PSY1000/PSYC Innføring i generell psykologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PSY1000/PSYC1200 - Innføring i generell psykologi"

Transkript

1 PSY1000/PSYC Innføring i generell psykologi Emnet gir en orientering om viktige psykologiske forsknings- og anvendelsesområder og trekk ved deres historie. Emnet skal gi en første innføring i sentrale psykologiske emner som biologisk psykologi, kognisjonspsykologi, læringspsykologi, motivasjon og emosjoner, personlighet og individuelle forskjeller, utviklingspsykologi, helsepsykologi, sosialpsykologi og klinisk psykologi. Det gis også en oversikt over den historiske bakgrunn for moderne psykologi. : Ha en viss oversikt over bredden og mangfoldigheten i moderne psykologi Ha kjennskap til sentrale emner, begreper, forskningsfunn og teorier innenfor ulike områdene av psykologien. Erkjenne at moderne psykologisk forskning har utspring i ulike tradisjoner, og at psykologien derved fremstår som mangeartet. Ha kjennskap til noen sentrale navn og bidrag i psykologiens historie, og hvordan disse vurderes i dag. : Lese vanlig lærebokstoff på engelsk, og finne frem til sentrale poeng i en tekst Gi skriftlig fremstilling av og delta i diskusjon av psykologiske problemstillinger Påvise likheter og forskjeller mellom nyere teorier og klassiske teorier og debatter : Du skal: Utvikle en utforskende og udogmatisk holdning til psykologiske problemstillinger, samt en realistisk oppfatning av psykologiens muligheter og begrensninger Utvikle faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige verdier

2 PSYC Forskningsmetode I Emnet skal gi deg en forståelse av sentrale begreper og trekk ved empirisk forskning (problemformulering, design, observasjoner, databehandling og fortolkning) Emnet gjennomgår grunnbegreper knyttet til måling av fenomener, kvalitative metoder samt eksperimentelle og ikke-eksperimentelle undersøkelser. Emnet forutsetter ingen spesielle forkunnskaper, men alminnelige regneferdigheter og noe kjennskap til generell psykologi er en fordel.(skal stå under forkunnskaper) Kunnsmål Gjøre rede for sentrale elementer i forskningsprosessen. Gjøre rede for sentrale statistiske grunnbegreper og deres anvendelse. Gjøre rede for sentrale begreper innen målingsteori. Gjøre rede for forholdet mellom utvalg og populasjon Gjøre rede for sentrale begreper innen kvalitativ metode. Gjøre rede for design med en eller svært få forsøkspersoner. Gjøre rede for sentrale begreper innen ikke eksperimentell forskning. Gjøre rede for sentrale begreper innen eksperimentell forskning. Gjøre rede for grunnideen bak hypotesetesting som metode. Gjenkjenne ulike typer statistiske tester. Formulere forskningsspørsmål og forskjellen mellom teori og hypotese. Diskutere fordeler og ulemper ved ulike forskningsdesign. Beregne enkle statistiske mål og sammenhenger. Tolke enkle forskningsresultater presentert grafisk Emnet vil gi deg kompetanse til å kunne forstå og vurdere psykologisk forskning. Du vil få kjennskap til vanlige feilkilder og vil lære å skissere metoder for å besvare psykologiske problemstillinger. Du lærer for eksempel å vurdere påstander som fremsettes i media.

3 PSYC Psykologrollen Emnet skal gi en introduksjon til rollen som psykolog, med spesiell vekt på profesjonsetiske aspekter. Du vil bli kjent med lover, regler og etiske retningslinjer som regulerer psykologers profesjonsutøvelse, og du vil gjennomgå øvelser med egenevaluering som klargjør rollen som kommende psykolog, som psykologstudent og deg som person i en profesjonell rolle. Med utgangspunkt i rollespill vil du få et første innblikk i hvordan det er å være psykolog, å være klient og å gjennomføre en profesjonell samtale. Emnet legger grunnlag for kursene PSYC4300 (diagnostisk intervju) og PSYC4400 (relasjonskompetanse). Gjøre rede for lover, regler og retningslinjer som definerer og regulerer utøvelsen av psykologprofesjonen Forklare ulike teoretiske perspektiver på profesjoner og profesjonsetikk Gjøre rede for den grunnleggende strukturen i et klinisk intervju og beskrive prosesser som fremmer kontakt og tillit i en første klientsamtale Utvikle kritisk tenkning og etisk refleksjon omkring psykologrollen og rollen som psykologstudent Arbeide med å mestre grunnleggende ferdigheter i kommunikasjon og utvikle forståelse av samhandlingen mellom klient og psykolog Utvikle et reflektert forhold til egne holdninger og væremåter i arbeid med mennesker generelt og i den kliniske samtalesituasjonen spesielt Beskrive og diskutere profesjoners rolle, makt og forpliktelse i samfunnet Vise respekt for andre menneskers integritet, verdighet og autonomi Vurdere hva det innebærer å vise en reflektert holdning til profesjonell yrkesutøvelse

4 PSYC Psykologi og vitenskap Emnet skal gi en første innføring i vitenskapsteori og vitenskapelig tenkning generelt og ta opp noen grunnlagsproblemer som er særlig relevante for psykologi, slik som forholdet mellom dagliglivets og fagpsykologiens begreper og teorier; forholdet mellom psykologisk forskning og praktiske anvendelser, forskjellen på vitenskap og pseudovitenskap. Gjøre rede for sentrale vitenskapelige grunnproblemer (hypotesetesting, generalisering, årsaksforklaringer, forhold mellom data og teori). Identifisere den vitenskapelige statusen til ulike typer psykologiske data og psykologiske begreper. Diskutere elementær forskning i psykologi. Gjøre rede for grunnleggende vitenskapelige verdier (åpenhet, rasjonalitet, betydningen av å skille mellom kunnskaper og meninger). Tenke kritisk og reflektere omkring psykologiske problemstillinger. Identifisere og vurdere psykologiske antagelser og påstander slik de for eksempel fremsettes i media. Drøfte berettiget og uberettiget kritikk mot psykologisk forskning og praksis. Emnet vil gi deg kompetanse til å vurdere om psykologiske påstander tilfredsstiller grunnleggende krav til vitenskapelighet, og drøfte sentrale metodologiske utfordringer innen fagpsykologien.

5 PSYC1204 Innføring i sosial - og personlighetspsykologi Emnet består av to deler: sosialpsykologi og personlighetspsykologi. To tredjedeler av emnet gir en innføring i sosialpsykologi ved å gjennomgå sosial tenkning, sosial påvirkning og sosiale relasjoner. Den siste tredjedelen av emnet omhandler moderne personlighetspsykologi med fokus på trekkteori, samt psykobiologisk- og sosiokulturell teori. : Gjøre rede for sosial- og personlighetspsykologiske teorier, metoder og forskningsresultater Forstå hvordan sosial- og personlighetspsykologiske fenomen kan studeres og forklares på flere måter og vurdere ulike teoretiske forklaringer opp mot hverandre Kjenne til anvendelser av sosial- og personlighetspsykologi innen utvalgte områder Respektere og forstå de grunnleggende sosiale og kulturelle kreftene som påvirker mennesker Erkjenne at individuell variasjon er et allment biologisk og psykologisk fenomen med fundamentale etiske implikasjoner Forstå betydningen av å tilnærme seg sosialpsykologiske fenomener med utgangspunkt i vitenskapelige verdier som etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger : Anvende ulike psykologiske perspektiver i analyse og beskrivelse av et fenomen Demonstrere god skriftlig formidlingsevne innenfor sosial- og personlighetspsykologi Gi og ta imot tilbakemelding på bakrunn av skriftlig arbeid i seminargruppene : Du skal: Utvikle en positiv innstilling til en vitenskapelig arbeidsmåte Vise en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innenfor det sosial- og personlighetspsykologiske fagfeltet

6 PSYC2200 Kognitiv psykologi Emnet skal gi innsikt i særegenheter ved mennesket som informasjonsbehandler og gi kjennskap til nyere forskning og sentrale problemstillinger på dette området. Sentrale temaer er hukommmelse, persepsjon, oppmerksomhet, og menneskelig beslutningstagen. Forholdet mellom kognitiv psykologi og andre kognisjonsvitenskaper (nevrovitenskap, teknologiforskning, filosofi og lingvistikk) blir behandlet. Emnet vil også gi en innføring i de metodene som anvendes innenfor moderne kognitiv psykologi. Anvendelse av kognitiv psykologi blir tatt opp spesielt rettet mot området vitnepsykologi. Redegjøre for det teoretiske og empiriske grunnlaget for forståelsen av hukommelse, sansning, oppmerksomhet og menneskelige beslutninger. Kjenne til teoretiske kontroverser knyttet til oppmerksomhet og hukommelse. Redegjøre balansert for kontroverser innen fagområdet. Drøfte teorier og modeller i forhold til hverandre og relatere dem argumentativt til ulike eksperimentelle tilnærminger. Forstå betydningen av å gjøre vitenskapelige undersøkelser om dagligdagse fenomener alle mennesker har erfaringer med. Forstå og kunne diskutere hvordan grunnleggende kunnskap i kognitiv psykologi kan anvendes innen viktige samfunnsområder, blant annet innen vitnepsykologi. (Undervisning: Emnet legges opp med en kombinasjon av forelesninger over sentrale områder i kognitiv psykologi og selvdrevne grupper hvor dere skal gjennom et diskusjonsopplegg hvor ulike posisjoner innen feltet presenteres.)

7 PSYC2201 Nevrobiologi, genetikk og nevroanatomi Emnet gir en introduksjon til nevrobiologi og det biologiske grunnlaget for psykologi. Emnet fokuserer på basale mekanismer som ligger til grunn for hjernens normalfunksjon og en grundig gjennomgang av sentrale emner innen moderne nevrovitenskap: A) Evolusjonforelesninger er sentrert rundt de evolusjonære perspektiver for menneskelig psykologisk utvikling og atferd. B) Genetikkforelesninger gir en innføring i det biologiske grunnlaget for variasjon og endring i menneskelige egenskaper og atferd. C) Forelesninger om nevroanatomi vil forklare de viktigste strukturene av det menneskelige nervesystemet og bruk av MR bilder i diagnostikk relatert til kognisjon. D) Forelesninger om nevrotransmittere vil forklare de fundamentale kjemiske forbindelsene som overfører en nerveimpuls fra en nervecelle til en annen nervecelle og det biologiske grunnlaget for noen psykiske lidelser. E) Cellebiologiforelesninger vil forklare hjernekjemien og mikrosystemprosesser. Kjenne til grunnleggende prinsipper innen nevrobiologi, genetikk, nevroanatomi og det nevrobiologiske som ligger til grunn for hjerneaktivitet og prosesser involvert i normale psykologiske funksjoner og ved sykdom. Kjenne til sammenhengen mellom struktur og funksjon i fysiologiske prosesser. Formidle sammenhengen mellom struktur og funksjon tilhørende sentrale kognitive prosesser. Forstå og vekte betydningen av at mennesket har et biologisk fundament for mentale funksjoner. Dette innebærer å kritisk kunne vurdere relasjonen mellom genetikk, miljøfaktorer og de rammer menneskelig nevrobiologi setter for mennesker.

8 PSYC2400 Anvendt kognitiv psykologi Emnet skal gi deg forståelse av hvordan kunnskap fra forskning innen kognitiv psykologi kan benyttes til å belyse et praktisk problem. Du arbeider med praktiske problemstillinger innen kognitiv psykologi. De kan komme f.eks. fra rettspsykologi eller analyse av ulykker. Emnet vil bygge på kunnskapen du tilegner deg på emnet PSYC2200. Du skal: Vise kunnskap om anvendt kognitiv psykologi. Dette innebærer å integrere og anvende basalfaget i en anvendt setting. Du skal: Lære å skaffe relevant informasjon innen området Holde foredrag og skrive rapporter om emner som er av betydning for anvendt kognitiv psykologi. Benytte kunnskap om kognitiv psykologi i løsningen av praktiske problemer, slik psykologer kan få i oppdrag fra f.eks. rettsvesenet, fra organisasjoner, eller som støtte for kunsterisk virksomhet. Forholde deg kritisk og vurderende både til saksinformasjon og vitenskapelig kunnskap som benyttes til å belyse fenomener i samfunnet.

9 PSYC2101 Kvantitativ metode 1

10 PSYC Kognitiv nevrovitenskap og psykopatologi Emnet består av to hoveddeler: A) Kognitiv Nevrovitenskap B) Psykopatologi Del A Forelesninger og pensum er sentrert rundt det sentralnervøse grunnlaget for menneskelig psykologisk funksjon og utvikling, med vekt på informasjonsprosessering. Tekniske og etiske aspekter ved metoder innen kognitiv nevrovitenskap presenteres, og du tilbys en praktisk demonstrasjon av labarbeid innen ERP (elektrofysiologiske Event-Related Potentials) og MRI (Magnetic Resonance Imaging) relatert til kognisjon. Gjøre rede for det sentralnervøse grunnlaget for menneskelig psykisk funksjon og utvikling med vekt på informasjonsprosessering. Gjøre rede for temaer innen kognitive funksjoner som persepsjon, oppmerksomhet, og hukommelse Forklare om utvikling og plastisitet i den menneskelige hjerne Håndtere tekniske aspekter ved metoder innen kognitiv nevrovitenskap Gjennomføre en praktisk demonstrasjon av labarbeid innen ERP (elektrofysiologiske Event-Related Potentials) og MRI (Magnetic Resonance Imaging) relatert til kognisjon. Formulere og formidle de mest sentrale problemstillinger i kognitiv nevrovitenskap i dag, inkludert hvordan kognitive mekanismer er relatert til ulike sentralnervøse nettverk. Reflektere over og identifisere etiske aspekter, fordeler og ulemper, ved ulike teknikker som teori og empiri kognitiv nevrovitenskap i dag er basert på.

11 B) Psykopatologi Emnet gir en innføring i det biologiske, nevrokognitive og deskriptive grunnlaget for ulike psykiske lidelser. De mest alvorlige sinnslidelsene ( schizofreni og stemningslidelser) er spesielt vektlagt. Psykofarmakologiske behandlingsformer ved psykiske lidelser gjennomgås med vekt på bruk, kliniske indikasjoner og bivirkninger. Gjøre rede for det biologiske og psykologiske grunnlaget for de mest alvorlige sinnslidelsene, særlig schizofreni og bipolare lidelser Gjengi fenomenologien til tyngre psykopatologi Gjenkjenne de viktigste medikamentene som brukes i behandlingen av ulike psykiske lidelser med særlig vekt på stemningslidelser og schizofreni Gjøre rede for basale virkningsmekanismer ved medikamenter som brukes ved alvorlige psykiske lidelser Skille muligheter og begrensninger i psykofarmakologisk behandling, kliniske indikasjoner og bivirkninger ved de ulike metodene Gjenkjenne symptomer og reaksjonsmåter ved utvalgte psykiske lidelser Identifisere ulike undersøkelsesmetoder for å kartlegge symptomer, kognitiv fungering og generell funksjonssvikt. Ha kjennskap til basale virkningsmekanismer og effekter av ulike psykofarmaka Du skal: Ha kunnskap om biologiske aspekter og nevrokognitive funksjoner ved psykiske lidelser Ha kunnskap om anvendelsen av somatiske behandlingsmetoder Forstå muligheter og begrensninger i psykofarmakologisk behandling

12 PSYC2103 Prosjekt kognitiv og nevropsykologi Du skal gjennom veiledet selvstudium fremstille et tema fra de to siste semesteres pensum i kognitiv og nevropsykologi i form av en 15 siders artikkel. Tema/problemstillingen skal omfatte både kognitive modeller og nevrobiologiske aspekter (hjernens funksjon og struktur). Arbeidet skal fortrinnsvis baseres på originallitteratur fra siste fem år. Hva lærer du? Vise økt forståelse av sampillet mellom teori og empiri innenfor dette feltet. Vise forståelse av hvordan ulike typer informasjon og perspektiver integreres i en samlet forståelse av hva som er status på et gitt område pr. i dag Du skal: Raskt og effektivt kunne søke opp relevant forskningslitteratur innenfor et gitt temaområde. Trene opp evnen til å fremstille faglitteratur skriftlig Grunnleggende forståelse av viktigheten av å skille det relevante fra det irrelevante og for at kravet til dokumentasjon er helt sentralt i vitenskapelig virksomhet. Note to Bjørnar: Flytte beskrivelsen av eksamensoppgaven til eksamen på emnesiden.

13 PSYC Eksperimentalpsykologisk metode II Eksperimentet er en av de basale metodetilnærmingene innen psykologi og ved siden av longitudinelle design den eneste som kan karakteriseres som kausal. Hensikten med kurset er å lære deg å forstå og resonnere omkring eksperimentet som metode. Du skal lære om forholdet mellom teoretiske variabler og målevariabler og kunne knytte teoretiske problemstillinger til eksperimentelle design. Tematisk skal prosjektet ligge innenfor forskningsfeltet kognitiv og nevrovitenskap og inkluderer gjennomføring av et eksperiment. Du skal bidra i planleggingen av design, rekruttere forsøkspersoner, samle inn og analysere data, og til slutt presentere forskningsprosjektet muntlig og skriftlig. Problemstillingene som studeres og metodene som brukes skal være egnet til å belyse temaer innen både kognitiv og nevropsykologi/ nevrovitenskap. Både planlegging, datainnsamling, gjennomføring, analyse og skriftlig presentasjon skal gjennomføres. : Gjøre rede for utvalgte eksperimentelle metoder og vise kunnskap om hvordan data samles inn, analyseres og fortolkes innen kognitiv nevropsykologi : Utarbeide et eksperimentelt design for testing av hypoteser Planlegge en empirisk studie, inkludert forskningsetiske vurderinger Benytte utvalgte statistiske analysemetoder brukt til å teste en spesifikk hypotese (f.eks t-tester, variansanalyse, korrelasjonsanalyse, regresjonsanalyse) Tolke data knyttet til en spesifikk problemstilling Fremlegge av resultater muntlig i konferanseform Gi skriftlig fremlegging av et fullt forskningsprosjekt Du skal: Utarbeide spesifikke hypoteser knyttet til en problemstilling Ha forståelse for sammenhengen mellom teoretiske variabler og målevariabler Ha kunnskap om hvordan nevrovitenskapelige data innhentes, analyseres og tolkes Ha kjennskap til styrker og svakheter ved ulike nevrovitenskapelige metoder Få praktisk erfaring med en empirisk forskningsprosess

14 PSYC Psykologisk testkurs Kurset gir en innføring i psykologisk testteori, med særlig vekt på Wechslers intelligenstest for voksne (WAIS-IV). Administrasjon, tolkningsprinsipper og anvendelse gjennomgås forut for gruppeøvelser hvor man trenes i å anvende testen på hverandre, samt benytte PC basert skåringsprogram. Gjøre rede for generelle prinsipper bak konstruksjon av tester, estimering av reliabilitet og vurdering av målingsvaliditet Kjenne til prinsippene bak valg av referansegruppe og normering av tester Beskrive ulike måter å konvertere råskårer om til standardiserte skårer, med tilhørende tolkning av disse Vite om betydningen målingens standardfeil har for tolkning av testskårer Kjenne til oppbygning av Wechslers intelligenstest for voksne Tolke testprofiler, både innen personer og mellom personer Transformere om råskårer til standardiserte skårer Administrere og tolke resultatene fra Wechslers intelligenstest for voksne Fullført emne vil gjøre deg i stand til å evaluere styrker og svakheter ved bruk av psykologiske tester, samt generell kompetanse i tolkning av skårer på psykologiske tester. I særlig grad vil dette være gjeldende for bruk av Wechslers intelligenstest for voksne.

15 PSYC Utviklingspsykologi Emnet består av to deler. Den første delen tar opp sentrale temaer og aspekter ved normal utvikling i hovedsak hos barn og ungdom (circa 2/3). Den andre delen gir innføring i tema innenfor anvendt utviklingspsykologi (circa 1/3). Det du lærer på emnet er spesielt relevant for emnene på 9. semester, og emnene PSYC3400 Test, observasjon av barn og PSYC4401 Psykologisk arbeid i førstelinjetjeneste. Beskrive hovedtrekkene og variasjonen i barns og ungdommers utvikling, de viktigste utviklingsmekanismene og forhold som påvirker utviklingen. Gjøre rede for de viktigste teoretiske synspunktene innenfor sentrale utviklingsområder som kognitiv, språklig, emosjonell, personlighetsmessig og sosial utvikling. Dokumentere kjennskap til sentrale empiriske studier innenfor emnet. Ha en oversikt over modeller for endringsprosesser innenfor normalutvikling og atypisk utvikling. Redegjøre for utviklingsveier og endringsprosesser, og en forståelse av at normal og atypisk utvikling belyser hverandre Forstå typisk utvikling og utviklingsvansker samt mulige løsninger i ett bio-psyko-sosialt perspektiv Beskrive og forklare barns og ungdommers utvikling på ulike områder og relasjonen mellom utviklingsområdene. Forankre ulike synspunkter på barns og ungdommers utvikling i teorier og modeller. Formidle skriftlig ulike utviklingsmessige problemstillinger. Presentere og diskutere hva utviklingspsykologi kan bidra med innenfor andre felt (f. eks, juss, pedagogikk, religion, medisin, psykoterapi) Du skal: Oppøve evne til å lese kritisk og tenke selvstendig. Anvende teoretisk og metodologisk viten for å evaluere utviklingspsykologisk forskning og intervensjon Kunne kommunisere om faglige problemstillinger med andre fagfolk og allmennheten Få fremmet en forståelse av at utviklingspsykologisk forskning og virksomhet krever spesiell aktsomhet,etiske vurderinger og kulturell sensitivitet Bygge broer mellom utviklingspsykologisk forskning og praksis

16 PSYC Kommunikasjon og læring Kurset gir en innføring i hvordan lærings- og kommunikasjonsteori kan anvendes for å forstå fenomener i gjennom livsløpet. Det gis ulike perspektiver på hvordan sosiale lærings- og kommunikasjonssituasjoner kan forstås og analyseres. : Etablere forståelse for grunnprinsippene i vanlige lærings- og kommunikasjonsteoretiske tilnærminger. Resonnere omkring hvordan atferdsteori og atferdsanalyse kan gi ideer til å re-arrangere betingelser i det naturlige miljø som kan bidra til ny læring. Gjjøre rede for ulike perspektiver på kommunikasjon og hvordan ulike kommunikasjonssituasjoner kan analyseres. Forstå prinsippene som underligger effektiv formidling og god presentasjonsteknikk : Anvende ulike læringsmodeller som forklaringsprinsipper i dagliglivets situasjoner Observere og prøve ut kjennetegn ved ulike former for kommunikasjon gjennom ulike typer av øvelser. Presentere kunnskap på en hensiktmessig og mottakertilpasset måte. Mestre gruppekommunikasjon og presentasjonsteknikk gjennom fremlegging av gruppeoppgave. : Utvikle en reflektert holdning til hvordan psykologisk teori kan anvendes som grunnlag for analyse og intervensjon i spesifikke hendelser i dagliglivet. Fremtre og formidle med profesjonell holdning som bygger på forskningsbasert kunnskap, samt fagspesifikke og allmenne verdier overfor pasienter, pårørende, fagpersoner og offentligheten Evaluere egen og andres kommunikasjon og formidling ut fra gjeldende kunnskap og praksis innen det psykologiske fagfeltet på en reflektert og kritisk måte.. Evaluere egen person i profesjonell sammenheng med hensyn til ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid.

17 PSYC Test, observasjon av barn Innenfor en ramme av mer allmenne betraktninger om testpsykologi, får du en oversikt over vanlige psykologiske tester som benyttes i forhold til barn og unge. Videre skal du gjøres fortrolig med innholdet i ett av disse testsettene og gjennomføre en testing av et barn. Det vil bli lagt vekt på en reflektert og kritisk holdning til administrering, fortolkning og formidling av testresultater. Du skal: Forstå allmenne trekk ved testpsykologi: Formål, konstruksjon, resultater, konstruktiv bruk av tester og kritisk blikk på misbruk. Få en innføring i anvendelse av WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale for Children Fouth edition): Hvordan den er oppbygd, hvordan den administreres, utregning av resultater og litt om fortolkning av resultater. Få kunnskap og ferdigheter til å regne ut IQ - mål fra deltester. Få oversikt over andre tester for barn, som blant annet: WPPSI III (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence Third Edition), Ravens Colored Progressive Matrices, Leiter International Performance Scale, Bayley Scales of Infant Development Få en oversikt over andre instrumenter som kan supplere den viten en test gir som sjekklister, observasjon og intervju. Du skal: Gjøre deg fortrolig med innholdet og deltester som inngår i en WISC-IV koffert. Observere og øve deg på å administrere testen Gjennomføre testing av ett barn og observere et testopptak av medstudent. Etablere god kontakt, det vil si få innføring i en myk start som gjør at barnet føler seg trygg Du skal: Ha innlevelse og respekt for testpersonen og testpersonens nærmeste. Forstå begrensninger og utfordringer ved å administrere tester overfor barn. Utvikle en reflektert og kritisk holdning til fortolkning og formidling av resultater.

18 PSYC Kvalitativ metode Emnet skal gi deg en forståelse av grunnleggende logikker og tilnærminger i kvalitativ forskning. Emnet vil legge vekt på oppgaven med å identifisere muligheter og begrunne valg ved utforming og gjennomføring av kvalitative forskningsprosjekter. Ha oversikt over og gjøre rede for forskningsprosessen i undersøkelser basert på kvalitative intervjuer Kjenne til forskjellige analytiske tilnærminger innenfor kvalitativ forskningsmetode Analysere sammenhengen mellom metodiske framgangsmåter og fenomenforståelse Kjenne til diskusjoner om hvordan kvalitativ og kvantitativ forskning kan kombineres Kjenne til forskjellige tilnærminger til generaliseringsspørsmålet og til vurdering av kvalitet i kvalitativ forskning Utvikle forskningsspørsmål som egner seg for en kvalitativ tilnærming Utarbeide en intervjuguide for et kvalitativt forskningsintervju Gjennomføre et kvalitativt forskningsintervju Transkribere intervju som er tatt opp som lydfil, og legge til rette for analyse Se muligheter for analyse av et kvalitativt intervjumateriale Presentere resultater fra en kvalitativ undersøkelse Analysereforskningsprosessens elementer i publikasjoner basert på kvalitativ forskning Identifisere og vurdere etiske utfordringer og muligheter ved kvalitative intervjuundersøkelser; både de som er knyttet til kontakt med informantene, og til formidling Vurdere egen person i forskningssammenheng, spesielt med hensyn til kulturelle forforståelser

19 PSYC Anvendt sosialpsykologi Emnet gir oversikt over sosialkognitive modeller som sosial-kognitiv læringsteori og theory of planned behavior. Fokus rettes mot sosialpsykologisk prediksjon av atferd, forskningsbasert forebygging og å forstå atferdspåvirkning. Sosialpsykologi knyttet til immigrasjon og fordomsreduksjon, om gruppeprosesser, sosial påvirkning og forebyggingskampanjer blir tatt opp. Emnet viser hvordan sosialpsykologien bidrar til å utvikle intervensjoner via analyser av atferd og medierende variabler, og til å forstå hele prosessen fra forebyggingstiltak planlegges til de implementeres og evalueres. Det blir lagt særlig vekt på å illustrere modellene med studier av helseadferd som forebyggingskampanjer rettet mot ungdom og rus. Anvendt sosialpsykologi forutsetter at grunnleggende sosialpsykologi fra PSYC1204 er kjent. Redegjøre for sosialpsykologiske teorier, modeller, begreper og empiri som er sentrale i helserelatert atferdsforskning og immigrasjon. Redegjøre for forskningsbasert forebygging og betydningen av mediatorer og moderatorer for å optimalisere tiltaks effekter. Videreutvikle kritisk vitenskapelig tenkning og lære om anvendelse av sosialpsykologi som i første rekke vil si å basere tiltak og annen utøvelse av faget på sosialpsykologiske teorier/modeller og empiri av forsvarlig kvalitet. Undervise og holde foredrag selv over et oppgitt tema. Tilbakemelding etter miniforelesning og videogjennomgang i refleksjonsgruppe har som mål å hjelpe deg til å bli en bedre underviser og foredragsholder Identifisere pedagogisk gode og mindre gode sekvenser i gruppefremlegg. Utforme et praktisk og relativt virkelighetsnært forebyggende eller holdningsskapende tiltak, vist gjennom en fem dagers hjemmeoppgave. Du skal: Kunne formidle forskningsbasert kunnskap fra sosialpsykologisk teori og empiri på en faglig balansert måte Utvikle en reflektert holdning til å se realistisk på muligheter og begrensninger i forebyggende arbeid. Bli klar over utfordringer og problemer som oppstår når forskerstyrte vellykkede programmer skal implementeres i stor skala problemet med økologisk validitet.

20 Utvikle en etisk bevissthet om forebygging. Hvor grensene går for hva som er moralsk forsvarlig påvirkning og når belastningene vi utsetter folk for blir for store i våre forsøk på å bedre helseatferd. For Bjørnar: Til undervisning Undervisningen består dels av vanlige forelesninger, og dels av såkalte miniforelesninger der dere i grupper på ca. 4 får ansvaret for hver deres forelesning som tas opp på video. Gruppen får veiledning før og tilbakemelding etter forelesningen av lærer. Videre gjennomfører hver studentgruppe et to-timers refleksjonsmøte med gjennomgang av sin video for å finne to pedagogisk gode og en mindre bra sekvens. Til eksamen Eksamen er utvidet til fem-dagers hjemmeoppgave der oppgaven typisk ber deg utforme et praktisk og relativt virkelighetsnært forebyggende eller holdningsskapende tiltak. Hensikten er at du gjennom å besvare oppgaven skal få egen erfaring med å anvende sosialpsykologien.

21 PSYC3204 Perspektiver på psykologien Målsettingen er å bidra til en bevissthet om og forståelse av psykologiens grunnleggende kulturelle, historiske, vitenskapsteoretiske og verdimessige forutsetninger. Analytiske perspektiver vil bli hentet fra kunnskapssosiologi, antropologi, vitenskapsteori, idéhistorie og filosofi. Etiske sider ved forvaltning og videreutvikling av psykologisk kunnskap vil bli belyst. : Gjøre rede for hvordan grunnleggende kulturelle, historiske, sosioøkonomiske, vitenskapsteoretiske og verdimessige forutsetninger påvirker utviklingen av teori og empiri innenfor faget og former fagets ulike praksiser : Kunne identifisere og reflektere kritisk til de forutsetninger som påvirker og former psykologiske teorier og kunnskap innenfor de fagområder kandidaten arbeider innenfor : Forstå psykologien som kontekstavhengig, og være seg bevisst de etiske sidene ved bruk, forvaltning og videreutvikling av psykologisk fagkunnskap i et stadig mer komplekst og multikulturelt samfunn

22 PSYC3401 Gruppeledelse og gruppedynamikk Emnet har som overordnet mål å gi studentene kunnskaper og ferdigheter i å fungere effektivt i prosjekter og arbeidsgrupper i organisasjoner enten det er som leder av gruppen eller som gruppedeltaker. Fokus er primært på smågrupper og gruppedynamikken som oppstår mellom medlemmene i slike grupper Kurset bygger videre på kunnskapen studentene har tiilegnet seg gjennom kursene PSYC1204 Innføring i sosialog personlighetspsykologi, samt PSYC3203 Anvendt sosialpsykologi. Identifisere, beskrive, analysere og forstå sentrale gruppeprosesser som spiller seg ut i en arbeidsgruppe Gjenkjenne og beskrive ulike lederstiler og måter å lede en gruppe på Forklare hvilke konsekvenser ulike måter å oppføre seg på både som leder og gruppedeltaker har for arbeidsgruppens effektivitet og fungering Planlegge, gjennomføre og lede oppgaver i smågrupper Anvende teorier og modeller fra ledelsesforskningen til å utøve mer effektiv gruppeledelse Påvirke gruppedynamikken i ønsket retning gjennom egen atferd Skape et trygt og læringsfremmende klima i arbeidsgruppen - Identifisere og analysere ulike dilemmaer som oppstår når ulike personer samarbeider med hverandre i en gruppe, og få ideer til hvordan disse dilemmaene kan håndteres - Være trygg i rollen som gruppemedlem og gruppeleder For Bjørnar. Skal være under undervisning : Kurset er lagt opp som en blanding av forelesninger, praktiske øvelser i å samarbeide i og lede smågrupper, samt diskusjoner og analyse av hvilke gruppeprosesser som spiller seg ut i disse gruppene.

Veileder til forpraksissteder

Veileder til forpraksissteder Veileder til forpraksissteder Forpraksis med voksne klienter i psykisk helsevern (PSYC 4400), 7. semester i profesjonsprogrammet. Emneansvarlig: Anne-Kari Torgalsbøen Praksiskoordinator: Unni Tanum Johns

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009:

Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009: Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009: Generelt om praktikum: Praktikum utgjør en fordypning i terapeutisk praksiserfaring med tett veiledning og drøfting i smågrupper. Gjennom en slik tilrettelegging

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten psykoterapi (Vedtatt av sentralstyret 9.april

Detaljer

PSY1000/PSYC1201 Eksamensoppgaver og skriveseminar

PSY1000/PSYC1201 Eksamensoppgaver og skriveseminar PSY1000/PSYC1201 Eksamensoppgaver og skriveseminar Nedenfor følger 90 oppgaver. Fra disse blir det hentet 10 oppgaver til eksamen. Av de 10 oppgavene du får på eksamen skal du besvare 6, men du velger

Detaljer

Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon... 12

Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon... 12 Innhold Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon....... 12 Formålet med boka.............................................. 12 Perspektivenes bakgrunn........................................

Detaljer

Studieprogram: Årsstudiet i psykologi/ Bachelor i kulturog samfunnspsykologi

Studieprogram: Årsstudiet i psykologi/ Bachelor i kulturog samfunnspsykologi Studieprogram: Årsstudiet i psykologi/ Bachelor i kulturog samfunnspsykologi Kode/emne/studiepoeng: PSY 111 Innføring i psykologi (10 studiepoeng) Dato: Tirsdag 19.05.2015 kl. 09.00 Gjør rede for behaviorismen.

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Grunnlaget for kvalitative metoder I

Grunnlaget for kvalitative metoder I Forelesning 22 Kvalitativ metode Grunnlaget for kvalitativ metode Thagaard, kapittel 2 Bruk og utvikling av teori Thagaard, kapittel 9 Etiske betraktninger knyttet til kvalitativ metode Thagaard, kapittel

Detaljer

Kode/emnegruppe: PSY 100 Årsstudiet i psykologi

Kode/emnegruppe: PSY 100 Årsstudiet i psykologi PSY 111 Innføring i psykologi (10 studiepoeng) Dato: Onsdag 03.11. 2010 KL: 09:00 Gjør rede for ulike former for hukommelse og drøft forhold som kan påvirke hukommelsen. Gjør rede for hvordan tilstedeværelsen

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID.

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. I Rammeplan og forskrift for Barnevernpedagogutdanningen, fastsatt 1. desember 2005, understrekes viktigheten av praksis. Her skisseres hensikten

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I ARBEIDSPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I ARBEIDSPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I ARBEIDSPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten arbeidspsykologi (Vedtatt av sentralstyret

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Ph.dprosjekter. Vanlige punkter fra vurderingskommisjonen

Ph.dprosjekter. Vanlige punkter fra vurderingskommisjonen Ph.dprosjekter Vanlige punkter fra vurderingskommisjonen Støtteverdig: Vanlige punkter Tema: Interessant, relevant, nyskapende Problemstillingen håndterbar innen normert tid søknaden signalerer trygghet

Detaljer

Forelesning 19 SOS1002

Forelesning 19 SOS1002 Forelesning 19 SOS1002 Kvalitative forskningsmetoder Pensum: Thagaard, Tove (2003): Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. 2. utgave, Bergen: Fagbokforlaget. 1 Målet med den kvalitative

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Kode/emnegruppe: PSY 200 Psykologi med religion og helse

Kode/emnegruppe: PSY 200 Psykologi med religion og helse Kode/emnegruppe: PSY 200 Psykologi med religion og helse Kode/emne/studiepoeng: PSY 204 Ledelse og helse (10 studiepoeng) Dato: fredag 28.05.2010 Gjør rede for ledelsesperspektiver som historisk har vært

Detaljer

Psykisk helse: bruk av strukturert kartlegging og standardisert forløp

Psykisk helse: bruk av strukturert kartlegging og standardisert forløp Psykisk helse: bruk av strukturert kartlegging og standardisert forløp Erfaringer fra en spesialisert poliklinikk i psykisk helsevern for voksne med utviklingshemmede (PPU) O. Hove 2014 Oddbjørn Hove Psykologspesialist,

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå AssCE*- skjema For vurdering av praksisstudier i bachelor-utdanningen i sykepleie Student: Studentnummer: Praksissted: Praksisperiode: Tidsperiode: 1 Bachelor nivå, sykepleie Mål for praksisstudier i sykepleierutdanningen

Detaljer

STUDIEÅRET 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00.

STUDIEÅRET 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00. STUDIEÅRET 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Kode/emnegruppe: PSY 100 Årsstudiet i psykologi

Kode/emnegruppe: PSY 100 Årsstudiet i psykologi Kode/emnegruppe: PSY 100 Årsstudiet i psykologi Kode/emne/studiepoeng: PSY 111 Innføring i psykologi (10 studiepoeng) Dato: Mandag 26.05. 2014 KL: 09:00 Hva er læring, og hvordan har dette fenomenet blitt

Detaljer

DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE

DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE Psykologi bred to spalter.book Page 5 Monday, July 7, 2003 4:04 PM Innhold DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE Kapittel 1 PSYKOLOGI PÅ ORGANISASJONSARENAEN...

Detaljer

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Velkommen til praksis på Sørbø skole. Vi ønsker å være med på veien din mot en av verdens mest spennende og utfordrende jobber. Du vil få prøve ut læreryrket

Detaljer

05.12.2006 Side 1 av 5. Studieplan. Operativ Psykologi. (15 studiepoeng)

05.12.2006 Side 1 av 5. Studieplan. Operativ Psykologi. (15 studiepoeng) 05.12.2006 Side 1 av 5 Studieplan Operativ Psykologi (15 studiepoeng) Generelle læringsmål Operativ psykologi er et relativt nytt emneområde innen det anvendt psykologi, der fokus er lagt på betydningen

Detaljer

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Arbeidstittelen på masteroppgaven jeg skal skrive sammen med to medstudenter er «Kampen om IKT i utdanningen - visjoner og virkelighet». Jeg skal gå historisk

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Faglig kontakt under eksamen: Fay Giæver Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 03.12.2014 Eksamenstid (fra-til): 09:00 15:00

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse

LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse Av: Dr. polit. Thomas Nordahl, forsker, Høgskolen i Hedmark http://www.eldhusetfagforum.no/lp-modellen/index.htm Senere tids forskning viser at elevenes

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Ta en utfordring - umulige tanker går an å forklare. Og kanskje forstå.

Ta en utfordring - umulige tanker går an å forklare. Og kanskje forstå. Profesjonsstudiet i psykologi Ta en utfordring - umulige tanker går an å forklare. Og kanskje forstå. Det skapende universitet SIVILINGENIØR- STUDIENE ARKITEKTSTUDIET HUMANISTISKE FAG REALFAG SAMFUNNSVITEN-

Detaljer

Innhold. Forord 11. KAPITTEL 1 Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon 13 EVA DALSGAARD AXELSEN OG ELLEN HARTMANN

Innhold. Forord 11. KAPITTEL 1 Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon 13 EVA DALSGAARD AXELSEN OG ELLEN HARTMANN Innhold Forord 11 KAPITTEL 1 Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon 13 EVA DALSGAARD AXELSEN OG ELLEN HARTMANN Den tause og den eksplisitte kunnskap 13 Klinisk psykologi i Norge 13 Psykoterapi i dag

Detaljer

Forelesning 1: Hva er et fengsel?

Forelesning 1: Hva er et fengsel? Forelesning 1: Hva er et fengsel? Fengsler, fanger, samfunn Krim 2904 27.08.2013 Thomas Ugelvik thomas.ugelvik@jus.uio.no Praktiske beskjeder Trekkfrist: 25. oktober. 5 dagers hjemmeeksamen. Oppgave på

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

SENSURVEILEDNING PED3522 HØST 2012. Gjør rede for følgende teorier:

SENSURVEILEDNING PED3522 HØST 2012. Gjør rede for følgende teorier: SENSURVEILEDNING PED3522 HØST 2012 Kandidatene skal besvare både oppgave 1 og oppgave 2. Oppgave 1 teller 70 % og oppgave 2 teller 30 % av karakteren. Oppgave 1 (essayoppgave) Gjør rede for følgende teorier:

Detaljer

Rammeplan. for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006

Rammeplan. for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006 Rammeplan for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006 Rammeplanen beskriver innhold og omfang i spesialistutdanningen for kliniske pedagoger. 1. Målsetting for utdanningen Utdanningen

Detaljer

Spørsmål, oppgaver og tema for diskusjon

Spørsmål, oppgaver og tema for diskusjon Kapittel 1 - Vitenskapen om samfunnet 1. Hvilke tema er sentrale i samfunnsvitenskapen? 2. Hvilken samfunnsmessig betydning har samfunnsvitenskapen? 3. Hva menes med reaktivitet og refleksivitet? 4. Diskutér

Detaljer

Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009

Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009 Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009 Av Elin Lerum Boasson OADM 3090 studentene skal skrive oppgaver som har interesse for folk tilknyttet organisasjonene det skrives om. Målet er at studentene

Detaljer

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. mai 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

STUDIEÅRET 2014/2015. Utsatt individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Tirsdag 25. august 2015 kl. 10.00-12.00.

STUDIEÅRET 2014/2015. Utsatt individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Tirsdag 25. august 2015 kl. 10.00-12.00. STUDIEÅRET 2014/2015 Utsatt individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Tirsdag 25. august 2015 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

Revisjon av medisinutdanningen og utdanning i bevegelsesvitenskap ved NTNU

Revisjon av medisinutdanningen og utdanning i bevegelsesvitenskap ved NTNU Revisjon av medisinutdanningen og utdanning i bevegelsesvitenskap ved NTNU Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene Stjørdal, 6. juni 2014 Prodekan utdanning

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Vurderingsveiledning Muntlig - praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Kjemi. Felles for utdanningsområdene

Vurderingsveiledning Muntlig - praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Kjemi. Felles for utdanningsområdene Utdanningsavdelingen Vurderingsveiledning Muntlig - praktiske eksamener Lokalt gitt eksamen Kjemi Felles for utdanningsområdene Karakterer i fag 4-4. Karakterer i fag Det skal nyttes tallkarakterer på

Detaljer

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Innhold Mål med oppgaven Faglige og formelle krav til oppgaveskrivingen

Detaljer

INNHOLD. PERSONLIGHETSPSYKOLOGI EN INTRODUKSJON... 11 Leif Edward Ottesen Kennair og Roger Hagen

INNHOLD. PERSONLIGHETSPSYKOLOGI EN INTRODUKSJON... 11 Leif Edward Ottesen Kennair og Roger Hagen INNHOLD 5 PERSONLIGHETSPSYKOLOGI EN INTRODUKSJON... 11 Leif Edward Ottesen Kennair og Roger Hagen Hva er personlighetspsykologi?... 11 Hvorfor driver vi med personlighetspsykologi?... 12 Hvordan er denne

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Årsstudium i statsvitenskap

Årsstudium i statsvitenskap Årsstudium i statsvitenskap Studienavn Årsstudium i statsvitenskap 60 Varighet 1 år Organisering Nettstudier Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative

Detaljer

Kode/emnegruppe: PSY100 Årsstudiet i psykologi

Kode/emnegruppe: PSY100 Årsstudiet i psykologi Kode/emnegruppe: PSY100 Årsstudiet i psykologi Kode/emne/studiepoeng: PSY112 Biologisk og kognitiv psykologi (10 studiepoeng) Dato: Onsdag 12.2. 2014 Kl: 09:00 Gjør rede for sentralnervesystemets oppbygning

Detaljer

Betydningen av tidlig intervensjon... Noen implikasjoner av den foreliggende kunnskapen om barns behov og utvikling i spedbarns- og småbarnsalder...

Betydningen av tidlig intervensjon... Noen implikasjoner av den foreliggende kunnskapen om barns behov og utvikling i spedbarns- og småbarnsalder... Innhold Forord... Forord til 2. utgave... 5 9 Innhold... Kapittel 1 Om betydningen av tidlige erfaringer... Kontinuitet - diskontinuitet av viktige miljøfaktorer... Uheldige erfaringer som utløser og forsterker

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Årsplan i programfaget psykologi 2

Årsplan i programfaget psykologi 2 Årsplan i programfaget 2 Uke Tema Kapittel Kompetansemål Arbeidsmetode/ vurdering 34 Introduksjon til moderne Introduksjons forelesning Moderne 35-36 Del 1. Psykologien i dag Kap: 1 2 (s. 8 67) Beskrive

Detaljer

Innhold. 1 Introduksjon... 17

Innhold. 1 Introduksjon... 17 Innhold 1 Introduksjon......................................... 17 Hva boken handler om........................................ 18 Et kjernepunkt: utforming av problemstilling................. 19 Nytten

Detaljer

Psykologi anno 2010. Del I: Psykologi er mer enn psykoterapi. Ved psykologspesialist Åste Herheim

Psykologi anno 2010. Del I: Psykologi er mer enn psykoterapi. Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010 Del I: Psykologi er mer enn psykoterapi Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010, del I: læreplanmål Fra psykologi 2, del 1: beskrive og forklare forskjellen på ulike

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISK PROGRAMMET I SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI

MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISK PROGRAMMET I SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISK PROGRAMMET I SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI 1. INNLEDNING... 3 2. BESKRIVELSE AV SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI... 4 2.1 DEFINISJON... 4 2.2 FUNKSJON OG VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II

Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II Faglig kontakt under eksamen: Hans Nordahl Tlf.: Psykologisk institutt 73 59 19 60 Eksamensdato: 24.5.2013 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Demokratiske ferdigheter - fra synsing gjennom analyse til resonnement og vurdering. NOFA 2 Fredag 15.5.2009

Demokratiske ferdigheter - fra synsing gjennom analyse til resonnement og vurdering. NOFA 2 Fredag 15.5.2009 Demokratiske ferdigheter - fra synsing gjennom analyse til resonnement og vurdering NOFA 2 Fredag 15.5.2009 Innhold i presentasjonen-artikkelen Målet for artikkelen Demokratisk kompetanse Om, med og til-perspektiver

Detaljer

Veileder til praksissteder i førstelinjen (PSYC4401)

Veileder til praksissteder i førstelinjen (PSYC4401) Veileder til praksissteder i førstelinjen (PSYC4401) Denne veilederen beskriver førstelinjepraksis, krav til gjennomføring av praksis samt annen relevant informasjon rettet mot praksisstedene. Praksiskoordinator:

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

PEDVERKET KOMPETANSE

PEDVERKET KOMPETANSE PEDVERKET KOMPETANSE 3.1.3.1 Fag- og studieplaner/oppstart 2010/Etter- og videreutdanninger VIDEREUTDANNING I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK PRAKSIS 30 studiepoeng Studiested: Voss Undervisningsspråk: norsk Innhold:

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Morten Sommer 18.02.2011 Modell for læring i beredskapsarbeid Innhold PERSON Kontekst Involvering Endring, Bekreftelse og/eller Dypere forståelse Beslutningstaking

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Psychodynamic treatment of addiction. Psykodynamisk rusbehandling

Psychodynamic treatment of addiction. Psykodynamisk rusbehandling Psychodynamic treatment of addiction 1 Psykodynamisk = dynamisk samspill biologi, psykologi, sosiale faktorer Egenskaper ved rusmidlet Egenskaper ved personen Egenskaper ved miljøet 2 Elektriske impulser

Detaljer

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål Kandidaten

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Innledning Kapittel 1 Relasjonen i et helhetlig syn på behandling Kapittel 2 Karakteristika ved god psykoterapi

Innledning Kapittel 1 Relasjonen i et helhetlig syn på behandling Kapittel 2 Karakteristika ved god psykoterapi Innhold Innledning... 11 Mottakelighet... 12 Konteksten... 13 Ressurser... 13 Kulturen... 14 Følelser... 15 Mening... 16 Selvtillit... 16 Autonomi... 17 Kapittel 1 Relasjonen i et helhetlig syn på behandling...

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Kode/emnegruppe: PSY 200 Psykologi med religion og helse

Kode/emnegruppe: PSY 200 Psykologi med religion og helse Kode/emnegruppe: PSY 200 Psykologi med religion og helse Kode/emne/studiepoeng: PSY 201 Helsepsykologi (10 studiepoeng) Dato: 15.12.2009 Gjør rede for vanlige reaksjoner på å få en diagnose som kronisk

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Samfunnsvitenskapelig metode. SOS1120 Kvantitativ metode. Teori data - virkelighet. Forelesningsnotater 1. forelesning høsten 2005

Samfunnsvitenskapelig metode. SOS1120 Kvantitativ metode. Teori data - virkelighet. Forelesningsnotater 1. forelesning høsten 2005 SOS1120 Kvantitativ metode Forelesningsnotater 1. forelesning høsten 2005 Per Arne Tufte Samfunnsvitenskapelig metode Introduksjon (Ringdal kap. 1, 3 og 4) Samfunnsvitenskapelig metode Forskningsspørsmål

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for for det obligatoriske programmet i spesialiteten samfunns- og allmennpsykologi

Detaljer

Eksamensoppgaver i PSYPRO4040 Utviklingspsykologi teori og metode

Eksamensoppgaver i PSYPRO4040 Utviklingspsykologi teori og metode Psykologisk institutt Eksamensoppgaver i PSYPRO4040 Utviklingspsykologi teori og metode Faglig kontakt under eksamen: Kjellrun Englund Tlf.: Psykologisk institutt 73 59 19 60 Eksamensdato: 17.12.14 Eksamenstid

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN RUS- OG AVHENGIGHETSPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN RUS- OG AVHENGIGHETSPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN RUS- OG AVHENGIGHETSPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten rus- og avhengighetspsykologi

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

LÆREPLAN I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET

LÆREPLAN I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET LÆREPLAN I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET Formål med programfaget Samfunnet har behov for tydelige og kompetente voksne. Barn og unges hverdag er i stadig endring og fagarbeideren må være bevisst sin rolle

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2019 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Eksamensoppgave i PSY2019 Arbeids- og organisasjonspsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2019 Arbeids- og organisasjonspsykologi Faglig kontakt under eksamen: Fay Giæver Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 28.05.2015 Eksamenstid (fra-til): 09.00-13.00

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer