Medlemsblad for Troms Nei til EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Troms Nei til EU"

Transkript

1 NR. 1. Desember 2011 Medlemsblad for Troms Nei til EU Troms Nei til EU inviterer til konferanse: Europameldingen og Norges forhold til EU Harstad Nei til EU 20 år Helene Bank gjestet Tromsø og Internasjonalt S eminar Balsfjord: Troms Nei til EU på Nordkjosmessa i år. Foto: Privat.

2 2 Leder 1/2011 Lederen har ordet Meningsmålingene ser for tiden v eldig hyggelige ut for oss i Nei til EU. Etter seks år med sammenhen gende neiflertall på samtlige menings målinger, er nå EU -motstanden r ekordhøy her i landet. Selv i p artiet Høyre sier nesten to tredeler av v elgerne nei til norsk EU -medlemskap. Denne ekstra ordinære situasjonen skyldes nok først og fremst kaoset innenfor EUs ø konomiske og monetære union. En annen grunn er at det i den senere tid har vært mye større fokus på nye EU-direktiver enn hva som tidligere var tilfelle. Tjenestedirektivet, datalagringsdirektivet, postdirektivet, bankgarantidirektivet og nå vikarbyrådirektivet er alle eksempler på direktiver der motstanden ikke har vært avgrenset til den tradisjonelle nei-bevegelsen. Det at Arbeiderpartiets landsmøte sa nei til å godta EUs tredje postdirektiv har skapt en egen dynamikk. Reservasjons retten i EØS-avtalen er blitt en realitet, ikke bare en formalitet for å hindre at EØS-avtalen strider mot Grunnloven. Sist, men ikke minst, har det at regjeringen nedsatte et utvalg som skal se på EØS-avtalen, åpnet opp for debatt om et tema som i noen partier har vært nærmest tabubelagt. Forslaget om en NOU om EØS har sitt utspring i Nei til EU, der Rådet reiste dette kravet i Vi ønsket også at man skulle utrede alternativer til EØS, men det var kanskje ikke å vente at Jonas Gahr Støre skulle gi utvalget et slikt mandat. For å få utredet også disse a lternativene har fagforbund, bondeorganisasjoner, Nei til EU og andre frivillige organisasjoner gått sammen om en egen utredning. Leder for dette arbeidet er tidligere leder i Nei til EU, Sigbjørn Gjeldsvik. Det regjeringsoppnevnte utvalget ventes å avgi sin rapport i løpet av j anuar, mens A lternativ til EØS ventes å komme med sin utredning etter det. Dermed blir 2012 året der konsekvensene av EØS-avtalen blir d iskutert i full bredde. Det blir i stor grad opp til oss i Nei til EU å få fram at det finnes alternativer som ikke i samme grad griper inn i norsk selvråderett. I denne debatten er det viktig at ikke bare noen få deltar fra nei-siden. Min oppfordring er derfor: Skaff deg kunnskap og engasjer deg i debatten om EØS. Faren med at meningsmålingene v i- ser så stor overvekt for nei-siden er at noen lener seg tilbake og tror at

3 3 Leder alt går så bra at man ikke behøver å være organisert EU-motstander. Nei til EUs påvirkningskraft og innflytelse avhenger imidlertid ikke av meningsmålinger, men av kunnskap og oppslutning. Medlemskapet i Nei til EU gir tilgang til informasjon gjennom medlemsbladet Standpunkt og g jennom faktaheftet VETT. Medlemskontingenten trengs for å opprettholde Nei til EU som en demokratisk organisasjon med mange lokallag og fylkeslag i hele landet, og for at Nei til EU fortsatt skal være neisidens viktigste kunnskapsbase. Nei til EU ønsker ikke bare å opprettholde medlemstallet, vi vil bli flere. Dette kan du hjelpe til med ved å sikre flere m edlemmer i samme f amilie. Prisen for husstands medlemskap er mye lavere enn for hovedmedlemskapet, så det bør ikke være noen økonomisk belastning at flere i samme familie er medlemmer. Kvinnene er mest skeptiske til EU, men er likevel sterkt underrepresentert blant Nei til EUs medlemmer. Det er derfor særlig viktig å verve flere kvinner. La det kommende året bli et debattår og et verveår. Lykke til! Tore Ruud Tore Ruud. Foto: Privat. nettsidene Troms Nei til EUs nettsider redigeres av Tore Ruud og finnes på: Her finner du oppdatert informasjon om blant annet EU og nordområdene, og Islands forhold til EU. Troms Nei til EU har egen side på Facebook. Lik oss, og få oppdatert informasjon om Troms Nei til EU og hva vi jobber med. Også Tromsø Nei til EU har side på Facebook: Se også Facebook-siden til Alternativer til dagens EØS-avtale:

4 4 siden sist 1/ årsjubileum i Harstad Nei til EU Av Tore Ruud 24. april 1991 ble det arrangert et møte i aulaen på Heggen videregående skole der daværende leder i Nei til EU, Kristen Nygaard, holdt foredrag til interesserte tilhørere. Etter foredraget ble Harstad Nei til EU stiftet. Laget markerte 20-årsjubileet 12. april i år, og i beste Nei til EU-tradisjon ble møtet brukt til kunnskapsoppbygging. Professor Peter Ørebech fra T romsø holdt foredrag over emnet EØS - utvikling eller avvikling? til 21 lydhøre møtedeltakere. Han tok utgangspunkt i den opprinnelige EØSavtalen og komitémerknadene fra stortingsgruppene til partiene som stemte for avtalen den gang. I 1992 anså disse politikerne at fskeripolitikken, helse- og sosial politikken, handelspolitikken overfor tredjeland, skatte- og avgiftspolitikken, grensekontroll, standarder for helse, miljø og sikkerhet og eiendomsrett ikke var områder som hørte inn u nder EØS-avtalen. Senere har de samme partiene som i 1992 mente at det var av avgjørende betydning at disse områdene ikke var omfattet av avtalen, godtatt at de er blitt det. Ørebechs konklusjon var helt klar: EØS-avtalen er som følge av domstols-styre blitt helt annerledes enn stortingsflertallet forestilte seg i Det er vanskelig å skjønne at ja-siden ikke tar sitt standpunkt opp til revisjon. 17 års prøving og feiling bør være nok. Historien har lært oss at det norske folk ikke vil bli styrt, men vil styre selv. De fremøtte lytter ivrig. Foto: Tore Ruud

5 5 siden sist Tromsø Nei til EU Av Mats Korneliussen Ved 1. mai markeringen var Nei til EU godt representert. Det var mange med oss, der vi blant annet gikk med faner som det stod «Nei til vikarbyrådirektivet» på. Det er vel ikke så rart når meningsmålinger viser et klart flertall av befolkningen i Norge er imot medlemskap av EU. Det var en spennende sensommer med tanke på valgkampen. «Kampen om kommunene» som vi i Nei til EU kalte det. Tromsø Nei til EU var ved flere anledninger å se i Tromsø sentrum med stand, hvor vi delte ut brosjyrer og vervet medlemmer. Det var m ange som måtte se en ekstra gang over brosjyrene vi delte ut, der det stod; «EU ut av Troms». Vi kunne da opplyse om at cirka 73 prosent av sakene i kommunestyre - og fylkestingsmøter er berørt av EUs regelverk. Vi opplevde at Nei til EU har stort støtte blant folk, og det var svært givende for oss tillitsvalgte å stå på stand. Vi håper våre medlemmer kommer bort ved en anledning når vi har stand, hvor vi kan by på oppdatert informasjon og en hyggelig prat. Petter Eide gjestet Tromsø og i nternasjonalt Seminar Av Ronja Trolie I april gjestet Petter Eide, t idligere generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Care Norge og Amnesty N orge, I nternasjonalt Seminar i Tromsø for å innlede om teamet E uropas asylutfordringer. Seminaret ble arrangert i regi av Tromsø Nei til EU og Studenter mot EU. Eide mener at høyredreiningen man ser tendenser til i europeisk politikk er skremmende, og at man i verste fall står ovenfor en større ideologisk krise som blant annet vil være s entrert omkring Europas behandling av mennesker på flukt. Dublinsamarbeidet har påført land som Hellas og I talia ansvar som er for store for de kriserammede landene å håndtere på en forsvarlig måte. Eide påpekte v idere at alle land har en plikt til å gjøre seg tilgjengelige for flyktninger, og at dette også gjelder Norge. Derfor m ener han at det er alvorlig at N orge returnerer så mange asylsøk ere til Hellas til tross for at man er klar over de ekstremt dårlige humanitære forhold som venter asylsøkerne der. Gjennom Dublinsamarbeidet kan Norge nemlig velge å sende asylsøk ere til første inngangsland (ofte H ellas), men er ikke forpliktet til å gjøre det. På bildet: Ronja Trolie, Ingvild Angel Bakke og Mats Korneliussen. Foto: Wibeke Bergheim

6 6 siden sist 1/2011 Helene Bank. Foto: Ronja Trolie Helene Bank gjester Tromsø og Internasjonalt Seminar Av Ronja Trolie I oktober gjestet Helene Bank T romsø og Internasjonalt Seminar. Nei til EU var arrangør av seminaret, som h adde tema Europa i krise. Helene er spesial rådgiver i For velferds staten, en organisasjon som arbeider mot privatisering og markeds orientering av velferdstjenester. Foran et lydhørt publikum holdt hun en grundig innledning om bakgrunnen for Euro-krisen som E uropa opplever i dag og hvilke konse kvenser den har for innbyggerne i Euro-sonen. Bank konstaterte raskt at de enkle forklar ingene, som for eksempel at det er late g rekere som er skyld i den økonomiske krisen, ikke holder mål. Årsaken til krisen er adskillig mer kompleks enn som så. Bankene og fnanseliten - som b ærer s tore deler av skylden for k risen - s lipper relativt lett unna, mens EU fører en kuttpolitikk som blant annet rammer pensjons - og sykerettighetene til de store massene. Det er dermed de svakeste i samfunnet som sitter igjen som de store taperne, og må betale regningen for EUs nyliberalistiske markedsideologi. Interregkonferansen i T romsø 4. Mai Av Wibeke Bergheim 4. mai inviterte Troms Nei til EU til konferanse om Nordkalotten, EU og Interreg, på Studenthuset Driv i Tromsø. Konferansen ble a rrangerert med økonomisk støtte fra UD. Troms fylkeskommune er forvaltningenhet og sekreteriat for norske statsmidler til Interereg IVA Nordprogrammet. Det dreier seg om ca 10 mill kr årlig ut Pengene inngår i de statlige overføringer til regionale utviklingsprogram. Vi ville ved denne konferansen se nærmere på hva Interreg er, hva o rdningen kan brukes til, hvordan er den brukt og hvor kommer pengene fra. Til å hjelpe oss med dette fkk vi med oss Vigdis Nygård, forsker fra Norut Alta, Bjørn Berg fra Troms Fylkeskommune og ikke minst vår egen Torunn Kanutte Husvik, da nestleder Nei til EU. Rundt 20 engasjerte deltager deltok, både medlemmer av Nei til EU og ikke-medlemmer.

7 7 siden sist Ny regionsekretær i nord Av Ronja Trolie I snart ett år har Wibeke Bergheim vært ansatt som regionsekretær for Troms og Nordland. I sommer tok Wibeke også over ansvaret for Finnmark, noe som betyr at hun har sekretær ansvar for hele Nord- Norge. Wibeke kommer o pprinnelig fra S urnadal, der hun vokste opp på en gård som med melkeproduksjon og skogsdrift. Hun ble tidlig aktiv i Surnadal Bygdeungdomslag, og nei-engasjementet slo for alvor rot hos henne. For 15 år siden flyttet W ibeke nordover, og siden da har hun videre ført sitt engasjement - med særlig f okus på arbeidernes rettigheter. Med erfaring som prosjektleder i Fagforbundet Ungdom i Troms, plass- og ungdomstillitsvalgt på Posten Produksjon og leder for LOs ungdoms utvalg i Troms, har Wibeke en sterk og variert bakgrunn fra fagforeningsarbeid. Wibeke sitter for tiden som fast styremedlem i LO i Tromsø. Wibeke er utdannet ved Universitetet i Tromsø, der hun har studert historie med fordypning Nord-Vest Russland, litteratur og har tatt en bachelorgrad i dokumentasjons - kontaktinformasjon Wibeke Bergheim. Foto: Privat vitenskap. Hun er glad i friluftsliv, og på fritiden er hun ofte å se i turløyper med hunden Torres, som er en ung og leken Gordon Setter. Med arbeidsplass i Tromsø, har W ibeke i året som vært vist seg å være en stor støtte for tillitsvalgte i Nei til EU over hele Nord-Norge. Hoved målsetningen hennes er å j obbe for økt engasjement og aktivitet i Nei til EU i nord, og sier selv at hun er som poteten - og kan brukes til alt. W ibeke besøker gjerne lokallag, og kan blant annet være behjelpelig med å arrangere stand eller åpne møter for de som ønsker det. Hun har kontor i Tromsø sentrum, og tar gjerne i mot besøk - både fra enkeltpersoner og delegasjoner som ønsker å vite mer om Nei til EU sitt arbeid i nord. Wibeke kan treffes på telefon: eller e-post: Kontor- og telefontreffetid: mandag til fredag , eller etter avtale. Besøks- og postadresse: Nei til EU, Søndre Tollbodgate 6, 9008 Tromsø (Skansen).

8 8 1/2011 En varslet krise Av Tore Ruud Krisen i EUs økonomiske og monetære union, populært kalt eurosonen, synes å overraske mange. Man p røver å forklare problemene med at grekerne er late, at de har jukset for å komme med i eurosonen og ikke overholdt sine forpliktelser. Selv om det nok er en viss sannhetsgehalt i noe av dette, er grekerne ikke alene om triksingen og bruddene på de såkalte konvergenskravene som eurolandene forpliktet seg til å følge. Både Italia og Frankrike brukte kreative metoder for å redusere statsgjelden før inntreden i eurosonen, og selv ikke tyskerne har i ettertid levd opp til de krav de selv fkk knesatt som prinsipper for eurosamarbeidet. EU ønsket å skape verdens mest konkurransedyktige økonomi, og med USA som forbilde startet man i 1999 opp eurosamarbeidet. I USA har man imidlertid en felles offentlighet, et felles språk og en mobil arbeidsstokk som flytter dit det er arbeid å få. Og når stor arbeidsledighet i en delstat gjør at skatteinntektene går ned, øker i stedet enkelte trygdeytelser. Dette kan skje fordi USA har et stort f øderalt budsjett som kan utjevne forskjeller mellom delstatene. Slik er det ikke i EU, hvor relativt få personer tar arbeid i andre medlemsland. Og når skatteinntektene går ned i et av EU-landene, må samtidig trygdene reduseres fordi hvert e nkelt land må klare seg selv. L andene i eurosonen hadde et svært ulikt ø konomisk utgangspunkt, og de sørlige EU-landene klarte ikke å møte konkurransen fra et effektivt tysk næringsliv. Dermed bygde middelhavslandene i EU opp en stadig større gjeld til Tyskland. En slik økonomisk ubalanse uten utjevningsordninger vil over tid føre til det som i økonomisk teori kalles asymmetriske sjokk, og som vi nå ser utspille seg i EU. Dagens eurokrise ble behørig v arslet allerede før euroen ble innført. En lang rekke av verdens fremste økonomer med Milton Friedman i spissen advarte mot europrosjektet, blant a nnet under henvisning til de store økonomiske og strukturelle forskjellene mellom landene. Friedman påpekte at i en verden med flytende valutakurser, kan et land som står overfor et økonomisk sjokk, ganske enkelt svare med å endre valutakursen. Med innføringen av euro, er ikke lenger den muligheten tilgjengelig. Da gjenstår bare det som kalles en indre devaluering, og som vi nå ser i Hellas, Irland, Portugal, Spania og Italia: Reduksjon i lønninger og a rbeidsvilkår, reduksjon eller bortfall av sosiale ytelser, masse oppsigelse av offentlig ansatte, høy generell

9 9 a rbeidsledighet og ekstrem ledighet blant unge. Denne beske medi sinen som nå foreskrives av Tyskland, Frankrike og Det internasjonale penge fondet overfor landene i Sør- Europa, har den leie virkningen at den forsterker problemene snarere enn å løse dem. Stadig nye lån gis til Hellas for at landet skal betale renter og avdrag til tyske og franske banker, mens Hellas bare blir enda mer forgjeldet. Professor i samfunnsøkonomi og tidligere høyrestatsråd Victor Norman mener at innstrammingene som nå skjer er feil medisin. Etter hans syn er det best om euroen ikke over lever, og han påpeker likheten mellom dem som nå hevder at det er viktig å b evare eurosamarbeidet og dem som etter første verdenskrig hevdet at det var viktig å bevare gullstandarden. Den gang førte deflasjonspoli tikken til massearbeidsløshet og kraftig framvekst av antidemokratiske krefter i Europa. EU er nå i ferd med å skaffe seg en hel generasjon unge som trolig aldri kommer inn i arbeidslivet. Sporene fra mellomkrigstiden skremmer, så vi får håpe at prestisje ikke settes foran hen synet til m enneskene som allerede lider under EUs feilslåtte pengeunion. U tsagnet fra Olli Rehn, EUs kommissær for økono miske og monetære saker, Vi er villige til å forsvare euroen, koste hva det koste vil, lover imidlertid ikke godt for hardt prøvede E U- borgere. fylkesstyret Troms Nei til EU er en fylkesorganisasjon i Nei til EU og motarbeider norsk medlemskap i EU. Besøk våre nettsider for mer informasjon: Leder: Tore Ruud, Harstad. Nestleder: Ronja Normann Annexstad Trolie, Tromsø. Kasserer: Eli Berg, Tromsø. Styremedlem og kvinnekontakt: Veronika Bakke, Storfjord. Styremedlem: Olav Flaate, Sørreisa. Styremedlem: Arnhild Lindholm, Balsfjord. Styremedlem: Mats Korneliussen, Tromsø. Varamedlemmer: 1. vara: Willy Ørnebakk, Storfjord. 2. vara: Oddvar Skogli, Balsfjord. 3. vara: Wenche Cumming, Lenvik. 4. vara: Eivind Ditlevsen, Lenvik. 5. vara: Leif-Petter Hansen, Tromsø. 6. vara: Åshild Fause, Tromsø. 7. vara: Arne Overrein, Tromsø.

10 10 1/2011 Troms Nei til EU på landsmøtet Av Sindre Humberset Tore Ruud, fylkesleder i Troms var fornøyd med Nei til EUs landsmøte november i Molde. - Landsmøtet var veldig positivt, ikke minst takket være meningsmålinga som viser at et flertall i folket foretrekker en handelsavtale med EU. -Den viktigste saken for Nei til EU i kommende år er EØS og alternative tilknytningsformer til EU. Vår s tørste utfordring er å få frem at det fnnes alternativer til EØS, og at dette blir allemannseie. - Krisen i EU fører til at færre er i nteressert i EU-medlemskap. M eningsmålinger viser at det nå er svært få EU-tilhengere i Troms. Det at vi ikke lenger har en oppegående motpart vanskeliggjør en levende EU-debatt, sier Tore Ruud. - Vi vil avholde en konferanse i Tromsø med innledere både fra r egjeringens EØS-utredning og fra Alternativer til EØS. Videre konkretisering av vårt bidrag til debatten om alternativer til EØS vil bli gjort på vårt styremøte i januar. Aud Jektvik Hun ble født i 1980 og kommer fra Skaun i Sør-Trøndelag, men har bodd i Tromsø i mange år. Aud er venstrepolitiker og møtende vara i styret til Tromsø Venstre. Tidligere har hun vært tillitsvalgt i Norges Diabetesforbund. Til daglig arbeider hun som butikksjef ved Christiania Glassmagasin i Tromsø. Linn Hemmingsen Gjenvalgt som varamedlem til styret. Født i Hjelpepleier og heltidstillitsvalgt i Fagforbundet Ungdom siste 6 år, 4 år som nestleder og 3 år som leder. Leder av ISKA Europas ungdomsforum (Internasjonalen for Stats- og kommuneansatte). Sandra Nygård Borch Ny i Nei til EUs råd. Født 1988, b osatt Oslo. Leder i Senterungdommen. Fylkes styrerepresentant for Senterpartiet i Troms. Kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i L avangen. Fylket har også blitt representert i Nei til EUs sentrale organ med: Fra venstre: Tore Ruud, Ronja Trolie, Mats Korneliussen, Arnhild Lindholm, Veronika Bakke, Olav Flaate. Foto: Eivind Formo

11 11 oppslagstavla Tromsø Nei til EU Tromsø Nei til EU avholder sitt årsmøte på Radisson Blu i Tromsø, 26. januar Årsmøtet åpnes med en politisk innledning, Kvinner i krise - EU og likestillingspolitikk, ved Eva Marie Mathiesen, kvinnepolitisk sekretær i Nei til EU. Dette m øtet er åpent for alle og gratis. Deretter følger årsmøtet, med vanlige årsmøtesaker. For ytterlige informajon ta kontakt med leder Tromsø Nei til EU, Mats Korneliussen på e-post: m eller på t elefon: Grasrotandelen Troms Nei til EU nå er med i Grasrotandelen, at det er mulig å støtte oss ved at 5% av innsatsen ved spill hos Norsk Tipping går til oss om en registrerer seg på vårt nummer - som er Bokprosjektet Nei til EU står bak produksjonen av en faghistorisk bok om EU-motstanden i Norge fra 1960-tallet til Boken skal komme ut høsten 2013 og være Nei til EUs hovedbidrag i m arkeringen av 20-årsjubileet til neisiden i 1994 og 200-årsjubileet for Grunnloven i Det er h istoriker Roar Madsen som skriver boken. Har du bilder fra EU-kampen i 1972 og/eller 1994 i Troms? Da kan du ta kontakt med ansvarlig Bok prosjektet Troms, Åshild Fause, på e-post: eller telefon: Skrive for Medlemsblad for Troms Nei til EU Vil du skrive for Troms Nei til EUs medlemsblad? Eller har det skjedd noe spennede i din kommune? Vi tar i mot tekster, tips og innspill til vårt medlemsblad. Ta kontakt med regionsekretær Wibeke Bergheim på e-post: eller på mobil: Avtalegiro Ønsker du å bidra med en fast sum i måneden eller i kvartalet til Nei til EUs arbeid og engasjement i Troms? Fyll ut giro under og send inn til Nei til EU, Storgata 32, 0184 Oslo. avtalegiro Ja, jeg vil gjerne gi kr.,- hver måned hvert kvartal Ja jeg ønsker å betale med AvtaleGiro til: Nei til EU Navn:. Adresse:. Betalingsmottakers kontonummer Betalers kontonummer KID: Fylles ut av Nei til EU Postnr... Sted..... Betalers signatur Jeg har gjort meg kjent med, og aksepterer, avtalevilkår for AvtaleGiro Kupongen returneres til Nei til EU, Storgata 32, 0184 Oslo Beløpsgrense: Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen

12 12 kom på konferanse! 1/2011 Konferanse 11. februar i Tromsø: Europameldingen og Norges forhold til EU DataTrykk AS Den viktigste saken for Nei til EU nå er EØS-avtalen og alternativetilknytningsformer til EU. På nyåret vil Den store Europautredningen bli lagt fram.det er rapporten fra det breitt sammensatte regjeringsoppnevnte utvalget som sia 2010 har gått igjennom alle sider ved Norges forhold til EU. De fkk ikke i sitt mandat å vurdere alternativer til EØS. Derfor satte Nei til EU, sammen med ulike samarbeidspartnere, i gang et eget arbeid for å utrede dette.11.februar vil vi i Troms Nei til EU avholde en konferanse i Tromsø med innledere både fra regjeringas Europa-utredning og fra Alternativer til EØS. Vi vil i tillegg sette fokus Schengenavtalen, som også er ei viktig og p roblematisk tilknytning Norge har til EU. Vi har gode og kunnskapsrike innledere (se program under), og det blir tid for spørsmål og debatt. Dette er en god mulighet for å bli opp datert på svært viktige og dagsaktuelle problem stillinger. Konferansen arrangeres med økonomisk støtte fra UD, og avholdes på Radisson Blu Tromsø. Påmelding til Wibeke: no eller tlf så snart som mulig og innen 6/2.Konferanseavgift er kr 100,- og betales på konferansen, og som inkluderer lunsj. program Velkommen Innledning av Frank Aarebrot, professor, Institutt for sammenlignende politikk, UiB, Bergen, og medlem av utvalget, Europautredningen Felles lunsj Innledning ved Helene Bank, spesialrådgiver i alliansen For velferdsstaten og styremedlem Alternativer til dagens EØS-avtale Kaffe og frukt Innledning ved Svein Eldøy, fra Ungdom mot EU Debatt eller spørsmål fra salen Det tas forbehold om endringer i programmet. Vel møtt!

Konferanse: Europameldingen og Norges forhold til EU

Konferanse: Europameldingen og Norges forhold til EU NR. 1. Desember 2011 Nordpunkt Medlemsblad for Nordland Nei til EU En varslet krise, av Tore Ruud Konferanse: Europameldingen og Norges forhold til EU Lokallaget er LIMET i Nei-kampen, av Asbjørn Høgden

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009 Den internasjonale karrieredagen 29. april 2009 Velkommen Er du reiselysten? Kan du tenke deg å ta deler av utdanningen din i utlandet? Høres det spennende ut med en internasjonal karriere? På den internasjonale

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Medlemsblad for Troms Nei til EU

Medlemsblad for Troms Nei til EU NR. 1. SEPTEMBER 2012 Medlemsblad for Troms Nei til EU Nordland, Troms og Finnmark inviterer til konferanse: EUs appetitt på Nordområdene Troms Nei til EUs årsmøte Lokallaget: Tromsø Nei til EU Du kan

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015.

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015 Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1 Organisatoriske arbeidsområder...3

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

SCHENGEN I SPENN flyktningkrisen, grensekontroll og alternativer

SCHENGEN I SPENN flyktningkrisen, grensekontroll og alternativer SCHENGEN I SPENN flyktningkrisen, grensekontroll og alternativer DN 05.02.2016 Schengen eller EØS? EØS-avtalen (trådte i kraft 1994): Fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Fri etablering

Detaljer

Eventyrlyst? Lærling i utlandet

Eventyrlyst? Lærling i utlandet Eventyrlyst? Lærling i utlandet HAR DU LYST TIL Å ARBEIDE I EUROPA? - Det er mulig om du vil Gjennom Erasmus + kan du enkelt ta deler av læretida i Europa. Noen fordeler med et utenlandsopphold: Unik kompetanse

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møtt: Leder: Ann Kristin Alseth, NTL Høgskolen i Sør Trøndelag, ann.k.alseth@hist.no Nesteleder: Øyvind Bakke,

Detaljer

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Forslag til rammeprogram for Nei til EUs landsmøte 2014

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

OM UTVALGET. Nedsatt av Utenriksdepartementet 7. januar 2010 Forskningsbasert, bredt sammensatt Uavhengig. 12 medlemmer Sekretariat

OM UTVALGET. Nedsatt av Utenriksdepartementet 7. januar 2010 Forskningsbasert, bredt sammensatt Uavhengig. 12 medlemmer Sekretariat OM UTVALGET Nedsatt av Utenriksdepartementet 7. januar 2010 Forskningsbasert, bredt sammensatt Uavhengig 12 medlemmer Sekretariat STORT MANDAT (UTDRAG) utvalget skal foreta en bred og grundig vurdering

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9. Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15. Program årsmøte: 1. Registrering

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET

SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET Her kommer en liten oppdatering fra fylkesstyret. De fleste har nok tatt velfortjent sommerferie. Vi håper likevel at mottakerne av dette brevet videresender det til sine medlemmer

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

EU-delegasjonens arbeid, forholdet mellom Norge og EU, aktuelle saker for kommunesektoren

EU-delegasjonens arbeid, forholdet mellom Norge og EU, aktuelle saker for kommunesektoren EU-delegasjonens arbeid, forholdet mellom Norge og EU, aktuelle saker for kommunesektoren KS kompetanseprogram Norsk kommunesektor og EU/EØS i praksis - 27. november 2013 EU-delegasjonen og ambassaden

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Juli 2013. Utført på oppdrag for Postkom

Befolkningsundersøkelse Juli 2013. Utført på oppdrag for Postkom Befolkningsundersøkelse Juli 2013 Utført på oppdrag for Postkom Om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført av NorgesBarometeret. Undersøkelsen er gjennomført i perioden 26. juni til 1 juli på

Detaljer

Helle Hagenau Sigbjørn Gjelsvik. Brexit og EØS. Andre underveisnotat for Nei til EUs EØS-melding

Helle Hagenau Sigbjørn Gjelsvik. Brexit og EØS. Andre underveisnotat for Nei til EUs EØS-melding Helle Hagenau Sigbjørn Gjelsvik Brexit og EØS Andre underveisnotat for Nei til EUs EØS-melding Nei til EU arbeidsnotat 2/2017 Brexit og EØS 1 Innhold Artikkel 50 er aktivert 2 Den britiske avtalen 2 Britisk

Detaljer

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS EU delegasjonens rolle Diplomatisk forbindelse EU-Norge Ledes av ambassadør János Herman Hva gjør vi? EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske

Detaljer

Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013.

Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013. Dato: 08.03.13 Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013. Orientering om valg av 2. fremmedspråk eller språklig fordypning. Overgangen til ungdomsskolen nærmer seg, og vi

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

Referat Kontaktkonferanse 2009

Referat Kontaktkonferanse 2009 1 Referat Kontaktkonferanse 2009 Torsdag 26.02 2009 Sjømilitære Samfund Stiftet 1835 Tid (dato, fra kl til kl): Sted: Hurtigruten, Innkalt av (avd og person): Hovedstyre SMS Ordstyrer: Bjørn Krohn Referent:

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Skrevet av Johan I. Holm fredag 07. november 2008 14:24 - Sist oppdatert fredag 07. november 2008 14:36

Skrevet av Johan I. Holm fredag 07. november 2008 14:24 - Sist oppdatert fredag 07. november 2008 14:36 Alt tyder på at Storbritannia ikke blir med i pengeunionen og Euroland, hvor heller ikke Danmark og Sverige befinner seg. Hva burde dette bety for Norge? Å dømme etter mangelen på balansert informasjon

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EU Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EUs prinsipper Overnasjonalitet Vedtak er forpliktende Det indre markedet (fra 1993) Fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/

Deres ref Vår ref Dato 13/ Alle landets kommuner Alle bydeler i Oslo Fylkeskommuner Fylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 13/275-29.05.2013 Barne- og ungdomskonferansen 2013 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil også

Detaljer

Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune

Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune Deltakende budsjett er et samlebegrep for metoder som brukes for å involvere innbyggere i beslutningsprosesser. Deltakende budsjett, eller Participatory Budgeting,

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Kandidatskjema VT 06/14

Kandidatskjema VT 06/14 Kandidatskjema VT 06/14 Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU) Det er førehandsmeldt ein kandidat til VT-AU. 1 Magnus Brekke Nygaard Magnus Brekke Nygaard magnus@fri24.com 98414983 AU-medlem med idrett

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Valgkampen 2013 Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Bakgrunn valget 2011 Fra valget i 2009 hadde Høyre en jevn økning på meningsmålingene. I juni 2011 hadde Høyre 32,4% på lokal Oslomåling. Det var borgerlig

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Medlemsorientering fra Oppland Nei til EU Nr. 1 - Feb. 2013 Innkalling til Årsmøte Oppland Nei til EU innkaller til årsmøte lørdag 9. mars kl. 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer. Møterom: Møllaloftet,

Detaljer

Styret i Tromsø SV har hatt slik sammensetning etter konstituering 21.02.12 (valgt på årsmøtet 28.01.12):

Styret i Tromsø SV har hatt slik sammensetning etter konstituering 21.02.12 (valgt på årsmøtet 28.01.12): BERETNING FRA STYRET I TROMSØ SV 2012 Styret i Tromsø SV har hatt slik sammensetning etter konstituering 21.02.12 (valgt på årsmøtet 28.01.12): Leder Nestleder Sekretær Kasserer Kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU.

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. STBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform - Står uendret, som en utdyping av NBUs verdigrunnlag og mål som organisasjon.

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Folkeavstemning om EØS-avtalen. innspill til Nei til EUs strategidebatt

Folkeavstemning om EØS-avtalen. innspill til Nei til EUs strategidebatt Folkeavstemning om EØS-avtalen innspill til Nei til EUs strategidebatt Nei til EU arbeidsnotat 1/2014 Folkeavstemning om EØS-avtalen 1 Innhold 1. Stortinget avgjør om det skal holdes en nasjonal folkeavstemning

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND (Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99) Vedtatt på årsmøte 17 februar 2006. Rettelse på 6, 1 ledd gjort på

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 12.-14. november 2010

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 12.-14. november 2010 Til Oslo, 27.10.2010 Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Nei til EUs innspill til partienes programarbeid

Nei til EUs innspill til partienes programarbeid Nei til EUs innspill til partienes programarbeid Nei til EU arbeidsnotat nr. 3/2012 Innhold Arbeiderpartiet 2 Fremskrittspartiet 5 Høyre 7 Kristelig Folkeparti 9 Rødt 12 Senterpartiet 15 Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2015 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! www.greaker.vgs.no Velg språk! Du som leser dette, står antagelig overfor flere viktige valg: Skal jeg velge fransk, spansk eller tysk som fremmedspråk?

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Staten, fylkeskommunene og kommunene

Staten, fylkeskommunene og kommunene Staten, fylkeskommunene og kommunene I Norge er det 19 fylker og 429 kommuner. Fylker og kommuner er både geografiske områder og politisk styrte enheter. Både fylkeskommunene og kommunene har selvbestemmelsesrett

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Melhus Arbeiderparti

Melhus Arbeiderparti Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2012-2013 Årsmøte 13.02.13, Samfunnshuset, Korsvegen Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagpolitisk representant: Informasjonsleder:

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres konferanse i november. Innledning Vi har det siste året

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer