Kommunestyresalen, Halden rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyresalen, Halden rådhus"

Transkript

1 Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist Leder H Magnus Øvreeide Medlem H Else-Kathrine Hveding Medlem H Eirik Milde Medlem H Lisa Anker-Rasch Strøm Medlem H Roar Lund Medlem H Erlan Aastebøl Medlem H Jan-Erik Erichsen Medlem H Jan Aage Moen Medlem H Torunn Lund Clasen Medlem H Aase S. Strømberg Kielland Medlem H Stein Bukholm Medlem H Svein Håkon Pedersen Medlem H Geir Helge Sandsmark Medlem V Per Magnus Finnanger Sandsmark Medlem V Morten Christoffersen Medlem KRF Gerd Berit Odberg Medlem KRF Yngvar Holt Medlem SP Anne-Kari Holm Medlem SP Svein Olaussen Medlem AP Elisabeth Giske Medlem AP John Østensvig Medlem AP Mona Irene Bråthen Medlem AP Paul Ronny Kristiansen Medlem AP Ulf-Torben Redi Medlem AP Lars Pedersen Due Medlem AP Nils Sagstuen Medlem AP Linn Victoria Olsen Medlem AP Bente C Gulbrandsen Medlem AP Odd Riise Medlem AP Per-Egil Evensen Medlem FRP Egil Lund Pettersen Medlem FRP Vegar Johansen Medlem FRP Keta Dimitrova Bjørndal Medlem FRP

2 Fridtjof Dahlen Medlem SV Roy Eilertsen Medlem SV Odd Sæthre Medlem PP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Dahl MEDL AP Ellen Simensen MEDL AP Joachim Bratteli MEDL AP Roar Günther Andersen MEDL V Vibeke Julsrud MEDL MDG Jan-Erik Herft MEDL H Arild Klingstrøm MEDL H Lena Beate Karlsen NESTL H Bent Asgeir Larsen MEDL H Mette E. Rakeng Karlsen MEDL AP Terje Martin Lie MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Else Margrethe Milde Lena Beate Karlsen H Ann Kristin Øye Bent Asgeir Larsen H Arne Hornæs Jan-Erik Herft H Anita Irene Lunde Warberg Arild Klingstrøm H Irma Moen Eriksen Terje Martin Lie H Truls Breda Roar Günther Andersen V Øivind Holt Vibeke Julsrud MDG Bjørn Norvald Larsen Mette E. Rakeng Karlsen AP Jan Magnar Hansen Per Kristian Dahl AP Svein Arne Hansen Ellen Simensen AP Laila Tajet Andersen Cathrine Eng Skotnes AP Tor Hveding Erlan Aastebøl (PS 2014/129) H Wenche Anker-Rasch Jan-Erik Erichsen (PS 2014/129) H Eva Evita Lexander Per Egil Evensen (PS 2014/129) FRP Merknader Ingen vara møtte for Joachim Bratteli (AP). Linn Victoria Olsen (AP) tiltrådte møtet etter behandling av sak PS 2014/123 «Godkjenning av protokoll». 47 representanter til stede ved møtets begynnelse og under behandling av sakene PS 2014/ representanter til stede under behandling av sak PS 2014/129 «Halden Byutvikling AS». Erlan Aastebøl (H), Jan-Erik Erichsen (H) og Per Egil Evensen (FrP) fratrådte som inhabile til behandlingen av sak PS 2014/129 «Halden Byutvikling AS». Eva Lexander (FrP), Wenche Anker-Rasch (H) og Tor Hveding (H) tiltrådte under behandling av saken. Svein Arne Hansen (AP) ble permittert før behandling av sak PS 2014/124 «Budsjett 2015». 47 representanter til stede under budsjettsaken. Truls Breda (V) ble permittert før behandling av sak PS 2014/125 «Rådmannens rapportering til kommunestyret 2015». 46 representanter til stede under resten av møtet. Else-Kathrine Hveding (H) ble valgt som sette-varaordfører under møtet.

3 Fra administrasjonen møtte: Navn Gudrun Haabeth Grindaker Stilling Rådmann Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Thor Håkon Edquist Ordfører Randi Sommerseth Formannskapssekretær

4 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2014/121 PS 2014/122 PS 2014/123 Innhold U.off. Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 2014/124 Budsjett /4035 PS 2014/125 Rådmannens rapportering til kommunestyret /4035 PS 2014/126 Etikk og åpenhet i kommunen 2014/7338 PS 2014/127 RS 2014/33 PS 2014/128 PS 2014/129 PS 2014/130 PS 2014/131 FO 2014/40 Referatsaker Halden ishall - Høringsuttalelse og økonomiske forhold Halden ishall - revidert avtale med IK Comet Halden Byutvikling AS - Restrukturering av selskapets økonoiske forhold til Halden kommune Kommunereformen, prosess for videre utredninger Forespørsler Forespørsel fra Ulf-Torben Redi (AP) vedr. midlertidige ansettelser 2013/ / / /4929 Side nr.

5 PS 2014/121 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. Innkallingen godkjent. PS 2014/122 Godkjenning av saksliste Ordfører foreslo sak PS 2014/129 «Halden Byutvikling AS Restrukturering av selskapets økonomiske forhold til Halden kommune» behandlet som første sak etter godkjenning av protokoll. Bifalt av kommunestyret. Ordfører informerte om at økonomirapport for november 2015 var klar og foreslo en orientering om økonomirapporten v/rådmannen før behandling av Budsjett Bifalt av kommunestyret. Det ble meldt forespørsler fra Svein Olaussen (AP), Ulf-Torben Redi (AP) og Per Magnus Sandsmark (V). Sakslisten ble enstemmig godkjent. Sakslisten godkjent. PS 2014/123 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Protokollen fra forrige møte godkjent.

6 PS 2014/124 Budsjett 2015 Geir Helge Sandsmark (V) la fram forslag til budsjett på vegne av H, V, SP og KrF og fremmet forslag til vedtak: 1. Budsjettforslag, fra H/V/KrF/SP, for 2015 vedtas i henhold vedlagte budsjettdokument og budsjettskjema 1A,1B,2A og 2B på s i dokumentet. 2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert område i budsjettskjema 1B. 3. Ved vesentlige omdisponeringer prioriterer hovedutvalgene mellom hovedområdene innen den enkelte sektors budsjett. Eventuelle omfordelinger mellom sektorene legges fram for Formannskapet og Kommunestyret etter innstilling fra rådmannen. 4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt framdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret. Hovedutvalgene behandler rapportene i henhold til pkt. 3 i dette vedtaket. 5. Rådmannen pålegges tertialvis økonomirapportering til formannskapet og kommunestyret i første møte etter tertialets utgang. Rapportene skal inneholde vurdering av oppnåelse for alle budsjettiltak. Hovedutvalgene behandler rapportene i henhold til pkt. 2-4 i dette vedtaket. 6. Formannskapet disponerer investeringsbudsjettet, innenfor tildelt ramme, i henhold til budsjettskjema 2B. 7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 270 millioner kr. VAR-lån utgjør 186 millioner kr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån utgjør 60 millioner kr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år. 8. Trekkrettighet i bank på inntil 450 millioner kr videreføres i Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele Halden kommune for skatteåret 2015 jf. eiendomsskattelovens 2 og 3 bokstav a. Før øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2015: a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. 11 være 7 promille av den fastsatte takstverdien. b) Med hjemmel i eskl. 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 3,75 promille av takstverdien. c) I tillegg gis etter eskl. 11, annet ledd, et bunnfradrag på kr for hver selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer). d) Etter eskl. 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den

7 enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes bokstav b) «bygning som har historisk verde». e) Etter eskl. 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. lov om kulturminner. f) Etter eskl. 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passen tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. g) I medhold av eskl. 12, bokstav b, skal skattesatsen for all skattepliktig, ubebygd grunneiendom settes til 3,75 promille. h) Kommunens skattetakstvedtekter. 10. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet vedlagt dette dokument vedtas der satsene for barnehageplass justeres i henhold til vedlegg merket «Barnehagetakster, forslag pr 18. desember» 11. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2015, med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20.november. 12. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. 13. Forskrift for kommunale vann- og avløpsgebyrer vedtas. 14. Tilskudd til private barnehager utbetales med inntil følgende satser pr. hel plass: Driftstilskudd: Barn 0-2 år: kr ,- Barn 3-6 år: kr ,- Kapitaltilskudd: Alle barn: kr 9 500,- Elisabeth Giske (AP) og Svein Olaussen (AP) la fram forslag til budsjett på vegne av AP, SV og PP og fremmet forslag til vedtak: 1. Arbeiderpartiets (Ap), Sosialistisk Venstrepartis (SV) og Pensjonistpartiets (PP) budsjett for 2015 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 2. Formannskapet har det overordnede ansvaret for at de vedtatte budsjettmål skal nås i Formannskapet kan videre gi pålegg ovenfor administrasjonen og de enkelte hovedutvalg hvis ikke vedtak gjennomføres og vedtatt budsjett følges. Det innkalles til møte i formannskapet uten opphold i slike sammenhenger. 3. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert område i budsjettskjema 1B. 4. Formannskapet disponerer innenfor tildelt ramme av investeringsbudsjettet i henhold til budsjettskjema 2B. 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 220 mkr. VAR-lån utgjør 124 mkr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp mot

8 objektenes levetid. Startlån utgjør 60 mkr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år. 6. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele Halden kommune for skatteåret 2015 jf. eiendomsskattelovens 2 og 3 bokstav a. Før øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2015: i) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. 11 være 7 promille av den fastsatte takstverdien. j) Med hjemmel i eskl. 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 5,00 promille av takstverdien. k) I tillegg gis etter eskl. 11, annet ledd, et bunnfradrag på kr for hver selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer). l) Etter eskl. 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes bokstav b) «bygning som har historisk verde». m) Etter eskl. 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. lov om kulturminner. n) Etter eskl. 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. o) Kommunens skattetakstvedtekter. 7. De gebyrsatser som fremkommer i rådmannens forslag til gebyrregulativ vedtas med unntak av avgiftene for vann, avløp og feiing som ikke økes. Fastleddet som ble innført i 2014 for vann og avløp på 1000 kr (inkl. mva) pr. boenhet fjernes i sin helhet. Eiendomsskatten fremkommer i punktet over (pkt. 6). 8. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2015, med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20.november. 9. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. 10. Tilskudd til private barnehager utbetales med inntil følgende satser pr. hel plass: Driftstilskudd: Barn 0-2 år: kr ,- Barn 3-6 år: kr ,- Kapitaltilskudd: Alle barn: kr 9 500,- Per Egil Evensen la fram forslag til budsjett på vegne av FrP og fremmet forslag til vedtak: 1. FrPs budsjettforslag for 2015 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert sektorområde til de enhver tid vedtatte budsjettrammer. 3. Formannskapet disponerer innenfor tildelt ramme av investeringsbudsjettet i henhold til budsjettskjema 2B.

9 4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 250 mkr, VAR-lån utgjør 186 mkr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån utgjør 60 mkr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år. 5. Trekkrettighet i bank på inntil 450 mkr videreføres i 2015, og reduseres så snart som mulig. 6. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele Halden kommune for skatteåret 2015 jf. eiendomsskattelovens 2 og 3 bokstav a. Før øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2015: a. Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. 11være 7 promille av den fastsatte takstverdien. b. Med hjemmel i eskl. 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 3,25 promille av takstverdien. c. I tillegg gis etter eskl. 11, annet ledd, et bunnfradrag på kr for hver selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer). d. Etter eskl. 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes bokstav b) «bygning som har historisk verde». e. Etter eskl. 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. lov om kulturminner. f. Etter eskl. 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. g. Kommunens skattetakstvedtekter. 7. VAR-avgifter og kommunale gebyrer beregnes i henhold til Halden FrPs budsjettforslag for Reduksjon i VAR-avgifter gjennomføres med reduksjon på totalt kr som avregnes som en prosentvis flat reduksjon innenfor samtlige VAR-avgiftsområder, samt kr som fordeles som en flat prosentvis reduksjon av byggesaksgebyrene. 8. Fastledd avgift avvikles. 9. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2015, med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20. november. 10. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. 11. Forskrift for kommunale gebyrer og avgifter vedtas med endringer fremkommet i Halden FrPs budsjettfremlegg. 12. Tilskudd til private barnehager vedtas i henhold til rådmannens innstilling, justert for endringer som fremkommer i Halden FrPs budsjettfremlegg. 13. Selskapet Halden Technology Centre AS (som eier eiendommen Storgaten 7) bes innen utløpet av 2014 erverve eiendommen sykehjemmet på Stangeberget fra kommunen til bokført verdi. Kjøpet finansieres med selgerkreditt. Rådmannen instrueres til å fra kommunens side la eiendommen overdra. 14. Aksjene i selskapet Halden Technology Centre AS selges fra Halden Kommune til Halden Byutvikling AS til bokført verdi. Kjøpet finansieres med selgerkreditt. Generalforsamlingen instrueres til å gjennomføres transaksjonen innen utløpet av 2014.

10 15. Halden kommune inngår nye leiekontrakter for Storgaten 7 og sykehjemmet på Stangeberget, med virkning fra Vilkår og omfang forhandles mellom HK v/hne og styrene i HBU/HTC. 16. HBU instrueres til å selge selskapet HTC (med tilhørende eiendommer) i markedet etter en strukturert prosess. Det forutsettes at overtakelsesdato settes til innen utløpet av 2015 slik at HBU oppnår regnskapsmessig effekt for Selgerkreditten under pkt 11 og 12 gjøres opp fra HBU sin side ifm salg av selskapet HTC. Utbytte vedtatt i opptjeningsåret 2015 bokføres hos eiere med kontrollerende myndighet i opptjeningsåret i henhold til god regnskapsskikk. Således skal utbytte fra opptjeningsåret 2015 fra HBU bokføres i HK i opptjeningsåret. Rådmannen instrueres til slik bokføring. Svein Håkon Pedersen (H) fremmet tilleggsforslag: Tirs/Torsdagsgruppen forblir i Hovedutvalget for kultur, idrett og mangfold. Ved votering over forslaget fra Pedersen fikk dette 22 stemmer (H, AP, SV,FrP, PP) og falt. Ved votering over forslaget fra Evensen fikk dette 4 stemmer (FrP) og falt. Ved votering over forslaget fra Giske/Olaussen fikk dette 17 stemmer (AP, SV, PP) og falt. Ved votering over forslaget fra Sandsmark fikk dette 29 stemmer (H, V, SP, KrF, FrP) og ble vedtatt. 1. Budsjettforslag, fra H/V/KrF/SP, for 2015 vedtas i henhold vedlagte budsjettdokument og budsjettskjema 1A,1B,2A og 2B på s i dokumentet. 2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert område i budsjettskjema 1B. 3. Ved vesentlige omdisponeringer prioriterer hovedutvalgene mellom hovedområdene innen den enkelte sektors budsjett. Eventuelle omfordelinger mellom sektorene legges fram for Formannskapet og Kommunestyret etter innstilling fra rådmannen. 4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt framdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret. Hovedutvalgene behandler rapportene i henhold til pkt. 3 i dette vedtaket. 5. Rådmannen pålegges tertialvis økonomirapportering til formannskapet og kommunestyret i første møte etter tertialets utgang. Rapportene skal inneholde vurdering av oppnåelse for alle budsjettiltak. Hovedutvalgene behandler rapportene i henhold til pkt. 2-4 i dette vedtaket. 6. Formannskapet disponerer investeringsbudsjettet, innenfor tildelt ramme, i henhold til budsjettskjema 2B.

11 7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 270 millioner kr. VAR-lån utgjør 186 millioner kr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån utgjør 60 millioner kr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år. 8. Trekkrettighet i bank på inntil 450 millioner kr videreføres i Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele Halden kommune for skatteåret 2015 jf. eiendomsskattelovens 2 og 3 bokstav a. Før øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2015: p) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. 11 være 7 promille av den fastsatte takstverdien. q) Med hjemmel i eskl. 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 3,75 promille av takstverdien. r) I tillegg gis etter eskl. 11, annet ledd, et bunnfradrag på kr for hver selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer). s) Etter eskl. 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes bokstav b) «bygning som har historisk verde». t) Etter eskl. 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. lov om kulturminner. u) Etter eskl. 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passen tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. v) I medhold av eskl. 12, bokstav b, skal skattesatsen for all skattepliktig, ubebygd grunneiendom settes til 3,75 promille. w) Kommunens skattetakstvedtekter. 10. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet vedlagt dette dokument vedtas der satsene for barnehageplass justeres i henhold til vedlegg merket «Barnehagetakster, forslag pr 18. desember» 11. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2015, med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20.november. 12. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. 13. Forskrift for kommunale vann- og avløpsgebyrer vedtas. 14. Tilskudd til private barnehager utbetales med inntil følgende satser pr. hel plass: Driftstilskudd: Barn 0-2 år: kr ,- Barn 3-6 år: kr ,- Kapitaltilskudd: Alle barn: kr 9 500,-

12 PS 2014/125 Rådmannens rapportering til kommunestyret 2015 Morten Christoffersen (KrF) fremmet rådmannens innstilling: Saken tas til etterretning. Fridtjof Dahlen (SV) fremmet forslag til vedtak: Rådmann skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi, framdrift, innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret. Hovedutvalgene behandler rapportene i respektive utvalg. Ved behov for vesentlige omdisponeringer innen aktuelle sektorer, bes rådmannen om å forberede saker for aktuelle hovedutvalg. Månedlig rapportering skal vise sammenheng mellom følgende forhold: Budsjett prognoser og avvik, usikre elementer Lønnsutvikling inkl. innleie av vikarer/konsulenter/virksomhet Budsjettendringer Nye økte inntekter Nye økte utgifter Omdisponeringer Nye innsparingstiltak Årsverk Likviditet Totalt driftsvolum Ved votering ble forslagene satt opp mot hverandre. Forslaget fra Christoffersen fikk 29 stemmer (H, FrP, KrF, V, SP) og forslaget fra Dahlen fikk 17 stemmer (AP, SV, PP). Forslaget fra Christoffersen ble vedtatt. Saken tas til etterretning. PS 2014/126 Etikk og åpenhet i kommunen Anne-Kari Holm (SP) fremmet rådmannens innstilling. Forslaget fra Holm ble enstemmig vedtatt. Som et ledd i kommunens arbeid med etikk og gode internkontrollsystemer, meldes Halden kommune inn i Transparency International-Norge fra 1. januar 2015.

13 Kostnaden dekkes innenfor rådmannens område. PS 2014/127 Referatsaker Referatsaken ble behandlet som en orientering knyttet til sak PS 2014/128 «Halden ishall revidert avtale med IK Comet». RS 2014/33 Halden ishall - Høringsuttalelse og økonomiske forhold PS 2014/128 Halden ishall - revidert avtale med IK Comet Erlan Aastebøl (H) fremmet rådmannens innstilling: Revidert avtale mellom Halden kommune og IK Comet om dekning av andel fellesutgifter i Halden ishall godkjennes. Lars Pedersen Due (AP) fremmet tilleggsforslag til rådmannens innstilling: For å sikre best mulig utnyttelse av ishallen, dens fasiliteter og gi best mulig forutsetninger for breddeidretten i Halden og i IK Comet gjøres følgende tillegg/endringer i teksten i avtalens punkt 3, tredje avsnitt og avtalens punkt 6, 4. avsnitt: Ad punkt 3: VIP-rom tilbys benyttet vederlagsfritt ved IK Comet sine A-kamper og event. 1 helg i året ved kretssamling. Comet tilbys 1. møterom i kontorfløyen til eget bruk. (NYTT PUNKT) Gymrom i 2. etasje kan fritt benyttes av breddeidretten for barn, unge og eldre i Halden, herunder av IK Comet. Ad punkt 6, avsnitt 4: IK Comet fører nødvendig kontroll med all aktivitet som drives eller videreformidlers av IK Comet. Det må være trenere, lagledere eller ansvarlig voksent medlem utpekt av IK Comet tilsted under hver trening osv. Kommunestyret ber administrasjonen forhandle disse punktene med IK Comet. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra Due ble enstemmig vedtatt. Revidert avtale mellom Halden kommune og IK Comet om dekning av andel fellesutgifter i Halden ishall godkjennes.

14 For å sikre best mulig utnyttelse av ishallen, dens fasiliteter og gi best mulig forutsetninger for breddeidretten i Halden og i IK Comet gjøres følgende tillegg/endringer i teksten i avtalens punkt 3, tredje avsnitt og avtalens punkt 6, 4. avsnitt: Ad punkt 3: VIP-rom tilbys benyttet vederlagsfritt ved IK Comet sine A-kamper og event. 1 helg i året ved kretssamling. Comet tilbys 1. møterom i kontorfløyen til eget bruk. (NYTT PUNKT) Gymrom i 2. etasje kan fritt benyttes av breddeidretten for barn, unge og eldre i Halden, herunder av IK Comet. Ad punkt 6, avsnitt 4: IK Comet fører nødvendig kontroll med all aktivitet som drives eller videreformidlers av IK Comet. Det må være trenere, lagledere eller ansvarlig voksent medlem utpekt av IK Comet tilsted under hver trening osv. Kommunestyret ber administrasjonen forhandle disse punktene med IK Comet. PS 2014/129 Halden Byutvikling AS - Restrukturering av selskapets økonoiske forhold til Halden kommune Representantene Erlan Aastebøl (H), Jan-Erik Erichsen (H) og Per Egil Evensen (FrP) ble erklært inhabile av kommunestyret. Tor Hveding (H), Wenche Anker-Rasch (H) og Eva Lexander (FrP) tiltrådte som vara under behandling av saken. Morten Christoffersen (KrF) fremmet Formannskapets innstilling. Svein Olaussen (AP) fremmet tilleggsforslag: Administrasjonen gis i oppdrag å utarbeide sak for omstrukturering av oppgjør for området Tyska og Hollenderen for å oppnå størst mulig resultateffekt for Halden kommune. Det forutsettes at dette arbeidet skjer i nært samarbeid med styret i H.B.U. Det ble votert separat over de to forslagene. Forslaget fra Christoffersen ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra Olaussen ble enstemmig vedtatt. Rådmannen gis fullmakt til å gå i dialog og refinansiere de økonomiske forholdene mot HBU slik: Lån 1 Hovedstol kr ,- Forfall : HBU sitt realiseringstidspunkt for Tyska B, senest kr ,- HBU sitt realiseringstidspunkt for Tyska A, senest kr ,- HBU sitt realiseringstidspunkt for Hollenderen, senest kr ,- Rente Kommunalbankens pt-rente pr (ved oppgjørstidspunkt i oppgjørsåret) Renter tillegges hovedstol. Lån 2 Hovedstol kr ,-,-

15 Forfall HBU sitt realiserignstidspunkt for Tyska B, senest Rente Kommunalbankens pt-rente pr (ved oppgjørstidspunkt i oppgjørsåret) Renter tillegges hovedstol. Administrasjonen gis i oppdrag å utarbeide sak for omstrukturering av oppgjør for området Tyska og Hollenderen for å oppnå størst mulig resultateffekt for Halden kommune. Det forutsettes at dette arbeidet skjer i nært samarbeid med styret i H.B.U. PS 2014/130 Kommunereformen, prosess for videre utredninger Jan-Erik Eriksen (H) fremmet rådmannens innstilling. Elisabeth Giske (AP) fremmet forslag om Per Kristian Dahl som representant for opposisjonen i ad-hoc utvalget med Elisabeth Giske (AP) som vararepresentant. Jan-Erik Erichsen (H) fremmet forslag om ordfører Thor Edquist (H) og Jan-Erik Erichsen som representanter fra posisjonen i ad-hoc utvalget. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslagene fra Giske og Erichsen ble enstemmig vedtatt. Det oppnevnes et ad-hoc utvalg som skal representere Halden kommune på arenaer med andre kommuner når det gjelder kommunereformen. To personer fra posisjonen, en fra opposisjonen og rådmannen selv oppnevnes. Mandatet for ad-hoc utvalget er knyttet til kommunens utredningsoppdrag. I tillegg til å representere kommunen utad, skal ad-hoc utvalget fungere som en referansegruppe for rådmannens utredningsprosjekt. Ad-hoc utvalget vil holde kommunestyret løpende orientert om fremdriften i arbeidet. Rådmannen legger frem en statusvurdering til kommunestyret i henhold til utredningsoppdraget, innen Som medlemmer i ad-hoc utvalget er valgt: For posisjonen: Thor Edquist Vara: ikke valgt Jan-Erik Erichsen Vara: ikke valgt For opposisjonen: Per Kristian Dahl Vara: Elisabeth Giske PS 2014/131 Forespørsler Forespørslene fra Olaussen og Sandsmark ble trukket.

16 Ordfører varslet at det vil komme skriftlig svar på forespørselen fra Redi. FO 2014/40 Forespørsel fra Ulf-Torben Redi (AP) vedr. midlertidige ansettelser

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV:

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV: Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016 Behandling: Geir Helge Sandsmark (V) og Dagfinn Stærk (KrF) opplyste at budsjettforslagene som var fremmet for deres partier i formannskapet ikke ville bli fremmet

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling:

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2017 Behandling: Fredrik Holm (H) fremmet forslag til budsjett på vegne av Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre: 1. Kommunestyrets endringer og tillegg

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 19:30 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapsalen, Halden rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.08.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 16:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:30

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:30 Halden kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.12.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 18:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.10.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus, Storgt. 6 Dato: 15.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 17:00 17:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for næring og eiendom Store møterom, Storgt.7 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.10.2011 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 26.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Erlan Aastebøl Leder H Inger

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.02.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 17:30 00:40 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 15.12.2016 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 17:30 19:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 01.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.10.2013 Tidspunkt: 16:00 16:25 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 21.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 29.08.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 28.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 17:30-18:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapsmøte, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Øyvind

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.05.2016 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 09.02.2017 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 16.12.2010 Tidspunkt: 16:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 16:00-17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Store møterom, Storgt 7 - Wielgården

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer