NVE REGION MIDT-NORGE OPERATIV PLAN DEL 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NVE REGION MIDT-NORGE OPERATIV PLAN DEL 1"

Transkript

1 NVE REGION MIDT-NORGE OPERATIV PLAN DEL 1 BEREDSKAPSPLAN VED FLOM- OG VASSDRAGSULYKKER BRANN OG PERSONSKADE Brann eller akutt forurensning 110 Politi/redningssentral 112 Ambulanse 113 Revidert utgave april

2 FORORD Beredskapsplanen for flom- og vassdragsulykker, brann og personskade ved NVE Region Midt- Norge, skal: Gi veiledning for håndtering av skader og ulykker som ved sin størrelse og karakter gjør det nødvendig å iverksette en koordinert aksjon fra regionkontoret Beskrive RM sin rolle i den totale offentlige beredskap både som myndighetsorgan, faglig rådgiver og informasjonsgiver mot allmennheten Sikre rask varsling og etablering av ledelse- og innsatsorganisasjon Bidra til effektiv utnyttelse av ressursene i en krisesituasjon Minske behovet for improvisasjon Planen skal oppbevares lett tilgjengelig og være kjent av alle ansatte ved regionkontoret. Operativ plan deles inn i Del 1 og Del 2. Del 2 omfatter diverse kart (1:50 000) og interne instrukser/rutiner for selve regionkontoret. Kart i målestokk 1:5000 ligger på rm-felles. NVE Region Midt-Norge april 2005 Einar Sæterbø regionsjef 2

3 DEL 1 STARTFASE Større skader/ulykker og andre spesielle hendelser som rammer liv og eiendom kan gjøre det nødvendig å iverksette regionens beredskapsplan. Den som mottar melding først skal iverksette varsling som angitt i det etterfølgende avhengig av type ulykke: 1.1 Brann eller personskade BRANN ELLER AKUTT FORURENSNING POLITI/REDNINGSSENTRAL ULYKKE MED PERSONSKADE Ring: 110 BRANN Ring: 112 POLITI Ring: 113 AMBULANSE Straks situasjonen er under kontroll, eller så snart som mulig, varsles også beredskapsleder. Ved brann i NVEs kontorer eller i bygningen for øvrig, skal branninstruks for Trekanten følges. Harald Viken er brukerkontakt mot huseier i brannvern. Ekspedisjonen har ansvar for å ta med fullstendig liste over tilstedeværende NVE-personer og eventuelle besøkende ved evakuering. BRANNINSTRUKS: Se Operativ Plan Del Flom- og vassdragsulykker Ved melding om flom eller vassdragsulykke skal regionsjef, dvs. beredskapsleder, eller stedfortreder for regionsjef varsles uten ubegrunnet opphold. Direkte til NVE Region Midt-Norge telefon faks Ved flom eller dambrudd varsles også flomvarslingskontoret på telefon eller Internett: Rolle Navn Telefon Regionsjef/beredskapsleder Einar Sæterbø (j) (m) (p) Stedfortreder regionsjef / beredskapsleder Tore Sandnæs (j) (m) (p) Operativ leder Mads Johnsen (j) (m) (p) Stedfortreder operativ leder Asbjørn Osnes (j) (m) (p) Leder NVE Anlegg Tore Madsø (j) (m) (p) Avhengig av ulykkens eller skadens omfang iverksetter regionsjefen eller stedfortreder aktuelt BEREDSKAPSNIVÅ, DEL 4, ved regionkontoret og foretar VARSLING etter DEL 6. 3

4 DEL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 STARTFASE BRANN ELLER PERSONSKADE FLOM- OG VASSDRAGSULYKKER... 3 DEL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 4 DEL 3 INNLEDNING PRINSIPPER REVIDERING, PRODUKSJON, DISTRIBUSJON OG OPPBEVARING AV BEREDSKAPSPLAN FOR NVE REGION MIDT- NORGE SAMORDNING REGIONKONTOR OG NVE SENTRALT... 6 DEL 4 BEREDSKAPSNIVÅER... 7 DEL 5 ORGANISERING OG ANSVAR ORGANISASJONSKART NVE ORGANISASJONSKART REGION MIDT-NORGE ORDREVEI REGION MIDT-NORGES ORDREVEI REGION MIDT-NORGES REGION MIDT-NORGES ANSVAR OG ORGANISERING MASKINPARK, NVE ANLEGG REGION MIDT-NORGE DEL 6 VARSLING DEL 7 INNSATSPLANER GENERELL INNSATSPLAN ULYKKER MED PERSONSKADE DEL 8 FLOM OG VASSDRAGSULYKKER SITUASJONER SOM UTLØSER BEREDSKAP NVE REGION MIDT-NORGES OPPGAVER INNSATSPLANER A. FLOM I HOVED- OG SIDEVASSDRAG B. RAS I OG LANGS VASSDRAG C. ISGANG/ KJØVING D. ANDRE HENDELSER E. FARE FOR DAMBRUDD/DAMBRUDD DEL 9 INFORMASJON INFORMASJONSANSVAR OPPGAVER SAMORDNING AV INFORMASJONSOPPGAVER TILBAKEMELDING TIL OVERORDNET MYNDIGHET ETABLERING AV MEDIAKONTAKT/UTSENDING AV PRESSEMELDINGER PRESSEKONFERANSER BEFARINGER INFORMASJON TIL DE BERØRTE INFORMASJON TIL NVES ANSATTE INFORMASJONSRUTINER VED ULYKKER SOM RAMMER NVE ANSATT ELLER EN AV NVES ANSATTES NÆRMESTE FAMILIE 33 DEL 10 RESSURSER GEOTEKNISKE RÅDGIVERE GODKJENTE FIRMA FOR PROSJEKTERING OG REVURDERING AV VASSDRAGSANLEGG ENTREPRENØRER MASSETRANSPORT ØVRIG UTSTYR Presenninger

5 Fiberduk/sandsekker Stein/ pukk Plastrør Betongrør MASKINPARK, NVE ANLEGG REGION MIDT-NORGE DEL 11 OMRÅDEKART FOR REGION MIDT-NORGE DEL 12 STEINBRUDD DEL 13 MELDINGSLOGG

6 DEL 3 INNLEDNING 3.1 Prinsipper Beredskapsplanen skal sikre at NVE er i stand til å innfri krav til beredskapsrollen som er angitt i lover, forskrifter og overordnede retningslinjer. NVE skal inneha allmenn beredskapskompetanse og være i stand til å håndtere enhver beredskapssituasjon som ligger innenfor NVEs ansvarsområde. Forutsetninger for å oppnå tilfredsstillende beredskap er generelt: Krav må være kjent av alle aktører Det må foreligge dokumentasjon som beskriver hvordan krav skal oppfylles Nødvendig verktøy og utstyr må være tilgjengelig Personellet må inneha nødvendig kompetanse og motivasjon Tilfredsstillende og motiverende arbeidsmiljø Aktivt og ansvarlig lederskap Det er et lederansvar å besørge at forutsetningene er tilstede, og at nødvendige lederprosesser er etablert. 3.2 Revidering, produksjon, distribusjon og oppbevaring av beredskapsplan for NVE Region Midt-Norge Alle ansatte ved NVE Region Midt-Norge skal ha ett trykt eksemplar av dette dokumentet i ringperm. Ved revideringer utgis hele beredskapsplanen, eller revidert del av denne, til ledere og øvrig personell ved regionkontoret. Siste reviderte plan skal ligge på NVEs Intranettsider. Beredskapsleder har ansvar for nødvendig oppdatering, revidering og distribusjon av denne plan. Eksterne samarbeidspartnere (kommuner, fylkesmenn, politimyndighet, m.fl.) skal også ha tilsendt et oppdatert eksemplar av beredskapsplanen, enten per post eller via e-post. Originaldokument med godkjenningssignaturer oppbevares i arkiv. 3.3 Samordning regionkontor og NVE sentralt Dersom situasjonen ikke tilsier andre rutiner, skal høy beredskap iverksettes av regionsjefen. VED Agnar Aas og innsatsleder vassdrag Haavard Østhagen varsles omgående. Ved vassdragshendelser med et betydelig skadepotensial og/eller av en slik art som kan vekke offentlig interesse, skal innsatsleder vassdrag Haavard Østhagen (Steinar Schanche, stedfortreder) varsles umiddelbart. For øvrig gjelder nødretten i kritiske situasjoner. 6

7 DEL 4 BEREDSKAPSNIVÅER Ved regionkontoret er følgende beredskapsnivåer definert: Type beredskap: Tiltak: GRUNNBEREDSKAP Normal arbeidsdag Beredskapslagrene skal holdes vedlike Beredskapsplanen skal oppdateres etter behov Ved GRUNNBEREDSKAP skal regionsjefen alltid ha en stedfortreder (fungerende regionsjef i regionsjefens fravær) LAV BEREDSKAP HØY BEREDSKAP Når regionsjefen har truffet beslutning om å innføre LAV BEREDSKAP, skal han umiddelbart gjennomføre varsling etter DEL 6 VARSLING Kontoret etablerer vaktordning (bakvakt) Beredskapsleder, operativ leder og innsatsleder foretar valg av innsatsplan og utvalg av innsatspersonell Beredskapslederen kontakter NVEs innsatsleder vassdrag og informerer om situasjonen Beredskapsleder varsler berørte myndigheter om situasjon og innført beredskapstrinn, og om hvem som er utpekt som innsatsleder, og hvor denne befinner seg og kan nås Innsatsleder varsler utvalgt innsatspersonell om situasjon og innført beredskapstrinn, og om hvilken innsatsplan som gjelder Flomvarslingskontoret kontaktes regelmessig Rådgiving fra regionkontor og fra skadested Begrensede operative tiltak utføres Full mobilisering på regionnivå med døgn-kontinuerlig vakt Beredskapsleder, operativ leder og innsatsleder foretar valg av innsatsplan og utvalg av innsatspersonell Beredskapsleder varsler berørte myndigheter om situasjon og innført beredskapstrinn, og om hvem som er utpekt som innsatsleder, og hvor denne befinner seg og kan nås Innsatsleder varsler utvalgt innsatspersonell om situasjon og innført beredskapstrinn, og om hvilken innsatsplan som gjelder Delvis sentral mobilisering Deltagelse i LRS/ beredskapsgrupper VED styrer kontakt mot OED ved katastrofe Operative tiltak utføres 7

8 Beslutning om overgang fra grunnberedskap til lav beredskap tas av regionsjefen og er basert på: flomprognoser/varsler høy vannstand/snøsmelting ras i vassdrag ispropper, isganger eller fare for isganger Ytterligere opptrapping til høy beredskap tas av regionsjefen og er basert på signaler om og vurdering av: skadeomfang (fare for liv og helse) flomsituasjonen prognoser DEL 5 ORGANISERING OG ANSVAR 5.1 Organisasjonskart NVE 8

9 5.2 Organisasjonskart Region Midt-Norge Regionsjef Einar Sæterbø Beredskapsleder Administrasjon Vanja Jensen Lie Leder NVE anlegg Region Midt-Norge Barbro Folde Irene Krogstad NVE Anlegg Konsesjon og tilsyn Vannressurs Hydrologi Distriktsingeniører Tore O. Madsø Tore O. Sandnæs Mads Johnsen Harald A. Viken Vebjørn Opdahl Magne Grandemo Ole M. Espås Edward Witczak Arnt E. Bjøru Torger Wist Torstein Reinfjell Pernille Bruun Ingebrigt Bævre Beate Sæther Joar Skauge Olav Ramdahl Dag Bachke Operativ leder Innsatsledere Knut Bakkeslett Grethe H. Midttømme Geir B. Hagen Ottar Elnes Torstein Kluken John Skorild Stedfortreder regionsjef / beredskapsleder og pressekontakt Asbjørn Osnes Stedfortreder operativ leder Stedfortreder pressekontakt Jørgen Mowinckel Per Fagerstrand Jan Morten Langolf 9

10 5.3 Ordrevei Region Midt-Norges Forenklet flytdiagram skal settes inn her. Her vil det også hvordan og hvilke personer som jobber med hva i forbindelse med K-Nett. 10

11 5.4 Region Midt-Norges ansvar og organisering BEREDSKAPSLEDER : Einar Sæterbø (regionsjef) STEDFORTREDER: Tore Sandnæs ANSVAR: Ansvarlig for beredskapsarbeid på regionkontoret Kontaktperson mot hovedkontor og myndigheter Leder av beredskapsgruppen OPERATIV LEDER: Mads Johnsen STEDFORTREDER: Asbjørn Osnes ANSVAR: Beredskapsleders assistent og rådgiver Iverksette og koordinere tiltak etter anbefaling fra beredskapsgruppen Kontaktperson mot innsatsledere Medlem av beredskapsgruppen LEDER NVE ANLEGG: Tore Madsø ANSVAR: Iverksette operative tiltak med anleggsenhetens ressurser etter ordre fra operativ leder / innsatsleder Kontaktperson mot anleggsenhetens formenn og maskinførere Medlem av beredskapsgruppen BEREDSKAPSGRUPPE: Beredskapsleder Operativ leder Leder NVE Anlegg Dag Bachke Ingebrigt Bævre Edward Witczak Tore O. Sandnæs Beate Sæther Harald A.Viken Arnt E. Bjøru Tore O. Madsø Ole M. Espås Asbjørn Osnes Geir B. Hagen Pernille Bruun Grethe H. Midttømme 11

12 ANSVAR: Organisere beredskapsrom på møte/spiserommet, evt. i Hs lokaler i 11. et. (pc, videokanon, telefon etc.) Hente fram relevant vassdragsinfo, vv-planer, kart, flomsonekart, vannføringsdata, beredskapsplaner etc. fra beredskapsskapet på møterommet, bibliotek, arkiv og NVEs databaser Utarbeide vaktliste Systematisere informasjon/ søke info om skadested og skadeutvikling Foreslå tiltak for å redusere/ forebygge skade Bistå beredskaps- og operativ leder etter behov Foreslå iverksetting av innsatsplaner eller deler av disse MEDIAKONTAKT: Tore O. Sandnæs / Beate Sæther ANSVAR: Kontakt med presse Gi informasjon etter omforent strategi Organisere pressekonferanse Kontakte IS for assistanse/råd/veiledning Kontakte NVE flomvarslingen for vannføringsprognoser EKSPEDISJON / TELEFON: Vanja Jensen Lie Barbro Folde Irene Krogstad ANSVAR: "Sile" telefonhenvendelser Registrere innkomne telefonsamtaler på egen logg (se vedlegg 16) Sørge for at inngående telefonsamtaler havner hos rett person Foreta varsling over telefon etter pålegg fra beredskapsleder Bistå beredskapsgruppen med arkivtjeneste INNSATSLEDERE/DISTRIKTSINGENIØRER : Vebjørn Opdahl Område: Namdalen og Nordland til Saltfjellet Torger Wisth Område: Nord-Trøndelag sør for Namdal og Fosen Joar Skauge Område: Sør-Trøndelag og Nordmøre ANSVAR: NVEs stedlige representant for sitt område Ansvarlig for gjennomføring av tekniske tiltak i hht innsatsplan. Kontaktperson mot representanter for grunneierlag, kommuner og lokale beredskapsstaber Ansvarlig for vedlikehold og rullering av regionens beredskapslagre 12

13 NVE-ANLEGG: ASVAR/ARBEIDSOPPGAVER: Delta i beredskapsarbeidet på oppdrag fra operativ leder / innsatsleder (VOP, TOW, JSK), for eksempel som observatører og gi tilbakemelding om hendelsesforløp Være tilgjengelig i en beredskapssituasjon Sjekke ut maskiner og utstyr som skal settes inn i tjeneste Utførelse av tiltak Påse at det ligger stein i beredskapsbruddene INNSATSPERSONELL: Magne Grandemo: Bosted: Overhalla Stilling: Formann, er lokalkjent i Namdalen og kjenner vassdragene godt, spesielt Namsen og Vefsna. Har førerkort klasse 2 og kjører gravemaskin og dumper. Torstein Reinfjell: Bosted: Foldereid Stilling: Maskinfører, har lokalkunnskap om vassdragene i sin region. Har førerkort klasse 2 og kjører gravemaskin og dumper. Olav Ramdahl: Bosted: Verdal Stilling: Maskinfører og vikarierende formann, har lokalkunnskap om vassdragene i sin region. Har førerkort klasse 2 og kjører gravemaskin og dumper. Knut Bakkeslett: Bosted: Verdal Stilling: Formann, har lokalkunnskap om vassdragene i sin regionen samt Gauldalen, Orkdalen og Sunndalen. Har førerkort klasse 2 og kjører gravemaskin og dumper. Ottar Elnes: Bosted: Stilling: Verdal Maskinfører, har lokalkunnskap om vassdragene i sin region. Kjører doser og dumper. Torstein Kluken: Bosted: Vuku (Verdal) Stilling: Maskinfører, har lokalkunnskap om vassdragene i sin region. Har førerkort klasse 2 og kjører lastebil, gravemaskin og dumper. John Skorild: Bosted: Fannrem Stilling: Maskinfører, har lokalkunnskap om vassdragene i sin region (Orkla, Gaula, Driva). Kjører gravemaskin og dumper. 13

14 Jørgen Mowinckel: Bosted: Saupstad Stilling: Maskinfører, har lokalkunnskap om vassdragene i sin region. Har førerkort klasse 2 og kjører gravemaskin, doser og dumper. Per Fagerstrand: Bosted: Namsos Stilling: Maskinfører og vikarierende formann, har lokalkunnskap om vassdragene i sin region og stor kontaktflate med entreprenører i området. Har førerkort klasse 2 og kjører gravemaskin, lastebil og dumper. Jan Morten Langolf: Bosted: Hommelvik Stilling: Maskinfører, har lokalkunnskap om vassdragene i sin region. Har førerkort klasse 2 og kjører gravemaskin, lastebil, dumper og doser. Steinbrudd (beredskapsbrudd) I følgende steinbrudd skal det ligge ca 2000 lm 3 med samfengt sprengt stein: Leersgruva (Røros) Gravem (Sunndal) Polden (Surnadal) Kaldvelldalen (Melhus) Gunnes (Rennebu) Stubskin (Verdal/Vuku) Klinga (Leksdalen) Fuglår (Overhalla) Stranden (Namsos) Steinlager (Hemnes) I tillegg er det også en del andre steinbrudd i regionområdet. Kart over steinbrudd, se Del 2. Øvrig beredskapsmateriell NVE Anlegg disponerer følgende beredskapsmateriell: - 1 stk. strømaggregat (24kw), oppbevaringssted Fuglår (Overhalla) - Tettingsduk PP1, ca 100 m, oppbevaringssted Fuglår (Overhalla) - 1 stk. pumpe, oppbevaringssted Fuglår (Overhalla) - 5 båter (Overhalla, Verdal, Orkdal, regionkontoret) 14

15 Maskinpark, NVE Anlegg Region Midt-Norge Maskinnummer Type Hovedtilhøringhet/Fylke GRAVEMASKINER Volvo EC 290 Nord-Trøndelag Åkerman H10 B Nord-Trøndelag Komatsu PC240 NLC7 Nord-Trøndelag Åkerman EC 230B Nord-Trøndelag Fiat Hitatchi Sør-Trøndelag Cat. 322 L Sør-Trøndelag Cat. 320 BL Nord-Trøndelag Cat 312 CL DB Etter behov DOZERE Komatsu D65PX-15 Nord-Trøndelag DUMPERE Volvo A20 Nord-Trøndelag Volvo A20 Nord-Trøndelag ANLEGGSBILER Anleggsbil, Overhalla Nord-Trøndelag Anleggsbil, Verdal Nord-Trøndelag Anleggsbil, Orkdal Sør-Trøndelag Anleggsbil, Verdal Nord-Trøndelag Anleggsbil, Overhalla Nord-Trøndelag Anleggsbil, Verdal Nord-Trøndelag Lastebil Etter behov 15

16 Varsling etter STARTFASEN. DEL 6 VARSLING I følge den sentrale beredskapsplanen skal regionkontorene foruten å varsle innsatsleder for vassdrag Haavard Østhagen også varsle sentralbordet og vakthavende HV. Flytskjema fra sentral beredskapsplan. 16

17 Avhengig av ulykkens eller skadens omfang varsles: Rolle /Navn Kontor Privat Mobil REGIONSJEF (beredskapsleder) Einar Sæterbø EKSPEDISJON Vanja Jensen Lie Barbro Folde Irene Krogstad LEDER FOR ANLEGGSENHETEN Tore O. Madsø MEDLEMMER I BEREDSKAPSGRUPPEN Dag Bachke Ingebrigt Bævre Edward Witczak Tore O. Sandnæs Pernille Bruun Mads Johnsen Harald A.Viken Arnt E. Bjøru Beate Sæther Ole M. Espås Asbjørn Osnes Geir B. Hagen Grethe H. Midttømme INNSATSLEDERE Vebjørn Opdahl Torger Wisth Joar Skauge INNSATSPERSONELL Magne Grandemo, Overhalla Torstein Reinfjell, Foldereid Olav Ramdahl, Vuku Knut Bakkeslett, Verdal Ottar I. Elnes, Vuku Torstein Kluken, Vuku Jon Skorild, Fannrem Jørgen Mowinckel, Saupstad Per Fagerstrand, Namsos Jan Morten Langolf, Hommelvik

18 NVEs HOVEDKONTOR Telefon Privat Mobil NVEs hovedkontor Haavard Østhagen (innsatsleder vassdrag) Steinar Schanche (stedfortreder innsatsleder V) Agnar Aas, VED direktør Kjell Otto Bjørnå, stedfortreder VED Sverre Sivertsen, informasjon Guri Lunde, seksjonssjef APO Bjørn Wold, direktør KT Bjarne Larsen, KTB Lars Grøttå, KTD Flomvarslingen, vakthavende hydrolog FYLKESMENNENE Telefon (sentralbord) Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre- og Romsdal Fylkesmannen i Sør-Trøndelag telefon : (kommunal- og beredskap) telefaks: (kommunal- og beredskap) Navn Stilling Tlf. arbeid Tlf. privat Tlf. mobil Dag Otto Skar Beredskapssjef DagOtto.Skar Jan-Yngvar Kiel Landbruksdir. Jan-yngvar.kiel Stein-Arme Andreassen Miljødirektør Stein- Arne.Andreassen Jan Habberstad Senioringeniør Jan.habberstad Svein Horn Buaas Rådgiver Svein.Horn- Buaas Brit Skjelbred Direktør Brit.skjelbred Fylkesmannen i Nord-Trøndelag telefon : telefaks: Navn Stilling Tlf. arbeid Tlf. privat Tlf. mobil E-post Bjarne Haug Landbruksdir Svein Karlsen Miljøverndir Øystein Lorentsen Vassdragsforvalter Arnt R. Haugan Beredskapssjef Oddbjørn Nordset Ass. fylkesmann

19 Fylkesmannen i Nordland telefon : telefon : (kommunal- og beredskap) telefaks: (kommunal- og beredskap) Navn Stilling Tlf. arbeid Tlf. privat Tlf. mobil Ola Bjerkaas Ass. fylkesmann Lars Sæter Rådgiver miljø Jan Kristian Rådg. kommunal Tangstad og beredskap Tom Mørkved Beredskapsseksjon Roar A. Kvitvik Avd.dir. Kommunal- og beredskapsavd Møre og Romsdal fylke telefon : telefaks: Navn Stilling Tlf. arbeid Tlf. privat Tlf. mobil Guttelvik Fylkesrådmann Per Fredrik Brun Dir. areal og miljø Per.fredrik.brun Kjetil Matvik Beredskapssjef Ketil.matvik.foldal Foldal Ottar Befring fylkesmann Oddvar Moen Vassdragsforvalter Kommunene i Region Midt-Norge (E-postadressene er lagret under lister på rm-felles) Kommuner Viktige personer Telefax Telefon Poststed Fylke Agdenes LENSVIK ST Alstadhaug SANDNESSJØEN N Aure AURE MR Bindal TERRÅK N Bjugn BJUGN ST Brønnøy BRØNNØY N Dønna DØNNA N Flatanger FLATANGER NT Fosnes JØA NT Frosta FROSTA NT Frøya SISTRANDA ST Grane TROFORS N Grong GRONG NT Halsa VÅGLAND MR Hattfjelldal HATTFJELLDAL N Hemne KYRKSÆTERØRA ST Hemnes KORGEN N Hitra FILLAN ST Holtålen ÅLEN ST Høylandet HØYLANDET NT 19

20 Kommuner Viktige personer Telefax Telefon Poststed Fylke Inderøy INDERØY NT Klæbu KLÆBU ST Leirfjord LEIRFJORD N Leka LEKA NT Leksvik LEKSVIK ST Levanger LEVANGER NT Lierne NORDLI NT Lurøy LURØY N Malvik HOMMELVIK ST Meldal MELDAL ST Melhus MELHUS ST Meråker MERÅKER NT Midtre Gauldal STØREN ST Mosvik MOSVIK NT Namdalseid NAMDALSEID NT Namsos NAMSOS NT Namsskogan NAMSSKOGAN NT Nesna NESNA N Nærøy KOLVEREID NT Oppdal OPPDAL ST Orkdal ORKANGER ST Osen STEINSDALEN ST Overhalla OVERHALLA NT Rana MO I RANA N Rennebu RENNEBU ST Rindal RINDAL MR Rissa RISSA ST Roan ROAN ST Røros RØROS ST Røyrvik LIMINGEN NT Selbu SELBU ST Skaun BØRSA ST Smøla SMØLA MR Snillfjord SNILLFJORD ST Snåsa SNÅSA NT Steinkjer STEINKJER NT Stjørdal STJØRDAL NT Sunndal SUNNDALSØRA MR Surnadal SURNADAL MR Sømna SØMNA N Tingvoll TINGVOLL MR Trondheim TRONDHEIM ST Tustna TUSTNA MR Tydal TYDAL ST Vefsn MOSJØEN N Vega VEGA N Verdal VERDAL NT Verran MALM NT Vevelstad FORVIK N Vikna RØRVIK NT Ørland BREKSTAD ST Åfjord ÅFJORD ST 20

21 NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT Telefon Telefaks Adresse Sted Nordmøre og Romsdal politidistrikt Storgata 43 Kristiansund Kristiansund politistasjon Storgata 43 Kristiansund Molde politistasjon Strandgata 2 Molde Rauma Lmktr Havneg. 6 Åndalsnes Nesset Lmktr Eidsvåg Eidsvåg i Romsdal Sund Lmktr Falkhytten Aukra Fræna Lmktr Torget 8 Elnesvågen Averøy og Frei Lmktr Bruhagen Averøy Gjemnes og Eide Lmktr Batnfjordsøra Batnfjordsøra Tingvoll Lmktr Tingvoll Tingvoll Sunndal Lmktr Åkersgt. 4 Sunndalsøra Surnadal og Rindal Lmktr Surnadal Surnadal Aure Lmktr Aure Aure Halsa og Tustna Lmktr Vågland Vågland Smøla Lmktr Hopen Smøla SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Telefon Telefaks Adresse Sted Sør-Trøndelag politidistrikt Gryta 4 Trondheim Sentrum politistasjon, Trondheim Gryta 4 Trondheim Bjugn lmktr Sentrumsveien 2 Bjugn Frøya Lmktr Sistranda Sistranda Hemne og Snillfjord Lmktr Hollanveien 3 Kyrksæterøra Hitra Lmktr Fillan Hitra Holtålen Lmktr Ålen senter Ålen Malvik Lmktr Havnevn. 7 Hommelvik Meldal Lmktr *) Løkkevn. 3 Meldal Melhus Lmktr *) Rådhusvn. 3 Melhus Midtre Gauldal Lmktr Rørosvn. 1 Støren Oppdal Lmktr Inge Krokans v. 2 Oppdal Orkdal og Agdenes Lmktr *) Statens hus Orkanger Rennebu Lmktr Sparebankgygget Rennebu Rissa Lmktr Rådhusvn. 20 Rissa Røros Lmktr Bergmannsgt. 15 Røros Selbu og Tydal Lmktr Gjeldbakken 10 Selbu Skaun Lmktr *) Børsa Ørland Lmktr Rådhuset Brekstad Åfjord Lmktr Årnes Åfjord Heimdal politistasjon Heimdalsv. 7 Heimdal Klæbu Lmktr Bankbygget Klæbu Flatåsen nærpoliti Øvre flatåsv. 4 D Heimdal Tiller nærpoliti Østre Rosten 84 Heimdal *) Tilhører samme vaktenhet etter kontortid 21

22 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Telefon Telefaks Adresse Sted Nord-Trøndelag politidistrikt Strandvn. 38 Steinkjer Steinkjer politistasjon Strandvn. 38 Steinkjer Meråker Lmktr Meråker Stjørdal Lmktr Kjøpmannsgt. 12 Stjørdal Frosta Lmktr Frosta Leksvik og Mosvik Lmktr Leksvik Levanger Lmktr Sjøgt. 33 Levanger Verdal Lmktr Møllegt. 4 Verdal Verran Lmktr Malm Namdalseid Lmktr Namdalseid Inderøy Lmktr Øvergt. 4 Inderøy Snåsa Lmktr Snåsa Politiet i Namsos og Fosnes Abel Meyersgt. 10 Namsos Lierne Lmktr Nordli Grong Lmktr Grong Overhalla Lmktr Overhalla Flatanger Lmktr Flatanger Vikna lmktr Rørvik Nærøy Lmktr Kolvereid Leka Lmktr Leka Bindal Lmktr Terråk Bjørnør Lmktr Steinsdalen HELGELAND POLITIDISTRIKT Telefon Telefaks Adresse Sted Helgeland politidistrikt Skjervegt 41 Mosjøen Mosjøen politistasjon Skjervegt 41 Mosjøen Mo i Rana politistasjon Ranheimgt. 1 Mo i Rana Nesna Lmktr Moveien 24 Nesna Hemnes Lmktr Myraveien 35 Hemnes Lurøy og Træna Lmktr Onøy Onøy Sømna Lmktr Sømna Sømna Brønnøy og Vevelstad Lmktr Sivert Nilsensgt. 24 Brønnøysund Vega Lmktr Vega Vega Herøy og Dønna Lmktr Herøy Brygge Herøy Alstahaug og Leirfjord Lmktr Torolv KV. Gt. 27 Sandnessjøen Grane og Hattfjelldal Lmktr Industrivn. 2 Trofors Alle politietater kan nås på

23 Hovedredningssentralen Telefon Telefaks Nord-Norge (Bodø) Sør-Norge (Sola) YTTERLIGERE VARSLING ETTER BEREDSKAPSLEDERS ORDRE. Fly- og helikoptertjenester Telefon Helitrans (Stjørdal) Helitrans (Surnadal) Helitrans (Mo i Rana) Airlift (Førde) Ørland hovedflystasjon (SeaKing) Norsk Luftambulanse (Vestre Rosten Trondheim) Hilmar Tollefsen, Værnes (mob ) Odd Arne Lyng, Verdal (lite helikopter) Helikopterdrift AS, Brønnøysund (mob ) Kraftselskaper og andre dameiere i Nord-Norge Telefon Telefaks Statkraft, Korgen HelgelandsKraft AS Mo Industripark AS Elkem Aluminium Mosjøen Hemnes kommune Kraftselskaper og andre dameiere i Nord-Trøndelag Telefon Telefaks Firma Albert Collett Helge Rein By Brug AS Levanger kommune Namsos kommune Nord-Tr.lag Elverk Norske Skog ASA Stjørdal kommune Verran kommune Kraftselskaper og andre dameiere i Sør-Trøndelag Telefon Telefaks Bjugn kommune Chr. Salvesen & Chr. Thams Comm. A/S Fosenkraft AS Gauldal Energi Meraker Brug A/S Orkdal Energi Rissa kraftlag Røros Elverk

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10. Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.04 Rettelser og endringer: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD:

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: 1. Hasteark 2. Operativ del i. Varslingslister ii. Tiltakskort 3. Administrativ del a. Roller og oppgaver b. Overordnede prinsipper c. Evaluering,

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard UA Svalbard Revidert 30.11.2010 Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard INNLEDNING Den statlige beredskapen mot akutt forurensning på Svalbard omfatter både beredskap ved utslipp til sjøs og

Detaljer

vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon, samt i kvalitetssystemet EQS.

vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon, samt i kvalitetssystemet EQS. VEKSTHIJSET MOLDE side i av 36 Intern beredskaps-ikriseplan for Veksthuset Molde REVISJON 2010..... Godkjent av klinikkieder Veksthuset Molde den 15.09.2010 Revisjonen gjeldene fra 15.09.2010 På våre nettside

Detaljer

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS)

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS), av 18.01.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Organiseringen av Enhetlig innsatsledelsessystem

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL Side 1 av 26 Innhold Side 2 av 26 KAPITTEL 1... 3 BEREDSKAPSORGANISASJONEN... 3 1.1 Formål... 3 1.2 IUAs BEREDSKAPSORGANISASJON... 4 1.3 Bemanningsliste... 5 1.4 Geografisk virkeområde... 6 1.5 Aksjonssentralene...

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag.

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag. Evalueringsrapport Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09 Utarbeidet i samarbeid mellom POLITIET Nord-Trøndelag Politidistrikt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 INNHOLD 1 INNLEDNING............................................................................................

Detaljer

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 -

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - Kriseplan for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - 1 INNLEDNING OG DEFINISJONER... 4 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål og målgruppe... 5 1.3 Begrensning... 5 1.4 Definisjoner...

Detaljer

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag at vi skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning, og at dette skal

Detaljer

Plan for informasjon i krisesituasjoner

Plan for informasjon i krisesituasjoner Plan for informasjon i krisesituasjoner Oppdatert 26.05.14 www.alta.kommune.no Innhold: 1 INFORMASJONSBEREDSKAP KRISELEDELSE... 4 1.1 OVERORDNET MÅLSETTING... 4 1.1.1 Generell definisjon av en krise...

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

Beredskapsplan for 4H Norge

Beredskapsplan for 4H Norge Beredskapsplan for 4H Norge 1. Innledning 4H Norges overordnede beredskapsplan skisserer ansvar, organisering, beredskapsledelse og informasjon ved kriser, dvs. plutselige hendelser som akutt oppstått

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 3 2012 R A P P O R T Rapport Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat 1 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner Håndbok kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle medisinsk

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA Versjon november 2012 Beredskapsplan 1 Innhold 1 Varsling og administrativt ansvar... 5 1.1 Varsling... 5 1.1.1 Beredskapsalarm... 5 1.2 AMK... 6 1.3 Innkallingsplan... 7 1.4

Detaljer

ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar?

ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar? 2014 ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar? Rapporten er et resultat av et spleiselag og dugnadsinnsats i begge Trøndelagsfylkene. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Fylkesmennene,

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer