NORDHORDLAND TINGRETT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDHORDLAND TINGRETT"

Transkript

1 NORDHORDLAND TINGRETT -----DOM Avsagt: Saksnr: Rettens leder: MED-NOHO tingrettsdommer Bjørg Kvelstad Meddommere: Førsteamanuensis Leif Ydstebø Førsteamanuensis Tore Sigvard Lejon Den offentlige påtalemyndighet Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland mot Trond Emblem Karl-Jan Erstad Jostein Oddvar Berland Advokat Per Magne Kristiansen Advokatfullmektig Torbjørn Kolås Advokat Christian Eckhoff Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 DOM Trond Emblem er født 9. mars 1959 og har adresse Anglavikvegen 65, 5353 Straume. Han er gift og har ikke barn å forsørge. Emblem er daglig leder/styreformann med en årlig nettoinntekt på ca kr ,-. Han har formue på ca kr ,-. Jostein Oddvar Berland er født 19. juli 1949 og har adresse Vågslia 13, 5363 Ågotnes. Han er gift og har ikke barn å forsørge. Berland er daglig leder med en årlig bruttoinntekt på ca kr ,-. Han har gjeld på ca kr ,-. Karl-Jan Erstad er født 24. mai 1958 og har adresse 6964 Korssund. Han er gift og har forsørgeransvar for tre barn. Erstad er forsker/rådgiver med en brutto årsinntekt på ca kr ,-. Han har formue på ca kr ,-. Ved tiltalebeslutning av 16. juni 2009 utferdiget av Økokrim statsadvokatembeter er Trond Emblem, Jostein Oddvar Berland og Karl-Jan Erstad satt under tiltale ved Nordhordland tingrett for overtredelse av: I. Straffeloven 275, jf. 276, For i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha handlet mot en annens tarv som han styrte eller hadde tilsyn med eller medvirket dette. Utroskapen anses som grov, særlig fordi handlingen har voldt betydelig økonomisk skade og/eller fordi handlingen innebar brudd på den særlige tillit som fulgte med hans stilling. Grunnlag er følgende: Nr 1 Emblem: I egenskap av styreformann i Vest Tank AS og reell beslutningstager for denne transaksjonen i Vest Tank AS besørget han 19. juli 2007 at selskapet kjøpte to lagertanker, en isolert tank på 5000 m3 og en uisolert tank på 5000 m3, av Vest Kran AS hvor han også var styreformann og reell beslutningstaker, for 8,6 millioner NOK eksklusive merverdiavgift. Vest Kran AS hadde kort tid før dette kjøpt tankene for 4,3 millioner NOK eksklusive merverdiavgift av Norfrag Tank og Silo AS. Av differansen på 4,3 millioner kroner eksklusive merverdiavgift disponerte han over minst 3,7 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Ved å kjøpe tankene via Vest Kran AS ble Vest Tank AS påført en ekstrakostnad på minst 3,7 millioner kroner eksklusive merverdiavgift som gikk til formål som var selskapet uvedkommende MED-NOHO

3 II. Straffeloven 272, andre ledd nr.2. pkt. jf tredje ledd, For at han selv eller andre skal få utbetalt en forsikringssum eller en garantisum sikret ved forsikringsavtale, gir en skadeoppgave som står i påtagelig misforhold til skaden. Grunnlag er følgende forhold: Nr 1 Emblem: I perioden fra 25. mai 2007 til dags dato, i egenskap av styreformann i Vest Tank AS og selskapets representant overfor forsikringsselskapet Protector forsikring ASA, var det enighet om at han på vegne av Vest Tank AS, i forbindelse med forsikringsoppgjøret, skulle forsøke å fremskaffe nye tanker til erstatning for ødelagte tanker under eksplosjon på Vest Tank AS den 24. mai Han forholdt seg så som nevnt under post I og oppgav etter hvert til forsikringsselskapet at han hadde besørget at Vest Tank AS hadde kjøpt to lagertanker, en isolert tank på 5000 m3 og en uisolert tank på 5000 m3, av Vest Kran AS hvor han også var styreformann og reell beslutningstaker, for 8,6 millioner NOK eksklusive merverdiavgift. Han fortiet overfor forsikringsselskapet at Vest Kran AS kort tid før dette hadde kjøpt tankene for 4,3 millioner NOK eksklusive merverdiavgift av Norfrag Tank og Silo AS. Han gjorde dette for å få utbetalt en uberettiget forsikringssum fra Protector forsikring ASA på minst 3,7 millioner kroner. III. Forurensningsloven 13. mars 1981 nr 6 79 andre ledd, Hvoretter det i forskrift etter kan bestemmes at forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter. jf avfallsforskriften 1. juni 2004 nr første punktum, Hvoretter overtredelser av bestemmelser i forskriften med hjemmel i forurensningslover kan straffes med bøter, jf forurensningsloven 79 annet ledd, jf samme forskrift 11-6, Hvoretter den som håndterer farlig avfall skal ha tillatelse fra Statens forurensningstilsyn, fylkesmannen eller den Miljøverndepartementet bemyndiger. Grunnlag er følgende forhold: Nr 1 Emblem og nr 2 Berland Mandag 16. oktober 2006 på Vest Tank AS (nå Alexela Sløvåg AS) sitt anlegg på Sløvåg MED-NOHO

4 industriområde i Gulen, i egenskap av styreformann (Emblem) og daglig leder (Berland) i Vest Tank AS, tok han del i beslutningen om og gjennomføringen av at Vest Tank AS mottok til tank T1 ca 310 m3 sluttbehandlingsavfall fra skipet M/T Probo Emu, kallesignal 3FOF9. Avfallet var fra avsvovling av coker gasoline, som i det vesentlige er bensin med lavt oktantall og høyt svovelinnhold, som ble gjort om bord på skipet utenfor Gibraltar. Avfallet besto i hovedsak av lut (NaOH) med høyt innhold av svovelforbindelser (disulfider og merkaptider) og rester av coker gasoline. Avfallet var sterkt basisk (ca. ph 13), og coker gasoline hadde et flammepunkt under 21 grader Celsius. Mottaket skjedde til tross for at foretaket ved Statens forurensningstilsyns tillatelse 5. desember 2001, endret 2. mai 2006, og brev 24. april 2004 kun hadde lov til årlig å motta, oppbevare og behandle inntil sammen tonn oljeholdig spylevann og oljeholdig sludgevann fra skip og offshorevirksomhet. IV. Forurensningsloven 13. mars 1981 nr 6 78 første ledd bokstav a jf andre ledd andre straffalternativ, Hvoretter den som forsettlig eller uaktsomt gjør eller setter i verk noe som kan forurense i strid med denne lov eller forskrifter i medhold av denne loven, og det er voldt fare for menneskers liv eller helbred, straffes med bøter eller fengsel inntil fem år. jf samme lovs 7 første ledd, Hvoretter ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av 11. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette: Nr 1 Emblem og nr 2 Berland a) I perioden fra 5. november 2006 til 22. april 2007 på Vest Tank AS (nå Alexela Sløvåg AS) sitt anlegg på Sløvåg industriområde i Gulen, i egenskap av styreformann (Emblem) og daglig leder (Berland) i Vest Tank AS, tok han del i beslutningen om og gjennomføringen av at Vest Tank AS mottok og renset/avsvovlet coker gasoline, som i det vesentlige er bensin med lavt oktantall og høyt svovelinnhold. Prosessen ble gjennomført til tross for at Vest Tank AS ikke hadde tillatelse til slik virksomhet fra Statens forurensningstilsyn. Rensing/avsvovling foregikk ved at det ble tilsatt lut (NaOH) til coker gasoline på vei inn på tankene T3 og T4, som sto på land på Vest Tank AS sitt anlegg. I forbindelse med rensingen/avsvovlingen ble tankene C1, C2 og C3 benyttet som avlastnings-/mellomlagringstanker for coker gasoline og/eller avfallet som ble dannet. Tankene C1, C2, C3 og T3 var ikke godkjent for denne bruk. Rensingen/avsvovlingen omfattet coker gasoline-laster à m3 fra følgende skip: MED-NOHO

5 M/T Highland, kallesignal V7IK9 M/T Tver, kallesignal ELTI5 M/T Artic Blizzard, kallesignal 9HNK8 M/T Torm Thyra, kallesignal OUVN2 M/T Puze, kallesignal V7KY8 M/T Afrodite, kallesignal C6UI7 Prosessen med håndtering av cocker gasoline, med bl.a. bruk av ikke godkjente tanker og manglende tillatelser, medførte fare for liv eller helbred. Dette fordi prosessen innebar fare for eksplosjon og derigjennom fare for forurensing ved at coker gasoline og sterkt basisk bunnfall inneholdende giftige svovelforbindelser kunne komme ut i miljøet og derigjennom føre til helsefare for ansatte og befolkningen i nærområdet Det oppstod også et branntilløp i forbindelse med prosessen i januar Branntilløpet skjedde i plastmaterialet som omsluttet et fleksibelt rør på taket av tank T3, som Berland hadde sørget for å installere. Dette medførte en stor eksplosjonsfare fordi tank T3 inneholdt opptil ca 3000 m3 coker gasoline som var under rensing. Dersom tank T3 hadde eksplodert, var det også fare for at tank T4 kunne eksplodere fordi den sto rett ved siden av T3, og inneholdt på det tidspunktet opptil 4000 m3 coker gasoline. Det var også fare for at en eksplosjon i T3 kunne ha spredd seg til skipet som lå ved kai mens coker gasoline ble renset. Det var således fare for liv for Fredrik Glesnes, Idar Ørjansen og Otto Rambjørg som arbeidet på tankanlegget, og for mannskap om bord på skipet. Nr 1 Emblem, nr 2 Berland og nr 3 Erstad b) Som følge av rensing av coker gasoline nevnt i post IV a inneholdt tank T3 i mai 2007 ca 50 m3 sterkt basisk avfall, i form av bunnfall. Bunnfallet inneholdt svovelforbindelser (merkaptider og disulfider). For å løse opp, nøytralisere og fjerne dette bunnfallet tok han i egenskap av styreformann (Emblem) og daglig leder (Berland) og som kjemisk rådgiver (Erstad) for Vest Tank AS del i beslutningen og gjennomføringen med at Vest Tank AS tilsatte til tank T3 ca 205 m3 olje- og kjemikalieforurenset vann fra T61, og deretter m3 saltsyreløsning (30-36 % HCl løst i vann) fra ettermiddagen 23. mai 2007 til morgenen 24. mai Renseprosessen ble foretatt til tross for at ikke forelå tillatelse fra Statens forurensningstilsyn og til tross for at prosessen ble gjennomført på tank som av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kun var godkjent for C-væske. Saltsyren førte til omfattende frigjøring av flyktige og brennbare merkaptaner fra bunnfallet, som fordampet fra overflatelaget og blandet seg med luft slik at det ble dannet en eksplosiv atmosfære i tanken. De flyktige og brennbare forbindelsene som ble dannet inne i tank T3 førte også til en glødebrann i et luftfilter på toppen av tanken som inneholdt aktivt kull. Filteret manglet MED-NOHO

6 flammesperre, og brennbar gassblanding fra tanken ble antent av glødende partikler eller varme flater i nedre del av luftfilteret. Flammen forplantet seg til tanken, som eksploderte. Eksplosjonen forårsaket brann i hele tankgård II, herunder tank T4 som inneholdt ca 300 m3 coker gasoline og ca 300 m3 rester fra rensing av coker gasoline samt tankene C1, c2 og c3, som også inneholdt coker gasoline og/eller rester fra rensing av coker gasoline. En kontorbygning som sto ca 16 meter unna tankgård II og to tankvogner som sto parkert like ved tankgård II, ble antent og brant opp. Som følge av skader påført ved eksplosjonen ble ansatte Roger Kaaresen, som ved eksplosjonstidspunktet oppholdt seg utenfor tankgård II, behandlet på Haukeland sykehus for lettere brannskader. Kaaresen er fortsatt sykemeldt på grunn av den psykiske belastningen ulykken har påført ham. Ansatte Haldis Dyrnes ble behandlet på legevakta for mindre skader. I tillegg til Kaaresen og Dyrnes representerte eksplosjonen også en fare for menneskers liv eller helbred for minst åtte personer som oppholdt seg ved tankgård II eller i kontorbygningen. Blant dem var Vest Tank AS ansatte Roger Kaaresen bare sekunder før eksplosjonen inne i tankgård II, mens Vest Kran AS ansatte Fredrik Glesnes hadde vært der ca fem minutter før. Vest Tank AS ansatte Kurt Molland var dessuten oppe på taket av tank T3 ca fem timer før eksplosjonen. Eksplosjonen førte til akutt utslipp av sot og stoffer som bl.a. hydrokarboner, svoveldioksid, sulfider, merkaptaner i form av omfattende røyk fra brannen. Utslippet medførte blant annet kraftige betennelsesreaksjoner på slimhinner, kvalme og hodepine for personer som oppholdt seg i nærheten av eksplosjonen. Dette gjaldt blant annet mannskapet på M/T Karen Knutsen som hjalp til i slukkingsarbeidet, og personer som arbeidet ved bedrifter i nærheten. I tillegg har, fra eksplosjonstidspunktet og frem til i dag, et tohundretalls personer i Gulen og Masfjorden kommuner i ulik grad vært plaget med særlig kvalme, hodepine, slapphet og irriterte slimhinner. Utslippet førte også til fare for mer alvorlige helseplager. V. Arbeidsmiljøloven 17. juni 2005 nr (1) (3), Hvoretter innehaver av virksomhet eller arbeidsgiver som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av loven, eller medvirker hertil, og vedkommende ved overtredelse som har medført alvorlig fare for liv eller helse kan straffes med mindre vedkommende i enhver henseende har opptrådt fullt forsvarlig med hensyn til sine plikter etter loven eller bestemmelser i medhold av loven, og det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, straffes med bøter eller fengsel i inntil to år, jf samme lov 4-1 (1), MED-NOHO

7 Hvoretter arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakerens fysiske og psykiske helse og velferd, jf samme lov 20-2, Hvoretter forskrifter gitt i medhold av lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. skal gjelde inntil annet er bestemt, jf internkontrollforskriften 6. desember 1996 nr annet ledd nr 6 jf fjerde ledd, Hvoretter internkontroll innebærer at virksomheten skriftlig skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene, jf samme forskrift 10, Hvoretter bestemmelsene om straff i helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen kommer til anvendelse ved overtredelse av forskriftens bestemmelser. Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette: Nr 1 Emblem og nr 2 Berland a) Til tid og på sted og i egenskap som nevnt i post IV a i forbindelse med tilførsel av coker gasoline inn på tankene T3 og T4, avsvovling/rensing av denne og tilførsel av lut (NaOH), var risikovurderingen av prosessen mangelfull, særlig vedrørende eksplosjonsfare. Ved denne prosess hadde han ikke utredet godt nok eventuelle farer forbundet med håndteringen av A-væske på tankene T3 og T4, særlig fordi tank T3 ikke var godkjent for A-væske. Det oppstod fare for eksplosjon og således alvorlig fare for liv og helse som beskrevet i post IV a. Nr 2 Berland b) En gang i oktober/november 2006 på sted og i egenskap som nevnt i post IV a besørget han på grunn av sterk lukt at det ble montert et kullfilter på kanten av taket til tank T MED-NOHO

8 og/eller T4. Mellom utluftingen i sentrum av tanktaket og kullfilteret ble det montert et fleksibelt rør i tynn aluminium. Etter noe tid ble det koblet på ozontilførsel inn på utluftingsstussen i sentrum av tanktaket for å redusere luktproblemene ytterligere. En skade som oppstod på det fleksible røret på tank T3 ble reparert med utenpåliggende plastmateriale. Tilførselen av ozon pågikk inntil et branntilløp i det fleksible røret på tank T3 i januar 2007 under rensing av et parti coker gasoline fra et av skipene nevnt i post IV a ble oppdaget. Det oppstod varme- og røykutvikling, fordi ozon reagerte med damp fra coker gasoline inne i røret. Det fleksible røret forvitret og den utenpåliggende plasten ble forkullet, samt at tape som røret var festet med, smeltet. Ved denne hendelsen hadde han ikke utredet godt nok eventuelle farer ved tilførsel av ozon på utluftingen, herunder faren for varmgang. Det oppsto dermed fare for eksplosjon og således alvorlig fare for liv og helse som beskrevet i post IV a. Nr 1 Emblem og nr 2 Berland c) Til tid og på sted og i egenskap som nevnt i post IV b ved forsøk på å løse opp og nøytralisere bunnfall som der nærmere beskrevet, var risikovurderingen av prosessen mangelfull, særlig vedrørende eksplosjonsfare. Gjennomført sikker-jobb-analyse omfattet ikke eksplosjonsfare. Ved eksplosjonen oppstod det alvorlig fare for liv eller helse som beskrevet i post IV b. VI. Brann og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr 20 42, Hvoretter den som overtrer denne loven, sentrale eller lokale forskrifter eller enkeltvedtak fastsatt i medhold av denne loven, eller som medvirker til dette, straffes med bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder, jf samme lovs 43 bokstav b, Hvoretter departementet kan fastsette forskrifter om krav til håndtering av farlig stoff, herunder krav til innretninger, apparater og lignende, meldeplikt, kriterier for tillatelser og godkjenninger, krav til opplæring og krav om sertifikater, jf forskrift 26. juni 2002 nr 744 om brannfarlig vare 6-4, Hvoretter brann- og eksplosjonsvernloven 42 kommer til anvendelse ved overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, jf samme forskrifts 3-4 annet og tredje ledd, MED-NOHO

9 Hvoretter det for oppbevaring av mer enn 6000 liter brannfarlig væske klasse A må innhentes tillatelse fra sentral tilsynsmyndighet, jf samme forskrifts 1-3 første ledd, Hvoretter brannfarlig væske klasse A er væske med flammepunkt høyst +23 grader celsius, klasse B er væske med flammepunkt over + 23 grader celsius men ikke over + 55 grader celsius, og klasse C er blant annet motorbrensel og fyringsolje med flammepunkt over + 55 grader celsius. Grunnlag er følgende forhold: Nr 1 Emblem og nr 2 Berland a) Til tid og på sted og i egenskap som nevnt i post III forholdt han seg som der nærmere beskrevet til tross for at Vest Tank AS ved tillatelse 20. desember 2004 fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kun hadde anledning til å oppbevare C-væske, spylevann på tank T1 og T3. Avfallet mottatt for Probo Emu hadde flammepunkt lavere enn 23 grader celsius (A-væske). Nr Emblem og nr 2 Berland b) Til tid og på sted og i egenskap som nevnt i post IV a forholdt han seg som der nærmere beskrevet ved at han lot den der nevnte coker gasoline gå inn på tank T3 samt i deler av denne perioden inn på tankene C1, C2 og C3. Dette ble gjort til tross for at Vest Tank AS ved tillatelse 20. desember 2004 fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kun hadde anledning til å oppbevare C-væske, spylevann på T3, mens det ikke forelå noen tillatelse for tankene C1, C2 og C3. Coker gasoline som Vest Tank AS mottok hadde flammepunkt lavere enn 23 grader celsius (A-væske). VII. Brann og eksplosjonsvernloven 14. juni 2002 nr 20 42, Hvoretter den som overtrer den loven, sentrale eller lokale forskrifter eller enkeltvedtak fastsatt i medhold av den loven, eller som medvirker til dette, straffes med bøler eller med fengsel inntil 3 måneder. Jf forskrift 30. juni 2003 om eksplosjonsfarlig atmosfærer 6, Hvoretter det skal foretas en helhetsvurdering av de særlige farer som eksplosiv atmosfære skaper ved virksomheten. Som et minimum skal det tas hensyn til: MED-NOHO

10 a) sannsynligheten for at eksplosive atmosfærer vil dannes og varigheten av disse, b) sannsynligheten for at tennkilder, herunder elektrostatiske utladninger, vil være til stede og bli aktive og virksomme, c) anlegg, anvendte stoffer, prosesser og deres eventuell innvirkning på hverandre, d) omfanget av forventede virkningene. Områder som gjennom åpninger er tilknyttet eller kan tilknyttes områder der det kan dannes eksplosive atmosfærer, skal tas i betraktning når eksplosjonsfarene vurderes. Jf samme forskrift 9, I forbindelse med risikovurderingen etter 6 skal det utarbeides og ajourføres et dokument, heretter kalt eksplosjonsverndokument. Eksplosjonsverndokumentet skal utarbeides før arbeidet begynner og skal bl a særlig vise: - at eksplosjonsvarene er blitt kartlagt og vurdert, - at egnede tiltak vil bli verksatt for å nå målende med forskriften her, Eksplosjonsverndokumentet skal oppdateres når det foretas vesentlige endringer, enten med hensyn til utvidelser eller ombygginger på arbeidsplassen, eller med hensyn til arbeidsutstyret eller organiseringen av arbeidet. Det samme gjelder dersom andre produksjonsmetoder eller andre stoffer eller stoffblandinger tas i bruk. Eksisterende risikovurderinger, dokumenter eller andre tilsvarende rapporter utarbeidet i henhold til øvrig regelverk, kan kombineres. Grunnlag er følgende forhold: Nr 1 Emblem og nr 2 Berland a) Til tid og på sted og i egenskap som nevnt i post IV a forholdt han seg som der nærmere beskrevet, til tross for at risikoanalyse av prosessen var mangelfull, særlig vedrørende eksplosjonsfare. Ved denne hendelsen hadde han bl a ikke utredet godt nok eventuelle farer ved tilførsel, lagring og prosessering av coker gasoline (Avæske) på tankene T3 og T4 og det var ikke utarbeidet eksplosjonsverndokument. For nr 2 Berland b) Til tid og på sted som nevnt i post V b og i egenskap som nevnt under post IV a forholdt han seg som der nærmere beskrevet til tross for at risikoanalyse av denne prosessen var mangelfull. Forut for denne hendelsen hadde han bl a ikke utredet godt nok eventuelle farer ved tilførsel av ozon på utluftingen, herunder faren for varmgang, og det var ikke utarbeidet eksplosjonsverndokument. Nr 1 Emblem og nr 2 Berland MED-NOHO

11 c) Til tid og på sted og i egenskap som nevnt i post IV b ved forsøk på å løse opp og nøytralisere bunnfall som der nærmere beskrevet, var risikoanalyse av prosessen mangelfull, særlig vedrørende eksplosjonsfare, og det var ikke utarbeidet eksplosjonsverndokument. *** Hovedforhandling ble holdt i tinghuset i Bergen i uke 48, 49, 50 og 51 i år 2009, samt i uke 2 og 4 i år Hver rettsuke varte fra mandag til og med torsdag. De tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen. Retten ble satt med fagkyndige meddommere. Disse er professor i organisk kjemi Tore Lejon og førsteamanuensis i miljøteknologi Leif Ydstebø. Retten hørte forklaring fra 77 vitner. Det var åstedsbefaring i Sløvåg og det ble foretatt slik dokumentasjon som framgår av rettsboken. Aktor nedla slik påstand: 1. Trond Emblem f a) dømmes for overtredelse av: Straffeloven 275 jf 276 Straffeloven 272 andre ledd nr. 2 pkt jf tredje ledd Forurensningsloven 79 andre ledd, jf avfallsforskriften 1. juni 2004 nr første punktum, jf samme forskrift 11-6 Forurensningsloven 78 første ledd bokstav a jf andre ledd andre straffalternativ Arbeidsmiljøloven 19-1 (1) (3), jf samme lov 4-1 (1), jf samme lov 20-2, jf internkontrollforskriften 6. desember 1996 nr annet ledd nr 6 jf fjerde ledd jf samme forskrift 10 Brann og eksplosjonsvernloven 42, jf samme lovs 43 bokstav b, jf forskrift 26. juni 2002 nr 744 om brannfarlig vare 6-4, jf samme forskrifts 3-4 annet og tredje ledd, jf samme forskrifts 1-3 første ledd Brann og eksplosjonsvernloven 42, jf forskrift 30. juni 2003 om eksplosjonsfarlige atmosfærer 6, jf samme forskrift 9 til en straff av fengsel i 4 fire- år. b) Fradømmes retten for 5 fem- år til å drive virksomhet eller være daglig leder av et selskap eller å sitte i et selskaps styre hvor denne virksomhet krever tillatelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet eller fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap MED-NOHO

12 c) Saksomkostninger idømmes og fastsettes etter rettens skjønn, dog ikke under sekstitusen- kroner. 2. Jostein Oddvar Berland f a) dømmes for overtredelse av: Forurensningsloven 79 andre ledd, jf avfallsforskriften 1. juni 2004 nr første punktum, jf samme forskrift 11-6 Forurensningsloven 78 første ledd bokstav a jf andre ledd andre straffalternativ Arbeidsmiljøloven 19-1 (1) (3), jf samme lov 4-1 (1), jf samme lov 20-2, jf internkontrollforskriften 6. desember 1996 nr annet ledd nr 6 jf fjerde ledd jf samme forskrift 10 Brann og eksplosjonsvernloven 42, jf samme lovs 43 bokstav b, jf forskrift 26. juni 2002 nr 744 om brannfarlig vare 6-4, jf samme forskrifts 3-4 annet og tredje ledd, jf samme forskrifts 1-3 første ledd Brann og eksplosjonsvernloven 42, jf forskrift 30. juni 2003 om eksplosjonsfarlige atmosfærer 6, jf samme forskrift 9 til en straff av fengsel i 4 fire- år. b) Fradømmes retten til i 5 fem- år å drive virksomhet eller være daglig leder av et selskap eller å sitte i et selskaps styre hvor denne virksomhet krever tillatelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet eller fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. c) Saksomkostninger idømmes og fastsettes etter rettens skjønn, dog ikke under sekstitusen- kroner. 3. Karl-Jan Erstad f a) dømmes for overtredelse av: Forurensningsloven 78 første ledd bokstav a jf andre ledd andre straffalternativ til en straff av fengsel i 1 ett- år. b) Saksomkostninger idømmes og fastsettes etter rettens skjønn, dog ikke under tjuetusen- kroner. Advokat Eckhoff nedla påstand om at Jostein Oddvar Berland frifinnes. Advokat Kolås nedla påstand om at Karl-Jan Erstad frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste måte MED-NOHO

13 Advokat Kristiansen nedla påstand om at Trond Emblem frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste måte. Rettens vurdering: Vest Tank AS (Vest Tank) var eiet av Emblem Holding AS og Emblem Eiendom AS og det var en del av Emblemkonsernet. Vedtektsfestet formål for Vest Tank var å eie og drive anlegg i Sløvåg for mottak og rensing av spillvann fra skipsfarten og eie og drive bunkersanlegg, samt å kunne foreta investeringer i beslektet virksomhet. Vest Tank hadde sitt anlegg i Sløvåg, Gulen kommune. Anlegget hadde ca 17 tanker fordelt på tre tankgårder. Trond Emblem var styreformann i Vest Tank. Frem til 10. mai 2004 het selskapet Hasan Tank AS (Hasan Tank). Dette selskapet ble etablert i Emblem var også styreformann i Hasan Tank. Hovedvirksomheten til Emblem er etter hans egen forklaring selskapet Vest Kran AS (Vest Kran). Emblem er utdannet som kranfører. Jostein Berland ble ansatt som daglig leder i Vest Tank i Berland er utdannet maskiningeniør og har videreutdanning innen miljøteknologi. Han har lang yrkeserfaring innen renseteknologi. Den 23. mai 2007 ble det signert aksjekjøpsavtale mellom Alexela Norway Holding AS (Alexela) som kjøper og Emblem Holding AS og Emblem Eiendom AS som selger. Det verserer en sivil tvist mellom partene i avtalen av 23. mai 2007 som gjelder ulike sider ved oppgjøret etter kjøpet. Økokrim har også utferdiget forelegg mot Alexela for tilsvarende forhold som Berland er tiltalt for. Forelegget ble vedtatt 8. juli Retten kommer ikke inn på den sivile saken eller forelegget i den straffesaken som her behandles. Post I og II i tiltalebeslutningen gjelder Emblem. Disse forholdene behandles først. Det er tatt ut tiltale mot Emblem for grov utroskap og for å ha gitt uriktige opplysninger til forsikringsselskap i forbindelse med gjenanskaffelse av tanker som ble ødelagt i eksplosjon 24. mai Det er tatt ut tiltale etter forurensningsloven, arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Retten må således vurdere ulike sider av virksomheten til Vest Tank i den forbindelse. Postene III, IVa, Va og c, VI og VII a og c i tiltalebeslutningen gjelder Emblem og Berland. Hva gjelder post III vurderes straffansvaret for begge de tiltalte samlet. For øvrige forhold som gjelder begge behandler retten først spørsmålet om straffansvar for Berland, deretter Emblem MED-NOHO

14 Tiltalen mot Karl-Jan Erstad gjelder post IVb. Erstad var rådgiver for Vest Tank i forbindelse med dette forholdet. Spørsmålet om straffansvar for Erstad drøftes under denne posten. Post IV b gjelder også Berland og Emblem. Spørsmålet om straffansvar drøftes særskilt for hver av de tiltalte. I tillegg til forklaring fra de tiltalte har retten hørt 77 vitner i saken, en god del av dem med fagkyndighet. Bevisførselen har og i stor grad bestått av dokumentasjon av e-poster, brever, rapporter med mer. Retten har referert fra forklaringer og dokumentbevis i det omfang som er funnet hensiktsmessig for å begrunne avgjørelsene i saken. Ved vurderingen av hvilket faktum som anses bevist har retten iakttatt prinsippet om at rimelig og fornuftig tvil skal komme de tiltalte til gode. Tiltalebeslutningen post I og II: Det redegjøres først for hvilket faktum retten finner bevist. Deretter behandles post I og II hver for seg. Den 24. mai 2007 var det en eksplosjon i Vest Tank sitt anlegg i Sløvåg. Hendelsen er beskrevet under tiltalen post IVb. Flere tanker ble ødelagt. Dagen før eksplosjonen var det inngått avtale om salg av alle aksjene i Vest Tank til Alexela. Emblem fortsatte som styreleder i Vest Tank frem til 7. august 2007, han hadde også selskapets signatur alene frem til denne dato. Emblem forklarte i retten at han brukte 150 % av tiden sin på Vest Kran, og at dette således var hans hovedvirke. Vest Tank hadde tegnet tingforsikring hos Protector Forsikring ASA (Protector). I forsikringsvilkårene fremgår at ved forsikringstilfelle skal den eller de som mener seg berettiget til erstatning, uten ugrunnet opphold melde fra til selskapet, og gi selskapet de opplysninger som selskapet ber om for å kunne ta stilling til kravet og utbetale erstatningen. Det er ikke tvilsomt at Vest Tank var forsikringstaker, ikke Vest Kran. Allerede dagen etter eksplosjonen var det møte mellom forsikringstaker og Protector på kontoret til Emblem på Ågotnes. Av håndskrevet referat fremgår at Emblem og datteren Linn Jeanette Emblem Rine var til stede for Vest Tank. Rine er økonomiansvarlig i Vest Kran, men hun var samtidig utleid til Vest Tank for å gjøre regnskapsarbeid der. Skadedirektør Fredrik Messel møtte for Protector. Bjørn Bakken var innleid som konsulent av Protector for å forestå skadeoppgjøret. Han var til stede på møtet. Til stede var også forsikringsmegler Jan Baartvedt Andersen. Når retten viser til referater fra møter mellom Vest Tank og Protector er dette håndskrevne referater som Bakken har utarbeidet til eget bruk. De har ikke vært sirkulert til andre møtedeltakere eller godkjent av disse. Retten ser likevel ikke noen grunn til å tvile på riktigheten av det som fremkommer i referatene. Referatene understøttes av øvrige beviser i saken MED-NOHO

15 Det fremgår av møtereferatet av 25. mai 2007 at to tanker skulle gjenanskaffes. Dette er uomtvistet. Kostnaden ble estimert til kr ,- for brukte tanker. Retten legger til grunn at det nevnte beløpet var svært omtrentlig. Det vises til at dette var allerede dagen etter eksplosjonen. Bakken beskrev det som at de tenkte høyt. Det måtte settes av et beløp blant annet av hensyn til reassuranse. Det ble i møtet avtalt at Emblem skulle undersøke muligheten for å skaffe brukte tanker. Det fremgår av referatet at man skulle bruke 14 dager på dette. Geir Teigen er nevnt i referatet. Han driver selskapet Norfrag Tank og Silo AS (Norfrag). Både Emblem og Bakken forklarte at de kjente til Teigen, og han var en av de som det var naturlig å kontakte. Bakken beskrev det som at det var fornuftig at Vest Tank tok på seg å undersøke markedet. Messel forklarte at det er vanlig praksis at slikt overlates til forsikringstaker, idet forsikringstaker ofte kjenner markedet best. Emblem har forklart at han i dette møtet sa fra om at han, i betydning Vest Kran, skulle ha fortjeneste for arbeidet med å skaffe tanker. Han begrunnet dette blant annet med at det var en risiko for at ting kunne gå galt underveis. Rine har og forklart at fortjeneste var tema i det første møtet. Retten ser imidlertid bort fra dette. Det vises til at Emblem opptrådte som forsikringstaker etter eksplosjonen, og han leverte i begynnelsen av møtet ut sitt forretningskort påført Vest Tank. Vest Kran hadde ingen rolle i selve forsikringsoppgjøret. Retten kommer tilbake til hvorvidt Vest Kran skulle gjøre noe arbeid med å flytte tankene. Representantene fra Protector ville slik retten ser det ha protestert dersom forsikringstaker ga uttrykk for at han skulle ha fortjeneste ved forsikringsoppgjøret eller dersom forsikringstaker ga uttrykk for at han representerte et annet selskap som skulle ha fortjeneste. Messel opplyste at han ville husket det hvis noe slikt hadde kommet opp i møtet. Retten legger til grunn forklaring fra Bakken og Messel om at Emblem opptrådte på vegne av forsikringstaker Vest Tank og at noen fortjeneste ved oppgjøret ikke var tema. Det er ikke tvilsomt at det Vest Tank som forsikringstaker skulle ha dekket var kostnadene ved å gjenanskaffe tanker. Dette må Emblem ha visst. Det fremgikk av forsikringsvilkårene til Protector som Vest Tank hadde fått og en annen ordning har formodningen mot seg. Den 12. juni 2007 var det nytt møte. Det var stort sett de samme som var til stede, likevel slik at Rine ikke var med og at advokat Richard Bolstad møtte for Alexela. Det fremgår av referat fra møtet at Teigen hadde noen aktuelle tanker i Luleå, Sverige. Det ble opplyst fra Emblem at kostnadene med å frakte tankene kunne reduseres dersom tankene ble fraktet sammen med andre tanker som var kjøpt av Statoil. Retten legger til grunn forklaring fra Messel om at Emblem opplyste at det var komplisert å frakte tankene om bord på lekter i Luleå. Det måtte blant annet bygges en vei og det var en elv som gjorde arbeidet vanskelig. Emblem opplyste i møtet at Vest Kran kunne påta seg dette arbeidet. Messel svarte at Vest Kran kunne konkurrere med andre tilbydere om oppdraget, og at Vest Kran kunne få oppdraget såfremt de kom med bedre tilbud enn de andre. Det er ikke omstridt at Vest MED-NOHO

16 Kran kunne beregnet vanlig bransjemessig fortjeneste dersom de hadde fått et slikt oppdrag. Prisen pr tank ble i møtet 12. juni anslått til mellom kr ,- og ,-. Det ble i dette møtet besluttet å sette opp oversikt over Vest Tank sitt likviditetsbehov. Den 14. juni 2007 sendte Berland e-post til Teigen hvor det står at Vest Tank bekrefter å kjøpe 2 stk 5000 m3 tanker, T308 eller 305 isolert og 306 uisolert for levert til Sløvåg innen august Pris avtales med Trond Emblem. I samme e-post ble det uttrykt ønske om opsjon på en del andre tanker. Det nevnes her at det ikke er tvilsomt at Berland skrev e- posten på vegne av Vest Tank, han har ikke arbeidet i Vest Kran. I e-post av 20. juni 2007 til Rine etterspurte Bakken fremdrift med tankene i Luleå, blant annet kostnadsoverslag for arbeid med frakt. Det må etter forklaring fra Teigen og Lars Olof Carlsson i selskapet Havator legges til grunn at Vest Kran ikke var i noen forhandlinger om fraktarbeid i Luleå. Det ble Havator som flyttet tankene frem til lekterne som fraktet de til Sløvåg. I møtereferat fra nytt møte mellom Vest Tank og Protector 23. juli 2007 fremgår det at Vest Kran har i anbudssituasjon fått arbeid med kranarbeidet. Retten kan ikke se at opplysningene kan ha kommet fra andre enn Emblem, og de er i beste fall unøyaktige. Vest Kran var ikke i noen forhandlinger om kranarbeid i Luleå. Det var heller ingen anbudssituasjon vedrørende kranarbeid i Sløvåg. Retten legger til grunn forklaring fra Bakken om at kranarbeid i Sløvåg aldri var nevnt for Protector av Emblem, slik at møtereferatet gjelder arbeid i Luleå. Det fremgår i e-post av 21. juni 2007 fra Emblem at tankene ville komme på ca kr ,- pr stk ferdig levert og montert i Sløvåg. 18. juli 2007 inngikk Emblem og Teigen avtale om kjøp av fire tanker. Avtalen er håndskrevet av Teigen og udatert, men datoen er ikke omstridt. Vest Kran er oppført som kjøper. Som objekt for avtalen er angitt fire tanker med nummer 306, 307, 308 og 309. Sistnevnte var på 8000 m3, de øvrige på 5000 m3. Avtalen omhandlet dermed de tankene som Berland i e-post av 14. juni 2007 hadde bekreftet kjøp av på vegne av Vest Tank. Avtalen bestemte følgende om pris for og levering av fire tanker: Pris levert kai Sløvåg: 8,6 mill Nok. Det fremgår at Vest Kran skulle være behjelpelig med kran for å få tankene på land i Sløvåg, noe som etter Teigen sin forklaring ikke ble nødvendig. Avtalen av 18. juli er signert av både Teigen og Emblem MED-NOHO

17 Dagen etter ble det inngått avtale mellom Vest Kran og Vest Tank hvor Vest Kran solgte to tanker til Vest Tank, begge på 5000 m3. Prisen var kr ,- ekskl. merverdiavgift (mva), altså samme pris som Vest Kran dagen før hadde kjøpt fire tanker for. Om pris står at Partene er enig om å kjøpe disse fritt levert på kai i Sløvåg, Gulen kommune for NOK ,-. Eventuelle tilleggsleveranser som videreformidles av VK tillegges 15 % tillegg. Emblem signerte avtalen på vegne av både selger og kjøper. Vest Kran har fakturert Vest Tank i samsvar med avtalen, med unntak av de 10 siste prosentene. Den 20. juli 2007 sendte Norfrag faktura til Vest Kran med fakturanummer 087 pålydende 20 % av kjøpesummen for tankene, i samsvar med avtalen av 18. juli Denne ble tre dager senere erstattet av faktura med nummer 088. Det var da avtalt mellom Teigen og Emblem at tankene skulle være Norfrag sin eiendom inntil de var fullt betalt, og dette ble tatt inn i faktura nummer 088. Den er ellers identisk med faktura 087. I begge fakturaene står at den gjelder 20% av avtalt pris kr ,- levert ved kai Sløvåg i besiktiget stand. Den 23. juli 2007 ble det sendt kreditnota for faktura 087. Denne var som nevnt erstattet av faktura 088. Det ble imidlertid også sendt kreditnota for faktura 088 kalt kreditnota 088A. Retten finner ikke grunn til å tvile på forklaring fra Teigen om at dette skyldtes at Emblem ikke var fornøyd med måten det var fakturert på. Faktura 087 ble i følge forklaring fra Rine gitt til Protector i møte 23. juli Retten legger dette til grunn. Det vises og til møtereferat fra 23. juli 2007, hvor det fremgår at forsikringstaker har mottatt første delfaktura, 20% av ,-. På dette tidspunkt var det ikke sendt ut andre fakturaer enn 087 og 088 fra Norfrag. At Protector fikk Norfrag sin faktura 087 stemmer og med brev fra Protector til Vest Tank av 18. oktober 2007 hvor det fremgår at vi må stå ved vårt krav om å få oversendt opprinnelig kontrakt med Norfrag Tank og Silo AS, og som dannet utgangspunkt for vedlagte delfaktura nr 087 fra ovennevnte. Protector har beregnet sine utbetalinger etter det som fremkommer i faktura 087 og de har utbetalt 90 % av kr ,-. Emblem var til stede i møtet 23. juli. Det ble ikke da eller på noe senere tidspunkt opplyst fra Emblem at det var gitt kreditnota til faktura 087. Emblem har ikke bestridt dette. Retten legger til grunn forklaring fra Messel som opplyste at han aldri hadde hørt om noen kreditnota. Etter 23. juli 2007 ble det utarbeidet flere avtaleutkast mellom Vest Kran og Norfrag. Emblem har forklart at han ikke vet hvorfor dette ble gjort. Forsvarer har opplyst at det MED-NOHO

18 vurderes som ikke hensiktsmessig å gå nærmere inn på dette, utover å konstatere at det er mye rot. Retten finner at avtaleutkastene er av betydning for de vurderingene som skal gjøres i saken og kommer derfor her inn på disse. Den 31. juli 2007 sendte Vest Kran pr telefaks et avtaleutkast til Teigen signert av Emblem. Datoen for avtalen var satt til 19. juli Avtalen er nesten identisk med den avtalen som var inngått mellom Emblem og Teigen 18. juli. Pris er satt til ,- ekskl. mva fritt levert på kai i Sløvåg, men avtalen er opplyst å gjelde to tanker. Teigen har forklart at han reagerte negativt på avtaleutkastet fordi det omhandlet to tanker i stedet for fire, som avtalen av 18. juli gjaldt. Teigen hadde et møte med sin advokat og han signerte ikke avtaleutkastet. 3. august 2007 kom nytt avtaleutkast fra Vest Kran pr telefaks til Teigen. Også dette utkastet gjaldt to tanker. Det var her tatt inn at prisen for de to tankene var ,- og at det var Vest Kran som sto for transport, frakt, handling samt alle nødvendige forhold for å få tankene til Sløvåg. Også i dette avtaleutkastet var dato satt til 19. juli Teigen har forklart at han fant avtaleutkastet uakseptabelt. Det var ikke dette de var blitt enige om, og arbeidet med å frakte tankene var satt i gang av andre enn Vest Kran. Heller ikke dette avtaleutkastet ble signert av Teigen. Retten finner det ikke tvilsomt at det var Emblem som utformet de ovenfor nevnte avtaleutkastene, som han og har signert. Retten oppfatter Emblem slik at det antydes at resepsjonist/sekretær Linn Beate Ekerhovd eller noen andre i Vest Kran kan ha gjort endringer i avtaleteksten. Dette ser retten bort fra. Det var Emblem som hadde kontakten med Teigen og dermed forutsetninger for å bestemme avtalenes innhold. Retten legger til grunn forklaring fra Ekerhovd om at det var Emblem som bestemte innholdet i avtaler, hennes arbeid var å renskrive disse. Emblem leste alltid gjennom før han skrev under. Avtaleutkastene er signert av Emblem. Det ble etter hvert enighet mellom Emblem og Teigen om at avtalen av 18. juli 2007 skulle splittes opp i to avtaler. 15. august 2007 signerte Teigen to avtaleutkast som han sendte til Vest Kran. Det første gjaldt 2 stk uisolerte 5000 m3 tanker fra Luleå. Disse ble kalt tank 306 og 307. Pris var satt til kr ,- Det andre utkastet gjaldt 2 stk isolerte tanker 5000 m3 og 8000 m3 fra Luleå. Disse ble kalt tank 308 og 309. Pris var satt til kr ,-. Leveringsbetingelsene i de to avtalene er identiske, levert på kai Sløvåg Gulen. + mva. I følge Teigen skyldes prisforskjellen at uisolerte tanker er noe lettere å omsette enn isolerte tanker. Teigen fikk ikke tilbake avtaler i underskrevet stand. Retten har fått dokumentert et avtaleutkast på Norfrag sitt brevark, signert av Emblem. Det er der gjort en endring i det MED-NOHO

19 avtaleutkastet som Teigen hadde oversendt 15. august 2007 som gjaldt to uisolerte tanker. Endringen består i at bestemmelsen levert på kai Sløvåg Gulen. + mva er fjernet. Avtalen lyder da på at tankene leveres i Luleå. Retten er ikke i tvil om at det er Emblem som har foretatt endringen. Avtaleutkastet er signert av Emblem. Teigen har benektet ethvert kjennskap til dette. Endringen er heller ikke i Norfrag sin interesse, det var Norfrag som hadde kostnadene med å frakte tankene til Sløvåg. Teigen forklarte at han fikk se dette dokumentet i avhør hos økokrim. Han har gjennomgått Norfrag sine datasystemer, hvor alle skriv er lagret, og en slik avtale har aldri vært skrevet hos Norfrag. Dokumentet ble beslaglagt på Berland sitt kontor på Ågotnes. I e-post av 14. august 2007 fra Berland til blant annet Emblem fremgår at fire tanker á 5000 m3 var på vei med forventet ankomst august. To tanker skulle erstatte de som var ødelagt i eksplosjonen og to tanker skulle lagres. Tankene 306 og 308, en isolert og en uisolert tank, ble levert til Vest Tank til erstatning for de ødelagte tankene. Retten forstår Emblem slik at det var meningen at de to uisolerte tankene skulle til Sløvåg, men at det på grunn av noen vansker med en lekter var en isolert og en uisolert tank som ble levert. Retten legger til grunn at Emblem sin forklaring skyldes at prisen for uisolerte tanker er satt høyere enn for isolerte i den oppsplittede avtalen mellom Vest Kran og Norfrag. Det vises til at leveransen er i samsvar med den bekreftelsen Berland sendte fra Vest Tank 14. juni Allerede i juli 2007 etterlyste Bakken avtalen mellom Vest Tank og Teigen om tankkjøp. Emblem forklarte i retten at han mener Protector ikke hadde noe med å gå inn i avtalen mellom Teigen og Vest Kran. Bakken forklarte i retten at Emblem i juli 2007 opplyste at det ikke var så enkelt å fremlegge avtale mellom Vest Tank og Teigen, fordi Teigen var utpreget muntlig, at avtalen omtrent var skrevet på en serviett og at den ikke egnet seg for fremleggelse. Den 1. august 2007 fikk Bakken opplyst fra Rine at avtalen nesten var klar. I e-post av 18. september 2007 skrev Bakken: Det som synes helt klart er imidlertid nye 40 % på kjøp av tanker med 3,44 mill. Nå er dette imidlertid fakturert fra annet firma enn det opprinnelige med mr.teigen. Hva har skjedd? Jeg kan forresten fortsatt ikke se å ha mottatt selve kontrakten mellom firmaet til Teigen og Vest Tank som jeg etterlyste i juli. Dagen etter sendte Rine avtalen mellom Vest Tank og Vest Kran til Bakken. Den 21. september 2007 sendte Bakken e-post til Rine hvor han igjen etterlyste den underliggende avtalen mellom firmaet til Teigen og Vest Tank. Samme dag har Bakken notert seg at Emblem ringte. Han opplyste at han ikke ønsket å sende den opprinnelige kontrakten mellom Teigen og Vest Kran. Bakken noterte seg følgende Slik jeg forsto dette så koster tankene 5,6 mill i Luleå. De neste 3 mill går på den delen Vest Kran sto for MED-NOHO

20 (trailere, kraner, lekter med mer) T/R Luleå. Samtidig har de selvsagt en fortjeneste. Han hevder at opprinnelig avtale var at Teigens selskap skulle stå for alt. Det var også han som laget beskrivelse og Vest Kran vant anbudet i konkurranse med andre. Pga Teigens kontantbehov ble det imidl. til at han kun fakturerte tankene resten måtte Vest Kran stå for. Retten finner ikke grunn til å tvile på at Bakken sitt referat er i samsvar med det Emblem ga uttrykk for i telefonsamtalen. Innholdsmessig stemmer dette med endringen som Emblem foretok i Teigen sitt avtaleutkast av 15. august Emblem har laget et håndskrevet og udatert budsjett kalt budsjett 2*5000 m3. I dette er oppført tanker levert Sløvåg kr ,-. Det er så budsjettert med diverse utgifter for Vest Kran på kai i Sløvåg etter levering, til sammen på kr ,-. Det er tatt med reisekostnader på kr ,- forsinkelsesrenter med kr ,- og fortjeneste kr ,-. Sluttsummen er satt til kr ,-, som Emblem har rundet ned til kr ,-. Det fremgår av budsjettet at det ikke her er tatt med kostnader andre steder enn fra kai i Sløvåg. Budsjettet gjelder andre kostnader enn de som Emblem nevnte pr telefon til Bakken, som blant annet var lekter tur retur Luleå. Av brev fra Protector 28. september 2007 fremgår at beløpet kr ,- ble lagt til grunn av Protector for utbetalinger. Det fremgår imidlertid at vi ikke ønsker at dokumentasjon/kontrakt blir holdt tilbake, og forbeholder oss retten til å komme tilbake på dette. Den 5. november 2007 etterlyste Bakken på nytt dokumentasjon for kjøp av tanker. Svaret, som ble sendt fra Rine, var at Protector hadde fått dokumentasjon. Retten finner det ikke tvilsomt at det var Emblem som sto bak ordlyden i svaret, hvor det blant annet fremgår Vi tør minne om at budsjettet var satt til 10 mill, vi klarte det for under dette. Opprinnelig avtale ble igjen etterlyst i brev fra Protector av 7. desember Det var opprettet en arbeidsgruppe etter eksplosjonen, kalt administrasjonskomité, som hadde møte 11. januar Emblem og Rine var til stede samt en del representanter for Alexela. Av referat fra møtet, punkt 4, fremgår det at gruppen vurderte at omspurte avtaler ikke var relevant for forsikringsselskapet, og at advokat Bolstad skulle utarbeide svar til Protector. Dette ble gjort ved brev av 28. januar Retten finner grunn til å ta inn deler av brevet her, da det må legges til grunn at opplysningene i brevet stammer fra Emblem. I brevet fremgår at tankene er kjøpt fra Umeå, men det er ikke tvilsomt at det gjelder tankene fra Luleå. Det lyder: Dokumentasjon vedrørende kjøp av nye tanker fra Umeå. Partene var tidlig enig om at dersom VT fikk tak i brukte tanker innenfor en ramme på MNOK 10 skulle man kjøpe slike, da dette ville være mye billigere enn nye. Protector ASA ga ledelsen 1-2 uker på å MED-NOHO

Gulating lagmannsrett

Gulating lagmannsrett Gulating lagmannsrett INSTANS: Gulating lagmannsrett Dom DATO: 2013-03-08 PUBLISERT: LG-2011-60302 LG-2012-23847 STIKKORD: Strafferett. Forurensning. Forurensningsloven 78. Arbeidsmiljøloven 19-1, 4-1

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i HR-2013-01108-U, (sak nr. 2013/516), straffesak, anke over beslutning: I. A (advokat

Detaljer

--- DOM- - Avsagt: 19. august Rettens leder: Meddommere: Vatsend. mot MED-OTIR/01

--- DOM- - Avsagt: 19. august Rettens leder: Meddommere: Vatsend. mot MED-OTIR/01 --- DOM- - Avsagt: 19. august 2009 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 09-076327MED-OTIR/01 Dommerfullmektig Regnskapsmedarbeider Arkivar Mari Kimsås Karin Lileng Ole Kolsrud Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige

Detaljer

Styrets og daglig leders ansvar

Styrets og daglig leders ansvar Styrets og daglig leders ansvar KS Bedriftenes Møteplass 8. april 2014 Advokat Tone Molvær Berset Ansvar - hva og hvem? Ansvar - straff og erstatning Ansvar - for styret, daglig leder og andre Ansvar i

Detaljer

FREDRIKSTAD TINGRETT

FREDRIKSTAD TINGRETT FREDRIKSTAD TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 17. august 2011 Saksnr: 11-085076MED-FRED Rettens leder: Tingrettsdommer Sissel Rostad Meddommere: Bjørn Hornmoen Anita K Kristoffersen Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i HR-2014-02141-U, (sak nr. 2014/1794), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

Tiltalebeslutning STATSADVOKATENE VED ØKOKRIM. Geir Ove Kvalheim, f. 30.04.1970 Husøystrand 32, 3132 Husøysund

Tiltalebeslutning STATSADVOKATENE VED ØKOKRIM. Geir Ove Kvalheim, f. 30.04.1970 Husøystrand 32, 3132 Husøysund ØKOKRIM SAK NR. 111/08-60 setter herved Tiltalebeslutning STATSADVOKATENE VED ØKOKRIM Geir Ove Kvalheim, f. 30.04.1970 Husøystrand 32, 3132 Husøysund under tiltale ved Oslo tingrett for overtredelse av:

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og elsikkerhet 30. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. februar

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 19.03.2009. Saksnr: 09-006008MED-OTIR/08. Rettens leder: Meddommere: Gunn Eva Bekken Knut Ivar Ødegård

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 19.03.2009. Saksnr: 09-006008MED-OTIR/08. Rettens leder: Meddommere: Gunn Eva Bekken Knut Ivar Ødegård OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 19.03.2009 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 09-006008MED-OTIR/08 Tingrettsdommer Gunn Eva Bekken Knut Ivar Ødegård Nina Opsahl Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1389), straffesak, anke over dom, I. (advokat Kenneth Mikkelsen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1389), straffesak, anke over dom, I. (advokat Kenneth Mikkelsen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02180-A, (sak nr. 2009/1389), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Kenneth Mikkelsen til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/456), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/456), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-01835-A, (sak nr. 2016/456), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Guro Hansson Bull) mot Knut Øverbø

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01520-A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over

Detaljer

Kap. 1. Alminnelige regler.

Kap. 1. Alminnelige regler. Kap. 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder oppbevaring, behandling og transport, herunder lasting og lossing av brannfarlig vare samt handel med slik vare. Unntatt fra loven er brannfarlig

Detaljer

Sanksjoner herunder straffansvar. Copyright 2009 Foyen All Rights Reserved.

Sanksjoner herunder straffansvar. Copyright 2009 Foyen All Rights Reserved. Sanksjoner herunder straffansvar Sanksjoner for brudd på regelverket Straffansvar bøter og fengsel, Personlig straffansvar Straffeansvar for bedriften Privatrettslige sanksjoner mislighold av kontrakt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1781-A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-098785MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Beate Brinch

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, (advokat Annette Rygg til prøve) (advokat Trygve Staff)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, (advokat Annette Rygg til prøve) (advokat Trygve Staff) NORGES HØYESTERETT Den 14. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, A (advokat Annette Rygg til prøve) mot B (advokat Trygve Staff) S T E M M

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01582-U, (sak nr. 2016/1225), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1/1995 Klager: A Prosessfullmektig: - Innklaget:

Detaljer

HALDEN TINGRETT DOM. Avsagt: MED-HALD. Rettens leder: Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. mot. [Tiltalte]

HALDEN TINGRETT DOM. Avsagt: MED-HALD. Rettens leder: Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. mot. [Tiltalte] HALDEN TINGRETT DOM Avsagt: 25.06.2012 Saksnr: 12-073764MED-HALD Rettens leder: Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre Meddommere: Meddommere: Steinar Stiansen Lene Harboe Mjølnerød Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og NORGES HØYESTERETT Den 5. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00917-A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og HR-2011-00917-A, (sak nr. 2010/2102), straffesak, anke over dom, A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02176-S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Steinar Thomassen til prøve) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01691-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/1138), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/1138), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00149-A, (sak nr. 2011/1138), straffesak, anke over dom, I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tarjei Istad) mot A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var:

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var: NORGES HØYESTERETT Den 29. oktober 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02101-A, (sak nr. 2014/1248), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt for utførelse av bygningsmessige arbeider i forbindelse med renovering av Engvollen omsorgsboliger

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, (advokat Knut Rognlien) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, (advokat Knut Rognlien) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00050-A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, A (advokat Knut Rognlien) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

GULATING LAGMANrIåRETT

GULATING LAGMANrIåRETT GULATING LAGMANrIåRETT Rune Leander Hansen Vikeveien 1808 5568 Vikebygd Dok6 Deres referanse Vår referanse 15-090064AST-GULA/AVD2 11.06.2015 Underretning om at anke nektes fremmet Rogaland statsadvokatembeter

Detaljer

I.d-ÍìI OSLO TINGRETT. Avsagt: mot. 27. oktober Saksnr: Rettens leder: Meddommere: Bente Prøybo Øystein Busch. Jonas Petter Madsø

I.d-ÍìI OSLO TINGRETT. Avsagt: mot. 27. oktober Saksnr: Rettens leder: Meddommere: Bente Prøybo Øystein Busch. Jonas Petter Madsø OSLO TINGRETT I.d-ÍìI Avsagt: Saksnr: Rettens leder: 27. oktober 2017 17-113709MED-OT R/03 Tingrettsdommer Jonas Petter Madsø Meddommere: Bente Prøybo Øystein Busch Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat

Detaljer

Rapport etter tilsyn Mosjøen bil og maskindemontering AS - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Rapport etter tilsyn Mosjøen bil og maskindemontering AS - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr Mosjøen bil og maskindemontering AS Båthølen 8658 MOSJØEN Saksb.: Sunniva S. Hartmann e-post: fmnosuh@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 07 Vår ref: 2005/10783 Deres ref: Vår dato: 23.01.2015 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Til : Sør-Odal kommune v/rådmann Rune Hallingstad. Sak : Redegjørelse vedr. skolebrann og tilhørende saker om forelegg og Forsikringsoppgjør mm.

Til : Sør-Odal kommune v/rådmann Rune Hallingstad. Sak : Redegjørelse vedr. skolebrann og tilhørende saker om forelegg og Forsikringsoppgjør mm. NOTAT Til : Sør-Odal kommune v/rådmann Rune Hallingstad Fra : Advokat Jens Christian Skallerud skallerud@campbellco.no Dato : 11. mars 2016 Sak : Redegjørelse vedr. skolebrann og tilhørende saker om forelegg

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. mars 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) mot

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00301-A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse: Byggmester

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Formuesskade Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Forventninger til beredskapsarbeid i primærhelsetjenesten og kommunen

Forventninger til beredskapsarbeid i primærhelsetjenesten og kommunen Aktuelle beredskapssaker fra Norge og noen prinsipielle betraktninger Da det smalt i Sløvåg 24.5.2007 Divisjonsdirektør Frode Forland Forventninger til beredskapsarbeid i primærhelsetjenesten og kommunen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i HR-2013-01859-U, (sak nr. 2013/1369), straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP Retten reduserte salærkrav opprinnelig salærkrav krevd dekket - FAL 4-10. Sikrede var part i tvist som gjaldt krav om

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

SØRE SUNNMØRE TINGRETT

SØRE SUNNMØRE TINGRETT SØRE SUNNMØRE TINGRETT ~L.- _ Avsagt: Saksnr.: 25.06.2009 i Søre Sunnmøre tingrett, 09-038791 TVI-SOSU Dommer: Sorenskriver Ingolv Joa Saken gjelder: Tvist om kjøp av campingvogn - småkravsprosess KJØPER

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) Lervik)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) Lervik) NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-01461-A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, A B (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i NORGES HØYESTERETT Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i HR-2017-1015-U, (sak nr. 2017/479), straffesak, anke over dom: A (advokat Cecilie

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato

Deres referanse Vår referanse Dato OSLO TINGRETT Dok 17 Til alle bistandsadvokatene Deres referanse Vår referanse Dato 13.12.2011 Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik Forberedelse til hovedforhandling - bistandsadvokater Det

Detaljer

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6.

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. S T E V N I N G TIL O S L O B Y R E T T Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. Prosessfullmektig: Adv. Knud Try, Torggt. 5,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie, dommer Normann og kst.

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie, dommer Normann og kst. NORGES HØYESTERETT Den 24. mars 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie, dommer Normann og kst. dommer Kaasen i HR-2017-638-U, (sak nr. 2017/173), straffesak, anke over dom:

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage over kvaliteten på den rådgivningen klager

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Styreansvar Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise ved oppføring av flerbrukshall med tilleggsdel for skole/sfo. Klager anførte at valgte leverandørs

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

2.1 Generelle anbuds/tilbudsregler Som generelle regler gjelder LOV 1999-07-16-nr 69.: Lov om offentlige anskaffelser.

2.1 Generelle anbuds/tilbudsregler Som generelle regler gjelder LOV 1999-07-16-nr 69.: Lov om offentlige anskaffelser. Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av maskintekniske arbeider i forbindelse med oppgradering av et renseanlegg. Det var spørsmål om bruk av begrepet Anbudskonkurranse i oversendelsesbrevet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, (kommuneadvokat Ivar Otto Myhre) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, (kommuneadvokat Ivar Otto Myhre) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00867-A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Kjetil Omholt) mot X kommune

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell) NORGES HØYESTERETT Den 10. november 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-02098-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet B (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1159), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) Jan Egil Presthus)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1159), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) Jan Egil Presthus) NORGES HØYESTERETT Den 3. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02058-A, (sak nr. 2010/1159), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (sjefen

Detaljer

NEDRE TELEMARK TINGRETT

NEDRE TELEMARK TINGRETT , NEDRE TELEMARK TINGRETT Avsagt: Saksnr: Dommer: 08.12.2010 10-148686MED-NETE Tingrettsdommer Nils Henrik Johansen Den offentlige patalemyndighet Politiadvokat Olav Markussen mot Saken gjelder: Domsavsigelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2152), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2152), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. mars 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-568-A, (sak nr. 2016/2152), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

PÅLEGG Brann- og eksplosjonsvernloven 37

PÅLEGG Brann- og eksplosjonsvernloven 37 Trøndelag brann- og redningstjeneste Fcgiieyiggei eiavdeling IKS Rissa Kommune Rådhusveien 13 7100 Rissa PÅLEGG Brann- og eksplosjonsvernloven 37 Vår saksbehandler Vår ref. Deres ref. Dato Joar Ølmheim

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01210-A, (sak nr. 2009/352), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01210-A, (sak nr. 2009/352), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01210-A, (sak nr. 2009/352), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) mot

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Normann og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Normann og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 14. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Normann og Bergh i HR-2016-2533-U, (sak nr. 2016/2195), straffesak, anke over dom: A (advokat Brynjar

Detaljer