Verd Boligkreditt AS - halvårsberetning for perioden 1.januar - 30.juni 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verd Boligkreditt AS - halvårsberetning for perioden 1.januar - 30.juni 2015"

Transkript

1 - halvårsberetning for perioden 1.januar - 30.juni 2015 Innledning (Verd) har kontoradresse i Bergen, og eies av ni uavhengige sparebanker. Foretaket har konsesjon som finansieringsforetak med rett til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Sikkerhetsmassen består i hovedsak av pantesikrede boliglån som er utstedt av eierbankene, og som blir kjøpt av Verd dersom de oppfyller de vilkår foretaket stiller til lån som kan inngå i sikkerhetsmassen. Verd blir driftet av ressurser i konsernet Sparebanken Vest, som også er største eier i Verd, men som benytter sitt heleide boligkredittforetak for sin OMF-finansiering. Resultatregnskap for første halvår Foretakets renteinntekter og lignende inntekter for første halvår 2015 beløp seg til kr 92,2 mill. mot kr 105,6 mill. i samme periode i Nedgangen skyldes i hovedsak at inntektene på boliglån i første halvår i år var kr 10,3 mill. lavere enn samme periode i fjor. Dette har sammenheng med at renter på boliglån har vært satt ned grunnet konkurransesituasjonen, samtidig som volumet av boliglån i foretaket har stått stille. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjorde kr 35,7 mill. i første halvår 2015 mot kr 42,54 mill. for samme periode i Foretaket har i første halvår 2015 kostnadsført kr 16,0 mill. som provisjoner til bankene, og hadde også en kostnad på kr 2,5 mill. knyttet til realiserte og urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter. Tilsvarende kostnader i første halvår 2014 var hhv kr 18,4 mill. og kr 1,6 mill. Netto driftsinntekter i første halvår 2015 var kr 17,4 mill. mot kr 22,6 mill. i samme periode året før. Driftsresultat i Verd før nedskrivninger og skatt utgjorde kr 14,4 mill. for første halvår 2015 mot kr 19,5 mill. for tilsvarende periode i Resultatet etter skatteavsetninger beløp seg til kr 10,5 mill. i første halvår 2015 mot kr 14,3 mill. samme periode året før. Balanse Samlede eiendeler i Verd utgjorde ved utgangen av juni 2015 kr 5,5 mrd., en nedgang på kr 342 mill. siden årsskiftet. Netto utlån til kunder var ved halvårsskiftet kr 4,7 mrd., noe som var kr 133 mill. lavere enn porteføljen av boliglån ved utgangen av 2014 da den var kr 4,9 mrd. Verd har ved utgangen av juni 2015 investeringer i andre norske OMF-foretak på kr 633 mill. Ved utgangen av 2014 utgjorde slike investeringer kr 749 mill. Ved utgangen av juni 2015 hadde Verd en obligasjonsgjeld på kr 4,7 mrd. Tilsvarende ved utgangen av 2014 var kr 5,0 mrd. Foretaket har i årets første seks måneder emittert obligasjoner for kr 55 mill. I samme periode har foretaket hatt forfall på kr 343 mill. Foretakets gjeld til finansinstitusjoner utgjorde ved utgangen av juni 2015 kr 466 mill. mot kr 491 mill. ved utgangen av Gjeldspostene til kredittinstitusjoner er i sin helhet lån gitt av eierbanker som har solgt boliglån til Verd. Risikoforhold

2 Foretak med konsesjon til å utstede OMF er skal ha et risikonivå som holdes på et lavt nivå. Styret legger stor vekt på risikostyring ved at de ulike typer risiki blir identifisert, målt og rapportert. Foretaket har etablert retningslinjer og rammer for styring og kontroll av ulike risikoformer. Misligholdet i boliglånsporteføljen er lavt, og det har ikke vært noen negativ utvikling i foretakets øvrige risikoforhold. Det er styrets oppfatning at den samlede risikoeksponeringen i foretaket er lav. Det forventes ikke vesentlige endringer i selskapets risikoeksponering fremover. Kapitaldekning og likviditet Kapitaldekningen var ved utgangen av juni 2015 på 16,1% mot 15,5% ved utgangen av Kjernekapitaldekningen var halvårsskiftet 13,7% mot 13,2 % ved sist årsskifte. Foretaket har ikke utvidet kapitalen i første halvår 2015, og halvårsresultatet inngår ikke i kapitaldekningen. Likviditeten i foretaket i første halvår 2015 har vært god. Foretaket har i en viss utstrekning plassert overskuddslikviditet i likvide aktiva i påvente av at bankene har behov for finansiering. Transaksjoner med nærstående parter Transaksjoner mellom foretaket og dets største eier foretas i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. For øvrig vises det til note 9 når det gjelder transaksjoner med nærstående parter. Utsiktene fremover Fallet i oljepriser har ført til merkbar nedgang i aktiviteter knyttet til oljenæringen, og det er særlig oljeleverandørnæringen som så langt har merket dette. Det forventes at dette også vil medføre lavere aktivitetsnivå i andre næringer i tiden fremover. Finansdepartementet fastsatte 15. juni nye forskrifter om krav til nye boliglån. Formålet var primært å dempe boligpris- og kredittveksten. Samlet sett er det rimelig å anta en lavere kredittvekst fremover. Det er sterk konkurranse om gode boliglån, og det må forventes at dette vil gi et vedvarende marginpress også i siste halvår Bankene som benytter Verd har i første halvår opplevd svakere økning i boliglånsporteføljen, og flere av bankene har tatt opp lån på egen bok for å finansiere seg. Dette har ført til at porteføljen av boliglån i Verd har gått noe ned. Markedet for emisjoner av OMF er i Norge er godt, og styret mener Verd greit vil være i stand til å dekke bankenes finansieringsbehov i OMF-markedet videre.

3 Bergen, 14. august 2015 I styret for.. Kenneth Engedal, styrets leder. Frank Johannesen, styrets nestleder.. Cathrine E. Smith. Anne Grethe Sund.. Oddstein Haugen. Knut Grinde Jacobsen.. Egil Mokleiv, adm. direktør

4 Erklæring fra styret og daglig leder i henhold til verdipapirhandelloven 5-6 Vi erklærer at halvårsregnskapet for for perioden 1. januar til 30. juni 2015 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også at halvårsberetningen etter vår beste overbevisning gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode og beskrivelse av nærstående vesentlige transaksjoner. 14. august 2015 I styret for Kenneth Engedal (styreleder) Frank Johannesen (nestleder) Anne Grethe Sund Cathrine E. Smith Knut Grinde Jacobsen Oddstein Haugen Egil Mokleiv (adm. direktør)

5 Resultatregnskap Q2 Q2 (Beløp angitt i hele nok) Noter Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renteinnt. o.l. inntekter av sertifikater/obligasjoner Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinst/tap finansielle instrumenter Netto driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før nedskrivninger og skatt Nedskrivninger og tap på utlån Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Resultat per aksje (kroner) 46,7 63,4 22,8 32,0 123,6 Utvannet resultat per aksje (kroner) 46,7 63,4 22,8 32,0 123,6 Utvidet resultatregnskap Q2 Q Resultat for perioden Øvrige poster i utvidet resultatregnskap Totalresultat for perioden

6 Balanse (Beløp angitt i hele nok) Noter Eiendeler Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Utsatt skattefordel Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjon Utsatt skatt Betalbar skatt Sum gjeld Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Bergen, / Styret for Kenneth Engedal Frank Johannesen Oddstein Haugen Styreleder Knut Grinde Jacobsen Cathrine Elisabeth Smith Anne Grethe Sund Egil Mokleiv Administrerende direktør

7 Kontantstrømoppstilling (Beløp angitt i hele nok) Kontantstrømmer vedrørende driften Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Renteinnbetalinger fra kredittinstitusjoner Renteutbetalinger til obligasjonseiere og kredittinstitusjoner Provisjonsutbetalinger og gebyrer Utbetalinger til andre leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk m.v Utbetaling av skatt Netto kontantstrøm vedrørende driften Kontantstrømmer vedrørende investeringsaktivitet Netto økning av lån til kunder Innbetalinger knyttet til investeringer i verdipapirer Netto kontantstrøm vedrørende investeringsaktivitet Kontantstrømmer vedrørende finansieringsaktivitet Utbetalinger ved kjøp av andre verdipapirer med kort løpetid Innbetalinger knyttet til obligasjonsgjeld Utbetalinger knyttet til obligasjonsgjeld Innbetaling ved utstedelse av ansvarlig lånekapital Utbetalinger ved utbytte Netto kontantstrømmer vedrørende finansieringsaktivitet Netto kontantstrøm for perioden Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Endringer i egenkapital (Beløp angitt i hele nok) Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital 31. desember Utbytte Årsresultat Egenkapital 31. desember Utbytte Resultat for perioden Egenkapital 30. juni

8 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for andre kvartal 2015 er avlagt i samsvar med norsk regnskapslovgivning, Finansdepartementets regnskapsforskrifter og IAS 34. Nærmere beskrivelse av regnskapsprinsipper fremkommer i selskapets årsrapport for benytter forenklet IFRS. Det har ikke vært endringer i standarder som har betydning for regnskapet pr Alle beløp er oppgitt i tusen kroner. Note 2 Driftskostnader Q2 Q Honorarer til Sparebanken Vest 1) Styrehonorar og honorar til representantskapet Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Lønn og generelle adm.kostnader Ordinære avskrivninger driftsmidler og immaterielle eiendeler Honorarer ekstern revisor Øvrige driftskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader ) Selskapet har ingen ansatte, og kjøper tjenester av Sparebanken Vest. Note 3 Netto gevinster på finansielle instrumenter Q2 Q Netto gevinster (tap) på finansiell gjeld Netto gevinster (tap) på finansielle eiendeler Netto gevinster (tap) knyttet til sikringsbokføring av finansiell gjeld Netto gevinster (tap)

9 Note 4 Mislighold og tap på utlån Misligholdet i porteføljen er svært begrenset. Det er derfor ikke foretatt gruppenedskriving eller avsatt for tap på utlån pr Tabellen nedenfor viser betalingsmislighold eldre enn 30 dager dager dager Mer enn 90 dager Sum misligholdte engasjement Note 5 Utlån Utlån fordelt på markeder Personkunder Enkeltmannsforetak med pant i bolig Periodiserte renter Brutto utlån og fordringer Nedskrivninger utlån Utlån til og fordringer på kunder Note 6 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer er klassifisert til amortisert kost, med unntak av fastrentelån som blir sikringsbokført (se note 1). Obligasjoner med fortrinnsrett ISIN kode Pålydende Rente Opptak Forfall 1) NO NOK Flytende 3M Nibor + 0,62% NO NOK Fast 4% NO NOK Flytende 3M Nibor + 0,96% NO NOK Flytende 3M Nibor + 0,64% NO NOK Flytende 3M Nibor + 0,90% NO NOK Flytende 3M Nibor + 0,72% NO NOK Flytende 3M Nibor + 0,46% NO NOK Fast 3,38% NO NOK Flytende 3M Nibor + 0,67% NO NOK Flytende 3M Nibor +0,85% Påløpte renter, ikke amortisert over/underkurs samt øvrige verdireguleringer Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater med fortrinnsrett i sikkerhetsmassen Sum finansielle forpliktelser med fortrinnsrett i sikkerhetsmassen Sikkerhetsmasse Brutto utlån sikret med pant i bolig Sertifikater/Obligasjoner Finansielle derivater Fordringer som utgjør fyllingssikkerhet Sikkerhetsmasse Sikkerhetsmassens fyllingsgrad 116 % 116 % 117 % Gjennomsnittlig rente beregnet som rentebeløp i prosent av gjennomsnittlig volum er 2,12%. Sikkerhetsmassen representerer eiendeler i balansen som er utpekt til sikring av forpliktelser med fortrinnsrett. 44 mill. kroner av totale brutto utlån er ikke kvalifisert til den tellende sikkerhetsmassen. Sikkerhetsmassens fyllingsgrad angir forholdet mellom sikkerhetsmassen og bokførte forpliktelser med fortrinnsrett. Sikkerhetsmassens sammensetning er definert i finansieringsvirksomhetsloven ) Med rett til forlengelse ett år.

10 Note 7 Kapitaldekning Immaterielle eiendel skal ikke medregnes i kjernekapitalen og beregningsgrunnlaget vektes i henhold til risiko. For Basel II er det fem risikoklasser 0 %, 10 %, 20 %, 35 %, 75 % og 100 %. Prosenten angir hvor stor del av en balansepost som skal medtas i beregningsgrunnlaget Ansvarlig kapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum balanseført egenkapital Utsatt skattefordel Delårsresultater som ikke inngår i kjernekapitalen Foreslått utbytte Sum fradrag Fondsobligasjon Sum kjernekapital Tilleggskapital Sum ansvarlig kapital Vektet beregningsgrunnlag Kredittrisiko etter standardmetoden CVA-tillegg Operasjonell risiko Vektet beregningsgrunnlag Kapitaldekning Ren kjernekapitaldekning 11,9 % 12,3 % 11,4 % Fondsobligasjon 1,8 % 1,9 % 1,8 % Kjernekapitaldekning 13,7 % 14,2 % 13,2 % Tilleggskapital 2,4 % 2,4 % 2,3 % Kapitaldekning 16,1 % 16,6 % 15,5 % Note 8 Likviditetsrisiko/restløpetid Likviditetsrisiko er risiko for at selskapet ikke evner å refinansiere seg ved forfall eller er ute av stand til å finansiere sine aktiva på markedsvilkår. har som intensjon å legge ut obligasjoner der selskapet har anledning til å forlenge løpetiden på sine innlån med inntil tolv måneder dersom selskapet skulle få problemer med å refinansiere seg ved ordinært forfall. Selskapets kortsiktige finansiering er også gitt av banker som overfører lån til Verd. Likviditetsrisikoen vurderes som begrenset.

11 Note 9 Transaksjoner med nærstående parter definerer Sparebanken Vest, styret og representantskapet som nærstående parter. Sparebanken Vest blir definert som nærstående da eierandelen er av en slik størrelse at Verd Boligkreditt blir å betrakte som tilknyttet virksomhet (se note 10). Godtgjørelse til styret og representantskapet fremkommer av note Sum nærstående transaksjoner Resultatregnskap Renteinntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter på obligasjonsgjeld Renter på ansvarlig lånekapital Honorarer Balanse Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Kontorstøttefunksjoner og forvaltning av utlånene er i all hovedsak kjøpte tjenester fra Sparebanken Vest. Det er inngått en rammeavtale mellom selskapet og Sparebanken Vest. Transaksjoner foretas i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. Note 10 Aksjekapital Aksjekapitalen består av aksjer pålydende kr ,- Oversikt over aksjeeiere pr Ant. aksjer Eierandel Sparebanken Vest ,0 % Haugesund Sparebank ,1 % Spareskillingsbanken ,3 % Skudenes & Aakra Sparebank ,9 % Søgne & Greipstad Sparebank ,0 % Etne Sparebank ,4 % Flekkefjord Sparebank ,4 % Luster Sparebank ,2 % Lillesands Sparebank ,7 % ,0 %

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Årsberetning 2011. Innledning

Årsberetning 2011. Innledning Årsberetning 2011 Innledning Verd Boligkreditt AS (Verd) har kontoradresse i Bergen, og eies av ni uavhengige sparebanker. Foretaket har konsesjon som finansieringsforetak med rett til å utstede obligasjoner

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne & Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster Sparebank

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2010 - VERD BOLIGKREDITT AS

STYRETS ÅRSBERETNING 2010 - VERD BOLIGKREDITT AS STYRETS ÅRSBERETNING 2010 - VERD BOLIGKREDITT AS Virksomheten i 2010 Verd Boligkreditt AS (Verd) eies av ni uavhengige sparebanker og har konsesjon som finansieringsforetak for å kunne utstede obligasjoner

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q2 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/06-12 01/01-11 30/06-11

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES brage finans KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsrapport 2010 Innhold Om Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3 Årsberetning 2010

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 K VARTAL

Kvartalsrapport 2015 K VARTAL FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 2. K VARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal STYRETS BERETNING 2 / 16 Styrets beretning 2. kvartal Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med

Detaljer

Verd Boligkreditt AS

Verd Boligkreditt AS Verd Boligkreditt AS Noteringsdokument 29.06.2010 FRN Verd Boligkreditt AS Obligasjon med fortrinnsrett 2010/2013 (utvidet forfall 30.06.2014) ISIN NO 001 0580681 Verd Boligkreditt AS Kaigaten 4, Postboks

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Styrets beretning 2 / 14 Styrets beretning Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. er selskapets

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap første halvår og 2. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Årsrapport 2012 Årsberetning 2012 Virksomhet Fana Sparebank Boligkreditt AS har konsesjon til å drive kredittforetaksvirksomhet som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Detaljer

2. KVARTAL (UREVIDERT)

2. KVARTAL (UREVIDERT) 2. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Erklæring i henhold til

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Årsberetning 2014. Rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjør 213,1 millioner kroner (180,6 mill. kroner). Rente- og kredittprovisjonsinntekter

Årsberetning 2014. Rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjør 213,1 millioner kroner (180,6 mill. kroner). Rente- og kredittprovisjonsinntekter Årsberetning 2014 Virksomhet Fana Sparebank Boligkreditt AS har konsesjon til å drive kredittforetaksvirksomhet som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Selskapets virksomhet drives fra Fana

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 - halvårsrapport 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 85 MNOK hittil i 2015, og totale

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Foreløpig regnskap for 4. kvartal 211. S T Y R E T S B E R E T N I N G Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 28 og er et heleid datterselskap av Helgeland

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert

Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert dnbnor.no Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert Rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Innledning er DnB NOR-konsernets finansieringsforetak for utstedelse av obligasjoner med

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal Styrets beretning 2 / 12 Styrets beretning 4. kvartal Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 3. kvartal Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med

Detaljer