MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0015/04 03/02027 LOKAL AGENDA 21- VENNSKAP NORD/SØR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0015/04 03/02027 LOKAL AGENDA 21- VENNSKAP NORD/SØR"

Transkript

1 VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Denne innkallingen er også lagt ut på kommunens hjemmeside: vadso.kommune.no (se møtekalender) Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte Refereres fra dokumentjournalen. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0015/04 03/02027 LOKAL AGENDA 21- VENNSKAP NORD/SØR 0016/04 03/02088 SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER /04 03/02088 SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER /04 04/00152 RIMI - VADSØ DAGLIGVARE AS - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOH MED LAVERE ALKOHOLINNHOLD ENN 4,76% VOLUMPROSENT /04 04/00238 REMA SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL MED LAVERE ALKOHOLINNHOLD ENN 4,76% VOLUMPROSENT

2 0020/04 04/00218 GUNNARS DAGLIGVARE AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOL MED LAVERE ENN ALKOHOLINNHOLD ENN 4,76% VOLUMPROSENT FRA /04 03/02245 AS VINMONOPOLET - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL MED HØYERE ALKOHOLINNHOLD ENN 4,76% VOL. FRA /04 04/00032 XIN YA RESTAURANT AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL, RUSBRUS, VIN OG BRENNEVIN I TIDEN /04 04/00134 BLÅ MÅKE AS AVD INDIGO OG BOKSEN - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLDIG DRIKK FOR PERIODEN /04 04/00206 M/S VARANGER - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL RUSBRUS, VIN OG BRENNEVIN /04 04/00217 ZAFARIA A/S - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL, RUSBRUS, VIN OG BRENNEVIN FRA /04 04/00220 RICA HOTEL VADSØ - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL, RUSBRUS, VIN OG BRENNEVIN FRA /04 04/00219 BODEN AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL, RUSBRUS VIN OG BRENNEVIN FRA /04 04/00262 NOBILE HOTELL AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL OG RUSBRUS VIN OG BRENNEVIN FRA /04 04/00263 PÅL'S MATOPPLEVELSER AS SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL, RUSBRUS, VIN OG BRENNEVIN /04 04/00177 ETABLERING AV SKØYTEBANE I VADSØ SENTRUM - HENVENDELSE FRA VADSØ ROTARY 0031/04 04/00330 HERMETIKKEN NÆRINGSHAGE - AKSJEKAPITALUTVIDELSE

3 0032/04 02/01723 KOMMUNEDELPLAN FOR VADSØ KOMMUNE - LANDBRUKSPLAN 0033/04 03/01146 SØKNAD OM MIDLER TIL UTBEDRING AV SKALLELV GRENDEHUS 0034/04 04/00355 KULTURBARNEHAGE- SØKNAD OM STØTTE 0035/04 04/00454 MIDLER TIL FRIVILLIGHETSSENTRALENS FREDAGSTREFF 0036/04 04/00361 PLAN FOR LINDRENDE OMSORG I VADSØ KOMMUNE 0037/04 04/00016 FOSSEN BOLIGFELT - UTBYGGING 3. BYGGETRINN 0038/04 03/01922 ÅRSBUDSJETT OPPFØLGING AV BYSTYRETS BUDSJETTVEDTAK 0039/04 04/00503 ORIENTERINGER MARS 04 Vadsø, Hauk Johnsen ordfører

4 LOKAL AGENDA 21- VENNSKAP NORD/SØR Saksbehandler: Inger Anita Markussen Arkivkode: K22 Arkivsaksnr.: 03/02027 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0005/04 Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst /04 Bystyrekomiteen for plan, næring og miljø /04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppveksts behandling den sak 0005/04: Forslag fra H v/tom Are Rosanoff: Vadsø bystyre oversender dette til virksomhetsområdet for vurdering av kommunens videre engasjement. Forslag fra H v/tom Rosanoff ble enstemmig vedtatt. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppveksts vedtak den sak 0005/04: Vadsø bystyre oversender dette til virksomhetsområdet for vurdering av kommunens videre engasjement. Vedlegg: Dok 01-03/02027 Fredrikstaderklæringen Bakgrunn: Det vedlagte brev far Vennskap Nord/Sør er en oppfordring til kommunene om å etablere et samarbeid med en kommune eller et lokalsamfunn i den del av verden som gjerne omtales som sør i en utviklingssammenheng, de vi tradisjonelt betegner som utviklingsland i Norge. Vennskap Nord/Sør springer ut av programmet Lokal Agenda 21. Betegnelsen Lokal Agenda 21 ( LA 21) ble til under FN-konferansen om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i Konferansen vedtok en handlingsplan for det 21. århundre. Den ble kalt Agenda 21. Side 4 av 69

5 Sak 0015/04 I kapittel 28 henvender FN seg for første gang direkte til verdens kommuner og lokalsamfunn og utpeker disse til hovedaktører i arbeidet med å oppnå en bærekraftig utvikling. Et slikt arbeid ble kalt lokal Agenda 21-prosess. se retningen på utviklingen i et langsiktig perspektiv vise sammenhenger mellom lokal handling og globale konsekvenser og fokusere på nord-sør perspektivet og internasjonal solidaritet åpne for en bred folkelig medvirkning som kan bidra til fornyelse og vitalisering av lokaldemokratiet legge avgjørende vekt på sammenheng og helhet der både miljøvern, økonomi og livskvalitet inngår De største utfordringene i en norsk lokal Agenda 21-prosess vil være å redusere forbruket (inkludert energiforbruket) utvikle en mer bærekraftig transport forholde seg bærekraftig til klimaspørsmålene ta vare på det biologiske mangfoldet utvikle en bærekraftig lokal næringspolitikk Kommunens Sentralforbund og Miljøverndepartementet oppfordret så kommuner, fylkeskommuner, lokalsamfunn og organisasjoner til å slutte seg til og følge opp intensjonene i Fredrikstaderklæringen i løpet av Fredrikstaderklæringen er undertegnet av Vadsø kommune. Det lokale engasjementet i LA 21 har ikke vært synlig stort. I Finnmark har Fylkesmannens miljøvernavdeling og Svanhovd miljøsenter vært aktive innenfor økologisk turisme, bl.a med en konferanse på Svanhovd i august Noen enkeltstående kommuner har hatt lokale prosjekter. Kommuner i Barentsområdet har etablert Barents Lokal Agenda (www.barentla21.net) og arbeider bl.a. med å sette i verk Lokal Agenda prosjekter i skoler i Russland og Norge. KS Finnmark har ikke etablert noe program, så vidt vi vet. Vurdering: Vennskap Nord/Sør oppfordrer kommuner til aktivt bærekraftig engasjement via prosjekter i andre deler av verden. Som eksempler kan nevnes skoleutveksling, ungdomsutveksling, langtidsutveksling der mennesker fra Norge bor og arbeider i en annen del av verden over kortere eller lengre tid. Hensikten er at samarbeidet er satt i gang av mennesker som verdsetter toleranse og solidaritet, og som utfra et lokalt engasjement ønsker å skape en bredere forståelse for andre folk og deres kultur. Slik kan et vennskapssamarbeid være ett bidrag til å skape en meningsfull dialog mellom mennesker fra ulike kulturer. I dag er det etablert vennskapskontakter mellom kommuner, idrettslag, kulturgrupper, sykehus, brannmenn, skoler, barnehager, fagforeninger, kort sagt mellom alle typer organiserte fellesskap. Noen har status som offisielle vennskapskommuner og omfatter flere ulike institusjoner og etater i et lokalsamfunn. Andre drives som studieringer og liknende av mindre vennebygrupper på en mer uoffisiell basis. ( sitat fra Rådmannen vurderer saken slik: for Vadsø kommunes vedkommende bør det slik at deltakelse i Vennskap Nord/Sør må komme i etterkant av et eventuelt høynet engasjement i Side 5 av 69

6 Sak 0015/04 Lokal Agenda 21. Det vil være naturlig at et politisk engasjement for et bærekraftig lokalsamfunn med fokus på økologi og miljøvern på bred basis i lokal politikk ligger i bunnen for en kommunal deltakelse i konkrete prosjekter innenfor Vennskap Nord /Sør Saken fremmes uten innstilling til vedtak. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 6 av 69

7 COOP PRIX VADSØ - SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER MED LAVERE ENN 4,76% VOLUMPROSENT I TIDEN Saksbehandler: Bodil Johansen Kostamo Arkivkode: U62 Arkivsaksnr.: 03/02088 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0016/04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø bystyre å gi Forbrukersamvirket Finnmark bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent i Strandgt. 12, Vadsø. Bevillingen gjelder fra til Som styrer for bevillingen godkjennes Andreas Moe, født og som stedfortreder godkjennes Espen Dørmænen, født Som salgsareal godkjennes butikklokalet til Prix Vadsø på 400 m2. Salgstiden for alkohol med lavere enn alkoholinnhold enn 4,76% volumprosent settes til: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Vedlegg: Bakgrunn: Den søker Coop Prix Vadsø om bevilling til salg av øl fra dagligvareutsalg i Strandgata 12, Vadsø. Som styrer for bevillingen søkes Andreas Moe godkjent, med Espen Dørmænen som stedfortreder. I søknaden framkommer følgende opplysninger: Tidsrom: Fra til Bevillingssøker: Coop Finnmark BA Styrer: Andreas Moe Stedfortreder: Espen Dørmænen Daglig leder: Reidar Kristiansen Utsalgstedets navn: Prix Vadsø Adresse: Strandgt. 12, 9800 Vadsø Alkoholvare: Øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent Side 7 av 69

8 Sak 0016/04 Utsalgsstedets størrelse: 400 m2 Utsalgsstedets åpningstid: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Ønsket salgstid for øl: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Styrer og stedfortreder har fremlagt bevis for bestått kunnskapsprøve. Vurdering: Vadsø Politistasjon uttaler i brev av følgende: Vadsø politistasjon har ingen innvendinger mot at Prix Vadsø får bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent som omsøkt. Denne uttalelsen er gitt i medhold av alkoholloven. Sosialtjenesten uttaler i brev av følgende: Sosialkontoret har ingen innvendinger til søknaden. Skattefogden har ikke uttalt seg. Eventuelle merknader vil bli fremlagt i møte. Rådmannen vil tilrå at søknaden om salgsbevilling imøtekommes. Salgstiden fastsettes i overensstemmelse med rusmiddelplan. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 8 av 69

9 JAKOBSELV SAMVIRKELAG - SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER MED LAVERE ENN 4,76% VOLUMPROSENT I TIDEN Saksbehandler: Bodil Johansen Kostamo Arkivkode: U62 Arkivsaksnr.: 03/02088 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0017/04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø bystyre å gi Coop Marked Jakobselv bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent i Vestre Jakobselv Bevillingen gjelder fra til Som styrer for bevillingen godkjennes Gunn Elin Jakola, født og som stedfortreder godkjennes Toril Hansen, født Før bevillingen kan utøves må stedfortreder fremlegge bevis for bestått kunnskapsprøve. Som salgsareal godkjennes butikklokalet til Jakobselv Samvirkelag på 233 m2. Salgstiden for alkohol med lavere alkoholinnhold enn 4,76% volumprosent settes til: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Vedlegg: Bakgrunn: Den søker Coop Finnmark BA avd. Vestre Jakobselv Samvirkelag om bevilling til salg av alkohol med lavere enn 4,76% volumprosent fra dagligvareutsalg i Vestre Jakobselv. Som styrer for bevillingen søkes Gunn Elin Jakola godkjent, med Torill Hansen som stedfortreder. I søknaden fremkommer følgende opplysninger: Tidsrom: Fra til Bevillingssøker: Coop Finnmark BA avd. Vestre Jakobselv Styrer: Gunn Elin Jakola f Stedfortreder: Toril Hansen f Daglig leder: Reidar Kristiansen f Side 9 av 69

10 Sak 0017/04 Utsalgstedets navn: Coop Marked Jakobselv Adresse: 9802 Vestre Jakobselv Alkoholvare: Alkohol lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent Utsalgsstedets størrelse: 233 m 2 Utsalgsstedets åpningstid: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Ønsket salgstid for øl: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Tegninger av salgsstedet, firmaattest og skatteattest for styrer og stedfortreder er vedlagt søknaden. Styrer og stedfortreder har fremlagt bevis for bestått kunnskapsprøve. Vurdering: Vadsø Politistasjon uttaler i brev av følgende: Vadsø politistasjon har ingen innvendinger mot at Jakobselv Samvirkelag, Vestre Jakobselv får bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4.76 volumprosent. Denne uttalelsen er gitt i medhold av alkoholloven. Sosialtjenesten uttaler i brev av at følgende: Sosialkontoret har ingen innvendinger til søknaden. Skattefogden har ikke uttalt seg. Eventuelle merknader vil bli lagt frem i møte. Rådmannen vil tilrå at søknaden imøtekommes. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 10 av 69

11 RIMI - VADSØ DAGLIGVARE AS - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL MED LAVERE ALKOHOLINNHOLD ENN 4,76% VOLUMPROSENT Saksbehandler: Bodil Johansen Kostamo Arkivkode: U62 Arkivsaksnr.: 04/00152 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0018/04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø bystyre å gi Vadsø Dagligvare AS - RIMI bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent i Sentrum 13, Vadsø. Bevillingen gjelder fra til Som styrer for bevillingen godkjennes Sven R. Dallavara, født og som stedfortreder godkjennes Tore Johansen, født Som salgsareal godkjennes butikklokalet til Vadsø Dagligvare AS - RIMI på 500 m2. Salgstiden for øl settes til: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Vedlegg: Bakgrunn: Den søker Vadsø Dagligvare AS - RIMI om bevilling til salg av øl fra dagligvarehandel i Sentrum 13, 9800 Vadsø. Som styrer for bevillingen søkes Svein R. Dallavara godkjent, med Tore Johansen som stedfortreder. I søknaden fremkommer følgende opplysninger: Tidsrom: Fra til Bevillingssøker: Vadsø Dagligvare AS - RIMI Styrer: Svein R. Dallavara Stedfortreder: Tore Johansen Daglig leder: Svein R. Dallavara Utsalgstedets navn: Vadsø Dagligvare AS.-RIMI Adresse: Sentrum 13, 9800 Vadsø Side 11 av 69

12 Sak 0018/04 Alkoholvare: Øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent Utsalgsstedets størrelse: 500 m 2 Utsalgsstedets åpningstid: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Ønsket salgstid for øl: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Firmaattest og skatteattest er vedlagt søknaden. Styrer og stedfortreder har fremlagt bevis for bestått kunnskapsprøve. Vurdering: Vadsø politistasjon uttaler i brev av følgende: Vadsø politistasjon har ingen innvendinger mot at Vadsø Dagligvare A/S, Vadsø får bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4.76 volumprosent som omsøkt. Denne uttalelsen er gitt i medhold av alkoholloven. Sosialtjenesten uttaler i brev av følgende: Sosialtjenesten har ingen innvendinger til søknaden. Skattefogden har ikke uttalt seg. Eventuelle merknader vil bli fremlagt i møte. Ingen av de instanser som har uttalt seg, har innvendinger mot innvilgelse av søknaden om salgsbevilling. I Vadsø kommunes rusmiddelplan sies at salgstiden for bevillingspliktig øl kan gis fra kl til kl mandager fredager og fra kl til kl dager før sønog helligdager. Styrer og stedfortreder har fremlagt bevis for bestått kunnskapsprøve. Rådmannen vil tilrå at søknaden om salgsbevilling imøtekommes. Salgstiden fastsettes i overensstemmelse med rusmiddelplan. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 12 av 69

13 REMA SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL MED LAVERE ALKOHOLINNHOLD ENN 4,76% VOLUMPROSENT I TIDEN Saksbehandler: Bodil Johansen Kostamo Arkivkode: U62 Arkivsaksnr.: 04/00238 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0019/04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø bystyre å gi John Roger Hansen A/S bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent i Strandgt. 18, Vadsø. Bevillingen gjelder fra til Som styrer for bevillingen godkjennes John Roger Hansen født og som stedfortreder godkjennes Gerd Pettersen født Som salgsareal godkjennes butikklokalet til Rema 1000 Vadsø på 710 m2. Salgstiden for øl settes til: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Vedlegg: Bakgrunn: Den søker John Roger Hansen A/S Rema 1000 om bevilling til salg av øl fra dagligvarehandel i Strandgt. 18, 9800 Vadsø. Som styrer for bevillingen søkes Arnfinn Rune Bønå godkjent, med Geir Korvanen som stedfortreder. I søknaden fremkommer følgende opplysninger: Tidsrom: Fra til Bevillingssøker: John Roger Hansen A/S Styrer: John Roger Hansen Stedfortreder: Gerd Pettersen Daglig leder: John Roger Hansen Utsalgstedets navn: Rema 1000 Vadsø Side 13 av 69

14 Sak 0019/04 Adresse: Strandgt. 18, 9800 Vadsø Alkoholvare: Øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent Utsalgsstedets størrelse: 710 m 2 Utsalgsstedets åpningstid: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Ønsket salgstid for øl: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Skisse over lokalet, firmaattest og skatteattester er vedlagt søknaden. Styrer og stedfortreder har fremlagt bevis for bestått kunnskapsprøve. Vurdering: Vadsø Politistasjon uttaler i brev av følgende: Vadsø politistasjon har ingen innvendinger mot at Rema 1000, Vadsø får bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent. Denne uttalelsen er gitt i medhold av alkoholloven. Sosialtjenesten uttaler i brev av følgende: Sosialtjenesten har ingen innvendinger til søknaden. Skattefogden har ikke uttalt seg. Eventuelle merknader vil bli fremlagt i møte. Rådmannen vil tilrå at søknaden om salgsbevilling imøtekommes. Salgstiden fastsettes i overensstemmelse med rusmiddelplan. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 14 av 69

15 GUNNARS DAGLIGVARE AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOL MED LAVERE ENN ALKOHOLINNHOLD ENN 4,76% VOLUMPROSENT I PERIODEN Saksbehandler: Bodil Johansen Kostamo Arkivkode: U62 Arkivsaksnr.: 04/00218 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0020/04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø bystyre å gi Gunnars Dagligvarer A/S bevilling for salg av alkohol med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent i Oscarsgt. 84, Vadsø. Bevillingen gjelder fra til Som styrer for bevillingen godkjennes Gunnar Dolonen, født og som stedfortreder godkjennes Mai Kristiansen, født Som salgsareal godkjennes butikklokalet til Gunnars Dagligvarer A/S på 360 m2. Salgstiden for øl settes til: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Vedlegg: Bakgrunn: Den søker Gunnars Dagligvarer A/S om bevilling til salg av øl fra dagligvarehandel i Oscarsgt. 84, 9800 Vadsø. Som styrer for bevillingen søkes Gunnar Dolonen godkjent, med Mai Kristiansen som stedfortreder. I søknaden fremkommer følgende opplysninger: Tidsrom: Fra til Bevillingssøker: Gunnars Dagligvarer A/S Styrer: Gunnar Dolonen Stedfortreder: Mai Kristiansen Daglig leder: Gunnar Dolonen Side 15 av 69

16 Sak 0020/04 Utsalgstedets navn: Gunnars Dagligvarer A/s Adresse: Oscarsgt. 84, 9800 Vadsø Alkoholvare: Alkohol med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent Utsalgsstedets størrelse: 360 m 2 Utsalgsstedets åpningstid: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Ønsket salgstid for øl: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Firmaattest og skatteattest er vedlagt søknaden. Styrer og stedfortreder har fremlagt bevis for bestått kunnskapsprøve. Vurdering: Vadsø politistasjon uttaler i brev av følgende: Vadsø politistasjon har ingen innvendinger mot at Gunnars Dagligvarer A/S, Vadsø får bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4.76 volumprosent som omsøkt. Denne uttalelsen er gitt i medhold av alkoholloven. Sosialtjenesten uttaler i brev av følgende: Sosialtjenesten har ingen innvendinger til søknaden. Skattefogden har ikke uttalt seg. Eventuelle merknader vil bli lagt frem i møte. Styrer og stedfortreder har fremlagt bevis for bestått kunnskapsprøve. Rådmannen vil tilrå at søknaden om salgsbevilling imøtekommes. Salgstiden fastsettes i overensstemmelse med rusmiddelplan. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 16 av 69

17 AS VINMONOPOLET - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL MED HØYERE ALKOHOLINNHOLD ENN 4,76% VOL. FRA Saksbehandler: Bodil Johansen Kostamo Arkivkode: U62 &18 Arkivsaksnr.: 03/02245 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0021/04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 3-3 vedtar Vadsø bystyre å gi Vinmonopolet bevilling for salg av brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,76 vol.%. Bevillingen utøves i Strandgt. 8, Vadsø. Bevillingen gjelder fra til Vedlegg: Bakgrunn: I brev av søker Vinmonopolet, Region Nord om bevilling til salg av brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,76 vol.%. I søknaden heter det: Bevillingsperioden for Vinmonopolets bevilling til salg av brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,75 vol.% (sterkøl) i Vadsø utløper Det søkes med dette om forlengelse av salgsbevillingen for en ny bevillingsperiode. Bevillingsperioden er fire år, jfr. Alkohollovens 1-6 første ledd. Den nye bevillingsperioden vil da løpe fra til Etter forskriftsendring som trådte i kraft 15.november 2001, er det åpnet for selvbetjening i Vinmonopolets butikker. Vi imøteser svar på søknaden så raskt som mulig, og vil sette pris på å bli underrettet om tidsplanen for kommunens saksbehandling av søknaden. Vurdering: Politiet uttaler i brev av følgende: Vadsø politistasjon har ingen innvendinger mot at Vinmonopolet Vadsø får bevilling for Side 17 av 69

18 Sak 0021/04 salg av brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent i Vadsø kommune som omsøkt. Denne uttalelsen er gitt i medhold av alkoholloven. Sosialtjenesten uttaler i brev av følgende: Sosialtjenesten ingen innvendinger til søknaden Skattefogden har ikke uttalt seg. Eventuelle merknader vil bli fremlagt i møte. Rådmannen vil tilrå at søknaden imøtekommes. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 18 av 69

19 XIN YA RESTAURANT AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL, RUSBRUS, VIN OG BRENNEVIN I TIDEN Saksbehandler: Bodil Johansen Kostamo Arkivkode: U63 Arkivsaksnr.: 04/00032 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0022/04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a. 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 vedtar Vadsø bystyre å gi XIN YA Restaurant A/S bevilling for skjenking av øl, sterkøl, vin og brennevin med følgende spesifikasjon: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Xin Ya Restaurant AS Styrer: Yun Sheng Ding, født Stedfortreder: Wen Ge, født Skjenkested: XIN YA Restaurant A/S,: Strandgt. 12, 9800 Vadsø Alkoholvare: Øl, rusbrus under og over 4,76% vol., vin og brennevin Omfang: Alminnelig og/eller sluttet selskap Type virksomhet: Restaurant Skjenkeareal: 100 m2 Skjenketid: Mandager torsdager Øl og rusbrus under 4,76% vol., fra kl til kl Øl og rusbrus over 4,76% vol. vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Fredager og lørdager Øl og rusbrus under 4,76% vol. fra kl til kl Øl og rusbrus over 4,76% vol.,vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Søndager/helligdager Øl, rusbrus under 4,76% vol. fra kl til kl Øl, rusbrus over 4,76% vol, vin og brennevin fra kl til kl Åpningstid: : Mandager torsdager fra kl til kl Fredager og lørdager fra kl til kl Søndager/helligdager fra kl til kl Vedlegg: Side 19 av 69

20 Sak 0022/04 Bakgrunn: Den søker Xin Ya Restaurant A/S om bevilling for skjenking av øl, rusbrus under og over 4,76% vol., vin og brennevin for restaurant i Strandgt. 12, Vadsø. Som styrer for bevillingen søkes Yun Sheng Ding godkjent, med Wen G som stedfortreder. I søknaden fremkommer følgende opplysninger: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Xin Ya Restaurant AS Styrer: Yun Sheng Ding Stedfortreder: Wen Ge Daglig leder: Yun Sheng Ding Adresse: Strandgt. 12, 9800 Vadsø Alkoholvare: Øl, rusbrus under og over 4,76% vol., vin og brennevin Omfang: Alminnelig og/eller sluttet selskap Type virksomhet: Restaurant Skjenkeareal: 100 m2 Antall sitteplasser: 55 Skjenketid: Mandager torsdager Øl og rusbrus under 4,76% vol. fra kl til kl Øl og rusbrus over 4,76% vol. vin og brennevin fra kl til kl Fredager og lørdager Øl og rusbrus under 4,76% vol. fra kl til kl Øl, rusbrus over 4,76% vol.,vin og brennevin fra kl til kl Søndager/helligdager Øl, rusbrus under 4,76% vol. fra kl til kl Øl, rusbrus over 4,76% vol., vin og brennevin fra kl til kl Åpningstid: : Mandager torsdager fra kl til kl Fredager og lørdager fra kl til kl Søndager/helligdager fra kl til kl Tegninger av skjenkearealet, firmaattest og skatteattest for firmaet er vedlagt søknaden. Styrer og stedfortreder har fremlagt bevis for bestått kunnskapsprøve. Vurdering: Vadsø Politistasjon uttaler i brev av følgende: Vadsø politistasjon har ingen innvendinger mot at XIN YA Restaurant A/S, Vadsø får bevilling for skjenking av øl, sterkøl, vin og brennevin som omsøkt. Denne uttalelsen er gitt i medhold av alkoholloven. Sosialtjenesten uttaler i brev av følgende: Sosialtjenesten har ingen innvendinger til søknaden. Side 20 av 69

21 Sak 0022/04 Skattefogden har ikke uttalt seg. Eventuelle merknader vil bli fremlagt i møte. Rådmannen vil tilrå at søknaden om skjenkebevilling imøtekommes. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 21 av 69

22 BLÅ MÅKE AS AVD INDIGO OG BOKSEN - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLDIG DRIKK FOR PERIODEN Saksbehandler: Bodil Johansen Kostamo Arkivkode: U63 Arkivsaksnr.: 04/00134 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0023/04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c,4-2,4-3 og 4-4 vedtar Vadsø bystyre å gi Blå Måke A/S avdeling Indigo og Boksen bevilling for skenking av øl og rusbrus, vin og brennevin med følgende spesifikasjon: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Blå Måke A/S avdeling Indigo og Boksen Styrer: Paramjet Singh Bedi Stedfortreder: Turid Strand Bedi Daglig leder: Paramjet Singh Bedi Skjenkested: Blå Måke A/S avdeling Indigo, Tollbugt. 12, 9800 Vadsø og Boksen Hermetikken Alkoholvare: Øl og rusbrus, vin og brennevin Omfang: Alminnelig Type virksomhet: Restaurant og bar Skjenkeareal: Indigo Restaurant ca. 150 m2 Bar/selskapslokalet 2. etg. ca. 65 m2 Boksen ca. 250 m2 Skjenketid: Mandager torsdager Øl, rusbrus under og over 4,76% vol. og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Fredager og lørdager Øl, rusbrus under og over 4,76% vol. og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Søndager/helligdager Øl, rusbrus under og over 4,76% vol. og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Åpningstid: Søndager - torsdager og helligdager fra kl til kl Fredager og lørdager fra kl til kl Vedlegg: Side 22 av 69

23 Sak 0023/04 Bakgrunn: Den søker Blå Måke A/S avdeling Indigo og Boksen om bevilling for skjenking av øl og rusbrus, vin og brennevin for restaurant og bar/selskapslokale i 2. etasje i Tollbugt. 12, Vadsø samt utendørs bevilling på torget, rett utenfor restauranten mot nord. I tillegg søkes om skjenkebevilling for Boksen i Hermetikken Næringshage, Tollbugt. 7, Vadsø. Som styrer for bevillingen søkes Paramjet Singh Bedi godkjent, med Turid Strand Bedi som stedfortreder. I søknaden fremkommer følgende opplysninger: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Blå Måke A/S avdeling Indigo og Boksen Styrer: Paramjet Singh Bedi Stedfortreder: Turid Strand Bedi Daglig leder: Paramjet Singh Bedi Adresse: Tollbugt. 12, 9800 Vadsø Alkoholvare: Øl og rusbrus, vin og brennevin Omfang: Alminnelig Type virksomhet: Restaurant og bar Skjenkeareal: Indigo Restaurant ca. 150 m2 Bar/selskapslokalet 2. etg. ca. 65 m2 Boksen ca. 250 m2 Antall sitteplasser: Indigo Restaurant ca. 70 Bar ca. 40 Boksen ca. 150 Skjenketid: Mandager torsdager Øl og rusbrus og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Fredager og lørdager Øl og rusbrus og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Søndager/helligdager Øl og rusbrus og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Tegninger av skjenkearealet, firmaattest og skatteattester er vedlagt søknaden. Styrer og stedfortreder har fremlagt bevis for bestått kunnskapsprøve. Vurdering: Vadsø Politistasjon uttaler i brev av følgende: Vadsø politistasjon har ingen innvendinger mot at Blå Måke AS avdeling Indigo og Boksen, Vadsø, får bevilling for skjenking av øl, sterkøl, vin og brennevin som omsøkt. Sosialtjenesten uttaler i brev av Sosialtjenesten har ingen innvendinger til søknaden. Skattefogden har ikke uttalt seg. Eventuelle merknader vil bli fremlagt i møte. Rådmann vil tilrå at søknaden om skjenkebevilling imøtekommes. Side 23 av 69

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 17.03.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1645 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal 07.02.2007 kl. 19.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.04.2013 Tid: 11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.04.2013 Tid: 11:00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.04.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 VEDTATT AV BYSTYRET 21. JUNI 2012 1 Delplan 4 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker Fredrikstad kommune 2012-2016

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 28.05.2003 Kl. 11:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 28.05.2003 Kl. 11:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 28.05.2003 Kl. 11:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset; Nygaardsg 16, Formannskapssalen Tidspunkt: 28.02.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69 30 62 82, e-post bjin@fredrikstad.kommune.no,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 07.05.2003 Kl. 12:00 NB! Merk møtetidspunkt STED: Formannskapssalen, rom 3008, Rådhuset

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 07.05.2003 Kl. 12:00 NB! Merk møtetidspunkt STED: Formannskapssalen, rom 3008, Rådhuset LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 07.05.2003 Kl. 12:00 NB! Merk møtetidspunkt STED: Formannskapssalen, rom 3008, Rådhuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.10.04 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes snarest mulig og innen 25. Oktober 2004 på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer