Medlemsblad for Troms Nei til EU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Troms Nei til EU"

Transkript

1 NR. 1. SEPTEMBER 2012 Medlemsblad for Troms Nei til EU Nordland, Troms og Finnmark inviterer til konferanse: EUs appetitt på Nordområdene Troms Nei til EUs årsmøte Lokallaget: Tromsø Nei til EU Du kan også melde deg inn via SMS: NTEU navn og adresse til 2090 Mats Korneliussen, leder Tromsø Nei til EU på stand. Foto: Wibeke Bergheim

2 2 LEDER 1/2012 Lederen har ordet I forrige medlemsblad ble det på lederplass forutsett at framleggelsen av Sejersted-utvalgets innstilling, NOU 2012:2 - Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU, samt den varslede alternativut redningen fra fagforbund, bondeorganisa sjoner, Nei til EU og andre frivillige organisa sjoner ville føre til en reell EØS debatt i Norge. Og debatt har det blitt. Sejersted-utvalget la fram sin innstilling i januar, og som ventet var konklusjonene positive til EØS. Alternativrapporten som kom i mars, har på sin side fått mye skryt for s eriøsitet og grundighet. Denne r apporten knuste myten om at det eneste alternativet til EØS er fullt EU-medlemskap g jennom å viste at det foreligger en rekke alterna tiver til dagens EØS-avtale. Sejersted-utvalgets innstilling har vært ute på høring, og et stort flertall av høringssvarene har vært k ritiske til NOUen. At mange av disse uttalelsene kom fra Nei til EU sentralt, samt fylkes lag og lokallag i organisasjonen, er knapt egnet til å overraske. Troms Nei til EU avga et omfattende høringssvar der en lang rekke nega tive sider ved EØS-avtalen ble påpekt. Det arbeides nå med en stortings melding om Norges av taler med EU. Men siden det er Utenriksdepartementet som utarbeider stortingsmeldingen, bør vi ikke ha høye forventninger til hva som legges fram. En annen grunn til at problemene med EØS er blitt mer tydelige, er at EUdirektivene i de senere år har beveget seg fra å gjelde varehandel til å gjelde tjenesteyting. Tjeneste direktivet, postdirektivet og ikke minst vikarbyrådirektivet utfordrer fagbevegelsen og de rettighetene som arbeidstakerne har kjempet fram gjennom 100 år. Og snart kommer det såkalte pasientrettighetsdirektivet som egentlig er et tjenestedirektiv for helsesektoren. I tillegg til at nye EU-lover utfordrer faglige rettigheter, har også EU-domstolen avsagt en rekke dommer som har omtolket tidligere bestemmelser i liberalistisk retning. Domstolen l egger nemlig til grunn at all EU-rett er under ordnet de fire friheter: Fri b evegelse av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital. Skepsisen til EØS-avtalen er derfor større enn noen gang før i fagbevegelsen, noe som har fått alarmklokkene til å kime på Youngstorget. Ledelsen i Arbeider partiet har startet en k ampanje for å hindre et EØS-kritisk vedtak på LO-kongressen neste år, og hele ja-siden har gått til kringvern om EØS.

3 3 LEDER Sammen med meningsmålinger som viser massiv EU-motstand i folket, viser dette at vi har flyttet fram våre posisjoner når det gjelder kampen mot EU-medlemskap og det EU-like samfunnet som skapes gjennom EØSavtalen. Med det som nå skjer innenfor eurosonen med kraftige nedskjæringer i pensjoner og sosiale goder, masse oppsigelse av offentlig ansatte og en arbeids ledighet så høy at vi har v anskelig for å forestille oss det, er det få som ser EU som idealsamfunnet. L ikevel tviholder den politiske eliten her i landet på EØS som det eneste salig gjørende i vårt forhold til EU. Bare gjennom formidling av god fakta kunnskap kan vi slå tilbake påstanden om at vi behøver EØS for å få solgt v arene våre til EU og lignende vulgærpropaganda. Nei til EU er i dag den v iktigste kunnskapsbasen på nei-siden, og gjennom medlems avisen Standpunkt, VETT-heftene, flyveblader, brosjyrer, bøker, på nettet og gjennom møter og konferanser sprer vi kunnskap om vårt forhold til EU. Som medlem i Nei til EU har du mulighet til å skaffe deg all denne kunnskapen. Du velger selv hvor aktiv du vil være og hvor mye du vil sette deg inn i. er. Det er også grunn til å minne om at Nei til EUs påvirkningskraft og innflytelse ikke er tuftet på gode meningsmålinger, men på kunnskap og oppslutning. I tillegg er medlemskontingenten nødvendig for å drive Nei til EU som en demokratisk oppbygd organisasjon med sentralledd og fylkesledd, samt mange lokallag over hele landet. Du kan hjelpe til med ved å sikre medlems tallet i Nei til EU ved å verve venner og kjente samt tegne flere medlemmer i din egen familie. Prisen for husstandsmedlemskap er mye lavere enn for hovedmedlemskapet, så det bør ikke være noen økonomisk belastning at flere i samme familie er medlemmer. Kvinnene er mest skeptiske til EU, men er likevel sterkt underrepresen tert blant Nei til EUs medlemmer. Det er derfor en prioritert sak å verve flere kvinner. Det er viktig at nei-folk deltar i EØSdebattene på arbeidsplassene. Skaff deg faktakunnskap og dra i gang eller delta i slike debatter. I fagbevegelsen er det nå også grobunn for å verve nye medlemmer til Nei til EU. Kjør debatt og verv. L ykke til! Noen synes kanskje at etter som EUmedlemskapet nå synes fjernere enn noen gang siden 1972, så er det ikke nødvendig å betale kontingenten i Nei til EU. Den som tenker slik, bør også huske at det behøves inntekter til Nei til EU for at organisasjonen skal kunne fortsette å være det kunnskaps messige kraftsenteret som organisasjonen i dag Tore Ruud Tore Ruud. Foto: Privat.

4 4 LOKALLAGET 1/2012 Tromsø Nei til EU Av Wibeke Bergheim Tromsø Nei til EU har 5 faste styremedlemmer og 6 varamedlemmer. Det er et ungt styre som er aktivt og engasjert i kampen mot EU. Styreleder for Tromsø Nei til EU er Mats K orneliussen som er 23 år og tar en Master ved Universitet i Tromsø. Han er også fast styremedlem i Troms Nei til EU. Tromsø Nei til EU har per mai betalende medlemmer. Hva har vært det viktigste utfordringene for Tromsø Nei til EU i året som har gått? Til tross for at det stadig blir flere nordmenn som sier nei til EU, er medlemstallene blitt lavere i organisasjonen. Dette gjelder både Tromsø og over hele landet. Dette er per i dag den viktigste utfordringen, siden det er medlemmene som driver organisasjonen Nei til EU. Uten betalende medlemmer kan vi ikke drive med informasjonsarbeid i like stor og god grad som vi gjør i dag. Hva vil være Tromsø Nei til EUs fokusområde fremover? Tromsø Nei til EU vil fortsette å f okusere på EØS-avtalen, dens konsekvenser og alternativer til dagens EØSavtale. Hva vil du si er de største utfordringen for Nord-Norges forhold til EU i årene som kommer? Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsningsområde. Det er spesielt viktig at Norge har råderett over de naturressursene som befinner seg i Nord-Norge slik at de ikke blir bundet opp av EUs rammeverk. På den måten kan resursene komme befolkningen i Nord- Norge til gode. EU-motstanden er høy i Tromsø, men likevel er medlemstallet lavt. Hva skyldes det og hvorfor burde man bli medlem av Nei til EU? Det kan spekuleres i at siden neisiden er i vinden for tiden, tenker sikkert mange at de ikke trenger å betale medlemskontingenten. Det stemmer ikke. Når medlemmene ikke betaler kontingenten, kan ikke Nei til EU drive med informasjonsarbeid og opplysning om EU og EØS på ett godt nok nivå. Det er viktig at medlemmer betaler kontingenten slik at vi fortsatt kan øke neisidens oppslutning og drive med godt informasjonsarbeid. Nei til EU har ikke bare tatt opp kampen mot EU-medlemskap, men bidrar også til en viktig og informativ EØS-debatt. De neste årene framover vil kampen om dagens EØS-avtale stå. Med en flere medlemmer kan vi gjøre et bedre informasjonsarbeid om EØSavtalen og dens konsekvenser.

5 5 LOKALLAGET Tromsø Nei til EU ønsker gjerne flere aktive medlemmer, om du ønsker å engasjere deg så send gjerne en e-post til Mats på: Hilde Nylén innleder om Alternativer til EØS. Foto: Wibeke Bergheim Ingvild Angell Bakke og Cathrine Østebrød Utne, styremedlemmer Tromsø Nei til EU, på stand. Foto: Aud Jektvik Tromsø Nei til EU stilte som vanlig på 1.mai arrangementet i Tromsø. 1. mai er ett arrangement som vi støtter og som vi ser fram til hvert år. Tromsø Nei til EU hadde egen parole under fanen Nei til EU og EØS. Tromsø Nei til EU arrangerte et tema møte i juni i samarbeid med LO i T romsø om EØS og alternativer til EØS. Innledere var Bjørn Sigurd S vingen som er lokalt og sentralt tillitsvalgt i Fellesforbudet og Hilde Loftenes Nylén som er faglig politisk sekretær i Nei til EU. Etter innledningene ble det åpnet for spørsmål, og det ble en i nteressant debatt. Selv om arrangementet var lagt til midten av juni deltok ca 20 engasjerte deltakere. I neste nummer: Harstad Nei til EU NETTSIDENE Troms Nei til EUs nettsider redigeres av Tore Ruud og finnes på: Her finner du oppdatert informasjon om blant annet EU og nordområdene, og Islands forhold til EU. Troms Nei til EU har egen side på Facebook. Lik oss, og få oppdatert informasjon om Troms Nei til EU og hva vi jobber med. Også Tromsø Nei til EU har side på Facebook: Se også Facebook-siden til Alternativer til dagens EØS-avtale:

6 6 EØS - FØLG DEBATTEN 1/ Mai Foto: Leif-Petter Hansen Til debatt om EØS! Av Dag Seierstad Vi er på vei inn i en omfattende EØSdebatt for første gang siden EØSavtalen trådte i kraft i januar Prosjektet Alternativer til dagens EØS-avtale la i mars fram en utredning som har reist debatten om det fins alternativ til den EØSavtalen vi har i dag, om EØS-avtalen kan r eduseres i omfang der hvor den r ammer n orske interesser k larest - e ller om den bør erstattes av en m indre omfattende handels- og samarbeidsavtale med EU. De fleste større fagforbund, også Fellesfor bundet, og mange a ndre organisasjoner sto bak prosjektet.. Både Alternativrapporten og en kortversjon kan hentes på nettstedet www. alternativprosjektet.no. EL- & IT-forbundet er første forbund som har tatt standpunkt til disse alterna tivene. Landsmøtet i juni gjorde dette vedtaket: Norske myndigheter må ta initiativ til å endre EØS-avtalen slik at den ikke kan gripe inn mot norske tariffavtaler eller mot norsk lovgivning av betydning for arbeidstakernes rettigheter i arbeidslivet. Dersom dette ikke er mulig, må avtalen sies opp og erstattes med mer ordinære handelsrelasjoner mellom Norge og EU. EU- og EØS-debatten, utviklingen i EU og Eurosonen. Av Lill Fanny Sæther og John Øyslebø Det er gått fire år siden finans krisa slo inn for fullt i Europa. Det er i ngen lysning i sikte. Langs nordkysten av Middelhavet er det sosiale og p olitiske kaoset verre enn noen gang. I land der arbeidsløsheten er størst, skal det k uttes mest i offentlige bud sjetter, i lønninger og i p ensjoner. H ellas, I rland og Portugal ble påtvunget enorme hjelpepakker i form av lån som økte statsgjelda og gjorde denne enda verre å betjene fordi finans markedene ikke trodde hjelpepakkene ville h jelpe. Til gjengjeld ble r egjeringene p ålagt en innstramningspolitikk som gjør det vanskeligst m ulig å få i gang den v eksten som trengs for å betale ned gjelda som har blitt uover stigelig. N esten overalt i Eurosonen slo finanskrisa ut i bank kriser som r egjeringene

7 7 EØS - FØLG DEBATTEN Nei til EU i årets 1.mai-tog. Foto: Leif-Petter Hansen løste ved å pøse penger de ikke hadde inn i b ankene. Dette førte til at statsgjelda økte til rekordhøye nivåer. For å bygge ned gjelda, skjærer de fleste r egjeringene ned på offentlige utgifter på fire måter; ved at oppsigelse av o ffentlig ansatte e ller ansettelsestopp, ved at offentlig a nsatte får l avere lønn enn før, ved at det offentlige tjeneste tilbudet, p ensjoner, arbeidsledighetstrygd og andre velferdsordninger k uttes. Dette er en elendig krise løsning hvis målet er å holde folk i a rbeid, holde forbruket oppe og hjelpe de som trenger offentlig støtte mest. Å kutte i offentlige utgifter når arbeids løsheten vokser, er å spare seg til fant.«alternativrapporten» ble presentert i mars etter at Europautredningen var lagt frem. 15 organisasjoner, inkl. NtEU, står bak rapporten. Den åpner for den nye EU-debatten i Norge. Den må handle om hvor mye, eller helst, hvor mye mindre, makt EU skal ha over Norge. I tillegg til h vilke alternative valgmuligheter Stor tinget og p artiene har for å ivareta norske interesser overfor EU. R apporten p resenterer åtte a lternativer, fra fullt EU-medlemskap, via et mer o m fattende EØS, til muligheten for å utnytte det handlingsrommet vi har i dagens avtale bedre, til et slankere EØS, til andre avtaleformer med EU og oppsigelse av EØS-avtalen. Rapporten blir v iktig i høst når regjeringen legger frem en Stortingsmelding på bakgrunn av Europautredningen. EØS vil bli tatt opp på LO- kongressen våren Det er en utstrakt bekymring for EUs intervensjonspolitikk i norsk arbeidsliv via EØS; Vikarbyrådirektivet, Anbudsforskriften i o ffentlig sektor, HMS-forordninga O ffshore i tillegg til angrep på streikeretten og på allmenngjøringsinstituttet. EU utgjør en trussel mot den norske m odellen og fagbevegelsens interesser på område etter område. «Arbeidslivet ut av EØS» har vært reist som et krav fra ulike hold i fagbevegelsen, bla av EL&IT-forbundet. Det kan bli LOs politikk etter kongressen. NtEU må være på banen i debattene og må utarbeide sin politikk og strategi på neste rådsmøte og på landsmøtet i november. I debatten som regjeringen legger opp til vil «handlingsrommet» i EØS stå helt sentralt. Som Leder i NtEU, Heming Olaussen, skriver: «Det sikreste man kan si om det rommet, er at det trenger full oppussing og rommet er trangt og begrensa.» Styret vedtok følgende på sitt siste styremøte: «Nei til EU vil ha Norge ut av EØS, en handelsavtale kan sikre norsk markedsadgang. La debatten gå om hvordan vi best kan oppnå dette målet.»

8 8 1/2012 EU og Polhavet om Svalbardtraktaten og menneske hetens felles arv Av Peter Ørebech, - Universitetet i Tromsø Fremstillingen gjelder Svalbardtraktaten og avgrensningen av n asjonal sokkel hos Canada, Grønland, Norge, Russland og USA mot dyphavet (menneske hetens felles arv) under Polhavet. Kart. 1: Norges kontinentalsokkel mot dyphavet i Arktis, anbefalt av havbunnskommisjonen 2009 Om Svalbardtraktaten Norge har suverenitet på Svalbard iht. traktat av 9. februar Denne forbyr ikke at Norge vedtar nasjonal jurisdiksjon utenfor kassen. Norge; som kyststater ellers, kan etablere økonomiske soner utenfor sine kyster, herunder også Svalbard. Det er intet vilkår for kyststatens suverenitet at et territorium har kommet under s tatens høyhetsrett ved krig, okkupasjon, FNvedtak, avtale, kjøp, fredstraktat etc. Folkeretten er ukjent med at stater som har fått suverenitet over et land, etter at denne er gyldig etablert, i etterkant er underlagt andre staters eller verdenssamfunnets oversuverenitet. EU kan ikke få gjennomslag for et slikt syn. Polhavet og delelinja mot dyphavet Verdenshavene har et felles midtstykke etter at kyststatene har fastsatt sine kontinentalsokler. Dette restområde ( the Area ) er menneskehetens f elles arv (havrettskonvensjonen- UNCLOS artikkel 136). Et tvilsspørsmål er om dette angår UNCLOS del IX om l ukkede havområder: Hvordan avgrensningen skal skje er gjenstand for diskusjon. For Polhavet er det u avklarte spørsmål som gjelder grensa mellom nasjonale sokler og dyphav: Mine synspunkter på hvorvidt de arktiske stater kan inkorporere

9 9 deler av det Polhavet i sine soner står og faller med hvilke rettsregler som det internasjonale samfunn av stater velger å følge: Foto: Devil.Bunny 1. UNCLOS Del IX om lukkede havområder gjelder gulf, basin e ller sea. Polhav er intet av d ette. Konvensjonsfedrene tenkte seg ikke at noen av verdenshavene skulle være inkludert. 2. Uansett vil konvensjonen a rtikkel 76 punkt 3 om dyphavsrygger g jelde for Polhavet: Dette b etyr at slike rygger ikke kan være en n aturlig forlengelse av kontinental sokkelplatået som land massivet hviler på. I det minste Gakkel Ridge er en slik rygg og skal ikke regnes med uansett avstand til fastland. Men det samme a rgument kan ramme Russlands krav som bygger på Lomonosov ryggen, trolig også Alpha-Mendeleev ryggen, fordi disse ikke er forbundet med russisk kontinentalsokkel. Uansett isforhold vil Polhavet omfattes av konvensjonen og være en del av det åpne havs friheter (artikkel 87).

10 10 1/2012 Innkalling til fylkesårsmøte 13. oktober 2012, kl , Clarion Hotel Bryggen, Tromsø Praktisk informasjon I følge vedtektene til Troms Nei til EU kan hvert lokallag stille med inntil 4 utsendinger (ved flere enn en representant bør begge kjønn være representert). Der det ikke er et fungerende lokallag kan kontaktpersonen møte med fulle retter. Fylkesstyremedlemmene har også fulle retter på årsmøtet. Dersom du har tips til valgkomiteen, vennligst kontakt Åshild Fause på e- post: eller telefon: Forslag til uttalelser sendes Wibeke Bergheim innen 01. oktober 2012 på e-post: PROGRAM Dagsorden: 1. Konstituering - Valg av møteleder og referent - Valg av to til å skrive under p rotokollen 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Budsjett 5. Årsplan Valg Valg av fylkesstyre, valgkomite og revisor. I tillegg skal det velges to representanter til Nei til EUs råd og syv landsmøtedelegater. 7. Uttalelser

11 11 OPPSLAGSTAVLA Grasrotandelen Troms Nei til EU er med i Grasrotandelen, og det gjør det mulig å støtte oss ved at 5% av innsatsen ved spill hos Norsk Tipping går til oss, om en registrerer seg på vårt nummer som er Bokprosjektet Nei til EU står bak produksjonen av en faghistorisk bok om EU-motstanden i Norge fra 1960-tallet til Boken skal komme ut høsten 2013 og være Nei til EUs hovedbidrag i markeringen av 20-årsjubileet til neisiden i 1994 og 200-årsjubileet for Grunnloven i Det er historiker Roar Madsen som skriver boken. Har du bilder fra EUkampen i 1972 og/eller 1994 i Troms? Da kan du ta kontakt med ansvarlig Bokprosjektet Troms, Åshild Fause, på e-post: eller telefon: Medlemskap Medlemskap koster kr 150,- det første året, deretter kr 320,- i året. Familiemedlemskap koster kr 100,- per person. Hovedmedlemskap inkluderer et abonnement på avisen Standpunkt og skriftserien Vett. Du kan ringe eller sette kr 150,- (320,- utover første år) inn på konto nr Medlemskap via SMS Send: <neitileu> og navnet ditt til 2090 På neste telefonregning vil du bli t rukket kr 150,- for medlemskap i Nei til EU. Tilbudet gjelder for nye medlemmer. Medlemskap i Ungdom mot EU Medlemskap i Ungdom mot EU koster kr 50,- pr. år, inkludert innmeldingsåret. På grunn av statsstøtteregler må fødselsår oppgis. (UmEU er for de under 30). Medlemskap Studenter mot EU Medlemskap i Studenter mot EU koster kr 50,- pr. år, inkludert innmeldingsåret. På grunn av statsstøtteregler må fødselsår oppgis. Avtalegiro Ønsker du å bidra med en fast sum i måneden eller i kvartalet til Nei til EUs arbeid og engasjement i Troms? Fyll ut giro under og send inn til Nei til EU, Storgata 32, 0184 Oslo. AVTALEGIRO Ja, jeg vil gjerne gi kr.,- hver måned hvert kvartal Returadresse: Troms Nei til EU, Søndre Tollbodgate 6, 9008 Tromsø

12 Kom på konferanse 29. september 2012 i Tromsø EUs appetitt på nordområdene EU mangler fisk EU trenger sikre forsyninger av energi EU mangler råstoffressurser EUs holdning til rettstilstanden i Arktis En ny sjøvei til fjerne Østen Nordland, Troms og Finnmark Nei til EU har slått seg sammen for å arrangere en større konferanse med tittel: EUs appetitt på nordområdene. Konferansen finner sted på Grand Nordic Hotel i Tromsø lørdag 29. september, og er åpen både for medlemmer av Nei til EU og ikke-medlemmer. PROGRAM Åpning og velkommen Muligheter og utfordringer i nordområdene ved Jan-Gunnar Winther, direktør Norsk Polarinstitutt Lunsj EU og Nordområdene ved Bente Aasjord, statsviter, skribent og spesialrådgiver Fagforbundet Kaffepause med frukt Rettslige spørsmål vedrørende Arktis ved professor i retts vitenskap Peter Ørebech Avslutning Design og trykk: DataTrykk AS Det tas forbehold om endringer i programmet. Deltakeravgift kr 100,- (elev/student 50,-) som inkluderer lunsj betales på stedet. Påmelding e-post: eller mobil: innen 22. september. Redaktør: Wibeke Bergheim,

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen 1 KONTROLLERES MOT FRAMFØRING Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen Kjære landsmøte, dirigenter Gratulerer med landsmøtet, og takk for

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 NESTLEDER N HAR ORDET Innhold Ledern har ordet... 2 Redaktøren har ordet... 3 Tema: Paragraf 1... 4 Samtal med Vidar Holm... 5 Hvordan EØS griper inn... 9 Otis direktøren i Trondheim...15

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet www.flt.no Nr 8/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 8-2013 ReDAKTøren har ordet

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Detaljer

Sagaøyas nye virkelighet

Sagaøyas nye virkelighet vett Nei til EUs skriftserie Nr. 3 Desember 2009 Sagaøyas nye virkelighet debatten for og mot EU på Island neitileu.no Morten Harper (red.) Sagaøyas nye virkelighet debatten for og mot EU på Island Nei

Detaljer

Blåmandag for velferdsstaten

Blåmandag for velferdsstaten B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 7 2013 Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27, 0183 Oslo Borgerlig regjering: Foto: Kilian Munch/Norsk olje og gass. Foto: YAY Micro. Blåmandag for velferdsstaten

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer

jarle Molde er død www.flt.no Nr 5/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Slutt på porselen i Porsgrunn

jarle Molde er død www.flt.no Nr 5/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Slutt på porselen i Porsgrunn www.flt.no Nr 5/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk jarle Molde er død Slutt på porselen i Porsgrunn innhold LEDER astor.larsen@fl t.no Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse:

Detaljer

Vil du ha en kalender med bare hverdager?

Vil du ha en kalender med bare hverdager? Nr. 3. August 2013 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Ingunn Gjerstad Stortingskandidat, SV Inger Helene Vaaten Stortingskandidat, Ap Vil du ha en kalender med bare hverdager? I dag har ikke

Detaljer

66 14. okt. Trontaledebatt 1998

66 14. okt. Trontaledebatt 1998 66 14. okt. Trontaledebatt 1998 Møte onsdag den 14. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning og melding om

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2013. Den nye EU-hverdagen

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2013. Den nye EU-hverdagen FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 5 2013 Den nye EU-hverdagen NY KOMPETANSE FOR DEG I BANK, FINANS OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden av jobb BI Bank og Forsikring tilbyr samlingsbaserte

Detaljer

Hvem tar. regninga? Bøtelegges for å la asylsøkere jobbe. Krisa: All makt i denne sal? Si opp EØS-avtalen!

Hvem tar. regninga? Bøtelegges for å la asylsøkere jobbe. Krisa: All makt i denne sal? Si opp EØS-avtalen! GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 10 2011 B-Postabonnement Krisa: Hvem tar Foto: Tord Sollie/CC. Foto: Stortinget/CC. regninga? All makt i denne sal? Si opp EØS-avtalen! Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27 0183

Detaljer