HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring"

Transkript

1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring L Ø S N I N G S F O R S L A G Målform: Bokmål Eksamensdato: 18.des 2012 Varighet/eksamenstid: 4 timer (9:00-13:00) Emnekode: Emnenavn: IINI1004 Programmering i Visual Basic Studiepoeng: 5 Faglærer(e): (navn og telefonnr på eksamensdagen) Svend Andreas Horgen, tlf Kontaktperson(adm.) (fylles ut ved behov kun ved kursemner) Oppgavesettet består av: (antall oppgaver og antall sider inkl. forside) Vedlegg består av: (antall sider) Siri W. Lien, tlf Består av 3 oppgaver som igjen kan ha ulike deloppgaver Totalt 4 sider (inkludert forside) Ingen vedlegg. NB! Skum gjennom hele oppgavesettet før du setter i gang, og planlegg tiden godt (se på prosentfordelingen). Legg merke til at det kan være ulik vektlegging for de ulike deloppgavene. Det er totaliteten som teller under vurdering, men prosentvis fordeling sier noe om hvor mye tid du bør bruke på hver oppgave. Dersom noe virker uklart i noen oppgaver, må du selv gjøre antagelser og få med disse antagelsene i besvarelsen din. Skriv inn en kommentar rett over hver kodesnutt eller der det måtte passe, hvor du skriver hvilke(n) oppgave(r) kodesnutten utgjør svar på. Typisk: Lykke til! 'Oppgave 2b Private Sub Button1_Click(... og så videre DETTE ER ET LØSNINGSFORSLAG, IKKE NØDVENDIGVIS DEN ENESTE MÅTEN Å LØSE TING PÅ MEN ET FORSLAG TIL LØSNING

2 Oppgave 1: Hotellbestilling (30%) Hotellet Soviro har leid deg inn som konsulent. Du skal lage et lite system for å bestille et hotellrom. En kunde (hotellgjest) skal kunne gjøre noen valg og få et estimat på hva konfigurasjonen koster. Her er egenskapene som programmet skal ha: Kunden må først fylle ut navn og e- postadresse i hver sine tekstfelter txtnavn og txtepost. Dette er obligatoriske tekstfelter som må fylles ut. Kunden skal kunne velge mellom ulike hotellrom (enkeltrom, dobbeltrom eller suite) fra en nedtrekksliste (combobox) cboromtype. Enkeltrom koster 645 kr/natt, dobbeltrom koster 995 kr/natt og suite koster 1295 kr/natt. Antall gjester skrives inn i et tekstfelt som heter txtantallgjester. Dette feltet er også obligatorisk, og må fylles ut. Kunden skal videre kunne velge å få frokost ved å huke av for dette i en avkrysningsboks (checkbox) som heter chkfrokost. Frokost koster 55 kr/gjest i tillegg til romprisen. Antall dager som rommet ønskes leid skrives inn i et tekstfelt som heter txtantalldager (ikke dato, kun antall). Hvis antall dager er over 5 skal det gis 20% rabatt på totalprisen, men ikke hvis det er suite (som aldri gir rabatt). Du skal både lage brukergrensesnittet og skrive koden som må være bak knappen «Bestill». Kunden skal oppgi de nødvendige opplysninger og trykke på knappen. Det skal da vises et estimat på hva konfigurasjonen vil koste, og alle sentrale data skal oppsummeres i en listbox (det vil si navn, epostadresse, romtype, antall gjester, antall dager, evt. rabatt og totalpris). NB! Husk å validere inngangsdata. 2

3 Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click ' DETALJ: Slette tidligere innhold i oppsummering ListBox1.Items.Clear() ' VIKTIG: Deklarere datatyper Dim navn As String Dim epost As String Dim romtype As String Dim antall_gjester As Integer Dim frokost As Boolean Dim antall_dager As Integer Dim rabatt As String = "" Dim pris As Double ' VIKTIG: Validere inngangsdata (navn, epost og antall gjester/dager) ' PLUSS I MARGEN: En form for feilmelding eller fargelegging Dim feilmelding As String = "" If txtnavn.text <> "" Then navn = txtnavn.text feilmelding &= "Du må fylle ut et navn" & vbcrlf If txtepost.text <> "" Then epost = txtepost.text feilmelding &= "Du må fylle ut en e-postadresse" & vbcrlf ' PLUSS I MARGEN: sjekke om e-post har en alfakrøll (gjør ikke det her) ' Bruker isnumeric() for å sjekke om dette er tall ' Bruker CInt() for å konvertere String til Integer If IsNumeric(txtAntallGjester.Text) Then antall_gjester = CInt(txtAntallGjester.Text) feilmelding &= "Antall gjester må være et tall" & vbcrlf If IsNumeric(txtAntallDager.Text) Then antall_dager = CInt(txtAntallDager.Text) feilmelding &= "Antall dager må være et tall" ' Skriver ut feilmelding og avslutter prosedyren hvis noe gikk galt If feilmelding <> "" Then MsgBox(feilmelding) Exit Sub ' VIKTIG: Beregne prisen kan gjøres på to måter. Det står nemlig ikke helt klart i oppgaveteksten om det er tenkt at antall personer skal ha antall rom, eller om de skal dele rom. Altså: Skal 2 personer ligge på samme rom eller ikke? Det står at dobbeltrom koster 995 per natt, men ikke hvor mange som kan dele rommet. Hvis kunden oppgir 3 i antall så kanskje denne ønsker 1 dobbeltrom og 1 3

4 enkeltrom, eller kanskje 3 enkeltrom. Det er umulig å vite gitt grensesnittets utforming. De som har tenkt enkelt, må kunne få full pott, mens de som har tatt høyde for mer avanserte beregningsmåter heller får få et pluss i margen for det. romtype = cboromtype.text Select Case romtype Case "enkeltrom" pris = 675 * antall_dager Case "dobbeltrom" pris = 995 * antall_dager Case "suite" pris = 1295 * antall_dager End Select ' En kan anta at hver gjest betyr en ekstra frokost frokost = chkfrokost.checked If frokost Then pris += (55 * antall_gjester) rabatt ' Rabatt trekkes fra prisen og registreres i stringvariabel If romtype <> "suite" And antall_dager > 5 Then pris = pris * 0.8 rabatt = "20 %" ' VIKTIG: Skriv ut oppsummering ListBox1.Items.Add("Navn: " & navn) ListBox1.Items.Add("E-post: " & epost) ListBox1.Items.Add("Romtype: " & romtype) ListBox1.Items.Add("Antall gjester: " & antall_gjester) ListBox1.Items.Add("Antall dager: " & antall_dager) If rabatt <> "" Then ListBox1.Items.Add("Rabatt: " & rabatt) ListBox1.Items.Add("Totalpris: " & pris) Oppgave 2: DVD-system (50 %) Du har mange DVD- filmer hjemme og ønsker å registrere informasjon om tittel, sjanger og pris for hver film i et lite system. Sjanger kan være «action», «drama», «komedie» og lignende. Tittel vil typisk være på formen «Frihetens regn», «Wall- E», «Skyfall» etc. Vi bruker matriser i denne oppgaven. Oppgave c er trolig vanskeligere enn resten. Du kan bruke innebygde funksjoner der det passer i denne oppgaven. a) Opprett en eller flere matriser som egner seg til å lagre informasjonen, og som kan brukes i de andre deloppgavene. Skriv deretter kode for å registrere informasjon om en film. Pass på å lage en mekanisme slik at du ikke overskriver eksisterende data. 4

5 Private filmtittel() As String Private filmsjanger() As String Private filmpris() As Double ' Lager tre parallelle matriser uten å angi noen størrelse. Vi kunne satt størrelse eksplisitt med for eksempel Private filmtittel(100) As String, men det er enda bedre å utvide dynamisk ved behov. Merk at matrisene legges globalt (både Dim og Private fungerer til det) Private sisteindeks As Integer = -1 ' ' Kode bak knapp for å registrere en ny film ' Utvider matrisens størrelse med 1 sisteindeks = sisteindeks + 1 ReDim Preserve filmtittel(sisteindeks) ReDim Preserve filmsjanger(sisteindeks) ReDim Preserve filmpris(sisteindeks) ' Pluss for de som kjører feilsjekk her, og eksplisitt konvertering filmtittel(sisteindeks) = txttittel.text filmsjanger(sisteindeks) = txtsjanger.text filmpris(sisteindeks) = CDbl(txtPris.Text) ' Et lite pluss for å nullstille tekstfeltene etterpå ' MERK: Dersom en har brukt fast størrelse på matrisen (arrayet), skal ikke Redim Preserve brukes. Det er kun for å utvide en matrise med dynamisk størrelse b) Skriv kode for å liste ut de registrerte filmene med tilhørende sjanger og pris i en listbox. Total pris (verdi) for alle filmene skal vises nederst i listeboksen. Dim i As Integer Dim sum as Integer ListBox1.Items.Clear() ListBox1.Items.Add("Alle filmene: tittel, sjanger og pris") For i = 0 To sisteindeks ListBox1.Items.Add( filmtittel(i) & vbtab & filmsjanger(i) & vbtab & filmpris(i) ) sum = sum + filmpris(i) Next i ListBox1.Items.Add("Alle filmene koster kr " & sum) c) Lag et såkalt type ahead- søk hvor brukeren skal kunne skrive inn noen bokstaver i et tekstfelt. Med en gang brukeren skriver en ny bokstav skal en liste av alle filmer som matcher det som står i tekstfeltet, vises i en listeboks. Med andre ord skal filmer som American History X, American Beauty, A clockwork orange og Amadeus vises hvis brukeren skriver A i tekstfeltet. Dersom brukeren skriver Am, skal ikke A clockwork orange vises mer, men de andre tre vises som før siden de fortsatt matcher. Hvis brukeren skriver 5

6 Ama skal bare Amadeus vises, siden det kun er denne filmtittelen som matcher nå. I Visual Studio.NET må en gå til kodemodus, og så velge tekstfeltet for søk fra listen øverst til venstre, og deretter hendelsesprosedyren textchanged. Eventuelt dobbeltklikk på tekstfeltet i form designer, så kommer denne prosedyren opp. Hvis ikke koden Private Sub TextBox1_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged er med i besvarelsen bør en bemerke dette med tekst. Fordi det er nøkkelen til å løse denne oppgaven. Ved å legge kode inn i prosedyren, vil den kjøres hver gang tekstfeltet endres, og en er langt på vei til å lage et type-ahead-søk! Private Sub TextBox1_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged Dim i As Integer Dim sokestreng As String Dim temp As String Dim antalltegn As Integer sokestreng = TextBox1.Text antalltegn = Len(sokestreng) Label5.Text = "" For i = 0 To sisteindeks temp = Mid(filmtittel(i), 1, antalltegn) If temp = sokestreng Then Label5.Text = Label5.Text & filmtittel(i) & vbcrlf Next i Det fins også andre måter å tenke på for å løse denne oppgaven. Bruk av Midfunksjonen gjør at vi henter ut en substreng, fra start (1) og et antall tegn fremover. Dermed har vi i praksis type ahead-søket. d) La brukeren velge en sjanger og list deretter ut alle filmer fra den sjangeren. Du bør selvsagt ikke hardkode sjangerne. Det er umulig å vite på forhånd hvilke sjangre som er registrert, og brukeren kan hele tiden legge til nye filmer. For å kunne liste ut filmer av en bestemt sjanger, kan en selvsagt tilby brukeren et tekstfelt, men det er lite brukervennlig. Det er mye bedre å lage en komboboks dynamisk med alle unike filmsjangre. Dette gjøres ved å gå gjennom sjangermatrisen og legge til filmer som ikke allerede er lagt til i komboboksen. For å være helt sikker på at alle nyregistrerte filmer kommer med i nedtrekkslisten, velger vi å fylle den med innhold i samme øyeblikk som komboboksen får fokus! Dette er en liten detalj, en kan lage andre løsninger som er like gode. Private Sub ComboBox1_GotFocus(sender As Object, e As EventArgs) Handles ComboBox1.GotFocus ' Fyller komboboks med sjangre dynamisk når boksen klikkes 'Går gjennom matrisen og legger til 'sjangre som ikke allerede er registrert 6

7 Dim i As Integer Dim temp As String Dim allerederegistrert As Boolean ComboBox1.Items.Clear() ComboBox1.Items.Add("Velg sjanger") For i = 0 To sisteindeks allerederegistrert = False For Each temp In ComboBox1.Items If temp = filmsjanger(i) Then allerederegistrert = True Exit For 'avslutter den innerste for-løkken 'Fordi sjangeren er lagt til i komboboksen allerede Next If Not allerederegistrert Then ComboBox1.Items.Add(filmsjanger(i)) Next i Private Sub Button4_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button4.Click ' 2d ' List ut filmer som matcher med den sjangeren som er valgt ' Tar bare med tittelen, men kunne listet ut mer informasjon Dim i As Integer Dim sjanger As String sjanger = ComboBox1.SelectedItem ListBox1.Items.Clear() ListBox1.Items.Add("Filmer som matcher sjangeren " & sjanger) For i = 0 To sisteindeks If filmsjanger(i) = sjanger Then ListBox1.Items.Add(filmtittel(i)) Next i Oppgave 3: Funksjoner (20%) I Norge er den generelle satsen for merverdiavgift 25%, for næringsmidler 15% (matmoms) og for persontransport, hotellovernattinger, kinobilletter og kringkastingstjenester 8%. Lag et lite program som tar i mot pris fra et tekstfelt txtpris og lar brukeren trykke på en av tre knapper en for generell sats (25%), en for matmoms (15%) og en for spesielle tjenester (8%). Programmet beregner så pris med moms, avhengig av hvilken momsknapp som ble trykket og viser dette i en meldingsboks (msgbox). Dette kan i utgangspunktet se ut til å være en veldig enkel oppgave, men det du skal gjøre er å lage en generell funksjon (felles for alle tre knappene) som beregner 7

8 moms for en vare basert på pris og varetype, og vise hvordan den kan brukes. Se også på figuren på neste side. Tenk over hva en funksjon er. NB! Husk å lage funksjonen så generell som mulig. ' Hensikten med oppgaven er at man lager en generell funksjon ' som benyttes av alle knappene (prosedyrene) ' Denne skal ikke inneholde direkte kontakt med konponenter i GUI Function mva(pris As Double, type As String) as Double Dim totalt As Double Select Case type Case "generell" totalt = pris * 1.25 Case "matmoms" totalt = pris * 1.15 Case "spesiell" totalt = pris * 1.08 End Select Return totalt End Function ' Det er ikke nødvendig, men det kan være lurt å lage også en ' felles, egendefinert prosedyre (siden alle knappene skal gjøre ' nesten det samme). Prosedyrer kan ha kontakt med GUI direkte. Sub regnut(type As String) Dim pris As Double If IsNumeric(txtPris.Text) Then pris = CDbl(txtPris.Text) MsgBox("Prisen må være et tall") Exit Sub MsgBox("Totalprisen blir " & mva(pris, type)) 8

9 Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click regnut("generell") Private Sub Button2_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button2.Click regnut("matmoms") Private Sub Button3_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button3.Click regnut("spesiell") 9

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 16.desember 2005 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: 3 timer LO116D Programmering i Visual Basic Klasse(r): FU

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

Objektorientering i VB en introduksjon

Objektorientering i VB en introduksjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Objektorientering i VB en introduksjon Oppdatert av Atle Nes Objektorientering i VB en introduksjon Resymé: Visual Basic.NET er et objektorientert

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 20. mai 2005 Varighet: 3 timer (09:00 12:00) Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV197D Webprogrammering med

Detaljer

Introduksjon til Visual Basic 5

Introduksjon til Visual Basic 5 Introduksjon til Visual Basic 5 Denne håndboken gir en kort og enkel innføring i programmering i Visual Basic ver. 5. Her er CCE versjonen brukt, Microsoft la den ut for nedlasting på sin webserver. Fila

Detaljer

HVA ER PROGRAMMERING?...

HVA ER PROGRAMMERING?... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til programmering i VB.NET Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé:

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Målform: Eksamensdato: Bokmål 9.mai 202 Varighet/eksamenstid: 0900-300 Emnekode: Emnenavn: Klasse(r): Studiepoeng: LC9D/LO9D Videregående

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Løkker og if-tester Gløer Olav Langslet Sandvika VGS 29.08.2011 Informasjonsteknologi 2 Funksjoner, løkker og iftester Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER versjon 2.0 BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER VERSJON 2.0: JUNI 2012 tellus IT AS Østensjøveien 36, 0667 Oslo, Norge Org nr: 960 988 191 Side 1 VELKOMMEN TIL BRUKERMANUAL VERSJON 3.0 Brukermanual

Detaljer

1.1 Timebok på nett. ~ 1 ~ 2014 AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

1.1 Timebok på nett. ~ 1 ~ 2014 AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 1.1 Timebok på nett Når timebok på nett er klart til å brukes må man alltid huske på å starte "Aktiv Data Server" ved starten på dagen. Det er dette programmet som kommuniserer med Timebok på nett og Winklipp.

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

Brukermanual for overnattingsbedrifter. versjon 2.0. Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1

Brukermanual for overnattingsbedrifter. versjon 2.0. Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1 Brukermanual for overnattingsbedrifter versjon 2.0 Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1 Velkommen til brukermanual versjon 2.0. Del 1 omhandler hvordan man etablerer bookbare produkter

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

1. Introduksjon til Ajax og Web 2.0

1. Introduksjon til Ajax og Web 2.0 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til Ajax og Web 2.0 Svend Andreas Horgen, Øyvind Hallsteinsen og Mildrid Ljosland 31.01.2012 Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag Microsoft Access Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no Sammendrag Microsoft Access (heretter skriver vi kun Access) er et databasehåndteringsverktøy til bruk for personlige

Detaljer

Verktøy du trenger for å gjøre denne øvingen. Viktig notis før du starter. Hva skal leveres inn i itslearning?

Verktøy du trenger for å gjøre denne øvingen. Viktig notis før du starter. Hva skal leveres inn i itslearning? Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Øving 2: Strategi for sosiale medier Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget "IINI2004 Sosiale medier" Verktøy du trenger

Detaljer

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål Variabler og datatyper Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst 2012 Informasjonsteknologi 2 Hva er programmering? Når du skal bake en kake følger du gjerne en oppskrift. Først er det beskrevet hva kaken

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder Sjarmtrollparty Manual for Mine kunder Trykk på mine sider Hovedside Mine kunder CRM Trykk på Mine Kunder CRM Registrere ny kunde Trykk på Registrere ny kunde HUSK: Det er viktig å fylle ut riktig informasjon

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Alt er objekter. Læreplansmål. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

Alt er objekter. Læreplansmål. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Alt er objekter Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst - 2012 Informasjonsteknologi 2 Alt er objekter Se for deg en bil. Den har noe som er felles for alle biler. Den har hjul, ratt, og en motor. Læreplansmål

Detaljer

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Sist revidert Oktober 2012 Innholdsfortegnelse Hva er JOINT ProsjektHotell?...3 Pålogging til JOINT ProsjektHotell...4 Hva er eroom plug-in?...5 Hvordan

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kandidatnummer: Bokmål UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag : Torsdag 5. desember 2013 Tid for eksamen

Detaljer