HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i Økonomi og administrasjon. 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i Økonomi og administrasjon. 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05"

Transkript

1 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Bachelor i Økonomi og administrasjon 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05 Vedtatt i Avdelingsstyret, Avd. NFF, AS 25/99, 5. mai Avdelingsstyret, Avd. NSF, AS 21/02, 19. juni Avdelingsstyret, Avd. NSF, AS 18/03, 18. juni Siste endring : Godkjent ved fullmakt av dekan, Avd. NSF,

2 Bachelor studiet 3.års studenter (Startet H 2002) STUDIEÅRET 2004/2005 Felles for alle 3.års studenter* Høst Vår Økonomistyring 5 sp Foretaksstrategi 5 sp Prosjektutvikling 5 sp Prosjektoppgave 10 sp Valgfagsområde 20 sp Valgfagsområde 15 sp * Studenter som har ett eller flere av disse kursene kan få veiledning i valg av andre passende fag. Valgfagsområder 3. ÅR ØK. ADM Markedsplanlegging og service Markedsføring, service og kvalitet -15 sp Internasjonal forbrukeradferd og markedskommunikasjon - 10 sp Markedsplanlegging og -analyse - 10 sp Internasjonal markedsføring Internasjonal markedsføring - 15 sp Internasjonal forbrukeradferd og markedskommunikasjon - 10 sp Merkantil engelsk - 10 sp Bedriftsøkonomi og regnskap Prisstrategi 5 sp Finansiering og investering II 5 sp Skatterett -15 sp Finansregnskap med avslutning BAR2-10 sp Ledelse Organisasjon og ledelse - 25 sp Valgfag 10 sp Valgfag: Offentlig rett -10 sp, Næringsrett -10 sp, kurs fra andre valgfagsområder Offentlig styring Offentlig politikk og administrasjon - 15 sp Offentlig rett - 10 sp Valgfag - 10 sp Selvvalgt profilering Studentene kan også selv sette sammen en pakke kurs fra andre studieområder på HiF eller fra andre norske og utenlandske institusjoner. Det anbefales å søke på forhånd, slik at en ikke tar kurs som ikke til sammen utgjør den faglige/tematiske helhet som en profilering innebærer. Eksempler på faglig tema som kan være interessante: - Reiseliv - IT - Kulturformidling - Mediefag - Merkantil russisk Beskrivelse av emnene: 2

3 Emne Økonomistyring Kode Ø03 Semester Høsten 2004 Studiepoeng 5 Studium Bachelor i økonomi og administrasjon, 3. studieår Mål Kurset har som mål å gi en forståelse av de mest sentralt økonomiske tilnærminger til organisasjoner. En grundig drøfting av teori, prinsipper og forutsetninger blir prioritert framfor innøving av mer tekniske tilnærmingsmetoder. Opptakskrav Kunnskaper tilsvarende kursene: - Grunnleggende regnskap - Finansregnskap med analyse - Grunnleggende bedriftsøkonomi - Driftsregnskap og budsjettering Innhold Markeder og organisasjoner Informasjonsøkonomi Spillteori Atferdsmessige teorier Agentteori Transaksjonskostnadsteori Økonomiske strategi Evolusjonær økonomi En integrert økonomisk tilnærming til organisasjoner Undervisningsspråk Norsk Organisering av Forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid. undervisningen Læringsformer Det forutsettes at studentene aktivt bruker aktuelle nettbaserte verktøy som f.eks kursets nettsted og e-post. Formativ vurdering Veiledning og tilbakemelding i forbindelse med obligatorisk (arbeidskrav, obligatorisk oppgave. undervisning, prosessuell læring) Summativ vurdering (omfatter vurdering som skal inn på vitnemål/karakterutskrift) Studentene må levere én obligatorisk oppgave som teller 50% av sluttkarakteren i kurset. Oppgaven skal som normalordning leveres i grupper på 2-4 studenter. 2 timers skriftlig, individuell eksamen som teller 50% av sluttkarakteren. Ingen hjelpemidler tillatt. Karakter Bokstavkarakter Pensum Douma S og Schreuder H (2002): Economic Approaches to Organizations, Financial Times/Prentice Hall (third edition) 3

4 Emne Prosjektutvikling Kode Semester Høst Studiepoeng 5 Studium Bachelor i Økonomi og administrasjon, 3. året - obligatorisk Mål Stimulere studentenes evne til å initiere og gjennomføre prosjekter som kan bidra til å styrke målrealisering i organisasjoner. Det stilles stadig sterkere krav til organisasjoners endringsevne, noe som gjør det viktig å fokusere på behovet for uavbrutt arbeid med endring. Opptakskrav Innhold Undervisningsspråk Organisering av undervisningen Læringsformer Formativ vurdering (arbeidskrav, obligatorisk undervisning, prosessuell læring) Summativ vurdering (omfatter vurdering som skal inn på vitnemål/karakterutskrift) Karakter Emnet er samtidig en forberedelse for kandidatoppgaven som studenter ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon skal gjennomføre i løpet av våren. Kandidatoppgaven skal gi studentene mulighet til å arbeide på selvstendig basis med faglige problemstillinger med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelig teori og metode det undervises i. Arbeidet med oppgavene skal gjøre det mulig å utvikle oversikt og helhetsforståelse, ved sammenkobling og bruk av fagelementer fra ulike deler av pensum. Kandidatoppgaven skal også gi studentene kjenneskap til og ferdigheter i bruk av ulike samfunnsvitenskapelige metoder. Det blir utarbeidet egne retningslinjer for kandidatoppgaven. Generell studiekompetanse/realkompetanse Det tas opp emner som ledelse og utvikling i organisasjoner, målrettet prosjektstyring og arbeid med kandidatoppgaver. Norsk Undervisningen organiseres som forelesninger, kombinert med arbeid i grupper som i løpet av kursperioden skal utarbeide en prosjektsøknad. Det forutsettes 3 studenter i hver gruppe. Prosjektsøknaden fungerer samtidig som oppstart for arbeidet med utarbeidelse av kandidatoppgaven. Arbeidsmåten vil være problemorientert og samfunnsrelevant, med gruppearbeid som den dominerende læringsformen. Underveis i emnet skal gruppene 3-4 ganger presentere status for arbeidet med prosjektsøknaden. Det forutsettes at gruppene ukentlig oppdaterer gruppens læringshistorie. Summativ vurdering vil foregå som en kombinert resultat- og prosessevaluering der individuell karakter blir fastsatt på bakgrunn av følgende elementer a) 50 % Prosjektsøknaden (resultatevaluering) b) 10 % Læringshistorien til gruppen (resultatevaluering) c) 20 % Individuelt notat (resultatevaluering) d) 20 % Arbeidet med prosjektsøknaden Det gis en samlet karakter etter karakterskala A-F 4

5 10 Pensum Levin og Klev (2002), Forandring som praksis, Fagbokforlaget 2002 Andersen, Grude og Haug, Målrettet prosjektstyring, nki forlaget 2000 Andersen og Schwencke, Prosjektarbeid, nki forlaget

6 Emne Foretaksstrategi Kode Semester Våren 2005 Studiepoeng 5 Studium Bachelor i økonomi og administrasjon, 3. studieår Bachelor i informasjonsteknologi, 1. studieår Bachelor i IT og økonomi, 1. studieår 1-årig Informasjonsteknologi Mål Kurset gir en grunnleggende innføring i faget strategi på bedriftsnivå. Identifisering og utnyttelse av konkurransefortrinn vil stå i fokus. Faget inngår også som et delemne i enheten foretaksstrategi, personalledelse og etikk som til sammen utgjør 15 studiepoeng Opptakskrav Ingen spesielle, men ønskelig med bedriftsøkonomi, markedsføring, organisasjonsteori og samfunnsøkonomi Innhold Strategibegrepet, strategifagets bredde og historiske utvikling Strategiske analyser (eksterne og interne) Strategiske alternativer Strategitutviklingsprosessen Undervisningsspråk Norsk Organisering av Forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid. undervisningen Læringsformer Det forutsettes at studentene aktivt bruker aktuelle nettbaserte verktøy som f.eks kursets nettsted og e-post. Formativ vurdering Veiledning og tilbakemelding i forbindelse med obligatorisk (arbeidskrav, obligatorisk oppgave. undervisning, prosessuell læring) Summativ vurdering (omfatter vurdering som skal inn på vitnemål/karakterutskrift) Én obligatorisk oppgave som teller 50% av sluttkarakteren. Oppgaven leveres av grupper på 2-4 studenter og skal omfatte maksimalt 2500 ord (5-6 maskinskrevne sider). 2 timers skriftlig, individuell eksamen som teller 50% av sluttkarakteren. Ingen hjelpemidler tillatt. Bokstavkarakter Karakter Pensum Oppgis ved kursstart januar

7 Valgfag Markedsplanlegging og service Emne Markedsføring, service og kvalitet Kode Semester Høst Studiepoeng 15 Studium 1-årig Markedsføring obligatorisk Bachelor i Økonomi og administrasjon, 3. året fordypning i Markedsplanlegging og service - obligatorisk Mål Bedriftens effektivitet er primært et resultat av i hvilken grad kundene etterspør den verdiskapningen som skjer i organisasjon. Nøkkelen til effektivitet ligger derfor i å forstå de valg, og hva som påvirker de valg, forbrukerne gjør i tilknytning til bruk og kjøp av ulike varer og tjenester. Kurset består av to hoveddeler. Første del har som mål å gi en innføring i markedsføring som fag. Studentene skal tilegne seg kunnskap om markedsføringens hovedområder som noe forenklet kan beskrives som to hovedoppgaver. Disse er: Først forstå de arbeidsbetingelsene som påvirker bedriftens virksomhet og lønnsomhet. Neste oppgave vil være å utvikle markedsføringens virkemidler slik at virksomheten kan tilpasse seg, og påvirke disse arbeidsbetingelser. Andre del av kurset omhandler service, kvalitet og kundebehandling. Studenten skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter innen emnene kvalitet, service, relasjonsmarkedsføring og kundebehandling. Studentene skal også forstå sammenhengen mellom disse begrepene, samt hvordan disse forholdene vil forklare kundens grad av gjenkjøp og lojalitet. Studentene skal også forstå hvilke ansvaret de ansatte med direkte kundekontakt har for kundens opplevelse i tilknytning kjøp og bruk av bedriftens produkt. Opptakskrav Ingen 7

8 Innhold Hovedelementene i kurset første del vil være (markedsføring): Introduksjon til markedsføring som fag (noen grunnleggende begrep). Markedsplanlegging (bedriftens planhierarki). Kjøpsadferd på forbrukervaremarkedet. Markedssegmentering og målgruppeutvelgelse. Produkt Distribusjon Pris Markedskommunikasjon Hovedelementene i kursets andre del (service og kvalitet): Markedsorientering (innhold og konsekvenser) Tjenestesamfunnet, noen utviklingstrekk. Kvalitet hva og hvordan (det subjektive kvalitetsbegrepet) Kriterier for servicekvalitet. Service, noen lønnsomhetsbetraktninger. Relasjonsmarkedsføring. Intern markedsføring. Undervisningsspråk Organisering av undervisningen Læringsformer Formativ vurdering (arbeidskrav, obligatorisk undervisning, prosessuell læring) Summativ vurdering (omfatter vurdering som skal inn på vitnemål/karakterutskrift) Karakter Norsk Ukentlige forelesninger Forelesninger, diskusjoner, arbeid med oppgaver og ulike case, samt studentfremlegg. Tilbakemeldinger og veiledning i tilknytning til arbeidet med arbeidskrav og annet individuelt studentarbeid. Individuelle arbeidskrav, som hver vil telle 20 % av endelig karakter. Individuell skriftlig 4-timers eksamen. Bokstavkarakterer, A F. E er laveste beståtte karakter. F er stryk. 8

9 Pensum Ellingsen, Kristen Albert og Tom Rosendahl (2001): Markedsføring for reiselivet, Cappelen Akademiske Forlag, Oslo. Alternativt til Ellingsen og Rosendahl: Framnes, Runar og Hans Mathias Thjømøe (2001): Markedsføringsledelse, Universitetsforlaget, Oslo. Grønroos, Christian (1997): Markedsføring av tjenester, Cappelen Akademiske Forlag, Oslo Kompendium. Vil være tilgjengelig ved skolestart. Pensum kan bli endret. Eventuelle endringer vil være klare i god tid før oppstart (høsten 2004). 9

10 Module INTERNATIONAL MARKETING COMMUNICATION & CONSUMER BEHAVIOR Code Semester Spring ECTS credits 10 Studies 1-year study of Marketing - obligatory 3 rd year of Bachelor in Business and Administration, optional Purpose Central in all marketing is that the value creation is based on knowledge about customers and about external conditions which influence the customer's demands for a product. This presupposes insight and an understanding of the customer s attitudes, motives, information search, judgement, and decisions related to purchase of goods and services. The aim of the course is to give the students an introduction to how the customer thinks, evaluates, and make decisions related to the purchase of different products. Based on knowledge about the consumer, the course aims at giving the students an understanding of the relations between the consumer s motives, attitudes, and behavior, and the marketing measures a business can implement in order to influence the demand for their own products. The course shall also give special knowledge of and skill in communication with customers and other stakeholders in different countries. Emphasis is put on understanding the marketing communication tools, how they work, and how they should be adapted to the social context. The culture of the target country is focused, but also familiarity with central characteristics of customers, distribution networks, and other partners, in other to develop dialogue, relations and sales. Prerequisites None, basic course in marketing is desirable and without it must be taken simultaneously 10

11 Contents Basic models for marketing communication Strategic use of different tools for marketing communication advertising and sponsorship sales promotions personal selling public relations direct and interactive marketing The culture concept and cultural communication differences Cultural influences on advertising and impersonal tools Cultural influences on personal and relational communication Teaching language Design Form A model for consumer decision making Segmentation Needs and motives Perception, learning, and attitudes Reference groups The Diffusion- and Adoption process English Weekly lectures, with meetings/discussion forums Lectures, discussions, case-work, student self-study of literature, use of course web-site. Obligatory group case term paper. Formative evaluation 8 Summative evaluation - Group case term paper, counts 50%. - Individual written 6 hour exam, counts 50%. Marks Literature A-F. A is the best mark, E the lowest mark for a pass. F is fail. - Fill, Chris (2001): Marketing Communications. Contexts, Strategies, and Applications, selected chapters, 3 rd edition, Prentice Hall. - Usunier, Jean-Claude (2000): Marketing Across Cultures, selected chapters, Pearson Education Limited. - Schiffman, Leon G., and Kanuk, Leslie L. (2004): Consumer Behavior, Prentice Hall. Anbefalt støttelitteratur på norsk: - Helgesen, T. (2000): Markedskommunikasjon: prinsipper for effektiv informasjon og påvirkning, 5. utg., Cappelen Akademiske Forlag - Dahl, Ø. (2001): Møter mellom mennesker. Interkulturell kommunikasjon, Gyldendal Norsk Forlag 11

12 Emne Markedsplanlegging og analyse. Kode Semester Vår Studiepoeng 10 Studium 1-årig Markedsføring obligatorisk Bachelor i Økonomi og administrasjon, 3. året fordypning i Markedsplanlegging og service - obligatorisk Mål Opptakskrav Innhold Emnet utgjør en integrerende del av studiet. Studentene skal utvikle praktiske ferdigheter innen fagområdene markedsanalyse, planlegging og gjennomføring av bedriftens markedsaktiviteter. Studentene skal kunne arbeide med praktiske og realistiske problemstillinger knyttet til innhenting av markedsinformasjon, planlegging, samt utforming og gjennomføring av ulike markedstiltak. Ingen Strategisk planlegging Konkurransestrategier Forhold som påvirker bedriftens lønnsomhet (bransjekreftene) Konkurrentanalyse Markedssignaler Leverandør og kundeutvelgelse Forskningsprosessen Kvantitative og kvalitative metoder Nærmere om de ulike fasene i forskningsprosessen Ulike typer data Former for innhenting av data Undervisningsspråk Organisering av undervisningen Læringsformer Formativ vurdering (arbeidskrav, obligatorisk undervisning, prosessuell læring) Summativ vurdering (omfatter vurdering som skal inn på vitnemål/karakterutskrift) Norsk Ukentlige forelesninger Forelesninger, diskusjoner, arbeid med oppgaver og case, samt studentfremlegg. Tilbakemeldinger og veiledning i tilknytning til arbeidet med arbeidskrav og annet individuelt studentarbeid. Individuelle arbeidskrav (to stykker som hver vil telle 20 % av endelig karakter). Skriftlig individuell eksamen, 3 t. Karakter Bokstavkarakterer, A-F. E er laveste beståtte karakter. F er stryk. Pensum Porter, Michael (1994): Konkurransestrategier, TANO, Oslo. Gripsrud, Geir og Ulf Henning Olsson (siste utgave): Markedsanalyse, Høyskoleforlaget, Kristiansand. Pensum kan bli endret. Eventuelle endringer vil være klare i god tid før oppstart (høsten 2004). 12

13 Valgfag Internasjonal markedsføring Module INTERNATIONAL MARKETING Code Semester Autumn ECTS credits 10 Studies One year study in Marketing, obligatory Bachelor of Business Administration, 3 rd year, optional subject Aims The course focuses on crucial marketing activities as companies act, or is about to act, in foreign markets. Cases will primarily deal with marketing challenges in smaller, regional companies. The course should give the students the ability to develop a better understanding of global marketing as a dynamic field, and gain some experience in handling relevant marketing issues facing regional businesses. Prerequisites Introductory Marketing Contents Global Marketing from the marketer`s and the firm`s point of view The Global Market Environment Culture Global Strategy Global Marketing Mix Management Teaching language English Design Weekly lectures, meetings/discussion forums Form Lectures, discussions, case-work, student self-study of literature, use of course web-site. Formative evaluation Obligatory group case term paper - One case term paper introduction in class/class-fronter in week 36 - Due in week 45 to exam office, Presentation to class in week Paper & presentation language English - Grades will be posted by the end of the lecture period. Summative evaluation Group case term paper, counts 50 % 4 hours, individual written exam, counts 50 % Marks A-F Literature Keegan, (2002): Global Marketing, Prentice Hall Collection of articles available at start of semester 13

14 Module INTERNATIONAL MARKETING COMMUNICATION & CONSUMER BEHAVIOR Code Semester Spring ECTS credits 10 Studies 1-year study of Marketing - obligatory 3 rd year of Bachelor in Business and Administration, optional Purpose Central in all marketing is that the value creation is based on knowledge about customers and about external conditions which influence the customer's demands for a product. This presupposes insight and an understanding of the customer s attitudes, motives, information search, judgement, and decisions related to purchase of goods and services. The aim of the course is to give the students an introduction to how the customer thinks, evaluates, and make decisions related to the purchase of different products. Based on knowledge about the consumer, the course aims at giving the students an understanding of the relations between the consumer s motives, attitudes, and behavior, and the marketing measures a business can implement in order to influence the demand for their own products. The course shall also give special knowledge of and skill in communication with customers and other stakeholders in different countries. Emphasis is put on understanding the marketing communication tools, how they work, and how they should be adapted to the social context. The culture of the target country is focused, but also familiarity with central characteristics of customers, distribution networks, and other partners, in other to develop dialogue, relations and sales. Prerequisites None, basic course in marketing is desirable and without it must be taken simultaneously 14

15 Contents Basic models for marketing communication Strategic use of different tools for marketing communication advertising and sponsorship sales promotions personal selling public relations direct and interactive marketing The culture concept and cultural communication differences Cultural influences on advertising and impersonal tools Cultural influences on personal and relational communication Teaching language Design Form A model for consumer decision making Segmentation Needs and motives Perception, learning, and attitudes Reference groups The Diffusion- and Adoption process English Weekly lectures, with meetings/discussion forums Lectures, discussions, case-work, student self-study of literature, use of course web-site. Obligatory group case term paper. Formative evaluation 8 Summative evaluation - Group case term paper, counts 50%. - Individual written 6 hour exam, counts 50%. Marks Literature A-F. A is the best mark, E the lowest mark for a pass. F is fail. - Fill, Chris (2001): Marketing Communications. Contexts, Strategies, and Applications, selected chapters, 3 rd edition, Prentice Hall. - Usunier, Jean-Claude (2000): Marketing Across Cultures, selected chapters, Pearson Education Limited. - Schiffman, Leon G., and Kanuk, Leslie L. (2004): Consumer Behavior, Prentice Hall. Anbefalt støttelitteratur på norsk: - Helgesen, T. (2000): Markedskommunikasjon: prinsipper for effektiv informasjon og påvirkning, 5. utg., Cappelen Akademiske Forlag - Dahl, Ø. (2001): Møter mellom mennesker. Interkulturell kommunikasjon, Gyldendal Norsk Forlag 15

16 Module Code Semester Business English Spring ECTS credits 10 Studies Purpose Prerequisites Contents Teaching language Design Formative evaluation Summative evaluation Marks Literature One year study in Marketing, obligatory Bachelor of Business Administration, 3 rd year, optional subject The goal for the course is to develop the students written and oral skills in English. Oral activities within negotiations will be emphasized, but individual presentations are also important. In written, the course will emphasize the students skills within formal business correspondence and report writing. None In the oral part, business communication will be emphasized, where case studies will be used as a method. Issues: Job interview, negotiations and public meeting. Individual, oral presentations. In the written part, the students will practice on different forms of business correspondence and report writing. Since good, basic writing skills are essential in written business communication, the students will be given lectures in general text production. English Weekly lectures practical exercises. Case studies with role play, individual oral presentations and written assignment. High degree of student participation is essential when working with case studies in order to learn the dynamics in groups where students are dependent on each other. Three out of four cases are obligatory case # 4 is obligatory for all students. One oral presentation and one written assignment. These must be accomplished before the student can take the final, written test. 4 cases, where 3 are obligatory, an oral presentation and a written assignment counts 50 %. Individual written test (4 hours?) counts 50 %. A F, where A is the best grade, E is the lowest grade for a pass and F is fail. 16

17 Valgfag Bedriftsøkonomi og regnskap Emne Prisstrategi Kode Semester Høsten 2004 Studiepoeng 5 Studium 3. studieår av Bachelor i økonomi og administrasjon, fordypning i bedriftsøkonomi og regnskap Mål Kurset er sterkt fokusert på at sammenhengen mellom pris og lønnsomhet er svært viktig. Kurset skal utvikle studentenes forståelse for prissetting, fra et kostnadsorientert perspektiv til et verdiorientert perspektiv. Videre skal studentene opparbeide forståelse for hvilken rolle kunder, konkurransesituasjon og produktets livssyklus har i en prissettingsprosess. Det er viktig at studentene forstår at tradisjonelle kalkylemetoder har store svakheter i sammenheng med prissetting. Opptakskrav Kunnskaper tilsvarende kursene: Innføring i bedriftsøkonomi Finansregnskap med analyse Driftsregnskap med budsjettering Innhold - prisfastsettingsteori - verdibasert versus kostnadsbasert prissetting - prisfølsomhet - komponent versus systempris - prisdifferensiering - lønnsomhetsvurderinger - etiske og juridiske forhold Undervisningsspråk Norsk Organisering av Forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid. undervisningen Læringsformer Det forutsettes at studentene aktivt bruker aktuelle prissettingsproblemer fra dagliglivet. Formativ vurdering Studentene må levere én obligatorisk oppgave som må være (arbeidskrav, obligatorisk godkjent før eksamen kan avlegges. Oppgaven leveres i grupper undervisning, prosessuell på 2-4 studenter. læring) Summativ vurdering (omfatter vurdering som skal inn på vitnemål/karakterutskrift) Karakter 4 timers skriftlig, individuell eksamen Hjelpemidler: Ett originalt håndskrevet A-ark. Bokstavkarakter 17

18 Emne Finansiering og investering II Kode Semester Høst Studiepoeng 5 Studium Bachelor i Økonomi og administrasjon, 3. året fordypning i Bedriftsøkonomi og regnskap - obligatorisk Mål Emnet skal gi en fordypning i teori og praksis knyttet til et foretaks anskaffelse og anvendelse av kapital. Det fokuseres på finansfunksjonen i små og mellomstore bedrifter og på problemstillinger knyttet til etablering av nye bedrifter og nye prosjekter i etablerte bedrifter. Opptakskrav Bygger på Finansiering og investering I. Innhold Risiko i investeringsprosjekter. Kapitalverdimodellen. Langsiktige finansieringsformer Opsjonsteori og realopsjoner. Risikostyring i bedriften.- styring av arbeidskapital Prosjektfinansiering (Egenkapitalfinansiering, SND, Investeringsselskaper) Prosjektpresentasjon og utvikling av prospekt, Modellering i Exel. Undervisningsspråk Organisering av undervisningen Læringsformer Formativ vurdering (arbeidskrav, obligatorisk undervisning, prosessuell læring) Summativ vurdering (omfatter vurdering som skal inn på vitnemål/karakterutskrift) Karakter Pensum Norsk Undervisningen vil bestå av forelesninger og gruppeveiledning med oppgaveløsning. Framgang avhenger av stor egeninnsats, spesielt med oppgaveløsning. Emnet er anvendt orientert hvor modellering med regneark blir en integrert del av undervisningen.. Det blir gitt en obligatorisk innleveringsoppgave som skal besvares ved hjelp av regneark. Faglærer gir formativ tilbakemelding på obligatorisk oppgave, som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen. Avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer. A, B, C, D, E er bestått og F er stryk. (A er beste karakter) Bøhren, Ø. & Michalsen D.(2001) Finansiell Økonomi. Teori og praksis... 18

19 Emne SKATTERETT Kode Semester Høst 2004 vår 2005 Studiepoeng 15 Studium Bachelor i Økonomi og administrasjon, 3.år fordypning i Bedriftsøkonomi og regnskap 1-årig Bedriftsøkonomi valgfag (betalingskurs) Mål Retter seg mot næringsdrivende, privatpersoner og studenter som ønsker å gå videre på revisorutdanning eller for å få godkjenning som autorisert regnskapsfører. Emnet gir en generell innføring i skatterett, herunder reglene for formues- og inntektsbeskatning av fysiske og juridiske personer i forbindelse med næringsvirksomhet, samt for personlige skatteytere. Forkunnskaper Ingen Innhold - oversikt over skatteretten - skatter og skatteberegning - bruttoskatt og nettoskatt - formuesbeskatning - skattelegging av fast eiendom - skattepliktige og skattefrie inntekter - utgiftsfradrag og skattefradrag - aksjer - familiebeskatning - innbetaling av skattene - alminnelig inntekt i næringsvirksomhet. - personinntekt fra næringsvirksomhet. - skattlegging av selskap og selskapsdeltakere. - kjøp og salg av eierandeler. - omorganisering av næringsvirksomhet. - utbytte mv. fra virksomhet mv. - ligningsforvaltning. - merverdiavgift. Undervisningsspråk Norsk Organisering av Samlingsbasert, 8-9 samlinger (fredag ettermiddag/lørdag formiddag), undervisningen gruppearbeid. Læringsformer Det vil bli gitt oppgaver som studentene skal løse på egen hånd og som vil bli gjennomgått i plenum. Oppgaveløsningen skal forberede studentene for eksamen hvor det legges vekt på løsning av praktiske oppgaver. Formativ vurdering Det vil bli gitt øvingsoppgaver som skal leveres inn for retting og tilbakemelding til studentene. Det vil også bli gitt mindre oppgaver som studentene skal løse på egen hånd og som vil bli gjennomgått i plenum. Oppgaveløsningen skal forberede studentene for eksamen hvor det legges vekt på løsning av praktiske oppgaver. Summativ vurdering 6 timer skriftlig individuell skoleeksamen Hjelpemidler Kalkulator og lovsamling eller utdrag av lovsamling uten eksamen kommentarer, eks siste utgave av Jarøy; "Norsk Skattelovsamling". Tillatte innarbeidelser i hjelpemidlene er understrekninger og nøytrale henvisninger til tillatte hjelpemidler (jamfør, se, motsatt, etc.). Det er 19

20 Karakterer Pensum også tillatt å notere at lover eller paragrafer er opphevet. Det er ikke tillatt å skrive eller lime inn kommentarer eller ny tekst i lovsamlinger. Bokstavkarakterer A F. E er laveste beståtte karakter. F er stryk. Med forbehold om endringer! Lars Fallan; "Innføring i skatterett", Gyldendal Norsk Forlag, siste utgave ISBN Jarøy; "Norsk Skattelovsamling", eget forlag, siste utgave. Pensum for merverdiavgift vil bli avklart senere da dette er et tema som blir forelest i på slutten av forelesingsrekken. Anbefalte oppgave- Lars Fallan; "Innføring i skatterett - studiebok", samlinger Gyldendal Norsk Forlag, siste utgave ISBN eller Bjørn Torgrimsen; "Oppgavesamling i skatterett", Cappelens Akademiske Forlag, siste utgave, ISBN

21 Emne Finansregnskap med avslutning Kode Semester Høst 2004 vår 2005 Studiepoeng 10 Studium Bachelor i Økonomi og administrasjon, 3. året fordypning i Bedriftsøkonomi og regnskap Mål Målet er å gi en innføring i de viktigste problemene knyttet til utarbeiding av årsregnskap, herunder konsernregnskap. Det er også et mål å gi en innføring i bruk av elektroniske årsregnskapsprogram Opptakskrav Kunnskaper tilsvarende emnene: - Grunnleggende regnskap - Finansregnskap med analyse - Grunnleggende bedriftsøkonomi - Driftsregnskap og budsjettering Innhold -Regnskapsstandarder viktige regnskapsprinsipper -Verdivurderingsprinsipper -Regnskapsmessige og skattemessige verdivurderinger -Egenkapital disponering av overskudd -Konsernregnskap Undervisningsspråk Norsk Organisering av Gruppearbeid og individuelt arbeid med veiledning. undervisningen Forelesninger. Læringsformer Det forutsettes at studentene aktivt bruker aktuelle nettbaserte verktøy som f.eks kursets og lærebokas nettsted. Formativ vurdering Studentene må levere fire obligatoriske oppgaver som må være (arbeidskrav, obligatorisk godkjent før eksamen kan avlegges. Oppgavene leveres i grupper undervisning, prosessuell på 2-3 studenter. læring) Summativ vurdering (omfatter vurdering som skal inn på vitnemål/karakterutskrift) Karakter Pensum 4 timers skriftlig, individuell eksamen Hjelpemidler: Lovsamlinger. Huskelapp (ett originalt håndskrevet A4-ark.) Bokstavkarakter Tellefsen/Langli: Årsregnskapet. Lærebok Gyldendal Akademisk Tom Sørensen: Årsregnskapet. Oppgavesamling med løsningsforslag. Gyldendal Akademisk 21

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i juss Studieplan 2015/2016 Description Årsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET 30 studiepoeng Høgskolen i Harstad 2007 1 1. Innledning Denne utdanningen er tilpasset de utfordringene ansatte og ledere i kommunal- og

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Offentlig saksbehandling Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet Offentlig saksbehandling er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres samlingsbasert

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

NADM311 Strategiutvikling

NADM311 Strategiutvikling NADM311 Strategiutvikling Emneansvarlig/institutt: Fred Strønen/HiO Forutsatte forkunnskaper: Bestått bachelor i økonomisk-administrative fag eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper innen organisasjon

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i juss Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Årsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium)

Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium) Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium) Studiested Mo i Rana Studieprogramansvarlig Inger Benson E-postadresse Inger.Benson@hibo.no Opptakskrav Det kreves generell studiekompetanse og minimum

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

Studieplan 2016/2017. Valgemner bachelor. Studiepoeng: x. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte.

Studieplan 2016/2017. Valgemner bachelor. Studiepoeng: x. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Valgemner bachelor Studiepoeng: Studiets nivå og organisering Bakgrunn for studiet Læringsutbytte Målgruppe Studieplan 2016/2017 Relevans for arbeidsliv og videre studier Opptakskrav og rangering Arbeids-

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap ECTS credits: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning, 30 credits

Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning, 30 credits NO EN Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning, 30 credits NORDIC AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON TEACHING AND LEARNING, 30 CREDITS Studiepoeng 30,0 Type studium Kortere studier/kurs

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng

Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 16.06.04 Endret av Dato: MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Investering og finansiering

Investering og finansiering Investering og finansiering Emnekode: BØK260_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Årsstudium i administrasjon og ledelse Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium i idrett og Adventure Description Årsstudium i Sport og Adventure er et Årsstudium i Idrett, med spesialisering innen «adventures» i idrett. Studiet følger oppbygningen

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Risiko, sårbarhet og beredskap ECTS credits: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Årsstudium i juss Studieplan 2013/2014 Beskrivelse Årsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-ØKAD, ENGELSK, 2006 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:09:55 Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time:

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Årsstudium i jus 1. 2. 3. 4. Studieplan 2008/2009 Beskrivelse Årsstudiet i jus er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste

Detaljer

Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics

Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics Godkjenning: Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Serviceledelse Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng, og kan legges opp som deltidsstudium over 1 år. Innledning

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Stedbaserte eksamener startet 10:00 (dette gjelder alle stedbaserte eksamener som gjennomføres etter ).

Stedbaserte eksamener startet 10:00 (dette gjelder alle stedbaserte eksamener som gjennomføres etter ). Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i eksamensplanen. Stedbaserte eksamener startet 10:00 (dette gjelder alle stedbaserte eksamener som gjennomføres etter 01.08.16). Hjemmeeksamen (under 24 timer/1

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. BØA1001 Bedriftsøkonomi med driftsregnskap

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2015/2016 Description Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

MPA emne 1: STV-6330 Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor. Navn Innholdskrav Utdypende opplysninger og kommentarer Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor. Emnekode og emnenivå

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Påbyggingsstudium i revisjonsfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå 1-årig studium Innledning I henhold til studieplanen Kandidatene får en yrkesrettet utdanning spesielt

Detaljer

LØNNS- OG PERSONALARBEID

LØNNS- OG PERSONALARBEID Dokument Studieplan Utarbeidet av/faglig ansvarlig Erik Vea/BØA-studiet Saksbehandler Studieadm.avd. Odd Inderhaug Godkjent av ASV avdelingsstyre Godkjent dato 29.04.03 Denne versjon erstatter versjon

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2007/2008. Videreutdanning i revisjon

Studieplan 2007/2008. Videreutdanning i revisjon Videreutdanning i revisjon Studieplan 2007/2008 Beskrivelse Viderutdanningen i revisjon er et tilbud til studenter som allerede har gjennomført et 2-årig høgskolekandidatstudium i økonomi og administrasjon

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2005/2006

Studieplan 2005/2006 Juss, årsstudium Beskrivelse Studieplan 2005/2006 Studiested Varighet 1 år Forkunnskaper/opptakskrav Generell studiekompetanse. Søkere som er over 25 år kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Formell

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Målet

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Årsstudium i administrasjon og ledelse Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids

Detaljer

English, 60 Credits. Page 1 of 7 ENGLISH, 60 CREDITS. ECTS Credits 60. Education and Arts. programme Start semester Autumn 2017 Teaching language

English, 60 Credits. Page 1 of 7 ENGLISH, 60 CREDITS. ECTS Credits 60. Education and Arts. programme Start semester Autumn 2017 Teaching language NO EN English, 60 Credits ENGLISH, 60 CREDITS ECTS Credits 60 Study level One year programme Start semester Autumn 2017 Teaching language English Faculty Campus Application deadline The Faculty of Education

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Årsstudium i bedriftsøkonomi Beskrivelse Studiet i bedriftsøkonomi skal gi studentene trening i å utvikle en grunnleggende og kreativ tenkning rundt bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer.

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Årsstudium i innovasjon, entreprenørskap og foretaksutvikling Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, normert til ett års

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14 EMNEBESKRIVELSE BØA2100/BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor

Detaljer

Kontinuasjonseksamen -høst 2017

Kontinuasjonseksamen -høst 2017 Oversikt over kontinuasjonseksamener høsten 2017: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Forretningsforståelse og forretningsutvikling

Forretningsforståelse og forretningsutvikling Forretningsforståelse og forretningsutvikling Programmet Er et utviklingsprogram spesielt utviklet for ledere og mellomledere i SMB bedrifter, og personer som arbeider med og mot denne målgruppen. Bakgrunnen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 Innholdsfortegnelse Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon... 4 Obligatoriske emner... 4 Profileringsområder... 5 Regnskapsfører... 5 Økonomisk styring... 6 Finansiell

Detaljer

IMT 1321 IT-Ledelse IMT 1321 IT-LEDELSE IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 13.Jan. 2011. IMT1321 IT-Ledelse 1. Dagens :

IMT 1321 IT-Ledelse IMT 1321 IT-LEDELSE IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 13.Jan. 2011. IMT1321 IT-Ledelse 1. Dagens : IMT 1321 IT-Ledelse Dagens : Kort presentasjon av faglærer Presentasjon av emnet IT-systemer hva benyttes og hvorfor? IT-systemenes plass i virksomhetene Forsmak på enkelttemaer vi tar for oss og fremdriftsplan

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Dugnad og arrangementsledelse Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 4 måneder og har et omfang på 5 studiepoeng på grunnleggende nivå. Bakgrunn for

Detaljer

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal 1 BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling Studium Spesialkurs Kursansvarlig Elbjørg G Standal Institutt Institutt for innovasjon og økonomisk organisering Semester Se studieplan for aktuelt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 xxxxx Årsstudium juss Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Årsstudium i juss har en bred målgruppe både

Detaljer