Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: Tidspunkt: 17:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2012/161 PS 2012/162 PS 2012/163 PS 2012/164 PS 2012/165 PS 2012/166 PS 2012/167 PS 2012/168 PS 2012/169 PS 2012/170 PS 2012/171 PS 2012/172 PS 2012/173 PS 2012/174 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Budsjett /6938 Samarbeidsavtale mellom Halden kommune og Halden Turist Kommunedelplan for idrett og friluftsliv - rullering av prioriteringslisten i planen. Regionalpark Haldenkanalen - iformasjon og valg av organisasjonsform Valg av meddommere til Halden tingrett, Borgarting lagmannsrett og Østfold jordskifterett. Fritakssøknader fra nyvalgte meddommere for perioden / / / / /386 Fritak og suppleringsvalg 2011/5718 Avslutning av investeringsprosjekter - Oppsamling gamle avsluttede prosjekter Krav om sak på dagsorden - Valg av kontrollutvalg Krav om sak til behandling - Valg av utvalg for utbygging av Allbrukshall/Svømmehall. Krav om sak til behandling - Rokke avfallsanlegg - Etablering av aksjeselskap. 2009/ / / /7862 Side nr. Thor Edquist utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist Leder H Magnus Øvreeide Medlem H Lena Beate Karlsen Nestleder H Else-Kathrine Hveding Medlem H Eirik Milde Medlem H Jan-Erik Herft Medlem H Lisa Anker-Rasch Strøm Medlem H Jan-Erik Erichsen Medlem H Caroline Stranger Medlem H Arild Klingstrøm Medlem H Torunn Lund Clasen Medlem H Ronny Nordmark Medlem H Bent Asgeir Larsen Medlem H Stein Buckholm Medlem H Terje Martin Lie Medlem H Erlan Aastebøl Medlem H Svein Håkon Pedersen Medlem H Geir Helge Sandsmark Medlem V Mona Johnsen Medlem V Roar Günther Andersen Medlem V Gerd Berit Odberg Medlem KRF Yngvar Holt Medlem SP Anne-Kari Holm Medlem SP Vibeke Julsrud Medlem MDG Per Kristian Dahl Medlem AP Svein Olaussen Medlem AP Elisabeth Giske Medlem AP John Østensvig Medlem AP Mona Irene Bråthen Medlem AP Ellen Simensen Medlem AP Håkon Magne Knudsen Medlem AP Side 3

4 Joachim Bratteli Medlem AP Ulf-Torben Redi Medlem AP Lars Pedersen Due Medlem AP Nils Sagstuen Medlem AP Linn Victoria Olsen Medlem AP Bente C Gulbrandsen Medlem AP Odd Riise Medlem AP Per-Egil Evensen Medlem FRP Egil Lund Pettersen Medlem FRP Vegar Johansen Medlem FRP Tove Kristin Fager Medlem FRP Frithjof Dahlen Medlem SV Roy Eilertsen Medlem SV Odd Sæthre Medlem PP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffersen MEDL KRF Roar Lund MEDL H Mohammed Abdi Dahir MEDL AP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Jan Aage Moen Roar Lund H Dagfinn Stærk Morten Christoffersen KRF Anne-Karin Johansen Mohammed Abdi Dahir AP Svein Arne Hansen Cathrine Eng Skotnes AP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Side 4

5 Thor Håkon Edquist Utvalgsleder Martin Vik Utvalgssekretær Side 5

6 Saksliste PS 2012/130 PS 2012/131 PS 2012/132 PS 2012/133 RS 2012/13 RS 2012/14 PS 2012/134 PS 2012/135 PS 2012/136 PS 2012/137 PS 2012/138 PS 2012/139 PS 2012/140 PS 2012/141 PS 2012/142 PS 2012/143 PS 2012/144 PS 2012/145 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Økonomirapport per september /984 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halden /543 Trekkrettighet i bank 2008/1175 Halden kommune - Planstrategi Utfordringer og planbehov i Halden Delegeringsreglement og innstillingsrett - nye bestemmelser i kommuneloven Etablering av frisklivssentral i Halden Kommune. Boligsosialt utviklingsprogram - helse og omsorgstjenester - Boligsosiale utfordringer 2012 til 2014/15 - plan og tiltak. Detaljreguleringsplan for Fresenius Kabi (G- 668) - 2. gangs behandling Rokke Avfallsanlegg - Prissetting av næringsavfall 2011/ / / / / /2523 Hovedplan VA 2012/6526 Forslag til endring av lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg 2010/395 Fritak og valg til folkevalgte organ 2011/5718 Innkjøp av utstyr til Sportsbiblioteket 2012/4311 Krav om sak til behandling - Valg av utvalg for utbygging av Allbrukshall/Svømmehall. 2011/7862 PS Krav om sak til behandling - Rokke 2011/7862 Side nr. Side 6

7 2012/146 avfallsanlegg - Etablering av aksjeselskap. PS 2012/147 PS 2012/148 Endring av kjøremønsteret i Storgata på nordsiden Avslutning av investeringsprosjekter - Oppsamling gamle avsluttede prosjekter 2012/ /1198 Thor Edquist ordfører Side 7

8 PS 2012/130 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. PS 2012/131 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Sakslisten ble enstemmig godkjent. Følgende meldte forespørsler: Per Egil Evensen, Frp Per Kristian Dahl, Ap Nils Sagstuen, Ap Vedtak: Sakslisten godkjent. PS 2012/132 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra forrige møte godkjent. PS 2012/133 Referatsaker Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. Side 8

9 Vedtak: Referatsakene tatt til orientering. RS 2012/13 Økonomirapport per september 2012 RS 2012/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halden 2012 PS 2012/134 Trekkrettighet i bank Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Jan Moen, H, fremmet rådmannens innstilling. Protokolltilførsel fra Per Kristian Dahl, AP: Grunnen til den akutte likviditetssituasjonen kommunen nå er i er at vedtak om innsparinger/reduserte kostnader som administrasjonen, ved rådmannen, har foreslått ikke blir gjennomført av det politiske flertallet i Kommunestyret. I tillegg til dette tas det heller ikke beslutninger som raskt vil kunne øke likviditeten i kommunen ved salg av eiendommer, og opprettelse av aksjeselskaper som vil medføre en bedret likviditet. Forslaget fra Moen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale om trekkrettighet på 200 mkr. Herav 125 mkr frem til rammeavtalens utløp og 75 mkr i tilleggskreditt frem til Rådmannen rapporterer til formannskapet når trekkrettigheten eventuelt benyttes Finansiering av bevilgning for kulvert/bru prosjektet på 75 mkr vedtas omgjort fra låneopptak til bruk av ubrukte lånemidler. Protokolltilførsel fra Per Kristian Dahl, AP: Grunnen til den akutte likviditetssituasjonen kommunen nå er i er at vedtak om innsparinger/reduserte kostnader som administrasjonen, ved rådmannen, har foreslått ikke blir gjennomført av det politiske flertallet i Kommunestyret. I tillegg til dette tas det heller ikke beslutninger som raskt vil kunne øke likviditeten i kommunen ved salg av eiendommer, og opprettelse av aksjeselskaper som vil medføre en bedret likviditet. PS 2012/135 Halden kommune - Planstrategi Utfordringer og planbehov i Halden Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Geir Helge Sandsmark, V, fremmet følgende forslag til vedtak: Side 9

10 Tabellen på side 13, 4 linje fra bunn «Handlingsplan for universell utforming» endres innholdet i kolonnen for «Tidsplan» til «oppstart 2013». Innkomne høringsuttalelser vedlegges dokumentet til orientering. Framlagt planstrategi vedtas med endring, som vedtatt av kommunestyret ved behandling av saken. Svein Olaussen, Ap, fremmet følgende forslag til vedtak: Plandokumentet gir en grei oversikt over de utfordringer som kommunen står overfor i årene som kommer. Det må fra administrasjonens side utarbeides en konklusjon hvor hovedutfordringene sterkere kommer frem i planforslaget. Det må også framkomme hva som kommunen er pålagt å utarbeide i forhold til lov/regel og forskrift i de diagrammer som ligger i planen. Det må framkomme hva overordna myndighet forventer/krever skal utarbeides. Det må fremkomme hva som kreves av næringsområder og boligtomter, slik at kommunen alltid kan gi tilbud til de som ønsker slike tilbud. Det ble votert samlet over de to første punktene i Sandsmarks forslag. De to første punktene ble vedtatt mot 19 stemmer. (Ap, SV og Pp) Tredje punkt ble vedtatt mot 19 stemmer. (Ap, SV og Pp) Forslaget fra Olaussen fikk 23 stemmer og falt. (Ap, SV, Frp og Pp) Vedtak: Tabellen på side 13, 4 linje fra bunn «Handlingsplan for universell utforming» endres innholdet i kolonnen for «Tidsplan» til «oppstart 2013». Innkomne høringsuttalelser vedlegges dokumentet til orientering. Framlagt planstrategi vedtas med endring, som vedtatt av kommunestyret ved behandling av saken. PS 2012/136 Delegeringsreglement og innstillingsrett - nye bestemmelser i kommuneloven Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Rådmannen gis innstillingsrett-og plikt ved første gangs behandling i folkevalgt organ i samtlige saker som er utredet av ham og der dette for øvrig passer. 2. Rådmannen gis innstillingsrett-og plikt til formannskapet i de årlige sakene om samlet årsbudsjett og økonomiplan. 3. Punktene 1 og 2 innarbeides i kommunens delegeringsreglement. Side 10

11 PS 2012/137 Etablering av frisklivssentral i Halden Kommune. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Arbeidet med en etablering av en frisklivssentral igangsettes. Endelig utforming og økonomiske konsekvenser fremlegges som egen sak. PS 2012/138 Boligsosialt utviklingsprogram - helse og omsorgstjenester - Boligsosiale utfordringer 2012 til 2014/15 - plan og tiltak. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester slutter seg til prinsippene for områdene 1 til og med 6 Plan og tiltak - Boligsosialt utviklingsprogram helse og omsorgstjenester boligsosiale utfordringer /16 2. Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester slutter seg også til de spesifiserte tiltakene for årene 2012/ / Rådmannen bes fremme forslag til alternative tomteområder. PS 2012/139 Detaljreguleringsplan for Fresenius Kabi (G-668) - 2. gangs behandling Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Innstillingen fra HPML ble enstemmig vedtatt. Vedtak: I medhold av Plan- og bygningslovens godkjennes det fremlagte forslag til detaljregulering for området "Fresenius Kabi", arealplan ID G-668. Side 11

12 Plankartet er datert og sist revidert , tilhørende reguleringsbestemmelser er datert og sist revidert PS 2012/140 Rokke Avfallsanlegg - Prissetting av næringsavfall Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Svein Olaussen, Ap, fremmet følgende forslag: Saken utsettes til vi har nødvendig oversikt over hele saken. Utsettelsesforslaget fikk 23 stemmer og falt. (Ap, SV, Frp og Pp) Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 19 stemmer. (Ap, SV og Pp) Vedtak: Vedlagt prisliste for næring, datert , vedtas med følgende rabattordning: Leveransevolum Rabatt i % 500 tonn 1000 tonn 10 % 1000 tonn 2000 tonn 20 % 2000 tonn 3000 tonn 30 % > 3000 tonn 40 % PS 2012/141 Hovedplan VA Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Eirik Milde, H, fremmet følgende vedtak fra Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak: 1. Hovedplan VA, datert vedtas. Nødvendige gebyrendringer gjøres trinnvis og fastsettes i de årlige budsjettene. Prosjektene prioriteres i økonomiplan og vedtas i de årlige budsjettene. 2. Som hovedregel prioriteres tiltak som lukker avvik i kommunens utslippstillatelser. HTB ber om egen sak knyttet til vannforsyningssikkerheten i kommunen, der alternative løsninger vurderes. 3. HTB vil foreta en nærmere gjennomgang og prioritering av utbyggingen av V/A i en del områder i løpet av første halvår Forslaget fra Milde ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Hovedplan VA, datert vedtas. Nødvendige gebyrendringer gjøres trinnvis og fastsettes i de årlige budsjettene. Prosjektene prioriteres i økonomiplan og vedtas i de årlige budsjettene. Side 12

13 2. Som hovedregel prioriteres tiltak som lukker avvik i kommunens utslippstillatelser. HTB ber om egen sak knyttet til vannforsyningssikkerheten i kommunen, der alternative løsninger vurderes. 3. HTB vil foreta en nærmere gjennomgang og prioritering av utbyggingen av V/A i en del områder i løpet av første halvår PS 2012/142 Forslag til endring av lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Vibeke Julsrud, MDG, fremmet vedtaket fra HPML. Forslaget fra Julsrud ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Endringsforslag 1: Forskriftene 11, under punkt: for de enkelte anleggstyper gjelder endres til: Minirenseanlegg skal ha skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale med kvalifisert driftsoperatør som sikrer forsvarlig drift og vedlikehold av anlegget. Kopi av slik avtale sendes forurensningsmyndigheten i Halden kommune. Driftsoperatøren skal godkjennes av kommunen. Tilsvarende endring gjelder også anleggstypene: våtmarksfilter, biologisk filter og kunstig sandfiltergrøft. Endringsforslag 2: Kunstig sandfiltergrøft for gråvann tillates benyttet som renseløsning. Anlegget skal kun benyttes i kombinasjon med tett oppsamlingstank for svartvann. Endringsforslag 3: Ordlyden i forskriftens 11 hvor det står: Som en del av drifts- og vedlikeholdsavtalen skal det tas ut en representativ utløpsprøve minimum hvert 4. år. Det skal analyseres på TotP (total fosfor) og organisk materiale (BOF 5 ) utgår av forskriften. Endringsforslag 4: Hytter som ligger i område som betegnes som tettbygd strøk, jf. definisjonen i 7 i rundskriv T-616 utgitt av Miljøverndepartementet 8. juli 1992, omfattes fullt ut av lokalforskriften for Halden kommune. For hytter (utenfor tettbygd strøk), med enkle installasjoner, herunder oppvaskbenk og/eller vaskeservant kan det gis dispensasjon til forenklet renseløsning. For ytterligere installasjoner gjelder forskriften fullt Side 13

14 ut. Dispensasjon til forenklet renseløsning forutsetter at hytten ligger minst 100 meter fra vannførende bekk eller innsjø/sjø/hav. (Med forenklet renseløsning menes enkel filtergrøft eller resorpsjon. Forenklet renseløsning skal gis som dispensasjon fra de renseløsninger som er angitt i lokalforskriften og kan bare gis i tilfeller hvor det ut fra en samlet vurdering av resipientens tilstand er ubetenkelig å gi slik tillatelse. Dersom resipientens vannkvalitet er definert til «dårlig» eller «meget dårlig» vannkvalitet, jf. KLIF s klassifiserinssystem - skal det ikke gis dispensasjon til forenklet løsning. Endringen kunngjøres i Norsk lovtidende. PS 2012/143 Fritak og valg til folkevalgte organ Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Lena Karlsen, H, fremmet følgende forslag til vedtak: Ronny Nordmark innvilges fritak for sine verv i hovedutvalg for undervisning og oppvekst samt for næring. Ronny Nordmark innvilges ikke fritak for øvrige verv. Som nytt medlem av hovedutvalg for næring velges Terje Lie. Som nytt medlem av hovedutvalg for undervisning og oppvekst velges Stein Buckholm. Som nytt varamedlem til formannskapet velges Terje Lie nr. 7. Tidligere valgte medlemmer rykkes en plass opp på varalisten. Som nytt varamedlem til hovedutvalg for næring velges Eirik Milde som 1. vara og Ole Martin Ohlgren som 7 vara. Øvrige varamedlemmer opprettholder varaplasser. Som nytt varamedlem og 1.vara velges Wenche Anker-Rasch til kultur, idrett og mangfold. Øvrige varamedlemmer opprettholder plass. Som nytt varamedlem hovedutvalg for Teknisk drift & byggesak velges Lena Karlsen 7 plass. Som nytt medlem foreningen for Norden velges Inger Blomsnes. Som nytt medlem til 17. mai komiteen velges Irma Moe Eriksen. Foreslår Nils Sagstuen som leder. Anne-Kari Holm, Sp, fremmet følgende forslag til vedtak: Thorfin Moen, Sp, velges som nytt varamedlem i Klagenemnda. Anita Solholt, Sp, innvilges fritak. Per Kristian Dahl, fremmet følgende forslag: Som nytt medlem til Skattetakstnemnd velges Elisabeth Giske, Ap. Innkomne forslag ble enstemmig vedtatt. Side 14

15 Vedtak: Ronny Nordmark innvilges fritak for sine verv i hovedutvalg for undervisning og oppvekst samt for næring. Ronny Nordmark innvilges ikke fritak for øvrige verv. Som nytt medlem av hovedutvalg for næring velges Terje Lie. Som nytt medlem av hovedutvalg for undervisning og oppvekst velges Stein Buckholm. Som nytt varamedlem til formannskapet velges Terje Lie nr. 7. Tidligere valgte medlemmer rykkes en plass opp på varalisten. Som nytt varamedlem til hovedutvalg for næring velges Eirik Milde som 1. vara og Ole Martin Ohlgren som 7 vara. Øvrige varamedlemmer opprettholder varaplasser. Som nytt varamedlem og 1.vara velges Wenche Anker-Rasch til kultur, idrett og mangfold. Øvrige varamedlemmer opprettholder plass. Som nytt varamedlem hovedutvalg for Teknisk drift & byggesak velges Lena Karlsen 7 plass. Som nytt medlem foreningen for Norden velges Inger Blomsnes. Som nytt medlem til 17. mai komiteen velges Irma Moe Eriksen. Nils Sagstuen velges som leder. Thorfin Moen, Sp, velges som nytt varamedlem i Klagenemnda. Anita Solholt, Sp, innvilges fritak. Som nytt medlem til Skattetakstnemnd velges Elisabeth Giske, Ap. PS 2012/144 Innkjøp av utstyr til Sportsbiblioteket Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Innkjøp av sportsutstyr med en budsjettramme på ,- til innvestering på bakgrunn av innvilget søknad av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn gjennomføres. Dette lokaliseres i tilknytning til Domino, hvor eksisterende lagerrom benyttes. Deler av resterende søknadssum benyttes til lønnsutgifter ved behov. Side 15

16 PS 2012/145 Krav om sak til behandling - Valg av utvalg for utbygging av Allbrukshall/Svømmehall. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Vedtak: PS 2012/146 Krav om sak til behandling - Rokke avfallsanlegg - Etablering av aksjeselskap. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Vedtak: PS 2012/147 Endring av kjøremønsteret i Storgata på nordsiden Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Sak utsatt til neste møte. Vedtak: Sak utsatt til neste møte PS 2012/148 Avslutning av investeringsprosjekter - Oppsamling gamle avsluttede prosjekter Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Sak utsatt til neste møte. Vedtak: Sak utsatt til neste møte. Side 16

17 PS 2012/149 Forespørsler Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Ordfører besvarte forespørslene i møtet. Vedtak: FO 2012/30 Forespørsel fra Per Egil Evensen, Frp, vedr. behov for kailengde på ny havn FO 2012/31 Forespørsel fra Per Kristian Dahl, Ap, vedr. bruk av bemanningsressurser i helse. FO 2012/32 Forespørsel fra Nils Sagstuen, Ap, vedr. fyrverkeri på nyttårsaften Side 17

18 PS 2012/161 Godkjenning av innkalling PS 2012/162 Godkjenning av saksliste PS 2012/163 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 18

19 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Martin Vik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon 2012/ Hovedarbeidsmiljøutvalget 2012/ Kommunestyret 2012/ Utsendte vedlegg 1 Protokoll fra HAMU Tilleggsvedlegg 2 Budsjett 2013 fra H, V, SP, Krf og MDG 3 Rådmannens budsjettforslag Rådmannens budsjettforslag Kulturrådets kommentarer 6 Budsjettforslag Halden kirkelige fellesråd 7 Innspill fra Bibliotekarforbundet 8 Innspill fra Delta 9 Innspill fra Fagforbundet 10 Innspill fra Fellesorganisasjonen 11 Innspill fra NSF 12 Innspill fra Utdanningsforbundet 13 Innspill fra NITO 14 Feste- og kremasjonsavgifter 15 Innspill fra Halden kirkelige fellesråd 16 Korrigert gebyrregulativ 17 Forslag til budsjett for kontrollutvalget Ikke utsendte vedlegg Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2013 Formannskapet vedtok den sin innstilling til kommunestyret i sak om årsbudsjett Vedlagt denne sak ligger formannskapets innstilling, budsjett fra H, V, Sp, Krf og MDG samt rådmannens sakskompleks. Rådmannens innstilling: Ingen Side 19

20 Side 20

21 Formannskapets innstilling: Budsjett Forslag til vedtak i kommunestyret 1. Budsjettforslag fra H/V/KrF/SP/MDG for 2013 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 2. Hovedutvalgene gis fullmakt til å disponere den enkelte sektors til enhver tid vedtatte budsjettrammer innenfor driftsbudsjettet. 3. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer sektorenes økonomi samt framdrift på innsparinger og andre tiltak til Hovedutvalgene, Formannskapet og kommunestyret i hvert møte. Ved avvik som kan medføre budsjettoverskridelser skal rådmannen umiddelbart legge fram alternative forslag til inndekning for aktuelt politisk organ i henhold til dette vedtaket og delegeringsreglementet. Status på fordelte innsparingstiltak skal rapporteres fortløpende til hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret. Ved eventuelle indikasjoner på manglende måloppnåelse skal alternative innsparingsforslag legges fram. 4. Rådmannen gis fullmakt til innenfor driftsbudsjettet å iverksette aktiviteter og tiltak som vedtatt i budsjettet. 5. Rådmannen pålegges tertialvis økonomirapportering til Hovedutvalgene, Formannskapet og kommunestyret i første møte etter tertialets utgang. Rapportene skal inneholde vurdering av oppnåelse for alle budsjetttiltak. 6. Eventuelle omfordelinger mellom sektorene legges fram for Formannskapet og kommunestyret. 7. Hovedutvalgene disponerer innenfor tildelt ramme investeringsbudsjettet i hht budsjettskjema 2B med det forbehold at enkeltdisposisjoner over ,- kr også skal behandles av Formannsskapet etter innstilling fra Hovedutvalget. 8. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån på til sammen kr ,- slik: VAR-lån kr avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Øvrige lånkr avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån kr som tas opp i Husbankens retningslinjer, primært en avdragstid på 20 år. 9. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele Halden kommune for skatteåret 2013 jf. eiendomsskattelovens 3. Det vises også til kommunestyrets vedtak om utvidelsen til hele kommunen, og om nytaksering/omtaksering. For øvrig gjelder, jf. eiendomsskattelovens 10, følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2011: a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. 11 være 7 promille av den nye fastsatte takstverdien. b) Med hjemmel i eskl. 12, bokstav a, skal skattesatsen for bustadelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar og fritidseiendommer være 3,75 Side 21

22 promille av den nye takstverdien. c) I tillegg gis etter eskl. 11, annet ledd, et bunnfradrag stort kr ,- for hver selvstendig boenhet i boliger, samt også et bunnfradrag stort kr ,- for hver fritidseiendom. d) Etter eskl. 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne einkommune, eit fylke eller staten og dennes bokstav b, bygning som har historisk verde. e) Etter eskl. 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. lov om kulturminner. f) Etter eskl. 5, bokstav h, skal fritas eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk. For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. g) Kommunens skattetakstvedtekter. 10. De gebyrsatser som fremkommer i vedlagt gebyrregulativ vedtas med virkning fra Det fastsettes et øvre tak på tilkoplings avgifter på kr for vann og kr for avløp når private eiendommer kobles til det kommunale vann og avløpsnettet gjennom egen betalte vann og avløpsløsninger. 11. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i Kommunale avgifter skrives ut med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20. november. 12. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. 13. Rådmannen skal sette igang et prosjekt med mål om å senke kommunens netto årlige utgifter med ,- kr. Prosjektet skal ha sine forslag til innsparinger klare til ny økonomiplan vedtas i kommunestyremøtet, juni Tiltak i henhold til budsjettets verbalpunkter iverksettes av Rådmannen etter tidsplaner som bestemt i Hovedutvalgene. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Eivind Hansen Martin Vik Side 22

23 Side 23

24 Side 24

25 Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Det er ikke tilstrekkelig å si at politikk er det muliges kunst. Den skal være noe mer. Den politikk som er i pakt med framtiden, må gå ut på å gjøre mulig i morgen det som er umulig i dag. Side 28

29 Høyre Venstre Senterpartiet Kristelig Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Budsjett er utarbeidet av Samarbeidspartiene Høyre Venstre Senterpartiet Kristelig Folkeparti Miljøpartiet De Grønne. Dette budsjett er utarbeidet på grunnlag av vedtatt økonomiplan og rådmannens budsjettforslag for Halden kommune hadde i 2011 et underskudd på 143 millioner. Året 2012 startet med en prognose på -110 millioner. Pr oktober har Halden kommune en prognose for 2012 på -50 millioner. Dette viser at trenden har snudd og at vi er på vei til å få kontroll over økonomien. Halden kommune har hatt ubalanse mellom løpende inntekter og kostnader siden Regnskapsmessig balanse har vært mulig ved bruk av tidligere avsatte midler. Den muligheten finnes ikke lenger som følge av at avsatte midler er brukt. Felles mål er å skape langsiktig balanse mellom løpende utgifter og inntekter i kommunen. Dette arbeidet er godt i gang i 2012 og arbeidet må fortsette i Vår visjon Halden kommune skal sikre et verdig og godt tilbud av tjenester til Haldens innbyggere. Halden skal være en god og trygg by å bo og vokse opp i, med skoler og barnehager som stimulerer til utvikling og kreativitet. Halden skal ha et næringsliv med attraktive og lønnsomme arbeidsplasser. Halden skal ha et levende kulturliv og mangfoldig fritidstilbud til innbyggerne. Det skal være trygt og godt å bli gammel i Halden. Halden kommune skal være et attraktivt bosted og et ønsket sted å etablere ny næring. Vi skal ta vare på naturmiljøet og sikre en langsiktig bærekraftig utvikling i hele kommunen. For at vår visjon skal bli virkelig på alle områder, må det skapes kontroll over økonomien og det må sikres at denne kontrollen opprettholdes over tid. Hovedpunkter Side 29

30 I rådmannens budsjettforslag s 16 står hovedpunkter beskrevet for budsjett Halden kommune må gjennomføre endringer i organisasjon, prosesser, rutiner og kultur for å skape en lærende, effektiv og fremtidsrettet kommune for oss alle innbyggere. Halden kommune skal være en JA kommune. Dette krever handlingsrom, noe rådmannen har lagt opp til i sitt budsjettforslag. Vi må få kontroll over kostnadene uten å skattelegge våre innbyggere mer. Følgende endringer er lagt til grunn ved dette budsjettet: - Eiendomsskatt opprettholdes på dagens nivå. - Dekning av tidligere års underskudd økes med 10 millioner. - Ingen avsetning til fond. - Utbytte fra Østfold Energi AS reduseres til 8,6 millioner. - Det avsettes 3 millioner på formannskapets konto. Det skal iverksettes arbeid for å få skjønnsmidler. Dette er midler som skal benyttes til den nødvendige endringsprosessen vi er inne i. Skjønnsmidler er ikke lagt inn i budsjettet. Øvrig inntektsnivå opprettholdes på samme nivå som i rådmannens budsjettforslag. Historisk sett har Halden kommune fått høyere inntekter enn hva som er kalkulert og lagt inn i budsjetter. I 2012 tilsier prognose at inntektene vil være 15 millioner høyere enn budsjettert. Dersom dette også skulle bli tilfelle i 2013, skal eventuell bruk av økte inntekter opp til politisk behandling for å prioritere anvendelse av økte inntekter. Inntektsramme er satt til kr ,-. Budsjett/regnskapsmessig rapportering Rapportering til hovedutvalg, formannskap og kommunestyre opprettholdes pr. måned. Rapporteringen skal endres ved at den spesifiserer inntekter, kostnader og personalkostnader pr. sektor. Der det er organisatorisk hensiktsmessig, skal det rapporteres pr. enhet. Rapport pr. tertial videreføres som tidligere uten endring. Side 30

31 Budsjettoppfølging og fullstendig eierskap er en forutsetning for at vi skal lykkes og det skal leveres i henhold til budsjett. Eierskap og ansvar for budsjettoppfølging skal delegeres ut i organisasjonen og til den enkelte leder. JA kommune Det er blitt benyttet et begrep om å skape en JA-kommune. Hva er en JA-kommune? Når vi kan si JA til alle punkter beskrevet i vår visjon, vil vi være en JA-kommune. På mange områder er vi dette i dag, men noen områder har vi en vei å gå. Vi må skape en sterkere organisasjon med tydelig lederskap og tydelig delegering av ansvar og fullmakter nedover i organisasjonen. Vi skal ha som målsetning å øke Halden kommunes kvalitet som arbeidsgiver, som tjenesteleverandør ovenfor innbyggerne og vi skal øke servicenivået. Blant annet følgende områder skal prioriteres: - Lederskapet skal tydeliggjøres. Det skal være klart definerte ledere med tydelig personalansvar. - Flatere organisering i alle ledd. - Klare og tydelige definisjoner på ansvarsområder. - Fastsettelse av servicenivåer på all saksbehandling måling og oppfølging av dette. - Arbeidet med veiledning og rådgiving overfor privatpersoner innen byggesak styrkes. I dag er det opprettet servicefunksjon på telefon og dette skal videreutvikles slik at privatperson kan henvende seg til servicefunksjon med målsetning om å få behandlet sin sak over disk. - Arbeidet med Sentrumsplan har startet opp og sammen med godkjenning av flere reguleringsplaner vil behovet for politisk behandling byggesaker bli mindre av. Side 31

32 Effektiviseringer og forbedringer Effektiviseringer og forbedringer er ikke begrenset til en periode, men til kontinuerlige prosesser som må være en naturlig del av organisasjonen. Effektivisering er ikke ensbetydende med at "flere skal løpe fortere", men at arbeidet organiseres slik at ansatte kan gjøre arbeidet sitt på mest mulig enkel og rasjonell måte. De ansatte må ha motivasjon, verktøy og virkemidler for å finne best mulig vei til løsning av oppgaver. Vellykkede forbedringer som varer, må begynne lengst ute i organisasjonen. Arbeidet med forbedring og forenkling er startet i kommunen i 2012, men må videreføres og intensiveres i Det må skapes en organisasjon som sikrer at nytenking og kreativitet gror. Fokus tiltaksområder med langsiktig virkning og for budsjettåret Regionalt samarbeid mellom kommuner vil være vesentlig i framtiden for å kunne levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Kommunen må være aktiv for å se på områder hvor det vil være fordelaktig å samarbeide regionalt. Kommunen skal ta initiativ ovenfor nabokommuner for å finne samarbeidsformer. Halden kommune har en målsetning om å ha 95 % tilstedeværelse. Halden kommune har en vei å gå før den er i mål på dette. Videre satsning på å redusere sykefraværet må prioriteres og videreføres. Sykefravær er kostbart, og det er store variasjoner mellom enhetene. Satsning på å få sykefraværet ned må videreføres og prioriteres. I mange tilfeller er høyt sykefravær et sykdomstegn i organisasjoner som følge av utydelige ansvar og manglende ledelse. Organisasjonsendringer og tydelig plassering av lederskap er viktig i arbeidet med å få ned sykefraværet. Det er viktig å skape gode arbeidsmiljøer hvor en gleder seg til å gå på jobb. Det kan også være nødvendig med holdningsskapende aktiviteter. Det settes derfor av ,- til motivasjonsarbeid for å få ned sykefravær. Halden kommune er i en omstillingsprosess for å kunne møte nåværende og framtidens utfordringer. Både kostnadsnivået og personalkostnadene må ned. Vi må tenke både Side 32

33 langsiktig og kortsiktig i prosessen. Kortsiktig må vi innføre tiltak i forhold til vikarer. Halden kommune skal ha tilgjengelige ressurser til enhver tid for å levere tjenester innenfor lovens minimum. Halden kommune skal ikke sette seg i en situasjon hvor tjenester ikke blir levert innenfor lovens rammer, dette spesielt innenfor skole eller barnehage. For å kortsiktig kutte utgifter i 2013, er kostnader forbundet med vikarer ved sykefravær og ferie tatt ut; Det gjelder merkantile, støttefunksjonelle og administrative stillinger. Kostnadsbesparelser er fordelt ut på de enkelte sektorene. Det må tilrettelegges for at ansvar og myndighet blir delegert riktig. Det er viktig at beslutninger tas på riktig nivå for at beslutningsprosessene i kommunen skal fungere. Vi må ha dyktige ledere og motiverte ansatte. Vi skal ikke ha en organisasjon hvor lederskapet detaljstyrer oppgaver, men leder etter rammer, føringer og ansvar. Dette gjelder også fra politisk nivå til administrasjonen. Dette vil skape en mer effektiv organisasjon som vil være mer kostnadseffektiv og det vil føre til behov for færre ledere og mindre administrasjon. Denne endringen av styringskulturen er en forutsetning for å lykkes med effektiviseringsarbeidet og de kostnadskutt som er lagt inn i alle ledd i organisasjonen. Målet er en mer effektiv og kreativ organisasjon og selvsagt også å spare penger både kortsiktig og langsiktig. Kostnadsbesparelsene er fordelt ut på de enkelte sektorene. Halden kommune kjøper i dag tjenester for ca ,-. Dette er et betydelig beløp og vi anser det som naturlig at en ved optimalisering av innkjøp skal kunne kutte kostnadene med 2 %. Det er viktig å kontinuerlig arbeide med forbedringer av innkjøp og å skape en kultur på at alle tjenester og produkter som kommunene kjøper skal kjøpes inn mest mulig kostnadseffektivt. Dette skal prioriteres høyt i kommunen og løpende forbedres. Løpende avtaler skal reforhandles og eventuelt konkurranseutsettes. Kostnadsreduksjon er fordelt ut på sektorene i budsjettet. Denne fordeling må administrasjon vurdere i forhold til hvilke avtaler og innkjøp som blir reforhandlet. Det må arbeides kontinuerlig med optimaliser av rutiner og prosesser vedrørende innkjøp, fakturering og betaling av inngående fakturaer. Det må settes klare definerte mål til prosessene. Definert mål kan være at Halden kommune skal ikke betale forsinkelses renter som følge av manglende optimale rutiner. Halden kommune skal fakturere alle fordringer innenfor 7 dager?. Dette er kun eksempler, men slike mål skal settes og rutiner for interkontroll må løpende følge opp levering i forhold til målene. Det er i rådmannens budsjettforslag satt opp styringsindikatorer på enkelte områder. Blant annet innenfor undervisning og oppvekst. Dette er gode styringsindikatorer og Halden kommune skal arbeide for å ha styringsindikatorer med klare mål innenfor alle områder. Side 33

34 Det er behov for å sette fokus på eiendomsforvaltning i Halden kommune. Dette med mål om å spare penger, men også for å få opp en plan/oversikt over eiendommene. Hva de brukes til, hva de skal brukes til i framtiden og hvilke eiendommer vi skal beholde og eventuelt kjøpe/selge. Fra politisk hold vil ansvar for dette bli lagt til Hovedutvalg for næring. Dette arbeidet skal prioriteres med mål om å få en kostnadseffektiv utnyttelse av kommunens eiendommer og spare penger på kort og lang sikt. Satsning på næringsutvikling er meget viktig for hele Halden- samfunnet. Halden har et lønnsomt næringsliv i dag, men vi må sikre at eksisterende næringsliv både blir og får gode vekstvilkår, og at nye bedrifter kommer til. Vi vil derfor styrke næringsavdelingen i Halden kommune. Omdømmebygging er viktig for å tiltrekke ny næring. Hovedutvalg for næring skal arbeide aktivt for å bedre Haldens omdømme og skape å opprettholde næring i Halden. Dette arbeidet skal prioriteres i Halden kommune. Utvikling av Halden sentrum er viktig. Arbeid med utarbeidelse av sentrumsplan er et viktig ledd for å sikre en ønsket utvikling av Halden sentrum. Vi må sikre at vi legger til rette for og skaper et sentrum for utvikling av både boliger og næring. Det skal være hyggelig å bo i sentrum og det skal tilrettelegges både for sosiale- og fritidsaktiviteter. Å få ferdig utarbeidelsen av sentrumsplan skal prioriteres i Halden kommune. Det skal lages en plan for videre status for alle vakante stillinger i kommunen. Foruten nåværende vakanser, skal oversikten også inkludere stillinger som kan bli åpne grunnet overgang til alderspensjon. Rådmannen bes legge fram en oversikt for hvert hovedutvalg/administrasjonsutvalget innen utgangen av februar, for endelig beslutning i formannskap/kommunestyre i mars. Rådmannen bes om å ta initiativ til samarbeide med foreninger/lag om drift av idrettsanlegg og andre offentlige fellesanlegg (lekeplasser-badeplasser). Resultater av drøftinger sammen med forslag til gjennomføring legges fram for aktuelle hovedutvalg innen utgangen av juni. Allsang på Grensen er blitt et modent foretak. Rådmannen bes utrede alternative organisasjonsformer for denne virksomheten, inkludert eget selskap, samordning med Halden Turist, og hvilken rolle Halden kommune skal ha i videre drift av dette tiltaket. Side 34

35 Utredningen legges fram for Hovedutvalg for næringsutvikling i god tid før ny økonomiplan skal vedtas i juni. Halden kommune har områder hvor det fraviker fra landsgjennomsnittet i forhold til kostnadsnivåer ved levering av tjenester. Halden kommune er en lavinntektskommune. KOSTRA-tallene kan benyttes for å sammenligne hvordan Halden ligger i forhold til landsgjennomsnittet. Halden kommune skal arbeide aktivt med KOSTRA-tall og gå inn å se på de områder hvor vi fraviker for å finne ut hva vi kan gjøre for å levere tjenester til samme kostnadsnivå som sammenlignbare kommuner. Dette skal være en del av arbeidsmetodikken i det løpende omstillingsarbeidet som skal gjøres. Det finnes en rekke muligheter til å øke kommunens inntekter ved å være aktive til å søke penger til bestemte formål og prosjekter. Halden kommune har søkt og fått slike midler. Det er viktig at kommunene prioriterer å søke midler til de nødvendige omstillinger vi står ovenfor. Dette er ikke lagt inn eller tallfestet i budsjettet, men det forutsettes at kommunen løpende arbeider med og setter fokus på denne muligheten. Inntektsrammen er redusert i budsjettet og det påvirker rammene pr. sektor samt at det fra politisk hold er lagt inn noen andre føringer/prioriteringer som endrer rammene til sektorene. Det er til hver sektor lagt inn en totalramme. Denne rammen inneholder både driftsinntekter og kostnader. Økning av driftsinntekter fører derfor til reduksjon av rammen. Side 35

36 Endringene i prioriteringer/føringer er beskrevet under hver sektor. Hovedføringene i budsjettet er at kommunens tjenester ovenfor unge og gamle prioriteres. Det er også lagt vekt på at forebyggende arbeid/tjenester skal opprettholdes i størst mulig grad. Personal, økonomi, utvikling Rådmann, politisk, fellesfunksjoner Ramme rådmann/politisk kr ,-. Ramme fellesfunksjoner kr ,-. Ramme personal/økonomi og utvikling kr ,-. Området spenner over flere områder i kommunen, men det viktigste er at her ligger støttefunksjoner ovenfor alle sektorer i kommunen. Denne delen av organisasjonen skal betjene og levere tjenester både internt og eksternt. Levering av service og kostnadseffektive løsninger til den øvrige organisasjonen er en forutsetning. Dette området må være organisert for å levere støttefunksjoner internt og eksternt og ha tydelig lederskap. Det er viktig med en effektiv organisering med klare ansvarsområder. Prioriteringer/ endringer : Det er viktig at Halden kommune tar sitt ansvar i forhold til utdanningen i kommunen. Ordning med inntak av lærlinger i offentlig og privat sektor er en vesentlig del av utdanningen i Norge. Det er derfor helt vesentlig at Halden kommune fortsetter å ta inn lærlinger hvert år. Inntak av lærlinger i 2013 skal videreføres. Side 36

37 Halden kommune driver i dag kjøkken internt i kommunen. Arbeidet med å legge driften ut på det private markedet skal startes omgående, med målsetning om å være ferdig med prosessen første kvartal Det er viktig at det finnes et lite handlingsrom for eventuelle problemstillinger som ikke er hensynstatt i budsjettet. Det settes derfor av 2 millioner til formannskapets konto for eventuelle forhold. Tilrettelegging og gode forutsigbare rammebetingelser for næringslivet er viktig. Opprettholdelse og styrking av næringsenhet i kommunene er derfor nødvendig. Det avsettes en million til dette. Vi ser også at skille mellom kultur og næring kan være flytende, men ønsker å opprette et skille og legger næringsbasert kultur under næring. Allsang på grensen flyttes derfor til Hovedutvalg for næring. Effektiviseringer og organisasjonsendringer anses å være en nødvendighet for å kunne levere nødvendige tjenester internt og eksternt. Det er lagt inn kutt i personalkostnader. Det skal i 2013 arbeides aktivt med tiltak som fremmer nærværet i kommunen. Det bevilges kr ,- til motivasjonsfremmede tiltak for å redusere sykefraværet i Halden kommune som arbeidsgiver. Rådmannen gis i oppgave å utarbeide kriterier og belønningsordninger som sak til Hovedutvalg for administrasjon i løpet av februar Rammen for startlån fra Husbanken settes til 40 millioner kroner i Halden kommune er i en tung nedbemanningsprosess som følge av stor vekst i lønnsmassen de senere årene. Nødvendige omstillinger skal prioriteres og gjennomføres i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner og innenfor avtaleverkets bestemmelser. Side 37

38 Det er viktig at det settes fokus på kostnader i hele kommunen og det er lagt inn et kostnadskutt i budsjettet i forhold til politiker godtgjørelse. Det vil bli lagt fram egen sak på hvordan denne kostnadsbesparelse skal gjennomføres. Næringsutvikling: Halden kommune skal ha et lønnsomt og voksende næringsliv. Vi må tilse at vi tilrettelegger for næringslivet og gir næringslivet forutsigbare rammebetingelser. For å nå dette må vi satse noe. Det er nedsatt et eget næringsutvalg og i budsjettet er det lagt inn midler til styrking av næringsavdeling i Halden kommune. Det er viktig at vi i 2013 starter arbeidet med å sette klare mål i forhold til utviklingen av næringslivet i Halden og at Halden kommune setter klare planer på hvordan fastsatte mål skal nås. Dette skal være et prioritert arbeidsområde for Halden kommune og Hovedutvalg for næring: Prioriteringer/endringer: Politisk oppfølging av budsjett for Næringsavdelingen tillegges med samtlige prosjekter og kontaktpunkter Hovedutvalg for næringsutvikling. Innen 2. halvår 2013 ansettes det næringssjef (100 % stilling) i Halden kommune. Stillingen vil knyttes direkte til Rådmannen i Rådmannens stab. Primære arbeidsoppgaver vil være kontakt med eksisterende næringsliv, samt søking etter nye næringsaktører i kommunen. Målet vil være å øke kommunens nærings-attraktivitet og sysselsetting. En million er avsatt i budsjettet til dette formålet. Det gjennomføres omgående reforhandlinger med NCE i sammenheng med Professoratene for Næringsavdelingens budsjett med kostnader for professorater reduseres fra kr til kr 0 i overensstemmelse med Rådmannens budsjettforslag. Side 38

39 Prosjektet «Allsang på Grensen» for 2013 legges til Hovedutvalg for næringsutvikling. Budsjettet økes med 1 million i forhold til rådmannens budsjett-forslag. Samtlige kostnader inkl. prosjektleder og salgssjef er en del av Næringsavdelingens budsjett. For øvrig vil prosjektet i sterkere grad fokusere på resultatansvar i administrasjonen. Ansvar og myndighet må bli tydeligere. NAV ingen endringer i forhold til rådmannens budsjett. Undervisning og oppvekst Ramme for sektoren kr ,-. Halden kommune har full barnehagedekning i dag, med en kombinasjon av kommunale og private barnehager, hvor de private barnehagene er i flertall. Det er vedtatt opprettelse av ytterligere private barnehager for å møte framtidige behov, og utgiftene til de ekstra plassene er lagt inn i rådmannens budsjettforslag. Disse barnehagene vil tidligst ha oppstart i 2014 og tilskudd til disse barnehageplassene er således tatt ut igjen av budsjettet. I henhold til dagens skolestruktur ser at vi har områder i kommunen hvor det er stort press og økende elevantall og andre områder hvor det er synkende prognoser i forhold til framtidig elevantall. Skoleområdene Sentrum ( Os ogrødsberg) samt Låby, Hjortsberg og Gimle er områder med stort press og økende prognoser i dag. Det er viktig at disse områdene blir kartlagt og at det utarbeides forslag og planer som dekker framtidige behov for elevtall. Det er viktig at Halden kommune utarbeider en helhetlig strategi i forhold til framtidig skolestruktur og behov. Det skal iverksettes et prosjekt for å kartlegge og planlegge framtidige behov til skolestruktur i Halden. Det er avsatt kr ,- til dette i budsjettet. Det er viktig at det utarbeides en langsiktig plan og tiltak etter realistiske framtidige behov. Planen skal legges fram for hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Side 39

40 Skolesituasjonen på Idd må avklares og endelig planer for samling/sammenslåing av skoler på Iddesiden må settes. Dette arbeidet må prioriteres. Forskning viser at læreren er den viktigste ressursen i forhold til god læring for den enkelte elev. Det er læreren som skårer med den høyeste faktor i forhold til om en elev lykkes i sin læring eller ikke. Kompetanseheving og utvikling av lærere er viktig for at vi skal lykkes med våre mål for Halden skolen.det er avsatt i budsjettet kr ,- til kompetanse heving av lærere i Halden kommune. Halden kommune har i forhold til landsgjennomsnittet en mye høyere kostnad forbundet til spesialpedagogikk. Det kan ikke sees å være forhold som tilsier at Halden kommune har noen grunn til at dette skal være tilfelle. Det er derfor viktig at det iverksettes et arbeid som ser på arbeidsmetodikk i forhold til spesial pedagogikk, og hvordan Halden kommune skal kunne levere nødvendig undervisning til elever som trenger dette, men innenfor den økonomiske ramme som gjennomsnittet av landets kommuner gjør. Det er ikke lagt inn noen kutt i budsjettet direkte forbundet til dette, men det er forventet at arbeidet vil føre til en kostnadsreduksjon. Det er satt mål på styringsindikatorer for Halden kommune har de siste år arbeidet med tidlig innsats både i barnehage og de førsteskoleår. Dette arbeidet vil gi resultater og sikre at barn får de beste muligheter og forutsetninger videre i livet. Det er derfor viktig at det gode arbeidet som er i gang videreføres og prioriteres i omstillingsprosessen i Halden kommune. Andre kommuner har lykkes med å få kostnader ned ved utarbeidelser av alternative individuelle planer for ekstraundervisning. Det settes av kr ,- til kartlegging og vurdering vedrørende dette. Vikarkostnader forbundet til sykefravær og ferie er en stor kostnad for Halden kommune. Som kortsiktig tiltak, som følge av den økonomiske situasjonen Halden kommune nå er i, må denne kostnaden ned. Det er viktig å påpeke at Halden kommune skal ha tilgjengelige ressurser innenfor skole og barnehage i henhold til lov. Det er således ikke kuttet i vikarlønn på disse områdene i budsjettet. Det er viktig at det ikke blir iverksatt tiltak med konsekvens som gir skjult nedbemanning i skolen. Kunnskap i skolen forutsetter kunnskap om skolen. Åpenhet om skolens sterke og svake sider er en nødvendighet for å kunne gjøre riktige tiltak. Åpenhet vedrørende skolens Side 40

41 resultater er en forutsetning. Det er på side 31 i rådmannens budsjettforslag lagt inn klare styringsindikatorer og målsetninger for Dette er meget bra. Det er viktig at det settes klare mål på resultater for Halden skolen, og at dette blir fulgt opp i forhold til måloppnåelse og eventuelle tiltak ved avvik fra mål. Det forutsettes at resultater blir lagt fram for hovedutvalg for undervisning og oppvekst med løpende forslag til forbedringstiltak. Arbeidet med effektivisering og samordning av ledelse og administrasjon i skolesektoren videreføres. Det er ikke lagt inn noen konkrete kutt forbundet med dette, men det er viktig at det er en pågående prosess for videre utvikling av skolesektoren. Halden kommune har i dag skolevirksomhet i gamle bygninger hvor fyringskostnader og strømutgifter er høye. Det er avsatt penger i investeringsbudsjettet til ENØK-tiltak og tiltak skal prioriteres på bygninger innenfor skolesektoren. Det er viktig at det settes en felles plan mellom sektorene som er involvert. ENØK-tiltak skal være et prioritert område for Halden kommune. Øvrige endringer i forhold til rådmannens budsjett: Følgende kutt-tiltak er tatt ut av rådmannens budsjettforslag og beløper seg til totalt kr ,-. Barnehage kutt i leker og søskenmoderasjon Kutt i ekskursjoner Midler til bibliotek Midler til kontormateriell Reduksjon av lærere reduseres Følgende økning: Side 41

42 Det er i rådmannens budsjettforslag budsjettert med driftsinntekter totalt for sektoren med kr. 42,1 millioner. Denne inntekten er i budsjettet økt med kr. 3,1 millioner til kr. 45,2 millioner med følgende begrunnelse. Driftsinntekter på sektoren var i millioner og er pr. oktober millioner. Det er i 2012 budsjettert med 39,8 millioner og vi ser at vi allerede pr. oktober har driftsinntekter på 45 millioner ( 5 millioner over budsjett). Vi anser det som forsvarlig å øke driftsinntektene i budsjettet til samme nivå som driftsinntekter pr. oktober Helse og omsorg Ramme for sektoren kr ,-. Helsehus og samhandlingsreform. Halden kommune er kjent for å gi gode og varierte tjenester til sine innbyggere. Dette vil videreføres i Nye oppgaver er imidlertid krevende å implementere når det skal samordnes med allerede eksisterende tilbud. Samhandlingsreformen er en slik utfordring. Men det som nå vokser frem på Stangeberget vil være er godt tilbud - til innbyggere med ulike kroniske lidelser og for mange eldre. Side 42

43 Haldens befolkning sto sammen da vi ønsket å beholde viktige funksjoner ved Halden sykehus. En del av de kloke vurderingene befolkningen kjempet for kan nå igjen oppstå i Helsehusets tjenester. Det vil kreve at vi får på plass andre tilbud for grupper som nå benytter plassene i Helsehuset. Videre må det fra sentralt hold overføres flere midler til oppbyggingen av kompetanse og personell. Samhandlingsreformen har så langt vist at det er blitt et større press både på hjemmebaserte tjenester og plassene ved Helsehuset. Vi har dessverre en stram økonomisk situasjon som tilsier at vi får sterkt begrenset mulighet til å ta opp lån for å investere. Dette rammer også en opprustning og evnt. utbygging ved Helsehuset. Det hindrer oss likevel ikke i å se nærmere på hvilke funksjoner som vi i fremtiden bør legge til Helsehuset, og koordinere dette med det samarbeidet vi allerede har med Husbanken om utvikling av livsløpsboliger. Boligsosialt utviklingsprogram «Livsløpsbolig fra omsorg til sykehjem» - som omfatter et nært samarbeid med Husbanken får sin realisering. Behovet for flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser må økes siden mange plasser ved Helsehuset nå benyttes inn mot intermediær avdeling og akuttsenger. Behovet er også godt dokumentert i fremlegget som ble enstemmig vedtatt i kommunestyret: Boligsosiale utfordringer /15. Denne planen har også fokus på grupper som lett kommer i skyggen når det diskuteres tjenester og utbygging. Derfor er det viktig at kommunestyret har vedtatt fokus i det boligsosiale arbeidet på flere områder. Videre er det viktig at kommunale boliger som ikke holder god nok standard til dagens behov blir solgt og dermed frigir midler til nye omsorgsboliger. Det nære samarbeidet kommunen har med Husbanken gir mulighet for gode prosjekter og det søkes om et stort beløp til startlån. Side 43

44 Effektivisering og omstilling Mange av tjenestene kommunen gir er regulert av rettighetslover og disse må ha fortrinn i prioriteringen av ressursene. Dette fører til at det er lite handlingsrom for nye tiltak av forebyggende karakter og prosjekter som på sikt kan vise seg å gi økonomiske gevinster. Samtlige sektorer har fått strammere rammer i Det forventes at erfaringer fra andre kommuner som lykkes godt, sammen med den tradisjon vi har i Halden med selv å være pådriver for faglige og økonomiskeffektive tiltak, fortsatt har stort fokus. Det må også være en løpende evaluering av igangsatte endringer, for å se om de har hatt den økonomiske innsparingen som var forventet og om endringene har påvirket brukeres livskvalitet og helse. Kommune-Norge opplever en stadig forflytting av ansvar og tjenester nedover i systemetuten at dette blir fullfinansiert. Det fører til at de forebyggende tiltakene, som vi vet er kostnadsreduserende på sikt, blir for smale. Oppgavene som legges inn i Folkehelseloven følges ikke av oppstartsmidler. Gode tiltak er derfor krevende å få i stand og selv om forebyggende tiltak ligger innenfor hele kommunesektoren, vil sektor helse være en viktig del. Arbeidet for å gi flere forebyggende tiltak for hjemmeboende personer med demenssykdommer må sees opp mot arbeidet med folkehelsetiltak. Frisklivssenteret som kommer i Helsehuset vil bli et godt supplement til andre tiltak. Dette tilbudet kan bare lykkes ved at områdene oppvekst, kultur, plan og teknisk deltar som likeverdige partnere. Side 44

45 Den frivillige innsatsen som er med på å høyne kvaliteten i våre tjenester må sikres rammer som viderefører det gode arbeid som legges inn som et supplement til kommunens øvrige tilbud. Hovedutvalget forventer at sektoren organiseres på en måte som gir budsjettansvar på det nivå vedtak som påvirker økonomien fattes, om det er å innkalle en vikar eller det er å fatte vedtak om innkjøp og utbedringer. Organisering og ressursbruk må være forankret i den enkelte enhets budsjett. Det må forventes en tilpasning av tjenestene ut fra kommunens økonomiske situasjon, og oppgaver må løses på laveste nivå- men med klare linjer opp mot kommunalsjefen. Det forventes også at alle nivåer i sektoren ser med kritiske øyne på hvordan tjenestene ytes. Man bør vurdere om det finnes alternative måter å yte dagens tjenester på som gir bedret effektivitet. Som et eksempel på slik alternativ organisering ber Hovedutvalget for helse om at man ser på mulighetene for å organisere en «somatisk dagavdeling» hvor enkle behandlinger som sårskift, kateterskifte, injeksjoner osv. kan gjøres på et lokalt sted i stedet for at pleiepersonellet reiser hjem til den enkelte. Helse- og omsorgssektorens største utgifter er knyttet til lønn. Dessverre er sykefraværet i sektoren høyere enn ønskelig. Reduksjon i sykefravær vil kunne spare store utgifter. Det er flere studier som viser at sykefravær, spesielt korttidsfravær, ofte er knyttet til faktorer som trivsel og følelse av å gjøre en verdsatt innsats i jobben. Til tross for dårlige økonomiske tider mener vi at det er god økonomi i å satse på å bedre trivselsfaktorene for de ansatte. Vi håper derfor at de trivselsfremmende tiltak som legges inn i budsjettet vil senke sykefraværet. Omsorgsteknologi Side 45

46 Innenfor området «omsorgsteknologi» har det skjedd en stor utvikling de siste årene. Det må sees nærmere på hvilke muligheter denne teknologien kan gi av bedre og tryggere tjenester. Dette innebærer ikke at man skal gjøre sektoren mer teknisk og mindre personlig, snarere tvert om. Moderne teknologi kan hjelpe til slik at pasientene opplever større trygghet og selvstendighet. Omsorgstjenesten kan komme til hjelp når det behøves og ikke på fastsatte tider hvor det er tilfeldigheter som tilsier om tidspunktet er riktig. Teknologiske hjelpemidler kan bidra til at den enkelte kan bo lengre i eget hjem fremfor å flytte på institusjon. Familiens Hus blir innflyttingsklart i løpet av første kvartal Det samler viktige tilbud til barn, unge og familier. Det er særdeles viktig å trygge de forebyggende tjenestene når økonomien er stram. Båstadlund dagsenter må finne sin realisering i Ved å få dette tilbudet samlet vil det både faglig og økonomisk være en god gevinst. Administrasjonen må nyttiggjøre seg alle muligheter som kan føre til bedre utnytting av den økonomiske rammen som er stilt til disposisjon. Her må ulike måter og avtaler som påvirker tjenestene benyttes. Sikre tjenester er avhengige av forutsigbare ordninger for de ansatte og for brukerne av tjenestene. Dette må gjøres i et nært samarbeid med ansattes organisasjoner. Det gjennomføres en meget stram gjennomgang av organisering, ledernivåer og utnyttelse av ressurser. Antall sykehjemsplasser videreføres med de reduksjoner som vil komme ved at senger overføres til intermediær eller akuttsenger. Halden har fortsatt en klar profil på hjemmebaserte tjenester og omsorgsboliger som tilbud for de som ikke ønsker eller kan bo i egen bolig. Familiens hus har sin oppstart 1.feb Boligsosialt utviklingsprogram videreføres i tråd med vedtatt program og aktivitetsplan. Side 46

47 Båstadlund dagsenter - får sin realisering. Prioriteringer/ endringer : Effektivisering og forbedrede administrative rutiner, samt utnyttelse av ressurser på tvers i organisasjonen, skal ha en helårlig kostnadsbesparelse på kr ,-. Det er usikkerhet rundt besparelse av opprettelse av Familiens hus. Dette er heller ikke lagt til grunn i budsjettet, men vil trolig ha en positiv effekt på kostnadsnivået. Teknisk sektor Sektoren har et totalbudsjett på kr ,-. Inntektene utgjør kr ,-, slik at sektoren har en netto utgiftsramme på kr 48,25 millioner kroner. Denne inntektsrammen fordeler seg slik på forvaltningsenhetene: Ansvar Forvaltningsenhet Beløp i 1000 kr Kommunalsjef, lønnsoppgjør, premieavvik pensjon Innsparing lønn ufordelt Miljø og Landbruk Plan, byggesak og geodata Brann & feiervesen Side 47

48 Teknisk forvaltning / kommunal eiendom Teknisk drift Rokke avfallsanlegg Netto budsjettramme Ansvar 1380 Havn er ikke inkludert i tallene 2 millioner i kutt er lagt inn på sektoren etter fordeling av innkjøpsbesparelser. Kommunalsjef, lønnsoppgjør, premieavvik pensjon Under dette ansvarsområdet ligger både lønnskostnader og en pott knyttet til lønnsoppgjøret. Sektoren vil få en reduksjon i staben som skyldes naturlig avgang. I tillegg vil det skje en omfordeling av mannskap knyttet til de store investeringsoppgavene innen vann og avløp. Overføring av mannskap til disse selvkostområdene, vil redusere lønnskostnader på andre ansvarsområder. Det er derfor ført opp en ufordelt innsparing av lønnsmidler. Rådmannen må fordele de uspesifiserte lønnsmidler og gjennomføre de nødvendige innsparinger og omorganisering. Det må foretas en omorganisering og reduksjon på mellomledernivå. Miljø og landbruk. Plan og Byggesak Dette er relativt små enheter og rådmannen må vurdere en omorganisering av disse to enhetene, hvor Miljø og landbruk kan slås sammen med Plan og gruppa Overordnet plan med sikte på å få en effektiv faggruppe. Det er et mål å få etablert en fleksibel organisering innen disse fagområdene slik at topper i saksmengden kan håndteres uten at det blir kø. I perioder med stor pågang av byggesøknader kan Byggesak og Eiendom samordnes slik at saksbehandlere på Eiendom behandler byggesaker. Bare byggesaker som ikke godkjennes av administrasjonen skal til politisk behandling. Side 48

49 Det foreslås ingen endring i antall årsverk innen Miljø og Landbruk. Ved naturlig avgang i staben utlyses en ny stilling med vekt på innovasjon og landbruksbasert næringsutvikling samt miljø. Det er viktig å bistå næringen med å skaffe tilskuddsmidler fra statlige støtteordninger slik at vi sikrer næringsgrunnlaget på bygda. Halden, som fylkets største kommune, har gode muligheter til å utvikle nye besøksmål og opplevelsesaktiviteter knyttet til landbruk og turisme. Halden står overfor store miljøutfordringer. Det pågår et viktig arbeide med å rydde opp i spredte utslipp utenfor byområdet. En viktig strategi vil være å få private til å samarbeide om felles vann og avløpsledninger som knyttes til det kommunal nettet. Rådmannen må finne omforente løsninger i forhold til kostnader og gebyrer når det gjelder å få gjennomført slike private løsninger. Plan og Byggesak har ansvar for både reguleringsplaner og byggesøknader. Fra årsskiftet justeres arealgrensen for søknadspliktige bygg opp, slik at det skulle bli færre saker å behandle. Den etablerte ordningen med servicetelefon ( 2t formiddag og 2t ettermiddag) må videreføres og ev utvides slik at personer med enklere byggesaker kan gis bistand og rask avklaring. Det avsettes 1 årsverk til arbeid med Sentrumsplan. Det må også settes i gang arbeid med områderegulering av Brekkerød- Bærengen. Disse kostnadene må i sin helhet dekkes av kommunen. Køen av byggesaker er nå redusert ved hjelp av overtid og innleid ekstrahjelp. Det kom dessuten få søknader rett etter sommeren, noe som ga enheten et pusterom. Midler til innleie og overtid er det ikke budsjettert med for neste år. Oppgavene må løses med fast ansatte innen normal arbeidstid. Ved nyansettelser bør avdelingen styrkes med planfaglig kompetanse slik at kommende plansaker i større grad kan utføres med egne personalressurser. Endring av gebyr for reguleringsplaner. Arealkrevende tiltak med lavt bygningsvolum betaler i dag et høyt gebyr i forhold til saksbehandlingstiden. Tiltakshaver vil ofte prøve å krympe regulert areal for å spare gebyr. Det medfører at mange planer blir for små i forhold til å få til en god planmessig avklaring av Side 49

50 de nærmeste omgivelsene. Mange vil dessuten søke dispensasjon i stedet for å utarbeide en reguleringsplan. Arbeidet med å legge om plangebyrene startet våren 2012, da satsene ble senket med 20%. Neste skritt er å erstatte arealkomponenten med et fast minstebeløp, samtidig som satsen for bruksareal økes. Det er bruksarealet som gir tiltakshaver inntekter og evne til å betale gebyr, ikke totalarealet på planområdet. Saksbehandlingskostnadene er relativt uavhengig av arealet på planområdet, men knyttet til utforming og plassering av bygninger og utbyggingstiltak og hvilke bestemmelser som skal gjelde. En omlegging av gebyrene vil være gunstig for mere arealkrevende aktiviteter utenfor bysentrum og stimulere til å etablere nye næringer. Minstegebyr settes til kr Det betales kr 20 pr m2 bruksareal. Teknisk forvaltning - Eiendom og Prosjektering Området er ansvarlig for drift og vedlikehold av kommunale eiendommer inklusiv Halden Ishall. Rådmannen må søke å redusere netto driftskostnad til Ishallen. Driftskostnad for drift av Halden ishallen settes til 3 millioner. Administrasjonen må omgående gå i dialog med brukere/leietakere av ishallen for å finne alternative løsninger for kostnadseffektiv drift av hallen. Kommunen har en rekke vaktordninger knyttet til vann, avløp, veier, maskiner og eiendommer. Det er nedsatte en arbeidsgruppe som skal søke å få til en bedre samordning av de ulike ordningene. Det anslås en innsparing på 1,5 million kr. Brannvesen Side 50

51 Ansvarsområdet er organisert som en egen avdeling med egen brannsjef som leder avd. Ordningen med 4 manns vaktlag er gjennomført og vil gi ha full effekt i Foreslått budsjett fra rådmannen endres ikke. Teknisk Drift Enheten har ansvar for produksjon og distribusjon av drikkevann, rense avløpsvann, vedlikeholde kommunale gater, veier, park og friarealer. Kommunen må ha en beredskap i forhold til å sikre vann og avløpsforsyning og raskt kunne foreta reparasjoner ved ledningsbrudd for å sikre bedrifter og husholdninger stabil vannforsyning. Kommunen har flere viktige industribrukere og melkeprodusenter som er helt avhengig stabil vannforsyning. Rask reparasjon av ledningsnettet er viktig for å hindre miljøforurensende utslipp. Denne anleggsgruppa påtar seg dessuten mindre vann og avløpsprosjekter i gamle byområder. Her er det ofte ikke kartlagt hva som finnes av ledningssystem under bakken, og det vil være stor kostnadsrisiko ved å anbuds utsette slike prosjekt i og med oppdraget ikke kan spesifiseres. Bemanningen innen enheten reduseres med 1 årsverk. Parkering er budsjettert under enheten, men er nå flyttet over til Teknisk Forvaltning. Kontoret er dimensjonert med 6,1 årsverk, hvorav 0,9 årsverk er vakant. Denne stillingen besettes ikke. Det antas at det er mulig å redusere ytterligere i denne enhet ved optimalisering av rutiner. Bevilgninger til vedlikehold av kommunale veier og gater opprettholdes. Oppgaver innen Park og idrett vesen ble redusert til et minimum i Dette er en ikke lovpålagt oppgave og holdes fortsatt på et minimumsnivå. Administrasjonen skal søke å konkretisere mindre vedlikeholdsoppgaver og sette dem bort som betalt dugnad til lag og foreninger. Side 51

52 Kjøp av tjenester fra ASVO skal opprettholdes og benyttes hvor det er en kostnadseffektiv løsning for kommunen. Vann, Avløp og Renovasjon Kommunestyret har nylig vedtatt en VAR- plan som forutsetter betydelig nyinvesteringer og oppgradering av vann og avløpsnettet. Det er budsjettert med 91,5 millioner kroner som lånefinansieres. For å håndtere denne satsingen er det budsjettert med økte lønnskostnader både innen vann og avløp ved at det er overført stillinger fra andre områder. Dette er selvkostområder som ikke belaster nettobudsjettet. Rokke avfallsanlegg Selve driften og de ansatte hører inn under Teknisk Drift. Teknisk forvaltning har ansvaret for forvaltning av renovasjonsordningen og miljøansvaret for anlegget. Kostnadene til håndtering av forurenset avfall som er midlertidig deponert på Rokke må avklares. Ny organisering av Rokke avfallsanlegg må avklares og vedtas. Det må legges opp til et enhetlig prissystem for mottak av næringsavfall. Behandling av husholdningsavfall skal skje til selvkost. Det innføres en minimumsbetaling for levering av avfall for privatpersoner. Minimumsavgift settes til 100,-, pr. levering. Det er store usikkerhet knyttet til beregnet netto inntekt. Rådmannens forslag til netto inntekt på 6 millioner kroner inklusiv en stillingsreduksjon på 0,8 årsverk endres ikke. Ansvar 1380 Havn De ulike havneavgifter forlenges i tråd med rådmannens forslag. Budsjettert overskudd overføres til vedlikehold. Kostnader til konsulentbistand økes med og dekkes Side 52

53 gjennom tilsvarende redusering av vedlikeholdsposten. Det iverksettes omregulering av Mølen tilbake til havnevirksomhet. Det utarbeides med hjelp av ekstern konsulentbistand egen havnestrategiplan. Ankringspunkt for båter til kornsiloen bygges ut og investering belastes havnevesenets fond. Det iverksettes omlegging av de ulike havneavgifter i samsvar med bestemmelsene i den nye Havne og Farvannsloven. Samtlige leieavtaler gjennomgås og eventuelt reforhandles. Det settes i gang utredning av innkrevingsrutiner for gjestehavnsavgift. Det igangsettes arbeid for å sikre Mølen som havneområde. Havnevesenets behov for administrative ressurser utredes. Kultur og idrett Rammen for enheten settes til kr. Dette beløpet fordeles slik på hovedområdene for enheten (beløp i kr). Arrangering, formidling, forvaltning, frivillighet, administrasjon Kirken og andre trossamfunn Fritidstilbud Idrett og friluftsliv Bibliotek Kulturskolen Side 53

54 Enhetsleder har sammen med HKIM anledning til å omrokere på postene for å få det samlede budsjettet for enheten til å gå i balanse og sørge for måloppnåelse i henhold til budsjettets verbaldel og ulike planer. En sterk frivillig sektor, et mangfoldig kulturliv og et allsidig idrettstilbud er viktig for at Halden skal være en attraktiv kommune å bo i, for at haldenserne skal trives og for å knytte folk sammen. Ny kulturplan skal vedtas i Denne planen skal ta hensyn til de økonomiske rammene til kommunen og legge premisser for hvilke rammer og hvilke faste poster som skal være på budsjettene fremover, herunder prinsipper for ulike støtteordninger, hva som skal ha faste poster og hvordan ulike kommunale kulturbygg skal utnyttes. Det er viktig å understreke at Enhet for kultur og idrett har gått i overskudd eller balanse de siste årene, har et lavt sykefravær og har vist stor forståelse for omstilling og tilpasning til de utfordringene kommunen har hatt organisatorisk og økonomisk. Likevel må også denne enheten være forberedt på noen omstillinger for å sikre bedre ressursutnyttelse dette og kommende år. Også i 2012 overføres det midler til Det Norske Blåseensemble, Opera Østfold og Østfold Teater, Frivilligssentralen, Rød Herregård og Halden historiske Samlinger etter gjeldende avtaler og sedvane. Skolemusikkorpsene og voksenkorpsene skal også få overført midler. Det settes av kr til frie kulturmidler etter søknad. Tilskuddet til frivillige lag og foreninger opprettholdes på samme nivå som inneværende år, i tråd med bevilgningene til idrett. Det settes av kr til fordeling mellom stemmrettsjubileet i 2013 og planlegging av grunnlovsjubileet i 2014 og byjubileet i Kostnadsoverslag for de to sistnevnte jubileene må være klart til behandlingen av økonomiplan. Black Box skal være tilgjengelig som lokale for tilstelninger, lag og foreninger. Innen september 2013 skal hele Konservativen være til benyttelse for kulturlivet og frivilligheten. Halden kulturråd får fast post på budsjettet med kr for å likestilles med Idrettsrådet. Kirken gjør et viktig arbeid i lokalsamfunnet. Særlig viktig er arbeidet med å holde i stand Haldens gravlunder. Tilskuddet til kirken og andre trossamfunn økes. Side 54

55 Idrett og friluftsliv organiserer over haldensere. Halden kommune har en større satsing på idrett og friluftsliv enn sammenlignbare kommuner. Det ønsker vi å opprettholde også i Den halve stillingen som idrettskonsulent bevares. Fritidstilbudet for ungdom skal samorganiseres med mål om et faglig godt tilbud, med tilstrekkelig bemanning i ett felles lokale for fritidsvirksomheten ved Ungdomsklubben Domino og Rockehuset. Ungdommens kulturmønstring og ferieklubbtilbud om sommeren skal gjennomføres innenfor dette budsjettets rammer. Det skal fortsatt tilbys kulturaktiviteter for funksjonshemmede i Halden, gjennom et eget tilbud, som det settes av kr til. Biblioteket er kommunens viktigste arena for samhandling, læring og kultur for alle lag av befolkningen uavhengig av bakgrunn. Bibliotekets åpningstider skal opprettholdes. Kulturskolen styrkes med nye midler i neste års budsjett. Det settes av midler til gjennomføring av den lovpålagte kulturaktivitetstimen for trinn fra høsten Det skal også gjennomgås hvordan vi kan organisere ressursene annerledes for å gi et tilbud til flest mulig innenfor de rammene kulturskolen har, fra og med skoleåret 2013/14. Idrett og friluftsliv organiserer over haldensere. Halden kommune har en større satsing på idrett og friluftsliv enn sammenlignbare kommuner. Det ønsker vi å opprettholde også i Den halve stillingen som idrettskonsulent bevares. Fritidstilbudet for ungdom skal samorganiseres med mål om et faglig godt tilbud, med tilstrekkelig bemanning i ett felles lokale for fritidsvirksomheten ved Ungdomsklubben Domino og Rockehuset. Ungdommens kulturmønstring og ferieklubbtilbud om sommeren skal gjennomføres innenfor dette budsjettets rammer. Det skal fortsatt tilbys kulturaktiviteter for funksjonshemmede i Halden, gjennom et eget tilbud, som det settes av kr til. Biblioteket er kommunens viktigste arena for samhandling, læring og kultur for alle lag av befolkningen uavhengig av bakgrunn. Bibliotekets åpningstider skal opprettholdes. Side 55

56 Kulturskolen styrkes med nye midler i neste års budsjett. Det settes av midler til gjennomføring av den lovpålagte kulturaktivitetstimen for trinn fra høsten Det skal også gjennomgås hvordan vi kan organisere ressursene annerledes for å gi et tilbud til flest mulig innenfor de rammene kulturskolen har, fra og med skoleåret 2013/14. Investeringer Hovedsatsingen de neste årene vil være opprydding og videre utbygging av det kommunale vann og avløpsnettet. Den nylig vedtatte VAR-planen forutsetter betydelige investeringer de neste årene. For 2013 er det avsatt en investeringsramme på 146,7 millioner. I tillegg er det en rekke pågående prosjekter innen VAR og hvor tidligere avsatte midler rebevilges, slik at disse prosjektene kan fullføres iht vedtatte planer. Et annet hovedsatsingsområde er ENØK. Her er det satt av en ramme på 10 millioner kroner. I tillegg rebevilges et tilsvarende beløp på prosjekt satt opp i Dette er investeringer som vil redusere framtidige driftsutgifter til oppvarming. Det settes av en investeringsramme på 2 millioner kroner som en startbevilgning til rehabilitering av Svømmehallen på Remmen. Det samme beløpet er satt av til utbedring av dagsenter. Av igangsatte prosjekter er utvidelse av Hjortsberg skole i gang og vil sluttføres i løpet av Sammen med investeringene på Prestebakke som også sluttføres i 2013, er dette en viktig del av vår skolepolitiske satsning. Det rebevilges videre 30 millioner til Båstadlund Dagsenter. Dette prosjektet er fortsatt på planstadiet og oppstart av reguleringsplanarbeid er vedtatt. Under Teknisk rebevilges midler til en rekke mindre prosjekt knyttet til veg, vann og avløp. For å gjennomføre slike prosjekt mest mulig kostnadseffektivt, er det viktig med en Side 56

57 samordnet planlegging av de ulike graveprosjektene slik at gravearbeid utføres bare en gang og at man får lagt ned alle rør i samme operasjon. Til startlån tas det opp 20 millioner kroner. Dette er et viktig tiltak for å gi folk med begrenset egenkapital mulighet til å skaffe egen bolig. Som en ROBEK kommune skal Fylkesmannen godkjenne nye låneopptak. Det vil derfor bli vanskelig å få lån til nye tiltak hvor vi ikke klart kan peke på effektivisering av driften eller opprydding av utslipp. Side 57

58 Budsjett Forslag til vedtak i kommunestyret 1. Budsjettforslag fra H/V/KrF/SP/MDG for 2013 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 2. Hovedutvalgene gis fullmakt til å disponere den enkelte sektors til enhver tid vedtatte budsjettrammer innenfor driftsbudsjettet. 3. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer sektorenes økonomi samt framdrift på innsparinger og andre tiltak til Hovedutvalgene, Formannskapet og kommunestyret i hvert møte. Ved avvik som kan medføre budsjettoverskridelser skal rådmannen umiddelbart legge fram alternative forslag til inndekning for aktuelt politisk organ i henhold til dette vedtaket og delegeringsreglementet. Status på fordelte innsparingstiltak skal rapporteres fortløpende til hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret. Ved eventuelle indikasjoner på manglende måloppnåelse skal alternative innsparingsforslag legges fram. Side 58

59 4. Rådmannen gis fullmakt til innenfor driftsbudsjettet å iverksette aktiviteter og tiltak som vedtatt i budsjettet. 5. Rådmannen pålegges tertialvis økonomirapportering til Hovedutvalgene, Formannskapet og kommunestyret i første møte etter tertialets utgang. Rapportene skal inneholde vurdering av oppnåelse for alle budsjetttiltak. 6. Eventuelle omfordelinger mellom sektorene legges fram for Formannskapet og kommunestyret. 7. Hovedutvalgene disponerer innenfor tildelt ramme investeringsbudsjettet i hht budsjettskjema 2B med det forbehold at enkeltdisposisjoner over ,- kr også skal behandles av Formannsskapet etter innstilling fra Hovedutvalget. 8. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån på til sammen kr ,- slik: VAR-lån kr avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Øvrige lånkr avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån kr som tas opp i Husbankens retningslinjer, primært en avdragstid på 20 år. 9. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele Halden kommune for skatteåret 2013 jf. eiendomsskattelovens 3. Det vises også til kommunestyrets vedtak om utvidelsen til hele kommunen, og om nytaksering/omtaksering. For øvrig gjelder, jf. eiendomsskattelovens 10, følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2011: a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. 11 være 7 promille av den nye fastsatte takstverdien. b) Med hjemmel i eskl. 12, bokstav a, skal skattesatsen for bustadelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar og fritidseiendommer være 3,75 promille av den nye takstverdien. c) I tillegg gis etter eskl. 11, annet ledd, et bunnfradrag stort kr ,- Side 59

60 for hver selvstendig boenhet i boliger, samt også et bunnfradrag stort kr ,- for hver fritidseiendom. d) Etter eskl. 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne einkommune, eit fylke eller staten og dennes bokstav b, bygning som har historisk verde. e) Etter eskl. 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. lov om kulturminner. f) Etter eskl. 5, bokstav h, skal fritas eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk. For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. g) Kommunens skattetakstvedtekter. 10. De gebyrsatser som fremkommer i vedlagt gebyrregulativ vedtas med virkning fra Det fastsettes et øvre tak på tilkoplings avgifter på kr for vann og kr for avløp når private eiendommer kobles til det kommunale vann og avløpsnettet gjennom egen betalte vann og avløpsløsninger. Side 60

61 11. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i Kommunale avgifter skrives ut med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20. november. 12. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. 13. Rådmannen skal sette igang et prosjekt med mål om å senke kommunens netto årlige utgifter med ,- kr. Prosjektet skal ha sine forslag til innsparinger klare til ny økonomiplan vedtas i kommunestyremøtet, juni Tiltak i henhold til budsjettets verbalpunkter iverksettes av Rådmannen etter tidsplaner som bestemt i Hovedutvalgene. VEDLEGG 1 - BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Side 61

62 Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk VEDLEGG 1 - BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Rådmann/ Politisk Økonomi, organisasjon og utvikling NAV Fellesfunksjoner Side 62

63 Kultur og idrett Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk Justering i forhold til fellesinntekter Sum fordelt til driftsrammer VEDLEGG 2- BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler/ eiendommer Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Side 63

64 Udekket/udisponert VEDLEGG 2 - BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERING Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Videreformidlingslån Sentraladministrajon Kultur og idrett Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk Sum fordelt til investering Side 64

65 Kap Forskrift om betalingsregulativ for bygg-, plan, utslipps- og delings-, eiendomsregistrerings- og seksjoneringssaker. HALDEN KOMMUNE Plan, byggesak og geodata BETALINGSREGULATIV FOR BYGG-, PLAN-, UTSLIPPS- OG DELINGS-, EIENDOMSREGISTRERINGS- OG SEKSJONERINGSSAKER Gjeldende fra Gebyrer med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr 6 52 a Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) av 17. juni 2005 nr Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 7 Vedtak: Halden kommunestyre Side 65

66 Innholdsfortegnelse: Gjeldende fra XX.XX.2012 KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Betalingsplikt 1-2 Beregningstidspunkt 1-3 Forfalte ubetalte fordringer 1-4 Regulering av gebyr 1-5 Timepris 1-6 Avbrutt arbeid / Trukket sak 1-7 Urimelig gebyr 1-8 Gebyr for sakkyndig bistand 1-9 Tilsyn 1-10 Avgjørelse eller uttalelse fra andre myndigheter 1-11 Klageadgang KAP. 2 PLANFORSLAG OG KONSEKVENSUTREDNINGER 2-1 Generelt 2-2 Fritak for gebyr 2-3 Reguleringsarbeider 2-4 Mindre vesentlige reguleringsendringer 2-5 Konsekvensutredninger 2-6 Andre utredninger KAP. 3 BEHANDLING AV BYGGESAKER 3-1 Generelt 3-2 Tiltak som krever søknad og tillatelse, uten krav om ansvarsrett 3-3 Tiltak som krever søknad og tillatelse, med krav om ansvarsrett 3-4 Større bygg og spesielle bygg, nybygg, til- og påbygg 3-5 Endring av eksisterende bebyggelse 3-6 Tekniske installasjoner oppføring, endring, reparasjon 3-7 Andre tiltak 3-8 Bygninger som er fredet eller regulert til bevaring 3-9 Endring av tillatelse KAP. 4 DISPENSASJONER, AVSLAG MV. 4-1 Søknad som fører til avslag 4-2 Ulovlighetsoppfølging 4-3 Igangsetting uten tillatelse 4-4 Tiltak som krever dispensasjon Side 66

67 KAP. 5 RIVING AV BYGNINGER, KONSTRUKSJONER OG ANLEGG 5-1 Riving av bygninger og konstruksjoner KAP. 6 SKILT OG REKLAME 6-1 Behandling av søknader om skilt- og reklameinnretninger KAP. 7 GODKJENNING AV FORETAK OG ANSVARSRETT 7-1 Lokal godkjenning KAP. 8 HEISER OG LØFTEINNRETNINGER 8-1 Driftstillatelse og tillatelse til tiltak KAP. 9 DELINGSSØKNADER 9-1 Saksbehandling KAP. 10 UTSLIPPSTILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN 10-1 Utslippstillatelse for avløpsrenseanlegg inntil 15 Pe (separat anlegg) 10-2 Utslippstillatelse for avløpsrenseanlegg mer enn 15 Pe (separat anlegg) KAP 11. GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 11-1 Oppretting av matrikkelenhet 11-2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 11-3 Grensejustering 11-4 Arealoverføring 11-5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning 11-6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning 11-7 Urimelig gebyr 11-8 Utstedelse av matrikkelbrev KAP. 12 GEBYRFORSKRIFT ETTER SEKSJONERINGSLOVEN 12-1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom 12-2 Utarbeiding av målebrev for grunnareal som inngår i en seksjon Side 67

68 12-3 Ny behandling av avslått søknad Saker som etter overgangsbestemmelsene i pbl 34-2 og 34-4 skal behandles etter reglene i plan- og bygningsloven I saker hvor det stilles krav om utarbeidelse av bebyggelsesplan i tidligere vedtatt reguleringsplan svares det gebyr etter denne forskrifts kapittel 2. I byggesaker i henhold til PBL 81, 85, 86a, 93 og 106, som etter pbl 34-4 skal behandles etter reglene i pbl 85 gjøres betalingsregulativ bygg-, plan-, utslipps- og delingssaker vedtatt av Halden kommunestyre 16. desember 2009 gjeldene med hjemmel i pbl Dette gjelder byggesaker som er sendt til kommunen før 1. juli Side 68

69 KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 33-1 og gjelder tiltak som blir behandlet etter forskrift om byggesak (byggeforskriften) SAK BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr, 10 % av rettsgebyret. Gebyret utstedes til tiltakshaver. 1-2 BEREGNINGSTIDSPUNKT Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, endringssøknad, melding eller rekvisisjon foreligger. 1-3 FORFALTE UBETALTE FORDRINGER Dersom Enheten for plan, byggesak og geodata har en forfalt fordring overfor en søker/ forslagsstiller /rekvirent, kan enheten kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandling av denne påbegynnes. Gebyret for ulike sakstyper forfaller forøvrig til betaling slik: A. Planforslag og konsekvensutredninger: Gebyret for reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og konsekvensutredninger må være betalt før saken legges frem for 1. gangs behandling, og for mindre vesentlige reguleringsendringer før forhåndsuttalelse. B. Byggesøknader Gebyret faktureres når vedtak fattes. Igangsettelsestillatelse, brukstillatelse, eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt. C. Skilt og reklame Gebyret faktureres når vedtak fattes. D. Heiser /løfteanretninger Gebyret må være betalt før driftstillatelse utstedes. 1-4 REGULERING AV GEBYR Endringer av forskrift om gebyrregulativ vedtas av kommunestyret. Det gjøres normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet for kommende år. Rettsgebyret (kap 5) følger de enhver gjeldende satser. 1-5 TIMEPRIS For gebyr som ikke fastsettes på annen måte, herunder oppfølging av ulovlige tiltak, eller skal beregnes etter medgått tid - jfr. regulativet, skal en bruke følgende timesatser: Kontorarbeid: Saksbehandler kr. 740,- Assistent kr. 420,- Feltarbeid: Saksbehandler kr. 740,- 1-6 AVBRUTT ARBEID/TRUKKET SAK Side 69

70 Når en tiltakshaver/ forslagsstiller /rekvirent er årsak til at kommunens arbeid blir avbrutt, skal det betales en forholdsmessig andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har utført eller måtte utføre, basert på timepris i henhold til dog begrenset oppad til 75 % av satsene. Denne generelle bestemmelse kommer ikke til anvendelse der regulativet inneholder detaljerte kriterier for slike forhold. 1-7 URIMELIG GEBYR Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader enheten for Administrativ Forvaltning har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan Rådmannen fastsette passende gebyr. 1-8 GEBYR FOR SAKKYNDIG BISTAND Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig tilsyn i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven 33-1 og 25-2, annet ledd. For slik sakkyndig bistand kreves et gebyr i tillegg til konsulentutgifter på kr 2 500, TILSYN Kommunens tilsynsplikt er klarere i ny bygningsdel av plan- og bygningsloven. Omlag 10 % av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn AVGJØRELSE ELLER UTTALELSE FRA ANDRE MYNDIGHETER For innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet etter plan- og bygningsloven 21-5, kreves det p.t. et gebyr pr myndighet på kr 0, KLAGEADGANG Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette kun er en oppfølging av regulativet. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessige avgjørelser. Avdelingens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages til fylkesmannen for saker etter Plan- og bygningsloven og til Halden kommunes klagenemnd for saker etter Forurensningsloven. Side 70

71 GEBYRER ETTER LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING 33-1 KAP. 2 DETALJREGULERING 2-1 GENERELT Regulativet gjelder for alle detaljreguleringer. Regulativet gjelder for nye reguleringsplaner og for utfylling og endring av vedtatte reguleringsplaner. Gebyr skal være innbetalt før saken legges frem til 1. gangs behandling, eller rådmannen fatter vedtak på delegasjon. Gebyret belastes forslagsstiller, uavhengig av antall hjemmelshavere innenfor planområdet. Det skal betales 50 % av fullt gebyr dersom forslagsstiller trekker innlevert reguleringsforslag før 1. gangs behandling i kommunen. Det samme gjelder når en sak må anses uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller. 2-2 FRITAK FOR GEBYR Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for gebyr etter arealberegning: Landbruks- natur og friluftsområder hvor bygnings- eller anleggstiltak ikke tillates. Spesialområde grav- og urnelunder, friluftsområder og naturvernområder 2-3 GEBYRSATSER VED DETALJREGULERING Samlet gebyr blir summen av pkt. A, B og evt. C A. Behandlingsgebyr: For alle reguleringsplaner betales det et fast behandlingsgebyr på kr B. Bygningsgebyr etter bebyggelsens areal: Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med For hver m² bruksareal (BRA) 20 C. Annet: For detaljreguleringsplaner som kvalifiserer til direkte utleggelse til offentlig ettersyn, skal det betales et gebyr som tilsvarer 75 % av satsene Ved forelegging av reguleringsspørsmålet for Hovedutvalget for Plan og Miljø med saksbehandling etter Plan- og bygningslovens 30, skal det betales et gebyr på kr For regulering av felles avkjørsel skal det betales et gebyr som tilsvarer 75 % av behandlingsgebyret 2-4 MINDRE VESENTLIGE REGULERINGSENDRINGER For mindre vesentlige reguleringsendringer skal det betales et gebyr som tilsvarer 75 % av behandlingsgebyret 2-5 KONSEKVENSUTREDNINGER Side 71

72 2-5-1 I For planer som utløser krav om konsekvensutredning, jf pbl 4-2, skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 % av satsene for selve reguleringsplanen, jf Unntaksbestemmelser som gjelder for reguleringsplaner gjelder også for konsekvensutredninger. 2-6 ANDRE UTREDNINGER Dersom det ved politisk vedtak kreves tilleggsutredninger, skal det for behandling av slike betales et minstegebyr på kr ,- og utover dette et tillegg etter medgått tid etter satser gitt i 1-5. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KAP. 3 BEHANDLING AV BYGGESAKER 3-1 GENERELT A. Tillegg I tillegg til det oppgitte gebyret for tiltak etter 3-2 t.o.m. 3-8 kommer gebyr for eventuelle dispensasjoner etter 4-4; gebyr for godkjenning av ansvarsrett for foretak etter kap. 7, samt eventuell påvisning av beliggenhet og høyde. B. Endring av tillatelse - jfr. 3-9 Dersom arealet økes, betales - foruten gebyr for endringen - også tilleggsgebyr for det økede arealet som for ny søknad. C. Tillegg for mangelfulle søknader og ekstra arbeid med søknader For søknader som kommunen kan behandle uten å be om supplerende opplysninger eller endringer benyttes gebyrene i kolonnen merket «uten mangler». Søknader hvor kommunen må tilskrive søker for å be om supplerende dokumentasjon eller rette feil i søknaden gebyrlegges etter prisene i kolonnen «med mangler». Dersom søknaden ikke er komplett etter annen gangs mottakskontroll legges det til ytterligere 15% til gebyret i kolonnen «med mangler». Feil eller mangler ved søknaden skal dokumenteres skriftlig i saken. Mangelfulle søknader Med mangelfulle søknader menes manglende opplysninger/dokumentasjon som medfører at saken ikke er godt nok opplyst og kommunen må be om ytterligere opplysninger, underrette om feil eller mangler ved søknaden før vedtak kan fattes. Midlertidig brukstillatelse Pbl 21-10, tredje ledd For midlertidig brukstillatelse for alle typer tiltak betales gebyr på kr 1 500,- Tillegg for to-trinnsbehandling, Pbl 21-4, 4. ledd: Kr 1 500,- pr igangsettingstillatelse. Side 72

73 D. Midlertidige tiltak For midlertidige tiltak (inntil 2 år) svares 50 % av fullt gebyr for tiltaket. Midlertidige konstruksjoner som skal stå mer enn to år regnes som permanente, og skal svares fullt gebyr for. 3-2 TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE, PBL 20-2 Tiltak som kan forestås av tiltakshaver uten krav om ansvarlig foretak, jf SAK 3-1 og 3-2 Arealer er definert som bruksareal BRA, jf NS Utvidelse av bolig/fritidsbolig/garasje/bod Nyoppføring av garasje/bod Uten mangler Med mangler BRA t.o.m. 15 m BRA over 15 m BRA t.o.m. 15 m BRA over 15 m Alminnelige driftsbygninger i landbruket BRA t.om. 500 m BRA over 500 m2 tom 1000 m Andre tiltak etter Pbl TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE, PBL 20-1 Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av tiltakene skal forestås av foretak med ansvarsrett, jf gebyrregulativet 7-1. Arealer er definert som bruksareal (BRA) jf NS Når samme utbygger samtidig innleverer flere søknader om helt like hus på samme eiendom som skal behandles etter 3-3-1, og 3-3 gis det en rabatt på 20 % fra og med hus/leilighet nr 5. Rabatten gis ikke dersom søknadene er mangelfulle, jf 3-1, bokstav c. Side 73

74 NYBYGG, TIL- OG PÅBYGG BOLIG- OG FRITIDSBOLIG Uten mangler Med mangler Enebolig/fritidsbolig Enebolig med sekundærleilighet inntil 50 m 2 BRA Tomannsbolig Andre boligbygg For hver av de 2 første selvstendige boenhetene Utvidelse av bolig/fritidsbolig Større garasjer/garasjeanlegg større enn 50 m 2 som skal tjene boligeiendom For hver boligenhet/ sekundærleilighet utover 2 betales et tillegg For utvidelser tom 50 m 2 BRA benyttes satsene i 3-2 Utvidelse over 50 m 2 : Pr påbegynt intervall a m 2 BRA For hver av de første 4 garasjeplassene Pr garasjeplass utover 4 betales et tillegg Bruksendring fra bolig til annen bruk uten Pr etasje bygningsmessige arbeider Søknadspliktig fasadeendring Pr hus med inntil 3 etasjer Pr hus med 4 eller flere etasjer Fra tomannsbolig til enebolig Andre Sammenslåing og oppdeling av leiligheter i sammenføyninger i bolighus bolighus For oppdeling til flere enheter betales 50% av satsene for nye boliger Hovedombygning Det betales 50 % av gebyret for nybygg Søknadspliktig innvendig ombygning av bolighus Pr etasje Anneks, verandaer og andre mindre Pr tiltak byggearbeider på boli/fritidsbolig Side 74

75 3-4 STØRRE BYGG OG SPESIELLE BYGG, NYBYGG, TIL- OG PÅBYGG Søknadspliktige tiltak etter Plan- og bygningslovens 20-1 som ikke faller inn under 3-3. Arealer er definert som bruksareal (BRA), jf NS Næringsbygg/offentlige bygg/administrasjonsbygg/idrettsanlegg/store landbruksbygg mm Uten mangler Nybygg Arealer inntil 200 m 2 BRA pr påbegynt Med mangler intervall à 50 m 2 BRA Tillegg for arealer over 200 m 2 BRA og under 1000 m 2 BRA pr påbegynt intervall à 100 m 2 BRA Tillegg for arealer over 1000 m 2 BRA og under 3000 m 2 pr påbegynt intervall à 100 m 2 BRA Tillegg for arealer over 3000 m 2 BRA pr påbegynt intervall à 100 m 2 BRA Tilbygg til alle bygg kap 3-4 Som nybygg fratrukket 10 % Hovedombygging Som nybygg i fratrukket 50 % Bruksendring uten bygningsmessige arbeider Som nybygg i fratrukket 50 % Søknadspliktig fasadeendring Pr fasade Parkeringshus Som nybygg i fratrukket 20 % Idrettshaller, svømmehaller mm Som nybygg i fratrukket 20 % For driftsbygninger med Nybygg/utvidelse av driftsbygninger i landbruket total BRA over 1000 m 2 før og etter utvidelse betales pr påbegynt arealintervall à 100 m 2 BRA for det omsøkte tiltaket For areal utover 3000 m 2 betales pr påbegynte intervall à 100 m Side 75

76 3-5 ENDRING AV EKSISTERENDE BEBYGGELSE Mindre søknadspliktige tiltak etter Plan- og bygningsloven 20-1 eller 20-2 Arealer er definert som bruksareal (BRA), jf NS Innredning av rom til opphold, teknisk rom, Pr påbegynt 100 m 2 heissjakt eller heismaskinrom i bygg med 4 etasjer BRA eller mer Innredning av rom til opphold, teknisk rom, heissjakt eller heismaskinrom i bygg med 3 etasjer eller mindre Sammenslåing eller oppdeling av bruksenheter med annet formål enn bolig Pr påbegynt 100 m 2 BRA Uten mangler Med mangler Pr. omsøkt ny bruksenhet vist i søknaden Innvendig ombygging av bygg med 4 etasjer eller Pr. etasje mer Innvendig ombygging av bygg med 3 eller færre Pr. etasje etasjer Søknadspliktig trapp Pr stk TEKNISKE INSTALLASJONER - OPPFØRING, ENDRING, REPARASJON Søknadspliktige tiltak etter Plan- og bygningslovens 20-1 Uten mangler Med mangler Privat stikkledning 1-3 bruksenheter, pr. bruksenhet Privat stikkledning 3-10 bruksenheter, pr bruksenhet Privat stikkledning Over 10 bruksenheter, pr bruksenhet Offentlige VA-ledninger Pr. påbegynt 100 løpemeter Opparbeidelse av private og offentlige hytte- og Pr. påbegynt 100 boligfelt med vei, vann og avløp løpemeter Innredning av og endring av sanitæranlegg 1-3 Pr. bruksenhet bruksenheter Innredning av og endring av sanitæranlegg 4-10 Pr. bruksenhet bruksenheter Innredning av og endring av sanitæranlegg over 10 Pr. bruksenhet bruksenheter Ventilasjonsanlegg sprinkleranlegg. Kulde- og varmepumpeanlegg med vannbåren varme eller tilsvarende for bygg med 3 boenheter eller mer og andre bygg over 500 m 2 BRA Privat avløpsrenseanlegg Pr anlegg Andre søknadspliktige tekniske installasjoner Pr tiltak Side 76

77 3-7 ANDRE TILTAK Andre søknadspliktige tiltak etter Plan- og bygningslovens 20-1 Uten mangler Med mangler Store parkeringsplasser (flere enn 10 biler) Mindre parkeringsplasser (til og med 10 biler) Tunneler og offentlige veier - pr. påbegynt 100 meter Støyskjerm, lysmast, TV-mast, radiomast, tribuner, enkle fartsoppbygg for skibakker, skitrekk, transportbane, større støttemur høyde over 2 meter, o.lign Private veier, enkle løsmasse- og fjellarbeider i dagen, grave- og fyllingsarbeid, endring av terreng Midlertidige tiltak, f.eks boligbrakke på arbeidsplass som for permanent tiltak, men ikke over kr 5 000, Større løsmasse- og fjellarbeider i dagen, graveog fyllingsarbeid, endring av terreng og andre søknadspliktige utomhusanlegg. Pr påbegynt 1000 m2. Maksimalt gebyr kr , Gjerde, mindre støttemur o.l Damanlegg, basseng, brønn o.l Brygger/ badebrygger under 10 løpemeter målt fra landfeste Større brygger: løpemeter. Alle avstander målt fra landfeste Mer enn 20 løpemeter. Alle avstander målt fra landfeste Broer pr. påbegynte 10 løpemeter BYGNINGER SOM ER FREDET ELLER REGULERT TIL BEVARING For tiltak på bygninger som er fredet eller regulert til Spesialområde bevaring, reduseres gebyret med 30 %. Minstegebyr ENDRING AV TILLATELSE For endringssøknader svares 50 % av fullt gebyr. Minstegebyr kr 1 320,- og maksimalt gebyr kr ,- pr tiltak. Side 77

78 4 AVSLAG, DISPENSASJONER, ENDRING, ULOVLIG IGANGSETTING M.V. 4-1 SØKNAD SOM FØRER TIL AVSLAG Dersom en søknad fører til avslag, skal det betales 50 % av fullt gebyr etter 3-3 tom 3-9 og 5-1 og 6-1. Avslagsgebyret blir ikke godskrevet ved innsendelse av ny revidert søknad Dersom det reviderte forslaget også fører til avslag skal det betales et gebyr som er 50 % av fullt gebyr etter 3-3 og 3-8 Dersom endringssøknad fører til avslag skal det betales et gebyr som er 50 % av de respektive satser i 3-9 Minstegebyr Minstegebyr Minstegebyr ULOVLIGHETSOPPFØLGING For arbeider med ulovligheter etter plan- og bygningsloven betales etter medgått tid. Det skal føres timeliste over medgått tid ifm. ulovlighetsoppfølging Pr time IGANGSETTELSE UTEN TILLATELSE Ved igangsetting av tiltak uten nødvendig tillatelse vil bestemmelsene i pbl 32-8 om overtredelsesgebyr komme til anvendelse. Størrelse på eventuelt overtredelsesgebyr beregnes etter den til enhver tid gjeldene forskrift. 4-4 TILTAK SOM KREVER DISPENSASJON - PBL KAPITTEL 19. For innvilget eller avslått søknad om dispensasjon Behandling av søknad om dispensasjon fra formål og plankrav i arealplan og byggeforbud i plan og pbl i forbindelse med: Nybygg/opprettelse av ny eiendom Endring av eksisterende bebyggelse/eiendom Behandling av søknad om dispensasjon fra bestemmelser knyttet til byggverks størrelse, utforming og plassering som er gitt i plan eller Pbl. Herunder byggegrenser mot veg og nabogrense, grad av utnytting m.m Behandling av søknad om dispensasjon fra Pbl og forskrifter som ikke omfattes av og Ved behandling av flere dispensasjonssøknader i forbindelse med samme tiltak betales for hvert 50% av forhold utover 1 satsene over Ved administrativ behandling av søknaden 75% av satsene over Side 78

79 5 RIVING AV BYGNINGER, KONSTRUKSJONER OG ANLEGG PBL 20-1 og SØKNADER SOM FØRER TIL GODKJENNELSE PBL 20-1 og 20-2 Uten mangler Med mangler Mindre bygninger som garasjer, uthus, skorsteiner, murer og andre konstruksjoner Eneboliger, tomannsboliger For riving av andre bygninger for de 2 første etasjer (kjeller medregnes ikke) For riving av andre bygg pr etasje utover 2 etasjer SKILT OG REKLAME PBL 20-1 bokstav i) 6-1 SØKNADER SOM FØRER TIL GODKJENNELSE Satsene gjelder pr. stk. Der innretninger settes opp i grupper og /eller på samme fasade, kan gebyret nedsettes til satsen for en innretning, forutsatt at gruppen samlet ikke dekker en større flate enn 35 m². Uten Med mangler mangler Skilt og reklameinnretning over gesims Frittstående skilt /reklameinnretninger Reklameinnretninger på vegg, mur, gjerde, uthengsskilt GODKJENNING AV FORETAK OG ANSVARSRETT 7-1 FORETAKSGODKJENNING/ANSVARSRETT For lokal godkjenning av foretak med sentral godkjenning For lokal godkjenning av foretak uten sentral godkjenning For lokal godkjenning av selvbygger For søknad om lokal godkjenning som avslås Foretak Selvbygger Side 79

80 8 HEISER /LØFTEINNRETNINGER PBL DRIFTSTILLATELSE FOR NYE HEISER, OMBYGGINGER OG STØRRE REPARASJONER AV EKSISTERENDE HEISER Gebyr omfatter saksbehandling etter Pbl og utstedelse av driftstillatelse Uten mangler Med mangler Personheis og vareheis med/uten personbefordring Rulletrapper, rullebånd og rullende fortau Småheis/trappeheis DELINGSSØKNADER 9-1 SAKSBEHANDLING Søknadspliktige tiltak etter Plan- og bygningslovens 20-1, første ledd, bokstav m) Uten mangler Med mangler For søknad om fradeling av tomt i regulert område, men hvor tomtedeling ikke fremgår av vedtatt plan For søknad om deling med grenser som er i samsvar med fastsatt plan For søknad om fradeling av tomt i uregulert strøk For søknad om fradeling av tilleggsparsell og grensejustering betales for hver eiendom som berøres av justeringen For søknad om tillegg /endring For søknad som fremmes sammen med søknad om byggetillatelse betales 75 % av satsene i t.o.m For dispensasjon i forbindelse med deling, se forskriftens 4-4 som anvendes tilsvarende. 10 UTSLIPPSTILLATELSER ETTER FORURENSNINGSLOVEN Utslippstillatelse gitt med hjemmel i forurensningsloven 52 a, jf forurensningsforskriften , jf forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av avløpsvann, Halden kommune Østfold, Avløpsrenseanlegg inntil 15 Pe (separat anlegg) Avløpsrenseanlegg f.o.m. 15 Pe (separat anlegg) Side 80

81 Kapittel 4 - Gebyrforskrifter etter lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) av 17. juni 2005 nr 101 Gebyrforskrift med hjemmel i matrikkelloven 32 og matrikkelforskriften av nr fastsettes som følger: 11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Arealgebyr 2012 Areal fra m² Areal fra m² Areal fra m² pr påbegynt da Areal fra m² pr påbegynt da Areal over m² økning pr påbegynt da. 861 Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret per sak: saker 10 % saker 15 % 26 og flere 20 % Oppretting av uteareal på eierseksjon Gebyr for tilleggsareal pr eierseksjon 2012 Areal fra 0 50 m² Areal fra m² Areal fra m² Areal fra m² Areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom 2012 Volum fra m³ Volum fra m³ pr. påbegynt 1000m³ Volum over m³ økning pr. påbegynt 1000m³ Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Side 81

82 Innløsning av festegrunn For festegrunn som skal innløses til grunneiendom, skal det gjennomføres en oppmålingsforretning. For festegrunner som har målebrev med koordinatbestemte grensehjørner i EUREF89 eller NGO 1948 eller som kan konverteres til EUREF89 gjennom noe beregning, kan oppmålingsforretningen gjennomføres uten ny merking og måling Gebyret for dette settes til Festegrunner som ikke oppfyller kravet om tidligere oppmåling, gjennomføres med full oppmålingsforretning og med gebyr etter D Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til D.1.1, D.1.3 og D.1.4. (Tidligere midlertidig forretning) kr 5 953,- I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter D.1 og D Gebyr til kommunen når oppmålingsforretningsarbeidet delvis blir utført av kommunen, delvis av andre For oppmålingsforretning der deler av arbeidet utføres av andre, fastsettes gebyret til kommunen etter hvor stor andel av arbeidet kommunen utfører. Følgende prosentskala, regnet av totalgebyret brukes 1. Kommunens klargjøring 20 % (for Statens vegvesen 15%) 2. Varsling og forretningsmøte i marka 20 % (for Statens vegvesen 25%) 3. Tekniske arbeider og dokumentasjon 40 % 4. Registerarbeidene (sluttarbeidene) 20 % 11.3 Grensejustering Grunneiendom Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. Areal fra 0-250m² Areal fra m² Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ Areal fra 0-250m³ Areal fra m³ Side 82

83 11-4 Arealoverføring Grunneiendom Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift Areal fra 0-250m² Areal fra m² Arealoverf.pr nytt påbegynt 500m² medfører en økning av gebyret på Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Volum fra 0-250m³ Volum fra m³ Volumoverføring pr nytt påbegynt 500m³ medfører en økning av gebyret på Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved Oppmålingsforretning For inntil 2 punkter For overskytende grensepunkter pr punkt Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter For overskytende grensepunkter pr punkt Gebyr for kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid 11.7 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 Matrikkelbrev over 10 sider 350 Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen Side 83

84 KAP. 5 GEBYRFORSKRIFTER FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIERSEKSJONER Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom a. Sak som krever befaring; fem rettsgebyr b. Sak som ikke krever befaring; tre rettsgebyr 12.2 Utarbeiding av målebrev for grunnareal som inngår i en seksjon Gebyr fastsettes etter reglene i kapittel D Ny behandling av avslått søknad Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et registernummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal det betales halvt gebyr dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr). Side 84

85 Prisliste kommunale tjenester 2013 Kommunale avgifter: Betalingsforfall i 4 terminer Eiendomsskatt (beregnes av skattetaksten) Bolig og fritidseiendom 3,75 5,75 Øverige eiendommer 7,00 7,00 Vannavgift 2012 inkl mva 2013 inkl mva Årsgebyr - Målt/ stipulert forbruk pr m³ 10,30 10,61 Fastbeløp mindre vanninnlegg (pr eiendom/vannmåler) Tilknytningsavgift pr m² (etter målt bruksareal m/ fradrag av 20% for bolighus 106,00 109,18 Vannavstenging Påkoblingsgebyr ved åpning ved avstengt vannledning 620,00 638,60 Kommunal avlesning av vannmåler 500,00 515,00 Avløpsavgifter 2012 inkl mva 2013 inkl mva Årsgebyr - Målt/ stipulert forbruk pr m³ 21,19 21,83 Fastbeløp avløp (pr eiendom/vannmåler) Tilknytningsavgift pr m² (etter målt bruksareal m/ fradrag av 20% for bolighus 156,00 160,68 Tømming av septikkank pr m³ Minimum pr tømming Renovasjon 2012 eks mva 2013 Pr beholder 1987, ,84 Hytter/ sommerboliger 1206, ,44 Hytter/ sommerboliger - felles container 1050, ,14 Avstandstillegg: 5-10m 92,15 94, m 138,22 142,37 Tillegg pr 5m over 15m 92,15 94,91 Feieavgift 2012 inkl mva 2013 inkl mva For 1., 2. og 3. etg. piper 324,00 324,00 For 4. og 5. etg.piper 383,40 383,40 Side 85

86 Andre kommunale gebyrer: Parkering 2012 inkl mva 2013 inkl mva Avgiftsbelagte P-Plasser - sone Avgiftsbelagte P-Plasser - sone Årskort - Sone Årskort - Sone Salgsplasser pr døgn * 2012 inkl mva 2013 inkl mva Halden Torg * Egen avtale ved langvarig leieforhold Barnehager: Det er 11 betalingsterminer i ett barnehageår. Søskenmoderasjon ytes med 30% for barn nr 2 og 50% fra barn nr 3. Pris i tabellen er pr mnd: Brukerbetaling barnehage % plass % plass (4 dager pr uke) % plass (3 dager pr uke) % plass (2/3 dager pr uke) % plass ( 2 dager pr uke) Frukt og melk i barnehagene og SFO Skolefritidsordning Det er 11 betalingsterminer Pris i tabellen er pr mnd: Brukerbetaling SFO % plass % plass % plass Kulturskolen: Det er 2 betalingsterminer. Søskenmoderasjon ytes med 15% for barn nr 2 og 3 og fri plass fra barn nr 4. Pris i tabellen er pr mnd: Brukerbetaling Elevavgift pr Elevavgift pr skoleår skoleår Elevavgift Side 86

87 Biblioteket: Gebyr ved for sen levering Mistet lånekort varsel (voksen/ barn) 45/10 45/10 2. varsel (voksen/barn) 75/30 75/30 3. varsel: Sendes som regning med erstatning for tapt materiell + gebyr kr 100. Deretter inkasso Leie og bruk av lokaler, idrettsanlegg, arealer: Remmen svømmehall Enkeltbad: Voksene Barn (t.o.m. 15 år) Studenter, pensjonister og trygdede Rabattkort: 12 klipp voksne klipp barn, studenter og honnør Leie av bassanget - Uke/helg 130/ /270 Idrettshaller Leie pr time (Remmen, Hjortsberg, Risum og Porsnes) Barn/ungdom under 18 år Gratis Gratis Over 18 år Arrangementer - pr time - helg Brygga Kultursal Grunnleie pr døgn inntil 10t Grunnleie pr time etter 10t Lydanlegg - komplett Lydanlegg - konferanse Lydanlegg - enhetspris Tråløst pr sett Prosjektor Kirker/kirkegårder (Kirkelig Fellesråd) Priser foreslått av Kirkelig fellesråd i henhold til gravferdsloven 21 Side 87

88 Festeavgift kistegrav Festeavgift urnegrav Kremasjonsavgift innebys Kremasjonsavgift utenbys Utleie kirker, konserter Helse og sosial Egenbetaling hjemmehjelp Inntektsnivå inntil 2G 150 pr mnd 150 pr mnd Inntektsnivå over 2G inntil 4G 200 pr time 235 pr time Inntektsnivå over 4G 235 pr time 265 pr time Kost Egenandel pr mnd - halv kost Egenandel pr mnd - hel kost Middag enkeltposjon Trygghetsalarm Egenandel pr mnd Vask av tøy Egenandel pr mnd Oppholdsbetaling i institusjon Korttidsopphold: Pr døgn (statlig fastsatt maksimalssats) - lov om helsetj) Dagopphold (pr dag) - lov om helsetj. Dagopphold (pr dag) - sosialtj.loven kap 3.1 Døgn- og trygghetsopphold (pr døgn) - sosialtj.loven kap 3.1 fastsatt i forskrift fastsatt i forskrift fastsatt i forskrift fastsatt i forskrift Langtidsopphold (individuell vederlagsberegning/ statlig modell) Maksimal oppholdsbetaling pr døgn Maksimal oppholdsbetaling pr måned Gebyrene følger forskrift, kan ikke fastsettes av kommunen fastsatt i forskrift fastsatt i forskrift Side 88

89 Leie av basseng ved Halden sykehjem Enkeltpersoner pr time Gruppe 2-3 personer pr time Gruppe til 10 personer pr time Bevillinger Skjenkebevilling enkelt anledning Minstebeløp skjenkebevilling Minstegebyr salgsbevilling Gebyrsats alkoholgrense 1 pr ltr - salg 0,17 0,17 Gebyrsats alkoholgrense 1 pr ltr - skjenking 0,34 0,34 Gebyrsats alkoholgrense 2 pr ltr - skjenking 0,94 0,94 Gebyrsats alkoholgrense 3 pr ltr - skjenking 3,07 3,07 Gebyrene følger forskrift, kan ikke fastsettes av kommunen HAVNEAVGIFTER REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT Havnelovens 23 a : G-gruppering. Akkumulert De første 150 G 150 G Kr. 2,65 De neste 150 G G Kr. 3,50 De neste 200 G G Kr. 4,55 De neste 200 G G Kr. 5,40 De neste 200 G G Kr. 6,90 De neste 300 G G Kr. 6,90 For alt over 1200 G Kr. 6,90 Minste avgift Kr. 50,- Fartøyer som hovedsakelig benyttes innen havnedistriktet og omliggende farvann, og som ikke betaler avgift etter 8 (anløpsavg.) betaler avgift til havnekassen for bruk av farvannet, merkestaker, fyr m.v. Avgiften som forfaller kvartalsvis, fastsettes til: Fra 0 "G" til 19 "G" 380 pr år Fra 20 "G" til 49 "G" 785 pr år Fra 50 "G" til 99 "G" pr år Fra 100 "G" og videre pr år 9 Kaiavgift Side 89

90 Avgiften betales pr. påbegynt døgn. G - gruppering Akkumulert De første 150 G G Kr 2,55 De neste 150 G G Kr 3,30 De neste 200 G G Kr 4,35 De neste 200 G G Kr 5,20 De neste 200 G G Kr 6,60 For alt over 900 G Kr 6,60 Minste avgift for alle fartøyer, Kr. 50,- STASJONSAVGIFT FOR FRITIDSFARTØYER. Fra Fra m (32 48 fot) m (48 65 fot) Avgift pr år Avgift pr kvartal Kr 9.560,00 Kr 2.264,00 Kr ,00 Kr 3.960,00 STASJONSAVGIFT FOR NYTTEFARTØYER. Avgiften beregnes pr. påbegynt døgn. De første 150 G G Kr 0, G Kr 0, G Kr 0, G Kr 0, G Kr 0,66 Over 900 G Kr 0,71 REGULATIV FOR VAREAVGIFT Vareslag Avgift Alle vareslag som ikke er spesifisert nedenfor 11,95 Tørr bulk 8,55 Trevarer, tømmer, flis ( pr. m 3 ) 7,00 12 Isavgift Isavgiften erlegges pr anløp etter følgende satser: 0-150G Kr 0, G Kr 1, G Kr 2, G Kr 3, G Kr 4, G Kr 5, og videre Kr 5,86 Side 90

91 Isavgift på varer pr 1000 kg Papir Kr 2,65 Cellulose Kr 1,96 Trelast (pr m³) Kr 0,47 Tømmer-flis (pr m³) Kr 0,32 Stein (alle slag) Kr 0,78 Kli-kalk Kr 1,10 Øvrige varer Kr 0,63 LEIE AV BRYGGEPLASS/TOMTEAREAL Pris u/ mva På åpent areal Varer som opplegges på kai over 120 timer (5 døgn) Redskap, herunder trucker, paller, tilhengere, lasteflak m.m. tilhørende trafikanter Kr 6,92 m²/mnd Kr 0,49 m²/ mnd Kr 10,42 m²/mnd VEDERLAG FOR JERNBANEVOGNER OG KJØRETØYER Jernbanevogner som lastes/losses på havnevesenets spor For alle kjøretøyer som parkeres på soneparkering Pris u/ mva Kr 87,00 pr vogn Kr 62,00 pr transportenhet/døgn Etter søknad; Parkeringsplass innenfor havnevesenets område Lastebiler, tilhengere (pr enhet) Kr 3.292,00 pr år FOR BRUK AV HAVNEVESENETS HAVNEBÅT OG TRAKTOR Pris u/ mva Traktor/ truck, lift pr påbegynt time Kr 512,00 Havnebåt pr påbegynt time Kr 811,00 ADMINISTRASJON OG DRIFT AV SMÅBÅTHAVNER (Båtplasser er fritatt for mva.) 1. VERVEN x-stor plass ( 4.0 m ) Kr ,00 2. VERVEN stor plass ( 3.5 m ) Kr ,00 3. VERVEN liten plass ( 3.0 m ) Kr ,00 4. GRØNLAND helårsplass Kr ,00 * 5. TISTA SENTER helårsplass Kr ,00 * Side 91

92 6. TISTA SENTER SYD helårsplass Kr ,00 * 7. BRO-OVERGANGEN stor plass ( 3.5 m ) Kr ,00 8. BRO-OVERGANGEN liten plass ( 3.0 m ) Kr ,00 9. SUNDSBRYGGA liten plass ( 3.0 m ) Kr , SUNDSBRYGGA stor plass ( 3.5 m ) Kr , LANGBRYGGA stor plass ( 3.5 m ) Kr , LANGBRYGGA liten plass ( 3.0 m ) Kr , LANGBRYGGA 2 liten plass ( 3.0 m ) Kr , LANGBRYGGA 2 stor plass ( 3.5 m ) Kr , LEKTERBRYGGA stor plass ( 3.5 m ) Kr , LEKTERBRYGGA liten plass ( 3.0 m ) Kr , LANGS KAI I TISTA pr. meter Kr. 575, BOBLEHAVN sommer Kr , BOBLEHAVN vinter Kr , HØVLERIET stor plass Kr ,00 * Plassene er TV-overvåket VINTEROPPLAG Båtopplag på land/ Kr 530,00 pr m båtlengde opplagstid u/ 6mnd Vinterfortøyning (Grønland/ Tista Senter) Kr 1.500,00 AREALAVGIFT FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I SJØEN VED OFF. KAI Årsavgift Kr 82,00 pr m² pr år VEDERLAG FOR RENOVASJON Skip Kr 108,00 Gjestehavnen båtplassene er fritatt for mva Båtlengde fra 0-10m Tillegg pr påbegynt meter over 10m Kr 16 kr 160 pr natt Opphold utenfor sesongen m/ el Opphold utenfor sesongen u/ el Pris som over Halv pris INNKREVING AV AVGIFT Side 92

93 Avgiftene må betales innen 48t til havnekontoret Ved utelatelse: Administrasjonsgebyr i tillegg Kr 215 Varsel om inkasso - gebyr Kr 50 Side 93

94 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Elin Cathrine Hagen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Rådmannens budsjettforslag Budsjettforslag Halden kirkelige fellesråd 3 Forslag til budsjett for kontrollutvalget 4 Kulturrådets kommentarer 5 Innspill fra Bibliotekarforbundet 6 Innspill fra Delta 7 Innspill fra Fagforbundet 8 Innspill fra Fellesorganisasjonen 9 Innspill fra NSF 10 Innspill fra Utdanningsforbundet 11 Innspill fra NITO 12 Feste- og kremasjonsavgifter 13 Innspill fra Halden kirkelige fellesråd 14 Korrigert gebyrregulativ Ikke utsendte vedlegg Rådmannens budsjettforslag 2013 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Kommunelovens 45 sier at kommunestyret innen utgangen av året skal vedta budsjett for kommende kalenderår. Rådmannen fremlegger derfor et balansert budsjettforslag til behandling i formannskapet og kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens budsjettforslag for 2013 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert sektorområde til de enhver tid vedtatte budsjettrammer. 3. Hovedutvalgene disponerer innenfor tildelt ramme av investeringsbudsjettet i henhold til Side 94

95 budsjettskjema 2B. 4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen kr, VAR-lån utgjør kr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån utgjør kr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år. 5. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele Halden kommune for skatteåret 2013 jf. eiendomsskattelovens 2 og 3. Det vises også til kommunestyrets vedtak Før øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2013: a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. 11 være 7 promille av den fastsatte takstverdien. b) Med hjemmel i eskl. 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 5,75 promille av den nye takstverdien. c) I tillegg gis etter eskl. 11, annet ledd, et bunnfradrag på kr for hver selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer). d) Etter eskl. 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes bokstav b) «bygning som har historisk verde». e) Etter eskl. 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. lov om kulturminner. f) Etter eskl. 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. g) Kommunens skattetakstvedtekter. 6. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet vedlagt dette dokument vedtas. 7. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2013, med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20.november. 8. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. Saksutredning: Halden kommune hadde et underskudd på 143 mkr i 2011, økonomirapporten per oktober viser at det forventes et akkumulert underskudd på nærmere 200 mkr ved utgangen av Arbeidet med å lage et budsjett i balanse for 2013 har vært en krevende øvelse. Rådmannen har sett det som nødvendig å finne midler til omstilling. Dette er en av grunnene til at det foreslås å øke eiendomsskatten samt å forlenge perioden for inndekning av underskuddet. Det presiseres at dersom underskuddet skal dekkes inn over mer enn fire år er dette noe som krever godkjenning fra departementet. Rådmannen har i sitt budsjettforslag ikke lagt vekt på å få frem investeringsbehovet på grunn av den økonomiske situasjonen. Dette betyr at det gjennom 2013 vil kunne bli nødvendig med behandling av noen enkeltsaker. Årsbudsjettets innhold og inndeling I henhold til forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) 6 skal årsbudsjettet inndeles på en slik måte at det tilfredsstiller de krav som er stilt i medhold av kommuneloven. Kravene til årsbudsjettets inndeling følger av vedlegg 1 og 2 til budsjettforskriften. Side 95

96 VEDLEGG 1 - BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk VEDLEGG 1 - BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Rådmann/ Politisk Økonomi, organisasjon og utvikling NAV Fellesfunksjoner Kultur og idrett Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk Justering i forhold til fellesinntekter Sum fordelt til driftsrammer Side 96

97 VEDLEGG 2- BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert VEDLEGG 2 - BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERING Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Videreformidlingslån Sentraladministrajon Kultur og idrett Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk Sum fordelt til investering Side 97

98 Obligatoriske skjemaer Budsjettforskriftens 12 stiller krav til at budsjettet skal inneholde økonomiske oversikter over typer av inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger samt utgifter, utbetalinger og avsetninger. De økonomiske oversiktene skal stilles opp i henhold til budsjettforskriftens vedlegg 3 og 4. VEDLEGG 3 - ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Side 98

99 Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Side 99

100 VEDLEGG 4 - ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Side 100

101 Udekket/udisponert Det vises for øvrig til rådmannens budsjettforslag og vedlegg til saken for nærmere beskrivelser av budsjettet. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Eivind Hansen Side 101

102 Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Side 102

103 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Innhold Rådmannens forord...3 Budsjettprosess Organisasjon...6 Økonomisk status...7 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt økonomiplan...11 Eurokrisen og renteutviklingen...12 Økonomiske rammebetingelser Hovedpunkter i Rådmannens budsjettforslag Fellesinntekter...18 Tjenestebudsjett Kommunalavdeling Personal, økonomi og utvikling...22 Organisering...22 Mål og hovedoppgaver...22 Driftsrammer...23 Reduksjonstiltak...24 Konsekvensbeskrivelser av reduksjonstiltak...24 NAV Halden kommunal del...25 Organisering...25 Mål og hovedoppgaver...25 Styringsindikatorer...27 Driftsrammer...27 Reduksjonstiltak...28 Konsekvensbeskrivelser av reduksjonstiltak...29 Kommunalavdeling Undervisning og oppvekst...30 Organisering...30 Mål og hovedoppgaver...30 Styringsindikatorer...31 Driftsrammer...32 Reduksjonstiltak...35 Konsekvensbeskrivelser av reduksjonstiltak...36 Kommunalavdeling helse og omsorg...38 Side 1 Side 103

104 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Organisering...38 Mål og hovedoppgaver...39 Styringsindikatorer...39 Driftsrammer...40 Reduksjonstiltak...47 Konsekvensbeskrivelser av reduksjonstiltak...47 Kommunalavdeling Teknisk og kultur...50 Teknisk...50 Organisering...50 Mål og hovedoppgaver...50 Styringsindikatorer...51 Driftsrammer...51 Reduksjonstiltak...52 Konsekvensbeskrivelser av reduksjonstiltak...52 Kultur...55 Organisering...55 Mål og hovedoppgaver...55 Styringsindikatorer...55 Driftsrammer...56 Reduksjonstiltak...56 Budsjettiltak og konsekvenser Kultur...57 Investeringer...59 Vedlegg...63 Prisliste kommunale tjenester Side 2 Side 104

105 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Rådmannens forord Halden kommune har slitt økonomisk i mange år. Det har ikke vært balanse mellom langsiktig, løpende inntekter og langsiktig, løpende utgifter siden Regnskapene ble likevel gjort opp i balanse fram til og med 2010, men det har bare vært mulig på grunn av bruk at tidligere avsatte midler. I 2011 var det slutt på avsetningene, og kommunen ble innhentet av realitetene: underskuddet ble på formidable 143 millioner kroner. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2013 bygger på Halden kommunes økonomiplan for , slik den ble vedtatt av kommunestyret 28. juni Budsjettforslaget tar også opp i seg at Halden kommune er en kommune i krise, med et skrikende behov for omstilling. I et slikt perspektiv er det viktig å gi rom for den omstillingen som organisasjonen må gjennom. Kommunestyrets utfordring blir å peke ut en strategisk retning. Den vedtatte økonomiplanen er et godt verktøy i så måte. Likevel har utviklingen siden økonomiplanen ble vedtatt, både i form av økte inntekter, men også i form av resultater i omstillingsarbeidet, gjort at det er riktig å avvike noe fra rammene i planen. Retningen er imidlertid ivaretatt i budsjettforslaget. Halden er en minsteinntektskommune, og vil aldri få god råd. Det vil alltid være nødvendig å prioritere noen tjenester fram for andre, for det vil ikke være råd til alt. Det vil heller ikke være råd til den beste kvaliteten. Det vil bare være penger nok til en kvalitet som er god nok. Hva som er godt nok innenfor de ulike tjenesteområdene må være opp til kommunestyret å definere, men ønsket om prioritering opp enkelte områder vil alltid føre med seg at kvaliteten på andre områder vil måtte reduseres under et nivå som med rette vil oppfattes som svært lav. Det vil utfordre politikerrollen i tiden som kommer, for det må prioriteres tydelig. I dette perspektivet stilles det enorme krav til konkurransedyktig tjenesteproduksjon. Halden kommune må være en effektiv organisasjon, som gir innbyggerne maksimalt tilbake for hver krone som brukes. Det vil ikke være ansvarlig å fremme kutt i omfang av og kvaliteten på tjenestene til innbyggerne, før det er helt sikkert at kommunens inntekter disponeres på en mest mulig effektiv måte. Store organisasjoner som mangler strategiske vedtak kan aldri kompensere for dette med detaljstyring. Erfaringene bare i Halden kommune viser med all tydelighet at det er bare ledernes vilje og evne til å ta operativt lederansvar som sørger for gjennomføring av strategiene. En effektiv kommuneorganisasjon kan ikke oppnås gjennom vedtak i kommunestyret, men bare gjennom organisasjonsutvikling. Utvikling tar tid, og det kreves omstillingsmidler i den tiden det tar å utvikle effektiviteten. Derfor har rådmannen foreslått å dekke inn underskuddet over mer enn de fire årene som ligger inne i økonomiplanen, og som har medført at kommunen er meldt inn i ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll). Rådmannen har også sett det som riktig å maksimere inntektene til kommunen gjennom økt eiendomsbeskatning. Disse to elementene vil skaffe kommunen handlingsrom til å gjennomføre omstillinger og organisasjonsutvikling. Noen av viktigste kjennetegnene på en veldrevet kommune er økonomisk kontroll og gode planer. Gjennom budsjettet for 2013 vil Halden kommune ta et stort sprang i retning av bedre økonomisk kontroll. Det er i tillegg viktig å utvikle planarbeidet i kommunen og særlig Side 3 Side 105

106 Side 106

107 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Budsjettprosess 2013 Rådmannen utarbeider også for 2013 et budsjettforslag som danner grunnlaget for det politiske budsjettarbeidet. Dette ligger til grunn for et helhetlig budsjettfremlegg som fremmes av formannskapet. Forslaget fra formannskapet skal i henhold til forskriften for årsbudsjett 3 legges ut til alminnelig ettersyn senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Budsjettprosessen for 2013 startet med vedtak av økonomiplanen for i kommunestyret 28. juni Kommunalavdelingene skulle ta utgangspunkt i vedtatte rammer i økonomiplanen i sitt budsjettarbeid. Dette viste seg å bli en svært krevende oppgave ettersom dagens driftsnivå er vesentlig høyere enn det som ligger til grunn i økonomiplanen. Starten på budsjettarbeidet måtte derfor bli å lage en fremskrevet prognose for 2013 basert på dagens drift korrigert for helårsvirkning av lønnsvekst i Etter fremleggelsen av statsbudsjettet for 2013 i oktober ble budsjettet for kommunens inntektsside beregnet. Inntektssiden viste da en økning på 32 millioner kroner i forhold til det som var beregnet i økonomiplanen. Likevel viste kommunalavdelingenes innleverte budsjettforslag over dagens driftsnivå korrigert for lønnsvekst i 2012 at driftsnivået var langt over nivået for å kunne presentere et budsjettforslag i balanse. Arbeidet med tiltak for å bringe økonomien i balanse startet og pågikk parallelt med en gjennomgang av alle kommunalavdelingenes budsjettforslag. Det ble avholdt enhetsledermøte 23. oktober der enhetslederne ble informert om økonomisk status for 2012 og forutsetningene for budsjett Ettersom tiltaksarbeidet fortsatt pågikk for fullt i kommunalavdelingene ble det ikke gitt informasjon til enhetslederne om hvilke tiltak som ville være med i det endelige budsjettforslaget. Drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte (HTV) ble holdt mandag 5. november. De tillitsvalgte kommenterte at de hadde vært lite involverte i prosessen (bortsett fra i Teknisk og kultur) og at de hadde fått kort frist til gjennomgang av tiltakene. De ønsket også en oversikt over rammene for hver kommunalavdeling. Rådmannen tok innspillene til etterretning og inviterte de tillitsvalgte til et nytt drøftingsmøte tirsdag 6. november. Innspillene fra HTV ble vurdert frem til fremleggelsen av budsjettet, og i flere tilfeller ble forslagene fra HTV tatt inn i budsjettdokumentet. Områdene der tillitsvalgte har påvirket retningen i budsjettet er: Flere tiltak innenfor forebyggende tjenester innen helse blir kuttet mindre omfattende enn administrasjonen opprinnelig la opp til: Maurtua barnehage videreføres, miljøkontakter i skolen videreføres og dagsenter psykiatri opprettholdes. Styrking av sentral personalfunksjon for å støtte omstillingsarbeidet i kommunalavdelingene Side 5 Side 107

108 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Organisasjon Kommunens øverste ledelse består høsten 2012 av rådmann, kommunalsjef helse og omsorg, kommunalsjef undervisning og oppvekst, kommunalsjef teknisk og kultur, NAVleder, personalsjef og økonomisjef. Kommunalavdeling helse og omsorg er organisert i 3 enheter som ledes av enhetsleder. Enhet hjemmebaserte tjenester Enhet sykehjem Enhet basistjenester Enhetene er delt inn i underområder med en eller flere områdeledere avhengig av type virksomhet. I tillegg har kommunalavdelingen et eget område for koordinerende fellestjenester. Kommunalavdeling undervisning og oppvekst er organisert i 23 enheter med enhetsledere. 10 barneskoler med rektor som enhetsleder 3 ungdomsskoler med rektor som enhetsleder 7 kommunale barnehager med styrer som enhetsleder PPT og Logopedtjeneste med enhetsleder Voksenopplæring med enhetsleder Skole- og miljøsenteret med avdelingsleder Kommunalavdeling Teknisk og Kultur er organisert i 6 enheter som ledes av enhetsleder. Miljø og landbruk Bygg, plan og geodata Teknisk forvaltning Kommunalteknikk Brann Kultur og idrett Kommunalavdeling personal, økonomi og utvikling er organisert i 3 enheter som ledes av enhetsleder. Økonomi og plan Personal og organisasjon Service- og IT-utvikling Rådmannen har i tillegg sin stab som består av avdelinger som ledes av avdelingsledere, samt NAV. Juridisk Politisk sekretariat NAV Næring Ved fremleggelsen av budsjettforslaget pågår det en gjennomgang av organiseringen av kommunalavdeling helse og omsorg. Budsjettvedtaket i desember vil også legge føringer for hvilke endringer rådmannen anser som nødvendig å gjennomføre i forhold til organiseringen Side 6 Side 108

109 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 av kommunen. For å møte utfordringene med omstilling som Halden kommune nå må igjennom er det viktig med en dynamisk organisasjon som tilpasser seg utfordringene og endrer seg i takt med omstillingsprosessen. Rådmannen vurderer derfor til en hver tid om gjeldende organisering er optimal i forhold til omstillingen. Økonomisk status Rådmannen har i 2012 rapportert hver måned (med unntak av januar og juli) til formannskap og kommunestyret om status per enhet. Rapportene for 1. og 2. tertial har vært mer utfyllende enn månedsrapportene og har blant annet inneholdt rapporter fra hver kommunalavdeling. Budsjettet for 2012 var preget av stor risiko og det ble allerede fra januar meldt om merforbruk i forhold til 2012 dersom det ikke ble iverksatt nødvendige tiltak. I kommunestyret 10. mai 2012 ble det vedtatt en rekke tiltak for å bringe økonomien i balanse i Det viste seg imidlertid i løpet av sommeren at det ikke ville være mulig å få økonomien i balanse for Økonomirapporten per september viser et forventet underskudd i 2012 på 52,4 millioner kroner. Dette betyr at Halden kommune har et forventet akkumulert underskudd på nærmere 200 millioner kroner ved inngangen til Den økonomiske situasjonen i Halden kommune må betegnes som svært utfordrende. Grafen under viser utviklingen i prognosen per kommunalavdeling for Alle kommunalavdelingene har rapportert negativt avvik gjennom hele året. Generelt sett var det størst avvik i begynnelsen av året, en bedring i forkant av sommeren med en liten nedgang etter sommeren. Per september er det svake forbedringer i prognosen i forhold til august. Håper er at det vedvarer ut året slik at avviket fortsatt kan reduseres. Fellesinntektene hadde en vesentlig forbedring i prognosen i september på grunn av økt anslag på skatteinntektene i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet. I tillegg hadde det tidligere hadde vært prognostisert med inndekning av deler av fjorårets underskudd samt en avsetning til disposisjonsfond. Dette ble tatt ut av prognosen i september ettersom det med stor sannsynlighet blir underskudd også i I en situasjon med underskudd er det ikke mulig med inndekning av tidligere års underskudd eller avsetninger til disposisjonsfond. Side 7 Side 109

110 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Utvikling prognose KKR Fellesinntekter Sentral/ Felles (inkl NAV) Teknisk og kultur Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Den underliggende driften har de siste årene vært negativ selv om regnskapene av ulike årsaker har vært positive frem til og med Rådmannen innser at det er en tidkrevende prosess å snu den økonomiske underbalansen som har bygd seg opp over flere år. Et akkumulert underskudd på nærmere 200 millioner kroner medfører også utfordringer i forhold til likviditeten. Det ble i desember 2011 vedtatt en trekkrettighet i bank på 125 millioner kroner. Det har i løpet av sommeren 2012 vært nødvendig å bruke deler av denne trekkrettigheten i to perioder. Rådmannen er bekymret for likviditetssituasjonen i november og desember og har varslet formannskapet om at det blir satt opp en sak direkte til kommunestyret i november der kommunestyret blir bedt om å vedta en økning i trekkrettigheten fra 125 til 200 millioner kroner for perioden frem til 1. mars Langsiktig gjeld har økt mye fra og med 2005 da momskompensasjonsordningen ble innført. Det har generelt vært en økning i lånegjelden for kommunene, men Halden kommune har beveget seg fra å ha en samlet lav lånegjeld i forhold til sammenlikningsgrunnlaget i 2005 til å ha den klart høyeste andelen lånegjeld i prosent av driftsinntektene i I 2011 var langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) på 108,7 % av driftsinntektene. Side 8 Side 110

111 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter Aksetittel Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Kostra gr År Selv om nivået på langsiktig gjeld er høyt er ikke dette i seg selv medvirkende til kommunens økonomiske utfordringer. Det skyldes at kommunen avdrar lite på lånene samt et lavt rentenivå på langsiktig gjeld. Rådmannen presiserer at den valgte avdragsstrukturen som benyttes i dag ikke er forenelig med en forsvarlig økonomisk drift på sikt og kommunen må på et eller annet tidspunkt foreta en endring i avdragsstrukturen som medfører økte avdragsutgifter per år. Pensjon Fra og med regnskapsåret 2002 ble det innført en ordning der kommunene bokfører kostnadene ved pensjon, og ikke utgiftene som er hovedprinsippet i det kommunale regnskapet, og som hadde vært benyttet fram til da. Avviket mellom premien og kostnaden kalles premieavviket. Dette premieavviket har i alle år siden vært positivt, det vil si at premien har vært høyere enn den beregnede kostnaden. Det har medført at kommunen har kunnet inntektsføre differansen, og dermed fått økt handlingsrom. Det inntektsførte beløpet skal utgiftsføres i påfølgende regnskapsår. Det kunne velges en av to modeller; enten utgiftsføre hele beløpet året etter eller fordele utgiftsføringen på de påfølgende 15 regnskapsårene. Valget var bindende for all framtidig bokføring av premieavvik. Halden kommune valgte, som majoriteten av øvrige kommuner, å utgiftsføre premieavviket over 15 år da det ga mest handlingsrom. Det er fortsatt positive premieavvik som kan inntektsføres i inneværende år, og kanskje også kommende 2 3 regnskapsår, men summen av de tidligere inntektsførte avvikene som nå blir utgiftsført vil i større og større grad nøytralisere denne inntekten. Det er viktig å ta høyde for at på et eller annet tidspunkt vil summen av tidligere Side 9 Side 111

112 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 års inntektsførte premieavvik bli større enn årets premieavvik, og kommunen må da begynne å betale ned på den gjelden som er opparbeidet gjennom denne ordningen. Det vil gå ut over kommunens inntekter og redusere omfanget av kommunale tjenester i framtiden, på samme måte som ordningen tidligere har bidratt til å holde omfanget av kommunale tjenester oppe. Kommunal og regionaldepartementet innførte nye regler for amortisering fra og med regnskapsåret 2011 for å skape mer samsvar mellom inntektsføring og utgiftsføring av premieavvik. Ordningen med fordeling av avviket på 15 år opphørte, og ble erstattet med en fordeling på maksimalt 10 år. Dette vil øke den regnskapsmessige belastningen som følge at utgiftsføring av tidligere års premieavvik ytterligere i årene som kommer. Departementet har med virkning fra 1.januar 2012 innført nye regler for beregning av kommunenes pensjonskostnader. Reglene er skjerpet, og kostnadene vil øke år for år ved at forholdstallet mellom diskonteringsrente og lønnsvekst reduseres. I tillegg justerer bransjen opp estimatene for antatt levealder, og dette vil også medføre høyere kostnader og premier. Kommuneproposisjonen varsler om høyere pensjonskostnader i Dette vil føre til at kostnadene ved pensjonsordningen i større grad vil harmonere med utgiftene. Budsjett Budsjett Regnskap Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Netto premieavvik til inntekt I tillegg til at regnskapsreglene er i ferd med å gjøre pensjonskostnaden til en større del av kommunens ressursbruk i årene som kommer vil også den faktiske kostnaden øke. Dette vil prege kommunens utgifter i årene som kommer, også i Side 10 Side 112

113 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt økonomiplan Økonomiplan 2013 Budsjett 2013 Endring Endring i % Fellesinntekter ,34 % Rådmannen/Politisk/Fellesfunksjoner ,43 % Personal, økonomi og utvikling ,49 % NAV ,43 % Kultur & Idrett ,21 % Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst ,74 % Kommunalavdeling Helse og Sosial ,71 % Kommunalavdeling Teknisk ,63 % Budsjettforslaget inneholder høyere inntekter enn økonomiplanen som ble vedtatt i juni. Inntektsøkningen skriver fordeler seg slik: Inndekning av tidligere års underskudd over 10 år 37,5 Økt eiendomsskatt 20,0 Økt skatteinngang 36,0 Til sammen 93,5 Halden kommune trenger handlingsrom og tid til omstilling. De endrede forutsetningene på inntektssiden øker handlingsrommet vesentlig og dermed mulighetene for å lykkes med omstillingsarbeidet. Dersom kommunestyret vedtar inndekking av tidligere års underskudd over 10 år, er det ikke dermed slik at kommunen er låst til denne beslutningen. Omstillingsarbeidet vil lykkes tidlig i 10 årsperioden, og tilbakebetalingstakten kan dermed reduseres. Inndekking av underskudd for en periode som strekker seg ut over fire år, krever godkjenning fra kommunal- og regionaldepartementet. Bestemmelsen om inndekking ut over de fire årene som i Fylkesmannen i utgangspunktet kan gi anledning til, ble innført som en følge av de store underskuddene som oppsto i noen kommuner i 2008 og 2009 som følge at den såkalte Terra-skandalen. Terra-kommunene tapte eventyrlige summer i finansmarkedene, og hadde behov for å dekke inn disse underskuddene over flere enn fire år dersom ikke tjenestetilbudet i kommunene skulle raseres. Rådmannen mener at det akkumulerte underskuddet i Halden kommune på mange måter kan sammenlignes med Terrakommunenes, og at det er riktig å søke departementet om anledning til utvidet underskuddsdekning for at ikke tjenestetilbudet skal bli dramatisk redusert. Det økte handlingsrommet er fordelt på kommunalavdelingene. Kommunalavdelingene Helse og sosial og Undervisning og oppvekst som yter størstedelen av tjenestene til innbyggerne har naturlig nok blitt tilført hoveddelen av det tilgjengelige handlingsrommet. Side 11 Side 113

114 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Personal, økonomi og utvikling og Teknisk har den prosentvis største økningen i rammer i forhold til økonomiplanen. For Personal, utvikling og økonomi sin del skyldes det to forhold. Det ene er at drift av skrivere/ kopimaskiner er trukket inn fra sektorene og sentralisert på kommunalavdelingen. Det andre er at økonomiplanen i sine rammer forutsatt en omfattende nedbemanning i kommunalavdelingen. Halden kommune har ingen stor administrasjon. Det framgår blant annet tydelig av saksbehandlingstider, kapasitet i saksbehandlingen og støtte til linjeledelsen i økonomi og personalsaker. Undersøkelser NHH har gjort viser at Halden kommune er nummer 34 av 420 kommuner i en rangering av kostnadseffektiv administrasjon. Rådmannen vil med dette signalet være tydelig på stab og støttefunksjonenes avgjørende betydning for at omstillingsarbeidet i de øvrige kommunalavdelingene skal lykkes. For Teknisk skyldes økningen at det er budsjettert med langt mindre inntekter knyttet til avfallshåndtering og byggesak. Erfaringene fra 2012 viser at det er vanskelig å oppnå de inntektene som var forventet for driftsåret, og det har rådmannen i sitt budsjettforslag tatt konsekvensen av. Eurokrisen og renteutviklingen Den økonomiske krisen i Sør- Europa skyldes at en rekke industriland har lånefinansiert privat og offentlig konsum, i husholdninger, bedrifter og fram for alt stater altfor mye over mange år. Gjeldsnivået har bygd seg opp til nivåer som ikke er bærekraftige i forhold til å ha en sunn økonomi. Bedriftene i privat sektor restrukturerte i stor grad driften i , først og fremst ved bistand fra statsregnskapene. Private husholdninger i er stor grad også ute av problemene, i hvert fall i de husholdninger som ikke er rammet av arbeidsledighet. Det truende nå er gjeldsnivået i statene i eurosonen. Denne delen er fortsatt ikke løst (med unntak for Irland), og brer seg ut i eurosonen. Uroen i finansmarkedet har økt ettersom flere land har fått problemer med å betjene lånemengden. Dersom de mest gjeldsutsatte landene i Europa ikke kan betjene lånemengden er risikoen stor for at de europeiske bankene som har lånt ut pengene også får problemer. Aktiviteten i økonomien faller når landene må stramme til budsjettene og bankenes mulighet til å gi lån blir mindre. Dette skjer i områder der den økonomiske veksten allerede er lav og arbeidsledigheten høy. Virkemiddelet mot krisen er å sikre markedet tilgang på likviditet i den tiden det tar å omstille bedrifter, husholdninger og stater. Tilgang på likviditet sikres gjennom en statlig finanspolitikk og en pengepolitikk fra sentralbankenes side som sikrer en høy pengemengde til lav pris, det vil si lav rente. Eurokrisen påvirker derfor Halden kommune først og fremst gjennom at vi fortsatt kan låne penger til en lav rente. Selv om bankenes innlånskostnader har økt det siste året er det lite som tyder på at rentenivået vil øke vesentlig det nærmeste året. Budsjettforslaget bygger på en forventning om at en lav internasjonal rente kombinert med en sterk krone vil bidra til å holde det norske rentenivået nede også i Side 12 Side 114

115 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Økonomiske rammebetingelser 2013 Samlede inntekter De frie inntektene består av rammetilskudd og skatteinntekter. I 2013 blir kommunesektorens frie inntekter anslått til om lag 304 milliarder kroner. Dette er en reell vekst på 1,7 % regnet fra anslått inntektsnivå i 2012 i revidert nasjonalbudsjett. Ut i fra anslag i forhold til regnskapet ved fremleggelsen av statsbudsjettet i oktober er den reelle veksten anslått til 0,8 %. Diagrammet under viser sammenhengen mellom veksten i frie inntekter i 2012 i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett for Diagrammet viser også samlet forventet inntektsnivå for kommunesektoren i Vekst i frie inntekter Anslag på regnskap 2012 Nivå RNB ,6 mrd kr 5 mrd kr I forhold til veksten er det størst usikkerhet knyttet til den delen som kommer fra skatteinntektene. Skatteinntektene blir anslått ut i fra skatteanslaget for 2012 fremskrevet med forventet innbyggertall for Skatteutjevning Det overordnede målet med inntektssystemet er å jevne ut forskjeller slik at kommunene skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne. Ved utjevningen tas det hensyn til at kommunene er ulike med hensyn til demografi og geografi. Det tas også hensyn til sosiale forskjeller. Skatteutjevningen jevner delvis ut forskjeller i skatteinntektene mellom kommunene. Skatteutjevningen omfatter inntekts- og formueskatt fra personlige skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak. Kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet (kommune B i bildet under) blir kompenserte for 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinngang over landsgjennomsnittet (kommune A) blir trukket for 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet (kommune C) blir i tillegg, kompensert for 35 % av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 % av landssnittet. Side 13 Side 115

116 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Finansieringen av tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune blir trukket med et likt beløp per innbygger. Halden kommune har de siste tre årene hatt en gjennomsnittlig skatteinngang på 77,5 % av landsgjennomsnittet. Gjennom skatteutjevningen er det beregnet at skatteinntektene for 2013 vil utgjøre 94,1 % av landsgjennomsnittet. Statsbudsjettets innvirkning på Halden kommune Kommunesektoren har i 2012 opplevd en sterk vekst i skatteinntektene i forhold til hva som var forventet. Rådmannens budsjettforslag for 2013 inneholder en forventet økning i de frie inntektene (rammetilskudd og skatteinntekter) på 13 millioner kroner i forhold til prognosen per september for Det blir hvert år hevdet at økningen i rammeoverføringer/ frie inntekter inneholder forventet kostnadsvekst i form av en deflator (3,3 % for 2013). Rådmannen erfarer at dette ikke er tilfelle og at dersom kostnadsnøklene og skatteutjevningen legges til grunn så er det i realiteten en skjult innsparing i inntektsoverføringene. Tabellen under viser den oppgavekorrigerte økningen i frie inntekter fra 2012 til 2013 for Halden kommune hentet fra inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2013 (også omtalt som grønt hefte). Tall i KKR. Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning 2721 Saker med særskilt fordeling 0 Side 14 Side 116

117 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 INGAR (inntektsgarantiordning) Skjønnsmidler fra Fylkesmannen 5400 Sum rammetilskudd (uten inntektsutjevning) Anslag på skatteinntekter (med inntektsutjevning) Sum anslag på frie inntekter Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter Anslag oppgavekorrigert vekst fra 2012 til I henhold til statsbudsjettet skal 60 millioner kroner være nok til å dekke innlemminger av tidligere øremerkede tilskudd og flere oppgaveoverføringer/ korreksjoner. Tabellen under viser en beregning av hvor mye endringene for 2013 faktisk koster Halden kommune. Tall i tusen kroner. Statsbudsjettet Halden Innlemminger Kommunalt rusarbeid Driftstilskudd barnehager Korreksjoner Nominell videreføring av foreldrebetaling i barnehager Nominell videreføring av foreldrebetaling i barnehager Omlegging av kontatstøtteordningen, helårsvirkning Opptrapping av tilskuddet til ikke- kommunale barnehager, helårsvirkning Opptrapping av tilskuddet til ikke- kommunale barnehager, Innføring av valgfag på 8. trinn Innføring av valgfag på 9. trinn Innføring av kulturskoletilbud i skole/ SFO Vergemålsreformen Uttrekk av frigjorte midler ved utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp Økning av skjønnsrammen i RNB 2012 i forbindelse med naturskader Omdisponering av midler fra kap. 571, post 64 til kap. 571, post Nye plasser i statlige og private skoler Utfordringer som ikke er nevnt i kommuneopplegget Pris- og lønnsvekst (deflator) Demografikostnader (økt antall innbyggere) Endring i mva- kompensasjon 9023 Økte pensjonskostnader Sum innlemminger og korreksjoner Side 15 Side 117

118 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Ut i fra beregningene koster endringene i statsbudsjettet Halden kommune 89 millioner kroner mot faktisk endring i inntektene som følge av endrede oppgaver på 60 millioner kroner. Dette er en underdekning på 29 millioner kroner som Halden kommune må foreta omprioriteringer for å dekke inn. Dette er en effekt som har vært i de siste årenes statsbudsjett og er ikke noe spesielt for Tilsvarende underdekning for 2012 ble beregnet til 38 millioner kroner. Hovedpunkter i Rådmannens budsjettforslag 2013 Rådmannen ser det som nødvendig med handlingsrom til å gjennomføre godt planlagte endringer. Det ligger også en antagelse til grunn om at det er enklere å holde driftsnivået konstant, fremfor å redusere for så å øke nivået igjen når den økonomiske situasjonen tillater det. Halden kommune skal også i fremtiden gi gode nok tjenester til innbyggerne og det er derfor viktig at endringene er planlagte og gjennomføres på en god måte i forhold til berørte parter. Rådmannens budsjettforslag legger derfor opp til økt handlingsrom gjennom å dekke inn underskuddet over ti år i stedet for fire år som forutsatt i økonomiplanen. Ved å dekke inn underskuddet over ti år er det budsjettert 37,5 mkr mindre som skal dekkes inn i 2013 enn forutsatt i økonomiplanen. En inndekning over ti år må godkjennes av departementet og kommunen er i prosess for å få godkjennelse til dette. Inntektssystemet er basert på behovskriterier knyttet til ulike befolkningsgrupper og deres behov for tjenester i løpet av et år. Inntektssystemet har dermed ikke rom for en større underskuddsdekning på det nivået som det var lagt opp til i økonomiplanen. Inntektssystemet er i det vesentligste bygd opp med kriterier som sikrer en tilførsel i forhold til en kommunes kjernevirksomhet som helse/ omsorg og barnehage/ undervisning. Det er få kriterier som går på teknisk infrastruktur, kommunale bygg, kultur og næringslivsvirksomhet. En underskuddsinndekning der man samtidig bevarer en prioritering av slike tjenester vil dermed nærmest være umulig. Et annet tiltak for å øke handlingsrommet er økt eiendomsskatt. Rådmannen anser dette som omstillingsmidler som kan brukes til å opprettholde tjenester i den vanskelige økonomiske perioden. Økning av eiendomsskatten er foreslått med 2 o/oo for boliger og fritidseiendom. Økningen innebærer en endring fra 3,75 o/oo til 5,75 o/oo. Dette er beregnet å gi en inntektsøkning på 20 mkr for Formannskapet har tidligere hatt en egen bevilgning til disposisjon gjennom året. Rådmannen har ikke kunnet prioritere en slik bevilgning i budsjettet for Økonomien i Norge er i vekst til tross for at landene sør i Europa opplever en svært vanskelig økonomisk periode. Lønnsveksten i Norge har vært høy de siste årene og statistisk sentralbyrå og Kommunenes Sentralforbund oppgir at det kan forventes en lønnsvekst opp i mot fire prosent i Rådmannens budsjettforslag legger opp til en noe mer nøktern lønnsvekst og har budsjettert en økning på 3,5 % fra mai desember Til tross for inndekning av underskuddet over flere år, økt eiendomsskatt og økt skatteanslag i forhold til statsbudsjettet inneholder kommunalavdelingenes budsjetter krevende tiltak for Side 16 Side 118

119 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 å bringe kommunens økonomi i balanse i Kommunalavdelingenes tiltak er beskrevet nærmere i de ulike kommunalavdelingenes kapitler. Side 17 Side 119

120 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Fellesinntekter Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Rammetilskudd Skatt inntekt/ formue Skjønnstilskudd Kompensasjonstilskudd Sum statstilskudd Eiendomsskatt - verk og bruk Eiendomsskatt - annen fast eiendom Sum eiendomsskatt Momskompensasjon investering Overføring til investeringsregnskapet Sum netto momskompensasjon Renter løpende lån Renter formidlingslån Avdrag lån Sum finansutgifter Renter - bankinnskudd og fond Renter - utlån Utbytte fra selskaper Sum finansinntekter Motpost avskrivninger Inndekning underskudd Avsetning til/ bruk av fond Sum disposisjoner Sum fellesinntekter Ved budsjetteringen av statstilskuddet er det tatt utgangspunkt i forslaget til statsbudsjett og «grønt hefte». Det forventes en prisvekst på 3,3 % som er lagt til grunn ved beregningen av tilskuddet. Skatteinntektene er justert opp med 5,5 mkr i forhold til det som er beregnet i statsbudsjettet. Årsaken til dette er at Halden kommune gjennom mange år har fått mer i skatteinntekter enn det anslaget som blir gitt gjennom statsbudsjettet. Differansen har vært mellom 2 og 6 % økning. Den økningen som er forventet i budsjettet er på under 1 %. Det er budsjettert en økning i eiendomsskatten med 20 mkr i forhold til Dette er en økning på 2 o/oo for boliger og fritidseiendom, fra 3,75 o/oo til 5,75 o/oo. Dette medfører høyere eiendomsskatt for innbyggerne i Halden kommune. Side 18 Side 120

121 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Momskompensasjon fra investeringsprosjekter er lagt inn med 45 mkr, av dette skal 80 % føres tilbake til investeringsregnskapet. Det tilsvarer 36 mkr. Fra og med 2014 skal momskompensasjon fra investeringsprosjekter i sin helhet føres i investeringsregnskapet. Ved budsjetteringen av finansutgiftene er det tatt utgangspunkt i låneporteføljen per september korrigert for forventninger i Rentenivået er beregnet ut i fra vektede rentenivåer på følgende grupperinger: Flytende rente i bank 3,25 % Sertifikat (flytende i markedet): 2,69 % Fast rente i bank: 4,32 % Rentebytteavtaler (fast rente i markedet): 1,12 %(prosentpoeng påslag på flytende rente) Av kommunens totale gjeldsportefølje er 60,87 % sikret. Utbytte fra Østfold Energi er budsjettert ut i fra nivået på utbyttet fra 2011 (9,6 mkr) som ble utbetalt i Side 19 Side 121

122 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Tjenestebudsjett 2013 Tabellen under viser hvor mye Halden kommune totalt budsjetterer på de ulike tjenesteområdene i kommunen. Grupperingen følger funksjonsinndelingen i kommuneregnskapet ut i fra KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering). KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Gjennom KOSTRA blir informasjon om kommunale tjenester, bruk av ressurser og egenskaper ved befolkningen registrert og sammenstilt for å gi beslutningstakere og andre interessegrupper et grunnlag for analyse, planlegging og styring av kommunen. Budsjett Budsjett Regnskap Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Forvaltninger i eiendomsforvaltningen Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Førskole Grunnskole Styrket tilbud til førskolebarn Voksenopplæring Spesialskoler Skolefritidstilbud Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste Annet forebyggende helsearbeid Aktivisering og servicetjeneste overfor eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling, re-/habilitering Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Pleie, omsorg, hjelp, og re-/habilitering i institusjon Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende Medfinansiering somatiske tjenester Institusjonslokaler Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordningen Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp Side 20 Side 122

123 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Plansaksbehandling Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering Kart og oppmåling Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Kommunal næringsvirksomhet Tilrettelegging og bistand for næringslivet Samferdselsbedrifter/transporttiltak Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak Rekreasjon i tettsted Forebygging av branner og andre ulykker Beredskap mot branner og andre ulykker Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsrensing Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l Innsamling av husholdningsavfall Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall Naturforvaltning og friluftsliv Kulturminnevern Bibliotek Kino Muséer Kunstformidling Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg Musikk- og kulturskoler Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Kommunale kulturbygg Den norske kirke Andre religiøse formål Kirkegårder, gravlunder og krematorier Skatt på inntekt og formue Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v Motpost avskrivninger Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) Interne finansieringstransaksjoner Årets regnskapmessige merforbruk/mindreforbruk Side 21 Side 123

124 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Kommunalavdeling Personal, økonomi og utvikling Organisering Sentral / Felles inneholder ulike drifts- og støttefunksjoner som betjener alle kommunalområder med enheter i Halden kommune. Sentral / Felles er delt inn i følgende underområder. - Rådmann med stab, inkludert politisk aktivitet - Kommunalområde personal, økonomi og utvikling. (Støttefunksjoner inkl. rådhusfunksjoner og sentralkjøkken) - NAV - Fellesfunksjoner Rådmann med stab, inkludert politisk aktivitet - Ordfører - Politiske råd og utvalg - Kontrollutvalg og revisjon - Rådmannen - Juridisk - Politisk sekretariat - Næringsavdeling Kommunalavdeling Personal, Økonomi og utvikling - Kommunalsjefen (p.t. konst. i teknisk og kultur) - Personal og organisasjon inkl. rådhusfunksjoner og kriseberedskap - Økonomi og plan inkl. innkjøp og sentralkjøkkenet - Service- og IT-utvikling inkl. post/arkiv og servicesenter NAV - Drift av den kommunale delen av NAV Fellesfunksjoner - AFP-ordninger - Premieavvik og amortisering - Husleie rådhuskvartalet Mål og hovedoppgaver Rådmann m/stab, inkludert politisk aktivitet Rådmannen og rådmannens ledergruppe (RLG) har ansvaret for å fremme forslag til overordnet strategi og planverk til behandling hos politisk myndighet, gjennomføre politiske vedtak, utvikle og gjennomføre handlingsplaner samt utøve det overordnede lederskapet av kommunens virksomhet. Rådmannens (administrasjonssjefens) oppgave fremgår av kommunelovens 23. De ulike fagområdene som i dag rapporterer til rådmannen selv har som hovedoppgave å bistå politisk myndighet samt legge til rette for kommunalavdelingenes virksomhet, yte Side 22 Side 124

125 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 juridisk bistand samt ivareta kontakten mot næringslivet og myndighetene vedrørende forhold for kommunen som helhet. Kostnadene vedrørende politiske råd og utvalg ligger administrativt under rådmannen, mens den politiske ledelsen styrer og er ansvarlig for den politiske virksomhet. Personal, økonomi og utvikling Personal, økonomi og utvikling sin del av området har som hovedoppgaver å gi kommunalavdelinger og enheter bistand, råd, veiledning og oppfølging i deres hverdag, slik at disse selv kan øke sin tid til tjenesteproduksjon. Videre er en av hovedoppgavene å utvikle systemer og rutiner innenfor ulike områder, slik at lover og forskrifter ivaretas, samtidig som ressurser disponeres effektivt. Området har også flere løpende driftsoppgaver som for eksempel føring av regnskap, fakturering, innfordring, matproduksjon og lønnsutbetalinger. Med stramme økonomiske rammer, og en målsetning om å kanalisere mest mulig ressurser direkte til tjenesteproduksjon, vil kravene til effektivisering i støttefunksjonene stadig bli større. Med den spesialisering av arbeidsplasser dette vil medføre vil det i den forbindelse være viktig å gjøre kommunalavdelingen minst mulig sårbar ved sykdom og turnover. Overtallighet/omstilling/nedbemanning Alle ressursene i personal og HMS benyttes i forbindelse med overtallighet, omstilling og nedbemanning. Dels skjer dette gjennom deltagelse i personalteam og dels i egne prosesser i forhold til overtallighet og nedbemanning. Omfattende innsparing i helse og omsorg med reduksjon av tjenesteomfanget vil kreve innsats fra avdelingen i samarbeid med ledere og tillitsvalgte. Også i de øvrige kommunalavdelingene kreves bistand fra avdelingen for å ivareta gode prosesser slik at lov- og avtaleverk samt lokale prosedyrer og kriterier følges. Dette arbeidet er allerede startet og vil intensiveres inn i HMS / Sykefravær Rådmannen holder fast ved målsetningen om et sykefravær på 5 % fravær og 95 % nærvær. Sykefraværet ved inngangen til 2012 var høyt, men utviklingen utover i året har vært positiv. Kommunen har et godt system for oppfølging av sykemeldte, og ledere på alle nivåer oppdateres jevnlig innenfor feltet nærvær og oppfølging. HMS- avdelingen jobber aktivt ut mot enkeltansatte, ledere og arbeidssteder som har særlige utfordringer knyttet til sykefravær/arbeidsmiljøet. Forebyggende tiltak har høy prioritet, og for andre gang deles det i 2012 ut en HMS-pris på bakgrunn av vedtatte kriterier. Driftsrammer Budsjett Budsjett Regnskap Rådmannen/ Politisk/ Fellesfunksjoner Nettolønn Driftsutgifter Driftsinntekter Sum Rådmannen/Politisk Side 23 Side 125

126 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Budsjett Budsjett Regnskap Organisasjon, økonomi & utvikling Nettolønn Driftsutgifter Driftsinntekter Sum Organisasjon & Utvikling Reduksjonstiltak Økonomisk Nr. Tjeneste Tiltak effekt (1000 kr) 1. Personal Det tas ikke inn nye lærlinger i Politikk Slå sammen to hovedutvalg i teknisk Plan Større andel av sentrumsplanen i egenregi Næring Redusert støtte til næringslivsprosjekter 725 Sum reduksjonstiltak i kroner 1959 Konsekvensbeskrivelser av reduksjonstiltak Nr. Konsekvens ved gjennomføring 1. Det tas ikke inn nye lærlinger høsten Antall lærlinger reduseres fra 36 til 18. Dette vil kunne medføre at disse lærlingene får opplæring i videregående skole istedenfor i bedrift. 2. Slå sammen to hovedutvalg i teknisk vil medføre at flere saker behandles i ett utvalg, med det utvalgets sammensetning. 3. Større andel av sentrumsplanen gjøres i egenregi. Medfører at utarbeidelse av andre planer får en senere oppstart enn planlagt. 4. Støtte til ett professorat faller bort. Generelt vanskeligere å få støtte til næringslivstiltak. Side 24 Side 126

127 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 NAV Halden kommunal del Organisering Partnerskapet er NAV kontorets øverste ledelse og består av NAV-direktør, rådmann i Halden kommune og NAV leder. Partnerskapet møtes to ganger årlig. Enheten er inndelt i tre avdelinger med avdelingsleder som har det daglige driftsansvaret for tildelt avdeling. Organisasjonsmodellen er i størst mulig grad tilpasset overordnet mål og disponeringsbrev fra staten, økonomiplan for kommunen og føringer fra Fylkesmannen. Organisasjonsmodellen ved NAV Halden har fokus på mer helhetlig arbeid med den enkelte bruker. Hovedfokuset er at ansatte jobber i team som gir hver enkelt breddekompetanse og på en bedre måte ivaretar helhetlig arbeid med den enkelte bruker. Publikumsmottak Publikumsmottaket er organisert i to team, familie og pensjonsteam og 14 A team. Det er i publikumsmottak tre personer som jobber spesielt i forhold til oppfølging av ungdom i alderen år. Oppfølgingsavdelingen Det er i henhold til justering av organisasjonsmodellen etablert to breddeteam hvor også SYFO er implementert. Her er brukere fordelt etter dato, men også etter bransje for de største bedriftene. Teamene koordineres av teamkoordinatorer. Stab/støtte avdeling Stab/støtte avdeling organiseres i to team. I denne avdelingen er alt det forvaltningsmessige rundt vedtak om økonomisk sosialhjelp samt post, arkiv, personaloppgaver og driftsrapportering på økonomi mm. Økonomisk rådgivning er en overgripende tjeneste som er organisert i Stab/støtte. Mål og hovedoppgaver Hovedprioriteringer i 2012 som skal bidra til resultater som videreføres i 2013 Arbeid først og økt kvalitet i brukeroppfølgingen Andelen brukere som går til arbeid skal øke. Den arbeidsrettede brukeroppfølgingen skal ha høy prioritet. Brukere som har vanskeligheter med å skaffe eller beholde arbeid skal prioriteres. For å sikre arbeid først, skal NAV-kontoret ha fokus på muligheter for arbeid fra første møte/kontakt med bruker, også i sykefraværsoppfølgingen. NAV-kontorene skal fortsatt ha et spesielt fokus på oppfølging av de politisk prioriterte målgrupper, som ungdom, langtidsledige, innvandrere og personer med nedsatt arbeidsevne. For 2013 skal jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne ha særskilt prioritet. Kvaliteten i sykefraværsoppfølging, behovs-, og arbeidsevnevurderinger samt aktivitetsplaner skal styrkes. Brukerne skal sikres bedre og mer effektiv oppfølging tilpasset Side 25 Side 127

128 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 den enkeltes behov for å beholde/komme i arbeid. I 2012 planlegges standard for arbeidsrettet brukeroppfølging innført i alle fylker, basert på erfaringer i tre pilotfylker. NAV-kontorene må følge utviklingen i arbeidsmarkedet, og ha beredskap for å møte eventuell økning i permittering og ledighet. Kontorene må også ha beredskap for å møte eventuell økt arbeidsinnvandring. God styring og kontroll med de rammestyrte virkemidlene. Fylkene skal sikre gjennomføring i henhold til tildelt aktivitetsramme og optimal utnyttelse av de økonomiske rammene. Handlingsplan mot fattigdom er rettet inn mot tre delmål: Å gi alle mulighet til å komme i arbeid Å gi alle barn og unge mulighet til å delta og utvikle seg Å bedre levekårene for de vanskeligst stilte Kommunen har viktige oppgaver innenfor alle disse tre delmålene. Hovedoppgaven for det kommunale tjenesteområdet i NAV i 2012 og videre i 2013 er å videreutvikle arbeidet på fattigdoms-området. Fattigdom er et sammensatt problem, både på samfunns- og individnivå. Ansvaret for å bekjempe fattigdom, er delt mellom flere sektorer og ulike forvaltningsnivåer. Kommunens innsats i samarbeid med andre aktører, som frivillige organisasjoner, er en viktig forutsetning for å lykkes i arbeidet med å bekjempe fattigdom. Kommunen har ansvar for å samordne tiltak overfor barn og unge når de står i fare for å bli kasteballer mellom flere instanser som deler ansvaret Side 26 Side 128

129 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Styringsindikatorer NAV Halden benytter målekort som er utarbeidet av staten, men som også inneholder kommunale indikatorer. Flere av disse styringsindikatorene er felles for kommunene i Østfold, og det rapporteres månedlig på resultat og gjennomføring av tiltak. Halden sammenligner seg ofte med resultatene fra de andre byene i Østfold. Følgende kommunale styringsindikatorer er lagt inn. Type indikator Samlet antall mottagere av økonomisk sosialhjelp Antall langtidsmottakere (over 26 uker) med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år Antall mottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt Andel KVP-deltakere som gikk over i arbeid eller utdanning Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram Saksbehandlingstid på økonomisk vedtak Forventet verdi/ antall/ Forventet verdi 2013 prosent (reduksjon fra 2012) (reduksjon fra 2012) (reduksjon fra 2012) (reduksjon fra 2012) %(endret mål fra 2012) 50 %(endret mål fra 2012) 2 uker (samme mål som 2012) Driftsrammer Budsjett Budsjett Regnskap NAV Nettolønn Driftsutgifter Driftsinntekter Sum NAV Det er en utfordring for driften av NAV kontoret at midler gitt i rammen for Kvalifiseringsprogrammet blir redusert. Det er et satsingsområde som skal føre til at flere langtidsmottagere av økonomisk sosialhjelp blir avklart i forhold til arbeid eller en varig ytelse. I statlig rammetilskudd tildeles Halden 9 millioner kroner. Av denne overføringen er 5 millioner kr tilbakeført i budsjettrammen til NAV Halden i I 2013 er det innvilget samme beløp som for 2012 i statlig rammetilskudd.. Dersom NAV Halden skal sikre god kvalitet i tjenestetilbudet til brukere som mottar sosialhjelp, er det viktig at muligheten til KVP er tilstede. Dersom enheten må redusere antall stillinger, vil dette medføre økt forbruk av sosialhjelp. Side 27 Side 129

130 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Reduksjonstiltak Nr. Tjeneste 1 Alle stønadsmottagere under 25 år skal avklares i forhold til «arbeid først». 2 Stønadsmottagere som har mottatt stønad mer enn 3 år, vurderes på Rett ytelse. 3 Justering av sosialhjelpssatsene som ikke har vært justert siden Fortsatt personer inn i KVP (kvalifiseringsprogrammet). 5 Igangsatt forvalting av personlig økonomi til personer med som har restanse på boutgifter, eller som trenger bistand for å mestre sin private økonomi. Tiltak Aktivitet fremfor passive stønader. Hindre rekruttering av nye stønadsmottagere på sosialhjelp. Tilgang på flere praksisplasser i bedrifter i Halden. Benytte statlige tiltaksmidler. Avklaringstiltak, arbeidsavklaringspenger. Varig statlig ytelse, eller aktivitet for å vurdere arbeidsevnen. Snu forvaltningsfokus til oppfølging og tiltak. Alle tilleggsytelser inkluderes i sosialhjelpssatsene personer i løpet av 2013 vil delta i KVP programmet. Kommunen tildeles 9 millioner kr i statlige overføringer. Frivillig forvaltning av brukernes økonomi opprettet. Antall restanser på strøm og boutgifter reduseres. Vil gi bedre økonomistyring for den enkelte. Antatt innsparing. Side 28 Side 130

131 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Konsekvensbeskrivelser av reduksjonstiltak Nr. Konsekvens ved gjennomføring 1. Forutsetningen for å nå dette tiltaket er en stabil arbeidsledighet og god tilgang på praksisplasser i kommunen og det private næringsliv. Flere arbeidsgivere må ta imot personer med innvandrer bakgrunn og ellers mennesker som har vanskeligheter med å skaffe seg arbeid. 2. Med økt fokus på denne gruppen vil det i perioder måtte lages lengre forvaltningsvedtak. Mangel på ansatte til oppfølging av krevende brukere. 3. Vil gi en reduksjon i antall vedtak, fra forvaltningsfokus til oppfølgingsfokus. Behov for kompetente ansatte til dette oppdraget. 4. Ressurser vil bli benyttet til oppfølging av brukere i dette programmet. Medfører økt behov for økonomirådgivning og forvaltning av personlig økonomi. Konsekvensen ved at NAV Halden kun får beholde 5 mil av statlige KVP midler, er at langtidsmottagere av økonomisk sosialhjelp ikke kommer i aktivitet. 5. Hindrer utkastelser og derigjennom restanser på strøm/ boutgifter. Side 29 Side 131

132 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Kommunalavdeling Undervisning og oppvekst Organisering Kommunalavdeling undervisning og oppvekst består av 13 grunnskoler, 7 kommunale barnehager, voksenopplæring og Pedagogisk Psykologisk tjeneste. I tillegg har kommunalavdelingen som barnehagemyndighet et ansvar for samordning, tilsyn og veiledning av 37 private barnehager. På kommunenivå er det i tillegg til kommunalsjef en skole og barnehagefaglig stab som på et overordnet nivå ser til at lover og forskrifter overholdes og at positiv utvikling av fagområdet skjer. Kommunalavdelingen har i tillegg tre veiledere som bistår barnehager og skoler med implementering og gjennomføring av kommunens satsingsområder. Halden kommune har i løpet av de siste årene gjennomført en betydelig oppgradering av skoler og barnehager. Med et stadig økende elevtall og større etterspørsel etter barnehageplasser, ser rådmannen for seg at dette vil være en nødvendig utvikling også i årene som kommer. Halden kommune har etter hvert opparbeidet et bredt tilbud til kommunens barn. Brekkerød barnehage, Tistedal skole og Strupe ungdomsskoler er alle enheter særskilt tilrettelagt for barn med multifunksjonshemminger. Skole og miljøsenteret for elever på ungdomstrinnet bidrar til et utvidet mangfold for den aldersgruppen. Haldens grunnskoler er organisert i nettverk, basert på hvilken ungdomsskole elevene rekrutteres til. Hvert nettverk (inkludert barnehagene) har en representant med i kommunalsjefens plangruppe. Dette sikrer involvering av og forankring i kommunens enheter. Mål og hovedoppgaver Kommunalavdelingens tjenester retter seg til barn under opplæringspliktig alder, barn i grunnskolen, samt voksne med et opplæringsbehov etter fylte 18 år. Drift i enheter baseres på gjeldene lov og avtaleverk. Barnehagenes innhold er videre regulert og basert på Rammeplan for barnehage. Skolenes virksomhet er i tillegg til lov og forskrift basert på gjeldende læreplan LK- 06, Kunnskapsløftet. Lokalt i Halden er det vedtatt en Skolepolitisk plattform, som klart angir målsettinger for innholdet i skolen. Halden kommunale kompetansesenter (tidligere Halden kommunale voksenopplæring) har i tillegg en utbredt kursvirksomhet rettet mot egen målgruppe, samt deler av befolkningen i og utenfor arbeidslivet. Kursvirksomheten er basert på prosjektmidler og er anerkjent i nasjonal målestokk. Kommunalavdeling undervisning og oppvekst har et særlig fokus på det helhetlige utdanningsløpet, og dette gjenspeiler seg i planer, rutiner, organisering og samarbeid mellom enhetene. Det er for tiden et særlig fokus på tidlig innsats, gode overganger mellom barnehage skole og mellom de ulike skoleslagene, samt kommunens utfordring når det gjelder utvikling av behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagene og spesialundervisning i skolene. Ordningen med leseveileder som skal se til at Haldens grunnskoler arbeider med leseinnlæring er vel etablert. I tillegg er det innført veileder knyttet til implementering av Side 30 Side 132

133 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 verktøyet LOV (læring og vurdering). Videre er det ansatt veileder i regning som skal ivareta implementeringen av en enhetlig praksis knyttet til økt læringsutbytte på området. Samtlige enhetsledere skal foreta skolevandring (ledelsesverktøy), som skal bidra til at praksis i det enkelte klasserom tydeliggjøres og utvikles til det beste for den enkelte elev. Organisering av innholdet i skolene, kompetanse hos ansatte, ledelse og sammenheng mellom innsatsfaktorer og resultater er også viktige momenter i denne sammenheng. Styringsindikatorer Type indikator Barnehage Grunnskole Forventet verdi/ antall/ prosent 2012 (Gruppe 13) Forventet verdi 2013 Andel elever i grunnskolen 9,7% ( 8,0) 9,3% som får spesialundervisning Andel timer til 20,0% ( 18,1) 19,5% spesialundervisning av antall lærertimer tot. Trivsel med lærerne 7.trinn 4,0 ( 4,1) 4,1 Trivsel med lærerne 10.trinn 4,0 (3,8) 4,1 Mobbing på skolen 7.trinn 1,4 ( 1,4) 1,3 Mobbing i skolen 10.trinn 1,3 ( 1,4) 1,2 Faglig veiledning 7.trinn 3,2 ( 3,4) 3,4 Faglig veiledning 10.trinn 3,1 (3,1) 3,2 Mestring 7.trinn 3,8 ( 3,9) 3,9 Mestring 10.trinn 3,8 (3,8) 3,9 Lesing 5.trinn nivå 2 og 3 74,3% 75,3 Lesing 8.trinn nivå 3,4 og 5 69,1% 70,1% Regning 5.trinn nivå 2 og 3 67,2% 68,2 Regning 8.trinn nivå 3,4 og 5 66,9% 67,9% Eksamensresultat skr.12 3,1(3,5) 3,5 Grunnskolepoeng 12 38,0( 40) 39 Overgang fra gr.skole til vgs 98,2%(96,5) 98,2 Voksenopplæring IMDI-test Side 31 Side 133

134 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Driftsrammer Budsjett Budsjett Regnskap Kommunalavdeling Undervisning & oppvekst Administrasjon Førskole Grunnskole Styrket tilbud til førskolebarn Voksenopplæring Spesialskoler Skolefritidstilbud Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Barneverntiltak i familien Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg Budsjett Budsjett Regnskap Kommunalavdeling Undervisning & oppvekst Nettolønn Driftsutgifter Driftsinntekter Sum Kommunalavdeling Undervisning & oppvekst Administrasjon (Funksjon 120) Administrasjonen i kommunalavdelingen består, i tillegg til kommunalsjefen, av en skole- og barnehagefaglig stab. I tråd med kommunale styringsverktøy skal administrasjonen sørge for en helhetlig skole- og barnehagedrift som bidrar til læring og utvikling for barn og unge i Halden kommune. Administrasjonen teller fire årsverk inklusive kommunalsjef. I tillegg er tre veiledere i 30 % stilling knyttet til administrasjonen. Veilederne bistår skolene i utviklingsarbeidet i forhold til våre satsningsområder LOV/ LeseLos og regning. Driftsrammene for funksjonen viderefører dagens drift. Førskole (Funksjon 201) og funksjon 221 førskolelokaler og skyss Funksjon 201 omfatter et barnehagetilbud totalt for barn (+150 nye hele plasser fra høsten 2013) og innebærer: Drift av 44 kommunale og private barnehager. For de 7 kommunale barnehager omfatter funksjon 201 det både lønns- og driftsutgifter. For private barnehager omfatter det drifts- og kapitaltilskudd til private barnehager jamfør forskrift om likeverdig behandling. Refusjon til private barnehager med hensyn til søskenmoderasjon. Foresatte som har barn i private barnehager skal omfattes av de samme moderasjonsordninger som er etablert ved de kommunale barnehager. Dette innebærer at refusjonskrav sendes Side 32 Side 134

135 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 månedlig til kommunen fra de enkelte barnehager. Foresatte skal kun faktureres for netto oppholdsbetaling. Kommunen er forpliktet til å dekke kostandene dersom barn bosatt i kommunen har barnehageplass i private barnehager i andre kommuner enn hjemkommunen. Vertskommunen sender refusjon for opphold basert på de nasjonale satsene jamfør forskrift. Rådmannens budsjettforslag viderefører dagens drift. I tillegg ligger det inne økte drifts- og kapitaltilskudd knyttet til opprettelsen av tre nye private barnehager med halvårsvirkning. Helårsvirkning av opprettelsen av to nye avdelinger i de kommunale barnehagene er også med i beregnede driftsutgifter. Funksjon 221 omfatter utgifter knyttet til de 7 kommunale barnehager og en privat barnehage som kommunen eier (Festningsgata barnehage) og er; Strømutgifter Kommunale avgifter Inventar og utstyr Vintervedlikehold Renhold / feiing Vedlikehold bygning Grunnskole (Funksjon 202) og Skolelokaler (Funksjon 222) Funksjon 202 grunnskole omfatter opplæringstilbud til ca barn i grunnskolealder i Halden kommune fordelt på 13 barneskoler, 3 ungdomsskoler og PPT samt driftsutgifter knyttet til dette. Satsningsområdene i grunnskolen er Lesing, regning, sosial kompetanse og digitale ferdigheter. Videre er metodikken LOV (læring og vurdering) innført. LOV er en metodikk som skal bidra til en bedre tilpasset opplæring. Den skal bidra til en økt bevissthet om læring og læringsmål, styrke elevmedvirkningen og bidra til en læringsfremmende leksepraksis. I budsjett 2013 er det lagt inn et kutt på assistenter og miljøarbeidere på ca 8,5 årsverk og et kutt på 6,0 lærerårsverk. Kuttet må tas av grunnbemanningen samt at det må lykkes å redusere antallet elever med vedtak om assistent/ miljøarbeidere og spesialundervisning med lærer. For å lykkes med dette kreves et stort fokus på tilpasset opplæring (LOV) slik at flere av de elevene som i dag mottar spesialundervisning kan få sin undervisning innenfor ordinære rammer. Refusjon syke/ fødselspenger er lagt på nivå tilsvarende prognose for 2012 noe som også tilsvarer budsjettet for inneværende år. Budsjettøkningen i driftsutgifter er knyttet opp mot prognosetall på ENØK. Budsjettet knyttet til ENØK for 2012 har vist seg å være vanskelige for enhetene å holde. Midler til undervisningsmateriell, inventar og utsyr og andre driftsutgifter er lagt på et minimum. Det er ikke satt av midler til vedlikehold av bygningsmassen. Styrket tilbud førskolebarn (Funksjon 211) Opplæringsloven 5-7 fastslår: Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgivning. Hjelpa kan knytast til barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som eige tiltak. Side 33 Side 135

136 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Dette er en individuell rett, hvilket innebærer at barn som ikke har begynt på skolen, og som oppfyller vilkåret i 5-7, har krav på dette. Dette gjelder uavhengig av om barnet går i kommunal eller privat barnehage, eller om barnet er hjemme. Det er PPT som vurderer om et barn oppfyller vilkåret i 5-7. Kommunen har ansvar for å fatte enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler, og det er kommunens plikt å iverksette tiltak og finansiere dem. Pr er det 30 barn under skolepliktig alder som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Av disse er det 2 barn som mottar hjelpen i hjemmet, mens det er 8 barn i kommunale barnehager og 20 barn i private barnehager. I tillegg har Halden kommune fattet vedtak om spesialpedagogisk hjelp til 3 barn som er fosterhjemsplassert i andre kommuner. I disse tilfellene gis det refusjon til den kommunen barnet er plassert i. Barnehageloven forplikter barnehagene til å gi et godt pedagogisk tilbud til alle barn, tilpasset deres funksjonsnivå. I mange tilfeller der et barn i barnehage har vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven 5-7, er det i tillegg behov for særskilt fysisk og/eller personalmessig tilrettelegging i barnehagen. Driftsrammene for funksjon styrket tilbud førskolebarn viderefører dagens drift. Refusjon sykepenger/fødselspenger er i tråd med prognoser for Det er beregnet noe lavere driftsutgifter for 2013 enn i Voksenopplæring (Funksjon 213) Halden kommunale kompetansesenter har i tillegg til sitt arbeid mot voksne i Halden med opplæringsbehov, en utbredt kursvirksomhet mot egne målgrupper. Store deler av denne driften finansieres av BKA-midler. I rådmannens budsjett for 2013 tas det sikte på å videreføre dagens drift. Spesialskoler (Funksjon 214) Skole- og miljøsenteret er en enhet som ivaretar elever med særskilt behov for tilpasning av skolehverdagen. 4-6 elever har daglig sin tilpassede skolehverdag på SMS. I rådmannens budsjettforslag legges det opp til å videreføre dagens drift. Skolefritidstilbud (Funksjon 215) Funksjon 215 omfatter et SFO tilbud til 713 barn pr og innebærer: Drift av skolefritidsordninger ved 10 barneskoler Lønns- og driftsutgifter knyttet til disse Særskilte lønnsutgifter knyttet til tiltak for barn med særskilte behov som har plass i SFO, både ved ordinære skoler og ved forsterket avdeling ved Tistedal skole. I rådmannens budsjettforslag tas det sikte på å videreføre dagens SFO-tilbud. Side 34 Side 136

137 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Førskolelokaler og skyss (Funksjon 221) Funksjon 221 omfatter utgifter knyttet til de 7 kommunale barnehager og en privat barnehage som kommunen eier (Festningsgata barnehage) og er; Strømutgifter Kommunale avgifter Inventar og utstyr Vintervedlikehold Renhold / feiing Vedlikehold bygning Skoleskyss (Funksjon 223) Utgiftene til skoleskyss er for elever som har rett til gratis skyss etter opplæringslovens 7 Skyss og innlosjering, og gjelder: - Elever på 1. årstrinn som har mer enn 2 km fra hjem til skole. - Elever på årstrinn som har mer enn 4 km fra hjem til skole. - Elever som, etter søknad er innvilget gratis skyss pga særleg farleg eller vanskeleg skoleveg, og som har kortere enn 2/4 km fra hjem til skole. - Elever som på grunn av funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, og som er innvilget dette etter søknad til Østfold fylkeskommune/østfold kollektivtrafikk på grunnlag av helseerklæring fra lege eller behandlende psykolog/psykiater. - Elever som har plass i skolefritidsordning, og som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har rett til skyss til og fra skolefritidsordningen i skoledagene. Rett til gratis skoleskyss gjelder bare for elever som går på sin nærskole. Unntak fra dette er elever som er anbefalt av for eksempel PP-tjenesten, og som får sitt skoletilbud ved en annen skole enn sin nærskole. Antall elever med rett til skoleskyss er beregnet å bli noe lavere skoleåret enn foregående skoleår. Reduksjonstiltak Nr. Tjeneste Tiltak Økonomisk effekt (1000 kr) 1. Barnehage Søskenmoderasjon i barnehagene tilpasses statens minstekrav med virkning fra februar Grunnskole Reduksjon i årsverk assistenter og miljøarbeidere. 3. Grunnskole Reduksjon i lærerårsverk Grunnskole/Barnehage Kutt i midler til lek- og -135 sysselsettingsmateriell, 5. Grunnskole/barnehage Kutt i midler til ekskursjoner -100 Side 35 Side 137

138 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag Grunnskole Kutt i midler til skolebibliotek Grunnskole/ barnehage Kutt i midler til kontormateriell Grunnskole/ barnehage Generell reduksjon -700 Sum reduksjonstiltak i kroner: Sum reduksjonstiltak i årsverk: -15,0 halvårseffekt Konsekvensbeskrivelser av reduksjonstiltak Nr. Konsekvens ved gjennomføring 1. Søskenmoderasjon i barnehagene tilpasses statens minstekrav Søskenmoderasjon endres fra 40 % for barn nr. 2 til 30 % for barn nr. 2 jfr. 3 første ledd. Moderasjonen skal gjelde søsken som bor fast sammen. Hel plass 80 % plass 4 dager pr. uke 60 % plass 3 dager pr. uke 50 % plass 2/3 dager pr. uke 40 % plass 2 dager pr. uke Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere. Det gis lik søskenmoderasjon både i kommunale og private barnehager jfr. Forskrifter til Lov om barnehager. Søskenmoderasjon gis til yngste barn. Det betales for opphold i 11 måneder. Det betales ikke for juli måned. 2. Reduksjon i årsverk assistenter og miljøarbeidere. Rådmannen vil videreføre tiltak fra 2012 med å redusere antall assistenter og miljøarbeidere i skolen. Halden har et større antall assistenter og miljøarbeider pr elev enn kommuner vi kan sammenligne oss med og landet for øvrig. Assistenter og miljøarbeidere er i hovedsak knyttet opp mot grupper av elever og enkeltelever med særskilte behov. En reduksjon vil derfor måtte medføre endret praksis knyttet til organisering og bruk av personalet slik at elevenes behov blir ivaretatt. 3. Reduksjon i lærerårsverk. En reduksjon i lærerårsverk vil medføre reduksjon i lærertettheten i grunnskolen. En følge av dette vil være at det vil være vanskeligere å imøtekomme kravet om tilpasset opplæring og tidlig innsats i skolen. I Halden skolens satsning på helhet- og sammenheng og arbeidet med LOV/LeseLos og regning er tilpasset opplæring et nøkkelelement. Målet er at dette skal redusere spesialundervisningen på sikt. Tiltaket kan få negative konsekvenser for dette arbeidet. Sammenlignet med lærertettheten i andre kommuner i Østfold er det bare Fredrikstad som har en høyere andel elever pr lærer enn det som er tilfelle i Halden. 4. Kutt i midler til lek- og sysselsettingsmateriell. Barnehager og skoler har hvert år noen midler til lek- og sysselsettingsmateriell. Midlene Side 36 Side 138

139 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 bidrar til at barn og unge får utfolde seg i lek og aktivitet i barnehager og skoler. Midlene er viktige faktorer for å opprettholde fysisk aktivitet i skoler og barnehager. 5. Kutt i midler til ekskursjoner. Ett kutt i midler til ekskursjoner vil medføre at det i praksis ikke vil være mulig for enhetene å delta i arrangementer i skolens regi utenfor skolen eller i skolens nærområde. 6. Kutt i midler til bøker skolebibliotek Halden skolen har lesing som et fokusområde. Et kutt her vil medføre at tilgangen på oppdatert fag- og skjønnlitteratur blir sterkt redusert. 7. Kutt i driftsmidler kontormateriell/rekvisita. Et kutt gir trangere rammer for merkantil drift i enhetene. I ytterste konsekvens vil det kunne medføre at nødvendige innkjøp belastes andre driftsarter. Side 37 Side 139

140 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Kommunalavdeling helse og omsorg Organisering Kommunalavdelingen er ledet av kommunalsjef helse og omsorg. Kommunalsjefen har i sin stab 2 årsverk. Kommunalsjefen har 3 enheter/ områder innenfor kommunalavdelingen som forestår tjenesteproduksjonen mot brukere samt en avdeling Koordinerende område. Kommunalavdeling helse og omsorg er organisert i følgende enheter/ områder. Enhet Sykehjem Enheten består av Halden Sykehjem, Iddebo Sykehjem, Solheim Senter, Karrestad Sykehjem og Karrestad Eldresenter. Utover å gi et tilbud til pasienter med et sykehjems behov har sykehjemmene definerte plasser til behandling av alvorlig syke og døende, og korttidsplasser. I 2012 er det innarbeidet drift av intermediære plasser. Enheten har 40 årsverk. Enhet hjemmebaserte tjenester. Enheten er delt inn i 3 områder, ambulerende hjemmebaserte tjenester, samlokaliserte boliger og omsorgsboliger. Enheten har tjenester som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanseordninger, personlige assistanseordninger, tilbud til pasienter med demens, boliger til eldre og yngre funksjonshemmede og trygdeboliger. Enheten har 43 årsverk. Enhet Basistjenester Enheten består av kommunelegekontoret, helsestasjonsvirksomhet, psykiatritjenester, barnevern, ettermiddagshjem. Støttekontaktsenter, svangerskap/familieplanlegging, forsterket helsestasjon, aktivitetssenter, ambulerende team psykiatri, miljøarbeidere i skolen, helsekontor, fengselshelsetjenesten, bolig for mindreårige flyktninger og legevakt. Enheten gir også tilbud innen fysioterapi, ergoterapi, rehabilitering, dagtilbud til funksjonshemmede og demente og utlån av hjelpemidler. Enheten forvalter alle driftsavtaler med privatpraktiserende fastleger og fysioterapeuter. Enheten har 188,69 årsverk. Koordinerende område, fag/forvaltning. Er en forvaltningsavdeling med delegert myndighet fra kommunalsjef. Området mottar alle søknader på tjenester i helse- og omsorg, registrerer dette inn i fagprogrammet og fatter vedtak på tjenester med bakgrunn av kartlegging og vurdering. Ansvaret for pasientkoordinering overfor sykehuset, sykehjem og hjemmebaserte tjenester ivaretas her. Enheten har ansvar for støttekontaktordningen, kontakt med avlastnings steder og opplæring. Fagkonsulenter for funksjonshemmede er organisert under denne enheten. Koordinerende fellestjeneste forvalter Husbankens bostøtte og Husbankens låne- og tilskuddsordninger, kommunalt og statlig driftstilskudd til Eva krisesenter, drift av kommunale leasing biler og kommunalt driftstilskudd til Halden ASVO. I et samarbeid med Husbanken leder området arbeidet med å utvikle et boligsosialt utviklingsprogram. Enheten har 15,43 årsverk. Side 38 Side 140

141 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Mål og hovedoppgaver Kommunalavdelingens målsetting for driften er: 1.Forhold i lokalsamfunnet: I Halden skal forholdene i lokalsamfunnet være slik at den enkelte kan klare seg selv, holde seg frisk og unngå skader så langt som mulig. Barn og unge skal sikres et trygt og godt oppvekstmiljø Den enkelte innbygger skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse og kunne bidra til fellesskapets beste ved deltagelse, likestilling og brukermedvirkning. Dette vil gi høyest mulig livskvalitet og opplevelse av mestring i hverdagen for den enkelte. 2.Forhold i tjenesten: I Halden skal helse- og omsorgstjenesten være et enhetlig og samordnet tilbud til enkeltmennesker som har behov for og rett til bistand. Tjenestene skal i størst mulig grad være rettet mot forebyggende og helsefremmende tiltak og kjennetegnes av sikkerhet, kontinuitet, god ressursutnyttelse, tilgjengelighet og rettferdig fordeling. Tjenestene skal være virkningsfulle og involvere brukerne og gi dem innflytelse. Ovennevnte mål og hovedoppgaver står fast. En svakere økonomisk periode som vi vil oppleve i perioden , vil medføre at det vil gå lengre tid å gjennomføre de ønskede handlinger og tiltak. En bevisst prioritering og riktig av bruk av midler er med det enda viktigere. Styringsindikatorer Kommunalavdelingen legger opp til at det fra og med 2013 skal benyttes styringsindikatorer innenfor tjenesten i langt større grad enn tidligere. Styringsindikatorer er hentet fra Gerica, et pasientadministrativt system. I tillegg vil det hentes ut styringsindikatorer fra plassadministrasjonssystemet som brukes av institusjoner og omsorgsboliger. Følgende styringsindikatorer er satt i fokus for 2013 og utarbeides på avdelingsnivå: - Tjenestemottakere fordelt etter bistandsbehov - Tjenester fordelt etter mottakerens bistandsbehov - Tjenestemottakere med tildelte timer pr. uke etter bistandsbehov - Tildelte timer pr. uke gruppert etter bistandsbehov - Bruk av tidsbegrenset opphold og avlastningsopphold i institusjon/bolig etter type opphold i periode - Fordeling av verdier på bistandsvariablene Disse styringsindikatorene vil på en mer systematisk måte enn nåværende indikatorer gi en presis beskrivelse av aktivitetsnivået ute i tjenestene. Styringsindikatorene vil bl.a. brukes inn i økonomirapporteringen både for å beskrive aktivitetsnivåene men også som et hjelpemiddel for tidligere å kunne iverksette tiltak for å korrigere for kostnadsøkninger. Side 39 Side 141

142 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Aktivitetsindikatorer Indikatorer under viser aktivitetsnivået innen de ulike tjenesteområdene. Indikator Hjemmebaserte tjenester Antall vedtak Antall brukere Sykehjem Dekningsgrad (ant. plasser i forhold 12, ,5 12,5 til antall eldre over 80 år) Antall plasser Barnevern Antall bekymringsmeldinger Antall barn plassert utenfor hjemmet Antall barn på tiltak totalt Forebyggende tjenester legevakten Antall konsultasjoner Antall telefonkonsultasjoner Koordinerende enhet fag/støtte Avlastning Støttekontakter Driftsrammer Budsjett Budsjett Regnskap Kommunalavdeling Helse og omsorg Administrasjon Forvaltninger i eiendomsforvaltningen Førskole Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste Annet forebyggende helsearbeid Aktivisering og servicetjeneste overfor eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling, re-/habilitering Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Pleie, omsorg, hjelp, og re-/habilitering i institusjon Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende Medfinansiering somatiske tjenester Institusjonslokaler Kommunalt disponerte boliger Side 40 Side 142

143 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Kommunale sysselsettingstiltak Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Budsjett Budsjett Regnskap Kommunalavdeling Helse og omsorg Nettolønn Driftsutgifter Driftsinntekter Sum Kommunalavdeling Helse og omsorg Funksjon 253/261 Institusjonstjeneste og lokaler Tjenesten har 188 plasser. 40 av disse plassene er definert som korttidsplasser. Disse er p.t. lokalisert til Halden Sykehjem 2. avd. og korttidsavdelingen ved Iddebo Sykehjem. Videre er 61 plasser definert som demensplasser ved Solheim Senter og Karrestad Sykehjem. Det er imidlertid også andre sykehjemsavdelinger som har pasienter med en demensdiagnose. I 2012 åpnes 4 intermediærplasser ved Halden Sykehjem, 2 avd. Dette antallet vil bli forsøkt økt til 7-8 plasser i 2013 innenfor samme økonomiske ramme. Mot 2014 er intensjonen å øke antall senger til plasser. Dette vil imidlertid måtte henge sammen med utviklingen av antall omsorgsboliger og tjenestenivået i disse. Antallet intermediærplasser vil imidlertid variere i forhold til det faktiske behov ved at det planlegges en variabel bruk av korttidsplasser og intermediære plasser. Erfaringer fra den første driftsfasen av de intermediære plassene vil måtte evalueres for å sikre en effektiv drift. Intermediærsatsningen er finansiert med øremerkede tilskudd. For 2013 utgjør det 7 mkr. Intermediærplassene reduserer handlingsrommet for øvrige innleggelser. Dette medfører at det i perioder vil kunne bli aktuelt i benytte dobbeltrom ved noen avdelinger. Dobbeltrom kanaliseres mot de rom som er avsatt til korttidsopphold. Bruk av dobbeltrom blir slikt sett en beredskapsplan ved prekært behov. Rådmannen legger ikke opp til en reduksjon i institusjonsplasser, og er klar på at det nivået Halden kommune har er nødvendig, gitt den vedtatte omsorgstrappa innenfor heldøgnsomsorg, der omsorgsboliger spiller en meget viktig rolle. Gjennom det foreslåtte tiltaket «Effektivisering av pleie og omsorgstjenester» vil fokuset være å bruke like mye ressurser som sammenlignbare kommuner på institusjonstjeneste. Det er alltid heftet en viss usikkerhet rundt slike effektiviseringsprosesser, parallelt viser KOSTRA-dataene at kommuner driver billigere enn oss innenfor heldøgnsomsorg. Side 41 Side 143

144 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Funksjon 254/265 - Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende/kommunale boliger Omsorgsboliger I Halden kommune er det 277 omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Gjennom prosjektet omsorgstrappa er omsorgsboliger definert som den mest hensiktsmessige arenaen for kommunen å yte pleie og omsorgstjenester på. Dette er også bakgrunnen for de prioriteringer som er gjort i Halden siden midten av 1990-tallet. Denne strategien videreføres i Boligsosial handlingsplan. Omsorgsboligene må derfor i større grad ta i mot tyngre brukere, dvs. brukere med et større medisinskfaglig behov av lege- og sykepleiefaglige tjenester. Dette for å løse utfordringene i en samlet omsorgstrapp, som bl.a. er påvirket av sykehusenes nye rolle. Planleggingen av nye omsorgsboliger i tråd med føringer i boligsosial handlingsplan blir et viktig arbeid i denne retningen, og en forutsetning for at logistikken innenfor institusjonsdrift skal fungere. Det haster med å komme i gang med bygging av nye boliger. Like viktig er det å videreføre arbeidet i fht spesielt omsorgsboligenes innhold som nå er igangsatt. I 2013 må det settes et ytterligere fokus på en sikker og effektiv bruk av personalressursene innenfor tjenesten. Volumet på 277 boliger må videreføres i 2013 og økes i 2014 og videre fremover. Det vil være viktig å holde en riktig, kompetent og tilstrekkelig bemanning i omsorgsboligene for å dekke ekstraordinære behov med støtte fra ambulerende hjemmetjeneste. Omsorgsboligene som område har vært gjennom flere effektiviseringsprosesser, senest gjennom Halden 2012-prosjektet. Mye er gjort, men fremdeles viser KOSTRA-data at det bør være potensiale for ytterligere effektivisering og kvalitetsreduksjoner. Ambulerende hjemmebaserte Ambulerende hjemmetjenester står overfor utfordringer i 2013 med bakgrunn i samhandlingsreformen. En ekstra utfordring vil det være at ingen nye omsorgsboliger står ferdig til drift i Ambulerende tjenestene spiller en avgjørende rolle i fht å bruke ressurser på tvers innenfor de fire store pleie- og omsorgsområdene; institusjon, samlokaliserte boliger, omsorgsboliger og den ambulerende hjemmetjenesten. I tillegg vil ressurspoolen spille en avgjørende rolle. Samlokaliserte boliger Samlokaliserte boliger vokser i omfang hvert år. Det er nå 17 boliger som er organisert i 10 avdelinger innenfor dette segmentet. Totalt er det 79 brukere som ved inngangen til 2013 vil være 83. Utover dette betjener personell i boliger et antall brukere i boligens nære omkrets. Nye boliger opprettes årlig. Dette er en driftsutfordring for kommunalavdelingen da en slik utvikling over tid ikke er bærekraftig. Boligene ligger for spredt til at ressursene kan utnyttes Side 42 Side 144

145 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 optimalt. Kommunalavdelingen vil iverksette et arbeide ved å legge strategier for hvordan denne utfordringen kan møtes. Boligsosial handlingsplan er et virkemiddel her. Samlokaliserte boliger innenfor funksjon 254 er budsjettert med 125 mkr i brutto utgifter. Flere av brukerne er såkalte ressurskrevende brukere, og det er budsjettert med en refusjon fra staten på 50 mkr. Det er av vesentlig betydning at dette området blir gjennomgått i forhold til en samlet effektiv utnyttelse av ressursene. Innenfor hele funksjon 254 må det settes et ytterligere fokus på bemanningsplan i forhold til oppgaveløsning på hvert enkelt sted, og sikre en minimumsbemanning i forhold til dette. Så må det aldri være tvil om at brukere skal få de nødvendige tjenester når de har behov for det. Innenfor funksjon 253 er det nødvendig å søke kompetanse og erfaringer i forhold til de økonomiske utfordringene gjennom en systematisk prosess der en sammenlikner seg med andre kommuner innenfor områdene. Kompetanseheving må ha fokus i budsjettåret. Totalt sett er det derfor avsatt noe mer kompetansemidler i 2013, enn det området har brukt i Kommunalavdelingen har utarbeidet en strategisk kompetanseplan som inneholder tiltak for å møte forventet kompetansebehov. Funksjon 232/233/201- Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste/ Annet forebyggende helsearbeid/førskole Tjenester innenfor dette området spiller en viktig rolle i fht tidlig innsats. Gjennom å avdekke behov for tidlig innsats, reduseres kostnader og brukeres behov på sikt. Tjenester innenfor dette området er viktige for å hindre en fremtidig utgiftsvekst innenfor barnevern, tilrettelagt undervisning og rus/psykiatri. Innenfor området foreslår rådmannen enkelte reduksjoner gjennom å holde stillinger vakante også i 2013, samt stille krav til resultater fra virksomheten i Familiens Hus. Som følge av samlokalisering fra februar 2013 bør forholdene ligge til rette for dette. Hovedutvalg for helse og omsorg vedtok tidligere i høst å skjerme forebyggende arbeid i budsjettet for Rådmannen har forsøkt å etterkomme dette. Slik situasjon Halden kommune er vil det være viktig å se helhetlig på midler avsatt til forebygging, og samtidig foreta en klarer prioritering av hvilke aktiviter som skal gjennomføres, med tilhørende konkrete og klare målsettinger. Arbeidet med en folkehelseplan avsluttes i Planarbeidet er en konsekvens av den nye folkehelseloven som stiller klare krav til kommunens forebyggende arbeid. Planen er en tverrsektoriell plan da forebygging etter den nye loven er et ansvarsområde tilhørende alle kommunalavdelingene. Det er ikke avsatt spesielle midler til gjennomføring av egen Folkehelse-tiltak i 2013 i påvente av planen. Side 43 Side 145

146 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Funksjon Aktivisering og servicetjeneste overfor eldre og funksjonshemmede Innenfor dette tjenesteområdet ligger flere dagsentertjenester med følgende antall brukere i løpet av en uke: - Dagsentertjenester for funksjonshemmede Antall brukere: 89 I tillegg er 5 brukere som hospiterer - Dagsenter for demente Antall brukere: 20 - Dagsenter for personer med psykiske lidelser Antall brukere: 150 I tillegg til dagsenterdriften gis et tilskudd til kafèdrift ved Busterudgata eldresenter. Situasjonen innenfor Båstadlund-systemet (dagsenter for funksjonshemmede) er vanskelig. Virksomheten er delt på flere steder med stor geografisk spredning. Et nytt bygg på tomten ved gamle Båstadlund skole skulle løse denne situasjonen. Virksomheten har ventet i flere år på nytt bygg, og nødvendig rehabilitering av gamle bygg har vært utsatt på grunn av det. Nå ser det ut til at driften på tre steder må opprettholdes i ytterligere år, og det må foretas investeringer for å utbedre eksisterende bygg. Rådmannen foreslår en investering på 2 mkr. knyttet til akutt utbedring av eksisterende lokaler ved BRA-veien, Asak Skole og Båstadlund. Dette er et estimat og det ikke har vært tid til å vurdere dette nøye. Funksjon Diagnose, behandling, re-/habilitering Innenfor denne tjenestefunksjonen finnes legevaktstjenesten, Fysio- og ergoterapitjenesten, psykiatriteam og ambulerende team, utgifter ved korttidslager og tilskuddet til privatpraktiserende leger og fysioterapeuter. Rådmannen har ikke funnet plass til en økning av fysio- og ergoterapitjenesten, selv om dette ville vært riktig og viktig i fht forebygging, samhandlingsreformen og dermed utsette behovet for økte tjenester. Nivået fra 2012 foreslås videreført. I 2013 videreføres et nivå med 7,5 årsverk og en turnuskandidat innen tjenesten fysioterapi. Målgruppen er funksjonshemmede, barn på helsestasjon, hjemmeboende voksne og beboere i kommunale institusjoner. Det er 5 årsverk ergoterapeuter hvor målgruppen er innbyggere i alle aldre. Tjenesten dekker også omsorgsboliger og institusjon. Det er fysioterapeuter med driftstilskudd. Legevakten er videreført med ressurser fra Legevakten må imidlertid gjennomgås i forhold til forventninger og krav som kommer som følge av samhandlingsreformen, bl.a. intermediærplasser og ikke minst en bakvaktsordning i forhold til utrykning av ambulansetjenesten. Det vil utredes opprettelse av 24 timers observasjons plasser ved legevakten. Dette for å sikre rett pasient på rett sted når situasjonen oppstår ute i driften. Innen funksjonen ligger vedtaksbaserte ambulerende tjenester til vel 50 brukere med rus og psykisk lidelse. Tjenesten har ansvar for oppfølgingen av 8 boliger på Nedre Hola. Ambulerende team trygger også hjemmebaserte tjenester der de er inne hos disse brukerne. Funksjon 244/251/252 Barnevernstjeneste og tiltak i og utenfor familien Antall meldinger og undersøkelser i 2013 prognostiseres på samme nivå som i Imidlertid ser en at det iverksettes flere tiltak, og tiltak utenfor hjemmet øker mer enn tiltak i hjemmet. Side 44 Side 146

147 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Nivået innenfor tjenesteområdet videreføres fra 2012 til En miljøterapeut stilling som har vært vakant i 2012 vurderes videreført slik i Utfordringen innenfor området vil være å frigjøre ressurser til mer forbyggende arbeid. Dette er av vesentlig karakter å få til, slik at en får bukt med de stadig økende utgifter til plasseringer. Funksjon Administrasjon Innenfor tjenesten ligger kommunalsjefen, kommunalsjefens stab og administrasjon av institusjoner og hjemmebaserte tjenester, samt ledelse av koordinerende fellestjenester. Funksjon Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Herunder ligger kommunes støtte til Eva Krisesenter og husleie til kontorer for koordinerende fellestjenester. Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer Vedtaksbaserte tjenester til rusbrukere, inklusive LAR-klienter. Egen funksjon som koordinator i forhold til innsatte (0,5 årsverk som fengselskoordinator). Forvalter lovens paragrafer om tvangshandling av bl.a. gravide rusbrukere. Det forventes økt overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten allerede i 2013 med bakgrunn i samhandlingsreformen. Funksjon Medfinansiering somatiske tjenester Dette området er i sin helhet utgifter forbundet med innleggelser og opphold på sykehus, primært Sykehuset Østfold. Kommunen belastes for forbruket av somatiske spesialisthelsetjenester. Omfanget av dette forbruket bestemmes av hvilke tiltak kommunen selv bygger opp for å redusere dette forbruket. Intermediær drift, frisklivssentral er tiltak som vil påvirke dette forbruket. Øvrig fokus på det forebyggende området, definering av risiko områder og nærmere samhandling med fastlegene vil også kunne påvirke denne kostnaden. Driftsendringer Mye av driftsendringer innenfor tjenesten dreier seg om de konsekvenser samhandlingsreformen påfører Halden kommune. Nedenfor gis en kort beskrivelse av ulike elementer i denne. Helsehus for Halden og Aremark Halden Sykehjem har fra endret navn til Helsehus for Halden og Aremark. Dette i tråd med beslutningen om å legge tiltak knyttet til samhandlingsreformen, folkehelseloven inn under en organisatorisk overbygning. Helsehuset vil nå inneholde en intermediær drift, korttidsavdeling, sykehjemsavdeling, palliativ- og rehabiliteringsavdeling, ergoterapi, fysioterapi, tjenester overfor gruppen rus/psykiatri. I tillegg kommer legevakt og laboratorieog røntgentjenester. Områdene endrer ikke organisatorisk plassering som en konsekvens av dette. Side 45 Side 147

148 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Plasser Samhandlingsreformen trådde i kraft fra Sykehuspasientene får en raskere behandling og en tidligere utskrivning til kommunen. Dette medfører en merkbar forverring av logistikken i det mange kommer fra hjemmet til en av korttidsplassene i påvente av langtidsopphold eller annet omsorgsboligtilbud. Flere pasienter som innlegges har ingen tjenester fra før og er således helt ukjente for kommunen. Ofte har disse pasientene komplekse problemstillinger. Sirkulasjonstakten av pasienter/brukere er økende i Halden kommune og må også antas og øke i Det en stor andel brukere som nå strømmer gjennom systemet. Det gjelder også yngre brukere. Da det til en hver tid er nye brukere å gjøre seg kjent med og tilrettelegge tilbud for, medfører dette økende trykk på drift i tillegg til mer administrasjon med kartlegging og saksbehandling. Ikke minst medfører dette et økt trykk på tilgjengelige plasser internt i kommunen. Pasient tilstrømningen tilbake til kommunen har siden samhandlingsreformen startet viste et økende antall tilbake med behov av tjeneste i form av hjelp i hjemmet, korttidsopphold av medisinske grunner eller rehabiliteringsbehov. Innen området rus/psykiatri registreres også en økt utskrivningstakt. Dette vurderes som en konsekvens av færre behandlingssenger i helseforetaket og signaler om fra statlige myndigheter at dette området også skal innlemmes i sandlingsreformen med de samme retningslinjer som innenfor det somatiske området. Fremdriften her er ikke beskrevet fra statlig hold. Situasjonen innebærer som en konsekvens korrigering av kompetansen. Vedtatt strategisk kompetanseplan med kompetansekartlegging har vist seg være et godt verktøy i denne sammenhengen, Kommunalavdelingen har for 2013 lagt inn midler i budsjettet for å møte dette behovet. Rehabiliterings plan Rehabilitering er et fokusområde innen samhandlingsreformen. Det er igangsatt et arbeide med å definere fremtidig ansvars og arbeidsfordeling mellom helseforetak og kommunen. Dette skjer på regionalt plan. Med bakgrunn i dette vil kommunalavdelingen i 2013 ferdigstille en plan som hensyntar denne arbeidsfordeling og det ansvar kommunen har innen dette område. Frisklivssentral Kommunalavdelingen skal starte opp et arbeide med å etablere en frisklivssentral. Grunnlaget er statlige føringer og prioriteringer gjennom folkehelseloven og statlige insitamenter til kommunene om etablering av dette tiltaket. Tiltaket er et lavterskeltilbud med et forebyggende fokus. Det vurderes at tiltak som «trim på resept», tiltak mot overvekt, røykestopp osv. er tiltak i denne sentralen. Forutsetningsvis skal denne driften skje i et nært samarbeide med fastlegene og frivillige lag og foreninger. Side 46 Side 148

149 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Rus/psykiatri Helse- og omsorgsdepartementet signaliserer at dette området også skal inn på de samme premisser som det somatiske området i samhandlingsreformen. Det er dog ikke beskrevet noen fremdriftsplan. Det vil være naturlig at kommunen starter opp en planlegging for å være forberedt på nye oppgaver innenfor området. Reduksjonstiltak Nr. Tjeneste Tiltak Økonomisk effekt (tall i 1000 kr) 1. Effektivisering av drift innen pleie og Kom. Avdeling omsorgstjenestene 2. Kom. Avdeling Effektivisering av administrative rutiner Kom. Avdeling Bruk av ressurser på tvers av enheter Koordinerende Reduksjon av vikarkostnader Basistjenester Vakante stillinger rus/psykiatri 1,6 årsverk Basistjenester Vakant stilling kontaktsenter Basistjenester Familiens Hus Sum reduksjonstiltak i kroner Konsekvensbeskrivelser av reduksjonstiltak Nr. Konsekvens ved gjennomføring 1. Halden kommune har høyere driftskostnader enn sammenlignbare kommuner innenfor pleie og omsorgstjenestene. Kommunalavdelingen har på denne bakgrunnen igangsatt et arbeid med å sammenligne tjenestene innen pleie og omsorg mot andre kommuner. Arbeidet innebærer med bakgrunn i KOSTRA tall å definere ut områder hvor Halden kommune har en annen kostnad på sin tjenesteutøvelse for deretter søke å korrigere driften i samsvar med disse funn. Dette er en noe annen vinkling og mer dyptgående gjennomgang av tjenestene enn det arbeidet som lå i Prosjekt Halden Det vurderes at følgende områder bør ha et fokus: - Bemanningsnivå. Det bør vurderes om bemanningen til enhver tid er i samsvar med de oppgaver som skal utføres. Kan arbeidet organiseres på en smartere måte? Kan ny teknologi benyttes? - Vedtaksfastsettelse. Kommunalavdelingen setter vedtak på et stort antall tjenester. Vedtaksteamet har en sentral rolle i dette arbeidet som sikrer en ensartet praksis i hele kommunen. Evalueringer viser at kommunen ligger på et lavt nivå mht. tjenesteomfanget. Sammenlignet med andre kommuner bør vurderes om kommunen har ytelser som andre kommuner ikke har. Hva er kommunens tjenestenivå sammenlignet med andre kommuner som etter KOSTRA tallene har lavere kostnader på sine tjenester? Hva har sin årsak i lokal tjenesteprofil, hva har sin grunn i organiseringen av tjenestene og hva har sin årsak i hvilke tjenester som ytes? Side 47 Side 149

150 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag Kvalitet. Med bakgrunn i KOSTRA tallene kan det stilles spørsmålstegn ved om kommunen har en for høy kvalitet på sine tjenester i forhold til inntektsgrunnlaget. - Tjenesteutøvelse. Kan denne organiseres på en annen måte. Er det tjenester som kan sentraliseres, jfr. utføre alle sårskift sentralt. - Kompetanse. Hvordan brukes kompetansen i kommunalavdelingen. Benytter kommunen til enhver tid den rette kompetansen på rett sted. Kan kompetansen benyttes mer på tvers av enhetene. Hvordan benytter andre kommuner sin kompetanse. - Omsorgslønn. Kommunalavdelingen utøver noen tjenester som for eksempel omsorgslønn, kan denne tjenesten benyttes i større omfang som tiltak for å redusere andre tjenester. - Bistand og opplæring. Dette vedtaket skal vurderes innen samlokaliserte boliger med tanke på videreføring evt. omgjøres til et tiltak som beskriver omfanget av pleie og omsorg. Tiltaket vil således redusere omfanget av de tjenester som ytes. - Evaluering av de forebyggende tjenestene med fokus på hvordan disse utøves i dag, hvilke effekter vi får ut av tiltakene, alternativ organisering og bruk av ressursene med målsetting om større kostnadseffekter. Effektivisering av tjenestene gjennom personalreduksjoner. I tillegg innebærer arbeidet en gjennomgang av tjenestene innen enhet basistjenester hvor det forebyggende arbeidet i vesentlig grad er budsjettert. Det vil vurderes hvordan kommunen har bygget opp de forebyggende tiltakene i dag og hvilke effekter vi får ut av disse med målsetting om en effektiv og rasjonell utnyttelse av ressursene. 2. Effektivisering av administrative rutiner frigjør ledertid. Frigjort ledertid innebærer at leder kan benytte tiden til å administrere bedre sitt ansvar. Dette kan medføre reduserte kostnader i form av innleie av personale eller andre reduksjoner i driften. Tiltaket medfører en gjennomgang av intern rutiner i kommunalavdelingen og mellom kommunalavdelingen og støttefunksjoner. 3. Arbeidsbelastningen i de ulike deler av kommunalavdelingen er forskjellig. Ved en bedre samordning av ressursene på tvers av enhetene kan forbruket reduseres. 4. Tiltaket medfører at innleie av vikarer ved kurs, interne og eksterne kurs, reduseres sett i forhold til det som hadde vært ønskelig. Sett opp mot samhandlingsreformens utfordringer mht. behovet for økt kompetanse er dette ikke et optimalt tiltak i Økonomiske utfordringer i 2013 veier tyngst og nødvendiggjør iverksettelse av et slikt tiltak. I forhold til de kompetanseutfordringer samhandlingsreformene gir ute i drift er realiteten et behov for forsterket innsats på dette området. Side 48 Side 150

151 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag Stillingene har vært holdt vakante i 2012, videreføres i Tiltaket innebærer økt arbeidsbelastning på øvrige deler av tjenesten 6. Videreføring av et tiltak fra 2012 over i budsjettet for En miljøarbeiderstilling holdes vakant. Tiltaket medfører at oppgaver overføres til saksbehandler som igjen påvirker muligheten til å overholde saksbehandlingsfrister. 7. PPT, Barnevernet og helsøstertjenesten samlokaliseres i Familiens Hus februar Målsettingen med denne samlokalisering er å utøve kvalitativt bedre og samordnende tiltak og tjenester til målgruppen. Med dette utgangspunktet forventes at kostnader knyttet til tiltak og tjenester overfor denne gruppen skal kunne reduseres. Side 49 Side 151

152 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Kommunalavdeling Teknisk og kultur Teknisk Organisering Sektoren blir ledet av kommunalsjef Teknisk & kultur. Administrasjonen er saksbehandler for Hovedutvalg for teknisk drift & byggesak, Hovedutvalg for Plan, miljø & landbruk samt Havneutvalget. Enheten har ansvar for gjennomføring av politiske vedtak og utarbeidelse av områdets planverk. Sektoren har følgende enheter: Teknisk forvaltning Teknisk drift Plan, byggesak & Geo-data Brann & feiervesen Miljø & landbruk Mål og hovedoppgaver Teknisk forvaltning Utarbeide hovedplan VA og iverksette tiltak i henhold til denne Vedlikehold av bygningsmasse Planlegge og gjennomføre større investeringsprosjekter Kjøp og salg av eiendommer Byggherre ved kommunens byggeprosjekter Teknisk drift Rense avløpsvann i henhold til rensekrav Produsere drikkevann i henhold til drikkevannsforskrift samt sikre distribusjon av dette Separeringsarbeid Drift av Rokke avfallsstasjon Drift av Halden havn Vedlikehold av veier, gater, parker og friarealer Plan, byggesak & Geo-data Regulering, bygge- og delingssaker Oppmåling av eiendommer Tilsynsoppgaver Matrikkelføring Brann & feiervesen Forebyggende brannvern og brannberedskap Feiing Side 50 Side 152

153 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Miljø & landbruk Ivaretar kommunenes oppgaver innen miljø og landbruk Kommunens forurensningsmyndighet Styringsindikatorer Styringsindikatorer utover økonomi, sykefravær og restanser er så langt ikke utarbeidet. Driftsrammer Budsjett Budsjett Regnskap Kommunalavdeling Teknisk Administrasjon Forvaltninger i eiendomsforvaltningen Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Førskole Grunnskole Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste Annet forebyggende helsearbeid Aktivisering og servicetjeneste overfor eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling, re-/habilitering Pleie, omsorg, hjelp, og re-/habilitering i institusjon Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende Institusjonslokaler Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Plansaksbehandling Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering Kart og oppmåling Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Kommunal næringsvirksomhet Tilrettelegging og bistand for næringslivet Samferdselsbedrifter/transporttiltak Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold Rekreasjon i tettsted Forebygging av branner og andre ulykker Beredskap mot branner og andre ulykker Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsrensing Side 51 Side 153

154 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l Innsamling av husholdningsavfall Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall Naturforvaltning og friluftsliv Kulturminnevern Bibliotek Kino Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg Musikk- og kulturskoler Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Kommunale kulturbygg Den norske kirke Andre religiøse formål Kirkegårder, gravlunder og krematorier Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) Budsjett Budsjett Regnskap Kommunalavdeling Teknisk Nettolønn Driftsutgifter Driftsinntekter Sum Kommunalavdeling Teknisk Reduksjonstiltak Økonomisk Nr. Tjeneste Tiltak effekt 1. Drift av Ishall Nedbemanning og terminering av avtale med ASVO Omdisponering av mannskaper 0 4. Vaktordninger Sum reduksjonstiltak i kroner Konsekvensbeskrivelser av reduksjonstiltak Flere av tiltakene nedenfor går på en generell nedbemanning ved naturlig avgang og fremmes for å møte reduserte rammer og intensjoner for sektoren i økonomiplan Tiltakene må iverksettes så snart som praktisk mulig etter at de er drøftet og politisk behandlet slik at helårseffekten sikres best mulig. Utsettelser vil gå ut over flere ansatte og tjenestetilbud mer enn nødvendig. Side 52 Side 154

155 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Den alvorligste konsekvensen er at om vi ikke foretar nødvendige tiltak på lønnssiden går vi underskudd også neste år, og da kommer det akkumulerte driftsunderskuddet opp i mot ¼ milliard kroner. Det er også verdt å merke seg at et 4 % lønnsoppgjør for kommunen koster opp mot nivå 40 millioner kroner. Dette alene tilsvarer lønn til ca 80 ansatte. Når de økonomiske rammene er de samme utover i økonomiplanperioden vil det da være nødvendig å redusere antall ansatte tilsvarende kostnadene ved lønnsoppgjørene. Som en tommelregel kan kostnadsreduksjonen av 1 årsverk regnes som 0,5 mill. Innsparingen kan imidlertid ikke tidfestes nøyaktig. Årsaken til dette er at vi ikke alltid vet når den naturlige avgangen kommer og hvor. Nr. Budsjettiltak og konsekvenser 1. Halden ishall ble overført Teknisk sektor pr 1.september Kostnader ved denne inngår derved ikke i de økonomiske rammene som er satt for sektoren i økonomiplan Alternativ 1: Sektoren tilføres 4 mill årlig for drift og vedlikehold av Halden ishall Midlene forutsettes dekket av forhøyet eiendomsskatt Finanskostnadene dekkes i dag grovt sett av brukerbetalingen Alternativ 2: Brukerne betaler hele kostnaden ved å drive hallen Alternativ 3: En kombinasjon av alternativ 1 og 2. Sektoren tilføres 2 mill til drift Alternativ 4: Hallen stenges I budsjettet legges alternativ 3 til grunn. Forberedelser for utleie av ledige arealer og endret organisering av vaktmestertjenester pågår uavhengig av denne prosessen. Tiltaket settes «øverst på lista» for å reise debatt og få forståelse, både blant politikere, innbyggere og ansatte, av at vi faktisk må definere og beslutte tilsvarende store og kostnadsreduserende tiltak for at Halden kommune skal gå i driftsmessig balanse. Når disse er definert, vedtatt og gjennomført vil handlefriheten til å iverksette nye tiltak være vesentlig forbedret. 2. Det gjennomføres i økonomiplanperioden en generell nedbemanning av sektoren med 12 årsverk (10 %) ved naturlig avgang. Konsekvensene av en generell nedbemanning er i hovedsak at oppgaver må omfordeles og prioriteres strengere. Noen oppgaver kan kanskje ikke lenger gjennomføres. Bemanningsreduksjonen foretas i følgende avdelinger: - parkeringskontor 1 FTE (Årsverk) - havnevesen 1 FTE Side 53 Side 155

156 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag vaktmesterpool 1 FTE - drift og prosjekter 4 FTE - merkantil stilling 1 FTE - brannvesen 4 FTE (allerede gjennomført og må fastholdes) Avtalen med ASVO termineres (ca 1,2 mill) og oppgavene ivaretas av interne ressurser. Etter hvert som vår egen bemanning reduseres kan eventuelt oppgaver tilbakeføres til ASVO. Et arbeid er igangsatt for å vurdere en mer samordnet organisering og drift av Ishall, svømmehall, stadion, diverse haller, gress og kunstgressbaner. I dag er dette ansvaret delt på 3 ulike enheter. 3. Overføringen av ansatte fra oppgaver på driftskapittel til VA/ investeringsprosjekter videreføres ved at det opprettes et tredje maskin/anleggslag. Laget vil primært drive med små saneringsoppgaver, rehabiliteringsjobber og pussing etter de to andre lagene. Det vil si at når et anlegg er ferdig med spesielt hovedgrøft og veibane flyttes større maskiner med fagpersonell til nye oppgaver. Det tredje laget med annen type fagbakgrunn tar avretting av veibanen, pynting, beplantning og såing. Alle tredje lag vil ved dette ligge på avgiftskapitlet, men leies ut mot faktiske kostnader til veivedlikehold og grøntfaglige oppgaver når slike skal gjøres. I en overgangsperiode vil vi ved dette utføre flere prosjekter/oppdrag internt. Etter hvert som egen bemanning reduseres vil andelen oppdrag mot det private næringsliv igjen øke. Organisering av hytterenovasjon, miljøstasjoner og behandling av farlig avfall revurderes da dette trolig kan gjøres rimeligere ved å samordne egne ressurser. 4. Vaktordninger søkes samordnet, redusert og/eller avviklet (1,5 mill). Brannvesen søkes mer involvert. 5. Kjøretøyparken reduseres /leasingavtaler revurderes. Det vil bli foretatt mer vedlikehold av kommunenes kjøretøyer på eget verksted med eksisterende bemanning. 6. Ny vurdering iverksettes av hvilke eiendommer som kan omdisponeres eller avhendes ved salg. Her kan nevnes Asak skole, Iddevang skole, Bergheim og Storgata 7. Området Svenskegata 5 (brannskadd og fraflyttet), Portnerboligen (kondemnabel og ikke i bruk) samt helsestasjon/kommunelegekontorer (som fraflyttes når Familiens hus blir etablert)bør vurderes omdisponert til nytt kompleks med omsorgsboliger tilpasset øvrig bygningsmasse i området og i nær tilknytning til Vaterland og Hagegata 7. Virksomheten og inntjeningsforventningene på Rokke dempes betraktelig i forhold til tidligere. Det foregår et oppryddings- og kartleggingsarbeid på flere områder. Det er så langt stor usikkerhet i forhold til fremtidig drift og inntjening. Side 54 Side 156

157 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag Bygningsvedlikehold er på nytt satt til et minimum. Konsekvensen er at bygningsmassen fortsetter å forfalle. Å avhende gammel bygningsmasse vil forbedre situasjonen. Se pkt Veivedlikehold er satt til et minimum og mannskaper i stor grad omdisponert til andre oppgaver. Konsekvensen er åpenbar. Kultur Organisering Enhet for Kultur & idrett er underlagt Kommunalavdeling for teknisk og kultur. Administrasjonen er saksbehandler for Hovedutvalg for kultur, idrett & mangfold. Enheten har ansvar for gjennomføring av politiske vedtak og utarbeidelse av områdets planverk. Det er et utstrakt samarbeid med lag, foreninger, organisasjoner og arrangører innenfor sektoren. Sektoren drifter følgende tilbud til befolkningen: Bibliotek Kulturskole Ungdomsklubbene Domino og Rockehuset Brygga kultursal Remmen svømmehall Mål og hovedoppgaver Enhet for kultur og idrett driver forebyggende arbeid for alle grupper av befolkningen; både innenfor idrett, ungdomsarbeid, kunnskapsformidling og kultur. Vi legger til rette for at innbyggerne får mulighet til å delta i positive fritidsaktiviteter og motta kulturelle opplevelser. Enhetens budsjett inneholder overføringer til Den norske kirke og støtte til andre religiøse formål. Halden kirkelige fellesråd ivaretar Kirkens og Halden kommunes forpliktelser etter kirkeloven. Halden frivilligsentral er underlagt enhet for Kultur & idrett. Frivilligsentralen er en sosial møteplass som formidler kontakt mellom enkeltpersoner, lag, foreninger og det offentlige. Styringsindikatorer Styringsindikatorer utover økonomi, sykefravær og restanser er så langt ikke utarbeidet. Side 55 Side 157

158 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Driftsrammer Budsjett Budsjett Regnskap Kultur & Idrett Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Aktivitetstilbud barn og unge Aktivisering og servicetjeneste overfor eldre og funksjonshemmede Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Naturforvaltning og friluftsliv Bibliotek Muséer Kunstformidling Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg Musikk- og kulturskoler Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Kommunale kulturbygg Den norske kirke Andre religiøse formål Budsjett Budsjett Regnskap Kultur & Idrett Nettolønn Driftsutgifter Driftsinntekter Sum Kultur & Idrett Reduksjonstiltak Nr. Tjeneste Tiltak Økonomisk effekt 1. Allsang DNBE - virkning 5 mill først i Nedbemanning Overføring til kirken Tilskudd til idretten og spillemidler Tilskudd øvrige organisasjoner -250 Sum reduksjonstiltak i kroner Side 56 Side 158

159 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Budsjettiltak og konsekvenser Kultur Flere av tiltakene nedenfor går på en generell nedbemanning ved naturlig avgang og fremmes for å møte reduserte rammer og intensjoner for sektoren i økonomiplan Tiltakene må iverksettes så snart som praktisk mulig etter at de er drøftet og politisk behandlet slik at helårseffekten sikres best mulig. Utsettelser vil gå ut over flere ansatte og tjenestetilbud mer enn nødvendig. Nr. Budsjettiltak og konsekvenser 1. Allsang blir overført til kultursektoren pr 1.januar Kostnadene ved Allsang, som beløper seg til ca 3,5 mill kr pr år, inngår derved ikke i de økonomiske rammene som er satt for sektoren i økonomiplan Alternativ 1: Sektoren tilføres 1,0 mill kr gjennom økt eiendomsskatt. TV2 tilbys kun et årsverk i prosjektledelse. Inntekter/utgifter/ regnskap og risiko tas utenfor kommuneregnskapet. Prosjektleder organiseres under Større kulturprosjekter. Prosjektet søkes gjennomført i samarbeid med Halden Turist og næringsliv. Alternativ 2: Allsangen avvikles. Opera, Grenseritt og navn som Bocelli, Roxette og Cohen vil allikevel bidra til at Halden og Fredriksten videreutvikles som kulturarena. Uansett hvilket alternativ som velges er det et ønske om å utvikle Fredriksten festning som kulturarena og at det derfor avsettes midler til regionale utviklingsprosjekter (RUP). Dette for å kunne motta tilsvarende beløp fra fylkeskommunale midler. Dette tiltaket settes «øverst på lista» for å reise debatt og få forståelse, både blant politikere, innbyggere og ansatte, av at vi faktisk må definere og beslutte tilsvarende store og kostnadsreduserende tiltak for at Halden kommune skal gå i driftsmessig balanse. Når disse er definert, vedtatt og gjennomført vil handlefriheten til å iverksette nye tiltak være vesentlig forbedret. 2. Avtalen med DNBE sies opp innen 1/ Avtalen utløper da 31/ DNBE vil koste oss > 20 mill i økonomiplanperioden dersom avtalen ikke sies opp. Dette utgjør en uforholdsmessig stor andel av tilgjengelige kulturmidler. 3. Det gjennomføres i økonomiplanperioden en generell nedbemanning av sektoren med 4 årsverk (15 %) i hovedsak ved naturlig avgang. Konsekvensene av en generell nedbemanning er i hovedsak at oppgaver må omfordeles og prioriteres strengere. Noen oppgaver kan kanskje ikke lenger gjennomføres. Bemanningsreduksjonen foretas i følgende avdelinger: - Ungdomsklubber 1 FTE. Virksomheten effektiviseres og tilbud opprettholdes - Tirsdags- og Torsdagsklubben med 1 FTE avvikles i regi av kultursektoren. Tilbudet søkes Side 57 Side 159

160 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 videreført av eksisterende bemanning i boligene. Ansatte omdisponeres. - Biblioteket 1 FTE. Strengere prioritering av oppgaver. Konsekvens kan bli endret arbeidsordning eller redusert åpningstid. - Kulturskolen 1 FTE. Kulturskolen må omorganisere sin ressursbruk og muligens slutte med enkeltundervisning. Det må undervises i større grupper slik at ventelister reduseres. Typisk enkeltundervisning knyttes opp mot private aktører. - 1 FTE omdisponeres fra større kulturarrangementer til kulturadministrasjon/enhetsleder. Dette vil kunne føre til større behov for ekstrahjelp ved arrangementsgjennomføring. Reduserte saksbehandlerressurser totalt sett kan medføre mindre produksjon til politiske utvalg. Med en stadig redusert stab blir organisasjonen meget sårbar ved sykdom og ferieavvikling. 4. Overføringene til kirken reduseres tilsvarende det totale kulturbudsjett med ca 10 %. Antall kirkebygg, orgler, administrative ressurser mv må søkes redusert. Det er også redusert i overføringene til andre trossamfunn. DNK representerer ca 20 % av det totale kulturbudsjettet. 5. I følge «kostrarapporteringen» til Statistisk Sentralbyrå bruker Halden mindre penger på kultur totalt i forhold til andre kommuner. Allikevel er det et område som i rapporteringen skiller seg ut meget positivt, og det er i forhold til idrett. Innenfor dette feltet bruker Halden mer en dobbelt så mye som både landsgjennomsnittet og Østfoldkommunene. Tilskudd til idretten reduseres derfor med kr Den kommunale andelen av spillemidler reduseres med kr Samtidig skal det synliggjøres respekt for det forebyggende arbeidet som gjøres innenfor idrettsfeltet. Til tross for en slik reduksjon må det derfor bemerkes at Halden fortsatt er på toppen i Norge når det gjelder kommunale bidrag til idrett. 6. Tilskudd til øvrige organisasjoner reduseres tilsvarende idretten med kr Det er så langt ikke funnet midler til drift av komiteer etablert i forbindelse med jubileene i 2014 og En begrenset rehabilitering av Remmen svømmehall er til vurdering Side 58 Side 160

161 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Investeringer Oversikten over kommunenes lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter viser at Halden kommune har høy gjeld. Gjelden er ikke er urovekkende høy og håndterbar på kort sikt som følge av et lavt rentenivå. Likevel er det viktig å redusere gjeldsgraden, og vedtatt økonomiplan har et tydelig mål på 70 % av brutto driftsinntekter. Administrasjonen har gått kritisk gjennom investeringsprogrammet for 2013, og kun prioritert enkelte strengt nødvendige prosjekter ut over de prosjektene som ligger i økonomiplanen. Kommunens ordinære drift av Husbankens startlånsordning krever et låneopptak til dette formålet på 40 millioner kroner. Lånene gis til innbyggerne, og avdras og forrentes gjennom låntakernes nedbetalingsplaner. Den største enkeltinvesteringen er på VA-området, og er lagt opp i henhold til den investeringsplanen på VA som er under utarbeidelse og vil komme til politisk behandling innen utgangen av året. Det videreføres en satsing på ENØK-tiltak med sikte på å gjennomføre bedriftsøkonomisk lønnsomme investeringer som reduserer utgiftene i driftsregnskapet. Øvrige prosjekter er rebevilgninger av tidligere års prosjekter. Til sammen legges det opp til nytt låneopptak på kroner for å finansiere investeringsprogrammet for Nye Investeringer Prosjekt Prosjektnavn Rebevilgning bevilgninger 2013 P2091 Hjortsberg Skole P2092G Os skole P2092H Os skole forprosjekt P2099 Pcb-armatur skoler P2104 Uforutsette utgifter Øvrige investeringer i henhold til P2105 prioriteringer P2107 Dører - Hjortsberghallen P2172 Prestebakke skole P2173C OSB 2010 Gimle skole P2173H OSB 2010 Prestebakke skole P2176 Heis Hjortsberghallen Rehabilitering av 9 leiligheter - P3005 Karrestad Aldershjem P3012 Universell utforming (Krisepakken 2009) Legemiddelhåndtering P3014G sykehjemsenheten Journalarkiv P3014I sykehjem/rehabiliteringsenheten Pasientrelatert utstyr, P3014J sykehjemsenheten P3014L Nødstrøm Iddebo og Halden Sykehjem P3014P Sentral legionelladesinfelsjon Side 59 Side 161

162 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 P3015 Utearealer ved samtlige sykehjem Byggningsmessig oppgradering alle P3016 sykehjem P3019 Utbedring av sykehjemskjøkken - Enhet sykehjem P3033 Pasientrelatert utstyr - Intermediær P3047 Utbedring avdelingskjøkken, Iddebo P3058 Iddebo sykehjem - Fyranlegg P3065 Båstadlund dagsenter P3066I Pauserom HS P3066L Arkivskap Idd P3068 Til hovedutv. disp helse 0 0 P4019 Brekkerød P5013 KONSERVATIVEN BRANNSIKRING P5049 Leiligheter Os Tistedal P5054 Halden Skatepark P5064 ENØK-tiltak Biblioteket P5089 Inventar og dører biblioteket P6202 Utbedring spunt Fosseveien BØ - ASPEDAMMEN (VANN AVLØP) P P6221 HAARBYFJELLET VANN OG AVLØP (VA) P6227 Remmen kunnskapspark VVA P6233 Ystehede - Sofienberg P6237 Ringledning vann P6243B Separering Skiveien P6243E Separering Høstbakken P6246 VA Svingen - Røsnæskilen P6248I Vann Karl Johans gate P6248J Vann Skoveien Tistedal P6252 Knardal separering P6254 Flatland separering P6255 Vårstien-Sommeroveien separering P6256 Grimsrødhøgda III VA Alfheim - Lorangløkka - Stenerød - P6259 Hjortsberg: Separering P6265 VA folkvang skole P6266 Håkevika VA-anlegg P6268 Forprosjekt Remmen Renseanlegg P6269 ROS-plan P6270 Prosjektering P6304 AVLØPSPLAN PRESTEBAKKE P6342 Avløp Bollerød Side 60 Side 162

163 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 P6343 Torget Avløp P6344 Watvedtveien Avløp P6345H Avløp Schultz-Dyrendal-Rodeløkka P6345J AvløpLegangersgate-Bjerkeveien P6345M Avløp Hovsveien P6345R Avløp Refneveien P6345S Avløp Tosshullet-Øbergveien P6345U Rehab. Av avløpspumpestasjon P6346 Gr.høgda II parsell Våkemark P6347 Øbergveien + gamle Øberg P6601 Utbedring av tilfluktsrom P7112 Opprustning av sentrum P7139 Gang- og sykkelvei Tistdal skole P7140 Gangsti Eskeviken - Folkevang P7150B ENØK og SD i bygninger Fortau fra Busterudkleiva til Båstadlund P7158 skole P7159 Re-/asfaltering P7160 Trafikksikkerhetsmidler P7163 Gang- og sykkelveier B.R.A. veien- fortau sydsiden fra P7164 Spurveveien til Eklundveien P7165 Hovsveien - fortau fra Vekterveien til Soldatveien P7166 Løkkeveien - fortau fram til Oskleiva P7167 Sofienlund - belysning langs privat vei BRA veien fortau syds fra spurv til P7169 eklund P7170 Løkkeveien fortau frem til oskleiva P7171 Hovsveien fortau fra vekter til soldat P7172 Gang og sykkelveier P7173 Grusveier Kontroll og nødvendig utbedring av P7174 bruer P7175 Trafikksikkerhetstiltak P7176 Grøfting langs Hovsveien P7177 Løkkebergveien gatelys og fortau P7178 Park; lekeplassutstyr trær og turstier P7179 Asfaltering P8030 Nye garderober - Halden Stadion P8066 Natursteinmur Svenskagt P8119 Opprusting av kommunale lekeplasser Reguleringsarbeid fremtidige P8120 prosjekter Side 61 Side 163

164 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Nødstrømsaggregat - Rådhuset E-handel - Oppstart Startlån Utbedringer dagsenter Kultur - Remmen svømmehall Målesystemer ENØK VAR Totalt Herav VAR Side 62 Side 164

165 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Vedlegg Prisliste kommunale tjenester 2013 Kommunale avgifter: Betalingsforfall i 4 terminer Eiendomsskatt (beregnes av skattetaksten) Bolig og fritidseiendom 3,75 3,75 Øverige eiendommer 7,00 7,00 Vannavgift 2011 eks mva 2012 eks mva 2012 inkl mva Årsgebyr - Målt/ stipulert forbruk pr m³ 8,00 8,24 10,30 Fastbeløp mindre vanninnlegg (pr eiendom/vannmåler) Tilknytningsavgift pr m² (etter målt bruksareal m/ fradrag av 20% for bolighus 85,00 106,00 Vannavstenging Påkoblingsgebyr ved åpning ved avstengt vannledning 620,00 Kommunal avlesning av vannmåler 500,00 Avløpsavgifter 2011 eks mva 2012 eks mva 2012 inkl mva Årsgebyr - Målt/ stipulert forbruk pr m³ 16,46 16,95 21,19 Fastbeløp avløp (pr eiendom/vannmåler) Tilknytningsavgift pr m² (etter målt bruksareal m/ fradrag av 20% for bolighus 125,00 156,00 Tømming av septikkank pr m³ Minimum pr tømming Renovasjon 2011 eks mva 2012 eks mva Pr beholder 1929, ,22 Hytter/ sommerboliger 965, ,25 Hytter/ sommerboliger - felles container 840, ,62 Avstandstillegg: 5-10m 73,72 92, m 110,58 138,22 Tillegg pr 5m over 15m 73,72 92, inkl mva Feieavgift 2011 eks mva 2012 eks mva 2012 inkl mva Side 63 Side 165

166 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 For 1., 2. og 3. etg. piper 259,30 259,30 324,00 For 4. og 5. etg.piper 306,70 306,70 383,40 Andre kommunale gebyrer: Parkering 2011 eks mva 2012 eks mva 2012 inkl mva Avgiftsbelagte P-Plasser - sone 1 22 Avgiftsbelagte P-Plasser - sone 2 8 Årskort - Sone Årskort - Sone Salgsplasser pr døgn * 2011 eks mva 2012 eks mva 2012 inkl mva Halden Torg 200 * Egen avtale ved langvarig leieforhold Barnehager: Det er 11 betalingsterminer i ett barnehageår. Søskenmoderasjon ytes med 30% for barn nr 2 og 50%fra barn nr 3. Pris i tabellen er pr mnd: Brukerbetaling barnehage % plass % plass (4 dager pr uke) % plass (3 dager pr uke) % plass (2/3 dager pr uke) % plass ( 2 dager pr uke) 1170 Kjøp av ekstradag pr dag Frukt og melk i barnehagene og SFO 150 Skolefritidsordning Det er 11 betalingsterminer Pris i tabellen er pr mnd: Brukerbetaling SFO % plass % plass % plass 1335 Kulturskolen: Det er 2 betalingsterminer. Søskenmoderasjon ytes med 15% for barn nr 2 og 3 og fri plass fra barn nr 4. Pris i tabellen er pr mnd: Side 64 Side 166

167 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Brukerbetaling Elevavgift pr skoleår 2011 Elevavgift pr skoleår 2012 Elevavgift Biblioteket: Gebyr ved for sen levering Mistet lånekort varsel (voksen/ barn) 45/10 2. varsel (voksen/barn) 75/30 3. varsel: Sendes som regning med erstatning for tapt materiell + gebyr kr 100. Deretter inkasso Leie og bruk av lokaler, idrettsanlegg, arealer: Remmen svømmehall Enkeltbad: Voksene 60 Barn (t.o.m. 15 år) 30 Studenter, pensjonister og trygdede 30 Rabattkort: 12 klipp voksne klipp barn, studenter og honnør 250 Leie av bassanget - Uke/helg 130/270 Idrettshaller Leie pr time (Remmen, Hjortsberg, Risum og Porsnes) 250 Barn/ungdom under 18 år Gratis Over 18 år Arrangementer - pr time - helg 400 Brygga Kultursal 2012 Grunnleie pr døgn inntil 10t 8000 Grunnleie pr time etter 10t 1000 Lydanlegg - komplett 3000 Lydanlegg - konferanse 1500 Lydanlegg - enhetspris 2000 Tråløst pr sett 250 Prosjektor 250 Side 65 Side 167

168 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Kirker/kirkegårder (Kirkelig Fellesråd) Priser foreslått av Kirkelig fellesråd i henhold til gravferdsloven 21 Festeavgift kistegrav 150 Festeavgift urnegrav 150 Kremasjonsavgift innebys 500 Kremasjonsavgift utenbys 3500 Utleie kirker, konserter Helse og omsorg Egenbetaling hjemmehjelp Inntektsnivå inntil 2G 150 pr mnd Inntektsnivå over 2G inntil 4G 200 pr time Inntektsnivå over 4G 235 pr time Kost Egenandel pr mnd - halv kost 2500 Egenandel pr mnd - hel kost 4100 Middag enkeltposjon Trygghetsalarm Egenandel pr mnd 165 Vask av tøy Egenandel pr mnd 125 Oppholdsbetaling i institusjon 2012 Korttidsopphold: Pr døgn (statlig fastsatt maksimalssats) - lov om helsetj) Dagopphold (pr dag) - lov om helsetj. Dagopphold (pr dag) - sosialtj.loven kap 3.1 Døgn- og trygghetsopphold (pr døgn) - sosialtj.loven kap 3.1 fastsatt i forskrift fastsatt i forskrift fastsatt i forskrift fastsatt i forskrift Langtidsopphold (individuell vederlagsberegning/ statlig modell) Side 66 Side 168

169 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Maksimal oppholdsbetaling pr døgn Maksimal oppholdsbetaling pr måned Gebyrene følger forskrift, kan ikke fastsettes av kommunen fastsatt i forskrift fastsatt i forskrift Trygghetsalarm Abonnementspris pr mnd Leie av basseng ved Halden sykehjem Enkeltpersoner pr time 50 Gruppe 2-3 personer pr time 30 Gruppe til 10 personer pr time 300 Bevillinger Skjenkebevilling enkelt anledning 250 Minstebeløp skjenkebevilling 3500 Minstegebyr salgsbevilling 1200 Gebyrsats alkoholgrense 1 pr ltr - salg 0,17 Gebyrsats alkoholgrense 1 pr ltr - skjenking 0,34 Gebyrsats alkoholgrense 2 pr ltr - skjenking 0,94 Gebyrsats alkoholgrense 3 pr ltr - skjenking 3,07 Gebyrene følger forskrift, kan ikke fastsettes av kommunen HAVNEAVGIFTER REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT Havnelovens 23 a : G-gruppering. Akkumulert De første 150 G 150 G Kr. 2,65 De neste 150 G G Kr. 3,50 De neste 200 G G Kr. 4,55 De neste 200 G G Kr. 5,40 De neste 200 G G Kr. 6,90 De neste 300 G G Kr. 6,90 For alt over 1200 G Kr. 6,90 Minste avgift Kr. 50,- Fartøyer som hovedsakelig benyttes innen havnedistriktet og omliggende farvann, og som ikke betaler avgift etter 8 (anløpsavg.) betaler avgift til havnekassen for bruk av farvannet, merkestaker, fyr m.v. Avgiften som forfaller kvartalsvis, fastsettes til: Fra 0 "G" til 19 "G" 380 pr år Fra 20 "G" til 49 "G" 785 pr år Side 67 Side 169

170 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Fra 50 "G" til 99 "G" pr år Fra 100 "G" og videre pr år 9 Kaiavgift Avgiften betales pr. påbegynt døgn. G - gruppering Akkumulert De første 150 G G Kr 2,55 De neste 150 G G Kr 3,30 De neste 200 G G Kr 4,35 De neste 200 G G Kr 5,20 De neste 200 G G Kr 6,60 For alt over 900 G Kr 6,60 Minste avgift for alle fartøyer, Kr. 50,- STASJONSAVGIFT FOR FRITIDSFARTØYER. Fra Fra m (32 48 fot) m (48 65 fot) Avgift pr år Avgift pr kvartal Kr 9.560,00 Kr 2.264,00 Kr ,00 Kr 3.960,00 STASJONSAVGIFT FOR NYTTEFARTØYER. Avgiften beregnes pr. påbegynt døgn. De første 150 G G Kr 0,25 REGULATIV FOR VAREAVGIFT Vareslag Alle vareslag som ikke G Kr 0, G Kr 0, G Kr 0, G Kr 0,66 Over 900 G Kr 0,71 Avgift er spesifisert nedenfor 11,95 Tørr bulk 8,55 Trevarer, tømmer, flis ( pr. m 3 ) 7,00 12 Isavgift Isavgiften erlegges pr anløp etter følgende satser: 0-150G Kr 0, G Kr 1, G Kr 2,66 Side 68 Side 170

171 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag G Kr 3, G Kr 4, G Kr 5, og videre Kr 5,86 Isavgift på varer pr 1000 kg Papir Kr 2,65 Cellulose Kr 1,96 Trelast (pr m³) Kr 0,47 Tømmer-flis (pr m³) Kr 0,32 Stein (alle slag) Kr 0,78 Kli-kalk Kr 1,10 Øvrige varer Kr 0,63 LEIE AV BRYGGEPLASS/TOMTEAREAL På åpent areal Varer som opplegges på kai over 120 timer (5 døgn) Redskap, herunder trucker, paller, tilhengere, lasteflak m.m. tilhørende trafikanter Pris u/ mva Kr 6,92 m²/mnd Kr 0,49 m²/ mnd Kr 10,42 m²/mnd VEDERLAG FOR JERNBANEVOGNER OG KJØRETØYER Jernbanevogner som lastes/losses på havnevesenets spor For alle kjøretøyer som parkeres på soneparkering Pris u/ mva Kr 87,00 pr vogn Kr 62,00 pr transportenhet/døgn Etter søknad; Parkeringsplass innenfor havnevesenets område Lastebiler, tilhengere (pr enhet) Kr 3.292,00 pr år FOR BRUK AV HAVNEVESENETS HAVNEBÅT OG TRAKTOR Pris u/ mva Traktor/ truck, lift pr påbegynt time Kr 512,00 Havnebåt pr påbegynt time Kr 811,00 ADMINISTRASJON OG DRIFT AV SMÅBÅTHAVNER Side 69 Side 171

172 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 (Båtplasser er fritatt for mva.) 1. VERVEN x-stor plass ( 4.0 m ) Kr ,00 2. VERVEN stor plass ( 3.5 m ) Kr ,00 3. VERVEN liten plass ( 3.0 m ) Kr ,00 4. GRØNLAND helårsplass Kr ,00 * 5. TISTA SENTER helårsplass Kr ,00 * 6. TISTA SENTER SYD helårsplass Kr ,00 * 7. BRO-OVERGANGEN stor plass ( 3.5 m ) Kr ,00 8. BRO-OVERGANGEN liten plass ( 3.0 m ) Kr ,00 9. SUNDSBRYGGA liten plass ( 3.0 m ) Kr , SUNDSBRYGGA stor plass ( 3.5 m ) Kr , LANGBRYGGA stor plass ( 3.5 m ) Kr , LANGBRYGGA liten plass ( 3.0 m ) Kr , LANGBRYGGA 2 liten plass ( 3.0 m ) Kr , LANGBRYGGA 2 stor plass ( 3.5 m ) Kr , LEKTERBRYGGA stor plass ( 3.5 m ) Kr , LEKTERBRYGGA liten plass ( 3.0 m ) Kr , LANGS KAI I TISTA pr. meter Kr. 575, BOBLEHAVN sommer Kr , BOBLEHAVN vinter Kr , HØVLERIET stor plass Kr ,00 * Plassene er TV-overvåket VINTEROPPLAG Båtopplag på land/ Kr 530,00 pr m båtlengde opplagstid u/ 6mnd Vinterfortøyning (Grønland/ Tista Senter) Kr 1.500,00 AREALAVGIFT FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I SJØEN VED OFF. KAI Kr 82,00 pr m² pr Årsavgift år VEDERLAG FOR RENOVASJON Skip Kr 108,00 Gjestehavnen båtplassene er fritatt for mva Side 70 Side 172

173 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Båtlengde fra 0-10m Tillegg pr påbegynt meter over 10m Kr 16 kr 160 pr natt Opphold utenfor sesongen m/ el Opphold utenfor sesongen u/ el Pris som over Halv pris INNKREVING AV AVGIFT Avgiftene må betales innen 48t til havnekontoret Ved utelatelse: Administrasjonsgebyr i tillegg Kr 215 Varsel om inkasso - gebyr Kr 50 Side 71 Side 173

174 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Kap Forskrift om betalingsregulativ for bygg-, plan, utslipps- og delings-, eiendomsregistrerings- og seksjoneringssaker. HALDEN KOMMUNE Plan, byggesak og geodata BETALINGSREGULATIV FOR BYGG-, PLAN-, UTSLIPPS- OG DELINGS-, EIENDOMSREGISTRERINGS- OG SEKSJONERINGSSAKER Gjeldende fra Gebyrer med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr 6 52 a Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) av 17. juni 2005 nr Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 7 Vedtak: Halden kommunestyre Side 72 Side 174

175 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Innholdsfortegnelse: KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Betalingsplikt 1-2 Beregningstidspunkt 1-3 Forfalte ubetalte fordringer 1-4 Regulering av gebyr 1-5 Timepris 1-6 Avbrutt arbeid / Trukket sak 1-7 Urimelig gebyr 1-8 Gebyr for sakkyndig bistand 1-9 Tilsyn 1-10 Avgjørelse eller uttalelse fra andre myndigheter 1-11 Klageadgang KAP. 2 PLANFORSLAG OG KONSEKVENSUTREDNINGER 2-1 Generelt 2-2 Fritak for gebyr 2-3 Reguleringsarbeider 2-4 Mindre vesentlige reguleringsendringer 2-5 Konsekvensutredninger 2-6 Andre utredninger KAP. 3 BEHANDLING AV BYGGESAKER 3-1 Generelt 3-2 Tiltak som krever søknad og tillatelse, uten krav om ansvarsrett 3-3 Tiltak som krever søknad og tillatelse, med krav om ansvarsrett 3-4 Større bygg og spesielle bygg, nybygg, til- og påbygg 3-5 Endring av eksisterende bebyggelse 3-6 Tekniske installasjoner oppføring, endring, reparasjon 3-7 Andre tiltak 3-8 Bygninger som er fredet eller regulert til bevaring 3-9 Endring av tillatelse KAP. 4 DISPENSASJONER, AVSLAG MV. 4-1 Søknad som fører til avslag 4-2 Ulovlighetsoppfølging 4-3 Igangsetting uten tillatelse 4-4 Tiltak som krever dispensasjon Side 73 Side 175

176 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 KAP. 5 RIVING AV BYGNINGER, KONSTRUKSJONER OG ANLEGG 5-1 Riving av bygninger og konstruksjoner KAP. 6 SKILT OG REKLAME 6-1 Behandling av søknader om skilt- og reklameinnretninger KAP. 7 GODKJENNING AV FORETAK OG ANSVARSRETT 7-1 Lokal godkjenning KAP. 8 HEISER OG LØFTEINNRETNINGER 8-1 Driftstillatelse og tillatelse til tiltak KAP. 9 DELINGSSØKNADER 9-1 Saksbehandling KAP. 10 UTSLIPPSTILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN 10-1 Utslippstillatelse for avløpsrenseanlegg inntil 15 Pe (separat anlegg) 10-2 Utslippstillatelse for avløpsrenseanlegg mer enn 15 Pe (separat anlegg) KAP 11. GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 11-1 Oppretting av matrikkelenhet 11-2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 11-3 Grensejustering 11-4 Arealoverføring 11-5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning 11-6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning 11-7 Urimelig gebyr 11-8 Utstedelse av matrikkelbrev KAP. 12 GEBYRFORSKRIFT ETTER SEKSJONERINGSLOVEN 12-1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom 12-2 Utarbeiding av målebrev for grunnareal som inngår i en seksjon 12-3 Ny behandling av avslått søknad Side 74 Side 176

177 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Saker som etter overgangsbestemmelsene i pbl 34-2 og 34-4 skal behandles etter reglene i plan- og bygningsloven I saker hvor det stilles krav om utarbeidelse av bebyggelsesplan i tidligere vedtatt reguleringsplan svares det gebyr etter denne forskrifts kapittel 2. I byggesaker i henhold til PBL 81, 85, 86a, 93 og 106, som etter pbl 34-4 skal behandles etter reglene i pbl 85 gjøres betalingsregulativ bygg-, plan-, utslipps- og delingssaker vedtatt av Halden kommunestyre 16. desember 2009 gjeldene med hjemmel i pbl Dette gjelder byggesaker som er sendt til kommunen før 1. juli Side 75 Side 177

178 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 33-1 og gjelder tiltak som blir behandlet etter forskrift om byggesak (byggeforskriften) SAK BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr, 10 % av rettsgebyret. Gebyret utstedes til tiltakshaver. 1-2 BEREGNINGSTIDSPUNKT Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, endringssøknad, melding eller rekvisisjon foreligger. 1-3 FORFALTE UBETALTE FORDRINGER Dersom Enheten for plan, byggesak og geodata har en forfalt fordring overfor en søker/ forslagsstiller /rekvirent, kan enheten kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandling av denne påbegynnes. Gebyret for ulike sakstyper forfaller forøvrig til betaling slik: A. Planforslag og konsekvensutredninger: Gebyret for reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og konsekvensutredninger må være betalt før saken legges frem for 1. gangs behandling, og for mindre vesentlige reguleringsendringer før forhåndsuttalelse. B. Byggesøknader Gebyret faktureres når vedtak fattes. Igangsettelsestillatelse, brukstillatelse, eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt. C. Skilt og reklame Gebyret faktureres når vedtak fattes. D. Heiser /løfteanretninger Gebyret må være betalt før driftstillatelse utstedes. 1-4 REGULERING AV GEBYR Endringer av forskrift om gebyrregulativ vedtas av kommunestyret. Det gjøres normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet for kommende år. Rettsgebyret (kap 5) følger de enhver gjeldende satser. 1-5 TIMEPRIS For gebyr som ikke fastsettes på annen måte, herunder oppfølging av ulovlige tiltak, eller skal beregnes etter medgått tid - jfr. regulativet, skal en bruke følgende timesatser: Side 76 Side 178

179 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Kontorarbeid: Saksbehandler kr. 740,- Assistent kr. 420,- Feltarbeid: Saksbehandler kr. 740,- 1-6 AVBRUTT ARBEID/TRUKKET SAK Når en tiltakshaver/ forslagsstiller /rekvirent er årsak til at kommunens arbeid blir avbrutt, skal det betales en forholdsmessig andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har utført eller måtte utføre, basert på timepris i henhold til dog begrenset oppad til 75 % av satsene. Denne generelle bestemmelse kommer ikke til anvendelse der regulativet inneholder detaljerte kriterier for slike forhold. 1-7 URIMELIG GEBYR Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader enheten for Administrativ Forvaltning har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan Rådmannen fastsette passende gebyr. 1-8 GEBYR FOR SAKKYNDIG BISTAND Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig tilsyn i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven 33-1 og 25-2, annet ledd. For slik sakkyndig bistand kreves et gebyr i tillegg til konsulentutgifter på kr 2 500, TILSYN Kommunens tilsynsplikt er klarere i ny bygningsdel av plan- og bygningsloven. Omlag 10 % av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn AVGJØRELSE ELLER UTTALELSE FRA ANDRE MYNDIGHETER For innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet etter plan- og bygningsloven 21-5, kreves det p.t. et gebyr pr myndighet på kr 0, KLAGEADGANG Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette kun er en oppfølging av regulativet. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessige avgjørelser. Avdelingens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages til fylkesmannen for saker etter Plan- og bygningsloven og til Halden kommunes klagenemnd for saker etter Forurensningsloven. Side 77 Side 179

180 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 GEBYRER ETTER LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING 33-1 KAP. 2 DETALJREGULERING 2-1 GENERELT Regulativet gjelder for alle detaljreguleringer. Regulativet gjelder for nye reguleringsplaner og for utfylling og endring av vedtatte reguleringsplaner. Gebyr skal være innbetalt før saken legges frem til 1. gangs behandling, eller rådmannen fatter vedtak på delegasjon. Gebyret belastes forslagsstiller, uavhengig av antall hjemmelshavere innenfor planområdet. Det skal betales 50 % av fullt gebyr dersom forslagsstiller trekker innlevert reguleringsforslag før 1. gangs behandling i kommunen. Det samme gjelder når en sak må anses uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller. 2-2 FRITAK FOR GEBYR Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for gebyr etter arealberegning: Landbruks- natur og friluftsområder hvor bygnings- eller anleggstiltak ikke tillates. Spesialområde grav- og urnelunder, friluftsområder og naturvernområder 2-3 GEBYRSATSER VED DETALJREGULERING Samlet gebyr blir summen av pkt. A, B og evt. C A. Arealgebyr etter planområdets areal: For reguleringsplaner fastsettes gebyret etter arealets størrelse og etter følgende satser: For arealer t.o.m. 5000m² For arealer over 5000m² t.o.m m² For arealer over m² betales et tillegg på hvert påbegynt arealintervall på 5000m² For bebyggelsesplaner som skal behandles etter PBL85 svares det gebyr tilsvarende 75 % av overnevnte gebyr. B. Bygningsgebyr etter bebyggelsens areal: Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med For hver 100m² bruksareal (BRA) 600 C. Annet: For detaljreguleringsplaner som kvalifiserer til direkte utleggelse til offentlig ettersyn, skal det betales et gebyr som tilsvarer 75 % av satsene. Side 78 Side 180

181 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag Ved forelegging av reguleringsspørsmålet for Hovedutvalget for Plan og Miljø med saksbehandling etter Plan- og bygningslovens 30, skal det betales et gebyr på kr , For regulering av felles avkjørsel kr ,- 2-4 MINDRE VESENTLIGE REGULERINGSENDRINGER For mindre vesentlige reguleringsendringer kr ,- 2-5 KONSEKVENSUTREDNINGER I For planer som utløser krav om konsekvensutredning, jf pbl 4-2, skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 % av satsene for selve reguleringsplanen, jf Unntaksbestemmelser som gjelder for reguleringsplaner gjelder også for konsekvensutredninger. 2-6 ANDRE UTREDNINGER Dersom det ved politisk vedtak kreves tilleggsutredninger, skal det for behandling av slike betales et minstegebyr på kr ,- og utover dette et tillegg etter medgått tid etter satser gitt i 1-5. KAP. 3 BEHANDLING AV BYGGESAKER 3-1 GENERELT A. Tillegg I tillegg til det oppgitte gebyret for tiltak etter 3-2 t.o.m. 3-8 kommer gebyr for eventuelle dispensasjoner etter 4-4; gebyr for godkjenning av ansvarsrett for foretak etter kap. 7, samt eventuell påvisning av beliggenhet og høyde. B. Endring av tillatelse - jfr. 3-9 Dersom arealet økes, betales - foruten gebyr for endringen - også tilleggsgebyr for det økede arealet som for ny søknad. C. Tillegg for mangelfulle søknader og ekstra arbeid med søknader For søknader som kommunen kan behandle uten å be om supplerende opplysninger eller endringer benyttes gebyrene i kolonnen merket «uten mangler». Side 79 Side 181

182 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Søknader hvor kommunen må tilskrive søker for å be om supplerende dokumentasjon eller rette feil i søknaden gebyrlegges etter prisene i kolonnen «med mangler». Dersom søknaden ikke er komplett etter annen gangs mottakskontroll legges det til ytterligere 15% til gebyret i kolonnen «med mangler». Feil eller mangler ved søknaden skal dokumenteres skriftlig i saken. Mangelfulle søknader Med mangelfulle søknader menes manglende opplysninger/dokumentasjon som medfører at saken ikke er godt nok opplyst og kommunen må be om ytterligere opplysninger, underrette om feil eller mangler ved søknaden før vedtak kan fattes. Midlertidig brukstillatelse Pbl 21-10, tredje ledd For midlertidig brukstillatelse for alle typer tiltak betales gebyr på kr 1 500,- Tillegg for to-trinnsbehandling, Pbl 21-4, 4. ledd: Kr 1 500,- pr igangsettingstillatelse. D. Midlertidige tiltak For midlertidige tiltak (inntil 2 år) svares 50 % av fullt gebyr for tiltaket. Midlertidige konstruksjoner som skal stå mer enn to år regnes som permanente, og skal svares fullt gebyr for. 3-2 TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE, PBL 20-2 Tiltak som kan forestås av tiltakshaver uten krav om ansvarlig foretak, jf SAK 3-1 og 3-2 Arealer er definert som bruksareal BRA, jf NS Utvidelse av bolig/fritidsbolig/garasje/bod Nyoppføring av garasje/bod Uten mangler Med mangler BRA t.o.m. 15 m BRA over 15 m BRA t.o.m. 15 m BRA over 15 m Alminnelige driftsbygninger i landbruket BRA t.om. 500 m BRA over 500 m2 tom 1000 m Andre tiltak etter Pbl TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE, PBL 20-1 Side 80 Side 182

183 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av tiltakene skal forestås av foretak med ansvarsrett, jf gebyrregulativet 7-1. Arealer er definert som bruksareal (BRA) jf NS Når samme utbygger samtidig innleverer flere søknader om helt like hus på samme eiendom som skal behandles etter 3-3-1, og 3-3 gis det en rabatt på 20 % fra og med hus/leilighet nr 5. Rabatten gis ikke dersom søknadene er mangelfulle, jf 3-1, bokstav c. Side 81 Side 183

184 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 NYBYGG, TIL- OG PÅBYGG BOLIG- OG FRITIDSBOLIG Uten Med mangler mangler Enebolig/fritidsbolig Enebolig med sekundærleilighet inntil 50 m 2 BRA Tomannsbolig Andre boligbygg For hver av de 2 første selvstendige boenhetene Utvidelse av bolig/fritidsbolig Større garasjer/garasjeanlegg større enn 50 m 2 som skal tjene boligeiendom For hver boligenhet/ sekundærleilighet utover 2 betales et tillegg For utvidelser tom 50 m 2 BRA benyttes satsene i 3-2 Utvidelse over 50 m 2 : Pr påbegynt intervall a m 2 BRA For hver av de første 4 garasjeplassene Pr garasjeplass utover 4 betales et tillegg Bruksendring fra bolig til annen bruk uten Pr etasje bygningsmessige arbeider Søknadspliktig fasadeendring Pr hus med inntil 3 etasjer Pr hus med 4 eller flere etasjer Fra tomannsbolig til enebolig Andre Sammenslåing og oppdeling av leiligheter i sammenføyninger i bolighus bolighus For oppdeling til flere enheter betales 50% av satsene for nye boliger Hovedombygning Det betales 50 % av gebyret for nybygg Søknadspliktig innvendig ombygning av bolighus Pr etasje Anneks, verandaer og andre mindre Pr tiltak byggearbeider på boli/fritidsbolig Side 82 Side 184

185 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag STØRRE BYGG OG SPESIELLE BYGG, NYBYGG, TIL- OG PÅBYGG Søknadspliktige tiltak etter Plan- og bygningslovens 20-1 som ikke faller inn under 3-3. Arealer er definert som bruksareal (BRA), jf NS Næringsbygg/offentlige bygg/administrasjonsbygg/idrettsanlegg/store landbruksbygg mm Nybygg Arealer inntil 200 m 2 BRA pr påbegynt Uten mangler Med mangler intervall à 50 m 2 BRA Tillegg for arealer over 200 m 2 BRA og under 1000 m 2 BRA pr påbegynt intervall à 100 m 2 BRA Tillegg for arealer over 1000 m 2 BRA og under 3000 m 2 pr påbegynt intervall à 100 m 2 BRA Tillegg for arealer over 3000 m 2 BRA pr påbegynt intervall à 100 m 2 BRA Tilbygg til alle bygg kap 3-4 Som nybygg fratrukket 10 % Hovedombygging Som nybygg i fratrukket 50 % Bruksendring uten bygningsmessige arbeider Som nybygg i fratrukket 50 % Søknadspliktig fasadeendring Pr fasade Parkeringshus Som nybygg i fratrukket 20 % Idrettshaller, svømmehaller mm Nybygg/utvidelse av driftsbygninger i landbruket Som nybygg i fratrukket 20 % For driftsbygninger med total BRA over 1000 m 2 før og etter utvidelse betales pr påbegynt arealintervall à 100 m 2 BRA for det omsøkte tiltaket For areal utover 3000 m 2 betales pr påbegynte intervall à 100 m Side 83 Side 185

186 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag ENDRING AV EKSISTERENDE BEBYGGELSE Mindre søknadspliktige tiltak etter Plan- og bygningsloven 20-1 eller 20-2 Arealer er definert som bruksareal (BRA), jf NS Innredning av rom til opphold, teknisk rom, Pr påbegynt 100 m 2 heissjakt eller heismaskinrom i bygg med 4 etasjer BRA eller mer Innredning av rom til opphold, teknisk rom, heissjakt eller heismaskinrom i bygg med 3 etasjer eller mindre Sammenslåing eller oppdeling av bruksenheter med annet formål enn bolig Pr påbegynt 100 m 2 BRA Uten mangler Med mangler Pr. omsøkt ny bruksenhet vist i søknaden Innvendig ombygging av bygg med 4 etasjer eller Pr. etasje mer Innvendig ombygging av bygg med 3 eller færre Pr. etasje etasjer Søknadspliktig trapp Pr stk Side 84 Side 186

187 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag TEKNISKE INSTALLASJONER - OPPFØRING, ENDRING, REPARASJON Søknadspliktige tiltak etter Plan- og bygningslovens ANDRE TILTAK Andre søknadspliktige tiltak etter Plan- og bygningslovens 20-1 Uten mangler Med mangler Privat stikkledning 1-3 bruksenheter, pr. bruksenhet Privat stikkledning 3-10 bruksenheter, pr bruksenhet Privat stikkledning Over 10 bruksenheter, pr bruksenhet Offentlige VA-ledninger Pr. påbegynt 100 løpemeter Opparbeidelse av private og offentlige hytte- og Pr. påbegynt 100 boligfelt med vei, vann og avløp løpemeter Innredning av og endring av sanitæranlegg 1-3 Pr. bruksenhet bruksenheter Innredning av og endring av sanitæranlegg 4-10 Pr. bruksenhet bruksenheter Innredning av og endring av sanitæranlegg over 10 Pr. bruksenhet bruksenheter Ventilasjonsanlegg sprinkleranlegg. Kulde- og varmepumpeanlegg med vannbåren varme eller tilsvarende for bygg med 3 boenheter eller mer og andre bygg over 500 m 2 BRA Privat avløpsrenseanlegg Pr anlegg Andre søknadspliktige tekniske installasjoner Pr tiltak Side 85 Side 187

188 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Uten mangler Med mangler Store parkeringsplasser (flere enn 10 biler) Mindre parkeringsplasser (til og med 10 biler) Tunneler og offentlige veier - pr. påbegynt 100 meter Støyskjerm, lysmast, TV-mast, radiomast, tribuner, enkle fartsoppbygg for skibakker, skitrekk, transportbane, større støttemur høyde over 2 meter, o.lign Private veier, enkle løsmasse- og fjellarbeider i dagen, grave- og fyllingsarbeid, endring av terreng Midlertidige tiltak, f.eks boligbrakke på arbeidsplass som for permanent tiltak, men ikke over kr 5 000, Større løsmasse- og fjellarbeider i dagen, graveog fyllingsarbeid, endring av terreng og andre søknadspliktige utomhusanlegg. Pr påbegynt 1000 m2. Maksimalt gebyr kr , Gjerde, mindre støttemur o.l Damanlegg, basseng, brønn o.l Brygger/ badebrygger under 10 løpemeter målt fra landfeste Større brygger: løpemeter. Alle avstander målt fra landfeste Mer enn 20 løpemeter. Alle avstander målt fra landfeste Broer pr. påbegynte 10 løpemeter BYGNINGER SOM ER FREDET ELLER REGULERT TIL BEVARING For tiltak på bygninger som er fredet eller regulert til Spesialområde bevaring, reduseres gebyret med 30 %. Minstegebyr ENDRING AV TILLATELSE For endringssøknader svares 50 % av fullt gebyr. Minstegebyr kr 1 320,- og maksimalt gebyr kr ,- pr tiltak. 4 AVSLAG, DISPENSASJONER, ENDRING, ULOVLIG IGANGSETTING M.V. 4-1 SØKNAD SOM FØRER TIL AVSLAG Side 86 Side 188

189 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag Dersom en søknad fører til avslag, skal det betales 50 % av fullt gebyr etter 3-3 tom 3-9 og 5-1 og 6-1. Avslagsgebyret blir ikke godskrevet ved innsendelse av ny revidert søknad Dersom det reviderte forslaget også fører til avslag skal det betales et gebyr som er 50 % av fullt gebyr etter 3-3 og 3-8 Dersom endringssøknad fører til avslag skal det betales et gebyr som er 50 % av de respektive satser i 3-9 Minstegebyr Minstegebyr Minstegebyr ULOVLIGHETSOPPFØLGING For arbeider med ulovligheter etter plan- og bygningsloven betales etter medgått tid. Det skal føres timeliste over medgått tid ifm. ulovlighetsoppfølging Pr time IGANGSETTELSE UTEN TILLATELSE Ved igangsetting av tiltak uten nødvendig tillatelse vil bestemmelsene i pbl 32-8 om overtredelsesgebyr komme til anvendelse. Størrelse på eventuelt overtredelsesgebyr beregnes etter den til enhver tid gjeldene forskrift. 4-4 TILTAK SOM KREVER DISPENSASJON - PBL KAPITTEL 19. For innvilget eller avslått søknad om dispensasjon Behandling av søknad om dispensasjon fra formål og plankrav i arealplan og byggeforbud i plan og pbl i forbindelse med: Nybygg/opprettelse av ny eiendom Endring av eksisterende bebyggelse/eiendom Behandling av søknad om dispensasjon fra bestemmelser knyttet til byggverks størrelse, utforming og plassering som er gitt i plan eller Pbl. Herunder byggegrenser mot veg og nabogrense, grad av utnytting m.m Behandling av søknad om dispensasjon fra Pbl og forskrifter som ikke omfattes av og Ved behandling av flere dispensasjonssøknader i forbindelse med samme tiltak betales for hvert 50% av forhold utover 1 satsene over Ved administrativ behandling av søknaden 75% av satsene over 5 RIVING AV BYGNINGER, KONSTRUKSJONER OG ANLEGG PBL 20-1 og 20-2 Side 87 Side 189

190 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag SØKNADER SOM FØRER TIL GODKJENNELSE PBL 20-1 og 20-2 Uten mangler Med mangler Mindre bygninger som garasjer, uthus, skorsteiner, murer og andre konstruksjoner Eneboliger, tomannsboliger For riving av andre bygninger for de 2 første etasjer (kjeller medregnes ikke) For riving av andre bygg pr etasje utover 2 etasjer SKILT OG REKLAME PBL 20-1 bokstav i) 6-1 SØKNADER SOM FØRER TIL GODKJENNELSE Satsene gjelder pr. stk. Der innretninger settes opp i grupper og /eller på samme fasade, kan gebyret nedsettes til satsen for en innretning, forutsatt at gruppen samlet ikke dekker en større flate enn 35 m². Uten mangler Med mangler Skilt og reklameinnretning over gesims Frittstående skilt /reklameinnretninger Reklameinnretninger på vegg, mur, gjerde, uthengsskilt GODKJENNING AV FORETAK OG ANSVARSRETT 7-1 FORETAKSGODKJENNING/ANSVARSRETT For lokal godkjenning av foretak med sentral godkjenning For lokal godkjenning av foretak uten sentral godkjenning For lokal godkjenning av selvbygger For søknad om lokal godkjenning som avslås Foretak Selvbygger Side 88 Side 190

191 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag HEISER /LØFTEINNRETNINGER PBL DRIFTSTILLATELSE FOR NYE HEISER, OMBYGGINGER OG STØRRE REPARASJONER AV EKSISTERENDE HEISER Gebyr omfatter saksbehandling etter Pbl og utstedelse av driftstillatelse Uten mangler Med mangler Personheis og vareheis med/uten personbefordring Rulletrapper, rullebånd og rullende fortau Småheis/trappeheis DELINGSSØKNADER 9-1 SAKSBEHANDLING Søknadspliktige tiltak etter Plan- og bygningslovens 20-1, første ledd, bokstav m) Uten mangler Med mangler For søknad om fradeling av tomt i regulert område, men hvor tomtedeling ikke fremgår av vedtatt plan For søknad om deling med grenser som er i samsvar med fastsatt plan For søknad om fradeling av tomt i uregulert strøk For søknad om fradeling av tilleggsparsell og grensejustering betales for hver eiendom som berøres av justeringen For søknad om tillegg /endring For søknad som fremmes sammen med søknad om byggetillatelse betales 75 % av satsene i t.o.m For dispensasjon i forbindelse med deling, se forskriftens 4-4 som anvendes tilsvarende. 10 UTSLIPPSTILLATELSER ETTER FORURENSNINGSLOVEN Utslippstillatelse gitt med hjemmel i forurensningsloven 52 a, jf forurensningsforskriften , jf forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av avløpsvann, Halden kommune Østfold, Avløpsrenseanlegg inntil 15 Pe (separat anlegg) Avløpsrenseanlegg f.o.m. 15 Pe (separat anlegg) Side 89 Side 191

192 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Kapittel 4 - Gebyrforskrifter etter lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) av 17. juni 2005 nr 101 Gebyrforskrift med hjemmel i matrikkelloven 32 og matrikkelforskriften av nr fastsettes som følger: 11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Arealgebyr 2012 Areal fra m² Areal fra m² Areal fra m² pr påbegynt da Areal fra m² pr påbegynt da Areal over m² økning pr påbegynt da. 861 Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret per sak: saker 10 % saker 15 % 26 og flere 20 % Oppretting av uteareal på eierseksjon Gebyr for tilleggsareal pr eierseksjon 2012 Areal fra 0 50 m² 6489 Areal fra m² Areal fra m² Areal fra m² Areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom 2012 Volum fra m³ Volum fra m³ pr. påbegynt 1000m³ Volum over m³ økning pr. påbegynt 1000m³ Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Side 90 Side 192

193 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag Innløsning av festegrunn For festegrunn som skal innløses til grunneiendom, skal det gjennomføres en oppmålingsforretning. For festegrunner som har målebrev med koordinatbestemte grensehjørner i EUREF89 eller NGO 1948 eller som kan konverteres til EUREF89 gjennom noe beregning, kan oppmålingsforretningen gjennomføres uten ny merking og måling Gebyret for dette settes til Festegrunner som ikke oppfyller kravet om tidligere oppmåling, gjennomføres med full oppmålingsforretning og med gebyr etter D Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til D.1.1, D.1.3 og D.1.4. (Tidligere midlertidig forretning) kr 5 953,- I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter D.1 og D Gebyr til kommunen når oppmålingsforretningsarbeidet delvis blir utført av kommunen, delvis av andre For oppmålingsforretning der deler av arbeidet utføres av andre, fastsettes gebyret til kommunen etter hvor stor andel av arbeidet kommunen utfører. Følgende prosentskala, regnet av totalgebyret brukes 1. Kommunens klargjøring 20 % (for Statens vegvesen 15%) 2. Varsling og forretningsmøte i marka 20 % (for Statens vegvesen 25%) 3. Tekniske arbeider og dokumentasjon 40 % 4. Registerarbeidene (sluttarbeidene) 20 % 11.3 Grensejustering Grunneiendom Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. Areal fra 0-250m² 9733 Areal fra m² Anleggseiendom Side 91 Side 193

194 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ Areal fra 0-250m³ Areal fra m³ Arealoverføring Grunneiendom Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift Areal fra 0-250m² Areal fra m² Arealoverf.pr nytt påbegynt 500m² medfører en økning av gebyret på Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Volum fra 0-250m³ Volum fra m³ Volumoverføring pr nytt påbegynt 500m³ medfører en økning av gebyret på Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved Oppmålingsforretning For inntil 2 punkter 4872 For overskytende grensepunkter pr punkt Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter For overskytende grensepunkter pr punkt Gebyr for kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid Side 92 Side 194

195 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 Matrikkelbrev over 10 sider 350 Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen KAP. 5 GEBYRFORSKRIFTER FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIERSEKSJONER Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom a. Sak som krever befaring; fem rettsgebyr b. Sak som ikke krever befaring; tre rettsgebyr 12.2 Utarbeiding av målebrev for grunnareal som inngår i en seksjon Gebyr fastsettes etter reglene i kapittel D Ny behandling av avslått søknad Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et registernummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal det betales halvt gebyr dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr). Side 93 Side 195

196 Rådmann Eivind Hansen Halden kommune (sendt pr. epost.) Postboks Halden KULTURRÅDETS INNSTILLING OG KOMMENTARER TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL KULTURBUDSJETT FOR 2013 I utgangspunktet er Halden Kulturråd generelt motstander av at det skal gjennomføres reduksjonstiltak i byens kulturbudsjett. Kulturrådet mener at det fra før tilføres altfor lite midler, og at det må ytterligere tilførsel av økonomi og ressurser til kultur, for å nå opp til et minimum. Kulturrådet ønsker videre å knytte følgende kommentarer til rådmannens budsjettforslag: a) Vi leser at rådmannen skisserer en oppsigelse av avtalen med Det Norske Blåseensemble for å spare penger i årene som kommer. Halden Kulturråd protesterer på det sterkeste mot dette forslaget. Kulturrådet er av en klar oppfatning at DNBEs virksomhet beriker kulturlivet i byen, og at man skal beholde den tradisjonsrike og profesjonelle kulturinstitusjonen i Halden. Vi foreslår også at tilskuddet til DNBE, som er avtalebasert med stat og fylkeskommune, løftes ut av kulturbudsjettet. b) Forslaget om nedbemanning av kultursektoren er ikke akseptabelt. Kulturadministrasjonen er etter vårt skjønn allerede underbemannet, og en ytterligere reduksjon i antall ansatte/årsverk er ikke mulig uten at det vil få alvorlige konsekvenser for kulturtilbudet i Halden spesielt for barn og unge. c) Kulturrådet protesterer naturlig nok mot ethvert forslag om reduksjon i tilskudd til lag og foreninger. Vi ønsker på vegne av Haldens frivillige kulturliv at Halden kommune øker tilskudd og støtte til drift av byens grunnleggende og frivillige kulturvirksomhet. Dette for å inspirere til virksomhet og bidra til økt aktivitet. d) Kulturrådet protesterer også mot kutt i kulturmidler til arrangementer og aktiviteter etter søknad. Vi påpeker også at det er viktig å synliggjøre søknadsmulighetene bedre. For å opprettholde aktivitet og inspirere til ytterligere aktivitets- og arrangementsbidrag burde denne posten i budsjettet også økes ytterligere. e) Halden Kulturråd registrerer at rådmannen ikke kan finne midler til drift av komitéer etablert i forbindelse med jubileene i 2014 og Dersom jubiléene skal markeres, må arbeidet snarest komme i gang for alvor, og Halden kommune må ta høyde for dette i budjettet. I tillegg kommer selvfølgelig kostnadene ved selve markeringene noe kommunen må legge inn i økonomiplanen. Konservativen Org.nr.: Øvre Bankegate 5 Bankkonto: Halden Side 196

197 f) M.h.t. forslaget om å legge Allsang på Grensen inn under kultur, knytter det seg en rekke spørsmål til dette. Her er noen: 1. Blir Allsang på Grensen definert av Halden kommune som et nærings- og markedstiltak eller et kulturarrangement? Interessant med tanke på fremtidig organisering av kommunens kultursektor. 2. Skal Halden kommunes ansatte, som jobber med Allsang på Grensen, inn under kulturadministrasjonen, og pålegges nye arbeidsoppgaver i den forbindelse? 3. Har Halden kommune noen gang vurdert å stille krav med tilskuddet til Allsang på Grensen /TV2 krav som knytter seg til oppbygging av lokal kompetanse og lokal utstyrspark i tillegg til det som pr. i dag ligger under Allsammen og Halden ASVOs bidrag og innsats? Burde kommunens evt. tilskudd være i form av scene, teknikk, arenautstyr og infrastruktur på arena ting som åpenbart også vil være til nytte for andre produksjoner og arrangører? 4. Skal kommunen også gi støtte til andre store aktører som bidrar til å sette Halden og Fredriksten festning på kartet i nasjonal og internasjonal målestokk som for eksempel Atomic Soul AS (arrangør av Andrea Bocelli og Leonard Cohen)? Når det gjelder investeringsbudsjettet savner Kulturrådet midler til rehabilitering av Konservativen/Rosenlundsalen. Kulturrådet mener også at det i 2013 må avsettes midler til etablering av ungdomsklubb i nye lokaler. Halden Kulturråd Jan Henrik Diesen Kristin Breda Knut Henriksen Wenche Høidal Anette Kvamsdal Eva Stømner Jan-Eirik Thowsen Gro Ullner Stefan Ullner Kopi: Konst. kommunalsjef - Teknisk og Kultur Lars Th. Larsen Enhetsleder - Kultur, Idrett og Mangfold Torkel Varfjell Representantene i Hovedutvalget for Kultur, Idrett og Mangfold Halden Arbeiderblad v/ redaksjonen Konservativen Org.nr.: Øvre Bankegate 5 Bankkonto: Halden Side 197

198 Side 198

199 Side 199

200 Side 200

201 Side 201

202 Side 202

203 Side 203

204 Side 204

205 Side 205

206 Side 206

207 Side 207

208 Side 208

209 Side 209

210 Side 210

211 Side 211

212 Side 212

213 Side 213

214 Side 214

215 Side 215

216 Side 216

217 Side 217

218 Side 218

219 Side 219

220 Side 220

221 Side 221

222 Side 222

223 Side 223

224 NSF HALDEN KOMMUNE Wiels plass Halden Tlf.: Faks: Mob.tlf.: Vår saksbehandler: Inger Synnøve Brännvall, Vår dato: Deres ref.: E-post: Vår ref: Medlemsnr.: Norsk sykepleierforbunds tilbakemelding på tiltak for innsparinger i budsjett for Halden Kommune Økonomien i Halden kommune er i en svært alvorlig situasjon og budsjettet for 2013 vil kreve tiltak for å få økonomisk balanse i organisasjonen.tiltakene som er foreslått er ikke godt nok konsekvensbeskrevet, noe som er viktig i en prosess der tiltak på innsparinger kan virke inn på arbeidstakernes arbeidsforhold og mulighet for forsvarlig yrkesutførelse. Samtidig som tiltakene skal ivareta innbyggernes rettigheter til helsehjelp som er ned felt i lovverket. Innsparingene til budsjett 2013 innebærer et stort kutt i helsektoren som allerede er hardt prøvd, i tillegg til at det er stor pågang på tjenesten. NSF er i den oppfatning av at innsparingene ikke er realistiske og snarere vil gå ut over forsvarlig/lovpålagt tjeneste som tilslutt vil gi økte kostnader et annet sted. Budsjettarbeidet fokuserer på tiltak for å skape handlingsrom til omstilling. Omstilling er i utgangspunktet ikke noe negativt, om man gjør et godt grunn arbeide med gode konsekvens bekrivelser av de ulike tiltakene. Men det er viktig å få med seg at Halden kommune de siste årene, har vært igjennom en del omorganisering og effektiviseringsprosesser. Derfor er det viktig at disse omstillingene er godt evaluert og konsekvensbeskrevet føre de settes i verk. Det er nå f.eks satt i gang en evaluering av organisasjonsmodellen innenfor helse og omsorgssektoren. Dette vil være et viktig verktøy for videre prosess og eventuelle omstillinger/effektivisering av Helse og omsorgstjenesten. Helse og omsorgstjenesten i Halden er i dag under sterkt press, og vil ytterligere komme i et enda større press i fremtiden. Dette er på bakgrunn av samhandlingsreformen og dens intensjoner. Halden kommune har i dag en for lav grunnbemanning på sykepleiersiden for å klare av dette. NSF`s tilbakemelding på reduksjonstiltak i Kommunalavdeling helse og omsorg. I sentral/felles foreslås det færre ressurser til stab og støttefunksjoner. En slik reduksjon innenfor denne delen av kommunevirksomheten vil ha store konsekvenser på hele den kommunale driften. Stab og støtte funksjonene er sentrale funksjoner for ulike instanser og organisasjonen er avhengig av stab og støttefunksjonene for å kunne få fremdrift på tiltak planer/prosjekter i kommunen samtidig som støttefunksjonene er en viktig ressurs ute i de forskjellige enhetene. Stab og støttefunksjonene er allerede på smertegrensen Side 224

225 fordi de pr. i dag er på et minimum. Stillinger her holdes vakante og færre personer utfører i dag samme oppgaver. Effektiviserings tiltakene innenfor helse og omsorgstjenesten er vanskelig å få tak i, og man baserer dette tiltaket på funn fra andre kommuner. NSF er i den oppfatning at alle tjenester er gjennomgått og omorganisert og at det ikke er noe mer å hente på en slik effektivisering. Kommunen har på flere områder allerede effektivisert og omorganisert og flere steder har man allerede nedbemannet og en ytterligere effektivisering vil gå ut over forsvarlig tjenesteutførelse og lovpålagte oppgaver. Det er stort press på alle tjenester være seg det er hjemmesykepleie, forebyggende tjenester eller sykehjemstjenesten. Sykehjemsenheten må øke bemanningen fordi man ser seg nødt til å benytte dobbeltrom for å kunne tilfredsstille etterspørselen etter samhandlingsreformen. Pågangen med pasienter etter samhandlingsreformen har fordoblet seg siden Januar. Det er derfor også viktig å legge til grunn demografiske data som er spesifikt for Halden kommune ved resultatet for sammenligning av tjenestenivå mellom kommuner. Når det gjelder bemanningsnivået i Halden Kommune er NSF`s oppfatning at kommunen har for lite kompetent personell til de spesialiserte oppgavene som tilføres kommunen. Dette gjelder spesielt sykepleierkompetanse/spesialsykepleierkompetanse. I Halden kommune har det de 2 siste årene vært en markant økning av ufaglært personell til tjenesten. Dette får konsekvenser både for kvalitet, forsvarlig utførelse på tjenestene og mulighet for å utføre tjenestene i tråd med behovene. NSF er i den oppfatning at Halden kommune ikke har den bemanningen som trengs for å utføre de oppgavene som til en hver tid kreves. Det har vært mye snakk om bruk av teknologi i tjenesten, og NSF stiller seg undrende til dette spørsmålet. Og lurer på hva bruk av teknologi i denne sammenhengen innebærer. Kommunen er i sterkt behov av sykepleierkompetanse som kan utføre teknisk og avansert sykepleie som før kun skulle utføres i spesialisthelsetjenesten. Når det gjelder vedtaksfastsettelse, viser undersøkelser at kommunaltjenesten innenfor helse og omsorg gir tjenester til Halden kommunes innbyggere innenfor lavest mulig nivå. Dette er lovpålagte tjenester som man får vedtak på etter lovgivningen. NSF kan ikke se at innsparingsmuligheter på dette området er mulig å realisere. Effektivisering av administrative rutiner. Ledelsen innenfor helse og omsorg bruker mye av sin tid til administrative rutiner. Dette går ut over mulighet for ledelse, faglig utvikling, ivaretaking/oppfølging av kvalitets og internkontroll rutiner osv. Det er vanskelig for NSF å få ut hva slags tiltak man har tenkt å sette i verk for å få frigjort lederne til ledelsesoppgaver. Pr. i dag er ikke enhetene lagt opp slik at lederne klarer å utføre alle sine oppgaver pga stort arbeidspress og til tider er det vanskeligheter med å få tak i stab og støttefunksjoner. NSF har vanskelig med å se hvordan dette tiltaket skal medføre reduserte kostnader i form av innleie av personale eller andre reduksjoner i driften. Og NSF mener at tiltaket om effektivisering på dette området må ha med seg en tilføring av ressurser vha økt personell som kan avlaste ledelsen. NSF synes det er et godt forslag å ha en bedre samordning av ressursene på tvers av enhetene. Men synes det er vanskelig å forstå hva dette tiltaket innebærer i praksis. Enhetene innenfor helse består av ulike spesialiseringer og innehar en del Side 225 2

226 pasientgrupper som ikke kan utsettes for mye utskiftning av personell. Eksempler på dette er demente, psykisk syke osv. Kontinuiteten på pleie er en viktig faktor både for å spare tid, ressurser og penger. Helsetjenestene er mer effektivt og besparende om det er fast personell til å følge opp pasienter og tiltak som iverksettes. Mye av tjenesten er allerede samordnet/samlokalisert. NSF savner en ytterligere plan på hvordan dette tiltaket skal gjennomføres. Det er viktig at man har nok kompetent personell som kan ta seg av de ulike arbeidsoppgavene. Reduksjon av vikarkostnader ved at innleie av vikarer ved kurs, interne og eksterne kurs, reduseres til et minimumsnivå. Sett ut i fra dagens situasjon forekommer det lite kursvirksomhet innenfor helse og omsorgs sektoren. Dette er en direkte konsekvens av den dårlige økonomien i kommunen. I forhold til samhandlingsreformens behov for faglig oppdatering pga nye og spesialiserte oppgaver, er det pr. i dag et stort behov for kurs og oppdatering. Om ikke personalet får mulighet til å oppdatere seg blir ikke kommunen i stand til å ta i mot pasienter og oppgaver som det forventes av kommunehelsetjenesten etter at samhandlingsreformen startet. Opprettholdelse av 1,6 årsverk vakant i rus/psykiatri skaper store utfordringer på en allerede presset tjeneste, og vil få følger innenfor andre deler av helsesektoren. Samtidig som nedleggelse av dagsentret i psykiatri vil føre til større press på psykiatritjenesten og hjemmesykepleien som dermed må inn å utøve tjenester for disse brukerne. Tilbudet er et lavterskel tilbud innenfor forebyggende arbeid som skal være med på å endre livskvalitet og forebygge tilbakefall av sykdom. NSF mener at nedleggelse av dette tilbudet vil bli dyrere pga økt behov for andre tjenester. Nedleggelse av åpen barnehage vil føre til at man må øke bemanning og tjenester innenfor andre områder fordi de allerede er under stort press. Helsesøstertjenesten er et godt eksempel på dette. De er i dag langt under anbefalt nivå bemanningsmessig for sine arbeidsoppgaver. Samlokalisering av PPT, Barnevernet og helsesøster tjenesten i Familiens Hus februar 2013, kan være en realitet om alle formaliteter er i orden og fulgt opp. Det har vært en prosess på dette over lang tid, med verneombud, arbeidstilsyn, BHT osv. Men NSF stiller seg undrende til at en samlokalisering vil kunne spare inn på tjenesten. Denne samlokaliseringen fører ikke til flere fagfolk eller mindre press på tjenestene. Nedleggelse av miljøkontakter i skolen er ikke å anbefale da de gjør en viktig oppgave ift barn og unge med vanskeligheter og hjelper dem med å forebygge vanskeligheter som over tid kan føre til tjenestebehov i andre enheter. En nedleggelse her vil føre til større press på f.eks helsesøstrene, barnevern og rustjenestene. Side 226 3

227 NSF`s forslag til innsparinger: -Ansette fast personell med kompetanse i vakante stillinger og vikariater. Dette vil føre til mindre vikarbruk, overtid og mindre 14-9 krav etter AML. Tjenestene vil bli mer effektive, samtidig som dette vil virke inn på sykefraværet som er meget besparende. Vakante stillinger må besettes ukentlig av tilfeldige vikarer eller vikarbyrå fordi vakante stillinger er en del av en minimumsbemanning som må til for effektive og forsvarlige tjenester. Man kan ikke tjene på å holde vakante stillinger i en turnus vakante. Det fører til ekstra stor arbeidsbelastning på resterende ansatte og økt sykefravær. NSF mener at grunnbemanningen i utgangspunktet er for lav de aller fleste steder -Kutte bruken av vikarbyråer. Fast ansettelse av nok kompetent personell vil redusere bruken av vikarbyråer. Dette fører til kostnadsbesparelser, kontinuitet og kvalitet på tjenestene. Nok fast personell med kompetanse etter behov, vil føre til lavere kostnader og bedre tjenester. -Økt eiendomsskatt og utsatt underskudds dekning på 10 år bør gjennomføres for å få en balansert kommune økonomi. Disse midlene vil være et bedre tiltak enn å spare inn på lovpålagte tjenester i en helsesektor som allerede er spart inn til beinet. Med vennlig hilsen NORSK SYKEPLEIERFORBUND Halden Inger Synnøve Brännvall Hovedtillitsvalgt Kopi: Side 227 4

228 Vår dato Innspill til Reduksjonstiltak i budsjett 2013 Utdanningsforbundet ønsker å knytte noen kommentarer til rådmannens forslag til salderinger i forbindelse med fremleggelse av forslag til budsjett Generell kommentar: Det må være en sammenheng mellom kommunens driftsvolum, ønsket tjenesteyting og bemanning. Utdanningsforbundet forventer at dette gjøres i riktig rekkefølge. Bemanningen må være en konsekvens av politisk vedtatt nivå på ønsket utførte tjenester. Flere av tiltakene reduserer bemanningen uten å nevne senket krav til tjenesteyting. En direkte konsekvens av dette er at de ansatte må «løpe fortere» og ta på seg stadig flere oppgaver. Flere av tiltakene vil, etter vår mening, resultere i et stadig høyere langtidssykefravær. Ansatte møter «veggen» pga. for stort press i jobbhverdagen. Som IA-bedrift har kommunen forpliktet seg til tiltak for å øke nærværet. Vi mener at flere av de foreslåtte tiltakene går i motsatt retning. Forslag til nye tiltak som ikke er foreslått av rådmannen. 1. Foreldrene overtar ansvaret for elevene i 17.mai-toget. Reduksjon: ca kr I mange kommuner er dette en fast ordning. Læreres deltakelse i 17.mai-tog i Halden er også nå en frivillig ordning. Forskjellen vil være at lærere som ønsker å delta i toget nå vil gjøre det uten godtgjøring, og uten ansvar. 2. Reorganisere sentral/felles. Reduksjon: ca. 1,1 mill kr/år Utdanningsforbundet er av den mening at en «slanking» av en organisasjon må gjenspeiles i hele organisasjonen, også i toppledelsen. Vi mener det kan spares inn ved å redusere antall kommunalsjefer fra fire til tre. Vi kan ikke se at det vil svekke organisasjonen i vesentlig grad å avvikle stillingen som kommunalsjef for personal, økonomi og utvikling permanent. Undervisning og oppvekst. - Reduksjon av lærerstillinger med 6 årsverk Halden kommune har allerede et relativt høyt antall elever pr. lærerårsverk. Kommunen har gjennom politisk vedtak valgt ut områdene Læring Og Vurdering, LeseLos og regning som fokusområder for de neste 8 årene. Et av målene for satsingen er en reduksjon av antall elever som trenger spesialundervisning. Et delmål er å heve resultatene på de nasjonale prøvene. Tilpasset opplæring er en bærebjelke i denne satsingen. Jo færre lærere desto flere elever pr. lærer. Som igjen medfører mindre muligheter for tilpasset opplæring. Utdanningsforbundet er av den oppfatning at grunnbemanningen i skolen nå er for lav, og balanserer i forhold til om kommunen oppfyller minstekravet i lovverket. Vi ber derfor rådmannen om å oppbemanne, ikke nedbemanne. Adresse Wiels plass Halden E-post/Internett Telefon Organisasjonsnr Side 228

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV:

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV: Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016 Behandling: Geir Helge Sandsmark (V) og Dagfinn Stærk (KrF) opplyste at budsjettforslagene som var fremmet for deres partier i formannskapet ikke ville bli fremmet

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling:

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2017 Behandling: Fredrik Holm (H) fremmet forslag til budsjett på vegne av Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre: 1. Kommunestyrets endringer og tillegg

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 01.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.08.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 19:30 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapsalen, Halden rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næringsutvikling Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.10.2013 Tidspunkt: 16:00 16:25 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 17:00 17:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Erlan Aastebøl Leder H Inger

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.11.2012 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 18:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag

Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag Kommunestyrets innledning Politiske føringer. Året 2016 viser at snuoperasjonen som pågår i Halden er i rute. For tredje året på

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 18.12.2014 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for næringsutvikling Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for næringsutvikling Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for næringsutvikling Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 21.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus, Storgt. 6 Dato: 15.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:30

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:30 Halden kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 17:00-18:20 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 26.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2010 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannsskapsalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 17:00 18:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 17:00-18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 17:30 19:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 16:00-17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 16:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune

Møteprotokoll. Halden kommune Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 19:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 17:30 00:40 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapsalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapsalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapsalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.04.2013 Tidspunkt: 17:00 18:55 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00:16:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 16:30. 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2010 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer