Vedtekter Våler Vannverk SA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter Våler Vannverk SA"

Transkript

1 Side 1 av 5 Vedtekter Våler Vannverk SA 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn. Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Våler Vannverk SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2. Forretningssted Forretningskontoret er i Våler kommune i Østfold. 3. Virksomhet Foretaket har som formål å levere vann av godkjent kvalitet gjennom hovedledninger og forgreninger og i den grad det er nødvendig eie og drive vannverk med tilhørende ledningsnett, samt å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltagelse i virksomheten som kjøpere av vann fra foretaket. Våler Vannverk SA har ikke økonomisk erverv som formål. Vannverket har heller ikke som formål å skaffe andelseierne økonomisk utbytte. 4. Andelsinnskudd og medlemskontingent. Enhver som eier eller bruker en eiendom (gård, villa, hus, hytte, forretning, bedrift) innenfor det området vannverkets ledninger omfatter, kan bli medlem av laget mot å tegne andeler etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser. Opptak av nye andelshavere og abonnenter er betinget av at vannreservoaret og anleggets dimensjoner tillater slik vannlevering. Andelene må være betalt før tilknytning til vannledning foretas. Tilknytningen må bare foretas av autorisert rørlegger. 1 Andelsinnskudd er kr ,- (10 andeler) og ,- (7 andeler). Andelenes pris fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det samme gjøres med vann- og fastavgift. Antall andeler beregnes slik: Bolig: Det skal tegnes 10 andeler per boenhet. For boenheter med bruttoareal under 60m2 regnes 7 andeler. Hytter behandles som bolig. Næringsvirksomhet: For vann til næringsvirksomhet utenfor eksisterende bolig beregnes 10 andeler. For næringsvirksomhet med behov for store vannmengder (over 1000 m3 per år), fastsetter styret hvilket antall andeler som skal tegnes. Borettslag: Borettslag tegner 7 andeler per leilighet dersom de har felles fakturaadresse. Andelseiere plikter å melde til vannverkets styre alle endringer i andelsgrunnlaget som betinger forhøyet andelsinnskudd. 1 Prisøkning med kr. 400,- pr. andel ble vedtatt på årsmøte 13/6-12.

2 Side 2 av 5 Andeler skal følge eiendommen og kan ikke selges fra disse. Løpende vannavgift skal betales av andelshaver eller bruker. Ansvaret for at den blir betalt, påligger andelshaver og medlem av foretaket. Det skal føres register over lagets medlemmer med angivelse av hver enkelt medlems antall andeler. Ved utbyggingsområder som krever at Våler Vannverk SA må investere i nytt ledningsnett eller andre installasjoner, må utbygger betale andeler for planlagt utbygging eller etter avtale med styret. 5. Anvendelse av årsoverskudd Det kan ikke utbetales avkastning eller andel av overskudd til andelseierne. Medlemmet har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved utmelding. Eventuelt årsoverskudd godskrives foretakets egenkapital. 6. Styre og daglig leder. Styret består av 5 medlemmer. Styret konstituerer seg med nestleder med funksjonstid 1 år. Styret sammenkalles av leder når denne finner det nødvendig. Styremedlemmer og daglig leder kan kreve at styret tar opp konkrete saker. Til gyldig vedtak kreves det at 3 av styrets medlemmer stemmer for. Ved stemmelikhet foretas omvotering. Blir det også denne gang stemmelikhet, blir det forslaget vedtatt som leder har stemt for. Vannverket forpliktes ved styrets leder og daglig leder. Styret kan meddele prokura. Styret skal lede vannverkets virksomhet. Styret skal påse at medlemmene følger vedtektene for vannverket, og at andelsinnskudd og vannavgift betales i overensstemmelse med vedtektene. Styret skal sørge for at det føres et ordnet regnskap for vannverket, men ansvaret ligger hos daglig leder. Årsberetning og regnskapsoversikt skal utarbeides og forelegges årsmøte. Våler kommune ved ordføreren eller rådmannen har møte- og talerett, men ikke stemmerett i vannverkets styre. Kommunens representant skal ha tilsendt innkalling med saksdokumenter til styremøtene. 7. Ordinært årsmøte Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Årsmøte innkalles av styret med minst 4 ukers varsel. Innkallingen skjer skriftlig sammen med fakturautsendelsen i april, og evt. gjennom kunngjøring i minst èn lokalavis. Eventuelle forslag til saker som skal behandles, må meldes skriftlig til styret i så god tid at de kan tas med i innkallelsen.

3 Side 3 av 5 Saksdokumenter sendes ikke ut sammen med innkallelsen, men kan fås utlevert ved henvendelse til Våler Vannverk SA. Årsmøte, som er vannverkets høyeste myndighet, skal: Behandle styrets beretning og regnskaper. Vedta budsjett og langtidsbudsjett. Behandle evt. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet. Alle saker som skal behandles på årsmøte, må tas med i innkallingen. Foreta valg av: Leder, velges hvert år. Fem styremedlemmer velges for to år. Vekselvis to og tre styremedlemmer er på valg hvert år. Fem varamedlemmer i nummerrekkefølge med funksjonstid ett år. Valg av registrert eller statsautorisert revisor. Valg av valgkomite med funksjonstid to år. Vekselvis ett og to valgkomite-medlemmer er på valg hvert år. Fastsette pris på andeler, vannavgift, og fastavgift etter forslag fra styret. Behandle alle saker som er bekjentgjort i innkallingen. Hver andelseier har 1 stemme uansett hvor mange andeler han har tegnet seg for. Det er anledning til å stemme med fullmakt. Fullmakten må være skriftlig og skal være forevist møteleder før årsmøte formelt åpner. Ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett hvilket antall andelshavere som møter. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer noe annet. Ved stemmelikhet foretas omvotering. Blir det også denne gang stemmelikhet, blir det forslaget vedtatt som møtelederen har stemt for. Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 5 % av andelshaverne eller revisor krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med 3 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle det som står i innkallingen. 8. Damm-anlegg, hovedledninger og stikkledninger Vannverket anlegger og vedlikeholder dammer, inntaksarrangement, pumpestasjoner, trykkbasseng og alle hovedledninger. Ved regulerte boligfelt legger vannverket hovedledningen fram til et punkt som er forhandlet fram med feltets utbygger. Etter avtale med utbyggeren kan vannverket overta vedlikeholdet av fordelingsnettet på feltet fram til anboringen (tilkoblingen). Dette gjelder også utenfor boligfelt. Eventuelle reduksjonsventiler bekostes av abonnenten. Vannverket skal godkjenne trasè for stikkledninger og dimensjon av rørene. Vannverket har rett til å levere vann til nye abonnenter fra tidligere abonnents stikkledning så sant kapasiteten på ledningen er stor nok. Vannverket kan pålegge flere abonnenter å gå sammen om felles stikkledning. Eventuell kostnadsfordeling er vannverket uvedkommende.

4 Side 4 av 5 Vannverkets medlemmer plikter uten vederlag å tillate vannverket å legge og ha liggende på sin grunn vannverkets hovedledning og mulige forgreninger. Vannverket betaler ikke erstatning for graving til ledninger over andelseieres grunn for å få vedkommende grunneier eller andre andelseiere tilknyttet nettet. Heller ikke for graving til reparasjon eller vedlikehold av ledninger. Slike arbeider skal så langt mulig utføres på årstid da ulemper er minst. Skade på avling, trær og lignende erstattes etter overenskomst eller voldgift. Voldgift må forhåndsavtales mellom partene. Dersom vedlikeholdsarbeid på fellesledninger gjør det nødvendig å grave over private eiendommer, skal Vannverket sette i stand eiendommene etter avsluttet arbeid. Styret, tilsynsmann og reparatør eller den styret måtte bemyndige, har når som helst adgang til alle kummer, stikkledninger, tappekraner og målere etc. Stikkledning og anboring. Private stikkledninger fra hovedledningen samt anboringen er abonnentens ansvar. Lekkasjer på disse må straks meldes til Vannverket. Spyling av disse ledninger kan avtales med rørlegger og bekostes av abonnenten. Vannmåler eies, betales og vedlikeholdes av abonnent. 9. Revisjon Revisor skal revidere vannverkets regnskap i forhold til bl.a. protokoller og korrespondanse og alle opplysninger som er nødvendig for bedømmelse av driften. Revisor skal foreta revisjon i god tid før årsmøtet, slik at regnskapet kan forelegges dette i revidert stand med revisjonsberetning. 10. Vannavgift Til dekning av vannverkets driftsutgifter, avbetaling på lån og avsetning til nyanlegg og vedlikehold skal det utlignes en årlig vannavgift på abonnentene. Det betales vannavgift etter målt forbruk. Fastavgift Det betales én fastavgift pr. boenhet. Det skal ikke betales ekstra fastavgift for hybel-leiligheter under 60 m2 dersom det kun er én hybel i boligen. Vannavgiften betales à konto halvårlig hver 1. mai og 1. november. Avregning skjer i mars/april året etter. Betales ikke vannavgiften innen 14 dager etter forfall, sendes først en purring. Blir ikke denne heller betalt, har vannverket rett til straks å la vannet stenge av. Kostnader med avstenging og påkobling blir belastet abonnenten. Viser det seg nødvendig av hensyn til vannbeholdningen og ledningens dimensjon, kan styret bestemme innskrenkning eller regulering av vannforbruket, og da først og fremst av den slags forbruk som ikke gjelder husholdningsvann og vann til husdyr.

5 Side 5 av Tvister Tvist mellom andelshaver og vannverket avgjøres ved voldgift, etter først å ha inngått skriftlig avtale om det. Partene oppnevner et medlem hver til voldgiftsretten, sorenskriveren oppnevner oppmann. I tilfelle en av partene etter 4 uker etter mottatt varsel ikke har oppnevnt sin representant, oppnevnes også denne av sorenskriveren. Omkostningene ved slik voldgiftssak skal i sin helhet bæres av den part avgjørelsen går imot med mindre voldgiftsretten bestemmer at partene skal bære utgiftene i fellesskap. 12. Vedtektsendringer Endring av vedtektene skal behandles på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte etter at forslag om dette er kunngjort ved innkallelsen. Vedtektsendringer må vedtas med 2/3 flertall. 13. Oppløsning/Sammenslåing Dersom vannverket skal oppløses eller slås sammen med en annen organisasjon, kan forslag om det kun fremsettes på ordinært årsmøte. Saken må være annonsert ved innkalling til årsmøte og avgjøres med flertall som for vedtektsendringer og ihht. Samvirkelovens 103. Ved oppløsning skal Våler Vannverks nettoformue gå til annen organisasjon herunder Våler kommune, som kan videreføre Våler Vannverks formål. Det betyr at vannverkets medlemmer ikke har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd og innestående på medlemskapskonti.

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA Forslag til nye vedtekter Andelslag som organisasjonsmodell skal opphøre fra og med 01.01.2013 ny lov). Da skal organiseringen være Samvirkeforetak. Nedenfor er gitt forslag til vedtekter godkjent av årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESSØYNESET ØST VANN OG AVLØPSLAG SA

VEDTEKTER FOR VESSØYNESET ØST VANN OG AVLØPSLAG SA VEDTEKTER FOR VESSØYNESET ØST VANN OG AVLØPSLAG SA Innhold: 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn... 2 2. Forretningsadresse/ Beliggenhetsadresse... 2 3. Kontaktadresse og informasjonskanal... 2 4. Virksomhet...

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A 1 Organisasjon Øyungen vannverk Felt A er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Alle festere av tomtene 1-6 og 21-32

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SKOGSBILVEGLAG

NORMALVEDTEKTER FOR SKOGSBILVEGLAG NORGES SKOGEIERFORBUND DSK/ N08142 / 08-133 NORMALVEDTEKTER FOR SKOGSBILVEGLAG Organisert i tråd med Lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 (Samvirkelova) 1. Skogsbilveglaget Skogsbilveglaget SA (heretter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015. 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA

VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015. 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA 2. FORMÅL: Lagets formål er på best mulig måte å drive barnehage i Sola kommune

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA Onsdag den 13. desember 2006 ble avholdt stiftelsesmøte for Nordre Holtefeltet vann- og avløpslag BA iht. innkalling av 22. november 2006,

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011.

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. Vedtekter Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Storholtan borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 11.01.2007. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Vedtekter. for. Eplehagan barnehage SA

Vedtekter. for. Eplehagan barnehage SA Vedtekter for Eplehagan barnehage SA Vedtatt på Årsmøtet i Eplehagan barnehage SA 15.03.2012 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Eplehagan Barnehage SA, org. nr. [880 711 792] vedtatt på årsmøte den [15.03.2012],

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagerts firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011. VEDTEKTER for Klyve I borettslag, org nr. 933860140 tilknyttet Skien Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987,

Detaljer

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Vedtekter for Spoven borettslag org nr 950285036 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling, sist endret den 11. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Spoven

Detaljer

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5.

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. Vedtekter for Oksval II Sameie 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. sept 1989 3. Revidert på sameiemøte 17. april 2002 4. Revidert på

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG STYRET I A/L SJØHAUG INNKALLER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG SØNDAG 2. DESEMBER 2012 KL 12.00 SKARMYRA ALLAKTIVITETSHUS CAFE Skolegata 2, Moss REGISTRERING OG UTDELING AV STEMMESEDDLER

Detaljer

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtekter For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.09.65, sist endret den 20.05.15. 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune. Vedtekter For VESTSKOGEN borettslag org nr 948 010 070 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. februar 1965 med endringer vedtatt på generalforsamling den 9. juni 2005 og 5. mai 2010. Revidert

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer