Høringsnotat vedrørende forskrift om plikt for Finanstilsynet til ukrevd å gi Skattedirektoratet opplysninger om finansielle instrumenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsnotat vedrørende forskrift om plikt for Finanstilsynet til ukrevd å gi Skattedirektoratet opplysninger om finansielle instrumenter"

Transkript

1 Høringsnotat vedrørende forskrift om plikt for Finanstilsynet til ukrevd å gi Skattedirektoratet opplysninger om finansielle instrumenter 1. Innledning og sammendrag Skattedirektoratet foreslår en ordning hvor Finanstilsynet ukrevd skal innberette opplysninger til direktoratet om transaksjoner i finansielle instrumenter, som verdipapirforetakene rapporterer til Finanstilsynet. Opplysninger fra tredjeparter er viktige for ligningsbehandlingen og for å sikre etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene. Hvert år mottar Skattedirektoratet opplysninger fra Verdipapirsentralen om registrerte finansielle instrumenter. En stadig større andel av skattyternes beholdning av og transaksjoner i slike instrumenter blir imidlertid ikke registrert i verdipapirregister, og omfattes derfor ikke av den ukrevde oppgaveplikten. I en slik situasjon må ligningskontroll basert på tredjemannsopplysninger isteden gjennomføres ved at det rettes særskilt henvendelse om innhenting av opplysninger fra verdipapirforetaket mv. Mange av disse opplysningene har imidlertid verdipapirforetakene allerede rapportert til Finanstilsynet i forbindelse med gjennomføring av direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-direktivet). Det foreslås derfor at Finanstilsynet skal rapportere disse opplysningene videre til Skattedirektoratet. Det er en kostnadsbesparende ordning at skattemyndighetene kan gjenbruke de opplysningene som verdipapirforetakene allerede har innsendt til myndighetene, ved at det gis tilgang til opplysningene fra Finanstilsynets register. 2. Gjeldende rett Ligningsmyndighetene kan kreve at finansinstitusjoner, verdipapirforetak m. fl. opplyser om bl.a. kundenes transaksjoner i verdipapirer, jf. ligningsloven 6-2 nr. 1. Bestemmelsen gir også adgang til å kreve opplysninger om ikke navngitte personer, for eksempel alle som har investert i en bestemt type finansielt instrument. Verdipapirforetak er etter verdipapirhandelloven 10-18, jf. verdipapirforskriften 10-37, pliktige til å rapportere til Finanstilsynet alle transaksjoner i finansielle instrumenter notert på regulert marked og derivat med finansielt instrument notert på regulert marked som underliggende. Rapporteringspliktige data er bl.a. kunde- og instrumentidentifikasjon, pris, volum og tidspunkt for handelen. Transaksjonene rapporteres og lagres i tilsynets Transaction Reporting System (TRS). Ligningsmyndighetene kan i dag med hjemmel i ligningsloven 6-3 nr. 2 bokstav b kreve å få oversendt slike innrapporterte opplysninger fra Finanstilsynet, men med begrensninger som fremgår av ligningsloven 6-3 nr 3. Finansdepartementet kan i henhold til ligningsloven 6-3 nr. 3 gi forskrift om at opplysninger skal gis etter nr. 1 og nr. 2 a, b og c om ikke navngitt person, bo, selskap eller innretning. I henhold til 6-10 kan departementet gi forskrift om hvordan opplysningene skal gis. Departementet har meddelt Skattedirektoratet at direktoratet vil bli delegert myndighet til å gi forskrift. 1

2 3. Bakgrunn for forslaget Dagens ordning med forhåndsutfylt selvangivelse, ligning og ligningskontroll forutsetter en omfattende og kvalitativ god rapportering av tredjemannsopplysninger fra banker, arbeidsgivere m.fl. En del av opplysningene anvendes til de forhåndsutfylte selvangivelsene, mens andre opplysninger tjener til kontroll av om skattyter har oppfylt sin opplysningsplikt og som grunnlag for informasjonstiltak overfor ulike skattytergrupper. Når det gjelder ukrevde opplysninger til skatteetaten om transaksjoner i og beholdning av verdipapir/finansielle instrumenter, er disse i hovedsak begrenset til det som måtte være registrert i verdipapirregisteret, se ligningsloven 5-4. Dette medfører at investeringer i verdipapirer registrert i utenlandske verdipapirregistre eller i derivater som ikke er registrert i norsk verdipapirsentral, ikke rapporteres til skatteetaten. Skatteunndragelsesutvalget påpekte i NOU 2009: 4 Tiltak mot skatteunndragelser side 84 at 80 prosent av nordmenns salg av finansielle instrumenter ikke ville være registrert i verdipapirsentralen innen perioden Selv om andre og nyere overslag viser en lavere prosentandel, vil den ordinære rapporteringen i henhold til ligningsloven 5-4 ikke lenger gi de nødvendige opplysningene om transaksjoner i og beholdning av verdipapir/finansielle instrumenter. I øvrige nordiske land er oppgaveplikt for slike opplysninger lagt på den finansielle sektor (banker, forsikringsselskaper, meglere mv.). Anvendelsesområdet i ligningsloven 5-4 ble ved lov 13. desember 2013 nr. 113 utvidet til også å omfatte verdipapirforetak og "andre som tar del i forvaltningen eller omsetningen av finansielle instrumenter eller andre finansielle produkter for andres regning som ledd i sin forretningsvirksomhet". Lovendringen forutsettes satt i kraft innen 1. juli 2014 for å hjemle nye bestemmelser som følge av FATCA-avtalen mellom Norge og USA. Skattedirektoratets forslag til utvidelse av opplysningsplikten i samleforskriften 5-4 er utformet slik at den omfatter samtlige kunder, men vil i første omgang bli begrenset til bare å gjelde opplysninger som skal sendes til amerikanske skattemyndigheter. Det vil ta noe tid å få på plass systemløsninger for rapportering på samtlige kunder, noe som er nødvendig før opplysningspliktene kan utvides til også å omfatte norske kunder. På kort sikt kan skatteetatens behov for opplysninger imøtekommes ved at opplysninger som allerede er rapportert til annen offentlig myndighet, Finanstilsynet, videreformidles til skatteetaten. Pålegg til verdipapirforetakene om utlevering av opplysninger etter ligningsloven 6-2 kan da begrenses til tilfeller hvor ligningsmyndighetene har behov for andre eller mer utfyllende tredjemannsopplysninger enn de som er rapportert i henhold til verdipapirhandelloven. Videre kan det være behov for verifikasjon av de opplysninger som er rapportert til Finanstilsynet hvis de avviker fra opplysningene skattyter selv holder fast ved er riktige. Dessuten inneholder TRSregisteret enkelte andre kontrollopplysninger om blant annet instrumenttyper og handelsplasser enn det som er omfattet av den foran nevnte endring i ligningsloven 5-4. Opplysningene vil også være til stor nytte for skatteetaten ved at de er tilgjengelige på et tidligere tidspunkt. 4. Vurderinger og forslag Innledende vurderinger Opplysninger om transaksjoner i finansielle instrumenter notert på regulert marked rapporteres i dag til Finanstilsynets Transaction Reporting System (TRS). Tilgang til opplysninger fra TRS muliggjør gjenbruk av data rapportert til annen offentlig myndighet. Så langt opplysningene rekker, vil de gi ligningsmyndighetene det informasjonstilfang som ellers måtte fremskaffes ved at det hentes inn store datamengder fra det enkelte verdipapirforetak. Etter Skattedirektoratets oppfatning taler effektivitetshensyn for at TRS-opplysningene i første rekke innhentes fra Finanstilsynet hvor de allerede er samlet, enn fra de verdipapirforetak som allerede har meldt inn sine transaksjoner til en offentlig myndighet. Dette innebærer at næringslivet ikke påføres kostnader i forbindelse med unødvendig dobbeltrapportering. 2

3 TRS-systemet håndterer mottak og lagring av rapporterte transaksjoner fra finansinstitusjoner og inneholder alle innrapporterte transaksjoner fra verdipapirforetak med norsk konsesjon (eksklusiv filial i utlandet) og utenlandske filialer i Norge. Opplysningene er imidlertid ikke i en slik form at de kan benyttes direkte til forhåndsutfylling i selvangivelsen. De kan likevel gi ligningsmyndighetene det informasjonstilfang som er nødvendig for målrettede kontroller som ellers måtte skaffes til veie fra det enkelte verdipapirforetak. Skattedirektoratet vil peke på at rapportering til ligningsmyndighetene vil i seg selv kunne ha en forebyggende effekt, og medføre at inntekt og formue i finansielle instrumenter blir oppgitt til beskatning i større grad enn i dag. Samtidig vil kontrollen av beskatningsgrunnlaget bli betydelig effektivisert. Ligningsmyndighetene kan i dag, med hjemmel i ligningsloven 6-3 nr. 2 bokstav b, kreve å få oversendt slike innrapporterte opplysninger fra Finanstilsynet. Imidlertid er det nå ønskelig at opplysningene oversendes på regelmessig basis uten at det stilles krav til hvilke skattytere man ønsker opplysning om. Dette forutsetter at det i medhold av ligningsloven 6-3 nr. 3 gir forskrift om ukrevd rapportering. Direktoratet foreslår at det gis slik forskrift, se punkt 6. Hvilke opplysninger som foreslås innberettet Verdipapirforetakenes rapporteringsplikt til Finanstilsynet omfatter transaksjoner i finansielle instrumenter notert på regulert marked, jf. verdipapirhandelloven Rapporteringsplikten omfatter også derivater med noterte instrumenter som underliggende objekt. Rapporten skal inneholde opplysninger om navn og nummer på hvilke finansielle instrumenter som er kjøpt eller solgt, antall, dato og tidspunkt for utførelse, pris, samt identiteten til de involverte verdipapirforetakene. I forskrift nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) er det inntatt ytterligere krav til rapporteringens innhold. Av verdipapirforskriften følger at disse opplysningstypene skal innrapporteres: Om kunden: fødselsnummer, organisasjonsnummer, D-nummer eller, dersom kunden ikke har slikt nummer, annen entydig identifikasjonskode. Om det aktuelle finansielle instrument: International security identification number (ISIN) i henhold til ISO 6166, eller alternativ instrumentidentifikator (AII) som nærmere fastsatt av Finanstilsynet. Forslag til forskriftsendring innebærer at Finanstilsynet ukrevd skal sende disse informasjonstypene om transaksjoner i finansielle instrumenter som følger av verdipapirforskriften kapittel IX. I TRS-systemet inngår transaksjoner som i dag ikke rapporteres av verdipapirregisteret etter ligningsloven 6-5. Dette gjelder: transaksjoner i finansielle instrumenter notert på regulert marked i Norge, som er handlet via mellommann i EØS-området og registrert på forvalterkonto i verdipapirregisteret transaksjoner i finansielle instrumenter notert på regulert marked i EØS-området som ikke er registrert i norsk verdipapirregister, men handlet via norsk mellommann transaksjoner i OTC-derivater med noterte finansielle instrumenter som underliggende. Når det gjelder opplysninger om transaksjoner som er handlet via mellommann i EØS-området, er slike opplysninger utvekslet etter MiFID-direktivet artikkel 63. Direktivet legger begrensninger på bruken av slike opplysninger. De transaksjonsopplysninger som Finanstilsynet mottar fra andre lands tilsynsmyndigheter er derfor ikke omfattet av forslaget til forskrift om Finanstilsynets plikt til å gi opplysninger til Skattedirektoratet. 3

4 Tidspunktet for levering av oppgaver og hvordan de skal leveres Direktoratet foreslår at det, i tråd med tilsvarende regler som er gitt i forskrift til opplysningspliktene etter ligningsloven kapittel 5, ikke angis en leveringsfrist og i hvilken form oppgavene skal gis. Både Finanstilsynet og Skattedirektoratet er opptatt av at den nye løsningen skal være minst mulig ressurskrevende. For Finanstilsynet er det videre viktig at man velger et dataformat som ikke unødig vanskeliggjør tilsynets øvrige oppgaver og samarbeid med andre land. For Skattedirektoratet er det viktig å få dataene i et slikt format at de er praktisk anvendlige i kontrollarbeidet. Det forutsettes at det inngås en avtale mellom Finanstilsynet og Skattedirektoratet, om bl.a. format og tidspunkter for overføring av dataene. Selve forskriftsteksten foreslås gitt en form som har vært vanlig for bestemmelser om opplysninger til skatteetaten. Behandling av personopplysninger Det er vurdert om forskriftsforslaget reiser spesielle problemstillinger knyttet til personopplysningsloven. Transaksjonsopplysninger fra Finanstilsynet vil kunne inneholde flere typer personopplysninger, men ingen sensitive personopplysninger, jf. personopplysningsloven 2 nr. 8. I henhold til forholdsmessighetsprinsippet skal ethvert tiltak være proporsjonalt med det formål som søkes oppnådd. Inngrepet må være av en slik art og omfang at det står i forhold til den interesse samfunnet har i at tiltaket iverksettes. Som det fremgår ovenfor har ligningsmyndighetene et begrunnet behov for å kunne føre effektiv kontroll med opplysninger skattyter selv gir og for å sikre en riktig behandling. Det legges derfor til grunn at personvernhensyn i dette tilfellet ikke er til hinder for at Finanstilsynet ukrevd utleverer opplysninger til Skattedirektoratet. Opplysningene skal brukes til formål som er saklig begrunnet i ligningsmyndighetenes virksomhet og er relevante for formålet med behandlingen. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser Sammenlignet med en alternativ løsning hvor ligningsmyndighetene etter ligningsloven 6-2 innhenter tilsvarende opplysninger fra hvert enkelt verdipapirforetak, antas forslaget å innebære administrative besparelser både for verdipapirforetakene og for ligningsmyndighetene. Verdipapirforetakene vil avlastes byrden med å fremskaffe og utlevere til ligningsmyndighetene de opplysningene som allerede er rapportert til Finanstilsynet. For ligningsmyndighetene ligger besparelsen på kort sikt hovedsakelig i at opplysningene isteden for å måtte samles inn fra et stort antall opplysningspliktige, kan hentes fra en kilde. Samtidig vil utfyllende og mer tidsriktige opplysninger legge til rette for mer effektivt kontroll- og veiledningsarbeid for ligningsmyndighetene. For Finanstilsynet antas bildet mer sammensatt. På den ene siden legges det til rette for at man kan unngå mange tidkrevende enkeltforespørsler fra ligningsmyndighetene. På den annen side er det nærliggende å anta at utvikling og tilrettelegging av egen rapportering til ligningsmyndighetene vil innebære en viss ressursbruk. 4

5 6. Utkast til forskrift Forskrift om Finanstilsynets plikt til ukrevd å gi Skattedirektoratet opplysninger om transaksjoner i finansielle instrumenter Fastsatt av Skattedirektoratet xx.xx.2014 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltningen (ligningsloven) 6-3 nr. 3 og 6-10, jf. Finans- og tolldepartementets delegeringsvedtak nr Utlevering av opplysninger til ligningsmyndighetene Finanstilsynet skal ukrevd levere til Skattedirektoratet opplysninger om transaksjoner i finansielle instrumenter mv som Finanstilsynet har fått innrapportert i henhold til verdipapirhandelloven Hvordan oppgavene skal gis Oppgavene skal gis i den form og i det format Skattedirektoratet bestemmer. Skattedirektoratet kan fastsette følgeskriv som skal legges ved oversendelsen. 3 Tid og sted for levering av oppgavene Oppgavene skal leveres til Skattedirektoratet til den tid Skattedirektoratet bestemmer. 4 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks og med virkning fra og med inntektsåret

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Innledning Den 1. januar 2004 trådte ny hvitvaskingslov og tilhørende forskrift i kraft. Det nye hvitvaskingsregelverket

Detaljer

Fra bruk til gjenbruk

Fra bruk til gjenbruk Tilrådinger fra interdepartemental arbeidsgruppe Fra bruk til gjenbruk Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag Overlevert Arbeids-

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig Vedlegg 3 Utkast til høringsnotat Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig 1. Innledning Etter en periode med høy gjeldsvekst og stigende boligpriser fastsatte Finanstilsynet i

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Versjonsnr.: 10 Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Fastsatt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet med hjemmel i lov 20. mars 1998 om forebyggende

Detaljer

Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven

Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven Rapport 2006 Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven Skrevet etter oppdrag fra Justisdepartementet og Moderniseringsdepartementet Professor dr. juris Dag Wiese Schartum Førsteamanuensis

Detaljer

Retningslinjer for private granskninger

Retningslinjer for private granskninger Retningslinjer for private granskninger Overskrift Gue moloborper iusto dio dunt nisl etuer iustrud el diamet nulland iamcor sequat. Tisim ad et dit iustrud magnisi. Nos eraessecte conummolut volortis

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009

Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009 Høring vedrørende forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerte-

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer