REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO CTO-13/ / Møteinnkalling. Styret for Stavanger Parkeringsselskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO CTO-13/6706-2 033 42620/13 24.09.2013. Møteinnkalling. Styret for Stavanger Parkeringsselskap"

Transkript

1 Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Stavanger Parkeringsselskap og administrasjon Stavanger Parkeringsselskap KF Postadr.: St. Olavs gate 6, 4005 Stavanger Besøksadr.: St. Olavs gate 6 Telefon: Faks: E-post: Org.nr. NO REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO CTO-13/ / Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Stavanger Parkeringsselskap Ostehuset Hinna, Jåttåveien Stavanger Møtedato: Tid: kl Møtenr. 6/13 Møteinnkalling med saksliste sendt per epost til alle styremedlemmer. Med dette innkalles til møte. Eventuelt forfall må meldes til Daglig leder. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 1/17

2 Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. 14/13 13/0000 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I STYRET DEN Innstilling: Møteprotokoll fra Styremøte godkjennes Gjeldende innstilling: Møteprotokoll fra Styremøte godkjennes 15/13 13/0000 STATUS DRIFT STAVANGER PARKERING KF PR SEPTEMBER 2013 Innstilling: Driften av selskapet tas til orientering Gjeldende innstilling: Driften av selskapet tas til orientering 16/13 13/0000 Presentasjon av Dimensjons rapport om tiltak i krysset v/jorenholmen Innstilling: Tas til orientering Gjeldende innstilling: Tas til orientering 2/17

3 17/13 13/0000 Presentasjon av markedsundesøkelse Jorenholmen Innstilling: Tas til orientering Gjeldende innstilling: Tas til orientering 18/13 13/0000 Presentasjon av BYEN sin undersøkelse om tilgjengelighet og parkering i Stavanger sentrum Innstilling: Tas til orientering Gjeldende innstilling: Tas til orientering 19/13 13/0000 Budsjett 2014 med langtidsbudsjett Innstilling: Styret godkjenner administrasjonens forslag. Gjeldende innstilling: Styret godkjenner administrasjonens forslag. 3/17

4 Stavanger Parkeringsselskap KF Postadr.: St. Olavs gate 6, 4005 Stavanger Besøksadr.: St. Olavs gate 6 Telefon: Faks: E-post: Org.nr. NO REFERANSE JOURNALNR. DATO CTO-13/ / Møteprotokoll Styret for Stavanger Parkeringsselskap Møtested: Stavanger Parkering Møtedato: Tid: kl Møtenr.: 5/13 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Dessuten møtte: Hanne Normann Berentzen, Jostein Solvang, Ayan Abdidahir M. Jama, Atle Simonsen og Kjersti Idsal Tore B. Kallevig Kolbein Haakon Lunde, Finn Espen Gundersen, Christen Minos, May- Britt Ekstrøm, Bjørg Hermansen, Atle Simonsen Daglig leder Stavanger Parkering KF Christian Tønnevold Journalister: Tilhørere: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Stavanger, Hanne Normann Berentzen leder Jostein Solvang Ayan Abidahur M. Jama Atle Simonsen Kjersti Idsal Christian Tønnevold 4/17

5 14/13 13/0000 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Vedtak: Godkjennning av møteprotokoll for styremøte /13 13/0000 STATUS DRIFT STAVANGER PARKERING KF Behandling: Administrasjonen holder styret orientert om likviditetsituasjonen Administrasjonen bes om å gjøre tiltak for å øke parkeringsbelegget i P-Kyrre. Anbefalte tiltak legges frem på neste styremøte. Styret bes om at Sykefraværsstatisikk (kort- og langtids) ettersendes styret når det er klart HMS arbeid er høyt prioritert i bedriften og det blir lagt ned mye arbeid i dette. Revisjonen påpeker også at dette er på et godt nivå. Alle uønskede hendelser blir registrert i Synergi. Betjenter som er utsatt for uønskede hendelser får briefing i etterkant og så mye oppfølging den enkelte har behov for. Parkeringssituasjonen for håndverkere i sentrum er vanskelig. Styret ber administrasjonen om å ta dette opp med rette instans i kommunen. Utstyr til Trafikkbetjenter prosjekt iverksettes for å se på nytt og lettere p-utstyr for å lette hverdagen til trafikkbetjentene. Avrapporteres styremøte i desember. Vedtak: Status drift tas til orientering Budsjett 2014 godkjennes 16/13 13/0000 Gjennomgang av forvaltningsrevisjonen Behandling: Rogaland Revisjon IKS sine anmerkninger er anbefalinger for å styrke økonomirutinene i foretaket. Administrasjonen har kvittert ut noen saker. Administrasjonens tiltak for å følge opp anbefalinger fra Revisjonen Selskapet har per tid en god del fravær som følge av langtidssykemeldinger i Brukertorget. Vi har derfor prioritert saksbehandling og kundemottak. Dette går på bekostning av videreutvikling av interne prosesser vi ønsker å iverksette. Disse prosessene har nær sammenheng med økonomifunksjonen og vi er av den oppfatning at vi må styrke kompetansen: Prosjektmedarbeider med Økonomi- og IT kompetanse leies inn for minimun 6 måneder For å gi økt kompetanse innen sammenhengen mellom fag- og økonomisystemer For å delta i struktureringen av alle interne prosesser fra salg til ferdig innbetaling Prosjektmedarbeider rapporterer til Daglig leder for tilstrekkelig forankring i bedriftens ledelse Daglig leder gir styret skriftlig redegjørelse om hva som konkret er status på de ulike anbefalingene på neste styremøte. Vedtak: Styret tiltrer administrasjonens anbefalinger. 5/17

6 Sak 14/13 Saksframlegg STAVANGER PARKERING KF REFERANSE JOURNALNR. DATO CTO-13/ / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Styret for Stavanger Parkeringsselskap 14/ /13 Godkjenning av møteprotokoll for Styret i Savanger Parkering Forslag til vedtak: Godkjennes. Christian Tønnevold daglig leder 6/17

7 Sak 15/13 Saksframlegg STAVANGER PARKERING KF REFERANSE JOURNALNR. DATO CTO-13/ / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Styret for Stavanger Parkeringsselskap 15/ /13 STATUS DRIFT STAVANGER PARKERING KF PR SEPTEMBER 2013 Kassabeholdning pr klokken 08:03: o Frikjøpsfond ,- o Kassabeholdning ,- Likviditetsutvikling pr : 7/17

8 Sykefravær: 8/17

9 9/17

10 HMS Arbeid i Stavanger Parkering KF: Det har blitt foretatt en kartlegging av de fysiske arbeidsforholdene for kontoransatte. Det har blitt gjort noen umiddelbare utbedringer. De resterende skal diskuteres på AMU-møte som er satt til å være 24. september. Det har blitt foretatt en oppdatering på branninstruksen og det er blitt valgt kontoransvarlig både i hovedbygg og driftsbygg i forbindelse med dette. Alle ansatte er blitt informert. Det er Reidar Haugen som står er brannansvarlig for selve bygget. Vi har hatt fokus på rutiner for de ansatte om alarmen går. Noen av kontorene som var svært plaget med høye temperaturer når det kom sollys inn, har blitt utstyrt med solskjerming. Denne hindrer både varme og lys å trenge inn og gir bedre arbeidsforhold. Videre har det blitt utarbeidet et «Velkommen til Stavanger Parkering» skriv, som skal gis ut til nyansatte. Her har vi satt i system all den informasjon vi syns er viktig å formidle videre også med fokus på HMS. Håndhevingsavdelingen har også utarbeidet en mer detaljert opplæringsplan for trafikkbetjentene. Vår fastsatte HMS-kalender med forebyggende HMS-aktiviteter følges deriblant trivselsaktiviteter Den elektroniske HMS-håndboken er ennå ikke tatt i brukt blant personalet, men ledergruppa og verneombud har fått innsyn i den, med rom for tilbakemeldinger. Før utgangen av året skal personalgruppa få en innføring og tilgang til boka. 10/17

11 Status anbefalinger fra forvaltningsrevisjonen: Selskapet bør bedre rutinene når det gjelder avstemminger av inntekter, oppfølging av utenlandske krav, dokumentasjon og informasjon frikjøpsordningen, samt skille innfordringsbiten mor- og datterselskap. Avstemming av driftskonto RP og SP gjøres av oss og SK regnskap i samarbeid Rogaland revisjon har vært med å godkjenne opplegget EPC saker sendes en til to ganger per måned og følges opp månedlig. Økenden løsningsgrad på sakene da EPC får avtaler med flere og flere land. Frikjøpsordningen er det Stavanger kommune som styrer. VI er kun utfører av selve faktureringsdelen Skille mellom innfordring på selskap i dag (RP/SP) gjøres i dag og man kan se type illeggelse på de ulike selskap Etablere månedlige avstemmingsrutiner med fagsystemet pilen(cowi) Det er rutine i dag Skille system-messig mellom Rogaland Parkering as og Stavanger Parkering KF Skille mellom RP og SP er gjort. I bokføringen er disse totalt adskilt og vi tar ut separate rapporter og sender filer til SK regnskap.rapporter skilles på kontrollavgifter RP og Tilleggsavgifter/gebyr er SP. Legge systemansvar over på lavere nivå i organisasjonen Systemansvar er i gang med å delegeres ned. Etablerer rutine for oppfølging av EPC (utenlandske krav) som innfordres via et sentralt kontor i London for hele Europa. Ansvarlig utpet for oppføging EPC, vedkommende har tilgang til rapporter og har god kontakt EPC Inndrive så mye som råd er fra gamle krav fra bro & tunell som av forsiktighetshensyn er avskrevet Innfordring lagt til Kredinor som fungerer bra. Antallet løste saker er den Etablere lederstyring og relevante nøkkeltall slik at driften kan måles ved for eksempel overvåking av plasseringer uten betaling fra autodata system for å sikre fullstendighet av inntekt og redusere mislighetsrisiko Nøkkeltall under arbeid Etablere nøkkeltall for tap pr. anlegg slik at disse kan reduseres mest mulig Disse tallene rapporteres halvårlig (kan gjøres oftere v/behov): 11/17

12 ParkeringsanleggPr juni 2013 I 1000 kr Posten Valberget St. Olav Jernb. Strands. Forum Domk.pl. Jorenh. P-Kyrre P-arketten P-siddis Inntekter Utgifter Finans Avskriving Resultat e f Antall p-plasser Dr.innt pr plass 15,89 7,75 7,50 8,09 10,64 4,55 11,83 13,87 5,20 2,87 0,23 Dr. utg. pr. Plass 1,65 1,86 0,32 2,18 0,32 1,02 1,51 0,51 1,09 0,86 1,25 Res. inkl finans 13,34 5,79 6,58 5,08 10,04 2,59 9,69 12,19-2,62-0,83-3,65 Eventuell differanse mot fagsystem avklares Arbeid iverksettes v/ny prosjektmedarbeider Andre tiltak i forhold til anbefalinger: Administrasjonen har engasjert prosjektmedarbeider med kompetanse innen regnskap/økonomi/it for å samkjøre prosessene bedre i våre IT-systemer Egen rapport om oppfølging av anbefalingene vil bli ferdigstilt innen utgangen av året. Tiltak for å øke belegget i P-Kyrre: Senke prisen på årskort fra til ? Forbedre skiltingen i Løkkeveien Annonsekampanje for å øke kjennskapen til P-Kyrre Forslag til vedtak: Tas til orientering. Christian Tønnevold daglig leder 12/17

13 Sak 16/13 Saksframlegg STAVANGER PARKERING KF REFERANSE JOURNALNR. DATO CTO-13/ / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Styret for Stavanger Parkeringsselskap 16/ /13 Presentasjon av Dimensjons rapport om tiltak i krysset v/jorenholmen Rapporten er vedlagt. Forslag til vedtak: Tas til orientering. Christian Tønnevold daglig leder 13/17

14 Sak 17/13 Saksframlegg STAVANGER PARKERING KF REFERANSE JOURNALNR. DATO CTO-13/ / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Styret for Stavanger Parkeringsselskap 17/ /13 Presentasjon av markedsundesøkelse Jorenholmen Dokumentasjon fra presentasjonen er vedlagt. Forslag til vedtak: Tas til orientering. Christian Tønnevold daglig leder 14/17

15 Sak 18/13 Saksframlegg STAVANGER PARKERING KF REFERANSE JOURNALNR. DATO CTO-13/ / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Styret for Stavanger Parkeringsselskap 18/ /13 Presentasjon av BYEN sin undersøkelse om tilgjengelighet og parkering i Stavanger sentrum Dokumentasjon fra presentasjonen er vedlagt. Forslag til vedtak: Tas til orientering. Christian Tønnevold daglig leder 15/17

16 Sak 19/13 Saksframlegg STAVANGER PARKERING KF REFERANSE JOURNALNR. DATO CTO-13/ / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Styret for Stavanger Parkeringsselskap 19/ /13 Budsjett 2014 med langtidsbudsjett Se budsjettnotat vedlagt som eget dokument. Forslag til vedtak: Styret godkjenner Budsjett 2014 med langtidsbudsjett Christian Tønnevold daglig leder 16/17

17 17/17

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/15058 033 74730/11 08.12.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/15058 033 74730/11 08.12.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/148 033 1305/11 07.01.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/148 033 1305/11 07.01.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 11/123 Møtedato/tid: 10.03.2011, kl. 10.00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Thulitt Deltagere: Kontrollutvalgets medlemmer Kopi:

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X Møtedato: Tirsdag 16. juni 2015 Fellesmøte 2/2015 Møtetid: Kl. 09.00 13.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker: 10-14/2015 Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for:

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/15856-1 79965/14 28.08.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/15856-1 79965/14 28.08.2014. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/15856-1 79965/14 28.08.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Etnedal kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Etnedal kommune Til Kontrollutvalget i Etnedal Møte: 03-2015 Sak: 05-09/2015 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I ETNEDAL - Felles kontrollutvalgsmøte for Valdres Møtested: Kommunestyresalen i rådhuset på Fagernes Møtedato: Tirsdag

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 23. september 2015 kl. 10.30 18.00. Sted: Scandic Bergen Airport

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 23. september 2015 kl. 10.30 18.00. Sted: Scandic Bergen Airport Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 10.30 18.00 Sted: Scandic Bergen Airport Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF Deres ref.: Vår ref.: 2015/123

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-14/1841-5 9310/14 04.02.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-14/1841-5 9310/14 04.02.2014. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-14/1841-5 9310/14 04.02.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 K O N T R O L L U T V A L G E T I F R O G N K O M M U N E Til kontrollutvalgets medlemmer og 1. varamedlemmer M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 Tid: 27. september 2010 kl 18.00 Sted: Fraunar i Rådhuset

Detaljer

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar. Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar. Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune Vår ref. 15/643-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar Kragerø kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: mandag 15.06.2015

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Møteinnkalling SKAUN KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling SKAUN KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling SKAUN KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Fredag 13. januar 2006 kl 09.00 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Deltagere : Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 21/ 2014 08.04.2014 Dato: 30.03.2014 Arkivsaksnr: 2013/2767-LAE Helse, miljø og

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag 21.08.2012 kl 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 13. februar 2015 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/15 TID: 23.2.2015 kl. 12:00 STED: Galleriet, Molde rådhus MØTEINNKALLING SAKSLISTE: UTV. SAKSNR. TITTEL

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 15/5-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 06.01.2015 Christian Moulin Grunde Grimsrud Aud Fleten Rådmannen/adm. Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer