FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN LEVANGER KULTURMILJØ. Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN LEVANGER KULTURMILJØ. Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø"

Transkript

1 FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN LEVANGER KULTURMILJØ Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø

2 Mosaikk av Inger Sitter, Levanger Rådhus Foto: Tove Nordgaard Forvaltningsplanen er utarbeidet av Riksantikvaren Prosjektleder: Hilde Røstad (Levanger kommune, innleid av Riksantikvaren i prosjektperioden) Tekst: Hilde Røstad i samarbeid med arbeidsgruppa for Levanger kulturmiljø. I tillegg til prosjektleder har arbeidsgruppa bestått av: Francine Lampe (Riksantikvaren) Hanna Kosonen Geiran (Riksantikvaren) Elisabeth Nordling (Riksantikvaren) Eline Ova Sveen (Riksantikvaren) Jens Rytter (Riksantikvaren) Lisen Roll (Riksantikvaren) May Britt Håbjørg (Riksantikvaren) Hilde Arna Tokle Yri (Nord-Trøndelag fylkeskommune) Foto på omslag: Guri Dahl Grafisk design: Tove Nordgaard Trykk: DMT AS 2 Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø

3 INNHOLD 1 Forord 7 2 Generelt Kulturmiljøfredningen Formålet med forvaltningsplanen Kulturminnemyndighet Lovgrunnlag/ formelt grunnlag Formål med vernet av Levanger kulturmiljø: Verneverdier Omfang av vern 10 3 Levanger kulturmiljø - historisk bakgrunn Jernproduksjonen i eldre jernalder Halstein Bygdeborg Levanger omtalt i Gunnlaug Ormstunges Saga Levangermartnan En by gror fram Levanger som kirkested Levanger blir kjøpstad i Levangeropprøret i Betydningen av kavaleriets ekserserplass Sykehuset til Levanger Skoleetableringene i Levanger Bybrannene Samferdsel Byplan og bygningsmiljø Bebyggelse og bebyggelsesstruktur før bybrannen i Levangers første byplan, Bebyggelsen Uendret byplan i Bebyggelsen Byplanen Bebyggelsen De sosiale skillenes utslag i bebyggelsen Murtvang og villabebyggelse Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø 3

4 INNHOLD Økende forstadsbebyggelse og planløs utbygging Tettstedsvekst, plan- og bebyggelse Kjøpesenteretablering og vegomlegging, plan og bebyggelse Næringsliv Den historiske grøntstrukturen Levanger Træplantningsselskab Offentlige parker Allmenningen Paviljonger og lysthus Gatebeplantning 42 4 Status og tilstand Byplan Bebyggelsen Stilarter Hvelvkjellerne Den blågrønne strukturen Parkene Allmenningen Gatebeplantning Bakgårdene Kulturlag 61 5 Tiltak og retningslinjer Forvaltningens mål Arbeid på eksisterende bygninger Prinsippene for antikvarisk ivaretakelse av bygninger Utvendig panel Tak og taktekking Takrenner og nedløpsrør Piper og beslag Vinduer Takvinduer 72 4 Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø

5 INNHOLD Listverk, detaljer og omramminger Gjerder, porter og dører Rekkverk Skilt Murer og fundamenter Utemøbler og serveringssteder Overflatebehandling Tilbygg og påbygg Takoppløft, arker og kobbhus Balkonger, terrasser og altaner Trappeløp mot bakgård Nybygg Enøk Brann Universell utforming Grøntstruktur Parker Allmenning og gateløp Treplantninger Kulturlag 87 6 Administrative prosedyrer for tiltak Organisering og ansvar Oppgaver for eiere/ brukere Oppgaver for forvaltningsmyndigheten plan- og bygningsloven Oppgaver for forvaltningsmyndigheten kulturminneloven Oppgaver for klageinstansen kulturminneloven Forhåndskonferanse Innhold i dispensasjonssøknad etter kulturminneloven Klagebehandling Finansiering 91 7 Begrepsavklaring 92 8 Litteraturliste 94 9 Vedlegg 97 Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø 5

6 Levanger tidlig på 1800-tallet. Kilde: Bymuseet i Levanger Levanger kirke med omkringliggende bebyggelse Kilde: Bymuseet i Levanger 6 Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø

7 1 FORORD Den ble det satt i gang et arbeid med å utarbeide forskrift og forvaltningsplan for Levanger kulturmiljø. Arbeidet ble igangsatt på bakgrunn av at det den ble varslet oppstart av en varig kulturmiljøfredning av bortimot hele Levanger by. Forvaltningsplanen er utarbeidet av Riksantikvaren i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune. En arbeidsgruppe har arbeidet parallelt med forskrift og forvaltningsplan. Arbeidet har pågått sammenhengende siden oppstarten den Arbeidsgruppa har hatt møter hver måned, vekselvis i Oslo og på Levanger. Medvirkning har vært en viktig del av arbeidet med forvaltningsplanen. Den arrangerte arbeidsgruppa et møte med lag og foreninger i Levanger for orientering og innspill. I alt sju personer fra fem ulike lag og foreninger i byen deltok, og det ble gitt viktig informasjon for det videre arbeidet. Den arrangerte Riksantikvaren og Levanger kommune folkemøte på Festiviteten, over 100 personer møtte fram. Riksantikvaren hadde også en orientering til kommunestyret samme dag. Kulturmiljøfredningen omfatter også fredning av etterreformatoriske kulturlag innenfor deler av området. De arkeologiske registreringene som ble utført somrene 2011 og 2012 av NIKU og NTfk frembrakte ny kunnskap om forekomst, utstrekning og karakter av kulturlagene i Levanger sentrum og danner bakgrunn for avgrensningen av området hvor kulturlag fredes. Grøntanleggene i Levanger by er lite beskrevet tidligere. Det ble derfor satt i gang arbeid med en kulturhistorisk analyse av grøntanlegg på Levanger, som grunnlag for arbeidet med forskrifter og forvaltningsplan. Arbeidet som ble utført av Solheim Arkitekter og Jernbaneverket frembrakte ny informasjon og satte fokus på å få frem viktigheten av de historiske grøntanleggene som en del av kulturmiljøet. Men fremdeles gjenstår mye som bør gjøres i form av registreringer, tilstandsvurderinger, utarbeidelse av skjøtsels- og vedlikeholdsplaner, for å nevne noe. Et stort kildemateriale er brukt i arbeidet, og viktige opplysninger er sjekket opp i flere kilder. De lokalhistoriske samlingene ved Levanger bibliotek har vært til god hjelp. En del utfyllende historiske opplysninger, som det ikke har blitt plass til i forvaltningsplanen, er lagt ved som egne vedlegg. Når det gjelder spesielt viktige kilder vil vi trekke frem forskningsprosjektet Noen norske byer og tettsteder, deres utvikling og planlegging, Levanger og veilederen Byggeskikk og estetikk i Levanger. Levanger Museum, med sin unike fotosamling, har vært en viktig bidragsyter til forvaltningsplanen. Levanger Hilde Røstad Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø 7

8 2 GENERELT 2.1 KULTURMILJØFREDNINGEN Riksantikvaren vedtok en midlertidig fredning av Levanger sentrum. Vedtaket ble gjort på bakgrunn av at plan- og utviklingskomiteen hadde gitt rivingstillatelse på to trehus i Levanger sentrum, Håkon den godes gate 32B (Bjøråsgården) og Jernbanegata 27A (Larsengården). Klagesaken var da inne til behandling hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Det midlertidige fredningsforslaget ble påklaget av flere. Kommunen påklaget avgrensningene opphevet Miljøverndepartementet Riksantikvarens vedtak om midlertidig fredning. Det var ikke lenger fare for at de to bygningene skulle rives ble det varslet oppstart av en varig kulturmiljøfredning. 2.2 FORMÅLET MED FORVALTNINGSPLANEN Forvaltningsplanen skal sikre at de kulturhistoriske verdiene som knytter seg til Levanger kulturmiljø blir ivaretatt på kort og lang sikt. Forvaltningsplanen skal vise og utdype kulturminneverdiene i området. Den skal vise hvordan en i praksis skal oppnå formålet med kulturmiljøfredningen av Levanger, ved å utdype hvordan fredningen og fredningsbestemmelsene skal følges opp i hverdagen. Forvaltningsplanen skal bidra til felles forståelse av verdiene i området, målet og virkemidlene for fredningen. 2.4 LOVGRUNNLAG/ FORMELT GRUNNLAG Fredningen av Levanger kulturmiljø er hjemlet i kulturminnelovens FORMÅL MED VERNET AV LEVANGER KULTURMILJØ: Formålet med vernet er definert slik i 1 i forskriften: Formålet med å frede deler av Levanger by som kulturmiljø er å sikre og bevare et bymiljø av nasjonal verdi som viser et godt eksempel på norsk byutviklingshistorie, med hovedvekt på byplanhistorie, kulturhistorie og arkitektur. Spesielt g jelder dette det sammenhengende lave trehusmiljøet fra perioden fra 1896 frem til murtvangloven av Videre er formålet å bevare etterreformatoriske kulturlag som viser urbaniseringstendenser fra møtested i vikingtid/ middelalder til den planløse tallsbyen som reguleres i Levanger er et eksempel på en urban utvikling som ivaretar ulike behov i ulike tidsrom. Kulturmiljøet skal tas vare på som en kilde til forskning, kunnskap, opplevelse og bruk for nåværende og fremtidige generasjoner. Fredningen skal ikke være til hinder for at Levanger skal kunne opprettholdes og videreføres som en levende by med boliger, handel og annen næringsvirksomhet i samme skala som før. Forvaltningsplanen skal kunne brukes av offentlig forvaltning på ulike nivåer, eiere, håndverkere, arkitekter, konsulenter m.fl. 2.3 KULTURMINNEMYNDIGHET Forvaltningsmyndigheten er etter delegasjon fra Riksantikvaren lagt til Nord-Trøndelag fylkeskommune. 8 Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø

9 2.6 VERNEVERDIER Levangers byutviklingshistorie gjenspeiler bygningslovgivning og byggeskikk over tid. Byplanen fra 1846, med mindre endringer i 1897, er godt synlig i Levanger også i dag. Dette gjelder særlig gateløpene og den lukkede kvartalsstrukturen, branngate/ parkakse, karrèbebyggelsen, akseelementene, åpningen av gateløpene ned mot sjøkanten, allmenningen mellom Sjøgata og bryggene, brutte hjørner og arkitektoniske markeringer av viktige gatehjørner. Levanger har en av de få helhetlige bebyggelsene i Norge fra den korte bygningsperioden mellom bygningsloven av 1896 og murtvangsloven av 1904 og har en typisk byarkitektur for perioden rundt dette århundreskiftet. Store deler av bygningsmassen fra perioden har bevart sin struktur, sine proporsjoner og sin målestokk. En del bygninger har blitt modernisert og ombygd, men det er fortsatt bygninger som har stor grad av autentisitet. Byplan og arkitektur gjenspeiler denne perioden og representerer både kulturhistoriske og miljømessige verdier som det er nødvendig å forvalte slik at kvalitetene ikke går tapt. Byggteknisk viser bygningene betydelig variasjonsbredde. Denne variasjonsbredden er karakteristisk for tidsrommet rundt 1900, da industrielt framstilte bygninger er i ferd med å erstatte den håndverksbaserte byggetradisjonen. Levanger har også eksempel på spennende bakgårdsmiljøer. Det er fortsatt igjen noen av de typiske uthusene. Bakgårdene og uthusene sier mye om hvordan folk levde. De sosiale skillene mellom Nerbyen og Øverbyen kan fortsatt leses i bebyggelsen. Trerekker og enkeltstående trær er sentrale vegetasjonselementer i de offentlige uterommene, bl.a. i Parkaksen, på den gamle og nye kirkegården og i gateløpene. Treplantingene tydeliggjør strukturen i byplanene fra Fordi det hovedsakelig var bjørk som ble benyttet som rammeplanting rundt grøntanleggene og i gateløpene, har bjørketrær som fremdeles står, stor kulturhistorisk verdi, sammen med eldre trær av andre arter. Allmenningen har hatt ulike funksjoner opp gjennom tidene, men har alltid ligget som et åpent areal og fungert som branngate mellom bryggene og boligene i Sjøgata. På 1800-tallet og rundt forrige århundreskiftet ble store deler av arealet benyttet til hagebruk og rekreasjon gjennom etablering av hager og parkanlegg. Den største kulturhistoriske verdien i allmenningen er knyttet til det åpne arealet og tverraksene med utsyn til Sundet og nærliggende kulturlandskap. De arkeologiske kulturlagene som er bevart i sentrum av Levanger er en viktig kilde til vår viten om stedets utvikling. Disse viser at urbaniseringstendenser finnes i området i mer enn 1000 år fra gård/kirkested til strandsted, tettsted og til slutt kjøpstad. Spesielt fra 1500-tallet til 1800-tallet finnes en stor dynamikk i utviklingen av strandsteder, handelssteder, tettsteder og byer i Norge, og det er glidende overgang mellom «land» og «by» med mange overgangsformer. Kulturlagene yngre enn 1536 har ikke noe formelt vern i dagens situasjon. Vår forståelse av Levangers historie og utvikling vil ha et stort hull, dersom ikke kulturlagene i sentrum blir bevart, og det er derfor viktig å sikre dem som kilde. Kulturlagene eldre enn 1537 er automatisk fredet. Grøntanleggene og treplantingene i Levanger sentrum viser en aktiv hage- og parkkultur på siste halvdel av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Øvre park (Seiersted park) i Parkaksen er et godt eksempel på en tidlig norsk offentlig bypark fra siste del av 1800-tallet. Parkaksens kvartalsstruktur, siktlinjer, struktur, trevegetasjon, musikkpaviljong og andre elementer i Øvre park, Torget, Nedre Park og Nedre Torg er lite endret siden anleggene ble etablert og har derfor stor kulturhistorisk verdi. Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø 9

10 2.7 OMFANG AV VERN Kulturmiljøet dekker et areal på omtrent 167 daa. Grensene for fredningsområdet går frem av kartet over. Fredningsforskriften med vedlegg skal oppbevares hos Klima- og miljødepartementet, Riksantikvaren, Nord- Trøndelag fylkeskommune og Levanger kommune. Fredningen omfatter: alle utvendige arealer og eksteriøret til alle byggverk, faste konstruksjoner, anlegg og installasjoner innenfor kartavgrensningen, herunder alle bakgårder, portrom, gategrunn med gateløp, faste dekker og belegg, etterreformatoriske kulturlag, parker og annen grønnstruktur. Opplistingen er ikke fullstendig. 10 Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø

11 3 LEVANGER KULTURMILJØ: HISTORISK BAKGRUNN Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø 11

12 Maleri fra ca som viser den planløse byen før 1846 med omkringliggende bebyggelse: Bymuseet i Levanger Urbaniseringstendenser i området som ble kjøpstaden Levanger går langt tilbake i tid. Levanger gård, kirkested og det årlige markedet, er viktige elementer sammen med stedskvaliteter som ei isfri havn som ligger i ly for vær- og vind, et fruktbart landskap, forsvarsmuligheter, lettdyrket mark og sentral beliggenhet i forhold til omland og andre steder. 3.1 JERNPRODUKSJONEN I ELDRE JERNALDER Levangerområdet har sannsynligvis vært et utvekslingssted langt tilbake i tid. På en 4-5 km. lang strekning rundt Eidsbotn fra Alstadhaug i sørvest til Levanger i nordøst finner man en imponerende samling av sjeldne arkeologiske funn og særpregete fornminner som til sammen utgjør et jernaldermiljø utenom det vanlige. I eldre jernalder foregikk det storstilt produksjon av jern i Trøndelagsfjellene. En ser for seg at jernet fra fjellet ble fraktet til Levanger og anvendt både i den lokale handelen innenfor Midt-Norge, men også eksportert sjøveien til Nord-Norge og Vestlandet, og kanskje også til Danmark. Det kan være utvekslingen av jern som er kilden til luksusproduktene man finner i gravene fra Romertiden i Trøndelag. 3.2 HALSTEIN BYGDEBORG Halstein Bygdeborg ligger strategisk plassert ved Eidsbotn, ca. 1.5 km. fra Levanger sentrum og midt i et sentralt bosettingsområde i eldre jernalder. Dette er en av Trøndelags største bygdeborger, med rester av murer som har vært mer enn 6 meter høye. Den hadde sine velmaktsdager i yngre romertid og folkevandringstid ( e.kr.), men borgen er anlagt rundt Kristi fødsel. Borgen er spesiell i kraft av sin størrelse, sentrale plassering og ikke minst 40 cm tykt kulturlag inne på borgområdet. Det er belegg for at det har vært bosetting over lengre tid på borgen. Halstein kan ha vært en aristokratisk families befestede gård, der de bodde med husdyr, tjenere, slaver og bevæpnede menn. Halstein var viktig i perioden etter at jernproduksjonen nådde sin høyeste topp. 3.3 LEVANGER OMTALT I GUNNLAUG ORMSTUNGES SAGA Kortversjonen av sagaen: Helga den Fagre og Gunnlaug Ormstunge var kjærester, men Helgas far ville ikke si ja til giftermålet før Gunnlaug hadde vært utenlands og vist at han var noe til kar. Gunnlaug fikk tre års frist til å komme tilbake, men han var bitt av reisebasillen, og kom ikke heim før det var gått fire år. Helga var da bortgiftet med rivalen Ravn, men det var et ulykkelig ekteskap. 12 Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø

13 Hallstein Bygdeborg. Foto: Roger M. Svendsen, Levanger-Avisa Det var blitt forbudt med Holmgang på Island og de ble derfor enige om å gjøre opp utenfor Island. De dro da til Norge, sannsynligvis til Skallstuvatnet i Verdalsfjellene for å gjøre opp seg i mellom. Ravn ble drept, mens Gunnlaug døde tre dager senere. I følge sagaen blir han stelt av prester og gravlagt ved en kirke i Levanger. Dette skjedde rundt år Er sagaen riktig, eksisterte det en kirke i Levanger allerede før slaget på Stiklestad. Og når det var ei kirke her, var det vel kanskje også noe annet her før kirka? 3.4 LEVANGERMARTNAN Levangermartnan hører til de eldste og viktigste markedene i Norge (se vedlegg 2). Her møttes fjellbønder fra Jemtland, samene, fiskere fra Fosen og bønder og allmue fra Innherred og drev handel i stor stil. Handelen var livsnødvendig. Jemtene var innlandsboere og hadde behov for sjømat og sjøsalt for å unngå mangelsykdommer. Fra slutten av 1600-tallet begynte handelsmenn fra Trondheim å sette opp handelsboder i Levanger. De såkalte Nordfarerne trengte seg inn som mellommenn i handelen med fisk og jern, de byttet til seg jern av jemtene mot fisk. Levangermartnan er utvilsomt en viktig forutsetning for at tettstedet og byen Levanger utviklet seg langs sjøkanten ved utløpet av Eidsbotn. 3.5 EN BY GROR FRAM I Aslak Bolt (erkebiskop i Nidaros) sin jordebok fra første halvdel av 1430-tallet kommer det frem at Levanger sannsynligvis var noe mer enn en gård. Her står det at Aslak hadde kjøpt seg opp til å bli bygselhaver, og i tillegg eide han et par bygårder (Sperdzgården, Skeggia Brekko) og noen åkerteiger. Gjennom 1600-tallet var det et tettbygd strøk på Levanger, som man gjerne kan kalle et strandsted. Topografiske forhold og martnan førte til at noen mennesker slo seg ned her. De kunne tjene litt på å gi husrom til de langveisfarende gjestene og på skjenking eller øltapp. Levanger er anlagt på grunn tilhørende Levanger gård, og innbyggerne, strandsitterne som de ble kalt, var leilendinger under denne gården. De eide sitt eget hus på en leid tomt, og eide heller ikke dyrkbar jord. Levanger gård hørte i middelalderen under erkebispestolen i Nidaros, men ble ved reformasjonen konfiskert til krongods. David Jacobsen Jelstrup overtok gården i 1663, siden gikk gården i arv i generasjoner. Kommunen kjøpte bygrunnen i Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø 13

14 Området ved kirka i Levanger. Kart fra ca Kilde: Statsarkivet Middelalderkirka bak sjøbodene til venstre. Foto fra ca : Levanger Museum 14 Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø

15 Kartoverlegg som viser grunnplanen for nåværende Levanger kirke (gråblått) over grunnplanet for middelalderkirken (brunlig). Den sorte linjen viser kirkegårdsavgrensningen i Kilde: De arkeologiske registreringene i Levanger sentrum Kartproduksjon: Thomas Risan /Jan Brendalsmo I løpet av 1700-tallet dannet det seg en klar lineær struktur i bebyggelsen. Ut mot sjøen sto bryggene og sjøbodene, inn mot hovedgata lå forretningene ( Krambogaten ) og på den andre siden av gata lå boligene med hage og uthus bak. Eiendommene lå på tvers av hovedaksen, som er kronglete og uregelmessig. Kjøpmennene fra Trondheim hadde sine hus, strandsitterne sine, og etter hvert var det en tredje gruppe som hadde selveide hus i Levanger; det var storbøndene i distriktet. 3.6 LEVANGER SOM KIRKESTED Fra 1589 til 1855 var Levanger kirke en annekskirke til Alstadhaug kirke. Siden har den vært hovedkirke. Levanger kirke har alltid vært kirke både for byen og for Levanger landsogn (Frol). Det ble oppført en steinkirke i Levanger rundt år 1150, denne ble revet i 1868, da den var for liten i forhold til størrelsen på menigheten. Kirka lå på samme sted som dagens kirke, men var vendt øst-vest. Mye tyder på at det har det vært ei kirke her også før den tid. I følge Gunlaug Ormstunges saga ble Gunlaug gravlagt ved kirka i Levanger, og det skal ha skjedd rundt år Kartet ovenfor viser at den middelalderske steinkirken ligger trangt til, påfallende nær den middelalderske kirkegårdsavgrensningen både i nordvest og sørøst (se vedlegg). Dette, sammen med det forhold at strandkanten tidligere gikk betydelig lenger inn enn hva den gjør i dag, gjør det rimelig å se for seg at det har stått en mindre trekirke på stedet før steinkirken ble reist. Alterets plassering kunne være avgjørende for plassering av ny kirke (rapport fra de arkeologiske registreringer i Levanger sentrum 2011, vedlegg 6). Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø 15

16 Etter at middelalderkirka ble revet ble det oppført en ny stor trekirke på samme tomt. Arkitekt var Håkon Adelstein Mosling. Innvielsen fant sted i Så brant byen og kirka i 1877 og ny kirke måtte gjenreises. Arkitekt var Carl Bergstrøm. Ny kirke ble innviet i Så brant byen nok en gang i 1897 og man sto igjen uten kirke og byen var lagt i ruiner. For tredje gang på tretti år måtte det bygges ny kirke i Levanger. Arkitekt var Karl Norum fra Levanger. Levanger og Frol kranglet lenge om hvor kirka skulle ligge, og om den skulle bygges i mur eller tre. Først i 1900 ble grunnsteinen nedlagt og kirka sto ferdig bygd i mur i Levanger kirke med omkringliggende bebyggelse. Foto fra : Levanger bibliotek/ Levangsbilder. 16 Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø

17 Levanger kirke med omkringliggende bebyggelse. Foto fra : Levanger Museum Levanger kirke som sto ferdig i Foto fra 1914: Levanger Museum Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø 17

18 3.7 LEVANGER BLIR KJØPSTAD I 1836 At et sted fikk kjøpstadrett var veldig viktig for at det kunne drives handel utenom markedene. Levanger var et sterkt jordbruksdistrikt, hvor mange embetsmenn satt som eiere av de største gårdene. De mente å ha stor fordel av å kunne selge sine produkter til forretningsdrivende i eget distrikt. Allerede i 1813 ble den første søknaden om kjøpstadrett sendt. De handlende i Trondheim hadde mye i mot at Levanger fikk kjøpstadrett, av den grunn at de ikke hadde lyst til å miste sine privilegier. Saken ble henlagt av departementet. I 1833 ble ny søknad sendt. Nå satte imidlertid kongen seg i mot, og saken ble igjen henlagt. I mars 1833 ble det levert et forslag til lov om kjøpstadrett for strandstedet Levanger til Odelstinget. Fortsatt var det motstand, særlig blant Trondheimsrepresentantene. Men endelig, den 18. mai 1836 ble loven vedtatt og Levanger ble den første kjøpstaden i Nordre Trondhjems amt. 3.8 LEVANGEROPPRØRET I 1851 På midten av 1800-tallet var Norge et av Europas fattigste land. Det var da Marcus Thrane begynte sin kamp for likeverd og sosiale rettigheter gjennom å organisere arbeiderforeninger. I Levanger var det stor forskjell på fattig og rik. Mens de velstående hadde egen privatskole med skolestart fra fylte 5 år var det mange som døde av fattigdom og sult. Fattigfolk gikk på legd, de ble plassert hos familier som mot et lite tilskudd gav dem tak over hodet. Rundt 1850 var arbeidsfolkene i Norge misfornøyde med skrale levekår. Uår og befolkningsøkning skjerpet krisen. Levanger hadde en befolkningsvekst på 50 % i løpet av 40 år, og landbruket klarte ikke å øke matproduksjonen tilsvarende. Arbeidsfolkene krevde billigere mat, full handelsfrihet, bedring av husmennene sine kår, slutt på brennevinshandel, bedring av folkeskolevesenet, allmenn stemmerett og alminnelig verneplikt. Levangers første rådhus, som ble bygd i 1843 gikk tapt i bybrannen i Det lå i parkaksen, omtrent der hvor musikkpaviljongen ligger i dag. Foto fra før bybrannen i 1877: Levanger Museum 18 Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø

19 Kongen avviste alle krav i november I desember 1850 og januar 1851 stiftet Marcus Thrane sin utsendig, Carl Johan Michelsen, seks arbeiderforeninger i Levanger. Den 7. februar ble Michelsen arrestert etter klage fra borgerne i byen. De neste tre dagene samlet hundrevis av mennesker seg for å støtte Michelsen. Det ble opprør. 200 soldater fra Rinnleiret med skarpladde våpen ble leid inn for å stanse opprøret. Totalt 53 personer ble stilt for retten, 36 ble dømt. Straffene i Levangeropprøret var svært harde, opp til sju års straffearbeid. Levangeropprøret ble grundig knust, og arbeiderforeningene gikk i oppløsning. Hendingen ble omtalt i den britiske avisen The Times og den franske avisen Le Figaro. Kravene til thranittene dukket igjen opp senere. Da LO ble stiftet på 1880-tallet, bygde de direkte på de erfaringene arbeidsfolk hadde fått i 1850-åra. En kan derfor si at selv om Levanger-opprører fikk negative konsekvenser på kort sikt, bidro det til noe positivt på lang sikt. 3.9 BETYDNINGEN AV KAVALERIETS EKSERSERPLASS Kavaleriets ekserserplass lå en gang i tiden på Levanger gårds grunn som kartet ovenfor viser. Senere ble ekserserplassen flyttet til Rinnleiret, men er nå nedlagt. Fra 1818 til 1847 var Nossum ved Eidsbotn sjefsgård for det Skognske kompani. En del år senere ble gården Leira ved Levanger først leid, men senere kjøpt til sjefsgård. Det har hatt stor betydning at kavaleriets ekserserplass har ligget så nær byen. Det var ikke bare den økte omsetningen byens kjøpmenn og håndverkere fikk under kavaleriets samlinger som hadde betydning for byen, men kanskje vel så mye det at korpsets offiserer måtte bo innen distriktet. Offiserene, med sin gode utdannelse, fikk stor innflytelse. De ble ofte benyttet i den kommunale administrasjonen, særlig i regulerings-, kartleggings-, veg- og brubyggingsarbeider. Udatert kartkopi fra tidlig på 1700-tall. Plass hvor dragonene kan campere og manøvrere nede til venstre. Kilde: Statsarkivet Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø 19

20 Sykehuset etter flyttingen til byen. Foto fra ca. 1902: Levanger Museum 3.10 SYKEHUSET TIL LEVANGER Den første spiren til et sykehus på Innherred ble lagt av tyskeren Ludvig Ferdinand Bremer. Han ble rundt 1820 korpslege nordenfjells. I 1827 kjøpte han eiendommen Kristineborg på Bruborg ved Levanger og innredet for egen regning en klinikk for åtte personer. Den drev han til amtsykehuset på Eidesøra gjorde den overflødig. Det første sykehuset for Nordre Trondhjems Amt ble bygget på Eidesøra ved Eidsbotn i Sykehuset var av høy standard og hadde 60 sengeplasser. I ble bygningen tatt ned og flyttet til nåværende sykehustomt i Kirkegata 2. I 1916 ble tilbygget til sykehuset i mur ferdig, og sykehuset fikk 120 ordinære sengeplasser SKOLEETABLERINGENE I LEVANGER Levanger har en lang historie som skoleby og skoleetableringene har hatt mye å si for utviklingen av byen. Levanger skole ble etablert som fastskole allerede i 1797 fordi de fastboende ikke hadde store nok hus til å ta i mot omgangsskolen. Dette var 60 år før loven som krevde faste skoler ble vedtatt. Huset som ble tatt i bruk som skole var vakthuset Corps de Guarde som lå på hjørnet der Kongevegen svingte østover mot Brusvebrua. Corps de Guarde var stedet der de militære vaktmannskapene holdt til under markedet før byen fikk eget politi. Bygningen ble oppført før Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø

21 Levangers første skolebygg, Corps de Guarde. Kilde: Riksarkivet I 1823 startet fremtredende byborgere privatskolen Particulaire skole for i alt 16 barn, det var forløperen til borgerskolen. Borgerskolen på Levanger startet i 1851 som betalingsskole for barn av bedrestilte foreldre. Dette gav Levanger to parallelle skoleløp for grunnskolebarn, noe som skjerpet de sosiale skillene i byen. I 1877/78 ble borgerskolen nedlagt og omgjort til Middelskole. I 1940 ble den aller første sykepleierutdanninga i Levanger startet, nærmere bestemt ved Innherred sykehus. Lærerskolen og Sykepleierskolen ble i 1994 videreført i høgskolen i Nord-Trøndelag. I 1892 ble seminarutdanningen (lærerutdanningen) vedtatt lagt til Levanger etter hektisk lobbyvirksomhet og hard kniving med Lademoen og Strinda. I 1903 ble landets tredje skole for åndssvake åpnet på Røstad. Skolen ble først avviklet tidlig på 1990-tallet. Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø 21

22 Slik så det ut etter bybrannen i Foto: Levanger Museum Sørvestre del av Levanger sentrum etter bybrannen i Foto: Levanger Museum 22 Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø

23 3.12 BYBRANNENE Levanger har hatt en rekke store bybranner som har betydd mye for hvordan byen har utviklet seg og for hvordan byen fremstår i dag. I 1692 ble det brann etter et lynnedslag i Levanger kirke. Størstedelen av Levanger gikk med i brannen. Det må ha vært store skader på kirka, da nesten hele kirka måtte bygges opp på nytt. I 1846 ble Levanger hjemsøkt av en katastrofal brann, som praktisk talt la hele byen i aske. 110 hus brant opp. Man lyktes i å stanse ilden ved kirken ved at man rev bebyggelsen i den nærmeste tverrgata. På grunn av dette ble også 19 hus sør og vest for kirken reddet. Utrolig nok gikk ingen liv tapt i brannen. I 1865 begynte det å brenne i en gård i Sjøgata, straks nedenfor kirka. Hele kvartalet fra kirken til Sverres gate gikk med i brannen, til sammen åtte gårder og seks brygger. I desember 1877 ble byen igjen herjet av en stor brann som la det aller meste av byen i aske. Bare 23 av 136 hus berget. Det var førjulsmarked i Levanger og masse folk, utrolig nok gikk ingen liv tapt. I 1897 brøt det ut brann ved torget. Det blåste kraftig vind fra sør. Det aller meste av byen brant ned, hele 104 av i alt 133 hus, noen få hus i søndre del av byen berget. Bøndene mobiliserte for å berge meieriet sitt og greide det. Dette gjorde også at de nærmeste nabogårdene berget. Flere av bygningene som berget i bybrannen i 1897 står fortsatt i dag SAMFERDSEL Den gamle kongevegen, som bandt landsdelene sammen utenom kysten, gikk gjennom Levanger. Innfarten nordfra var via Brusve bru. Også forbindelsen mellom Jemtland og Levanger gikk via Brusve bru, som sannsynligvis er veldig gammel. Frem til 1835, da Karl Johans veg ble åpnet, var det ikke noen vei over fjellet. I 1865 ble hovedinnfartsåren inn til Levanger endret, da det ble bygget ny bro over Levangerelva i forlengelsen av Kirkegata. Forbindelsen mellom byen og beboelsen på Nesset, vest for byen, ble formidlet ved ferge frem til Sundbrua ble bygget i Med dampskipene ble det skapt en ny æra for skipsfarten her i landet. Allerede i 1842 ble det gjort forsøk på å stifte et dampskipsselskap i Levanger, og under markedet i 1848 ble det første dampskipsselskap i det nordenfjeldske Norge stiftet. Jernbanen kom til Levanger i Dette var første etappe av jernbanelinjen til Sunnan i Steinkjer. Kart fra 1783 som viser sundet mellom Levanger og Nesset, en kan se fergeleie på begge sider av sundet. Kilde: Levanger kommune Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø 23

Forord. Innholdsfortegnelse

Forord. Innholdsfortegnelse Forord Byvåpen fra interiør i jernbanerestauranten 1920. Hammers Vaaben var en Urhane med udslagne Vinger udi Toppen paa et Fure Træ er omtalt i Hamarkrøniken fra omkring 1550. Byvåpenet er tegnet av Andreas

Detaljer

Kulturhistorisk Stedsanalyse. Gamle Drøbak DIVE

Kulturhistorisk Stedsanalyse. Gamle Drøbak DIVE Kulturhistorisk Stedsanalyse Gamle Drøbak DIVE Frogn kommune 2012 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Frogn Kommune Rapportnavn: Kulturhistorisk stedsanalyse Drøbak (DIVE) Utgave/dato: 2012-11-15 Oppdrag:

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling 1 Foto forside: Trehus, Blåsenborg. Skråtårn, Jåttåvågen. Detalj, Stavanger domkirke. T.v.: Interiør, Breidablikk. Neste

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr 1 Broder. 4.juni 1942 Det er næsten ikke til å holde ut å se Solen rinne i Aarets skjønneste Måned, og tænke på hvor mang en Time

Detaljer

Ny-Ålesund Forvaltningsplan for de fredete bygningene i tettstedet

Ny-Ålesund Forvaltningsplan for de fredete bygningene i tettstedet Rapport 2/2008 Ny-Ålesund Forvaltningsplan for de fredete bygningene i tettstedet Adresse Sysselmannen på Svalbard, Pb. 633, 9171 Longyearbyen Telefon 79 02 43 00 Telefaks 79 02 11 66 E-post firmapost@sysselmannen.no

Detaljer

3. A R K E O L O G I S K E F U N N. Ca. 10.000 f. Kr. - 1537 e. Kr.

3. A R K E O L O G I S K E F U N N. Ca. 10.000 f. Kr. - 1537 e. Kr. 3. A R K E O L O G I S K E F U N N Ca. 10.000 f. Kr. - 1537 e. Kr. Det er foretatt relativt få utgravinger i Stavanger sentrum. Utgravingene som er gjort er ofte foretatt i forbindelse med større utbyggings-

Detaljer

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER 1 Ultima Ratio Regum Forord Arbeidsgruppen Ski Vest har på oppdrag fra Ski kommune utarbeidet Delrapport kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer

BEVARINGSPLAKAT SANDEFJORD SENTRUM. Teknisk etat Vedtak i det faste utvalget for plansaker 05.02.2003

BEVARINGSPLAKAT SANDEFJORD SENTRUM. Teknisk etat Vedtak i det faste utvalget for plansaker 05.02.2003 0 BEVARINGSPLAKAT SANDEFJORD SENTRUM Teknisk etat Vedtak i det faste utvalget for plansaker 0.0.00 Revidert i august 0 i forbindelse med rullering av kommuneplanen. INNHOLDSFORTEGNELSE: Innholdsfortegnelse

Detaljer

DIVE ANALYSE SKI SENTRUM

DIVE ANALYSE SKI SENTRUM NIKU OPPDRAGSRAPPORT 44/2014 DIVE ANALYSE SKI SENTRUM Kulturhistorisk stedsanalyse for Ski sentrum Kari Larsen, Anne-Cathrine Flyen, Gro Jerpåsen Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata

Detaljer

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 15

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

Storgaten 46 52 Larvik

Storgaten 46 52 Larvik Storgaten 46 52 Larvik En undersøkelse av personal- hage- og bygningshistorie. Foreløpig utkast Tilføyelse til Festiviteten et kulturhus i 200 år Vestfold avd. av Fortidsminneforeningen Utført med støtte

Detaljer

Kulturmiljøvurdering i Hammerdalen - Larvik

Kulturmiljøvurdering i Hammerdalen - Larvik Kulturmiljøvurdering i Hammerdalen - Larvik Sveinung Krokann Berg Lars Jacob Hvinden-Haug Kari Charlotte Larsen Norsk institutt for kulturminneforskning Kulturmiljøvurdering i Hammerdalen - Larvik Sveinung

Detaljer

Ullensaker i 10 historier

Ullensaker i 10 historier Ullensaker i 10 historier Kulturminner i Ullensaker Forord Kulturminner er fortellingen om Ullensaker ullensaker Ullensaker har en variert historie som vi i dag finner igjen i de bevarte sporene etter

Detaljer

PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1. En introduksjon til plan- og bygningsloven.

PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1. En introduksjon til plan- og bygningsloven. Trykk: Ottostensersen.no Design: madeinoslo.com PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 HEFTE 1 En introduksjon til plan- og bygningsloven. PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE

Detaljer

KULTURMINNEGRUNNLAG FOR BYBANEN BERGEN SENTRUM ÅSANE

KULTURMINNEGRUNNLAG FOR BYBANEN BERGEN SENTRUM ÅSANE KULTURMINNEGRUNNLAG FOR BYBANEN BERGEN SENTRUM ÅSANE SAKSNR:201125114 BYANTIKVAREN 2012 INNHOLD Innledning 6 Hva er kulturminner? 7 Topografi og tidligere historie på strekket fra Sentrum til Åsane 9

Detaljer

Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller

Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller BJØRG EVJEN Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller Om nedleggelse og omstilling i gruvebyen Sulitjelma Sulitjelma i mars 1982. I boka Vårt århundre er nedleggingen av gruvedriften i Sulis formidlet

Detaljer

Stedsanalyse sentrumshalvøya Plan 2222, reguleringsplan for sentrumshalvøya, vedlegg 4

Stedsanalyse sentrumshalvøya Plan 2222, reguleringsplan for sentrumshalvøya, vedlegg 4 Stedsanalyse sentrumshalvøya Plan 2222, reguleringsplan for sentrumshalvøya, vedlegg 4 2 PLAN 2222 REGULERINGSPLAN FOR STAVANGER SENTRUM - VEDLEGG 5, STEDSANALYSE Forord PLAN 2222 REGULERINGSPLAN FOR STAVANGER

Detaljer

Gruvearbeidernes kulturlandskap - Løkkelandskapet i Kongsberg. Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner

Gruvearbeidernes kulturlandskap - Løkkelandskapet i Kongsberg. Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Løkkelandskapets historikk... 4 1.2 Kildegrunnlaget... 5 2.

Detaljer

Kongsvinger sentrum: Antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger

Kongsvinger sentrum: Antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger Kongsvinger sentrum: Antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger Utført av antikvar Tore Lahn, Hedmark fylkeskommune 2006 Glommengata på begynnelsen av 1900-tallet. Alle bygningene på bildet er nå borte

Detaljer

Byggeskikkveileder. for nybygging og restaurering av bebyggelsen i. Langesund

Byggeskikkveileder. for nybygging og restaurering av bebyggelsen i. Langesund Byggeskikkveileder for nybygging og restaurering av bebyggelsen i Langesund Byggeskikkveileder for Langesund 2 Forord Den direkte foranledningen til denne veilederen er at det er blitt utarbeidet en reguleringsplan

Detaljer

8000 trehus+ditt. europas største trehusbebyggelse

8000 trehus+ditt. europas største trehusbebyggelse 8000 trehus+ditt europas største trehusbebyggelse Årringer i Trehusbyen Trehusbyen er mye mer enn Gamle Stavanger. Trehusbyen omfatter i hovedsak Stavangers bebyggelse fram til 2. verdenskrig. Fargene

Detaljer

Spor etter forhistorien i Grimstad

Spor etter forhistorien i Grimstad KAPITTEL 2 Historisk forankring Spor etter forhistorien i Grimstad Av Ingvild Paulsen Våre kilder til kunnskap om historien på et sted er fragmentert, og kan ofte synes å være noe tilfeldig. I de eldste

Detaljer

GAMLE HUS DA OG NÅ 1973 1994 2006

GAMLE HUS DA OG NÅ 1973 1994 2006 GAMLE HUS DA OG NÅ 1973 1994 2006 Status for SEFRAK-registrerte bygninger Nittedal kommune Akershus fylke 2006 2. omverv Forside: Skyset, foto KMK, 2007 Illustrasjoner: Med unntak for fotografier fra SEFRAK-registreringen

Detaljer

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv INGEN HINDRING Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv Utgitt av SINTEF Bygg og Miljø avdeling Arkitektur og Byggteknikk. Heftet er utarbeidet med støtte fra DELTA-senteret, Riksantikvaren

Detaljer

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan for Grimstad

Detaljer

Dokumentasjon av Bogstad gård med plasser og kulturlandskap

Dokumentasjon av Bogstad gård med plasser og kulturlandskap Vedlegg til fredningssak Dokumentasjon av Bogstad gård med plasser og kulturlandskap Navn: Bogstad gård med plasser og kulturlandskap Adresse: Sørkedalen, Oslo Gnr/bnr: 13/1, 13/3, 13/36, 27/50, 27/2751,

Detaljer

GJENREISNINGEN ETTER BERGENS BRANNEN 1916 BYPLAN OG BYGNINGSTIL

GJENREISNINGEN ETTER BERGENS BRANNEN 1916 BYPLAN OG BYGNINGSTIL GJENREISNINGEN ETTER BERGENS BRANNEN 1916 BYPLAN OG BYGNINGSTIL Mellomfagsoppgave i kunsthistorie av Nina Aldin Thune INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING:... 3 PRESENTASJON AV OPPGAVENS TEMA:... 3 TEMATISK

Detaljer

Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Innhold 1. Innledning... s. 1 2. Stavkirkene i Valdres... s. 2 2.1 Bakgrunn for vurdering av kirkene... s. 2 2.2 Hedal stavkirke, Sør-Aurdal kommune... s. 3 2.3 Reinli stavkirke,

Detaljer

Kulturminneforvaltningens og planarbeidets historie på Røros

Kulturminneforvaltningens og planarbeidets historie på Røros NIKU Rapport 10 Kulturminneforvaltningens og planarbeidets historie på Røros "Kulturarv og verdiskaping. Økonomiske virkninger av kulturarven på Røros" Arbeidspakke 1 Sidsel Andersen og Jon Brænne Norsk

Detaljer