NVE REGION MIDT-NORGE OPERATIV PLAN DEL 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NVE REGION MIDT-NORGE OPERATIV PLAN DEL 1"

Transkript

1 NVE REGION MIDT-NORGE OPERATIV PLAN DEL 1 BEREDSKAPSPLAN VED FLOM- OG VASSDRAGSULYKKER BRANN OG PERSONSKADE Brann eller akutt forurensning 110 Politi/redningssentral 112 Ambulanse 113 Revidert utgave april

2 FORORD Beredskapsplanen for flom- og vassdragsulykker, brann og personskade ved NVE Region Midt- Norge, skal: Gi veiledning for håndtering av skader og ulykker som ved sin størrelse og karakter gjør det nødvendig å iverksette en koordinert aksjon fra regionkontoret Beskrive RM sin rolle i den totale offentlige beredskap både som myndighetsorgan, faglig rådgiver og informasjonsgiver mot allmennheten Sikre rask varsling og etablering av ledelse- og innsatsorganisasjon Bidra til effektiv utnyttelse av ressursene i en krisesituasjon Minske behovet for improvisasjon Planen skal oppbevares lett tilgjengelig og være kjent av alle ansatte ved regionkontoret. Operativ plan deles inn i Del 1 og Del 2. Del 2 omfatter diverse kart (1:50 000) og interne instrukser/rutiner for selve regionkontoret. Kart i målestokk 1:5000 ligger på rm-felles. NVE Region Midt-Norge april 2005 Einar Sæterbø regionsjef 2

3 DEL 1 STARTFASE Større skader/ulykker og andre spesielle hendelser som rammer liv og eiendom kan gjøre det nødvendig å iverksette regionens beredskapsplan. Den som mottar melding først skal iverksette varsling som angitt i det etterfølgende avhengig av type ulykke: 1.1 Brann eller personskade BRANN ELLER AKUTT FORURENSNING POLITI/REDNINGSSENTRAL ULYKKE MED PERSONSKADE Ring: 110 BRANN Ring: 112 POLITI Ring: 113 AMBULANSE Straks situasjonen er under kontroll, eller så snart som mulig, varsles også beredskapsleder. Ved brann i NVEs kontorer eller i bygningen for øvrig, skal branninstruks for Trekanten følges. Harald Viken er brukerkontakt mot huseier i brannvern. Ekspedisjonen har ansvar for å ta med fullstendig liste over tilstedeværende NVE-personer og eventuelle besøkende ved evakuering. BRANNINSTRUKS: Se Operativ Plan Del Flom- og vassdragsulykker Ved melding om flom eller vassdragsulykke skal regionsjef, dvs. beredskapsleder, eller stedfortreder for regionsjef varsles uten ubegrunnet opphold. Direkte til NVE Region Midt-Norge telefon faks Ved flom eller dambrudd varsles også flomvarslingskontoret på telefon eller Internett: Rolle Navn Telefon Regionsjef/beredskapsleder Einar Sæterbø (j) (m) (p) Stedfortreder regionsjef / beredskapsleder Tore Sandnæs (j) (m) (p) Operativ leder Mads Johnsen (j) (m) (p) Stedfortreder operativ leder Asbjørn Osnes (j) (m) (p) Leder NVE Anlegg Tore Madsø (j) (m) (p) Avhengig av ulykkens eller skadens omfang iverksetter regionsjefen eller stedfortreder aktuelt BEREDSKAPSNIVÅ, DEL 4, ved regionkontoret og foretar VARSLING etter DEL 6. 3

4 DEL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 STARTFASE BRANN ELLER PERSONSKADE FLOM- OG VASSDRAGSULYKKER... 3 DEL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 4 DEL 3 INNLEDNING PRINSIPPER REVIDERING, PRODUKSJON, DISTRIBUSJON OG OPPBEVARING AV BEREDSKAPSPLAN FOR NVE REGION MIDT- NORGE SAMORDNING REGIONKONTOR OG NVE SENTRALT... 6 DEL 4 BEREDSKAPSNIVÅER... 7 DEL 5 ORGANISERING OG ANSVAR ORGANISASJONSKART NVE ORGANISASJONSKART REGION MIDT-NORGE ORDREVEI REGION MIDT-NORGES ORDREVEI REGION MIDT-NORGES REGION MIDT-NORGES ANSVAR OG ORGANISERING MASKINPARK, NVE ANLEGG REGION MIDT-NORGE DEL 6 VARSLING DEL 7 INNSATSPLANER GENERELL INNSATSPLAN ULYKKER MED PERSONSKADE DEL 8 FLOM OG VASSDRAGSULYKKER SITUASJONER SOM UTLØSER BEREDSKAP NVE REGION MIDT-NORGES OPPGAVER INNSATSPLANER A. FLOM I HOVED- OG SIDEVASSDRAG B. RAS I OG LANGS VASSDRAG C. ISGANG/ KJØVING D. ANDRE HENDELSER E. FARE FOR DAMBRUDD/DAMBRUDD DEL 9 INFORMASJON INFORMASJONSANSVAR OPPGAVER SAMORDNING AV INFORMASJONSOPPGAVER TILBAKEMELDING TIL OVERORDNET MYNDIGHET ETABLERING AV MEDIAKONTAKT/UTSENDING AV PRESSEMELDINGER PRESSEKONFERANSER BEFARINGER INFORMASJON TIL DE BERØRTE INFORMASJON TIL NVES ANSATTE INFORMASJONSRUTINER VED ULYKKER SOM RAMMER NVE ANSATT ELLER EN AV NVES ANSATTES NÆRMESTE FAMILIE 33 DEL 10 RESSURSER GEOTEKNISKE RÅDGIVERE GODKJENTE FIRMA FOR PROSJEKTERING OG REVURDERING AV VASSDRAGSANLEGG ENTREPRENØRER MASSETRANSPORT ØVRIG UTSTYR Presenninger

5 Fiberduk/sandsekker Stein/ pukk Plastrør Betongrør MASKINPARK, NVE ANLEGG REGION MIDT-NORGE DEL 11 OMRÅDEKART FOR REGION MIDT-NORGE DEL 12 STEINBRUDD DEL 13 MELDINGSLOGG

6 DEL 3 INNLEDNING 3.1 Prinsipper Beredskapsplanen skal sikre at NVE er i stand til å innfri krav til beredskapsrollen som er angitt i lover, forskrifter og overordnede retningslinjer. NVE skal inneha allmenn beredskapskompetanse og være i stand til å håndtere enhver beredskapssituasjon som ligger innenfor NVEs ansvarsområde. Forutsetninger for å oppnå tilfredsstillende beredskap er generelt: Krav må være kjent av alle aktører Det må foreligge dokumentasjon som beskriver hvordan krav skal oppfylles Nødvendig verktøy og utstyr må være tilgjengelig Personellet må inneha nødvendig kompetanse og motivasjon Tilfredsstillende og motiverende arbeidsmiljø Aktivt og ansvarlig lederskap Det er et lederansvar å besørge at forutsetningene er tilstede, og at nødvendige lederprosesser er etablert. 3.2 Revidering, produksjon, distribusjon og oppbevaring av beredskapsplan for NVE Region Midt-Norge Alle ansatte ved NVE Region Midt-Norge skal ha ett trykt eksemplar av dette dokumentet i ringperm. Ved revideringer utgis hele beredskapsplanen, eller revidert del av denne, til ledere og øvrig personell ved regionkontoret. Siste reviderte plan skal ligge på NVEs Intranettsider. Beredskapsleder har ansvar for nødvendig oppdatering, revidering og distribusjon av denne plan. Eksterne samarbeidspartnere (kommuner, fylkesmenn, politimyndighet, m.fl.) skal også ha tilsendt et oppdatert eksemplar av beredskapsplanen, enten per post eller via e-post. Originaldokument med godkjenningssignaturer oppbevares i arkiv. 3.3 Samordning regionkontor og NVE sentralt Dersom situasjonen ikke tilsier andre rutiner, skal høy beredskap iverksettes av regionsjefen. VED Agnar Aas og innsatsleder vassdrag Haavard Østhagen varsles omgående. Ved vassdragshendelser med et betydelig skadepotensial og/eller av en slik art som kan vekke offentlig interesse, skal innsatsleder vassdrag Haavard Østhagen (Steinar Schanche, stedfortreder) varsles umiddelbart. For øvrig gjelder nødretten i kritiske situasjoner. 6

7 DEL 4 BEREDSKAPSNIVÅER Ved regionkontoret er følgende beredskapsnivåer definert: Type beredskap: Tiltak: GRUNNBEREDSKAP Normal arbeidsdag Beredskapslagrene skal holdes vedlike Beredskapsplanen skal oppdateres etter behov Ved GRUNNBEREDSKAP skal regionsjefen alltid ha en stedfortreder (fungerende regionsjef i regionsjefens fravær) LAV BEREDSKAP HØY BEREDSKAP Når regionsjefen har truffet beslutning om å innføre LAV BEREDSKAP, skal han umiddelbart gjennomføre varsling etter DEL 6 VARSLING Kontoret etablerer vaktordning (bakvakt) Beredskapsleder, operativ leder og innsatsleder foretar valg av innsatsplan og utvalg av innsatspersonell Beredskapslederen kontakter NVEs innsatsleder vassdrag og informerer om situasjonen Beredskapsleder varsler berørte myndigheter om situasjon og innført beredskapstrinn, og om hvem som er utpekt som innsatsleder, og hvor denne befinner seg og kan nås Innsatsleder varsler utvalgt innsatspersonell om situasjon og innført beredskapstrinn, og om hvilken innsatsplan som gjelder Flomvarslingskontoret kontaktes regelmessig Rådgiving fra regionkontor og fra skadested Begrensede operative tiltak utføres Full mobilisering på regionnivå med døgn-kontinuerlig vakt Beredskapsleder, operativ leder og innsatsleder foretar valg av innsatsplan og utvalg av innsatspersonell Beredskapsleder varsler berørte myndigheter om situasjon og innført beredskapstrinn, og om hvem som er utpekt som innsatsleder, og hvor denne befinner seg og kan nås Innsatsleder varsler utvalgt innsatspersonell om situasjon og innført beredskapstrinn, og om hvilken innsatsplan som gjelder Delvis sentral mobilisering Deltagelse i LRS/ beredskapsgrupper VED styrer kontakt mot OED ved katastrofe Operative tiltak utføres 7

8 Beslutning om overgang fra grunnberedskap til lav beredskap tas av regionsjefen og er basert på: flomprognoser/varsler høy vannstand/snøsmelting ras i vassdrag ispropper, isganger eller fare for isganger Ytterligere opptrapping til høy beredskap tas av regionsjefen og er basert på signaler om og vurdering av: skadeomfang (fare for liv og helse) flomsituasjonen prognoser DEL 5 ORGANISERING OG ANSVAR 5.1 Organisasjonskart NVE 8

9 5.2 Organisasjonskart Region Midt-Norge Regionsjef Einar Sæterbø Beredskapsleder Administrasjon Vanja Jensen Lie Leder NVE anlegg Region Midt-Norge Barbro Folde Irene Krogstad NVE Anlegg Konsesjon og tilsyn Vannressurs Hydrologi Distriktsingeniører Tore O. Madsø Tore O. Sandnæs Mads Johnsen Harald A. Viken Vebjørn Opdahl Magne Grandemo Ole M. Espås Edward Witczak Arnt E. Bjøru Torger Wist Torstein Reinfjell Pernille Bruun Ingebrigt Bævre Beate Sæther Joar Skauge Olav Ramdahl Dag Bachke Operativ leder Innsatsledere Knut Bakkeslett Grethe H. Midttømme Geir B. Hagen Ottar Elnes Torstein Kluken John Skorild Stedfortreder regionsjef / beredskapsleder og pressekontakt Asbjørn Osnes Stedfortreder operativ leder Stedfortreder pressekontakt Jørgen Mowinckel Per Fagerstrand Jan Morten Langolf 9

10 5.3 Ordrevei Region Midt-Norges Forenklet flytdiagram skal settes inn her. Her vil det også hvordan og hvilke personer som jobber med hva i forbindelse med K-Nett. 10

11 5.4 Region Midt-Norges ansvar og organisering BEREDSKAPSLEDER : Einar Sæterbø (regionsjef) STEDFORTREDER: Tore Sandnæs ANSVAR: Ansvarlig for beredskapsarbeid på regionkontoret Kontaktperson mot hovedkontor og myndigheter Leder av beredskapsgruppen OPERATIV LEDER: Mads Johnsen STEDFORTREDER: Asbjørn Osnes ANSVAR: Beredskapsleders assistent og rådgiver Iverksette og koordinere tiltak etter anbefaling fra beredskapsgruppen Kontaktperson mot innsatsledere Medlem av beredskapsgruppen LEDER NVE ANLEGG: Tore Madsø ANSVAR: Iverksette operative tiltak med anleggsenhetens ressurser etter ordre fra operativ leder / innsatsleder Kontaktperson mot anleggsenhetens formenn og maskinførere Medlem av beredskapsgruppen BEREDSKAPSGRUPPE: Beredskapsleder Operativ leder Leder NVE Anlegg Dag Bachke Ingebrigt Bævre Edward Witczak Tore O. Sandnæs Beate Sæther Harald A.Viken Arnt E. Bjøru Tore O. Madsø Ole M. Espås Asbjørn Osnes Geir B. Hagen Pernille Bruun Grethe H. Midttømme 11

12 ANSVAR: Organisere beredskapsrom på møte/spiserommet, evt. i Hs lokaler i 11. et. (pc, videokanon, telefon etc.) Hente fram relevant vassdragsinfo, vv-planer, kart, flomsonekart, vannføringsdata, beredskapsplaner etc. fra beredskapsskapet på møterommet, bibliotek, arkiv og NVEs databaser Utarbeide vaktliste Systematisere informasjon/ søke info om skadested og skadeutvikling Foreslå tiltak for å redusere/ forebygge skade Bistå beredskaps- og operativ leder etter behov Foreslå iverksetting av innsatsplaner eller deler av disse MEDIAKONTAKT: Tore O. Sandnæs / Beate Sæther ANSVAR: Kontakt med presse Gi informasjon etter omforent strategi Organisere pressekonferanse Kontakte IS for assistanse/råd/veiledning Kontakte NVE flomvarslingen for vannføringsprognoser EKSPEDISJON / TELEFON: Vanja Jensen Lie Barbro Folde Irene Krogstad ANSVAR: "Sile" telefonhenvendelser Registrere innkomne telefonsamtaler på egen logg (se vedlegg 16) Sørge for at inngående telefonsamtaler havner hos rett person Foreta varsling over telefon etter pålegg fra beredskapsleder Bistå beredskapsgruppen med arkivtjeneste INNSATSLEDERE/DISTRIKTSINGENIØRER : Vebjørn Opdahl Område: Namdalen og Nordland til Saltfjellet Torger Wisth Område: Nord-Trøndelag sør for Namdal og Fosen Joar Skauge Område: Sør-Trøndelag og Nordmøre ANSVAR: NVEs stedlige representant for sitt område Ansvarlig for gjennomføring av tekniske tiltak i hht innsatsplan. Kontaktperson mot representanter for grunneierlag, kommuner og lokale beredskapsstaber Ansvarlig for vedlikehold og rullering av regionens beredskapslagre 12

13 NVE-ANLEGG: ASVAR/ARBEIDSOPPGAVER: Delta i beredskapsarbeidet på oppdrag fra operativ leder / innsatsleder (VOP, TOW, JSK), for eksempel som observatører og gi tilbakemelding om hendelsesforløp Være tilgjengelig i en beredskapssituasjon Sjekke ut maskiner og utstyr som skal settes inn i tjeneste Utførelse av tiltak Påse at det ligger stein i beredskapsbruddene INNSATSPERSONELL: Magne Grandemo: Bosted: Overhalla Stilling: Formann, er lokalkjent i Namdalen og kjenner vassdragene godt, spesielt Namsen og Vefsna. Har førerkort klasse 2 og kjører gravemaskin og dumper. Torstein Reinfjell: Bosted: Foldereid Stilling: Maskinfører, har lokalkunnskap om vassdragene i sin region. Har førerkort klasse 2 og kjører gravemaskin og dumper. Olav Ramdahl: Bosted: Verdal Stilling: Maskinfører og vikarierende formann, har lokalkunnskap om vassdragene i sin region. Har førerkort klasse 2 og kjører gravemaskin og dumper. Knut Bakkeslett: Bosted: Verdal Stilling: Formann, har lokalkunnskap om vassdragene i sin regionen samt Gauldalen, Orkdalen og Sunndalen. Har førerkort klasse 2 og kjører gravemaskin og dumper. Ottar Elnes: Bosted: Stilling: Verdal Maskinfører, har lokalkunnskap om vassdragene i sin region. Kjører doser og dumper. Torstein Kluken: Bosted: Vuku (Verdal) Stilling: Maskinfører, har lokalkunnskap om vassdragene i sin region. Har førerkort klasse 2 og kjører lastebil, gravemaskin og dumper. John Skorild: Bosted: Fannrem Stilling: Maskinfører, har lokalkunnskap om vassdragene i sin region (Orkla, Gaula, Driva). Kjører gravemaskin og dumper. 13

14 Jørgen Mowinckel: Bosted: Saupstad Stilling: Maskinfører, har lokalkunnskap om vassdragene i sin region. Har førerkort klasse 2 og kjører gravemaskin, doser og dumper. Per Fagerstrand: Bosted: Namsos Stilling: Maskinfører og vikarierende formann, har lokalkunnskap om vassdragene i sin region og stor kontaktflate med entreprenører i området. Har førerkort klasse 2 og kjører gravemaskin, lastebil og dumper. Jan Morten Langolf: Bosted: Hommelvik Stilling: Maskinfører, har lokalkunnskap om vassdragene i sin region. Har førerkort klasse 2 og kjører gravemaskin, lastebil, dumper og doser. Steinbrudd (beredskapsbrudd) I følgende steinbrudd skal det ligge ca 2000 lm 3 med samfengt sprengt stein: Leersgruva (Røros) Gravem (Sunndal) Polden (Surnadal) Kaldvelldalen (Melhus) Gunnes (Rennebu) Stubskin (Verdal/Vuku) Klinga (Leksdalen) Fuglår (Overhalla) Stranden (Namsos) Steinlager (Hemnes) I tillegg er det også en del andre steinbrudd i regionområdet. Kart over steinbrudd, se Del 2. Øvrig beredskapsmateriell NVE Anlegg disponerer følgende beredskapsmateriell: - 1 stk. strømaggregat (24kw), oppbevaringssted Fuglår (Overhalla) - Tettingsduk PP1, ca 100 m, oppbevaringssted Fuglår (Overhalla) - 1 stk. pumpe, oppbevaringssted Fuglår (Overhalla) - 5 båter (Overhalla, Verdal, Orkdal, regionkontoret) 14

15 Maskinpark, NVE Anlegg Region Midt-Norge Maskinnummer Type Hovedtilhøringhet/Fylke GRAVEMASKINER Volvo EC 290 Nord-Trøndelag Åkerman H10 B Nord-Trøndelag Komatsu PC240 NLC7 Nord-Trøndelag Åkerman EC 230B Nord-Trøndelag Fiat Hitatchi Sør-Trøndelag Cat. 322 L Sør-Trøndelag Cat. 320 BL Nord-Trøndelag Cat 312 CL DB Etter behov DOZERE Komatsu D65PX-15 Nord-Trøndelag DUMPERE Volvo A20 Nord-Trøndelag Volvo A20 Nord-Trøndelag ANLEGGSBILER Anleggsbil, Overhalla Nord-Trøndelag Anleggsbil, Verdal Nord-Trøndelag Anleggsbil, Orkdal Sør-Trøndelag Anleggsbil, Verdal Nord-Trøndelag Anleggsbil, Overhalla Nord-Trøndelag Anleggsbil, Verdal Nord-Trøndelag Lastebil Etter behov 15

16 Varsling etter STARTFASEN. DEL 6 VARSLING I følge den sentrale beredskapsplanen skal regionkontorene foruten å varsle innsatsleder for vassdrag Haavard Østhagen også varsle sentralbordet og vakthavende HV. Flytskjema fra sentral beredskapsplan. 16

17 Avhengig av ulykkens eller skadens omfang varsles: Rolle /Navn Kontor Privat Mobil REGIONSJEF (beredskapsleder) Einar Sæterbø EKSPEDISJON Vanja Jensen Lie Barbro Folde Irene Krogstad LEDER FOR ANLEGGSENHETEN Tore O. Madsø MEDLEMMER I BEREDSKAPSGRUPPEN Dag Bachke Ingebrigt Bævre Edward Witczak Tore O. Sandnæs Pernille Bruun Mads Johnsen Harald A.Viken Arnt E. Bjøru Beate Sæther Ole M. Espås Asbjørn Osnes Geir B. Hagen Grethe H. Midttømme INNSATSLEDERE Vebjørn Opdahl Torger Wisth Joar Skauge INNSATSPERSONELL Magne Grandemo, Overhalla Torstein Reinfjell, Foldereid Olav Ramdahl, Vuku Knut Bakkeslett, Verdal Ottar I. Elnes, Vuku Torstein Kluken, Vuku Jon Skorild, Fannrem Jørgen Mowinckel, Saupstad Per Fagerstrand, Namsos Jan Morten Langolf, Hommelvik

18 NVEs HOVEDKONTOR Telefon Privat Mobil NVEs hovedkontor Haavard Østhagen (innsatsleder vassdrag) Steinar Schanche (stedfortreder innsatsleder V) Agnar Aas, VED direktør Kjell Otto Bjørnå, stedfortreder VED Sverre Sivertsen, informasjon Guri Lunde, seksjonssjef APO Bjørn Wold, direktør KT Bjarne Larsen, KTB Lars Grøttå, KTD Flomvarslingen, vakthavende hydrolog FYLKESMENNENE Telefon (sentralbord) Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre- og Romsdal Fylkesmannen i Sør-Trøndelag telefon : (kommunal- og beredskap) telefaks: (kommunal- og beredskap) Navn Stilling Tlf. arbeid Tlf. privat Tlf. mobil Dag Otto Skar Beredskapssjef DagOtto.Skar Jan-Yngvar Kiel Landbruksdir. Jan-yngvar.kiel Stein-Arme Andreassen Miljødirektør Stein- Arne.Andreassen Jan Habberstad Senioringeniør Jan.habberstad Svein Horn Buaas Rådgiver Svein.Horn- Buaas Brit Skjelbred Direktør Brit.skjelbred Fylkesmannen i Nord-Trøndelag telefon : telefaks: Navn Stilling Tlf. arbeid Tlf. privat Tlf. mobil E-post Bjarne Haug Landbruksdir Svein Karlsen Miljøverndir Øystein Lorentsen Vassdragsforvalter Arnt R. Haugan Beredskapssjef Oddbjørn Nordset Ass. fylkesmann

19 Fylkesmannen i Nordland telefon : telefon : (kommunal- og beredskap) telefaks: (kommunal- og beredskap) Navn Stilling Tlf. arbeid Tlf. privat Tlf. mobil Ola Bjerkaas Ass. fylkesmann Lars Sæter Rådgiver miljø Jan Kristian Rådg. kommunal Tangstad og beredskap Tom Mørkved Beredskapsseksjon Roar A. Kvitvik Avd.dir. Kommunal- og beredskapsavd Møre og Romsdal fylke telefon : telefaks: Navn Stilling Tlf. arbeid Tlf. privat Tlf. mobil Guttelvik Fylkesrådmann Per Fredrik Brun Dir. areal og miljø Per.fredrik.brun Kjetil Matvik Beredskapssjef Ketil.matvik.foldal Foldal Ottar Befring fylkesmann Oddvar Moen Vassdragsforvalter Kommunene i Region Midt-Norge (E-postadressene er lagret under lister på rm-felles) Kommuner Viktige personer Telefax Telefon Poststed Fylke Agdenes LENSVIK ST Alstadhaug SANDNESSJØEN N Aure AURE MR Bindal TERRÅK N Bjugn BJUGN ST Brønnøy BRØNNØY N Dønna DØNNA N Flatanger FLATANGER NT Fosnes JØA NT Frosta FROSTA NT Frøya SISTRANDA ST Grane TROFORS N Grong GRONG NT Halsa VÅGLAND MR Hattfjelldal HATTFJELLDAL N Hemne KYRKSÆTERØRA ST Hemnes KORGEN N Hitra FILLAN ST Holtålen ÅLEN ST Høylandet HØYLANDET NT 19

20 Kommuner Viktige personer Telefax Telefon Poststed Fylke Inderøy INDERØY NT Klæbu KLÆBU ST Leirfjord LEIRFJORD N Leka LEKA NT Leksvik LEKSVIK ST Levanger LEVANGER NT Lierne NORDLI NT Lurøy LURØY N Malvik HOMMELVIK ST Meldal MELDAL ST Melhus MELHUS ST Meråker MERÅKER NT Midtre Gauldal STØREN ST Mosvik MOSVIK NT Namdalseid NAMDALSEID NT Namsos NAMSOS NT Namsskogan NAMSSKOGAN NT Nesna NESNA N Nærøy KOLVEREID NT Oppdal OPPDAL ST Orkdal ORKANGER ST Osen STEINSDALEN ST Overhalla OVERHALLA NT Rana MO I RANA N Rennebu RENNEBU ST Rindal RINDAL MR Rissa RISSA ST Roan ROAN ST Røros RØROS ST Røyrvik LIMINGEN NT Selbu SELBU ST Skaun BØRSA ST Smøla SMØLA MR Snillfjord SNILLFJORD ST Snåsa SNÅSA NT Steinkjer STEINKJER NT Stjørdal STJØRDAL NT Sunndal SUNNDALSØRA MR Surnadal SURNADAL MR Sømna SØMNA N Tingvoll TINGVOLL MR Trondheim TRONDHEIM ST Tustna TUSTNA MR Tydal TYDAL ST Vefsn MOSJØEN N Vega VEGA N Verdal VERDAL NT Verran MALM NT Vevelstad FORVIK N Vikna RØRVIK NT Ørland BREKSTAD ST Åfjord ÅFJORD ST 20

21 NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT Telefon Telefaks Adresse Sted Nordmøre og Romsdal politidistrikt Storgata 43 Kristiansund Kristiansund politistasjon Storgata 43 Kristiansund Molde politistasjon Strandgata 2 Molde Rauma Lmktr Havneg. 6 Åndalsnes Nesset Lmktr Eidsvåg Eidsvåg i Romsdal Sund Lmktr Falkhytten Aukra Fræna Lmktr Torget 8 Elnesvågen Averøy og Frei Lmktr Bruhagen Averøy Gjemnes og Eide Lmktr Batnfjordsøra Batnfjordsøra Tingvoll Lmktr Tingvoll Tingvoll Sunndal Lmktr Åkersgt. 4 Sunndalsøra Surnadal og Rindal Lmktr Surnadal Surnadal Aure Lmktr Aure Aure Halsa og Tustna Lmktr Vågland Vågland Smøla Lmktr Hopen Smøla SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Telefon Telefaks Adresse Sted Sør-Trøndelag politidistrikt Gryta 4 Trondheim Sentrum politistasjon, Trondheim Gryta 4 Trondheim Bjugn lmktr Sentrumsveien 2 Bjugn Frøya Lmktr Sistranda Sistranda Hemne og Snillfjord Lmktr Hollanveien 3 Kyrksæterøra Hitra Lmktr Fillan Hitra Holtålen Lmktr Ålen senter Ålen Malvik Lmktr Havnevn. 7 Hommelvik Meldal Lmktr *) Løkkevn. 3 Meldal Melhus Lmktr *) Rådhusvn. 3 Melhus Midtre Gauldal Lmktr Rørosvn. 1 Støren Oppdal Lmktr Inge Krokans v. 2 Oppdal Orkdal og Agdenes Lmktr *) Statens hus Orkanger Rennebu Lmktr Sparebankgygget Rennebu Rissa Lmktr Rådhusvn. 20 Rissa Røros Lmktr Bergmannsgt. 15 Røros Selbu og Tydal Lmktr Gjeldbakken 10 Selbu Skaun Lmktr *) Børsa Ørland Lmktr Rådhuset Brekstad Åfjord Lmktr Årnes Åfjord Heimdal politistasjon Heimdalsv. 7 Heimdal Klæbu Lmktr Bankbygget Klæbu Flatåsen nærpoliti Øvre flatåsv. 4 D Heimdal Tiller nærpoliti Østre Rosten 84 Heimdal *) Tilhører samme vaktenhet etter kontortid 21

22 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Telefon Telefaks Adresse Sted Nord-Trøndelag politidistrikt Strandvn. 38 Steinkjer Steinkjer politistasjon Strandvn. 38 Steinkjer Meråker Lmktr Meråker Stjørdal Lmktr Kjøpmannsgt. 12 Stjørdal Frosta Lmktr Frosta Leksvik og Mosvik Lmktr Leksvik Levanger Lmktr Sjøgt. 33 Levanger Verdal Lmktr Møllegt. 4 Verdal Verran Lmktr Malm Namdalseid Lmktr Namdalseid Inderøy Lmktr Øvergt. 4 Inderøy Snåsa Lmktr Snåsa Politiet i Namsos og Fosnes Abel Meyersgt. 10 Namsos Lierne Lmktr Nordli Grong Lmktr Grong Overhalla Lmktr Overhalla Flatanger Lmktr Flatanger Vikna lmktr Rørvik Nærøy Lmktr Kolvereid Leka Lmktr Leka Bindal Lmktr Terråk Bjørnør Lmktr Steinsdalen HELGELAND POLITIDISTRIKT Telefon Telefaks Adresse Sted Helgeland politidistrikt Skjervegt 41 Mosjøen Mosjøen politistasjon Skjervegt 41 Mosjøen Mo i Rana politistasjon Ranheimgt. 1 Mo i Rana Nesna Lmktr Moveien 24 Nesna Hemnes Lmktr Myraveien 35 Hemnes Lurøy og Træna Lmktr Onøy Onøy Sømna Lmktr Sømna Sømna Brønnøy og Vevelstad Lmktr Sivert Nilsensgt. 24 Brønnøysund Vega Lmktr Vega Vega Herøy og Dønna Lmktr Herøy Brygge Herøy Alstahaug og Leirfjord Lmktr Torolv KV. Gt. 27 Sandnessjøen Grane og Hattfjelldal Lmktr Industrivn. 2 Trofors Alle politietater kan nås på

23 Hovedredningssentralen Telefon Telefaks Nord-Norge (Bodø) Sør-Norge (Sola) YTTERLIGERE VARSLING ETTER BEREDSKAPSLEDERS ORDRE. Fly- og helikoptertjenester Telefon Helitrans (Stjørdal) Helitrans (Surnadal) Helitrans (Mo i Rana) Airlift (Førde) Ørland hovedflystasjon (SeaKing) Norsk Luftambulanse (Vestre Rosten Trondheim) Hilmar Tollefsen, Værnes (mob ) Odd Arne Lyng, Verdal (lite helikopter) Helikopterdrift AS, Brønnøysund (mob ) Kraftselskaper og andre dameiere i Nord-Norge Telefon Telefaks Statkraft, Korgen HelgelandsKraft AS Mo Industripark AS Elkem Aluminium Mosjøen Hemnes kommune Kraftselskaper og andre dameiere i Nord-Trøndelag Telefon Telefaks Firma Albert Collett Helge Rein By Brug AS Levanger kommune Namsos kommune Nord-Tr.lag Elverk Norske Skog ASA Stjørdal kommune Verran kommune Kraftselskaper og andre dameiere i Sør-Trøndelag Telefon Telefaks Bjugn kommune Chr. Salvesen & Chr. Thams Comm. A/S Fosenkraft AS Gauldal Energi Meraker Brug A/S Orkdal Energi Rissa kraftlag Røros Elverk

Navn Adresse Nr Sted+ Toril Melheim Strand Nauste 6470 Eresfjord Gunnar Alstad Alstad 7510 Skatval Sara Kveli Nordsihaugen 23 7715 Steinkjer Arne

Navn Adresse Nr Sted+ Toril Melheim Strand Nauste 6470 Eresfjord Gunnar Alstad Alstad 7510 Skatval Sara Kveli Nordsihaugen 23 7715 Steinkjer Arne Navn Adresse Nr Sted+ Toril Melheim Strand Nauste 6470 Eresfjord Gunnar Alstad Alstad 7510 Skatval Sara Kveli Nordsihaugen 23 7715 Steinkjer Arne Braut Fylkeshuset 7004 Trondheim Ida Marie Bransfjell Nedre

Detaljer

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020

Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020 Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020 Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Aukra kommune Aure kommune Averøy kommune Eide kommune Fræna kommune Giske kommune Gjemnes kommune Halsa kommune Haram kommune

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Ny 420 kv ledning Rana - Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeidet på seksjon 2 fra Namsosområdet til Møre/Trøndelag

Ny 420 kv ledning Rana - Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeidet på seksjon 2 fra Namsosområdet til Møre/Trøndelag Adressater i henhold til liste Saksbeh./Adm. enhet/tlf.nr: Grete Klavenes/T/22527247 Vår dato: Dok. id: 346282 Ny 420 kv ledning Rana - Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeidet på seksjon

Detaljer

Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016

Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016 Se mottakerliste Vår referanse Deres referanse Dato 200803298-98 04.03.2016 Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016 Sør-Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

Høringsinstanser. Kommuner i Nord-Trøndelag

Høringsinstanser. Kommuner i Nord-Trøndelag Høringsinstanser pr 26. april 2010 Kommuner i Møre og Romsdal Kommuner i Nord-Trøndelag Aukra kommune Aure kommune Averøy kommune Eide kommune Fræna kommune Giske kommune Gjemnes kommune Halsa kommune

Detaljer

Status for interkommunalt samarbeid i Nordland. Kommunedagan i Nordland 2014 Bodø, 5.mars Av Geir Vinsand

Status for interkommunalt samarbeid i Nordland. Kommunedagan i Nordland 2014 Bodø, 5.mars Av Geir Vinsand Status for interkommunalt samarbeid i Nordland Kommunedagan i Nordland 2014 Bodø, 5.mars Av Geir Vinsand Hva er kartlagt? IKS AS >50% samlet kommunal eierandel Styre etter kommunelovens 27 Vertskommuneavtaler

Detaljer

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Første kolonne i denne tabellen tar utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960-tallet.

Detaljer

Til kommuner iht vedlagt adresseliste. Miljøfyrtårn-ansvarlig

Til kommuner iht vedlagt adresseliste. Miljøfyrtårn-ansvarlig Til kommuner iht vedlagt adresseliste Att: Miljøfyrtårn-ansvarlig MIL.10FYRTÅRN-SERTIFISERING AV SPAREBANK 1 SMN. ANMODNING OM OPPLYSNINGER ANGÅENDE KOMMUNENS PRAKSIS FOR SERTIFISERING Dato 2012-12-03

Detaljer

Årsmelding 2006. Oikos Midt-Norge

Årsmelding 2006. Oikos Midt-Norge Årsmelding 2006 Oikos Midt-Norge Dette er Oikos Midt-Norge Oikos er en interesseorganisasjon for økologisk landbruk, der både forbrukere og økologiske bønder er medlem. Vi er et regionlag av Oikos. Dermed

Detaljer

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg.

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Representantskapet har i sine møter 26. mars 2009 fattet følgende

Detaljer

KUNSTGRESSBANER I TRØNDELAG FOTBALLKRETS

KUNSTGRESSBANER I TRØNDELAG FOTBALLKRETS KUNSTGRESSBANER I TRØNDELAG FOTBALLKRETS KOMMUNE STED KLUBB BYGGE- ÅR REHAB 11-ER 9-ER 7-ER 11-ER HALL 7-ER HALL LEVERAN- DØR UNDER- VARME PAD MERKNADER N-TRØNDELAG STEINKJER Gulbergaunet ST Steinkjer

Detaljer

TrønderEnergi-serien G 16 01 TrønderEnergi-serien G 16 02 TrønderEnergi-serien G 16 03 TrønderEnergi-serien G 16 04

TrønderEnergi-serien G 16 01 TrønderEnergi-serien G 16 02 TrønderEnergi-serien G 16 03 TrønderEnergi-serien G 16 04 Forslag Avdelingsoppsett TrønderEnergi-serien 2016 2017 pr..03.06.2016 TrønderEnergi-serien Menn 3. div 01 TrønderEnergi-serien Menn 3. div 02 Charlottenlund Elite 2 Bjugn Frøya Brønnøysund Langevåg Kolvereid

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

Endelig Avdelingsoppsett TrønderEnergi-serien 2015 2016

Endelig Avdelingsoppsett TrønderEnergi-serien 2015 2016 Endelig Avdelingsoppsett TrønderEnergi-serien 2015 2016 J 18 2. divisjon Aksla Charlottenlund Elite 2 Kyrksæterøra Levanger 2 Meldal Malvik HK 93 2 Nessegutten Nidelv Røros Sverresborg TrønderEnergi-serien

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Veileder til damsikkerhetsforskriften. Melding om ulykke eller uønsket hendelse

Veileder til damsikkerhetsforskriften. Melding om ulykke eller uønsket hendelse Veileder til damsikkerhetsforskriften Melding om ulykke eller uønsket hendelse 1 2014 V E I L E D E R Veileder for melding om ulykke eller uønsket hendelse Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Veileder

Detaljer

Versjon: 1.0. Utkast til. Prehospital plan. for. Helse Midt-Norge

Versjon: 1.0. Utkast til. Prehospital plan. for. Helse Midt-Norge Versjon: 1.0 Utkast til Prehospital plan for Helse Midt-Norge Perioden 2013-2018 Innledning Bakgrunnsinformasjon/dokumenter Som bakgrunn for utarbeidelse av prehospital plan for Helse Midt-Norge for perioden

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Beredskap og krise i NVE Kari Øvrelid Region Midt 3 NVE s strategi: - ivareta sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen og sikre samfunnet mot skred og vassdragsulykker.

Detaljer

Ecopro s biogassanlegg i Midt-Norge Grønn energi fra matavfall og slam

Ecopro s biogassanlegg i Midt-Norge Grønn energi fra matavfall og slam Ecopro s biogassanlegg i Midt-Norge Grønn energi fra matavfall og slam Et fremtidsrettet miljøprosjekt gjennomføres nå i Norge! Starter mottak i Mars 2008! www.ecopro.no Helgeland Avfallsforedling IKS

Detaljer

Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015

Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015 Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015 Orkdalsregionen sett fra Nordmøre Den generelle utviklingen i Norge Siden 1970 har 85 prosent av befolkningsveksten skjedd i de 20 største byregionene.

Detaljer

Vandretrofeer Midt Norsk Mesterskap, Midt Norge Landsdel

Vandretrofeer Midt Norsk Mesterskap, Midt Norge Landsdel Vandretrofeer Midt Norsk Mesterskap, Midt Norge Landsdel MNM side 1 av 5 FOSEN TRAFIKKLAGS POKAL, GRUNNLAGSPOKALEN MNM side 2 av 5 VANDREPOKAL MESTERSKAP FELT KL. 2-5 OG V55: Sølvpokal. Giver: Uttrøndelag

Detaljer

Enhetsnr. PiB sted 125496 Namdalseid. 125579 Kolvereid 125497 Follafoss. 125591 Namsos 125502 Grong. 126102 Skogn 125505 Høylandet

Enhetsnr. PiB sted 125496 Namdalseid. 125579 Kolvereid 125497 Follafoss. 125591 Namsos 125502 Grong. 126102 Skogn 125505 Høylandet Enhetsnr. PiB sted 125169 Limingen 125211 Vanvikan 125212 Leksvik 125330 Limingen 125332 Ottersøy 125333 Austafjord 125334 Harran 125353 Inderøy 125361 Røra 125364 Levanger 125374 Verdal 125379 Harran

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS

Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS Krav til organisering et samfunnssikkerhetsmessig dilemma? Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS Litt om Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Utsetting av tjenester, betydning for samfunnssikkerheten Differensiering

Detaljer

Avdelingsoppsett serieperiode 2. Velkommen til NHF Region Midt-Norge

Avdelingsoppsett serieperiode 2. Velkommen til NHF Region Midt-Norge Avdelingsoppsett serieperiode 2 Velkommen til NHF Region Midt-Norge Bakgrunn for og hensikten med nytt seriesystem Bakgrunn: 1. Nasjonalt: NHF-kartlegging 2009/10 som viste at enkeltspillere spiller opp

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer

Ny 420 kv-ledning Rana- Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeid på seksjon 1, Rana-Namsos

Ny 420 kv-ledning Rana- Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeid på seksjon 1, Rana-Namsos Adressater i hht liste Saksbeh./Adm. enhet/tlf.nr: Kristin Melander Vie/TM/22527025 Vår ref. (oppgis ved svar): Vår dato: 05/1-38 Dok. id: 346595 Ny 420 kv-ledning Rana- Møre/Trøndelag. Informasjon om

Detaljer

STATKRAFT REGION MIDT-NORGE

STATKRAFT REGION MIDT-NORGE STATKRAFT REGION MIDT-NORGE STATKRAFT / REGIONAR I NORGE Region Nord-Norge Narvik Region Midt-Norge Hovedkontor Lilleaker Regionkontor Gaupne Region Vest-Norge Sauda Lilleaker Dalen Region Øst-Norge REGION

Detaljer

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011

NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011 NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011 Resultat 25 sk. Rekrutt 1 Torfinn U Leangen Aasen 49 49 49 100 247 9* 2 Knut Morten Anzjøn Namdalseid og Lyngen 48 49 48 98 243 4* 3 Emma Lovise Halseth Levanger og Frol

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Ekstremværrapport. met.info. Hendelse: Mons, 30-31.12.2014. Rapportert av Gunnar Noer, Hanne Sigrund Byhring, Håvard Larsen

Ekstremværrapport. met.info. Hendelse: Mons, 30-31.12.2014. Rapportert av Gunnar Noer, Hanne Sigrund Byhring, Håvard Larsen met.info 20/2014 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Tromsø 13.02.2015 Ekstremværrapport Hendelse: Mons, 30-31.12.2014 Rapportert av Gunnar Noer, Hanne Sigrund Byhring, Håvard Larsen Sammendrag En mild og fuktig

Detaljer

Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer

Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer AGENDA 09.45 10.00 Kaffe med nogo attåt 10.00 12.00 Vedlikeholdsårsmøte v/liv Iversen m/flere (pause innlagt) - Nye avtaler/vedlegg - Nytt vedlikeholdssystem

Detaljer

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011.

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Paul Harald Pedersen Arrangør: Nordland Utmarkslag Seminar i Fauske 17.02.2012. Styringsgruppen Vilt/Rein-Trafikk i Nord-Trøndelag etablert i mai 2002 Ca.

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 10 03.mar 07.mar Fjellheim, Tromsø Fagerli, Kristian Fjellheim Bsk Kortkurs 9 28.feb 02.mar Sørdalen Lavik, Rolf Fosen Bibelhelg 11 11.mar 16.mar Åfjord Fagerli,

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

VANDRETROFEER PÅ MIDT NORSK MESTERSKAP.

VANDRETROFEER PÅ MIDT NORSK MESTERSKAP. VANDREPOKAL MESTERSKAP FELT KL. 2-5 OG V55: Sølvpokal. Giver: Uttrøndelag 3 aksjer, Skyttersports pokal 2002 Edvin Aamot Trondhjems 42 2003 Audun Fiskum Harran 41 2004 Jakob Nørbeck Aspøy og Straumsnes

Detaljer

Statens vegvesen. Vedlagt følger også søknadsskjema for utfylling av aktuelle trafikksikkerhetsprosjekter.

Statens vegvesen. Vedlagt følger også søknadsskjema for utfylling av aktuelle trafikksikkerhetsprosjekter. Statens vegvesen Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon:

Detaljer

TERMINLISTE 2015 TRØNDERKRETSEN BANE

TERMINLISTE 2015 TRØNDERKRETSEN BANE TERMINLISTE 2015 TRØNDERKRETSEN BANE 24. apr.. - 25. apr.. Vårstevnet Skjelstadmark Utt 24. apr.. - 25. apr.. Baneåpning Lånke Utt 24. apr.. Forsvarsskyting Steinkjer Inn 1. mai. Åpningstevnet Overhalla

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55 DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag Mesterskap 2-5/V55 1 Otte Hårstad Rennebu 5 30/19 2 Kjell Johansen Trondhjems 5 30/17 3 Rune Stenmo Stordalen 4 29/21 4 Tore Ulset Aspøy og V55

Detaljer

Rutebeskrivelsen. Rutebeskrivelsen. Lokal kollektivtrafikk i regionen i Sør-Trøndelag. Vedlegg 3 Rutebeskrivelsen Versjon 2.0 Oppdatert 19.10.

Rutebeskrivelsen. Rutebeskrivelsen. Lokal kollektivtrafikk i regionen i Sør-Trøndelag. Vedlegg 3 Rutebeskrivelsen Versjon 2.0 Oppdatert 19.10. Lokal kollektivtrafikk i regionen i Sør-Trøndelag Vedlegg 3 Versjon 2.0 Oppdatert 19.10.12 Innhold 1 BESKRIVELSE RUTEOMRÅDENE... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTEPRODUKSJONSDATA... 7 2.1 Oversikt årsproduksjon

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening HUBRO Statusen i Sør-Trøndelag Paul Shimmings Norsk Ornitologisk Forening Osen Antall kjente lokaliteter = 6 Antall sjekket i prosjektperioden = 5 Antall sjekket lokalitet med aktivitet i minst én

Detaljer

Samhandling = Overgangene

Samhandling = Overgangene Olav Bremnes Samhandling = Overgangene Hva er gjort mht reformen i Nord-Trøndelag *ASU / PSU *Tjenesteavtaler *Fagråd, Nettverk, Dialogmøter *Andre samarbeidspartnere *Kommunal akutt døgnbehandling (KAD)

Detaljer

Her er en kort presentasjon av våre løpere som har deltatt i Holmenkollstafetten og/eller i eliteklassen i St. Olavsloppet, de to siste årene:

Her er en kort presentasjon av våre løpere som har deltatt i Holmenkollstafetten og/eller i eliteklassen i St. Olavsloppet, de to siste årene: Her er en kort presentasjon av våre løpere som har deltatt i Holmenkollstafetten og/eller i eliteklassen i St. Olavsloppet, de to siste årene: Navn Bardal, Lars Morten Adresse Ringvålv., 7089 HEIMDAL Født

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Damsikkerhet Klassifisering og dambruddsbølgeberegninger

Damsikkerhet Klassifisering og dambruddsbølgeberegninger Damsikkerhet Klassifisering og dambruddsbølgeberegninger Småkraftseminar 10. mars 2008 Grethe Holm Midttømme, senioringeniør NVE seksjon for damsikkerhet 2 Klassifisering - vassdragsanlegg Klassifisering

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Arealplaner og flom- og skredfare Smøla 28. februar 2013 - Ole M. Espås NVEs regionkontor i Trondheim Fra Dovrefjell til Saltfjellet Møre og Romsdal - kommunene Sunndal,

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

Samhandlingsreformen - Statlige virkemidler, konsekvenser for HMN

Samhandlingsreformen - Statlige virkemidler, konsekvenser for HMN Samhandlingsreformen - Statlige virkemidler, konsekvenser for HMN 1. Oppsummering av statlige virkemidler 2. Utskrivningsklare pasienter i sykehus - Konsekvenser for HF og kommuner 3. Samla vurdering av

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 14/06269-5 10.06.2015 Ark.: 011.5 Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte r i forbindelse med reformen Den

Detaljer

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS (Oette er et utkast pr. 11. oktober 2011 til stift&sesdokument for Helgeland Reiseliv os. Endelig dokument må justeres i forhold tif kapitel 3 og 6 avbengig

Detaljer

Institusjonsstuktur 2020

Institusjonsstuktur 2020 Institusjonsstuktur 2020 Innspill til temadiskusjon i styret for HMN 2. februar 2010 Ramme for tema Institusjonsstruktur Den diskusjonen det legges opp til bygger på de temamessige diskusjonene vi har

Detaljer

Flomvarsling i Norge Hege Hisdal

Flomvarsling i Norge Hege Hisdal Flomvarsling i Norge Hege Hisdal NVEs flomvarslingstjeneste Bakgrunn Hvordan utføres flomvarslingen (modeller, verktøy, rutiner)? Hvilket ansvar har NVE (myndighet og forskning)? Bakgrunn - Historikk Kanaldirektoratet

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi - er ikke en plantype men et felles arbeidsredskap for prioritering av planoppgaver Vurdering av utviklingstrekk Utfordringer og muligheter

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Damsikkerhet og dambrudd - ansvar og roller Kjell Molkersrød Seksjon for damsikkerhet Avdeling for tilsyn og beredskap Innhold Regelverk Damsikkerhetskonseptet Lastene

Detaljer

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal ~1H~BRED I ~ AI)G. SAMKOMMUNE 2OO~ Verdal, 27.07.2006 Til Verdal Kommune vi Rådmann FORSLAG TIL BUDSJETT 2007. Vi sender med dette vårt forslag til

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TELEMARK. Dambrudd

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TELEMARK. Dambrudd Dambrudd Innledning Telemark har en lang tradisjon for utnytting av vassdragene i fylket til samferdsel og for kraftkrevende produksjon, og er et av landets største vannkraftfylker. Det betyr at vi har

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag

Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag Presentasjon for Orkdal regionråd, Børsa, 13.12.2013 NIBR-rapport 2013:13 Frants Gundersen Bjørg Langset Kjetil Sørlie Vidar Vanberg Norskehavet Kyrksæterøra Brekstad

Detaljer

Stevneoppgjør. Overhalla Skytterlag. Vintermesterskap 2008. Botnan sk.lag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS

Stevneoppgjør. Overhalla Skytterlag. Vintermesterskap 2008. Botnan sk.lag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS Botnan sk.lag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS Kjell Lien V55 0,-kr 5/3 4/0 1/0 2/1 4/2 => 0 => 16/06 => 16/06 4400 15 14404 Botnan sk.lag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS 4400 15 14404 Gutvik sk.lag

Detaljer

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av:

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: AMBULANSEBEREDSKAP Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: Rune Modell - Klinikkleder Prehospital klinikk HNT Jens

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Adresseliste Vår dato: 16.12.2014 Deres dato: Vår ref.: 2014/7317 Arkivkode:633.1 Deres ref.: Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Kommunale

Detaljer

REISEMÅTER FOR PASIENTER PÅ HELGELAND SOM SKAL TIL / FRA BEHANDLING

REISEMÅTER FOR PASIENTER PÅ HELGELAND SOM SKAL TIL / FRA BEHANDLING REISEMÅTER FOR PASIENTER PÅ HELGELAND SOM SKAL TIL / FRA BEHANDLING Innholdsfortegnelse: Reisepolitikk for pasienttransport i Helse Nord...3...3 Drosje/turvogn...3 Fly...3 Alstahaug kommune...4 Bindal

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

Travet i Sør Trøndelag

Travet i Sør Trøndelag Travet i Sør Trøndelag 1. Åfjord 2. Agdenes 3. Bjugn 4. Frøya 5. Hemne 6. Hitra 7. Holtålen 8. Klæbu 9. Malvik 10. Meldal 11. Melhus 12. Midtre Gauldal 13. Oppdal 14. Orkdal 15. Ørland 16. Osen 17. Rennebu

Detaljer

Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø

Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø 1. Hurtigbåt 2. Fly til Bodø hurtigbåt i retur /evt. tog 3. Tog T/R 4. Egen bil Tromsø Trondheim

Detaljer

Nettverk for karriereveiledere, Innherred

Nettverk for karriereveiledere, Innherred Nettverk for karriereveiledere, Innherred Gunnar Bådsvik Mære Landbruksskole gunnar.badsvik@ntfk.no 952 68 539 Leder Bjørn Drægebø Levanger vgs bjorn.dragebo@ntfk.no 990 32 559 Lars Tarjei Vold Levanger

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Adresseliste Institusjon Postadresse Poststed

Adresseliste Institusjon Postadresse Poststed Adresseliste Institusjon Postadresse Poststed Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 Oslo WWF Verdens Naturfond Postboks 6784 St. Olavs pl. 0130 Oslo Norsk ornitologisk forening Sandgt. 30 B

Detaljer

Ecopro s biogassanlegg i Midt-Norge Grønn energi fra matavfall og slam Et fremtidsrettet miljøprosjekt gjennomføres nån

Ecopro s biogassanlegg i Midt-Norge Grønn energi fra matavfall og slam Et fremtidsrettet miljøprosjekt gjennomføres nån Ecopro s biogassanlegg i Midt-Norge Grønn energi fra matavfall og slam Et fremtidsrettet miljøprosjekt gjennomføres nån i Norge! Starter mottak i Mars 2008! www.ecopro.no Helgeland Avfallsforedling IKS

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat Program for fagsamling om arealbruk i flomog skredutsatte områder

Norges vassdrags- og energidirektorat Program for fagsamling om arealbruk i flomog skredutsatte områder Norges vassdrags- og energidirektorat Program for fagsamling om arealbruk i flomog skredutsatte områder Quality Hotell Strand Gjøvik 26. 27. oktober 2011 Det har i det siste vært flere flom- og skredhendelser

Detaljer

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt X =tannlegekontoret/klinikken er stengt Aukra kommune: Dtk Aukra 6480 Aukra 71 17 14 61 X X X X Aure kommune: Dtk Aure Postboks 53 6689 Aure 71 64 62 02 X X X X Averøy kommune: Dtk Averøy Postboks 63 6538

Detaljer

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan KD-HBWR-2012-10.I Beredskapsplan Desember 2012 IF Tilgjengelighet Äpen unntatt enkelte Vedlegg til Administrativtvedtak 081 IFE/adm-vedtak-081 Rapporttittel Beredskapsplan for Institutt for energiteknikks

Detaljer

Beredskap ved jordras, leirras og flom

Beredskap ved jordras, leirras og flom Beredskap ved jordras, leirras og flom Sørum kommune Avdeling Plan, næring og kultur 8.1 Beredskap ved jordras, leirras og flom 8.1.2 Avdelingens oppgaver ved rassituasjoner og flom Avdelingssjef skal

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Mesterskap grovfelt: 1 Roger Hals Fosna 39 Med E.o. 2 Kurt Otnes Valsøyfjord 39 Stj E.o. 3 Dagfinn Rolfseng

Detaljer

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve: Slik tenker og planlegger vi for det uventede. Utvikling av improvisasjonskompetanse

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve: Slik tenker og planlegger vi for det uventede. Utvikling av improvisasjonskompetanse Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve: Slik tenker og planlegger vi for det uventede Utvikling av improvisasjonskompetanse NTE et trøndersk industrikonsern 950 ansatte 3,5 milliarder i omsetning Virksomhet i

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon

Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon Detaljplan Plandato: 02.11.2010 Saksnr.: 200704890, 20060609 Revidert: Vassdragsnr.: 139.A6 Kommune: Overhalla NVE Region Midt-Norge Fylke:

Detaljer

Eller: Hvordan ser Innherred ut i 2030?

Eller: Hvordan ser Innherred ut i 2030? Innherred samkommune Videre samarbeid mellom Levanger og Verdal på bakgrunn av erfaringer fra samkommune-forsøkene, lovfesting av modellen og forventede rammebetingelser og styringssignal fra sentralt

Detaljer