PSY1000/PSYC Innføring i generell psykologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PSY1000/PSYC1200 - Innføring i generell psykologi"

Transkript

1 PSY1000/PSYC Innføring i generell psykologi Emnet gir en orientering om viktige psykologiske forsknings- og anvendelsesområder og trekk ved deres historie. Emnet skal gi en første innføring i sentrale psykologiske emner som biologisk psykologi, kognisjonspsykologi, læringspsykologi, motivasjon og emosjoner, personlighet og individuelle forskjeller, utviklingspsykologi, helsepsykologi, sosialpsykologi og klinisk psykologi. Det gis også en oversikt over den historiske bakgrunn for moderne psykologi. : Ha en viss oversikt over bredden og mangfoldigheten i moderne psykologi Ha kjennskap til sentrale emner, begreper, forskningsfunn og teorier innenfor ulike områdene av psykologien. Erkjenne at moderne psykologisk forskning har utspring i ulike tradisjoner, og at psykologien derved fremstår som mangeartet. Ha kjennskap til noen sentrale navn og bidrag i psykologiens historie, og hvordan disse vurderes i dag. : Lese vanlig lærebokstoff på engelsk, og finne frem til sentrale poeng i en tekst Gi skriftlig fremstilling av og delta i diskusjon av psykologiske problemstillinger Påvise likheter og forskjeller mellom nyere teorier og klassiske teorier og debatter : Du skal: Utvikle en utforskende og udogmatisk holdning til psykologiske problemstillinger, samt en realistisk oppfatning av psykologiens muligheter og begrensninger Utvikle faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige verdier

2 PSYC Forskningsmetode I Emnet skal gi deg en forståelse av sentrale begreper og trekk ved empirisk forskning (problemformulering, design, observasjoner, databehandling og fortolkning) Emnet gjennomgår grunnbegreper knyttet til måling av fenomener, kvalitative metoder samt eksperimentelle og ikke-eksperimentelle undersøkelser. Emnet forutsetter ingen spesielle forkunnskaper, men alminnelige regneferdigheter og noe kjennskap til generell psykologi er en fordel.(skal stå under forkunnskaper) Kunnsmål Gjøre rede for sentrale elementer i forskningsprosessen. Gjøre rede for sentrale statistiske grunnbegreper og deres anvendelse. Gjøre rede for sentrale begreper innen målingsteori. Gjøre rede for forholdet mellom utvalg og populasjon Gjøre rede for sentrale begreper innen kvalitativ metode. Gjøre rede for design med en eller svært få forsøkspersoner. Gjøre rede for sentrale begreper innen ikke eksperimentell forskning. Gjøre rede for sentrale begreper innen eksperimentell forskning. Gjøre rede for grunnideen bak hypotesetesting som metode. Gjenkjenne ulike typer statistiske tester. Formulere forskningsspørsmål og forskjellen mellom teori og hypotese. Diskutere fordeler og ulemper ved ulike forskningsdesign. Beregne enkle statistiske mål og sammenhenger. Tolke enkle forskningsresultater presentert grafisk Emnet vil gi deg kompetanse til å kunne forstå og vurdere psykologisk forskning. Du vil få kjennskap til vanlige feilkilder og vil lære å skissere metoder for å besvare psykologiske problemstillinger. Du lærer for eksempel å vurdere påstander som fremsettes i media.

3 PSYC Psykologrollen Emnet skal gi en introduksjon til rollen som psykolog, med spesiell vekt på profesjonsetiske aspekter. Du vil bli kjent med lover, regler og etiske retningslinjer som regulerer psykologers profesjonsutøvelse, og du vil gjennomgå øvelser med egenevaluering som klargjør rollen som kommende psykolog, som psykologstudent og deg som person i en profesjonell rolle. Med utgangspunkt i rollespill vil du få et første innblikk i hvordan det er å være psykolog, å være klient og å gjennomføre en profesjonell samtale. Emnet legger grunnlag for kursene PSYC4300 (diagnostisk intervju) og PSYC4400 (relasjonskompetanse). Gjøre rede for lover, regler og retningslinjer som definerer og regulerer utøvelsen av psykologprofesjonen Forklare ulike teoretiske perspektiver på profesjoner og profesjonsetikk Gjøre rede for den grunnleggende strukturen i et klinisk intervju og beskrive prosesser som fremmer kontakt og tillit i en første klientsamtale Utvikle kritisk tenkning og etisk refleksjon omkring psykologrollen og rollen som psykologstudent Arbeide med å mestre grunnleggende ferdigheter i kommunikasjon og utvikle forståelse av samhandlingen mellom klient og psykolog Utvikle et reflektert forhold til egne holdninger og væremåter i arbeid med mennesker generelt og i den kliniske samtalesituasjonen spesielt Beskrive og diskutere profesjoners rolle, makt og forpliktelse i samfunnet Vise respekt for andre menneskers integritet, verdighet og autonomi Vurdere hva det innebærer å vise en reflektert holdning til profesjonell yrkesutøvelse

4 PSYC Psykologi og vitenskap Emnet skal gi en første innføring i vitenskapsteori og vitenskapelig tenkning generelt og ta opp noen grunnlagsproblemer som er særlig relevante for psykologi, slik som forholdet mellom dagliglivets og fagpsykologiens begreper og teorier; forholdet mellom psykologisk forskning og praktiske anvendelser, forskjellen på vitenskap og pseudovitenskap. Gjøre rede for sentrale vitenskapelige grunnproblemer (hypotesetesting, generalisering, årsaksforklaringer, forhold mellom data og teori). Identifisere den vitenskapelige statusen til ulike typer psykologiske data og psykologiske begreper. Diskutere elementær forskning i psykologi. Gjøre rede for grunnleggende vitenskapelige verdier (åpenhet, rasjonalitet, betydningen av å skille mellom kunnskaper og meninger). Tenke kritisk og reflektere omkring psykologiske problemstillinger. Identifisere og vurdere psykologiske antagelser og påstander slik de for eksempel fremsettes i media. Drøfte berettiget og uberettiget kritikk mot psykologisk forskning og praksis. Emnet vil gi deg kompetanse til å vurdere om psykologiske påstander tilfredsstiller grunnleggende krav til vitenskapelighet, og drøfte sentrale metodologiske utfordringer innen fagpsykologien.

5 PSYC1204 Innføring i sosial - og personlighetspsykologi Emnet består av to deler: sosialpsykologi og personlighetspsykologi. To tredjedeler av emnet gir en innføring i sosialpsykologi ved å gjennomgå sosial tenkning, sosial påvirkning og sosiale relasjoner. Den siste tredjedelen av emnet omhandler moderne personlighetspsykologi med fokus på trekkteori, samt psykobiologisk- og sosiokulturell teori. : Gjøre rede for sosial- og personlighetspsykologiske teorier, metoder og forskningsresultater Forstå hvordan sosial- og personlighetspsykologiske fenomen kan studeres og forklares på flere måter og vurdere ulike teoretiske forklaringer opp mot hverandre Kjenne til anvendelser av sosial- og personlighetspsykologi innen utvalgte områder Respektere og forstå de grunnleggende sosiale og kulturelle kreftene som påvirker mennesker Erkjenne at individuell variasjon er et allment biologisk og psykologisk fenomen med fundamentale etiske implikasjoner Forstå betydningen av å tilnærme seg sosialpsykologiske fenomener med utgangspunkt i vitenskapelige verdier som etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger : Anvende ulike psykologiske perspektiver i analyse og beskrivelse av et fenomen Demonstrere god skriftlig formidlingsevne innenfor sosial- og personlighetspsykologi Gi og ta imot tilbakemelding på bakrunn av skriftlig arbeid i seminargruppene : Du skal: Utvikle en positiv innstilling til en vitenskapelig arbeidsmåte Vise en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innenfor det sosial- og personlighetspsykologiske fagfeltet

6 PSYC2200 Kognitiv psykologi Emnet skal gi innsikt i særegenheter ved mennesket som informasjonsbehandler og gi kjennskap til nyere forskning og sentrale problemstillinger på dette området. Sentrale temaer er hukommmelse, persepsjon, oppmerksomhet, og menneskelig beslutningstagen. Forholdet mellom kognitiv psykologi og andre kognisjonsvitenskaper (nevrovitenskap, teknologiforskning, filosofi og lingvistikk) blir behandlet. Emnet vil også gi en innføring i de metodene som anvendes innenfor moderne kognitiv psykologi. Anvendelse av kognitiv psykologi blir tatt opp spesielt rettet mot området vitnepsykologi. Redegjøre for det teoretiske og empiriske grunnlaget for forståelsen av hukommelse, sansning, oppmerksomhet og menneskelige beslutninger. Kjenne til teoretiske kontroverser knyttet til oppmerksomhet og hukommelse. Redegjøre balansert for kontroverser innen fagområdet. Drøfte teorier og modeller i forhold til hverandre og relatere dem argumentativt til ulike eksperimentelle tilnærminger. Forstå betydningen av å gjøre vitenskapelige undersøkelser om dagligdagse fenomener alle mennesker har erfaringer med. Forstå og kunne diskutere hvordan grunnleggende kunnskap i kognitiv psykologi kan anvendes innen viktige samfunnsområder, blant annet innen vitnepsykologi. (Undervisning: Emnet legges opp med en kombinasjon av forelesninger over sentrale områder i kognitiv psykologi og selvdrevne grupper hvor dere skal gjennom et diskusjonsopplegg hvor ulike posisjoner innen feltet presenteres.)

7 PSYC2201 Nevrobiologi, genetikk og nevroanatomi Emnet gir en introduksjon til nevrobiologi og det biologiske grunnlaget for psykologi. Emnet fokuserer på basale mekanismer som ligger til grunn for hjernens normalfunksjon og en grundig gjennomgang av sentrale emner innen moderne nevrovitenskap: A) Evolusjonforelesninger er sentrert rundt de evolusjonære perspektiver for menneskelig psykologisk utvikling og atferd. B) Genetikkforelesninger gir en innføring i det biologiske grunnlaget for variasjon og endring i menneskelige egenskaper og atferd. C) Forelesninger om nevroanatomi vil forklare de viktigste strukturene av det menneskelige nervesystemet og bruk av MR bilder i diagnostikk relatert til kognisjon. D) Forelesninger om nevrotransmittere vil forklare de fundamentale kjemiske forbindelsene som overfører en nerveimpuls fra en nervecelle til en annen nervecelle og det biologiske grunnlaget for noen psykiske lidelser. E) Cellebiologiforelesninger vil forklare hjernekjemien og mikrosystemprosesser. Kjenne til grunnleggende prinsipper innen nevrobiologi, genetikk, nevroanatomi og det nevrobiologiske som ligger til grunn for hjerneaktivitet og prosesser involvert i normale psykologiske funksjoner og ved sykdom. Kjenne til sammenhengen mellom struktur og funksjon i fysiologiske prosesser. Formidle sammenhengen mellom struktur og funksjon tilhørende sentrale kognitive prosesser. Forstå og vekte betydningen av at mennesket har et biologisk fundament for mentale funksjoner. Dette innebærer å kritisk kunne vurdere relasjonen mellom genetikk, miljøfaktorer og de rammer menneskelig nevrobiologi setter for mennesker.

8 PSYC2400 Anvendt kognitiv psykologi Emnet skal gi deg forståelse av hvordan kunnskap fra forskning innen kognitiv psykologi kan benyttes til å belyse et praktisk problem. Du arbeider med praktiske problemstillinger innen kognitiv psykologi. De kan komme f.eks. fra rettspsykologi eller analyse av ulykker. Emnet vil bygge på kunnskapen du tilegner deg på emnet PSYC2200. Du skal: Vise kunnskap om anvendt kognitiv psykologi. Dette innebærer å integrere og anvende basalfaget i en anvendt setting. Du skal: Lære å skaffe relevant informasjon innen området Holde foredrag og skrive rapporter om emner som er av betydning for anvendt kognitiv psykologi. Benytte kunnskap om kognitiv psykologi i løsningen av praktiske problemer, slik psykologer kan få i oppdrag fra f.eks. rettsvesenet, fra organisasjoner, eller som støtte for kunsterisk virksomhet. Forholde deg kritisk og vurderende både til saksinformasjon og vitenskapelig kunnskap som benyttes til å belyse fenomener i samfunnet.

9 PSYC2101 Kvantitativ metode 1

10 PSYC Kognitiv nevrovitenskap og psykopatologi Emnet består av to hoveddeler: A) Kognitiv Nevrovitenskap B) Psykopatologi Del A Forelesninger og pensum er sentrert rundt det sentralnervøse grunnlaget for menneskelig psykologisk funksjon og utvikling, med vekt på informasjonsprosessering. Tekniske og etiske aspekter ved metoder innen kognitiv nevrovitenskap presenteres, og du tilbys en praktisk demonstrasjon av labarbeid innen ERP (elektrofysiologiske Event-Related Potentials) og MRI (Magnetic Resonance Imaging) relatert til kognisjon. Gjøre rede for det sentralnervøse grunnlaget for menneskelig psykisk funksjon og utvikling med vekt på informasjonsprosessering. Gjøre rede for temaer innen kognitive funksjoner som persepsjon, oppmerksomhet, og hukommelse Forklare om utvikling og plastisitet i den menneskelige hjerne Håndtere tekniske aspekter ved metoder innen kognitiv nevrovitenskap Gjennomføre en praktisk demonstrasjon av labarbeid innen ERP (elektrofysiologiske Event-Related Potentials) og MRI (Magnetic Resonance Imaging) relatert til kognisjon. Formulere og formidle de mest sentrale problemstillinger i kognitiv nevrovitenskap i dag, inkludert hvordan kognitive mekanismer er relatert til ulike sentralnervøse nettverk. Reflektere over og identifisere etiske aspekter, fordeler og ulemper, ved ulike teknikker som teori og empiri kognitiv nevrovitenskap i dag er basert på.

11 B) Psykopatologi Emnet gir en innføring i det biologiske, nevrokognitive og deskriptive grunnlaget for ulike psykiske lidelser. De mest alvorlige sinnslidelsene ( schizofreni og stemningslidelser) er spesielt vektlagt. Psykofarmakologiske behandlingsformer ved psykiske lidelser gjennomgås med vekt på bruk, kliniske indikasjoner og bivirkninger. Gjøre rede for det biologiske og psykologiske grunnlaget for de mest alvorlige sinnslidelsene, særlig schizofreni og bipolare lidelser Gjengi fenomenologien til tyngre psykopatologi Gjenkjenne de viktigste medikamentene som brukes i behandlingen av ulike psykiske lidelser med særlig vekt på stemningslidelser og schizofreni Gjøre rede for basale virkningsmekanismer ved medikamenter som brukes ved alvorlige psykiske lidelser Skille muligheter og begrensninger i psykofarmakologisk behandling, kliniske indikasjoner og bivirkninger ved de ulike metodene Gjenkjenne symptomer og reaksjonsmåter ved utvalgte psykiske lidelser Identifisere ulike undersøkelsesmetoder for å kartlegge symptomer, kognitiv fungering og generell funksjonssvikt. Ha kjennskap til basale virkningsmekanismer og effekter av ulike psykofarmaka Du skal: Ha kunnskap om biologiske aspekter og nevrokognitive funksjoner ved psykiske lidelser Ha kunnskap om anvendelsen av somatiske behandlingsmetoder Forstå muligheter og begrensninger i psykofarmakologisk behandling

12 PSYC2103 Prosjekt kognitiv og nevropsykologi Du skal gjennom veiledet selvstudium fremstille et tema fra de to siste semesteres pensum i kognitiv og nevropsykologi i form av en 15 siders artikkel. Tema/problemstillingen skal omfatte både kognitive modeller og nevrobiologiske aspekter (hjernens funksjon og struktur). Arbeidet skal fortrinnsvis baseres på originallitteratur fra siste fem år. Hva lærer du? Vise økt forståelse av sampillet mellom teori og empiri innenfor dette feltet. Vise forståelse av hvordan ulike typer informasjon og perspektiver integreres i en samlet forståelse av hva som er status på et gitt område pr. i dag Du skal: Raskt og effektivt kunne søke opp relevant forskningslitteratur innenfor et gitt temaområde. Trene opp evnen til å fremstille faglitteratur skriftlig Grunnleggende forståelse av viktigheten av å skille det relevante fra det irrelevante og for at kravet til dokumentasjon er helt sentralt i vitenskapelig virksomhet. Note to Bjørnar: Flytte beskrivelsen av eksamensoppgaven til eksamen på emnesiden.

13 PSYC Eksperimentalpsykologisk metode II Eksperimentet er en av de basale metodetilnærmingene innen psykologi og ved siden av longitudinelle design den eneste som kan karakteriseres som kausal. Hensikten med kurset er å lære deg å forstå og resonnere omkring eksperimentet som metode. Du skal lære om forholdet mellom teoretiske variabler og målevariabler og kunne knytte teoretiske problemstillinger til eksperimentelle design. Tematisk skal prosjektet ligge innenfor forskningsfeltet kognitiv og nevrovitenskap og inkluderer gjennomføring av et eksperiment. Du skal bidra i planleggingen av design, rekruttere forsøkspersoner, samle inn og analysere data, og til slutt presentere forskningsprosjektet muntlig og skriftlig. Problemstillingene som studeres og metodene som brukes skal være egnet til å belyse temaer innen både kognitiv og nevropsykologi/ nevrovitenskap. Både planlegging, datainnsamling, gjennomføring, analyse og skriftlig presentasjon skal gjennomføres. : Gjøre rede for utvalgte eksperimentelle metoder og vise kunnskap om hvordan data samles inn, analyseres og fortolkes innen kognitiv nevropsykologi : Utarbeide et eksperimentelt design for testing av hypoteser Planlegge en empirisk studie, inkludert forskningsetiske vurderinger Benytte utvalgte statistiske analysemetoder brukt til å teste en spesifikk hypotese (f.eks t-tester, variansanalyse, korrelasjonsanalyse, regresjonsanalyse) Tolke data knyttet til en spesifikk problemstilling Fremlegge av resultater muntlig i konferanseform Gi skriftlig fremlegging av et fullt forskningsprosjekt Du skal: Utarbeide spesifikke hypoteser knyttet til en problemstilling Ha forståelse for sammenhengen mellom teoretiske variabler og målevariabler Ha kunnskap om hvordan nevrovitenskapelige data innhentes, analyseres og tolkes Ha kjennskap til styrker og svakheter ved ulike nevrovitenskapelige metoder Få praktisk erfaring med en empirisk forskningsprosess

14 PSYC Psykologisk testkurs Kurset gir en innføring i psykologisk testteori, med særlig vekt på Wechslers intelligenstest for voksne (WAIS-IV). Administrasjon, tolkningsprinsipper og anvendelse gjennomgås forut for gruppeøvelser hvor man trenes i å anvende testen på hverandre, samt benytte PC basert skåringsprogram. Gjøre rede for generelle prinsipper bak konstruksjon av tester, estimering av reliabilitet og vurdering av målingsvaliditet Kjenne til prinsippene bak valg av referansegruppe og normering av tester Beskrive ulike måter å konvertere råskårer om til standardiserte skårer, med tilhørende tolkning av disse Vite om betydningen målingens standardfeil har for tolkning av testskårer Kjenne til oppbygning av Wechslers intelligenstest for voksne Tolke testprofiler, både innen personer og mellom personer Transformere om råskårer til standardiserte skårer Administrere og tolke resultatene fra Wechslers intelligenstest for voksne Fullført emne vil gjøre deg i stand til å evaluere styrker og svakheter ved bruk av psykologiske tester, samt generell kompetanse i tolkning av skårer på psykologiske tester. I særlig grad vil dette være gjeldende for bruk av Wechslers intelligenstest for voksne.

15 PSYC Utviklingspsykologi Emnet består av to deler. Den første delen tar opp sentrale temaer og aspekter ved normal utvikling i hovedsak hos barn og ungdom (circa 2/3). Den andre delen gir innføring i tema innenfor anvendt utviklingspsykologi (circa 1/3). Det du lærer på emnet er spesielt relevant for emnene på 9. semester, og emnene PSYC3400 Test, observasjon av barn og PSYC4401 Psykologisk arbeid i førstelinjetjeneste. Beskrive hovedtrekkene og variasjonen i barns og ungdommers utvikling, de viktigste utviklingsmekanismene og forhold som påvirker utviklingen. Gjøre rede for de viktigste teoretiske synspunktene innenfor sentrale utviklingsområder som kognitiv, språklig, emosjonell, personlighetsmessig og sosial utvikling. Dokumentere kjennskap til sentrale empiriske studier innenfor emnet. Ha en oversikt over modeller for endringsprosesser innenfor normalutvikling og atypisk utvikling. Redegjøre for utviklingsveier og endringsprosesser, og en forståelse av at normal og atypisk utvikling belyser hverandre Forstå typisk utvikling og utviklingsvansker samt mulige løsninger i ett bio-psyko-sosialt perspektiv Beskrive og forklare barns og ungdommers utvikling på ulike områder og relasjonen mellom utviklingsområdene. Forankre ulike synspunkter på barns og ungdommers utvikling i teorier og modeller. Formidle skriftlig ulike utviklingsmessige problemstillinger. Presentere og diskutere hva utviklingspsykologi kan bidra med innenfor andre felt (f. eks, juss, pedagogikk, religion, medisin, psykoterapi) Du skal: Oppøve evne til å lese kritisk og tenke selvstendig. Anvende teoretisk og metodologisk viten for å evaluere utviklingspsykologisk forskning og intervensjon Kunne kommunisere om faglige problemstillinger med andre fagfolk og allmennheten Få fremmet en forståelse av at utviklingspsykologisk forskning og virksomhet krever spesiell aktsomhet,etiske vurderinger og kulturell sensitivitet Bygge broer mellom utviklingspsykologisk forskning og praksis

16 PSYC Kommunikasjon og læring Kurset gir en innføring i hvordan lærings- og kommunikasjonsteori kan anvendes for å forstå fenomener i gjennom livsløpet. Det gis ulike perspektiver på hvordan sosiale lærings- og kommunikasjonssituasjoner kan forstås og analyseres. : Etablere forståelse for grunnprinsippene i vanlige lærings- og kommunikasjonsteoretiske tilnærminger. Resonnere omkring hvordan atferdsteori og atferdsanalyse kan gi ideer til å re-arrangere betingelser i det naturlige miljø som kan bidra til ny læring. Gjjøre rede for ulike perspektiver på kommunikasjon og hvordan ulike kommunikasjonssituasjoner kan analyseres. Forstå prinsippene som underligger effektiv formidling og god presentasjonsteknikk : Anvende ulike læringsmodeller som forklaringsprinsipper i dagliglivets situasjoner Observere og prøve ut kjennetegn ved ulike former for kommunikasjon gjennom ulike typer av øvelser. Presentere kunnskap på en hensiktmessig og mottakertilpasset måte. Mestre gruppekommunikasjon og presentasjonsteknikk gjennom fremlegging av gruppeoppgave. : Utvikle en reflektert holdning til hvordan psykologisk teori kan anvendes som grunnlag for analyse og intervensjon i spesifikke hendelser i dagliglivet. Fremtre og formidle med profesjonell holdning som bygger på forskningsbasert kunnskap, samt fagspesifikke og allmenne verdier overfor pasienter, pårørende, fagpersoner og offentligheten Evaluere egen og andres kommunikasjon og formidling ut fra gjeldende kunnskap og praksis innen det psykologiske fagfeltet på en reflektert og kritisk måte.. Evaluere egen person i profesjonell sammenheng med hensyn til ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid.

17 PSYC Test, observasjon av barn Innenfor en ramme av mer allmenne betraktninger om testpsykologi, får du en oversikt over vanlige psykologiske tester som benyttes i forhold til barn og unge. Videre skal du gjøres fortrolig med innholdet i ett av disse testsettene og gjennomføre en testing av et barn. Det vil bli lagt vekt på en reflektert og kritisk holdning til administrering, fortolkning og formidling av testresultater. Du skal: Forstå allmenne trekk ved testpsykologi: Formål, konstruksjon, resultater, konstruktiv bruk av tester og kritisk blikk på misbruk. Få en innføring i anvendelse av WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale for Children Fouth edition): Hvordan den er oppbygd, hvordan den administreres, utregning av resultater og litt om fortolkning av resultater. Få kunnskap og ferdigheter til å regne ut IQ - mål fra deltester. Få oversikt over andre tester for barn, som blant annet: WPPSI III (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence Third Edition), Ravens Colored Progressive Matrices, Leiter International Performance Scale, Bayley Scales of Infant Development Få en oversikt over andre instrumenter som kan supplere den viten en test gir som sjekklister, observasjon og intervju. Du skal: Gjøre deg fortrolig med innholdet og deltester som inngår i en WISC-IV koffert. Observere og øve deg på å administrere testen Gjennomføre testing av ett barn og observere et testopptak av medstudent. Etablere god kontakt, det vil si få innføring i en myk start som gjør at barnet føler seg trygg Du skal: Ha innlevelse og respekt for testpersonen og testpersonens nærmeste. Forstå begrensninger og utfordringer ved å administrere tester overfor barn. Utvikle en reflektert og kritisk holdning til fortolkning og formidling av resultater.

18 PSYC Kvalitativ metode Emnet skal gi deg en forståelse av grunnleggende logikker og tilnærminger i kvalitativ forskning. Emnet vil legge vekt på oppgaven med å identifisere muligheter og begrunne valg ved utforming og gjennomføring av kvalitative forskningsprosjekter. Ha oversikt over og gjøre rede for forskningsprosessen i undersøkelser basert på kvalitative intervjuer Kjenne til forskjellige analytiske tilnærminger innenfor kvalitativ forskningsmetode Analysere sammenhengen mellom metodiske framgangsmåter og fenomenforståelse Kjenne til diskusjoner om hvordan kvalitativ og kvantitativ forskning kan kombineres Kjenne til forskjellige tilnærminger til generaliseringsspørsmålet og til vurdering av kvalitet i kvalitativ forskning Utvikle forskningsspørsmål som egner seg for en kvalitativ tilnærming Utarbeide en intervjuguide for et kvalitativt forskningsintervju Gjennomføre et kvalitativt forskningsintervju Transkribere intervju som er tatt opp som lydfil, og legge til rette for analyse Se muligheter for analyse av et kvalitativt intervjumateriale Presentere resultater fra en kvalitativ undersøkelse Analysereforskningsprosessens elementer i publikasjoner basert på kvalitativ forskning Identifisere og vurdere etiske utfordringer og muligheter ved kvalitative intervjuundersøkelser; både de som er knyttet til kontakt med informantene, og til formidling Vurdere egen person i forskningssammenheng, spesielt med hensyn til kulturelle forforståelser

19 PSYC Anvendt sosialpsykologi Emnet gir oversikt over sosialkognitive modeller som sosial-kognitiv læringsteori og theory of planned behavior. Fokus rettes mot sosialpsykologisk prediksjon av atferd, forskningsbasert forebygging og å forstå atferdspåvirkning. Sosialpsykologi knyttet til immigrasjon og fordomsreduksjon, om gruppeprosesser, sosial påvirkning og forebyggingskampanjer blir tatt opp. Emnet viser hvordan sosialpsykologien bidrar til å utvikle intervensjoner via analyser av atferd og medierende variabler, og til å forstå hele prosessen fra forebyggingstiltak planlegges til de implementeres og evalueres. Det blir lagt særlig vekt på å illustrere modellene med studier av helseadferd som forebyggingskampanjer rettet mot ungdom og rus. Anvendt sosialpsykologi forutsetter at grunnleggende sosialpsykologi fra PSYC1204 er kjent. Redegjøre for sosialpsykologiske teorier, modeller, begreper og empiri som er sentrale i helserelatert atferdsforskning og immigrasjon. Redegjøre for forskningsbasert forebygging og betydningen av mediatorer og moderatorer for å optimalisere tiltaks effekter. Videreutvikle kritisk vitenskapelig tenkning og lære om anvendelse av sosialpsykologi som i første rekke vil si å basere tiltak og annen utøvelse av faget på sosialpsykologiske teorier/modeller og empiri av forsvarlig kvalitet. Undervise og holde foredrag selv over et oppgitt tema. Tilbakemelding etter miniforelesning og videogjennomgang i refleksjonsgruppe har som mål å hjelpe deg til å bli en bedre underviser og foredragsholder Identifisere pedagogisk gode og mindre gode sekvenser i gruppefremlegg. Utforme et praktisk og relativt virkelighetsnært forebyggende eller holdningsskapende tiltak, vist gjennom en fem dagers hjemmeoppgave. Du skal: Kunne formidle forskningsbasert kunnskap fra sosialpsykologisk teori og empiri på en faglig balansert måte Utvikle en reflektert holdning til å se realistisk på muligheter og begrensninger i forebyggende arbeid. Bli klar over utfordringer og problemer som oppstår når forskerstyrte vellykkede programmer skal implementeres i stor skala problemet med økologisk validitet.

20 Utvikle en etisk bevissthet om forebygging. Hvor grensene går for hva som er moralsk forsvarlig påvirkning og når belastningene vi utsetter folk for blir for store i våre forsøk på å bedre helseatferd. For Bjørnar: Til undervisning Undervisningen består dels av vanlige forelesninger, og dels av såkalte miniforelesninger der dere i grupper på ca. 4 får ansvaret for hver deres forelesning som tas opp på video. Gruppen får veiledning før og tilbakemelding etter forelesningen av lærer. Videre gjennomfører hver studentgruppe et to-timers refleksjonsmøte med gjennomgang av sin video for å finne to pedagogisk gode og en mindre bra sekvens. Til eksamen Eksamen er utvidet til fem-dagers hjemmeoppgave der oppgaven typisk ber deg utforme et praktisk og relativt virkelighetsnært forebyggende eller holdningsskapende tiltak. Hensikten er at du gjennom å besvare oppgaven skal få egen erfaring med å anvende sosialpsykologien.

21 PSYC3204 Perspektiver på psykologien Målsettingen er å bidra til en bevissthet om og forståelse av psykologiens grunnleggende kulturelle, historiske, vitenskapsteoretiske og verdimessige forutsetninger. Analytiske perspektiver vil bli hentet fra kunnskapssosiologi, antropologi, vitenskapsteori, idéhistorie og filosofi. Etiske sider ved forvaltning og videreutvikling av psykologisk kunnskap vil bli belyst. : Gjøre rede for hvordan grunnleggende kulturelle, historiske, sosioøkonomiske, vitenskapsteoretiske og verdimessige forutsetninger påvirker utviklingen av teori og empiri innenfor faget og former fagets ulike praksiser : Kunne identifisere og reflektere kritisk til de forutsetninger som påvirker og former psykologiske teorier og kunnskap innenfor de fagområder kandidaten arbeider innenfor : Forstå psykologien som kontekstavhengig, og være seg bevisst de etiske sidene ved bruk, forvaltning og videreutvikling av psykologisk fagkunnskap i et stadig mer komplekst og multikulturelt samfunn

22 PSYC3401 Gruppeledelse og gruppedynamikk Emnet har som overordnet mål å gi studentene kunnskaper og ferdigheter i å fungere effektivt i prosjekter og arbeidsgrupper i organisasjoner enten det er som leder av gruppen eller som gruppedeltaker. Fokus er primært på smågrupper og gruppedynamikken som oppstår mellom medlemmene i slike grupper Kurset bygger videre på kunnskapen studentene har tiilegnet seg gjennom kursene PSYC1204 Innføring i sosialog personlighetspsykologi, samt PSYC3203 Anvendt sosialpsykologi. Identifisere, beskrive, analysere og forstå sentrale gruppeprosesser som spiller seg ut i en arbeidsgruppe Gjenkjenne og beskrive ulike lederstiler og måter å lede en gruppe på Forklare hvilke konsekvenser ulike måter å oppføre seg på både som leder og gruppedeltaker har for arbeidsgruppens effektivitet og fungering Planlegge, gjennomføre og lede oppgaver i smågrupper Anvende teorier og modeller fra ledelsesforskningen til å utøve mer effektiv gruppeledelse Påvirke gruppedynamikken i ønsket retning gjennom egen atferd Skape et trygt og læringsfremmende klima i arbeidsgruppen - Identifisere og analysere ulike dilemmaer som oppstår når ulike personer samarbeider med hverandre i en gruppe, og få ideer til hvordan disse dilemmaene kan håndteres - Være trygg i rollen som gruppemedlem og gruppeleder For Bjørnar. Skal være under undervisning : Kurset er lagt opp som en blanding av forelesninger, praktiske øvelser i å samarbeide i og lede smågrupper, samt diskusjoner og analyse av hvilke gruppeprosesser som spiller seg ut i disse gruppene.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02. PSYKOLOGI SIDE 247 PSYKOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.2011 ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI BACHELOR I PSYKOLOGI

Detaljer

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE...

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... INNHOLDSFORTEGNELSE ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 2 HISTORIKK... 2 FORMÅL... 2 PROFIL... 2 PSY100 ÅRSSTUDIET I PSYKOLOGI (60 STUDIEPOENG)... 3 MÅLSETTING... 3 KOMPETANSE... 4 LÆRINGSFORMER... 4 UTDANNINGSPLAN...

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 STUDIEPLAN for audiografutdanning Bachelor Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 2 Studieplan godkjent av Høgskolestyret 22. mai 2002 Revidert 2.juni

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning 2011 En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning Anne Grete Olsen Masteroppgave I Psykisk Helsearbeid - kull 2008 4/27/2011 SAMMENDRAG Bakgrunn

Detaljer

Prosjektoppgave. Ledelse i krig og fred. Differensiert ledelse i Trøndelag brann- redningstjeneste IKS. Hjørdis Havdahl og Ole Anders Holmvaag

Prosjektoppgave. Ledelse i krig og fred. Differensiert ledelse i Trøndelag brann- redningstjeneste IKS. Hjørdis Havdahl og Ole Anders Holmvaag Prosjektoppgave Ledelse i krig og fred Differensiert ledelse i Trøndelag brann- redningstjeneste IKS Hjørdis Havdahl og Ole Anders Holmvaag Emnekode: LPD Ledelse- og personalarbeid 10H-12V Prosjektoppgave

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

Hel - eller stykkevis og delt?

Hel - eller stykkevis og delt? Hel - eller stykkevis og delt? En kvalitativ intervjuundersøkelse av hvordan unge voksne med alvorlig kronisk somatisk sykdom vurderer egen selvoppfatning og sine omgivelsers påvirkning på denne Anne Marie

Detaljer

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 4 STUDIETS INNHOLD OG OPPBYGGING... 6 Tema 1 - Helsefremmende og forebyggende arbeid -

Detaljer

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth Play mobil 2 Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap (IVR) Play mobil 2 Fra plan til praksis

Detaljer

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS 1 E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS Av Anne-Marit Stokke St.Olavs Hospital HF Psykisk Helsevern avd.brøset Habiliteringstjenesten for voksne

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

Fra kaos til samarbeid

Fra kaos til samarbeid Fra kaos til samarbeid En kvalitativ studie av foreldres opplevelse av Parent Management Training Oregonmodellen Kjersti Reisæter Aartun og Ingvild Stjernen Tisløv Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Erfaringer med metoden «Jeg er noe helt spesielt»: Individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Detaljer

1.0 Innledning. 1.2 Integrative terapeuters kompetanse. 1.1 Bakgrunn

1.0 Innledning. 1.2 Integrative terapeuters kompetanse. 1.1 Bakgrunn 1.0 Innledning Studieplanen presenterer videreutdanningen i Integrativ terapi i Norge. Fullført utdanning har et omfang tilsvarende 120 studiepoeng i høgskole/universitetssystemet og gjennomføres på 4-5

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd ELEVMEDVIRKNING Hvordan kan vi som skoleledere bruke aksjonsforskning for å initiere, starte opp implementering og planlegge oppfølging av økt elevmedvirkning? Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd Erfaringsbasert

Detaljer

INSTITUTTETS UTDANNING MED STUDIEPLANER FOR SEMINARENE

INSTITUTTETS UTDANNING MED STUDIEPLANER FOR SEMINARENE INSTITUTTETS UTDANNING MED STUDIEPLANER FOR SEMINARENE 1. MÅLSETNING s 2 2. HVA UTDANNINGEN OMFATTER s 3 3. OPPTAKSKRAV s 4 4. STUDIEPLANER FOR SEMINARENE s 5 4.1 Innføringsseminar s 6 4.2 Videregående

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 13/2004 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Hvordan kan pasienten selv, de pårørende og vi som profesjonelle bidra og påvirke i prosessen? av Wanja Kristin Lien

Detaljer

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Om samarbeid ved overgangen fra barnehage til skole for barn med nedsatt funksjonsevne Jette Iversen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid: fra normative og deskriptive premisser til tiltak og evaluering

Sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid: fra normative og deskriptive premisser til tiltak og evaluering Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 2012, 39, 17-32 Nummer 1 (VÅR 2012) 17 Sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid: fra normative og deskriptive premisser til tiltak og evaluering Jon A. Løkke og Gunnar

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer