Vinkelsliper V2 2000W

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vinkelsliper V2 2000W"

Transkript

1 Bruksanvisning for Vinkelsliper V2 2000W S1M-KZ3-230 ORIGINAL INSTRUCTIONS ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES,59712 LILLE CEDEX9,FRANCE

2 Generell Sikkerhets Advarsel For Elektroverktøy N ADVARSEL! For å redusere risikoen for skade, må bruker lese brukerveiledningen nøye. Ikke arbeid med materiale som inneholder asbest. Bruk alltid hørselvern og støvmaske! Ta vare på disse instruksjonene! ADVARSEL! Les alle sikkerhets advarslene og alle instruksjonene. Unnlatelse av å følge advarslene og instruksjon kan føre til elektrisk støt, brann og / eller alvorlige skader. Lagre alle advarsler og instruksjoner for fremtidige referanser. Begrepet elektroverktøy I advarsler refererer til strømnett-opererte(med ledning) elektroverktøy eller batteri-opererte(trådløs) elektroverktøy. 1) Arbeidsområde a) Hold arbeidsområdet rent og opplyst. Rot og mørke områder innbyr til ulykker. b) Ikke arbeid med maskinen I eksplosjonsfarlige omgivelser, for eksempel i nærvær av brennbare væsker, gasser og støv. Elektroverktøy kan lage gnister som kan antenne støv. c) Hold barn og uvedkommende borte når du bruker elektroverktøy. Forstyrrelse kan føre til at du mister kontrollen over verktøyet. 2) Elektrisk Sikkerhet a) Støpselet til elektroverktøyet må passe til stikkontakten. Ikke foreta modifikasjoner av noe slag på støpselet. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordet elektroverktøy. Umodifiserte støpsler og tilsvarende stikkontakter reduserer faren for elektrisk støt. b) Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør, ovner, komfyrer og kjøleskap. Hvis kroppen er jordet, øker risikoen for elektrisk støt. c) Ikke utsett elektroverktøyet for regn eller annen fuktighet. Vann som trenger inn i elektroverktøyet, øker risikoen for elektrisk støt. d) Ikke bruk ledningen på feil måte. Bruk aldri ledningen til å bære, trekke eller koble fra elektroverktøyet. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller sammenfiltrede ledninger øker risikoen for elektrisk støt. e) Ved bruk av elektroverktøyet utendørs, må du benytte en skjøteledning egnet for utendørs bruk. Bruk av skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk støt. Bruk alltid elektroverktøyet sammen med en residual effektbryter enhet. f) Dersom arbeid med et elektroverktøy på et fuktig sted er uunngåelig, kan du bruke en jordfeilbryter(rcd) beskyttet forsyning. Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk støt. 3) Personlig Sikkerhet a) Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk sunn fornuft når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk maskinen når du er trøtt eller under påvirkning av narkotika, alkohol eller medisinering. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktøyet kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk sikkerhetsutstyr. Bruk alltid øyebeskyttelse. Sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm og hørselvern reduserer risikoen for personskade. c) Unngå å starte verktøyet utilsiktet. Sørg for at bryteren er i av posisjon før du kobler til verktøyet. Hvis du bærer et elektroverktøy med fingeren på startbryteren eller plugger i verktøyet hvor bryteren er på, kan det føre til

3 ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på elektroverktøyet. Et verktøy eller nøkkel festet til en roterende del av elektroverktøyet, kan føre til personskade. e) Hold riktig arbeidsstilling. Pass på å ha skikkelig fotfeste og balanse til enhver tid. Dette gir bedre kontroll over elektroverktøyet hvis det skulle oppstå en uventet situasjon. f) Kle deg riktig. Hold løstsittende klær og hansker unna bevegelige deler. Løse klær, smykker eller langt hår kan feste seg fast i bevegelige deler. g) Hvis det medfølger utstyr til støvavsug, må du passe på at dette er koblet til og at det brukes riktig. Bruk av slike enheter kan redusere støvrelaterte farer. 4) Bruk Og Vedlikehold Av Elektroverktøy a) Ikke overbelast maskinen. Bruk riktig elektroverktøy for ditt bruksområde. Riktig type elektroverktøy gjør at du utfører jobben bedre og sikrere. b) Ikke bruk elektroverktøyet hvis det ikke kan slås på og av med bryteren. Elektroverktøy som ikke kan styres med bryteren, er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden før du gjør noen justeringer, skifter tilbehør eller lagrer elektroverktøyet. Slike forebyggende tiltak vil redusere risikoen for at maskinen starter ved et uhell. d) Oppbevar elektroverktøyet utilgjengelig for barn, og ikke la personer som er ukjent med verktøyet eller denne bruksanvisningen, få bruke elektroverktøyet. Elektroverktøy er farlig i hendene på ukyndige brukere. e) Vedlikehold elektroverktøyet. Kontroller om bevegelige deler er feilinnstilt eller har låst seg, sjekk om noe er ødelagt, og kontroller andre forhold som kan påvirke bruken av elektroverktøyet. Hvis elektroverktøyet er skadet må det repareres før det kan brukes igjen. Mange ulykker skyldes dårlig vedlikehold av elektroverktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpt og rent. Skjæreverktøy som vedlikeholdes og har skarpe egger, har mindre sjanse for å kjøre seg fast og er enklere å håndtere. g) Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy etc., i henhold til disse anvisningene og slik det er ment for den bestemte typen elektroverktøy, tar hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy for operasjoner annet enn angitt kan føre til farlige situasjoner. h) Skadede brytere må byttes av en reparatør. Ikke bruk elektroverktøy som ikke kan slås av og på. I) Ikke la elektroverktøyet være uten tilsyn men det er slått på. Slå alltid av verktøyet og vent til det har stoppet helt før du forlater det. J) Hvis strømkabelen er ødelagt må den erstattes med en spesiell nettkabel. Dette kan fås fra produsenten eller produsentens kundeservice. Nettkabelen skal kun skiftes av produsenten, produsentens kundeservice eller like kvalifiserte personer. 5) Service a) Benytt en kvalifisert ekspert som bruker originale reservedeler for å reparere elektroverktøyet. Dette vil sikre korrekt funksjon av verktøyet. b) Forsiktig! Bruk av tilbehør eller andre verktøy enn det som anbefales i denne manualen kan føre til økt risiko for skade. Bruk kun originale reservedeler. 6) Sikkerhetsadvarsler For Slipeverktøy a) Dette elektroverktøyet er ment å fungere som et slipeverktøy. Les alle advarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet. Unnlatelse av å følge alle instruksjonene nedenfor kan medføre elektrisk støt, brann og / eller alvorlige skader. b) Operasjoner som stålbørsting, polering og avkutting er ikke anbefalt å utføre med dette elektroverktøyet. Operasjoner som elektroverktøyet ikke er designet for å klare kan skape fare og forårsake personskade. c) Ikke bruk tilbehør som ikke er spesielt utviklet og anbefalt av verktøyets produsent. Bare fordi tilbehøret kan

4 festes til elektroverktøyet, er ikke det en garanti for sikker drift. d) Turtall av tilbehøret må være minst lik den maksimale hastigheten som er merket på maskinen. Tilbehør som kjører fortere enn den nominelle hastigheten kan gå i stykker og fly fra hverandre. e) Utvendig diameter og tykkelse på tilbehøret må være innenfor den kapasiteten elektroverktøyet trenger. Feil størrelse på tilbehør kan føre til manglende kontroll. f) Størrelsen på hjul, flenser og annet tilbehør må ha riktig passform i forhold til spindelen på elektroverktøyet. Tilbehør med hull som ikke samsvarer med festeanordningene for elektroverktøyet vil gå ut av balanse, vibrere overdrevent og kan forårsake tap av kontroll. g) Ikke bruk skadet tilbehør. Før hver bruk inspiser tilbehør som slipeskiver for sprekker, slipedisken for overflødig slitasje, rifter eller sprekker, stålbørten for løse eller sprukne ledninger. Hvis elektroverktøyet eller tilbehøret blir mistet i bakken, inspiser for skade eller installer uskadet tilbehør. Etter å ha inspisert og installert ekstrautstyr, plasser deg selv og tilskuere vekk fra skiven og det roterende tilbehøret og kjør elektroverktøyet ved maksimal hastighet i ett minutt. Skadet tilbehør vil normalt gå I stykker under denne test tiden. h) Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av arbeidet, bruk visir, vernebriller og vernemaske. Når det er hensiktsmessig, bruk støvmaske, hørselvern, hansker og verkstedforkle som er i stand til å stoppe små fragmenter fra materialet du arbeider med. Øyebeskyttelsen må være i stand til å stoppe flygende vrakrester generert av ulike operasjoner. Støvmaske eller åndedrettsvern må være i stand til å filtrere partikler generert av operasjonen. Langvarig eksponering ved høy intensitet av støy kan føre til hørseltap. i) Hold tilskuere på trygg avstand fra arbeidsområdet. Alle som går inn i arbeidsområde må bruke personlig verneutstyr. Fragmenter fra arbeidet eller ødelagt tilbehør kan fly bort og forårsake skade utenfor umiddelbar nærhet av drift. j) Hold kun elektroverktøyet ved isolerte gripeflater, når du utfører en operasjon der tilbehøret kan komme I kontakt med skjulte ledninger eller sin egen ledning. Kutte tilbehør i kontakt med en strømførende ledning kan gjøre metalldeler av elektroverktøyet strømførende og gi brukeren støt. k) Plasser ikke ledning I nærheten av roterende tilbehør. Hvis du mister kontrollen, kan ledningen bli kuttet eller sammenfiltret og din hand eller arm kan bli trukket inn i det roterende tilbehøret. l) Legg aldri elektroverktøyet ned før alle bestanddeler har stoppet fullstendig. De roterende bestanddelene kan ta tak i overflaten og trekke elektroverktøyet ut av kontroll. m) Ikke kjør maskinen mens du bærer det. Uheldig kontakt med roterende deler kan hekte fast klærne dine og trekke verktøyet mot kroppen din. n) Regelmessig rengjør elektroverktøyets luftinntak. Motorens vifte vil trekke støv inn i maskinen og overdreven opphopning av pulverisert metall kan føre til elektriske farer. o) Ikke bruk elektroverktøyet I nærheten av brennbare materialer. Gnister kan antenne disse materialene. p) Ikke bruk tilbehør som krever flytende kjølemidler. Bruk av vann og andre kjølevæsker kan resultere i elektrisk støt eller sjokk. 7) Tilbakeslag Og Relaterte Advarsler Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på fastlåsing eller fastklemming av et roterende hjul, slipeplate, børste eller annet tilbehør. Klemming eller låsing forårsaker rask stopping av det roterende tilbehøret som igjen fører til ukontrollert makt fra verktøyet som blir tvunget i motsatt retning av tilbehørets rotasjon på det fastklemte punktet. For eksempel, hvis slipehjulet blir fastlåst eller klemt fast I arbeidet, kan kanten av hjulet grave seg inn i overflaten på materialet og forårsake at hjulet klatrer ut eller sparkes ut av arbeidet. Hjulet kan enten hoppe mot eller bort fra operatøren, avhengig av retning av hjulets bevegelse på det punktet som låses fast. Slipeskiven kan også ødelegges under disse forholdene. Tilbakeslag er et resultat av misbruk og / eller uriktig driftsprosedyre av elektroverktøyet, og kan unngås ved å ta riktige forholdsregler som angitt nedenfor.

5 a) Oppretthold et fast grep på verktøyet og plasser din kropp og arm slik at du kan motstå tilbakeslagskrefter. Bruk alltid støttehåndtak, hvis det finnes, for maksimal kontroll over tilbakeslag eller dreiemoment reaksjon under oppstart. Operatøren kan styre dreiemoment reaksjoner eller tilbakeslagskrefter, hvis riktige forholdsregler blir tatt. b) Plasser aldri hånden nær roterende tilbehør. Tilbehøret kan få tilbakeslag over hånden din. c) Ikke plasser kroppen din I område der strømmen fra verktøyet vil gå, dersom tilbakeslag skulle oppstå. Tilbakeslag vil drive verktøyet i motsatt retning av hjulets bevegelse der rotasjonen låses. d) Vis ekstra aktsomhet når du arbeider med hjørner, skarpe kanter etc. Hjørner, skarpe kanter eller sprekker har en tendens til å hekte i roterende tilbehør og forårsake tap av kontroll eller kast. e) Ikke benytt et blad for treskjæring eller annet tannet sagblad. Slike blader skaper hyppige tilbakeslag og av tap av kontroll. 8) Sikkerhetsadvarsler For Sliping Og Slipende Kutt a) Bruk bare hjultyper som er anbefalt for ditt elektroverktøy og det spesifikke tilbehør designet for det valgte hjulet. Hjul hvor elektroverktøyet ikke er designet for kan ikke være tilstrekkelig sikret og er ikke trygge. b) Beskyttelsesdeksel skal være forsvarlig festet til elektroverktøyet og plassert for maksimal sikkerhet, slik at minst mulig av hjulet er eksponert mot operatøren. Beskyttelsesplaten bidrar til å beskytte brukeren fra ødelagt hjul fragmenter og utilsiktet kontakt med hjulet. c) Hjul må kun brukes for anbefalte bruksområder. For eksempel: ikke slip med avkuttingshjul. Avkuttingshjul er ikke beregnet for å slipe en overflate, og kan derfor gå i stykker. d) Bruk alltid uskadet hjulflenser som er av riktig størrelse og form for valgt hjul. Riktig hjulflenser støtter hjulet og dermed reduserer muligheten for at hjulet brekker. Flenser for kuttehjul kan være forskjellig fra slipehjulets flenser. e) Ikke bruk nedslitte hjul fra større elektroverktøy. Hjul beregnet for større verktøy er ikke egnet for høyere hastighet fra et mindre verktøy og kan sprekke. ADVARSEL For å redusere risikoen for skader, må brukeren lese bruksanvisningen Bruk øyebeskyttelse Bruk hørselvern Klasse II produkt

6 9) Beskrivelse 1 Spindle catch 2 Beskyttelsesdeksel 3 Clamping flange 4 Slipeskive 5 Flensmutter 10) Tekniske Spesifikasjoner Spenningsforsyning: 230V Frekvens: 50Hz Nominell effekt: 2000W Turtall på tomgang: 6000min -1 Skive størrelse: 230mm Drive spindle thread M14 Lydtrykksnivå, LpA: 91.9 db(a) K=3dB Lydeffektsnivå, LwA: db(a) K=3dB Maks vibrasjonsnivå: 5.601m/s 2 K=1,5m/s 2 Merk: - Den erklærte vibrasjonens totale verdi er malt I samsvar med en standard testmetode og kan brukes for og sammen ligne et verktøy med et annet; - Den erklærte vibrasjonens totale verdi kan også brukes I en foreløpig vurdering av eksponering. Advarsel! - Den vibrasjonen som slippes ut under faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra erklært total verdi avhengig av hvordan verktøyet brukes; - Unngå vibrasjons risiko Forslag: 1) bruk hansker under arbeid 2) begrens driftstid og forkort utløsetid. Dette verktøyet er designet for rengjøring og polering av overflater av tre og metal. 11) Generell Sikkerhet Og Forebygging Av Ulykker For a å arbeide sikkert med denne maskinen og å forhindre ulykker er det viktig å lese følgende sikkerhetsforskrifter og bruksanvisningen I sin helhet, og for å sette all informasjon ut i praksis; a) Kontroller alltid maskinen, strømledningen og støpselet før bruk. Kun bruk maskinen hvis den er i perfekt, uskadet stand. Skadede deler skal repareres eller erstattes umiddelbart av en kvalifisert elektriker. b) Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe arbeid på maskinen, før du endrer slipeverktøy og I perioder uten bruk. c) Alltid flytt strømkabelen til baksiden av maskinen for å beskytte den mot skade. d) For utendørs arbeid bruk bare godkjente skjøteledninger med et minimum ledertverrsnitt. e) Seksjon for 1,5 mm2. Støpselet og stikkontakten må ha jordet kontakt og må være regn vanntett. f) Oppbevar maskinen på et sikkert sted og utilgjengelig for barn. g) Bruk alltid vernebriller, vernehansker og hørselvern når du bruker maskinen for sliping, børstning og kutting. Bruk en støvmaske ved støvete jobber.

7 h) Av sikkerhetsmessige grunner skal vinkelsliperen kun brukes til høyre, med beskyttelsesdekselet og ekstra håndtak montert på plass. i) Sikre arbeidet (med en klemme) slik at det ikke kan skli. j) Det er viktig å bruke en støvsuger når du arbeider på stein (skjæring eller sliping). Sørg for at støvsugeren er godkjent med steinstøv. k) Hjulet fortsetter å rotere etter at verktøyet er slått av. Det er forbudt å bruke verktøyet på asbest materialer. a) Vær oppmerksom på ulykkesforebyggende forskrifter som gjelder I ditt land. b) FORSIKTIG Fare for brann! Pass på at det ikke er noen brennbare materialer innenfor maksimal radius av flygende gnister når du skjærer og slipper materialer. c) Bruk bare originale reservedeler. d) Reparasjoner skal utføres av kvalifisert elektriker. e) Sørg for godt forfeste. Unngå unormal arbeidsstilling. f) Hold elektrisk verktøy unna regn. Bruk aldri elektroverktøy i våte eller fuktige forhold, og aldri bruk dem nær brennbare væsker. Bær aldri maskinen i strømkabelen. Hold strømkabelen fri for skader. Olje, løsemidler og skarpe kanter kan skade kabelen. g) Hold arbeidsplassen ryddig. h) Kontroller at strømmen er slått av før du setter støpselet i stikkontakten. i) Bruk egnede klær. Aldri ha på deg løstsittende klær eller smykker. Bruk et hårnett å langt hår. j) For din egen sikkerhet bør du bare bruke produsentens tilbehør og vedlegg. 12) Bruksanvisning For Høyre-Vinkelsliper Maskinen er lett, hendig, helt isolert og utformet I samsvar med internasjonale spesifikasjoner CEE 20. Forutsatt at det er service som beskrevet i disse instruksjonene, vil maskinen tjene deg i lang tid. Spenning Før du bruker maskinen for første gang, må du kontrollere at spenningen merket på merkeskiltet er den samme som nettspenningen. Bryter Vinkelsliperen er utstyrt med en sikkerhets bryter for å hinder ulykker. Du må trykke på vippebryteren og knappen på siden samtidig. Bytte av slipeskive Trekk ut støpselet først! Enkelt skifte av hjul ved spindellås: Trykk på spindellåsen og la slipeskiven klikke på plass. Åpne flensmutteren med fastnøkkel. Endre slipe eller kutte-hjulet og stram til flensmutteren med fastnøklene. Viktig! Kun trykk spindellåsen når motoren og slipespindel er helt stoppet! Du må holde spindellåsen trykket inn mens du skifter hjulet! For slipe- eller kuttehjul opp til ca. 3 mm tykk, skru flensmutteren med den flate siden mot slipe- eller kuttehjulet. TESTKJØR NYE SLIPESKIVER! La vinkelsliperen kjøre på tomgang I minst 1 minutt når nytt slipe eller kutte-hjul er montert fast. Vibrerende hjul skal byttes umiddelbart.

8 Justerbart håndtak Du kan justere håndtaket ved å vri den 90 til høyre eller venstre. For å gjøre dette, trekk tilbake den oransje låseplaten litt og vri håndtaket 90 til høyre eller venstre. Viktig! Den oransje låseplaten skal gi fra seg et hørbart klikk! Sjekk at håndtaket er låst i ønsket posisjon. Bruk aldri verktøyet uten beskyttelsesdeksel på plass, beskyttelsesdekselet for skiven må monteres på verktøyet slik at den lukkede siden av dekselet alltid peker mot operatøren. Motor Det er avgjørende at motoren er god ventilert under drift. Pass derfor på å holde ventilasjonshullene rene til enhver tid. Slipeskiver Bruk aldri et slipe- eller kuttehjul større enn den angitte diameteren. Før du bruker et slipe- eller kuttehjul, kontroller merkehastighet. Hjulets nominelle hastighet må være høyere enn tomgangshastigheten til vinkelsliperen. 13) Drift Grovsliping For best resultat ved grovsliping, hold slipeskiven med en vinkel på mellom 30 og 40 til arbeidets overflate og før frem og tilbake over materialet i en jevn bevegelse. Bruk aldri et skjærehjul for grovsliping. Kutting Når du bruker vinkelsliperen ved kutting som formål, unngå å vippe den i skjære flaten. Kuttehjulet må ha en ren kuttekant. Et diamant kuttehjul er best egnet ved kutting av hard stein. Det er forbudt å bruke maskinen på asbest materialer!

9 Flens ordninger ved bruk av slipeskiver og kuttehjul. Elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Resirkuler dem på et spesielt disposisjons senter utarbeidet for formålet. Kontakt dine lokale myndigheter for råd om gjenvinning.

10 CE Declaration of Conformity GB We: ADEO SERVICES Rue Chanzy LEZENNES LILLE CEDEX 9 FRANCE Declare that the Product detailed below: ANGLE GRINDER Model: S1M-KZ3-230-B satisfies the requirement of the Council Directives: Machinery Directive 98/37/EC and 2006/42/EC Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC and conforms with the norms: EN :2006 EN :2007 EN :2006 EN :1997/+A1:2001 EN :2006 EN :1995/+A1:2001/+A2:2005 Position of Signatory: Director of International Buying Date: Bruno POTTIE

11 14) Deleliste N

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

SVM 25 ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK

SVM 25 ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK INNHOLD TEKNISK INFORMASJON... 3 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 DRIFT, FORHOLDSREGLER...4;5;6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 7 BRUKSOMRÅDER... 4 MONTERING AV MODULSEKSJONER... 4 MONTERING

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Colibri II+ 545123474 12/15/06

Colibri II+ 545123474 12/15/06 Colibri II+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Detaljer

Robotplenklipper. Brukermanual. Originale bruksinstruksjoner (NO) RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 DOC6011A

Robotplenklipper. Brukermanual. Originale bruksinstruksjoner (NO) RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 DOC6011A Originale bruksinstruksjoner (NO) Robotplenklipper Brukermanual RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 Www.robomow.com/Www.robomow.eu DOC6011A Robomow RS-modeller - EU Declaration of Conformity

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina FORMULA 60 PN. 5008 REV. 00 (06/07) Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I

Detaljer

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen Les dette først INNHOLD Innledning...3 Slik leser du denne håndboken... 4 Symboler...4 Ansvarsfraskrivelse... 4 Merknader... 4 Om Operating Instructions...5 Kontrollere maskinens innhold...6 Hovedenhet...

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Hydraulisk hammer Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning.........................................

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Bruksanvisning Svenska. Brukerhåndbok. Ohjekirja Suomi. Brugerhåndbog Dansk. Manual do Operador

Bruksanvisning Svenska. Brukerhåndbok. Ohjekirja Suomi. Brugerhåndbog Dansk. Manual do Operador J O N S E R E D S E R V I C E Bruksanvisning Svenska Brukerhåndbok Norsk Ohjekirja Suomi Brugerhåndbog Dansk Manual do Operador Português ΕΛΛΗΝΙΚΛ Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN WELD PAK 2000 IM3051 04/2015 REV02 BRUKSANVISNING NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring 14 Lincoln Electric

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer