Realkapital Stettin KS Årsrapport 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Realkapital Stettin KS Årsrapport 2014"

Transkript

1 Realkapital Stettin KS Årsrapport 2014

2 Realkapital Stettin KS årsrapport 2014 Park Ostrowska I løpet av 2014 er det solgt en rekke leiligheter samt tomtebanken til prosjektet. Ny eier av tomtebanken har mot slutten av 2014 igangsatt neste fase som ventes å ha positiv innvirkning på restbeholdningen til prosjektet. Salget av tomtebanken frigjorde likviditet som ble benyttet til å nedbetale gjeld i prosjektet. Handelsarealene er fortsatt krevende å få solgt, men målsetningen for 2015 er å selge restbeholdningen og avvikle selskapet. Verdijustert egenkapital per aksje per var NOK Status for prosjektet per 31. desember 2014 Som følge av at videre utbygging av prosjektet har stått stille en lang periode har det vært krevende å selge restbeholdningen til fornuftige priser. Utvalget av leiligheter for salg er også kraftig redusert. Det forventes en høyere etterspørsel etter gjenværende leiligheter- og handelsarealer nå som neste fase med utbygning av leiligheter igangsettes av ny eier av tomtebanken. Under er en oversikt over gjenværende eiendomsmasse i prosjektet: Restbeholdning Andel av restverdi Handel/Næring 77 % 3 Leiligheter og 53 p-plasser 23 % Salg av tomtebanken Oppgjør av selgerkreditten som utgjør 40 % av salgsprisen ventes i oktober Ny eier av tomtebanken har som nevnt innledningsvis igangsatt de neste fasene og vår lokale organisasjon melder om godt forhåndssalg. The Palace Arbeidet med å konvertere næringslokalene til leiligheter er påstartet og ventes ferdigstilt i løpet av 2. kvartal Beliggenhet og planløsning for disse leilighetene er meget god og disse ventes solgt senest 3. kvartal Leiligheter Det gjenstår kun 3 usolgte leiligheter i de øvrige byggene, og det forventes at disse vil selges i løpet av Gjenværende leiligheter har ikke balkong og vender ut mot veien, men gir en billig inngang til et attraktivt boligområde. Det gjenstår også en del parkeringsplasser som ventes gradvis solgt både til eksisterende og nye leilighetseiere, og sammen med handelsarealene. Handel Kun et handelsareal er solgt så langt, men vi forventer en gradvis økende interesse fremover som følge av at kjøper av tomtebanken har igangsatt en ny fase med 70 leiligheter. Dette vil være med på å øke kundegrunnlaget betydelig, og det forventes også utbygging av ytterligere leiligheter fremover. Ulike virksomheter innen handel og service (frisørsalong etc) vil passere sitt kritiske kundegrunnlag gradvis. Obligo Investment Management AS Bolette Brygge 1 P.O. Box 1753 Vika 0122 Oslo, Norway Telephone Telefax Reg.no:

3 Realkapital Stettin KS årsrapport 2014 Videre fremdrift for prosjektet Det forventes at en utvikling av de neste fasene i Prosjektet vil ha positiv innvirkning på restbeholdningen i Selskapet, og målsetningen er å få avviklet hele prosjektet innen utgangen av Obligo Investment Management AS Bolette Brygge 1 P.O. Box 1753 Vika 0122 Oslo, Norway Telephone Telefax Reg.no:

4 Realkapital Stettin KS Selskap og konsern Årsregnskap 2014

5 Realkapital Stettin KS STYRETS ÅRSBERETNING 2014 Konsern og Selskap Virksomhetens art Realkapital Stettin KS ("Selskapet") ble stiftet 6. juni 2008 med det formål å tilby private investorer en investering i et boligutviklingsprosjekt i Stettin, Polen. Ved utgangen av 2014 hadde selskapet 54 Kommandittister. Komplementaren, Realkapital Stettin Invest AS, eier 10%. Selskapet har kontor i Oslo. Utvikling og Resultat Selskapet har via datterselskap en eierandel på 49 % av det polske selskapet Realkapital Szczecin Sp Zoo, som eier den 62 mål store tomten Park Ostrowska i Stettin, Polen. Resterende 51 % av prosjektet eies av eiendomsfondet Realkapital European Opportunity, et fond forvaltet av Obligo Investment Management. Fase I av prosjektet, som bestod av en full renovering av "The Palace", en gammel herskapsbolig som vil være knutepunktet for hele boligområdet, ble ferdigstilt i Fase Il som består av 5 bygninger med totalt 126 leiligheter, kvm handel og 3 underjordiske garasjeanlegg ble påbegynt i 2010 og ferdigstilt i Mesteparten av bygningsmassen er solgt, og per 17. april består eiendomsmassen av 3 leiligheter, 850 kvm handelslokaler, 53 parkeringsplasser og kvm lokaler (bolig og næring) i Palace. Salgstakten for 2014 har vært god og det gjenstår kun 3 leiligheter igjen i prosjektet. Handelsarealene er fortsatt krevende, Det gjenstår et lån til Nordic House (ett bygg solgt ut fra prosjektet). Det har i 2014 vært ført dialog med en potensielle kjøper av byggerettene på tomten. I løpet av 3. kvartal 2014 kom partene til enighet, og kjøpsavtale ble inngått 9. oktober Avtalt kjøpesum var PLN , hvorav PLN ble gitt som selgerkreditt med forfall i oktober Den negative utviklingen ved Park Ostrowska har medført en ytterligere nedskriving av verdien av selskapets investering i Realkapital Szczecin Sp Zoo, og dermed påført selskapet et underskudd i Akkumulert pr er selskapet og konsernet belastet med udekket tap på NOK 33,1 mill. tilsvarende 83% av innskutt egenkapital, opp fra NOK 36,2 mill (90%) i udekket tap for konsernet pr Finansielle risiko Selskapet hadde pr ingen fremmedkapital-finansiering. Deleid selskap, Realkapital Szczecin Sp Zoo, har en fordring på kjøper av tomtebanken på NOK 11,4 mill. (PLN 5,4 mill) med forfall i oktober Denne fordringen består av en selgerkreditt som ble gitt ved inngåelse av transaksjonen. Kjøper vurderes som solid og det forventes at fordringen blir innfridd fullt ut. Selskapets indirekte investering i boligutviklingsprosjektet i Polen ble foretatt i euro. Løpende kostnader er i hovedsak i polske zloty, men kan også være i euro. Salgsinntekter er i polske zloty. I henhold til selskapets strategi er ikke valutarisikoen sikret. Selskapet har således en indirekte valutarisiko mot polske zloty og potensielt mot euro. Fortsatt drift og årsregnskapets rettvisende bilde Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Selskapets økonomiske og finansielle stilling kan beskrives som tilfredsstillende. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets og konsernets utvikling og stilling samt resultatet av virksomheten. Det har ikke inntruffet øvrige forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling ved årsskiftet. Fremtidsutsikter Fokus for Selskapets boligprosjekt er hurtigst mulig salg av gjenværende leiligheter, The Palace og handelslokaler, samt gjennomføring av kostnadseffektive salgsfremmende tiltak. I henhold til vedtak i ekstraordinært selskapsmøte den 4, desember 2013 ble det besluttet at selskapet skal realisere sin investering i datterselskapet Realkapital Szczecin Sp Zoo innen utgangen av 2015, hvoretter selskapet skal være avviklet senest innen 6 måneder etter dette. Styret jobber for at prosjektet raskest mulig skal avhendes, og forventer at store deler av gjenværende verdier vil være avhendet innen utgangen av Arbeidsmiljø og personale Forvaltning og daglig ledelse er utkontraktert til Obligo Investment Management AS i henhold til kontrakt (Advisory Agreement). Selskapet har dermed ingen ansatte.

6 Miljørapport Gjennom investeringer i og utvikling av eiendom forurenser konsernet i liten grad direkte det ytre miljø med sin virksomhet. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår at årets underskudd på NOK overføres til udekket tap. Oslo, 21. april 2015 Tor Aarnes Pedersen Styremedlem Roald Albrigtsen Styremedlem

7 Alle tall/nok Morselskap Resultatregnskap Konsern ,2014 Noter DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter 0 0 Sum driftsinntekter 0 0 Driftskostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt Annen finansinntekt Reversering - nedskrivning aksjer i TS Reversering - nedskrivning fordring i TS Sum finansinntekter Resultatandel fra investering i TS / Rentekostnad Nedskrivning aksjer i datterselskap Nedskrivning aksjer og fordringer i TS Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad RESULTAT Realkapital Stettin KS

8 Morselskap Balanse Alle tall i NOK Konsern Noter EIENDELER ANLEGGSMIDLER Investeringer i datterselskap / Investeringer i tilkyttet selskap Lån til tilknyttet selskap SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer 0 0 Fordringer på tilknyttet selskap Annen kortsiktig fordring Sum fordringer Bankinnskudd SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Bunden selskapskapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD 0 0 Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 21. april 2015 Tor Aarnes Pedersen Styremedlem Roald Albrigtsen Styremedlem Realkapital Stettin KS

9 Regnskapsprinsipper Regnskapet er avlagt etter regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Valuta Årsregnskapet for selskapet og konsernet er presentert i Norske Kroner (NOK). Resultatandel fra tilknyttet selskap med annen funksjonell valuta enn norske kroner er omregnet etter kvartalsvise gjennomsnittskurser. Konsolidering av konsernet I konsernregnskapet er investeringer i datterselskap konsolidert brutto etter oppkjøpsmetoden, hvilket innebærer at kostpris for aksjene er eliminert mot konsernets andel av selskapets egenkapital på ervervstidspunktet. I selskapsregnskapet er aksjer i datterselskap vurdert etter kostmetoden. Andel av tilknyttet selskap er bokført etter egenkapitalmetoden og opprinnelig investering er bokført til kostpris. Konsernets andel av resultat etter opprinnelig investering blir registrert i resultatregnskapet under finansposter. Tilsvarende registreres på investeringens balanseverdi. Investeringens balanseverdi nedskrives til virkelig verdi dersom denne er lavere enn bokført verdi. Nedskrivninger kan reverseres i etterfølgende perioder dersom virkelig verdi er lik eller høyere enn bokført verdi. En eventuell virkelig verdi høyere enn bokført verdi før nedskrivninger vil ikke bli hensyntatt. Anleggsmidler Aksjer og øvrige anleggsmidler balanseføres til kostpris med individuell nedskrivning når virkelig verdi er lavere enn bokført verdi. Nedskrivninger kan reverseres i etterfølgende perioder dersom virkelig verdi er lik eller høyere enn bokført verdi. Anleggsmidler med en virkelig verdi høyere enn bokført verdi før nedskrivninger blir ikke oppskrevet. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen et år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Skatt Morselskapet er ikke et selvstendig skattesubjekt og all skattepliktig inntekt fordeles på deltakerne etter eierandel. Morselskapet har derfor ingen skattekostnad. I skattenoten er den delen av morselskapets- og konsernets skattepliktige inntekt som fordeles på deltakerne i morselskapet presentert på egen linje. Skattekostnaden i konsernets resultatregnskap har opprinnelse i de konsernselskapene som er egne skattesubjekt og omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at den blir nyttegjort. Inntekter og kostnader Direkte utgifter knyttet til emisjoner er ført mot egenkapitalen. Realkapital Stettin KS

10 Note 1 - Datterselskap og tilknyttede selskap Aksjer i datterselskap eid av morselskapet Valuta Realkapital Stettin AS NOK Totalt Stemmerett/ eierandel (%) 100 Aksjekapital Innsk. kapital Bokført verdi (NOK) Morselskapets aksjer i Realkapital Stettin AS var per nedskrevet med Investeringen blir vurdert mot verdijustert EK i datter og nedskrivningen er i 2014 nedskrevet ytterligere med NOK Bokført verdi av aksjene er pr NOK Aksjer i tilknyttede selskap eid av konsernselskaper Bokført verdi Eierandel Realkapital Szczecin SP.zoo 49% Totalt Andel resultat Andre Bokført verdi endringer Konsernets andel i det tilknyttede selskapet Realkapital Szczecin SP zoo ble anskaffet i Selskapets forretningskontor ligger i Szczecin, Polen og selskapets funksjonelle valuta er polske Zloty (PLN). Anskaffelseskost var MNOK som tilsvarte andel bokført egenkapital på anskaffelsestidspunktet. Det er per foretatt en ekstern verdivurdering av eiendommen eid av det tilknyttede selskapet. Verdivurderingene er gjennomført av selskapet Savills som er et av verdens ledende selskaper på området. Etter vurdering er det gjort ytterligere nedskrivninger basert på forventet rabatter som må gis ved salg. Verdien er etter dette satt til TNOK (TPLN 8.127). I det tilknyttede selskapet er bokført verdi av eiendommen TNOK (TPLN ). Med konsernets andel av det tilknyttede selskapet på 49% tilsier det en nedskrivning på TNOK 9.046(TPLN 4.289) per 2014 Note 2 - Andre driftskostnader Morselskapets spesifisering av honorarer til fondsforvalter og andre nærstående parter: Honorartype Mottaker Beløp Transaksjonshonorar Obligo Investment Management AS Forvaltningshonorar (fast) Obligo Investment Management AS Forvaltningshonorar (variabelt) Obligo Investment Management AS Regnskap & Rapportering Obligo Investment Management AS Realkapital Stettin KS

11 Note 3 - Lønninger, honorarer rn.m. Morselskap og konsern Morselskapets daglige drift er utkontraktert til Obligo Investment Management AS. Selskapet og konsernet har ingen egne ansatte. Morselskapet har ikke og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det finnes ikke avtaler om bonus eller aksje-/deltakerbasert avlønning. Det er ikke utbetalt styrehonorar i Ingen av styrets medlemmer har eierandeler i konsernet. Revisors honorarer er som følger: Morselskap Konsern Revisors revisjonshonorar (ex. MVA) Revisors rådgivningshonorar (ex. MVA) 0 0 Note 4 - Finansposter Selskap Selskap Renteinntekter Konsern Konsern Renteinntekter bank Renteinntekter Invest Renteinntekter lån til TS Totalt Rentekostnader 0 0 Rentekostnad på lån fra REO AS Totalt Annen finansinntekt 0 0 Agio-lån Agio bank Annen finanskostnad 0 11 Disagio - bankkonti, omregningsdifferanser Totalt 11 0 Note 5 - Skatt Selskap Konsern Grunnlag Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Anvendt fremførbart underskudd fra tidligere år Herav lignet på deltagere i morselskap Skattepliktig inntekt Betalbar skatt 0 0 Endring i utsatt skattefordel 0 0 Skattekostnad 0 0 Spesifikasjon av utsatt skattefordel i balansen Midlertidige forskjeller 0 0 Skattemessig fremførbart underskudd Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel bokført Morselskapet Realkapital Stettin KS er ikke et selvstendig skattesubjekt og alle skatteposter for dette selskapet fordeles på deltakerne etter eierandel. Morselskapet har derfor ikke egne skattepliktige inntekter. I skattenoten for konsernet er skattepliktig inntekt som faller på deltakerne i morselskapet trukket ut (på egen linje) for å vise konsernets egen skattepliktige inntekt. Konsernets skattepliktige inntekt kommer i sin helhet fra datterselskapet Realkapital Stettin AS. Det er kun bokført utsatt skattefordel ved forventet fremtidig inntjening. Realkapital Stettin KS

12 Note 6 - Egenkapital Bunden selskapskapital Annen innsk. egenkapital Morselskap Inng. bal Årets resultat Udekket tap Total EK Sum EK Morselskapets egenkapital fordelt på komplementarer og kommandittister Bunden Annen innsk. selskapskapital egenkapital Udekket tap Total EK Andel komplementarer 10% Andel kommandittister 90% Bunden Annen innsk. Konsern selskapskapital egenkapital Udekket tap Total EK Inng. bal Årets resultat Sum EK Selskapet største deltakere per : Ant. Andeler Dagheid Strømme 46 Stema Eiendom AS 28 Leif Inge Bjerknes 20 Lillestrøm Sparebank 20 Phith Invest AS 20 Strømmen Sparebank 20 TM Finans AS 20 Skjæveland Gruppen AS 15 Amland Spesialist legetjenester AS 12 Peica Holding AS 12 Øverli Holding AS 12 Andre 296 Total 521 Realkapital Stettin KS

13 Notel - Fordringer og lån til nærstående parter Morselskapet har gitt lån til komplementaren Realkapital Stettin Invest AS med kr hvorav kr er utbetalt i Påløpte renteinntekter i 2014 er kr 19,958 og saldo inklusive påløpte renter per er kr , Rentesats er fast 7% p.a. Konsernselskapet Realkapital Stettin AS har gitt to langsiktige lån til det tilknyttede selskapet Realkapital Szczecin SP zoo på h.h.v. PLN og Førstnevnte lån ble tilbakebetalt i sin helhet den med PLN (NOK ) hvorav årets påløpte renter var PLN (NOK ). Sistnevnte lån ble redusert med en tilbakebetaling på PLN (NOK ) den og har en saldo på PLN (NOK ) per 31, Påløpte renter i 2014 er PLN (NOK Rentesats var 3 måneders EURIBOR + 3%- poeng på førstnevnte lån og 1 måned WIBOR + 2,9%-poeng er rentesatspå sistnevnte. Overnevnte lån er sammen med aksjeinvesteringen vurdert mot verdijustert EK i det tilknyttede selskapet Realkapital Szczecin SP zoo. Grunnet salg av av en større tomt med byggerettigheter fikk TS'et mulighet til å betale tilbake på lånene som nevnt ovenfor og hele nedskrivningen på lånene er per reversert - kr , Realkapital European Opportunity AS Langsiktig lån Bokført verdi pr Overnevnte lån ble gitt i NOK ( ) med pålydende kr fast rente - 12% p.a. Lånet ble tilbakebetalt i sin helhet med kr (inkl. påløpte renter) den Påløpte renter i 2014 var kr Kortsiktig gjeld i mor(ks) per pålydende kr 717,792 består av følgende påløpte kostnader - transaksjonshonorar på kr , forvaltningshonorar på kr og diverse fakura fra leverandører på kr Kortsiktig gjeld i konernet pålydende kr består av samme poster som i mor med tilegg av påløpte kostnader på kr i datterselskapet Realkapital Stettin AS. Note 8 - Bundne bankmidler Morselskapet og konsernet har ingen bundne bankmidler per ,2014, Note 9 - Forpliktelser, garantier Morselskapet eller konsernet har ingen leieforpliktelser eller garantier. Realkapital Stettin KS

14

15

16 Realkapital Stettin Invest AS Årsregnskap 2014

17 Realkapital Stettin Invest AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art Selskapet er Komplementar i Realkapital Stettin KS og alt som naturlig står i forbindelse med dette. Virksomheten er lokalisert i Oslo. Utvikling og resultat Etter gjennomføringen av salget av tomtebanken i det underliggende prosjektselskapet i Polen fremstår selskapet som mer solid enn det har gjort de seneste årene. Som følge av dette reverseres tidligere nedskrivning av investeringen i KS'et med NOK Verdien av andelene øker dermed fra NOK per til NOK per Finansiell risiko Det er ingen lånefinansiering i selskapet. Underliggende deleid datterselskap, Realkapital Szczecin Sp Zoo har en fordring på kjøper av tomtebanken på NOK 11,4 mill. (PLN 5,4 mill) med forfall i oktober Denne fordringen består av en selgerkreditt som ble gitt ved inngåelse av transaksjonen. Kjøper vurderes som solid og det forventes at fordringen blir innfridd fullt ut. Selskapet vurderer den finansielle risikoen og eksponeringen mot markedsrisiko som akseptabel. Fortsatt drift og årsregnskapets rettvisende bilde Med bakgrunn i den negative utviklingen i underliggende investering er mesteparten av egenkapitalen i selskapet tapt, og selskapet har anstrengt likviditet. Selskapet har imidlertid en konsernintern låneavtale som skal sikre nødvendig likviditet i perioden frem mot forventet avvikling. Styret er av den oppfatning at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets utvikling og stilling samt resultatet av virksomheten. Det har ikke inntruffet øvrige forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling ved årsskiftet. Arbeidsmiljø og personale Selskapet har ingen ansatte. Ved valg til styret hensyntas ikke kjønnsfordeling. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. Miljørapport Selskapet forurenser ikke direkte det ytre miljø med sin virksomhet. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår at årets resultat på NOK 237,694 overføres til udekket tap. Oslo, 21. april 2014 or Aarnes Pedersen Styremedlem Roald Albrigtsen Styremedlem

18 Alle tall i NOK Resultatregnskap Selskap Noter DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sum driftsinntekter 0 0 Driftskostnader Annen driftskostnad I Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt Reversering - nedskrivning aksjer i datterselskap Sum finansinntekter Rentekostnad Nedskrivning aksjer i datterselskap Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad RESULTAT Realkapital Stettin Invest AS

19 Balanse Noter Selskap Alle tall i NOK EIENDELER ANLEGGSMIDLER Investeringer i aksjer og andeler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Bankinnskudd SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 21. april 2015 Tor Aarnes Pedersen Styremedlem Roald Albrigtsen Styremedlem Realkapital Stettin Invest AS

20 Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede, Andeler i KS Investeringer i KS er vurdert etter kostmetoden. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for andelene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i KS- et. Overstiger utdeling andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital. Utdelingene vil da bli fratrukket investeringens verdi i balansen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (27 %) på grunnlag av skattereduserende og skatte- økende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatte- økende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Realkapital Stettin Invest AS

21 Note 1 - Andre driftskostnader Lønnskostnader Selskapet har ingen ansatte, og det er heller ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styret. Andre opplysninger Revisjonshonorar innkl. mva Annen bistand fra revisor Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 2 - Skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller 0 0 Anvendt frennførbart underskudd fra tidligere år 0 0 Skattepliktig inntekt Betalbar skatt Skattekostnad Spesifikasjon av midlertidige forskjeller Midlertidige forskjeller 0 0 Skattemessig fremførbart underskudd Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel ikke bokført Note 3 - Investeringer i aksjer og andeler Selskapet har følgende KS-andeler: Balanseført EK - Bokført verdi pr. Selskap Stemmrett I eierand. Årsresultat (100 %) 100% Realkapital Stettin KS 10% Selskapet har en eierandel på 10% og er komplementar i kommandittselskapet Realkapital Stettin KS. Dette medfører at selskapet har et ubegrenset ansvar for alle forpliktelser i dette kommandittselskapet. Andelen i Realkapital Stettin KS er pr nedskrevet med NOK hvorav NOK er reversert i Andelen er nedskrevet Ul verdijustert egenkapital i KS'et (konsern) og bokført verdi pr er NOK Realkapital Stettin Invest AS

22 Note 4 - aksjonærforhold og bevegelser i egenkapitalen Selskapet har 521 aksjer hver pålydende NOK Samlet aksjekapital utgjør NOK , Selskapets aksjekapital er ikke inndelt i klasser. Selskapet største aksjonærer pr : Ant. Aksjer Dagheid Strømme 46 Stema Eiendom AS 28 Leif Inge Bjerknes 20 Lillestrøm Sparebank 20 Phith Invest AS 20 Strømmen Sparebank 20 TM Finans AS 20 Skjæveland Gruppen AS 15 Amland Spesialist legetjenester AS 12 Peica Holding AS 12 Øverli Holding AS 12 Andre 296 Total 521 Ingen av selskapets tillitsmenn har eierandeler eller andre rettigheter i selskapet. Årets bevegelser i egenkapitalen: EK pr Årets resultat Aksjekapital Overkurs Annen EK Total EK EK pr Note 5 - Kortsiktig lån Realkapital Stettin KS Bokført verdi pr Lån fra Realkapital Stettin KS er pålydende NOK hvorav NOK er en økning i Rentebetingelser er fast 7% p.a. - saldo pr inklusiv renter er NOK Realkapital Stettin Invest AS

Realkapital European Opportunity Invest status per 31. desember 2014

Realkapital European Opportunity Invest status per 31. desember 2014 Oslo, 20. april 2015 Realkapital European Opportunity Invest status per 31. desember 2014 Dette skrivet er en oppdatering for Realkapital European Opportunity Invest AS for 2014, samt status for de fire

Detaljer

Realkapital Aktiv Europa AS

Realkapital Aktiv Europa AS Realkapital Aktiv Europa AS Status per 31.12.2013 Dette skrivet er en oppdatering for Realkapital Aktiv Europa AS for 2013, samt status for selskapet for de fire første månedene av 2014. Revidert årsregnskap

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er NOK 10,16. Dette er første offisielle verdijustert egenkapital etter at Selskapet ble oppkapitalisert

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2005 Storebrand a rsrapport.indd 1 18-05-06 16:37:03 2 Årsrapport 2005 - Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet Gjennom hele 2005 var markedet

Detaljer

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid Årsrapport 2009 Storgata 1-5 Utvikling gjennom samarbeid Kirkegaten 14 Atrium 2 Storgata 8 LillestrømBanken Eiendom AS Torvet 5, Lillestrøm Tlf. 63 80 42 00 Faks: 63 80 42 01 www.lbeiendom.no Utvikling

Detaljer

Årsrapport 2014 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2014 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 14 Årsrapport 2014 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 5 Årsberetning 2014 6 Resultat og balanse 7

Detaljer

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding III AS

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding III AS Årsrapport 2010 Etatbygg Holding III AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Etatbygg Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Sverresgate... 11 Triangelgården...

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Nordic Property AS (Selskapet) ble stiftet 20. juni 2006, og 2010 var selskapets fjerde

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding I AS

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding I AS Årsrapport 2010 Etatbygg Holding I AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Etatbygg Holding I AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Abel Meyersgt. 10... 10 Søebergkvartalet...

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2012 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2012 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 12 Innhold PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Leder 4 Årsberetning 2012 6 Resultat og balanse 8 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS

Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS Innhold Hovedpunkter 2011... 5 Oversikt over Etatbygg Holding I AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Abel Meyersgt. 10... 10 Søebergkvartalet...

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer