Søknad om tilskudd fra kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om tilskudd fra kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd"

Transkript

1 Page 1 of Søknad om tilskudd fra kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Søknadsfrist er 1. mars 2018 En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet (dvs. at kommunen har en ansvarlig for hele søknaden) Tilskudd som Fylkesmannen innvilger, utbetales alltid til den virksomheten som har ansvaret (kommune/fylkeskommune) Ved samarbeid må søker (kommune) redegjøre for hvordan dette samarbeidet er organisert Med prosjektet menes i skjemaet både prosjekter, tiltak eller aktiviteter som det søkes om tilskudd til Skjemaet inneholder tre deler. Del 1 gjelder kompetansetiltak, del 2 gjelder opplæringstilskudd til brukerstyrt personlig assistanse (BPA), del 3 gjelder innovasjonsprosjekter. 1) * Skjemaet er utfylt av (kontaktperson) * Fornavn * Etternavn * Stilling 2) * Organisasjonsnummer (org.nr. må være basert på en juridisk enhet) 3) * Organisasjonsnavn (org.navn må være identisk med enhetsregisteret i Brønnøysund) 4) * Adresse

2 Page 2 of 28 5) * Postnummer og sted 6) * Organisasjonsform Velg... Velg... 7) Kontaktperson (oppgi eventuelt en kontaktperson nr. 2 som kan kontaktes dersom vi har spørsmål om søknaden) Fornavn Etternavn Stilling Telefonnr eller e-postadresse Her krysser du av for hvilke del(er) av det Kommunale kompetanse- og innovasjonstilskuddet kommunen ønsker å søke på i Du må krysse av for å komme videre i skjemaet. 8) Kryss av for hva kommunen søker om (ett til tre kryss) Del 1 Kompetanse Del 2 BPA Del 3 Innovasjon Del 1 - Kompetansetiltak - Kompetanseløft 2020 Tilskuddsordningen gjelder midler til kompetanseutvikling for helse- og omsorgsfeltet og er et stimuleringstilskudd og ikke ment som fullfinansiering av kompetansetiltak i kommunen. 9) Kompetansetiltak - videregående nivå - Fagbrev Antall ansatte 2018 Søknadsbeløp Helsefagarbeider Annen helsefaglig utdanning - fagbrev 10) Spesifiser evt. annen fag- og yrkesopplæring (fagbrev)

3 Page 3 of 28 11) Kommentarer til videregående nivå - fag- og yrkesopplæring (fagbrev) 12) Kompetansetiltak - Fagskole (påbygg fag- og yrkesopplæring, minimum halvt års videreutdanning heltid) Psykisk helsearbeid og rusarbeid Eldreomsorg/demens Habilitering/rehabilitering Kreftomsorg/lindrende pleie Veiledning Annen fagskoleutdanning (spesifiser under) Antall ansatte 2018 Søknadsbeløp 13) Spesifiser evt. annen fagskoleutdanning 14) Kommentarer til videregående nivå - fagskole

4 Page 4 of 28 15) Bacherlorutdanninger i helse- og sosialfag Antall ansatte 2018 Søknadsbeløp Sykepleie Desentralisert sykepleierutdanning Vernepleie Desentralisert vernepleierutdanning Fysioterapi Ergoterapi Sosionom Barnevernspedagog Annen bachelorutdanning (spesifiser i kommentarfelt) 16) Spesifiser Annen bachelorutdanning 17) Kommentarer til bachelorutdanning 18) Viderutdanninger - påbygg bachelorutdanninger, minimum halvt års videreutdanning heltid (30 studiepoeng) Antall ansatte 2018 Søknadsbeløp Psykisk helsearbeid og rusarbeid Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Eldreomsorg/demens Kreftomsorg/lindrende pleie Habilitering/rehabilitering Veiledning Lederutdanning Annen videreutdanning helse og sosial (spesifiser under) 19) Spesifiser Annen videreutdanning

5 Page 5 of 28 20) Kommentarer til videreutdanning 21) Mastergradsutdanning, helse og sosial Avansert klinisk sykepleie AKS Lederutdanning masternivå Mastergradsutdanning 3 (spesifiser under) Mastergradsutdanning 4 (spesifiser under) Antall ansatte 2018 Søknadsbeløp 22) Spesifiser mastergradsutdanning ) Kommentarer til mastergradsutdanning 24) Kortere videreutdanning og etterutdanning (mindre enn 30 studiepoeng) Kortere videre- og etterutdanning 1 (spesifiser under) Kortere videre- og etterutdanning 2 (spesifiser under) Kortere videre- og etterutdanning 3 (spesifiser under) Kortere videre- og etterutdanning 4 (spesifiser under) Antall ansatte 2018 Søknadsbeløp

6 Page 6 of 28 25) Spesifiser kortere videre- og etterutdanning ) Kommentarer til kortere videre/etterutdanning 27) ABC-opplæring i kommunene Demensomsorgens ABC Miljøbehandlingens ABC Velferdsteknologiens ABC Mitt livs ABC Musikkbehandlingens ABC Eldreomsorgens ABC Annen ABC-opplæring (spesifiser under) Antall ansatte 2018 Søknadsbeløp 28) Spesifiser annen ABC-opplæring 29) Kommentarer til ABC-opplæring

7 Page 7 of 28 30) Opplæring og kurs Antall ansatte 2018 Søknadsbeløp Legemiddelhåndtering Lindrende behandling/pleie 1 Annen opplæring/kurs (spesifiser evt. i vedlegg) 2 Annen opplæring/kurs (spesifiser evt. i vedlegg) 3 Annen opplæring/kurs (spesifiser evt. i vedlegg) 4 Annen opplæring/kurs (spesifiser evt. i vedlegg) 5 Annen opplæring/kurs (spesifiser evt. i vedlegg) 31) Spesifiser kurs og opplæring ) Kommentarer til opplæring og kurs 33) Flere opplysninger om kurs og opplæring kan eventuelt kan gis i eget vedlegg Velg... slipp filer her for å laste opp Jeg bekrefter gjennom opplasting av denne filen, at filen som lastes opp ikke har ulovlig innhold, og at opplastingen ikke innebærer noen form for brudd på tredjeparts rettigheter. Ubrukt tilskudd (overført) fra Kompetanse: Dersom Fylkesmannen innvilger tilskudd for 2018, vil vi trekke fra dette beløpet ved utbetaling Dersom regnskapet for 2017-tilskuddet ikke er avsluttet ennå, må ubrukte midler likevel anslås 34) Eventuelt ubrukt kompetansetilskudd fra 2017

8 Page 8 of 28 Del 2 - Opplæringstilskudd knyttet til brukerstyrt personlig assistanse BPA Det gis tilskudd til opplæring i henhold til forventede utgifter og opplæringsplan. Fylkesmannen vil eventuelt i rapporteringen for 2018 be om navn på de som har fått opplæring i 2018 samt antall nye vedtak om BPA. 35) BPA Antall Søknadsbeløp (samlet) Arbeidsledere Saksbehandlere Assistenter 36) Kommentarer BPA Ubrukt tilskudd (overført) fra BPA: Dersom Fylkesmannen innvilger tilskudd for 2018, vil vi trekke fra dette beløpet ved utbetaling Dersom regnskapet for 2017-tilskuddet ikke er avsluttet ennå, må ubrukte midler likevel anslås 37) Eventuelt ubrukt BPA-tilskudd fra 2017 Del 3 - Innovasjonsprosjekter 38) Innovasjonsprosjekt nr. 1 Nytt prosjekt i 2018 Videreføring av prosjekt som har fått tilskudd av Fylkesmannen i 2017

9 Page 9 of 28 39) Tema Velferdsteknologi Forebygging, tidlig innsats og egenmestring Fritidsaktiviteter med assistanse Kulturopplevelser Ernæring Legemiddelhåndtering Habilitering og rehabilitering, herunder hverdagsrehabilitering Samspill med pårørende og frivillige i omsorgssektoren/demensomsorgen Andre nyskapende løsninger av stor betydning for brukerne av de kommunale helse- og omsorgstjenestene Prosjektbeskrivelse Beskriv prosjektet, herunder delprosjekter og tiltak som dere søker om tilskudd til, og målet med prosjektet. Fylkesmannen legger særlig vekt på samlet måloppnåelse i prosjektet ved vurdering av søknaden. 40) Tittel for prosjektet 41) Samarbeidspartnere i prosjektet Prosjektet utføres i samarbeid med andre virksomheter 42) Skriv inn informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet/tiltaket. Skriv inn kommunenummer for alle kommuner. 43) Hva består samarbeidet i

10 Page 10 of 28 44) Bakgrunn for prosjektet (beskriv hvorfor prosjektet er nødvendig, herunder hvilke behov og utfordringer som ligger til grunn) 45) Kort beskrivelse (gi en kort beskrivelse av prosjektet, herunder delprosjekter og tiltak) 46) Mål for tiltaket på kort og lengre sikt (herunder mål for året dere søker om tilskudd og målgruppe for tiltaket) 47) Aktivitets- og fremdriftsplan for året dere søker tilskudd (sett inn de viktigste aktivitetene for å nå målene for prosjektet og angi gjerne måned for gjennomføring) 48) Metoder, kunnskap eller erfaring (Beskriv hvilke teorier/faglige metoder dere benytter i prosjektet eller hvilken kunnskap/erfaring dere bygger på. Herunder metoder for brukermedvirkning)

11 Page 11 of 28 49) Gevinster og effekter (Hvilke konkrete gevinster/effekter forventes tiltaket å gi, hvilken betydning kan det få for omlegging av praksis) 50) Risikofaktorer (Hvilke faktorer gjør det usikkert at dere når målene, selv om dere mottar tilskudd fra Fylkesmannen?) 51) Forankring internt i kommunen (Beskriv hvordan tiltaket er forankret internt i kommunen, faglig og administrativt i både utviklings og implementeringsfasen) Kontrolltiltak for prosjektet: Beskriv de interne og eksterne kontrolltiltak hos dere som skal sikre korrekt rapportering og at målene nås Beskriv om de gjennomføres allerede eller er planlagte Interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert/ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn, Riksrevisjonen, evaluering og systematisk kvalitetssikret dokumentasjon er eksempler på kontrolltiltak som kan øke sikkerheten for at målene nås 52) Kontrolltiltak Ubrukt tilskudd (overført) fra 2017: Dersom Fylkesmannen innvilger tilskudd for 2018, vil vi trekke fra dette beløpet ved utbetaling Dersom regnskapet for 2017-tilskudd ikke er avsluttet, må ubrukte midler likevel anslås.

12 Page 12 of 28 53) Ubrukt tilskudd fra 2017 Søknadsbeløp 2018: Søk kun om tilskudd for ett år av gangen 54) Søknadsbeløp 2018 Søknadsbeløp totalt 2018: Søknadsbeløp totalt for 2018, fratrukket ubrukt tilskudd fra ) Søknadsbeløp totalt 2018 Info om andre inntektskilder Når Fylkesmannen skal behandle deres søknad om tilskudd, trenger vi informasjon om andre inntektskilder i prosjektet. Redegjør for inntektskilder dere har fått eller har søkt om. Oppgi hvor dere har søkt om finansiering, beskrivelse av finansieringen og beløp. 56) Inntekter fra andre kilder Egenfinansiering - Må fylles ut 57) Egenfinansiering (redegjør for hvor stor egenfinansiering, stillingsressurs eller frivillig innsats dere har fått innvilget eller har søkt om til prosjektet fra egen virksomhet) Utgifter - informasjon Oppgi budsjett for søknadsbeløpet på følgende kategorier. Fylkesmannen gir ikke tilskudd til alle typer utgifter under alle ordninger - se kunngjøringen. Dersom dere får tilskudd, må dere kunne rapportere på disse utgiftskategoriene i tillegg til å sende inn relevante regnskapsrapporter som følger deres inndeling av regnskapet. Skriv alle beløp i hele kroner. Skriv null dersom en kategori er uaktuell.

13 Page 13 of 28 58) Utgifter Kroner evt. kommentar Lønnsutgifter med sosiale utgifter Reiseutgifter, arrangement, møter, konferanser Konsulenttjenester Trykking, publikasjoner, kunngjøringer, utsending og distribusjonskostnader Driftsutgifter, forbruksmateriell og kontortjenester inkludert lokaler og energi Andre utgifter (spesifiser) Sum utgifter totalt for prosjektet 59) Vil kommunen søke om innovasjonsprosjekt nr. 2 Ja Nei 60) Innovasjonsprosjekt nr. 2 Nytt prosjekt i 2018 Videreføring av prosjekt som har fått tilskudd av Fylkesmannen i ) Tema Velferdsteknologi Forebygging, tidlig innsats og egenmestring Fritidsaktiviteter med assistanse Kulturopplevelser Ernæring Legemiddelhåndtering Habilitering og rehabilitering, herunder hverdagsrehabilitering Samspill med pårørende og frivillige i omsorgssektoren/demensomsorgen Andre nyskapende løsninger av stor betydning for brukerne av de kommunale helse- og omsorgstjenestene Prosjektbeskrivelse Beskriv prosjektet, herunder delprosjekter og tiltak som dere søker om tilskudd til, og målet med prosjektet. Fylkesmannen legger særlig vekt på samlet måloppnåelse i prosjektet ved vurdering av søknaden.

14 Page 14 of 28 62) Tittel for prosjektet 63) Samarbeidspartnere i prosjektet Prosjektet utføres i samarbeid med andre virksomheter 64) Skriv inn informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet/tiltaket. Skriv inn kommunenummer for alle kommuner. 65) Hva består samarbeidet i 66) Bakgrunn for prosjektet (beskriv hvorfor prosjektet er nødvendig, herunder hvilke behov og utfordringer som ligger til grunn) 67) Kort beskrivelse (gi en kort beskrivelse av prosjektet, herunder delprosjekter og tiltak)

15 Page 15 of 28 68) Mål for tiltaket på kort og lengre sikt (herunder mål for året dere søker om tilskudd og målgruppe for tiltaket) 69) Aktivitets- og fremdriftsplan for året dere søker tilskudd (sett inn de viktigste aktivitetene for å nå målene for prosjektet og angi gjerne måned for gjennomføring) 70) Metoder, kunnskap eller erfaring (Beskriv hvilke teorier/faglige metoder dere benytter i prosjektet eller hvilken kunnskap/erfaring dere bygger på. Herunder metoder for brukermedvirkning) 71) Gevinster og effekter (Hvilke konkrete gevinster/effekter forventes tiltaket å gi, hvilken betydning kan det få for omlegging av praksis) 72) Risikofaktorer (Hvilke faktorer gjør det usikkert at dere når målene, selv om dere mottar tilskudd fra Fylkesmannen?)

16 Page 16 of 28 73) Forankring internt i kommunen (Beskriv hvordan tiltaket er forankret internt i kommunen, faglig og administrativt i både utviklings og implementeringsfasen) Kontrolltiltak for prosjektet: Beskriv de interne og eksterne kontrolltiltak hos dere som skal sikre korrekt rapportering og at målene nås Beskriv om de gjennomføres allerede eller er planlagte Interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert/ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn, Riksrevisjonen, evaluering og systematisk kvalitetssikret dokumentasjon er eksempler på kontrolltiltak som kan øke sikkerheten for at målene nås 74) Kontrolltiltak Ubrukt tilskudd (overført) fra 2017: Dersom Fylkesmannen innvilger tilskudd for 2018, vil vi trekke fra dette beløpet ved utbetaling Dersom regnskapet for 2017-tilskudd ikke er avsluttet, må ubrukte midler likevel anslås 75) Ubrukt tilskudd fra 2017 Søknadsbeløp 2018: Søk kun om tilskudd for ett år av gangen 76) Søknadsbeløp 2018 Info om andre inntektskilder Når Fylkesmannen skal behandle deres søknad om tilskudd, trenger vi informasjon om andre inntektskilder i prosjektet. Redegjør for inntektskilder dere har fått eller har søkt om. Oppgi hvor dere har søkt om finansiering, beskrivelse av finansieringen og beløp.

17 Page 17 of 28 77) Inntekter fra andre kilder Søknadsbeløp totalt 2018: Søknadsbeløp totalt for 2018, fratrukket ubrukt tilskudd fra ) Søknadsbeløp totalt 2018 Egenfinansiering - Må fylles ut 79) Egenfinansiering (redegjør for hvor stor egenfinansiering, stillingsressurs eller frivillig innsats dere har fått innvilget eller har søkt om til prosjektet fra egen virksomhet) Utgifter - informasjon Oppgi budsjett for søknadsbeløpet på følgende kategorier. Fylkesmannen gir ikke tilskudd til alle typer utgifter under alle ordninger - se kunngjøringen. Dersom dere får tilskudd, må dere kunne rapportere på disse utgiftskategoriene i tillegg til å sende inn relevante regnskapsrapporter som følger deres inndeling av regnskapet. Skriv alle beløp i hele kroner. Skriv null dersom en kategori er uaktuell. 80) Utgifter Kroner evt. kommentar Lønnsutgifter med sosiale utgifter Reiseutgifter, arrangement, møter, konferanser Konsulenttjenester Trykking, publikasjoner, kunngjøringer, utsending og distribusjonskostnader Driftsutgifter, forbruksmateriell og kontortjenester inkludert lokaler og energi Andre utgifter (spesifiser) Sum utgifter totalt for prosjektet 81) Vil kommunen søke om innovasjonsprosjekt nr. 3 Ja Nei

18 Page 18 of 28 82) Innovasjonsprosjekt nr. 3 Nytt prosjekt i 2018 Videreføring av prosjekt som har fått tilskudd av Fylkesmannen i ) Tema Velferdsteknologi Forebygging, tidlig innsats og egenmestring Fritidsaktiviteter med assistanse Kulturopplevelser Ernæring Legemiddelhåndtering Habilitering og rehabilitering, herunder hverdagsrehabilitering Samspill med pårørende og frivillige i omsorgssektoren/demensomsorgen Andre nyskapende løsninger av stor betydning for brukerne av de kommunale helse- og omsorgstjenestene Prosjektbeskrivelse Beskriv prosjektet, herunder delprosjekter og tiltak som dere søker om tilskudd til, og målet med prosjektet. Fylkesmannen legger særlig vekt på samlet måloppnåelse i prosjektet ved vurdering av søknaden. 84) Tittel for prosjektet 85) Samarbeidspartnere i prosjektet Prosjektet utføres i samarbeid med andre virksomheter 86) Skriv inn informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet/tiltaket. Skriv inn kommunenummer for alle kommuner.

19 Page 19 of 28 87) Hva består samarbeidet i 88) Bakgrunn for prosjektet (beskriv hvorfor prosjektet er nødvendig, herunder hvilke behov og utfordringer som ligger til grunn) 89) Kort beskrivelse (gi en kort beskrivelse av prosjektet, herunder delprosjekter og tiltak) 90) Mål for tiltaket på kort og lengre sikt (herunder mål for året dere søker om tilskudd og målgruppe for tiltaket) 91) Aktivitets- og fremdriftsplan for året dere søker tilskudd (sett inn de viktigste aktivitetene for å nå målene for prosjektet og angi gjerne måned for gjennomføring)

20 Page 20 of 28 92) Metoder, kunnskap eller erfaring (Beskriv hvilke teorier/faglige metoder dere benytter i prosjektet eller hvilken kunnskap/erfaring dere bygger på. Herunder metoder for brukermedvirkning) 93) Gevinster og effekter (Hvilke konkrete gevinster/effekter forventes tiltaket å gi, hvilken betydning kan det få for omlegging av praksis) 94) Risikofaktorer (Hvilke faktorer gjør det usikkert at dere når målene, selv om dere mottar tilskudd fra Fylkesmannen?) 95) Forankring internt i kommunen (Beskriv hvordan tiltaket er forankret internt i kommunen, faglig og administrativt i både utviklings og implementeringsfasen) Kontrolltiltak for prosjektet: Beskriv de interne og eksterne kontrolltiltak hos dere som skal sikre korrekt rapportering og at målene nås Beskriv om de gjennomføres allerede eller er planlagte Interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert/ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn, Riksrevisjonen, evaluering og systematisk kvalitetssikret dokumentasjon er eksempler på kontrolltiltak som kan øke sikkerheten for at målene nås

21 Page 21 of 28 96) Kontrolltiltak Ubrukt tilskudd (overført) fra 2017: Dersom Fylkesmannen innvilger tilskudd for 2018, vil vi trekke fra dette beløpet ved utbetaling Dersom regnskapet for 2017-tilskudd ikke er avsluttet, må ubrukte midler likevel anslås 97) Ubrukt tilskudd fra 2017 Søknadsbeløp 2018: Søk kun om tilskudd for ett år av gangen 98) Søknadsbeløp 2018 Info om andre inntektskilder Når Fylkesmannen skal behandle deres søknad om tilskudd, trenger vi informasjon om andre inntektskilder i prosjektet. Redegjør for inntektskilder dere har fått eller har søkt om. Oppgi hvor dere har søkt om finansiering, beskrivelse av finansieringen og beløp. 99) Inntekter fra andre kilder Søknadsbeløp totalt 2018: Søknadsbeløp totalt for 2018, fratrukket ubrukt tilskudd fra ) Søknadsbeløp totalt 2018 Egenfinansiering - Må fylles ut

22 Page 22 of ) Egenfinansiering (redegjør for hvor stor egenfinansiering, stillingsressurs eller frivillig innsats dere har fått innvilget eller har søkt om til prosjektet fra egen virksomhet) Utgifter Oppgi budsjett for søknadsbeløpet på følgende kategorier. Fylkesmannen gir ikke tilskudd til alle typer utgifter under alle ordninger - se kunngjøringen. Dersom dere får tilskudd, må dere kunne rapportere på disse utgiftskategoriene i tillegg til å sende inn relevante regnskapsrapporter som følger deres inndeling av regnskapet. Skriv alle beløp i hele kroner. Skriv null dersom en kategori er uaktuell. 102) Utgifter Kroner evt. kommentar Lønnsutgifter med sosiale utgifter Reiseutgifter, arrangement, møter, konferanser Konsulenttjenester Trykking, publikasjoner, kunngjøringer, utsending og distribusjonskostnader Investeringer/inventar/utstyr (Kontroller i kunngjøringen om det gis tilskudd til dette) Driftsutgifter, forbruksmateriell og kontortjenester inkludert lokaler og energi Andre utgifter (spesifiser) Sum utgifter (Sum utgifter må være identisk med søknadsbeløpet) 103) Vil kommunen søke om innovasjonsprosjekt nr. 4 Ja Nei 104) Innovasjonsprosjekt nr. 4 Nytt prosjekt i 2018 Videreføring av prosjekt som har fått tilskudd av Fylkesmannen i 2017

23 Page 23 of ) Tema Velferdsteknologi Forebygging, tidlig innsats og egenmestring Fritidsaktiviteter med assistanse Kulturopplevelser Ernæring Legemiddelhåndtering Habilitering og rehabilitering, herunder hverdagsrehabilitering Samspill med pårørende og frivillige i omsorgssektoren/demensomsorgen Andre nyskapende løsninger av stor betydning for brukerne av de kommunale helse- og omsorgstjenestene Prosjektbeskrivelse Beskriv prosjektet, herunder delprosjekter og tiltak som dere søker om tilskudd til, og målet med prosjektet. Fylkesmannen legger særlig vekt på samlet måloppnåelse i prosjektet ved vurdering av søknaden. 106) Tittel for prosjektet 107) Samarbeidspartnere i prosjektet Prosjektet utføres i samarbeid med andre virksomheter 108) Skriv inn informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet/tiltaket. Skriv inn kommunenummer for alle kommuner. 109) Hva består samarbeidet i

24 Page 24 of ) Bakgrunn for prosjektet (beskriv hvorfor prosjektet er nødvendig, herunder hvilke behov og utfordringer som ligger til grunn) 111) Kort beskrivelse (gi en kort beskrivelse av prosjektet, herunder delprosjekter og tiltak) 112) Mål for tiltaket på kort og lengre sikt (herunder mål for året dere søker om tilskudd og målgruppe for tiltaket) 113) Aktivitets- og fremdriftsplan for året dere søker tilskudd (sett inn de viktigste aktivitetene for å nå målene for prosjektet og angi gjerne måned for gjennomføring) 114) Metoder, kunnskap eller erfaring (Beskriv hvilke teorier/faglige metoder dere benytter i prosjektet eller hvilken kunnskap/erfaring dere bygger på. Herunder metoder for brukermedvirkning)

25 Page 25 of ) Gevinster og effekter (Hvilke konkrete gevinster/effekter forventes tiltaket å gi, hvilken betydning kan det få for omlegging av praksis) 116) Risikofaktorer (Hvilke faktorer gjør det usikkert at dere når målene, selv om dere mottar tilskudd fra Fylkesmannen?) 117) Forankring internt i kommunen (Beskriv hvordan tiltaket er forankret internt i kommunen, faglig og administrativt i både utviklings og implementeringsfasen) Kontrolltiltak: Beskriv de interne og eksterne kontrolltiltak hos dere som skal sikre korrekt rapportering og at målene nås Beskriv om de gjennomføres allerede eller er planlagte Interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert/ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn, Riksrevisjonen, evaluering og systematisk kvalitetssikret dokumentasjon er eksempler på kontrolltiltak som kan øke sikkerheten for at målene nås 118) Kontrolltiltak Ubrukt tilskudd (overført) fra 2017: Dersom Fylkesmannen innvilger tilskudd for 2018, vil vi trekke fra dette beløpet ved utbetaling Dersom regnskapet for 2017-tilskudd ikke er avsluttet, må ubrukte midler likevel anslås

26 Page 26 of ) Ubrukt tilskudd fra 2017 Søknadsbeløp 2018: Søk kun om tilskudd for ett år av gangen 120) Søknadsbeløp 2018 Info om andre inntektskilder Når Fylkesmannen skal behandle deres søknad om tilskudd, trenger vi informasjon om andre inntektskilder i prosjektet. Redegjør for inntektskilder dere har fått eller har søkt om. Oppgi hvor dere har søkt om finansiering, beskrivelse av finansieringen og beløp. 121) Inntekter fra andre kilder Søknadsbeløp totalt 2018: Søknadsbeløp totalt for 2018, fratrukket ubrukt tilskudd fra ) Søknadsbeløp totalt 2018 Egenfinansiering - Må fylles ut 123) Egenfinansiering (redegjør for hvor stor egenfinansiering, stillingsressurs eller frivillig innsats dere har fått innvilget eller har søkt om til prosjektet fra egen virksomhet) Utgifter - informasjon: Oppgi budsjett for søknadsbeløpet på følgende kategorier. Fylkesmannen gir ikke tilskudd til alle typer utgifter under alle ordninger - se kunngjøringen. Dersom dere får tilskudd, må dere kunne rapportere på disse utgiftskategoriene i tillegg til å sende inn relevante regnskapsrapporter som følger deres inndeling av regnskapet. Skriv alle beløp i hele kroner. Skriv null dersom en kategori er uaktuell.

27 Page 27 of ) Utgifter Kroner evt. kommentar Lønnsutgifter med sosiale utgifter Reiseutgifter, arrangement, møter, konferanser Konsulenttjenester Trykking, publikasjoner, kunngjøringer, utsending og distribusjonskostnader Driftsutgifter, forbruksmateriell og kontortjenester inkludert lokaler og energi Andre utgifter (spesifiser) Sum utgifter totalt i prosjektet 125) Dersom kommunen har flere innovasjonsprosjekter enn fire, ta kontakt med oss for å få tilsendt nytt søknadsskjema Søknaden kan utdypes i ett eller flere vedlegg dersom det er nødvendig. 127) Vedlegg 1 Velg... slipp filer her for å laste opp Jeg bekrefter gjennom opplasting av denne filen, at filen som lastes opp ikke har ulovlig innhold, og at opplastingen ikke innebærer noen form for brudd på tredjeparts rettigheter. 128) Vedlegg 2 Velg... slipp filer her for å laste opp Jeg bekrefter gjennom opplasting av denne filen, at filen som lastes opp ikke har ulovlig innhold, og at opplastingen ikke innebærer noen form for brudd på tredjeparts rettigheter. 129) Vedlegg 3 Velg... slipp filer her for å laste opp Jeg bekrefter gjennom opplasting av denne filen, at filen som lastes opp ikke har ulovlig innhold, og at opplastingen ikke innebærer noen form for brudd på tredjeparts rettigheter.

28 Page 28 of ) Vedlegg 4 Velg... slipp filer her for å laste opp Jeg bekrefter gjennom opplasting av denne filen, at filen som lastes opp ikke har ulovlig innhold, og at opplastingen ikke innebærer noen form for brudd på tredjeparts rettigheter. 131) Vedlegg 5 Velg... slipp filer her for å laste opp Jeg bekrefter gjennom opplasting av denne filen, at filen som lastes opp ikke har ulovlig innhold, og at opplastingen ikke innebærer noen form for brudd på tredjeparts rettigheter. 132) Beskrivelse av vedlegg Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Vedlegg 5: 133) * Søknadsdato dd.mm.yyyy 134) * Navn godkjenner Godkjenning For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden være godkjent av rådmannen eller den rådmannen har delegert myndigheten til. Den som godkjenner skal: Kjenne til vilkårene og kravene i kunngjøringen. Godkjenne at opplysningene i søknaden er korrekte og et godt grunnlag for å vurdere å tildele statstilskudd 135) * Tittel/rolle godkjenner Copyright All Rights Reserved.

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Del 3 Innovasjonsprosjekter

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Del 3 Innovasjonsprosjekter Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Del 3 Innovasjonsprosjekter Kontaktperson Oppgi en person som kan kontaktes dersom vi har spørsmål om søknaden

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Sak 16/1521 INFORMASJON OM SØKER

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Sak 16/1521 INFORMASJON OM SØKER Side 2 av 11 ZAPR2016 Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Sak 16/1521 INFORMASJON OM SØKER En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

Detaljer

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. - Tilskudd som Fylkesmannen innvilger, utbetales alltid til den virksomheten

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE Søknadsfrist: 15. september 2014 Skjema sendes elektronisk til: ingunn.svendsen@ras.rl.no INFORMASJON OM SØKER - En søknad

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om

Detaljer

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet/tiltaket. - Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Del 3 Innovasjonsprosjekter

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Del 3 Innovasjonsprosjekter Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Del 3 Innovasjonsprosjekter Kontaktperson Oppgi en person som kan kontaktes dersom vi har spørsmål om søknaden

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE Frist: 2.mai 2016 Skjema sendes elektronisk til: post@bergensklinikkene.no INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha

Detaljer

Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64

Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64 Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64 INFORMASJON OM SØKER En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere

Detaljer

Rapportering om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettet kap post 68

Rapportering om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettet kap post 68 Rapportering om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettet kap. 0761 post 68 INFORMASJON OM MOTTAKER - En søknad må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 761 post 68 215 INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd MEENA-SAYEEDA UNGDOM MOT NARKOTIKA - UMN FLI Driftstilskudd Meena Golabek

gfedc Søknad om tilskudd MEENA-SAYEEDA UNGDOM MOT NARKOTIKA - UMN FLI Driftstilskudd Meena Golabek Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Skjema er utfylt av Fornavn MEENA-SAYEEDA Etternavn GOLABEK Fødselsdato

Detaljer

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus SØKNAD OM TILSKUDD 2017 Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus Kap 0765 post 60 1. INFORMASJON OM SØKER -

Detaljer

Søknad fra kommuner til Fylkesmannen for 2017 Tilskudd til kompetanse og innovasjon

Søknad fra kommuner til Fylkesmannen for 2017 Tilskudd til kompetanse og innovasjon Søknad fra kommuner til Fylkesmannen for 217 Tilskudd til kompetanse og innovasjon Kompetansetiltak 1.1 Videregående skole, fag- og yrkesopplæring innen helse/fagbrev Prioritet - Helsefagarbeider - Annen

Detaljer

IOGT I NORGE FLI.

IOGT I NORGE FLI. Informasjon om søker - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. - Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den virksomheten som har

Detaljer

Rapportering om tilskudd INFORMASJON OM MOTTAKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel

Rapportering om tilskudd INFORMASJON OM MOTTAKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel Rapportering om tilskudd INFORMASJON OM MOTTAKER - En søknad må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Dersom flere virksomheter eller organisasjoner har samarbeidet

Detaljer

Postboks 752 Sentrum 0106 OSLO FLI.

Postboks 752 Sentrum 0106 OSLO FLI. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

RIO RUSMISBRUKERNES INTERESSEORGANISASJON 0129 OSLO FLI. RIO Rusmisbrukernes iteresseorganisasjon.

RIO RUSMISBRUKERNES INTERESSEORGANISASJON 0129 OSLO FLI.  RIO Rusmisbrukernes iteresseorganisasjon. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

Rapportskjema 3 Prosjekter Rapportering om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettet kap post 68

Rapportskjema 3 Prosjekter Rapportering om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettet kap post 68 1. RAPPORTERING PÅ MÅLOPPNÅELSE - INNOVASJONSPROSJEKTER Tema for prosjektet det rapporteres på: Forebygging tidlig innsats og egenmestring Habilitering og rehabilitering Hverdagsrehabilitering Velferdsteknologiske

Detaljer

gfedcb Søknad om tilskudd BRIT TURID IOGT I NORGE FLI Balansetrening Karmøy Frivilligsentrl IOGT Postboks 108

gfedcb Søknad om tilskudd BRIT TURID IOGT I NORGE FLI Balansetrening Karmøy Frivilligsentrl IOGT Postboks 108 Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Skjema er utfylt av Fornavn BRIT TURID Etternavn VALHAMMER Fødselsdato

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd KARIN NORSKE JERNBANERS AVANTGARD c/o Karin H. Johannessen RysstÅsgårdstrandsveien ÅSGÅRDSTRAND FLI

gfedc Søknad om tilskudd KARIN NORSKE JERNBANERS AVANTGARD c/o Karin H. Johannessen RysstÅsgårdstrandsveien ÅSGÅRDSTRAND FLI Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Skjema er utfylt av Fornavn KARIN Etternavn RYSST Fødselsdato 18.12.1955

Detaljer

BLÅ KORS NORGE. Storgata OSLO FLI.

BLÅ KORS NORGE. Storgata OSLO FLI. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

IOGT I NORGE. Torggata OSLO FLI.

IOGT I NORGE. Torggata OSLO FLI. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd BRIT TURID IOGT I NORGE FLI Balansetrening Brit Turid Valhammer

gfedc Søknad om tilskudd BRIT TURID IOGT I NORGE FLI Balansetrening Brit Turid Valhammer Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Skjema er utfylt av Fornavn BRIT TURID Etternavn VALHAMMER Fødselsdato

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd MARI IOGT I NORGE FLI Frivillig arbeid i eldreomsorg Mari Austarheim

gfedc Søknad om tilskudd MARI IOGT I NORGE FLI Frivillig arbeid i eldreomsorg Mari Austarheim Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Skjema er utfylt av Fornavn MARI Etternavn AUSTARHEIM Fødselsdato

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd ANDERS DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE Rådhusveien TANA KOMM 2025 TANA

gfedc Søknad om tilskudd ANDERS DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE Rådhusveien TANA KOMM 2025 TANA Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Skjema er utfylt av Fornavn ANDERS Etternavn GABRIELSEN Fødselsdato

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE KOMM 1634 OPPDAL. post@oppdal.kommune.no. www.oppdal.kommune.no/ Bjerkehagen 3. 7340 Oppdal. lill.wangberg@oppdal.kommune.

OPPDAL KOMMUNE KOMM 1634 OPPDAL. post@oppdal.kommune.no. www.oppdal.kommune.no/ Bjerkehagen 3. 7340 Oppdal. lill.wangberg@oppdal.kommune. Informasjon om søker En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den virksomheten som har ansvaret.

Detaljer

Rapportering om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettet kap. 0761 post 68

Rapportering om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettet kap. 0761 post 68 Rapportering om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettet kap. 0761 post 68 INFORMASJON OM MOTTAKER - En søknad må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

Detaljer

Torggata OSLO FLI.

Torggata OSLO FLI. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND Torggata OSLO FLI

gfedc Søknad om tilskudd ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND Torggata OSLO FLI Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd NORSK NARKOTIKAPOLITIFORENING Postboks 8101 Oslo Dep OSLO FLI nnpf.no

gfedc Søknad om tilskudd NORSK NARKOTIKAPOLITIFORENING Postboks 8101 Oslo Dep OSLO FLI nnpf.no Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

FORBUNDET MOT RUSGIFT. Postboks OSLO FLI.

FORBUNDET MOT RUSGIFT. Postboks OSLO FLI. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

gfedcb Søknad om tilskudd MARI AUSTARHEIM IOGT I NORGE FLI Frivillig arbeid i eldreomsorg Sauda kommune Pb Sauda

gfedcb Søknad om tilskudd MARI AUSTARHEIM IOGT I NORGE FLI Frivillig arbeid i eldreomsorg Sauda kommune Pb Sauda Skjema er utfylt av Fornavn MARI Etternavn AUSTARHEIM Fødselsdato 71163 Informasjon om søker - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. - Tilskudd som

Detaljer

FORBUNDET MOT RUSGIFT FLI.

FORBUNDET MOT RUSGIFT FLI. Informasjon om søker - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. - Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den virksomheten som har

Detaljer

MEENA-SAYEEDA GOLABEK

MEENA-SAYEEDA GOLABEK Skjema er utfylt av Fornavn MEENA-SAYEEDA Etternavn GOLABEK Fødselsdato 121181 Informasjon om mottaker - Et tilskudd må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK Postboks 2821 Tøyen 0608 OSLO FLI

gfedc Søknad om tilskudd LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK Postboks 2821 Tøyen 0608 OSLO FLI Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Dagsmøte Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Dagsmøte Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd Dagsmøte 18.3.2015 Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder 1 Politiske føringer i statsbudsjettet 2015 for nytt kompetanse- og innovasjonstilskudd Mål: styrke

Detaljer

Moss kommune. 1501 Moss

Moss kommune. 1501 Moss Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. - Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND Torggata OSLO FLI ruspolitisk arbeid

gfedc Søknad om tilskudd ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND Torggata OSLO FLI  ruspolitisk arbeid Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

HELDER MANUEL FERNANDES

HELDER MANUEL FERNANDES Skjema er utfylt av Fornavn HELDER MANUEL Etternavn FERNANDES Fødselsdato 10165 Informasjon om mottaker - Et tilskudd må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

Detaljer

FORBUNDET MOT RUSGIFT. Postboks OSLO FLI.

FORBUNDET MOT RUSGIFT. Postboks OSLO FLI. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

Postboks 8101 Oslo Dep OSLO FLI. nnpf.no

Postboks 8101 Oslo Dep OSLO FLI. nnpf.no Skjema er utfylt av Fornavn LARS Etternavn HOLMEN Fødselsdato 240365 Informasjon om søker - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. - Tilskudd som Helsedirektoratet

Detaljer

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov RAPPORTERING PÅ TILSKUDD 2015 Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov Kap. 0765 post 60 Tiltakets tittel Fylkesmannens referanse

Detaljer

gfedc gfedc Rapportering på tilskudd ØYVIND BURAAS :31:06 AR Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Fødselsdato

gfedc gfedc Rapportering på tilskudd ØYVIND BURAAS :31:06 AR Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Fødselsdato Skjema er utfylt av Fornavn ØYVIND Etternavn BURAAS Fødselsdato 121076 Informasjon om mottaker - Et tilskudd må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Dersom flere

Detaljer

gfedc Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet.

gfedc Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Skjema er utfylt av Fornavn MEENA-SAYEEDA Etternavn GOLABEK Fødselsdato

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd MEENA-SAYEEDA UNGDOM MOT NARKOTIKA - UMN Torggata OSLO FLI Bruk Hodet!

gfedc Søknad om tilskudd MEENA-SAYEEDA UNGDOM MOT NARKOTIKA - UMN Torggata OSLO FLI  Bruk Hodet! Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Skjema er utfylt av Fornavn MEENA-SAYEEDA Etternavn GOLABEK Fødselsdato

Detaljer

Søknad om tilskudd MEENA SAYEEDA GOLABEK UNGDOM MOT NARKOTIKA UMN FLI. Ungdomsnettverket. Meena. Golabek.

Søknad om tilskudd MEENA SAYEEDA GOLABEK UNGDOM MOT NARKOTIKA UMN FLI. Ungdomsnettverket. Meena. Golabek. Skjema er utfylt av Fornavn MEENA SAYEEDA Etternavn GOLABEK Fødselsdato 121181 Informasjon om søker En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Tilskudd som

Detaljer

Søknad om tilskudd MEENA-SAYEEDA GOLABEK UNGDOM MOT NARKOTIKA UMN FLI. Ungdomsnettverket. Meena. Golabek.

Søknad om tilskudd MEENA-SAYEEDA GOLABEK UNGDOM MOT NARKOTIKA UMN FLI. Ungdomsnettverket. Meena. Golabek. Skjema er utfylt av Fornavn MEENA-SAYEEDA Etternavn GOLABEK Fødselsdato 121181 Informasjon om søker - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. - Tilskudd

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd NORSK NARKOTIKAPOLITIFORENING Postboks 8101 Oslo Dep OSLO FLI nnpf.no

gfedc Søknad om tilskudd NORSK NARKOTIKAPOLITIFORENING Postboks 8101 Oslo Dep OSLO FLI nnpf.no Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus SØKNAD OM TILSKUDD 2016 Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus Kap 0765 post 60 1. INFORMASJON OM SØKER -

Detaljer

gfedc Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet.

gfedc Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om mottaker - Et tilskudd må alltid ha én mottaker som

Detaljer

gfedc Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet.

gfedc Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om mottaker - Et tilskudd må alltid ha én mottaker som

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd FORBUNDET MOT RUSGIFT Postboks OSLO FLI Kanotur for Sollia-beboere Morten Grønvold

gfedc Søknad om tilskudd FORBUNDET MOT RUSGIFT Postboks OSLO FLI Kanotur for Sollia-beboere Morten Grønvold Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND Torggata OSLO FLI

gfedc Søknad om tilskudd ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND Torggata OSLO FLI Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath/Lena Nordås /1366-1

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath/Lena Nordås /1366-1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath/Lena Nordås 77 64 20 50 05.03.2015 2015/1366-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms, ved rådmannen UTLYSNING - KOMMUNALT KOMPETANSE-

Detaljer

gfedc Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet.

gfedc Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om mottaker - Et tilskudd må alltid ha én mottaker som

Detaljer

gfedc Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet.

gfedc Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Skjema er utfylt av Fornavn HELDER MANUEL Etternavn FERNANDES Fødselsdato

Detaljer

gfedc Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet.

gfedc Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om mottaker - Et tilskudd må alltid ha én mottaker som

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd RITA STIFTELSEN RETRETTEN Kristian Augusts gate OSLO STI 0301 OSLO

gfedc Søknad om tilskudd RITA STIFTELSEN RETRETTEN Kristian Augusts gate OSLO STI 0301 OSLO Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Skjema er utfylt av Fornavn RITA Etternavn NILSEN Fødselsdato 20.01.1962

Detaljer

Kompetanseutvikling i Telemark

Kompetanseutvikling i Telemark Kompetanseutvikling i Kompetanseløft 2015 og 2020 Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Seniorrådgiver Lillian Olsen Opedal Omsorgskonferansen 5. april 2017 1 Kompetanseløft 2015 Mål: 12 000 nye

Detaljer

Tilskuddsordning. Søker. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1013981 Innsendt 23.03.2012 08:30:17

Tilskuddsordning. Søker. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1013981 Innsendt 23.03.2012 08:30:17 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1013981 Innsendt 23.03.2012 08:30:17 Kapittel / post 0761 67 År dere søker om å motta tilskudd 2012 Velg bare Åpen søknad dersom dere ikke

Detaljer

gfedc Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet.

gfedc Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om mottaker - Et tilskudd må alltid ha én mottaker som

Detaljer

Sektorsjef helse og velferd

Sektorsjef helse og velferd Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om tiltaket. - Tilskudd som Fylkesmannen innvilger, utbetales alltid til den virksomheten

Detaljer

Søknad om tilskot til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68

Søknad om tilskot til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Søknad om tilskot til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 INFORMASJON OM SØKJAR - Søknaden må alltid ha ein søkjar som har ansvaret, sjølv om fleire samarbeider om prosjektet.

Detaljer

Kompetanseløftet Søkerverksted

Kompetanseløftet Søkerverksted Kompetanseløftet 2020 Søkerverksted 6.1.2017 Kompetanseløftet 2020 Består av seks strategier: Sikre god rekruttering og stabil bemanning av helse- og sosialfaglig personell Sikre at grunn og videreutdanning

Detaljer

gfedc Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet.

gfedc Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om mottaker - Et tilskudd må alltid ha én mottaker som

Detaljer

Søknad om tilskudd MEENA SAYEEDA GOLABEK UNGDOM MOT NARKOTIKA UMN FLI. UMN Active. Meena Sayeeda. Golabek.

Søknad om tilskudd MEENA SAYEEDA GOLABEK UNGDOM MOT NARKOTIKA UMN FLI. UMN Active. Meena Sayeeda. Golabek. Skjema er utfylt av Fornavn MEENA SAYEEDA Etternavn GOLABEK Fødselsdato 121181 Informasjon om søker En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Tilskudd som

Detaljer

1. INFORMASJON OM SØKER

1. INFORMASJON OM SØKER SØKNAD OM TILSKUDD 2016 Kommunalt rusarbeid Kap 0765 post 62 1. INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én aktør som har ansvaret selv om flere samarbeider om prosjektet. Dersom flere virksomheter

Detaljer

Sekundærmålgruppe: Brukere av de kommunale helse- og omsorgstjenestene og deres pårørende.

Sekundærmålgruppe: Brukere av de kommunale helse- og omsorgstjenestene og deres pårørende. Kapittel 0761 post 68 Oppdragskode 870256 Godkjent av HOD 05.01.18 Regelverk for tilskuddsordning: Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 1. Mål og målgruppe for ordningen Hovedmål: Målet er å styrke

Detaljer

FAMILIEKLUBBENE I NORGE. Torggata OSLO FLI.

FAMILIEKLUBBENE I NORGE. Torggata OSLO FLI. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

FAMILIEKLUBBENE I NORGE. Torggata OSLO FLI.

FAMILIEKLUBBENE I NORGE. Torggata OSLO FLI. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd MEENA-SAYEEDA UNGDOM MOT NARKOTIKA - UMN Torggata OSLO FLI Sammen! Meena Golabek

gfedc Søknad om tilskudd MEENA-SAYEEDA UNGDOM MOT NARKOTIKA - UMN Torggata OSLO FLI  Sammen! Meena Golabek Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Skjema er utfylt av Fornavn MEENA-SAYEEDA Etternavn GOLABEK Fødselsdato

Detaljer

Søknad om tilskudd MEENA SAYEEDA GOLABEK UNGDOM MOT NARKOTIKA UMN FLI. Jorda Rundt Around the world! Meena Sayeeda.

Søknad om tilskudd MEENA SAYEEDA GOLABEK UNGDOM MOT NARKOTIKA UMN FLI. Jorda Rundt Around the world! Meena Sayeeda. Skjema er utfylt av Fornavn MEENA SAYEEDA Etternavn GOLABEK Fødselsdato 121181 Informasjon om søker En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Tilskudd som

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd MEENA-SAYEEDA UNGDOM MOT NARKOTIKA - UMN FLI Ungdomsnettverket Meena Golabek

gfedc Søknad om tilskudd MEENA-SAYEEDA UNGDOM MOT NARKOTIKA - UMN FLI  Ungdomsnettverket Meena Golabek Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Skjema er utfylt av Fornavn MEENA-SAYEEDA Etternavn GOLABEK Fødselsdato

Detaljer

0585 OSLO FLI.

0585 OSLO FLI. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

Tilskuddsordning Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Tilskuddsordning Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Tilskuddsordning Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Dagens agenda: Kompetanseløftet 2015 et tilbakeblikk Kompetanseløft 2020 Forankring av ordningen Gjennomgang av regelverket Gjennomgang av

Detaljer

ACTIS I OSLO OG AKERSHUS. Torggata OSLO FLI.

ACTIS I OSLO OG AKERSHUS. Torggata OSLO FLI. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

Kommunenummer i 1224 I KVINNHERA Kun for kommuner. afaa

Kommunenummer i 1224 I KVINNHERA Kun for kommuner. afaa Søknad ' tdskddd Ta Helsedirektoratet,[~l*

Detaljer

gfedc Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet.

gfedc Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om mottaker - Et tilskudd må alltid ha én mottaker som

Detaljer

OMSORG 2020 KOMMUNALT KOMPETANSE OG INNOVASJONSTILSKUDD Anne Barkve Andersen

OMSORG 2020 KOMMUNALT KOMPETANSE OG INNOVASJONSTILSKUDD Anne Barkve Andersen OMSORG 2020 KOMMUNALT KOMPETANSE OG INNOVASJONSTILSKUDD 2015 Anne Barkve Andersen 19.01.2016 1 Omsorg 2020 Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020. Den omfatter prioriterte områder

Detaljer

IOGT I NORGE. Torggata OSLO FLI.

IOGT I NORGE. Torggata OSLO FLI. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

gfedc gfedc Rapportering på tilskudd :45:53 AR

gfedc gfedc Rapportering på tilskudd :45:53 AR Informasjon om mottaker - Et tilskudd må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Dersom flere virksomheter eller organisasjoner har samarbeidet skal dere forklare

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK Postboks 2821 Tøyen 0608 OSLO FLI

gfedc Søknad om tilskudd LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK Postboks 2821 Tøyen 0608 OSLO FLI Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 68 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870256 (Kun for

Detaljer

Tildeling kompetanse og innovasjonstilskudd 2016 Tana kommune

Tildeling kompetanse og innovasjonstilskudd 2016 Tana kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Helse- og sosialavdelingen Deavva vuoda- ja sosidlaossodat Tana kommune v/ rådmann Jørn Aslaksen Rådhusveien 24 9845 TANA Deres ref Deres dato Vår ref Vår

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd MARIANNE ACTIS I OSLO OG AKERSHUS FLI Helsedirektoratet Marianne Tveraaen

gfedc Søknad om tilskudd MARIANNE ACTIS I OSLO OG AKERSHUS FLI Helsedirektoratet Marianne Tveraaen Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Skjema er utfylt av Fornavn MARIANNE Etternavn TVERAAEN Fødselsdato

Detaljer

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 68 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870256 (Kun for

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd MOTORFØRERNES AVHOLDSFORBUND UNGDOM Postboks 752 Sentrum 0106 OSLO FLI Prosjekttilskudd

gfedc Søknad om tilskudd MOTORFØRERNES AVHOLDSFORBUND UNGDOM Postboks 752 Sentrum 0106 OSLO FLI Prosjekttilskudd Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

UTLYSNING - KOMMUNALT KOMPETANSE- OG INNOVASJONSTILSKUDD

UTLYSNING - KOMMUNALT KOMPETANSE- OG INNOVASJONSTILSKUDD Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 30.01.2017 2017/495-6 733.0 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms ved rådmannen Troms fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd MEENA-SAYEEDA UNGDOM MOT NARKOTIKA - UMN FLI Bruk Hodet! Meena Golabek

gfedc Søknad om tilskudd MEENA-SAYEEDA UNGDOM MOT NARKOTIKA - UMN FLI  Bruk Hodet! Meena Golabek Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Skjema er utfylt av Fornavn MEENA-SAYEEDA Etternavn GOLABEK Fødselsdato

Detaljer

Teknisk, landbruk og miljøenheten i Hemne kommune (TLM) v/ enhetsleder Magne Jøran Belsvik. Tiltaket mottok tilskudd første gang i 2014

Teknisk, landbruk og miljøenheten i Hemne kommune (TLM) v/ enhetsleder Magne Jøran Belsvik. Tiltaket mottok tilskudd første gang i 2014 1.1. Samarbeidspartnere i tiltaket Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om tiltaket med kontaktinformasjon. Teknisk, landbruk og miljøenheten i Hemne kommune

Detaljer

DNT-EDRU LIVSSTIL. Postboks ISDALSTØ FLI.

DNT-EDRU LIVSSTIL. Postboks ISDALSTØ FLI. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

IBETTY JOHANNE IPETTERSEN

IBETTY JOHANNE IPETTERSEN r ~ søknad om tilskudd 1tI Helsedirektoratet Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Fødselsdato IBETTY JOHANNE IPETTERSEN 150659 KOPI Informasjon om søker - En søknad må alltid ha en søker som har ansvaret,

Detaljer

Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene.

Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Skjema er utfylt av Fornavn KERSTIN Etternavn SØDERSTRØM Fødselsdato

Detaljer

gfedc Rapportering på tilskudd CHRISTIAN STOUTLAND :47:19 AR Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Fødselsdato

gfedc Rapportering på tilskudd CHRISTIAN STOUTLAND :47:19 AR Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Fødselsdato Skjema er utfylt av Fornavn CHRISTIAN Etternavn STOUTLAND Fødselsdato 231178 Informasjon om mottaker - Et tilskudd må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Dersom

Detaljer

gfedc Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet.

gfedc Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om mottaker - Et tilskudd må alltid ha én mottaker som

Detaljer