Medlemsblad for Troms Nei til EU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Troms Nei til EU"

Transkript

1 NR. 1. Desember 2011 Medlemsblad for Troms Nei til EU Troms Nei til EU inviterer til konferanse: Europameldingen og Norges forhold til EU Harstad Nei til EU 20 år Helene Bank gjestet Tromsø og Internasjonalt S eminar Balsfjord: Troms Nei til EU på Nordkjosmessa i år. Foto: Privat.

2 2 Leder 1/2011 Lederen har ordet Meningsmålingene ser for tiden v eldig hyggelige ut for oss i Nei til EU. Etter seks år med sammenhen gende neiflertall på samtlige menings målinger, er nå EU -motstanden r ekordhøy her i landet. Selv i p artiet Høyre sier nesten to tredeler av v elgerne nei til norsk EU -medlemskap. Denne ekstra ordinære situasjonen skyldes nok først og fremst kaoset innenfor EUs ø konomiske og monetære union. En annen grunn er at det i den senere tid har vært mye større fokus på nye EU-direktiver enn hva som tidligere var tilfelle. Tjenestedirektivet, datalagringsdirektivet, postdirektivet, bankgarantidirektivet og nå vikarbyrådirektivet er alle eksempler på direktiver der motstanden ikke har vært avgrenset til den tradisjonelle nei-bevegelsen. Det at Arbeiderpartiets landsmøte sa nei til å godta EUs tredje postdirektiv har skapt en egen dynamikk. Reservasjons retten i EØS-avtalen er blitt en realitet, ikke bare en formalitet for å hindre at EØS-avtalen strider mot Grunnloven. Sist, men ikke minst, har det at regjeringen nedsatte et utvalg som skal se på EØS-avtalen, åpnet opp for debatt om et tema som i noen partier har vært nærmest tabubelagt. Forslaget om en NOU om EØS har sitt utspring i Nei til EU, der Rådet reiste dette kravet i Vi ønsket også at man skulle utrede alternativer til EØS, men det var kanskje ikke å vente at Jonas Gahr Støre skulle gi utvalget et slikt mandat. For å få utredet også disse a lternativene har fagforbund, bondeorganisasjoner, Nei til EU og andre frivillige organisasjoner gått sammen om en egen utredning. Leder for dette arbeidet er tidligere leder i Nei til EU, Sigbjørn Gjeldsvik. Det regjeringsoppnevnte utvalget ventes å avgi sin rapport i løpet av j anuar, mens A lternativ til EØS ventes å komme med sin utredning etter det. Dermed blir 2012 året der konsekvensene av EØS-avtalen blir d iskutert i full bredde. Det blir i stor grad opp til oss i Nei til EU å få fram at det finnes alternativer som ikke i samme grad griper inn i norsk selvråderett. I denne debatten er det viktig at ikke bare noen få deltar fra nei-siden. Min oppfordring er derfor: Skaff deg kunnskap og engasjer deg i debatten om EØS. Faren med at meningsmålingene v i- ser så stor overvekt for nei-siden er at noen lener seg tilbake og tror at

3 3 Leder alt går så bra at man ikke behøver å være organisert EU-motstander. Nei til EUs påvirkningskraft og innflytelse avhenger imidlertid ikke av meningsmålinger, men av kunnskap og oppslutning. Medlemskapet i Nei til EU gir tilgang til informasjon gjennom medlemsbladet Standpunkt og g jennom faktaheftet VETT. Medlemskontingenten trengs for å opprettholde Nei til EU som en demokratisk organisasjon med mange lokallag og fylkeslag i hele landet, og for at Nei til EU fortsatt skal være neisidens viktigste kunnskapsbase. Nei til EU ønsker ikke bare å opprettholde medlemstallet, vi vil bli flere. Dette kan du hjelpe til med ved å sikre flere m edlemmer i samme f amilie. Prisen for husstands medlemskap er mye lavere enn for hovedmedlemskapet, så det bør ikke være noen økonomisk belastning at flere i samme familie er medlemmer. Kvinnene er mest skeptiske til EU, men er likevel sterkt underrepresentert blant Nei til EUs medlemmer. Det er derfor særlig viktig å verve flere kvinner. La det kommende året bli et debattår og et verveår. Lykke til! Tore Ruud Tore Ruud. Foto: Privat. nettsidene Troms Nei til EUs nettsider redigeres av Tore Ruud og finnes på: Her finner du oppdatert informasjon om blant annet EU og nordområdene, og Islands forhold til EU. Troms Nei til EU har egen side på Facebook. Lik oss, og få oppdatert informasjon om Troms Nei til EU og hva vi jobber med. Også Tromsø Nei til EU har side på Facebook: Se også Facebook-siden til Alternativer til dagens EØS-avtale:

4 4 siden sist 1/ årsjubileum i Harstad Nei til EU Av Tore Ruud 24. april 1991 ble det arrangert et møte i aulaen på Heggen videregående skole der daværende leder i Nei til EU, Kristen Nygaard, holdt foredrag til interesserte tilhørere. Etter foredraget ble Harstad Nei til EU stiftet. Laget markerte 20-årsjubileet 12. april i år, og i beste Nei til EU-tradisjon ble møtet brukt til kunnskapsoppbygging. Professor Peter Ørebech fra T romsø holdt foredrag over emnet EØS - utvikling eller avvikling? til 21 lydhøre møtedeltakere. Han tok utgangspunkt i den opprinnelige EØSavtalen og komitémerknadene fra stortingsgruppene til partiene som stemte for avtalen den gang. I 1992 anså disse politikerne at fskeripolitikken, helse- og sosial politikken, handelspolitikken overfor tredjeland, skatte- og avgiftspolitikken, grensekontroll, standarder for helse, miljø og sikkerhet og eiendomsrett ikke var områder som hørte inn u nder EØS-avtalen. Senere har de samme partiene som i 1992 mente at det var av avgjørende betydning at disse områdene ikke var omfattet av avtalen, godtatt at de er blitt det. Ørebechs konklusjon var helt klar: EØS-avtalen er som følge av domstols-styre blitt helt annerledes enn stortingsflertallet forestilte seg i Det er vanskelig å skjønne at ja-siden ikke tar sitt standpunkt opp til revisjon. 17 års prøving og feiling bør være nok. Historien har lært oss at det norske folk ikke vil bli styrt, men vil styre selv. De fremøtte lytter ivrig. Foto: Tore Ruud

5 5 siden sist Tromsø Nei til EU Av Mats Korneliussen Ved 1. mai markeringen var Nei til EU godt representert. Det var mange med oss, der vi blant annet gikk med faner som det stod «Nei til vikarbyrådirektivet» på. Det er vel ikke så rart når meningsmålinger viser et klart flertall av befolkningen i Norge er imot medlemskap av EU. Det var en spennende sensommer med tanke på valgkampen. «Kampen om kommunene» som vi i Nei til EU kalte det. Tromsø Nei til EU var ved flere anledninger å se i Tromsø sentrum med stand, hvor vi delte ut brosjyrer og vervet medlemmer. Det var m ange som måtte se en ekstra gang over brosjyrene vi delte ut, der det stod; «EU ut av Troms». Vi kunne da opplyse om at cirka 73 prosent av sakene i kommunestyre - og fylkestingsmøter er berørt av EUs regelverk. Vi opplevde at Nei til EU har stort støtte blant folk, og det var svært givende for oss tillitsvalgte å stå på stand. Vi håper våre medlemmer kommer bort ved en anledning når vi har stand, hvor vi kan by på oppdatert informasjon og en hyggelig prat. Petter Eide gjestet Tromsø og i nternasjonalt Seminar Av Ronja Trolie I april gjestet Petter Eide, t idligere generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Care Norge og Amnesty N orge, I nternasjonalt Seminar i Tromsø for å innlede om teamet E uropas asylutfordringer. Seminaret ble arrangert i regi av Tromsø Nei til EU og Studenter mot EU. Eide mener at høyredreiningen man ser tendenser til i europeisk politikk er skremmende, og at man i verste fall står ovenfor en større ideologisk krise som blant annet vil være s entrert omkring Europas behandling av mennesker på flukt. Dublinsamarbeidet har påført land som Hellas og I talia ansvar som er for store for de kriserammede landene å håndtere på en forsvarlig måte. Eide påpekte v idere at alle land har en plikt til å gjøre seg tilgjengelige for flyktninger, og at dette også gjelder Norge. Derfor m ener han at det er alvorlig at N orge returnerer så mange asylsøk ere til Hellas til tross for at man er klar over de ekstremt dårlige humanitære forhold som venter asylsøkerne der. Gjennom Dublinsamarbeidet kan Norge nemlig velge å sende asylsøk ere til første inngangsland (ofte H ellas), men er ikke forpliktet til å gjøre det. På bildet: Ronja Trolie, Ingvild Angel Bakke og Mats Korneliussen. Foto: Wibeke Bergheim

6 6 siden sist 1/2011 Helene Bank. Foto: Ronja Trolie Helene Bank gjester Tromsø og Internasjonalt Seminar Av Ronja Trolie I oktober gjestet Helene Bank T romsø og Internasjonalt Seminar. Nei til EU var arrangør av seminaret, som h adde tema Europa i krise. Helene er spesial rådgiver i For velferds staten, en organisasjon som arbeider mot privatisering og markeds orientering av velferdstjenester. Foran et lydhørt publikum holdt hun en grundig innledning om bakgrunnen for Euro-krisen som E uropa opplever i dag og hvilke konse kvenser den har for innbyggerne i Euro-sonen. Bank konstaterte raskt at de enkle forklar ingene, som for eksempel at det er late g rekere som er skyld i den økonomiske krisen, ikke holder mål. Årsaken til krisen er adskillig mer kompleks enn som så. Bankene og fnanseliten - som b ærer s tore deler av skylden for k risen - s lipper relativt lett unna, mens EU fører en kuttpolitikk som blant annet rammer pensjons - og sykerettighetene til de store massene. Det er dermed de svakeste i samfunnet som sitter igjen som de store taperne, og må betale regningen for EUs nyliberalistiske markedsideologi. Interregkonferansen i T romsø 4. Mai Av Wibeke Bergheim 4. mai inviterte Troms Nei til EU til konferanse om Nordkalotten, EU og Interreg, på Studenthuset Driv i Tromsø. Konferansen ble a rrangerert med økonomisk støtte fra UD. Troms fylkeskommune er forvaltningenhet og sekreteriat for norske statsmidler til Interereg IVA Nordprogrammet. Det dreier seg om ca 10 mill kr årlig ut Pengene inngår i de statlige overføringer til regionale utviklingsprogram. Vi ville ved denne konferansen se nærmere på hva Interreg er, hva o rdningen kan brukes til, hvordan er den brukt og hvor kommer pengene fra. Til å hjelpe oss med dette fkk vi med oss Vigdis Nygård, forsker fra Norut Alta, Bjørn Berg fra Troms Fylkeskommune og ikke minst vår egen Torunn Kanutte Husvik, da nestleder Nei til EU. Rundt 20 engasjerte deltager deltok, både medlemmer av Nei til EU og ikke-medlemmer.

7 7 siden sist Ny regionsekretær i nord Av Ronja Trolie I snart ett år har Wibeke Bergheim vært ansatt som regionsekretær for Troms og Nordland. I sommer tok Wibeke også over ansvaret for Finnmark, noe som betyr at hun har sekretær ansvar for hele Nord- Norge. Wibeke kommer o pprinnelig fra S urnadal, der hun vokste opp på en gård som med melkeproduksjon og skogsdrift. Hun ble tidlig aktiv i Surnadal Bygdeungdomslag, og nei-engasjementet slo for alvor rot hos henne. For 15 år siden flyttet W ibeke nordover, og siden da har hun videre ført sitt engasjement - med særlig f okus på arbeidernes rettigheter. Med erfaring som prosjektleder i Fagforbundet Ungdom i Troms, plass- og ungdomstillitsvalgt på Posten Produksjon og leder for LOs ungdoms utvalg i Troms, har Wibeke en sterk og variert bakgrunn fra fagforeningsarbeid. Wibeke sitter for tiden som fast styremedlem i LO i Tromsø. Wibeke er utdannet ved Universitetet i Tromsø, der hun har studert historie med fordypning Nord-Vest Russland, litteratur og har tatt en bachelorgrad i dokumentasjons - kontaktinformasjon Wibeke Bergheim. Foto: Privat vitenskap. Hun er glad i friluftsliv, og på fritiden er hun ofte å se i turløyper med hunden Torres, som er en ung og leken Gordon Setter. Med arbeidsplass i Tromsø, har W ibeke i året som vært vist seg å være en stor støtte for tillitsvalgte i Nei til EU over hele Nord-Norge. Hoved målsetningen hennes er å j obbe for økt engasjement og aktivitet i Nei til EU i nord, og sier selv at hun er som poteten - og kan brukes til alt. W ibeke besøker gjerne lokallag, og kan blant annet være behjelpelig med å arrangere stand eller åpne møter for de som ønsker det. Hun har kontor i Tromsø sentrum, og tar gjerne i mot besøk - både fra enkeltpersoner og delegasjoner som ønsker å vite mer om Nei til EU sitt arbeid i nord. Wibeke kan treffes på telefon: eller e-post: Kontor- og telefontreffetid: mandag til fredag , eller etter avtale. Besøks- og postadresse: Nei til EU, Søndre Tollbodgate 6, 9008 Tromsø (Skansen).

8 8 1/2011 En varslet krise Av Tore Ruud Krisen i EUs økonomiske og monetære union, populært kalt eurosonen, synes å overraske mange. Man p røver å forklare problemene med at grekerne er late, at de har jukset for å komme med i eurosonen og ikke overholdt sine forpliktelser. Selv om det nok er en viss sannhetsgehalt i noe av dette, er grekerne ikke alene om triksingen og bruddene på de såkalte konvergenskravene som eurolandene forpliktet seg til å følge. Både Italia og Frankrike brukte kreative metoder for å redusere statsgjelden før inntreden i eurosonen, og selv ikke tyskerne har i ettertid levd opp til de krav de selv fkk knesatt som prinsipper for eurosamarbeidet. EU ønsket å skape verdens mest konkurransedyktige økonomi, og med USA som forbilde startet man i 1999 opp eurosamarbeidet. I USA har man imidlertid en felles offentlighet, et felles språk og en mobil arbeidsstokk som flytter dit det er arbeid å få. Og når stor arbeidsledighet i en delstat gjør at skatteinntektene går ned, øker i stedet enkelte trygdeytelser. Dette kan skje fordi USA har et stort f øderalt budsjett som kan utjevne forskjeller mellom delstatene. Slik er det ikke i EU, hvor relativt få personer tar arbeid i andre medlemsland. Og når skatteinntektene går ned i et av EU-landene, må samtidig trygdene reduseres fordi hvert e nkelt land må klare seg selv. L andene i eurosonen hadde et svært ulikt ø konomisk utgangspunkt, og de sørlige EU-landene klarte ikke å møte konkurransen fra et effektivt tysk næringsliv. Dermed bygde middelhavslandene i EU opp en stadig større gjeld til Tyskland. En slik økonomisk ubalanse uten utjevningsordninger vil over tid føre til det som i økonomisk teori kalles asymmetriske sjokk, og som vi nå ser utspille seg i EU. Dagens eurokrise ble behørig v arslet allerede før euroen ble innført. En lang rekke av verdens fremste økonomer med Milton Friedman i spissen advarte mot europrosjektet, blant a nnet under henvisning til de store økonomiske og strukturelle forskjellene mellom landene. Friedman påpekte at i en verden med flytende valutakurser, kan et land som står overfor et økonomisk sjokk, ganske enkelt svare med å endre valutakursen. Med innføringen av euro, er ikke lenger den muligheten tilgjengelig. Da gjenstår bare det som kalles en indre devaluering, og som vi nå ser i Hellas, Irland, Portugal, Spania og Italia: Reduksjon i lønninger og a rbeidsvilkår, reduksjon eller bortfall av sosiale ytelser, masse oppsigelse av offentlig ansatte, høy generell

9 9 a rbeidsledighet og ekstrem ledighet blant unge. Denne beske medi sinen som nå foreskrives av Tyskland, Frankrike og Det internasjonale penge fondet overfor landene i Sør- Europa, har den leie virkningen at den forsterker problemene snarere enn å løse dem. Stadig nye lån gis til Hellas for at landet skal betale renter og avdrag til tyske og franske banker, mens Hellas bare blir enda mer forgjeldet. Professor i samfunnsøkonomi og tidligere høyrestatsråd Victor Norman mener at innstrammingene som nå skjer er feil medisin. Etter hans syn er det best om euroen ikke over lever, og han påpeker likheten mellom dem som nå hevder at det er viktig å b evare eurosamarbeidet og dem som etter første verdenskrig hevdet at det var viktig å bevare gullstandarden. Den gang førte deflasjonspoli tikken til massearbeidsløshet og kraftig framvekst av antidemokratiske krefter i Europa. EU er nå i ferd med å skaffe seg en hel generasjon unge som trolig aldri kommer inn i arbeidslivet. Sporene fra mellomkrigstiden skremmer, så vi får håpe at prestisje ikke settes foran hen synet til m enneskene som allerede lider under EUs feilslåtte pengeunion. U tsagnet fra Olli Rehn, EUs kommissær for økono miske og monetære saker, Vi er villige til å forsvare euroen, koste hva det koste vil, lover imidlertid ikke godt for hardt prøvede E U- borgere. fylkesstyret Troms Nei til EU er en fylkesorganisasjon i Nei til EU og motarbeider norsk medlemskap i EU. Besøk våre nettsider for mer informasjon: Leder: Tore Ruud, Harstad. Nestleder: Ronja Normann Annexstad Trolie, Tromsø. Kasserer: Eli Berg, Tromsø. Styremedlem og kvinnekontakt: Veronika Bakke, Storfjord. Styremedlem: Olav Flaate, Sørreisa. Styremedlem: Arnhild Lindholm, Balsfjord. Styremedlem: Mats Korneliussen, Tromsø. Varamedlemmer: 1. vara: Willy Ørnebakk, Storfjord. 2. vara: Oddvar Skogli, Balsfjord. 3. vara: Wenche Cumming, Lenvik. 4. vara: Eivind Ditlevsen, Lenvik. 5. vara: Leif-Petter Hansen, Tromsø. 6. vara: Åshild Fause, Tromsø. 7. vara: Arne Overrein, Tromsø.

10 10 1/2011 Troms Nei til EU på landsmøtet Av Sindre Humberset Tore Ruud, fylkesleder i Troms var fornøyd med Nei til EUs landsmøte november i Molde. - Landsmøtet var veldig positivt, ikke minst takket være meningsmålinga som viser at et flertall i folket foretrekker en handelsavtale med EU. -Den viktigste saken for Nei til EU i kommende år er EØS og alternative tilknytningsformer til EU. Vår s tørste utfordring er å få frem at det fnnes alternativer til EØS, og at dette blir allemannseie. - Krisen i EU fører til at færre er i nteressert i EU-medlemskap. M eningsmålinger viser at det nå er svært få EU-tilhengere i Troms. Det at vi ikke lenger har en oppegående motpart vanskeliggjør en levende EU-debatt, sier Tore Ruud. - Vi vil avholde en konferanse i Tromsø med innledere både fra r egjeringens EØS-utredning og fra Alternativer til EØS. Videre konkretisering av vårt bidrag til debatten om alternativer til EØS vil bli gjort på vårt styremøte i januar. Aud Jektvik Hun ble født i 1980 og kommer fra Skaun i Sør-Trøndelag, men har bodd i Tromsø i mange år. Aud er venstrepolitiker og møtende vara i styret til Tromsø Venstre. Tidligere har hun vært tillitsvalgt i Norges Diabetesforbund. Til daglig arbeider hun som butikksjef ved Christiania Glassmagasin i Tromsø. Linn Hemmingsen Gjenvalgt som varamedlem til styret. Født i Hjelpepleier og heltidstillitsvalgt i Fagforbundet Ungdom siste 6 år, 4 år som nestleder og 3 år som leder. Leder av ISKA Europas ungdomsforum (Internasjonalen for Stats- og kommuneansatte). Sandra Nygård Borch Ny i Nei til EUs råd. Født 1988, b osatt Oslo. Leder i Senterungdommen. Fylkes styrerepresentant for Senterpartiet i Troms. Kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i L avangen. Fylket har også blitt representert i Nei til EUs sentrale organ med: Fra venstre: Tore Ruud, Ronja Trolie, Mats Korneliussen, Arnhild Lindholm, Veronika Bakke, Olav Flaate. Foto: Eivind Formo

11 11 oppslagstavla Tromsø Nei til EU Tromsø Nei til EU avholder sitt årsmøte på Radisson Blu i Tromsø, 26. januar Årsmøtet åpnes med en politisk innledning, Kvinner i krise - EU og likestillingspolitikk, ved Eva Marie Mathiesen, kvinnepolitisk sekretær i Nei til EU. Dette m øtet er åpent for alle og gratis. Deretter følger årsmøtet, med vanlige årsmøtesaker. For ytterlige informajon ta kontakt med leder Tromsø Nei til EU, Mats Korneliussen på e-post: m eller på t elefon: Grasrotandelen Troms Nei til EU nå er med i Grasrotandelen, at det er mulig å støtte oss ved at 5% av innsatsen ved spill hos Norsk Tipping går til oss om en registrerer seg på vårt nummer - som er Bokprosjektet Nei til EU står bak produksjonen av en faghistorisk bok om EU-motstanden i Norge fra 1960-tallet til Boken skal komme ut høsten 2013 og være Nei til EUs hovedbidrag i m arkeringen av 20-årsjubileet til neisiden i 1994 og 200-årsjubileet for Grunnloven i Det er h istoriker Roar Madsen som skriver boken. Har du bilder fra EU-kampen i 1972 og/eller 1994 i Troms? Da kan du ta kontakt med ansvarlig Bok prosjektet Troms, Åshild Fause, på e-post: eller telefon: Skrive for Medlemsblad for Troms Nei til EU Vil du skrive for Troms Nei til EUs medlemsblad? Eller har det skjedd noe spennede i din kommune? Vi tar i mot tekster, tips og innspill til vårt medlemsblad. Ta kontakt med regionsekretær Wibeke Bergheim på e-post: eller på mobil: Avtalegiro Ønsker du å bidra med en fast sum i måneden eller i kvartalet til Nei til EUs arbeid og engasjement i Troms? Fyll ut giro under og send inn til Nei til EU, Storgata 32, 0184 Oslo. avtalegiro Ja, jeg vil gjerne gi kr.,- hver måned hvert kvartal Ja jeg ønsker å betale med AvtaleGiro til: Nei til EU Navn:. Adresse:. Betalingsmottakers kontonummer Betalers kontonummer KID: Fylles ut av Nei til EU Postnr... Sted..... Betalers signatur Jeg har gjort meg kjent med, og aksepterer, avtalevilkår for AvtaleGiro Kupongen returneres til Nei til EU, Storgata 32, 0184 Oslo Beløpsgrense: Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen

12 12 kom på konferanse! 1/2011 Konferanse 11. februar i Tromsø: Europameldingen og Norges forhold til EU DataTrykk AS Den viktigste saken for Nei til EU nå er EØS-avtalen og alternativetilknytningsformer til EU. På nyåret vil Den store Europautredningen bli lagt fram.det er rapporten fra det breitt sammensatte regjeringsoppnevnte utvalget som sia 2010 har gått igjennom alle sider ved Norges forhold til EU. De fkk ikke i sitt mandat å vurdere alternativer til EØS. Derfor satte Nei til EU, sammen med ulike samarbeidspartnere, i gang et eget arbeid for å utrede dette.11.februar vil vi i Troms Nei til EU avholde en konferanse i Tromsø med innledere både fra regjeringas Europa-utredning og fra Alternativer til EØS. Vi vil i tillegg sette fokus Schengenavtalen, som også er ei viktig og p roblematisk tilknytning Norge har til EU. Vi har gode og kunnskapsrike innledere (se program under), og det blir tid for spørsmål og debatt. Dette er en god mulighet for å bli opp datert på svært viktige og dagsaktuelle problem stillinger. Konferansen arrangeres med økonomisk støtte fra UD, og avholdes på Radisson Blu Tromsø. Påmelding til Wibeke: no eller tlf så snart som mulig og innen 6/2.Konferanseavgift er kr 100,- og betales på konferansen, og som inkluderer lunsj. program Velkommen Innledning av Frank Aarebrot, professor, Institutt for sammenlignende politikk, UiB, Bergen, og medlem av utvalget, Europautredningen Felles lunsj Innledning ved Helene Bank, spesialrådgiver i alliansen For velferdsstaten og styremedlem Alternativer til dagens EØS-avtale Kaffe og frukt Innledning ved Svein Eldøy, fra Ungdom mot EU Debatt eller spørsmål fra salen Det tas forbehold om endringer i programmet. Vel møtt!

Medlemsblad for Troms Nei til EU

Medlemsblad for Troms Nei til EU NR. 1. SEPTEMBER 2012 Medlemsblad for Troms Nei til EU Nordland, Troms og Finnmark inviterer til konferanse: EUs appetitt på Nordområdene Troms Nei til EUs årsmøte Lokallaget: Tromsø Nei til EU Du kan

Detaljer

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010))

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010)) 672 18. nov. Debatt om utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker 2010 Møte torsdag den 18. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 20):

Detaljer

medlemmer Standpunkt Må få fram alternativa I-land mot u-land i København

medlemmer Standpunkt Må få fram alternativa I-land mot u-land i København 1-2010 www.neitileu.no Nye 15 år utenfor EU! Standpunkt største medlemstall i nei til eu siden 1994: 30 000 heimssýn: Ingen javind over Island Side 12 medlemmer Innen utgangen av 2009 vil Nei til EU trolig

Detaljer

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 3 5. Ansatte... 4 6. Politisk arbeid

Detaljer

Samleskinnen. Jubileumsfest. 21 MARS 09 - Velkomst kl.18.30,dørene åpner kl.18.00 SAS RADISSON ATLANTIC PÅMELDINGSFRIST 20 DESEMBER 08 ALEX ROSÉN

Samleskinnen. Jubileumsfest. 21 MARS 09 - Velkomst kl.18.30,dørene åpner kl.18.00 SAS RADISSON ATLANTIC PÅMELDINGSFRIST 20 DESEMBER 08 ALEX ROSÉN Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2008 Årgang 13 100-års Jubileumsfest 21 MARS 09 - Velkomst kl.18.30,dørene åpner kl.18.00 SAS RADISSON ATLANTIC PÅMELDINGSFRIST 20 DESEMBER

Detaljer

Nr. 4 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. Tema: Sosial krise. i Europa

Nr. 4 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. Tema: Sosial krise. i Europa Nr. 4 2011 Årgang 16 Utgitt av Ungdom mot EU Tema: Sosial krise i Europa Nr. 4 2011 Årgang 16 Megafon blir utgitt av Ungdom mot EU LEDER Bella Ciao Adresse Storgata 32, 0184 Oslo E-postadresse: umeu@umeu.no

Detaljer

Nei til EUs skriftserie. Nr. 3 September 2011 Kr 40,- På kollisjonskurs. Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten. neitileu.

Nei til EUs skriftserie. Nr. 3 September 2011 Kr 40,- På kollisjonskurs. Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten. neitileu. vett Nei til EUs skriftserie Nr. 3 September 2011 Kr 40,- RETURUKE 45 INTERPRESS NORGE 06 9 771504 537002 På kollisjonskurs Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten neitileu.no Boye

Detaljer

Hvem skal eie norsk vannkraft?

Hvem skal eie norsk vannkraft? NEI TIL EUs VALGKAMPAVIS. OPPLAG: 403 000 B-blad Returadresse: Arbeider samfunnets plass 1 0181 Oslo EØS OG LOKALDEMOKRATIET: Hvem skal eie norsk vannkraft? Gro: Førte bak lyset? I spørsmålet om eierskapet

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2008 Årgang 13 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Arrogante tjenestedirektivforsvarere, Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening,

Detaljer

Sagaøyas nye virkelighet

Sagaøyas nye virkelighet vett Nei til EUs skriftserie Nr. 3 Desember 2009 Sagaøyas nye virkelighet debatten for og mot EU på Island neitileu.no Morten Harper (red.) Sagaøyas nye virkelighet debatten for og mot EU på Island Nei

Detaljer

Hva er ditt alternativ?

Hva er ditt alternativ? Standpunkt 2 2012 neitileu.no dag seierstad: Hvordan kan vi hjelpe et Europa i krise? Kommentar, side 3 vikarbyrådirektiv: Ap trassar ei samla fagrørsle! Side 4 og 5 nytt, gratis vett-hefte: 25 eksempler

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært!

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært! NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2011 Skattekriminalitet en vekstnæring? side 6 7 En etat til å stole på Side 5 Hva er lederne opptatt av? Side 8 Her burde alle vært! Side 10

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

Nr. 2 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. EU og

Nr. 2 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. EU og Nr. 2 2011 Årgang 16 Utgitt av Ungdom mot EU EU og Arbeidsliv LEDER Nr. 2 2011 Årgang 16 Megafon blir utgitt av Ungdom mot EU Adresse Storgata 32, 0184 Oslo E-postadresse: umeu@umeu. no Nettadresse: www.umeu.no

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no august, nr. 9/2009 årgang 7 Bruk stemmeretten De ansatte betaler

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no august, nr. 9/2009 årgang 7 Bruk stemmeretten De ansatte betaler oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no august, nr. 9/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes

Detaljer

Monica Briseid vant FLTs Utdanningspris. Sydvaranger en veteran forteller sin historie om okkupasjon og gruvedrift.

Monica Briseid vant FLTs Utdanningspris. Sydvaranger en veteran forteller sin historie om okkupasjon og gruvedrift. www.flt.no Nr 7/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Arbeiderbevegelsens feriehjem, bygget på dugnad og brukt til mangt. Hvor ble de av? Sydvaranger en veteran forteller sin historie om

Detaljer

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang NYTT Nr. 4-2007/30. årgang Statsministeren på YS visitt Side 6 Nytt servicesenter på Tøyen Side 8 Er det vits i å være medlem Side 14 Blir SkL sør en ny storavdeling i SkL Side 16 YS ung konferansen side

Detaljer

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 NESTLEDER N HAR ORDET Innhold Ledern har ordet... 2 Redaktøren har ordet... 3 Tema: Paragraf 1... 4 Samtal med Vidar Holm... 5 Hvordan EØS griper inn... 9 Otis direktøren i Trondheim...15

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

Bryggesjauere frykter sosial dumping

Bryggesjauere frykter sosial dumping B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 1 2014 Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27, 0183 Oslo Konflikten ved Oslo Havn: Foto: Ylva Seiff Berge/LO Media. Illustrasjon: Ole Mjelstad. Bryggesjauere frykter

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006 Helen Bjørnøy: Ønsker tøff miljøbevegelse Karin Andersen: Kamp mot fattigdom Bremer Mærli: Iran med uran Side 3 Side 5 Side 6 7 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Hilde Maisey God sommer!

Detaljer

Blåmandag for velferdsstaten

Blåmandag for velferdsstaten B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 7 2013 Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27, 0183 Oslo Borgerlig regjering: Foto: Kilian Munch/Norsk olje og gass. Foto: YAY Micro. Blåmandag for velferdsstaten

Detaljer