EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste: KoJ4scL 1speLoici. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste: KoJ4scL 1speLoici. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Utvalgsekretær Målfrid Espeland Utvalgsleder Kjell H. Fredriksen KoJ4scL 1speLoici Egersund, 8. februar 21 1/1 Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets /1 Rapport fra skjenkekontroller Corner Pub /1 Rapport fra prosjekt - 4/1 Prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 5/1 Detaljbudsjett 21-6/1 Referatsaker til helse- og omsorgsutvalgets møte /1 Spørsmål/orienteringer i helse- og omsorgsutvalgets møte Sak nr. Sakstittel Saksliste: d 18: Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje. 17:3... Kl 17: sammen med 2. linjetjenesten. (Rolf Skaara) Kl Orientering om individuell plan (Jan Petter Leidland) helse- bedre samhandling i rusomsorg og omsorgsavdelingen FØR MØTET: Planlegging av og forberedelser til interkommunalt rusprosjekt Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Dato: Tidspunkt: 118: L s

2 kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til av saken(e). møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. internettsider Kopi av saksdokumentene kan fås ved bibliotekene, Lerviksbygget, landbrukssenteret på Helleland, samt på kommunens Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, alle varsel. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. - Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: Tommy Bjellås (FRP) for Jane Beate Espnes (FRP) Turid E. Gystøl (SP) - for Ester ørsland (SP) - Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale kommunens sentralbord Eventuelle forfall meldes til til , Målfrid Espeland eller til Administrative meldinger Innkalling av varamedlemmer:

3 - I. Eigersund Dato: Arkiv: :FE Arkivsaksnr.: 1/189 Journalpostløpenr.: 1/278 kommune Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-rost: Saksframlegg politisk sak Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat Målfrid Espeland Politisk sekretær maaifrid.esdeiand(eiaersund.kommune.no SGizl Saksnummer Utvalglkomite Møtedato Helse- og omsorgsutvalget Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets Sammendrag: Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget. Saksgang: Avgjøres av utvalget. Forslag til vedtak : Protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte den godkjennes. Dokumenter - vedlagt saken: Dok.nr Tittel på vedlegg Protokollen HO doc -3/2 28-

4 -4/228-

5 Møtedato: TidsDunkt - fra: L 34/9-45/9 i7i.29 Møtested: IFormannskapssen litvaki.:: :: Helse- og omsorgsutvalget 18: Tidspunkt-til: I I Utvalgsleder Målfrid Espeland Utvalgssekretær en H. Fredriksen -t oj4rc. 6sF &.-,cl /h24. Fra kl. 17: var det orientering borte på Fyrlyssenteret Merknader til møtet: Levekårssjef Kåre lngvar Helland Følgende fra administrasjonenlandre møtte: Følgende medlemmer hadde forfall: 1 AP 1 I Esther ørsland S --1 I Arne Geir Eqe KRF I Jane Beathe A. Ëspnes - FRP I Erik Ludviqsen I I I Anne Mar. - rethe Heriqstad V OIauc I Nordeide H An I ja - tinqbø Omdal KRF Bjørn I Carisen H. I I AP - I Tommy Bjellås FRP I I I Svenn Manum AP -5/228- I Edmund Iversen - KRF Følgende varamedlemmer møtte: KjeilFredriksen -FRP Ruth Karl Ludviqsen Fiske API Odd Stanqeland - Følgende medlemmer møtte: Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE

6 Utvalgets faste medlemmerlvaramedlemmer (11): Arbeiderpartiet (3): Ruth Karl Ludvigsen Fiske, Odd Stangeland, Erik Ludvigsen. Vara i rekkefølge: Svenn Manum, Hege Moberg, Else Marie Schneidereit, Robert Vanglo, Kjell Svanes Fremskrittspartiet (2): Kjell Fredriksen, Jane Beathe A. Espnes. Vara i rekkefølge: Tove-Mette Egeland, Tommy Bjellås, Gunn Elin Hestetun, Hans Petter Helland. Høyre (2): Bjørn Carlsen, 1aug Nordeide. Vara i rekkefølge: Line Stenberg Mikalsen, John Harry øglend, Lilly Remme Brunel, Runar Blakstad. Kristelig Folkeparti (2): Arne Geir Ege, Anja Tingbø Omdal. Vara i rekkefølge: Edmund lversen, Janne Jørgensborg, Arnt Even Gjermestad, Marta Een Lauvås. Senterparti (2): Ester ørsland. Vara i rekkefølge: Turid E. Gystøl, Jørn Birkeland, Bjørn Ege. Venstre (1):Anne Margrethe Herigstad. Vara i rekkefølge: Torhild Kielland, Jon Arild Helgheim, Rasmuss Gundersen. Saksliste: Sak nr. Sakstittel 34/9 Budsjett 21 - økonomiplan / Bosetting av flyktninger 36/9 Etablering av avfallsbehandlingsanlegg på Kaupanes (Holevik) 37/9 Opprettelse av kommunalt legesenter i Eigersund kommune 38/9 Strategisk plan for legetjenesten Eigersund kommune /9 Universell utforming i Eigersund kommune - en statusrapport. 4/9 Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte /9 Ny fastlegehjemmel i Eigersund kommune 42/9 Omsetningsstatistikk - salgs- og skjenkebevillinger 28 43/9 Møteplan for 21 44/9 Referatsaker til Helse- og omsorgsutvalgets møte /9 Spørsmål/orienteringer i helse- og omsorgsutvalgets møte L I -6/228-

7 Arbeidsmiljøutvalget Fremkommer i rådmannens budsjettforslag. tatt til orientering. Rådmannens innstilling til budsjett 21 og forslag til økonomiplan Votering: Utbygging av skolene på Husabo må med i økonomiplanen JOHN I. EGELI (ANS) foreslo: enstemmig Møtebehandling: Rådmannens forslag til vedtak: -7/228- Helse og omsorgsstyret innstiller til kommunestyret: Rådmannens forslag til vedtak : 35I9: 21 - Bosetting av flyktninger Vedtaket er enstemmig. tatt til orientering. Rådmannens innstilllng til budsjett 21 og forslag til økonomiplan HO-3419 Vedtak: Bjellås forslag enstemmig vedtatt. Votering: tatt til orientering. Rådmannens innstilling til budsjett 21 og forslag til økonomiplan TOMMY BJELLAS (FRP) foreslo: Møtebehandlinj: Helse- og omsorgsutvalget Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. Utbygging av skolene på Husabø må med i økonomiplanen enstemmig tatt til orientering, med følgende merknader: Rådmannens innstilling til budsjett 21 og forslag til økonomiplan Arbeidsmiljøutvalget innstiller til kommunestyret: AMU-819 Vedtak: Egeli s forslag vedtatt med 5 mot 4 stemmer (ARG). 3419: Budsjett 21 - økonomiplan

8 barnevernsleder i Eigersund kommune. rammer, og en vil komme tilbake til eventuelle merkostnader ved behandlingen av Helse- og omsorgsutvalget økonomirapportene for 21. Ester ørsland stilte spørsmål ved sin habilitet da hennes datter jobber som Møtebehandling: 3. Det tas sikte på å klare seg innenfor nåværende bemanningsmessige og økonomiske 2. Det tas ikke imot mindreårige flyktninger i 21, se egen sak i Kou. -8/228- Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. c. Nærmere utredninger om tiltaket behov mindreårige flyktninger. for personeli evt. Kjøp av boliger etc. rammer og en vil komme tilbake til eventuelle merkostnader ved behandlingen av økonomirapportene for 21. b. Tiltaket organiseres som en del av barneverntjenesten i Eigersund kommune, i nært d. Fortrinnsvis at de enslige mindreårige tilhører etniske grupper som allerede har 3. Det tas sikte på å klare seg innenfor nåværende bemanningsmessige og økonomiske etablert seg i Eigersund kommune. presenteres i ny sak. samarbeid med flyktningetjenesten / NA V og øvrige samarbeidsinstanser. 2. a. Kommunestyret i Eigersund går inn for å disponere inntil 5 vedtaksplasser til enslige familiegjen foreninger. 1. Kommunestyret i Eigersund vedtar å ta imot 25 flyktninger i 21, inkludert Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: HO-3519 Vedtak: Rådmannens forslag fikk i stemme. (SP) Voteri ng: Fiskes forslag vedtatt med 6 stemmer mot 4 stemmer for Bjellås. (FRP + H) 2. Det tas ikke imot mindreårige flyktninger i 21 Som rådmannen med følgende endring i pkt. 2: TOMMY BJELLÅS (FRP) foreslo: etablert seg i Eigersund kommune. D. Fortrinnsvis at de enslige mindreårige tilhører etniske grupper som allerede har C. Nærmere utredninger om tiltaket behov for personell, evt. Kjøp av boliger etc. nært samarbeid med flyktningetjenesten / NA V og øvrige samarbeidsinstanser. presenteres i ny sak. enslige mindreårige flyktninger. A. Kommunestyret i Eigersund går inn for å disponere inntil 5 vedtaksplasser til B. Tiltaket organiseres som en del av bameverntjenesten i Eigersund kommune, i Som rådmannens forslag pkt. 1. og 3. men med følgende nytt pkt. 2: RUTH KARl LUDVIGSEN FISKE (AP) foreslo: Helse- og omsorgsutvalget fattet et enstemmig vedtak om at hun er habil. familiegjenforeninger. 1. Kommunestyret i Eigersund vedtar å ta imot 25 flyktninger i 21, inkludert

9 Den gir ikke svar på sentrale spørsmål som en vurdere er av stor betydning for Utredningen i tilknytning til søknad om utslippstillatelse er mangelfull sett i forhold til kommunen og i umiddelbar nærhet av sentrale næringsmiddelbedrifter. anleggets sentrale lokalisering i tilknytning til den tettest befolkede delen av Miljøutvalget innstiller til formannskapet: Helse- og omsorgsutvalget innstiller til formannskapet: Rådmannens forslag til vedtak : -9/228- Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. Saken sendes tilbake til administrasjonen. Dette for å få utredet saken ytterligere. M-1819 Vedtak: Votering- utsettelsesforslag: Rådmannens forslag kom dermed ikke til votering. +V). Bjellås forslag vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer (Sissel Voilås og Anders Ege, AP + KRF Saken sendes tilbake til administrasjonen. Dette for å få utredet saken ytterligere. TOMMY BJELLÅS (FRP) foreslo slikt utsettelsesforslag: Stapnes forslag enstemmig vedtatt. Sølvi Ege tok igjen sete. VOTERING - HABILITET: ARNE STAPNES (H) foreslo at Sølvi Ege ikke er inhabil. Rådmannen orienterte om at dersom en hadde store fordeler eller var meget involvert i saken, så regnes en som ugild i saken. protestliste mot fragmenteringsanlegget jf. fvl. 6.2 ledd, og trådte ut. SØLVI EGE (KRF) stilte spørsmål om sin habilitet i det hun hadde skrevet under på Møtebehandling: Miljeutvalget områderegulering av Kaupanes. tilknytning til anlegget. Dette kan for eksempel gjøres som et innspill til en fullstendig konsekvensutredning for å se på de spørsmålene som bl.a. er stilt i Før en kan ta endelig stilling til etablering av et slikt anlegg må det utarbeides en Søknaden gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å kunne anbefale at det gis kommunen jfr. saksutredningen. utslippstillatelse til denne type virksomhet på Kaupanes. (Holevik) 3619: Etablering av avfallsbehandlingsanlegg på Kaupanes

10 i tilknytning til anlegget, jfr. saksutredningen. 9: utarbeides en fullstendig konsekvensutredning for å avklare de spørsmålene som reises Før en kan ta endelig stilling til etablering av et avfallsbehandlingsanlegg, må det det blir gitt utslippstillatelse i henhold til søknaden til Hermod Teigen AS dat Eigersund kommune anbefaler på bakgrunn av den dokumentasjonen som foreligger, at TOMMY BJELLAS (FRP) foreslo: ODD STANGELAND (AP) foreslo: Møtebehandlin -1/228- Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Møtebehandling: Helse- og omsorgsutvalget kommunalt legesenter. Opprettelse av et kommunalt legesenter er under forutsetning av godkjenning av investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 21, der rådmannen har lagt en engangs investering på kr. 1 mill, til opprettelse av senter. Helse- og omsorgsutvalget vedtar at administrasjon fortsetter arbeidet med opprettelse av et Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret. Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: Rådmannens forslag til vedtak : 3719: Opprettelse av kommunalt legesenter i Eigersund kommune Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. i tilknytning til antegget. jfr saksutredningen. utarbeides en fullstendig konsekvensutredning for å avklare de spørsmålene som reises Før en kan ta endelig stilling til etablering av et avfallsbehandlingsanlegg, må det Helse og omsorgsutvalget innstiller til formannskapet: HO-3619 Vedtak: Votering: Rådmannens forslag fikk stemmer. Stangelands forslag vedtatt med 8 mot 3 stemmer for Bjellås forslag. (FRP + Bjørn Carlsen (H) Helse- og omsorgsutvalget

11 Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. av et kommunalt legesenter Opprettelse av et kommunalt legesenter er under Helse- og omsorgsutvalget vedtar at administrasjon fortsetter arbeidet med opprettelse Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret. der rådmannen har lagt en engangs investering på kr. 1 mill, til opprettelse av senter. forutsetning av godkjenning av investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 21, 1. Statusrapporten angående universell utforming tas til orientering. 3819: Strategisk plan for legetjenesten Eigersund kommune /228- kommunen. 2. Sak med forslag til reviderte kommunale retningslinjer for universell utforming legges 3. Det opprettes en tilgjengelighetspris for godt utført arbeid med universell utforming i frem for politisk behandling tidlig i 21. Rådmannens forslag til vedtak : 3919: Universell utforming i Eigersund kommune - en statusrapport. Vedtaket er enstemmig Helse og omsorgsutvalget vedtar Strategiplan for legetjenesten Eigersund kommune Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: HO-38I9 Vedtak: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Møtebehandli ng: Helse- og omsorgsutvalget Helse og omsorgsutvalget vedtar Strategiplan for legetjenesten Eigersund kommune Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: Rådmannens forslag til vedtak : 22 HO-3719 Vedtak:

12 Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til kommunestyret: KUO-36!9 Vedtak: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Møtebehandling: -12/228- enkeltpersoner og fagpersoner får anledning til å delta i planprosesser så tidlig com funksjonshemmede trekkes med som en aktiv part i kommunens planarbeid. kommer frem. I hovedsak skjer dette gjennom at det kommunale rådet for HANS KRISTIAN SAHLSTEN (brukerrepr.) foreslo: mulig når den påbegynnes slik at relevante synspunkter, kunnskap og erfaringer Endring i rådmannens retningslinjer, c) Eigersund kommune skal sørge for at relevante organisasjoner, brukergrupper og 2 Krav til den kommunale planprosessen: Motebehandli ng: Råd for funksjonshemmede Vedtaket er enstemmig. kommunen. 2. Sak med forslag til reviderte kommunale retningslinjer for universell utforming legges 3. Det opprettes en tilgjengelighetspris for godt utført arbeid med universell utforming i frem for politisk behandling tidlig i Statusrapporten angående universell utforming tas til orientering. Seniorrådet innstiller til kommunestyret: SR-29l9 Vedtak: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Møtebehandling: Seniorrådet Vedtaket er enstemmig. kommunen. frem for politisk behandling tidlig Sak med forslag til reviderte kommunale retningslinjer for universell utforming legges 3. Det opprettes en tilgjengelighetspris for godt utført arbeid med universell utforming i 1. Statusrapporten angående universell utforming tas til orientering Kultur- og oppvekstutvalget

13 byggesaker, reparasjoner og vedlikehold av bygninger, og veier + fortauer, også når en Råd for funksjonshemmede innstiller til kommunestyret: inngår leieavtaler angående bygninger og kontorer. Tilrettelegging for friluftslivet. RFF-29/9 Vedtak: Sahlstens forslag enstemmig vedtatt mot stemmer for rådmannens innstilling punkt 2. Votering: Rådmannens innstilling i og 3 enstemmig vedtatt. d) En representant fra råd for funksjonshemmede skal være representert i alle nye 1. Statusrapporten angående universell utforming tas til orientering. 2. Sak med forslag til reviderte kommunale retningsllnjer for universell utforming legges I hovedsak skjer dette gjennom at det kommunale rådet for funksjonshemmede 3. Det opprettes en tllgjengelighetspris for godt utført arbeid med universell utforming i 1. Statusrapporten angående universell utforming tas til orientering. 2. Sak med forslag til reviderte kommunale retningslinjer for universell utforming legges 3. Det opprettes en tilgjengelighetspris for godt utført arbeid med universell utforming i -13/228- kommunen. frem for politisk behandling tidlig i 21. Miljeutvalget innstiller til kommunestyret: M Vedtak: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Møtebehandling: Miljeutvalget Vedtaket er enstemmig. kommunen. foregående punktene dokumenteres. e) Eigersund kommune skal sikre at de vurderingene som er gjort i forhold til de for friluftslivet. også når en inngår leieavtaler angående bygninger og kontorer. Tilrettelegging nye byggesaker; reparasjoner og vedlikehold av bygninger; og veier + fortauer; d) En representant fra råd for funksjonshemmede skal være representert i alle påbegynnes slik at relevante synspunkter; kunnskap og erfaringer kommer frem. og enkeltpersoner og fagpersoner får anledning til å delta i planprosesser når den trekkes med som en aktiv part i kommunens planarbeid. 2. Krav til kommunale planprosessen c) Eigersund kommune skal sørge for at relevante organisasjoner; brukergrupper frem for politisk behandling tidlig 121, med følgende endringer. Nytt punkt:

14 Votering: Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: HO-3919 Vedtak: Rådmannens innstifling enstemmig vedtatt. M øtebehandling: Helse- og omsorgsutvalget -14/228- Vedtaket er enstemmig. Protokoll fra helse. og omsorgsutvalgets møte den godkjennes. HO-4!9 Vedtak: Votering: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Møtebehandling: Helse- og omsorgsutvalget Protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte den godkjennes. Forslag til vedtak : møte : Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets Vedtaket er enstemmig. kommunen. frem for politisk behandling tidlig Sak med forslag til reviderte kommunale retningslinjer for universell utforming legges 3. Det opprettes en tilgjengelighetspris for godt utført arbeid med universell utforming i 1. Statusrapporten angående universell utforming tas til orientering. Vedtaket er enstemmig.

15 4119: Ny fastlegehjemmel i Eigersund kommune Rådmannens forslag til vedtak : Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret. Administrasjon fortsetter arbeidet med og søker Helsedirektoratet om opprettelse av ny fastlegehjemmel i Eigersund kommune. Jevnfer prosedyre for søknad, innstilles til LSU (lokale samarbeidsutvalg mellom kommune og leger) at de også godkjenner dette innen søknad til Helsedirektoratet. sendes Helse- og omsorgsutvalget M øtebehandli ng: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. HO-41l9 Vedtak: Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret. Administrasjon fortsetter arbeidet med og søker Helsedirektoratet om opprettelse av ny fastlegehjemmel i Eigersund kommune. Jevnfør prosedyre for innstilles til LSU (lokale samarbeidsutvalg mellom kommune og leger) at de også godkjenner dette innen søknad til Helsedirektoratet. sendes Vedtaket er enstemmig. søknad 42I9: Omsetningsstatistikk - salgs- og skjenkebevillinger 28 Rådmannens forslag til vedtak : Omsetningsstatistikk for salgs og skjenkebevillinger for 28 tas til orientering Helse- og omsorgsutvalget Møtebehandling: Votering: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. HO-4219 Vedtak: Omsetningsstatistikk for salgs og skjenkebevillinger for 28 tas til orientering. Vedtaket er enstemmig. -15/228-

16 Kommunestyrets møte flyttes til dersom dette er praktisk mulig. 2. Forslag til møteplan for 211 som foreslått i saksforelegget, tas foreløpig til orientering. INGH ILD VANGLO (AP) forslo slik vedtak: Motebehandling: Formannskapet 1. Møteplan for 21 vedtas som foreslått i saksforelegget. Rådmannens forslag til vedtak : -16/228- Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Møtebehandling: Helse- og omsorgsutvalget Vedtaket er enstemmig. orientering. 2. Forslag til møteplan for 211 som foreslått i saksforelegget, tas foreløpig til 1. Møteplan for 21 vedtas som foreslått i saksforelegget. AMU-11I9 Vedtak: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Voteri ng: Møtebehandi ing: Arbeidsmiljøutvalget Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. orientering. 2. Forslag til møteplan for 211 som foreslått i saksforelegget, tas foreløpig til - Kommunestyrets møte flyttes til dersom dette er praktisk mulig. 1. Møteplan for 21 vedtas som foreslått i saksforelegget med følgende endring: FS Vedtak: Votering: Rådmannens innstilling med Vanglos endringsforslag vedtatt enstemmig. 4319: Møteplan for 21

17 Referatsaker som legges frem for utvalget : : Referatsaker til Helse- og omsorgsutvalgets møte Vedtaket er enstemmig. 2. Forslag til møteplan for 211 som foreslått i saksforelegget, tas foreløpig til orientering. 1. Møteplan for 21 vedtas som foreslått i saksforelegget. -1 7/ /7444 X Kommunale boliger høsten Protokofl fra råd for 9 9/ funksjonshemmedes møte 1 9/6491 I Arild Storm Ruud 12 9/65485 X Kåre lngvar Helland gnr. 8. bnr.431,478,454 og 13 9/6845 U RISA A/S Industriområde (industritomt brukere og flere pasienter familiesenter Vedtak angående steinknusning på Hovhand Brosjyre Barne- og 8 9/ funksjonshemmedes møte P Protokohl fra råd for i 1 9/6438 I Helsedirektoratet bedre rettigheter for nye Pasient- og brukerombud til kommentar Arild Storm Ruud Oversendelse - M M M M Protokohl fra seniorrådets M 4 9/ / ekstraordinære møte 7 9/ funksjonshemmedes P P møte M Protokoll fra seniorrådets 3 9/66262 N Kåre Ingvar Helland 6 9/ P møtel P ekstraordinære møte Protokohl fra seniorrådets Protokohl fra råd for Egersundshallen Informasjon om stenging av 1.januar2l 2 9/65489 I Helsedirektoratet av tobakksvarer med mer fra Forbud mot synlig oppstilling Restaurent Drift A/S serveringstedet Hauen Kro. Hauen Kro/Pub & Vedtak angående røyking på Nr Dok.ID Dok.dato AvsenderlMottaker Tittel i 9/63184 U Sakene leççies frem uten innstilhina/merknad fra administrasionen. HO-43l9 Vedtak:

18 Det ble ikke fattet vedtak i saken. HO-44!9 Vedtak: Votering: Det fremkom ikke forslag til vedtak. Møtebehandling: i peroden ? -1 8/228- Det vi har gjort i 29 er å tilby ufaglærte ansatte i kommunen eller andre ansatte får realkompetansevurdering ved Dalane videregående skole. Mange får dekket utgiftene via fylkeskommunen da de har rettigheter de ikke har brukt, men de som før de kan gå opp til fagprøve arbeider vi for å få dette til via f.eks vikariater. Jeg tror ikke har slike rettigheter har fått stipend fra kommunen. For de som trenger praksis AOF Dalane. Dvs at vi har inngått avtale med AOF, sørget for at de som trenger det som ønsker det et fagbrev som helsefagarbeider/ barne- ungdomsarbeider via da det har med arbeidsgiverpolitikk og gjøre. Min første kommentar er at en slik sak evnt. bør fremmes i administrasjonsutvalget 2. Personalsjefen svarer følgende på spørsmål 2 1. Fritak for yngre leger skjer fritak på bakgrunn av legeattest. KÅRE INGVAR HELLAND svarte følgende: og hvor stor prosent økning det har vært av innbyggere over 18 år i Eigersund kommune rådmann fremlegge tall for hvor mange personer over 18 år det er bosatt i kommunen, fremlagt finner jeg at det har vært en økning på tot. 7,6 % i perioden Kan 3. I forhold til Sak 42/9. Omsetnings statistikk for Alkohol. Ut fra tall materialet som er Rådmann vurderer å fremlegge en egen sak på dette? Aktivitører i steden for å bli uføre trygdede blir gitt en grundigere behandling. Ber om at helsemessige grunner må gi seg i nåværende stillinger kan få andre oppgaver feks. 2. Ber om at mitt spørsmål fra møtet 25.8 vedr. Omskolering av ansatte som av alder. Er det noen spesiell grunn til at yngre leger er fritatt? på side 161/252 er det vist at 5 leger er gitt fritak fra!egevakts tjeneste på grunn av 1. Sak 38/9.Plan for legetjenesten i Eigersund kommune. Ut fra tabellen som er gjengitt BJRN CARLSEN (H) stilte følgende spørsmål Møtebehandling: Helse- og omsorgsutvalget Spørsmållorienteringer i møtet : : Spørsmål/orienteringer i helse- og omsorgsutvalgets møte Helse- og omsorgsutvalget

19 vil være administrasjonsutvalget. helsefagarbeidere) og det er også et tiltak knyttet til deltidsproblematikken. (bedre sykemeldte arbeidstakere. Dersom ansatte ikke kan utføre de oppgaver de er ansatt lager en referatsak på dette gjør vi selvsagt det, men jeg mener at det rette utvalget 21. Personlig føler jeg at vi har gode rutiner på dette i dag. Dersom det er ønskelig at en tingene en diskuterer sammen med NAV dersom dette er aktuelt. i, skal vi prøve dem ut innen andre områder i kommunen. Omskolering er en av de om dette i Eikebladet for å lodde stemningen for at vi eventuelt gjør dette igjen i Når det gjelder omskolering kommer dette inn i våre rutiner for oppfølging av mulighet til å få større stilling i og med at en er kvalifisert) Jeg har tenkt å skrive noe -19/228- utviklingshemmede på Bekkefaret og 3 ABC men også på noen andre. 2. Lagård bo- og servicesenter har flere individuelle planer, spesielt på de eldre koordinering av tjenester. beboer som er vesentlig mye yngre enn de andre og som har et spesielt behov for 1. Lundeåne bo- og servicesenter har en beboer med individuell plan. Dette er en KÅRE ING VAR HELLAND svarte følgende: ved å la det komme inn i skjemaet over tjenester det går an å søke på koordineringen av helse og omsorgstjenester, kunne vært aktuelt? arrangere en temadag for brukere og pårørende om bruk av Individuell plan i 3. Kan styret for helse og omsorg kan rette en henvendelse til Seniorrådet om det å 2. Jeg vil også stille spørsmål om opplysning om denne retten vil gjøres bedre kjent, pleie og omsorgsarbeid. I hvor stor grad blir det brukt og hvem får tilbud? 1. ønsker en orientering om i hvilken grad en bruker Individuell Plan i kommunens måte samt sikre godbrukermedvirkning. effektiv være viktige. En IP vil også kunne være en metode for å kunne fordele Slik framtida vil bli med stor andel av befolkningen i høy alder og også brukere av har. fanger opp hvem som trenger dette. det ut til å være vanskeligere. Det er en rettighet alle med behov for flere helsetjenester omsorgsarbeidet mellom offentlig og privat/pårørende på en oversiktlig og forutsigbar kommune kan jeg ikke finne at det går an å søke om å få utarbeidet Individuell Plan. Ved gjennomgang av søknadskjema for helse og omsorgstjenester i Eigersund For voksne og eldre personer med behov for flere tjenester og koordinering av disse ser For barn og unge med behov for sammensatte tjenester finnes det et godt system som offentlige tjenester og behov for hjelp, vil alle metoder for åkunne gjøre tjenestene mer ANNE MARGRETE HERIGSTAD (V) stilte følgende spørsmål. 5. og andre steder. Så kommer det også andre forhold inn, blant annet mange gjestearbeidere på Aker vært på ca 2%. Dersom det tas hensyn til dette er den reelle økningen 5.6 %. 3. Man har ikke egen statistikk fra 18, men fra 2 og oppover har befolkningsøkningen styrke kompetansen til ufaglærte/ andre, vi trenger kompetansen (spesielt det er i overkant av ti stykker som deltar på dette veldig bra ti[tak som er med på å

20 da disse som oftest har behov for koordinerte tjenester. Vi er av den oppfatningen at de fleste av våre beboere ikke har behov for individuell Vi ser nødvendigheten av individuell plan til yngre beboere ved bo- og servicesentrene Alle beboere har en primærkontakt som har tett kontakt med de pårørende. evaluerer fortiøpende). Vi har også et tett samarbeid med tilsynslege I fastlege via meldeskjema og telefon. bruker pleieplanen i Cosdoc aktivt (ciefinerer problemområder, setter mål, tfltak og plan. Deres behov blir stort sett ivaretatt av personalet i avdelingene. Vi har kvalitetsforskriften som vår rettesnor og jobber målrettet rundt hver enkelt beboer. Vi -2/228- plan skal listes opp under øvrige tjenester for å gjøres mer kjent. indviduell plan og omsorgslønn. Det kan selvsagt vurderes hvorvidt tjenesten individuell I forhold til pkt 2: - Vi har et punkt på egensøknad I sonene er en kjent med retten til individuell plan og lovtormålet slik det Annet og her påføres blant annet tjenester som involvert. Så ja, vi bruker individuell plan der det er hensiktsmessig innenfor pleie og Ellers vil jeg understreke at samtlige pasienter/brukere av tjenester i integrerte soner, har Når det gjelder voksne og eldre brukere med behov for koordinerte og langvarige individuelle tiltaksplaner/pleieplaner. tjenester, blir også dette vurdert når disse har sammensatte behov og flere aktører er omsorgsarbeid. Ofte dreier det seg om brukere med kroniske sykdommer som krever en der vi mener behovet foreligger, takker nei til en slik plan. hjemmesykepleie/hjemmehjelp er dette ikke aktuelt. Vi opplever også at enkelte brukere bred tverrtaglig oppfølging. For de fleste av våre brukere som mottar er formulert i veilederen. Individuelle planer er i hovedsak mest utbredt blant utviklingshemmede, samt barn og unge slik Anne Margrete Herigstad viser til. Sonene kapasiteten dersom for mange skal ha plan. det må vi bare være ærlige på. ikke aktivt ut og informerer om muligheten. Har nok et forbedringspotensiale der. Individuell plan forutsetter en aktiv ansvarsgruppe og der vil vi slite alvorlig med Vi kan godt se at flere enn de vi har i dag godt kunne hatt individuell plan og vi går nok Vi mener at dette pårørendearbeidet er med på å sikre god brukermedvirkning. pr år og ellers ved behov. Mange har benyttet seg av dette. Vi på Kjerjaneset har sendt ut brev til alle pårørende med invitasjon til samtale en gang håndtere situasjoner som måtte oppstå utifra den enkelte beboers ønsker og for å unngå samtalene. Dette for å ha en samtale om hvordan det går, evt klare opp i misforståelser osv. Vi Lindrende behandling i hjemmet sitt? Dette for at vi skal være best mulig forberedt til å Pårørende og evt beboer (alt etter situasjon) blir invitert til nytt møte etter ca i mnd. muntlig og skriftlig informasjon. system. Vi har samtaler med beboer I pårørende ved innflytting der det blir gitt både legger også vekt på å diskutere med bruker / pårørende videre forløp. Hva ønsker de dersom det oppstår forandring i helsetilstand? lnnleggelse i sykehus? Aktiv behandling? unødige sykehusinnleggelser. Vi tar også fastlege / tilsynslege tilbud om å være i disse Alle tre sentrene har de siste årene arbeidet aktivt med å sette pårørende arbeidet i beboere i serviceleiligheter som med fordel kunne hatt plan. 3. Kjerjaneset bo- og servicesenter har foreløpig ingen, men slik jeg ser det har vi 2

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING 012/10 Tildeling av midler fra salgs- og skjenkebevillingsfondet 2010 013/10 Referatsaker

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen /. MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgs utvalget EIGERSUND KOMMUNE : 4 01 5/10 Om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune 6. Kjell H. Fredriksen -.......,.. 5 4 Utvalgsekretær Målfrid Espeland

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING. Saksllste: Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING. Saksllste: Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Dato: 17.2.211 Tidspunkt: I 19:3 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Målfrid Espeland 4-a Utvalgsleder L& Espeia

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Egersund Arena 05.11.2012 Utvalg: Møtested: Dato: kl 18:00 Tidspunkt: 18:00 Presentasjon av eiermelding Dalane Energi v/reinert Vassbø og Kåre

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING. Saksilste:

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING. Saksilste: EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: I Kommunestyret [Møtested: Egersund Arena Dato: 09.05.2011 Tidspunkt: 17:15 MERK TID ORIENTERINGER kl 17:15. Delegering av myndighet i norske kommuner

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kommunestyret Egersund Arena 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 ORIENTERINGER Etter møtestart vil det bli holdt følgende presentasjoner/orienteringer.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Formannskapet Formannskapssalen 16.3.211 Tidspunkt: 12: BEFARING I ORIENTERINGER kl 1:15 Avreise fra rådhuset. Søknad orp konsesjon

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kantina 3 etg. - Rådhuset - Merk sted! Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 08:00 ORIENTERINGER Tone Tunheim, prosjektleder

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Formannskapet MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 12:00

EIGERSUND KOMMUNE. Formannskapet MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 12:00 Utvalg: Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 12:00 Møtested: Formannskapssalen Formannskapet MØTEINNKALLING -1/78- Sekretariatsieder Terje Jørgensen jr. Ordfører Leif E. Broch % Egersund, i.2.2010 01 9/10 01 1/10

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Kantinen Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 047/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Avlastning. Tilbudet for barn og unge. Februar 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Avlastning. Tilbudet for barn og unge. Februar 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Avlastning Tilbudet for barn og unge Februar 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 18.09.2013.

Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 18.09.2013. Sak 9/13 MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.10.2013 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 30 mai 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE. Innledning... 3 DEL 1: Kartlegging... 4 Salg av lovlige rusmidler... 4 Salg av vanedannende legemidler

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssalen, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal 07.02.2007 kl. 19.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer