Vinkelsliper V2 2000W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vinkelsliper V2 2000W"

Transkript

1 Bruksanvisning for Vinkelsliper V2 2000W S1M-KZ3-230 ORIGINAL INSTRUCTIONS ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES,59712 LILLE CEDEX9,FRANCE

2 Generell Sikkerhets Advarsel For Elektroverktøy N ADVARSEL! For å redusere risikoen for skade, må bruker lese brukerveiledningen nøye. Ikke arbeid med materiale som inneholder asbest. Bruk alltid hørselvern og støvmaske! Ta vare på disse instruksjonene! ADVARSEL! Les alle sikkerhets advarslene og alle instruksjonene. Unnlatelse av å følge advarslene og instruksjon kan føre til elektrisk støt, brann og / eller alvorlige skader. Lagre alle advarsler og instruksjoner for fremtidige referanser. Begrepet elektroverktøy I advarsler refererer til strømnett-opererte(med ledning) elektroverktøy eller batteri-opererte(trådløs) elektroverktøy. 1) Arbeidsområde a) Hold arbeidsområdet rent og opplyst. Rot og mørke områder innbyr til ulykker. b) Ikke arbeid med maskinen I eksplosjonsfarlige omgivelser, for eksempel i nærvær av brennbare væsker, gasser og støv. Elektroverktøy kan lage gnister som kan antenne støv. c) Hold barn og uvedkommende borte når du bruker elektroverktøy. Forstyrrelse kan føre til at du mister kontrollen over verktøyet. 2) Elektrisk Sikkerhet a) Støpselet til elektroverktøyet må passe til stikkontakten. Ikke foreta modifikasjoner av noe slag på støpselet. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordet elektroverktøy. Umodifiserte støpsler og tilsvarende stikkontakter reduserer faren for elektrisk støt. b) Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør, ovner, komfyrer og kjøleskap. Hvis kroppen er jordet, øker risikoen for elektrisk støt. c) Ikke utsett elektroverktøyet for regn eller annen fuktighet. Vann som trenger inn i elektroverktøyet, øker risikoen for elektrisk støt. d) Ikke bruk ledningen på feil måte. Bruk aldri ledningen til å bære, trekke eller koble fra elektroverktøyet. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller sammenfiltrede ledninger øker risikoen for elektrisk støt. e) Ved bruk av elektroverktøyet utendørs, må du benytte en skjøteledning egnet for utendørs bruk. Bruk av skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk støt. Bruk alltid elektroverktøyet sammen med en residual effektbryter enhet. f) Dersom arbeid med et elektroverktøy på et fuktig sted er uunngåelig, kan du bruke en jordfeilbryter(rcd) beskyttet forsyning. Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk støt. 3) Personlig Sikkerhet a) Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk sunn fornuft når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk maskinen når du er trøtt eller under påvirkning av narkotika, alkohol eller medisinering. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktøyet kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk sikkerhetsutstyr. Bruk alltid øyebeskyttelse. Sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm og hørselvern reduserer risikoen for personskade. c) Unngå å starte verktøyet utilsiktet. Sørg for at bryteren er i av posisjon før du kobler til verktøyet. Hvis du bærer et elektroverktøy med fingeren på startbryteren eller plugger i verktøyet hvor bryteren er på, kan det føre til

3 ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på elektroverktøyet. Et verktøy eller nøkkel festet til en roterende del av elektroverktøyet, kan føre til personskade. e) Hold riktig arbeidsstilling. Pass på å ha skikkelig fotfeste og balanse til enhver tid. Dette gir bedre kontroll over elektroverktøyet hvis det skulle oppstå en uventet situasjon. f) Kle deg riktig. Hold løstsittende klær og hansker unna bevegelige deler. Løse klær, smykker eller langt hår kan feste seg fast i bevegelige deler. g) Hvis det medfølger utstyr til støvavsug, må du passe på at dette er koblet til og at det brukes riktig. Bruk av slike enheter kan redusere støvrelaterte farer. 4) Bruk Og Vedlikehold Av Elektroverktøy a) Ikke overbelast maskinen. Bruk riktig elektroverktøy for ditt bruksområde. Riktig type elektroverktøy gjør at du utfører jobben bedre og sikrere. b) Ikke bruk elektroverktøyet hvis det ikke kan slås på og av med bryteren. Elektroverktøy som ikke kan styres med bryteren, er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden før du gjør noen justeringer, skifter tilbehør eller lagrer elektroverktøyet. Slike forebyggende tiltak vil redusere risikoen for at maskinen starter ved et uhell. d) Oppbevar elektroverktøyet utilgjengelig for barn, og ikke la personer som er ukjent med verktøyet eller denne bruksanvisningen, få bruke elektroverktøyet. Elektroverktøy er farlig i hendene på ukyndige brukere. e) Vedlikehold elektroverktøyet. Kontroller om bevegelige deler er feilinnstilt eller har låst seg, sjekk om noe er ødelagt, og kontroller andre forhold som kan påvirke bruken av elektroverktøyet. Hvis elektroverktøyet er skadet må det repareres før det kan brukes igjen. Mange ulykker skyldes dårlig vedlikehold av elektroverktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpt og rent. Skjæreverktøy som vedlikeholdes og har skarpe egger, har mindre sjanse for å kjøre seg fast og er enklere å håndtere. g) Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy etc., i henhold til disse anvisningene og slik det er ment for den bestemte typen elektroverktøy, tar hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy for operasjoner annet enn angitt kan føre til farlige situasjoner. h) Skadede brytere må byttes av en reparatør. Ikke bruk elektroverktøy som ikke kan slås av og på. I) Ikke la elektroverktøyet være uten tilsyn men det er slått på. Slå alltid av verktøyet og vent til det har stoppet helt før du forlater det. J) Hvis strømkabelen er ødelagt må den erstattes med en spesiell nettkabel. Dette kan fås fra produsenten eller produsentens kundeservice. Nettkabelen skal kun skiftes av produsenten, produsentens kundeservice eller like kvalifiserte personer. 5) Service a) Benytt en kvalifisert ekspert som bruker originale reservedeler for å reparere elektroverktøyet. Dette vil sikre korrekt funksjon av verktøyet. b) Forsiktig! Bruk av tilbehør eller andre verktøy enn det som anbefales i denne manualen kan føre til økt risiko for skade. Bruk kun originale reservedeler. 6) Sikkerhetsadvarsler For Slipeverktøy a) Dette elektroverktøyet er ment å fungere som et slipeverktøy. Les alle advarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet. Unnlatelse av å følge alle instruksjonene nedenfor kan medføre elektrisk støt, brann og / eller alvorlige skader. b) Operasjoner som stålbørsting, polering og avkutting er ikke anbefalt å utføre med dette elektroverktøyet. Operasjoner som elektroverktøyet ikke er designet for å klare kan skape fare og forårsake personskade. c) Ikke bruk tilbehør som ikke er spesielt utviklet og anbefalt av verktøyets produsent. Bare fordi tilbehøret kan

4 festes til elektroverktøyet, er ikke det en garanti for sikker drift. d) Turtall av tilbehøret må være minst lik den maksimale hastigheten som er merket på maskinen. Tilbehør som kjører fortere enn den nominelle hastigheten kan gå i stykker og fly fra hverandre. e) Utvendig diameter og tykkelse på tilbehøret må være innenfor den kapasiteten elektroverktøyet trenger. Feil størrelse på tilbehør kan føre til manglende kontroll. f) Størrelsen på hjul, flenser og annet tilbehør må ha riktig passform i forhold til spindelen på elektroverktøyet. Tilbehør med hull som ikke samsvarer med festeanordningene for elektroverktøyet vil gå ut av balanse, vibrere overdrevent og kan forårsake tap av kontroll. g) Ikke bruk skadet tilbehør. Før hver bruk inspiser tilbehør som slipeskiver for sprekker, slipedisken for overflødig slitasje, rifter eller sprekker, stålbørten for løse eller sprukne ledninger. Hvis elektroverktøyet eller tilbehøret blir mistet i bakken, inspiser for skade eller installer uskadet tilbehør. Etter å ha inspisert og installert ekstrautstyr, plasser deg selv og tilskuere vekk fra skiven og det roterende tilbehøret og kjør elektroverktøyet ved maksimal hastighet i ett minutt. Skadet tilbehør vil normalt gå I stykker under denne test tiden. h) Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av arbeidet, bruk visir, vernebriller og vernemaske. Når det er hensiktsmessig, bruk støvmaske, hørselvern, hansker og verkstedforkle som er i stand til å stoppe små fragmenter fra materialet du arbeider med. Øyebeskyttelsen må være i stand til å stoppe flygende vrakrester generert av ulike operasjoner. Støvmaske eller åndedrettsvern må være i stand til å filtrere partikler generert av operasjonen. Langvarig eksponering ved høy intensitet av støy kan føre til hørseltap. i) Hold tilskuere på trygg avstand fra arbeidsområdet. Alle som går inn i arbeidsområde må bruke personlig verneutstyr. Fragmenter fra arbeidet eller ødelagt tilbehør kan fly bort og forårsake skade utenfor umiddelbar nærhet av drift. j) Hold kun elektroverktøyet ved isolerte gripeflater, når du utfører en operasjon der tilbehøret kan komme I kontakt med skjulte ledninger eller sin egen ledning. Kutte tilbehør i kontakt med en strømførende ledning kan gjøre metalldeler av elektroverktøyet strømførende og gi brukeren støt. k) Plasser ikke ledning I nærheten av roterende tilbehør. Hvis du mister kontrollen, kan ledningen bli kuttet eller sammenfiltret og din hand eller arm kan bli trukket inn i det roterende tilbehøret. l) Legg aldri elektroverktøyet ned før alle bestanddeler har stoppet fullstendig. De roterende bestanddelene kan ta tak i overflaten og trekke elektroverktøyet ut av kontroll. m) Ikke kjør maskinen mens du bærer det. Uheldig kontakt med roterende deler kan hekte fast klærne dine og trekke verktøyet mot kroppen din. n) Regelmessig rengjør elektroverktøyets luftinntak. Motorens vifte vil trekke støv inn i maskinen og overdreven opphopning av pulverisert metall kan føre til elektriske farer. o) Ikke bruk elektroverktøyet I nærheten av brennbare materialer. Gnister kan antenne disse materialene. p) Ikke bruk tilbehør som krever flytende kjølemidler. Bruk av vann og andre kjølevæsker kan resultere i elektrisk støt eller sjokk. 7) Tilbakeslag Og Relaterte Advarsler Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på fastlåsing eller fastklemming av et roterende hjul, slipeplate, børste eller annet tilbehør. Klemming eller låsing forårsaker rask stopping av det roterende tilbehøret som igjen fører til ukontrollert makt fra verktøyet som blir tvunget i motsatt retning av tilbehørets rotasjon på det fastklemte punktet. For eksempel, hvis slipehjulet blir fastlåst eller klemt fast I arbeidet, kan kanten av hjulet grave seg inn i overflaten på materialet og forårsake at hjulet klatrer ut eller sparkes ut av arbeidet. Hjulet kan enten hoppe mot eller bort fra operatøren, avhengig av retning av hjulets bevegelse på det punktet som låses fast. Slipeskiven kan også ødelegges under disse forholdene. Tilbakeslag er et resultat av misbruk og / eller uriktig driftsprosedyre av elektroverktøyet, og kan unngås ved å ta riktige forholdsregler som angitt nedenfor.

5 a) Oppretthold et fast grep på verktøyet og plasser din kropp og arm slik at du kan motstå tilbakeslagskrefter. Bruk alltid støttehåndtak, hvis det finnes, for maksimal kontroll over tilbakeslag eller dreiemoment reaksjon under oppstart. Operatøren kan styre dreiemoment reaksjoner eller tilbakeslagskrefter, hvis riktige forholdsregler blir tatt. b) Plasser aldri hånden nær roterende tilbehør. Tilbehøret kan få tilbakeslag over hånden din. c) Ikke plasser kroppen din I område der strømmen fra verktøyet vil gå, dersom tilbakeslag skulle oppstå. Tilbakeslag vil drive verktøyet i motsatt retning av hjulets bevegelse der rotasjonen låses. d) Vis ekstra aktsomhet når du arbeider med hjørner, skarpe kanter etc. Hjørner, skarpe kanter eller sprekker har en tendens til å hekte i roterende tilbehør og forårsake tap av kontroll eller kast. e) Ikke benytt et blad for treskjæring eller annet tannet sagblad. Slike blader skaper hyppige tilbakeslag og av tap av kontroll. 8) Sikkerhetsadvarsler For Sliping Og Slipende Kutt a) Bruk bare hjultyper som er anbefalt for ditt elektroverktøy og det spesifikke tilbehør designet for det valgte hjulet. Hjul hvor elektroverktøyet ikke er designet for kan ikke være tilstrekkelig sikret og er ikke trygge. b) Beskyttelsesdeksel skal være forsvarlig festet til elektroverktøyet og plassert for maksimal sikkerhet, slik at minst mulig av hjulet er eksponert mot operatøren. Beskyttelsesplaten bidrar til å beskytte brukeren fra ødelagt hjul fragmenter og utilsiktet kontakt med hjulet. c) Hjul må kun brukes for anbefalte bruksområder. For eksempel: ikke slip med avkuttingshjul. Avkuttingshjul er ikke beregnet for å slipe en overflate, og kan derfor gå i stykker. d) Bruk alltid uskadet hjulflenser som er av riktig størrelse og form for valgt hjul. Riktig hjulflenser støtter hjulet og dermed reduserer muligheten for at hjulet brekker. Flenser for kuttehjul kan være forskjellig fra slipehjulets flenser. e) Ikke bruk nedslitte hjul fra større elektroverktøy. Hjul beregnet for større verktøy er ikke egnet for høyere hastighet fra et mindre verktøy og kan sprekke. ADVARSEL For å redusere risikoen for skader, må brukeren lese bruksanvisningen Bruk øyebeskyttelse Bruk hørselvern Klasse II produkt

6 9) Beskrivelse 1 Spindle catch 2 Beskyttelsesdeksel 3 Clamping flange 4 Slipeskive 5 Flensmutter 10) Tekniske Spesifikasjoner Spenningsforsyning: 230V Frekvens: 50Hz Nominell effekt: 2000W Turtall på tomgang: 6000min -1 Skive størrelse: 230mm Drive spindle thread M14 Lydtrykksnivå, LpA: 91.9 db(a) K=3dB Lydeffektsnivå, LwA: db(a) K=3dB Maks vibrasjonsnivå: 5.601m/s 2 K=1,5m/s 2 Merk: - Den erklærte vibrasjonens totale verdi er malt I samsvar med en standard testmetode og kan brukes for og sammen ligne et verktøy med et annet; - Den erklærte vibrasjonens totale verdi kan også brukes I en foreløpig vurdering av eksponering. Advarsel! - Den vibrasjonen som slippes ut under faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra erklært total verdi avhengig av hvordan verktøyet brukes; - Unngå vibrasjons risiko Forslag: 1) bruk hansker under arbeid 2) begrens driftstid og forkort utløsetid. Dette verktøyet er designet for rengjøring og polering av overflater av tre og metal. 11) Generell Sikkerhet Og Forebygging Av Ulykker For a å arbeide sikkert med denne maskinen og å forhindre ulykker er det viktig å lese følgende sikkerhetsforskrifter og bruksanvisningen I sin helhet, og for å sette all informasjon ut i praksis; a) Kontroller alltid maskinen, strømledningen og støpselet før bruk. Kun bruk maskinen hvis den er i perfekt, uskadet stand. Skadede deler skal repareres eller erstattes umiddelbart av en kvalifisert elektriker. b) Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe arbeid på maskinen, før du endrer slipeverktøy og I perioder uten bruk. c) Alltid flytt strømkabelen til baksiden av maskinen for å beskytte den mot skade. d) For utendørs arbeid bruk bare godkjente skjøteledninger med et minimum ledertverrsnitt. e) Seksjon for 1,5 mm2. Støpselet og stikkontakten må ha jordet kontakt og må være regn vanntett. f) Oppbevar maskinen på et sikkert sted og utilgjengelig for barn. g) Bruk alltid vernebriller, vernehansker og hørselvern når du bruker maskinen for sliping, børstning og kutting. Bruk en støvmaske ved støvete jobber.

7 h) Av sikkerhetsmessige grunner skal vinkelsliperen kun brukes til høyre, med beskyttelsesdekselet og ekstra håndtak montert på plass. i) Sikre arbeidet (med en klemme) slik at det ikke kan skli. j) Det er viktig å bruke en støvsuger når du arbeider på stein (skjæring eller sliping). Sørg for at støvsugeren er godkjent med steinstøv. k) Hjulet fortsetter å rotere etter at verktøyet er slått av. Det er forbudt å bruke verktøyet på asbest materialer. a) Vær oppmerksom på ulykkesforebyggende forskrifter som gjelder I ditt land. b) FORSIKTIG Fare for brann! Pass på at det ikke er noen brennbare materialer innenfor maksimal radius av flygende gnister når du skjærer og slipper materialer. c) Bruk bare originale reservedeler. d) Reparasjoner skal utføres av kvalifisert elektriker. e) Sørg for godt forfeste. Unngå unormal arbeidsstilling. f) Hold elektrisk verktøy unna regn. Bruk aldri elektroverktøy i våte eller fuktige forhold, og aldri bruk dem nær brennbare væsker. Bær aldri maskinen i strømkabelen. Hold strømkabelen fri for skader. Olje, løsemidler og skarpe kanter kan skade kabelen. g) Hold arbeidsplassen ryddig. h) Kontroller at strømmen er slått av før du setter støpselet i stikkontakten. i) Bruk egnede klær. Aldri ha på deg løstsittende klær eller smykker. Bruk et hårnett å langt hår. j) For din egen sikkerhet bør du bare bruke produsentens tilbehør og vedlegg. 12) Bruksanvisning For Høyre-Vinkelsliper Maskinen er lett, hendig, helt isolert og utformet I samsvar med internasjonale spesifikasjoner CEE 20. Forutsatt at det er service som beskrevet i disse instruksjonene, vil maskinen tjene deg i lang tid. Spenning Før du bruker maskinen for første gang, må du kontrollere at spenningen merket på merkeskiltet er den samme som nettspenningen. Bryter Vinkelsliperen er utstyrt med en sikkerhets bryter for å hinder ulykker. Du må trykke på vippebryteren og knappen på siden samtidig. Bytte av slipeskive Trekk ut støpselet først! Enkelt skifte av hjul ved spindellås: Trykk på spindellåsen og la slipeskiven klikke på plass. Åpne flensmutteren med fastnøkkel. Endre slipe eller kutte-hjulet og stram til flensmutteren med fastnøklene. Viktig! Kun trykk spindellåsen når motoren og slipespindel er helt stoppet! Du må holde spindellåsen trykket inn mens du skifter hjulet! For slipe- eller kuttehjul opp til ca. 3 mm tykk, skru flensmutteren med den flate siden mot slipe- eller kuttehjulet. TESTKJØR NYE SLIPESKIVER! La vinkelsliperen kjøre på tomgang I minst 1 minutt når nytt slipe eller kutte-hjul er montert fast. Vibrerende hjul skal byttes umiddelbart.

8 Justerbart håndtak Du kan justere håndtaket ved å vri den 90 til høyre eller venstre. For å gjøre dette, trekk tilbake den oransje låseplaten litt og vri håndtaket 90 til høyre eller venstre. Viktig! Den oransje låseplaten skal gi fra seg et hørbart klikk! Sjekk at håndtaket er låst i ønsket posisjon. Bruk aldri verktøyet uten beskyttelsesdeksel på plass, beskyttelsesdekselet for skiven må monteres på verktøyet slik at den lukkede siden av dekselet alltid peker mot operatøren. Motor Det er avgjørende at motoren er god ventilert under drift. Pass derfor på å holde ventilasjonshullene rene til enhver tid. Slipeskiver Bruk aldri et slipe- eller kuttehjul større enn den angitte diameteren. Før du bruker et slipe- eller kuttehjul, kontroller merkehastighet. Hjulets nominelle hastighet må være høyere enn tomgangshastigheten til vinkelsliperen. 13) Drift Grovsliping For best resultat ved grovsliping, hold slipeskiven med en vinkel på mellom 30 og 40 til arbeidets overflate og før frem og tilbake over materialet i en jevn bevegelse. Bruk aldri et skjærehjul for grovsliping. Kutting Når du bruker vinkelsliperen ved kutting som formål, unngå å vippe den i skjære flaten. Kuttehjulet må ha en ren kuttekant. Et diamant kuttehjul er best egnet ved kutting av hard stein. Det er forbudt å bruke maskinen på asbest materialer!

9 Flens ordninger ved bruk av slipeskiver og kuttehjul. Elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Resirkuler dem på et spesielt disposisjons senter utarbeidet for formålet. Kontakt dine lokale myndigheter for råd om gjenvinning.

10 CE Declaration of Conformity GB We: ADEO SERVICES Rue Chanzy LEZENNES LILLE CEDEX 9 FRANCE Declare that the Product detailed below: ANGLE GRINDER Model: S1M-KZ3-230-B satisfies the requirement of the Council Directives: Machinery Directive 98/37/EC and 2006/42/EC Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC and conforms with the norms: EN :2006 EN :2007 EN :2006 EN :1997/+A1:2001 EN :2006 EN :1995/+A1:2001/+A2:2005 Position of Signatory: Director of International Buying Date: Bruno POTTIE

11 14) Deleliste N

Bruksanvisning for. Borhammer H1 810W Z1J-HM-13D

Bruksanvisning for. Borhammer H1 810W Z1J-HM-13D Bruksanvisning for Borhammer H1 810W Z1J-HM-13D GENEREL SIKKERHETS ADVARSEL FOR ELEKTROVERKTØY ADVARSEL! For å redusere risikoen for skade, må bruker lese brukerveiledningen nøye. Ikke arbeid med materiale

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W ORIGINAL INSTRUCTIONS GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER ADVARSEL - For å redusere risikoen for skader, må brukeren lese bruksanvisningen. Ikke arbeid med

Detaljer

Malings-og Mørtelblander M2 1600W

Malings-og Mørtelblander M2 1600W Bruksanvisning for Malings-og Mørtelblander M2 1600W Z1C-HM-140 ORIGINAL INSTRUKSJONER ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES, 59712 LILLE CEDEX9, FRANCE GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Ta vare på disse instruksjonene!

Detaljer

Malings- og Mørtelblander M1 1200W

Malings- og Mørtelblander M1 1200W Bruksanvisning for Malings- og Mørtelblander M1 1200W ZY-HM-130C ORIGINAL INSTRUKSJONER ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES, 59712 LILLE CEDEX9, FRANCE GENEREL SIKKERHETS ADVARSEL FOR ELEKTROVERKTØY ADVARSEL!

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning for. Sirkelsag C1 1200W M1Y-DH03-185. ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES,59712 LILLE CEDEX9,FRANCE

Bruksanvisning for. Sirkelsag C1 1200W M1Y-DH03-185. ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES,59712 LILLE CEDEX9,FRANCE Bruksanvisning for Sirkelsag C1 1200W M1Y-DH03-185 ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES,59712 LILLE CEDEX9,FRANCE GENEREL SIKKERHETS ADVARSEL FOR ELEKTROVERKTØY ADVARSEL! For å redusere risikoen for skade,

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

Turtle Waxer TW 850-OSC

Turtle Waxer TW 850-OSC Bruksanvisning Les instruksjonene nøye før maskinen brukes. Turtle Waxer TW 850-OSC Generelle Spesifikasjoner: Navn: Turtle Waxer Spenning: 220~230V Modell Nummer: TW 850-OSC Frekvens: 50/60Hz Typ: Oscillerande

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Page 1 of 9 1. PRODUKT BESKRIVELSE Maskinen er konstruert for å blande flytende og pulverbyggematerialer som maling, mørtel, lim, gips og lignende stoffer.

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Bruksanvisning for STIKKSAG S1 800W M1Q-DD4-80. ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES,59712 LILLE CEDEX9,FRANCE Original Instructions

Bruksanvisning for STIKKSAG S1 800W M1Q-DD4-80. ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES,59712 LILLE CEDEX9,FRANCE Original Instructions Bruksanvisning for STIKKSAG S1 800W M1Q-DD4-80 ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES,59712 LILLE CEDEX9,FRANCE Original Instructions GENEREL SIKKERHETS ADVARSEL FOR ELEKTROVERKTØY ADVARSEL! For å redusere

Detaljer

Bruksanvisning for. Bajonettsag B1 710W J1F-BQ-115 ORIGINAL INSTRUKSJONER

Bruksanvisning for. Bajonettsag B1 710W J1F-BQ-115 ORIGINAL INSTRUKSJONER Bruksanvisning for Bajonettsag B1 710W J1F-BQ-115 ORIGINAL INSTRUKSJONER GENERELL SIKKERHETS ADVARSEL FOR ELEKTROVERKTØY ADVARSEL! Les alle sikkerhets advarslene og alle instruksjonene. Unnlatelse av å

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

- 1 - Elektrisk flisekutter 450W GRT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Elektrisk flisekutter 450W GRT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING 6750101779 450W GRT - 1 - Elektrisk flisekutter INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - - 3 - Innholdsregister Beskrivelse av apparatet... 3 Tekniske data... 4 Støyverdier... 4 INNLEDNING... 4 ADVARSEL!...

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

PUSSEMASKIN INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

PUSSEMASKIN INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING 6750 500 205 PUSSEMASKIN PUSSEMASKIN POWER LINE INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING INNHOLDSREGISTER TEKNISKE DATA... 3 SIKKERHETSINNSTRUKSJONER... 3 SPESIELLE SIKKERHETSREGLER FOR PUSSEMASKIN... 5 ELEKTRISITET...

Detaljer

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 540265/66 1 2 Illustrasjon og forklaring av piktogrammer 1. Advarsel! 2. Trekk ut strømmen straks hvis ledningen er skadet eller kuttet. 3. Må ikke utsettes

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 Figur 1. Plasser hoveddel 1 riktig på bordet for montering Bruk 2 stk M6 x 16mm skruer med sekskantet hode 2 stk M6 sikringsskiver 2 stk M6 låsemutter for å montere

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk.

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Advarsel! Les og gjør deg kjent med alle instruksjonene i veiledningen. 1. Bruk beskyttelsesbriller 2.

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk overfres

Brukerveiledning Elektrisk overfres Brukerveiledning Elektrisk overfres Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk for første gang og oppbevar veiledningen i nærheten av apparatet til enhver tid. Tekniske data: Spenning: 230 V Frekvens:

Detaljer

Brukerveiledning Sprøytepistol for maling IT016828

Brukerveiledning Sprøytepistol for maling IT016828 Brukerveiledning Sprøytepistol for maling IT016828 Les brukerveiledningen nøye før du tar dette apparatet i bruk. Påse at du vet hvordan apparatet virker og vet hvordan du bruker det. Vedlikehold apparatet

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Brukerveiledning Gresstrimmer GT-GT09-300

Brukerveiledning Gresstrimmer GT-GT09-300 Brukerveiledning Gresstrimmer GT-GT09-300 Les alltid brukerveiledningen før bruk. I - Beskrivelse av produktet 1. Strømkabel 9. Rør 2. Trykkavlaster 10. Justeringsbryter 3. Bryter 11. Spoledeksel 4. Topphåndtak

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn BodyWand BRUKERVEILEDNING BodyWand Vibrator for kvinner og menn Brukerveiledning Spesifikasjoner: Lengde: 30 cm Diameter: 6 cm Batteritype: ledning Lengde, ledning: 250 cm Vekt: 460 gram Produsent: Alternative

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300

Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300 Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300 Innhold Beregnet bruk Forsiktighetsregler Montering Bruk Vedlikehold Problemløsing Miljøbeskyttelse Teknisk data Garanti EC samsvarerklæring Beregnet

Detaljer

Oversettelse av den originale brukerhåndboken. Elektrisk hekksaks. Serienummer:

Oversettelse av den originale brukerhåndboken. Elektrisk hekksaks. Serienummer: NO Elektrisk hekksaks Oversettelse av den originale brukerhåndboken For å unngå feil håndtering skal bruksanvisningen leses grundig før bruk. Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted, og overlever den

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Kjære kunde Nøkkelfunksjonen til dette apparatet er lang driftstid: batteriet kan lades når som helst og uansett batterinivå og uten å skade

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning Ionisk hårføner IT 014071 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen for å bli bedre kjent med produktet og bruken av det. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse. Les sikkerhetsanvisningene! Sikkerhetsanvisningene

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok

Hair Styler.  Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 NO Brukerhåndbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

UNIPRISE INTERNATIONAL INC. UNIPRISE UES200 D TINETRAFO Bruksanvisning og teknisk beskrivelse - 2013-1

UNIPRISE INTERNATIONAL INC. UNIPRISE UES200 D TINETRAFO Bruksanvisning og teknisk beskrivelse - 2013-1 UNIPRISE INTERNATIONAL INC. UNIPRISE UES200 D TINETRAFO Bruksanvisning og teknisk beskrivelse - 2013-1 VIKTIG For din egen sikkerhet, før montering og bruk av dette apparatet, må du lese bruksanvisning

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG. 230V-50Hz 550 W 590350

MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG. 230V-50Hz 550 W 590350 MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG 230V-50Hz 550 W 590350 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt på informasjonsplaten

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS 1 BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS... 1 Tekniske Data Modell WGT-2269... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Generell sikkerhetsinstruks.... 4 Sikkerhetsregel!... 4 Igangsettelse/arbeidshenvisninger...

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M8 1600W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M8 1600W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M8 1600W For din egen sikkerhet, lese og forstå før du bruker. Vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. Alltid bruk hørselsvern med dette verktøyet

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249386/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249386/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249386/2 5 7 6 NORSK 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Med denne

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler.  Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer