INNKALLING DET INNKALLES MED DETTE TIL 25. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I GRAMO TIRSDAG 10. JUNI 2014 KL. 14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING DET INNKALLES MED DETTE TIL 25. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I GRAMO TIRSDAG 10. JUNI 2014 KL. 14:00"

Transkript

1 Til Gramos medlemmer Gramos rettighetshaverorganisasjoner Statsautorisert revisor Lars Bakketun Kulturdepartementet (til orientering) DET INNKALLES MED DETTE TIL 25. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I GRAMO TIRSDAG 10. JUNI 2014 KL. 14:00 Popsenteret Trondheimsveien 2, bygg T (inngang fra Schous plass) Oslo 89 JUBILEUM 25 Stiftet i 1989 JUBILEUM 25 Stiftet i 1989 INNKALLING

2 DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Åpning ved styreleder Marte Thorsby Konstituering - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av skriftlige fullmakter og fastlegging av antall stemmeberettigede Valg av: - Dirigent - Referent - 2 til å undertegne protokollen - Tellekorps Vedtak av forretningsorden Sak 5 Styrets årsberetning for 2013 Sak 6 Revidert årsregnskap for Årsregnskap for Revisjonsberetning fra MGI Revisjon - Uttalelse fra kontrollutvalget Sak 7 Godkjenning av styrehonorar for perioden Sak 8 Godkjenning av honorar til revisor 2013 Sak 9 Innkomne forslag a. Forslag fra produsentsektoren: «Organisasjonsstøtte til rettighetshaverorganisasjonene på produsentsiden bevilges fra brutto vederlagsmidler i produsentsektor for vederlagsåret 2014» b. Forslag fra styret (se side 3) c. Forslag fra Øystein Rudjord (se side 7) Sak 10 Sak 11 Ansvarsfrihet for styret Valg - Styremedlemmer med personlige varamenn (se side 9 og 10) - Statsautorisert revisor - 2 personer med varamedlemmer til kontrollutvalg - Valgkomité 2

3 FORSLAG B. STYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTS ENDRINGER Gjeldende 3 3 Medlemsskap Forutsetningen for medlemskap er rettigheter som beskrevet i åndsverklovens 45b. Som ordinære medlemmer kan opptas medlemmer av norske rettighetshaverorganisasjoner på området. Som tilsluttede medlemmer kan opptas norske fonogramprodusenter og utøvende kunstnere som ikke er medlem i norske rettighetshaverorganisasjoner, utenlandske produsenter og utøvere samt de som har fått overdratt rettigheter ved livsdisposisjon eller arv. Utmelding fra Gramo skjer skriftlig med virkning fra 1. januar og med 3 måneders varsel. Medlemsretten bortfaller videre når et medlem Forslag til ny 3 3 Medlemskap Som medlem i Gramo kan opptas alle som har vederlagsrett i henhold til bestemmelsene i åndsverklovens 45b. Medlemmer av norske rettighetshaverorganisasjoner på området kan opptas som ordinære medlemmer. Øvrige norske rettighetshavere, utenlandske produsenter og utøvere og arvinger kan opptas som tilsluttede medlemmer. Utmelding fra Gramo skjer skriftlig med virkning fra 1. januar og med 3 måneders varsel. Medlemsretten bortfaller når et medlem ikke lenger er innehaver av vederlagsrett i henhold til åndsverklovens 45b. a) ikke lenger er innehaver av vederlagsrett som beskrevet i åndsverkloven 45b b) ved ukollegial eller illojal opptreden motarbeider Gramos virksomhet og interesser. Gramos styre har fullmakt til å oppheve medlemsretten etter denne paragraf, men den utelukkede kan anke avgjørelsen inn for kommende generalforsamling. 3

4 Gjeldende 5 5 Forvaltningskontrakter Ethvert medlem kan overdra til Gramo forvaltningen av de rettigheter som fremgår av åndsverkloven 45b for innkreving og fordeling av vederlag for kringkasting og annen offentlig fremføring for land utenfor Norge. Overdragelsen kan gjøres for enkeltland eller for hele verden. Gramos forvaltning av andre rettigheter enn vederlagsretten i åndsverkloven 45b reguleres av de respektive forvaltningskontrakter som inngås med medlemmene. Forslag til ny 5 5 Forvaltning I henhold til åndsverklovens 45b forvalter Gramo vederlagsrettigheter for kringkasting og annen offentlig fremføring som skjer i Norge av vernede lydopptak. Dette omfatter både norske og utenlandske rettighetshavere, og uavhengig av medlemskap i Gramo. Ordinære/tilsluttede medlemmer av Gramo bekrefter forvaltningen via medlemssøknaden, og kan samtidig fortrinnsvis på global basis overdra tilsvarende forvaltningsrett for fremføring som skjer i utlandet. Gramo kan forvalte andre rettigheter enn vederlagsretten i henhold til åndsverklovens 45b. Dette forutsetter særskilt forvaltningskontrakt med medlemmene eller med den interesseorganisasjon som representerer deres rettigheter. Gjeldende 6 femte ledd 6 Generalforsamlingen Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:.. Valg av valgkomite bestående av fire medlemmer, to fra utøversektor og to fra produsentsektor Forslag til ny 6 femte ledd 6 Generalforsamlingen Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:.. Valg av valgkomité bestående av fem medlemmer, med komitéleder som er uavhengig av rettighetshavergruppene (jf 8, 2. ledd, siste setning), og for øvrig to fra hver sektor.. 4

5 Forslag til ny 7 7 Valgkomitéens arbeid Valgkomitéens skal overfor generalforsamlingen fremme innstilling til følgende valg: Valg av ordstyrer Valg av styre. Til styrevalgene innstilles styrets leder med varamedlem av valgkomitéen i plenum, mens innstillingen på de øvrige tre pluss tre styremedlemmer med varamedlemmer baseres på sektorvis nominering fra todelt komité. Valg av statsautorisert revisor Valg av kontrollkomité Innstillingene skal være skriftlig begrunnet, og skal være klar til utsending/publisering sammen med de øvrige årsmøtepapirer. Generalforsamlingens valg av valgkomité skjer etter innstilling fra det avtroppende styret. Valg av tellekorps og representanter til å undertegne protokollen forberedes av administrasjonen. 5

6 Gjeldende 7 7 Styret Styret leder foreningen og har ansvar for den daglige drift. Styret består av 6 medlemmer med personlige varamenn, hvorav 3 medlemmer og varamedlemmer velges av produsentenes rettighetshavergruppe og 3 medlemmer med varamedlemmer av utøvernes rettighetshavergruppe. Styremedlemmene velges for ett år av gangen. Styret utpeker leder og nestleder, utgått fra hver av rettighetshavergruppene. Vervene som leder og nestleder rullerer årlig mellom rettighetshavergruppene. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede, blant disse leder eller nestleder. Det skal føres protokoll fra styrets møter. Styret ansetter direktør, fastsetter stillingsinstruks og gir fullmakter. Foreningens firma tegnes av styret. Styret kan gi og tilbakekalle rett for styreleder og nestleder i fellesskap, eller direktøren, til å tegne foreningens firma. Forslag til ny 8 8 Styret Forvaltningen av foreningen hører inn under styret. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten og skal føre tilsyn med direktøren og den daglige drift. Styret består av 7 medlemmer med personlige varamenn. Av disse skal 3 medlemmer velges av produsentenes rettighetshavergruppe og 3 medlemmer av utøvernes gruppe. Det sjuende medlemmet skal være uavhengig av både produsentenes og utøvernes rettighetshavergrupper, og velges av generalforsamlingen i henhold til vedtektenes 6, 11. ledd. Med uavhengig menes at vedkommende er uten tilknytning til noen av de godkjente rettighetshaverorganisasjoner, og heller ikke er medlem av Gramo. Dersom det ikke oppnås alminnelig flertall i begge rettighetshavergrupper for et uavhengig medlem, skal valget av uavhengig medlem skje i samsvar med valgkomitéens innstilling, men kun dersom denne er enstemmig. Alternativt skal ordstyreren anmode Kulturdepartementet om å oppnevne dette medlemmet. Styret kan meddele prokura. 6

7 7

8 8

9 VALGKOMITEENS INNSTILLINGER Til GRAMOs generalforsamling INNSTILLING FRA GRAMOS VALGKOMITE Se separat vedlegg for innstilling fra valgkomiteen i utøversektor. Valgkomiteen har kommet frem til følgende kandidater: Representanter til styret: Marthe Thorsby, styremedlem (personlig vara: Petter Singsaas) Lena Midtveit, styremedlem (personlig vara: Jørn Dalchow) Erling Andersen, styremedlem (personlig vara: Larry Bringsjord) Representant til kontrollutvalget: Hildegunn Olsbø, fast medlem (vara: Håkon Gjesvik) Oslo, 3. april Øystein Rudjord (sign.) Berit Finne Vestly (sign) 9

10 INNSTILLING PÅ FORSLAG TIL UAVHENGIG STYRELEDER FRA UTVALG NEDSATT AV STYRET I GRAMO Utvalget har bestått av Elin Aamodt, Hans Ole Rian, Marte Thorsby, Petter Singsaas og advokat Nils Petter Hansson. Utvalget har hatt to møter, henholdsvis 26. februar og 6. mars Utvalgets mandat har vært å komme med en felles innstilling til en kandidat for valg som ekstern styreleder på Gramos generalforsamling våren 2014, forutsatt at generalforsamlingen vedtar nødvendig vedtektsendring om styrets sammensetning. Utvalget har som grunnlag for sine forutsetninger lagt til grunn at styrets leder skal: Være uavhengig av både utøver- og produsentsektor. I dette legger utvalget at kandidaten ikke har eller har hatt ansettelse i forening eller foretak tilknyttet noen av rettighetshavergruppene, og at vedkommende antas å bli oppfattet som nøytral og upartisk i forbindelse med eventuelle interessekonflikter som måtte kunne oppstå mellom rettighetshavergruppene. Knut Ro er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo 1975, og ble advokat i Han har vært partner i Ro Sommernes Advokatfirma siden etableringen i Knut Ro har tidligere arbeidet for Generaladvokaten, som dommerfullmektig, sekretær for Forsikringslovutvalget og medlem av Falkangerutvalget som reviderte konkursloven i Knut Ro innehar flere styreverv og er i dag fungerende formann i Konkursrådet. Utvalget er av den oppfatning at Knut Ro både er og fremstår uavhengig av rettighetshavergruppene, og at han for øvrig innfrir de kriterier utvalget har lagt til grunn. Knut Ro har tidligere vært benyttet av Gramo som ordstyrer på generalforsamlingen, og har som følge av det noe kjennskap til Gramos virksomhet. Utvalget har forespurt advokat Knut Ro, som har sagt seg villig til å påta seg vervet om han velges. Ha erfaring med styrearbeid. Ha høy grad av integritet, relevant erfaring og kompetanse og nødvendig autoritet. Alle utvalgets medlemmer har kommet med innspill til mulige kandidater, og har kommet frem til navn på flere personer som antas å oppfylle kriteriene og være egnet som styreleder for Gramo. Basert på en helhetlig vurdering har utvalget enstemmig besluttet å innstille på at advokat Knut Ro velges som styreleder. 10

11 FORRETNINGSORDEN Ingen kan få ordet mer enn 3 ganger til samme sak. Taletiden er maks 3 minutter hver gang. Dirigenten kan når det er påkrevd, foreslå begrensning i taletiden og til slutt sette strek for debatten. Alle forslag skal leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet av forslagsstilleren(e). Nye forslag kan ikke framsettes etter at det er satt strek i debatten. Dirigenten kan foreslå at forslag oversendes styret uten realitetsbehandling. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall blant stemmeberettigede medlemmer i begge sektorer. Vedtekts endringer krever dog 2/3 flertall i begge rettighetshavergrupper, se vedtektenes 11. I tilfelle stemmelikhet eller flertall mot forslaget i én av sektorene, skal forslaget anses som forkastet. Alle avstemninger foregår muntlig med håndsopprekning. Dirigenten kan, på eget initiativ eller etter anmodning, gjennomføre skriftlig votering. Saker som skal behandles i bare én av sektorene avgjøres tilsvarende med alminnelig flertall innen vedkommende sektor. FULLMAKTER Det er kun ordinære medlemmer som i et av de tre siste avregningsår har mottatt avregning større enn kr 1.000,- som kan avgi fullmakt til annet ordinært medlem eller sin rettighetshaverorganisasjon, jfr. Gramos vedtekter 6. Godkjente rettighetshaverorganisasjoner i utøversektor er: GramArt, Musikernes fellesorganisasjon, Norsk Artistforbund, Norsk Tonekunstnersamfund, Norsk Skuespillerforbund og FolkOrg. Godkjente rettighetshaverorganisasjoner i produsentsektor er FONO og IFPI Norge. Fullmakter kan ikke gis til Gramo. For å være gyldige må fullmakter til generalforsamlingen være Gramo i hende en uke før generalforsamlingen jf Gramos vedtekter 6. Fullmakter for generalforsamlingen i 2013 må være Gramo i hende innen tirsdag 3. juni 2014 kl. 14:00. Etter dette tidspunkt kan fullmakter ikke trekkes tilbake på annen måte enn ved personlig fremmøte på generalforsamlingen. Kun fullmakter avgitt i forbindelse med angjeldende generalforsamling er gyldige. Kun fullmaktskort utstedt av Gramo er gyldige. Fullmakter sendes Gramo fortrinnvis per post, eller evt. per fax eller scannet vedlegg til e-post. Ved tvil om voteringsresultatet holdes kontravotering. Representanter som etter godkjent fullmakt stemmer for flere medlemmer må, etter nærmere instruks fra dirigenten, oppgi antall stemmer ved voteringen. Innkomne fullmakter godkjennes ved møtets konstituering. STEMMERETT For øvrig har alle ordinære medlemmer stemmerett på generalforsamlingen (hvis man ønsker å møte fram i stedet for å avgi fullmakt, eller ikke kan avgi fullmakt). MØTERETT Tilsluttede medlemmer har møte- og forslagsrett på generalforsamlingen, men ikke stemmerett og kan således altså heller ikke avgi fullmakt. 11

12 Følg Gramo på facebook og Instagram! Medlemsservice: Sentralbord: EN KILDE TIL ET RIKT MUSIKKLIV

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10.

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10. VEDTEKTER FOR GRAMO 1 Foreningen Foreningens navn er Gramo. Foreningen er etablert 7. juni 1989 i Oslo av følgende rettighetshaverorganisasjoner: * FONO * IFPI Norge * Norsk Musikerforbund * Norsk Tonekunstnersamfund

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Gramo årsmelding 2010

Gramo årsmelding 2010 Gramo årsmelding 2010 www.gramo.no 2 Innhold Leder 4 Styres årsberetning 5 Regnskap 12 Revisjonsberetning 24 Åndsverkloven 45b 27 Forskrifter 28 Vedtekter 29 Summary in English 31 3 Kjære medlem Pressen

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG STYRET I A/L SJØHAUG INNKALLER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG SØNDAG 2. DESEMBER 2012 KL 12.00 SKARMYRA ALLAKTIVITETSHUS CAFE Skolegata 2, Moss REGISTRERING OG UTDELING AV STEMMESEDDLER

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Revidert forslag til NORILCOs LOVER

Revidert forslag til NORILCOs LOVER Revidert forslag til NORILCOs LOVER NORILCO - Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft Innhold 1 Foreningens navn... 6 2 Organisasjonsområde... 6 3 Formål og grunntanke... 6

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo.

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo. Vedtekter for Norges Markedsanalyseforening Norsk Markedsanalyse Forening - stiftet 16. oktober 1970 Ajourført med endringer vedtatt på årsmøtet 14. mars 2012 Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Vedtatt på Tromsø klatreklubbs ekstraordinært årsmøte 25. februar 2013 Innholdsfortegnelse: Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ullern Båtforening. Foreningens initialer er U.B.F. Foreningens formål er å skaffe havneplass, vinteropplag og tilsyn av medlemmenes båter, samt å fremme en sunn båtsport

Detaljer