Forberedelsene til lansering av brystkrefttesten i India. Vitenskapelige resultater innen tidlig diagnostikk av både

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forberedelsene til lansering av brystkrefttesten i India. Vitenskapelige resultater innen tidlig diagnostikk av både"

Transkript

1 Q3 RAPPORT

2 Q3 rapport 2 HØYDEPUNKTER: Forberedelsene til lansering av brystkrefttesten i India følger skjema. Vitenskapelige resultater innen tidlig diagnostikk av både Alzheimers sykdom og brystkreft presentert internasjonalt. Fortsatt tett kommunikasjon med utvalgte internasjonale laboratorie og legemiddel selskaper. TM TIDLIG SYKDOMS- DIAGNOSTIKK

3 3 Q3 rapport Forskning og utvikling BRYSTKREFT. Den omfattende kliniske studien i India går som planlagt og prøveinnsamlingen forventes ferdig i desember 27. DiaGenic monitorerer fortløpende prøvekvaliteten på arbeidet utført i India og denne har vist en fortsatt positiv trend. Brystkreftpasienter som inkluderes i India har gjennomgående mer langtkommet cancer enn vi har observert ved studier i Nord-Europa og USA. Dette understøtter behovet for forbedret brystkreftdiagnostikk i India. I et plenarforedrag om molekylær profilering av brystkreft den 23. oktober på konferansen American Association for Cancer Research Molecular Targets and Cancers i Los Angeles, USA ble resultater fra interimanalyser fra India presentert av professor Anne Lise Børresen-Dale (medlem av vitenskapelig råd). De utvalgte genene i prototypen til DiaGenic har vært en ren statistisk seleksjon basert på diagnostisk styrke uavhengig av kunnskap om genets funksjon. Ved kongressen ECCO september i Barcelona, Spania presenterte DiaGenic ved Solve Sæbø en alternativ statistisk metode som også tar i bruk kunnskap om genenes kjente funksjoner. Presentasjonen hadde tittelen A cross-study verification of breast cancer signature in peripheral blood. Denne studien viste at ved inklusjon av kunnskap om genenes funksjoner ble modellens diagnostiske styrke ytterligere forbedret. Til den videre utvikling av et diagnostisk produkt har innsamling av blodprøver via FUGEsamarbeidet (Funksjonell Genomforskning) blitt intensivert og forlenget. Et samarbeid med sikte på innsamling av representative prøver for USA's populasjon er initiert. alzheimers Sykdom. FUGE-prosjektet innen Alzheimers sykdom er utvidet med 5 svenske sykehus som samarbeidspartnere, og det er i den forbindelse gjennomført et fellesmøte i Stockholm. Dette er en betydelig styrkning av den vitenskapelige kompetanse i prosjektet, og komplementerer den kompetanse som er i vårt vitenskapelige råd. Med denne utvidelsen sikres også korrelasjon til de rutinemessige brukte spinalvæske-undersøkelser i Sverige. Studien omfatter innsamling av prøver fra Alzheimers-pasienter og en oppfølgning over 2-3 år av pasienter med mulige forstadier til Alzheimers sykdom, såkalt Mild Cognitive Impairment. Dette er første gang DiaGenic har mulighet til å følge samme pasient over en tidsperiode. For å understøtte kommunikasjonen med mulige kommersielle partnere ble det utført en studie basert på prøver fra den første FUGE AD studien. Delresultater fra denne studien ble presentert ved International Psychogeriatric Association Silver Congress 27 i Osaka, Japan, oktober under tittelen Use of a gene expression signature in blood for an accurate and early detection of Alzheimer's disease. Studien bekreftet genutvalget i prototypen og dokumenterte i tillegg den diagnostiske kvalitet ved redusert genantall til 48 gener inklusive kontrollgener. På enkelte analyseinstrumenter, som Applied Biosystems 79HT, betyr en reduksjon av antall gener en bedret prisprofil.

4 Q3 rapport 4 regulatoriske forhold For å kvalitetssikre den kommende søknad til Food and Drug Administration (FDA) i USA om godkjenning av våre diagnostiske produkter er det inngått avtale med et ledende amerikansk selskap innen dette området. Det første møtet med FDA er avholdt for å utforme riktig dokumentasjonsstrategi og planlegge de videre kliniske studier som er nødvendige for FDA-godkjenning. Basert på liknende produkter på det amerikanske markedet, men som er vevsbasert og gir prognostisk informasjon, har FDA utarbeidet høringsforslag for In Vitro Diagnostiske Multivariate Assays (IVDMIA). Tilsvarende utvikling er ennå ikke observert i Europa for godkjenning etter In Vitro Diagnostika-direktivet. DiaGenic har uansett utvidet arbeidet for å innføre og dokumentere de kvalitetssystemer som er nødvendige for produsenter av godkjente IVD-produkter. Samarbeid og partnere Biomarkører for Alzheimers sykdom er internasjonalt karakterisert som et høyaktuelt område. Flere firmaer som utvikler legemidler mot Alzheimers sykdom har nå inngått konfidensialitetsavtaler for vurdering av DiaGenic's biomarkør. Studien hvor delresultater ble presentert i Japan vil i kommende kvartal bli kommmunisert både til legemiddelfirmaer og til In Vitro Diagnostika-firmaer. Det har vært avholdt møter med flere store Indiske laboratoriekjeder, frittstående laboratorier samt legemiddelfirmaer for å klargjøre den kommersielle lansering av test for brystkreft i India første halvår 28. Disse møtene har klart bekreftet behovet for forbedret diagnostikk i India, og har resultert i flere forhandlingsprosesser under konfidensialitetsavtaler. For også i fremtiden å sikre optimale teknologiske analyseplattformer pågår samarbeid og utprøvninger med flere alternative leverandører.

5 5 Q3 rapport Økonomi DiaGenic har ikke hatt driftsinntekter i 3. kvartal 27. Offentlige tilskudd nettoføres i regnskapet. I 3. kvartal 27 regnskapsførte DiaGenic TNOK i offentlige tilskudd, mot TNOK i tilsvarende periode i 26. Totale driftskostnader i kvartalet var på TNOK mot TNOK i tilsvarende periode i 26. Økningen skyldes et høyere aktivitetsnivå innen produktutvikling. I de første tre kvartalene i 27 var totale driftskostnader på TNOK mot TNOK for tilsvarende periode i 26. Av totale driftskostnader for de tre første kvartalene i 27 utgjorde lønn og personalkostnader TNOK og andre driftskostnader TNOK Det er spesielt kostnader knyttet til innhenting og bearbeiding av blodprøver til bruk i selskapets produktutvikling som har økt. Utsikter fremover DiaGenic vil ferdigstille studien i India samt klargjøre for den kommende kommersielle lansering i 28. For det Indiske markedet planlegges en vitenskapelig presentasjon i 1. kvartal 28. Kommunikasjon med utvalgte IVD selskaper og legemiddelfirmaer samt laboratoriekjeder vil fortsette, understøttet av ytterligere dokumentasjon fra de studier som nå gjennomføres. Arbeidet for å oppnå fremtidige regulatoriske godkjenninger av produktene intensiveres. Oslo, 25. oktober 27 Styret i DiaGenic ASA. Selskapets likvidier er plassert i bank og utgjorde 3. september 27 TNOK Egenkapitalen var den 3. september 27 på TNOK mot TNOK 3.83 den 3. september 26. Kortsiktig gjeld var 3. september 27 på TNOK mot TNOK pr. 3. september 26. Leasing av utstyr til selskapets laboratorium i 4. kvartal 26 resulterte i langsiktig gjeld ført i DiaGenics balanse. Beløpet utgjorde TNOK ved utgangen av 3.kvartal 27. Kvartalsrapporten er utarbeidet i henhold til IAS 34. Regnskapsprinsippene som er benyttet i denne kvartalsrapporten tilsvarer de som ble benyttet i årsregnskapet for året 26.

6 Q3 rapport 6 Regnskap- 3.kvartal 27 REGNSKAP KVARTAL 3. REGNSKAP - 3. KVARTAL KVARTAL RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP (alle tall i hele NOK 1 ) Q3 Q Driftsinntekter Driftsinntekter Andre driftsinntekter 6 um driftsinntekter Sum driftsinntekter Sum driftsinntekter 6 6 Driftskostnader Driftskostnader Lønnskostnader Avskrivninger Nedskrivninger av varige driftsmidler Andre driftskostnader um driftskostnader Sum driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat før før skatt skatt før Resultat skatt før skatt Skattekostnad PERIODENS RESULTAT PERIODENS RESULTAT RESULTAT Resultat pr. pr. aksje aksje pr. Resultat aksje pr. aksje (tall i NOK) -,14 -,14 -,14 -,14 -,1 -,1 -,1 -,1 -,47 -,47 -,47 -,37 -,47-,37 -,59 -,59 Utvannet resultat resultat Utvannet resultat pr. pr. aksje aksje pr. resultat aksje pr. aksje (NOK) -,14 -,14 -,14 -,14 -,1 -,1 -,1 -,1 -,47 -,47 -,47 -,37 -,47-,37 -,59 -,59 ANSE BALANSE BALANSE (alle tall i hele NOK 1 ) EIENDELER EIENDELER Anleggsmidler Anleggsmidler Goodwill Varige driftsmidler um anleggsmidler Sum anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Omløpsmidler Fordringer Likvider um omløpsmidler Sum omløpsmidler Sum omløpsmidler UM EIENDELER SUM EIENDELER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OGEGENKAPITAL GJELD GJELD GJELDOG GJELD Egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital Periodens resultat um egenkapital Sum egenkapital Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Avsetning forpliktelser forpliktelser Pensjonsforpliktelse um avsetning Sum avsetning for Sum forpliktelser avsetning forpliktelser forpliktelser nnen langsiktig Annen langsiktig Annen gjeld gjeld langsiktig gjeld gjeld Annen langsiktig gjeld um annen Sum annen langsiktig annen Sum langsiktig annen gjeld gjeld langsiktig gjeld gjeld Kortsiktig gjeld gjeld Kortsiktig gjeld gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld um kortsiktig Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld kortsiktig gjeld gjeld UM EGENKAPITAL SUM SUMOGEGENKAPITAL GJELD GJELD GJELDOG GJELD

7 7 Q3 rapport Regnskap- 3.kvartal 27 NTANTSTRØMSANALYSE TSTRØMSANALYSE KONTANTSTRØMSANALYSE (alle tall i hele NOK 1 ) Q3 Q vider tilført/brukt tilført/brukt på virksomheten Likvider på påtilført/brukt virksomheten på virksomheten Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Nedskrivninger på anleggsmidler Virkelig verdi tildelte opsjoner Tap ved salg av varige driftsmidler Forskjell i pensjonskostnader og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre kortsiktige fordringer og gjeld Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter vider tilført/brukt tilført/brukt på investeringer Likvider på påtilført/brukt investeringer på investeringer Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringer vider tilført/brukt tilført/brukt på Likvider nansiering på nansiering påtilført/brukt nansieringpå finansiering Innbetaling av egenkapital Nedbetaling av langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansiering Netto endring i likvider i perioden ntanter bankinnskudd og og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd enkapitalbevegelser ogegenkapitalbevegelser antall antall aksjer antall aksjer aksjerog antall aksjer Overkurs- (alle tall i NOK/antall) Aksjekapital fond annen EK egenkapital egenkapital aksjer Pr Kapitalforhøyelse - registrert Virkelig verdi tildelte opsjoner Innløsning opsjoner - registrert Kapitalforhøyelse - registrert Innløsning opsjoner - registrert Resultat Disponering av årsresultat Pr Virkelig verdi tildelte tegningsretter Kapitalforhøyelse - registrert Resultat Pr Innskutt Annen Sum Antall

8 DiaGenic ASA Grenseveien Oslo Tlf: diagenic.com

Opaldia blir distributør av brystkreft-testen i Storbritannia. Parkinson støtte fra Michael J. Fox Foundation

Opaldia blir distributør av brystkreft-testen i Storbritannia. Parkinson støtte fra Michael J. Fox Foundation Q4 RAPPORT 2 Q4 rapport HØYDEPUNKTER: Opaldia blir distributør av brystkreft-testen i Storbritannia Forberedelser til kommersiell lansering i India går etter planen Parkinson støtte fra Michael J. Fox

Detaljer

Innvilget patent i Europa på Alzheimers sykdom. Utvikling av et diagnostisk produkt for Parkinsons sykdom initiert

Innvilget patent i Europa på Alzheimers sykdom. Utvikling av et diagnostisk produkt for Parkinsons sykdom initiert Q1 28 RAPPORT 2 Q1 rapport HØYDEPUNKTER: Innvilget patent i Europa på Alzheimers sykdom Inklusjon av pasienter for den indiske flersenter studien er fullført Utvikling av et diagnostisk produkt for Parkinsons

Detaljer

2008 RAPPORT HALVÅRSRAPPORT. Inngått avtale for brystkreft-testen med SRL Ranbaxy. Fullført den indiske multisenter studien for brystkreft

2008 RAPPORT HALVÅRSRAPPORT. Inngått avtale for brystkreft-testen med SRL Ranbaxy. Fullført den indiske multisenter studien for brystkreft Q2 28 RAPPORT HALVÅRSRAPPORT HØYDEPUNKTER: Inngått avtale for brystkreft-testen med SRL Ranbaxy Fullført den indiske multisenter studien for brystkreft Gjennomført emisjon på NOK 44,8 mill Tildelt europeisk

Detaljer

KVARTALSRAPPORT - Q1 2009

KVARTALSRAPPORT - Q1 2009 KVARTALSRAPPORT - Q1 2009 FOR EARLIER DISEASE DETECTION 2 Høydepunkter Et kvartal med fokus på CE merking Høydepunkter Ferdigstilt alt analytisk arbeid for CE merking av både BCtect og ADtect Tildelt forskningsfinansiering

Detaljer

KVARTALSRAPPORT - Q4 2008 FOR EARLIER DISEASE DETECTION

KVARTALSRAPPORT - Q4 2008 FOR EARLIER DISEASE DETECTION KVARTALSRAPPORT - Q4 2008 FOR EARLIER DISEASE DETECTION 2 Høydepunkter Et kvartal med fokus på CE studier og lansering av BCtect i India Høydepunkter BCtect ble lansert i India og de første testene er

Detaljer

KVARTALSRAPPORT - H1/Q2 2009

KVARTALSRAPPORT - H1/Q2 2009 KVARTALSRAPPORT - H1/Q2 2009 FOR EARLIER DISEASE DETECTION 2 Høydepunkter Viktige milepæler oppnådd i kvartalet; CE merking, de første distribusjonsavtalene og avtale for biomarkør Høydepunkter CE merke

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2005

Rapport for 4. kvartal 2005 Høydepunkter Vellykket studie på Alzheimers sykdom Samtaler med BioMerieux videreført Tildelte midler fra FUGE til prosjekt for Alzheimers sykdom Forskning og utvikling Resultatene fra pilotstudien for

Detaljer

DiaGenic ASA Kvartalsrapport Q4 2010 for early disease detection

DiaGenic ASA Kvartalsrapport Q4 2010 for early disease detection DiaGenic ASA Kvartalsrapport Q4 2010 for early disease detection HØYDEPUNKTER >> Signert FoU avtale med Pfizer for utvikling av MCI og AD biomarkører >> Pågående diskusjoner med flere ledende farmasøytiske

Detaljer

DiaGenic ASA Kvartalsrapport Q2 2010 for early disease detection

DiaGenic ASA Kvartalsrapport Q2 2010 for early disease detection DiaGenic ASA Kvartalsrapport Q2 2010 for early disease detection Fremskritt i interaksjoner med Pharma og Imaging selskaper HØYDEPUNKTER >> Salg via distributører går tregt og er lavere enn forventet >>

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012

Kvartalsrapport Q4 2012 Kvartalsrapport Q4 2012 FOR EARLY DISEASE DETECTION Høydepunkter Fremskritt innen produktutvikling med fokus på Alzheimers sykdom, nye retningslinjer fra industrien støtter implementert strategi Høydepunkter:

Detaljer

Kvartalsrapport Q2 2012

Kvartalsrapport Q2 2012 Kvartalsrapport Q2 2012 FOR EARLIER DISEASE DETECTION Høydepunkter Høydepunkter 2. kvartal 2012 Paul de Potocki tar over som Administrerende direktør 17. september DiaGenic tildeles internasjonal pris

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. DiaGenic ASA

Kvartalsrapport 2011. DiaGenic ASA Kvartalsrapport 2011 DiaGenic ASA Høydepunkter Lovende tidlige resultater for blodbasert diagnostisk test for tidlig deteksjon av Alzheimer Studieresultatene vil bli presentert på 4th Conference Clinical

Detaljer

Kvartalsrapport Q3 2012

Kvartalsrapport Q3 2012 Kvartalsrapport Q3 2012 FOR EARLIER DISEASE DETECTION Høydepunkter Styrkning av ledelse og styret, og endring av strategisk fokus mot produktutvikling og kommersialisering innen Alzheimers sykdom Høydepunkter:

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 FOR EARLIER DISEASE DETECTION

Kvartalsrapport 2012 FOR EARLIER DISEASE DETECTION Kvartalsrapport 2012 FOR EARLIER DISEASE DETECTION Høydepunkter 1. kvartal 2012 Alzheimers sykdom DiaGenic og GE Healthcare har inngått et forskningssamarbeid for å utvikle en blodbasert test som kan oppdage

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. DiaGenic.com. DiaGenic.com. tlf: 23 24 89 50 fax: 23 24 89 59. diagenic asa grenseveien 92, 0663 oslo. E-mail:diagenic@diagenic.

ÅRSRAPPORT 2007. DiaGenic.com. DiaGenic.com. tlf: 23 24 89 50 fax: 23 24 89 59. diagenic asa grenseveien 92, 0663 oslo. E-mail:diagenic@diagenic. Storødegård Konsulent AS ÅRSRAPPORT 27 diagenic asa grenseveien 92, 663 oslo tlf: 23 24 89 5 fax: 23 24 89 59 E-mail:diagenic@diagenic.com 2 3 administrerende direktør har ordet 3 TRANSFORMASJON FRA FORSKNING

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2004

Rapport for 2. kvartal 2004 Høydepunkter: Patent i Europa og USA Fusjon med Mefjorden og godkjenning av børsnotering fra Oslo Børs I andre kvartal har ( DiaGenic ) fortsatt hatt fokus på kjerneområdet; utvikling av en diagnosemetode

Detaljer

Storødegård Konsulent AS. diagenic asa grenseveien 92, 0663 oslo. tlf: 23 24 89 50 fax: 23 24 89 59 ÅRSRAPPORT 2006. e-mail:diagenic@diagenic.

Storødegård Konsulent AS. diagenic asa grenseveien 92, 0663 oslo. tlf: 23 24 89 50 fax: 23 24 89 59 ÅRSRAPPORT 2006. e-mail:diagenic@diagenic. Storødegård Konsulent AS diagenic asa grenseveien 92, 663 oslo tlf: 23 24 89 5 fax: 23 24 89 59 e-mail:diagenic@diagenic.com ÅRSRAPPORT 26 www.diagenic.com www.diagenic.com 2 ÅRSRAPPORT DR.MED. ERIK CHRISTENSEN

Detaljer

www.diagenic.com www.diagenic.com ÅRSRAPPORT 2005

www.diagenic.com www.diagenic.com ÅRSRAPPORT 2005 DiaGenic flytter i september 26 til moderne, og effektive lokaler i Grenseveien 92, Helsfyr. Storødegård Konsulent AS DiaGenic ASA Østensjøveien 15b, N-661 Oslo, Norway Tlf.: 23 24 89 5 - Fax: 23 24 89

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004. DiaGenic ASA Østensjøveien 15b N-0661 Oslo Norway. Tlf.: 23 24 89 50 Fax: 23 24 89 59. E-mail: diagenic@diagenic.

ÅRSRAPPORT 2004. DiaGenic ASA Østensjøveien 15b N-0661 Oslo Norway. Tlf.: 23 24 89 50 Fax: 23 24 89 59. E-mail: diagenic@diagenic. ÅRSRAPPORT 2004 DiaGenic ASA Østensjøveien 15b N-0661 Oslo Norway Tlf.: 23 24 89 50 Fax: 23 24 89 59 E-mail: diagenic@diagenic.com INNHOLD BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Beskrivelse av virksomheten 3 Årsberetning

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Årsrapport - 2010. - for early disease detection

Årsrapport - 2010. - for early disease detection Årsrapport - 2010 - for early disease detection Innholdsfortegnelse Høydepunkter 5 Administrerende direktør har ordet 6-7 Selskapets ledelse 8-9 Forretningsoversikt 10-18 Kjernekompetanse 13 Biomarkører

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Resultatregnskap pr. 31. mars 2012

Resultatregnskap pr. 31. mars 2012 Interim rapport Interim rapport 1. kvartal 1. kvartal NattoPharma ASA 1 Forskning og Utvikling NattoPharma kunngjorde i en pressemelding 16. januar, at de første resultatene av den 3-årige dobbelt blinde,

Detaljer

Aqua Bio Technology ASA Thormøhlensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 982 45 410 Side 1

Aqua Bio Technology ASA Thormøhlensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 982 45 410 Side 1 Thormøhlensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 982 45 410 Side 1 HOVEDPUNKTER FOR KONSERNET I ANDRE KVARTAL 2011 En omfattende klinisk test i USA gir resultater som selskapet anser som bedre enn

Detaljer

Interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 2

Interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 2 Interim rapport Interim rapport 1. kvartal 1. 2013 kvartal NattoPharma ASA 2013 1 Forskning og Utvikling «Ben-helse-observasjonene» i den gjennomførte 3-årige dobbelt blinde, randomiserte, placebo kontrollerte

Detaljer