EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste: KoJ4scL 1speLoici. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste: KoJ4scL 1speLoici. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Utvalgsekretær Målfrid Espeland Utvalgsleder Kjell H. Fredriksen KoJ4scL 1speLoici Egersund, 8. februar 21 1/1 Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets /1 Rapport fra skjenkekontroller Corner Pub /1 Rapport fra prosjekt - 4/1 Prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 5/1 Detaljbudsjett 21-6/1 Referatsaker til helse- og omsorgsutvalgets møte /1 Spørsmål/orienteringer i helse- og omsorgsutvalgets møte Sak nr. Sakstittel Saksliste: d 18: Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje. 17:3... Kl 17: sammen med 2. linjetjenesten. (Rolf Skaara) Kl Orientering om individuell plan (Jan Petter Leidland) helse- bedre samhandling i rusomsorg og omsorgsavdelingen FØR MØTET: Planlegging av og forberedelser til interkommunalt rusprosjekt Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Dato: Tidspunkt: 118: L s

2 kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til av saken(e). møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. internettsider Kopi av saksdokumentene kan fås ved bibliotekene, Lerviksbygget, landbrukssenteret på Helleland, samt på kommunens Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, alle varsel. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. - Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: Tommy Bjellås (FRP) for Jane Beate Espnes (FRP) Turid E. Gystøl (SP) - for Ester ørsland (SP) - Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale kommunens sentralbord Eventuelle forfall meldes til til , Målfrid Espeland eller til Administrative meldinger Innkalling av varamedlemmer:

3 - I. Eigersund Dato: Arkiv: :FE Arkivsaksnr.: 1/189 Journalpostløpenr.: 1/278 kommune Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-rost: Saksframlegg politisk sak Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat Målfrid Espeland Politisk sekretær maaifrid.esdeiand(eiaersund.kommune.no SGizl Saksnummer Utvalglkomite Møtedato Helse- og omsorgsutvalget Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets Sammendrag: Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget. Saksgang: Avgjøres av utvalget. Forslag til vedtak : Protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte den godkjennes. Dokumenter - vedlagt saken: Dok.nr Tittel på vedlegg Protokollen HO doc -3/2 28-

4 -4/228-

5 Møtedato: TidsDunkt - fra: L 34/9-45/9 i7i.29 Møtested: IFormannskapssen litvaki.:: :: Helse- og omsorgsutvalget 18: Tidspunkt-til: I I Utvalgsleder Målfrid Espeland Utvalgssekretær en H. Fredriksen -t oj4rc. 6sF &.-,cl /h24. Fra kl. 17: var det orientering borte på Fyrlyssenteret Merknader til møtet: Levekårssjef Kåre lngvar Helland Følgende fra administrasjonenlandre møtte: Følgende medlemmer hadde forfall: 1 AP 1 I Esther ørsland S --1 I Arne Geir Eqe KRF I Jane Beathe A. Ëspnes - FRP I Erik Ludviqsen I I I Anne Mar. - rethe Heriqstad V OIauc I Nordeide H An I ja - tinqbø Omdal KRF Bjørn I Carisen H. I I AP - I Tommy Bjellås FRP I I I Svenn Manum AP -5/228- I Edmund Iversen - KRF Følgende varamedlemmer møtte: KjeilFredriksen -FRP Ruth Karl Ludviqsen Fiske API Odd Stanqeland - Følgende medlemmer møtte: Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE

6 Utvalgets faste medlemmerlvaramedlemmer (11): Arbeiderpartiet (3): Ruth Karl Ludvigsen Fiske, Odd Stangeland, Erik Ludvigsen. Vara i rekkefølge: Svenn Manum, Hege Moberg, Else Marie Schneidereit, Robert Vanglo, Kjell Svanes Fremskrittspartiet (2): Kjell Fredriksen, Jane Beathe A. Espnes. Vara i rekkefølge: Tove-Mette Egeland, Tommy Bjellås, Gunn Elin Hestetun, Hans Petter Helland. Høyre (2): Bjørn Carlsen, 1aug Nordeide. Vara i rekkefølge: Line Stenberg Mikalsen, John Harry øglend, Lilly Remme Brunel, Runar Blakstad. Kristelig Folkeparti (2): Arne Geir Ege, Anja Tingbø Omdal. Vara i rekkefølge: Edmund lversen, Janne Jørgensborg, Arnt Even Gjermestad, Marta Een Lauvås. Senterparti (2): Ester ørsland. Vara i rekkefølge: Turid E. Gystøl, Jørn Birkeland, Bjørn Ege. Venstre (1):Anne Margrethe Herigstad. Vara i rekkefølge: Torhild Kielland, Jon Arild Helgheim, Rasmuss Gundersen. Saksliste: Sak nr. Sakstittel 34/9 Budsjett 21 - økonomiplan / Bosetting av flyktninger 36/9 Etablering av avfallsbehandlingsanlegg på Kaupanes (Holevik) 37/9 Opprettelse av kommunalt legesenter i Eigersund kommune 38/9 Strategisk plan for legetjenesten Eigersund kommune /9 Universell utforming i Eigersund kommune - en statusrapport. 4/9 Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte /9 Ny fastlegehjemmel i Eigersund kommune 42/9 Omsetningsstatistikk - salgs- og skjenkebevillinger 28 43/9 Møteplan for 21 44/9 Referatsaker til Helse- og omsorgsutvalgets møte /9 Spørsmål/orienteringer i helse- og omsorgsutvalgets møte L I -6/228-

7 Arbeidsmiljøutvalget Fremkommer i rådmannens budsjettforslag. tatt til orientering. Rådmannens innstilling til budsjett 21 og forslag til økonomiplan Votering: Utbygging av skolene på Husabo må med i økonomiplanen JOHN I. EGELI (ANS) foreslo: enstemmig Møtebehandling: Rådmannens forslag til vedtak: -7/228- Helse og omsorgsstyret innstiller til kommunestyret: Rådmannens forslag til vedtak : 35I9: 21 - Bosetting av flyktninger Vedtaket er enstemmig. tatt til orientering. Rådmannens innstilllng til budsjett 21 og forslag til økonomiplan HO-3419 Vedtak: Bjellås forslag enstemmig vedtatt. Votering: tatt til orientering. Rådmannens innstilling til budsjett 21 og forslag til økonomiplan TOMMY BJELLAS (FRP) foreslo: Møtebehandlinj: Helse- og omsorgsutvalget Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. Utbygging av skolene på Husabø må med i økonomiplanen enstemmig tatt til orientering, med følgende merknader: Rådmannens innstilling til budsjett 21 og forslag til økonomiplan Arbeidsmiljøutvalget innstiller til kommunestyret: AMU-819 Vedtak: Egeli s forslag vedtatt med 5 mot 4 stemmer (ARG). 3419: Budsjett 21 - økonomiplan

8 barnevernsleder i Eigersund kommune. rammer, og en vil komme tilbake til eventuelle merkostnader ved behandlingen av Helse- og omsorgsutvalget økonomirapportene for 21. Ester ørsland stilte spørsmål ved sin habilitet da hennes datter jobber som Møtebehandling: 3. Det tas sikte på å klare seg innenfor nåværende bemanningsmessige og økonomiske 2. Det tas ikke imot mindreårige flyktninger i 21, se egen sak i Kou. -8/228- Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. c. Nærmere utredninger om tiltaket behov mindreårige flyktninger. for personeli evt. Kjøp av boliger etc. rammer og en vil komme tilbake til eventuelle merkostnader ved behandlingen av økonomirapportene for 21. b. Tiltaket organiseres som en del av barneverntjenesten i Eigersund kommune, i nært d. Fortrinnsvis at de enslige mindreårige tilhører etniske grupper som allerede har 3. Det tas sikte på å klare seg innenfor nåværende bemanningsmessige og økonomiske etablert seg i Eigersund kommune. presenteres i ny sak. samarbeid med flyktningetjenesten / NA V og øvrige samarbeidsinstanser. 2. a. Kommunestyret i Eigersund går inn for å disponere inntil 5 vedtaksplasser til enslige familiegjen foreninger. 1. Kommunestyret i Eigersund vedtar å ta imot 25 flyktninger i 21, inkludert Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: HO-3519 Vedtak: Rådmannens forslag fikk i stemme. (SP) Voteri ng: Fiskes forslag vedtatt med 6 stemmer mot 4 stemmer for Bjellås. (FRP + H) 2. Det tas ikke imot mindreårige flyktninger i 21 Som rådmannen med følgende endring i pkt. 2: TOMMY BJELLÅS (FRP) foreslo: etablert seg i Eigersund kommune. D. Fortrinnsvis at de enslige mindreårige tilhører etniske grupper som allerede har C. Nærmere utredninger om tiltaket behov for personell, evt. Kjøp av boliger etc. nært samarbeid med flyktningetjenesten / NA V og øvrige samarbeidsinstanser. presenteres i ny sak. enslige mindreårige flyktninger. A. Kommunestyret i Eigersund går inn for å disponere inntil 5 vedtaksplasser til B. Tiltaket organiseres som en del av bameverntjenesten i Eigersund kommune, i Som rådmannens forslag pkt. 1. og 3. men med følgende nytt pkt. 2: RUTH KARl LUDVIGSEN FISKE (AP) foreslo: Helse- og omsorgsutvalget fattet et enstemmig vedtak om at hun er habil. familiegjenforeninger. 1. Kommunestyret i Eigersund vedtar å ta imot 25 flyktninger i 21, inkludert

9 Den gir ikke svar på sentrale spørsmål som en vurdere er av stor betydning for Utredningen i tilknytning til søknad om utslippstillatelse er mangelfull sett i forhold til kommunen og i umiddelbar nærhet av sentrale næringsmiddelbedrifter. anleggets sentrale lokalisering i tilknytning til den tettest befolkede delen av Miljøutvalget innstiller til formannskapet: Helse- og omsorgsutvalget innstiller til formannskapet: Rådmannens forslag til vedtak : -9/228- Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. Saken sendes tilbake til administrasjonen. Dette for å få utredet saken ytterligere. M-1819 Vedtak: Votering- utsettelsesforslag: Rådmannens forslag kom dermed ikke til votering. +V). Bjellås forslag vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer (Sissel Voilås og Anders Ege, AP + KRF Saken sendes tilbake til administrasjonen. Dette for å få utredet saken ytterligere. TOMMY BJELLÅS (FRP) foreslo slikt utsettelsesforslag: Stapnes forslag enstemmig vedtatt. Sølvi Ege tok igjen sete. VOTERING - HABILITET: ARNE STAPNES (H) foreslo at Sølvi Ege ikke er inhabil. Rådmannen orienterte om at dersom en hadde store fordeler eller var meget involvert i saken, så regnes en som ugild i saken. protestliste mot fragmenteringsanlegget jf. fvl. 6.2 ledd, og trådte ut. SØLVI EGE (KRF) stilte spørsmål om sin habilitet i det hun hadde skrevet under på Møtebehandling: Miljeutvalget områderegulering av Kaupanes. tilknytning til anlegget. Dette kan for eksempel gjøres som et innspill til en fullstendig konsekvensutredning for å se på de spørsmålene som bl.a. er stilt i Før en kan ta endelig stilling til etablering av et slikt anlegg må det utarbeides en Søknaden gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å kunne anbefale at det gis kommunen jfr. saksutredningen. utslippstillatelse til denne type virksomhet på Kaupanes. (Holevik) 3619: Etablering av avfallsbehandlingsanlegg på Kaupanes

10 i tilknytning til anlegget, jfr. saksutredningen. 9: utarbeides en fullstendig konsekvensutredning for å avklare de spørsmålene som reises Før en kan ta endelig stilling til etablering av et avfallsbehandlingsanlegg, må det det blir gitt utslippstillatelse i henhold til søknaden til Hermod Teigen AS dat Eigersund kommune anbefaler på bakgrunn av den dokumentasjonen som foreligger, at TOMMY BJELLAS (FRP) foreslo: ODD STANGELAND (AP) foreslo: Møtebehandlin -1/228- Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Møtebehandling: Helse- og omsorgsutvalget kommunalt legesenter. Opprettelse av et kommunalt legesenter er under forutsetning av godkjenning av investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 21, der rådmannen har lagt en engangs investering på kr. 1 mill, til opprettelse av senter. Helse- og omsorgsutvalget vedtar at administrasjon fortsetter arbeidet med opprettelse av et Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret. Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: Rådmannens forslag til vedtak : 3719: Opprettelse av kommunalt legesenter i Eigersund kommune Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. i tilknytning til antegget. jfr saksutredningen. utarbeides en fullstendig konsekvensutredning for å avklare de spørsmålene som reises Før en kan ta endelig stilling til etablering av et avfallsbehandlingsanlegg, må det Helse og omsorgsutvalget innstiller til formannskapet: HO-3619 Vedtak: Votering: Rådmannens forslag fikk stemmer. Stangelands forslag vedtatt med 8 mot 3 stemmer for Bjellås forslag. (FRP + Bjørn Carlsen (H) Helse- og omsorgsutvalget

11 Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. av et kommunalt legesenter Opprettelse av et kommunalt legesenter er under Helse- og omsorgsutvalget vedtar at administrasjon fortsetter arbeidet med opprettelse Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret. der rådmannen har lagt en engangs investering på kr. 1 mill, til opprettelse av senter. forutsetning av godkjenning av investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 21, 1. Statusrapporten angående universell utforming tas til orientering. 3819: Strategisk plan for legetjenesten Eigersund kommune /228- kommunen. 2. Sak med forslag til reviderte kommunale retningslinjer for universell utforming legges 3. Det opprettes en tilgjengelighetspris for godt utført arbeid med universell utforming i frem for politisk behandling tidlig i 21. Rådmannens forslag til vedtak : 3919: Universell utforming i Eigersund kommune - en statusrapport. Vedtaket er enstemmig Helse og omsorgsutvalget vedtar Strategiplan for legetjenesten Eigersund kommune Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: HO-38I9 Vedtak: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Møtebehandli ng: Helse- og omsorgsutvalget Helse og omsorgsutvalget vedtar Strategiplan for legetjenesten Eigersund kommune Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: Rådmannens forslag til vedtak : 22 HO-3719 Vedtak:

12 Kultur- og oppvekstutvalget innstiller til kommunestyret: KUO-36!9 Vedtak: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Møtebehandling: -12/228- enkeltpersoner og fagpersoner får anledning til å delta i planprosesser så tidlig com funksjonshemmede trekkes med som en aktiv part i kommunens planarbeid. kommer frem. I hovedsak skjer dette gjennom at det kommunale rådet for HANS KRISTIAN SAHLSTEN (brukerrepr.) foreslo: mulig når den påbegynnes slik at relevante synspunkter, kunnskap og erfaringer Endring i rådmannens retningslinjer, c) Eigersund kommune skal sørge for at relevante organisasjoner, brukergrupper og 2 Krav til den kommunale planprosessen: Motebehandli ng: Råd for funksjonshemmede Vedtaket er enstemmig. kommunen. 2. Sak med forslag til reviderte kommunale retningslinjer for universell utforming legges 3. Det opprettes en tilgjengelighetspris for godt utført arbeid med universell utforming i frem for politisk behandling tidlig i Statusrapporten angående universell utforming tas til orientering. Seniorrådet innstiller til kommunestyret: SR-29l9 Vedtak: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Møtebehandling: Seniorrådet Vedtaket er enstemmig. kommunen. frem for politisk behandling tidlig Sak med forslag til reviderte kommunale retningslinjer for universell utforming legges 3. Det opprettes en tilgjengelighetspris for godt utført arbeid med universell utforming i 1. Statusrapporten angående universell utforming tas til orientering Kultur- og oppvekstutvalget

13 byggesaker, reparasjoner og vedlikehold av bygninger, og veier + fortauer, også når en Råd for funksjonshemmede innstiller til kommunestyret: inngår leieavtaler angående bygninger og kontorer. Tilrettelegging for friluftslivet. RFF-29/9 Vedtak: Sahlstens forslag enstemmig vedtatt mot stemmer for rådmannens innstilling punkt 2. Votering: Rådmannens innstilling i og 3 enstemmig vedtatt. d) En representant fra råd for funksjonshemmede skal være representert i alle nye 1. Statusrapporten angående universell utforming tas til orientering. 2. Sak med forslag til reviderte kommunale retningsllnjer for universell utforming legges I hovedsak skjer dette gjennom at det kommunale rådet for funksjonshemmede 3. Det opprettes en tllgjengelighetspris for godt utført arbeid med universell utforming i 1. Statusrapporten angående universell utforming tas til orientering. 2. Sak med forslag til reviderte kommunale retningslinjer for universell utforming legges 3. Det opprettes en tilgjengelighetspris for godt utført arbeid med universell utforming i -13/228- kommunen. frem for politisk behandling tidlig i 21. Miljeutvalget innstiller til kommunestyret: M Vedtak: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Møtebehandling: Miljeutvalget Vedtaket er enstemmig. kommunen. foregående punktene dokumenteres. e) Eigersund kommune skal sikre at de vurderingene som er gjort i forhold til de for friluftslivet. også når en inngår leieavtaler angående bygninger og kontorer. Tilrettelegging nye byggesaker; reparasjoner og vedlikehold av bygninger; og veier + fortauer; d) En representant fra råd for funksjonshemmede skal være representert i alle påbegynnes slik at relevante synspunkter; kunnskap og erfaringer kommer frem. og enkeltpersoner og fagpersoner får anledning til å delta i planprosesser når den trekkes med som en aktiv part i kommunens planarbeid. 2. Krav til kommunale planprosessen c) Eigersund kommune skal sørge for at relevante organisasjoner; brukergrupper frem for politisk behandling tidlig 121, med følgende endringer. Nytt punkt:

14 Votering: Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret: HO-3919 Vedtak: Rådmannens innstifling enstemmig vedtatt. M øtebehandling: Helse- og omsorgsutvalget -14/228- Vedtaket er enstemmig. Protokoll fra helse. og omsorgsutvalgets møte den godkjennes. HO-4!9 Vedtak: Votering: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Møtebehandling: Helse- og omsorgsutvalget Protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte den godkjennes. Forslag til vedtak : møte : Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets Vedtaket er enstemmig. kommunen. frem for politisk behandling tidlig Sak med forslag til reviderte kommunale retningslinjer for universell utforming legges 3. Det opprettes en tilgjengelighetspris for godt utført arbeid med universell utforming i 1. Statusrapporten angående universell utforming tas til orientering. Vedtaket er enstemmig.

15 4119: Ny fastlegehjemmel i Eigersund kommune Rådmannens forslag til vedtak : Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret. Administrasjon fortsetter arbeidet med og søker Helsedirektoratet om opprettelse av ny fastlegehjemmel i Eigersund kommune. Jevnfer prosedyre for søknad, innstilles til LSU (lokale samarbeidsutvalg mellom kommune og leger) at de også godkjenner dette innen søknad til Helsedirektoratet. sendes Helse- og omsorgsutvalget M øtebehandli ng: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. HO-41l9 Vedtak: Helse- og omsorgsutvalget innstiller til kommunestyret. Administrasjon fortsetter arbeidet med og søker Helsedirektoratet om opprettelse av ny fastlegehjemmel i Eigersund kommune. Jevnfør prosedyre for innstilles til LSU (lokale samarbeidsutvalg mellom kommune og leger) at de også godkjenner dette innen søknad til Helsedirektoratet. sendes Vedtaket er enstemmig. søknad 42I9: Omsetningsstatistikk - salgs- og skjenkebevillinger 28 Rådmannens forslag til vedtak : Omsetningsstatistikk for salgs og skjenkebevillinger for 28 tas til orientering Helse- og omsorgsutvalget Møtebehandling: Votering: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. HO-4219 Vedtak: Omsetningsstatistikk for salgs og skjenkebevillinger for 28 tas til orientering. Vedtaket er enstemmig. -15/228-

16 Kommunestyrets møte flyttes til dersom dette er praktisk mulig. 2. Forslag til møteplan for 211 som foreslått i saksforelegget, tas foreløpig til orientering. INGH ILD VANGLO (AP) forslo slik vedtak: Motebehandling: Formannskapet 1. Møteplan for 21 vedtas som foreslått i saksforelegget. Rådmannens forslag til vedtak : -16/228- Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Møtebehandling: Helse- og omsorgsutvalget Vedtaket er enstemmig. orientering. 2. Forslag til møteplan for 211 som foreslått i saksforelegget, tas foreløpig til 1. Møteplan for 21 vedtas som foreslått i saksforelegget. AMU-11I9 Vedtak: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Voteri ng: Møtebehandi ing: Arbeidsmiljøutvalget Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. orientering. 2. Forslag til møteplan for 211 som foreslått i saksforelegget, tas foreløpig til - Kommunestyrets møte flyttes til dersom dette er praktisk mulig. 1. Møteplan for 21 vedtas som foreslått i saksforelegget med følgende endring: FS Vedtak: Votering: Rådmannens innstilling med Vanglos endringsforslag vedtatt enstemmig. 4319: Møteplan for 21

17 Referatsaker som legges frem for utvalget : : Referatsaker til Helse- og omsorgsutvalgets møte Vedtaket er enstemmig. 2. Forslag til møteplan for 211 som foreslått i saksforelegget, tas foreløpig til orientering. 1. Møteplan for 21 vedtas som foreslått i saksforelegget. -1 7/ /7444 X Kommunale boliger høsten Protokofl fra råd for 9 9/ funksjonshemmedes møte 1 9/6491 I Arild Storm Ruud 12 9/65485 X Kåre lngvar Helland gnr. 8. bnr.431,478,454 og 13 9/6845 U RISA A/S Industriområde (industritomt brukere og flere pasienter familiesenter Vedtak angående steinknusning på Hovhand Brosjyre Barne- og 8 9/ funksjonshemmedes møte P Protokohl fra råd for i 1 9/6438 I Helsedirektoratet bedre rettigheter for nye Pasient- og brukerombud til kommentar Arild Storm Ruud Oversendelse - M M M M Protokohl fra seniorrådets M 4 9/ / ekstraordinære møte 7 9/ funksjonshemmedes P P møte M Protokoll fra seniorrådets 3 9/66262 N Kåre Ingvar Helland 6 9/ P møtel P ekstraordinære møte Protokohl fra seniorrådets Protokohl fra råd for Egersundshallen Informasjon om stenging av 1.januar2l 2 9/65489 I Helsedirektoratet av tobakksvarer med mer fra Forbud mot synlig oppstilling Restaurent Drift A/S serveringstedet Hauen Kro. Hauen Kro/Pub & Vedtak angående røyking på Nr Dok.ID Dok.dato AvsenderlMottaker Tittel i 9/63184 U Sakene leççies frem uten innstilhina/merknad fra administrasionen. HO-43l9 Vedtak:

18 Det ble ikke fattet vedtak i saken. HO-44!9 Vedtak: Votering: Det fremkom ikke forslag til vedtak. Møtebehandling: i peroden ? -1 8/228- Det vi har gjort i 29 er å tilby ufaglærte ansatte i kommunen eller andre ansatte får realkompetansevurdering ved Dalane videregående skole. Mange får dekket utgiftene via fylkeskommunen da de har rettigheter de ikke har brukt, men de som før de kan gå opp til fagprøve arbeider vi for å få dette til via f.eks vikariater. Jeg tror ikke har slike rettigheter har fått stipend fra kommunen. For de som trenger praksis AOF Dalane. Dvs at vi har inngått avtale med AOF, sørget for at de som trenger det som ønsker det et fagbrev som helsefagarbeider/ barne- ungdomsarbeider via da det har med arbeidsgiverpolitikk og gjøre. Min første kommentar er at en slik sak evnt. bør fremmes i administrasjonsutvalget 2. Personalsjefen svarer følgende på spørsmål 2 1. Fritak for yngre leger skjer fritak på bakgrunn av legeattest. KÅRE INGVAR HELLAND svarte følgende: og hvor stor prosent økning det har vært av innbyggere over 18 år i Eigersund kommune rådmann fremlegge tall for hvor mange personer over 18 år det er bosatt i kommunen, fremlagt finner jeg at det har vært en økning på tot. 7,6 % i perioden Kan 3. I forhold til Sak 42/9. Omsetnings statistikk for Alkohol. Ut fra tall materialet som er Rådmann vurderer å fremlegge en egen sak på dette? Aktivitører i steden for å bli uføre trygdede blir gitt en grundigere behandling. Ber om at helsemessige grunner må gi seg i nåværende stillinger kan få andre oppgaver feks. 2. Ber om at mitt spørsmål fra møtet 25.8 vedr. Omskolering av ansatte som av alder. Er det noen spesiell grunn til at yngre leger er fritatt? på side 161/252 er det vist at 5 leger er gitt fritak fra!egevakts tjeneste på grunn av 1. Sak 38/9.Plan for legetjenesten i Eigersund kommune. Ut fra tabellen som er gjengitt BJRN CARLSEN (H) stilte følgende spørsmål Møtebehandling: Helse- og omsorgsutvalget Spørsmållorienteringer i møtet : : Spørsmål/orienteringer i helse- og omsorgsutvalgets møte Helse- og omsorgsutvalget

19 vil være administrasjonsutvalget. helsefagarbeidere) og det er også et tiltak knyttet til deltidsproblematikken. (bedre sykemeldte arbeidstakere. Dersom ansatte ikke kan utføre de oppgaver de er ansatt lager en referatsak på dette gjør vi selvsagt det, men jeg mener at det rette utvalget 21. Personlig føler jeg at vi har gode rutiner på dette i dag. Dersom det er ønskelig at en tingene en diskuterer sammen med NAV dersom dette er aktuelt. i, skal vi prøve dem ut innen andre områder i kommunen. Omskolering er en av de om dette i Eikebladet for å lodde stemningen for at vi eventuelt gjør dette igjen i Når det gjelder omskolering kommer dette inn i våre rutiner for oppfølging av mulighet til å få større stilling i og med at en er kvalifisert) Jeg har tenkt å skrive noe -19/228- utviklingshemmede på Bekkefaret og 3 ABC men også på noen andre. 2. Lagård bo- og servicesenter har flere individuelle planer, spesielt på de eldre koordinering av tjenester. beboer som er vesentlig mye yngre enn de andre og som har et spesielt behov for 1. Lundeåne bo- og servicesenter har en beboer med individuell plan. Dette er en KÅRE ING VAR HELLAND svarte følgende: ved å la det komme inn i skjemaet over tjenester det går an å søke på koordineringen av helse og omsorgstjenester, kunne vært aktuelt? arrangere en temadag for brukere og pårørende om bruk av Individuell plan i 3. Kan styret for helse og omsorg kan rette en henvendelse til Seniorrådet om det å 2. Jeg vil også stille spørsmål om opplysning om denne retten vil gjøres bedre kjent, pleie og omsorgsarbeid. I hvor stor grad blir det brukt og hvem får tilbud? 1. ønsker en orientering om i hvilken grad en bruker Individuell Plan i kommunens måte samt sikre godbrukermedvirkning. effektiv være viktige. En IP vil også kunne være en metode for å kunne fordele Slik framtida vil bli med stor andel av befolkningen i høy alder og også brukere av har. fanger opp hvem som trenger dette. det ut til å være vanskeligere. Det er en rettighet alle med behov for flere helsetjenester omsorgsarbeidet mellom offentlig og privat/pårørende på en oversiktlig og forutsigbar kommune kan jeg ikke finne at det går an å søke om å få utarbeidet Individuell Plan. Ved gjennomgang av søknadskjema for helse og omsorgstjenester i Eigersund For voksne og eldre personer med behov for flere tjenester og koordinering av disse ser For barn og unge med behov for sammensatte tjenester finnes det et godt system som offentlige tjenester og behov for hjelp, vil alle metoder for åkunne gjøre tjenestene mer ANNE MARGRETE HERIGSTAD (V) stilte følgende spørsmål. 5. og andre steder. Så kommer det også andre forhold inn, blant annet mange gjestearbeidere på Aker vært på ca 2%. Dersom det tas hensyn til dette er den reelle økningen 5.6 %. 3. Man har ikke egen statistikk fra 18, men fra 2 og oppover har befolkningsøkningen styrke kompetansen til ufaglærte/ andre, vi trenger kompetansen (spesielt det er i overkant av ti stykker som deltar på dette veldig bra ti[tak som er med på å

20 da disse som oftest har behov for koordinerte tjenester. Vi er av den oppfatningen at de fleste av våre beboere ikke har behov for individuell Vi ser nødvendigheten av individuell plan til yngre beboere ved bo- og servicesentrene Alle beboere har en primærkontakt som har tett kontakt med de pårørende. evaluerer fortiøpende). Vi har også et tett samarbeid med tilsynslege I fastlege via meldeskjema og telefon. bruker pleieplanen i Cosdoc aktivt (ciefinerer problemområder, setter mål, tfltak og plan. Deres behov blir stort sett ivaretatt av personalet i avdelingene. Vi har kvalitetsforskriften som vår rettesnor og jobber målrettet rundt hver enkelt beboer. Vi -2/228- plan skal listes opp under øvrige tjenester for å gjøres mer kjent. indviduell plan og omsorgslønn. Det kan selvsagt vurderes hvorvidt tjenesten individuell I forhold til pkt 2: - Vi har et punkt på egensøknad I sonene er en kjent med retten til individuell plan og lovtormålet slik det Annet og her påføres blant annet tjenester som involvert. Så ja, vi bruker individuell plan der det er hensiktsmessig innenfor pleie og Ellers vil jeg understreke at samtlige pasienter/brukere av tjenester i integrerte soner, har Når det gjelder voksne og eldre brukere med behov for koordinerte og langvarige individuelle tiltaksplaner/pleieplaner. tjenester, blir også dette vurdert når disse har sammensatte behov og flere aktører er omsorgsarbeid. Ofte dreier det seg om brukere med kroniske sykdommer som krever en der vi mener behovet foreligger, takker nei til en slik plan. hjemmesykepleie/hjemmehjelp er dette ikke aktuelt. Vi opplever også at enkelte brukere bred tverrtaglig oppfølging. For de fleste av våre brukere som mottar er formulert i veilederen. Individuelle planer er i hovedsak mest utbredt blant utviklingshemmede, samt barn og unge slik Anne Margrete Herigstad viser til. Sonene kapasiteten dersom for mange skal ha plan. det må vi bare være ærlige på. ikke aktivt ut og informerer om muligheten. Har nok et forbedringspotensiale der. Individuell plan forutsetter en aktiv ansvarsgruppe og der vil vi slite alvorlig med Vi kan godt se at flere enn de vi har i dag godt kunne hatt individuell plan og vi går nok Vi mener at dette pårørendearbeidet er med på å sikre god brukermedvirkning. pr år og ellers ved behov. Mange har benyttet seg av dette. Vi på Kjerjaneset har sendt ut brev til alle pårørende med invitasjon til samtale en gang håndtere situasjoner som måtte oppstå utifra den enkelte beboers ønsker og for å unngå samtalene. Dette for å ha en samtale om hvordan det går, evt klare opp i misforståelser osv. Vi Lindrende behandling i hjemmet sitt? Dette for at vi skal være best mulig forberedt til å Pårørende og evt beboer (alt etter situasjon) blir invitert til nytt møte etter ca i mnd. muntlig og skriftlig informasjon. system. Vi har samtaler med beboer I pårørende ved innflytting der det blir gitt både legger også vekt på å diskutere med bruker / pårørende videre forløp. Hva ønsker de dersom det oppstår forandring i helsetilstand? lnnleggelse i sykehus? Aktiv behandling? unødige sykehusinnleggelser. Vi tar også fastlege / tilsynslege tilbud om å være i disse Alle tre sentrene har de siste årene arbeidet aktivt med å sette pårørende arbeidet i beboere i serviceleiligheter som med fordel kunne hatt plan. 3. Kjerjaneset bo- og servicesenter har foreløpig ingen, men slik jeg ser det har vi 2

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 05.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 18:45 Sak fra / til: 010/11-016/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 30.08.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 19:00 Sak fra / til: 026/11-032/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 15.02.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 19:00 Sak fra / til: 001/11-009/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 20.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 19:10 Sak fra / til: 008/10-014/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 26.01.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:30 Tidspunkt - til: 11:00 Sak fra / til: 001/11-005/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 09.11.2010 Møtested: Kantina - Rådhuset 3. etasje Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 10:30 Sak fra / til: 012/10-017/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 27.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:30 Tidspunkt - til: 11:10 Sak fra / til: 014/11-020/11 Følgende medlemmer

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grand Hotell Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: Kl. 18:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 031/16 Ansettelse av rådmann

Detaljer

ak - Utvalg:I Felles brukerut i 09.06.2010.F Formannskapssalen 09:00 10:35 029/10 - 033/10 bru - Schneidereit, Sahisten,

ak - Utvalg:I Felles brukerut i 09.06.2010.F Formannskapssalen 09:00 10:35 029/10 - 033/10 bru - Schneidereit, Sahisten, ak - ITidiÇ. -fra: Utvalg:I Felles brukerut i 09:00 10:35 029/10-033/10 09.06.2010.F Formannskapssalen i Utvalgssekretær Utvalgsleder Randi 5. Haugtad) Else Marie Schneidereit s3, L Eigerøy fyr, Maurholen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 01.09.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 20:55 Sak fra / til: 031/11-037/11

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 1. 1/15 15/8548 Ringerike Studentkro - Celebro Brudd på forskrift til alkoholloven, 4-1.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 1. 1/15 15/8548 Ringerike Studentkro - Celebro Brudd på forskrift til alkoholloven, 4-1. Ringerike kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger Møtested: Salong 1 Møtedato: 13.11.2015 Tid: 12:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 22.10.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 034/12-041/12 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.11.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:40 Tidspunkt - til: 14:25 Sak fra / til: 111/11-117/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Egersund Arena Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 18:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.03.2012 Arkiv: :FE-400 Arkivsaksnr.: 11/844 Journalpostløpenr.: 12/8435 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

PROTOKOLL. Per Arne Nyvoll (H) Ingen vara kunne stille.

PROTOKOLL. Per Arne Nyvoll (H) Ingen vara kunne stille. Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 02.06.2010 - kl.18.00 20.40 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Arne Jørstad

Detaljer

Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: Ingfrid Koldal (Hovedverneombud) 2. Tommy Ersdal 3. Heidi Gravdal 4. Linda Sørensen

Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: Ingfrid Koldal (Hovedverneombud) 2. Tommy Ersdal 3. Heidi Gravdal 4. Linda Sørensen EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 07.11.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:30 Tidspunkt - til: 14:50 Sak fra / til: 015/11-018/11 Følgende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget d EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 01.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 09:20 Sak fra / til: 059/10-063/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 17.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 14:20 Sak fra / til: 053/10-055/10 Følgende medlemmer

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Sjøvang grendehus på Sjøli (MERK!) Møtedato: 17.09.2009 Tid: Kl. 09:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 48/09 SANKSJONSSAK BJØRNEHIET PUB; BRUDD PÅ ALKOHOLLOVENS

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:00 Tidspunkt - til: 14:00 Sak fra / til: 120/10-125/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2011 Tid : Kl. 18.30 20.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mannes Marit Helen FRP Nestleder Bakkevold Kåre KRF Medlem

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Saksframlegg Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 04.06.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 09:20 Sak fra / til: 004/13-009/13 Følgende

Detaljer

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 30. JANUAR 2008 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 30. JANUAR 2008 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Møte nr. 1 Protokoll fra møtet 30. januar 2008 UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 30. JANUAR 2008 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Det vil i forkant av møtet bli foretatt

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 13:30 NB! Merk tidspunkt Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 015/11

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 29.11.2011 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Marit

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.05.2016 Tidspunkt: 09:00 14.10 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Voldtekter i Bodø - hva kan kommunen gjøre

Voldtekter i Bodø - hva kan kommunen gjøre Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2013 38721/2013 2012/1616 X07 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/98 Bystyret 20.06.2013 13/25 Komitè for levekår 06.06.2013 Voldtekter i

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator INDIVIDUELL PLAN Håndbok om individuell plan og koordinator Skrevet av: Koordinerende enhet Publisert: Desember 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Individuell plan...3 Koordinator...5 Koordinerende enhet...6

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 124/14 Behandling: Innstillingen vedtatt med 9 stemmer mot 2 (KrF). Vedtak: Karmøy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.11.2012 Tid: 15:00 18:40

MØTEPROTOKOLL. Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.11.2012 Tid: 15:00 18:40 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.11.2012 Tid: 15:00 18:40 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Rune Olsen Nestleder Elisabeth Bakken

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.11.2013 Arkiv: :FA-F03, FA-G20, TI-&30 Arkivsaksnr.: 13/936 Journalpostløpenr.: 13/30132 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Egersund Arena Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: Kl. 15:30 (Før kommunestyremøte) Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 058/15 Tilbakemelding

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Egersund Arena Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 18:30 ORIENTERINGER kl 18:00-18:25 Orientering

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.06.2012 Tid: 16:30 Slutt: 18:00

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.06.2012 Tid: 16:30 Slutt: 18:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.06.2012 Tid: 16:30 Slutt: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Geir Stavik-Karlsen,

Detaljer

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no eller tlf 740 48257.

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no eller tlf 740 48257. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.10.2014 Tid: 12:00 (etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 09.12.2014. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12.

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 09.12.2014. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 09.12.2014 REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12.2014 1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent.

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset. Blåsalen Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 14:00. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Lillian Eck Hansen Leder Einar Brodersen Nestleder Bjørn Hagen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 17.09.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:30 Tidspunkt - til: 14:30 Sak fra / til: 011/12-015/12 Kristin Bø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 22.11.2011 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Kirsten Koffeld Iversen, Lise Lund, Izet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Torgunn S Sollid, Cecile Agnalt,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2016 Tid: Fra kl.: 16:00 til kl.: 17:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalling godkjent. Saksliste godkjent med tilleggssak; 26/12 Tilbud om alkoholholdig drikk til beboerne Sørreisa sykehjem SAKSLISTE

PROTOKOLL. Innkalling godkjent. Saksliste godkjent med tilleggssak; 26/12 Tilbud om alkoholholdig drikk til beboerne Sørreisa sykehjem SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Helse- og sosialutvalget Møtedato: 06.09.2012 Tilstede: Tilstede: Fra adm: Ole G Koch H Evy Nordby AP unntatt sakene 22/12 og 23/12 Tor Ivar Olsen AP Hanne Fredriksen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.01.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:30 Tidspunkt - til: 10:00 Sak fra / til: 001/11-011/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap Vågsøy kommune Møteprotokoll Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Tidspunkt: 15:30-17:00 Til behandling: Saksliste nr. 011/12-014/12 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 30. oktober 2013 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets nestleder Ernst Morgan Endresen. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 390 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 1/13 13/31 REFERATSAKER HELSE- OG SOSIALUTVALGET 19.02.2013

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 1/13 13/31 REFERATSAKER HELSE- OG SOSIALUTVALGET 19.02.2013 SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Helse- og sosialutvalget Møtedato: 21.02.2013 Tilstede: Ole G Koch H Evy Nordby AP Tor Ivar Olsen AP Hanne Fredriksen Samlingslista Forfall: Erlend Dårflot Olsen Samlingslista

Detaljer

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Helse- og sosialutvalget Møtedato: 04.05.2012 Tilstede: Ole G. Koch H Evy Nordby AP Tor Ivar Olsen AP Hanne Fredriksen Saml Erlend Dårflot Olsen Saml * Fra adm: Ann Kristin

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.02.2014 14/104 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 14. februar 2014 kl. 10.00 13.15 Møtested: Møterom 1. etasje, kommunehuset Saksnr.:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.09.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Forfall Jarl Arthur Dyrvik nestleder Johan Eldar Wingan Odd Larsen

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Forfall Jarl Arthur Dyrvik nestleder Johan Eldar Wingan Odd Larsen FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 3. desember 2009 kl. 10.00 13.20. Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B. Saknr: 38/2009-44/2009. Arkivsaknr.: 410/2009 Møteleder Thor Pettersen Møtende

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 15.10.2009 Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:05 Møtested: Solliheimen sykehjem, Ulvedalen 2 C, møterom kantina Fra til saksnr.:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 04.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-014/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2009 kl. 10.00 14.35. Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom C. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 053/2009 Møteleder Sten Kristian Røvik

Detaljer

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 27.10.2014 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 99 59 09 02. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av kommunestyret: 001/13

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2009 Møtested: Grand Hotell Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 17:30 Sak fra / til: 087/09-107/09 Følgende medlemmer møtte: Knut

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET Rakkestad kommune MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.10.2013 Tid: 09:00-12:00 Til stede på møtet: Møteleder Ellen Solbrække (AP) Medlemmer Forfall Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II.

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.04.2013 Tilstede: Paul Dahlø AP Ole G. Koch H Jan-Eirik Nordahl AP vara for May-Tove Grytnes AP Hanne Fredriksen Samlingslista Jørn Lindbøl

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 02.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 10.02.2014 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 001/14-009/14 Følgende medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.09.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1435 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Følgende medlemmer møtte: Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad Gunn Elin Krav

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll Helse- og Omsorgskomiteen

Møteprotokoll Helse- og Omsorgskomiteen Møteprotokoll Helse- og Omsorgskomiteen Sakene: 011/11-014/11 Møtested: Formannskapssalen Dato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Pål Krüger Mari Aksmo Theigmann

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 18.02.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: Sak fra / til: 001/10-010/10 Følgende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-4332/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 03.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/15 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Møtebok. Protokollunderskrift: Johanne Pedersen og Kurth Myrland ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.

Møtebok. Protokollunderskrift: Johanne Pedersen og Kurth Myrland ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 15.05.2012 Tidspunkt: 11:00 13:30 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 23 Til saksnr. 26 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer