Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage"

Transkript

1

2 2

3 Innhold Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage Kunstnerpresentasjoner: Paul Vanouse Heather Dewey-Hagborg Kate Nichols Next Nature Samarbeidspartnere

4 Om iolab : i/o/lab Senter for Framtidskunst i/o/lab er en kunstnerdrevet organisasjon som startet opp i 2001 og som siden 2005 har hatt tilholdssted ved Tou Scene. Organisasjonen representerer en unik kompetanse i regionen innen feltet kunst, ny teknologi og vitenskap. i/o/lab sine prosjekter har ved flere anledninger blitt omtalt som et av de mest nyskapende og interessante kunstprosjektene i regionen og nasjonalt. i/o/lab bidrar som samarbeidspartner til regionale institusjoner og bedrifter. Organisasjonen er tilknyttet det nasjonale nettverket - Produksjonsnettverket for Elektronisk Kunst (PNEK) og har etter hvert bygget opp et stort internasjonalt nettverk innen feltet. i/o/lab sin kompetanse strekker seg fra produksjon til formidling og kunnskapsutvikling av kunst innen ny teknologi og vitenskap. Målene til i/o/lab er å bidra med nyskapende og kunstneriske prosjekter gjennom å skape møteplasser mellom kunst og forskning til flere målgrupper i samfunnet. Våre prosjekter baserer seg blant annet på formidling av kunst i det offentlige rom. Større kunstformidlingsprosjekter i regi av i/o/lab Article Biennalen Vi representerer regionens mest nyskapende kunstfestival med fokus på mediakunst som utrykker samtidens teknologi og strømninger. Article biennalen er et av hovedprosjektene til i/o/ lab. Article biennalen har vært arrangert i Stavanger regionen årene 2006/2008/2010/2012 og nå i Formålet med Article biennalen er å fremme kunstformer som kommenterer vår teknologiske hverdag og som berører etiske og politiske tema som angår vår samtid. Article biennalen er en dynamisk festival som arrangeres ulike steder og med nytt tema til hver produksjon. For å se tidligere produksjoner besøk vårt nettsted for Article biennalen som finnes her: Public Art Screens en ny unik formidlingskanal for samtidskunst til det offentlige rom. Public Art Screens er et produkt som bringer videokunst ut til publikum gjennom et unikt formidlingskonsept. Pilotprosjektet Public Art Screens ble lansert februar 2010 siden oppstart har over 500 kunstnere blitt presentert. Public Art Screens tilbyr en permanent løsning for visning av skjermbasert kunst i det offentlige og semi-offentlige rom. Vi tilbyr visningsløsning i form av skjerm og løsning for lyd samt kunstnerisk program. Programmet til Public Art Screens er av internasjonalt format, hver måned presenteres en ny kunstner med inntil fem videoverk. Det kunstneriske programmet til Public Art Screens er kuratert av i/o/lab. Prosjektet har eget nettsted på: i/o/lab Centre for Future Art i/o/lab is an artist-run organization that emerged started in 2001 and since 2005 has been resident at Tou Scene. The organization represents a unique expertise in the region in the field of art, technology and science. i/o/ labs projects have on several occasions been referred to as one of the most innovative and interesting art projects in the region and nationally. i/o/lab contributes as a partner to regional institutions and businesses. The organization is affiliated with the national network - Production Network for Electronic Arts (PNEK) and has gradually built up a large international network within the field. i/o/labs expertise extends from production to dissemination and knowledge of art, new technology and science. The dimensions of i/o/lab is to provide innovative and artistic projects through creating meeting places between art and research to multiple audiences in the community. Our projects are partly based on the dissemination of art in public spaces. Larger art projects promoted and run by i/o/lab Article Biennial - We represent the region s most innovative arts festival focusing on media art that expresses contemporary technology and trends. Article Biennale is one of the main projects to i/o/lab. Article Biennale has been arranged in the Stavanger region 2006/2008/2010/2012 and now in The purpose of Article Biennial is to promote art forms commenting on our digital world and affecting ethical and political issues concerning our time. Article Biennale is a dynamic festival held various places and with a new theme to each production. To see previous productions visit our website Article biennial contained herein: Public Art Screens - a new unique communication channel for contemporary videoart to the public. Public Art Screens is a product that brings videoart to the audience through a unique communication concept. The Pilot Project Public Art Screens were launched in February since the inception over 500 artists have been presented. Public Art Screens offers a permanent solution for displaying screen-based art in public and semi-public spaces. We offer solution in the form of screen, sound and artistic program. The program for Public Art Screens are of international renown artists, every month a new artist is presented with up to five video works. The artistic program of Public Art Screens is curated by i/o/lab. Public Art Screens has its own website at: 4

5 Hege Tapio Kurator Hege Tapio er kunstner, kurator, kunstkonsulent og en av grûnderne til i/o/lab. Tapio har gjennom en årrekke arbeidet med en spesiell interesse for feltet biokunst. Hun var med på å arrangere den første nordiske Masterclass i biokunst i samarbeid med SymbioticA og har produsert den første offentlige elektroniske kunstinstallasjonen i Stavanger bestående av en håndlaget LED matrise. Article biennalen 2015 / KUNST + DNA & NANO Konsept og tematikk for Article biennalen 2015 vil dreie seg om krysningsfeltet Kunst & Vitenskap, med fokus på kunst som tar ibruk og/eller kommenterer DNA og NANO teknologi. Article biennalen presenteres for femte gang i Stavanger. Flere av de tidligere Article biennalene har presentert kunstverk som tar ibruk ny teknologi og som tangerer betraktninger rundt tidens vitenskap. Teknologisk utvikling og vitenskapens forskning har iløpet av de siste 30 årene endret store deler av vår verden og våre liv med stadig økende kraft, gjennom fremveksten av teknologiske muligheter og håndtering av komplekse biologiske strukturer. Samtidig ser vi at deler av kunstfeltet i dag bringer vitenskapen ut av laboratoriet og åpner opp for en kritisk diskurs rundt samtidens teknologi. Det er i dette feltet Article biennalen ønsker å operere gjennom å løfte frem tidsaktuelle kunstverk. Hege Tapio is an artist, curator, art consultant and one of the founders of i/o/lab. Tapio has for years worked with a special interest in the field bioart. She helped to organize the first Nordic Master Class in bioart in cooperation with SymbioticA and has produced the first public electronic art installations in Stavanger, consisting of a handmade LED matrix. Article Biennial 2015 / ART + DNA & NANO Concept and themes for Article Biennale 2015 will revolve around the intersection Art & Science, with a focus on art that makes use of and/or comments DNA and NANO technology. The Article biennial is presented for the fifth time in Stavanger. Several of the former Article biennials has presented artworks making use of new technology and tangent reflections on future science. Technological development and scientific research over the past 30 years has with increasing power changed much of our world and our lives, through the emergence of technological capabilities and management of complex biological structures. Furthermore, we see that parts of the arts today brings science out of the lab and opens up a critical discourse around contemporary technology. It is within this field the Article biennial wants to operate highlighting contemporary artwork. 5

6 Kunst og vitenskap kobles sammen.igjen Skillet mellom kunsten og vitenskapen har gjennom spesialisering av sine fagfelt blitt synlig gjennom utvikling av eget språk, metode og disiplin allikevel har disse to gjensidig hatt en påvirkning av hverandre. Opp igjennom historien kan vi finne innovative kunstnerne som kobler kunst og vitenskap for å skape nye kunstverk inspirert av vitenskapen og ny teknologi. Kunstneren har igjennom historien, drevet av nysgjerrighet, tilegnet seg materialkunnskap og bruk av tekniske hjelpemidler for å visualisere sine tanker og ideer. Det være seg utvikling av pigmenter, bruk av kjemikalier, linser og teknisk apparatur eller som vi ser i den nyere tid - bruk av teknologiske og biologiske komponenter og metoder. Tilgang på informasjon og bruk av ny teknologi stimulerer kunstnerne til å utforske kreative, etiske og filosofiske aspekter av vitenskapen. Kunstnere kan visualisere det usynlige, deres tilnærminger redefinerer begrepet estetikk og hva som menes med kunst. Kunstnerne tilegner seg kunnskap om og tilbyr betraktninger rundt vitenskapen med nye perspektiver. Utviklingen av nye teknologier har også gitt fremvekst av nye disipliner innen kunst. I samtidens kunstfelt har det oppstått egenarter som ny media kunst, elektronisk kunst, datagenerert kunst, generativ kunst, ustabil kunst, biokunst for å nevne noen. Gjennom biokunst utforsker kunstneren ulike problemstillinger til hvordan den bioteknologiske vitenskapen kan forandre sosiale, etiske og kulturelle verdier i samfunnet. Kunstnere bidrar til å nyansere de mulige etiske implikasjoner som forskning og ny teknologi kan ha på våre liv. Kunstnere som pionerer Samtidig, gjennom en langsom transformasjon, har kunstneren omformet og redefinert sin rolle. Fra å være til tjeneste for vitenskapen, de adelige og kirken gjennom å avbilde og synliggjøre fenomener og historier, mennesker, dyr og planter har kunsten beveget seg i en autonom retning. Fra dette ståstedet befinner kunstneren seg i en unik posisjon til å innta betraktninger som kan berike og utdype vår forståelse av omverdenen og vår samtid. Kunstnerens ståsted skiller seg gjerne fra teknologen som gjerne vil vite hvordan og fra vitenskapsforskeren som vil vite hvorfor. Kunstnere kan bidra med ideer, kreativitet, konsepter og variabler mennesker med ideer er ofte knyttet til å kunne anta hva som ligger foran oss. There are changes on the horizon that are so dramatic and sweeping that all of the revolutions of the so-called digital age will shrink by comparison. All of our dreams are going to come true. So we will have to have the right kinds of dreams. That is why science needs artists like me. Joe Davis Art and science connected.again The distinction between art and science and specialization of their fields has become visible through the development of their own language, method and discipline - nevertheless, these two has mutually had an impact on each other. Throughout history we can find innovative artists that connects art and science to create new art movements inspired by science and new technology. The artist has throughout history, driven by curiosity, acquired knowledge of materials and the use of technical aids to visualize their thoughts and ideas. Be it the development of pigments, use of chemicals, lenses and technical apparatus or as we see in recent times - the use of technological and biological components and methods. Access to information and use of new technology stimulates artists to explore creative, ethical and philosophical aspects of science. Artists can visualize the invisible, their approaches are redefining the concept of aesthetics and what is meant by art. The artists is acquiring knowledge and offers reflections on science with new perspectives.the development of new technologies has also given the emergence of new disciplines within the arts. Contemporary art has specified categories as new media art, electronic art, computer generated art, generative art, unstable art, bioart - to name a few. Through bioart the artist is aiming focus on how the biotech science can transform social, ethical and cultural values in society. Artists help to nuance what possible ethical implications the research and new technology may have on our lives. Artists as pioneers Meanwhile, through a slow transformation, the artist has transformed and redefined their role. From being at the service of science, the nobles and the church through depicting and make visible phenomenas and stories, people, animals and plants - art has moved towards an autonomous direction. From this perspective the artist is placed in a unique position to enrich and deepen our understanding of the outside world and our times. The artist s standpoint differs often from technologist who wants to know how and from science researchers who wants to know why. Artists can contribute ideas, creativity, concepts and variables - people with ideas are often related to being able to assume what lies ahead. There are changes on the horizon That are so dramatic and sweeping That All of the revolutions of the so-called digital age will shrink by comparison. All of our dreams are going two come true. So we willhave two have the right kinds of dreams. That is why science needs artists like me. - Joe Davis 6

7 Joe Davis regnes som en av pionerene innen disiplinen biokunst. Den første kunstneren som utførte lagring av digital informasjon i DNA var Joe Davis, som på midten av 80-tallet startet produksjonen av verket Microvenus. Kunstverket til Davis brukte lang tid på å realiseres hele ti år brukte han på å fullende verket, ettersom tilgangen på den nødvendige teknologien ennå var i startgropen. Etterhvert som vi steg inn i 90-tallet kan vi se en progresjon til hvordan flere kunstnere engasjerte seg i feltet. Siden midten av nittitallet kan man spore en klar fremvekst og interesse for biokunst. Selve begrepet biokunst ble definert av kunstneren Eduardo Kac som gjennom sitt arbeid med transgenetisk kunst er kjent for sin selvlysende kanin Alba og verket Genesis. På slutten av nittitallet markerte også Critical Arts Ensemble seg med arbeider som Genterra og Cult of the new Eve - og begynnelsen av 2000 etablerte SymbioticA seg ved universitetet i vest Australia, Perth. SymbioticA er det første forsknings laboratoriet som tillot kunstnere og forskere å tilegne seg praktisk kunnskap og arbeid med bioteknologiske metoder under en biologisk forskningsavdeling. Det finnes mange gode eksempler på ulike initiativer som vokste frem i denne perioden. Fremveksten av disse spredte geografiske initiativene og prosjektene viser hvordan kunstnerne tilnærmer seg vitenskapen utifra et behov for å gi sin stemme til en viktig del av samtidens forskning. En overgang fra den teknologiske og digitale tidsalder til den bioteknologiske tidsalder synes å gjøre seg gjeldende. I kjølvannet ser vi fremveksten av biohackere - på samme måte som den digitale revolusjonen skapte datahackere og uavhengige gjennom gjør-det selv -bevegelser (også benevnt som DIY), så har vi hatt en lignende fremvekst av garasje-bioteknologi. Delvis også fordi det i en periode var enkelt og billig å få fatt på avleggs laboratorieutstyr gjennom steder som Ebay, spesielt på slutten av nittitallet. Etableringen av GenSpace i New York er et godt eksempel på et slikt sted hvor biohackere, kunstnere og forskere samles. GenSpace fungerer som et åpent samfunns laboratorie hvor forskere kan arbeide uavhengig, kunstnere kan utvikle sine prosjekter og den vanlige befolkningen kan få tilgang på workshops som gir klarere begreper omkring hva bioteknologi egentlig er. Joe Davis is considered one of the pioneers in the discipline of bioart. The first artist who performed storage of digital information in DNA was Joe Davis, who in the mid-80s started the production of his work Micro Venus. This artwork Davis spent a long time to fruition - ten years he spent perfecting the work, since the availability of the necessary technology was still its infancy. Stepping into the 90s, we can see a progression of how several artists engaged themselves in the field. Since the mid nineties, one can trace a clear emergence and interest bioart. The concept bioart was defined by the artist Eduardo Kac - whose work with transgenic art is known for his luminous rabbit Alba and the work Genesis. The end of the nineties is marked by the Critical Arts Ensemble with works such as Genterra and Cult of the New Eve - and the beginning of 2000 the establishing of SymbioticA at the university in west Australia, Perth. SymbioticA is the first research laboratory that allowed artists and researchers to acquire practical knowledge and work with biotechnological methods within a biological research department. There are many good examples of various initiatives that emerged during this period. The emergence of these geographically dispersed initiatives and projects shows that the artists approach science based on a need to give their voice to an important part of contemporary research. A transition from the technological and digital age to the biotech era seem to surface. In the aftermath, we see the emergence of biohackers just like the digital revolution created computerhackers and independent through the do-it-yourself movement (also referred to as DIY), there has been a similar emergence of garage-biotechnology. Partly also because in a period it was easy and cheap to get hold of obsolete laboratory equipment through sites such as Ebay, especially at the end of the nineties. The establishment of GenSpace in New York is a good example of such a place where biohackers, artists and scientists gather. GenSpace serves as an open community laboratory where researchers can work independently, artists can develop their projects and the general population can get access to workshops that provides knowledge about biotechnology. 7

8 Biologi smelter sammen til fysikk og kjemi Mens DNA er bærer av biologisk informasjon gjør NANO teknologien bruk av atomer og molekyler som et strukturelt materiale. Fysikeren og Nobelprisvinneren Feynman sine visjoner fra 1959 er blitt virkelighet. Gjennom å bygge materialer eller restrukturere materialer på atomnivå åpner det seg en ny dør til hittil uante muligheter. Vitenskapen har bare så vidt begynt å tappe av det potensialet som ligger til grunn for en slik manipulering og konstruksjon av molekyler, materialer med nye egenskaper og funksjoner. Ennå er tilgangen på utstyr og metoder for å arbeide på et slikt nanonivå i startgropen. Muligens vil neste generasjon hackere være nanohackere og nye begreper som nanokunst vil definere det neste feltet som vokser frem. Med dette bakteppet har i/o/lab utviklet en utstilling som løfter frem krysningsfeltet mellom kunst og vitenskap. Kunstverkene som presenteres er utvalgt for å gi en innfallsport til hvordan kunsten griper inn,tar ibruk og reflekterer over disse nye teknologiene - NANO og DNA. Hege Tapio, kurator Nettsted for Article biennalen finnes her: Biology merges into physics and chemistry While DNA is the carrier of biological information NANO technology make use of atoms and molecules as a structural material. Physicist and Nobel laureate Feynmans visions from 1959 has become reality. By building materials or restructure materials at the atomic level - a new door to hitherto unimagined possibilities opens. Science has only just begun to tap into the potential that underlies such manipulation and construction of molecules, materials with new properties and functions. Yet the supply of equipment and methods of working on such a nanoscale is budding. Possibly the next generation hackers will be nanohackers and new concepts such as nanoart define the next emerging field. Against this backdrop, i/o/lab has developed an exhibition that will showcase the intersection between art and science. The artworks presented are selected to provide a gateway to how art intervenes, taking into use and reflect on these new technologies - NANO and DNA. Hege Tapio, curator Website for Article biennial found here: Kontaktinformasjon: Daglig leder Hege Tapio mob Styre / Advisory Board Styreleder Jon Inge Øglænd Styremedlem Kristin Bergaust Styremedlem Anna-Maija Isachsen 8

9 PROGRAM Fredag 6.Februar / klokken Offisiell åpning av Article biennalen Åpningstaler av Hanne Beate Ueland, direktør Stavanger Kunstmuseum Hege Tapio, daglig leder i/o/lab og Sissel Rogne, direktør Bioteknologirådet. Performance av Paul Vanouse Lørdag 7.februar / klokken KUNST og DNA-teknologi Presentasjon av kunstneren Paul Vanouse Paneldebatt klokken 13:30 Del 1: DNA i kunst og etterforskning Paneldeltakere Paul Vanouse, kunstner Ragne Farmen, dr. philos og daglig leder GENA - Institutt for DNA analyse Bjørn Thorleif Vanvik, privatetterforsker BTV Consulting Vanvik Hege Tapio, daglig leder i/o/lab Senter for Framtidskunst Paneldiskusjon er ledet av Bioteknologirådets direktør Sissel Rogne. Diskusjonen vil bli på Engelsk og norsk Pause Paneldebatt klokken 15:00 Del 2: På sporet av årsaker til kreft Hvorfor blir friske celler til kreftceller? DNA-analyser setter leger og forskere på sporet av årsaker til kreft. I samarbeid med Norsk Kreftgenomikkonsortium (NCGC) og Bioteknologirådet. Introduksjon, Professor Ola Myklebost (NCGC) Paneldeltakere Onkolog Bjørnar Gilje, Stavanger Universitetssykehus Seksjonleder for molekylær patologi Emiel Janssen, Stavanger Universitetssykehus Professor Ola Myklebost (NCGC) Kreftforsker Oddmund Nordgård, Universitetet i Stavanger Paneldiskusjon er ledet av Bioteknologirådets direktør Sissel Rogne. Diskusjonen vil bli på norsk Slutt klokken 16:00 Søndag 8.februar / klokken Kunst og Nano teknologi Presentasjon av kunst og nanoteknologi av Koert van Mensvoort kreativ direktør ved Next Nature og kunstneren Kate Nichols. Etterfulgt av omvisning i utstillingen kl.14:00 med kurator Hege Tapio Søndag 8.februar DNA skattejakt for barn Mellom kl.12:00 og 14:00 På det vitenskapelige sporet Deltakerne får prøve seg som etterforskere der gjerningspersonen sitt DNA er avsatt på en stjålen gjenstand, og skal sjekkes opp mot tre mistenkte personer. Fredag 13.februar / klokken 11:30 Kunstlunsj - Opplev kunst i lunsjen! Bli med på en kort introduksjon til utstillingen med kurator Hege Tapio. Søndag 15.februar lag et DNA-smykke Mellom kl.12:00 og 14:00 Lær å ekstrahere DNA via DIY (Do It Yourself) metoden Ditt unike DNA blir lagret i et smykke som du kan ta med hjem. Vinterferien: DNA skattejakt for barn Onsdag 18.februar Mellom kl.11:00 13:00 På det vitenskapelige sporet Deltakerne får prøve seg som etterforskere der gjerningspersonen sitt DNA er avsatt på en stjålen gjenstand, og skal sjekkes opp mot tre mistenkte personer. Søndag 01.mars lag et DNA-smykke Mellom kl.12:00 og 14:00 Lær å ekstrahere DNA via DIY (Do It Yourself) metoden Ditt unike DNA blir lagret i et smykke som du kan ta med hjem. Søndag 22.februar DNA skattejakt for barn Mellom kl.12:00 og 14:00 På det vitenskapelige sporet Deltakerne får prøve seg som etterforskere der gjerningspersonen sitt DNA er avsatt på en stjålen gjenstand, og skal sjekkes opp mot tre mistenkte personer. 9

10 Stavanger kunstmuseum Henrik Ibsens gate Stavanger Tlf.: Åpningstider: Mandag: Stengt Tirsdag - onsdag: Torsdag: Fredag - søndag: Gratis adgang på lørdager. Gratis inngang for barn hver dag! 10

11 Nora S. Vaage Nora S. Vaage er kunsthistoriker, kunstkritiker og tverrfaglig forsker ved Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen. Hun skriver doktorgrad om kunstnere som lager levende kunstverk med bioteknologiens verktøy. Nora foreleser i kunstteori og etikk i kunsten, og har også hatt seminarer i kvalitet, visuell kultur og visuell retorikk ved Universitetet i Bergen. Nora S. Vaage is an art historian, art critic and interdisciplinary researcher at the Centre for the Study of the Sciences and the Humanities at the University of Bergen, Norway. She is working on her PhD dissertation on artists who make living artworks using the tools of biotechnology. Nora is a lecturer in art theory and the ethics of images, and has held seminars on quality, visual culture and visual rhetoric at the University of Bergen. Å gjøre det usynlige synlig There is plenty of room at the bottom, sa fysikeren Richard Feynman, i en berømt tale fra 1959 som nå anses å ha varslet og inspirert til nanoteknologiens inntog. Han mente at direkte manipulasjon på atomskala ville gi uante muligheter for vitenskapene. Siden den tid har en eksplosiv utvikling i nye teknologier bevist at han i hvert fall delvis hadde rett. Disse teknologiene har også begynt å sive over i samfunnet for øvrig. Mange eksisterende hverdagslige produkter, fra sjampo til ytterjakker, reklamerer med at de bruker nanoteknologi. Genteknologi, som opererer på nanoskala, brukes i dag ikke bare i vitenskapene, men kan bli kjøpt og solgt som andre forbruksvarer. DNA-tester over farskap er et av de mest velkjente eksemplene. Enhver lekmann kan sende inn en DNA-prøve og få genmaterialet sitt sekvensert, og få informasjon både om forfedre, og om man har økt risiko for noen av sykdommene vi knytter til bestemte genmutasjoner. Disse nye teknologiene byr på fristende nye muligheter også for kunstnere, designere og andre kulturelle aktører. Making the invisible visible There is plenty of room at the bottom, the physicist Richard Feynman stated, in a famous speech from 1959 that is now considered to have predicted and inspired the advent of nanotechnology. He argued that direct manipulation at the atomic scale would open up the sciences to unthought possibilities. Since then, an explosive development in new technologies has proven him at least partially right. These technologies have also started to enter into society at large. A number of existing everyday products, from shampoo to windproof jackets, advertise with the use of nanotechnology. Genetics, which operates at the nanoscale, is no longer the subject solely of scientific research, but can today be bought and sold like other consumer items. DNA tests of paternity are among the more familiar products. Any layman can purchase the right to have their own genome sequenced, gaining information both about their ancestry, and whether they have increased risk of any of the diseases we correlate with certain genetic mutations. These technologies offer tempting new opportunities also for artists, designers and other cultural actors. 11

12 Nanoteknologi og nanovitenskap brukes som betegnelser på arbeid med partikler i nanoskala, rundt 0,1-100 nanometer. 1 Det er betydelig mindre enn bølgelengdene for synlig lys, og dermed for hva vi kan se gjennom optiske mikroskoper. Likevel kan nanoskalaen observeres gjennom nye former for mikroskopteknologi som bruker følsomme spisser for å sanse atomer, DNA og andre nanopartikler. Verkene som vises på Article 2015 bruker ikke denne typen visualiseringsteknologi. I stedet fokuserer både Next Natures Nano Supermarket og Kate Nichols nanopartikkel-skulpturer på kulturelle applikasjoner av nanoteknologien, men de gjør det på svært ulike måter. I tilfellet Nano Supermarket er det en mulig nær fremtid vi møter: et supermarked fullt av nanoprodukter, med imponerende og spennende funksjonaliteter som vin som endrer smak etter ønske og kontaktlinser som skifter farge etter omgivelsene. Produktene anses å ha ulik sannsynlighet for å bli realisert, men alle er valgt ut av Next Nature-gruppen som interessante applikasjoner av nanoteknologiens potensiale. De stiller publikum overfor spørsmål som: hvilke produkter ville du ha ønsket deg? Er det problematiske aspekter ved disse produktene? Hva slags fremtid er det de antyder? Kate Nichols tre verk utforsker alle spenningen mellom det synlige og det usynlige. Nano-skulpturene hennes er laget med sølv-nanopartikler, men eksisterer på vår skala. Lenge før man kunne observere dem gjennom mikroskoper, manipulerte menneskene nanopartikler for eksempel i produksjonen av speil, vinduer og glass. I et tidligere verk stilte Nichols viktorianske speil, laget av sølv på glass, side om side med nåtidens nanoteknologi. I Visible Signs of Indeterminate Meaning refererer hun tilbake til daguerrotypiet, en av de tidligste typene fotografi, som var basert på sølv. Daguerrotypier var ganske uklare bilder, men fortsatt mye tydeligere enn formene vi ser i de små nano-flatene Nichols har laget i laboratoriet. På samme måte blir vi i Figments møtt av refleksjoner på grensen av det synlige. Ordet figment refererer til noe fantastisk, kanskje noe vi bare forestiller oss. Skulpturene kan i formen minne om vinger, men mekaniske, geometriske, asymmetriske sådanne. Kontrast og ambivalens går igjen hos Nichols. I Lab Notebooks har hun brukt en proto-fotografisk prosess for å dokumentere notatbøkene hun skrev under et laboratorieopphold. I dokumentasjonsprosessen måtte hun rive ut en og en side, og hun kommenterer at det å ødelegge noe for å måle, visualisere eller på andre måter forstå det, går igjen i vitenskapelig laboratoriearbeid. Gjennom å eksplisitt uttrykke dette, gjør hun ødeleggelsen til noe mer personlig og nært, noe hun reflekterer over, og gir dermed også oss som ser verket en anledning til å tenke over hva den typen prosess kan bety. Nanotechnology and nanoscience are terms used in the context of work on particles at the nanoscale, about 0,1-100 nanometers. 1 That is significantly less than the wavelengths for visible light, and for what we can see through optical microscopes. And yet, the nanoscale can be observed through new forms of microscopy that utilize sensitive tips to feel atoms, DNA, and other nanoparticles. The works exhibited at Article 2015 do not use this type of visualization technology. Instead, both Next Nature s Nano Supermarket and Kate Nichols nano particle sculptures focus on cultural applications of nanotechnology, but they do so in very different ways. In the case of Nano Supermarket we meet a possible near future: a supermarket full of nanoproducts, with impressive and exciting features such as wine whose flavours can be altered in seconds, and contact lenses that change colour depending on the environment. The products are considered to have varying likelihood of becoming reality, but they have all been selected by the Next Nature group as interesting applications of the potential of nanotechnology. They confront the audience with questions such as: which products would you want for yourself? Are there problematic aspects to these products? What kind of future do they suggest? Kate Nichols three artworks all explore the tension between the visible and the invisible. Her sculptures are made with silver nanoparticles, but exist on our scale. Long before they were observable through microscopes, people manipulated nanoparticles for example in the production of mirrors, windows and glass. In a previous work Nichols juxtaposed Victorian mirrors, made of silver on glass, with contemporary nanotechnology. In Visible Signs of Indeterminate Meaning she refers back to the daguerreotype, one of the earliest types of photography, which was silver based. Daguerreotypes were quite blurry pictures, but still much clearer than the shapes we can distinguish in the small nano-surfaces Nichols has made in the laboratory. Similarly, in Figments we are met by reflections on the edge of the visible. The word figment refers to the fantastic, perhaps to something that only exists in our imagination. The shapes of the sculptures are reminiscent of wings, but mechanical, geometric, asymmetric ones. Contrasts and ambivalences recur in Nichols work. In Lab Notebooks, she used a proto-photographic process to document the notebooks she wrote during a nanolaboratory residency. In the documentation process she had to rip out page by page, and she comments that destroying something in order to measure, visualize, or otherwise understand it, is common in scientific laboratory work. By explicitly expressing this, she turns this process of destruction into something more personal and intimate, something she reflects on, and in this way gives us as viewers of the artwork an opportunity to think about what this kind of process can mean. 12

13 Hva er det egentlig som utgjør og definerer oss? Både Paul Vanouse og Heather Dewey-Hagborgs verk på Article 2015 problematiserer ideen om DNA som et essensielt fingeravtrykk som er unikt for hver enkelt av oss, og om DNA-teknologi som den ultimate identifikasjonsmetode. Dewey-Hagborgs Stranger Visions viser noe av hva DNA kan si om utseendet vårt. De realistisk utførte portrettskulpturene er basert på DNA hun henter fra løse hårstrå, sigarettstumper og brukt tyggegummi. DNA-materialet gir indikatorer på faktorer som hår- og øyenfarge, sannsynligheten for at vedkommende hadde fregner, osv. Noen egenskaper, som rødt hår, kan antas med høy grad av sannsynlighet, mens andre, som øyenfarge, har flere gener som spiller inn. Kunstneren bruker spesialtilpasset programvare for å visualisere det man kan anta om DNA-opphavets utseende, og skaper skulpturene ut i fra det. Disse virkelighetsnære portrettene viser likevel noe av begrensningene i det vi foreløpig vet om DNA: man har for eksempel ikke funnet noe gen som bestemmer ansiktsform. Dewey-Hagborgs metode tar heller ikke hensyn til alder: hodene ser alle ut til å være rundt 30 år gamle, men DNAet kan like gjerne være fra noen på 80. Det er likevel en urovekkende tanke at et enkelt, etterlatt hårstrå kan gi noen tilgang til ens genetiske informasjon, og Dewey-Hagborg ønsker å øke bevisstheten rundt personvern. Det går rykter om at det allerede er tatt grep for å forhindre at genetisk materiale fra berømte enkeltpersoner, som USAs president, kommer i de gale hender. Én grunn til dette er muligheten for biologisk innstilte våpen, for eksempel et virus som kun aktiveres i kontakt med et bestemt DNA. En annen er tanken på menneskelige kloner, eller til og med muligheten for å skape et barn som har din favoritt-filmstjerne som biologisk far. For vanlige folk er det mer nærliggende å tenke seg muligheten av at man kunne bli diskriminert på grunn av genetiske forutsetninger. Hvordan ville for eksempel en betydelig økt risiko for hjertesykdom slå ut på noens forsikringspremie? I en mulig nær fremtid, hvor genetisk informasjon rutinemessig registreres fra fødselen av, vil det være viktig å forhindre at de som stiller svakere i det genetiske lotteriet ikke skal forskjellsbehandles. De første skrittene har allerede blitt tatt mot å forhindre diskriminering på genetisk grunnlag: I USA har de siden 2008 hatt en lov som skal beskytte innbyggerne mot genetisk diskriminering i forsikrings- og jobbsaker. Her i Norge har Datatilsynet i en rapport av 2013 kommet med forslag om at genetiske opplysninger bør ha status som spesielt sensitive personopplysninger. 2 Det innebærer at de skal beskyttes utover personopplysningsloven, og antyder at man ser et enormt potensiale for misbruk av slike opplysninger. What is it, exactly, that constitutes and defines us? Both Paul Vanouse and Heather Dewey-Hagborg s works in Article 2015 problematize the idea of DNA as an essential fingerprint that is unique to each of us, and of DNA technology as the ultimate method of identification. Dewey-Hagborg s Stranger Visions shows something of what DNA can say about our appearance. The realistically rendered sculptural portraits are based on DNA she obtains from loose hair, cigarette butts and used chewing gum. The DNA material provides indicators of factors such as hair and eye colour, the likelihood that the person had freckles, etc. Some features, such as red hair, can be assumed with a high degree of probability, while others, such as eye colour, are known to have multiple genes involved. The artist uses custom software to visualize what one can assume about the DNA owner s appearance, and she creates her sculptures based on that. These lifelike portraits still show some of the limitations of what we currently know about DNA: for example, no gene has been found to determine the shape of a face. Dewey-Hagborg s method also does not take age into account: the heads all look to be around 30 years old, but the DNA might as well come from someone around 80. It is still a disturbing thought that a single, abandoned strand of hair can provide strangers with access to one s genetic information; and Dewey-Hagborg would like to raise awareness about genetic privacy. There are rumours that steps have already been taken to prevent genetic material from famous individuals, such as the US president, from falling into the wrong hands. One reason for this is the possibility of biological weapons, such as a virus that would only be activated when it encountered a certain individual s DNA. Another is the idea of human cloning, or even the ability to create a child whose biological father would be your favourite movie star. For us normal people a more immediate concern is the possibility that you could be discriminated on the grounds of genetic conditions. What difference would, for instance, a significantly increased risk of heart disease have on someone s insurance premium? In a possible near future, where genetic information is routinely recorded from birth, it will be important to ensure that those who come out as weaker in the genetic lottery should not be singled out. The first steps have already been taken to prevent discrimination on genetic grounds: In the US a law intended to protect citizens against genetic discrimination in insurance and employment matters was approved in Here in Norway, the Norwegian Data Protection Authority (Datatilsynet) in a report of 2013 proposed that genetic information should have the status of particularly sensitive personal data. 2 13

14 Paul Vanouse har i årevis forsøkt å destabilisere ideen om at DNA-fingeravtrykket er en ufeilbarlig identifikasjonskilde, noe som er naturlig og unikt. I Suspect Inversion Center (SIC) vil han skape en motvekt til (eller korrigere) det han kaller CSI-effekten : tv-serier som glorifiserer rettsmedisinsk DNA-teknologi, og gir et overdrevent inntrykk av hva den kan gjøre. SIC refererer til OJ Simpson-saken fra 1995, en av de mest omtalte og pressedekkede mordsakene i amerikansk historie. Den tidligere NFL-fotballspilleren og sportskommentatoren sto anklaget for å ha drept sin eks-kone og kelneren Ron Goldman, og aktor presenterte flere ulike former for forensisk bevis, fra DNA-fingerprinting til blod- og fotsporsanalyse. Forsvarerne lyktes i å så tvil om behandlingen av DNA-beviset mot Simpson, og den høyprofilerte rettssaken endte med at Simpson ble kjent ikke skyldig. Vanouse påpeker at Simpson-saken var et vendepunkt i offentlighetens forhold til DNA-bevis: ideen om at slike bevis skulle være ufeilbarlige fikk seg en knekk. I verket forsøker kunstneren å få sitt eget DNA til å se ut som den mistenkte, gjennom en komplisert prosess. Slik viser han at visualiseringen av DNA-materialet, som ofte oppfattes som noe naturalisert, i aller høyeste grad er menneskeskapt. Vanouses interaktive installasjoner viser frem teknologiens metode, og setter fokus på prosessen bak det ferdige vitenskapelige bildet, som ofte skjules i hvert fall i mainstream-medias fremstillinger. Vanouse ønsker å endre DNA-visualiseringenes status fra noe som har uomtvistelig vitenskapelig autoritet, til et portrett og han ser sin egen status som kunstner som en hjelp i den sammenheng. I Latent Figure Protocol brukes elektroforese, en metode hvor elektrisk ladede partikler induseres til å vandre gjennom en gel-løsning. Elektroforese benyttes vanligvis analytisk og diagnostisk for å bestemme den genetiske informasjonen i DNA. Vanouse snur metoden på hodet, og utnytter det faktum at en rekke DNA-sekvenser allerede finnes spesifisert i online-databaser. Ved å bruke ulike enzymer i hver kolonne, som kutter DNA-et til spesifikke størrelser som beveger seg i ulike hastigheter i reaksjon på den elektriske strømmen, skaper han forhåndsbestemte figurer i gelen. Disse figurene filmes, og vises live på store skjermer. Også i dette prosjektet setter han fokus på at vi ikke ser DNA som det er. Bildet er snarere en representasjon som kanskje forteller oss like mye om enzymene som brukes i sekvenseringen, som om individet DNAet identifiserer. This means that genetic data should enjoy a level of protection beyond that of personal data specified in the Personal Data Act, and suggests that they see an enormous potential for misuse of this kind of information. Paul Vanouse has for years tried to destabilize the idea that the DNA fingerprint is an infallible identifier, something natural and unique. In Suspect Inversion Center (SIC), he wants to create a counterweight to (or correct) what he calls the CSI effect : television shows that glorify forensic DNA technology, giving an exaggerated impression of what it can do. SIC refers to the OJ Simpson case in 1995, one of the most publicised murder cases in US history. The former NFL football player and sports commentator was accused of killing his ex-wife and waiter Ron Goldman, and the prosecutor presented several different forms of forensic evidence, from DNA fingerprinting to blood and footprint analysis. The defence managed to cast doubt on the processing of the DNA evidence against Simpson, and the high-profile trial ended with Simpson being found not guilty. Vanouse points out that the Simpson case was a turning point in the public s relationship to DNA evidence: the idea that such evidence would be infallible took a beating. In this installation, the artist is going through a complicated process in the attempt to get his own DNA to look like that of Simpson. In this way, he shows that visualizations of DNA material, which are often perceived as something naturalized, are very much shaped by human understanding. Vanouse s interactive installations showcase the technological method, and focus on the process behind the finished scientific image, which is often not shown, at least in mainstream media representations. Vanouse wishes to change the status of the DNA visualizations from something that has indisputable scientific authority, to a portrait - and he sees his own status as artist as an aid to that goal. In Latent Figure Protocol Vanouse uses gel electrophoresis, a method in which electrically charged particles are induced to move through a gel solution but he does so with a twist. Electrophoresis is usually used as an analytical and diagnostic tool to determine the genetic information in DNA. Vanouse inverts this method, and exploits the fact that a number of DNA sequences are already specified in online databases. By using different enzymes in each column, which cut the DNA to specific sizes that move at different speeds in response to the electric current, he creates predetermined shapes in the gel. These emerging figures are filmed, and broadcast live onto large screens. In this project, too, Vanouse wishes to make us aware that we do not see DNA as it is. The image is rather a representation that perhaps tells us as much about the enzymes used in sequencing, as about the individual the DNA identifies. 14

15 Vanouse fremstiller seg selv eksplisitt som en hacker, og som IT-hackere har han også en dyp mistro til opphavsrett. I tilfellet hvor DNAet er hentet fra det patenterte plasmidet pet-11a, er det fremvoksende bildet av copyright-symbolet en slående kommentar. For i hvilken grad kan vi hevde å eie enkeltorganismer? Hva sier patentsystemet om vårt samfunns forhold til naturen? Alle verkene i Article-biennalen utforsker på ulike måter dimensjoner ved disse teknologiene. Teknologi er ikke i seg selv god eller ond, triviell eller viktig. Det avgjørende er hva den brukes til. I vårt samfunn ser vi i stor grad verdien av teknologiske fremskritt, og aksepterer at de også kan bringe med seg negative side-effekter. Kunstverk som disse, og andre alternative tilnærminger til teknologien, kan gi et rom for å tenke og føle på hva en selv ønsker for vårt samfunn og for fremtiden. Nora S. Vaage Bergen, 21. november 2014 Vanouse presents himself explicitly as a hacker, and like IT hackers, he has a deep distrust of copyright. In the case where the DNA is extracted from the patented plasmid pet-11a, the emerging image of the copyright symbol is a striking comment. To what extent can we claim ownership of individual organisms? What does the patent system say about our society s relationship to nature? All the artworks in the Article Biennial explore, in their different ways, dimensions of these technologies. Technology is not in itself good or bad, trivial or important. What matters is what it is used for. In our society we to a large extent see the value of technological advances, and accept that they can also bring negative side effects. Works of art such as these, and other alternative approaches to technology, can provide a space to think and feel about what each of us wishes and wants for our society and for the future. Nora S. Vaage Bergen, 21 November En nanometer er en milliondels millimeter, eller 1-9m. 2 Datatilsynet, Personvernutfordringer ved genetiske undersøkelser. Rapport, mai One nanometer is one millionth of a millimeter, or 1-9m. 2 Datatilsynet, Personvernutfordringer ved genetiske undersøkelser. Report, May

16 Paul Vanouse Paul Vanouse er en kunstner og professor i Visuelle studier ved Universitetet i Buffalo, NY, hvor han leder programmet Emerging Practices. Tverrfaglighet og lidenskapelig amatørisme veileder hans kunstpraksis. Hans biologiske og interaktive medieprosjekter har vært utstilt i over 20 land og bredt over hele USA. Seneste separatutstillinger inkluderer: Schering Foundation i Berlin (2011), Kapelica Gallery i Ljubljana (2011), Muffathalle i München (2012), og Beall senter ved UC Irvine, California (2013). Hans siste prosjekter, Latent Figure Protocol, Ocular Revision og Suspect Inversion Center bruker molekylærbiologiske teknikker for å utfordre genom-hypen og å konfrontere spørsmål rundt DNA analyse, spesielt ideen til det mest autoritære bildet av vår tid, at DNA fingeravtrykk, er liksom naturlig. Paul Vanouse is an artist and Professor of Visual Studies at the University at Buffalo, NY, where he heads the program in Emerging Practices. Interdisciplinarity and impassioned amateurism guide his art practice. His biological and interactive media projects have been exhibited in over 20 countries and widely across the US. Recent solo exhibitions include: Schering Foundation in Berlin (2011), Kapelica Gallery in Ljubljana (2011), Muffathalle in Munich (2012), and Beall Center at UC Irvine, California (2013). His recent projects, Latent Figure Protocol, Ocular Revision and Suspect Inversion Center use molecular biology techniques to challenge genome-hype and to confront issues surrounding DNA fingerprinting, particularly the idea the most authoritative image of our time, the DNA fingerprint, is somehow natural. 16

17 Suspect Inversion Center Foto: Axel Heise Latent Figure Protocol Om Latent Figure Protocol og Suspect Inversion Centre Latent Figure Protocol tar form av en medie installasjon som bruker DNA-prøver for å frembringe underliggende representasjons bilder. Installasjonen omfatter et direkte kunstnerisk eksperiment hvor kunstneren skaper to distinkte bilder, DNA fingeravtrykk, ved hjelp av den samme DNA. Ansett gjennom en reaktiv elektroforese gel og elektrisk strøm, produserer Latent Figur Protocol bilder som er direkte knyttet til DNA-prøvene som brukes. Billedprosessen er fanget live av videokameraer knyttet til installasjonens arbeidsbord. Dette oppnås gjennom en ny kombinasjon av DNA sekvensen, lysdioder og tonede akryl filtre som gjør DNA`ets -bevegelser synlige for det blotte øye uten vernebriller. I ett av eksperimentene, er et copyright symbol avledet fra DNA av en industrielt produsert organisme (et plasmid som heter pet-11a ), det belyser etiske spørsmål rundt den endrede status for organisk liv og eierskap av levende organismer. Andre bilder inkluderer 01, en referanse til metaforen om DNA som en kode. About Latent Figure Protocol og Suspect Inversion Centre Latent Figure Protocol takes the form of a media installation that uses DNA samples to create emergent representational images. The installation includes a live artistic experiment in which the artist creates two distinct images, DNA Fingerprints, using the same DNA. Employing a reactive electrophoresis gel and electrical current, Latent Figure Protocol produces images that relate directly to the DNA samples used. The imaging process is captured live by video cameras attached to the installation worktable. This is achieved through a novel combination of DNA stain, LEDs and tinted acrylic filters that allow the DNA s movements to be visible to the naked eye without eye protection. In one experiment, a copyright symbol is derived from the DNA of an industrially-produced organism (a plasmid called pet-11a ), illuminating ethical questions around the changing status of organic life and the ownership of living organisms. Other images include 01 a reference to the metaphor of DNA as a code. 17

18 Suspect Inversion Center (SIC) er et åpent fungerende laboratorium hvor kunstneren Paul Vanouse og assistenten Kerry Sheehan - kan gjenskape DNA-bevis fra 1995 OJ Simpsons draps rettssak: ved hjelp av kunstnerens eget DNA. Installasjonen består av semi sirkulære lab bord og hyller som inneholder alt nødvendig utstyr for å utføre aktivitetene til Suspect Inversion Center. Vanouse og Sheehan utfører kontinuerlig arbeidet, under daglig galleri drift, bevitnet av besøkende til utstillingen. Suspect Inversion Center, bygger på konseptuelle, estetiske og teknologiske observasjoner fra Vanouse`s tidligere arbeid med DNA bildebehandling, for eksempel (Relative Velocity Inscription Device og Latent Figure Protocol), men skifter fokus til arenaen av offentlig persepsjon. DNA-bevis er laget for å virke allmektig i populærkulturen. CSI-effekten er en referanse til dette fenomenet av TV-programmer som CSI avdelingen forstørrer nøyaktigheten av rettsmedisinske teknikker, og overdriver evnene til rettsmedisinen. SIC er utformet for å kreativt møte disse massemedie dramatiseringene som typisk feilinformere det offentlige, og på den måten gi publikum med de konseptuelle verktøy for å forstå aktuelle problemstillinger rundt bruk av DNA bildebehandling og databaser. Suspect Inversion Center (SIC) is an open working laboratory where artist Paul Vanouse and assistant Kerry Sheehan - can recreate DNA evidence from the 1995 OJ Simpson murder trial: using the artist s own DNA. The installation consists of semi circular lab tables and shelves containing all the necessary equipment to perform the activities of the Suspect Inversion Center. Vanouse and Sheehan continuously perform the work, during daily gallery operations, witnessed by visitors to the exhibition. Suspect Inversion Center, builds on conceptual, aesthetic and technological observations from Vanouse s previous work with DNA imaging, such as (Relative Velocity Inscription Device and Latent Figure Protocol), but shifts the focus to the arena of public perception. DNA evidence is made to seem omnipotent in popular culture. The CSI effect is a reference to this phenomenon of TV shows like the CSI franchise overstating the accuracy of forensic techniques, and exaggerating the abilities of forensic science. SIC is designed to creatively counter these mass-media dramatizations that typically misinform the public, and in so doing, provide audiences with the conceptual tools to understand current issues surrounding use of DNA imaging and databasing. 18

19 Heather Dewey-Hagborg Heather Dewey-Hagborg er et tverrfaglig kunstner og pedagog som er interessert i kunst som forskning og kritisk undersøkelse. Heather har vist arbeid internasjonalt på arrangementer og arenaer inkludert Polen Mediations Bienniale, Ars Electronica, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Science Gallery Dublin, PS1 Moma, New Museum, og Eyebeam Art and Technology Center i New York City. Hennes arbeid har vært mye omtalt i media, fra New York Times og BBC til TED og Wired. Stranger Visions Heather Dewey-Hagborg is a transdisciplinary artist and educator who is interested in art as research and critical inquiry. Heather has shown work internationally at events and venues including the Poland Mediations Bienniale, Ars Electronica, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, the Science Gallery Dublin, PS1 Moma, the New Museum, and Eyebeam Art and Technology Center in New York City. Her work has been widely discussed in the media, from the New York Times and the BBC to TED and Wired. Stranger Visions Kunstneren Dewey-Hagborg fikk inspirasjon til å lage Stranger Visions i en terapitime gjennom å stirre på et bilde på veggen merke hun seg at glasset som dekket bildet hadde en sprekk, og i den sprekken lå et eneste hårstrå. Idet kunstneren stirret på håret begynte hun å lure hvem sitt hår det kunne være og hva hun kunne få vite om vedkommende fra hårstrået. Vandrende hjem senere på dagen ble hun bevisst alt det genetiske materialet som omga henne, og ideen til Stranger Visions ble materialisert. Prosjektet utviklet seg, gjennom hennes daglige liv i byen, hun kom over prøver av menneskelig DNA overalt; hår, negler, sneiper, tyggegummi, folk etterlot deres DNA over alt hele tiden, og ingen merket noe. Kunstneren begynte å samle prøver - spor av menneskelig DNA funnet i hennes reiser. Det neste trinnet tok prøvene til et laboratorium for DNA-ekstraksjon, på Genspace, en DIY biologi lab i sentrum av Brooklyn. Den ekstraherte DNA ble så forsterket for visse regioner av ved hjelp av en teknikk kalt PCR - Polymerase kjedereaksjon. Dette gjør det mulig for studier av visse regioner i genomet som har en tendens til å variere person til person, hva kalles SNPs eller single nucleotide Polymorfismer. 19 The artist Dewey-Hagborg got inspiration to make Stranger Visions in a therapy session - staring at a print on the wall noticing that in the glass covering the print there was a crack, and in that crack was lodged a single hair. As the artist kept staring at the hair she started to wonder whose hair it could be and what she could know about them from it. Walking home later that day she became cognizant of all the genetic material surrounding her, and the idea for Stranger Visions materialized. The project developed with her, going about her daily life in the city, and coming across samples of human DNA everywhere; hairs, nails, cigarette butts, chewing gum, people shedding their DNA all over the place all the time, and no one noticing. The artist began collecting samples traces of human DNA found in her travels. The next step brought the samples into a lab for DNA extraction, at Genspace, a DIY Biology lab in downtown Brooklyn. The extracted DNA was then amplified for certain regions of it using a technique called PCR Polymerase Chain Reaction. This allows for study of certain regions of the genome that tend to vary person to person, what are called SNPs or Single Nucleotide Polymorphisms.

20 Resultatene av PCR reaksjonene ble sendt til en lab for sekvensering returnert som tekstfiler fylt med sekvenser av As, Ts, Cs, og Gs, nukleotidene som utgjør DNA. Kunstneren justerte disse ved hjelp av et bioinformatikk program for å finne ut hvilke alleler som var til stede for en bestemt SNP på hver prøve. Denne informasjonen ble så matet inn i en tilpasset dataprogram kunstneren skrev, som tar alle verdiene som koder for fysisk genetiske egenskaper og parameteriseres til en 3d modell av et ansikt til å representere dem. For eksempel kjønn, avstamning, øyenfarge, hårfarge, fregner, lysere eller mørkere hud og visse ansiktstrekk som nese bredde og avstand mellom øynene er noen av funksjonene kunstneren var i ferd med å studere. Noen finpuss ble lagt til modellen i 3d programvare og deretter eksportert for utskrift på en 3D-printer. Kunstneren brukte en Zcorp skriver som trykte i farger ved hjelp av et pulver type materiale, lignende sand og lim. Kunstneren benevner arbeidet som en kunstnerisk statement, en provokasjon, designet for å utløse en kulturell dialog om genetisk overvåking og rettsmedisinsk DNA fenotypier. Hva betyr det for en kunstner, en amatør, å gjøre dette? Hva er implikasjonene for personvern samt politietterforskning? Kunstneren Heather Dewey-Hagborg er opptatt av disse store spørsmålene. Stranger Visions, vinner av spesiell omtale på VIDA 15.0, har vært utstilt lokalt og internasjonalt på arrangementer og arenaer inkludert: Saint Gaudens National Historic Site The New York Public Library, Ars Electronica, Eyebeam, Science Gallery Dublin, 92Y Tribeca, Clocktower Gallery, Washington Project for the Arts, University of Technology Gallery i Sydney, blant mange andre steder. I Stranger Visions skaper kunstneren Heather Dewey-Hagborg portrett skulpturer fra analyser av genetisk materiale samlet på offentlige steder. Arbeide med spor som fremmede uforvarende forlater, kaller Dewey-Hagborg sin oppmerksomhet til impuls mot genetisk determinisme og potensialet for en kultur med biologisk overvåking. Utformet som et utforskende prosjekt basert på den nye vitenskapen, har prognosen for Stranger Visions vist seg forutseende. For eksempel på rettsmedisinsk fenotyping utarbeidet for etterforskning sjekk ut selskapet IDENTITAS og les om deres samarbeid med Toronto politiet. Se også Mark Shriver sin forskning ved Penn State om å forutsi ansikter fra DNA. Koden som underbygger Stranger Visions er et pågående arbeid. The results of the PCR reactions was sent off to a lab for sequencing returning text files filled with sequences of As, Ts, Cs, and Gs, the nucleotides that compose DNA. The artist aligned these using a bioinformatics program to determine what allele was present for a particular SNP on each sample. This information was then fed into a custom computer program the artist wrote, which takes all the values which code for physical genetic traits and parameterizes a 3d model of a face to represent them. For example gender, ancestry, eye color, hair color, freckles, lighter or darker skin, and certain facial features like nose width and distance between eyes are some of the features the artist is in the process of studying. Adding some finishing touches to the model in 3d software and then exporting it for printing on a 3d printer. The artist used a Zcorp printer which printed in full color using a powder type material, kind of like sand and glue. The artist states that this work is an artistic statement, a provocation, designed to spur a cultural dialogue about genetic surveillance and forensic DNA phenotyping. What does it mean for an artist, an amateur, to do this? What are the implications for privacy issues as well as law enforcement? The artist Heather Dewey-Hagborg is concerned of these major questions. Stranger Visions, winner of a special mention at VIDA 15.0, has been exhibited locally and internationally at events and venues including: Saint Gaudens national historic site The New York Public Library, Ars Electronica,Eyebeam, Science Gallery Dublin, the 92Y Tribeca, Clocktower Gallery,Washington Project for the Arts, University of Technology Gallery in Sydney, among many others. In Stranger Visions artist Heather Dewey-Hagborg creates portrait sculptures from analyses of genetic material collected in public places. Working with the traces strangers unwittingly leave behind, Dewey-Hagborg calls attention to the impulse toward genetic determinism and the potential for a culture of biological surveillance. Designed as an exploratory project based on emerging science, the forecast of Stranger Visions has proved prescient. For an example of forensic phenotyping at work in forensics check out the company Identitas and read about their collaboration with the Toronto police. Also see Mark Shriver s research at Penn State on predicting faces from DNA. The code underpinning Stranger Visions is a work in progress. 20

21 Kate Nichols Kunstner og TED Fellow Kate Nichols syntetiserer nanopartikler for å etterligne strukturelt fargede dyr, dyrker kunstig hud fra mikroorganismer, og tilvirker sin egne maling, etter oppskrifter fra det 15. århundre. Hennes kunstverk har blitt omtalt på forsiden av tidsskriftet Nature, på TED scenen, og i Leonardo museets faste samling. Kate har en B.A. i Studio Art fra Kenyon College, en MA i Visual Studies fra UC Berkeley, og en MFA fra California College of the Arts. Hun bor i San Francisco. Artist and TED Fellow Kate Nichols synthesizes nanoparticles to mimic structurally colored animals, grows artificial skin from microorganisms, and cooks up her own paints, following 15th-century recipes. Her artwork has been featured on the cover of the journal Nature, on the TED stage, and in The Leonardo Museum s permanent collection. Kate holds a B.A. in Studio Art from Kenyon College, a M.A. in Visual Studies from UC Berkeley, and an MFA from California College of the Arts. She lives in San Francisco. Lab Notebook Fotogenisk tegning på papir, Da jeg begynte i Alivisatos Laboratorie - et nanolaboratorium ved UC Berkeley -som deres artist-in-residence, fikk jeg en lab notisbok hvor å spille inn mine eksperimenter. Jeg er i ferd med å dokumentere denne bærbare (og den som fulgte den) i en serie av fotogene tegninger ved hjelp av en proto-fotografisk prosess Henry Fox Talbot utviklet i det 19. århundre. Kjemien involvert i å gjøre disse fotogene tegninger er påfallende lik kjemi jeg bruker i forsøkene nedtegnet i notatbøker. For å kunne dokumentere hver side, jeg løsne den fra bokens ryggrad. Redusert krone, er min bok ikke lenger en bok. Objektet jeg dokumentere ikke lenger eksisterer. Praksisen med å ødelegge noe for å bilde eller måle det er en jeg har lært i laboratoriet. Lab Notebook Photogenic drawing on paper, When I joined the Alivisatos Lab a nanoscience lab at UC Berkeley as its artist-in-residence, I was given a lab notebook in which to record my experiments. I m in the process of documenting this notebook (and the one that followed it) in a series of photogenic drawings using a proto-photographic process Henry Fox Talbot developed in the 19th century. The chemistry involved in making these photogenic drawings is strikingly similar to the chemistries I use in the experiments chronicled in the notebooks. In order to properly document each page, I detach it from the book s spine. Defoliated, my book is no longer a book. The object I am documenting no longer exists. The practice of destroying something in order to image or measure it is one I learned in the lab. 21

22 Figments. Sølv nanopartikler på glass, Fantasi organer videre Formene ting ukjent -Theseum til Hippolyta, En midtsommernattsdrøm Dette arbeidet er om laget organer. I disse hengslet stykker, gjenspeiler en speilet halvparten av andre, fremkaller bevingede dyr. I kontrast, skjemaene asymmetri, geometrisk angularity, og metalliske nanopartikkel overflater trylle menneskelig kunstig. Jeg er interessert i ideer, prosedyrer og følelser som går på design, facture, og modifisering av organismer. Spesielt er det ambivalensen slik praksis ringe videre i oss som fascinerer meg mest. Luminous når reflekterende hvitt, og svart når reflekterer mørk, disse brikkene blinke og skjule, flimrende inn og ut av synlighet. Disse arbeidene skarpe, avvikende former forsterke denne fysiske ambivalens, produsere vanskelige objekter som er på gang forførende og truende, nåtid og unnvikende, kjent og merkelig. Figments. Silver nanoparticles on glass, imagination bodies forth the forms of things unknown Theseum to Hippolyta, A Midsummer Night s Dream This work is about crafted bodies. In these hinged pieces, one mirrored half reflects the other, evoking winged animals. In contrast, the forms asymmetry, geometric angularity, and metallic nanoparticle surfaces conjure human artifice. I m interested in the ideas, procedures, and emotions that attend the design, facture, and modification of organisms. In particular, it s the ambivalence such practices call forth in us that intrigues me most. Luminous when reflecting white, and black when reflecting dark, these pieces flash and hide, flickering in and out of visibility. These works sharp, aberrant forms amplify this physical ambivalence, producing difficult objects that are at once seductive and menacing, present and elusive, familiar and strange. Synlige tegn på ubestemmelig mening. Sølv nanopartikler på glass, Disse små arbeider på glass har slektskap med bilder som er opprettet av det 19. århundre teknologier for å synliggjøre de usynlige-produkter av ånd fotografering, telescopy, og røntgenbilder. Deres reflekterende, utskiftbare nanoscopic-sølv overflater dele kvaliteter med daguerreotypes, en av de tidligste formene for fotografier. Begge er laget av sølv; disse, med nanoscopic sølv jeg har gjort i en lab. Synlige tegn på ubestemmelig Betydning er produktet av nøye planlagte målinger, beregninger og titreringer i en kjemi lab og av spontane flekker, søl og erasures i mitt atelier. Som med daguerreotypes, disse arbeidene spør de som ser dem til å engasjere seg i en slags søk. I dette tilfellet søke gir bare spørsmål. Noen bilder tyder på ytterkantene av verdensrommet, mørke passasjer av havet, og indre avkrokene av organer. Og i likhet med disse dybder, motstå disse verkene blir kjent. Visible Signs of Indeterminate Meaning. Silver nanoparticles on glass, These small works on glass have affinities with images created by 19th-century technologies for making visible the invisible the products of spirit photography, telescopy, and x-rays. Their reflective, changeable nanoscopic-silver surfaces share qualities with daguerreotypes, one of the earliest forms of photographs. Both are made of silver; these, with nanoscopic silver I made in a lab. Visible Signs of Indeterminate Meaning is the product of carefully planned measurements, calculations, and titrations in a chemistry lab and of spontaneous smears, spills, and erasures in my painting studio. As with daguerreotypes, these works ask those who view them to engage in a kind of search. In this case, the search yields only questions. Some images suggest outer reaches of space, dark passages of ocean, and inner recesses of bodies. And like these depths, these works resist being known. Jeg har alltid vært fascinert av å lage noe som ligner noe annet. Kall det imitasjon, kall det troverdighet - uansett hva du kaller det, er det hardkodet i meg. 22

23 Denne fascinasjonen førte meg til å studere den nordlige renessansens maleteknikker, som innebærer å gjøre ens maling og medier fra pigmenter, oljer og naturlig harpiks. Årevis inn i denne utforskningen, møtte jeg en fantastisk blå sommerfugl: en Morpho. gjennom kunnskap om dens utenomjordiske blåfarge, innså jeg at jeg aldri kunne lage en avbildning av den med pigmentbasert maling fordi sommerfuglens farge ikke var pigmentbasert. Fargen var strukturell -forårsaket av ørsmå arkitekturer mindre enn bølgelengder av synlig lys. Etter hvert, gjennom min besettelse med troverdighet, og med å lage mine egne materialer, ble jeg ledet til å forlate mitt maleri studio for en tid for å prøve å skape strukturelt farget maling fra nanomaterialer i en nanovitenskap lab. Bitene i denne utstillingen er alle produkter av denne utforskningen sine vinkler og vendinger. Mine vaklende undersøkelser har resultert i en kunstpraksis som, ved første øyekast, kan virke fragmentert. I en og samme uke, kan jeg syntetisere nanopartikler for å etterligne strukturelt fiskeskinn, bruke oljemaling å skape en malt avbildning av en fisk, og dyrke kunstig hud fra mikroorganismer. Men jeg har kommet til å innse hvordan alle disse praksisene har en felles rot i imitasjon og i nysgjerrighet. Og hvordan, gitt at imitasjonen er en pådriver i biologi, imitasjonen er et uttrykk for vår egen menneskelige biologi. Jeg synes det er fascinerende å forestille seg imiterende maleri som en forlengelse av kunstige organer og transgenetiske organismer. Dog i denne tiden av akselererte imitasjoner, hvordan vet vi hva vi ser på? Vi er ikke lik fisken som endrer egen kropp for å etterligne vann, eller sommerfugler som endrer seg for å ligne mindre på den velsmakende godbiten de er. Vi injiserer manet gener i zebrafiskens DNA. Vi utvikler overflater som bøyer lyset på måter som ingen naturlige materialer kan, som maskerer ethvert objekt det dekker. Er det som middelalderens teologer fryktet: at den logiske konklusjonen av å etterligne naturen er overtakelsen av den naturlige orden? Så igjen, hvis imitasjonen er et uttrykk for vår biologi, er det kanskje grandiøst å tro at vi er i stand til å overgå vår egen natur. Jeg finner dette virvar av spørsmål fascinerende, og det er derfor, jeg som en kunstner i 2015, er interessert i imitasjonen og dens evne til å tiltrekke seg, å forføre, å simulere; i ønskene som driver imitasjonen; og i den visuelle kulturen som imitasjonen produserer. Og jeg er også interessert i det punktet hvor ved å etterligne noe gir vei til å skape noe helt nytt - det umulige, den umalbare, det ukjente. Uansett hvordan du ser på det, kan naturen ikke skilles fra det kunstige, og vitenskapen kan ikke skilles fra kunst. Hvert av arbeidene presentert i Article biennalen er produsert av sammenflettede verktøy og teknikker fra kunstnerens atelier og kjemikerens lab. I ve always been fascinated with making one thing look like another. Call it mimesis, call it verisimilitude whatever you call it, it s hardwired in me. This fascination led me to study Northern Renaissance painting techniques, which involve making one s paints and mediums from pigments, oils, and natural resins. Years into this exploration, I encountered a stunning blue butterfly: a Morpho. Learning about its unearthly blue, I realized that I could never create a likeness of it with pigment-based paint because the butterfly s color was non-pigmental. Its color was structural caused by tiny architectures smaller than wavelengths of visible light. By and by, my obsession with verisimilitude, and with making my own materials, led me to leave my painting studio for a time to try to create structurally colored paints from nanomaterials in a nanoscience lab. The pieces in this show are all products of this exploration s twists and turns. My meandering explorations have resulted in an art practice that, on its face, might seem fractured. In any given week, I might synthesize nanoparticles to mimic structurally fish skin, use oil paints to create a painted likeness of a fish, and grow artificial skin from microorganisms. Yet I ve come to realize how all these practices have a common root in mimesis and in curiosity. And how, given that mimesis is a driving force in biology, mimicry is an expression of our own human biology. I find it fascinating to imagine mimetic painting on a continuum with artificial organs and transgenic organisms. Yet in this time of accelerated mimesis, how do we know what we are looking at? We are not like fish changing our own bodies to resemble water, or butterflies changing theirs to less resemble the tasty treats they are. We are inserting jellyfish genes into zebrafish DNA. We are engineering surfaces that bend light in ways no natural material can, cloaking any object it covers. Is it as medieval theologians feared: that the logical conclusion of mimicking nature is the overturn of natural order? Then again, if mimesis is an expression of our biology, maybe it s grandiose to think we are capable transgressing our own nature. I find this tangle of questions fascinating, which is why, as an artist living in 2015, I m interested in mimesis and its capacity to attract, to seduce, to dissemble; in the desires that drive mimesis; and in the visual culture mimesis produces. And I m also interested in the point at which mimicking something gives way to creating something entirely new the impossible, the unpaintable, the unknowable. Any way you look at it, nature cannot be separated from artifice, and science cannot be separated from art. Each of the works featured in the Article Biennial are produced by interweaving the tools and techniques of the artist s studio and the chemist s lab. 23

24 Next Nature nettverk; Vi forsker og visualiserer det endrede forhold mellom mennesker, natur og teknologi. Vi fungerer som en tanke- og designtank. Vi initiere publikasjoner i ulike medier (nettsider, bøker, DVD, produkter, magasiner, programvare, etc) og organisere eventer (i byer som i Amsterdam, Eindhoven og Los Angeles). Vi fremmer crossover mellom vitenskap, design, kunst og populærkultur. Vår hjemmeside NextNature. net har over en million unike besøkende per år og er regnet som verdensomspennende autoritet på temaet. Next Nature stiftelsen er basert i Amsterdam. Vår Next Nature lab er koblet til Industri Design avdelingen ved Eindhoven Tekniske Universitet. Vi arbeider med et kjerneteam av frilansere på prosjektbasis. VELKOMMEN TIL NANO SUPERMARKED Et nytt supermarked kommer til nabolaget ditt: nano supermarkedet gjør påvirkningen av nanoteknologi i din hverdag håndgripelig. Våre hyller er fylt med nanoprodukter som kan bli tilgjengelig i markedet mellom nå og de neste ti årene: Lab-dyrket kjøtt, et energi belte som konverterer overflødig magefett til elektrisitet, Google Nese, medisinske softdrinks. Våre produkter er innovative, nyttige og fantastiske, men noen ganger også rare eller skremmende. Men kanskje har du aldri hørt om nanoteknologi? Det handler om å lage ting på atom eller molekylær skala; én nanometer er en milliarddels meter. Nanoteknologi er en samlebetegnelse for en hel rekke forskjellige teknologier som finner sted på en skala mellom 1 og 100 nanometer. Selskaper og myndigheter investerer for tiden millioner av euro i nanoteknologi, fordi det er generelt antatt at det vil gjøre livet enklere og bedre. Next Nature Netwerk; We research and visualize the changing relation between people, nature and technology. We function as a think- and design tank. We initiate publications in various media (websites, books, DVD, products, magazines, software, etc) and organize events (in cities like in Amsterdam, Eindhoven and Los Angeles). We promote crossovers between science, design, art and popular culture. Our website NextNature. net has over one million unique visitors per year and is considered as worldwide authority on the theme. The Next Nature Foundation is based in Amsterdam. Our Next Nature lab is connected to the Industrial Design department of the Eindhoven University of Technology. We work with a core team of freelancers on a project basis. WELCOME IN THE NANO SUPERMARKET A new supermarket is coming to your neighborhood: the nano supermarket makes the impact of nanotechnology on your everyday life tangible. Our shelves are stocked with nano products that could become available in the market between now and the next ten years: Lab-grown meat, an energy belt that converts excess belly fat into electricity, the Google Nose, medicinal softdrinks. Our products are innovative, useful and wonderful, but sometimes also strange or even frightening. But maybe you have never heard of nanotechnology? It is about making things on an atomic or molecular scale; one nanometer is one billionth of a meter. Nanotechnology is an umbrella term for a whole range of different technologies that take place on a scale between 1 and 100 nanometers. Companies and governments are currently investing millions of euros in nanotechnology, because it is generally thought that it will make our lives easier and better. 24

25 NANO REVOLUTION Har du produkter med nanoteknologi hjemme? Ja, det har du! Nanoteknologi brukes allerede i en rekke forbrukerprodukter, fra dagens kremer til sports sokker og fra kjøleskap til brødbokser. Nanopartikler, gir for eksempel, ekstra UV-beskyttelse i kosmetikk eller forbedrer spretten på tennisballer. Dette er veldig praktisk, men samtidig er det mange ting vi ikke vet om nanoteknologi, for eksempel om nanopartikler er 100% trygge og kanskje enda viktigere: Hvordan vil nanoteknologi endre vår hverdag? En bølge av nanoteknologi flommer i vårt samfunn, men likevel vet folk flest svært lite om virkningen av denne nye menneskelige prestasjonen. Eksperter forventer at nanoteknologi vil ha en stor innflytelse til måten vi lever på, sammenlignet med historiske teknologiske utviklinger som digitalisering, den industrielle revolusjon, elektrisitet, trykkpressen, innføring av det skrevne ord, eller begynnelsen på landbruk tusenvis av år siden. Nanoteknologi vil radikalt forandre våre forestillinger om hva som er naturlig. Det kan oppfylle folks drømmer, men det kan også føre til produkter vi muligens ikke engang ønsker å ha. NANO REVOLUTION Do you have products with nanotechnology at home? Yes, you do! Nanotechnology is already used in a variety of consumer products, from day creams to sports socks and from refrigerators to bread bins. Nanoparticles, for instance, provide extra UV-protection in cosmetics or improve the bounce of tennis balls. This is all very convenient, but at the same time there are a lot of things we don t know about nanotechnology, for example if nanoparticles are 100 % safe and, possibly more important: How will nanotechnology change our everyday life? A wave of nanotechnology is flooding our society, but yet most people know very little about the impact of this new human achievement. Experts expect nanotechnology to have a huge influence on the way we live, comparable with historical technological developments like digitalization, the industrial revolution, electricity, the printing press, the introduction of the written word, or the beginnings of agriculture thousands of years ago. Nanotechnology radically changes our notion of what is natural. It can make the dreams people have about themselves come true, but it can also lead to products we possibly shouldn t even want to have. OFFENTLIG DEBATT PUBLIC DEBATE Tiden er moden for en offentlig debatt om nanoteknologi. Denne diskusjonen finner faktisk allerede sted i avisogy. This discussion is indeed already taking place in The time is ripe for a public debate about nanotechnoler, magasiner, vitenskap kafeer, i teater og på TV, og newspapers, magazines, science cafés, in the theater nå også i det spesielt opprettede NANO Supermarked. and on television, and now also in the specially created Mens de fleste debatter om nanoteknologi adresserer vår fascinasjon ved å lage ting på en utrolig liten nanotechnology address our fascination with making NANO Supermarket. Whereas most debates about molekylær skala eller sikkerheten til nanopartikler, things on an incredibly small molecular scale or the prøver NANO Supermarked å gjøre den transformative safety of nanoparticles, the NANO Supermarket tries to påvirkningen av nanoteknologi på menneskeheten og make the transformative influence of nanotechnology samfunnet konkret og gjenkjennelig. on mankind and society tangible and recognizable. 25

26 Vi har valgt supermarkedet som vår scene i stedet for en tradisjonell utstillingsplass, fordi supermarkedet er både en hverdag og et teknologisk miljø. På grunn av våre hyppige besøk til supermarkedet, har vi endt opp med å betrakte det som et normalt eller til og med kjedelig sted, men i hovedsak er det et svært futuristisk fenomen. Tenk hva som ville skje hvis vi plasserer en tilfeldig valgt person fra middelalderen inne i et moderne supermarked: han eller hun ville ha svært liten eller ingen forståelse av produktene i hyllene. Cola flasker? Body lotion? Energibarer? Melkekartonger? Lett produkter beriket med vitaminer? Instant suppe? Graviditetstester? Supermarkedet er et sted hvor nye vaner, livsstil og teknologier er gjort vanlig. Derfor er det et perfekt sted å utforske vår nano fremtid. ER ALT I NANO SUPERMARKEDET VIRKELIG? De aller fleste av produktene på våre hyller er fortsatt i en teoretisk fase. Unge designere og teknologer fra seks forskjellige land sendte dem som svar på vår åpne utlysing etter nano produkt visjoner. Et panel bestående av ledende professorer i nanoteknologi, designere, kunstnere, filosofer og tekniske eksperter bedømte innleveringene. Utvelgelsen ble gjort på grunnlag av originalitet, kvalitet på design, teknologisk gjennomførbarhet, sosiale implikasjoner og i hvilken grad produktet kunne fremme diskusjon. Kun de mest eksklusive og spennende produktene er presentert i NANO supermarkedet. Du bør ikke forvente en fullstendig undersøkelse, men en kompakt samling av personlige produkt synspunkter. Oppmerksomhet er sterkt rettet mot det teknologiske grunnlaget for våre produkter. Det er mer enn nok høytsvevende historier om nanoteknologi som kretser rundt oss. Produktene du finner på våre hyller har alle en mulighets etiketten. Dette gir en indikasjon hvilket år produktet kan være teknisk realisert og nevner hvilken nanoteknologi som brukes i produktet. TENKBAR FREMTID Vi, i NANO Supermarked, ser på en måte inn i en krystallkule. Fordi vi bare kan se et par år fram i tid og våre produkter er basert på en teknologi som faktisk er under utvikling i dag. Vil det Energi Beltet som lar deg lade din mobiltelefon med ditt eget mage fett noen gang bli realisert? Vil vi være i stand til å lukte digital informasjon? Vil vi alle gå rundt med et Twitter-implantat? Det bør ikke tas for gitt at produktene på våre hyller faktisk vil bli realisert. Vi bør tolke dem som utforskningen av en mulig fremtid og ikke en uunngåelig en. Produktene i NANO supermarked har ikke blitt designet for å forutsi fremtiden. De fungerer som noe å holde fast i her og nå, og kan hjelpe oss å finne ut hva slags nano fremtid vi virkelig ønsker. Koert van Mensvoort kreativ direktør We have chosen the supermarket as our stage instead of a traditional exhibition space, because a supermarket is both an everyday and a technological environment. Because of our frequent visits to the supermarket, we have come to view it as a normal or even boring place, but essentially it is a very futuristic phenomenon. Imagine what would happen if we put a randomly chosen person from the Middle Ages inside a contemporary supermarket: he or she would have very little to no understanding of the products on the shelves. Coke bottles? Body lotion? Energy bars? Milk cartons? Light products enriched with vitamins? Instant soup? Pregnancy tests? The supermarket is a place where new habits, lifestyles and technologies are made commonplace. Therefore it is the perfect location to explore our nano future. IS EVERYTHING IN THE NANO SUPERMARKET REAL? The great majority of the products on our shelves are still in a theoretical phase. Young designers and technologists from six different countries submitted them in response to our open call for nano product visions. A panel of leading professors of nanotechnology, designers, artists, philosophers and technical experts judged the submissions. The selection was made on the basis of originality, quality of design, technological feasibility, social implications and to what extent the product might promote discussion.only the most exclusive and exciting products are presented in the NANO supermarket. You shouldn t expect a complete survey, but a compact collection of personal product views. Strict attention is paid to the technological basis of our products. There are more than enough tall stories about nanotechnology going around. The products you find on our shelves all have a feasibility label. This gives an indication of the year the product might be technically realized and lists which nanotechnology is used in the product. CONCEIVABLE FUTURE We, in the NANO Supermarket, are somewhat looking into a crystal ball. Because we can look only a couple of years ahead and our products are based on a technology that is actually being developed today. Will that Energy Belt that allows you to charge your cellphone with your own tummy fat ever be realized? Will we be able to smell digital information? Will we all walk around with a Twitter implant? It should not be taken for granted that the products on our shelves will actually be realized. We should interpret them as explorations of a possible future and not an inevitable one. The products in the NANO supermarket haven t been designed to predict the future. They serve as something to hold onto in the here and now and can help us to determine what kind of nano future we really want. Koert van Mensvoort Creative director 26

27 PRODUCTS NANO SUPERMARKET Coating Cola Concept: Frints, Goverde, Meussen, Van der Putten, van der Wijden, Next Nature Lab (NL) Nano Wine Makers: Koert van Mensvoort, Hendrik-Jan Grievink, Ruben Daas Conception Control Designer: Aylin Groenewoud (NL) TU/e Lab Pearls Designer: Next Nature Studio Google Nose Designer:Lloyd Alberts Healing Game Designer: Martijn van den Broeck (NL) Next Nature Lab Wallsmart Maker: Jonas Enqvist (Sweden) Magic Meatballs Designer: Mark Kanters (NL) TU/e Honest Egg Designer: Grievink, Soroka (NL) SelectaDNA Makers: Bake n Spray Designer: Groep 7 TU/e Epicure Maker: Stephan Hoes (NL) Nanolift Design : Orestis Tsinalis, Ruben Daas 27

28 STØTTESPILLERE SAMARBEIDSPARTNERE VI TAKKER Hanne Beate Ueland Stavanger Kunstmuseum Gunnar Steinnes Stavanger Kunstmuseum Helga Nyman Stavanger Kunstmuseum Anne Therese Tveita Stavanger Kunstmuseum Sissel Rogne Bioteknologirådet Truls Petersen Bioteknologirådet Ragne Farmen GENA Emiel Janssen Stavanger Universitetssykehus Grete Jonsson Stavanger Universitetssykehus Bjørnar Gilje, Stavanger Universitetssykehus Professor Ola Myklebost (NCGC) Bjørn Thorleif Vanvik BTV Consulting Vanvik Leiv Gunnar Lie UIS Stavanger Universitet Oddmund Nordgård, Universitetet i Stavanger Tia Tidwell UIS Stavanger Universitet Christine Stokka Horneland UIS Stavanger Universitet Zahra Salimi UIS Stavanger Universitet Gunnar Warnke Bio-Rad Stefan Marinai Bio-Rad Kristoffer Brotnov DHL Tommy Raanti Gastronomisk Institutt Magne Christensen Gastronomisk Institutt 28

29 Through the Woods Marit Victoria Wulff andreassen 6. mars 25. mai 2015

30 Bioteknologirådet gir råd, skaper debatt og tilbyr informasjon om bruk av moderne bioteknologi. Følg med! bioteknologiradet.no facebook.com/bioteknologiradet

31 Du er velkommen til å prøve deg som etterforsker i vår workshop under Article Biennalen. GENA - Institutt for DNA analyse Prof. Olav Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger Tlf Org. nr

32 HVORDAN SER DIN FRAMTID UT? Vi vil gi deg en utdanning som er nyskapende, relevant for arbeidsmarkedet og har internasjonal verdi. Hos oss finner du et aktivt studentmiljø med mange muligheter innen følgende studieretninger: HELSE- OG SOSIALFAG / HISTORIE OG KULTUR / HOTELL OG REISELIV IDRETT / INGENIØR OG SIVILINGENIØR / LÆRERUTDANNINGER MEDIEFAG / MUSIKK OG DANS / REALFAG / SAMFUNNSFAG SPRÅK OG LITTERATUR / ØKONOMI, SIVILØKONOMI OG JUSS

33 Be Amazed by the Power of Droplet Digital PCR QX200 Droplet Digital PCR System from Bio-Rad Use the most precise and sensitive PCR solution for absolute quantification of target DNA or RNA molecules. Flexible digital PCR chemistry, optimised for TaqMan probe and EvaGreen applications Flexible assay setup scalable for high sensitivity or high throughput Convenient assay design no standard curves Applications include copy number variation, pathogen detection, cancer biomarker studies, environmental testing and much more. For more info go to:

34 FREMST I FAGET Vi tilbyr matlagingskurs i ulike varianter både for bedriftsmarkedet og for hobbykokker. Gastronomisk Institutt kan skreddersy egne opplegg etter ønske fra våre kunder. Se vår hjemmeside for hvilke opplegg og kurs vi kan tilby. Vi arrangerer også lunsjer og middager i vår restaurant, eller i vårt kjøkkenteater. Dersom dere ønsker å være med å lage deres egen 3 retter eller buffet sammen med oss, så lager vi et opplegg tilpasset dere. Vi kan bistå din bedrift hvis dere trenger nye impulser, produkter, idéer eller konsept. Ta kontakt for en uforpliktende prat om hva vi kan hjelpe deg med.

35

36

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Internationalization in Praxis INTERPRAX

Internationalization in Praxis INTERPRAX Internationalization in Praxis The way forward internationalization (vt) : to make international; also: to place under international control praxis (n) : action, practice: as exercise or practice of an

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell Initiating Event BB4 Initiating Event Type 3 End Control Type Type 2 End Control 2 B5/C2 Feiltre, hendelsestre og RIFmodell Rolf Bye, Studio Apertura Initiating Event structure C & C3 Omission structure

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Eva Jarbekk Tekna, 7. september 2017 Hva gjelder GDPR egentlig for? Ikke for anonyme data Med anonyme data kan man gjøre hva

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJB 492 Bioinformatikk Eksamensdag: Fredag 14. desember 2001 Tid for eksamen: Kl.: 9.00 13.00 Oppgavesettet er på 7 sider. Vedlegg:

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283 Er du? Er du? - Annet PhD Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Detaljer

GDPR krav til innhenting av samtykke

GDPR krav til innhenting av samtykke GDPR krav til innhenting av samtykke OMG AS 2. november 2017 Basic personvern 2 Sentrale definisjoner personopplysningsloven 2 GDPR art. 4 Personopplysning Opplysninger og vurdering som kan knyttes til

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance VEIEN TIL GDPR: PLANLEGG DINE NESTE 12 MÅNEDER Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance Agenda Hvordan påvirker GDPR arbeid med informasjonssikkerhet Etterlevelse: plan for de neste

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Finishing up the report

Finishing up the report Finishing up the report INF5722 17. november 2017 Rebekka Soma «Fortellende aktiviteter som drivere for deltakelse» Deltakere forteller om sin kontekst, erfaring og kunnskap Synliggjør både for deltakere

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs)

Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs) Department of (Biology) Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs) Academic contact during examination: Thorsten Hamann Phone: 91825937 Examination date: 19.12.2016 Examination

Detaljer

Masterlinje mineralressurser / økonomisk geologi. Hva lærer du?

Masterlinje mineralressurser / økonomisk geologi. Hva lærer du? Masterlinje mineralressurser / økonomisk geologi Hva lærer du? Du vil lære hvilke geologiske prosesser som fører til at mineralforekomster dannes i naturen, og hvilke mineraler og bergarter som er viktige

Detaljer

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Bokmål Skriftlig skoleeksamen, 16. mai. (3 timer) Ingen hjelpemidler tillatt. Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Oppgave 1. Tenk deg at du skal

Detaljer

GDPR. Advokat Kari Gimmingsrud

GDPR. Advokat Kari Gimmingsrud GDPR Advokat Kari Gimmingsrud Velkommen! Agenda 1. EUs nye forordning sentrale endringer og hva betyr det for virksomhetene v/haavind 2. Adeccos erfaringer fra arbeidet med implementeringen 3. Vesentlige

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

Store og komplekse informasjonssystemer

Store og komplekse informasjonssystemer Store og komplekse informasjonssystemer Gruppetime uke 35 kribrae@ifi.uio.no Agenda - Repetisjon av begrepene fra rammeverket (miniforelesningene) - Gjennomgang av Hanseth og Lyytinen (2010) - Gjennomgang

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells Forelesning 5: Wave Physics Interference, Diffraction, Young s double slit, many slits. Mansfield & O Sullivan: 12.6, 12.7, 19.4,19.5 Waves! Wave phenomena! Wave equation

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet BIOKJEMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet BIOKJEMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet BIOKJEMISK INSTITUTT Eksamen i: KJB492 - Bioinformatikk, 3 vekttall Eksamensdag: Onsdag 13.november 2000 Tid for eksamen: kl. 09.00-13.00

Detaljer

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se?

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? ØYET Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? Når reflektert lys fra det vi ser på, går gjennom pupillen og linsa, dannes det et

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

M A M M estre A mbisiøs M atematikkundervisning. Novemberkonferansen 2015

M A M M estre A mbisiøs M atematikkundervisning. Novemberkonferansen 2015 M A M M estre A mbisiøs M atematikkundervisning Novemberkonferansen 2015 Ambisiøs matematikkundervisning En undervisningspraksis hvor lærerne engasjerer seg i elevens tenkning, stiller spørsmål, observerer

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I BI2014 MOLEKYLÆRBIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE I BI2014 MOLEKYLÆRBIOLOGI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I BI014 MOLEKYLÆRBIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Ralph Kissen Tlf.: 41344134 (mobil) - Eksamensdato: 11. desember

Detaljer

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient Edgar Aksel Tandberg edgartandberg@outlook.com Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn Hvilke stillinger stiller du til?/what positions are you running for? FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student

Detaljer