HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i Økonomi og administrasjon. 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i Økonomi og administrasjon. 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05"

Transkript

1 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Bachelor i Økonomi og administrasjon 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05 Vedtatt i Avdelingsstyret, Avd. NFF, AS 25/99, 5. mai Avdelingsstyret, Avd. NSF, AS 21/02, 19. juni Avdelingsstyret, Avd. NSF, AS 18/03, 18. juni Siste endring : Godkjent ved fullmakt av dekan, Avd. NSF,

2 Bachelor studiet 3.års studenter (Startet H 2002) STUDIEÅRET 2004/2005 Felles for alle 3.års studenter* Høst Vår Økonomistyring 5 sp Foretaksstrategi 5 sp Prosjektutvikling 5 sp Prosjektoppgave 10 sp Valgfagsområde 20 sp Valgfagsområde 15 sp * Studenter som har ett eller flere av disse kursene kan få veiledning i valg av andre passende fag. Valgfagsområder 3. ÅR ØK. ADM Markedsplanlegging og service Markedsføring, service og kvalitet -15 sp Internasjonal forbrukeradferd og markedskommunikasjon - 10 sp Markedsplanlegging og -analyse - 10 sp Internasjonal markedsføring Internasjonal markedsføring - 15 sp Internasjonal forbrukeradferd og markedskommunikasjon - 10 sp Merkantil engelsk - 10 sp Bedriftsøkonomi og regnskap Prisstrategi 5 sp Finansiering og investering II 5 sp Skatterett -15 sp Finansregnskap med avslutning BAR2-10 sp Ledelse Organisasjon og ledelse - 25 sp Valgfag 10 sp Valgfag: Offentlig rett -10 sp, Næringsrett -10 sp, kurs fra andre valgfagsområder Offentlig styring Offentlig politikk og administrasjon - 15 sp Offentlig rett - 10 sp Valgfag - 10 sp Selvvalgt profilering Studentene kan også selv sette sammen en pakke kurs fra andre studieområder på HiF eller fra andre norske og utenlandske institusjoner. Det anbefales å søke på forhånd, slik at en ikke tar kurs som ikke til sammen utgjør den faglige/tematiske helhet som en profilering innebærer. Eksempler på faglig tema som kan være interessante: - Reiseliv - IT - Kulturformidling - Mediefag - Merkantil russisk Beskrivelse av emnene: 2

3 Emne Økonomistyring Kode Ø03 Semester Høsten 2004 Studiepoeng 5 Studium Bachelor i økonomi og administrasjon, 3. studieår Mål Kurset har som mål å gi en forståelse av de mest sentralt økonomiske tilnærminger til organisasjoner. En grundig drøfting av teori, prinsipper og forutsetninger blir prioritert framfor innøving av mer tekniske tilnærmingsmetoder. Opptakskrav Kunnskaper tilsvarende kursene: - Grunnleggende regnskap - Finansregnskap med analyse - Grunnleggende bedriftsøkonomi - Driftsregnskap og budsjettering Innhold Markeder og organisasjoner Informasjonsøkonomi Spillteori Atferdsmessige teorier Agentteori Transaksjonskostnadsteori Økonomiske strategi Evolusjonær økonomi En integrert økonomisk tilnærming til organisasjoner Undervisningsspråk Norsk Organisering av Forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid. undervisningen Læringsformer Det forutsettes at studentene aktivt bruker aktuelle nettbaserte verktøy som f.eks kursets nettsted og e-post. Formativ vurdering Veiledning og tilbakemelding i forbindelse med obligatorisk (arbeidskrav, obligatorisk oppgave. undervisning, prosessuell læring) Summativ vurdering (omfatter vurdering som skal inn på vitnemål/karakterutskrift) Studentene må levere én obligatorisk oppgave som teller 50% av sluttkarakteren i kurset. Oppgaven skal som normalordning leveres i grupper på 2-4 studenter. 2 timers skriftlig, individuell eksamen som teller 50% av sluttkarakteren. Ingen hjelpemidler tillatt. Karakter Bokstavkarakter Pensum Douma S og Schreuder H (2002): Economic Approaches to Organizations, Financial Times/Prentice Hall (third edition) 3

4 Emne Prosjektutvikling Kode Semester Høst Studiepoeng 5 Studium Bachelor i Økonomi og administrasjon, 3. året - obligatorisk Mål Stimulere studentenes evne til å initiere og gjennomføre prosjekter som kan bidra til å styrke målrealisering i organisasjoner. Det stilles stadig sterkere krav til organisasjoners endringsevne, noe som gjør det viktig å fokusere på behovet for uavbrutt arbeid med endring. Opptakskrav Innhold Undervisningsspråk Organisering av undervisningen Læringsformer Formativ vurdering (arbeidskrav, obligatorisk undervisning, prosessuell læring) Summativ vurdering (omfatter vurdering som skal inn på vitnemål/karakterutskrift) Karakter Emnet er samtidig en forberedelse for kandidatoppgaven som studenter ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon skal gjennomføre i løpet av våren. Kandidatoppgaven skal gi studentene mulighet til å arbeide på selvstendig basis med faglige problemstillinger med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelig teori og metode det undervises i. Arbeidet med oppgavene skal gjøre det mulig å utvikle oversikt og helhetsforståelse, ved sammenkobling og bruk av fagelementer fra ulike deler av pensum. Kandidatoppgaven skal også gi studentene kjenneskap til og ferdigheter i bruk av ulike samfunnsvitenskapelige metoder. Det blir utarbeidet egne retningslinjer for kandidatoppgaven. Generell studiekompetanse/realkompetanse Det tas opp emner som ledelse og utvikling i organisasjoner, målrettet prosjektstyring og arbeid med kandidatoppgaver. Norsk Undervisningen organiseres som forelesninger, kombinert med arbeid i grupper som i løpet av kursperioden skal utarbeide en prosjektsøknad. Det forutsettes 3 studenter i hver gruppe. Prosjektsøknaden fungerer samtidig som oppstart for arbeidet med utarbeidelse av kandidatoppgaven. Arbeidsmåten vil være problemorientert og samfunnsrelevant, med gruppearbeid som den dominerende læringsformen. Underveis i emnet skal gruppene 3-4 ganger presentere status for arbeidet med prosjektsøknaden. Det forutsettes at gruppene ukentlig oppdaterer gruppens læringshistorie. Summativ vurdering vil foregå som en kombinert resultat- og prosessevaluering der individuell karakter blir fastsatt på bakgrunn av følgende elementer a) 50 % Prosjektsøknaden (resultatevaluering) b) 10 % Læringshistorien til gruppen (resultatevaluering) c) 20 % Individuelt notat (resultatevaluering) d) 20 % Arbeidet med prosjektsøknaden Det gis en samlet karakter etter karakterskala A-F 4

5 10 Pensum Levin og Klev (2002), Forandring som praksis, Fagbokforlaget 2002 Andersen, Grude og Haug, Målrettet prosjektstyring, nki forlaget 2000 Andersen og Schwencke, Prosjektarbeid, nki forlaget

6 Emne Foretaksstrategi Kode Semester Våren 2005 Studiepoeng 5 Studium Bachelor i økonomi og administrasjon, 3. studieår Bachelor i informasjonsteknologi, 1. studieår Bachelor i IT og økonomi, 1. studieår 1-årig Informasjonsteknologi Mål Kurset gir en grunnleggende innføring i faget strategi på bedriftsnivå. Identifisering og utnyttelse av konkurransefortrinn vil stå i fokus. Faget inngår også som et delemne i enheten foretaksstrategi, personalledelse og etikk som til sammen utgjør 15 studiepoeng Opptakskrav Ingen spesielle, men ønskelig med bedriftsøkonomi, markedsføring, organisasjonsteori og samfunnsøkonomi Innhold Strategibegrepet, strategifagets bredde og historiske utvikling Strategiske analyser (eksterne og interne) Strategiske alternativer Strategitutviklingsprosessen Undervisningsspråk Norsk Organisering av Forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid. undervisningen Læringsformer Det forutsettes at studentene aktivt bruker aktuelle nettbaserte verktøy som f.eks kursets nettsted og e-post. Formativ vurdering Veiledning og tilbakemelding i forbindelse med obligatorisk (arbeidskrav, obligatorisk oppgave. undervisning, prosessuell læring) Summativ vurdering (omfatter vurdering som skal inn på vitnemål/karakterutskrift) Én obligatorisk oppgave som teller 50% av sluttkarakteren. Oppgaven leveres av grupper på 2-4 studenter og skal omfatte maksimalt 2500 ord (5-6 maskinskrevne sider). 2 timers skriftlig, individuell eksamen som teller 50% av sluttkarakteren. Ingen hjelpemidler tillatt. Bokstavkarakter Karakter Pensum Oppgis ved kursstart januar

7 Valgfag Markedsplanlegging og service Emne Markedsføring, service og kvalitet Kode Semester Høst Studiepoeng 15 Studium 1-årig Markedsføring obligatorisk Bachelor i Økonomi og administrasjon, 3. året fordypning i Markedsplanlegging og service - obligatorisk Mål Bedriftens effektivitet er primært et resultat av i hvilken grad kundene etterspør den verdiskapningen som skjer i organisasjon. Nøkkelen til effektivitet ligger derfor i å forstå de valg, og hva som påvirker de valg, forbrukerne gjør i tilknytning til bruk og kjøp av ulike varer og tjenester. Kurset består av to hoveddeler. Første del har som mål å gi en innføring i markedsføring som fag. Studentene skal tilegne seg kunnskap om markedsføringens hovedområder som noe forenklet kan beskrives som to hovedoppgaver. Disse er: Først forstå de arbeidsbetingelsene som påvirker bedriftens virksomhet og lønnsomhet. Neste oppgave vil være å utvikle markedsføringens virkemidler slik at virksomheten kan tilpasse seg, og påvirke disse arbeidsbetingelser. Andre del av kurset omhandler service, kvalitet og kundebehandling. Studenten skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter innen emnene kvalitet, service, relasjonsmarkedsføring og kundebehandling. Studentene skal også forstå sammenhengen mellom disse begrepene, samt hvordan disse forholdene vil forklare kundens grad av gjenkjøp og lojalitet. Studentene skal også forstå hvilke ansvaret de ansatte med direkte kundekontakt har for kundens opplevelse i tilknytning kjøp og bruk av bedriftens produkt. Opptakskrav Ingen 7

8 Innhold Hovedelementene i kurset første del vil være (markedsføring): Introduksjon til markedsføring som fag (noen grunnleggende begrep). Markedsplanlegging (bedriftens planhierarki). Kjøpsadferd på forbrukervaremarkedet. Markedssegmentering og målgruppeutvelgelse. Produkt Distribusjon Pris Markedskommunikasjon Hovedelementene i kursets andre del (service og kvalitet): Markedsorientering (innhold og konsekvenser) Tjenestesamfunnet, noen utviklingstrekk. Kvalitet hva og hvordan (det subjektive kvalitetsbegrepet) Kriterier for servicekvalitet. Service, noen lønnsomhetsbetraktninger. Relasjonsmarkedsføring. Intern markedsføring. Undervisningsspråk Organisering av undervisningen Læringsformer Formativ vurdering (arbeidskrav, obligatorisk undervisning, prosessuell læring) Summativ vurdering (omfatter vurdering som skal inn på vitnemål/karakterutskrift) Karakter Norsk Ukentlige forelesninger Forelesninger, diskusjoner, arbeid med oppgaver og ulike case, samt studentfremlegg. Tilbakemeldinger og veiledning i tilknytning til arbeidet med arbeidskrav og annet individuelt studentarbeid. Individuelle arbeidskrav, som hver vil telle 20 % av endelig karakter. Individuell skriftlig 4-timers eksamen. Bokstavkarakterer, A F. E er laveste beståtte karakter. F er stryk. 8

9 Pensum Ellingsen, Kristen Albert og Tom Rosendahl (2001): Markedsføring for reiselivet, Cappelen Akademiske Forlag, Oslo. Alternativt til Ellingsen og Rosendahl: Framnes, Runar og Hans Mathias Thjømøe (2001): Markedsføringsledelse, Universitetsforlaget, Oslo. Grønroos, Christian (1997): Markedsføring av tjenester, Cappelen Akademiske Forlag, Oslo Kompendium. Vil være tilgjengelig ved skolestart. Pensum kan bli endret. Eventuelle endringer vil være klare i god tid før oppstart (høsten 2004). 9

10 Module INTERNATIONAL MARKETING COMMUNICATION & CONSUMER BEHAVIOR Code Semester Spring ECTS credits 10 Studies 1-year study of Marketing - obligatory 3 rd year of Bachelor in Business and Administration, optional Purpose Central in all marketing is that the value creation is based on knowledge about customers and about external conditions which influence the customer's demands for a product. This presupposes insight and an understanding of the customer s attitudes, motives, information search, judgement, and decisions related to purchase of goods and services. The aim of the course is to give the students an introduction to how the customer thinks, evaluates, and make decisions related to the purchase of different products. Based on knowledge about the consumer, the course aims at giving the students an understanding of the relations between the consumer s motives, attitudes, and behavior, and the marketing measures a business can implement in order to influence the demand for their own products. The course shall also give special knowledge of and skill in communication with customers and other stakeholders in different countries. Emphasis is put on understanding the marketing communication tools, how they work, and how they should be adapted to the social context. The culture of the target country is focused, but also familiarity with central characteristics of customers, distribution networks, and other partners, in other to develop dialogue, relations and sales. Prerequisites None, basic course in marketing is desirable and without it must be taken simultaneously 10

11 Contents Basic models for marketing communication Strategic use of different tools for marketing communication advertising and sponsorship sales promotions personal selling public relations direct and interactive marketing The culture concept and cultural communication differences Cultural influences on advertising and impersonal tools Cultural influences on personal and relational communication Teaching language Design Form A model for consumer decision making Segmentation Needs and motives Perception, learning, and attitudes Reference groups The Diffusion- and Adoption process English Weekly lectures, with meetings/discussion forums Lectures, discussions, case-work, student self-study of literature, use of course web-site. Obligatory group case term paper. Formative evaluation 8 Summative evaluation - Group case term paper, counts 50%. - Individual written 6 hour exam, counts 50%. Marks Literature A-F. A is the best mark, E the lowest mark for a pass. F is fail. - Fill, Chris (2001): Marketing Communications. Contexts, Strategies, and Applications, selected chapters, 3 rd edition, Prentice Hall. - Usunier, Jean-Claude (2000): Marketing Across Cultures, selected chapters, Pearson Education Limited. - Schiffman, Leon G., and Kanuk, Leslie L. (2004): Consumer Behavior, Prentice Hall. Anbefalt støttelitteratur på norsk: - Helgesen, T. (2000): Markedskommunikasjon: prinsipper for effektiv informasjon og påvirkning, 5. utg., Cappelen Akademiske Forlag - Dahl, Ø. (2001): Møter mellom mennesker. Interkulturell kommunikasjon, Gyldendal Norsk Forlag 11

12 Emne Markedsplanlegging og analyse. Kode Semester Vår Studiepoeng 10 Studium 1-årig Markedsføring obligatorisk Bachelor i Økonomi og administrasjon, 3. året fordypning i Markedsplanlegging og service - obligatorisk Mål Opptakskrav Innhold Emnet utgjør en integrerende del av studiet. Studentene skal utvikle praktiske ferdigheter innen fagområdene markedsanalyse, planlegging og gjennomføring av bedriftens markedsaktiviteter. Studentene skal kunne arbeide med praktiske og realistiske problemstillinger knyttet til innhenting av markedsinformasjon, planlegging, samt utforming og gjennomføring av ulike markedstiltak. Ingen Strategisk planlegging Konkurransestrategier Forhold som påvirker bedriftens lønnsomhet (bransjekreftene) Konkurrentanalyse Markedssignaler Leverandør og kundeutvelgelse Forskningsprosessen Kvantitative og kvalitative metoder Nærmere om de ulike fasene i forskningsprosessen Ulike typer data Former for innhenting av data Undervisningsspråk Organisering av undervisningen Læringsformer Formativ vurdering (arbeidskrav, obligatorisk undervisning, prosessuell læring) Summativ vurdering (omfatter vurdering som skal inn på vitnemål/karakterutskrift) Norsk Ukentlige forelesninger Forelesninger, diskusjoner, arbeid med oppgaver og case, samt studentfremlegg. Tilbakemeldinger og veiledning i tilknytning til arbeidet med arbeidskrav og annet individuelt studentarbeid. Individuelle arbeidskrav (to stykker som hver vil telle 20 % av endelig karakter). Skriftlig individuell eksamen, 3 t. Karakter Bokstavkarakterer, A-F. E er laveste beståtte karakter. F er stryk. Pensum Porter, Michael (1994): Konkurransestrategier, TANO, Oslo. Gripsrud, Geir og Ulf Henning Olsson (siste utgave): Markedsanalyse, Høyskoleforlaget, Kristiansand. Pensum kan bli endret. Eventuelle endringer vil være klare i god tid før oppstart (høsten 2004). 12

13 Valgfag Internasjonal markedsføring Module INTERNATIONAL MARKETING Code Semester Autumn ECTS credits 10 Studies One year study in Marketing, obligatory Bachelor of Business Administration, 3 rd year, optional subject Aims The course focuses on crucial marketing activities as companies act, or is about to act, in foreign markets. Cases will primarily deal with marketing challenges in smaller, regional companies. The course should give the students the ability to develop a better understanding of global marketing as a dynamic field, and gain some experience in handling relevant marketing issues facing regional businesses. Prerequisites Introductory Marketing Contents Global Marketing from the marketer`s and the firm`s point of view The Global Market Environment Culture Global Strategy Global Marketing Mix Management Teaching language English Design Weekly lectures, meetings/discussion forums Form Lectures, discussions, case-work, student self-study of literature, use of course web-site. Formative evaluation Obligatory group case term paper - One case term paper introduction in class/class-fronter in week 36 - Due in week 45 to exam office, Presentation to class in week Paper & presentation language English - Grades will be posted by the end of the lecture period. Summative evaluation Group case term paper, counts 50 % 4 hours, individual written exam, counts 50 % Marks A-F Literature Keegan, (2002): Global Marketing, Prentice Hall Collection of articles available at start of semester 13

14 Module INTERNATIONAL MARKETING COMMUNICATION & CONSUMER BEHAVIOR Code Semester Spring ECTS credits 10 Studies 1-year study of Marketing - obligatory 3 rd year of Bachelor in Business and Administration, optional Purpose Central in all marketing is that the value creation is based on knowledge about customers and about external conditions which influence the customer's demands for a product. This presupposes insight and an understanding of the customer s attitudes, motives, information search, judgement, and decisions related to purchase of goods and services. The aim of the course is to give the students an introduction to how the customer thinks, evaluates, and make decisions related to the purchase of different products. Based on knowledge about the consumer, the course aims at giving the students an understanding of the relations between the consumer s motives, attitudes, and behavior, and the marketing measures a business can implement in order to influence the demand for their own products. The course shall also give special knowledge of and skill in communication with customers and other stakeholders in different countries. Emphasis is put on understanding the marketing communication tools, how they work, and how they should be adapted to the social context. The culture of the target country is focused, but also familiarity with central characteristics of customers, distribution networks, and other partners, in other to develop dialogue, relations and sales. Prerequisites None, basic course in marketing is desirable and without it must be taken simultaneously 14

15 Contents Basic models for marketing communication Strategic use of different tools for marketing communication advertising and sponsorship sales promotions personal selling public relations direct and interactive marketing The culture concept and cultural communication differences Cultural influences on advertising and impersonal tools Cultural influences on personal and relational communication Teaching language Design Form A model for consumer decision making Segmentation Needs and motives Perception, learning, and attitudes Reference groups The Diffusion- and Adoption process English Weekly lectures, with meetings/discussion forums Lectures, discussions, case-work, student self-study of literature, use of course web-site. Obligatory group case term paper. Formative evaluation 8 Summative evaluation - Group case term paper, counts 50%. - Individual written 6 hour exam, counts 50%. Marks Literature A-F. A is the best mark, E the lowest mark for a pass. F is fail. - Fill, Chris (2001): Marketing Communications. Contexts, Strategies, and Applications, selected chapters, 3 rd edition, Prentice Hall. - Usunier, Jean-Claude (2000): Marketing Across Cultures, selected chapters, Pearson Education Limited. - Schiffman, Leon G., and Kanuk, Leslie L. (2004): Consumer Behavior, Prentice Hall. Anbefalt støttelitteratur på norsk: - Helgesen, T. (2000): Markedskommunikasjon: prinsipper for effektiv informasjon og påvirkning, 5. utg., Cappelen Akademiske Forlag - Dahl, Ø. (2001): Møter mellom mennesker. Interkulturell kommunikasjon, Gyldendal Norsk Forlag 15

16 Module Code Semester Business English Spring ECTS credits 10 Studies Purpose Prerequisites Contents Teaching language Design Formative evaluation Summative evaluation Marks Literature One year study in Marketing, obligatory Bachelor of Business Administration, 3 rd year, optional subject The goal for the course is to develop the students written and oral skills in English. Oral activities within negotiations will be emphasized, but individual presentations are also important. In written, the course will emphasize the students skills within formal business correspondence and report writing. None In the oral part, business communication will be emphasized, where case studies will be used as a method. Issues: Job interview, negotiations and public meeting. Individual, oral presentations. In the written part, the students will practice on different forms of business correspondence and report writing. Since good, basic writing skills are essential in written business communication, the students will be given lectures in general text production. English Weekly lectures practical exercises. Case studies with role play, individual oral presentations and written assignment. High degree of student participation is essential when working with case studies in order to learn the dynamics in groups where students are dependent on each other. Three out of four cases are obligatory case # 4 is obligatory for all students. One oral presentation and one written assignment. These must be accomplished before the student can take the final, written test. 4 cases, where 3 are obligatory, an oral presentation and a written assignment counts 50 %. Individual written test (4 hours?) counts 50 %. A F, where A is the best grade, E is the lowest grade for a pass and F is fail. 16

17 Valgfag Bedriftsøkonomi og regnskap Emne Prisstrategi Kode Semester Høsten 2004 Studiepoeng 5 Studium 3. studieår av Bachelor i økonomi og administrasjon, fordypning i bedriftsøkonomi og regnskap Mål Kurset er sterkt fokusert på at sammenhengen mellom pris og lønnsomhet er svært viktig. Kurset skal utvikle studentenes forståelse for prissetting, fra et kostnadsorientert perspektiv til et verdiorientert perspektiv. Videre skal studentene opparbeide forståelse for hvilken rolle kunder, konkurransesituasjon og produktets livssyklus har i en prissettingsprosess. Det er viktig at studentene forstår at tradisjonelle kalkylemetoder har store svakheter i sammenheng med prissetting. Opptakskrav Kunnskaper tilsvarende kursene: Innføring i bedriftsøkonomi Finansregnskap med analyse Driftsregnskap med budsjettering Innhold - prisfastsettingsteori - verdibasert versus kostnadsbasert prissetting - prisfølsomhet - komponent versus systempris - prisdifferensiering - lønnsomhetsvurderinger - etiske og juridiske forhold Undervisningsspråk Norsk Organisering av Forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid. undervisningen Læringsformer Det forutsettes at studentene aktivt bruker aktuelle prissettingsproblemer fra dagliglivet. Formativ vurdering Studentene må levere én obligatorisk oppgave som må være (arbeidskrav, obligatorisk godkjent før eksamen kan avlegges. Oppgaven leveres i grupper undervisning, prosessuell på 2-4 studenter. læring) Summativ vurdering (omfatter vurdering som skal inn på vitnemål/karakterutskrift) Karakter 4 timers skriftlig, individuell eksamen Hjelpemidler: Ett originalt håndskrevet A-ark. Bokstavkarakter 17

18 Emne Finansiering og investering II Kode Semester Høst Studiepoeng 5 Studium Bachelor i Økonomi og administrasjon, 3. året fordypning i Bedriftsøkonomi og regnskap - obligatorisk Mål Emnet skal gi en fordypning i teori og praksis knyttet til et foretaks anskaffelse og anvendelse av kapital. Det fokuseres på finansfunksjonen i små og mellomstore bedrifter og på problemstillinger knyttet til etablering av nye bedrifter og nye prosjekter i etablerte bedrifter. Opptakskrav Bygger på Finansiering og investering I. Innhold Risiko i investeringsprosjekter. Kapitalverdimodellen. Langsiktige finansieringsformer Opsjonsteori og realopsjoner. Risikostyring i bedriften.- styring av arbeidskapital Prosjektfinansiering (Egenkapitalfinansiering, SND, Investeringsselskaper) Prosjektpresentasjon og utvikling av prospekt, Modellering i Exel. Undervisningsspråk Organisering av undervisningen Læringsformer Formativ vurdering (arbeidskrav, obligatorisk undervisning, prosessuell læring) Summativ vurdering (omfatter vurdering som skal inn på vitnemål/karakterutskrift) Karakter Pensum Norsk Undervisningen vil bestå av forelesninger og gruppeveiledning med oppgaveløsning. Framgang avhenger av stor egeninnsats, spesielt med oppgaveløsning. Emnet er anvendt orientert hvor modellering med regneark blir en integrert del av undervisningen.. Det blir gitt en obligatorisk innleveringsoppgave som skal besvares ved hjelp av regneark. Faglærer gir formativ tilbakemelding på obligatorisk oppgave, som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen. Avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer. A, B, C, D, E er bestått og F er stryk. (A er beste karakter) Bøhren, Ø. & Michalsen D.(2001) Finansiell Økonomi. Teori og praksis... 18

19 Emne SKATTERETT Kode Semester Høst 2004 vår 2005 Studiepoeng 15 Studium Bachelor i Økonomi og administrasjon, 3.år fordypning i Bedriftsøkonomi og regnskap 1-årig Bedriftsøkonomi valgfag (betalingskurs) Mål Retter seg mot næringsdrivende, privatpersoner og studenter som ønsker å gå videre på revisorutdanning eller for å få godkjenning som autorisert regnskapsfører. Emnet gir en generell innføring i skatterett, herunder reglene for formues- og inntektsbeskatning av fysiske og juridiske personer i forbindelse med næringsvirksomhet, samt for personlige skatteytere. Forkunnskaper Ingen Innhold - oversikt over skatteretten - skatter og skatteberegning - bruttoskatt og nettoskatt - formuesbeskatning - skattelegging av fast eiendom - skattepliktige og skattefrie inntekter - utgiftsfradrag og skattefradrag - aksjer - familiebeskatning - innbetaling av skattene - alminnelig inntekt i næringsvirksomhet. - personinntekt fra næringsvirksomhet. - skattlegging av selskap og selskapsdeltakere. - kjøp og salg av eierandeler. - omorganisering av næringsvirksomhet. - utbytte mv. fra virksomhet mv. - ligningsforvaltning. - merverdiavgift. Undervisningsspråk Norsk Organisering av Samlingsbasert, 8-9 samlinger (fredag ettermiddag/lørdag formiddag), undervisningen gruppearbeid. Læringsformer Det vil bli gitt oppgaver som studentene skal løse på egen hånd og som vil bli gjennomgått i plenum. Oppgaveløsningen skal forberede studentene for eksamen hvor det legges vekt på løsning av praktiske oppgaver. Formativ vurdering Det vil bli gitt øvingsoppgaver som skal leveres inn for retting og tilbakemelding til studentene. Det vil også bli gitt mindre oppgaver som studentene skal løse på egen hånd og som vil bli gjennomgått i plenum. Oppgaveløsningen skal forberede studentene for eksamen hvor det legges vekt på løsning av praktiske oppgaver. Summativ vurdering 6 timer skriftlig individuell skoleeksamen Hjelpemidler Kalkulator og lovsamling eller utdrag av lovsamling uten eksamen kommentarer, eks siste utgave av Jarøy; "Norsk Skattelovsamling". Tillatte innarbeidelser i hjelpemidlene er understrekninger og nøytrale henvisninger til tillatte hjelpemidler (jamfør, se, motsatt, etc.). Det er 19

20 Karakterer Pensum også tillatt å notere at lover eller paragrafer er opphevet. Det er ikke tillatt å skrive eller lime inn kommentarer eller ny tekst i lovsamlinger. Bokstavkarakterer A F. E er laveste beståtte karakter. F er stryk. Med forbehold om endringer! Lars Fallan; "Innføring i skatterett", Gyldendal Norsk Forlag, siste utgave ISBN Jarøy; "Norsk Skattelovsamling", eget forlag, siste utgave. Pensum for merverdiavgift vil bli avklart senere da dette er et tema som blir forelest i på slutten av forelesingsrekken. Anbefalte oppgave- Lars Fallan; "Innføring i skatterett - studiebok", samlinger Gyldendal Norsk Forlag, siste utgave ISBN eller Bjørn Torgrimsen; "Oppgavesamling i skatterett", Cappelens Akademiske Forlag, siste utgave, ISBN

21 Emne Finansregnskap med avslutning Kode Semester Høst 2004 vår 2005 Studiepoeng 10 Studium Bachelor i Økonomi og administrasjon, 3. året fordypning i Bedriftsøkonomi og regnskap Mål Målet er å gi en innføring i de viktigste problemene knyttet til utarbeiding av årsregnskap, herunder konsernregnskap. Det er også et mål å gi en innføring i bruk av elektroniske årsregnskapsprogram Opptakskrav Kunnskaper tilsvarende emnene: - Grunnleggende regnskap - Finansregnskap med analyse - Grunnleggende bedriftsøkonomi - Driftsregnskap og budsjettering Innhold -Regnskapsstandarder viktige regnskapsprinsipper -Verdivurderingsprinsipper -Regnskapsmessige og skattemessige verdivurderinger -Egenkapital disponering av overskudd -Konsernregnskap Undervisningsspråk Norsk Organisering av Gruppearbeid og individuelt arbeid med veiledning. undervisningen Forelesninger. Læringsformer Det forutsettes at studentene aktivt bruker aktuelle nettbaserte verktøy som f.eks kursets og lærebokas nettsted. Formativ vurdering Studentene må levere fire obligatoriske oppgaver som må være (arbeidskrav, obligatorisk godkjent før eksamen kan avlegges. Oppgavene leveres i grupper undervisning, prosessuell på 2-3 studenter. læring) Summativ vurdering (omfatter vurdering som skal inn på vitnemål/karakterutskrift) Karakter Pensum 4 timers skriftlig, individuell eksamen Hjelpemidler: Lovsamlinger. Huskelapp (ett originalt håndskrevet A4-ark.) Bokstavkarakter Tellefsen/Langli: Årsregnskapet. Lærebok Gyldendal Akademisk Tom Sørensen: Årsregnskapet. Oppgavesamling med løsningsforslag. Gyldendal Akademisk 21

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i markedsføring Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no Handelshøyskolen og

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A ANVENDT MIKROØKONOMI Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A Å gi studentene en innføring i hvordan mikroøkonomi kan anvendes på konkrete problemstillinger

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Harald Aaker E-postadresse

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Einar Torrissen E-postadresse einar.torrissen@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse

Detaljer

Bachelor i økonomi og administrasjon. 3. år økonomi og administrasjon spesialisering i regnskap

Bachelor i økonomi og administrasjon. 3. år økonomi og administrasjon spesialisering i regnskap Side 1/12 BED320 Årsregnskap med skatt 7,5 studiepoeng Norsk 3. år økonomi og spesialisering i regnskap HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studentene skal ha kunnskaper om, og en kritisk forståelse av de prinsipper

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR Emnekode BØA3035 Faglig nivå/studieprogram Bachelor i revisjon obligatorisk REV Emneansvarlig Asbjørn O. Pedersen Studiepoeng 5 Semester Vår i moduler Undervisningsspråk

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015 Side 1/28 Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og Drammen, studieåret Første studieår: gjelder for kull 2014 1. semester BBED1010D Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1.

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Mastergrad i samfunnssikkerhet

Mastergrad i samfunnssikkerhet STUDIEPLAN Mastergrad i samfunnssikkerhet Fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 120 studiepoeng 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet, med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Eiendomsmegling, bachelorstudium Norsk namn Eiendomsmegling, bachelorstudium Engelsk namn Real Estate Management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

Kurstilbud. Universitetet i Stavanger 2007/2008. FLEKS Senter for fleksibel læring og kompetanseutvikling http://www.uis.no/fleks fleks@uis.

Kurstilbud. Universitetet i Stavanger 2007/2008. FLEKS Senter for fleksibel læring og kompetanseutvikling http://www.uis.no/fleks fleks@uis. uis_kurskatalog_07 02-04-07 09:34 Side 1 Kurstilbud Universitetet i Stavanger 2007/2008 FLEKS Senter for fleksibel læring og kompetanseutvikling http://www.uis.no/fleks fleks@uis.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02. PSYKOLOGI SIDE 247 PSYKOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.2011 ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI BACHELOR I PSYKOLOGI

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2011 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/62 Dato

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning: Bachelorstudiet i Experience and Event Design (XED) er et gjennomgående studium

Detaljer

English for International Business and Professional Purposes...27

English for International Business and Professional Purposes...27 INNHOLDSFORTEGNELSE KURS FOR SKOLE- OG BARNEHAGEANSATTE Digital videoproduksjon: Grunnleggende opplæring og pedagogisk bruk...3 Filosofi 1...5 Forebygging av psykologiske problemer med hovedvekt på rusområdet...6

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse

Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse Institutt for informatikk og medieteknikk Høgskolen i Gjøvik Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse 30 studiepoeng - 2-1. Innledning...4 1.1. Studiets varighet, omfang og nivå...4

Detaljer