Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, Tid:18:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivkode Politiske saker PS 76/13 Godkjenning av innkalling og saksliste PS 77/13 Godkjenning av protokoll førre møte Referat saker RS 11/13 HA møteprotokollen 2013/425 Politiske saker PS 78/13 Skulebruksplan 2013/1051 PS 79/13 Vass- og avløpsgebyr for Stiftinga Rasofielgarden 2013/443 - Klage på vedtak. PS 80/13 Oppløysing av Søre Sunnmøre Hjorteviltutval 2013/185 PS 81/13 Omgjering av sjukeheimsplassar til bukollektiv 2012/1781 PS 82/13 Busetting av flyktningar i /529 PS 83/13 Budsjettrevisjon - Investeringsbudsjettet /1775 Lukka møte: Off.lova 13 jf. forv.lova 13 - Lovbestemt teieplikt PS 84/13 Vidareføring av tilrettelagt tenestetilbod ved ***** ***** ***** ***** 2008/1322 Hareid, Anders Riise Ordførar Anne-Karete Mork Utvalsekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS77/13Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 Referatsaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 M Ø T E B O K for KONTROLLUTVALET I HAREID KOMMUNE MØTETID: kl MØTESTAD: Hareid rådhus, Formannskapsromet MØTEDELTAKARAR: Kontrollutvalet: Vara som møtte: Jarl Helmut Schröder (leiar) Greta Kirkebø (nestleiar) Inga Ishild Hareide (medlem) Linda Haddal Røssevoll (medlem) Marianne Overå. Faste medlemer som ikkje møtte: Hallvard Sæverud (medlem) Vest kontroll: Jostein Støylen (dagleg leiar VKUS) Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS: Bodill Skeide (dagleg leiar/revisjonssjef) Alf Marius Grønnevik (forvaltningsrevisor) Hareid kommune: Andre som møtte: Møtet var leia av: Ingen Ingen Jarl Helmut Schröder Side 1 Side7

8 SAK 21/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Samrøystes vedtak: 1. Innkalling og sakliste vert godkjent. Innkomne opplysningar i e-post, innkomne i dag vert å vurdere teke opp under Ymse til slutt i møtet. 2. Til å skrive under møteboka saman med leiaren vert vald Linda Haddal Røssevoll. SAK 22/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE Samrøystes vedtak: Møteboka frå møtet den vert godkjent. SAK 23/13 MELDINGAR Vedlagde meldingar: 1. Kommunerevisoren, NKRF tidsskrift, nr : «Antikorrupsjon i kommunene mer enn kontroll» 2. Kommunal rapport, : «Blir gransket for mulig korrupsjon» 3. Kommunal rapport, «Kommunen betalte millionar utan grunnlag» 4. Frå rådmannen, : Dokumentasjon arkitekt prestebustad 5. E-post frå rådmann, : «Uttale til kontrollutvalet habilitet» 6. Kommuneloven 40. De folkevalgtes rettigheter og plikter. Spes. Gyldig forfall. 7. Frå interimsgruppe for revisjonseining Møre og Romsdal, : Invitasjon til revisjonseiningane 8. E-post frå revisjonssjef Bodill Skeide, : Revisjonsordning Samrøystes vedtak: 1. Meldingane 1 4 og 6-8 vert tekne til orientering. 2. Melding 5. Kontrollutvalet viser til opplysningane frå rådmannen og gjer merksam på at ein ikkje har nok opplysningar til å gjere uavhengige vurderingar når det gjeld habilitet vedkomande engasjement av arkitekt til ny prestebustad. Utan at kontrollutvalet har vurdert om innkjøpsreglane i samband med engasjement av arkitekt er følgde eller ikkje, vil kontrollutvalet gjere kommuneadministrasjonen merksam på at det er svært viktig at innkjøpsreglane vert følgde i alle samanhengar. SAK 24/13 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2013 Flg. møteprotokollar var til gjennomgang: 1 Kommunestyret: 23.05, Formannskapet: 28.05, 11.06, 20.06, Levekårsutvalet: 04.06, Nærings- og miljøutvalet: 04.06, 20.08, Råd for menneske med Side 2 Side8

9 nedsett funksjonsevne: 11 Valstyret SSR Representskap Vert sendt til 20 SSR Styret leiaren Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ingen merkande til gjennomgådde møtebøker. SAK 25/13 REVISJONSSTRATEGI FINANSIELL REVISJON Kontrollutvalet vedtok å lukke møtet i medhald av Kommunelova 31 nr 3. Jf. Offl. 24, i samband med at revisor gikk igjennom strategiplanen for finansiell revisjon for Samrøystes vedtak: 1. Kontrollutvalet tek til etterretning Revisjonsstrategi 2013 finansiell revisjon, for kommunen, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS. 2. Kontrollutvalet ber revisor sjå spesielt på kommunen sine interne rutinar kring innfordring og evt. rapportering til resultateiningane ved manglande betaling. Vidare evt. konsekvensar. Dette sett høve tap på krav. Møtet vart no opna igjen. SAK 26/13 BUDSJETT FOR KONTROLLUTVALET 2014 Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet ber kommunestyret løyve minimum kr ,- til fri disposisjon for kontrollutvalet i budsjettet for Leiar og møtegodtgjersle må kome i tillegg. SAK 27/13 TILSYNSRAPPORT Samrøystes vedtak: 1. Kontrollutvalet tek tilsynsrapporten til vitande. 2. Kontrollutvalet ber rådmannen om tilbakemelding om når og korleis avviket vart/vert lukka. Korrespondansen i samband med tilsynet og lukkinga vil utvalet ha tilsendt. 3. Kontrollutvalet stiller spørsmål ved om rapporten har vore til politisk behandling og ber om å få tilbakemelding på det. Sak 28 vart teken før sak 27. Side 3 Side9

10 SAK 28/13 FORVALTNINGSREVISJON - ORIENTERING Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet tek prosjektplanen for forvaltningsprosjektet Økonomistyring Hareid kommune til vitande. SAK 29/13 OPPFØLGINGSLISTE Samrøystes vedtak: Oppfølgingslista vert teken til orientering. SAK 30/13 YMSE Skriv frå Anne-Marie Saunes Overå av vart delt ut. Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet meiner at denne saka ikkje høyrer under kontrollutvalet sitt saksområde på noverande tidspunkt. Møtet slutt. Jarl Schröder Linda Haddal Røssevoll Møteprotokollen går til: Kommunestyret som melding Kontrollutvalet for godkjenning i neste møte Side 4 Side10

11 HA MØTEPROTOKOLLEN Side11 file:///c:/ephorte/ephortepdfdocproc/ephorte/100316_fix.html Side 1 av Oversending til behandling, skal som melding til kommunestyret. Vest kontroll Jostein Støylen Dagleg leiar Tlf. direkte / Tlf. sentralbord

12 Politiskesaker Side12

13 Politiskesaker Side13

14 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/1051 Løpenr. 7862/2013 Klassering 131 Sakshandsamar: Gry Nordal, Sektor for oppvekst Utvalsaksnr Utval Møtedato 61/13 Levekårsutvalet /13 Formannskapet /13 Kommunestyret SKULEBRUKSPLAN / 2013/1051 Tilråding frå rådmannen: 1. Hareid kommunestyre tek Skulebruksplan for Hareid kommune til vitande. 2. Planen vert lagt til grunn for vidare arbeid med skulestruktur. Eventuell strukturendring vert lagt fram som eiga sak der forskrift for skulekrinsar vert endra. 3. Det skal snarast fremjast sak om endring i skulekrinsar i tråd med alternativ 1c)-Drift ved to barneskular: Hareid 1-4 og Bigset 5-7, slik at ein kan få verknad av vedtaket frå nytt skuleår Alternativ 2 Drift ved 1 felles barneskule, Hareid skule, skal vidare vurderast som ei eventuell løysing med verknad frå Økonomiske konsekvensar vert å innarbeide i budsjett for 2014, og i revidering av handlingsprogrammet. Levekårsutvalet si handsaming i møte : Kommunalsjef Gry Nordal orienterte i saka. Folkelista v/ Ingunn P. Pettersen la fram fylgjande framlegg til tilråding: Skulebruksplanen er å sjå på som ein kommunedelplan. Levekår vedtek difor å sende skulebruksplanen ut på høyring, minimum 4 mnd. FRP v/ Øyvind Grimstad la fram fylgjande framlegg tilråding: Side14

15 1. Hareid kommunestyre tek Skulebruksplan for Hareid kommune til vitande. 2. Planen vert lagt til grunn for vidare arbeid med skulestruktur, der Hareid skule vert felles barneskule for heile kommunen frå Det skal snarast fremjast sak om endring i skulekrinsar i tråd med alternativ 1c)-Drift ved to barneskular: Hareid 1-4 og Bigset 5-7, slik at ein kan få verknad av vedtaket frå nytt skuleår Økonomiske konsekvensar vert å innarbeide i budsjett for 2014, og i revidering av handlingsprogrammet. LKU tek pause i møtet før røystinga over tilrådinga. Røysting: LKU røysta først over framlegget frå Folkelista: 2 røyster for og 4 mot, framlegget frå folkelista fall. LKU røysta deretter over framlegget frå FRP: 1 røyst for og 5 mot, framlegget frå FRP fall. LKU røysta over tilrådinga frå rådmannen:4 stemmer for (utvalsleiar si dobbelstemme) 3 røyster mot, tilrådinga frå rådmannen vart tilrådd. Tilråding: 6. Hareid kommunestyre tek Skulebruksplan for Hareid kommune til vitande. 7. Planen vert lagt til grunn for vidare arbeid med skulestruktur. Eventuell strukturendring vert lagt fram som eiga sak der forskrift for skulekrinsar vert endra. 8. Det skal snarast fremjast sak om endring i skulekrinsar i tråd med alternativ 1c)-Drift ved to barneskular: Hareid 1-4 og Bigset 5-7, slik at ein kan få verknad av vedtaket frå nytt skuleår Alternativ 2 Drift ved 1 felles barneskule, Hareid skule, skal vidare vurderast som ei eventuell løysing med verknad frå Økonomiske konsekvensar vert å innarbeide i budsjett for 2014, og i revidering av handlingsprogrammet. Formannskapet si handsaming: Formannskapet tek pause i 5 min. Stian R. Brandal AP, kom tilbake i møtet. 7 voterande Dag Audun Eliassen FL, fremja fylgjande framlegg til vedtak: Formannskapet vedtek å sende planen tilbake til administrasjonen for vidare arbeid. Ein ber om at spørsmålet om skulestruktur vert arbeidd fram i tråd med gjeldande Utvalssak nr: Side: 2 av 7 Side15

16 overordna kommuneplanen. Deretter skal saka sendast ut på brei høyring med 6 månaders frist. Kjartan Grimstad FRP, fremja FRP sitt forslag til tilråding frå møte i LKU. Røysting: Det vart røysta over forslaget til Kjartan Grimstad fall med 6 mot 1 røyst Det vart røysta over forslaget til Dag Audun Eliassen vedteke med 4 røyster for 3 røyster mot. Formannskapet si tilråding frå møte : Formannskapet vedtek å sende planen tilbake til administrasjonen for vidare arbeid. Ein ber om at spørsmålet om skulestruktur vert arbeidd fram i tråd med gjeldande overordna kommuneplanen. Deretter skal saka sendast ut på brei høyring med 6 månaders frist. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Utvalssak nr: Side: 3 av 7 Side16

17 Vedlegg: Nr. Namn 1 Skulebruksplan Strukturutgreiing på barnesteget Uprenta saksvedlegg: Samandrag av saka: Kommunestyret i Hareid har gjort vedtak om at det skal utarbeidast ein skulebruksplan. Viser til kap.1.1 Innleiing og bakgrunn i plandokumentet. Del 3 av planen, Strukturutgreiing på barnesteget er utarbeidd av Norconsult AS i Bergen. Resten av plandokumentet er utarbeidd av administrasjonen. Saksopplysningar: Skulebruksplanen er å sjå på som ein sektorplan/temaplan, utan krav til høyring. Samarbeidsutvala ved skulane har fått saka/planen til uttale. Eventuelle uttalar vert ettersende. Det ligg til den kommunale sjølvråderetten at kommunestyret avgjer kor mange skular det skal vere i kommunen, kvar skulane skal vere lokalisert og kva årssteg det skal vere tilbod om ved den einskilde skule. Utdanningsdirektoratet har utarbeidd retningsliner for handsaming av saker som gjeld nedlegging av skular / endring i skulestruktur. Denne saka gjeld handsaming av ein plan for skulestruktur/bruk av dei kommunale skulane på kort og lang sikt. Saker som gjeld endring for den einskilde skule, vil bli lagt fram i eigne politiske saker basert på skulebruksplanen og i tråd med regelverk for slike saker. Den økonomiske situasjonen Hareid kommune er i, er direkte årsak til at behovet for ein skulebruksplan er gjort tydeleg. Etter fleire år med høgare driftskostnadar enn budsjettet gir rom for, må det no vurderast om ei strukturendring vil vere rette vegen å gå for å kunne yte tenestene kommunen er forplikta til i høve opplæring. I planen er det gjort greie for 5 alternativ for framtidig skulestruktur: Alt 0: Vidareføring av dagens situasjon Alt 1a: Drift ved to barneskular; Hareid (inkl. Hjørungavåg) og Bigset skular Alt 1b: Drift ved to barneskular; Hareid (inkl. Bigset) og Hjørungavåg skular Alt 1c: Drift ved to barneskular; Hareid 1-4 og Bigset 5-7 Alt 2: Drift ved ein felles barneskule; Hareid skule (inkl. Bigset og Hjørungavåg skular) Norconsult har gjort ei grundig analyse og konsekvensutgreiing av dei 5 alternativa, viser til kap 3 i planen. Administrasjonen sine kommentarar til dei ulike alternativa. Alt 0: Vidareføring av dagens situasjon. Berre Hjørungavåg skule vil ha så stor elevtalsvekst at det vil vere behov for utbygging, med berekna kapitalkostnad på 10,6 mill i perioden, og med innslag i Dette er totalt det mest kostbare alternativet av dei 5, grunna små elevgrupper. Alternativ 0 vil ikkje føre med seg nedlegging av skular, og vil heller ikkje bidra til betring i den økonomiske situasjonen i sektoren/kommunen. Utvalssak nr: Side: 4 av 7 Side17

18 Administrasjonen kan vanskeleg sjå at dette vil vere ei god løysing verken på kort eller lang sikt. Alt 1a: Drift ved to barneskular; Hareid (inkl. Hjørungavåg) og Bigset skular. Dette alternativet fører til utbyggingsbehov kapitalkostnad berekna til 47,1 mill ved Hareid skule truleg allereie i Likevel er dette alternativet det nest mest kostnadseffektive, 40 mill rimelegare enn dagens situasjon totalt i perioden (kap 4.7 i rapport frå Norconsult). Administrasjonen har vurdert dette alternativet kombinert med oppløysing av krinsgrense (flytande krinsgrense) mellom Hareid skule og Bigset skule i tillegg, slik at ein kan nytte arealet ved Bigset skule maksimalt, og på denne måten kan ein utsette behovet for utbygging ved Hareid skule nokre år, både i høve alternativ 1a og alternativ 2. Ein har nytta Norconsult sine tal både med omsyn til maksimalt elevtal ved skulane, elevtalsprognoser og kostnad ved utbygging/løn/skyss/fdv. Om dette (kalla 1a-2) kan gjennomførast, kan ein eventuelt skyve behov for utbygging ut i tid fram til 2019, og dermed redusere kostnadane i høve det opprinnelege alternativ 1a. Frå 2019 vert det då behov for utbygging som omtalt i alternativ 1a. Differanse i innsparing mellom tre alternativ: Mill kr pr år Mill kr Alt 0 mot 1a 1,89 12,14 Alt 0 mot 1a -2 4,94 29,6 Alt 1a mot 1a-2 3,4 17,46 (alt 0 = struktur som i dag) Noko som talar imot denne modellen (alt. 1a-2), er at ein truleg vil kome i konflikt med nærskuleprinsippet som gir elevane lovfesta rett til å gå ved den skulen som ligg nærast eller ved den skulen i nærmiljøet som dei soknar til. Det må årleg vurderast kva for ein av dei to skulane 1.klassingane i området skal ha sin skulegang ved, og det må gjerast enkeltvedtak for kvar einskild elev med dei rettane dette har i seg til m.a. klage. I ein situasjon med fleire klager som eventuelt får medhald, vil ein vanskeleg oppnå målsettinga ved dette alternativet. Eventuelt kan ein flytte krinsgrensa nærare Hareid skule for å redusere elevtalet ved denne skulen, men ein oppnår ikkje same effekten med kontroll på tal elevar ved dei to skulane. Ein vil såleis ikkje kunne styre kostnadane på same måten som omtalt over. Sjølv om dette har potensiale i seg til å kunne gi relativt store innsparingar, er her likevel så mange usikre moment at ein vanskeleg kan anbefale dette som alternativ. Alt 1b: Drift ved to barneskular; Hareid (inkl. Bigset) og Hjørungavåg skular. Alternativet fører til utbyggingsbehov ved både Hjørungavåg skule og Hareid skule, med ein kapitalkostnad på om lag 57,8 mill i perioden. Alternativet gir den nest minste totale innsparing i perioden med 36,1 mill, og sett opp imot alternativ 1a vil dette alternativet ikkje kunne anbefalast. Utvalssak nr: Side: 5 av 7 Side18

19 Alt 1c: Drift ved to barneskular; Hareid 1-4 og Bigset 5-7 Dette alternativet inneber ei noko uvanleg, men likevel mogleg, løysing. Det er også det alternativet som gir størst økonomisk vinst med 56,3 mill, sjølv om det medfører utbyggingsbehov ved begge skulane med kapitalkostnad på 52,3 mill.. Ved å endre gjeldande forskrift for skulekrinsar til å la heile kommunen bli eitt opptaksområde der Hareid skule er nærskule for 1-4 steg og Bigset skule nærskule for 5-7 steg, kjem ein ikkje i konflikt med rettane i nærskuleprinsippet. Ei slik deling av barnesteget er ikkje tilrådd av statlege styresmakter (Kunnskapsløftet). Det er nokre få kommuner i landet som har denne organiseringa, og det er såleis lite pedagogisk erfaring med organiseringa. På den eine sida kan ein meine at ein får den beste undervisninga ved å ha heile barnesteget samla ved same skulen, og på den andre sida kan ein meine at ein får betre undervisning når ein får spissa/spesialisert seg på småsteget eller mellomsteget. Ein har såleis ikkje sikkert materiale som kan leggast til grunn for å vurdere ei slik organisering. Alternativet vil gi god økonomisk utteljing, og ei god fordeling av elevmassen i høve areal ved dei to aktuelle skulane. Alt 2: Drift ved ein felles barneskule; Hareid skule (inkl. Bigset og Hjørungavåg skular. Dette alternativet framstår som det mest framtidsretta og driftseffektive, sjølv om det inneber ei større utbygging ved Hareid skule med kapitalkostnad på 92,6 mill. Ser ein berre på driftskostnadar inkl. skyss, er dette alternativet om lag 84 mill. rimelegare i perioden enn dagens situasjon (alt 0).Total innsparing inkludert kapitalkostnad er berekna til 11 mill. I dette alternativet vil ein få samla all kompetanse i ei eining, med dei fordelar dette gir i høve utvikling og kvalitet av tenestene. Både på kort og lang sikt vil denne løysinga gi god effekt på drifta både økonomisk og på kvalitet. Vurdering og konklusjon: Det er mange moment som spelar inn i ei vurdering av framtidig skulestruktur. Viser her særleg til kap 5 i rapport frå Norconsult. Her er det gjort greie for desse momenta på ein god og utfyllande måte. Hareid kommune er i ein vanskeleg økonomisk situasjon, og det er difor nødvendig å la økonomiske omsyn vege tungt også i vurdering av skulestruktur. Alternativ 2 med berre ein barneskule peikar seg ut som den løysinga som ein reint driftsmessig ville tilrå, men store investeringskostnadar vil kunne gjere dette alternativet vanskeleg å gjennomføre dei næraste åra. Dette alternativet kan vere realistisk å gjennomføre på litt sikt, og med ei anna løysing dei næraste åra. Alternativ 1c er det alternativet som gir størst økonomisk vinst. Ser ein på elevtalsprognosen ved begge skulane fram mot år 2018/2019, er tal på elevar berre marginalt i overkant av vurdert maksimalkapasitet for Bigset skule, og under for Hareid skule. Det kan såleis vere mogleg at ei eventuell utbygging først er nødvendig i 2018/2019. Slik vil ein få redusert kapitalkostnadane med om lag 3 mill. årleg fram til utbygging, og slik at alt. 1c kan få ein reduksjon i kapitalkostnadar på 15,4 mill, og dermed få ei total innsparing på 71,7 mill i perioden. Administrasjonen vil tilrå alternativ 1c for perioden fram til 2018 og eventuelt utover dette tidsromet, og at ein i denne perioden gjer ny vurdering av ei eventuell utbygging av Hareid skule til felles barneskule for heile Hareid kommune. Utvalssak nr: Side: 6 av 7 Side19

20 Folkehelse konsekvensar: Miljøkonsekvensar: Økonomiske konsekvensar: Beredskapsmessige konsekvensar: Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Gry Nordal Kommunalsjef Utvalssak nr: Side: 7 av 7 Side20

21 SKULEBRUKSPLAN Side 1 av 17 Side21

22 Innhald 1 Plangrunnlag Innleiing og bakgrunn Mål for planarbeidet Organisering av planarbeidet Økonomi RAMMEVILKÅR OG FØRESETNADER Lov og forskrifter Lov og forskrifter for opplæringa Lov og forskrifter for skuleanlegg Oversikt lovverk skulebygg Innhald og kvalitet Innhald i skulen Resultat/tilstand i grunnskulen i Hareid Kommunal plikt til å planlegge skule for framtida Kvalitet i skulen Utforming av skuleanlegg utviklingstrendar Uteareal Kommunalt plangrunnlag Økonomiplan og budsjett Skulebruksplan Planar for bustadbygging Strukturutgreiing på barnesteget Vurdering Norconsult si tilråding Administrasjonen si vurdering Politisk handsaming av planen Side22 Side 2 av 17

23 1 PLANGRUNNLAG 1.1 Innleiing og bakgrunn Dokumentet er utarbeidd med utgangspunkt i fleire politiske vedtak: Samanslåing av skulekrinsar, vedtak i kommunestyret i sak PS 19/11. Sitat aktuell del av vedtak: «Kommunestyret ber om at det i løpet av 2012 vert lagt fram ein Skulebruksplan for kommunen. I denne planen må det innehalde vurderingar rundt organisering og struktur for skulesektoren i framtida. Dette må verte vurdert i forhold til t.d. økonomi, pedagogiske og samfunnsmessige omsyn etc. Dessutan må ulike organiseringar vurderast, som t.d.: o Kommunen samla i eit opptaksområde o Flytande grenser i forhold til lov og forskrifter o Utredning av flytande grenser skal også omfatte flytting av elevar frå Hareid skule til skulane Bigset/Hjørungavåg o Oppvekstsenter og 5-7 kl. sentralisert til Hareid. Det vil vere naturleg at administrasjonen set ned referansegrupper som ledd i arbeidet.» Skulebruksplan omfang og organisering av arbeidet, vedtak i kommunestyret i sak PS 81/12. Sitat vedtak: 1. Skulebruksplan for Hareid kommune skal vere forankra i Kommunal planstrategi som skal vedtakast innan utgangen av Skulebruksplan for Hareid kommune skal ferdigstillast innan utgangen av 2013, og gjelde for perioden Planen skal rullerast etter oppsett plan, eller ved behov. 3. Midlar til utarbeiding av skulebruksplan vert å innarbeide i budsjett for Planstrategi , vedteken i kommunestyret i sak PS 119/12, der skulebruksplan inngår i handlingsprogrammet i planperioden. Handlingsprogram , vedteken i kommunestyret i sak PS 12/13. Sitat aktuell del av vedtak: «Skulebruksplan for Hareid kommune skal leggast fram for kommunestyret seinast på mai-møtet 2013, og denne skal danne grunnlag for framtidig organisering og synergiar, moglegheiter for kvalitetsheving av skuleresultat, og auka kvalitet på lærarane. Det er og viktig å belyse korleis ein får god skuleleiing, etterutdanning av lærarar og skuleeigarkompetanse.» Med bakgrunn i avgrensa kapasitet i administrasjonen, ga formannskapet i møte si godkjenning på at sak om Skulebruksplan vert lagt fram for kommunestyret i første møte etter sommar-ferien, altså Skulereforma «Kunnskapsløftet» vart innført i Med denne reforma kom nye læreplanar i alle fag, lovendringar og fleire undervisningstimar og lengre dagar for årssteg. Endringa krev auka fokus på elevane sitt læringsutbytte, større fridom knytt til variasjon i arbeidsmåtar, og fleire måtar å organisere opplæringa på. Delar av innhaldet i skulen er endra, klassestorleik kan variere, og elevane på steg skal ha tilbod om skulefritidsordning og gratis leksehjelp. Frå hausten 2012 vart valfag innført for 8. steg. Ei ordning som gradvis vert utvida til å gjelde for heile ungdomssteget. Behov for meir fleksible skulebygg med fleirbruksrom og rom av ulik storleik er aukande. Skulebygga i Hareid har stort sett ei tradisjonell utforming med identiske klasserom, lange korridorar og få grupperom. Slike skulebygg vil vere mindre eigna for framtidig skuledrift. Nye standardkrav til skulebygg, som t.d. i høve betre inneklima, tekniske styringssystem, tilrettelegging for IKT, universell utforming, betre garderobeløysingar og kontorarbeidsplassar Side23 Side 3 av 17

24 for personalet, vil også føre med seg behov for utbetring av skulebygga. Alle skulane i Hareid har behov for oppgradering i høve eit mål om ei tidsmessig og framtidsretta skuledrift. Det er viktig med ein stabil og varig skulestruktur, og ein skule der alle elevane i kommunen får ei god opplæring og eit godt pedagogisk tilbod uavhengig av kvar i kommunen dei bur. 1.2 Mål for planarbeidet Mål for planarbeidet er å vise moglege løysingar for ein framtidsretta skulestruktur for grunnskulen i Hareid kommune som sikrar eit godt læringsmiljø, gode læringsresultat og effektiv ressursbruk. Skulestruktur og ev. endringar bør sjåast i eit langsiktig perspektiv. Skulebruksplanen er basert på sentrale føringar som har innverknad på planlegging innan skule. Behov for investeringar og eventuelle endringar i driftskostnadar vert vist for aktuelle alternative løysingar. 1.3 Organisering av planarbeidet Kommunalsjef for sektor oppvekst har hatt ansvaret for utarbeiding av planen. Rektorgruppa har fått løpande informasjon om arbeidet, og har hatt høve til å kome med innspel. Norconsult i Bergen vart engasjert til å gjere ei avgrensa analyse med konsekvensutgreiing av eit utval alternative skulestrukturar på barnesteget (kap 3 i planen) Økonomi Det er i budsjettet sett av kr ,- til utarbeiding av skulebruksplan. Midlane er i si heilheit nytta til konsulenttenester frå Norconsult. Side24 Side 4 av 17

25 2 RAMMEVILKÅR OG FØRESETNADER 2.1 Lov og forskrifter Lov og forskrifter for opplæringa Opplæringslova med forskrifter set krav til organisering av opplæringa. Lova er i endring årleg med krav som skuleeigar, dvs. kommunestyret, har ansvar for. Lovreglande under her ligg til grunn for, og gir rammer for, utgreiinga i dette dokumentet Formål med opplæringa, 1-1 i opplæringslova. Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som og kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal bidra til å utvikle kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og haldningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast Innhald og vurdering, 2-3 i opplæringslova..grunnskolen er delt i eit barnetrinn og eit ungdomstrinn. Barnetrinnet omfattar årstrinn og ungdomstrinnet omfattar årstrinn. Kommentar: grunnskulen er todelt. Dei naturlege skuletypane vil då vere reine barneskular (1-7), reine ungdomsskular (8-10) og kombinerte barne- og ungdomsskular (1-10). Det er ikkje noko lovmessig i vegen for at ei kommune etablerer skular for årssteg og/eller årssteg, evt. også samlokalisert med barnehage (ofte kalla oppvekstsenter) Organisering av elevane i klasser eller basisgrupper, 8-2 i opplæringslova. I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal ivareta deira behov for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. Klassa eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærarar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld klassen eller basisgruppa og dei elevane som er der, mellom anna kontakt med heimen. Kommentar: Samla ressurs til kvar skule skal ikkje vere mindre enn det tidlegare reglar for klassedelingstal la til grunn. (Barnesteg: klasser med eitt årssteg maks 28 elevar, klasser med to årssteg maks 24 elevar, klasser med tre årssteg maks 18 elevar, klasser med fire årssteg maks 12 elevar. Dersom ein barneskule har meir enn 15 elevar i snitt pr årssteg, skal dei vere fulldelt/ha 7 klasser, dvs at skular med meir enn 105 elevar må vere fulldelt). Organiseringa i klasser og grupper skal ivareta elevane sine behov for sosialt tilhøyr. Organisering av elevar i klasser eller grupper for delar av opplæringa etter behov, gir rom for fleksibilitet. Intensjonen er å gjere det mogleg å utnytte ressursane på ein god måte, til beste for alle elevar. Side25 Side 5 av 17

26 Nærskuleprinsippet, 8-1 i opplæringslova. Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet so dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Kommentar: i praksis betyr det at alle elevar i kommunar der det ikkje er lokale forskrifter om kva skule elevane soknar til, har rett til å gå på næraste skule. Kommunestyret i Hareid kommune vedtok i 2007 «Forskrift for organisering av grunnskulen i Hareid», gjort gjeldande frå Her er det definert kva område/krins som soknar til kva for ein skule. Sak om skulekrinsar vart handsama på nytt i kommunestyret Det vart ikkje gjort vedtak om endring i gjeldande forskrift. Det er kommunen som fastset kva årssteg den einskilde skule skal ha Om skuleanlegg og organisering, 9-5 i opplæringslova. Kommunen skal sørgje for tenlege grunnskolar. Til vanleg bør det ikkje skipast grunnskolar med meir enn 450 elevar. Kommentar: I lovverket er det ikkje sett ei absolutt grense for storleik på skular Om Skulefritidsordning (SFO), 13-7 i opplæringslova (utdrag). Kommunen skal ha eit tilbod om skulefritidsordning før og etter skoletid for årstrinn, og for barn med særskilte behov på 5.-7.årstrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktiviterar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skulefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala både ute og inne skal vere eigna for formålet. Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere leiar. Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra. Kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta til å ha eit tilbod om skolefritidsordning, dersom dei elles oppfyller vilkåra i denne paragrafen. Kommunen fører tilsyn med private skolefritidsordningar. Kommentar: Det er naturleg at alle skular med årssteg har eit tilbod om skulefritidsordning. I Hareid kommune har alle barneskulane slikt tilbod, avhengig av ei påmelding på minimum 6 elevar Om leksehjelp, forskrift til opplæringslova - 1A-1. Leksehjelp i grunnskulen: Alle elevar på årstrinn har rett til leksehjelp, jf opplæringslova 13-7a. Formålet med leksehjelpa er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, kjensle av meistring, gode rammer for sjølvstendig arbeid og medverke til utjamning av sosiale forskjellar i opplæringa. Leksehjelp er ikkje ein del av opplæringa til eleven, men skal sjåast i samanheng med opplæringa. Leksehjelpa skal gi eleven hjelp med skolearbeidet. Kommunen er ansvarleg for leksehjelpa og vel korleis leksehjelpa skal organiserast. Det totale omfanget leksehjelp på årstrinn skal til saman vere minimum 8 timar kvar veke. Kvart årstrinn skal ha minimum ein time leksehjelp per veke. Kommunen avgjer korleis dei resterande timane fordelast mellom trinna. Kommunen pliktar å informere foreldra om retten til leksehjelp og tilbodet som gis. Kommunen plikter å sørgje for forsvarleg tilsyn med elevane i leksehjelpa. Gruppa må ikkje vere større enn det som er trygt og pedagogisk forsvarleg. Leksehjelpa skal vere gratis for eleven. Dersom leksehjelpa blir organisert som ein del av Side26 Side 6 av 17

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forord I sak 10/11, handsama i Skodje kontrollutval den 14.6.11, og PS 34/11 handsama i Skodje kommunestyre den

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer