Alltid i nærheten! Å R S R A P P O R T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alltid i nærheten! Å R S R A P P O R T"

Transkript

1 Alltid i nærheten! Å R S R A P P O R T

2

3 3 INNHOLD KORT OM NOTODDEN ENERGI AS NETTVIRKSOMHET ENERGITJENESTER KRAFTUTTAK OG FORBRUKSFORDELING STYRETS SLUTTKOMMENTAR RESULTATREGNSKAP BALANSE PR REGNSKAPSPRINSIPPER NOTER KONTANTSTRØMANALYSE NØKKELTALL REVISJONSBERETNING

4 4 STYRETS ÅRSBERETNING KORT OM NOTODDEN ENERGI AS ORGANISASJONSFORM Notodden Energi AS eies 100 % av Notodden kommune med en aksjekapital på 10 millioner kroner. Selskapet har vært kommunalt eid siden 1954, og ble organisert som aksjeselskap Konsernet består foruten av Notodden Energi AS, av datterselskapene Notodden Bredbånd AS, NotCom AS og Notodden Energi ServicePartner AS (NESP). VIRKSOMHET Notodden Energi har gjennom sin strategi og målsetting definert å være et aktivt og ekspansivt lokalt nettselskap. Selskapet skal være pådriver for å utvikle eksisterende og nye forretningsområder gjennom samarbeid og kompetanseutvikling. Datterselskapene tilbyr henholdsvis leveranse av bredbåndstjenester og en totalleveranse av vedlikeholdstjenester innen elektro, bygg og eiendom. STYRET ANLEGG Notodden Energi har fire hovedinnføringstasjoner: Lienveien, Sam Eyde, Lienfoss og Moen. NETTET BESTÅR AV kv kabel: 1,6 km - Høyspenningsfordeling: 323 km - Lavspenningsfordeling: 997 km Notodden Energi har også en andel av produksjonen i Svelgfoss Kraftverk i Notodden, tilsvarende 15 GWh middelproduksjon. Styret består av 7 medlemmer med 2 vararepresentanter. Fem av medlemmene er oppnevnt av eieren. To av medlemmene med vararepresentanter er valgt av og blant de ansatte. Styremedlemmer: Andreas Faye (styrets leder) Evy Ann Buverud (nestleder) Olav Sollid Else Solberg Aasen Helge Carlsen Guttorm Listaul (ansattes representant) Ragnar Larsen (ansattes representant) Varamedlemmer: 1. Asbjørn Kasin (ansattes representant) 2. Willy Roger Johansen (ansattes representant)

5 STYRETS ÅRSBERETNING 5 EIERSTYRING OG VIRKSOMHETSLEDELSE: Styret har gjennomgått Norsk anbefaling Eierstyring og virksomhetsledelse. Selskapet ledes etter de prinsipper og etiske retningslinjer som er nedfelt i anbefalingen. Selskapet har gjennom sin visjon og detaljerte forretningside klart beskrevet selskapets verdigrunnlag og følger de etiske retningslinjer som utgår fra denne. Styret er i jevn dialog med eieren når det gjelder egenkapitalsituasjonen i selskapet og for å avtale en jevn og forutsigbar utbyttepolitikk. Styrets arbeid, ansvar og plikter er nedfelt i egen styreinstruks for selskapet. Styret bekrefter at selskapet har en god og oppdatert internkontroll. Internkontrollen ivaretas dels av selskapets revisor, dels av kommunens kontrollutvalg og dels av selskapets egne ansatte gjennom tildeling av ansvar innenfor hvert kontrollområde. Styreleder og de øvrige styremedlemmer har fast avtalt honorar for sine verv og det er i 2005 ikke utbetalt ekstra godtgjørelse til styreleder eller noen av styrets medlemmer utover dette. Selskapet har fast rapportering av finansiell og annen informasjon til styret og det avvikles kvartalsvise møter med eieren der man gjennomgår aktuelle problemstillinger tilknyttet driften og den strategiske posisjoneringen fremover. LEDELSE Administrerende direktør i selskapet er Olav Forberg. Det er fastsatt instruks for stillingen som klart definerer og klargjør de plikter, fullmakter og ansvar daglig leder har etter de regler som gjelder for virksomheten. Styreleder og daglig leder har ukentlige møter der det påses at styret og dets medlemmer får presis, relevant og tidsriktig informasjon og som anses tilstrekkelig for at styret skal fungere og ivareta sine plikter på en god måte. ANSATTE Ved utgangen av 2005 hadde selskapet 30 fast ansatte og 1 lærling. Konsernet har 57 fast ansatte og 4 lærlinger. Korttidssykefraværet var 0,8 %. Langtidssykefraværet var 0,5 %. Tilsvarende tall for konsern: 2,2 % og 5,3 %. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. 8 av 61 ansatte er kvinner. Selskapets fagområder er tradisjonelt knyttet til menn. Selskapet har samme lønnsnorm for kvinner og menn. ARBEIDSMILJØUTVALG (AMU) Selskapet kommer ikke inn under loven som pålegger opprettelse av AMU. Det er derfor opprettet et kontaktutvalg som ivaretar forholdet mellom ansatte og ledelse. Utvalget har 6 medlemmer likt fordelt mellom ledelse og ansatte. Verneombud og HMS ansvarlig tiltrer i tillegg utvalget.

6 6 STYRETS ÅRSBERETNING UTVIKLINGSTREKK, GENERELT 2005 var igjen et aktivt år for selskapet. Vedlikehold og drift av anleggene våre har første prioritet. I tillegg kommer nyinvesteringer på vel 9 mill. kr. til nett- og fiberanlegg samt utstyr. Planlagt utvikling gir stor aktivitet også i Nytt garasjebygg ble ferdigstilt i 2005 og rommer plass for større kjøretøy som tidligere var parkert i lagerhallen. Det ble også bygget overbygg knyttet til vårt lager på Tuven. Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB) ga i 2002 pålegg om bedre rydding av våre linjetrasèer. Dette arbeidet har pågått i store deler av 2003 og Våre høyspent linjetraseer er nå godt ryddet og aktiviteten var derfor lavere i Vinteren 2005/2006 har ikke påført oss ekstra kostnader, noe som i stor grad kan tilbakeføres til aktiv linjerydding både på lav- og høyspentnett de siste årene. Aktiviteten på utbygging av bredbånd har til nå vert knyttet til NotCom`s aktivitet mot bedriftsmarkedet. Forberedelse til salg av trippel-play til privatkunder er gjort i løpet av året. Målet er å koble opp de første kundene høsten Nye forretningsområder skal fortsatt ha fokus. I 2006 vil arbeidet med bredbånd til privatmarkedet ha fokus. Samarbeidet med Tinfos om etablering av småkraftverk er tidkrevende men det er forhåpninger til at Fulldøla prosjektet får oppstart i Vi ønsker også å få utnyttet det potensiale som ligger i fremtidig utbygging av Omnesfossen og har derfor innledet drøftinger med Skagerak om et fremtidig samarbeid. Selskapet vil fortsatt ha fokus på hvordan vi som organisasjon skal fremstå både internt og eksternt. Vi hadde i 2005 Norges og derved Europas laveste nettleie. Tildeling av rammer for nettleie baserer seg blant annet på historisk kost hos den enkelte nettleverandør. Dette viser at vi driver vår nettvirksomhet effektivt, noe som kommer våre kunder til gode.

7 STYRETS ÅRSBERETNING 7 Konsern Notodden Energi som morselskap har sin hovedaktivitet innefor nettmonopolet som reguleres av NVE. Ny økonomisk regulering av nettmonopolet fra 2007 forventes å gi en positiv virkning for NE. Konsernets øvrige virksomhet har høy grad av konkurranse. Markedets etterspørsel av våre tjenester og produkter er for tiden stor og dette ser ut til å fortsette. Det arbeides med å markedsføre tjenestetilbudet ytterligere for å sikre en bred og stabil kundemasse. Resultat, kontantstrøm, investeringer, finansiering og likviditet Omsetningen i konsernet er stabilt, kr. 71,7 mill i 2005-mot kr. 73,0 mill i Årsresultatet ble i 2005 kr. 0,5 mill mot kr 6,5 mill i Årsaken til nedgangen skyldes i stor grad nedskrivning/avskrivning av aksjeverdier og goodwill. Driftsresultatet for konsernet var på kr. 4,9 mill. Årets samlede investeringer i konsernet er på. kr. 12 mill. Alle investeringer er foretatt i morselskapet. Konsernets omløpsmidler var på 40 mill kr. per Dette tilsvarer sum kortsiktig gjeld med fradrag av gjeld relatert til eier. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 185,8 mill, sammenlignet med kr. 194,8 mill året før. Egenkapitalandelen pr var 38,5 %, sammenlignet med 39,6 % pr FINANSIELL RISIKO Markeds -, kredit -, og likviditetsrisiko Markedet vurderes som stabilt, men vil som annet svinge i takt med endringer i samfunnet for øvrig. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Selskapet har fokus på likviditet og det vil bli arbeidet med å redusere kredittiden på kundefordringer i løpet av året.

8 8 STYRETS ÅRSBERETNING NETTVIRKSOMHET Det har vært uvanlig stor aktivitet i avdelingen i Dette beskrives best ved å liste opp følgende prosjekter som har vært og/eller er under gjennomføring: forsterking av forbindelse mellom Ramberghjørnet og Sætrejordet, inkl. ny kabel mellom nettstasjonene samt ny forbindelse mellom Lienveien og Ramberghjørnet. totalfornyelse av nettstasjonen Ramberghjørnet. forsterking av forsyningen til Tinnekasin ved etablering av ringkjøring til nettstasjonen i Høybøgata. ny nettstasjon på fyllinga mellom Asbjørn Knutsens gate og Ivar Aasens gate samt nye høy- og lavspentkabler mot Høybøgata. ny og større nettstasjon på Lienfoss i forbindelse med nytt vannverk, og for at anlegget skal kunne tilkobles bynettet. Kostnadsfordeling mellom kommunen og NE vedr. fremføring av høyspentkabel i traseèn til vannverket. I tillegg reserveinnmating fra linjenettet i Lisleherad. sterkere reserveinnmating fra Svelgfoss til Lienveien ved at linje 4 i Svelgfoss ble tilkoblet Lienveien i stedet for å mate Heddal. ny koblingskiosk på Lienfoss og ny innmatingskabel til Heddal via linje 5. Reservemulighetene via linjene fra Svelgfoss til næringsparken er opprettholdt. sikring av høyspentkabler i tilknytning til at Profiers nybygg ble plassert rett over viktige høyspentkabler. flytting og omlegging av lavspentkabler og vegbelysning i tilknytning til arbeider på E-134 i Tuvenområdet. installert ny fjernstyring i Lienveien, samt montering av nye understasjoner ute i nettet. Det er nå 18 fjernstyrte brytere i Heddal og Gransherad. nye kombireleèr og kabelstrømtrafoer er montert på flere avganger. Dette for å håndtere strengere forskriftsmessige krav i høyohmige jordfeil. det er montert nytt avregningsutstyr på linje 5 og 6 dvs. de kabler som gjelder gammel Becromal-tilførsel. på Meheia hyttefelt er det montert ny høyspentkabel og nettstasjon samt nytt fordelingsnett til 20 hytter. det er montert forsyning til flere nye byggeprosjekter som omsorgboliger i Lienveien og Solhaug, Notodden trafikkstasjon og boliger i Henrik Wergelands gate. i Lienveien er det gjennomført service på gjenstående høyspent effektbrytere. Servicen er gjennomført samtidig med opprettholdelse av full forsyning i nettet. i Næringsparken er det foretatt bryterrevisjoner. fortsatt kabellegging strekningen Håberg til Viperud i Heddal. fornyelse av lavspentnett i boligområde på Yli. flytting av høyspentkabel i tilknytning til utvidelse i Haave grustak. ny høyspentkabel fram til Mork på Grønvollfoss, samt montering av ny nettstasjon og omlegginger og utbedringer av lavspentnettet på strekningen. utskifting av en del isolatorer på 60 kv stålmaster GV2 og GØ2. revisjon av samtlige høyspentbrytere i Moen fordelingsstasjon.

9 STYRETS ÅRSBERETNING 9 ENERGITJENESTER MÅLERE. Notodden Energi har videreført avtalen med Energimåling AS om kvalitetssikring av våre målere. Energimåling er et akkreditert målerlaboratorium. Avtalen omfatter revidering, testing og godkjenning av målerparken. Samtlige målepunkt med et forventet årlig energiforbruk større enn kwh er timesmålt. Ved årsskiftet var det registrert 225 timesmålte anlegg. LEVERANDØRSKIFTER. I 2005 var det 448 kraftleverandørskifter blant våre kunder. Dette utgjør 6,5% av kundemassen. LOKAL ENERGIUTREDNING. I henhold til energiloven 5B-1 plikter alle som bl.a. har anleggs-, og områdekonsesjon å delta i energiplanlegging. Energiutredningen for Notodden kommune er utført av Notodden Energi med bistand fra Perpetum Energi og Miljø, og tar for seg status for energibruk og ser på utviklingsmuligheter i kommunen. Alternative energikilder, som bioenergi, fjernvarme, varmepumper m.m. er gitt stor plass. ENØKINFORMASJON. Etter opprettelsen av det statlige organet Enova i Trondheim, blir nå midlene for enøk og opplysningsvirksomhet overført fra de lokale nettselskapene til Enova. BIOENERGI Notodden Energi deltar i et forprosjekt for å utrede grunnlaget for etablering av et eller flere biovarmeanlegg i kommunen.

10 10 STYRETS ÅRSBERETNING DRIFTSAVBRUDD I HØYSPENNINGSNETTET - referert til nettstasjoner

11 11 STYRETS ÅRSBERETNING KRAFTUTTAK OG FORBRUKSFORDELING KRAFTUTTAK ÅR 2005 (GWH): Svelgfoss, 132 kv...125,3 Svelgfoss/Lienfoss, 11 kv... 52,1 Moen Gransherad/Grønvollfoss... 16,9 Svelgfoss, 11 kv til Lisleherad... 3,9 Tinfos, 6 kv til Tveiten... 0,1 Kongsberg til Meheia... 0,8 Sam Eyde...252,5 Sum uttak...451,6 Andel av produksjon i Svelgfoss Kraftverk 14,0 FORBRUKSFORDELING (GWH): Husholdning og jordbruk... 92,0 Kraftkrevende industri...248,8 Næring og offentlig virksomhet... 82,4 Hytter og fritidshus... 1,7 Utkoblingsbar kraft... 10,6 Overføringstap... 16,1 Sum...451,6

12 12 STYRETS ÅRSBERETNING

13 RESULTATREGNSKAP KONSERNREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER NOTODDEN ENERGI AS noter Kraftsalg Nettleie Andre inntekter Driftsinntekter Varekostnad, kraftkjøp og hovednettleie Lønn og personal Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Rentekostnader Nedskrivning av andre finansielle aktiva Andre finanskostnader Netto finans Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat Oppskrivninger og overføringer: Avsatt til utbytte Avsatt til opptjent egenkapital Sum overført

14 14 BALANSE PR KONSERNREGNSKAP NOTODDEN ENERGI AS EIENDELER noter Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill Anlegg og bygninger Transportmidler og utstyr Aksjer i datterskap Aksjer i andre selskap Utlån tilknyttet selskap Sum anleggsmidler/utsatt skatt Omløpsmidler Lagerbeholdning Kundefordringer Andre fordringer Kasse, bank og postgiro Sum omløpsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Aksjekapital, 1000 stk à kr Overkurs fond Annen egenkapital Minioritetsinteresser Sum egenkapital Langsiktig gjeld Langsiktig lån Pensjonsforpliktelse Utsatt skatt Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Offentlige krav Skyldig skatt Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Utbytte Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

15 REGNSKAPSPRINSIPPER 15 REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELT Notodden elverk ble formelt omdannet til Notodden Energi AS (NE) og underlagt aksjelovens bestemmelser. Regnskapene er avlagt etter aksjelovens bestemmelser og god regnskapsskikk. KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Konsernregnskapet omfatter morselskapet NE og alle datterselskapene. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. DATTERSELSKAP Datterselskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost. INNTEKTSFØRING Inntektsføring av varer og tjenester foretas ved levering. For store industrikunder foretar NE fakturering månedlig. For husholdningskunder foretas måleravlesning/avregning 4 ganger pr. år. Øvrige kunder blir akonto-fakturert med årsoppgjør knyttet til måleravlesning ved årsskifte. NE vurderer årlig om inntak av KILE - beløp i inntektsrammen skal foretas. KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER Regnskapsmessig klassifisering følger aksjeloven og god regnskapsskikk. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. BEHOLDNING AV RESERVEDELER OG DRIFTS- OG INSTALLASJONSMATERIELL Lagerbeholdninger er oppført til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO-prinsippet. Det forventes nedskrivning for påregnelig ukurans. EGNE INVESTERINGSARBEIDER Nybygging av linjenett og anlegg utføres for en stor del av egne ansatte. Egne investeringsarbeider aktiveres på grunnlag av kostnadsbasert internprising. Kun kostnader som forlenger anleggets levetid og/eller øker kapasiteten regnskapsføres som investeringer.

16 16 REGNSKAPSPRINSIPPER PENSJONSFORPLIKTELSER Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikende ved årets begynnelse overstiger 10% av det største av brutto pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler. Ved regnskapsføringen av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). MER/MINDREINNTEKT Energiverkenes overføringsvirksomhet (monopolvirksomhet) er fra regulert gjennom NVE`s «Retningslinjer for inntektsrammen for overføringstariffene». NVE fastsetter gjennom enkeltvedtak konsesjonærens maksimalt tillatt inntekt for det enkelte regnskapsår. I tillegg skal det vurderes om resultat fra kileordningen skal inngå i inntektsgrunnlaget. Økning av inntekt grunnet kile, forutsetter at leveringskvaliteten i nettet over tid har vært god. VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGER Aktivering av varige driftsmidler foretas til kostpris. Fornyelser og påkostninger som har en antatt levetid på mer enn tre år og kostpris over kr ,- aktiveres. Aktiverte egne investeringsarbeider vurderes på grunnlag av kostnadsbasert internprising og føres ikke som driftskostnader. Alle anlegg er aktivert ved regnskapsårets utløp og det er derfor ingen balansepost for anlegg under utførelse. Anleggsbidrag og andre inntekter i forbindelse med investeringer blir ført som reduksjon av investeringskostnaden. Avskrivninger foretas lineært over forventet gjenværende økonomisk levetid. Veiledende avskrivningstider for bransjen følges i hovedsak. Det blir beregnet avskrivninger fra og med den perioden investeringene blir sluttført. SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.

17 17 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2005 NOTER TIL REGNSKAPET Note 1 - Oversikt over avskrivbare varige driftsmidler, anlegg og bygninger Kraftstasjon Fallretter Regional Høyspent Lavspent Nett - Adm/lager Fiber Ikke avskr. Svelgfoss Svelgfoss anlegg fordeling fordeling stasjoner bygg bare dr.m. SUM Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang til ansk.kost 0 Anskaffelseskost Samlet av/nedskriv Bokført verdi Årets avskrivninger Prosentsats for ord.avskr. 2,5 % 2,9 % 2,9 % 3,3 % 4,0 % 2,0 % 6,70 % Note 1 - Oversikt over avskrivbare varige driftsmidler, apparater og utstyr. Transport Utstyr Samband EDB Målere SUM Total NE Døtre KONSERN Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang til ansk.kost Anskaffelseskost Samlet av/nedskriv Bokført verdi Årets avskrivninger Prosentsats for ord.avskr. 12,50 % 33,30 % 10 % 20 % 6,70 % Note 2 - Investeringer og salg av varige driftsmidler og fast eiendom de siste 5 år Investering Salg Investering Salg Investering Salg Investering Salg Investering Salg Transportmidler Maskiner, utstyr EDB og samband Målere Bygninger Svelgfoss Annet Høyspent fordeling Lavspent fordeling Nettstasjoner SUM Konsern Investering Salg Investering Salg Investering Salg Investering Salg Investering Salg Transportmidler Maskiner, utstyr EDB og samband Målere Bygninger Svelgfoss Annet Høyspent fordeling Lavspent fordeling Nettstasjoner SUM Solgte driftmidler i perioden er alle fullt nedskrivne og salget representerer derfor en driftsinntekt i selskapet

18 18 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2005 Note 3 - Lønnskostnader/honorar i 1000 kr. Notodden Energi Konsern Lønnskostnader Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum Antall ansatte Forskudd/lån til ansatte utgjør Ytelser til ledende personer Leder * Honorar daglig leder Styret Andre honorar Revisjon Konsulentbistand * Daglig leder har lønn i 1 år dersom stillingen opphører som følge av et eventuellt salg av bedriften Note 4 - Utestående fordringer Utestående fordringer er oppført til pålydende, dvs. anskaffelseskostnad, med fradrag av tapsavsetning på kr ,-. Dette er identisk med tidligere års avsetninger. Utestående og leverandørgjeld er nettoført utenom andrefirma`s krav som vi innkrever på oppdrag. Konserninformasjon er lik ovenstående.

19 NOTER TIL REGNSKAPET FOR Note 5 - Pensjonsforpliktelser, i 1000 kr. Selskapet har pensjonsforpliktelser som omfatter i alt 31 personer i kollektiv pensjonsordning. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom KLP. Kollektiv pensjonsordning Notodden Energi AS Konsern Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad Endring i kollektiv pensjonsforpliktelse Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsøkning Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler til markedsverdi Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger Årlig avkastning 6,0 % 6,5 % Diskonteringsrente 5,0 % 6,0 % Forventet lønnsvekst 3,0 % 3,5 % Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 3,0 % 3,5 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang Note 6 - Bundne midler, i 1000 kr Notodden Energi AS Konsern Bundene skattetrekksmidler utgjør : Note 7 - Lagerbeholdning Lagerbeholdning driftsmateriell er oppført med laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

20 20 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2005

21 NOTER TIL REGNSKAPET FOR

22 22 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2005

23 NOTER TIL REGNSKAPET FOR

24 24 KONTANTSTRØMANALYSE

25 NØKKELTALL 25 NØKKELTALL Notodden Energi AS NØKKELTALL Tekniske tall : 1. Brutto krafttilgang i GWh 202,5 197,6 351,7 379,8 391,5 438,3 451,6 2. Tap i fordelingsnettet i GWh 10,6 11,9 18,3 14,5 16,9 16,1 16,1 3. Tap i fordelingsnettet i % 5,2 6,0 5,2 3,8 4,3 3,7 3,6 4. Overført mengde i GWh ,7 333,4 365,3 374,6 422,2 435,5 5. Ekstern kraftleveranse i GWh ,7 333,4 365,3 371,3 409,2 419,4 6. Kraftsalg eget i GWh ,3 13,0 16,1 7. Høyspenningsnett i km 267,1 281,3 299,9 305,1 307,0 316,0 323,0 8. Lavspenningsnett i km 891,8 929,6 947,6 959,4 975,0 986,0 997,0 9. Antall transformatorer Samlet transf. ytelse i MVA 84,9 85,4 105,5 106,7 107,4 111,5 111,9 11. Antall årsverk 30,5 29,0 28,5 29,5 29,5 29,5 29,0 12. Sykefravær i % 1,4 2,9 3,3 4,2 4,4 2,3 1,3 13. Antall kunder, overføring Ant. kunder pr. km. høyspent 26,2 25,1 23,7 23,2 23,1 22,9 22,5 15. Ant. kunder pr. årsverk 229,7 243,3 249,8 239,7 240,2 245,7 250,9 16. Overført kwh pr. kunde Økonomiske tall : 1. Omsetning i mill. kroner 34,9 34,0 41,4 41,6 47,8 50,0 50,9 2. Resultat i mill. kroner 7,8 6,9 6,8 6,0 5,2 6,3 2,3 3. Utbytte i mill. kroner * 52,2 1,6 2,5 7,0 4,0 7,9 6,0 4. Investeringer i mill. kroner 6,1 6,6 17,4 8,6 15,1 9,6 12,5 5. Rentabilitet : R/K i % 9,3 8,2 7,5 6,5 5,3 5,7 4,1 6. Resultatgrad: R/O i % 31,2 28,4 23,0 20,2 15,1 17,6 11,9 7. Egenkapitalandel i % av totalkapital 45,9 49,5 49,0 47,4 46,2 41,4 41,1 * Renter på ansvarlig lån (4,0 mill.) kommer i tillegg og ubetales sammen med utbytte f.m. utbetaling for 2000 R = Resultat før ekstraordinære poster og skatt O = Omsetning (fra 1999 uten kraftsalg til sluttbruker) K = Totalkapital - Svelgfoss - Forskudd

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

KortomNotoddenEnergiAS s.5 Eierstyringogvirksomhetsledelse s.8 Samfunnsansvar s.12 Nettvirksomhet s.13 Forbruksfordeling s.15

KortomNotoddenEnergiAS s.5 Eierstyringogvirksomhetsledelse s.8 Samfunnsansvar s.12 Nettvirksomhet s.13 Forbruksfordeling s.15 KortomNotoddenEnergiAS s.5 Eierstyringogvirksomhetsledelse s.8 Samfunnsansvar s.12 Nettvirksomhet s.13 Forbruksfordeling s.15 Detlokaleelektrisitetstilsyn DLE s.15 Driftsavbrudd i høyspenningsnettet s.16

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI. Årsrapport 2010 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI. Årsrapport 2010 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Årsrapport 2010 Notodden Energi 1 ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Layout: 2 Notodden Stian Mausethagen Energi Årsrapport 2010 Innhold Kort om Notodden Energi 4 Eierstyring

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris»

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» 2008 Årsrapport «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side 2 årsrapport

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 1 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT

Detaljer

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper...

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper... Årsberetning og regnskap 2011 INNHOLD Direktøren... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Resultatregnskap 2011... 9 Balanse pr. 31.12.11... 10 Regnskapsprinsipper... 12 Noter... 14 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse...

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... Årsberetning og regnskap 2013 Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... 22 Nøkkeltall... 23 INNHOLD

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4

1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4 Årsmelding 2014 1 1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4 2.1 Virksomhetens art... 4 Selskapet har følgende vedtatte forretningsstrategi:... 4 2.2 Fortsatt drift... 4 2.3 Arbeidsmiljø og personale... 5 2.4

Detaljer

Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 11t 2011

Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 11t 2011 Årsrapport 20 1 1 Årsrapport 20 1 1 1 ÅRSBERETNING 2011 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet 18/11-1993 som eget aksjeselskap, med Rakkestad kommune som eneeier av aksjene fram til

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2011 OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2011 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Formål årsrapport 2010 5

Formål årsrapport 2010 5 årsrapport 21 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 1 Årsberetning 21 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 19

Detaljer

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014 Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin Årsrapport 2014 Innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon...

Detaljer