NVE REGION MIDT-NORGE OPERATIV PLAN DEL 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NVE REGION MIDT-NORGE OPERATIV PLAN DEL 1"

Transkript

1 NVE REGION MIDT-NORGE OPERATIV PLAN DEL 1 BEREDSKAPSPLAN VED FLOM- OG VASSDRAGSULYKKER BRANN OG PERSONSKADE Brann eller akutt forurensning 110 Politi/redningssentral 112 Ambulanse 113 Revidert utgave april

2 FORORD Beredskapsplanen for flom- og vassdragsulykker, brann og personskade ved NVE Region Midt- Norge, skal: Gi veiledning for håndtering av skader og ulykker som ved sin størrelse og karakter gjør det nødvendig å iverksette en koordinert aksjon fra regionkontoret Beskrive RM sin rolle i den totale offentlige beredskap både som myndighetsorgan, faglig rådgiver og informasjonsgiver mot allmennheten Sikre rask varsling og etablering av ledelse- og innsatsorganisasjon Bidra til effektiv utnyttelse av ressursene i en krisesituasjon Minske behovet for improvisasjon Planen skal oppbevares lett tilgjengelig og være kjent av alle ansatte ved regionkontoret. Operativ plan deles inn i Del 1 og Del 2. Del 2 omfatter diverse kart (1:50 000) og interne instrukser/rutiner for selve regionkontoret. Kart i målestokk 1:5000 ligger på rm-felles. NVE Region Midt-Norge april 2005 Einar Sæterbø regionsjef 2

3 DEL 1 STARTFASE Større skader/ulykker og andre spesielle hendelser som rammer liv og eiendom kan gjøre det nødvendig å iverksette regionens beredskapsplan. Den som mottar melding først skal iverksette varsling som angitt i det etterfølgende avhengig av type ulykke: 1.1 Brann eller personskade BRANN ELLER AKUTT FORURENSNING POLITI/REDNINGSSENTRAL ULYKKE MED PERSONSKADE Ring: 110 BRANN Ring: 112 POLITI Ring: 113 AMBULANSE Straks situasjonen er under kontroll, eller så snart som mulig, varsles også beredskapsleder. Ved brann i NVEs kontorer eller i bygningen for øvrig, skal branninstruks for Trekanten følges. Harald Viken er brukerkontakt mot huseier i brannvern. Ekspedisjonen har ansvar for å ta med fullstendig liste over tilstedeværende NVE-personer og eventuelle besøkende ved evakuering. BRANNINSTRUKS: Se Operativ Plan Del Flom- og vassdragsulykker Ved melding om flom eller vassdragsulykke skal regionsjef, dvs. beredskapsleder, eller stedfortreder for regionsjef varsles uten ubegrunnet opphold. Direkte til NVE Region Midt-Norge telefon faks Ved flom eller dambrudd varsles også flomvarslingskontoret på telefon eller Internett: Rolle Navn Telefon Regionsjef/beredskapsleder Einar Sæterbø (j) (m) (p) Stedfortreder regionsjef / beredskapsleder Tore Sandnæs (j) (m) (p) Operativ leder Mads Johnsen (j) (m) (p) Stedfortreder operativ leder Asbjørn Osnes (j) (m) (p) Leder NVE Anlegg Tore Madsø (j) (m) (p) Avhengig av ulykkens eller skadens omfang iverksetter regionsjefen eller stedfortreder aktuelt BEREDSKAPSNIVÅ, DEL 4, ved regionkontoret og foretar VARSLING etter DEL 6. 3

4 DEL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 STARTFASE BRANN ELLER PERSONSKADE FLOM- OG VASSDRAGSULYKKER... 3 DEL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 4 DEL 3 INNLEDNING PRINSIPPER REVIDERING, PRODUKSJON, DISTRIBUSJON OG OPPBEVARING AV BEREDSKAPSPLAN FOR NVE REGION MIDT- NORGE SAMORDNING REGIONKONTOR OG NVE SENTRALT... 6 DEL 4 BEREDSKAPSNIVÅER... 7 DEL 5 ORGANISERING OG ANSVAR ORGANISASJONSKART NVE ORGANISASJONSKART REGION MIDT-NORGE ORDREVEI REGION MIDT-NORGES ORDREVEI REGION MIDT-NORGES REGION MIDT-NORGES ANSVAR OG ORGANISERING MASKINPARK, NVE ANLEGG REGION MIDT-NORGE DEL 6 VARSLING DEL 7 INNSATSPLANER GENERELL INNSATSPLAN ULYKKER MED PERSONSKADE DEL 8 FLOM OG VASSDRAGSULYKKER SITUASJONER SOM UTLØSER BEREDSKAP NVE REGION MIDT-NORGES OPPGAVER INNSATSPLANER A. FLOM I HOVED- OG SIDEVASSDRAG B. RAS I OG LANGS VASSDRAG C. ISGANG/ KJØVING D. ANDRE HENDELSER E. FARE FOR DAMBRUDD/DAMBRUDD DEL 9 INFORMASJON INFORMASJONSANSVAR OPPGAVER SAMORDNING AV INFORMASJONSOPPGAVER TILBAKEMELDING TIL OVERORDNET MYNDIGHET ETABLERING AV MEDIAKONTAKT/UTSENDING AV PRESSEMELDINGER PRESSEKONFERANSER BEFARINGER INFORMASJON TIL DE BERØRTE INFORMASJON TIL NVES ANSATTE INFORMASJONSRUTINER VED ULYKKER SOM RAMMER NVE ANSATT ELLER EN AV NVES ANSATTES NÆRMESTE FAMILIE 33 DEL 10 RESSURSER GEOTEKNISKE RÅDGIVERE GODKJENTE FIRMA FOR PROSJEKTERING OG REVURDERING AV VASSDRAGSANLEGG ENTREPRENØRER MASSETRANSPORT ØVRIG UTSTYR Presenninger

5 Fiberduk/sandsekker Stein/ pukk Plastrør Betongrør MASKINPARK, NVE ANLEGG REGION MIDT-NORGE DEL 11 OMRÅDEKART FOR REGION MIDT-NORGE DEL 12 STEINBRUDD DEL 13 MELDINGSLOGG

6 DEL 3 INNLEDNING 3.1 Prinsipper Beredskapsplanen skal sikre at NVE er i stand til å innfri krav til beredskapsrollen som er angitt i lover, forskrifter og overordnede retningslinjer. NVE skal inneha allmenn beredskapskompetanse og være i stand til å håndtere enhver beredskapssituasjon som ligger innenfor NVEs ansvarsområde. Forutsetninger for å oppnå tilfredsstillende beredskap er generelt: Krav må være kjent av alle aktører Det må foreligge dokumentasjon som beskriver hvordan krav skal oppfylles Nødvendig verktøy og utstyr må være tilgjengelig Personellet må inneha nødvendig kompetanse og motivasjon Tilfredsstillende og motiverende arbeidsmiljø Aktivt og ansvarlig lederskap Det er et lederansvar å besørge at forutsetningene er tilstede, og at nødvendige lederprosesser er etablert. 3.2 Revidering, produksjon, distribusjon og oppbevaring av beredskapsplan for NVE Region Midt-Norge Alle ansatte ved NVE Region Midt-Norge skal ha ett trykt eksemplar av dette dokumentet i ringperm. Ved revideringer utgis hele beredskapsplanen, eller revidert del av denne, til ledere og øvrig personell ved regionkontoret. Siste reviderte plan skal ligge på NVEs Intranettsider. Beredskapsleder har ansvar for nødvendig oppdatering, revidering og distribusjon av denne plan. Eksterne samarbeidspartnere (kommuner, fylkesmenn, politimyndighet, m.fl.) skal også ha tilsendt et oppdatert eksemplar av beredskapsplanen, enten per post eller via e-post. Originaldokument med godkjenningssignaturer oppbevares i arkiv. 3.3 Samordning regionkontor og NVE sentralt Dersom situasjonen ikke tilsier andre rutiner, skal høy beredskap iverksettes av regionsjefen. VED Agnar Aas og innsatsleder vassdrag Haavard Østhagen varsles omgående. Ved vassdragshendelser med et betydelig skadepotensial og/eller av en slik art som kan vekke offentlig interesse, skal innsatsleder vassdrag Haavard Østhagen (Steinar Schanche, stedfortreder) varsles umiddelbart. For øvrig gjelder nødretten i kritiske situasjoner. 6

7 DEL 4 BEREDSKAPSNIVÅER Ved regionkontoret er følgende beredskapsnivåer definert: Type beredskap: Tiltak: GRUNNBEREDSKAP Normal arbeidsdag Beredskapslagrene skal holdes vedlike Beredskapsplanen skal oppdateres etter behov Ved GRUNNBEREDSKAP skal regionsjefen alltid ha en stedfortreder (fungerende regionsjef i regionsjefens fravær) LAV BEREDSKAP HØY BEREDSKAP Når regionsjefen har truffet beslutning om å innføre LAV BEREDSKAP, skal han umiddelbart gjennomføre varsling etter DEL 6 VARSLING Kontoret etablerer vaktordning (bakvakt) Beredskapsleder, operativ leder og innsatsleder foretar valg av innsatsplan og utvalg av innsatspersonell Beredskapslederen kontakter NVEs innsatsleder vassdrag og informerer om situasjonen Beredskapsleder varsler berørte myndigheter om situasjon og innført beredskapstrinn, og om hvem som er utpekt som innsatsleder, og hvor denne befinner seg og kan nås Innsatsleder varsler utvalgt innsatspersonell om situasjon og innført beredskapstrinn, og om hvilken innsatsplan som gjelder Flomvarslingskontoret kontaktes regelmessig Rådgiving fra regionkontor og fra skadested Begrensede operative tiltak utføres Full mobilisering på regionnivå med døgn-kontinuerlig vakt Beredskapsleder, operativ leder og innsatsleder foretar valg av innsatsplan og utvalg av innsatspersonell Beredskapsleder varsler berørte myndigheter om situasjon og innført beredskapstrinn, og om hvem som er utpekt som innsatsleder, og hvor denne befinner seg og kan nås Innsatsleder varsler utvalgt innsatspersonell om situasjon og innført beredskapstrinn, og om hvilken innsatsplan som gjelder Delvis sentral mobilisering Deltagelse i LRS/ beredskapsgrupper VED styrer kontakt mot OED ved katastrofe Operative tiltak utføres 7

8 Beslutning om overgang fra grunnberedskap til lav beredskap tas av regionsjefen og er basert på: flomprognoser/varsler høy vannstand/snøsmelting ras i vassdrag ispropper, isganger eller fare for isganger Ytterligere opptrapping til høy beredskap tas av regionsjefen og er basert på signaler om og vurdering av: skadeomfang (fare for liv og helse) flomsituasjonen prognoser DEL 5 ORGANISERING OG ANSVAR 5.1 Organisasjonskart NVE 8

9 5.2 Organisasjonskart Region Midt-Norge Regionsjef Einar Sæterbø Beredskapsleder Administrasjon Vanja Jensen Lie Leder NVE anlegg Region Midt-Norge Barbro Folde Irene Krogstad NVE Anlegg Konsesjon og tilsyn Vannressurs Hydrologi Distriktsingeniører Tore O. Madsø Tore O. Sandnæs Mads Johnsen Harald A. Viken Vebjørn Opdahl Magne Grandemo Ole M. Espås Edward Witczak Arnt E. Bjøru Torger Wist Torstein Reinfjell Pernille Bruun Ingebrigt Bævre Beate Sæther Joar Skauge Olav Ramdahl Dag Bachke Operativ leder Innsatsledere Knut Bakkeslett Grethe H. Midttømme Geir B. Hagen Ottar Elnes Torstein Kluken John Skorild Stedfortreder regionsjef / beredskapsleder og pressekontakt Asbjørn Osnes Stedfortreder operativ leder Stedfortreder pressekontakt Jørgen Mowinckel Per Fagerstrand Jan Morten Langolf 9

10 5.3 Ordrevei Region Midt-Norges Forenklet flytdiagram skal settes inn her. Her vil det også hvordan og hvilke personer som jobber med hva i forbindelse med K-Nett. 10

11 5.4 Region Midt-Norges ansvar og organisering BEREDSKAPSLEDER : Einar Sæterbø (regionsjef) STEDFORTREDER: Tore Sandnæs ANSVAR: Ansvarlig for beredskapsarbeid på regionkontoret Kontaktperson mot hovedkontor og myndigheter Leder av beredskapsgruppen OPERATIV LEDER: Mads Johnsen STEDFORTREDER: Asbjørn Osnes ANSVAR: Beredskapsleders assistent og rådgiver Iverksette og koordinere tiltak etter anbefaling fra beredskapsgruppen Kontaktperson mot innsatsledere Medlem av beredskapsgruppen LEDER NVE ANLEGG: Tore Madsø ANSVAR: Iverksette operative tiltak med anleggsenhetens ressurser etter ordre fra operativ leder / innsatsleder Kontaktperson mot anleggsenhetens formenn og maskinførere Medlem av beredskapsgruppen BEREDSKAPSGRUPPE: Beredskapsleder Operativ leder Leder NVE Anlegg Dag Bachke Ingebrigt Bævre Edward Witczak Tore O. Sandnæs Beate Sæther Harald A.Viken Arnt E. Bjøru Tore O. Madsø Ole M. Espås Asbjørn Osnes Geir B. Hagen Pernille Bruun Grethe H. Midttømme 11

12 ANSVAR: Organisere beredskapsrom på møte/spiserommet, evt. i Hs lokaler i 11. et. (pc, videokanon, telefon etc.) Hente fram relevant vassdragsinfo, vv-planer, kart, flomsonekart, vannføringsdata, beredskapsplaner etc. fra beredskapsskapet på møterommet, bibliotek, arkiv og NVEs databaser Utarbeide vaktliste Systematisere informasjon/ søke info om skadested og skadeutvikling Foreslå tiltak for å redusere/ forebygge skade Bistå beredskaps- og operativ leder etter behov Foreslå iverksetting av innsatsplaner eller deler av disse MEDIAKONTAKT: Tore O. Sandnæs / Beate Sæther ANSVAR: Kontakt med presse Gi informasjon etter omforent strategi Organisere pressekonferanse Kontakte IS for assistanse/råd/veiledning Kontakte NVE flomvarslingen for vannføringsprognoser EKSPEDISJON / TELEFON: Vanja Jensen Lie Barbro Folde Irene Krogstad ANSVAR: "Sile" telefonhenvendelser Registrere innkomne telefonsamtaler på egen logg (se vedlegg 16) Sørge for at inngående telefonsamtaler havner hos rett person Foreta varsling over telefon etter pålegg fra beredskapsleder Bistå beredskapsgruppen med arkivtjeneste INNSATSLEDERE/DISTRIKTSINGENIØRER : Vebjørn Opdahl Område: Namdalen og Nordland til Saltfjellet Torger Wisth Område: Nord-Trøndelag sør for Namdal og Fosen Joar Skauge Område: Sør-Trøndelag og Nordmøre ANSVAR: NVEs stedlige representant for sitt område Ansvarlig for gjennomføring av tekniske tiltak i hht innsatsplan. Kontaktperson mot representanter for grunneierlag, kommuner og lokale beredskapsstaber Ansvarlig for vedlikehold og rullering av regionens beredskapslagre 12

13 NVE-ANLEGG: ASVAR/ARBEIDSOPPGAVER: Delta i beredskapsarbeidet på oppdrag fra operativ leder / innsatsleder (VOP, TOW, JSK), for eksempel som observatører og gi tilbakemelding om hendelsesforløp Være tilgjengelig i en beredskapssituasjon Sjekke ut maskiner og utstyr som skal settes inn i tjeneste Utførelse av tiltak Påse at det ligger stein i beredskapsbruddene INNSATSPERSONELL: Magne Grandemo: Bosted: Overhalla Stilling: Formann, er lokalkjent i Namdalen og kjenner vassdragene godt, spesielt Namsen og Vefsna. Har førerkort klasse 2 og kjører gravemaskin og dumper. Torstein Reinfjell: Bosted: Foldereid Stilling: Maskinfører, har lokalkunnskap om vassdragene i sin region. Har førerkort klasse 2 og kjører gravemaskin og dumper. Olav Ramdahl: Bosted: Verdal Stilling: Maskinfører og vikarierende formann, har lokalkunnskap om vassdragene i sin region. Har førerkort klasse 2 og kjører gravemaskin og dumper. Knut Bakkeslett: Bosted: Verdal Stilling: Formann, har lokalkunnskap om vassdragene i sin regionen samt Gauldalen, Orkdalen og Sunndalen. Har førerkort klasse 2 og kjører gravemaskin og dumper. Ottar Elnes: Bosted: Stilling: Verdal Maskinfører, har lokalkunnskap om vassdragene i sin region. Kjører doser og dumper. Torstein Kluken: Bosted: Vuku (Verdal) Stilling: Maskinfører, har lokalkunnskap om vassdragene i sin region. Har førerkort klasse 2 og kjører lastebil, gravemaskin og dumper. John Skorild: Bosted: Fannrem Stilling: Maskinfører, har lokalkunnskap om vassdragene i sin region (Orkla, Gaula, Driva). Kjører gravemaskin og dumper. 13

14 Jørgen Mowinckel: Bosted: Saupstad Stilling: Maskinfører, har lokalkunnskap om vassdragene i sin region. Har førerkort klasse 2 og kjører gravemaskin, doser og dumper. Per Fagerstrand: Bosted: Namsos Stilling: Maskinfører og vikarierende formann, har lokalkunnskap om vassdragene i sin region og stor kontaktflate med entreprenører i området. Har førerkort klasse 2 og kjører gravemaskin, lastebil og dumper. Jan Morten Langolf: Bosted: Hommelvik Stilling: Maskinfører, har lokalkunnskap om vassdragene i sin region. Har førerkort klasse 2 og kjører gravemaskin, lastebil, dumper og doser. Steinbrudd (beredskapsbrudd) I følgende steinbrudd skal det ligge ca 2000 lm 3 med samfengt sprengt stein: Leersgruva (Røros) Gravem (Sunndal) Polden (Surnadal) Kaldvelldalen (Melhus) Gunnes (Rennebu) Stubskin (Verdal/Vuku) Klinga (Leksdalen) Fuglår (Overhalla) Stranden (Namsos) Steinlager (Hemnes) I tillegg er det også en del andre steinbrudd i regionområdet. Kart over steinbrudd, se Del 2. Øvrig beredskapsmateriell NVE Anlegg disponerer følgende beredskapsmateriell: - 1 stk. strømaggregat (24kw), oppbevaringssted Fuglår (Overhalla) - Tettingsduk PP1, ca 100 m, oppbevaringssted Fuglår (Overhalla) - 1 stk. pumpe, oppbevaringssted Fuglår (Overhalla) - 5 båter (Overhalla, Verdal, Orkdal, regionkontoret) 14

15 Maskinpark, NVE Anlegg Region Midt-Norge Maskinnummer Type Hovedtilhøringhet/Fylke GRAVEMASKINER Volvo EC 290 Nord-Trøndelag Åkerman H10 B Nord-Trøndelag Komatsu PC240 NLC7 Nord-Trøndelag Åkerman EC 230B Nord-Trøndelag Fiat Hitatchi Sør-Trøndelag Cat. 322 L Sør-Trøndelag Cat. 320 BL Nord-Trøndelag Cat 312 CL DB Etter behov DOZERE Komatsu D65PX-15 Nord-Trøndelag DUMPERE Volvo A20 Nord-Trøndelag Volvo A20 Nord-Trøndelag ANLEGGSBILER Anleggsbil, Overhalla Nord-Trøndelag Anleggsbil, Verdal Nord-Trøndelag Anleggsbil, Orkdal Sør-Trøndelag Anleggsbil, Verdal Nord-Trøndelag Anleggsbil, Overhalla Nord-Trøndelag Anleggsbil, Verdal Nord-Trøndelag Lastebil Etter behov 15

16 Varsling etter STARTFASEN. DEL 6 VARSLING I følge den sentrale beredskapsplanen skal regionkontorene foruten å varsle innsatsleder for vassdrag Haavard Østhagen også varsle sentralbordet og vakthavende HV. Flytskjema fra sentral beredskapsplan. 16

17 Avhengig av ulykkens eller skadens omfang varsles: Rolle /Navn Kontor Privat Mobil REGIONSJEF (beredskapsleder) Einar Sæterbø EKSPEDISJON Vanja Jensen Lie Barbro Folde Irene Krogstad LEDER FOR ANLEGGSENHETEN Tore O. Madsø MEDLEMMER I BEREDSKAPSGRUPPEN Dag Bachke Ingebrigt Bævre Edward Witczak Tore O. Sandnæs Pernille Bruun Mads Johnsen Harald A.Viken Arnt E. Bjøru Beate Sæther Ole M. Espås Asbjørn Osnes Geir B. Hagen Grethe H. Midttømme INNSATSLEDERE Vebjørn Opdahl Torger Wisth Joar Skauge INNSATSPERSONELL Magne Grandemo, Overhalla Torstein Reinfjell, Foldereid Olav Ramdahl, Vuku Knut Bakkeslett, Verdal Ottar I. Elnes, Vuku Torstein Kluken, Vuku Jon Skorild, Fannrem Jørgen Mowinckel, Saupstad Per Fagerstrand, Namsos Jan Morten Langolf, Hommelvik

18 NVEs HOVEDKONTOR Telefon Privat Mobil NVEs hovedkontor Haavard Østhagen (innsatsleder vassdrag) Steinar Schanche (stedfortreder innsatsleder V) Agnar Aas, VED direktør Kjell Otto Bjørnå, stedfortreder VED Sverre Sivertsen, informasjon Guri Lunde, seksjonssjef APO Bjørn Wold, direktør KT Bjarne Larsen, KTB Lars Grøttå, KTD Flomvarslingen, vakthavende hydrolog FYLKESMENNENE Telefon (sentralbord) Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre- og Romsdal Fylkesmannen i Sør-Trøndelag telefon : (kommunal- og beredskap) telefaks: (kommunal- og beredskap) Navn Stilling Tlf. arbeid Tlf. privat Tlf. mobil Dag Otto Skar Beredskapssjef DagOtto.Skar Jan-Yngvar Kiel Landbruksdir. Jan-yngvar.kiel Stein-Arme Andreassen Miljødirektør Stein- Arne.Andreassen Jan Habberstad Senioringeniør Jan.habberstad Svein Horn Buaas Rådgiver Svein.Horn- Buaas Brit Skjelbred Direktør Brit.skjelbred Fylkesmannen i Nord-Trøndelag telefon : telefaks: Navn Stilling Tlf. arbeid Tlf. privat Tlf. mobil E-post Bjarne Haug Landbruksdir Svein Karlsen Miljøverndir Øystein Lorentsen Vassdragsforvalter Arnt R. Haugan Beredskapssjef Oddbjørn Nordset Ass. fylkesmann

19 Fylkesmannen i Nordland telefon : telefon : (kommunal- og beredskap) telefaks: (kommunal- og beredskap) Navn Stilling Tlf. arbeid Tlf. privat Tlf. mobil Ola Bjerkaas Ass. fylkesmann Lars Sæter Rådgiver miljø Jan Kristian Rådg. kommunal Tangstad og beredskap Tom Mørkved Beredskapsseksjon Roar A. Kvitvik Avd.dir. Kommunal- og beredskapsavd Møre og Romsdal fylke telefon : telefaks: Navn Stilling Tlf. arbeid Tlf. privat Tlf. mobil Guttelvik Fylkesrådmann Per Fredrik Brun Dir. areal og miljø Per.fredrik.brun Kjetil Matvik Beredskapssjef Ketil.matvik.foldal Foldal Ottar Befring fylkesmann Oddvar Moen Vassdragsforvalter Kommunene i Region Midt-Norge (E-postadressene er lagret under lister på rm-felles) Kommuner Viktige personer Telefax Telefon Poststed Fylke Agdenes LENSVIK ST Alstadhaug SANDNESSJØEN N Aure AURE MR Bindal TERRÅK N Bjugn BJUGN ST Brønnøy BRØNNØY N Dønna DØNNA N Flatanger FLATANGER NT Fosnes JØA NT Frosta FROSTA NT Frøya SISTRANDA ST Grane TROFORS N Grong GRONG NT Halsa VÅGLAND MR Hattfjelldal HATTFJELLDAL N Hemne KYRKSÆTERØRA ST Hemnes KORGEN N Hitra FILLAN ST Holtålen ÅLEN ST Høylandet HØYLANDET NT 19

20 Kommuner Viktige personer Telefax Telefon Poststed Fylke Inderøy INDERØY NT Klæbu KLÆBU ST Leirfjord LEIRFJORD N Leka LEKA NT Leksvik LEKSVIK ST Levanger LEVANGER NT Lierne NORDLI NT Lurøy LURØY N Malvik HOMMELVIK ST Meldal MELDAL ST Melhus MELHUS ST Meråker MERÅKER NT Midtre Gauldal STØREN ST Mosvik MOSVIK NT Namdalseid NAMDALSEID NT Namsos NAMSOS NT Namsskogan NAMSSKOGAN NT Nesna NESNA N Nærøy KOLVEREID NT Oppdal OPPDAL ST Orkdal ORKANGER ST Osen STEINSDALEN ST Overhalla OVERHALLA NT Rana MO I RANA N Rennebu RENNEBU ST Rindal RINDAL MR Rissa RISSA ST Roan ROAN ST Røros RØROS ST Røyrvik LIMINGEN NT Selbu SELBU ST Skaun BØRSA ST Smøla SMØLA MR Snillfjord SNILLFJORD ST Snåsa SNÅSA NT Steinkjer STEINKJER NT Stjørdal STJØRDAL NT Sunndal SUNNDALSØRA MR Surnadal SURNADAL MR Sømna SØMNA N Tingvoll TINGVOLL MR Trondheim TRONDHEIM ST Tustna TUSTNA MR Tydal TYDAL ST Vefsn MOSJØEN N Vega VEGA N Verdal VERDAL NT Verran MALM NT Vevelstad FORVIK N Vikna RØRVIK NT Ørland BREKSTAD ST Åfjord ÅFJORD ST 20

21 NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT Telefon Telefaks Adresse Sted Nordmøre og Romsdal politidistrikt Storgata 43 Kristiansund Kristiansund politistasjon Storgata 43 Kristiansund Molde politistasjon Strandgata 2 Molde Rauma Lmktr Havneg. 6 Åndalsnes Nesset Lmktr Eidsvåg Eidsvåg i Romsdal Sund Lmktr Falkhytten Aukra Fræna Lmktr Torget 8 Elnesvågen Averøy og Frei Lmktr Bruhagen Averøy Gjemnes og Eide Lmktr Batnfjordsøra Batnfjordsøra Tingvoll Lmktr Tingvoll Tingvoll Sunndal Lmktr Åkersgt. 4 Sunndalsøra Surnadal og Rindal Lmktr Surnadal Surnadal Aure Lmktr Aure Aure Halsa og Tustna Lmktr Vågland Vågland Smøla Lmktr Hopen Smøla SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Telefon Telefaks Adresse Sted Sør-Trøndelag politidistrikt Gryta 4 Trondheim Sentrum politistasjon, Trondheim Gryta 4 Trondheim Bjugn lmktr Sentrumsveien 2 Bjugn Frøya Lmktr Sistranda Sistranda Hemne og Snillfjord Lmktr Hollanveien 3 Kyrksæterøra Hitra Lmktr Fillan Hitra Holtålen Lmktr Ålen senter Ålen Malvik Lmktr Havnevn. 7 Hommelvik Meldal Lmktr *) Løkkevn. 3 Meldal Melhus Lmktr *) Rådhusvn. 3 Melhus Midtre Gauldal Lmktr Rørosvn. 1 Støren Oppdal Lmktr Inge Krokans v. 2 Oppdal Orkdal og Agdenes Lmktr *) Statens hus Orkanger Rennebu Lmktr Sparebankgygget Rennebu Rissa Lmktr Rådhusvn. 20 Rissa Røros Lmktr Bergmannsgt. 15 Røros Selbu og Tydal Lmktr Gjeldbakken 10 Selbu Skaun Lmktr *) Børsa Ørland Lmktr Rådhuset Brekstad Åfjord Lmktr Årnes Åfjord Heimdal politistasjon Heimdalsv. 7 Heimdal Klæbu Lmktr Bankbygget Klæbu Flatåsen nærpoliti Øvre flatåsv. 4 D Heimdal Tiller nærpoliti Østre Rosten 84 Heimdal *) Tilhører samme vaktenhet etter kontortid 21

22 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Telefon Telefaks Adresse Sted Nord-Trøndelag politidistrikt Strandvn. 38 Steinkjer Steinkjer politistasjon Strandvn. 38 Steinkjer Meråker Lmktr Meråker Stjørdal Lmktr Kjøpmannsgt. 12 Stjørdal Frosta Lmktr Frosta Leksvik og Mosvik Lmktr Leksvik Levanger Lmktr Sjøgt. 33 Levanger Verdal Lmktr Møllegt. 4 Verdal Verran Lmktr Malm Namdalseid Lmktr Namdalseid Inderøy Lmktr Øvergt. 4 Inderøy Snåsa Lmktr Snåsa Politiet i Namsos og Fosnes Abel Meyersgt. 10 Namsos Lierne Lmktr Nordli Grong Lmktr Grong Overhalla Lmktr Overhalla Flatanger Lmktr Flatanger Vikna lmktr Rørvik Nærøy Lmktr Kolvereid Leka Lmktr Leka Bindal Lmktr Terråk Bjørnør Lmktr Steinsdalen HELGELAND POLITIDISTRIKT Telefon Telefaks Adresse Sted Helgeland politidistrikt Skjervegt 41 Mosjøen Mosjøen politistasjon Skjervegt 41 Mosjøen Mo i Rana politistasjon Ranheimgt. 1 Mo i Rana Nesna Lmktr Moveien 24 Nesna Hemnes Lmktr Myraveien 35 Hemnes Lurøy og Træna Lmktr Onøy Onøy Sømna Lmktr Sømna Sømna Brønnøy og Vevelstad Lmktr Sivert Nilsensgt. 24 Brønnøysund Vega Lmktr Vega Vega Herøy og Dønna Lmktr Herøy Brygge Herøy Alstahaug og Leirfjord Lmktr Torolv KV. Gt. 27 Sandnessjøen Grane og Hattfjelldal Lmktr Industrivn. 2 Trofors Alle politietater kan nås på

23 Hovedredningssentralen Telefon Telefaks Nord-Norge (Bodø) Sør-Norge (Sola) YTTERLIGERE VARSLING ETTER BEREDSKAPSLEDERS ORDRE. Fly- og helikoptertjenester Telefon Helitrans (Stjørdal) Helitrans (Surnadal) Helitrans (Mo i Rana) Airlift (Førde) Ørland hovedflystasjon (SeaKing) Norsk Luftambulanse (Vestre Rosten Trondheim) Hilmar Tollefsen, Værnes (mob ) Odd Arne Lyng, Verdal (lite helikopter) Helikopterdrift AS, Brønnøysund (mob ) Kraftselskaper og andre dameiere i Nord-Norge Telefon Telefaks Statkraft, Korgen HelgelandsKraft AS Mo Industripark AS Elkem Aluminium Mosjøen Hemnes kommune Kraftselskaper og andre dameiere i Nord-Trøndelag Telefon Telefaks Firma Albert Collett Helge Rein By Brug AS Levanger kommune Namsos kommune Nord-Tr.lag Elverk Norske Skog ASA Stjørdal kommune Verran kommune Kraftselskaper og andre dameiere i Sør-Trøndelag Telefon Telefaks Bjugn kommune Chr. Salvesen & Chr. Thams Comm. A/S Fosenkraft AS Gauldal Energi Meraker Brug A/S Orkdal Energi Rissa kraftlag Røros Elverk

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Før vi ser på kommunetrappa FRA 1/1-2018

Før vi ser på kommunetrappa FRA 1/1-2018 Før vi ser på kommunetrappa FRA 1/1-2018 Hvem er vi? Dag Otto Skar, Fylkesberedskapssjef Trøndelag Henning L. Irvung Kaja Korsnes Kristensen Aleksander Skogrand Pedersen Knut Bakstad Hilde Tyldum Nordahl

Detaljer

Navn Adresse Nr Sted+ Toril Melheim Strand Nauste 6470 Eresfjord Gunnar Alstad Alstad 7510 Skatval Sara Kveli Nordsihaugen 23 7715 Steinkjer Arne

Navn Adresse Nr Sted+ Toril Melheim Strand Nauste 6470 Eresfjord Gunnar Alstad Alstad 7510 Skatval Sara Kveli Nordsihaugen 23 7715 Steinkjer Arne Navn Adresse Nr Sted+ Toril Melheim Strand Nauste 6470 Eresfjord Gunnar Alstad Alstad 7510 Skatval Sara Kveli Nordsihaugen 23 7715 Steinkjer Arne Braut Fylkeshuset 7004 Trondheim Ida Marie Bransfjell Nedre

Detaljer

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG FYLKESMANNEN I TRØNDELAG Det nye embetet er operativt fra 1.1.2018 Både Steinkjer Fo Embetetshovedstet opprettholdes som lokaliseringssteder for det sammenslåtte embete. Hovedsete skal ligge i Steinkjer

Detaljer

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016 Jordbruksareal og i Trøndelag 2016 Jordbruksareal i daa Antall Gjsnitt størr. daa Alt jordbruksareal logisk areal areal % Antall øko øko % Gjsnitt alle Gjsnitt økobruk daa Steinkjer 160 423 10 176 6 %

Detaljer

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib. 58-01 +47 94 02 88 37 2165700 Skaun Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2163800 Orkdal Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2165300 Melhus bib. 2162200 Agdenes Folkebib. 3166301 Malvik VGS bib. 2* 3163801

Detaljer

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I INNHERRED.

KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I INNHERRED. Berørte kommuner i Trøndelag politidistrikt (iht liste) NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: Vår referanse: 2016/04893 Sted, Dato Oslo, 23.02.2017 KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET

Detaljer

Kommuner i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT. Trondheim,

Kommuner i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT. <Deres ref> <Var ref> Trondheim, f POLITIET Kommuner i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Deres referanse: Vår referanse: Sted, Dato , 20.06.2017 TJENESTETILBUD TIL KOMMUNENE I TRØNDELAG POLITIDISTRIKT

Detaljer

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Helseledersamling 20.november 2017 Annikken Kjær Haraldsen, seniorrådgiver KS Midt-Norge Hva gjør vi i 2017 fram mot Trøndelag? Felles styremøter for KS

Detaljer

KLAGE FRA FLATANGER KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I NAMDAL

KLAGE FRA FLATANGER KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I NAMDAL Berørte kommuner i Trøndelag politidistrikt (iht liste) NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: Vår referanse: 2016/04893 Sted, Dato Oslo, 20.02.2017 KLAGE FRA FLATANGER KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA

Detaljer

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nye Trøndelag Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben Ett Trøndelag Leka Vikna Nærøy Røyrvik Namsskogan Fosnes Høylandet Flatanger Namsos Overhalla Osen Namdalseid

Detaljer

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017 Ett Trøndelag Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke Anne Caroline Haugan Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Nettverkssamling

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Rute 1 +47 940 28 837 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU

Detaljer

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp Målene med KVP Værnes 7. november 2016 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids- og velferdsdirektoratet Bekjempe fattigdom Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid Redusere langtidsmottak

Detaljer

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag?

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Resultat fra prosessarbeid på samlingen for oppvekstsjefer i marsinnspill til videre arbeid med struktur og samarbeid i nytt fylke Problemstillinger Hvordan

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Felles rådmannssamling, KSST og KSNT, 30. mai 2017 Trøndelag 2017 8 8 14 9 6 3 48 137 233 innbyggere +6,3

Detaljer

Forslag Avdelingsoppsett TrønderEnergi-serien

Forslag Avdelingsoppsett TrønderEnergi-serien Forslag Avdelingsoppsett TrønderEnergi-serien 2015 2016 J 18 2. divisjon Aksla Charlottenlund Elite 2 Kyrksæterøra Levanger 2 Meldal Malvik HK 93 2 Nessegutten Nidelv Røros Sverresborg TrønderEnergi-serien

Detaljer

ä Statens vegvesen 'fåes Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommune - Invitasjon til å søke om midler for 2018 Ãfjord kommune

ä Statens vegvesen 'fåes Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommune - Invitasjon til å søke om midler for 2018 Ãfjord kommune ä Statens vegvesen 'fåes Ãfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD Alle kommuner og fylkeskommuner i Region midt Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region

Detaljer

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Vedlegg Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Pr. 31.03.2013 var det 4 402 mennesker i asylmottak med lovlig opphold som ventet på å få flytte til en kommune. Av disse var det

Detaljer

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av fylkene våre Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft

Detaljer

Kommunereformen i Trøndelag

Kommunereformen i Trøndelag Kommunereformen i Trøndelag Hans Brattås og Alf-Petter Tenfjord MNKRFs Nyttårskonferanse 25. januar 2017 Det vi vil si noe om 1. Fylkesmennenes tilråding i kommunereformen hva skjer nå? 2. Prosessen fram

Detaljer

Ny 420 kv ledning Rana - Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeidet på seksjon 2 fra Namsosområdet til Møre/Trøndelag

Ny 420 kv ledning Rana - Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeidet på seksjon 2 fra Namsosområdet til Møre/Trøndelag Adressater i henhold til liste Saksbeh./Adm. enhet/tlf.nr: Grete Klavenes/T/22527247 Vår dato: Dok. id: 346282 Ny 420 kv ledning Rana - Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeidet på seksjon

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016

Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016 Se mottakerliste Vår referanse Deres referanse Dato 200803298-98 04.03.2016 Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016 Sør-Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet

Detaljer

Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020

Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020 Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020 Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Aukra kommune Aure kommune Averøy kommune Eide kommune Fræna kommune Giske kommune Gjemnes kommune Halsa kommune Haram kommune

Detaljer

' Adresse Ingvald Ystgaards veg 13 A V/Øystein Ormbostad Lyshaug Trollahaugen 2B

' Adresse Ingvald Ystgaards veg 13 A V/Øystein Ormbostad Lyshaug Trollahaugen 2B Navn Allskog BA Bonde og Småbrukarlaget i Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlaget i Nord-Trøndelag Bonde- og Smàbrukarlaget i Sør-Trøndelag Den Norske Turistforeningen Miljødirektoratet Folkeaksjonen

Detaljer

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av våre fylker Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft Gi bedre muligheter til å sikre en balansert

Detaljer

Fylkesmannen i Trøndelag så langt

Fylkesmannen i Trøndelag så langt Fylkesmannen i Trøndelag så langt Prosessen 15.01.16 27.04.16 20.05.16 11.11. 04.07.16 14.11.16 01.03.17 01.01.18 Trøndelagsmøtet og brev fra Sanner Felles fylkesting Kgl.res. Lederavtalene Omstillingsavtale

Detaljer

Status for interkommunalt samarbeid i Nordland. Kommunedagan i Nordland 2014 Bodø, 5.mars Av Geir Vinsand

Status for interkommunalt samarbeid i Nordland. Kommunedagan i Nordland 2014 Bodø, 5.mars Av Geir Vinsand Status for interkommunalt samarbeid i Nordland Kommunedagan i Nordland 2014 Bodø, 5.mars Av Geir Vinsand Hva er kartlagt? IKS AS >50% samlet kommunal eierandel Styre etter kommunelovens 27 Vertskommuneavtaler

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020

Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020 Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020 Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Aukra kommune Aure kommune Averøy kommune Eide kommune Fræna kommune Giske kommune Gjemnes kommune Halsa kommune Haram kommune

Detaljer

Høringsinstanser. Kommuner i Nord-Trøndelag

Høringsinstanser. Kommuner i Nord-Trøndelag Høringsinstanser pr 26. april 2010 Kommuner i Møre og Romsdal Kommuner i Nord-Trøndelag Aukra kommune Aure kommune Averøy kommune Eide kommune Fræna kommune Giske kommune Gjemnes kommune Halsa kommune

Detaljer

Mellom barken og veden Fylkesmannens fremtidige utfordringer fylkesmann Brit Skjelbred

Mellom barken og veden Fylkesmannens fremtidige utfordringer fylkesmann Brit Skjelbred Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Mellom barken og veden Fylkesmannens fremtidige utfordringer fylkesmann Brit Skjelbred Utenriksdep. Kongehuset Arbeids- og sosialdep. Samferdselsdep. AVdir IMDI BUF dir Barne-,

Detaljer

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Første kolonne i denne tabellen tar utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960-tallet.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2016/7398-2 Saksbehandler: Tore Rømo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Politireformen - Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder

Detaljer

Fotosynteseforvaltere

Fotosynteseforvaltere Fotosynteseforvaltere 3 Det grønne skiftet BNP og velferd Bioøkonomi Oljebasert økonomi Naturbasert økonomi 1900 2016 2050 5 Grønne regionmøter Klima: Varmere, våtere, villere God agronomi God forstmessig

Detaljer

Til kommuner iht vedlagt adresseliste. Miljøfyrtårn-ansvarlig

Til kommuner iht vedlagt adresseliste. Miljøfyrtårn-ansvarlig Til kommuner iht vedlagt adresseliste Att: Miljøfyrtårn-ansvarlig MIL.10FYRTÅRN-SERTIFISERING AV SPAREBANK 1 SMN. ANMODNING OM OPPLYSNINGER ANGÅENDE KOMMUNENS PRAKSIS FOR SERTIFISERING Dato 2012-12-03

Detaljer

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg.

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Representantskapet har i sine møter 26. mars 2009 fattet følgende

Detaljer

VA-dagene i Midt-Norge. Velkommen til VA-dagene i Midt-Norge!

VA-dagene i Midt-Norge. Velkommen til VA-dagene i Midt-Norge! VA-dagene i Midt-Norge Velkommen til VA-dagene i Midt-Norge! 2016 411 deltagere 64 utstillere 42 studenter 51 kommuner Foto: Andrew David Hazy Deltakarerne har lunsj på tidpunkt i programmet. Utstillerne

Detaljer

TrønderEnergi-serien G 16 01 TrønderEnergi-serien G 16 02 TrønderEnergi-serien G 16 03 TrønderEnergi-serien G 16 04

TrønderEnergi-serien G 16 01 TrønderEnergi-serien G 16 02 TrønderEnergi-serien G 16 03 TrønderEnergi-serien G 16 04 Forslag Avdelingsoppsett TrønderEnergi-serien 2016 2017 pr..03.06.2016 TrønderEnergi-serien Menn 3. div 01 TrønderEnergi-serien Menn 3. div 02 Charlottenlund Elite 2 Bjugn Frøya Brønnøysund Langevåg Kolvereid

Detaljer

Årsmelding 2006. Oikos Midt-Norge

Årsmelding 2006. Oikos Midt-Norge Årsmelding 2006 Oikos Midt-Norge Dette er Oikos Midt-Norge Oikos er en interesseorganisasjon for økologisk landbruk, der både forbrukere og økologiske bønder er medlem. Vi er et regionlag av Oikos. Dermed

Detaljer

«En reise i Sør-Trøndelag»

«En reise i Sør-Trøndelag» Foto: Grethe Lindseth «En reise i Sør-Trøndelag» Statsbudsjettskonferansen, Steinkjer, 17. oktober Ole-Gunnar Kjøsnes, daglig leder KS Sør-Trøndelag Alf-Petter Tenfjord, Direktør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Hårråmyrstevnet Arrangør : Øvre Ogndal skytterlag

Hårråmyrstevnet Arrangør : Øvre Ogndal skytterlag Hårråmyrstevnet 02. 03.06.2017 Arrangør : Øvre Ogndal skytterlag Premieliste - Mesterskap Klasse 3-5 1 Kim-André Aannestad Lund Jondalen 5 50 47 49 99 100 345 20* Gylt medalje 2 Kristian Andersen Øvre

Detaljer

PODD-RA. Delprosjekt 2. POlitical Decisions on Determinants Research Area. (Politiska beslut på bestämningsfaktorer för hälsa och tillväxt)

PODD-RA. Delprosjekt 2. POlitical Decisions on Determinants Research Area. (Politiska beslut på bestämningsfaktorer för hälsa och tillväxt) PODD-RA POlitical Decisions on Determinants Research Area (Politiska beslut på bestämningsfaktorer för hälsa och tillväxt) Delprosjekt 2 Sluttkonferanse Trondheim 28. august 2014 Kyrre Kvistad Forbedre

Detaljer

Rovdyr i Nord-Trøndelag og region 6. Inge Hafstad Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Rovdyr i Nord-Trøndelag og region 6. Inge Hafstad Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Rovdyr i Nord-Trøndelag og region 6 Inge Hafstad Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Telefonmøte 2. mars 2015 Kvotevedtaket endret Kvotejaktsområde 4 utvidet med de deler av kommunene Holtålen

Detaljer

KUNSTGRESSBANER I TRØNDELAG FOTBALLKRETS

KUNSTGRESSBANER I TRØNDELAG FOTBALLKRETS KUNSTGRESSBANER I TRØNDELAG FOTBALLKRETS KOMMUNE STED KLUBB BYGGE- ÅR REHAB 11-ER 9-ER 7-ER 11-ER HALL 7-ER HALL LEVERAN- DØR UNDER- VARME PAD MERKNADER N-TRØNDELAG STEINKJER Gulbergaunet ST Steinkjer

Detaljer

Kommune- og regionreformene. Matrikkel fagdag Trondheim /Steinkjer Olav Jenssen

Kommune- og regionreformene. Matrikkel fagdag Trondheim /Steinkjer Olav Jenssen Kommune- og regionreformene Matrikkel fagdag Trondheim 2017-10-17/Steinkjer 2017-10-08 Olav Jenssen 2017 Årets tildelingsbrev Oppdrag 3.3.7: Oppdrag 3.3.8: Dette gjør Kartverket i 2017 (1) Ivaretar matrikkelen

Detaljer

Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommune - Invitasjon til å søke om midler for 2018

Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommune - Invitasjon til å søke om midler for 2018 Midtre Gauldal kommune Rørosveien 11 7290 STØREN Alle kommuner og fylkeskommuner i Region midt Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Hanne-Merete

Detaljer

NAVs Bedriftsundersøkelse Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt

NAVs Bedriftsundersøkelse Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt NAVs Bedriftsundersøkelse 2017 Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt Presentasjon Presentasjon // // 30. 30. 31. 31. mai mai og og 1. 1. juni juni Resultater arbeidsmarkedsområder Makroer Digitalisering

Detaljer

Hvordan påvirkes Gauldalen av det nye Trøndelag? fb.com/trondelagfylke

Hvordan påvirkes Gauldalen av det nye Trøndelag?  fb.com/trondelagfylke Hvordan påvirkes Gauldalen av det nye Trøndelag? Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. Stokkmyra skytebane 10.-11. mai 2013 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Magne Nordtug Forr 47 49 50 146 144,- 2. Håvard Husby Aasen 46 49 48 143 0,- 3. Rune Tronstad Aasen 45 44 47 136 0,- Pengepremier 15-skudd

Detaljer

Klage på vedtak i rovviltnemnda i region 6 om kvote for kvotejakt på gaupe i 2011

Klage på vedtak i rovviltnemnda i region 6 om kvote for kvotejakt på gaupe i 2011 Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag Naturvernforbundet i Møre og Romsdal Til Miljøverndepartementet 15.desember 2010 Via sekretariatet for Rovviltnemnda i region 6, Fylkesmannen

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Protokoll fra telefonmøte i Rovviltnemnda for region seks Tid: Fredag 20. desember 2013 kl. 08:30 09:30 Sted: Telefonmøte Deltagere:

Detaljer

Navn Adresse Postnr Poststed Allskog BA Ingvald Ystgaards veg 13 A 7047 Trondheim Bonde- og Småbrukarlaget i Møre og Romsdal v/øystein Ormbostad 6590

Navn Adresse Postnr Poststed Allskog BA Ingvald Ystgaards veg 13 A 7047 Trondheim Bonde- og Småbrukarlaget i Møre og Romsdal v/øystein Ormbostad 6590 Navn Adresse Postnr Poststed Allskog BA Ingvald Ystgaards veg 13 A 7047 Trondheim Bonde- og Småbrukarlaget i Møre og Romsdal v/øystein Ormbostad 6590 Tustna Bonde- og Småbrukarlaget i Nord-Trøndelag Lyshaug

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat v/ distriktsingeniør Roar Gartland

Norges vassdrags- og energidirektorat v/ distriktsingeniør Roar Gartland Norges vassdrags- og energidirektorat v/ distriktsingeniør Roar Gartland Temadag på Stiklestad 9.4.2015 NVEs rolle Flom og skred, NVEs rolle: Faglig rådgiver til politiet, kommunen, fylkesmannen NVE blir

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Endelig Avdelingsoppsett TrønderEnergi-serien 2015 2016

Endelig Avdelingsoppsett TrønderEnergi-serien 2015 2016 Endelig Avdelingsoppsett TrønderEnergi-serien 2015 2016 J 18 2. divisjon Aksla Charlottenlund Elite 2 Kyrksæterøra Levanger 2 Meldal Malvik HK 93 2 Nessegutten Nidelv Røros Sverresborg TrønderEnergi-serien

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4 Åpent stevne, 24.-25. februar Aasen skytterlag takker for opmøtet :-) Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Therese Mellan Mære 49 50 50 149 179,- 2. Åse Edny Sklett Rissa 49 50 49 148 128,- 3. Gaute Midtsand

Detaljer

Status for kommunereformen

Status for kommunereformen Status for kommunereformen Orientering for KS høstkonferanse 2016 Alf-Petter Tenfjord Tilråding 2020 2025 Osen Roan Åfjord Bjugn Rissa Ørland Agdenes Frøya Hitra Snillfjord Hemne Orkdal Skaun Trondheim

Detaljer

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS Forslag til ny selskapsavtale Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS 1 Selskapet Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper. Selskapet har

Detaljer

Sammenslåing kommune, region og etater

Sammenslåing kommune, region og etater Sammenslåing kommune, region og etater Muligheter, utfordringer og løsninger Alf-Petter Tenfjord Mange reformer og mange endringer Kommunereform Andre reformer - Politi - NAV - Helse - Barnevern - Skatt

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Reidar Bele Bæverdalen 49 50 50 149 120,- 2. Magne Skårild Hemne 49 50 49 148 81,- 3. Anders Magne Ormset Surnadal 50 50 48 148 50,- 4. Geir Atle Kvendset Rindal 50 49 48

Detaljer

Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal?

Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal? Foto: Jo Michael Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal? Jon Uthus, NHO Trøndelag Foto: Scandinavian StockPhoto Norske bedrifters konkurransekraft Krise i markedene Todeling av økonomien Sterk krone Høye

Detaljer

NAVs Bedriftsundersøkelse Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt

NAVs Bedriftsundersøkelse Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt NAVs Bedriftsundersøkelse 2017 Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt Presentasjon Presentasjon // // 30. 30. 31. 31. mai mai og og 1. 1. juni juni Resultater arbeidsmarkedsområder Makroer Digitalisering

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Olavstevnet juni. Arr. skytterlagene: Stiklestad og Vuku Helgådal

Olavstevnet juni. Arr. skytterlagene: Stiklestad og Vuku Helgådal Olavstevnet 2015 19.-20. juni. Arr. skytterlagene: Verdal søndre Stiklestad og Vuku Helgådal Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Arnfinn Tangstad Mosvik 50 48 49 99 98 344 16* Aksje i vandrepremie og grunnl.pok

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Del 2: Kommunespesifikke spørsmål 2 22 av 25 kommuner i Nord-Trøndelag, pluss Bindal og

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Styreleder- og direktørmøte 10. februar 2010 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Hovedoppgaven i dag er å. drøfte framtidig institusjonsstruktur for Helse Midt-Norge.

Detaljer

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra).

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Prognoser for elgbestandens størrelse og utvikling Tilrådning om elgkvoten i 2011. Paul Harald Pedersen Overhalla,

Detaljer

Veileder til damsikkerhetsforskriften. Melding om ulykke eller uønsket hendelse

Veileder til damsikkerhetsforskriften. Melding om ulykke eller uønsket hendelse Veileder til damsikkerhetsforskriften Melding om ulykke eller uønsket hendelse 1 2014 V E I L E D E R Veileder for melding om ulykke eller uønsket hendelse Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Veileder

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Adrian Berg Aasen 37 40 34 57 168 0,- Gave 1. Herman Brenne Aasen 30 30 38 68 166 0,- Gave 1. Martin Haabeth Aasen 40 32 41 83 196 0,- Gave 1. Marie Lehn Verdal Søndre

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

Trøndelag i endring, hva betyr det? Nytt om kommunereformen

Trøndelag i endring, hva betyr det? Nytt om kommunereformen Trøndelag i endring, hva betyr det? Nytt om kommunereformen KS og FMs vårkonferanse, 16. mai 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/alf Petter Tenfjord og Frode Rabben Folk og samfunn Barnehage og opplæring

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Beredskap og krise i NVE Kari Øvrelid Region Midt 3 NVE s strategi: - ivareta sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen og sikre samfunnet mot skred og vassdragsulykker.

Detaljer

200m Mesterskap kl. 3-5

200m Mesterskap kl. 3-5 Stokkmyra skytebane 10.-11. mai 2013 200m Mesterskap kl. 3-5 1. Roger Størseth Lånke 5 X* *X* 50 XXXX9 49 9 *X*X 49 148 9XX*9 *X*X* 98 246 X* *9XXX* * * 99 345 (14*) 2. Christen Sjøvold Malvik 5 XXX* *

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF Telefon g AlvlBUl ANSE MlD'[.NORC,E Strandveien1, Org_nr:NO I Ho

Ambulanse Midt-Norge HF Telefon g AlvlBUl ANSE MlD'[.NORC,E Strandveien1, Org_nr:NO I Ho Ambulanse Midt-Norge HF Telefon 72 82 18 00 g AlvlBUl ANSE MlD'[.NORC,E Strandveien1, Org_nr:NO998 308 615 7502 Stjørdal wwwambulanse-midtno Qtw Til alle våre leverandører R07 's ~ Stjørdal 4. desember

Detaljer

Versjon: 1.0. Utkast til. Prehospital plan. for. Helse Midt-Norge

Versjon: 1.0. Utkast til. Prehospital plan. for. Helse Midt-Norge Versjon: 1.0 Utkast til Prehospital plan for Helse Midt-Norge Perioden 2013-2018 Innledning Bakgrunnsinformasjon/dokumenter Som bakgrunn for utarbeidelse av prehospital plan for Helse Midt-Norge for perioden

Detaljer

Heilt eller delt? Møre og Romsdal og regionreforma

Heilt eller delt? Møre og Romsdal og regionreforma -Ein tydeleg medspelar Heilt eller delt? Møre og Romsdal og regionreforma Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal Fylkeskommune Regionreform Kva skil regionreforma frå kommunereforma. Kortare

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

Oppdatering av tall for Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen

Oppdatering av tall for Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen Felles styringsindikatorer for helsetjenestene i kommuner og sykehus Oppdatering av tall for 2012 07.02.2013 Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen Agenda Total forbruket HNT + St. Olav Somatikk

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Finansiering av IKS et

Finansiering av IKS et Finansiering av IKS et Problem 42 eiere I 2017 Fra 2018 40 eiere Fra 2020?? eiere Selskapsavtalens 5 5 Eiernes betalingsforpliktelser og eiernes andel i selskapet Deltakerne betaler årlig inn midler til

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Enhetsnr. PiB sted 125496 Namdalseid. 125579 Kolvereid 125497 Follafoss. 125591 Namsos 125502 Grong. 126102 Skogn 125505 Høylandet

Enhetsnr. PiB sted 125496 Namdalseid. 125579 Kolvereid 125497 Follafoss. 125591 Namsos 125502 Grong. 126102 Skogn 125505 Høylandet Enhetsnr. PiB sted 125169 Limingen 125211 Vanvikan 125212 Leksvik 125330 Limingen 125332 Ottersøy 125333 Austafjord 125334 Harran 125353 Inderøy 125361 Røra 125364 Levanger 125374 Verdal 125379 Harran

Detaljer

Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning

Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning FMs dialogkonferanse 29. august 2016 Brit Skjelbred og Alf-Petter Tenfjord Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og reindrift

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS NTE Energi AS Postboks 2552 7736 STEINKJER Vår dato: 07.11.2016 Vår ref.: 201101014-10 Arkiv: 437 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Lars Kjeang Amdahl Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS

Detaljer

Mesterskap Kvinner 1 Charlotte F. Kristiansen Egge (5) 23/10

Mesterskap Kvinner 1 Charlotte F. Kristiansen Egge (5) 23/10 Mesterskap kl. 3-5 1 Arnfinn Tangstad Mosvik (5) 38/05 e.o 2 Eivind Vågø Namdalseid og Lyngen (3) 38/05 e.o 3 Magne Råde Forr (3) 38/03 4 Tore Brandtzæg Mære (4) 37/04 5 Jørund Oskar Ertsås Mære (4) 37/03

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Sør-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Avdelingsoppsett serieperiode 2. Velkommen til NHF Region Midt-Norge

Avdelingsoppsett serieperiode 2. Velkommen til NHF Region Midt-Norge Avdelingsoppsett serieperiode 2 Velkommen til NHF Region Midt-Norge Bakgrunn for og hensikten med nytt seriesystem Bakgrunn: 1. Nasjonalt: NHF-kartlegging 2009/10 som viste at enkeltspillere spiller opp

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Dato: kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra

Dato: kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra PROTOKOLL Generalforsamling TrønderEnergi AS Dato: 09.03.2015 kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra Tilstede fra eierne: Kommune Andel Representant Agdenes

Detaljer

Diskusjonsgrunnlag Effektivisering av politidistriktets lokale struktur

Diskusjonsgrunnlag Effektivisering av politidistriktets lokale struktur 1 Diskusjonsgrunnlag Effektivisering av politidistriktets lokale struktur 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Politidirektoratet i oppdrag å fastsette politidistriktenes lokale struktur.

Detaljer

J13 8 puljevinnere til kvartfinale. J14 8 puljevinnere til kvartfinale

J13 8 puljevinnere til kvartfinale. J14 8 puljevinnere til kvartfinale J13 Rørvik Verdal Skogn Trygg/Lade Gullvikmoen Lånke Sverre Ranheim 2 Steinkjer Fram Hommelvik Byneset Charlottenlund Melhus Kattem Malvik Ranheim Astor Freidig Strindheim Byåsen Utleira Strindheim 2 Sverresborg

Detaljer