Eksamen i IBE202 Integrasjonslaboratorium Vår 2011 (SVARFORSLAG)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen i IBE202 Integrasjonslaboratorium Vår 2011 (SVARFORSLAG)"

Transkript

1 Eksamen i IBE202 Integrasjonslaboratorium Vår 2011 (SVARFORSLAG) Eksamensdag : 25. mai 2011 Tid : 9-13 Faglærer/telefonnummer : Ketil Danielsen ( ) Hjelpemidler Antall sider inkl. forsiden : 3 Målform : Bokmål : Alle trykte/skrevne, PC med internettledning og tastatur, kalkulatur med masse minne, ordlister Noen råd: Samarbeid er ikke tillatt (behandles formelt sett som FUSK når det oppdages) Kladdepapir skal ikke leveres Alt skal leveres digitalt i Fronter (som Zip/RAR/Word eller lignende) Oppgi studentnummer, gjerne i tekst og i filnavn, f.eks zip, docx. Slik beholdes en viss "anonymitet". Ditt navn skal IKKE forekomme noen steder! Logg inn og lag VB-prosjekt så tidlig som mulig. Test og fjern eventuelle makrosperrer. 1

2 Oppgaven dreier seg om å lage et Wordprogram som henter inn ordlister, det vil si oversettelser av enkeltord fra norsk til andre språk. En enkelt oversettelse består av et norsk ord og et ikke-norsk ord, som bil og car (engelsk). Oversettelsene ligger i tekstfiler (OVX-filer) eller i Excelfiler, disse formatene beskrives i oppgave 6 og 7. Programmet skal gjøre det enkelt for brukeren å få hentet inn disse listene, og få de satt inn i selve Worddokumentet. Med oppgaveteksten finner du (i Fronter) filene engelsk.ovx og engelsk.xls med eksempel på dataformatene. Besvarelsen leveres i Fronter Slutteksamen 25/5 som zippet VB-prosjekt, f.eks. <studentnr>.zip) og/eller svar direkte i oppgaveteksten (<studentnr>.docx) Vektleggingen i prosent er angitt i parantes for hver oppgave Forklar hvordan du har tolket oppgaven og redegjør for dine valg Tolkinger, forklaring og svar kan også legges inn som kommentarer i koden Gjør et forsøk på alle oppgaver, vis hva du kan. Oppgave 1 (5 %): Brukeren skal kunne gi sine instrukser for å få lest inn, satt inn, vist og fjernet ordlistene. Instrukser skal gis via båndet i Word (ribbon). Lag båndutvidelsen med knappene btnlesinn, btnsettinn, btnvisxml og btnfjern. Filter: Brukeren skal få lov å oppgi en streng (et filter) som begrenser visingen (i oppgave 8 og 10). Bruk en editbox med navnet edtfilter (se figur); det innskrevne ligger da i edtfilter.text. En inputbox er jo en reservemulighet (utenfor båndet) hvis du ikke får det til med editbox. En textbox i et action pane er også en mulighet. Oppgave 2 (5 %): Brukeren vil motta meldinger underveis, som når ordlister er innlest, innsatt eller fjernet. Meldinger skal vises i et slags loggevindu som er tomt ved oppstart. Under kjøring er det ingen grenser for hvor mange meldinger det vil kunne inneholde. Derfor må bruker få til å bla (scrolle) opp og ned i loggevinduet og også få vinduet blanket (tømt). Utvid programmet med et slikt vindu. Bruk helst et action pane med passende controls. Andre muligheter (mindre bra) for meldingene til bruker er msgbox, en listbox i selve dokumentet eller noe i bandet. Oppgave 3 (5 %): Hver oversettelse som leses inn fra fil må lagres i en passende datastruktur (gjerne structure). Utvid koden med denne, og lag en egnet datastruktur for å lagre alle innleste oversettelser, gjerne en Visual Basic collection. Oppgave 4 (5 %): På flere plasser i programmet skal bruker få se meldinger om ting som har skjedd, også kjøretidsfeil. Loggevinduet (se oppgave 2) er stedet meldingene skal vises. Kari sier at OK, da skriver vi direkte til loggevinduet når vi vil vise en melding. Du sier derimot Nei, det er bedre at vi lager oss en ekspert som vet hvor det er best å legge meldingene. Lag denne eksperten, sub gibeskjed(string m) i bandkoden som legger m i loggevinduet (se punkt 2). I hakeparantes skal det stå hvor mange oversettelser man har innlest. Test denne ved at Starter [0] blir vist i loggen når programmet starter. Oppgave 5 (10 %): Oversettelsene ligger i filer, enten OVX-filer (tekstfiler med filendelse.ovx) eller Excelfiler (filendelse.xls). Bruker må få velge alle filer som skal leses inn, gjerne i en dialogboks. Utvid programmet med en slik, og for hver valgt fil skal prosedyren sub lesinn(string filnavn) kalles opp. OBS: Selve lesinn skal skrives i oppgave 6 og 7. 2

3 Oppgave 6 (20 %): Utvid sub lesinn(f) slik at den kan lese OVX-filer (filnavnet slutter på.ovx ), som leser inn kommaseparerte linjer. Figuren til høyre har ni (9) brukbare oversettelser. Med gibeskjed skal bruker få vite antall nye oversettelser og antall linjer som ble ignorert. Hint: Hvis stringen f er filnavnet, vil f.endswith( ovx ) bli True bare hvis filnavnet slutter på ovx. Oppgave 7 (15 %): Utvid lesinn(f) slik at hvis filnavnet f slutter på xls, blir oversettelsene i stedet hentet fra området Ordbok i Excelfilen f. Fang feil som at området ikke finnes eller har feil antall kolonner, og bruk gibeskjed. Venstre kolonne har det norske ord, høyre det ikke-norske. Antall rader vil variere og skal ignoreres hvis de ikke har akkurat to ord (ett i hver kolonne). Hint: En Excel-celle uten innhold, vil ved import få verdien Nothing. Figuren til venstre viser et område med fem (5) brukbare oversettelser. Med gibeskjed ser brukeren antall nye og ignorerte. Oppgave 8 (15 %): Lag Sub settinn ( ) som legger oversettelsene inn i en Wordtabell i Word-dokumentet, det norske i venstre kolonne, og det ikke-norske i høyre. Med gibeskjed får brukeren se hvor mange linjer som ble satt inn. Sett kun inn oversettelser der enten det norske eller det ikke-norske inneholdet søkefilteret (se oppgave 1). Hint: For å finne ut om strengen etord inneholder det brukeren har oppgitt i edtfilter.text kan du bruke den boolske funksjon contains( ): etord.contains(edtfilter.text). Så, hvis brukeren har oppgitt bi skal det settes inn oversettelser med ord som hillbilly, bilde og rabiat. OBS: Klarer du ikke filtrering, lag noe som setter inn alle oversettelsene (ufiltrert). Figur 2. Utdrag av Excelfil, her vises fem (5) brukbare oversettelser. Oppgave 9 (5 %): Når btnfjern klikkes, skal oversettelsene fjernes, og brukeren får se meldingen Tømmer i loggevinduet. Oppgave 10 (15 %): Når btnvisxml klikkes, lages og vises XML-kode med alle oversettelsene som er innlest (se figur til høyre). Bare vis de som stemmer med søkefilteret edtfilter.text (se oppgave 8 for hint). OBS: Som i oppgave 8, kan du sette inn alle oversettelsene (ufiltrert), hvis du ikke får til filtreringen. Figur 1. Utdrag av OVX-fil, her vises ni (9) brukbare oversettelser. 3

4 Svarforslag: Panelkoden (loggpanel.vb): Public Class loggpanel Private Sub btnblank_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnblank.click lstlogg.items.clear() End Class Dokumentkoden (ThisDocument.vb): Public Class ThisDocument Public logg As loggpanel = New loggpanel() Private Sub ThisDocument_Startup() Handles Me.Startup Me.ActionsPane.Controls.Add(logg) Private Sub ThisDocument_Shutdown() Handles Me.Shutdown End Class Bandkoden (bandetmitt.vb): Imports Microsoft.Office.Tools.Ribbon Imports Microsoft.Office.Interop Public Class mittband Private Sub bandetmitt_load(byval sender As System.Object, ByVal e As RibbonUIEventArgs) Handles MyBase.Load gibeskjed("starter...") Sub gibeskjed(byval m As String) Globals.ThisDocument.logg.lstLogg.Items.Add(m & " (" & ov.count & ")") Structure oversettelse Dim norsk As String Dim unorsk As String End Structure Dim ov As Collection = New Collection Private Sub btnsettinn_click(byval sender As System.Object, ByVal e As Microsoft.Office.Tools.Ribbon.RibbonControlEventArgs) Handles btnsettinn.click Dim f As String = edtfilter.text Dim anttreff As Integer = 0 For Each o As oversettelse In ov ' lineært søk (fordi samlingen er usortert) If o.norsk.contains(f) Then anttreff += 1 gibeskjed(f & " ga " & anttreff & " treff") If anttreff = 0 Then Exit Sub 4

5 Dim d As Word.Document = Globals.ThisDocument.ThisApplication.ActiveDocument Dim r As Word.Range = d.application.selection.range ' der cursor er Dim t As Word.Table = d.tables.add(r, anttreff, 2) Dim i As Integer = 1 For Each o As oversettelse In ov ' litt synd å søke på nytt XXX If o.norsk.contains(f) Then t.cell(i, 1).Range.Text = o.norsk t.cell(i, 2).Range.Text = o.unorsk i += 1 Private Sub btnlesinn_click(byval sender As System.Object, ByVal e As Microsoft.Office.Tools.Ribbon.RibbonControlEventArgs) Handles btnlesinn.click Dim dlgvelgfil As New OpenFileDialog() With dlgvelgfil.filter = "OVERSETTELSER (*.ovx) *.ovx EXCEL (*.xls) *.xls alle filer (*.*) *.*".RestoreDirectory = True.Multiselect = True If Not.ShowDialog() = System.Windows.Forms.DialogResult.OK Then Exit Sub For Each enfil In.FileNames ' vil funke uansett verdi i.multiselect lesinn(enfil, ov) End With Sub lesinn(byval f As String, ByVal ov As Collection) Try Dim antallignorert As Integer = 0 Dim antfør As Integer = ov.count If f.endswith("ovx") Then Dim sr As IO.StreamReader = IO.File.OpenText(f) Do While sr.peek <> -1 Dim u() As String = sr.readline.split(","c) If u.getupperbound(0) <> 1 Then u(0) = u(0).trim u(1) = u(1).trim If u(0) = "" Or u(1) = "" Then Dim o As oversettelse o.norsk = u(0) o.unorsk = u(1) ov.add(o) Loop sr.close() If f.endswith("xls") Then Dim listenavn As String = "Ordbok" Dim xlapp As Excel.Application = New Excel.Application Dim xlbook As Excel.Workbook xlbook = xlapp.workbooks.open(f) xlapp.visible = False Dim ark As Excel.Worksheet ark = xlbook.worksheets.item(1) 5

6 Dim u(,) As Object u = ark.range(listenavn).value() For i As Integer = 1 To u.getupperbound(0) If u(i, 1) Is Nothing Or u(i, 2) Is Nothing Then Dim o As oversettelse o.norsk = u(i, 1).trim() o.unorsk = u(i, 2).trim() If o.norsk = "" Or o.unorsk = "" Then ov.add(o) xlbook.close() gibeskjed("leste " & f & ". Nye: " & ov.count - antfør & ". Tilsammen: " & ov.count & ". Ignorert: " & antallignorert) Catch ex As Exception gibeskjed("feil i lesinn: " & ex.message()) End Try Private Sub btnfjern_click(byval sender As System.Object, ByVal e As Microsoft.Office.Tools.Ribbon.RibbonControlEventArgs) Handles btnfjern.click ov.clear() gibeskjed("tømmer!") Private Sub btnvisxml_click(byval sender As System.Object, ByVal e As Microsoft.Office.Tools.Ribbon.RibbonControlEventArgs) Handles btnvisxml.click vbcrlf Dim xmlfilnavn As String = "k:\in-kurs\ibe202\oversettelser.xml" Dim s As String = "<?xml version=""1.0""?>" & vbcrlf s = "<oversettelser>" & vbcrlf For Each o As oversettelse In ov s &= " <ord norsk=""" & o.norsk & """ unorsk=""" & o.unorsk & """/> " & s &= "</oversettelser>" & vbcrlf Dim sw As IO.StreamWriter = IO.File.CreateText(xmlfilnavn) sw.writeline(s) sw.close() System.Diagnostics.Process.Start(xmlfilnavn) Dim xmlcode As XElement = Nothing ' fra Filip Tomren's besvarelse xmlcode = New XElement("oversettelser") For i As Integer = 1 To ov.count Dim o As oversettelse = ov(i) xmlcode.add(new XElement("ord", New XAttribute("norsk", o.norsk), New XAttribute("unorsk", o.unorsk))) MsgBox(xmlCode.ToString) End Class 6

7 7

Neste steg er å finne ut hvor varelisten er. I tillegg ble navnet (som brukes ofte) lagt i en variabel for å lettere kunne vedlikeholdes:

Neste steg er å finne ut hvor varelisten er. I tillegg ble navnet (som brukes ofte) lagt i en variabel for å lettere kunne vedlikeholdes: Svar: Mitt svarforslag er skrevet i uthevet skrift, og forfattet den 20/5, dagen etter eksamen. Jeg skrev først et raskt svar til hvert delspørsmål, noe som tok ca. 1 time. Så detaljerte jeg litt på oppgave

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 16.desember 2005 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: 3 timer LO116D Programmering i Visual Basic Klasse(r): FU

Detaljer

Introduksjon til Visual Basic 5

Introduksjon til Visual Basic 5 Introduksjon til Visual Basic 5 Denne håndboken gir en kort og enkel innføring i programmering i Visual Basic ver. 5. Her er CCE versjonen brukt, Microsoft la den ut for nedlasting på sin webserver. Fila

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03. Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde.

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Klikk her for å åpne søkeverktøyet.

Klikk her for å åpne søkeverktøyet. FaktaNet live! Hjelp Hovedmenyen. Klikk på denne knappen for å komme tilbake til hovedsiden. Dvs. den siden som viser antall nye/oppdaterte prosjekter siden siste oppdatering. Klikk her for å åpne søkeverktøyet.

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Klubbens Hjemmeside 10.10.05 1 Innhold 1) Første gangs bruk av hjemmeside. Oppsett og passord... 3 2) Oppdatering av hjemmeside... 11 3) Forklaring

Detaljer

the web Introduksjon Lesson

the web Introduksjon Lesson Lesson 1 the web All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclub.org.uk - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do. Introduksjon

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REGNEARK

BRUKERVEILEDNING REGNEARK 1 BRUKERVEILEDNING REGNEARK 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Begynne å bruke regnearket... 4 2.1 Makroer... 4 2.2 Åpne regnearket for første gang... 6 3 Ark en Forside... 7 3.1 Katalog for filer... 7 4 Generelt

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Lagring i Linux. 1. Hvordan lagre tekst. Når du er ferdig med heftet skal du:

Lagring i Linux. 1. Hvordan lagre tekst. Når du er ferdig med heftet skal du: Lagring i Linux Når du er ferdig med heftet skal du: 1. Kunne lagre dokument på eget område på nettet. 2. Vite forskjell på å lagre i "priv" (privat) og "pub" (public) mappe. 3. Kunne opprette egne mapper.

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Søkemotorer - en guide for en bedre rangering Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Innledning Har du endelig fått deg et nettsted med bra design og oppdatert innhold MEN så oppdager

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1 Delkapittel 3.1 Grensesnittet Liste Side 1 av 11 Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1 3.1 En beholder 3.1.1 En beholder En pappeske er en beholder En beholder er noe vi kan legge ting

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer