IBETTY JOHANNE IPETTERSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IBETTY JOHANNE IPETTERSEN"

Transkript

1 r ~ søknad om tilskudd 1tI Helsedirektoratet Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Fødselsdato IBETTY JOHANNE IPETTERSEN KOPI Informasjon om søker - En søknad må alltid ha en søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. - Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den virksomheten som har ansvaret. - Dersom flere virksomheter eller organisasjoner samarbeider skal dere forklare hvem dere samarbeider med og hva samarbeidet består av. - Med prosjektet menes i skjemaet både prosjekter, tiltak eller aktiviteter som det søkes om tilskudd til. - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret og kan ikke endres. Orga nisasj onsnu mmer Må være basert på en juridisk enhet. Orga nisasjonsnavn Adresse Postnr./-sted Org anisasjonsform Kommunenummer Kun for kommuner. E- postadresse Postmottak/offisiell e-postadresse til søker. We bad resse ITRONDHEIM KOMMUNE Ipostboks 2300 Sluppen ITRONDHEIM IKOMM ITRONDHEIM ne.no Iwww.trondheim.kommune.no/ Kontonummer rs Merknad på utbetaling av tilskudd Oppgi hvilken merknad dere ønsker på innbetalingen dersom dere får innvilget tilskudd Samarbeid m BUP Kopiadresse Vi sender alltid brev til hovedadressen som er hentet fra Enhetsregisteret. Dersom dere ønsker, sender vi kopi av alle brevene til den adressen dere oppgir her. r Vi ønsker kopi av brev til annen adresse Kontaktperson Oppgi minst en person Helsedirektoratet kan kontakte dersom vi har spørsmål om søknaden. Fornavn Etternavn IBetty lpettersen Telefonnummer +. ~ Landkode og telefonnummer. E-postadresse lbetty.

2 Organisasjonsstruktur Moder-, søster- eller nisasjoner r Vi har en moder-, søster- eller datterorga r Vi har nisasjon(er) orga nsoversikt re Vi er statlig, fylkeskommunalt eller kommunalt forvaltningsorgan Organisasjonsoversikt behøver ikke ved Samarbeidspartnere i prosjektet fi7 Prosjektet skal i samarbeid med andre virksomheter Skriv inn informasjon om prosjektet/tiitaket. Organisasjonsnavn alle andre virksomheter eller dere samarbeider med om Kommunenummer (kun for kommuner). Hva består samarbeidet av?

3 om tilskudd Helsedi ktoratet Kunngjøringene under Tilskudd inneholder nødvendig for å kunne søke om tilskudd. - Søknaden kan dere utdype i et eller flere vedlegg, dersom det er nødvendig. Tema for tilskuddsordn rker tilgjengelige valg i listen med tilskuddsordninger under. helse og rus Tilskuddso rd ning Organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller innen psykisk År dere søker om å motta tilskudd 2014 r. Nytt prosjekt r Videreføring av p som har fått tilskudd av Helsedirektoratet r Er det søkt om til fra andre i Helsedirektoratet?

4 søknad om tilskudd Prosjektbeskrivelse 1\1 Helsedirektoratet - Beskriv prosjektet, tiltaket eller aktiviteten dere søker om tilskudd til, og målene med dette. - Helsedirektoratet legger særlig vekt på måloppnåelse i prosjektene ved vurdering av søknadene. Tittel for prosjektet Skriv inn en tittel som er beskrivende for prosjektet - maks 100 tegn. I"Når bekymringsfullt skolefravær blir alvorlig funksjonstap". Kort oppsummering Skriv en kort oppsummering av prosjektet/tiltaket og hva tilskuddet skal brukes til. Med utgangspunkt i tidligere samarbeid rundt og felles erfaringer med pasienter/brukere i behov av tunge tiltak fra flere aktører og nivåer i helsetjenestene skal man i første fase av prosjektet utvikle og starte implementering, i andre fase evaluere, et tverretatlig pasient/brukerforløp. Bakgrunn for prosjektet Beskriv hvorfor prosjektet er nødvendig og beskriv prosjektets eventuelle historikk i korte trekk. BUP klinikk og Trondheim kommune deler ansvaret for en sammensatt gruppe pasienter/brukere som tilhører ulike diagnosekategorier innenfor psykisk helsefeltet som det er faglig utfordrende å diagnostisere og å utarbeide et hensiktsmessig behandlingstilbud til. Denne gruppen er kjennetegnet med bekymringsfullt fravær fra skole og vansker med sterkt hemmende effekt (til dels '1nvalidiserende" med høyt funksjonsfall ), i noen tilfeller med livslang menneskelig, helsemessig og samfunnsøkonomisk omkostning som resultat. De representerer for begge etater store utfordringer i forhold til koordinering og samhandling og i forhold til behandling. Vi ser nå behov for større systematikk og tydeligere rutiner og retningslinjer for å møte disse utfordringene og gjennom det innfri samhandlingsreformens intensjoner og utfordringer. Dette ønsker vi å oppnå ved å utarbeide, implementere og evaluere et helhetlig og standardisert pasient- og brukerforløp for denne gruppen av barn og unge. Prosjektet kan få en forebyggende effekt i tillegg til at det vil forbedre tjenestetilbudet til målgruppen og styrke samhandlingen mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Prosjektet er utviklet etter flere års samarbeide, hvor man har utviklet både tjenesteavtaler og retningslinjer for samarbeid rundt barn og unge med sammensatte behov (se vedlegg). Sammen med en tydeliggjøring av denne brukergruppen over det siste året (se vedlegg referat og handlingsplan) og gjennom innledende møtevirksomhet der videre prosess / metodikk er diskutert og omforent (se vedlegg referat) er man nå klar til å ta utfordringen med å gjennomføre en tverretatlig forløpsprosess. Målene for året dere søker om tilskudd Hva vil dere oppnå dersom dere får innvilget tilskudd? Mål 1 Utvikle og ferdigstille et standardisert, helhetlig pasientjbrukerforløp for barn og unge i alderen 6-15 år med bekymringsfullt fravær fra skole og alvorlig funksjonssvikt.

5 og mer effektive tjenester til 13 samhandling pa og mellom hvert av nivaene i noicot'lon.'...",,,,ru,.l og disses Metoder, kunnskap eller erfaring Beskriv ilke teorier/faglige metoder dere eller hvilken kunnskap/erfaring dere bygger Vi vil benytte metodikk for utvikling av slik det er utviklet og benyttet i bl.a. Olav. St. Olav brukt den i mange forløp og Trondheim kommune har pa metoden og har tatt den i bruk i andre forløp, na og~ i til barn og unge. IOIT':::lirU::I,rno i utviklingsarbeidet vil være høyt kompetente og tildels i for a sikre malsettingen om kunnskapsbasert praksis (forskningsbasert kunnskap, kunnskap og brukerbasert kunnskap) i pasientforløpet. Metodikken er basert pa LEAN prirlsip,per verd istrømsa nalyser. lan for året dere søker tilskudd Sett inn de vi tiltakene for å nå for 1 nse'ttel!;e av prosjektledere (begge nivaer, 40/60). 2 3 li...nu cro møte i forløpsprosess 4 utvikler dokumenter

6 ned 10 n"ocol"l,t"::oc;nn av forløpet på ulike arenaer Risikofaktorer Hvilke faktorer r det usikkert at dere skal nå målene, selv om dere mottar tilskudd fra Helsed i re ktoratet? Risikofaktor 1 Forløpsprosesser internt hvert forvaltningsnivå er mer kjent for alle involverte enn forløp mellom nivåene. bli mer tidsmessig krevende enn Risikofaktor 2 Kompleksiteten i de prosesser og ulikheter i faglige tilnærminger og standpunkter kan gjøre vanskelig å nå enighet. Må ha konftiktberedskap.

7 KOY.I _t~ Q IItJ J_t?? k I cv Beskriv de interne og eksterne kontrolltiltak hos dere som skal sikre korrekt rapportering og at målene nås. Beskriv om de gjennomføres allerede eller er planlagte. Interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert/ikke autorisert revisor, andre offentli~e tilsyn, Riksrevisjonen, evaluering og systematisk kvalitetssikret dokumentasjon er eksempler pa kontrolltiltak, som kan øke sikkerheten for at målene nås. -Budsjettkontroll via kommunerevisjon innen Helsedirektoratets frister (standard kontrolltiltak). Rapport fra prosjekt og eksistens av et beskrevet forløp vil representere et niv av evaluering/kontroll etter 1 r.,, ( ( ( Merknader til søknaden Prosjektet er tenkt tre rig, fordi vi ønsker en fase 2 p 2 r med betydelig implementeringsinnsats og evaluering av b de utviklingsprosessen og implementering.

8 søknad om tilskudd H sedirektoratet Inntekter Skriv alle Søknads p i hele kroner Oppgi bud for søknadsbeløpet på følgende kategorier. Helsedirektoratet gir ikke tilskudd til alle typer utgifter under alle ordninger - se kunngjøringen. - Dersom dere r tilskudd, må dere kunne rapportere disse riene i tillegg til å sende inn relevante regnskapsrapporter som følger deres inndeling av regnskapet. Skriv alle beløp I hele kroner. Lønnsutgifter med sosiale utgifter ifter, arrangement, møter og konferanser Konsulenttjenester Trykking, publikasjoner, kunngjøringer, utsending og distribusjonskostnader inventar og Kontroller i kunngjøringen om det gis tilskudd til dette. Driftsutg forbruksmatrieli og inkludert lokaler og energ i Andre utgifter - Spesifiser Beløp Sum utgifter 000 Netto Netto regnes ut etter det dere har oppgitt under inntekter og utgifter. Inntekter og ifter være like store i budsjettet. Søknadsbeløp inkludert ubrukt tilskudd Sum utgifter Netto Andre inntekter Når Helsedirektoratet skal behandle deres søknad om tilskudd, trenger vi Informa n om alle andre inntektskilder i ktet. Inntekter fra andre ki tilskudd Redegjør for inntektskilder dere har eller har søkt om. Oppgi hvor dere har søkt om finansiering, beskrivelse av finansieringen og lingen inntekter Ege nfinansiering Redegjør for hvor stor egenfinansiering, stillingsressurs eller frivillig Innsats dere har innvilget eller har søkt om til p ktet fra egen virksomhet. vil av arbeidsinnsats fra både i utviklings Grovt beregnet vil dette totalt a kr

9 søknad om tilskudd Helsedirektoratet Sjekkliste for vedlegg Dere kan utdype søknaden i ett eller flere vedlegg dersom det er nødvendig. Klikk fanen "Oversikt - Skjema og vedlegg" oppe til venstre for å laste opp elektroniske vedlegg. r r Tilleggsinformasjon til søknad r. Elektronisk r Post Dokumenter som ikke kan legges ved, sendes per post til: Helsed irektoratet PB 7000 St. Olavs plass O130 Oslo Norge Merk forsendelsen med kvitteringsnummeret du får opplyst ved innsending av søknaden.

10 søknad om tilskudd Helsedirektoratet Godkjenning - Søknaden skal være forhåndsgodkjent av styreleder eller den som har prokura. - For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden være forhåndsgodkjent av rådmannen eller den rådmannen har delegert myndigheten til. Den som føres opp som godkjenner skal: - Kjenne til vilkårene og kravene i kunngjøringen - Godkjenne at opplysningene i søknaden er korrekte 6g et godt grunnlag for å vurdere å tildele statstilskudd Godkjenner Fornavn IGunn Etternavn!Røstad Tittel/rolle godkjenner IKommunaldirektør Oppvekst og utdanning Trondheim kommune

Saker til behandling. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2015 2018. Spillemidler 2015

Saker til behandling. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2015 2018. Spillemidler 2015 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 27.11.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer

Forsøk med etablering av sentre for ung seksualitet i Rogaland og Oppland fylker

Forsøk med etablering av sentre for ung seksualitet i Rogaland og Oppland fylker Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870235 (Kun for

Detaljer

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 60 2015 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870262 (Kun

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Tilskudd til utprøving av "Individuell jobbstøtte"- (Individual Placement and Support, IPS)

Tilskudd til utprøving av Individuell jobbstøtte- (Individual Placement and Support, IPS) Regelverk for tilskuddsordning Tilskuddsregelverk for Kapittel 765 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU)

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 60 2 av 2 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000008

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Formalkrav og prioriteringer framgår av retningslinjer, søknadskjema og tilhørende veiledning. Disse dokumentene må sees i sammenheng.

Formalkrav og prioriteringer framgår av retningslinjer, søknadskjema og tilhørende veiledning. Disse dokumentene må sees i sammenheng. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SØKNAD OM TILSKUDD 2015 INNHOLD Innledning

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen

Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer