FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011

2 Forsidefoto: Stock Exchng

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 9 Rapporten Innledning Bakgrunn, formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Kartlegging Kommunens styring av pleie- og omsorgstjenestene Kommunens pleie- og omsorgstilbud Nøkkeltall Fra plan til tilbud Brukernes og fagfolkenes opplevelse av kvaliteten Samsvar mellom behov og kapasitet Vurderinger og anbefalinger Vedlegg Pleie og omsorg Randaberg kommune

4 SAMMENDRAG Formålet med prosjektet har vært å gi en vurdering av kvaliteten i pleie- og omsorgstjenestene. I tillegg er forholdet mellom nåværende kapasitet og framtidige behov forsøkt beskrevet. Politikk og planer Randaberg kommunen utarbeidet en omfattende overordnet plan for helse- og omsorgstjenestene i 2009 Aktiv omsorg Her er det beskrevet det faglige og politiske fundamentet som kommunens tjenestetilbud skal gå ut fra. En bærebjelke i denne politikken er at sykehjemsoppholdet skal være tidsavgrenset og målsettingen er tilbake til eget hjem eller videre til en annen bolig. Sykehjemmet vil ha midlertidige tilbud om vurdering, behandling, rehabilitering, opptrening og avlastning, samt tilbud om smertelindring og omsorg ved livets slutt. Innbyggere med stort omsorgsbehov skal få tilbud om bolig med heldøgns omsorg. Dette begrunnes bl.a. med at tjenestemottakerne og de pårørende da får større handlefrihet og råderett over sin egen hverdag. I en institusjon er brukeren i større grad prisgitt felles regler og rutiner. Denne ideologien eller dette verdivalget har ikke uten videre støtte blant innbyggerne i kommunen. Det er organisert en underskriftskampanje, avholdt folkemøte og ny behandling i kommunestyret alt med utgangspunkt i å øke antall sykehjemsplasser. Protestene har hatt effekt ved at kommunestyret har korrigert eller moderert Aktiv omsorg 2020 i retning av flere plasser på sykehjemmet. Denne motsetningen kan vurderes på to måter: Enten ved at: - Kommunens folkevalgte og fagpersoner er delvis i utakt med folkeviljen ved utformingen av kommunens eldreomsorg. Eller ved at: - Kommunens folkevalgte og fagpersoner ikke har lykkes godt nok med å begrunne, formidle og forklare sitt verdivalg overfor kommunens innbyggere. Vår vurdering er likevel at kommunen i sitt planarbeid har gjort en grundig og god jobb med å analysere og formulere sin pleie- og omsorgspolitikk. Vi anser også dette som en viktig mental beredskap for de store utfordringene som kommunen vil møte på dette området i årene som kommer. Ut fra erfaringene med reaksjoner på planene fra innbyggerne vil vi anbefale at kommunen vurderer om det er behov for å styrke innbygger- eller brukerdialogen, for eksempel ved å etablere andre typer utvalg enn det man har i dag. Pleie og omsorg Randaberg kommune

5 Tjenestestruktur Som følge av prioriteringen i den overordnede planen Aktiv omsorg 2020 har Randaberg kommune en klar tjenestruktur som avviker betydelig fra det som har vært vanlig i norske kommuner. Det viktigste kjennetegnet er: - Sterk satsing på hjemmebaserte tjenester/omsorgsboliger og en tilsvarende lav sykehjemsdekning. Dette er også en bevisst politikk et verdivalg idet man mener at de fleste brukerne vil foretrekke å få tjenester i egen bolig eller omsorgsbolig. I tillegg legger vi merke til: - Lav dekningsgrad eller høyt innslagspunkt. Det er en relativt lav andel av befolkningen som får tjenester sammenlignet med andre. Men de brukerne som får tjenester får et omfattende tilbud. Dette bildet er vanskeligere å forklare. Fra kommunen gir man utrykk for at dette ikke er en valgt omsorgspolitikk og at man heller ikke blir tvunget til slike løsninger av for eksempel høyt kostnadsnivå. Tvert imot har man tro på de vurderingene som ligger bak den såkalte omsorgstrappa nemlig at man skal sette inn tiltak på lavest mulig nivå og også at tidlige tiltak kan holde innsatsen på lavere nivå over lengre tid. Forklaringen kan ligge i ett eller flere av disse forholdene o Sosiale og kulturelle forhold i befolkningen, tettere sosiale nettverk på grunn av korte geografiske avstander. o Stor frivillighetsinnsats. o Innbyggerne melder senere i fra. I tilfellet hvorfor gjør de det? o Innbyggerne går fra å være friske til å bli veldig syke på kort tid. o Randaberg kommune har en høy andel yngre institusjonsbeboere(under 67 år) med omfattende bistandsbehov, jfr KOSTRA. Dette kan gi utslag når gjennomsnittstallene skal beregnes. Vi anbefaler kommunen å vurdere og analysere hvorfor relativt få brukere får tjenester fra kommunens pleie- og omsorgssektor (lav dekningsgrad) - for å forstå bildet bedre og for å finne ut om lav dekningsgrad kan ha utilsiktede negative effekter. Vår vurdering er at kommunen har planlagt og realisert en ny og annerledes tjenestestruktur, som muligens også er et forvarsel om effekter av eldrebølgen og konsekvenser av samhandlingsreformen. Men hva innebærer denne strukturen og hvilke utslag kan den gi? - Hjemmebasert omsorg har lavere kostnadsnivå enn institusjonsbasert omsorg. Vi kan derfor gå ut fra at det ligger en økonomisk gevinst her. - De fleste eldre foretrekker å bo hjemme så lenge som mulig. Vi kan derfor gå ut fra brukerne er godt fornøyd med det tilbudet de får. Brukerundersøkelsen be- Pleie og omsorg Randaberg kommune

6 legger imidlertid ikke at brukerne er mer fornøyd i Randaberg enn i andre kommuner. Vi anbefaler kommunen å ta utgangspunkt i brukerundersøkelsene i en tettere dialog direkte med brukerne for å få en mer detaljert kvalitetsvurdering. - Både for brukere og pårørende er det en avgjørende trygghetsfølelse å vite at man får sykehjemsplass når man har behov for det. Dette er nok det viktigste budskapet i den kritikken som uttrykkes gjennom underskriftsaksjonen i kommunen. Kommunestyret har på noen punkter imøtekommet kritikken, men det er fortsatt behov for markedsføring av det verdivalget som ligger til grunn for tjenestestrukturen Kostnadsstruktur Randaberg kommune har et høyt kostnadsnivå for sine pleie- og omsorgstjenester: - Gjennomsnittsbrukeren får et tilbud som er ca 40 % dyrere enn det som er vanlig i andre norske kommuner. - En institusjonsplass i Randaberg er mer enn 50 % dyrere enn gjennomsnittet i Norge. Her må det påpekes at det ikke er snakk om bare sykehjemsplasser, men også avlastningsplasser og en barnebolig, som trekker gjennomsnittskostnaden betydelig opp. Forklaringene kan her knyttes til at: - Det er mange ressurskrevende brukere under 67 år - Det er bare de sykeste som får sykehjemsplass. Dette fører til høyere bemannings- og kompetansekrav på sykehjemmet. Dette kan også sees på som et forvarsel om konsekvensene i samhandlingsreformen. Det høye kostnadsnivået kan også sees som et uttrykk for at det er god økonomi i kommunen. Når kostnadsnivået i kommunen er så høyt, vil vi anbefale kommunen å analysere kostnadsstrukturen for sine pleie- og omsorgstjenester med henblikk på å: - vurdere kommunens effektiviseringspotensiale - forberede seg på behovsøkningene som kommer i årene framover - beskrive sammenhengen mellom høy ressursinnsats og forventet tjenestekvalitet. Brukernes og pårørendes opplevelse av kvaliteten Randaberg kommune har gjennomført brukerundersøkelser både i hjemmetjenestene og institusjonsomsorgen, Både brukerne og de pårørende sier seg fornøyde med pleieog omsorgstjenestene. Resultatene fra brukerundersøkelsene avviker i svært liten grad fra landsgjennomsnittet. Dette kan bety at undersøkelsen er utformet slik at den gir lite spesifiserte tilbake- Pleie og omsorg Randaberg kommune

7 meldinger. Dette sammen med innbyggerinitiativet den siste tiden - kan være et argument for at kommuner bør styrke og utvide sin brukerdialog Medarbeidertilfredshet I den siste medarbeiderundersøkelsen, gjennomført i 2009, gav medarbeiderne i Randaberg kommune utrykk for høy trivsel. Resultatene fra undersøkelsen er bearbeidet i interne dialoger ved den enkelte avdeling. Medarbeidernes tilbakemeldinger skiller seg svært lite fra landsgjennomsnittet. Men det er grunn til å anta at den høye medarbeidertilfredsheten bidrar til god kvalitet på de tjenestene som gis. Samsvar mellom behov og kapasitet I henhold til SSB sine prognoser, vil Randaberg kommune ha en høy befolkningsvekst i årene fremover. Økningen vil være særlig stor blant de eldste aldersgruppene; 73 prosent i gruppen år og 85 prosent i gruppen 90 år og eldre først gradvis deretter kraftigere fra Kommunen har allerede begynt arbeidet med å tilpasse seg samhandlingsreformen, samtidig som kommunen er i dialog med sine nabokommuner om et mulig samarbeid. Frem mot 2016 vil kommunen bygge ut antall omsorgsboliger med heldøgns omsorg, antall kortidsplasser på sykehjemmet skal økes og et dagsenter for demente vil bli bygget i nærheten av Vistestølen. Løsningen med kortidssplasser på sykehjem og bofellesskap med heldøgns omsorg gir kommunen ett fortrinn etter hvert som den demografiske utviklingen med flere eldre skrider frem. Etter vår vurdering har kommunen gjennom planen Aktiv omsorg 2020 og tiltakene nevnt ovenfor, innrettet seg for å møte det økte fremtidige behovet slik dette framstår i dag. Vi kan likevel med sikkerhet si at framtidsbildet vil endre seg etter som tiden går. Nye og avgjørende elementer kan bli: - Endret privat og offentlig økonomi - Endret helsetilstand og sykdomsbilder i befolkningen spesielt blant de eldre. - Endrede krav og forventninger i befolkningen. Alt dette taler for at kommunene hele tiden må ha en beredskap for å møte endrede samfunnstrekk. Anbefalinger: Vi anbefaler Randaberg kommune: - Å analysere kostnadsstrukturen for sine pleie- og omsorgstjenester for å forberede seg på behovsøkningene som kommer i årene framover og for å beskrive sammenhengen mellom høy ressursinnsats og forventet tjenestekvalitet. Pleie og omsorg Randaberg kommune

8 - Å vurdere og analysere den lave dekningsgraden. Hvilke årsaker kan denne ha og er det fare for utilsiktede negative effekter? - Med utgangspunkt i brukerundersøkelse og innbyggerinitiativ å styrke sin dialog med brukere både for å styrke forståelsen for de politiske valgene som er gjort og også for å få en mer detaljert kvalitetsvurdering. Pleie og omsorg Randaberg kommune

9 RÅDMANNENS KOMMENTAR RÅDMANNENS KOMMENTAR datert Innledning: Helse og omsorg har, som det framkommer i rapporten, utarbeidet en omfattende plan for helse- og omsorgsstjenesten i 2009, -Aktiv Omsorg Revisjonens vurdering av denne, er at kommunen i sitt planarbeid har gjort en grundig og god jobb med å analysere og formulere sin pleie- og omsorgspolitikk. Planen blir ansett til å være en viktig mental beredskap for de utfordringene som kommunen vil møte på dette området i årene som kommer. Revisjonen kommer også med anbefalinger om hva som bør vektlegges i det videre arbeidet innen tjenesteområdet. Rådmannen vil kommentere disse, samt tilføye utfyllende opplysninger under noen av kommentarene. 1.Brukerdialog. Ut fra de erfaringer med reaksjoner på planen fra innbyggerne, blir kommunen anbefalt å vurdere om det er behov for å styrke innbygger- eller brukerdialogen, for eksempel, ved å etablere andre typer utvalg enn det man har i dag. I dag samhandler tjenesteområdet med Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I tillegg blir det alltid oppnevnt en brukerrepresentant i prosjekter og utviklingsarbeid. Som oppfølging av brukerundersøkelsen i 2010, ble det avholdt et dialogmøte på Vardheim, som ble annonsert i Bygdebladet. Planen Aktiv omsorg ble presenter i de to overnevnte utvalg, samt Hovedutvalget for Levekår, underveis i utarbeidelsen. Planen ble til slutt enstemmig vedtatt i både HoL og Kommunestyret. Planen ble også presentert i en artikkel i Bygdebladet. Da det allikevel ble protester mot deler av planens innhold, samt underskriftskampanje mot kun korttidsplasser på sykehjem, ser kommunen at en kunne gjort enda mer for å ha en god bruker/innbyggerdialog i dennes saken. Dette vil tjenesteområdet ta til etterretning og forsøke å finne gode måter å få til en enda tettere bruker innbyggerdialog i framtiden. 2.Lav dekningsgrad- eller høyt innslagspunkt på hjemmetjenester I tråd med omsorgstrappa i planen, Aktiv omsorg har kommunen tro på å sette inn tiltak/tjenester på lavest mulig nivå, slik at denne type tiltak kan holde innsatsen på et lavere nivå over lengre tid. Dette er en bevisst vurdering ved saksbehandling og framkommer også på oversikten over tildelte tjenester. Det er f.eks innvilget 32 trygghetsalarmer i Det er ikke gitt noen avslag på søknader til denne tjenesten. Det er innvilget 102 søknader om praktisk bistand, daglige gjøremål, og gitt 1 avslag. Kostratallene viser allikevel at Randaberg kommune gir forholdsvis få brukere tjenester sammenlignet med andre kommuner. Revisjonen har skissert noen forslag til forklaringer Pleie og omsorg Randaberg kommune

10 som kan ligge i forhold som tette sosiale nettverk på grunn av korte geografiske avstander, stor frivillighets innsats, høy andel av beboere i institusjon under 67 år, med mer. Kommunen vil se nærmere på disse forholdene. 3.Kostnadsstruktur Institusjon: En institusjonsplass i Randaberg er 50% dyrere enn gjennomsnittet i Norge. Institusjonsplass i Randaberg er følgende: Avlastning for barn under 18 år, barnebolig og sykehjemsplasser. Kostnadene fordeler seg på følgende vis: 21 Sykehjemsplasser: Kr 22,2 mill. Dette utgjør en gjennomsnittskostnad på kr 1,06 mill pr plass. 3 Avlastningsplasser: Fordelt på 10 barn under 18 år, kostnad kr 6 mill. Dette utgjør en gjennomsnittskostnad på kr ,- pr bruker og en gjennomsnittskostnad på kr 2mill pr plass. 1 Barnebolig: Kostnad, kr 4 mill Her framkommer det store forskjeller i kostnadsbildet. Dersom en ser på plass i sykehjem isolert, har den en pris på 1,06 mill pr år, noe som er adskillig lavere en 1,3 mill som er gjennomsnittsprisen på alle typer institusjonssenger. En plass i avlastning har en kostnad på kr 2 mill. Dette vil rådmannen se nærmere på. Det framkommer også at Randaberg bruker mer penger på hjemmetjenester, enn tilsvarende kommuner. En årsaksforklaring er få sykehjemssenger og satsing på flere omsorgsboliger med heldøgnsomsorg. Kommunen blir anbefalt å analysere kostnadsbildet ytterligere, og det arbeidet vil vi iverksette for hjemmetjenester, allerede høsten Det er også sett på effektiviseringsmuligheter i tjenester for mennesker med psykisk utviklingshemming. Fra blir denne tjenesten redusert med inntil 3 årsverk ved å legge om arbeidsrutiner mellom boliger og dagsenter. Samhandlingsreformen og framtidens muligheter og utfordringer. Kommunen er i full gang med å forberede seg til nye oppgaver fra Vi er i tett dialog med nabokommuner om eventuelle nye samarbeidsformer, og planleggingen av ombygging av sykehjemmet og bygging av nye omsorgsboliger er i full gang. Selv om vi har en grundig og framtidsrettet omsorgsplan, vil vi også være klare for å innrette oss etter hvert som framtidsbildet endrer seg. Vi vil arbeide for å være en interessant og atraktiv arbeidsgiver, slik at vi til enhver tid rekrutterer de beste fagpersonene, som igjen vil være en betingelse for å yte gode og riktige tjenester. Pleie og omsorg Randaberg kommune

11 RAPPORTEN Pleie og omsorg Randaberg kommune

12 1.1 INNLEDNING BAKGRUNN, FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Formålet med prosjektet har vært å gi en vurdering av kvaliteten i pleie- og omsorgstjenestene. I tillegg er forholdet mellom nåværende kapasitet og framtidige behov forsøkt kartlagt. Mandatet for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møte I tillegg til formålet, framgår det av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Hvordan oppleves kvaliteten på tjenestene av brukere og fagfolk? Hvilket samsvar er det mellom behov og nåværende kapasitet innenfor pleie og omsorg? Er det ventelister? Hvordan prioriterer kommunen mellom ulike tjenester og ulike brukergrupper? Hvordan forbereder kommunen seg på økning i behov og etterspørsel ( eldrebølgen )? Statlige krav og retningslinjer legger betydelige premisser for den kommunale utformingen av tilbudet. Utgiftene for kommunen er store og behovet til den enkelte bruker varierer. KOSTRA gir oss følgende hovedinntrykk av pleie- og omsorgssektoren i Randaberg: Kommunen bruker noe mindre av sine totale netto driftsutgifter på denne sektoren som gjennomsnittet i Rogaland, nærmere bestemt 30,5 prosent i Randaberg mot prosent i fylket. Vi skal se om vi kan finne ut hvorfor Randaberg prioriterer dette noe lavere enn de andre. Randaberg bruker langt mer på hjemmebasert omsorg: 73 prosent av det totale pleieog omsorgsbudsjettet. Institusjonsomsorg utgjør 23 prosent. Gjennomsnittstallene i Rogaland er henholdsvis 48 prosent og 47 prosent. Vi ser her en radikalt annerledes tjenestestruktur i Randaberg, og det er interessant å lete etter forklaringer til dette REVISJONSKRITERIER OG METODE Revisjonskriteriene er elementer som inneholder krav eller forventninger, og kriteriene er brukt til å vurdere funnene i de undersøkelsene som er gjennomført. I dette prosjektet er følgende kilder lagt til grunn for utvikling av revisjonskriterier: Nasjonale lover, forskrifter og retningslinjer på området: Lov om helsetjenesten i kommunene Pleie og omsorg Randaberg kommune

13 Lov om sosiale tjenester Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten 1 Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie Lokale politiske vedtak Administrative retningslinjer, mål, føringer og lignende Offentlige føringer, veiledere og lignende Sammenligninger med andre kommuner Metodisk er det benyttet intervju/spørreskjema, dokumentgransking samt sammenligninger (mot seg selv over tid og mot andre kommuner). En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. 1 Det er nær sammenheng mellom kvalitetsforskriften og forskriften om internkontroll. Kvalitetsforskriften retter søkelyset mot brukerne av pleie- og omsorgstjenestene, mens internkontrollforskriften retter fokus mot den enkelte virksomhets egne systemer. I dette ligger det et krav om systematiske tiltak og styring av sosial- og helsetjenestene. Det legges videre vekt på at virksomheten foretar egen kontroll av rutiner og systemer. Jfr. Veileder til forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene, Pleie og omsorg Randaberg kommune

14 1.2 KARTLEGGING KOMMUNENS STYRING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTENE AKTIV OMSORG KOMMUNENS PLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTENE Randaberg kommunen utarbeidet en omfattende overordnet plan for helse- og omsorgstjenestene i Innledningsvis finner vi det ideologiske eller politiske fundamentet som planen hviler på: Aktiv omsorg skal bety å ha et aktivt fokus på den enkeltes sterke sider og bygge videre på det. Vi skal motivere til å bruke det friske i stedet for å fokusere på det syke og det som ikke fungerer. Dette er avgjørende for at den enkelte skal oppleve mestring og selvstendighet, og dermed frihet til å kunne styre livet sitt i større grad selv. Vi skal gå fra passiv hjelp til aktiv hjelp. Rehabiliteringstanken skal være gjennomgående i all tjenesteyting. Rehabilitering betyr å ta utgangspunkt i den enkelte sine ressurser for å gjenopprette, vedlikeholde eller redusere tap av funksjoner. Aktiv omsorg skal bety at sykehjemsoppholdet skal være tidsavgrenset og målsettingen er tilbake til eget hjem eller videre til en annen bolig. Det vil si at innbyggerne skal få midlertidige tilbud om vurdering og behandling, rehabilitering og opptrening, avlastning, eller tilbud om smertelindring og omsorg ved livets slutt (palliativ behandling). Botilbud skal de med stort omsorgsbehov få i bolig med heldøgnsomsorg. Det mener vi gir en større individuell handlefrihet og selvstendighet enn å bo i institusjon, både for tjenestemottakeren og de pårørende. Aktiv omsorg skal bety at vi skal ha større fokus på det som betyr mest for oss i dagliglivet, nemlig opplevelser, sosiale og kulturelle aktiviteter, mat og måltider og fysisk aktivitet. Aktiv omsorg skal bety aktive og engasjerte medarbeidere som har stort fokus på trivsel, mestring og selvstendighet. Den pleie- og omsorgspolitikken som utmeisles her omtales også som Randabergmodellen. Planen inneholder syv hovedsatsingsområder. Her følger et kort utdrag: Aktiv omsorg: Kommunens ansatte skal arbeide for å inspirere den enkelte bruker til aktivitet Sørge for ernæringsmessig godt kosthold Partnerskap med familie og lokalsamfunn: Pleie og omsorg Randaberg kommune

15 Kommunen vil arbeide for å få til et tettere samarbeid mellom helse- og omsorgstjenestene og den frivillige omsorgen. Kommunen ønsker å organisere pårørendegrupper, samt drive veiledning og undervisning. Kommunen vil arbeide for å sikre nok sykehjemsplasser og boliger med heldøgns omsorg: Samarbeidet med fastlegene skal styrkes Frem mot år 2020 skal kommunen bygge 63 nye omsorgsboliger som bofellesskap. Sykehjem: Sykehjemsoppholdet skal være tidsavgrenset og målsettingen er tilbake til get hjem eller videre til en annen bolig. På sykehjemmet skal brukeren først og fremst få tilbud om utredning, behandling og rehabilitering, samt avlastning og palliativ omsorg. Eksempler på tiltak for å beholde og rekruttere ansatte: Innføre fleksible arbeidstidsordninger i alle avdelinger - forhandlingsturnuser. Gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse med fokus på psykososiale forhold. Arbeide aktivt med markedsføring av kommunens konkurransefortrinn. For å kvalitetssikre de hjemmebaserte tjenestene, ønsker kommunen å: Innføre kvalitetsstandarder på tjenestene og utarbeide serviceerklæringer Utarbeide kriterier for tildeling av tjenester For demensomsorgen har kommunen følgende planer: Det skal opprettes et tilrettelagt dagtilbud for 6-8 personer med demens i tilknytning til kompetansesenteret (Vistestølen 2). Innbyggere med demens som ikke lenger kan bo i eget hjem skal få botilbud i bofellesskap med heldøgnsomsorg INNBYGGERREAKSJONER OG KORREKTIV I KOMMUNESTYRET Det faglige og ideologiske grunnlaget i Aktiv omsorg 2020 har skapt reaksjoner blant innbyggerne i Randaberg. Det er blitt organisert en underskriftskampanje og i februar 2011 fikk kommunens ordfører overlevert 1100 underskrifter fra innbyggere som protesterer mot utformingen av tilbudet. Kampanjen utløste også et eget folkemøte i kommunen med eldreomsorg som tema. Initiativtakerne har følgende budskap: Pleie og omsorg Randaberg kommune

16 De er uenig i tanken om at sykehjemsplass bare skal være et kortidstilbud før overgang til egen bolig/omsorgsbolig. De hevder at tradisjonell sykehjemsplass er det eneste hensiktmessige tilbudet til de mest pleietrengende. De hevder at omsorgsboliger aldri kan organiseres eller drives slik at de kan erstatte sykehjemsplasser. I sum innebærer dette at kommunen har altfor få sykehjemsplasser, og at det framover må satses på sykehjemsutbygging. Underskriftskampanjen førte til at Aktiv omsorg 2020 ble tatt opp til ny behandling i kommunestyret 16. juni Kommunestyrets vedtak kan sees på som et korrektiv eller en moderering av tankene om ensidig satsing på hjemmebasert omsorg/omsorgsboliger og ingen langtidsplasser i sykehjem. Fra kommunestyrets vedtak: Sykehjemmet bygges om til mellom plasser totalt i planperioden. Tilbudet til innbyggere med store hjelpebehov gis ut i fra en faglig vurdering i bolig med heldøgns omsorg eller i sykehjem. Denne setningen strykes: Sykehjemsoppholdet skal være tidsavgrenset og målsettingen er tilbake til eget hjem, eller videre til annen bolig. Initiativtakerne bak underskriftskampanjen føler at de har fått gehør for noen av sine synspunkter, men at deres ønsker og målsettinger om en tyngre sykehjemssatsing langt fra er innfridd. Det er naturlig å tro at dette temaet fortsatt vil prege den offentlige debatten i Randaberg kommune STANDARDER OG SERVICEERKLÆRINGER Kommunen har satt i gang et arbeid for å lage standarder og serviceerklæringer for alle tjenester innen helse og omsorg. Innbyggere med behov for tjenester vil dermed få tydelig informasjon om hva de kan forvente av kommunen. Tanken er at dette vil være med å dempe forventningsgapet mellom kommunen som tjenesteyter og tjenestemottakerne. Med god informasjon om hva kommunen kan tilby og til hvilket tidspunkt, vil forventningene harmonere bedre med tilbudet. Serviceerklæringer og standarder vil i tillegg kunne gi: Rettledning i saksbehandlingen Innsyn i kommunens tjenester Avklaring med hensyn til hvilket utstyr som er påkrevet at pasienten skal ha i sitt hjem Informasjon til politikerne om hvilken standard kommunen har lagt seg på Forutsigbarhet Et godt grunnlag for likebehandling De ansatte en mal de kan følge i arbeidet Pleie og omsorg Randaberg kommune

17 Målet er at standardene og serviceerklæringene skal være vedtatt innen utgangen av KOMMUNENS KVALITETSSYSTEM I desember 2010 innførte Randaberg kommune et nytt elektronisk kvalitetssystem, kalt Kvalitetslosen. Målsettingen er å bygge opp et gjennomgripende system for å ivareta internkontroll og kvalitetssikring i hele organisasjonen. Systemet vil bli bygget rundt ideene i beste praksis og eksisterende kvalitets- og internkontrollrutiner. Tjenesteområdet Helse og omsorg er valgt ut som pilot ved innføring av systemet og har i forbindelse med dette etablert et kvalitetsutvalg. Kvalitetsutvalget er godkjenningsmyndighet for nye rutiner og prosedyrer og lager systemer for avvikshåndtering. Utvalget har begynt arbeidet med å legge rutiner og prosedyrer inn i systemet. Hvordan kvalitetsutvalget skal jobbe med å hente ut statistikk, er under utarbeidelse. I forbindelse med tilsyn i 2010 påpekte Fylkesmannen at kommunen ikke har et godt nok avvikssystem. Nå har kommunen fått kvalitetslosen og prosedyrene for håndtering av avvik er i ferd med å legges inn. Avvikssystemet er bygget opp slik at avvik sendes nærmeste leder og så videre til tjenestesjef eller rådgiver. Dersom avviket ikke blir lukket hos leder, vil det automatisk gå videre til neste ledd. Med kvalitetslosen har Randaberg kommune kommet i gang med å systematisere tiltakene knyttet til internkontroll og kvalitetssikring. Et elektronisk kvalitetssystem åpner for at ledelsen til enhver tid kan følge med på og kontrollere at tjenestene er forsvarlige og samsvar med gjeldende regler. Kvalitetssystemet stiller med andre ord krav om ledelsen prioriterer dette arbeidet FYLKESMANNENS RAPPORT Fylkesmannen og Helsetilsynet gjennomførte i perioden tilsyn med helse- og sosialtjenestene til eldre med demenssykdom i Randaberg kommune. Tilsynet undersøkte følgende: Hvorvidt kommunen arbeider for å få hjemmeboende eldre med demenssykdom identifisert, utredet og fulgt opp. Hvorvidt kommunen har et godt samarbeid med fastlegene om utredning, kartlegging og oppfølging av sykdommen. Hvorvidt kommunen ivaretar grunnleggende behov, og sørger for individuell tilrettelegging, brukermedvirkning, kontinuitet og regelmessighet i tjenesteutførelsen. Følgende to avvik ble funnet: Randaberg kommune sikrer ikke at eldre hjemmeboende med demens blir identifisert og fulgt opp, og at grunnleggende behov blir ivaretatt i den løpende tjenesteytingen. Pleie og omsorg Randaberg kommune

18 Fylkesmannen påpekte her enkelte mangler knyttet til informasjonsutveksling, ansvars- og rollefordeling, opplæring, rutinebeskrivelser, utredning og skriftliggjøring. Fylkesmannen foretok observasjoner og gikk igjennom ulike dokumenter, deriblant saksmapper og journaler. De påviste manglende var direkte knyttet til kvaliteten på den tjenesteytingen som ble gitt. Randaberg kommune sikrer ikke nødvendig allmennlegetjeneste for eldre hjemmeboende med demens. Fylkesmannen påpekte her at fastlegene i liten grad utførte sykebesøk og at kommunen ikke maktet å få fastlegene til å komme til fastsatte møter. Kommunen hadde heller ikke iverksatt tiltak for å øke tilgangen på legehjelp. Pasientjournalene inneholdt generelt lite informasjon om pleiepersonalets oppfølging av medisinsk behandling. Randaberg kommune har utarbeidet en handlingsplan med en rekke tiltak for å lukke avvikene. Denne planen er godkjent av fylkesmannen. Tiltakene som planen foreskriver, vil bli iverksatt innen første kvartal Nedenfor følger et utdrag av de viktigste tiltakene: Nye og ajourførte rutinebeskrivelser på journalføring Ny rutinebeskrivelse for å definere sykepleierens rolle i utformingen av og oppfølging av tiltaksplaner Opplæring i forskrift om pasientjournal samt praktisk bruk av elektronisk pasientjournal Skriftliggjøring av rutinene for saksbehandling for tildeling av hjelp/plasser/boenhet Ny rutinebeskrivelse for samarbeidet mellom kommuneadministrasjonen/tjenesteyterne og fastlegene En fastlege skal være tilknyttet Vistestølen bofellesskap Faste nattevakter ved Vistestølen bofellesskap Vurdering: Vi ser her at tiltakene i stor grad dreier seg om ny og bedre dokumentasjon ikke om reelle endringer i tjenesten KOMMUNENS PLEIE- OG OMSORGSTILBUD KOMMUNENS PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I Randaberg kommune tilbys følgende pleie- og omsorgstjenester: Sykehjemstilbud - korttidsopphold, langtidsopphold og rulleringsopphold. Hjemmebasert omsorg - nødvendig helsehjelp i form av behandling, pleie og omsorg i hjemmet. Pleie og omsorg Randaberg kommune

19 Psykiatrisk sykepleietjeneste i brukers egen bolig eller på kontor. Praktisk bistand i form av hjemmehjelp, opplæring, miljøarbeid, personlig assistanse, avlastning og omsorgslønn. Fysio- og ergoterapi i hjemmet, institusjon eller i egne lokaler. Trygghetsalarm i egen bolig. Dagtilbud på Vistnesveien dagsenter, på Vardheim dagsenter og på kontaktsenter ved Vistestølen bofellesskap. Aktiviteter ved hjelp av frivillig innsats på Vardheim bo og aktivitetssenter. Kommunalt hjelpemiddellager. Matproduksjon til institusjon, bofellesskap og kafé samt middagsombringing til hjemmeboende. Saksbehandling og koordinering av tjenester. Mottakere av kommunenes pleie- og omsorgstjenester omfatter brukere med ulike former for funksjonsnedsettelser, herunder personer med fysiske funksjonshemminger, utviklingshemming, psykiske problemer eller personer med rusproblemer. I denne rapporten har vi sett nærmere på pleie- og omsorgstilbudet til eldre over 67 år ORGANISERING Kommunen har organisert sin virksomhet i seks ulike tjenesteområder: Helse og omsorg, Barn og familie, Kultur, Skoler, Tekniske tjenester og NAV. Tjenesteområdet Helse og omsorg består av elleve ulike avdelinger: Avdeling Mottakskontoret tildeler helse- og sosialtjenester etter utredning og behandling av søknader fra personer over 18 år. Avdeling Vardheim er et bo- og aktivitetssenter med ansvar for dagtilbud for eldre og hjemmehjelp til hjemmeboende brukere, samt hjemmesykepleie til beboere i 36 leiligheter ved bo- og aktivitetssenter. Avdeling Sykehjemmet har 21 sengeplasser fordelt på 7 korttidsplasser og 14 langtidsplasser og yter heldøgns omsorg og pleie til eldre. Avdeling kjøkken har ansvar for mat i institusjon, bofellesskap, middag til hjemmeboende, samt drift av kafé. Avdeling Solhadle har ansvar for sykepleietjenester til brukere i egne hjem, nattjeneste, fysioterapi og ergoterapi. Avdeling Sentrum yter sykepleietjenester og botrening til brukere i egne hjem, i tillegg til å ha ansvar for et bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemming. Pleie og omsorg Randaberg kommune

20 Avdeling Torset har ansvar for hjemmetjenester/ botreningstiltak for personer i egen bolig, i tilegg til ansvar for et dagsenter og bofellesskap for personer med utviklingshemming. Avdeling Vistestølen har ansvar for tjenester til eldre med demens. Dette er et bofellesskap bestående av 21 omsorgsboliger. Avdeling Nyvoll har ansvar for hjemmetjenester til beboere i Vistestølen bofellesskap (bofellesskap knyttet til psykiatri), miljøarbeidertjeneste i forhold til rus og psykiatriske vansker, kontaktsenter og Vestre Goa Bofellesskap. Avdeling Dalen har ansvar for hjemmetjenester i to bofellesskap for personer med utviklingshemming, foruten botreningstiltak til personer i egen leilighet. Nordheia har ansvar for hjemmetjeneste til beboere i bofellesskap, samt botrening. Årsverkene i de ulike avdelingene fordeler seg slik (Tall fra 2010): Sykehjem 21,27 Kjøkken 4,40 Helse- og omsorgssjef, rådgivere 3,00 Mottakskontor 3,30 Nordheia 16,56 Dalen 18,94 Vistestølen 23,86 Nyvoll 23,75 Vardheim 27,30 Sentrum 12,76 Solhadle 41,00 Torset 14,98 Totalt 211,12 Med en egen frivillighetskoordinator ansatt i 20 prosent stilling, bidrar kommunen til å koordinere og følge opp arbeidet som gjøres av frivillige. Når det gjelder boenheter med heldøgns omsorg (som hjemles som hjemmetjeneste), har Randaberg kommune følgende leiligheter: 21 leiligheter fordelt på 3 bofellesskap for innbyggere med demenssykdom 35 leiligheter fordelt på 4 boliger for personer med psykisk utviklingshemming 8 leiligheter i ett bofellesskap for psykisk syke 14 leiligheter fordelt på 2 bofellesskap for personer med omfattende omsorgsbehov 22 tilrettelagte leiligheter i tilknytning til Vardheim bo- og aktivitetssenter Pleie og omsorg Randaberg kommune

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-7 053 &14 PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Økonomi Ansatte Interne prosesser

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM Høringsutkast til forskrift Sammendrag Med bakgrunn i lovendring, gjort av Stortinget juni 2016, har Berg kommune utarbeidet forslag til kriterier for tildeling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12.

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Spørsmål til ordføreren fra Stein Aamdal: En trygg og verdig alderdom? Verdal er en typisk industriarbeiderkommune, ikke en typisk kommune. Planlegginga av

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester.

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester. Forskrift om tildeling av helse- og omsorgstjenester og langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre i møte den 20.06.2017, med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Nasjonalt råd 6.juni Nasjonale føringer for kvalitet i sykehjem

Nasjonalt råd 6.juni Nasjonale føringer for kvalitet i sykehjem Nasjonalt råd 6.juni 2011 Nasjonale føringer for kvalitet i sykehjem Sykehjem i dag 44 000 plasser sykehjem Type plasser: langtids, korttids med formål; rehabilitering, opptrening, avlastning. Kompetanse:

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre. Seksjonsleder Per Morten Jørgensen

Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre. Seksjonsleder Per Morten Jørgensen Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre Seksjonsleder Per Morten Jørgensen Innhold Om riksrevisjonen, mandat, arbeid og rapporter Bakgrunn, mål og

Detaljer

Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune

Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune Prosjektmål Tilgang til lettfattelig og tilgjengelig styringsinformasjon for kommuner (samle og gjøre statistikk, analyser, prognoser

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Bestillerenheten i Ringerike kommune

Bestillerenheten i Ringerike kommune Bestillerenheten i Ringerike Presentasjon for HOV 02.04.13 Organisering 04.04.2013 2 Organisering forts. Leder Merkantil (1) Sosialgruppe (4) Helsegruppe (4) Pasientkoordinator (1) Økonomi (2) 04.04.2013

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/5471-1 Dato: 29.05.2007 ELDREOMSORG I DRAMMEN 2008 2011 BEHOVSDEKNING I TJENESTETILBUDET INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG /

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KRITERIER VENTELISTE VED TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I ÅMLI KOMMUNE BAKGRUNN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient-

Detaljer

Et heiltrøndersk prosjekt. Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune»

Et heiltrøndersk prosjekt. Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune» Et heiltrøndersk prosjekt Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune» Bakgrunn: Helse og omsorgstjenesten i kommunen: - Størst område i tjenesteyting - Reformer gir økte krav

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/985-1 17.02.2017 Marianne Haakestad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 14.03.2017

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon / Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN Kvalitet i pleie og omsorg Rissa kommune Forvaltningsrevisjon 2015 1 INNLEDNING - BAKGRUNN Kontrollutvalget i Rissa har satt forvaltningsrevisjon av kvalitet i

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G31 Arkivsaksnr: 2017/1849-4 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune

Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune Prosjektmål Tilgang til lettfattelig og tilgjengelig styringsinformasjon for kommuner (samle og gjøre statistikk, analyser, prognoser

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

Kriterier for tildeling av omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune

Kriterier for tildeling av omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/1377-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Saksbehandler: Bodil Brå Alsvik Kriterier

Detaljer

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Kristiansen Bente Innholdsfortegnelse Bakgrunn for ny forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER Hjemmel: Fastsatt av Porsanger kommune ved kommunestyret

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014 Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 214 Vi har tatt med samme utvalg som i analysen som er brukt for skole, men har lagt til Hurum

Detaljer

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bestillingen, klippet fra e-post Vi ønsker fokus på analyse av KOSTRA-tallene for PLO for kommunene i Troms. Hvordan er bildet

Detaljer

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2016/2178-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 10/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging v/ Olaug Olsen og Kristine Asmervik Styringsdatarapport Malvik kommune 2013 Interkommunal satsning Bedre analyse av styringsdata Synliggjøre fordeler

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

1 S Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune - revidering

1 S Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune - revidering Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2017/716-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 7/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 11/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den?

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Antall brukere Forventet utvikling behov dersom man fortsetter tildeling av tjenester som nå 200 150 100 50 0 Antall brukere HDO 224 209

Detaljer

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år +

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år + Befolkningsutviklingen i Sortland kommune 16 14 12 1 8 6 4 796 363 977 314 129 324 1426 48 1513 559 67-79 år 8-89 år 9 år + 2 85 11 86 83 89 211 215 22 225 23 Befolkningsutviklingen i Hadsel kommune 14

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Plan for helse- og omsorgstjenestene 2009-2020. Aktiv omsorg 2020. Aktiv omsorg 2020. Randaberg kommune

Plan for helse- og omsorgstjenestene 2009-2020. Aktiv omsorg 2020. Aktiv omsorg 2020. Randaberg kommune Randaberg kommune Plan for helse- og omsorgstjenestene 2009-2020 Aktiv omsorg 2020 Aktiv omsorg 2020 Randaberg kommune SIDE 3 Innholdet i planen 1) Om Aktiv omsorg 2) Befolkningsutvikling 3) Satsingsområdene

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FASTSATT AV KOMMUNESTYRET I TJØME KOMMUNE DEN., Kommunestyret i Tjøme kommune har

Detaljer

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

Plan for helse- og omsorgstjenestene 2009-2020. Revidert KST 16.06.2011. Aktiv omsorg 2020. Aktiv omsorg 2020. Randaberg kommune

Plan for helse- og omsorgstjenestene 2009-2020. Revidert KST 16.06.2011. Aktiv omsorg 2020. Aktiv omsorg 2020. Randaberg kommune Randaberg kommune Plan for helse- og omsorgstjenestene 2009-2020. Revidert KST 16.06.2011 Aktiv omsorg 2020 Aktiv omsorg 2020 Randaberg kommune SIDE 3 Innholdet i planen 1) Om Aktiv omsorg 2) Befolkningsutvikling

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014.

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014. Til effektiviseringsprosjektet i Steigen kommune v/ styringsgruppa Notat 11.desember 214. Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 214.

Detaljer

Sykehjemmet i Snillfjord kommune

Sykehjemmet i Snillfjord kommune i kommune I medhold av Plan for forvaltningsrevisjon bestilte Kontrollutvalget i kommune (KU), i sak 02/17, en forvaltningsrevisjon med fokus på sykehjemmet i kommune. I bestillingen ble følgende nevnt

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR. xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Saksnr. 16/2597 Journalnr. 8455/17 Arkiv H12 Dato

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:.................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Seksjon for helse og velferd

Seksjon for helse og velferd FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for helse og velferd Vedlegg til løpenr. 35849/2017, saksnr. 2017/6405 Klassering: H12 Dato: 04.04.2017 HØRINGSUTKAST PER 4. APRIL 2017: KOMMUNAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD

Detaljer

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Hva slags virkemidler trengs for å realisere behovene i fremtiden? Hvordan bør investeringsordninger

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNSTJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE

SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 24.10.2017, saksnr. 39/17 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915 2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG OBSERVASJONSLISTER Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER Hjemmel: Fastsatt av Sel kommune ved kommunestyret [dato, måned, år] med hjemmel

Detaljer

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Særlige utfordringer i et kommunalt perspektiv Direktør Gudrun H Grindaker Kvalitet og utfordringer Helse- og omsorgstjenester. Hva er sykehjem i 2012?

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Tvedestrand kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Tvedestrand kommune i kommunestyret.med

Detaljer

FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG

FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG EKSTERN VURDERING Presentasjon i kommunestyret 26. februar 2015 EN TJENESTE UNDER PRESS MEN INGEN KRISE Ressursbruk 2013 Indikator i KOSTRA, 2013-tall Frøya Snitt for kommunene

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG

HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG Fylkesmannen Nord-Trøndelag HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG Saksbehandler: Torgeir Skevik Tlf. direkte: 74 16 81 60 E-post: tsk@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 08.11.2010 Vår ref.: 2010/6397 Arkivnr: 720

Detaljer

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1465-3 J44 &58 10.02.2017 WES Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. juni 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 24. juli 2017 24.05.2017 nr. 723 Forskrift om tildeling

Detaljer

Saksframlegg. HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22

Saksframlegg. HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22 Saksframlegg Arkivsak: 07/1345 Sakstittel: Saken skal behandles av: Eldrerådet HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22 Hovedutvalg

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret

Vedtatt i kommunestyret FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER. Vurderingsmomenter og vurderingslister Vedtatt i kommunestyret 28.09.2017 1 FORKRIFT

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/2237 Arkiv sakid.: 17/539 Saksbehandler: Lene Gulstad. 006/17 Helse- og omsorgsutvalg

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/2237 Arkiv sakid.: 17/539 Saksbehandler: Lene Gulstad. 006/17 Helse- og omsorgsutvalg SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 17/2237 Arkiv sakid.: 17/539 Saksbehandler: Lene Gulstad Sak nr. Dato 006/17 Helse- og omsorgsutvalg 22.02.2017 Forslag til kriterier for tildeling av langtidsopphold

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

MOTTATT. DSS: Skanning. Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/ Songdalen, (Bes oppgitt ved henvendelse)

MOTTATT. DSS: Skanning. Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/ Songdalen, (Bes oppgitt ved henvendelse) Songdalen kommune Helse og omsorg Helse og omsrogsdepermentet MOTTATT ~9DESZ015 DSS: Skanning Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/01820-1 Songdalen, 07.12.2015 (Bes oppgitt ved henvendelse) Høringsuttalelse

Detaljer

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Aktuelle kostra-funksjoner 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse og omsorgstjenester

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 15.06.2017 nr. 811 Forskrift om tildeling

Detaljer