Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 12:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom, Kommunehuset Dato:.9.2 Tidspunkt: 2: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr ST 9/ Innhold Lukket rkiv- Saksnr Saker til behandling Referatsaker RS 9/ Tilskudd til aktivsenter 2/257 RS 2/ rbeidsavtale Kurt Klaussen 2/39 RS 2/ Tilsagn om tilskudd over regionale utviklingsmidler 2/53 RS 22/ Halvårsrapportering sobk og videre opptak i 25 2/9 Saker til behandling ST 2/ Orientering om Drifta i Dyrøyseminarsenteret KF 2 22/59 ST 25/ Kompensasjon - overtid X 27/ ST 2/ Permisjonssøknad X 27/ ST 2/ Oppfølging Strategi 2/25 Dyrøyseminarsenteret KF 22/59 ST 22/ Budsjettregulering II/2 Dyrøyseminarsenteret KF 2/2 ST 23/ Drøftingsnotat - Nye søknader og prioriteringer fra Dyrøyseminarsenteret KF i 25 22/59 Randi Lillegård styreleder

4

5 Sakertilbehandling

6 ST9/Referatsaker

7 Søknad om tilskudd Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn NIN NIKOLISEN Fødselsdato 977 Informasjon om søker - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. - Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den virksomheten som har ansvaret. - Dersom flere virksomheter eller organisasjoner samarbeider skal dere forklare hvem dere samarbeider med og hva samarbeidet består av. - Med prosjektet menes i skjemaet både prosjekter, tiltak eller aktiviteter som det søkes om tilskudd til. - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret og kan ikke endres R :5 : rt: e iv rk Organisasjonsnummer Må være basert på en juridisk Organisasjonsnavn dresse Postnr./-sted enhet DYRØYSEMINRSENTERET KF Organisasjonsform Kommunenummer Kun for kommuner. E-postadresse Postmottak/offisiell e-postadresse til søker. Webadresse Kontonummer KF 92 DYRØY dyroy.kommune.no Merknad på utbetaling av tilskudd Oppgi hvilken merknad dere ønsker på innbetalingen dersom dere får innvilget tilskudd. Dyrøyseminarsenteret KF/ktivitetssenter Kopiadresse Vi sender alltid brev til hovedadressen som er hentet fra Enhetsregisteret. Dersom dere ønsker, sender vi kopi av alle brevene til den adressen dere oppgir her. Vi ønsker kopi av brev til annen adresse rk iv e rt: : :5 R Kontaktperson Oppgi minst én person Helsedirektoratet kan kontakte dersom vi har spørsmål om søknaden. Fornavn Etternavn Nina Nikolaisen Telefonnummer Landkode og telefonnummer. E-postadresse

8 Fornavn Kjell Sverre Etternavn Myrvoll Telefonnummer Landkode og telefonnummer. E postadresse Organisasjonsstruktur Moder, søster eller datterorganisasjoner Vi har ingen moder, søster eller datterorganisasjoner rkivert: 5 2 ::5 R937 Vi har moder, søster eller datterorganisasjon(er) Legg ved fullstendig organisasjonsoversikt Vi er statlig, fylkeskommunalt eller kommunalt forvaltningsorgan Organisasjonsoversikt behøver ikke legges ved Samarbeidspartnere i prosjektet Prosjektet skal utføres i samarbeid med andre virksomheter Skriv inn informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet/tiltaket. Organisasjonsnavn Frivillighetssentralen, Pensjonistforeningen, LHL, Folkehelsekoordinator/fysioterapeut, helsesøster og andre lag og foreninger Kommunenummer (kun for kommuner). 92 Hva består samarbeidet av? Organisering av aktivitetstilbud og fordeling av ansvarsområder mellom kommunen og lag og foreninger. Daglig leder av Frivilligsentralen får hovedansvaret for aktivitetssenteret og skal koordinere aktivitetene og igangsette tiltak sammen med lag og foreninger og offentlige tjenester. rkivert: 5 2 ::5 R937 2

9 Søknad om tilskudd Tilskuddsordning - Kunngjøringene under Tilskudd på inneholder nødvendig informasjon for å kunne søke om tilskudd. - Søknaden kan dere utdype i et eller flere vedlegg, dersom det er nødvendig. Tema for tilskuddsordningen Påvirker tilgjengelige valg i listen med tilskuddsordninger under. Folkehelse Tilskuddsordning ktivitet eldre- og seniorsentra R :5 : rt: e iv rk År dere søker om å motta tilskudd 2 Nytt prosjekt Videreføring av prosjekt som har fått tilskudd av Helsedirektoratet Helsedirektoratets referanse Saksnummer merket "vår referanse" i siste brev dere mottok under ordningen. Er det søkt om finansiering til prosjektet fra andre tilskuddsordninger i Helsedirektoratet? Navn på tilskuddsordningene rk iv e rt: : :5 R

10 Søknad om tilskudd Prosjektbeskrivelse - Beskriv prosjektet, tiltaket eller aktiviteten dere søker om tilskudd til, og målene med dette. - Helsedirektoratet legger særlig vekt på måloppnåelse i prosjektene ved vurdering av søknadene. Tittel for prosjektet Skriv inn en tittel som er beskrivende for prosjektet - maks tegn. ktivitetssenteret i Dyrøy R :5 : rt: e iv rk Kort oppsummering Skriv en kort oppsummering av prosjektet/tiltaket og hva tilskuddet skal brukes til. Målet er å utvikle en møteplass og aktivitetssenter som en del av det forebyggende tjenestetilbudet. Tilskuddet skal brukes til aktivitet og skape engasjement hos yngre seniorer/nye pensjonister og eksisterende tilbud i lokalsamfunnet. Bakgrunn for prosjektet Beskriv hvorfor prosjektet er nødvendig og beskriv prosjektets eventuelle historikk i korte trekk. Dyrøy kommune ønsker å fremme befolkningens helse og fremme trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdom. Ved opprettelse av et aktivitetssenter har kommunen som mål å fremme folkehelse. Det er også ønskelig å styrke samhandling med frivillige organisasjoner. Et aktivitetssenter vil kunne bidra til å rekruttere nye pensjonister og yngre seniorer til frivillig arbeid. Senteret vil også bidra til økt samarbeid på tvers av frivillige lag og foreninger. Dette vil styrke lokalsamfunnet i form av fellesarrangement og økt trivsel. Det vil bli lagt opp til ulike aktiviteter som er relevante for målgruppen. Frivilligsentralen vil bidra til å markedsføre aktivitetene, slik at man når ut til flest mulig brukere. Dette vil også bli viktig for rekruttering av nye brukere. Dyrøy kommune ser viktigheten av å skape en møteplass for eldre, der den eldre står i fokus og der de eldre har lyst til å bidra. ktivitetssenteret skal være et lavterskeltilbud som ikke stiller krav til enkeltvedtak. rk iv e rt: : :5 R Målene for året dere søker om tilskudd Hva vil dere oppnå dersom dere får innvilget tilskudd? Mål - å tilby aktiviteter, sosialt fellesskap og mulighet til å beholde/få nye venner i et trivelig miljø - å bidra til bedre livskvalitet i alderdommen ved å utsette, begrense, forebygge og avhjelpe uønsket sosial isolasjon og innaktivitet - å bestrebe flere leveår med god helse og å redusere ujevne sosiale helseforskjeller - å observere utfordringer, helseproblemer og være behjelpelig med å løse disse, eller ta kontakt med riktig instans - å stimulere brukerne til å utveksle tjenester og bruke sine ressurser til å hjelpe hverandre - å skape større samhold og engasjement blant de eldre - å gi et tjenestetilbud som vil øke livskvaliteten og skape en annerledes hverdag for de eldre Metoder, kunnskap eller erfaring Beskriv hvilke teorier/faglige metoder dere benytter i prosjektet eller hvilken kunnskap/erfaring dere bygger på.

11 Vi ønsker aktivitet og sosial samhandling som metode. Viser til: lov om folkehelsearbeid kapittel 2, (folkehelseloven): "kommunens ansvar for å fremme folkehelsearbeid" lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. kapittel 3, 3 3 (helse og omsorgstjenesteloven): "helsefremmende og forebyggende arbeid" Tiltaks og fremdriftsplan for året dere søker tilskudd Sett inn de viktigste tiltakene for å nå målene for prosjektet. Tiltak Dato/måned Mai Tiltak utarbeide samarbeidsavtaler med frivillige/lag og foreninger rkivert: 5 2 ::5 R937 Tiltak 2 Dato/måned ugust Tiltak utarbeide milepælsplan/aktivitetsplan Tiltak 3 Dato/måned September Tiltak Åpning av aktivitetssenteret/møteplass. Tiltak Dato/måned September Tiltak LHL/Folkehelsekoordinator fysisk trim Tiltak 5 Dato/måned Oktober Tiltak Temamøte i regi av Frivilligsentralen rkivert: 5 2 ::5 R937 Tiltak Dato/måned November Tiltak Utarbeide nye aktiviteter i samarbeid med lag og foreninger Risikofaktorer Hvilke faktorer gjør det usikkert at dere skal nå målene, selv om dere mottar tilskudd fra Helsedirektoratet? 5

12 Risikofaktor En risiko kan være at vi ikke klarer å engasjere/involvere nye yngre seniorer/eldre. Risikofaktor 2 En risiko kan være at vi ikke klarer å rekruttere nye ildsjeler i styret til lag og foreninger. Risikofaktor 3 En risiko kan være dårlig tilrettelegging i forhold til offentlig transport, bruk av TT ordning eller koordinering av felles skyss. rkivert: 5 2 ::5 R937 Kontrolltiltak Beskriv de interne og eksterne kontrolltiltak hos dere som skal sikre korrekt rapportering og at målene nås. Beskriv om de gjennomføres allerede eller er planlagte. Interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert/ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn, Riksrevisjonen, evaluering og systematisk kvalitetssikret dokumentasjon er eksempler på kontrolltiltak som kan øke sikkerheten for at målene nås. Et sentralt kontrolltiltak er at styret for Dyrøy Frivilligsentral bidrar til fremdrift, kvalitetssikring og rapportering. Prosjektet er forankret i politisk og administrativ ledelse. Merknader til søknaden rkivert: 5 2 ::5 R937

13 Søknad om tilskudd Budsjett Inntekter Skriv alle beløp i hele kroner. ngi dersom en kategori er uaktuell. Søknadsbeløp 3 Egenfinansiering - forpliktende Sum inntekter 3 Utgifter Oppgi budsjett for hele søknadsbeløpet og egenfinansiering på følgende kategorier. Helsedirektoratet gir ikke tilskudd til alle typer utgifter under alle ordninger - se kunngjøringen. Dersom dere får tilskudd, må dere kunne rapportere på disse utgiftskategoriene i tillegg til å sende inn relevante regnskapsrapporter som følger deres inndeling av regnskapet. Oppgi alle beløp i hele kroner. ngi dersom en kategori er uaktuell R :5 : rt: e iv rk Lønnsutgifter med sosiale utgifter 9 Reiseutgifter, arrangement, møter og konferanser Konsulenttjenester Trykking, publikasjoner, kunngjøringer, utsending og distribusjonskostnader Investeringer, inventar og utstyr Kontroller i kunngjøringen om det gis tilskudd til dette. Driftsutgifter, forbruksmatriell og kontortjenetser inkludert lokaler og energi ndre utgifter - Spesifiser Beløp Sum utgifter 3 Netto Netto regnes ut på bakgrunn av det dere har oppgitt under inntekter og utgifter. Inntekter og utgifter må være like store i budsjettet. Sum inntekter 3 Sum utgifter 3 Netto rk iv e rt: : :5 R Inntekter fra andre kilder/statlige tilskudd Når Helsedirektoratet skal behandle deres søknad om tilskudd, trenger vi informasjon om andre inntektskilder i prosjektet. Inntekter fra andre kilder Redegjør for hvilke andre inntektskilder dere har eller har søkt om til prosjektet (budsjettall). Oppgi hvem som bidrar med finansiering, beskrivelse av finansiering og beløp. 7

14 rkivert: 5 2 ::5 R937 rkivert: 5 2 ::5 R937

15 Søknad om tilskudd Sjekkliste for vedlegg Dere kan utdype søknaden i ett eller flere vedlegg dersom det er nødvendig. Klikk fanen "Oversikt - Skjema og vedlegg" oppe til venstre for å laste opp elektroniske vedlegg. Fullstendig organisasjonsoversikt Elektronisk Post Tilleggsinformasjon til søknad Elektronisk Post Dokumenter som ikke kan legges ved, sendes per post til: Helsedirektoratet PB 7 St. Olavs plass 3 Oslo Norge R :5 : rt: e iv rk Merk forsendelsen med kvitteringsnummeret du får opplyst ved innsending av søknaden. rk iv e rt: : :5 R

16 Søknad om tilskudd Godkjenning - Søknaden skal være forhåndsgodkjent av styreleder eller den som har prokura. - For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden være forhåndsgodkjent av rådmannen eller den rådmannen har delegert myndigheten til. Den som føres opp som godkjenner skal: - Kjenne til vilkårene og kravene i kunngjøringen - Godkjenne at opplysningene i søknaden er korrekte og et godt grunnlag for å vurdere å tildele statstilskudd R :5 : rt: e iv rk Godkjenner Fornavn Kjell-Sverre Etternavn Myrvoll Tittel/rolle godkjenner Daglig leder Dyrøyseminarsenteret KF rk iv e rt: : :5 R 9 3 7

17 DYRØY KOMMUNE Saksnr.: 5: Dok.nr.: I Lopenr.: DYRØYSEMINRS Dyrøytunet 93 BRØSTDBOTN 5JUL2 ;S.beh: K. Rel.: Kopf: rk.kodep:,22 Helsedirektoratet eres re R937 /5-5 Saksbehandler: Vlora Kabashi Dato: vslag på søknad om tilskudd til "ktivitetssenteret i Dyrøy" over statsbudsjett 2 kapittel 7, post 79 Helsedirektoratet viser til søknad av.5.2 under tilskuddsordningen ktivitet eldre- og seniorsentra. For 2 er det bevilget 9,5 mill, kroner til tilskuddsordningen. Vi har mottatt 9 søknader, der det er søkt om totalt kr I vår vurdering av årets søknader har vi blant annet lagt vekt på tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og framdriftsplan. Søknader med aktiviteter utenfor målet med tilskuddsordningen er avslått. Det er utarbeidet en egen veiledning til søknadskjema. I hht regelverket for tilskuddsordningen, punkt, Krav til søknadens form og innhold står det; «Søknader som ikke besvarer alle spørsmålene i veiledningen vil kunne bli avslått». Årsaken til avslaget, er at andre søkere forventes å ha enda høyere måloppnåelse enn deres. Helsedirektoratet vurderer deres søknad som for svak til å kunne prioriteres i konkurranse med andre søkere. v ovennevnte grunner, avslår Helsedirektoratet deres søknad om tilskudd til «ktivitetssenteret i Dyrøy» over kap. 7 post 79 på statsbudsjettet for 2. Klagerett Dere har klagerett på vedtaket. Dette følger av forvaltningsloven 2. Eventuell klage skal sendes til Helsedirektoratet. Klagefristen er normalt tre uker. Helsedirektoratet vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket. Dersom vi ikke endrer vedtaket, sendes klagen til Helse- og omsorgsdepartementet for endelig avgjørelse. Dokumentinnsyn Mottaker har rett på innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven og 9. Helsedirektoratet - Divisjon folkehelse vdeling oppvekst og aldring Vlora Kabashi, tlf 2399 Postboks 7 St :avs piass 32 Os Bespksadresse UmversItetsgata 2 OsP., -Pf Faks. Org nr

18 nnet ll korrespondanse skal sendes til ostmottak helsedir.no eller vår postadresse, og merkes med vår referanse /5. Vi ønsker dere lykke til videre med arbeidet og ønsker fremtidige søknader velkommen. Følg med på kunngjøringene på Der er det mulig å abonnere på kunngjøringene våre. Vennlig hilsen Guri Sæther e.f. seniorrådgiver Vlora Kabashi rådgiver Dokumentet er godkjent elektronisk - 2

19 Dyrøy kommune Den lærende kommune Kurt T. N. Klaussen Lakseidet 955 Meistervik Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2/39 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Tidsbegrenset arbeidsavtale rbeidstaker navn: Kurt Terje Nordkyn Klaussen dresse: Lakseidet, 955 Meistervik Fødselsnummer: rbeidsgiver og arbeidssted: Dyrøyseminarsenteret KF. rbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Vedtak om ansettelse: dministrativt vedtak DSS. Stilling: Prosjektleder i landbruksprosjektene i Dyrøyseminarsenteret KF. Er leid inn til å ferdigstille Beitebruk i utmark og Robust landbruksforvaltning i Midt-Troms. Stillingsstørrelse: 5% stilling, hvor 3% er i «Robust landbruksforvaltning» og 2% er i Beitebruksprosjektet hos FM Troms. I tidsrommet: rbeidstid: 37,5 t/uke i % stilling. rbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Stillingen lønnes i SKO 75 med årslønn tilsvarende kr 3. i % stilling, jf. HT pr..5.. Årslønnen er inkludert overtid. Lønn utbetales slik: Den 2. i hver måned. Ferie og feriepenger i h.h.t. ferieloven og tariffavtale for kommunalt ansatte. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. rbeidsgiver forbeholder seg retten til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om du tar stillingen bes sendt innen dager. Vitnemål og attester må leveres servicetorget. Øk.avd. må få opplysning om hvilken epostadresse lønnsslippen skal sendes til. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

20 rbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres daglig leder i foretaket, i undertegnet stand. Underskrift arbeidsgiver: Kjell Sverre Myrvoll Daglig leder i foretaket Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser. Stillingen er tiltrådt Dato Underskrift Side 2 av 2

21 Halva rsrapportering Frist.september Kan sendes per Merkes Sak /79 Saman om: Halvårsrapportering 2, pulje Vi tar forbehold om endringer i opplegget for halvårsrapporteringen. Eventuelle endringer vil formidles til prosjektleder i god tid før rapporteringen. Kommune: Dyrøy kommune Dato:_29..2 Følger prosjektet planlagt fremdrift sett kryss Dersom nei: Hvorfor følger ikke prosjektet fremdrift? Sett kryss - Gjennomført mer enn planlagt X - Forsinkelser X - Endring i prosjektinnretning Hvorfor har det blitt rom for å gjennomføre mer enn planlagt Ja Nei X Det ble innenfor pleie og omsorg søkt midler fra KLP høsten 23, for å iverksette et prosjekt som er blitt kalt «På bedringens vei» og der KLP bevilget kr som gjorde at man innenfor SOBK fikk konkretisert en del av målsetningene i SOBK innenfor PLO på en bedre måte. Viser for øvrig til gjennomførte aktiviteter senere i rapporteringen. Hva skyldes eventuelle forsinkelser? Det har vært forsinkelser i Barnehagen jmfr. fremdriftsplan, men det forventes og nå målene før utgangen av år 2. Hvilke endringer er foretatt og hvorfor? Hvilke aktiviteter er gjennomført siden forrige rapportering? Beskriv så utfyllende som mulig. Få også fram eventuell læring i gjennomføringen. Dyrøy barnehage

22 Det er satt i gang tiltak for å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet i barnehagen. Gjennom prosessarbeidet med arbeidsmiljøet og nærmere evaluering av styrers oppgaver i barnehagen ser kommunen det som nødvendig å gjennomføre en omorganisering i etaten og målet er å utvikle «helsefremmende lederskap». Forslag om ny stilling, en felles enhetsleder for barnehage og skole. Nåværende styrer har søkt et års permisjon og stillingen er utlyst som ett års vikariat. Vi har vært i kontakt med flere leverandører og sett på ulike løsninger av programvarer som kan bidra til å øke effektiviteten til styrer og de ansatte i hverdagen. På grunn av nåværende situasjon har vi valgt å avvente oppstart av ny digital programvare i barnehagen, da det vil være viktig at ny tiltredende styrer er med på opplæringsprosessen. Videre har vi gjennom arbeidet med det psykososiale arbeidsmiljøet blitt gjort kjent med de utfordringer som barnehagen har. En omorganisering av styrers oppgaver vil ha stor innvirkning på den videre driften. Den digitale effektiviseringen vil bli iverksatt når omorganiseringen er utført. I arbeidet med IKT har prosjektet dekt den økonomiske kostnaden for installasjon av nett-tilgang til alle avdelingene i barnehagen. Dette er nødvendig for det videre arbeidet med digital programvare. Det er gjennomført en brukerundersøkelse blant foreldre ang. informasjonsflyten i barnehagen og et hovedfunn her er at foreldre etterspør mer informasjon. Dette vil vi ta med oss i arbeidet med digital programvare for barnehagen. Pleie og omsorgsavdelingen (PLO) i Dyrøy Kommune Det er nå arbeidet frem en ny 3-3 turnus på to av pleie og omsorgsavdelingene. Turnusen har oppstart i sept. Det har vært en god prosess hvor de ansatte har vært med hele veien. Turnusen er ment å være en «ønsketurnus» for de ansatte som vil og prøve ut denne turnusen. En ansatt i PLO er under opplæring i prosjektutvikling av fremtidige HMS-søknader/prosjekt. Når det gjelder IKT utviklingen i PLO vil det her fra. sept. være på plass flere medarbeidere i Dyrøyseminarsenteret som kan jobbe videre med dette. Hva ønsker vi å fremheve av prosjektet så langt? Gjennom prosjektprosessen kan vi lettere se de utfordringer kommunens etater/ledere har. Vi har gjennom prosjektet mulighet til å jobbe frem omstruktureringer, prøve ut og implementere - digital programvare og 3-3 turnus. Vi har tro på at de tiltak som allerede er iverksatt vil gi fremtidige endringer som vil styrke kommunens etater. I arbeidet med effektivisering og trivselstiltak håper vi på sikt å se reduksjon i statistikken for sykefraværet hos de ansatte. 2

23 3

24

25 Sakertilbehandling

26 Sakertilbehandling

27 Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøyseminarsenteret KF rkiv: 3 Saksmappe: 22/59 Saksbehandler: Kjell-Sverre Myrvoll Dato: Saksframlegg Orientering om Drifta i Dyrøyseminarsenteret KF 2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Dyrøyseminarsenteret KF 2/.9.2 Saksopplysninger Daglig leder vil med dette gi tilbakemelding til styret i Dyrøyseminarsenteret KF om drifta i senteret. Som dere kjenner til har 2 vært preget av sykemelding av daglig leder i første halvår samtidig som det har vært et høyt trykk i drifta i senteret. Dyrøyseminaret tar store ressurser i de årene dette arrangeres, og kommer på toppen av den vanlige drifta ved senteret. Stedsuavhengig fase III skal også avsluttes nå i 2, og dette krever ressurser for å følge opp avslutningen og for å finne løsninger på de tiltakene som tidligere har vært drevet i prosjektet. «Sammen om en bedre kommune» og oppfølging av HMS prosjektet innenfor PLO har tatt,5 stilling i 2, her har vi fra august styrket staben for å øke intensiteten mot IKT prosjektene innenfor helsesektoren. Vi har videre to eksterne prosjekter på landbruk derav ett skal avsluttes ved årsskifte. Dette dreier seg om «En robust landbruksforvaltning i Midt-Troms» og «Beitebruk i utmark», sistnevnte går videre ut 25. Disse to prosjektene er nok de som ble mest skadelidende ved sykefraværet i første halvår. Her har daglig leder sett seg nødt til å hente inn en ekstra arbeidstaker for å få økt innsatsen på disse prosjektene. Tjenestekjøp fra Dyrøy kommune. Viser for øvrig til tjenestekjøpsavtale mellom foretaket og Dyrøy kommune. Her har vi levert utredningskompetanse på f.eks: Lederutviklingsprogrammet, etablering av vekstbedrift, søknad om støtte til aktivitetssenter for eldre, etablering av fòrfabrikk Marine Harvest S, og som sentral i arbeidet med ny kommuneplan. Foretakets vurdering Som styret er kjent med og som nevnt tidligere i dette dokumentet er vi ferd med å avslutte «SU III». Dette prosjektet har vært sentralt i finansieringen av drifta ved senteret. Derfor bør vi ha et større fokus på prosjektutvikling enn det vi har klart frem til i dag i 2. Det har samtidig vært en målsetning for daglig leder at de kommunale etatene skulle få større prosjektlederkompetanse og erfaring. Dette ser vi spesielt innenfor helse, der PLO har egen prosjektleder på HMS prosjektet fra KLP.

28 Jeg vil i denne orienteringen ta for meg de endringene i organiseringen som har vært nødvendig for å få en forsvarlig drift i Dyrøyseminarsenteret KF: I løpet av 2 har daglig leder etter fullmakt fra styret valgt å styrke staben med,5 stillinger til totalt, stillinger for å være i stand til å levere tjenestene til våre kunder. Under vil undertegnede redegjøre for ansatte og ansvarsoppgaver: Daglig leder Kjell-Sverre Myrvoll(%) - Hovedansvaret for personal, og økonomiledelse i foretaket. - Følge opp kontakten og utførelsen av tjenestekjøpsavtalen mellom Dyrøy Kommune og Dyrøyseminarsenteret KF. - Ha kontakt med eksterne eksisterende og nye samarbeidspartnere. - Har overordnet ansvar for prosjektutvikling. Ragnvald Storvoll: (%) - Prosjektleder for Dyrøyseminaret. Viser til sak angående merarbeidstid som er kommet med bakgrunn i sykdom/vakanser tidligere i år. - Prosjektmedarbeider SU III Nina J Nikolaisen 5 %: - Prosjektleder «Sammen om en bedre kommune» - Koordinator for «På bedringens vei» i pleie og omsorg - dministrativt ansvar for oppfølging av kontorhotellet, og Dyrøyseminaret. Kari J Tveit ( %) Prosjektleder SU III - Har hovedansvaret for avslutningen av dette prosjektet. - Har en del praktisk ansvar med Dyrøyseminaret. - Skal jobbe med prosjektutvikling, spesielt mot fiske og havbruksnæringen. Karl J Olsen ( %) Prosjektleder «Sammen om en bedre kommune» - IKT innenfor helse. - Prosjektutvikling innenfor helsesektoren Kurt Terje Nordkyn Klaussen (5 %) Prosjektleder: - «En robust landbruksforvaltning» - «Beitebruksprosjektet hos FM Troms I tillegg har Kurt tatt en rolle som webansvarlig i foretaket, og han skal også jobbe med prosjektutvikling innenfor landbruksprosjekter. Marit Espenes (2 %) nsvar for layout, sosiale medier, kommunikasjon. - Fungerte som daglig leder frem til..2 Den største utfordringa framover ligger i å finne nye prosjekter tjenesteområder som gir forutsigbarhet med tanke på finansiering. Daglig leder kommer tilbake til finansiering og status for prosjektutviklingen på styremøtet 3.november.

29 Daglig leders forslag til vedtak: Styret tar rapport om drifta i Dyrøyseminarsenteret KF til orientering Styreleders innstilling: Randi Lillegård styreleder Kjell-Sverre Myrvoll daglig leder

30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 27/ Elin Meleng Blomseth, tlf.: /Ragnvald.7.2 Storvoll Protokoll Den.. ble det gjennomført lokale forhandlinger etter HT kap Møte ble avholdt i Nordavindshagen. Tilstede var: Fra Dyrøyseminarsenteret KF: Randi Lillegård Kjell Sverre Myrvoll Fra arbeidstakersiden: Ragnvald Storvoll Ragnvald Storvoll hadde fremmet krav på lønnsmessig lik utvikling som vil være naturlig i lik stilling. Etter møter og særmøter kom partene fram til følgende enighet lønnsfastsettelse årslønn i % stilling: Ragnvald Storvoll plasseres fra årslønn kr dager fri (verdi kr.) til årslønn kr dager fri (verdi kr.). Det åpnes for nye forhandlinger den dagen Ragnvald Storvoll er tilbake i stilling som daglig leder ved Dyrøyseminarsenteret KF. Lønnsplasseringen er gitt som en personlig ordning. Virkningstidspunkt... For arbeidsgiver: For arbeidstaker:.... Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

31 Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøyseminarsenteret KF rkiv: 3 Saksmappe: 22/59 Saksbehandler: Kjell-Sverre Myrvoll Dato: 2..2 Saksframlegg Oppfølging Strategi 2/25 Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Dyrøyseminarsenteret KF 2/.9.2 Vedlegg Saksopplysninger Styret vedtok strategier for 2-25 for Dyrøyseminarsenteret KF. I denne strategien var det flere momenter som ble tatt til diskusjon i styret. Strategiplanen inneholder følgende målsetninger: Intern aktør Dyrøyseminarsenteret skal fortsatt ha en viktig rolle som Dyrøy kommunes utviklingsredskap, og samtidig være et selvstendig kommunalt foretak. Foretaket vil videre ta mål av seg til å jobbe mer med den lokale næringsutviklinga i kommunen og å videreutvikle «utviklingsredskaps» tanken til også å dreie seg mot næringslivet i kommunen, som på sikt kan avlaste og supplere den kommunale næringsavdelingen hvis dette er ønskelig fra Dyrøy kommune. Det er samtidig viktig at nye prosjekter innenfor de kommunale tjenesteområdene blir forankret og drevet frem av den enkelte tjenesteenhet i et samarbeid med Dyrøyseminarsenteret KF. Ekstern aktør Dyrøyseminarsenteret KF skal videreutvikle rolles som en ekstern aktør, og foretaket skal spisse satsingen mot de regionale og nasjonale satsingene som kommer fremover. Foretaket skal videre følge samfunnsutviklingen slik at Dyrøyseminarsenteret skal utvikles i tråd med de til enhver tids nasjonale og regionale føringer. Derfor skal vi fortsette det gode samarbeidet innenfor de regionale og nasjonale nettverkene som Dyrøy kommune er en del av. Dette innebærer blant annet at Dyrøyseminaret 2 vil ha kommunestruktur som et viktig tema. Det vil også være riktig at de prosjektene som senteret skal inn i fremover skal ha større regional forankring enn det vi kanskje har sett de siste årene. Dyrøyseminarsenteret KF har i sine målsetninger pr i dag å jobbe med småsamfunnssatsing. Dette skal vi selvsagt ikke glemme, men ved de signaler som kommer fra den sittende regjering ønsker vi at vi skal ta en større del av satsingene som går i retningen av større regioner og kommuner. Dette vil bety at foretaket skal ta en rolle som et utviklingsverktøy når det nye kommunekartet skal tegnes.

32 Stedsuavhengig arbeid Dyrøyseminarsenteret har gjennom å ha kompetansesenteret for Stedsuavhengig arbeid hatt en sentral rolle i oppbyggingen av kontorhotell rundt om i Troms, men også i landet for øvrig. Dette er et satsingsområde som vi skal videreutvikle og få til å kunne stå på egne bein også etter at prosjektperioden er over. Dette vil bety at man går for å kommersialisere en del av løsningene som vi har utviklet. F.eks felles bookingløsning etc. Den satsingen som vi har hatt på studenter som tar høyere utdanning viser frukter i inneværende år med flere studenter som bruker kontorhotellet i Dyrøy for å ta utdanninger ved utdanningsinstitusjoner andre steder i landet. Derfor ønsker vi å fortsette og videreutvikle samarbeidet med Studiesenteret.no og studiesenteret på Finnsnes. Salg av tjenester Styret har tidligere sagt at man også støttet forslaget fra de ansatte om å begynne å selge tjenester til andre kommuner og til næringslivet. Dyrøyseminarsenteret selger allerede tjenester til f.eks Fylkesmannen i Troms og Lenvik kommune, og har holdt en del foredrag mot honorarer. Foretaket har allerede vært forespurt av kommuner om å regne prosjekter. Denne satsingen ønsker foretaket å videreutvikle innenfor de rammene vi har. Navnet Dyrøyseminarsenteret KF Det har over tid vært diskutert om dette navnet er det mest formålstjenlig for Foretaket. Derfor ønsker daglig leder at styret i løpet av 2 starter prosessen med å vurdere nytt navn for foretaket. Foretakets vurdering Daglig leder vil med denne saken gi tilbakemelding hvordan foretaket leverer i forhold til den vedtatte strategien for 2 og 25, og samtidig be om tilbakemelding på de delene av strategidokumentet som ga en arbeidsordre til styret og daglig leder i foretaket. Vil gi tilbakemelding pr kapittel i strategiplanen: Intern aktør. Etter daglig leders syn har vi jobbet tett mot resten av kommuneorganisasjonen i 23/2. Vi har en tjenestekjøpsavtale mellom Dyrøy kommune og Dyrøyseminarsenteret som regulerer ansvar og arbeidsmengde med utgangspunkt i bevilgninger fra kommunestyret i Dyrøy. Undertegnede vil senere i saksfremlegget komme tilbake til endringer som er foretatt i organisasjonen for å spisse satsingene ytterligere, men vi kan nevne i denne sammenhengen at daglig leder i foretaket har en særskilt rolle for oppfølging av tjenestekjøpsavtalen, og vi er pr i dag involvert i blant annet følgende arbeid for Dyrøy kommune: - Kommuneplanprosessen, der vi har stabsfunksjon. - Lederutviklingsprogrammet, der vi har vært sentral i søkning og oppstart. - Etableringen av ny vekstbedrift i Dyrøy. - SOBK - Næringsarbeid, - Der vi blant annet har laget presentasjon og vært sentral i stab rundt evt etableringer. Har for øvrig tett dialog med næringskonsulent og har begynt å jobbe tettere sammen om næringsarbeidet i kommunen. - Boligsatsingen, der vi høsten 2 skal lage en presentasjon av ledige boliger/boligareal for markedsføring inn mot næringslivet og tilflyttere.

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE Søknadsfrist: 15. september 2014 Skjema sendes elektronisk til: ingunn.svendsen@ras.rl.no INFORMASJON OM SØKER - En søknad

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE KOMM 1634 OPPDAL. post@oppdal.kommune.no. www.oppdal.kommune.no/ Bjerkehagen 3. 7340 Oppdal. lill.wangberg@oppdal.kommune.

OPPDAL KOMMUNE KOMM 1634 OPPDAL. post@oppdal.kommune.no. www.oppdal.kommune.no/ Bjerkehagen 3. 7340 Oppdal. lill.wangberg@oppdal.kommune. Informasjon om søker En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den virksomheten som har ansvaret.

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd NORSK NARKOTIKAPOLITIFORENING Postboks 8101 Oslo Dep OSLO FLI nnpf.no

gfedc Søknad om tilskudd NORSK NARKOTIKAPOLITIFORENING Postboks 8101 Oslo Dep OSLO FLI nnpf.no Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE Frist: 2.mai 2016 Skjema sendes elektronisk til: post@bergensklinikkene.no INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 13:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 13:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom, Kommunehuset Dato:.2.2 Tidspunkt: 3: Eventuelt forfall må meldes styreleder snarest på tlf.

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

Detaljer

Helsedirektoratet. Kvinnh:?;r3dkcnrnune MONIKA HAUGLAND RÅDHUSET KOMM. post@kvinnherad.kommune.no. www.kvinnherad.kommune.no/ TTBU, SLT-koordinator

Helsedirektoratet. Kvinnh:?;r3dkcnrnune MONIKA HAUGLAND RÅDHUSET KOMM. post@kvinnherad.kommune.no. www.kvinnherad.kommune.no/ TTBU, SLT-koordinator Søknad om tilskudd y Skjema er utfylt Kvinnh:?;r3dkcnrnune av Fornavn MONIKA Etternavn HAUGLAND Fødselsdato Saksnr Saksbeh t_ 41272 (C -- rn Informasjon om søker - En søknad - Tilskudd må alltid ha én

Detaljer

FORBUNDET MOT RUSGIFT. Postboks OSLO FLI.

FORBUNDET MOT RUSGIFT. Postboks OSLO FLI. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

Kommunenummer i 1224 I KVINNHERA Kun for kommuner. afaa

Kommunenummer i 1224 I KVINNHERA Kun for kommuner. afaa Søknad ' tdskddd Ta Helsedirektoratet,[~l*

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Sak 16/1521 INFORMASJON OM SØKER

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Sak 16/1521 INFORMASJON OM SØKER Side 2 av 11 ZAPR2016 Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Sak 16/1521 INFORMASJON OM SØKER En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om

Detaljer

IBETTY JOHANNE IPETTERSEN

IBETTY JOHANNE IPETTERSEN r ~ søknad om tilskudd 1tI Helsedirektoratet Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Fødselsdato IBETTY JOHANNE IPETTERSEN 150659 KOPI Informasjon om søker - En søknad må alltid ha en søker som har ansvaret,

Detaljer

Moss kommune. 1501 Moss

Moss kommune. 1501 Moss Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. - Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den

Detaljer

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus SØKNAD OM TILSKUDD 2016 Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus Kap 0765 post 60 1. INFORMASJON OM SØKER -

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd MARIANNE ACTIS I OSLO OG AKERSHUS FLI Helsedirektoratet Marianne Tveraaen

gfedc Søknad om tilskudd MARIANNE ACTIS I OSLO OG AKERSHUS FLI  Helsedirektoratet Marianne Tveraaen Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Skjema er utfylt av Fornavn MARIANNE Etternavn TVERAAEN Fødselsdato

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 761 post 68 215 INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

Detaljer

Søknad om tilskudd for videreutvikling av elektronisk samhandling mellom sykmelder og NAV i oppfølging av sykmeldte.

Søknad om tilskudd for videreutvikling av elektronisk samhandling mellom sykmelder og NAV i oppfølging av sykmeldte. Søknadsskjema Søknad om tilskudd for videreutvikling av elektronisk samhandling mellom sykmelder og NAV i oppfølging av sykmeldte. Skjemaet fylles ut elektronisk og sender inn per e-post eller på papir

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Rapportering om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettet kap. 0761 post 68

Rapportering om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettet kap. 0761 post 68 Rapportering om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettet kap. 0761 post 68 INFORMASJON OM MOTTAKER - En søknad må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

Detaljer

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870244 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870014 (Kun for

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-21 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 12.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens

Pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870298 (Kun for

Detaljer

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 75 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870092 (Kun for

Detaljer

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0714 post 70 og 0714 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Aktivitet seniorer og eldre

Aktivitet seniorer og eldre Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870205 (Kun for

Detaljer

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr LR000001 (Kun for

Detaljer

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr BB000009 (Kun for intern

Detaljer

Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 NC000067 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger Skjema for Kapittel 0764 post 72 Divisjon: Spesialisthelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018 Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 763 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie

Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870263 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring

Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870089 (Oppdragskoden

Detaljer

Utvikling og tprøving av teknologiske verktøy for sosial kontakt

Utvikling og tprøving av teknologiske verktøy for sosial kontakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Teknologisk støtte i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier

Teknologisk støtte i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870286 (Kun for

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL v2.2-18.03.2013 ARENDAL KOMMUNE Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref.: Vår ref.: 13/7854-2 Saksbehandler: Kristine Brevik Dato: 18.11.2013 Innvilger tilskudd til «Deltakelse i nasjonalt program for

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD KOMM 1004 FLEKKEFJORD

FLEKKEFJORD KOMMUNE. Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD KOMM 1004 FLEKKEFJORD Skjema er utfylt av Fornavn ELISABETH Etternavn URSTAD Fødselsdato 280377 Informasjon om søker En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Tilskudd som Helsedirektoratet

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå):

Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå): Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870091 (Oppdragskoden

Detaljer

C;TTIN'Err C Au0.2013

C;TTIN'Err C Au0.2013 HEMNE KOMMUNE TRONDHEIMSVEIEN 1 7200 KYRKSÆTERØRA C;TTIN'Err C Au0.2013 5-5) Deres ref.:ar40877375 Vår ref.:11/2372-22 Saksbehandler:Lasse Dato:25.07.2013 Helsedirektoratet Frantzen Søknad om tilskudd

Detaljer

Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2015, kapittel 761.

Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2015, kapittel 761. v2.2-18.03.2013 Landers kommuner Deres ref.: Vår ref.: 11/7551-22 Saksbehandler: Lisa Holm Jervell Dato: 13.02.2015 Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende

Detaljer

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Teknisk, landbruk og miljøenheten i Hemne kommune (TLM) v/ enhetsleder Magne Jøran Belsvik. Tiltaket mottok tilskudd første gang i 2014

Teknisk, landbruk og miljøenheten i Hemne kommune (TLM) v/ enhetsleder Magne Jøran Belsvik. Tiltaket mottok tilskudd første gang i 2014 1.1. Samarbeidspartnere i tiltaket Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om tiltaket med kontaktinformasjon. Teknisk, landbruk og miljøenheten i Hemne kommune

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats - utvikling av lokal samhandling

Bedre Tverrfaglig Innsats - utvikling av lokal samhandling Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 714 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870267 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid m.v

Tilskudd til frivillig arbeid m.v Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 71 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NQ000001 (Kun for

Detaljer

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60 v4-29.07.2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Postboks 7900 5020 BERGEN Deres ref.: Vår ref.: 15/7495-3 Saksbehandler: Rolf Hansen Dato: 20.10.2015 Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 12:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

Tilskuddsordning. Søker. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1013981 Innsendt 23.03.2012 08:30:17

Tilskuddsordning. Søker. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1013981 Innsendt 23.03.2012 08:30:17 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1013981 Innsendt 23.03.2012 08:30:17 Kapittel / post 0761 67 År dere søker om å motta tilskudd 2012 Velg bare Åpen søknad dersom dere ikke

Detaljer

1. INFORMASJON OM SØKER

1. INFORMASJON OM SØKER SØKNAD OM TILSKUDD 2016 Kommunalt rusarbeid Kap 0765 post 62 1. INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én aktør som har ansvaret selv om flere samarbeider om prosjektet. Dersom flere virksomheter

Detaljer

Tilskudd til spesialistutdanning av tannleger

Tilskudd til spesialistutdanning av tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling dag og aktivitetstilbud, over statsbudsjettet 2014 kap. 761, post 79

Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling dag og aktivitetstilbud, over statsbudsjettet 2014 kap. 761, post 79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE (2) Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-32 Saksbehandler: Beate Bjørnstad Dato: 30.06.2014 Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling

Detaljer

Lønn for fylkeskommunalt ansatte tannpleiere under videreutdanning.

Lønn for fylkeskommunalt ansatte tannpleiere under videreutdanning. Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870312 (Kun for

Detaljer

Njfi+ et33f;-1 Deres ref tr,invår ref Seksbehandler

Njfi+ et33f;-1 Deres ref tr,invår ref Seksbehandler Njfi+ Helsedirektoratet OPPDAL KOMMUNE (1) Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL et33f;-1 Deres ref tr,invår ref Seksbehandler 13/9173-8 Christina Hildonen 07.07.2014 Innvilger tilskudd til "Aktivitetssenter

Detaljer

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter FYLKESMANNEN I FINNMARK Helse- og sosialavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Dearvvašvuođa- ja sosiάlaossodat Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 29.04.2014 Sak 2014/535

Detaljer

Tilskudd til drift av Fontenehus og organisasjonen Fontenehus Norge

Tilskudd til drift av Fontenehus og organisasjonen Fontenehus Norge Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870051 (Kun for

Detaljer

Kommunale rusforebyggende koordinatorer - SLT-modellen

Kommunale rusforebyggende koordinatorer - SLT-modellen Skjema for Kapittel 714 post 60 Divisjon: Folkehelse og levekår Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag

Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 60 1 av 2 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000008

Detaljer

Bærum rådhus 1304 SANDVIKA ANNA. info@vestregionen.no. www.vestregionen.no. Drammensveien 915. 1383 Asker. nina.solberg@vestregionen.

Bærum rådhus 1304 SANDVIKA ANNA. info@vestregionen.no. www.vestregionen.no. Drammensveien 915. 1383 Asker. nina.solberg@vestregionen. Informasjon om søker En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den virksomheten som har ansvaret.

Detaljer

Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv

Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 719 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (GS000002) (Kun

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler svar) Lars Wikdahl Innvalgstelefon 73 19

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Omsorgsplan 2020: Nasjonalt velferdsteknologiprogram: Tilskudd til utviklingskommuner

Omsorgsplan 2020: Nasjonalt velferdsteknologiprogram: Tilskudd til utviklingskommuner Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 21 Omsorgsplan 2020: Utvikling og utprøving av Velferdsteknologiske løsninger Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012 Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER Deres ref. Vår ref. Dato 12/715-12 02.07.2012 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune,

Detaljer

Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Samarbeidsavtale mellom kommune og Helsedirektoratet - Modell A - Modell B

Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Samarbeidsavtale mellom kommune og Helsedirektoratet - Modell A - Modell B Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Samarbeidsavtale mellom kommune og Helsedirektoratet - Modell A - Modell B Publikasjonens tittel: Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Samarbeidsavtale

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

Mastergradsutdanning i avansert klinisk sykepleie

Mastergradsutdanning i avansert klinisk sykepleie Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til hjemmeværende personer med demens - Statsb 2014, Kap. 761.62

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til hjemmeværende personer med demens - Statsb 2014, Kap. 761.62 v2.2-18.03.2013 Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Deres ref.: Vår ref.: 14/8439-2 Saksbehandler: Hanne Høglund Larsen Dato: 15.09.2014 Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til

Detaljer

Innvilger tilskudd til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten over statsbudsjettet 2016 kap. 762, post 60

Innvilger tilskudd til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten over statsbudsjettet 2016 kap. 762, post 60 v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 18801250 SIGDAL KOMMUNE Kommunehuset 3350 PRESTFOSS Deres ref.: Vår ref.: 16/15292-4 Saksbehandler:

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013 v2.2-18.03.2013 Til kommuner som har søkt tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 2013 Deres ref.: Vår ref.: 13/4018-1 Saksbehandler: Thorstein Ouren Dato: 26.04.2013 Tilskudd til etablering og drift

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 62 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Søknad om tilskudd HELDER MANUEL FERNANDES ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSOR FLI. Driftstilskudd

Søknad om tilskudd HELDER MANUEL FERNANDES ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSOR FLI.  Driftstilskudd Skjema er utfylt av Fornavn HELDER MANUEL Etternavn FERNANDES Fødselsdato 10165 Informasjon om søker - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. - Tilskudd

Detaljer

Innvilger tilskudd til Styrking av forebyggende tilbud til gravide, barn, unge og deres familier over statsbudsjettet 2016 kap.

Innvilger tilskudd til Styrking av forebyggende tilbud til gravide, barn, unge og deres familier over statsbudsjettet 2016 kap. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20174051 ØRLAND KOMMUNE Postboks 401 7129 BREKSTAD Deres ref.: Vår ref.: 16/15705-7 Saksbehandler:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.09.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.09.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.09.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Kartlegging og utviklingsarbeid om "nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse"

Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0719 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870208 (Kun for

Detaljer