Realkapital Stettin KS Årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Realkapital Stettin KS Årsrapport 2014"

Transkript

1 Realkapital Stettin KS Årsrapport 2014

2 Realkapital Stettin KS årsrapport 2014 Park Ostrowska I løpet av 2014 er det solgt en rekke leiligheter samt tomtebanken til prosjektet. Ny eier av tomtebanken har mot slutten av 2014 igangsatt neste fase som ventes å ha positiv innvirkning på restbeholdningen til prosjektet. Salget av tomtebanken frigjorde likviditet som ble benyttet til å nedbetale gjeld i prosjektet. Handelsarealene er fortsatt krevende å få solgt, men målsetningen for 2015 er å selge restbeholdningen og avvikle selskapet. Verdijustert egenkapital per aksje per var NOK Status for prosjektet per 31. desember 2014 Som følge av at videre utbygging av prosjektet har stått stille en lang periode har det vært krevende å selge restbeholdningen til fornuftige priser. Utvalget av leiligheter for salg er også kraftig redusert. Det forventes en høyere etterspørsel etter gjenværende leiligheter- og handelsarealer nå som neste fase med utbygning av leiligheter igangsettes av ny eier av tomtebanken. Under er en oversikt over gjenværende eiendomsmasse i prosjektet: Restbeholdning Andel av restverdi Handel/Næring 77 % 3 Leiligheter og 53 p-plasser 23 % Salg av tomtebanken Oppgjør av selgerkreditten som utgjør 40 % av salgsprisen ventes i oktober Ny eier av tomtebanken har som nevnt innledningsvis igangsatt de neste fasene og vår lokale organisasjon melder om godt forhåndssalg. The Palace Arbeidet med å konvertere næringslokalene til leiligheter er påstartet og ventes ferdigstilt i løpet av 2. kvartal Beliggenhet og planløsning for disse leilighetene er meget god og disse ventes solgt senest 3. kvartal Leiligheter Det gjenstår kun 3 usolgte leiligheter i de øvrige byggene, og det forventes at disse vil selges i løpet av Gjenværende leiligheter har ikke balkong og vender ut mot veien, men gir en billig inngang til et attraktivt boligområde. Det gjenstår også en del parkeringsplasser som ventes gradvis solgt både til eksisterende og nye leilighetseiere, og sammen med handelsarealene. Handel Kun et handelsareal er solgt så langt, men vi forventer en gradvis økende interesse fremover som følge av at kjøper av tomtebanken har igangsatt en ny fase med 70 leiligheter. Dette vil være med på å øke kundegrunnlaget betydelig, og det forventes også utbygging av ytterligere leiligheter fremover. Ulike virksomheter innen handel og service (frisørsalong etc) vil passere sitt kritiske kundegrunnlag gradvis. Obligo Investment Management AS Bolette Brygge 1 P.O. Box 1753 Vika 0122 Oslo, Norway Telephone Telefax Reg.no:

3 Realkapital Stettin KS årsrapport 2014 Videre fremdrift for prosjektet Det forventes at en utvikling av de neste fasene i Prosjektet vil ha positiv innvirkning på restbeholdningen i Selskapet, og målsetningen er å få avviklet hele prosjektet innen utgangen av Obligo Investment Management AS Bolette Brygge 1 P.O. Box 1753 Vika 0122 Oslo, Norway Telephone Telefax Reg.no:

4 Realkapital Stettin KS Selskap og konsern Årsregnskap 2014

5 Realkapital Stettin KS STYRETS ÅRSBERETNING 2014 Konsern og Selskap Virksomhetens art Realkapital Stettin KS ("Selskapet") ble stiftet 6. juni 2008 med det formål å tilby private investorer en investering i et boligutviklingsprosjekt i Stettin, Polen. Ved utgangen av 2014 hadde selskapet 54 Kommandittister. Komplementaren, Realkapital Stettin Invest AS, eier 10%. Selskapet har kontor i Oslo. Utvikling og Resultat Selskapet har via datterselskap en eierandel på 49 % av det polske selskapet Realkapital Szczecin Sp Zoo, som eier den 62 mål store tomten Park Ostrowska i Stettin, Polen. Resterende 51 % av prosjektet eies av eiendomsfondet Realkapital European Opportunity, et fond forvaltet av Obligo Investment Management. Fase I av prosjektet, som bestod av en full renovering av "The Palace", en gammel herskapsbolig som vil være knutepunktet for hele boligområdet, ble ferdigstilt i Fase Il som består av 5 bygninger med totalt 126 leiligheter, kvm handel og 3 underjordiske garasjeanlegg ble påbegynt i 2010 og ferdigstilt i Mesteparten av bygningsmassen er solgt, og per 17. april består eiendomsmassen av 3 leiligheter, 850 kvm handelslokaler, 53 parkeringsplasser og kvm lokaler (bolig og næring) i Palace. Salgstakten for 2014 har vært god og det gjenstår kun 3 leiligheter igjen i prosjektet. Handelsarealene er fortsatt krevende, Det gjenstår et lån til Nordic House (ett bygg solgt ut fra prosjektet). Det har i 2014 vært ført dialog med en potensielle kjøper av byggerettene på tomten. I løpet av 3. kvartal 2014 kom partene til enighet, og kjøpsavtale ble inngått 9. oktober Avtalt kjøpesum var PLN , hvorav PLN ble gitt som selgerkreditt med forfall i oktober Den negative utviklingen ved Park Ostrowska har medført en ytterligere nedskriving av verdien av selskapets investering i Realkapital Szczecin Sp Zoo, og dermed påført selskapet et underskudd i Akkumulert pr er selskapet og konsernet belastet med udekket tap på NOK 33,1 mill. tilsvarende 83% av innskutt egenkapital, opp fra NOK 36,2 mill (90%) i udekket tap for konsernet pr Finansielle risiko Selskapet hadde pr ingen fremmedkapital-finansiering. Deleid selskap, Realkapital Szczecin Sp Zoo, har en fordring på kjøper av tomtebanken på NOK 11,4 mill. (PLN 5,4 mill) med forfall i oktober Denne fordringen består av en selgerkreditt som ble gitt ved inngåelse av transaksjonen. Kjøper vurderes som solid og det forventes at fordringen blir innfridd fullt ut. Selskapets indirekte investering i boligutviklingsprosjektet i Polen ble foretatt i euro. Løpende kostnader er i hovedsak i polske zloty, men kan også være i euro. Salgsinntekter er i polske zloty. I henhold til selskapets strategi er ikke valutarisikoen sikret. Selskapet har således en indirekte valutarisiko mot polske zloty og potensielt mot euro. Fortsatt drift og årsregnskapets rettvisende bilde Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Selskapets økonomiske og finansielle stilling kan beskrives som tilfredsstillende. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets og konsernets utvikling og stilling samt resultatet av virksomheten. Det har ikke inntruffet øvrige forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling ved årsskiftet. Fremtidsutsikter Fokus for Selskapets boligprosjekt er hurtigst mulig salg av gjenværende leiligheter, The Palace og handelslokaler, samt gjennomføring av kostnadseffektive salgsfremmende tiltak. I henhold til vedtak i ekstraordinært selskapsmøte den 4, desember 2013 ble det besluttet at selskapet skal realisere sin investering i datterselskapet Realkapital Szczecin Sp Zoo innen utgangen av 2015, hvoretter selskapet skal være avviklet senest innen 6 måneder etter dette. Styret jobber for at prosjektet raskest mulig skal avhendes, og forventer at store deler av gjenværende verdier vil være avhendet innen utgangen av Arbeidsmiljø og personale Forvaltning og daglig ledelse er utkontraktert til Obligo Investment Management AS i henhold til kontrakt (Advisory Agreement). Selskapet har dermed ingen ansatte.

6 Miljørapport Gjennom investeringer i og utvikling av eiendom forurenser konsernet i liten grad direkte det ytre miljø med sin virksomhet. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår at årets underskudd på NOK overføres til udekket tap. Oslo, 21. april 2015 Tor Aarnes Pedersen Styremedlem Roald Albrigtsen Styremedlem

7 Alle tall/nok Morselskap Resultatregnskap Konsern ,2014 Noter DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter 0 0 Sum driftsinntekter 0 0 Driftskostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt Annen finansinntekt Reversering - nedskrivning aksjer i TS Reversering - nedskrivning fordring i TS Sum finansinntekter Resultatandel fra investering i TS / Rentekostnad Nedskrivning aksjer i datterselskap Nedskrivning aksjer og fordringer i TS Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad RESULTAT Realkapital Stettin KS

8 Morselskap Balanse Alle tall i NOK Konsern Noter EIENDELER ANLEGGSMIDLER Investeringer i datterselskap / Investeringer i tilkyttet selskap Lån til tilknyttet selskap SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer 0 0 Fordringer på tilknyttet selskap Annen kortsiktig fordring Sum fordringer Bankinnskudd SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Bunden selskapskapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD 0 0 Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 21. april 2015 Tor Aarnes Pedersen Styremedlem Roald Albrigtsen Styremedlem Realkapital Stettin KS

9 Regnskapsprinsipper Regnskapet er avlagt etter regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Valuta Årsregnskapet for selskapet og konsernet er presentert i Norske Kroner (NOK). Resultatandel fra tilknyttet selskap med annen funksjonell valuta enn norske kroner er omregnet etter kvartalsvise gjennomsnittskurser. Konsolidering av konsernet I konsernregnskapet er investeringer i datterselskap konsolidert brutto etter oppkjøpsmetoden, hvilket innebærer at kostpris for aksjene er eliminert mot konsernets andel av selskapets egenkapital på ervervstidspunktet. I selskapsregnskapet er aksjer i datterselskap vurdert etter kostmetoden. Andel av tilknyttet selskap er bokført etter egenkapitalmetoden og opprinnelig investering er bokført til kostpris. Konsernets andel av resultat etter opprinnelig investering blir registrert i resultatregnskapet under finansposter. Tilsvarende registreres på investeringens balanseverdi. Investeringens balanseverdi nedskrives til virkelig verdi dersom denne er lavere enn bokført verdi. Nedskrivninger kan reverseres i etterfølgende perioder dersom virkelig verdi er lik eller høyere enn bokført verdi. En eventuell virkelig verdi høyere enn bokført verdi før nedskrivninger vil ikke bli hensyntatt. Anleggsmidler Aksjer og øvrige anleggsmidler balanseføres til kostpris med individuell nedskrivning når virkelig verdi er lavere enn bokført verdi. Nedskrivninger kan reverseres i etterfølgende perioder dersom virkelig verdi er lik eller høyere enn bokført verdi. Anleggsmidler med en virkelig verdi høyere enn bokført verdi før nedskrivninger blir ikke oppskrevet. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen et år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Skatt Morselskapet er ikke et selvstendig skattesubjekt og all skattepliktig inntekt fordeles på deltakerne etter eierandel. Morselskapet har derfor ingen skattekostnad. I skattenoten er den delen av morselskapets- og konsernets skattepliktige inntekt som fordeles på deltakerne i morselskapet presentert på egen linje. Skattekostnaden i konsernets resultatregnskap har opprinnelse i de konsernselskapene som er egne skattesubjekt og omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at den blir nyttegjort. Inntekter og kostnader Direkte utgifter knyttet til emisjoner er ført mot egenkapitalen. Realkapital Stettin KS

10 Note 1 - Datterselskap og tilknyttede selskap Aksjer i datterselskap eid av morselskapet Valuta Realkapital Stettin AS NOK Totalt Stemmerett/ eierandel (%) 100 Aksjekapital Innsk. kapital Bokført verdi (NOK) Morselskapets aksjer i Realkapital Stettin AS var per nedskrevet med Investeringen blir vurdert mot verdijustert EK i datter og nedskrivningen er i 2014 nedskrevet ytterligere med NOK Bokført verdi av aksjene er pr NOK Aksjer i tilknyttede selskap eid av konsernselskaper Bokført verdi Eierandel Realkapital Szczecin SP.zoo 49% Totalt Andel resultat Andre Bokført verdi endringer Konsernets andel i det tilknyttede selskapet Realkapital Szczecin SP zoo ble anskaffet i Selskapets forretningskontor ligger i Szczecin, Polen og selskapets funksjonelle valuta er polske Zloty (PLN). Anskaffelseskost var MNOK som tilsvarte andel bokført egenkapital på anskaffelsestidspunktet. Det er per foretatt en ekstern verdivurdering av eiendommen eid av det tilknyttede selskapet. Verdivurderingene er gjennomført av selskapet Savills som er et av verdens ledende selskaper på området. Etter vurdering er det gjort ytterligere nedskrivninger basert på forventet rabatter som må gis ved salg. Verdien er etter dette satt til TNOK (TPLN 8.127). I det tilknyttede selskapet er bokført verdi av eiendommen TNOK (TPLN ). Med konsernets andel av det tilknyttede selskapet på 49% tilsier det en nedskrivning på TNOK 9.046(TPLN 4.289) per 2014 Note 2 - Andre driftskostnader Morselskapets spesifisering av honorarer til fondsforvalter og andre nærstående parter: Honorartype Mottaker Beløp Transaksjonshonorar Obligo Investment Management AS Forvaltningshonorar (fast) Obligo Investment Management AS Forvaltningshonorar (variabelt) Obligo Investment Management AS Regnskap & Rapportering Obligo Investment Management AS Realkapital Stettin KS

11 Note 3 - Lønninger, honorarer rn.m. Morselskap og konsern Morselskapets daglige drift er utkontraktert til Obligo Investment Management AS. Selskapet og konsernet har ingen egne ansatte. Morselskapet har ikke og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det finnes ikke avtaler om bonus eller aksje-/deltakerbasert avlønning. Det er ikke utbetalt styrehonorar i Ingen av styrets medlemmer har eierandeler i konsernet. Revisors honorarer er som følger: Morselskap Konsern Revisors revisjonshonorar (ex. MVA) Revisors rådgivningshonorar (ex. MVA) 0 0 Note 4 - Finansposter Selskap Selskap Renteinntekter Konsern Konsern Renteinntekter bank Renteinntekter Invest Renteinntekter lån til TS Totalt Rentekostnader 0 0 Rentekostnad på lån fra REO AS Totalt Annen finansinntekt 0 0 Agio-lån Agio bank Annen finanskostnad 0 11 Disagio - bankkonti, omregningsdifferanser Totalt 11 0 Note 5 - Skatt Selskap Konsern Grunnlag Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Anvendt fremførbart underskudd fra tidligere år Herav lignet på deltagere i morselskap Skattepliktig inntekt Betalbar skatt 0 0 Endring i utsatt skattefordel 0 0 Skattekostnad 0 0 Spesifikasjon av utsatt skattefordel i balansen Midlertidige forskjeller 0 0 Skattemessig fremførbart underskudd Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel bokført Morselskapet Realkapital Stettin KS er ikke et selvstendig skattesubjekt og alle skatteposter for dette selskapet fordeles på deltakerne etter eierandel. Morselskapet har derfor ikke egne skattepliktige inntekter. I skattenoten for konsernet er skattepliktig inntekt som faller på deltakerne i morselskapet trukket ut (på egen linje) for å vise konsernets egen skattepliktige inntekt. Konsernets skattepliktige inntekt kommer i sin helhet fra datterselskapet Realkapital Stettin AS. Det er kun bokført utsatt skattefordel ved forventet fremtidig inntjening. Realkapital Stettin KS

12 Note 6 - Egenkapital Bunden selskapskapital Annen innsk. egenkapital Morselskap Inng. bal Årets resultat Udekket tap Total EK Sum EK Morselskapets egenkapital fordelt på komplementarer og kommandittister Bunden Annen innsk. selskapskapital egenkapital Udekket tap Total EK Andel komplementarer 10% Andel kommandittister 90% Bunden Annen innsk. Konsern selskapskapital egenkapital Udekket tap Total EK Inng. bal Årets resultat Sum EK Selskapet største deltakere per : Ant. Andeler Dagheid Strømme 46 Stema Eiendom AS 28 Leif Inge Bjerknes 20 Lillestrøm Sparebank 20 Phith Invest AS 20 Strømmen Sparebank 20 TM Finans AS 20 Skjæveland Gruppen AS 15 Amland Spesialist legetjenester AS 12 Peica Holding AS 12 Øverli Holding AS 12 Andre 296 Total 521 Realkapital Stettin KS

13 Notel - Fordringer og lån til nærstående parter Morselskapet har gitt lån til komplementaren Realkapital Stettin Invest AS med kr hvorav kr er utbetalt i Påløpte renteinntekter i 2014 er kr 19,958 og saldo inklusive påløpte renter per er kr , Rentesats er fast 7% p.a. Konsernselskapet Realkapital Stettin AS har gitt to langsiktige lån til det tilknyttede selskapet Realkapital Szczecin SP zoo på h.h.v. PLN og Førstnevnte lån ble tilbakebetalt i sin helhet den med PLN (NOK ) hvorav årets påløpte renter var PLN (NOK ). Sistnevnte lån ble redusert med en tilbakebetaling på PLN (NOK ) den og har en saldo på PLN (NOK ) per 31, Påløpte renter i 2014 er PLN (NOK Rentesats var 3 måneders EURIBOR + 3%- poeng på førstnevnte lån og 1 måned WIBOR + 2,9%-poeng er rentesatspå sistnevnte. Overnevnte lån er sammen med aksjeinvesteringen vurdert mot verdijustert EK i det tilknyttede selskapet Realkapital Szczecin SP zoo. Grunnet salg av av en større tomt med byggerettigheter fikk TS'et mulighet til å betale tilbake på lånene som nevnt ovenfor og hele nedskrivningen på lånene er per reversert - kr , Realkapital European Opportunity AS Langsiktig lån Bokført verdi pr Overnevnte lån ble gitt i NOK ( ) med pålydende kr fast rente - 12% p.a. Lånet ble tilbakebetalt i sin helhet med kr (inkl. påløpte renter) den Påløpte renter i 2014 var kr Kortsiktig gjeld i mor(ks) per pålydende kr 717,792 består av følgende påløpte kostnader - transaksjonshonorar på kr , forvaltningshonorar på kr og diverse fakura fra leverandører på kr Kortsiktig gjeld i konernet pålydende kr består av samme poster som i mor med tilegg av påløpte kostnader på kr i datterselskapet Realkapital Stettin AS. Note 8 - Bundne bankmidler Morselskapet og konsernet har ingen bundne bankmidler per ,2014, Note 9 - Forpliktelser, garantier Morselskapet eller konsernet har ingen leieforpliktelser eller garantier. Realkapital Stettin KS

14

15

16 Realkapital Stettin Invest AS Årsregnskap 2014

17 Realkapital Stettin Invest AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art Selskapet er Komplementar i Realkapital Stettin KS og alt som naturlig står i forbindelse med dette. Virksomheten er lokalisert i Oslo. Utvikling og resultat Etter gjennomføringen av salget av tomtebanken i det underliggende prosjektselskapet i Polen fremstår selskapet som mer solid enn det har gjort de seneste årene. Som følge av dette reverseres tidligere nedskrivning av investeringen i KS'et med NOK Verdien av andelene øker dermed fra NOK per til NOK per Finansiell risiko Det er ingen lånefinansiering i selskapet. Underliggende deleid datterselskap, Realkapital Szczecin Sp Zoo har en fordring på kjøper av tomtebanken på NOK 11,4 mill. (PLN 5,4 mill) med forfall i oktober Denne fordringen består av en selgerkreditt som ble gitt ved inngåelse av transaksjonen. Kjøper vurderes som solid og det forventes at fordringen blir innfridd fullt ut. Selskapet vurderer den finansielle risikoen og eksponeringen mot markedsrisiko som akseptabel. Fortsatt drift og årsregnskapets rettvisende bilde Med bakgrunn i den negative utviklingen i underliggende investering er mesteparten av egenkapitalen i selskapet tapt, og selskapet har anstrengt likviditet. Selskapet har imidlertid en konsernintern låneavtale som skal sikre nødvendig likviditet i perioden frem mot forventet avvikling. Styret er av den oppfatning at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets utvikling og stilling samt resultatet av virksomheten. Det har ikke inntruffet øvrige forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling ved årsskiftet. Arbeidsmiljø og personale Selskapet har ingen ansatte. Ved valg til styret hensyntas ikke kjønnsfordeling. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. Miljørapport Selskapet forurenser ikke direkte det ytre miljø med sin virksomhet. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår at årets resultat på NOK 237,694 overføres til udekket tap. Oslo, 21. april 2014 or Aarnes Pedersen Styremedlem Roald Albrigtsen Styremedlem

18 Alle tall i NOK Resultatregnskap Selskap Noter DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sum driftsinntekter 0 0 Driftskostnader Annen driftskostnad I Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt Reversering - nedskrivning aksjer i datterselskap Sum finansinntekter Rentekostnad Nedskrivning aksjer i datterselskap Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad RESULTAT Realkapital Stettin Invest AS

19 Balanse Noter Selskap Alle tall i NOK EIENDELER ANLEGGSMIDLER Investeringer i aksjer og andeler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Bankinnskudd SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 21. april 2015 Tor Aarnes Pedersen Styremedlem Roald Albrigtsen Styremedlem Realkapital Stettin Invest AS

20 Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede, Andeler i KS Investeringer i KS er vurdert etter kostmetoden. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for andelene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i KS- et. Overstiger utdeling andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital. Utdelingene vil da bli fratrukket investeringens verdi i balansen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (27 %) på grunnlag av skattereduserende og skatte- økende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatte- økende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Realkapital Stettin Invest AS

21 Note 1 - Andre driftskostnader Lønnskostnader Selskapet har ingen ansatte, og det er heller ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styret. Andre opplysninger Revisjonshonorar innkl. mva Annen bistand fra revisor Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 2 - Skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller 0 0 Anvendt frennførbart underskudd fra tidligere år 0 0 Skattepliktig inntekt Betalbar skatt Skattekostnad Spesifikasjon av midlertidige forskjeller Midlertidige forskjeller 0 0 Skattemessig fremførbart underskudd Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel ikke bokført Note 3 - Investeringer i aksjer og andeler Selskapet har følgende KS-andeler: Balanseført EK - Bokført verdi pr. Selskap Stemmrett I eierand. Årsresultat (100 %) 100% Realkapital Stettin KS 10% Selskapet har en eierandel på 10% og er komplementar i kommandittselskapet Realkapital Stettin KS. Dette medfører at selskapet har et ubegrenset ansvar for alle forpliktelser i dette kommandittselskapet. Andelen i Realkapital Stettin KS er pr nedskrevet med NOK hvorav NOK er reversert i Andelen er nedskrevet Ul verdijustert egenkapital i KS'et (konsern) og bokført verdi pr er NOK Realkapital Stettin Invest AS

22 Note 4 - aksjonærforhold og bevegelser i egenkapitalen Selskapet har 521 aksjer hver pålydende NOK Samlet aksjekapital utgjør NOK , Selskapets aksjekapital er ikke inndelt i klasser. Selskapet største aksjonærer pr : Ant. Aksjer Dagheid Strømme 46 Stema Eiendom AS 28 Leif Inge Bjerknes 20 Lillestrøm Sparebank 20 Phith Invest AS 20 Strømmen Sparebank 20 TM Finans AS 20 Skjæveland Gruppen AS 15 Amland Spesialist legetjenester AS 12 Peica Holding AS 12 Øverli Holding AS 12 Andre 296 Total 521 Ingen av selskapets tillitsmenn har eierandeler eller andre rettigheter i selskapet. Årets bevegelser i egenkapitalen: EK pr Årets resultat Aksjekapital Overkurs Annen EK Total EK EK pr Note 5 - Kortsiktig lån Realkapital Stettin KS Bokført verdi pr Lån fra Realkapital Stettin KS er pålydende NOK hvorav NOK er en økning i Rentebetingelser er fast 7% p.a. - saldo pr inklusiv renter er NOK Realkapital Stettin Invest AS

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsrapport 2014 US Recovery AS

Årsrapport 2014 US Recovery AS Årsrapport 2014 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2014, US Recovery

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsrapport 2013 London Opportunities AS

Årsrapport 2013 London Opportunities AS Årsrapport 2013 London Opportunities AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...13 Årsrapport 2013,

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Selskapets virksomhet Næringsbygg Holding Ill AS (NBH) ble stiftet i 2003, men selskapets operative virksomhet startet først i 2006.

Detaljer

Realkapital Stettin Invest AS

Realkapital Stettin Invest AS Realkapital Stettin Invest AS Under avvikling Avviklingsregnskap Realkapital Stettin Invest AS Under avvikling Avviklingsstyrets beretning 4. Juli 2016 Virksomhetens art Selskapet er Komplementar i Realkapital

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering 2016 Årsberetning Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet har bestått i å investere

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer