Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan"

Transkript

1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - Dato: 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan Arbeids- og velferdsdirektoratet viser til tidligere dialog vedrørende overgangsregler i prosessen for å slå sammen tiltakene avklaring i skjermet virksomhet og avklaring til ett avklaringstiltak og arbeid med bistand og oppfølging til et oppfølgingstiltak. Endringene i forskriften ble vedtatt av Arbeids- og sosialdepartementet den 17. oktober 2014 med virkning fra 1. januar Sammenslåingen skal være gjennomført innen utgangen av 2016, men for å sikre en god overgang til de nye reglene, er det utarbeidet sentrale føringer for hvordan prosessen skal gjennomføres i fylkene. Arbeids- og velferdsdirektoratet ønsker å takke for gode innspill i arbeidet med å utarbeide føringer for hvordan prosessen skal gjennomføres i praksis. Vedlagt følger et notat som beskriver de endelige føringene som nå vil bli gitt til NAV fylke. Føringene er et resultat av at mange hensyn skal ivaretas i gjennomføringen. Vedlagt følger også en gjennomføringsplan for de ulike puljene som illustrerer gjennomføring i de enkelte fylkene. NAV fylke vil fortløpende oversende disse dokumentene til alle leverandører de har avtaler med i dag på de berørte tiltakene for å legge til rette for mest mulig forutsigbarhet i prosessen. Arbeids- og velferdsdirektoratet gjør også oppmerksom på at det er lagt ut en veiledende kunngjøring på DOFFIN med oversikt over når konkurranser på nye avklarings- og oppfølgingstiltak kan forventes kunngjort i de ulike fylkene. Med hilsen Bjørn Gudbjørgsrud tjenestedirektør Jan Erik Grundtjernlien seksjonssjef

2 Vedlegg; - «Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsordninger og overordnet gjennomføringsplan» - «Vedlegg Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak Puljeinndeling og tidsplan

3 Overgangsregler Sammenslåing avklarings- og oppfølgingstiltak Dok. ref: Versjon: Dato: Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak - overgangsregler og overordnet gjennomføringsplan

4 Overgangsregler Sammenslåing av avklaringsog oppfølgingstiltak Dok. ref: Versjon: Dato: Side: av 6 1 Bakgrunn De arbeidsrettede tiltakene avklaring og avklaring i skjermet virksomhet, og tiltakene arbeid med bistand og oppfølging, slås sammen til ett avklaringstiltak og ett oppfølgingstiltak med virkning fra 1. januar De nye avklarings- og oppfølgingstiltakene skal anskaffes etter regelverket for offentlige anskaffelser. Dette dokumentet beskriver overgangsordninger for sammenslåingen av tiltakene. Det er ikke bevilget egne omstillingsmidler i forbindelse med sammenslåingen. 2 Overgangsordninger føringer i forskrift Føringer for overgangsordninger for implementering av sammenslåingen av avklaringstiltak og oppfølgingstiltak er gitt i endringsforskrift av 17. oktober 2014: Forskriften trer i kraft 1. januar Avtaler med forhåndsgodkjente tiltaksarrangører om tiltakene arbeid med bistand og/eller avklaring i skjermet virksomhet, kan dersom Arbeids- og velferdsetaten finner det hensiktsmessig forlenges inntil 31. desember 2016 etter de avtalevilkår som gjaldt før 1. januar Tiltaksarrangører som har inngått kontrakt med Arbeids- og velferdsetaten om levering av tiltakene avklaring og/eller oppfølging før 31. desember 2014, kan innenfor rammene av kontrakten gjennomføre tiltakene ut kontraktsperioden, dersom Arbeids- og velferdsetaten finner det hensiktsmessig. Personer som deltar i avklaring, avklaring i skjermet virksomhet, oppfølging eller arbeid med bistand når denne forskriften trer i kraft, skal sikres et hensiktsmessig tilbud i tråd med utarbeidet plan for tiltaksdeltakeren. 3 Operasjonalisering av overgangsordningene - premisser Følgende premisser ligger til grunn for gjennomføring av sammenslåingen av avklarings- og oppfølgingstiltakene: Brukerne skal sikres et hensiktsmessig tilbud om avklaring eller oppfølging i overgangsperioden Tiltaksarrangører som har løpende avtaler på de aktuelle tiltakene som må sies opp skal gis tid til omstilling. Dette vil hovedsakelig gjelde tiltaksarrangører for tiltakene avklaring i skjermet virksomhet og arbeid med bistand, men også tiltaksarrangører som har avtaler på avklaring og oppfølging som må sies opp i løpet av overgangsperioden Det gis sentrale føringer for hvordan deltakere skal fases ut/overflyttes fra eksisterende til nye tiltak for å sikre likebehandling i alle fylker 4 Gjennomføring av sammenslåingen 4.1 Avtaler som er inngått før 1. januar 2015 Det er viktig at gjennomføringen av sammenslåingen gjøres på en måte som i størst mulig grad gir tiltaksarrangører med løpende avtaler på de aktuelle tiltakene forutsigbare vilkår og tilstrekkelig rom til omstilling. Anskaffelsesformen for de ulike tiltakene er i dag forskjellig, og anskaffelse av disse tiltakene reguleres av ulike regelverk. Kjøp av avklaring i skjermet virksomhet og arbeid med bistand reguleres av forskrift for arbeidsrettede tiltak, og tiltakene avklaring og oppfølging kjøpes i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. Produsent: Nina Strømmen Skrevet ut:

5 Overgangsregler Sammenslåing av avklaringsog oppfølgingstiltak Dok. ref: Versjon: Dato: Side: av Avtaler avklaring i skjermet virksomhet og arbeid med bistand Tiltakene avklaring i skjermet virksomhet og arbeid med bistand anskaffes direkte fra forhåndsgodkjente tiltaksarrangører i skjermet virksomhet. Det er i dag seks måneders oppsigelse på avtaler om tiltaksplasser i skjermet virksomhet. Overgangsforskriften gir rom for at avtaler med forhåndsgodkjente tiltaksarrangører om tiltakene arbeid med bistand og/eller avklaring i skjermet virksomhet, kan forlenges inntil 31. desember 2016 etter de avtalevilkår som gjaldt før 1. januar 2015, dersom NAV finner det hensiktsmessig Avtaler avklaring og oppfølging Avtaler om avklarings- og oppfølgingstiltak anskaffes etter regelverket for offentlige anskaffelser. Ettersom det er NAV fylke som anskaffer disse tiltakene, vil det være ulik varighet på avtalene, ulikt når de går ut i de ulike fylkene, i hvilken grad det er opsjoner og om disse er benyttet. Sammenslåing av tiltakene vil føre til et økt behov for avklarings- og oppfølgingstiltak som skal anskaffes etter regelverket for offentlige anskaffelser sammenlignet med hva som var situasjonen når dagens avtaler ble inngått. Dagens avtaler er anskaffet og inngått utfra den behovsvurderingen som forelå på anskaffelsestidspunktet. I utgangspunktet binder rammeavtaler NAV ved behov til å kjøpe (avrope) fra den leverandøren det er inngått avtale med, slik at man ikke kan kjøpe de tjenestene rammeavtalen gjelder for hos andre leverandører. Det er en målsetting at nye avtaler om avklarings- og oppfølgingstiltak trer i kraft når dagens løpende avtaler på avklaring og oppfølging går ut, evt ved at opsjon ikke løses ut. Samtidig skal sammenslåingen av tiltakene gjennomføres innen utgangen av En del av dagens løpende avtaler har en lenger varighet enn aktuelt iverksettingstidspunkt for nye avtaler på avklarings- og oppfølgingstiltak. Det vil derfor også være behov for å si opp løpende avtaler på avklarings- og oppfølgingstiltak. Dette vil gjøres i tråd med vilkårene for den inngåtte avtale. Som hovedregel må disse avtalene sies opp med tre måneders varsel. 4.2 Dagens leverandører skal gis tid til omstilling De nye avklarings- og oppfølgingstiltakene skal anskaffes i de enkelte fylkene. Nye avtaler på avklarings- og oppfølgingstiltak skal iverksettes når dagens løpende avtaler på avklarings- og oppfølgingstiltak går ut. Dette er viktig for å opprettholde et tilbud om avklarings- og oppfølgingstiltak til NAVs brukere i overgangsperioden. Det er en målsetting at eksisterende leverandører med avtaler som må sies opp skal gis tid til omstilling ved sammenslåingen av avklarings- og oppfølgingstiltakene. Det skal derfor avklares hvem som får de nye kontraktene på avklarings- og oppfølgingstiltak i forkant av at disse avtalene sies opp. Dette vil i hovedsak dreie seg om avtaler på tiltakene avklaring i skjermet virksomhet og arbeid med bistand, men også løpende avtaler på avklaring og oppfølging som har en varighet lenger enn 30. juni Når anskaffelsen av de nye avtalene er gjennomført, og det er avklart hvem det vil inngås nye avtaler med, sies de løpende avtalene på avklaring i skjermet virksomhet og arbeid med bistand opp med seks måneders varsel, og aktuelle avtaler på avklaring og oppfølging med henholdsvis fire og en halv måneds og fire måneders varsel. Produsent: Nina Strømmen Skrevet ut:

6 Overgangsregler Sammenslåing av avklaringsog oppfølgingstiltak Dok. ref: Versjon: Dato: Side: av Utfasing/flytting av deltakere i avklaring i skjermet virksomhet, avklaring, arbeid med bistand og oppfølging Avklaring i skjermet virksomhet Avtaler om tiltaksplasser på avklaring i skjermet virksomhet skal sies opp med 6 måneders varsel. Tiltaket har relativt kort varighet; inntil 12 uker. NAV betaler for faktisk benyttede tiltaksplasser på tiltaket. Det settes inntaksstopp på tiltaket seks uker før avtalen opphører og alle deltakere avsluttes på sluttdato. Det innebærer at NAV må sørge for en innsøking i denne avslutningsperioden som gjør samlet avslutning mulig. NAV og den enkelte leverandør må planlegge bruken av tiltaket med utgangspunkt i dette premisset. Denne måten å avvikle på må gi tilstrekkelig økonomisk forutsigbarhet for leverandør. Tidspunkt for inntaksstopp skal som hovedregel settes samtidig som nye avtaler på avklaringstiltaket iverksettes. Nye brukere vil dermed søkes inn på den nye avtalen parallelt med at den gamle avtalen på avklaring i skjermet virksomhet utfases. Dette innebærer at alle nye avtaler på avklaringstiltaket vil ha en opptrappingsperiode på seks uker Avklaring Avtaler om tiltaksplasser på avklaring kan sies opp med 3 måneders varsel. I utgangspunktet er det lagt opp til at løpende avtaler på avklaring skal gå ut før nye avtaler iverksettes. Unntak er løpende avtaler som varer lenger enn 30. juni Disse vil bli sagt opp for å sikre at sammenslåingen gjennomføres innenfor rammene av overgangsperioden. Avtaler som må sies opp vil bli sagt opp med fire og en halv måneds varsel. Avrop skal foretas på de rammeavtalene man har inntil de går ut dersom ikke annet er lagt inn i den enkelte avtale. For avklaring, som har en varighet på maksimalt tolv uker, skal det søkes inn deltakere på avtalen inntil den utgår. Avropene skal fullføres på denne avtalen Arbeid med bistand Avtaler om tiltaksplasser på arbeid med bistand skal sies opp med 6 måneders varsel. Tiltaket har relativt lang varighet; inntil 3 år. NAV betaler for tilretteleggerstillinger i tiltaket. Det settes inntaksstopp på tiltaket to måneder før avtalen opphører og alle deltakere skal avsluttes i tiltaket på avtalens sluttdato. NAV skal som hovedregel betale for tilretteleggerstillingene frem til avtalens opphør. 1 Når avtaler sies opp, og fram mot datoer for utløp av avtaler, må NAV og tiltaksarrangør ha en felles og strukturert gjennomgang av deltakere i tiltaket for å vurdere om: o Kan deltaker avslutte tiltaket innenfor avtaleperioden? o Har deltaker behov for oppfølging/tiltak utover avtaleperioden? - Kan NAV overta oppfølgingen? - Eller må saken overføres for videre oppfølging av ny leverandør? En inntaksstopp gir rom for å skaffe oversikt over deltakernes behov. Leverandørene får tid til å avslutte deltakere på en god måte og skrive rapporter. Videre gir det en anledning til å sikre en best mulig overgang til videre oppfølging for brukere som har behov for dette. 1 Dersom det skal avvikes fra dette, skal det diskuteres med aktuelle leverandører og direktoratet. Produsent: Nina Strømmen Skrevet ut:

7 Overgangsregler Sammenslåing av avklaringsog oppfølgingstiltak Dok. ref: Versjon: Dato: Side: av Oppfølging Avtaler om tiltaksplasser på oppfølging kan sies opp med 3 måneders varsel. I utgangspunktet er det lagt opp til at løpende avtaler på oppfølging skal gå ut før nye avtaler iverksettes. Unntak er løpende avtaler som varer lenger enn 30. juni Disse vil bli sagt opp for å sikre at sammenslåingen gjennomføres innenfor rammene av overgangsperioden. Avtaler som må sies opp vil bli sagt opp med 4 måneders varsel. I utgangspunktet skal avrop foretas på de rammeavtalene man har så lenge de gjelder dersom ikke annet er lagt inn i den enkelte avtale. Oppfølging har i dag en maksimal varighet på inntil tre år. Det vurderes ikke som god forretningsskikk å søke inn deltakere på et så langvarig tiltak helt på slutten av avtaleperioden. For oppfølging skal det derfor ikke tas inn deltakere på avtalen de siste 2 månedene før den utgår. Det er i dag definert en varighet på 6 måneder før det skal vurderes om en eventuell forlengelse er hensiktsmessig. Avropene skal fullføres på denne avtalen, men varigheten på avrop defineres som 6 måneder. Dersom varigheten skal forlenges utover dette skal deltaker overføres til ny avtale. Dette innebærer at det maksimalt vil være deltakere på den gamle avtalen i inntil 4 måneder etter at avtalen er gått ut. Å innføre inntaksstopp 2 måneder før avtalen går ut vurderes å kreve et endringsbilag i samråd med leverandør. Denne inntaksstoppen medfører at NAV ikke vil ha tilbud om oppfølgingstiltak i denne perioden til personer med behov for situasjonsbestemt innsats. Personer med nedsatt arbeidsevne vil eventuelt kunne søkes inn på arbeid med bistand i denne perioden. 4.4 Lokalt handlingsrom De sentrale føringene for hvordan sammenslåingen skal gjennomføres skal sikre likebehandling av og forutsigbarhet for leverandører NAV har avtaler med uavhengig av hvilket fylke man leverer de berørte tiltakene i. Føringene gjelder derfor for alle fylker. På nåværende tidspunkt er det imidlertid krevende å forutse og ta høyde for alle scenarier og situasjoner som kan oppstå i den praktiske gjennomføringen av sammenslåingen. Det vil derfor kunne åpnes for lokale løsninger. Forutsetninger for dette er imidlertid at det er enighet mellom NAV og aktuell leverandør lokalt og at Arbeids- og velferdsdirektoratet godkjenner løsningen. 4.5 Gjennomføring i puljer Sammenslåingen av avklaringstiltak og oppfølgingstiltak vil bli gjennomført i fem puljer. Sammenslåingen gjennomføres på ulikt tidspunkt i de ulike fylkene, men etter samme mal: Det gjennomføres anskaffelse av sammenslåtte avklarings- og oppfølgingstiltak Når anskaffelsen er gjennomført - og det er kjent hvem som blir nye leverandører - sies tiltaksplassene på avklaring i skjermet virksomhet, arbeid med bistand, og avtaler på tiltakene avklaring og oppfølging med en varighet lenger enn 30. juni 2016, opp med henholdsvis 6 måneders, 4,5 måneders og 4 måneders varsel Nye avtaler iverksettes når dagens løpende avtaler på avklaring og oppfølging utgår Det settes inntaksstopp 2 måneder før løpende avtaler på oppfølging opphører Det settes inntaksstopp på de oppsagte avtalene på avklaring i skjermet virksomhet og arbeid med bistand henholdsvis 6 uker og 2 måneder før avtalen opphører. Dato for inntaksstopp er som hovedregel samme dato som nye avtaler på avklaring og oppfølging iverksettes Full kapasitet på nye avtaler på avklaring og oppfølging iverksettes når dagens løpende avtaler på avklaring i skjermet virksomhet og arbeid med bistand opphører Alle deltakere som er igjen i arbeid med bistand overføres til ny avtale når dagens avtaler på arbeid med bistand opphører Produsent: Nina Strømmen Skrevet ut:

8 Overgangsregler Sammenslåing av avklaringsog oppfølgingstiltak Dok. ref: Versjon: Dato: Side: av 6 Sammenslåingen vil bli gjennomført i følgende puljer basert på når dagens løpende avtaler på tiltakene avklaring og oppfølging opphører: Pulje 1: Østfold, Akershus (oppfølging), Vestfold, Aust-Agder, Møre og Romsdal og Nord- Trøndelag (oppfølging) Pulje 2: Oslo, Sør-Trøndelag og Finnmark Pulje 3: Akershus (avklaring), Rogaland (oppfølging), Hordaland (avklaring) og Nord- Trøndelag (avklaring) Pulje 4: Hordaland (oppfølging), Sogn og Fjordane og Troms Pulje 5: Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Rogaland (avklaring), og Nordland 4.6 Overordnet plan for gjennomføring Det er utarbeidet en overordnet plan for gjennomføring av sammenslåingen, med tidsplan for gjennomføring i de ulike puljene. Planen følger vedlagt. Produsent: Nina Strømmen Skrevet ut:

9 Vedlegg - Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak Puljeinndeling og tidsplan Gruppe 1 Fylker: Østfold, Akershus (Oppfølging), Vestfold, Aust-Agder, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag løpende avtaler på avklaring og oppfølging går ut i perioden 30. juni 5. september 2015 Østfold, Aust-Agder og Møre og Romsdal 1.halvår 2015 Anskaffelse av nye avklarings- og oppfølgingstiltak gjennomføres 30. april - det innføres inntaksstopp på løpende avtaler på oppfølging 30. juni - løpende avtaler på tiltakene avklaring og oppfølging utløper 30. juni - nye leverandører er kjent og løpende avtaler på avklaring i skjermet virksomhet og arbeid med bistand sies opp 1. juli 2015 Nye avtaler på avklarings- og oppfølgingstiltak iverksettes - dekker foreløpig behovet på de gamle avtalene på avklaring og oppfølging 1. november november 2015 Det innføres inntaksstopp på arbeid med bistand - nye deltakere søkes inn på den nye avtalen på tiltaket oppfølging deltakere søkes inn på den nye avtalen på avklaring 1. januar 2016 Alle deltakere som er igjen på arbeid med bistand skal være overført til den nye avtalen om oppfølging Nye avtaler på avklaring og oppfølging skal kunne ivareta full kapasitet Vestfold 1.halvår 2015 Anskaffelse av nye oppfølgingstiltak gjennomføres 30. juni - nye leverandører er kjent og løpende avtaler på avklaring i skjermet virksomhet og arbeid med bistand sies opp 4. juli september juli - det innføres inntaksstopp på løpende avtaler om oppfølging 4. september - løpende avtaler på avklaring og oppfølging utløper 5. september - nye avtaler på avklarings- og oppfølgingstiltak iverksettes - dekker foreløpig behovet på de gamle avtalene på avklaring og oppfølging 1. november november 2015 Det innføres inntaksstopp på arbeid med bistand - nye deltakere søkes inn på den nye avtalen på tiltaket oppfølging deltakere søkes inn på den nye avtalen om avklaring 1. januar 2016 Alle deltakere som er igjen på arbeid med bistand skal være overført til nye avtaler på oppfølging Nye avtaler på avklaring og oppfølging skal kunne ivareta full kapasitet

10 Nord-Trøndelag (oppfølging) 1. halvår 2015 Anskaffelse av nytt oppfølgingstiltak gjennomføres 30. juni - nye leverandører er kjent og løpende avtaler på arbeid med bistand sies opp 1. juli 2015 Nye avtaler på oppfølgingstiltaket iverksettes - ivaretar foreløpig behovet for oppfølging 1. november 2015 Det innføres inntaksstopp på arbeid med bistand - nye deltakere søkes inn på den nye avtalen på oppfølging 1. januar 2016 Alle deltakere som er igjen på arbeid med bistand skal være overført til den nye avtalen på oppfølging Nye avtaler på oppfølging skal kunne ivareta full kapasitet Akershus (oppfølging) 1.halvår-8. august 2015 Anskaffelse av nye oppfølgingstiltak gjennomføres 8. juni - det innføres inntaksstopp på løpende avtaler på oppfølging 8. august - løpende avtaler på oppfølging utløper 8. august - nye leverandører er kjent og løpende avtaler på arbeid med bistand sies opp 9. august 2015 Nye avtaler på oppfølgingstiltak iverksettes - dekker foreløpig behovet på de gamle avtalene på oppfølging 9. desember 2015 Det innføres inntaksstopp på arbeid med bistand - nye deltakere søkes inn på den nye avtalen på tiltaket oppfølging 9. februar 2016 Alle deltakere som er igjen på arbeid med bistand skal være overført til nye avtaler på oppfølging Nye avtaler på oppfølging skal kunne ivareta full kapasitet

11 Gruppe 2 Fylker: Oslo, Sør-Trøndelag og Finnmark løpende avtaler på avklaring og oppfølging går ut 1. januar 2016 Sør-Trøndelag og Finnmark februar-august 2015 Anskaffelse av nye avklarings- og oppfølgingstiltak gjennomføres 31. august - nye leverandører er kjent og løpende avtaler på avklaring i skjermet virksomhet og arbeid med bistand sies opp 31. oktober januar oktober - det innføres inntaksstopp på løpende avtaler på oppfølging 1. januar - løpende avtaler på avklarings- og oppfølgingstiltak utløper og nye iverksettes 1. januar januar 2016 Det innføres inntaksstopp på arbeid med bistand - nye deltakere søkes inn på den nye avtalen på tiltaket oppfølging deltakere søkes inn på den nye avtalen om avklaring 1. mars 2016 Alle deltakere som er igjen på arbeid med bistand skal være overført til den nye avtalen om oppfølging Nye avtaler på avklaring og oppfølging skal kunne ivareta full kapasitet Oslo 2. halvår 2015 Anskaffelse av nye avklarings- og oppfølgingstiltak gjennomføres 31. oktober - det innføres inntaksstopp på løpende avtaler på oppfølging 31. desember - nye leverandører er kjent og løpende avtaler på avklaring i skjermet virksomhet og arbeid med bistand sies opp 1. januar 2016 Nye avtaler på avklarings- og oppfølgingstiltak iverksettes - dekker foreløpig behovet på de gamle avtalene på avklaring og oppfølging 1. mai mai 2016 Det innføres inntaksstopp på arbeid med bistand - nye deltakere søkes inn på den nye avtalen på tiltaket oppfølging deltakere søkes inn på den nye avtalen om avklaring 1. juli 2016 Alle deltakere som er igjen på arbeid med bistand skal være overført til den nye avtalen om oppfølging Nye avtaler på avklaring og oppfølging skal kunne ivareta full kapasitet

12 Gruppe 3: Fylker: Akershus (avklaring), Rogaland (oppfølging), Hordaland (avklaring) og Nord-Trøndelag (avklaring) løpende avtaler på avklaring og oppfølging går ut i løpet av første halvår 2016 Akershus (avklaring) april - september 2015 Anskaffelse av nytt avklaringstiltak gjennomføres 30. september - nye leverandører er kjent og løpende avtaler på avklaring i skjermet virksomhet sies opp februar februar: løpende avtale på avklaring utløper Ny avtale på avklaringstiltaket iverksettes 15. februar 2016 deltakere søkes inn på den nye avtalen om avklaring 1. april 2016 Det skal ikke være noen deltakere igjen på avklaring i skjermet virksomhet Nye avtaler på avklaring skal kunne ivareta full kapasitet Rogaland (oppfølging) april-desember 2015 Anskaffelse av nytt oppfølgingstiltak gjennomføres 31. desember: nye leverandører er kjent og løpende avtaler på arbeid med bistand sies opp 28. februar-1. mai februar: det innføres inntaksstopp på løpende avtaler på oppfølging 30. april: løpende avtaler på oppfølging utløper 1. mai: nye avtaler på oppfølgingstiltaket iverksettes 1. mai 2016 Det innføres inntaksstopp på arbeid med bistand - nye deltakere søkes inn på den nye avtalen på oppfølging 1. juli 2016 Det skal ikke være noen deltakere igjen på arbeid med bistand Nye avtaler på oppfølging skal kunne ivareta full kapasitet

13 Hordaland (avklaring) 2. halvår 2015 Anskaffelse av nytt avklaringstiltak gjennomføres 31. desember: nye leverandører er kjent og løpende avtaler på avklaring i skjermet virksomhet sies opp mai mai: løpende avtale på avklaring utløper 15. mai: nye avtaler på avklaring iverksettes 15. mai 2016 deltakere søkes inn på den nye avtalen på avklaring 1. juli 2016 Det skal ikke være noen deltakere igjen på avklaring i skjermet virksomhet Nye avtaler på avklaring skal kunne ivareta full kapasitet Nord-Trøndelag (avklaring) 2. halvår 2015 Anskaffelse av nytt avklaringstiltak gjennomføres 31. desember: nye leverandører er kjent og løpende avtaler på avklaring i skjermet virksomhet sies opp mai mai: løpende avtale på avklaringstiltaket utløper 16. mai: nye avtaler på avklaringstiltaket iverksettes 16. mai 2016 deltakere søkes inn på den nye avtalen på avklaring 1. juli 2016 Det skal ikke være noen deltakere igjen på avklaring i skjermet virksomhet Nye avtaler på avklaring skal kunne ivareta full kapasitet

14 Gruppe 4 Fylker: Hordaland (oppfølging), Sogn og Fjordane og Troms løpende avtaler på avklaring og oppfølging går ut 30. juni 2016 Hordaland (oppfølging) sept februar 2016 Anskaffelse av nye oppfølgingstiltak gjennomføres 28. februar: nye leverandører er kjent og løpende avtaler på arbeid med bistand sies opp 30. april april : det innføres inntaksstopp på løpende avtaler på oppfølging 1. juli 2016 Dagens avtaler på oppfølgingstiltak går ut - nye avtaler iverksettes Det innføres inntaksstopp på arbeid med bistand - nye deltakere søkes inn på den nye avtalen på tiltaket oppfølging 1. september 2016 Alle deltakere som er igjen på arbeid med bistand skal være overført til den nye avtalen om oppfølging Nye avtaler på oppfølging skal kunne ivareta full kapasitet

15 Sogn og Fjordane og Troms sept februar 2016 Anskaffelse av nye avklarings- og oppfølgingstiltak gjennomføres 28. februar: nye leverandører er kjent og løpende avtaler på avklaring i skjermet virksomhet og arbeid med bistand sies opp 30. april juli april - det innføres inntaksstopp på løpende avtaler om oppfølging 1. juli - dagens avtaler på avklarings- og oppfølgingstiltak går ut - nye avtaler iverksettes 1. juli juli 2016 Det innføres inntaksstopp på arbeid med bistand - nye deltakere søkes inn på den nye avtalen på tiltaket oppfølging deltakere søkes inn på den nye avtalen på avklaring 1. september 2016 Alle deltakere som er igjen på arbeid med bistand skal være overført til den nye avtalen om oppfølging Nye avtaler på avklaring og oppfølging skal kunne ivareta full kapasitet

16 Gruppe 5 Fylker: Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Rogaland (avklaring) 1 og Nordland løpende avtaler på avklaring og oppfølging går ut senere enn 30. juni 2016 og må sies opp august februar 2016 Anskaffelse av nye avklarings- og oppfølgingstiltak gjennomføres 28. februar: løpende avtaler på avklaring i skjermet virksomhet og arbeid med bistand sies opp 28. februar: løpende avtaler på avklarings- og oppfølgingstiltak sies opp 30. april juli 2016 Det innføres inntaksstopp på løpende avtaler om oppfølging Nye avtaler på avklarings- og oppfølgingstiltak iverksettes 1. juli juli 2016 Det innføres inntaksstopp på arbeid med bistand - nye deltakere søkes inn på den nye avtalen på tiltaket oppfølging deltakere søkes inn på den nye avtalen om avklaring 1. september 2016 Alle deltakere som er igjen på arbeid med bistand skal være overført til den nye avtalen på oppfølging Nye avtaler på avklaring og oppfølging skal kunne ivareta full kapasitet 1 Rogaland har planlagt utlysning av konkurransen på DOFFIN i mai 2015.

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Mars 21 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: X63 &13 Arkivsaksnr.: 14/5558-3 Dato: 26.08.14

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: X63 &13 Arkivsaksnr.: 14/5558-3 Dato: 26.08.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: X63 &13 Arkivsaksnr.: 14/5558-3 Dato: 26.08.14 ALLMINNELIG HØRING - ET ENKLERE TILTAKSSYSTEM TILPASSET BRUKERNES BEHOV â INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2012 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2012 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2012 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Minoritetsrådgivere ved utvalgte ungdomsskoler og videregående skoler (MR)

Minoritetsrådgivere ved utvalgte ungdomsskoler og videregående skoler (MR) 2014 Forebyggingsseksjonens oversikt over henvendelser til minoritetsrådgivere, integreringsrådgivere, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og regionale koordinatorer. NB: Når du leser tallene, vær oppmerksom

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Høringsbrev - unntak fra fylkesbinding ved generasjonsskifte

Høringsbrev - unntak fra fylkesbinding ved generasjonsskifte Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/840-13. november 2013 Høringsbrev - unntak fra fylkesbinding ved generasjonsskifte 1. Innledning Departementet foreslår i dette høringsbrevet å åpne for unntak fra

Detaljer

Forsøk med redusert arbeidstid for seniorer i fylkesmannsembetene

Forsøk med redusert arbeidstid for seniorer i fylkesmannsembetene Alle fylkesmannsembetene, se adresseliste Deres referanse Vår referanse Dato 200503440-/JEB 26.04.2007 Forsøk med redusert arbeidstid for seniorer i fylkesmannsembetene Vi viser til kontakt med Fylkesmennenes

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Fagkomite 4: Omsorg Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 15:00 Ulricehamn, Rådhuset, Hokksund Program: Kl 08:30 12:00 Fellessamling i kommunestyresalen med følgende

Detaljer

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak og fylke. En måned

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak og fylke. En måned Om tabellene "Om statistikken - " finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Tiltaksdeltakere". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier i celler

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

INFORMASJON OM TILDELING AV MIDLER TIL VIDEREUTDANNING I 2010 KAP 226 POST 21

INFORMASJON OM TILDELING AV MIDLER TIL VIDEREUTDANNING I 2010 KAP 226 POST 21 Vår saksbehandler: Anne Turid Veigaard Direkte tlf: 23302791 atv@udir.no Vår dato: 28.01.2010 Deres dato: Vår referanse: 2008/3645 Deres referanse: Fylkesmannsembetet v/utdanningsdirektøren INFORMASJON

Detaljer

Avklaringstiltaket kan inngå som en del av en arbeidsevnevurdering.

Avklaringstiltaket kan inngå som en del av en arbeidsevnevurdering. Vedlegg til brev til fylkene, datert 220512 Utfyllende regler til forskrift om arbeidsrettede tiltak. Endret betalingspraksis med ikrafttredelse pr 1.7.2012. Utfyllende regler kap 2, kap 4 og kap 11 Ny

Detaljer

i grunnskoleopplæring

i grunnskoleopplæring 1Voksne i grunnskoleopplæring Opplæringsloven fastslår at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, har rett til dette så lenge de ikke har rett til videregående opplæring. Retten

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II)

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) NAV Tiltak Akershus Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) Konkurransegrunnlag del III Avtalevilkår (Bilag 1-8 til Rammeavtale) Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak Avklaring Kunngjort i DOFFIN-basen

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Byrådssak 1165 /16. Brukervalgordninger innen hjemmebaserte tjenester ESARK-43-201613214-3. Hva saken gjelder: 1. Bakgrunn, hva innebærer brukervalg

Byrådssak 1165 /16. Brukervalgordninger innen hjemmebaserte tjenester ESARK-43-201613214-3. Hva saken gjelder: 1. Bakgrunn, hva innebærer brukervalg Byrådssak 1165 /16 Brukervalgordninger innen hjemmebaserte tjenester ROBR ESARK-43-201613214-3 Hva saken gjelder: 1. Bakgrunn, hva innebærer brukervalg Brukervalg innen hjemmebaserte tjenester innebærer

Detaljer

Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2015

Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2015 Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2015 Det var 145 helsepersonell som mistet til sammen 160 autorisasjoner i 2015, noe som er 23 flere autorisasjonstap enn året

Detaljer

Kunnskapsparken Steinkjer 12. august 2014 Vigdis Tuseth, Innovasjon Norge

Kunnskapsparken Steinkjer 12. august 2014 Vigdis Tuseth, Innovasjon Norge Kunnskapsparken Steinkjer 12. august 2014 Vigdis Tuseth, Innovasjon Norge 1 - ditt springbrett til innovasjon 2 Ta sats, søk nå og skriv selv! SkatteFUNN er et springbrett for å komme i gang med forsknings-

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006-2015. Strategiske analyser på fylkesnivå og for byområder - en oppsummering av de politiske vedtakene

Nasjonal transportplan 2006-2015. Strategiske analyser på fylkesnivå og for byområder - en oppsummering av de politiske vedtakene Nasjonal transportplan 2006-2015 Strategiske analyser på fylkesnivå og for byområder - en oppsummering av de politiske vedtakene Jernbaneverket Kystverket Luftfartsverket Statens vegvesen Arbeidsdokument

Detaljer

Kunnskap om regelverket en forutsetning for gode innkjøp. 02.05.13 Espen I. Bakken/Ronny Rosenvold

Kunnskap om regelverket en forutsetning for gode innkjøp. 02.05.13 Espen I. Bakken/Ronny Rosenvold Kunnskap om regelverket en forutsetning for gode innkjøp 02.05.13 Espen I. Bakken/Ronny Rosenvold Tema Avrop under en rammeavtale Hvilke rettigheter forbigåtte leverandører har etter tildeling er gjort

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet

www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Adferd og omdømme. Kurt Orre

KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Adferd og omdømme. Kurt Orre KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Adferd og omdømme Kurt Orre Folkeskikk for folkevalgte Klima og oppførsel - noen tema Hersketeknikker fritt etter Berit Ås Usynliggjøring ( Jeg har vært med lenge, så dette

Detaljer

EIERAVTALE. mellom. for. Innovasjon Norge

EIERAVTALE. mellom. for. Innovasjon Norge EIERAVTALE mellom Staten ved Nærings- og handelsdepartementet, Akershus fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Innkjøp av smartboard-tavler til Vågsøy kommune. Prosedyre: Åpen anbudskonkurranse

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Innkjøp av smartboard-tavler til Vågsøy kommune. Prosedyre: Åpen anbudskonkurranse Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Innkjøp av smartboard-tavler til Vågsøy kommune Prosedyre: Åpen anbudskonkurranse Tilbudsfrist: 5. februar 2013 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - mai 2016

Arbeidsmarkedet nå - mai 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mai 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Høring endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser

Høring endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Nærings- og fiskeridepartementet Att. Geir Fosby Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Vår dato: 17.06.2015 Vår referanse: 2012/1385-6 Vår saksbehandler: Deres dato: 17.03.2015

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 1.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 1. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 1. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 1. kvartal 213 Statens vegvesen hadde

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten «Raskere Tilbake» NAV har en rekke tiltak og virkemidler som kan forebygge at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet, og som kan gi personer som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet, muligheten til det.

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Uførereformprosjektet

Uførereformprosjektet Brukerutvalg Østfold Uførereformprosjektet Innføringen av ny uføretrygd. Hvordan påvirker det brukere og nye søkere? Cathrine Vintervoll Ina Rudaa Innhold Kort om innføring av uførereformen Hovedtrekk

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Informasjonsskriv fra Sosial- og familieavdelingen

Informasjonsskriv fra Sosial- og familieavdelingen Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 35 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer: NO 974 761 319 Informasjonsskriv fra Sosial- og familieavdelingen Samarbeid mellom barneverntjenesten

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av februar

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Bilag 8 til Avtale om «Jobb og muligheter» med leveringssted i Sandvika. Databehandleravtale

Bilag 8 til Avtale om «Jobb og muligheter» med leveringssted i Sandvika. Databehandleravtale «Jobb og muligheter» For Akershus vest med leveringssted i Sandvika Side 1 av 5 Bilag 8 til Avtale om «Jobb og muligheter» med leveringssted i Sandvika Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens

Detaljer

Nordea Pairs 2014. Nå er det igjen på tide å planlegge Norges største golfturnering!

Nordea Pairs 2014. Nå er det igjen på tide å planlegge Norges største golfturnering! Nordea Pairs 2014 Nå er det igjen på tide å planlegge Norges største golfturnering! Det er flere spennende nyheter i Nordea Pairs 2014. Med dette ønsker Nordea og NGF at enda flere deltar i klubbenes kvalifiseringer

Detaljer

Barneforsikring veiledende bransjenorm ved flytting av avtale til nytt forsikringsselskap

Barneforsikring veiledende bransjenorm ved flytting av avtale til nytt forsikringsselskap NR 20/2015 Dato:16.11.2015 Til: Skade- og livselskapene Att: Ansvarlig for barneforsikring Kontaktperson i Finans Norge: Ove Røinesdal Arkivref: Rundskriv fra Finans Norge til medlemsbedriftene omfatter

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009

TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009 TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009 Hvorfor gi tilretteleggingsgarantien? Tilretteleggingsgaranti: service-erklæring som gir økt tilgang til jobber og tiltak springer ut av IA-arbeidet TG skal styrke samarbeidet

Detaljer

Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service

Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service Avtalen er basert på Statens standardavtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare Vedlikeholdsavtalen Direktoratet for forvaltning og IKT

Detaljer

Retningslinjer for vedtak og saksbehandling omkring skoleplass og bytte av skole i Oppdal kommune

Retningslinjer for vedtak og saksbehandling omkring skoleplass og bytte av skole i Oppdal kommune Retningslinjer for vedtak og saksbehandling omkring skoleplass og bytte av skole i Oppdal kommune Vedtatt av kommunestyret... dato.. Innhold Rutiner for vedtak og saksbehandling omkring skoleplass og bytte

Detaljer

Fremtidsbilder for barnehagen - Demografiske utviklingstrekk

Fremtidsbilder for barnehagen - Demografiske utviklingstrekk 1 Endelig stor Fremtidsbilder for barnehagen - Demografiske utviklingstrekk Trude Lappegård, seniorforsker Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå KS Barnehagekonferansen 01.02.2011, Oslo 1 Gratulerer!

Detaljer

INVITASJON TIL NYETABLERING AV TAFU

INVITASJON TIL NYETABLERING AV TAFU Oslo Kommune Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester Rådhuset 0037 Oslo Deres ref: Vår ref: 15/6137 Vår dato: 10.11.2015 INVITASJON TIL NYETABLERING AV TAFU Hvorfor dere er mottakere av dette brevet

Detaljer

IV.3.3) Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

IV.3.3) Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse Klager henvendte seg til innklagede innen fristen for å fremme forespørsel om deltakelse i en konkurranse med forhandling uten prekvalifisering. Innklagede misforstod klagers henvendelse, og tolket det

Detaljer

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II)

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) NAV Akershus Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) Konkurransegrunnlag del III Avtalevilkår (Bilag til Rammeavtale) Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak Oppfølging - Akershus Kunngjort i DOFFIN-basen

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 201 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 23 000 voksne deltok i videregående opplæring i 2014. 14 800 var registrert som nye deltakere, og 11 300

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av januar

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I GILDESKÅL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I GILDESKÅL KOMMUNE Juni 2007 FORORD Kontrollutvalget i Gildeskål kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere hvorvidt kommunens rutiner for

Detaljer

Fremmedspråk i videregående opplæring 2009-2010

Fremmedspråk i videregående opplæring 2009-2010 Fremmedspråk i videregående opplæring 2009-2010 Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2010 (31.05.2010) 1 v/ Gerard Doetjes og Eva Thue Vold Innledning I dette notatet ser vi på elevenes

Detaljer

Yrkesfag lengre vei til målet

Yrkesfag lengre vei til målet Yrkesfag lengre vei til målet Det er mindre sannsynlig at elever som velger yrkesfag, fullfører videregående opplæring enn dem som tar studieforberedende. Mens 83 prosent av elevene på studieforberedende

Detaljer

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 9/ 215 2. oktober 215 Mindre auke i arbeidsløysa enn frykta Med tanke på utviklinga i arbeidsmarknaden hadde vi frykta ei større auke i arbeidsløysa enn det vi nå ser ved utgangen av september. Når

Detaljer

Vi mistet skolen vår: Gjemnes-skolen.

Vi mistet skolen vår: Gjemnes-skolen. Gjemnes og nynorsk Vi mistet skolen vår: Gjemnes-skolen. skolen. Samtidig mistet vi også bokmålsskolen vår. Vi hører nå under den nye kretsen, Batnfjord Skule som er en Nynorsk-skole skole. Hjemlet i Opplæringslovens

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

VEIEN VIDERE. Prosjektveileder Christine Næss Evensen. Prosjektveileder Pernille Næss

VEIEN VIDERE. Prosjektveileder Christine Næss Evensen. Prosjektveileder Pernille Næss VEIEN VIDERE Prosjektveileder Christine Næss Evensen Prosjektveileder Pernille Næss Prosjektveilederne har følgende fordeling av fylker: Christine Næss Evensen: Oslo, Akershus, Østfold, Rogaland, Hordaland,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Forlengelse av styreperioden

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Forlengelse av styreperioden Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 13.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Forlengelse av styreperioden HS-V-35/14 Saksbehandler/-sted: SPO / LED Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

Anleggskonsesjon. SFE Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 984 882 114. Dato: 08.10.2014. Varighet: 31.12.2045. Ref: 200904688-64.

Anleggskonsesjon. SFE Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 984 882 114. Dato: 08.10.2014. Varighet: 31.12.2045. Ref: 200904688-64. Anleggskonsesjon Meddelt: SFE Nett AS Organisasjonsnummer: 984 882 114 Dato: 08.10.2014 Varighet: 31.12.2045 Ref: 200904688-64 Kommune: Vågsøy Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på innleie av psykolog til DPS Gjøvik poliklinikk Hadeland

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på innleie av psykolog til DPS Gjøvik poliklinikk Hadeland KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 200902893 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på innleie av psykolog til DPS Gjøvik poliklinikk Hadeland INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Modellen er styrt etter en samlet befolkningsutviklingen for fylket lik den absolutte

Modellen er styrt etter en samlet befolkningsutviklingen for fylket lik den absolutte Om publikasjonen Denne publikasjonen er en samlet fremstilling av resultatene i de fylkesvise prognosene som er publisert på sidene til www.fylkeprognoser.no. For mer informasjon om Fylkepsrognoser.no

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Saksframlegg. Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister Saksframlegg Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister Arkivsak.: 15/46843 Forslag til vedtak: Formannskapet avgir

Detaljer

Byggteknisk konsulent

Byggteknisk konsulent KONKURRANSEGRUNNLAG Byggteknisk konsulent Tilbudsfrist 13. august 2010, kl 12.00 Side 1 av 8 1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING... 3 2.1 ANBUDSDOKUMENTER... 3 2.2 KUNNGJØRING...

Detaljer

Før du søker og finansiering. Ofte stilte spørsmål. Hvem kan delta på videreutdanning? Last ned som PDF. Skriv ut. Sist endret: 08.06.

Før du søker og finansiering. Ofte stilte spørsmål. Hvem kan delta på videreutdanning? Last ned som PDF. Skriv ut. Sist endret: 08.06. Ofte stilte spørsmål Last ned som PDF Skriv ut Sist endret: 08.06.2016 1. Før du søker og finansiering 2. Søknadsprosess og opptak 3. Gjennomføring og eksamen Før du søker og finansiering Hvem kan delta

Detaljer

Vi viser til vårt tidligere notat av 07.03.03 (fra Simonsen Føyen v/herman Valen og Anders Thue til Helse Nord RHF).

Vi viser til vårt tidligere notat av 07.03.03 (fra Simonsen Føyen v/herman Valen og Anders Thue til Helse Nord RHF). Notat Til Fra Helse Nord RHF/Accenture Simonsen Føyen v/birgitte Araldsen og Anders Thue Dato 26.05.03 Vedr. ANSKAFFELSE AV EPJ/PAS 1. Innledning Vi viser til vårt tidligere notat av 07.03.03 (fra Simonsen

Detaljer

Oppdal kommune IDRETTSGULV OPPDAL IDRETTSHALL 2013. Konkurransegrunnlag for anskaffelse/oppgradering av idrettsgulvet i Oppdal idrettshall

Oppdal kommune IDRETTSGULV OPPDAL IDRETTSHALL 2013. Konkurransegrunnlag for anskaffelse/oppgradering av idrettsgulvet i Oppdal idrettshall Konkurransegrunnlag for anskaffelse/oppgradering av idrettsgulvet i Oppdal idrettshall 1 Innhold 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson...

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Temark ALTERNATIVER FOR REVISJON VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Utredning av Temark for kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune April 2015

Temark ALTERNATIVER FOR REVISJON VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Utredning av Temark for kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune April 2015 ALTERNATIVER FOR REVISJON I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Utredning av Temark for kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune April 2015 Temark Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 4, 3833

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

VEDTAK NR 37/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 16. juni 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm

VEDTAK NR 37/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 16. juni 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 17.06.2010 Ref. nr.: 10/10670 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland/Cathrine Prahl Reusch VEDTAK NR 37/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Vestfold EnergiForum Til: Vestfold Energiforum - partnerskapet Dato: 18.01.2006 Status: Forslag Vedtatt av partnerskapet 18.01.

Vestfold EnergiForum Til: Vestfold Energiforum - partnerskapet Dato: 18.01.2006 Status: Forslag Vedtatt av partnerskapet 18.01. NOTAT Vestfold EnergiForum Til: Vestfold Energiforum - partnerskapet Dato: 18.01.2006 Status: Forslag Vedtatt av partnerskapet 18.01.2006 HOVEDSATSNINGSOMRÅDER OG ARBEIDSPLAN FOR PERIODEN 2006 TIL VÅREN

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner»

PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner» PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner» Smittevernkonferanse Nord-Trøndelag, desember 2015 Horst Bentele Seniorrådgiver,

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV bistand til utvikling av undervisningsopplegg knyttet til kampanjen Si ifra i Region sør mellom [Fyll inn leverandør]

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

SAK NR 023 2016 FREMDRIFTSPLAN FOR AVKLARING AV SYKEHUSSTRUKTUR OG KORTSIKTIG OMSTILLING

SAK NR 023 2016 FREMDRIFTSPLAN FOR AVKLARING AV SYKEHUSSTRUKTUR OG KORTSIKTIG OMSTILLING Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.04.16 SAK NR 023 2016 FREMDRIFTSPLAN FOR AVKLARING AV SYKEHUSSTRUKTUR OG KORTSIKTIG OMSTILLING Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner forelagt fremdriftsplan for foretakets

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer