FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011

2 Forsidefoto: Stock Exchng

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 9 Rapporten Innledning Bakgrunn, formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Kartlegging Kommunens styring av pleie- og omsorgstjenestene Kommunens pleie- og omsorgstilbud Nøkkeltall Fra plan til tilbud Brukernes og fagfolkenes opplevelse av kvaliteten Samsvar mellom behov og kapasitet Vurderinger og anbefalinger Vedlegg Pleie og omsorg Randaberg kommune

4 SAMMENDRAG Formålet med prosjektet har vært å gi en vurdering av kvaliteten i pleie- og omsorgstjenestene. I tillegg er forholdet mellom nåværende kapasitet og framtidige behov forsøkt beskrevet. Politikk og planer Randaberg kommunen utarbeidet en omfattende overordnet plan for helse- og omsorgstjenestene i 2009 Aktiv omsorg Her er det beskrevet det faglige og politiske fundamentet som kommunens tjenestetilbud skal gå ut fra. En bærebjelke i denne politikken er at sykehjemsoppholdet skal være tidsavgrenset og målsettingen er tilbake til eget hjem eller videre til en annen bolig. Sykehjemmet vil ha midlertidige tilbud om vurdering, behandling, rehabilitering, opptrening og avlastning, samt tilbud om smertelindring og omsorg ved livets slutt. Innbyggere med stort omsorgsbehov skal få tilbud om bolig med heldøgns omsorg. Dette begrunnes bl.a. med at tjenestemottakerne og de pårørende da får større handlefrihet og råderett over sin egen hverdag. I en institusjon er brukeren i større grad prisgitt felles regler og rutiner. Denne ideologien eller dette verdivalget har ikke uten videre støtte blant innbyggerne i kommunen. Det er organisert en underskriftskampanje, avholdt folkemøte og ny behandling i kommunestyret alt med utgangspunkt i å øke antall sykehjemsplasser. Protestene har hatt effekt ved at kommunestyret har korrigert eller moderert Aktiv omsorg 2020 i retning av flere plasser på sykehjemmet. Denne motsetningen kan vurderes på to måter: Enten ved at: - Kommunens folkevalgte og fagpersoner er delvis i utakt med folkeviljen ved utformingen av kommunens eldreomsorg. Eller ved at: - Kommunens folkevalgte og fagpersoner ikke har lykkes godt nok med å begrunne, formidle og forklare sitt verdivalg overfor kommunens innbyggere. Vår vurdering er likevel at kommunen i sitt planarbeid har gjort en grundig og god jobb med å analysere og formulere sin pleie- og omsorgspolitikk. Vi anser også dette som en viktig mental beredskap for de store utfordringene som kommunen vil møte på dette området i årene som kommer. Ut fra erfaringene med reaksjoner på planene fra innbyggerne vil vi anbefale at kommunen vurderer om det er behov for å styrke innbygger- eller brukerdialogen, for eksempel ved å etablere andre typer utvalg enn det man har i dag. Pleie og omsorg Randaberg kommune

5 Tjenestestruktur Som følge av prioriteringen i den overordnede planen Aktiv omsorg 2020 har Randaberg kommune en klar tjenestruktur som avviker betydelig fra det som har vært vanlig i norske kommuner. Det viktigste kjennetegnet er: - Sterk satsing på hjemmebaserte tjenester/omsorgsboliger og en tilsvarende lav sykehjemsdekning. Dette er også en bevisst politikk et verdivalg idet man mener at de fleste brukerne vil foretrekke å få tjenester i egen bolig eller omsorgsbolig. I tillegg legger vi merke til: - Lav dekningsgrad eller høyt innslagspunkt. Det er en relativt lav andel av befolkningen som får tjenester sammenlignet med andre. Men de brukerne som får tjenester får et omfattende tilbud. Dette bildet er vanskeligere å forklare. Fra kommunen gir man utrykk for at dette ikke er en valgt omsorgspolitikk og at man heller ikke blir tvunget til slike løsninger av for eksempel høyt kostnadsnivå. Tvert imot har man tro på de vurderingene som ligger bak den såkalte omsorgstrappa nemlig at man skal sette inn tiltak på lavest mulig nivå og også at tidlige tiltak kan holde innsatsen på lavere nivå over lengre tid. Forklaringen kan ligge i ett eller flere av disse forholdene o Sosiale og kulturelle forhold i befolkningen, tettere sosiale nettverk på grunn av korte geografiske avstander. o Stor frivillighetsinnsats. o Innbyggerne melder senere i fra. I tilfellet hvorfor gjør de det? o Innbyggerne går fra å være friske til å bli veldig syke på kort tid. o Randaberg kommune har en høy andel yngre institusjonsbeboere(under 67 år) med omfattende bistandsbehov, jfr KOSTRA. Dette kan gi utslag når gjennomsnittstallene skal beregnes. Vi anbefaler kommunen å vurdere og analysere hvorfor relativt få brukere får tjenester fra kommunens pleie- og omsorgssektor (lav dekningsgrad) - for å forstå bildet bedre og for å finne ut om lav dekningsgrad kan ha utilsiktede negative effekter. Vår vurdering er at kommunen har planlagt og realisert en ny og annerledes tjenestestruktur, som muligens også er et forvarsel om effekter av eldrebølgen og konsekvenser av samhandlingsreformen. Men hva innebærer denne strukturen og hvilke utslag kan den gi? - Hjemmebasert omsorg har lavere kostnadsnivå enn institusjonsbasert omsorg. Vi kan derfor gå ut fra at det ligger en økonomisk gevinst her. - De fleste eldre foretrekker å bo hjemme så lenge som mulig. Vi kan derfor gå ut fra brukerne er godt fornøyd med det tilbudet de får. Brukerundersøkelsen be- Pleie og omsorg Randaberg kommune

6 legger imidlertid ikke at brukerne er mer fornøyd i Randaberg enn i andre kommuner. Vi anbefaler kommunen å ta utgangspunkt i brukerundersøkelsene i en tettere dialog direkte med brukerne for å få en mer detaljert kvalitetsvurdering. - Både for brukere og pårørende er det en avgjørende trygghetsfølelse å vite at man får sykehjemsplass når man har behov for det. Dette er nok det viktigste budskapet i den kritikken som uttrykkes gjennom underskriftsaksjonen i kommunen. Kommunestyret har på noen punkter imøtekommet kritikken, men det er fortsatt behov for markedsføring av det verdivalget som ligger til grunn for tjenestestrukturen Kostnadsstruktur Randaberg kommune har et høyt kostnadsnivå for sine pleie- og omsorgstjenester: - Gjennomsnittsbrukeren får et tilbud som er ca 40 % dyrere enn det som er vanlig i andre norske kommuner. - En institusjonsplass i Randaberg er mer enn 50 % dyrere enn gjennomsnittet i Norge. Her må det påpekes at det ikke er snakk om bare sykehjemsplasser, men også avlastningsplasser og en barnebolig, som trekker gjennomsnittskostnaden betydelig opp. Forklaringene kan her knyttes til at: - Det er mange ressurskrevende brukere under 67 år - Det er bare de sykeste som får sykehjemsplass. Dette fører til høyere bemannings- og kompetansekrav på sykehjemmet. Dette kan også sees på som et forvarsel om konsekvensene i samhandlingsreformen. Det høye kostnadsnivået kan også sees som et uttrykk for at det er god økonomi i kommunen. Når kostnadsnivået i kommunen er så høyt, vil vi anbefale kommunen å analysere kostnadsstrukturen for sine pleie- og omsorgstjenester med henblikk på å: - vurdere kommunens effektiviseringspotensiale - forberede seg på behovsøkningene som kommer i årene framover - beskrive sammenhengen mellom høy ressursinnsats og forventet tjenestekvalitet. Brukernes og pårørendes opplevelse av kvaliteten Randaberg kommune har gjennomført brukerundersøkelser både i hjemmetjenestene og institusjonsomsorgen, Både brukerne og de pårørende sier seg fornøyde med pleieog omsorgstjenestene. Resultatene fra brukerundersøkelsene avviker i svært liten grad fra landsgjennomsnittet. Dette kan bety at undersøkelsen er utformet slik at den gir lite spesifiserte tilbake- Pleie og omsorg Randaberg kommune

7 meldinger. Dette sammen med innbyggerinitiativet den siste tiden - kan være et argument for at kommuner bør styrke og utvide sin brukerdialog Medarbeidertilfredshet I den siste medarbeiderundersøkelsen, gjennomført i 2009, gav medarbeiderne i Randaberg kommune utrykk for høy trivsel. Resultatene fra undersøkelsen er bearbeidet i interne dialoger ved den enkelte avdeling. Medarbeidernes tilbakemeldinger skiller seg svært lite fra landsgjennomsnittet. Men det er grunn til å anta at den høye medarbeidertilfredsheten bidrar til god kvalitet på de tjenestene som gis. Samsvar mellom behov og kapasitet I henhold til SSB sine prognoser, vil Randaberg kommune ha en høy befolkningsvekst i årene fremover. Økningen vil være særlig stor blant de eldste aldersgruppene; 73 prosent i gruppen år og 85 prosent i gruppen 90 år og eldre først gradvis deretter kraftigere fra Kommunen har allerede begynt arbeidet med å tilpasse seg samhandlingsreformen, samtidig som kommunen er i dialog med sine nabokommuner om et mulig samarbeid. Frem mot 2016 vil kommunen bygge ut antall omsorgsboliger med heldøgns omsorg, antall kortidsplasser på sykehjemmet skal økes og et dagsenter for demente vil bli bygget i nærheten av Vistestølen. Løsningen med kortidssplasser på sykehjem og bofellesskap med heldøgns omsorg gir kommunen ett fortrinn etter hvert som den demografiske utviklingen med flere eldre skrider frem. Etter vår vurdering har kommunen gjennom planen Aktiv omsorg 2020 og tiltakene nevnt ovenfor, innrettet seg for å møte det økte fremtidige behovet slik dette framstår i dag. Vi kan likevel med sikkerhet si at framtidsbildet vil endre seg etter som tiden går. Nye og avgjørende elementer kan bli: - Endret privat og offentlig økonomi - Endret helsetilstand og sykdomsbilder i befolkningen spesielt blant de eldre. - Endrede krav og forventninger i befolkningen. Alt dette taler for at kommunene hele tiden må ha en beredskap for å møte endrede samfunnstrekk. Anbefalinger: Vi anbefaler Randaberg kommune: - Å analysere kostnadsstrukturen for sine pleie- og omsorgstjenester for å forberede seg på behovsøkningene som kommer i årene framover og for å beskrive sammenhengen mellom høy ressursinnsats og forventet tjenestekvalitet. Pleie og omsorg Randaberg kommune

8 - Å vurdere og analysere den lave dekningsgraden. Hvilke årsaker kan denne ha og er det fare for utilsiktede negative effekter? - Med utgangspunkt i brukerundersøkelse og innbyggerinitiativ å styrke sin dialog med brukere både for å styrke forståelsen for de politiske valgene som er gjort og også for å få en mer detaljert kvalitetsvurdering. Pleie og omsorg Randaberg kommune

9 RÅDMANNENS KOMMENTAR RÅDMANNENS KOMMENTAR datert Innledning: Helse og omsorg har, som det framkommer i rapporten, utarbeidet en omfattende plan for helse- og omsorgsstjenesten i 2009, -Aktiv Omsorg Revisjonens vurdering av denne, er at kommunen i sitt planarbeid har gjort en grundig og god jobb med å analysere og formulere sin pleie- og omsorgspolitikk. Planen blir ansett til å være en viktig mental beredskap for de utfordringene som kommunen vil møte på dette området i årene som kommer. Revisjonen kommer også med anbefalinger om hva som bør vektlegges i det videre arbeidet innen tjenesteområdet. Rådmannen vil kommentere disse, samt tilføye utfyllende opplysninger under noen av kommentarene. 1.Brukerdialog. Ut fra de erfaringer med reaksjoner på planen fra innbyggerne, blir kommunen anbefalt å vurdere om det er behov for å styrke innbygger- eller brukerdialogen, for eksempel, ved å etablere andre typer utvalg enn det man har i dag. I dag samhandler tjenesteområdet med Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I tillegg blir det alltid oppnevnt en brukerrepresentant i prosjekter og utviklingsarbeid. Som oppfølging av brukerundersøkelsen i 2010, ble det avholdt et dialogmøte på Vardheim, som ble annonsert i Bygdebladet. Planen Aktiv omsorg ble presenter i de to overnevnte utvalg, samt Hovedutvalget for Levekår, underveis i utarbeidelsen. Planen ble til slutt enstemmig vedtatt i både HoL og Kommunestyret. Planen ble også presentert i en artikkel i Bygdebladet. Da det allikevel ble protester mot deler av planens innhold, samt underskriftskampanje mot kun korttidsplasser på sykehjem, ser kommunen at en kunne gjort enda mer for å ha en god bruker/innbyggerdialog i dennes saken. Dette vil tjenesteområdet ta til etterretning og forsøke å finne gode måter å få til en enda tettere bruker innbyggerdialog i framtiden. 2.Lav dekningsgrad- eller høyt innslagspunkt på hjemmetjenester I tråd med omsorgstrappa i planen, Aktiv omsorg har kommunen tro på å sette inn tiltak/tjenester på lavest mulig nivå, slik at denne type tiltak kan holde innsatsen på et lavere nivå over lengre tid. Dette er en bevisst vurdering ved saksbehandling og framkommer også på oversikten over tildelte tjenester. Det er f.eks innvilget 32 trygghetsalarmer i Det er ikke gitt noen avslag på søknader til denne tjenesten. Det er innvilget 102 søknader om praktisk bistand, daglige gjøremål, og gitt 1 avslag. Kostratallene viser allikevel at Randaberg kommune gir forholdsvis få brukere tjenester sammenlignet med andre kommuner. Revisjonen har skissert noen forslag til forklaringer Pleie og omsorg Randaberg kommune

10 som kan ligge i forhold som tette sosiale nettverk på grunn av korte geografiske avstander, stor frivillighets innsats, høy andel av beboere i institusjon under 67 år, med mer. Kommunen vil se nærmere på disse forholdene. 3.Kostnadsstruktur Institusjon: En institusjonsplass i Randaberg er 50% dyrere enn gjennomsnittet i Norge. Institusjonsplass i Randaberg er følgende: Avlastning for barn under 18 år, barnebolig og sykehjemsplasser. Kostnadene fordeler seg på følgende vis: 21 Sykehjemsplasser: Kr 22,2 mill. Dette utgjør en gjennomsnittskostnad på kr 1,06 mill pr plass. 3 Avlastningsplasser: Fordelt på 10 barn under 18 år, kostnad kr 6 mill. Dette utgjør en gjennomsnittskostnad på kr ,- pr bruker og en gjennomsnittskostnad på kr 2mill pr plass. 1 Barnebolig: Kostnad, kr 4 mill Her framkommer det store forskjeller i kostnadsbildet. Dersom en ser på plass i sykehjem isolert, har den en pris på 1,06 mill pr år, noe som er adskillig lavere en 1,3 mill som er gjennomsnittsprisen på alle typer institusjonssenger. En plass i avlastning har en kostnad på kr 2 mill. Dette vil rådmannen se nærmere på. Det framkommer også at Randaberg bruker mer penger på hjemmetjenester, enn tilsvarende kommuner. En årsaksforklaring er få sykehjemssenger og satsing på flere omsorgsboliger med heldøgnsomsorg. Kommunen blir anbefalt å analysere kostnadsbildet ytterligere, og det arbeidet vil vi iverksette for hjemmetjenester, allerede høsten Det er også sett på effektiviseringsmuligheter i tjenester for mennesker med psykisk utviklingshemming. Fra blir denne tjenesten redusert med inntil 3 årsverk ved å legge om arbeidsrutiner mellom boliger og dagsenter. Samhandlingsreformen og framtidens muligheter og utfordringer. Kommunen er i full gang med å forberede seg til nye oppgaver fra Vi er i tett dialog med nabokommuner om eventuelle nye samarbeidsformer, og planleggingen av ombygging av sykehjemmet og bygging av nye omsorgsboliger er i full gang. Selv om vi har en grundig og framtidsrettet omsorgsplan, vil vi også være klare for å innrette oss etter hvert som framtidsbildet endrer seg. Vi vil arbeide for å være en interessant og atraktiv arbeidsgiver, slik at vi til enhver tid rekrutterer de beste fagpersonene, som igjen vil være en betingelse for å yte gode og riktige tjenester. Pleie og omsorg Randaberg kommune

11 RAPPORTEN Pleie og omsorg Randaberg kommune

12 1.1 INNLEDNING BAKGRUNN, FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Formålet med prosjektet har vært å gi en vurdering av kvaliteten i pleie- og omsorgstjenestene. I tillegg er forholdet mellom nåværende kapasitet og framtidige behov forsøkt kartlagt. Mandatet for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møte I tillegg til formålet, framgår det av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Hvordan oppleves kvaliteten på tjenestene av brukere og fagfolk? Hvilket samsvar er det mellom behov og nåværende kapasitet innenfor pleie og omsorg? Er det ventelister? Hvordan prioriterer kommunen mellom ulike tjenester og ulike brukergrupper? Hvordan forbereder kommunen seg på økning i behov og etterspørsel ( eldrebølgen )? Statlige krav og retningslinjer legger betydelige premisser for den kommunale utformingen av tilbudet. Utgiftene for kommunen er store og behovet til den enkelte bruker varierer. KOSTRA gir oss følgende hovedinntrykk av pleie- og omsorgssektoren i Randaberg: Kommunen bruker noe mindre av sine totale netto driftsutgifter på denne sektoren som gjennomsnittet i Rogaland, nærmere bestemt 30,5 prosent i Randaberg mot prosent i fylket. Vi skal se om vi kan finne ut hvorfor Randaberg prioriterer dette noe lavere enn de andre. Randaberg bruker langt mer på hjemmebasert omsorg: 73 prosent av det totale pleieog omsorgsbudsjettet. Institusjonsomsorg utgjør 23 prosent. Gjennomsnittstallene i Rogaland er henholdsvis 48 prosent og 47 prosent. Vi ser her en radikalt annerledes tjenestestruktur i Randaberg, og det er interessant å lete etter forklaringer til dette REVISJONSKRITERIER OG METODE Revisjonskriteriene er elementer som inneholder krav eller forventninger, og kriteriene er brukt til å vurdere funnene i de undersøkelsene som er gjennomført. I dette prosjektet er følgende kilder lagt til grunn for utvikling av revisjonskriterier: Nasjonale lover, forskrifter og retningslinjer på området: Lov om helsetjenesten i kommunene Pleie og omsorg Randaberg kommune

13 Lov om sosiale tjenester Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten 1 Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie Lokale politiske vedtak Administrative retningslinjer, mål, føringer og lignende Offentlige føringer, veiledere og lignende Sammenligninger med andre kommuner Metodisk er det benyttet intervju/spørreskjema, dokumentgransking samt sammenligninger (mot seg selv over tid og mot andre kommuner). En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. 1 Det er nær sammenheng mellom kvalitetsforskriften og forskriften om internkontroll. Kvalitetsforskriften retter søkelyset mot brukerne av pleie- og omsorgstjenestene, mens internkontrollforskriften retter fokus mot den enkelte virksomhets egne systemer. I dette ligger det et krav om systematiske tiltak og styring av sosial- og helsetjenestene. Det legges videre vekt på at virksomheten foretar egen kontroll av rutiner og systemer. Jfr. Veileder til forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene, Pleie og omsorg Randaberg kommune

14 1.2 KARTLEGGING KOMMUNENS STYRING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTENE AKTIV OMSORG KOMMUNENS PLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTENE Randaberg kommunen utarbeidet en omfattende overordnet plan for helse- og omsorgstjenestene i Innledningsvis finner vi det ideologiske eller politiske fundamentet som planen hviler på: Aktiv omsorg skal bety å ha et aktivt fokus på den enkeltes sterke sider og bygge videre på det. Vi skal motivere til å bruke det friske i stedet for å fokusere på det syke og det som ikke fungerer. Dette er avgjørende for at den enkelte skal oppleve mestring og selvstendighet, og dermed frihet til å kunne styre livet sitt i større grad selv. Vi skal gå fra passiv hjelp til aktiv hjelp. Rehabiliteringstanken skal være gjennomgående i all tjenesteyting. Rehabilitering betyr å ta utgangspunkt i den enkelte sine ressurser for å gjenopprette, vedlikeholde eller redusere tap av funksjoner. Aktiv omsorg skal bety at sykehjemsoppholdet skal være tidsavgrenset og målsettingen er tilbake til eget hjem eller videre til en annen bolig. Det vil si at innbyggerne skal få midlertidige tilbud om vurdering og behandling, rehabilitering og opptrening, avlastning, eller tilbud om smertelindring og omsorg ved livets slutt (palliativ behandling). Botilbud skal de med stort omsorgsbehov få i bolig med heldøgnsomsorg. Det mener vi gir en større individuell handlefrihet og selvstendighet enn å bo i institusjon, både for tjenestemottakeren og de pårørende. Aktiv omsorg skal bety at vi skal ha større fokus på det som betyr mest for oss i dagliglivet, nemlig opplevelser, sosiale og kulturelle aktiviteter, mat og måltider og fysisk aktivitet. Aktiv omsorg skal bety aktive og engasjerte medarbeidere som har stort fokus på trivsel, mestring og selvstendighet. Den pleie- og omsorgspolitikken som utmeisles her omtales også som Randabergmodellen. Planen inneholder syv hovedsatsingsområder. Her følger et kort utdrag: Aktiv omsorg: Kommunens ansatte skal arbeide for å inspirere den enkelte bruker til aktivitet Sørge for ernæringsmessig godt kosthold Partnerskap med familie og lokalsamfunn: Pleie og omsorg Randaberg kommune

15 Kommunen vil arbeide for å få til et tettere samarbeid mellom helse- og omsorgstjenestene og den frivillige omsorgen. Kommunen ønsker å organisere pårørendegrupper, samt drive veiledning og undervisning. Kommunen vil arbeide for å sikre nok sykehjemsplasser og boliger med heldøgns omsorg: Samarbeidet med fastlegene skal styrkes Frem mot år 2020 skal kommunen bygge 63 nye omsorgsboliger som bofellesskap. Sykehjem: Sykehjemsoppholdet skal være tidsavgrenset og målsettingen er tilbake til get hjem eller videre til en annen bolig. På sykehjemmet skal brukeren først og fremst få tilbud om utredning, behandling og rehabilitering, samt avlastning og palliativ omsorg. Eksempler på tiltak for å beholde og rekruttere ansatte: Innføre fleksible arbeidstidsordninger i alle avdelinger - forhandlingsturnuser. Gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse med fokus på psykososiale forhold. Arbeide aktivt med markedsføring av kommunens konkurransefortrinn. For å kvalitetssikre de hjemmebaserte tjenestene, ønsker kommunen å: Innføre kvalitetsstandarder på tjenestene og utarbeide serviceerklæringer Utarbeide kriterier for tildeling av tjenester For demensomsorgen har kommunen følgende planer: Det skal opprettes et tilrettelagt dagtilbud for 6-8 personer med demens i tilknytning til kompetansesenteret (Vistestølen 2). Innbyggere med demens som ikke lenger kan bo i eget hjem skal få botilbud i bofellesskap med heldøgnsomsorg INNBYGGERREAKSJONER OG KORREKTIV I KOMMUNESTYRET Det faglige og ideologiske grunnlaget i Aktiv omsorg 2020 har skapt reaksjoner blant innbyggerne i Randaberg. Det er blitt organisert en underskriftskampanje og i februar 2011 fikk kommunens ordfører overlevert 1100 underskrifter fra innbyggere som protesterer mot utformingen av tilbudet. Kampanjen utløste også et eget folkemøte i kommunen med eldreomsorg som tema. Initiativtakerne har følgende budskap: Pleie og omsorg Randaberg kommune

16 De er uenig i tanken om at sykehjemsplass bare skal være et kortidstilbud før overgang til egen bolig/omsorgsbolig. De hevder at tradisjonell sykehjemsplass er det eneste hensiktmessige tilbudet til de mest pleietrengende. De hevder at omsorgsboliger aldri kan organiseres eller drives slik at de kan erstatte sykehjemsplasser. I sum innebærer dette at kommunen har altfor få sykehjemsplasser, og at det framover må satses på sykehjemsutbygging. Underskriftskampanjen førte til at Aktiv omsorg 2020 ble tatt opp til ny behandling i kommunestyret 16. juni Kommunestyrets vedtak kan sees på som et korrektiv eller en moderering av tankene om ensidig satsing på hjemmebasert omsorg/omsorgsboliger og ingen langtidsplasser i sykehjem. Fra kommunestyrets vedtak: Sykehjemmet bygges om til mellom plasser totalt i planperioden. Tilbudet til innbyggere med store hjelpebehov gis ut i fra en faglig vurdering i bolig med heldøgns omsorg eller i sykehjem. Denne setningen strykes: Sykehjemsoppholdet skal være tidsavgrenset og målsettingen er tilbake til eget hjem, eller videre til annen bolig. Initiativtakerne bak underskriftskampanjen føler at de har fått gehør for noen av sine synspunkter, men at deres ønsker og målsettinger om en tyngre sykehjemssatsing langt fra er innfridd. Det er naturlig å tro at dette temaet fortsatt vil prege den offentlige debatten i Randaberg kommune STANDARDER OG SERVICEERKLÆRINGER Kommunen har satt i gang et arbeid for å lage standarder og serviceerklæringer for alle tjenester innen helse og omsorg. Innbyggere med behov for tjenester vil dermed få tydelig informasjon om hva de kan forvente av kommunen. Tanken er at dette vil være med å dempe forventningsgapet mellom kommunen som tjenesteyter og tjenestemottakerne. Med god informasjon om hva kommunen kan tilby og til hvilket tidspunkt, vil forventningene harmonere bedre med tilbudet. Serviceerklæringer og standarder vil i tillegg kunne gi: Rettledning i saksbehandlingen Innsyn i kommunens tjenester Avklaring med hensyn til hvilket utstyr som er påkrevet at pasienten skal ha i sitt hjem Informasjon til politikerne om hvilken standard kommunen har lagt seg på Forutsigbarhet Et godt grunnlag for likebehandling De ansatte en mal de kan følge i arbeidet Pleie og omsorg Randaberg kommune

17 Målet er at standardene og serviceerklæringene skal være vedtatt innen utgangen av KOMMUNENS KVALITETSSYSTEM I desember 2010 innførte Randaberg kommune et nytt elektronisk kvalitetssystem, kalt Kvalitetslosen. Målsettingen er å bygge opp et gjennomgripende system for å ivareta internkontroll og kvalitetssikring i hele organisasjonen. Systemet vil bli bygget rundt ideene i beste praksis og eksisterende kvalitets- og internkontrollrutiner. Tjenesteområdet Helse og omsorg er valgt ut som pilot ved innføring av systemet og har i forbindelse med dette etablert et kvalitetsutvalg. Kvalitetsutvalget er godkjenningsmyndighet for nye rutiner og prosedyrer og lager systemer for avvikshåndtering. Utvalget har begynt arbeidet med å legge rutiner og prosedyrer inn i systemet. Hvordan kvalitetsutvalget skal jobbe med å hente ut statistikk, er under utarbeidelse. I forbindelse med tilsyn i 2010 påpekte Fylkesmannen at kommunen ikke har et godt nok avvikssystem. Nå har kommunen fått kvalitetslosen og prosedyrene for håndtering av avvik er i ferd med å legges inn. Avvikssystemet er bygget opp slik at avvik sendes nærmeste leder og så videre til tjenestesjef eller rådgiver. Dersom avviket ikke blir lukket hos leder, vil det automatisk gå videre til neste ledd. Med kvalitetslosen har Randaberg kommune kommet i gang med å systematisere tiltakene knyttet til internkontroll og kvalitetssikring. Et elektronisk kvalitetssystem åpner for at ledelsen til enhver tid kan følge med på og kontrollere at tjenestene er forsvarlige og samsvar med gjeldende regler. Kvalitetssystemet stiller med andre ord krav om ledelsen prioriterer dette arbeidet FYLKESMANNENS RAPPORT Fylkesmannen og Helsetilsynet gjennomførte i perioden tilsyn med helse- og sosialtjenestene til eldre med demenssykdom i Randaberg kommune. Tilsynet undersøkte følgende: Hvorvidt kommunen arbeider for å få hjemmeboende eldre med demenssykdom identifisert, utredet og fulgt opp. Hvorvidt kommunen har et godt samarbeid med fastlegene om utredning, kartlegging og oppfølging av sykdommen. Hvorvidt kommunen ivaretar grunnleggende behov, og sørger for individuell tilrettelegging, brukermedvirkning, kontinuitet og regelmessighet i tjenesteutførelsen. Følgende to avvik ble funnet: Randaberg kommune sikrer ikke at eldre hjemmeboende med demens blir identifisert og fulgt opp, og at grunnleggende behov blir ivaretatt i den løpende tjenesteytingen. Pleie og omsorg Randaberg kommune

18 Fylkesmannen påpekte her enkelte mangler knyttet til informasjonsutveksling, ansvars- og rollefordeling, opplæring, rutinebeskrivelser, utredning og skriftliggjøring. Fylkesmannen foretok observasjoner og gikk igjennom ulike dokumenter, deriblant saksmapper og journaler. De påviste manglende var direkte knyttet til kvaliteten på den tjenesteytingen som ble gitt. Randaberg kommune sikrer ikke nødvendig allmennlegetjeneste for eldre hjemmeboende med demens. Fylkesmannen påpekte her at fastlegene i liten grad utførte sykebesøk og at kommunen ikke maktet å få fastlegene til å komme til fastsatte møter. Kommunen hadde heller ikke iverksatt tiltak for å øke tilgangen på legehjelp. Pasientjournalene inneholdt generelt lite informasjon om pleiepersonalets oppfølging av medisinsk behandling. Randaberg kommune har utarbeidet en handlingsplan med en rekke tiltak for å lukke avvikene. Denne planen er godkjent av fylkesmannen. Tiltakene som planen foreskriver, vil bli iverksatt innen første kvartal Nedenfor følger et utdrag av de viktigste tiltakene: Nye og ajourførte rutinebeskrivelser på journalføring Ny rutinebeskrivelse for å definere sykepleierens rolle i utformingen av og oppfølging av tiltaksplaner Opplæring i forskrift om pasientjournal samt praktisk bruk av elektronisk pasientjournal Skriftliggjøring av rutinene for saksbehandling for tildeling av hjelp/plasser/boenhet Ny rutinebeskrivelse for samarbeidet mellom kommuneadministrasjonen/tjenesteyterne og fastlegene En fastlege skal være tilknyttet Vistestølen bofellesskap Faste nattevakter ved Vistestølen bofellesskap Vurdering: Vi ser her at tiltakene i stor grad dreier seg om ny og bedre dokumentasjon ikke om reelle endringer i tjenesten KOMMUNENS PLEIE- OG OMSORGSTILBUD KOMMUNENS PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I Randaberg kommune tilbys følgende pleie- og omsorgstjenester: Sykehjemstilbud - korttidsopphold, langtidsopphold og rulleringsopphold. Hjemmebasert omsorg - nødvendig helsehjelp i form av behandling, pleie og omsorg i hjemmet. Pleie og omsorg Randaberg kommune

19 Psykiatrisk sykepleietjeneste i brukers egen bolig eller på kontor. Praktisk bistand i form av hjemmehjelp, opplæring, miljøarbeid, personlig assistanse, avlastning og omsorgslønn. Fysio- og ergoterapi i hjemmet, institusjon eller i egne lokaler. Trygghetsalarm i egen bolig. Dagtilbud på Vistnesveien dagsenter, på Vardheim dagsenter og på kontaktsenter ved Vistestølen bofellesskap. Aktiviteter ved hjelp av frivillig innsats på Vardheim bo og aktivitetssenter. Kommunalt hjelpemiddellager. Matproduksjon til institusjon, bofellesskap og kafé samt middagsombringing til hjemmeboende. Saksbehandling og koordinering av tjenester. Mottakere av kommunenes pleie- og omsorgstjenester omfatter brukere med ulike former for funksjonsnedsettelser, herunder personer med fysiske funksjonshemminger, utviklingshemming, psykiske problemer eller personer med rusproblemer. I denne rapporten har vi sett nærmere på pleie- og omsorgstilbudet til eldre over 67 år ORGANISERING Kommunen har organisert sin virksomhet i seks ulike tjenesteområder: Helse og omsorg, Barn og familie, Kultur, Skoler, Tekniske tjenester og NAV. Tjenesteområdet Helse og omsorg består av elleve ulike avdelinger: Avdeling Mottakskontoret tildeler helse- og sosialtjenester etter utredning og behandling av søknader fra personer over 18 år. Avdeling Vardheim er et bo- og aktivitetssenter med ansvar for dagtilbud for eldre og hjemmehjelp til hjemmeboende brukere, samt hjemmesykepleie til beboere i 36 leiligheter ved bo- og aktivitetssenter. Avdeling Sykehjemmet har 21 sengeplasser fordelt på 7 korttidsplasser og 14 langtidsplasser og yter heldøgns omsorg og pleie til eldre. Avdeling kjøkken har ansvar for mat i institusjon, bofellesskap, middag til hjemmeboende, samt drift av kafé. Avdeling Solhadle har ansvar for sykepleietjenester til brukere i egne hjem, nattjeneste, fysioterapi og ergoterapi. Avdeling Sentrum yter sykepleietjenester og botrening til brukere i egne hjem, i tillegg til å ha ansvar for et bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemming. Pleie og omsorg Randaberg kommune

20 Avdeling Torset har ansvar for hjemmetjenester/ botreningstiltak for personer i egen bolig, i tilegg til ansvar for et dagsenter og bofellesskap for personer med utviklingshemming. Avdeling Vistestølen har ansvar for tjenester til eldre med demens. Dette er et bofellesskap bestående av 21 omsorgsboliger. Avdeling Nyvoll har ansvar for hjemmetjenester til beboere i Vistestølen bofellesskap (bofellesskap knyttet til psykiatri), miljøarbeidertjeneste i forhold til rus og psykiatriske vansker, kontaktsenter og Vestre Goa Bofellesskap. Avdeling Dalen har ansvar for hjemmetjenester i to bofellesskap for personer med utviklingshemming, foruten botreningstiltak til personer i egen leilighet. Nordheia har ansvar for hjemmetjeneste til beboere i bofellesskap, samt botrening. Årsverkene i de ulike avdelingene fordeler seg slik (Tall fra 2010): Sykehjem 21,27 Kjøkken 4,40 Helse- og omsorgssjef, rådgivere 3,00 Mottakskontor 3,30 Nordheia 16,56 Dalen 18,94 Vistestølen 23,86 Nyvoll 23,75 Vardheim 27,30 Sentrum 12,76 Solhadle 41,00 Torset 14,98 Totalt 211,12 Med en egen frivillighetskoordinator ansatt i 20 prosent stilling, bidrar kommunen til å koordinere og følge opp arbeidet som gjøres av frivillige. Når det gjelder boenheter med heldøgns omsorg (som hjemles som hjemmetjeneste), har Randaberg kommune følgende leiligheter: 21 leiligheter fordelt på 3 bofellesskap for innbyggere med demenssykdom 35 leiligheter fordelt på 4 boliger for personer med psykisk utviklingshemming 8 leiligheter i ett bofellesskap for psykisk syke 14 leiligheter fordelt på 2 bofellesskap for personer med omfattende omsorgsbehov 22 tilrettelagte leiligheter i tilknytning til Vardheim bo- og aktivitetssenter Pleie og omsorg Randaberg kommune

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12.

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Spørsmål til ordføreren fra Stein Aamdal: En trygg og verdig alderdom? Verdal er en typisk industriarbeiderkommune, ikke en typisk kommune. Planlegginga av

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Plan for helse- og omsorgstjenestene 2009-2020. Aktiv omsorg 2020. Aktiv omsorg 2020. Randaberg kommune

Plan for helse- og omsorgstjenestene 2009-2020. Aktiv omsorg 2020. Aktiv omsorg 2020. Randaberg kommune Randaberg kommune Plan for helse- og omsorgstjenestene 2009-2020 Aktiv omsorg 2020 Aktiv omsorg 2020 Randaberg kommune SIDE 3 Innholdet i planen 1) Om Aktiv omsorg 2) Befolkningsutvikling 3) Satsingsområdene

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

Plan for helse- og omsorgstjenestene 2009-2020. Revidert KST 16.06.2011. Aktiv omsorg 2020. Aktiv omsorg 2020. Randaberg kommune

Plan for helse- og omsorgstjenestene 2009-2020. Revidert KST 16.06.2011. Aktiv omsorg 2020. Aktiv omsorg 2020. Randaberg kommune Randaberg kommune Plan for helse- og omsorgstjenestene 2009-2020. Revidert KST 16.06.2011 Aktiv omsorg 2020 Aktiv omsorg 2020 Randaberg kommune SIDE 3 Innholdet i planen 1) Om Aktiv omsorg 2) Befolkningsutvikling

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune.

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Det er i sammenheng med høring hensiktsmessig å belyse noen momenter vedrørende ombygging av Tustna Sjukeheim til omsorgssenter og kjøkkentjenestens

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORSAND KOMMUNE AUGUST 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE...2 FOR TILDELING AV PRAKTISK BISTAND I HJEMMET...3...3...3 FOR TILDELING AV HJEMMESYKEPLEIE...4...4...4 FOR TILDELING

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014.

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014. Til effektiviseringsprosjektet i Steigen kommune v/ styringsgruppa Notat 11.desember 214. Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 214.

Detaljer

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging v/ Olaug Olsen og Kristine Asmervik Styringsdatarapport Malvik kommune 2013 Interkommunal satsning Bedre analyse av styringsdata Synliggjøre fordeler

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014 Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 214 Vi har tatt med samme utvalg som i analysen som er brukt for skole, men har lagt til Hurum

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Forslag til ny helse og omsorgsplan Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Vi står ved et veivalg: Hvordan vil vi at framtidens helse og omsorgstjenester skal være? Hvordan ser framtiden

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Serviceerklæring. Sykehjem

Serviceerklæring. Sykehjem Serviceerklæring Sykehjem Har du behov for opphold på sykehjem? Langtidsopphold kan tildeles den som har varig behov for annen oppfølging og bistand enn det som kan gis i eget hjem. Andre hjelpetiltak

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IHB-15/11363-2 96544/15 21.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.11.2015 Innvandrerrådet 11.11.2015

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:.................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Fem utfordringer. St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Rådgiver Brit Bakken

Fem utfordringer. St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Rådgiver Brit Bakken Fem utfordringer Aldring Knapphet på omsorgsytere Nye brukergrupper Samhandling og medisinsk oppfølging Aktivitet, sosiale og kulturelle forhold, det vanlige livet St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Brit Bakken

Detaljer

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013 Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial Foreløpige innspill 02.05.2013 1. Investeringer forslag til tidsplan 2. Drift regneark 3. Kommentarer Kommentarer Forventninger til ny budsjettmal

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester Nes kommune To førende prinsipp for tjenestetildelingen for helse- og omsorgstjenester i Nes kommune: 1. Mestringsprinsippet

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER Søgne kommune Arkiv: H12 Saksmappe: 2012/1471-34945/2012 Saksbehandler: Anne Christin Høyem Dato: 06.11.2012 Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Detaljer

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo 1. Beskrivelse av tjenesten Hjemmetjenesten i NLK er lokalisert i 2 soner. Dokka og Torpa. Hjemmetjenesten Dokka har et budsjett på 17 683 500,-, mens Torpa har budsjett på 13 050 400,- Lønn faste stillinger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG

FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG EKSTERN VURDERING Presentasjon i kommunestyret 26. februar 2015 EN TJENESTE UNDER PRESS MEN INGEN KRISE Ressursbruk 2013 Indikator i KOSTRA, 2013-tall Frøya Snitt for kommunene

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon

Fosen Kommunerevisjon Fosen Kommunerevisjon Hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester Mosvik kommune Forvaltningsrevisjon 2008 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 2 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 3 AVGRENSINGER... 3 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang.

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2046-3 Arkiv: 201 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: AGENDA KAUPANG - GJENNOMGANG AV KOSTNADSDRIVERE I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Hvordan unngå sykehjemskø?

Hvordan unngå sykehjemskø? Hvordan unngå sykehjemskø? Hans Knut Otterstad & Harald Tønseth Køer foran sykehjemmene er et av de største problemene i eldreomsorgen. Forfatterne peker på hvorfor de oppstår og hvordan de kan unngås.

Detaljer

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009.

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. Hva er hjemmebasert omsorg? Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og

Detaljer

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015 SAK FRA ÅS ELDRERÅD Saksnr. 11/3063 og 11/3068 ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015 Behandlet og vedtatt: Ås eldreråd 03.05.2011 og 27.09.2011 Informasjon til: Referert i kommunestyret 12.10.2011

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 05.11.2015 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, ordføres kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 06.02.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 06.02.2007 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong 06.02.2007 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 215-226 Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 215 1.1 Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget

hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: eldreråd, råd for personer med nedsatt funksjonsevne, hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23.4.2014

Detaljer

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter ligger middels høyt (169,7% i 2010), omtrent på linje med alle de grupperinger vi sammenlikner med.

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter ligger middels høyt (169,7% i 2010), omtrent på linje med alle de grupperinger vi sammenlikner med. Trendanalyse for pleie- og omsorgstjenesten i Leka Trendanalysen bygger på Leka sine KOSTRA-tall, framskrivning av befolkningen og Rune Devold AS s nøkkeltallsdatabase for kostnader i pleie- og omsorg

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Engerdal kommune Saksmappe: 2015/1340-8308/2015 Saksbehandler: Kristin Opgård Arkivkode: Saksframlegg Utredning- behov for ergoterapeut og kreftsykepleier Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Saksdokumenter

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med tjenester til mennesker med utviklingshemming og rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Detaljer

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Modum kommune 2011

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Modum kommune 2011 Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Modum kommune 2011 Innholdsfortegnelse 1. 2. 3 4 5 6 Innledning 2 Ressursanalyse 3 2.1 Prioritering...3 2.2 Dekningsgrad...3 2.3 Produktivitet...3 2.4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2941 H12 Nanna Sofie Nordhagen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2941 H12 Nanna Sofie Nordhagen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2941 H12 Nanna Sofie Nordhagen DRØFTINGSGRUNNLAG MED SKISSE TIL HVILKET TJENESTETILBUD SOM BØR LOKALISERES TIL DET NYE SYKEHJEMMET RÅDMANNENS

Detaljer

Norddal kommune. Arbeidsgrunnlag /forarbeid

Norddal kommune. Arbeidsgrunnlag /forarbeid Norddal kommune Arbeidsgrunnlag /forarbeid Innholdet i dette dokumentet er basert på uttrekk fra Kostra, Iplos og SSB og presentasjonen er tilpasset en gjennomgang og refleksjon i kommunens arbeidsgruppe.

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik Hva er KOSTRA? KOmmune-STat-RApportering Foreløpige tall 15. mars Endelige tall 15. juni Sier mye om produktiviteten, lite om etterspørselen De ordinære tallene sier lite eller ingenting om kvaliteten

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008

jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008 jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune 18 Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kvænangen kommune har gjennom en bestilling

Detaljer

09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/179 Bystyret 10.12.

09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/179 Bystyret 10.12. Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.10.2009 60838/2009 2008/4319 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 1 2 DRIFTS- OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2013 RUNE DEVOLD Fauske har en omsorgstjeneste som er ganske raus og kostnadskrevende. Ressurstilgangen

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter. ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015

En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter. ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015 En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015 1 Oppdrag Kvikne utvikling har bedt om bistand til å: Gå gjennom mulige endringer

Detaljer

Heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere mot 2040

Heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere mot 2040 Nittedal kommune Heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere mot 2040 Utredning av alternativer for fremtidig utvikling fakta og analyser Vedlegg til rapport R8923 Oppdragsgiver: Rapportnr.:

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09 Helse- og velferdstjenesten Sykehjem Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger Moholt sykehjem Ajour pr 01.01.09 Hva er et sykehjem Sykehjem ulike funksjoner Sykehjem kan bestå av langtidsplasser

Detaljer

Verdal kommune. Følk ska bli hjølpin Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015-2030

Verdal kommune. Følk ska bli hjølpin Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015-2030 Verdal kommune Følk ska bli hjølpin Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015-2030 FORMÅLET MED KOMMUNEDELPLAN HELSE, OMSORG OG VELFERD Kommunedelplan helse, omsorg og velferd er et redskap for å sikre

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefonliste for avdeling Helse: Navn: Helsesjef Øyvind Lovald Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefon: 35 94 25 71 35 94 25 73 eller 917 95 209 Kontor avd. for Helse 35 94 25 72 Siljan sykehjem

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 4

1 Innledning... 2. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 4 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 - FROSTA KOMMUNE - 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 1.2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Hemnes kommune. Omsorgsplan Hemnes kommune FAKTA OG ANALYSEDEL. Side - 1

Hemnes kommune. Omsorgsplan Hemnes kommune FAKTA OG ANALYSEDEL. Side - 1 Hemnes kommune FAKTA OG ANALYSEDEL Side - 1 Hemnes kommune 2009-2012 Prosjektgruppe: Ansattrepresentanter, representant fra Helse- og sosialutvalget, representant fra Eldrerådet og enhetsledere Styringsgruppe:

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI

SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI PERSONALIA Navn: Telefon: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnummer: Poststed: Enslig Gift Samboer Enke/enkemann Navn ektefelle/samboer: Fødselsnummer (11 siffer):

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG V saksbehandler Tove Kvaløy Dato: 24.11. 2011 Referanse Saksgang: Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalg 26.01.12 Formannskap 26.01.12 KOMMUNESTYRE 26.01.12 Saknr. Tittel: AMU

Detaljer

Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune

Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune Bardu kommune Pleie- og omsorgstjenesten Parkveien 24, 9360 Bardu Tlf. 77 18 55 50 SØKER Navn: Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune Generelt: Kommunen er ansvarlig for å yte

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Plass for mottatt stempel SKIEN KOMMUNE Bestillerkontoret SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Dersom du er usikker på hvordan søknaden skal fylles ut, les den vedlagte veilederen eller ring Bestillerkontoret

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer