bestemmelsen. (2) Hvis skattyter åpner offentlig akkordforhandling eller oppnår underhåndsakkord med en eller flere av sine kreditorer, skal skattefradrag som nevnt i første ledd bare gis for den del av underskuddet som overstiger det ettergitte gjeldsbeløpet. (3) Det gis ikke fradrag i skatt som nevnt i første ledd for underskudd fastsatt etter bestemmelsene i (4) Det gis ikke fradrag i skatt som nevnt i første ledd for udekket underskudd i virksomhet som er oppstått i året for opphør av denne virksomheten. (5) Denne paragraf gjelder ikke for inntekt av skogbruk, jf Maksimalt fradragsbeløp (1) Det gis ikke fradrag i skatt for udekket underskudd som overstiger alminnelig inntekt for det forutgående året og det nest forutgående året. Ved beregning av maksimalt skattefradrag etter forrige punktum skal korreksjonsinntekt etter 10 5 ikke inngå i alminnelig inntekt. Samlet underskudd som gir grunnlag for fradrag i skatt for inntektsårene 2008 og 2009 kan ikke overstige samlet inntekt for perioden 2006 til (2) Det gis ikke fradrag i skatt for udekket underskudd som overstiger 20 millioner kroner. Beløpsgrensen gjelder for hvert av inntektsårene 2008 og (3) Når fusjon er gjennomført i inntektsåret, skal det ved beregning av beløpsgrensen etter første ledd gjøres tillegg for det overdragende selskapets alminnelige inntekt for det forutgående året og det nest forutgående året. Når fusjon er gjennomført i året forut for inntektsåret, skal det ved beregning av beløpsgrensen etter første ledd gjøres tillegg for det overdragende selskapets alminnelige inntekt for det nest forutgående året. (4) Når fisjon er gjennomført i inntektsåret, foretas en fordeling av det overdragende selskapets alminnelige inntekt for det forutgående året og det nest forutgående året ved beregning av beløpsgrensen etter første ledd. Inntekten fordeles i samme forhold som nominell og innbetalt selskapskapital er fordelt mellom selskapene. Beløpsgrensen for tilbakeføring på 20 millioner kroner per underskuddsår, jf. annet ledd, fordeles mellom selskapene i samme forhold. (5) Når fisjon er gjennomført i året forut for inntektsåret, foretas en fordeling av det overdragende selskapets alminnelige inntekt for det nest forutgående året i samme forhold som nominell og innbetalt selskapskapital er fordelt mellom selskapene Skatteavregning, endring av ligning mv. (1) Fastsatt fradrag skal utbetales ved avregningsoppgjøret etter skattebetalingsloven. Fradraget likestilles med tilbakebetalt skatt etter skattebetalingsloven 11 5 annet ledd. (2) Underskudd til fremføring fra 2008 og 2009 til senere år, jf. 14 6, reduseres med et beløp tilsvarende det beløpet som ligger til grunn for skattefradraget. (3) Ved beregning av maksimalt kreditfradrag, jf , for inntektsårene fra og med 2009 til og med 2012, skal det ses bort fra reduksjon av underskudd til fremføring etter annet ledd. (4) Det kan ikke tas opp spørsmål om endring av ligning, jf. ligningsloven kapittel 9, som gjelder skattefradrag for underskudd i 2008 og 2009, i tilfeller der skattyter som følge av endring av ligning for et år forut for inntektsåret får redusert eller økt grunnlag for skattefradrag, jf første ledd Forskrift Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av til IV Endringen under I trer i kraft straks med virkning for inntektsåret 2009, og oppheves med virkning fra og med inntektsåret Endringen under II trer i kraft fra den tid departementet bestemmer. Endringene under III trer i kraft straks med virkning for inntektsårene 2008 og 2009, likevel slik at bestemmelsen i tredje ledd skal gjelde ved beregning av maksimalt kreditfradrag for inntektsårene fra og med 2009 til og med 2012.

8 27. feb. Lov nr feb. Lov nr Lov om endringer i klimakvoteloven Ot.prp.nr.19 ( ), Innst.O.nr.39 ( ) og Besl.O.nr.57 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 12. og 19. februar Fremmet av Miljøverndepartementet. Jf. EØS-avtalen vedlegg XX kap. III nr. 21al (direktiv 2003/87/EF). Kunngjort 27. februar 2009 kl Endringer i følgende lov: Lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven). I I lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) gjøres følgende endringer: 3 skal lyde: 3. (utslipp som omfattes av denne loven) Loven gjelder utslipp av CO 2 i forbindelse med a) energiproduksjon b) raffinering av mineralolje c) produksjon av koks d) produksjon og bearbeiding av jern og stål, herunder røsting og sintring av jernmalm e) produksjon av sement, kalk, glass, glassfiber og keramiske produkt f) produksjon av papir, papp og papirmasse fra tre eller andre fibermaterialer. Loven gjelder likevel ikke for utslipp fra forbrenning av biomasse og fra energiproduksjon som nevnt i første ledd bokstav a) ved forbrenning av farlig avfall og avfall som er belagt med sluttbehandlingsavgift. Kongen kan i forskrift gi bestemmelser om at utslipp omfattet av første ledd fra produksjonsenheter med kapasitet under en fastsatt grense skal være unntatt fra denne lov, herunder bestemmelser om at flere produksjonsenheter som står i nær driftsmessig eller fysisk sammenheng skal vurderes under ett ved beregningen av kapasiteten. Kongen kan i forskrift gi bestemmelser om at utslipp av CO 2 fra virksomhet som ikke er nevnt i første ledd og utslipp av andre klimagasser enn CO 2 fra andre nærmere angitte virksomheter skal være omfattet av denne loven, herunder gi andre regler om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2012 enn det som følger av 7 og 8 for virksomheter og sektorer som inntas i kvotesystemet i medhold av bestemmelsen. 4 skal lyde: 4. (kvoteplikt) Den som driver virksomhet som nevnt i 3 eller i forskrifter gitt i medhold av loven, er kvotepliktig etter denne lov og må innlevere kvoter tilsvarende sine kvotepliktige utslipp i samsvar med bestemmelsene i 13. I tillegg kreves tillatelse etter forurensningsloven skal lyde: 7. (tildeling av kvoter vederlagsfritt for perioden 2008 til 2012) Vederlagsfrie kvoter for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2012 tildeles etter følgende prinsipper: a) Landbasert virksomhet som ikke er underlagt lov om avgift på utslipp av CO 2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen og som har fått utstedt særskilt utslippstillatelse etter forurensningsloven 11 annet ledd før notifiseringen av den norske tildelingsplanen, skal tildeles vederlagsfrie kvoter i henhold til 8. Ved tildelingen kan det tas særlig hensyn til anlegg som reduserer samlede utslipp av klimagasser gjennom å utnytte overskuddsgass fra landbasert industri som ikke er regulert gjennom kvotesystem eller avgift. b) Annen kvotepliktig virksomhet skal ikke tildeles vederlagsfrie kvoter for perioden 1. januar 2008 til 31. desember Det settes av en kvotereserve for vederlagsfri tildeling til høyeffektive kraftvarmeverk. Kongen gir nærmere bestemmelser om størrelsen på denne reserven, hvilke typer virksomheter som kan søke og øvrige kriterier som skal ligge til grunn for tildelingen etter dette ledd. 8 skal lyde: 8. (tildeling av kvoter vederlagsfritt) Forurensningsmyndighetene treffer vedtak om hvor mange kvoter som skal tildeles den enkelte kvotepliktige for perioden 1. januar 2008 til 31. desember For virksomhet igangsatt senest 31. desember 2001, skal kvoter tildeles vederlagsfritt etter 7 tilsvarende 100 prosent av den kvotepliktiges gjennomsnittlige prosessutslipp og 87 prosent av den kvotepliktiges gjennomsnittlige utslipp fra bruk av energivare i de årene virksomheten har vært i drift i perioden 1. januar 1998 til 31. desember 2001.

9 6. mars Lov nr For virksomhet som er igangsatt etter 31. desember 2001, og som har hatt utslipp i minst ett kalenderår i perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2007, skal kvoter tildeles vederlagsfritt etter 7 tilsvarende 100 prosent av den kvotepliktiges gjennomsnittlige prosessutslipp og 87 prosent av den kvotepliktiges gjennomsnittlige utslipp fra bruk av energivare i de årene virksomheten har vært i drift i perioden 1. januar 2002 til 31. desember For øvrig tildeles virksomheter kvoter vederlagsfritt etter 7 på grunnlag av følgende normer: a) Produksjon av elektrisk kraft: Kvoter = (354 tonn CO 2 / GWh * MW elektrisk kraft * timer * 0,85) / b) Produksjon av varme: Kvoter = (180 tonn CO 2 / GWh * MW varme * timer * 0,85) / c) Produksjon av kalk: Kvoter = 0,4258 tonn CO 2 / tonn kalkstein * kapasitet (tonn kalkstein/timer) * timer * 1 d) Normert driftstid ved andre kraftverk enn høyeffektive kraftvarmeverk er timer. Normert driftstid ved reservekraftverk og annen reservekapasitet er 0 timer. e) For ilandføringsterminaler skal relevante formler suppleres med en lastfaktor på 0,55. Kongen kan i forskrift fastsette ytterligere normer for beregning av den vederlagsfrie tildelingen av kvoter, herunder spesifikke lastfaktorer og driftstider for enkelte bransjer. Forurensningsmyndighetene skal tildele kvoter for utslipp fra fakkel svarende til det som er sikkerhetsmessig nødvendig. Dersom utslippene fra virksomhet som nevnt i annet ledd har blitt vesentlig økt som følge av vesentlige endringer av virksomhetens art eller omfang etter 1. januar 2002, men før 28. mars 2008, kan virksomheten få tildelt kvoter vederlagsfritt etter 7. Vederlagsfrie kvoter tildeles tilsvarende 100 prosent av den kvotepliktiges gjennomsnittlige prosessutslipp og 87 prosent av den kvotepliktiges gjennomsnittlige utslipp fra bruk av energivare i de årene virksomheten har vært i drift i perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2007 etter at de vesentlige endringene i art eller omfang fant sted. Dersom de vesentlige endringene i art eller omfang har funnet sted etter 1. januar 2007, kan virksomheten få tildelt kvoter vederlagsfritt etter 7 på grunnlag av normene som fremgår av fjerde ledd. Tildelingsvedtaket gjøres betinget av at forurensningsmyndighetene ved den årlige utdelingen av kvoter etter 9 ikke finner at den kvotepliktige virksomheten er nedlagt og at virksomheten har tillatelse etter forurensningsloven første ledd annet punktum skal lyde: Utdelingen av kvoter skjer ved at forurensningsmyndighetene innen 28. februar hvert år underretter Det norske registeret for klimakvoter om at et angitt antall kvoter skal overføres til den kvotepliktiges konto i registeret. 13 første ledd skal lyde: Den kvotepliktige skal innen 30. april hvert år overføre et antall kvoter som svarer til virksomhetens rapporteringspliktige utslipp det foregående året, til en nærmere angitt oppgjørskonto i registeret. Loven trer i kraft straks. II 6. mars Lov nr Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) Ot.prp.nr.3 ( ), Innst.O.nr.42 ( ) og Besl.O.nr.56 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 10. og 19. februar Fremmet av Finansdepartementet. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 23b (direktiv 2005/60/EF). Kunngjort 6. mars 2009 kl Følgende lov oppheves: Lov 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven). Endring i følgende lov: Lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Lovens formål Lovens formål er å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorhandlinger. 2. Definisjoner I denne lov forstås med: 1. rapporteringspliktige: personer som nevnt i 4, 2. transaksjon: enhver overføring, formidling, ombytting eller plassering av formuesgoder, 3. reelle rettighetshavere: fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer en kunde eller som en transaksjon gjennomføres på vegne av. En fysisk person skal i alle tilfelle regnes som reell rettighetshaver dersom vedkommende:

10 6. mars Lov nr a) direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25 prosent av eierandelene eller stemmene i et selskap, unntatt selskap som har finansielle instrumenter opptatt til notering på et regulert marked i EØSstat eller er underlagt informasjonsplikt tilsvarende det som gjelder ved notering på et regulert marked i EØS-stat, b) utøver kontroll over ledelsen av en juridisk person på annen måte enn nevnt i bokstav a, c) ifølge vedtekter eller på annet grunnlag skal motta 25 prosent eller mer av formuesgodene i en stiftelse, et fond eller en tilsvarende juridisk person eller formuesmasse, d) har hovedinteressen av opprettelsen eller forvaltningen av en stiftelse, et fond eller en tilsvarende juridisk person eller formuesmasse, eller e) utøver kontroll over mer enn 25 prosent av formuesgodene i en stiftelse, et fond eller en lignende juridisk person eller formuesmasse. 4. tilbydere av virksomhetstjenester: fysiske og juridiske personer som tilbyr en eller flere av følgende tjenester: a) oppretter selskaper og andre juridiske personer, b) opptrer som tillitsvalgte eller ledende ansatte i selskap, deltaker i ansvarlig selskap eller kommandittselskap, eller lignende posisjoner i andre typer juridiske personer, c) besørger forretningsadresser, administrative adresser eller postadresser og dertil knyttede tjenester for juridiske personer, d) administrerer eller forvalter fond eller tilsvarende formuesmasser, e) opptrer som aksjeeiere for tredjeperson, med mindre denne er et selskap som har finansielle instrumenter opptatt til notering på et regulert marked i EØS-stat eller er underlagt informasjonsplikt tilsvarende det som gjelder ved notering på et regulert marked i EØS-stat, eller f) sørger for at andre personer opptrer i posisjoner som nevnt i bokstav b, d og e. 3. Geografisk virkeområde Loven gjelder for rapporteringspliktige som er etablert i Norge, herunder filialer av utenlandske foretak. Loven gjelder for Svalbard og Jan Mayen. Departementet kan i forskrift fastsette at deler av loven ikke skal gjelde på Svalbard og Jan Mayen og fastsette særlige regler for disse områdene for fremme av lovens formål. 4. Rapporteringspliktige Loven gjelder for følgende juridiske personer: 1. finansinstitusjoner, 2. Norges Bank, 3. e-pengeforetak, 4. foretak som driver virksomhet som består i overføring av penger eller pengefordringer, 5. verdipapirforetak, 6. forvaltningsselskaper for verdipapirfond, 7. forsikringsselskaper, 8. foretak som driver forsikringsformidling som ikke er gjenforsikringsmegling, 9. postoperatører ved formidling av verdisendinger, 10. verdipapirregistre, og 11. foretak som driver depotvirksomhet. Loven gjelder også for følgende juridiske og fysiske personer i utøvelsen av deres yrke: 1. statsautoriserte og registrerte revisorer, 2. autoriserte regnskapsførere, 3. advokater og andre som ervervsmessig eller stadig yter selvstendig juridisk bistand, når de bistår eller opptrer på vegne av klienter ved planlegging eller utføring av finansielle transaksjoner eller transaksjoner som gjelder fast eiendom eller gjenstander med verdi over kroner, 4. eiendomsmeglere og boligbyggelag når det drives eiendomsmegling, 5. foretak som mot vederlag tilbyr tilsvarende tjenester som nevnt i nr. 1 til 4, 6. tilbydere av virksomhetstjenester, og 7. forhandlere av gjenstander, herunder auksjonsforretninger, kommisjonærer og lignende, ved transaksjoner i kontanter på norske kroner eller mer eller et tilsvarende beløp i utenlandsk valuta. Loven gjelder også for foretak og personer som utfører tjenester på vegne av eller for personer som nevnt i første og annet ledd. Når advokater opptrer som bostyrere, gjelder bestemmelsene i 17, 18, 20, 21, 27 og 28. Departementet kan i forskrift fastsette unntak fra enkelte eller flere av bestemmelsene i loven for visse rapporteringspliktige. Departementet kan i forskrift la enkelte eller flere av bestemmelsene i loven få anvendelse for forhandlere av gjenstander ved transaksjoner over bestemte beløpsgrenser ved bruk av nærmere angitte typer betalingsmiddel. Departementet kan i forskrift fastsette regler som nærmere angir hvem som er omfattet av 4 første og annet ledd og regler som gir loven anvendelse for foretak som driver spillvirksomhet, inkassoforetak, pensjonskasser og formidlere av andeler i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper.

Nr. 9 2003 Side 1343 1497 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2003 Side 1343 1497 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2003 Side 1343 1497 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 11. juli 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Juni. 20. Lov nr. 40 om

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Innholdsfortegnelse

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Innholdsfortegnelse Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Innholdsfortegnelse Alminnelig del...3 1. Innledning... 3 1.1 De viktigste endringene i hvitvaskingsregelverket og regelverkets

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Innledning Den 1. januar 2004 trådte ny hvitvaskingslov og tilhørende forskrift i kraft. Det nye hvitvaskingsregelverket

Detaljer

Nr. 4 2009 Side 549 666 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2009 Side 549 666 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2009 Side 549 666 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 13. mai 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 April 3. Lov nr. 17 om endr.

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Nr. 12 2007 Side 1609 1825 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12-2007 Utgitt 11. januar 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Des. 14. Lov nr. 98

Detaljer

Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)

Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 7 3.5.3 Vedlegg I til det konsoliderte bank direktiv...

Detaljer

Nr. 6 2010 Side 917 1146 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2010 Side 917 1146 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2010 Side 917 1146 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 9. juni 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Mai. 7. Lov nr. 15 om endr.

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

Nr. 3 2014 Side 305 474 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2014 Side 305 474 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2014 Side 305 474 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 24. april 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Feb. 28. Lov nr. 2 om endr.

Detaljer

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 15. mai 2007 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 April 13. Lov nr. 14 om endr.

Detaljer

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 15. oktober 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Sept. 12. Lov nr. 75 om

Detaljer

Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 11. mars 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Jan. 2008 Nov. Nov. Des.

Detaljer

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)... 3 Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner... 4 Kapittel 1. Formål og virkeområde... 4 Kapittel 2. Definisjoner... 6 Del 2. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 28. juli 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Juni 30. Lov nr. 36 om

Detaljer

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2003 Side 307 476 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 26. mars 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Feb. 14. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13-2008 Utgitt 14. januar 2009 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Des. 5. Lov nr. 82

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Utgitt 20. januar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 21. Lov nr.

Detaljer

Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 Utgitt 29. oktober 2010 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Sept. 3. Lov nr. 52 om

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 12. mars 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Jan. 9. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Nr. 1 2004 Side 1 171 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2004 Side 1 171 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2004 Side 1 171 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 9. februar 2004 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Jan. 9. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Nr. 45 2011 Side 593-718 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 45 2011 Side 593-718 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 45 2011 Side 593-718 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 1. juli 2011 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Mai. 13. Lov nr. 14 om endr.

Detaljer

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 23. desember 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 9. Lov nr. 107

Detaljer

Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2006 Utgitt 30. januar 2007 Dette er siste hefte i 2006-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 22. juli 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Juni 19. Lov nr. 38 om endr.

Detaljer

Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 Utgitt 10. desember 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Nov. 14. Lov nr.

Detaljer

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer