Medlemsblad for Troms Nei til EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Troms Nei til EU"

Transkript

1 NR. 1. SEPTEMBER 2012 Medlemsblad for Troms Nei til EU Nordland, Troms og Finnmark inviterer til konferanse: EUs appetitt på Nordområdene Troms Nei til EUs årsmøte Lokallaget: Tromsø Nei til EU Du kan også melde deg inn via SMS: NTEU navn og adresse til 2090 Mats Korneliussen, leder Tromsø Nei til EU på stand. Foto: Wibeke Bergheim

2 2 LEDER 1/2012 Lederen har ordet I forrige medlemsblad ble det på lederplass forutsett at framleggelsen av Sejersted-utvalgets innstilling, NOU 2012:2 - Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU, samt den varslede alternativut redningen fra fagforbund, bondeorganisa sjoner, Nei til EU og andre frivillige organisa sjoner ville føre til en reell EØS debatt i Norge. Og debatt har det blitt. Sejersted-utvalget la fram sin innstilling i januar, og som ventet var konklusjonene positive til EØS. Alternativrapporten som kom i mars, har på sin side fått mye skryt for s eriøsitet og grundighet. Denne r apporten knuste myten om at det eneste alternativet til EØS er fullt EU-medlemskap g jennom å viste at det foreligger en rekke alterna tiver til dagens EØS-avtale. Sejersted-utvalgets innstilling har vært ute på høring, og et stort flertall av høringssvarene har vært k ritiske til NOUen. At mange av disse uttalelsene kom fra Nei til EU sentralt, samt fylkes lag og lokallag i organisasjonen, er knapt egnet til å overraske. Troms Nei til EU avga et omfattende høringssvar der en lang rekke nega tive sider ved EØS-avtalen ble påpekt. Det arbeides nå med en stortings melding om Norges av taler med EU. Men siden det er Utenriksdepartementet som utarbeider stortingsmeldingen, bør vi ikke ha høye forventninger til hva som legges fram. En annen grunn til at problemene med EØS er blitt mer tydelige, er at EUdirektivene i de senere år har beveget seg fra å gjelde varehandel til å gjelde tjenesteyting. Tjeneste direktivet, postdirektivet og ikke minst vikarbyrådirektivet utfordrer fagbevegelsen og de rettighetene som arbeidstakerne har kjempet fram gjennom 100 år. Og snart kommer det såkalte pasientrettighetsdirektivet som egentlig er et tjenestedirektiv for helsesektoren. I tillegg til at nye EU-lover utfordrer faglige rettigheter, har også EU-domstolen avsagt en rekke dommer som har omtolket tidligere bestemmelser i liberalistisk retning. Domstolen l egger nemlig til grunn at all EU-rett er under ordnet de fire friheter: Fri b evegelse av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital. Skepsisen til EØS-avtalen er derfor større enn noen gang før i fagbevegelsen, noe som har fått alarmklokkene til å kime på Youngstorget. Ledelsen i Arbeider partiet har startet en k ampanje for å hindre et EØS-kritisk vedtak på LO-kongressen neste år, og hele ja-siden har gått til kringvern om EØS.

3 3 LEDER Sammen med meningsmålinger som viser massiv EU-motstand i folket, viser dette at vi har flyttet fram våre posisjoner når det gjelder kampen mot EU-medlemskap og det EU-like samfunnet som skapes gjennom EØSavtalen. Med det som nå skjer innenfor eurosonen med kraftige nedskjæringer i pensjoner og sosiale goder, masse oppsigelse av offentlig ansatte og en arbeids ledighet så høy at vi har v anskelig for å forestille oss det, er det få som ser EU som idealsamfunnet. L ikevel tviholder den politiske eliten her i landet på EØS som det eneste salig gjørende i vårt forhold til EU. Bare gjennom formidling av god fakta kunnskap kan vi slå tilbake påstanden om at vi behøver EØS for å få solgt v arene våre til EU og lignende vulgærpropaganda. Nei til EU er i dag den v iktigste kunnskapsbasen på nei-siden, og gjennom medlems avisen Standpunkt, VETT-heftene, flyveblader, brosjyrer, bøker, på nettet og gjennom møter og konferanser sprer vi kunnskap om vårt forhold til EU. Som medlem i Nei til EU har du mulighet til å skaffe deg all denne kunnskapen. Du velger selv hvor aktiv du vil være og hvor mye du vil sette deg inn i. er. Det er også grunn til å minne om at Nei til EUs påvirkningskraft og innflytelse ikke er tuftet på gode meningsmålinger, men på kunnskap og oppslutning. I tillegg er medlemskontingenten nødvendig for å drive Nei til EU som en demokratisk oppbygd organisasjon med sentralledd og fylkesledd, samt mange lokallag over hele landet. Du kan hjelpe til med ved å sikre medlems tallet i Nei til EU ved å verve venner og kjente samt tegne flere medlemmer i din egen familie. Prisen for husstandsmedlemskap er mye lavere enn for hovedmedlemskapet, så det bør ikke være noen økonomisk belastning at flere i samme familie er medlemmer. Kvinnene er mest skeptiske til EU, men er likevel sterkt underrepresen tert blant Nei til EUs medlemmer. Det er derfor en prioritert sak å verve flere kvinner. Det er viktig at nei-folk deltar i EØSdebattene på arbeidsplassene. Skaff deg faktakunnskap og dra i gang eller delta i slike debatter. I fagbevegelsen er det nå også grobunn for å verve nye medlemmer til Nei til EU. Kjør debatt og verv. L ykke til! Noen synes kanskje at etter som EUmedlemskapet nå synes fjernere enn noen gang siden 1972, så er det ikke nødvendig å betale kontingenten i Nei til EU. Den som tenker slik, bør også huske at det behøves inntekter til Nei til EU for at organisasjonen skal kunne fortsette å være det kunnskaps messige kraftsenteret som organisasjonen i dag Tore Ruud Tore Ruud. Foto: Privat.

4 4 LOKALLAGET 1/2012 Tromsø Nei til EU Av Wibeke Bergheim Tromsø Nei til EU har 5 faste styremedlemmer og 6 varamedlemmer. Det er et ungt styre som er aktivt og engasjert i kampen mot EU. Styreleder for Tromsø Nei til EU er Mats K orneliussen som er 23 år og tar en Master ved Universitet i Tromsø. Han er også fast styremedlem i Troms Nei til EU. Tromsø Nei til EU har per mai betalende medlemmer. Hva har vært det viktigste utfordringene for Tromsø Nei til EU i året som har gått? Til tross for at det stadig blir flere nordmenn som sier nei til EU, er medlemstallene blitt lavere i organisasjonen. Dette gjelder både Tromsø og over hele landet. Dette er per i dag den viktigste utfordringen, siden det er medlemmene som driver organisasjonen Nei til EU. Uten betalende medlemmer kan vi ikke drive med informasjonsarbeid i like stor og god grad som vi gjør i dag. Hva vil være Tromsø Nei til EUs fokusområde fremover? Tromsø Nei til EU vil fortsette å f okusere på EØS-avtalen, dens konsekvenser og alternativer til dagens EØSavtale. Hva vil du si er de største utfordringen for Nord-Norges forhold til EU i årene som kommer? Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsningsområde. Det er spesielt viktig at Norge har råderett over de naturressursene som befinner seg i Nord-Norge slik at de ikke blir bundet opp av EUs rammeverk. På den måten kan resursene komme befolkningen i Nord- Norge til gode. EU-motstanden er høy i Tromsø, men likevel er medlemstallet lavt. Hva skyldes det og hvorfor burde man bli medlem av Nei til EU? Det kan spekuleres i at siden neisiden er i vinden for tiden, tenker sikkert mange at de ikke trenger å betale medlemskontingenten. Det stemmer ikke. Når medlemmene ikke betaler kontingenten, kan ikke Nei til EU drive med informasjonsarbeid og opplysning om EU og EØS på ett godt nok nivå. Det er viktig at medlemmer betaler kontingenten slik at vi fortsatt kan øke neisidens oppslutning og drive med godt informasjonsarbeid. Nei til EU har ikke bare tatt opp kampen mot EU-medlemskap, men bidrar også til en viktig og informativ EØS-debatt. De neste årene framover vil kampen om dagens EØS-avtale stå. Med en flere medlemmer kan vi gjøre et bedre informasjonsarbeid om EØSavtalen og dens konsekvenser.

5 5 LOKALLAGET Tromsø Nei til EU ønsker gjerne flere aktive medlemmer, om du ønsker å engasjere deg så send gjerne en e-post til Mats på: Hilde Nylén innleder om Alternativer til EØS. Foto: Wibeke Bergheim Ingvild Angell Bakke og Cathrine Østebrød Utne, styremedlemmer Tromsø Nei til EU, på stand. Foto: Aud Jektvik Tromsø Nei til EU stilte som vanlig på 1.mai arrangementet i Tromsø. 1. mai er ett arrangement som vi støtter og som vi ser fram til hvert år. Tromsø Nei til EU hadde egen parole under fanen Nei til EU og EØS. Tromsø Nei til EU arrangerte et tema møte i juni i samarbeid med LO i T romsø om EØS og alternativer til EØS. Innledere var Bjørn Sigurd S vingen som er lokalt og sentralt tillitsvalgt i Fellesforbudet og Hilde Loftenes Nylén som er faglig politisk sekretær i Nei til EU. Etter innledningene ble det åpnet for spørsmål, og det ble en i nteressant debatt. Selv om arrangementet var lagt til midten av juni deltok ca 20 engasjerte deltakere. I neste nummer: Harstad Nei til EU NETTSIDENE Troms Nei til EUs nettsider redigeres av Tore Ruud og finnes på: Her finner du oppdatert informasjon om blant annet EU og nordområdene, og Islands forhold til EU. Troms Nei til EU har egen side på Facebook. Lik oss, og få oppdatert informasjon om Troms Nei til EU og hva vi jobber med. Også Tromsø Nei til EU har side på Facebook: Se også Facebook-siden til Alternativer til dagens EØS-avtale:

6 6 EØS - FØLG DEBATTEN 1/ Mai Foto: Leif-Petter Hansen Til debatt om EØS! Av Dag Seierstad Vi er på vei inn i en omfattende EØSdebatt for første gang siden EØSavtalen trådte i kraft i januar Prosjektet Alternativer til dagens EØS-avtale la i mars fram en utredning som har reist debatten om det fins alternativ til den EØSavtalen vi har i dag, om EØS-avtalen kan r eduseres i omfang der hvor den r ammer n orske interesser k larest - e ller om den bør erstattes av en m indre omfattende handels- og samarbeidsavtale med EU. De fleste større fagforbund, også Fellesfor bundet, og mange a ndre organisasjoner sto bak prosjektet.. Både Alternativrapporten og en kortversjon kan hentes på nettstedet www. alternativprosjektet.no. EL- & IT-forbundet er første forbund som har tatt standpunkt til disse alterna tivene. Landsmøtet i juni gjorde dette vedtaket: Norske myndigheter må ta initiativ til å endre EØS-avtalen slik at den ikke kan gripe inn mot norske tariffavtaler eller mot norsk lovgivning av betydning for arbeidstakernes rettigheter i arbeidslivet. Dersom dette ikke er mulig, må avtalen sies opp og erstattes med mer ordinære handelsrelasjoner mellom Norge og EU. EU- og EØS-debatten, utviklingen i EU og Eurosonen. Av Lill Fanny Sæther og John Øyslebø Det er gått fire år siden finans krisa slo inn for fullt i Europa. Det er i ngen lysning i sikte. Langs nordkysten av Middelhavet er det sosiale og p olitiske kaoset verre enn noen gang. I land der arbeidsløsheten er størst, skal det k uttes mest i offentlige bud sjetter, i lønninger og i p ensjoner. H ellas, I rland og Portugal ble påtvunget enorme hjelpepakker i form av lån som økte statsgjelda og gjorde denne enda verre å betjene fordi finans markedene ikke trodde hjelpepakkene ville h jelpe. Til gjengjeld ble r egjeringene p ålagt en innstramningspolitikk som gjør det vanskeligst m ulig å få i gang den v eksten som trengs for å betale ned gjelda som har blitt uover stigelig. N esten overalt i Eurosonen slo finanskrisa ut i bank kriser som r egjeringene

7 7 EØS - FØLG DEBATTEN Nei til EU i årets 1.mai-tog. Foto: Leif-Petter Hansen løste ved å pøse penger de ikke hadde inn i b ankene. Dette førte til at statsgjelda økte til rekordhøye nivåer. For å bygge ned gjelda, skjærer de fleste r egjeringene ned på offentlige utgifter på fire måter; ved at oppsigelse av o ffentlig ansatte e ller ansettelsestopp, ved at offentlig a nsatte får l avere lønn enn før, ved at det offentlige tjeneste tilbudet, p ensjoner, arbeidsledighetstrygd og andre velferdsordninger k uttes. Dette er en elendig krise løsning hvis målet er å holde folk i a rbeid, holde forbruket oppe og hjelpe de som trenger offentlig støtte mest. Å kutte i offentlige utgifter når arbeids løsheten vokser, er å spare seg til fant.«alternativrapporten» ble presentert i mars etter at Europautredningen var lagt frem. 15 organisasjoner, inkl. NtEU, står bak rapporten. Den åpner for den nye EU-debatten i Norge. Den må handle om hvor mye, eller helst, hvor mye mindre, makt EU skal ha over Norge. I tillegg til h vilke alternative valgmuligheter Stor tinget og p artiene har for å ivareta norske interesser overfor EU. R apporten p resenterer åtte a lternativer, fra fullt EU-medlemskap, via et mer o m fattende EØS, til muligheten for å utnytte det handlingsrommet vi har i dagens avtale bedre, til et slankere EØS, til andre avtaleformer med EU og oppsigelse av EØS-avtalen. Rapporten blir v iktig i høst når regjeringen legger frem en Stortingsmelding på bakgrunn av Europautredningen. EØS vil bli tatt opp på LO- kongressen våren Det er en utstrakt bekymring for EUs intervensjonspolitikk i norsk arbeidsliv via EØS; Vikarbyrådirektivet, Anbudsforskriften i o ffentlig sektor, HMS-forordninga O ffshore i tillegg til angrep på streikeretten og på allmenngjøringsinstituttet. EU utgjør en trussel mot den norske m odellen og fagbevegelsens interesser på område etter område. «Arbeidslivet ut av EØS» har vært reist som et krav fra ulike hold i fagbevegelsen, bla av EL&IT-forbundet. Det kan bli LOs politikk etter kongressen. NtEU må være på banen i debattene og må utarbeide sin politikk og strategi på neste rådsmøte og på landsmøtet i november. I debatten som regjeringen legger opp til vil «handlingsrommet» i EØS stå helt sentralt. Som Leder i NtEU, Heming Olaussen, skriver: «Det sikreste man kan si om det rommet, er at det trenger full oppussing og rommet er trangt og begrensa.» Styret vedtok følgende på sitt siste styremøte: «Nei til EU vil ha Norge ut av EØS, en handelsavtale kan sikre norsk markedsadgang. La debatten gå om hvordan vi best kan oppnå dette målet.»

8 8 1/2012 EU og Polhavet om Svalbardtraktaten og menneske hetens felles arv Av Peter Ørebech, - Universitetet i Tromsø Fremstillingen gjelder Svalbardtraktaten og avgrensningen av n asjonal sokkel hos Canada, Grønland, Norge, Russland og USA mot dyphavet (menneske hetens felles arv) under Polhavet. Kart. 1: Norges kontinentalsokkel mot dyphavet i Arktis, anbefalt av havbunnskommisjonen 2009 Om Svalbardtraktaten Norge har suverenitet på Svalbard iht. traktat av 9. februar Denne forbyr ikke at Norge vedtar nasjonal jurisdiksjon utenfor kassen. Norge; som kyststater ellers, kan etablere økonomiske soner utenfor sine kyster, herunder også Svalbard. Det er intet vilkår for kyststatens suverenitet at et territorium har kommet under s tatens høyhetsrett ved krig, okkupasjon, FNvedtak, avtale, kjøp, fredstraktat etc. Folkeretten er ukjent med at stater som har fått suverenitet over et land, etter at denne er gyldig etablert, i etterkant er underlagt andre staters eller verdenssamfunnets oversuverenitet. EU kan ikke få gjennomslag for et slikt syn. Polhavet og delelinja mot dyphavet Verdenshavene har et felles midtstykke etter at kyststatene har fastsatt sine kontinentalsokler. Dette restområde ( the Area ) er menneskehetens f elles arv (havrettskonvensjonen- UNCLOS artikkel 136). Et tvilsspørsmål er om dette angår UNCLOS del IX om l ukkede havområder: Hvordan avgrensningen skal skje er gjenstand for diskusjon. For Polhavet er det u avklarte spørsmål som gjelder grensa mellom nasjonale sokler og dyphav: Mine synspunkter på hvorvidt de arktiske stater kan inkorporere

9 9 deler av det Polhavet i sine soner står og faller med hvilke rettsregler som det internasjonale samfunn av stater velger å følge: Foto: Devil.Bunny 1. UNCLOS Del IX om lukkede havområder gjelder gulf, basin e ller sea. Polhav er intet av d ette. Konvensjonsfedrene tenkte seg ikke at noen av verdenshavene skulle være inkludert. 2. Uansett vil konvensjonen a rtikkel 76 punkt 3 om dyphavsrygger g jelde for Polhavet: Dette b etyr at slike rygger ikke kan være en n aturlig forlengelse av kontinental sokkelplatået som land massivet hviler på. I det minste Gakkel Ridge er en slik rygg og skal ikke regnes med uansett avstand til fastland. Men det samme a rgument kan ramme Russlands krav som bygger på Lomonosov ryggen, trolig også Alpha-Mendeleev ryggen, fordi disse ikke er forbundet med russisk kontinentalsokkel. Uansett isforhold vil Polhavet omfattes av konvensjonen og være en del av det åpne havs friheter (artikkel 87).

10 10 1/2012 Innkalling til fylkesårsmøte 13. oktober 2012, kl , Clarion Hotel Bryggen, Tromsø Praktisk informasjon I følge vedtektene til Troms Nei til EU kan hvert lokallag stille med inntil 4 utsendinger (ved flere enn en representant bør begge kjønn være representert). Der det ikke er et fungerende lokallag kan kontaktpersonen møte med fulle retter. Fylkesstyremedlemmene har også fulle retter på årsmøtet. Dersom du har tips til valgkomiteen, vennligst kontakt Åshild Fause på e- post: eller telefon: Forslag til uttalelser sendes Wibeke Bergheim innen 01. oktober 2012 på e-post: PROGRAM Dagsorden: 1. Konstituering - Valg av møteleder og referent - Valg av to til å skrive under p rotokollen 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Budsjett 5. Årsplan Valg Valg av fylkesstyre, valgkomite og revisor. I tillegg skal det velges to representanter til Nei til EUs råd og syv landsmøtedelegater. 7. Uttalelser

11 11 OPPSLAGSTAVLA Grasrotandelen Troms Nei til EU er med i Grasrotandelen, og det gjør det mulig å støtte oss ved at 5% av innsatsen ved spill hos Norsk Tipping går til oss, om en registrerer seg på vårt nummer som er Bokprosjektet Nei til EU står bak produksjonen av en faghistorisk bok om EU-motstanden i Norge fra 1960-tallet til Boken skal komme ut høsten 2013 og være Nei til EUs hovedbidrag i markeringen av 20-årsjubileet til neisiden i 1994 og 200-årsjubileet for Grunnloven i Det er historiker Roar Madsen som skriver boken. Har du bilder fra EUkampen i 1972 og/eller 1994 i Troms? Da kan du ta kontakt med ansvarlig Bokprosjektet Troms, Åshild Fause, på e-post: eller telefon: Medlemskap Medlemskap koster kr 150,- det første året, deretter kr 320,- i året. Familiemedlemskap koster kr 100,- per person. Hovedmedlemskap inkluderer et abonnement på avisen Standpunkt og skriftserien Vett. Du kan ringe eller sette kr 150,- (320,- utover første år) inn på konto nr Medlemskap via SMS Send: <neitileu> og navnet ditt til 2090 På neste telefonregning vil du bli t rukket kr 150,- for medlemskap i Nei til EU. Tilbudet gjelder for nye medlemmer. Medlemskap i Ungdom mot EU Medlemskap i Ungdom mot EU koster kr 50,- pr. år, inkludert innmeldingsåret. På grunn av statsstøtteregler må fødselsår oppgis. (UmEU er for de under 30). Medlemskap Studenter mot EU Medlemskap i Studenter mot EU koster kr 50,- pr. år, inkludert innmeldingsåret. På grunn av statsstøtteregler må fødselsår oppgis. Avtalegiro Ønsker du å bidra med en fast sum i måneden eller i kvartalet til Nei til EUs arbeid og engasjement i Troms? Fyll ut giro under og send inn til Nei til EU, Storgata 32, 0184 Oslo. AVTALEGIRO Ja, jeg vil gjerne gi kr.,- hver måned hvert kvartal Returadresse: Troms Nei til EU, Søndre Tollbodgate 6, 9008 Tromsø

12 Kom på konferanse 29. september 2012 i Tromsø EUs appetitt på nordområdene EU mangler fisk EU trenger sikre forsyninger av energi EU mangler råstoffressurser EUs holdning til rettstilstanden i Arktis En ny sjøvei til fjerne Østen Nordland, Troms og Finnmark Nei til EU har slått seg sammen for å arrangere en større konferanse med tittel: EUs appetitt på nordområdene. Konferansen finner sted på Grand Nordic Hotel i Tromsø lørdag 29. september, og er åpen både for medlemmer av Nei til EU og ikke-medlemmer. PROGRAM Åpning og velkommen Muligheter og utfordringer i nordområdene ved Jan-Gunnar Winther, direktør Norsk Polarinstitutt Lunsj EU og Nordområdene ved Bente Aasjord, statsviter, skribent og spesialrådgiver Fagforbundet Kaffepause med frukt Rettslige spørsmål vedrørende Arktis ved professor i retts vitenskap Peter Ørebech Avslutning Design og trykk: DataTrykk AS Det tas forbehold om endringer i programmet. Deltakeravgift kr 100,- (elev/student 50,-) som inkluderer lunsj betales på stedet. Påmelding e-post: eller mobil: innen 22. september. Redaktør: Wibeke Bergheim,

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Forslag til rammeprogram for Nei til EUs landsmøte 2014

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Kontingentsatser 2011 Lik kontingent som i 2010: Hovedmedlem: 290 kr ved fornyelse, 150 kr ved nyverving Husstand: 50 kr (lik sats for nyverving og fornyelse

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2015 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Medlemsorientering fra Oppland Nei til EU Nr. 1 - Feb. 2013 Innkalling til Årsmøte Oppland Nei til EU innkaller til årsmøte lørdag 9. mars kl. 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer. Møterom: Møllaloftet,

Detaljer

Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei?

Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei? Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei? Vi krever at folkestyret respekteres! Det norske folk har sagt nei til EU-medlemskap i folkeavstemming to ganger, og i over ti år har det vært

Detaljer

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg...

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... VIL DU SE PÅ ELLER DELTA? Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen reell verdi dersom de ikke brukes. De må følges opp. Hvis ikke blir de sovende

Detaljer

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015.

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015 Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1 Organisatoriske arbeidsområder...3

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2011:

ÅRSMØTEREFERAT 2011: ÅRSMØTEREFERAT 2011: Sted: Neptun Hotel, møtelok. u.etg., Valkendorfsgt 8. Dato: 15.02.2012 Tid: 18.00-19.45 Til stede: 5 fra styret, 11 medlemmer Fullmakter: 8 fullmakter Møteleder: Sverre Øvrebotten

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Til stede Styret: Vara: Delegater Bergen: Oslo: Stavanger: Tromsø: Tromsø: Trondheim: Ålesund: Mona Brester

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014

Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014 Budsjett og kontingent 2015 m/noter Styrets innstilling 25.11.2014 Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014 Forslag til kontingentsatser 2015 Hovedmedlem: kr. 370 ved fornying, kr.

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 11.-13. november 2011

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 11.-13. november 2011 Til Oslo, 26.10.2011 Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 12.-14. november 2010

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 12.-14. november 2010 Til Oslo, 27.10.2010 Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

TROMS SANGERFORUM. Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013

TROMS SANGERFORUM. Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013 TROMS SANGERFORUM Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013 Dagsorden og sakspapirer TROMS SANGERFORUM FORRETNINGSORDEN

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

Vedtekter Bosnisk Forening

Vedtekter Bosnisk Forening Vedtekter Bosnisk Forening 1 Den Bosniske foreningen av innbyggerne i Sør-Norge(heretter: foreningen) er en non-profit forening, etablert for en ubestemt periode for å nå målene innen bevaring av kulturarv,

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Medlemsblad for Troms Nei til EU

Medlemsblad for Troms Nei til EU NR. 1. Desember 2011 Medlemsblad for Troms Nei til EU Troms Nei til EU inviterer til konferanse: Europameldingen og Norges forhold til EU Harstad Nei til EU 20 år Helene Bank gjestet Tromsø og Internasjonalt

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Adopsjonsforum Hordaland

Adopsjonsforum Hordaland Adopsjonsforum Hordaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 Mandag 22.februar 2016 kl 19.00 20.00 Valkendorfsgt. 9 i 3 etg. (andre side av hotell Neptun) Servering av pizza DAGSORDEN: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

HOVEDSAK: ETABLERING AV FRILYNT AKERSHUS

HOVEDSAK: ETABLERING AV FRILYNT AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROMERIKE UNGDOMSFORBUND (1909 2014) HOVEDSAK: ETABLERING AV FRILYNT AKERSHUS Dato: Tirsdag 25. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Strømsveien 62, Strømmen, hos Akershus barne- og ungdomsråd

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9. Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15. Program årsmøte: 1. Registrering

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Vedtekter for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Båsmo & Ytteren skolekorps er stiftet 29. november 1958 og er tilsluttet Norges Musikkkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Nord-Norge. I perioden

Detaljer

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG REFERAT OG DOKUMENTER FRA FYLKESÅRSMØTE 2013 BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG torsdag 14. mars kl 19.00 på Egon i Søndregate, Trondheim Innhold Årsmøtereferat... 2 1. Valg av møteleder og referent... 2 2.

Detaljer

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Saksliste: Sak 1 Valg av dirigent og referent. Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3 Årsmeldinger

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

Innkalling og dagsorden til KS Nord-Norges Felles fylkesmøte 2017

Innkalling og dagsorden til KS Nord-Norges Felles fylkesmøte 2017 Innkalling og dagsorden til KS Nord-Norges Felles fylkesmøte 2017 Alta 3. og 4. mai 2017 Scandic Alta hotell Velkommen til Felles fylkesmøte 2017. Fylkesmøtene i KS Nordland, KS Troms og KS Finnmark samarbeider

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

Mental Helse Trondheim Styremøte Protokoll. Side 1 av Protokoll styremøte a

Mental Helse Trondheim Styremøte Protokoll. Side 1 av Protokoll styremøte a Mental Helse Side 1 av 6 styremøte 1.3.16-1a Sted: Fjordgata 19 Dato: 1.3.2016 Innkaller: Dag Øivind Antonsen Tidsrom: 17.00-18.30 Innkalt: Janne K S Lauve, Britt Inger Johansen, Ingvild M. Kvisle, Jan

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer