Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, Tid:18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivkode Politiske saker PS 76/13 Godkjenning av innkalling og saksliste PS 77/13 Godkjenning av protokoll førre møte Referat saker RS 11/13 HA møteprotokollen 2013/425 Politiske saker PS 78/13 Skulebruksplan 2013/1051 PS 79/13 Vass- og avløpsgebyr for Stiftinga Rasofielgarden 2013/443 - Klage på vedtak. PS 80/13 Oppløysing av Søre Sunnmøre Hjorteviltutval 2013/185 PS 81/13 Omgjering av sjukeheimsplassar til bukollektiv 2012/1781 PS 82/13 Busetting av flyktningar i /529 PS 83/13 Budsjettrevisjon - Investeringsbudsjettet /1775 Lukka møte: Off.lova 13 jf. forv.lova 13 - Lovbestemt teieplikt PS 84/13 Vidareføring av tilrettelagt tenestetilbod ved ***** ***** ***** ***** 2008/1322 Hareid, Anders Riise Ordførar Anne-Karete Mork Utvalsekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS77/13Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 Referatsaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 M Ø T E B O K for KONTROLLUTVALET I HAREID KOMMUNE MØTETID: kl MØTESTAD: Hareid rådhus, Formannskapsromet MØTEDELTAKARAR: Kontrollutvalet: Vara som møtte: Jarl Helmut Schröder (leiar) Greta Kirkebø (nestleiar) Inga Ishild Hareide (medlem) Linda Haddal Røssevoll (medlem) Marianne Overå. Faste medlemer som ikkje møtte: Hallvard Sæverud (medlem) Vest kontroll: Jostein Støylen (dagleg leiar VKUS) Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS: Bodill Skeide (dagleg leiar/revisjonssjef) Alf Marius Grønnevik (forvaltningsrevisor) Hareid kommune: Andre som møtte: Møtet var leia av: Ingen Ingen Jarl Helmut Schröder Side 1 Side7

8 SAK 21/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Samrøystes vedtak: 1. Innkalling og sakliste vert godkjent. Innkomne opplysningar i e-post, innkomne i dag vert å vurdere teke opp under Ymse til slutt i møtet. 2. Til å skrive under møteboka saman med leiaren vert vald Linda Haddal Røssevoll. SAK 22/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE Samrøystes vedtak: Møteboka frå møtet den vert godkjent. SAK 23/13 MELDINGAR Vedlagde meldingar: 1. Kommunerevisoren, NKRF tidsskrift, nr : «Antikorrupsjon i kommunene mer enn kontroll» 2. Kommunal rapport, : «Blir gransket for mulig korrupsjon» 3. Kommunal rapport, «Kommunen betalte millionar utan grunnlag» 4. Frå rådmannen, : Dokumentasjon arkitekt prestebustad 5. E-post frå rådmann, : «Uttale til kontrollutvalet habilitet» 6. Kommuneloven 40. De folkevalgtes rettigheter og plikter. Spes. Gyldig forfall. 7. Frå interimsgruppe for revisjonseining Møre og Romsdal, : Invitasjon til revisjonseiningane 8. E-post frå revisjonssjef Bodill Skeide, : Revisjonsordning Samrøystes vedtak: 1. Meldingane 1 4 og 6-8 vert tekne til orientering. 2. Melding 5. Kontrollutvalet viser til opplysningane frå rådmannen og gjer merksam på at ein ikkje har nok opplysningar til å gjere uavhengige vurderingar når det gjeld habilitet vedkomande engasjement av arkitekt til ny prestebustad. Utan at kontrollutvalet har vurdert om innkjøpsreglane i samband med engasjement av arkitekt er følgde eller ikkje, vil kontrollutvalet gjere kommuneadministrasjonen merksam på at det er svært viktig at innkjøpsreglane vert følgde i alle samanhengar. SAK 24/13 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2013 Flg. møteprotokollar var til gjennomgang: 1 Kommunestyret: 23.05, Formannskapet: 28.05, 11.06, 20.06, Levekårsutvalet: 04.06, Nærings- og miljøutvalet: 04.06, 20.08, Råd for menneske med Side 2 Side8

9 nedsett funksjonsevne: 11 Valstyret SSR Representskap Vert sendt til 20 SSR Styret leiaren Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ingen merkande til gjennomgådde møtebøker. SAK 25/13 REVISJONSSTRATEGI FINANSIELL REVISJON Kontrollutvalet vedtok å lukke møtet i medhald av Kommunelova 31 nr 3. Jf. Offl. 24, i samband med at revisor gikk igjennom strategiplanen for finansiell revisjon for Samrøystes vedtak: 1. Kontrollutvalet tek til etterretning Revisjonsstrategi 2013 finansiell revisjon, for kommunen, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS. 2. Kontrollutvalet ber revisor sjå spesielt på kommunen sine interne rutinar kring innfordring og evt. rapportering til resultateiningane ved manglande betaling. Vidare evt. konsekvensar. Dette sett høve tap på krav. Møtet vart no opna igjen. SAK 26/13 BUDSJETT FOR KONTROLLUTVALET 2014 Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet ber kommunestyret løyve minimum kr ,- til fri disposisjon for kontrollutvalet i budsjettet for Leiar og møtegodtgjersle må kome i tillegg. SAK 27/13 TILSYNSRAPPORT Samrøystes vedtak: 1. Kontrollutvalet tek tilsynsrapporten til vitande. 2. Kontrollutvalet ber rådmannen om tilbakemelding om når og korleis avviket vart/vert lukka. Korrespondansen i samband med tilsynet og lukkinga vil utvalet ha tilsendt. 3. Kontrollutvalet stiller spørsmål ved om rapporten har vore til politisk behandling og ber om å få tilbakemelding på det. Sak 28 vart teken før sak 27. Side 3 Side9

10 SAK 28/13 FORVALTNINGSREVISJON - ORIENTERING Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet tek prosjektplanen for forvaltningsprosjektet Økonomistyring Hareid kommune til vitande. SAK 29/13 OPPFØLGINGSLISTE Samrøystes vedtak: Oppfølgingslista vert teken til orientering. SAK 30/13 YMSE Skriv frå Anne-Marie Saunes Overå av vart delt ut. Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet meiner at denne saka ikkje høyrer under kontrollutvalet sitt saksområde på noverande tidspunkt. Møtet slutt. Jarl Schröder Linda Haddal Røssevoll Møteprotokollen går til: Kommunestyret som melding Kontrollutvalet for godkjenning i neste møte Side 4 Side10

11 HA MØTEPROTOKOLLEN Side11 file:///c:/ephorte/ephortepdfdocproc/ephorte/100316_fix.html Side 1 av Oversending til behandling, skal som melding til kommunestyret. Vest kontroll Jostein Støylen Dagleg leiar Tlf. direkte / Tlf. sentralbord

12 Politiskesaker Side12

13 Politiskesaker Side13

14 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/1051 Løpenr. 7862/2013 Klassering 131 Sakshandsamar: Gry Nordal, Sektor for oppvekst Utvalsaksnr Utval Møtedato 61/13 Levekårsutvalet /13 Formannskapet /13 Kommunestyret SKULEBRUKSPLAN / 2013/1051 Tilråding frå rådmannen: 1. Hareid kommunestyre tek Skulebruksplan for Hareid kommune til vitande. 2. Planen vert lagt til grunn for vidare arbeid med skulestruktur. Eventuell strukturendring vert lagt fram som eiga sak der forskrift for skulekrinsar vert endra. 3. Det skal snarast fremjast sak om endring i skulekrinsar i tråd med alternativ 1c)-Drift ved to barneskular: Hareid 1-4 og Bigset 5-7, slik at ein kan få verknad av vedtaket frå nytt skuleår Alternativ 2 Drift ved 1 felles barneskule, Hareid skule, skal vidare vurderast som ei eventuell løysing med verknad frå Økonomiske konsekvensar vert å innarbeide i budsjett for 2014, og i revidering av handlingsprogrammet. Levekårsutvalet si handsaming i møte : Kommunalsjef Gry Nordal orienterte i saka. Folkelista v/ Ingunn P. Pettersen la fram fylgjande framlegg til tilråding: Skulebruksplanen er å sjå på som ein kommunedelplan. Levekår vedtek difor å sende skulebruksplanen ut på høyring, minimum 4 mnd. FRP v/ Øyvind Grimstad la fram fylgjande framlegg tilråding: Side14

15 1. Hareid kommunestyre tek Skulebruksplan for Hareid kommune til vitande. 2. Planen vert lagt til grunn for vidare arbeid med skulestruktur, der Hareid skule vert felles barneskule for heile kommunen frå Det skal snarast fremjast sak om endring i skulekrinsar i tråd med alternativ 1c)-Drift ved to barneskular: Hareid 1-4 og Bigset 5-7, slik at ein kan få verknad av vedtaket frå nytt skuleår Økonomiske konsekvensar vert å innarbeide i budsjett for 2014, og i revidering av handlingsprogrammet. LKU tek pause i møtet før røystinga over tilrådinga. Røysting: LKU røysta først over framlegget frå Folkelista: 2 røyster for og 4 mot, framlegget frå folkelista fall. LKU røysta deretter over framlegget frå FRP: 1 røyst for og 5 mot, framlegget frå FRP fall. LKU røysta over tilrådinga frå rådmannen:4 stemmer for (utvalsleiar si dobbelstemme) 3 røyster mot, tilrådinga frå rådmannen vart tilrådd. Tilråding: 6. Hareid kommunestyre tek Skulebruksplan for Hareid kommune til vitande. 7. Planen vert lagt til grunn for vidare arbeid med skulestruktur. Eventuell strukturendring vert lagt fram som eiga sak der forskrift for skulekrinsar vert endra. 8. Det skal snarast fremjast sak om endring i skulekrinsar i tråd med alternativ 1c)-Drift ved to barneskular: Hareid 1-4 og Bigset 5-7, slik at ein kan få verknad av vedtaket frå nytt skuleår Alternativ 2 Drift ved 1 felles barneskule, Hareid skule, skal vidare vurderast som ei eventuell løysing med verknad frå Økonomiske konsekvensar vert å innarbeide i budsjett for 2014, og i revidering av handlingsprogrammet. Formannskapet si handsaming: Formannskapet tek pause i 5 min. Stian R. Brandal AP, kom tilbake i møtet. 7 voterande Dag Audun Eliassen FL, fremja fylgjande framlegg til vedtak: Formannskapet vedtek å sende planen tilbake til administrasjonen for vidare arbeid. Ein ber om at spørsmålet om skulestruktur vert arbeidd fram i tråd med gjeldande Utvalssak nr: Side: 2 av 7 Side15

16 overordna kommuneplanen. Deretter skal saka sendast ut på brei høyring med 6 månaders frist. Kjartan Grimstad FRP, fremja FRP sitt forslag til tilråding frå møte i LKU. Røysting: Det vart røysta over forslaget til Kjartan Grimstad fall med 6 mot 1 røyst Det vart røysta over forslaget til Dag Audun Eliassen vedteke med 4 røyster for 3 røyster mot. Formannskapet si tilråding frå møte : Formannskapet vedtek å sende planen tilbake til administrasjonen for vidare arbeid. Ein ber om at spørsmålet om skulestruktur vert arbeidd fram i tråd med gjeldande overordna kommuneplanen. Deretter skal saka sendast ut på brei høyring med 6 månaders frist. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Utvalssak nr: Side: 3 av 7 Side16

17 Vedlegg: Nr. Namn 1 Skulebruksplan Strukturutgreiing på barnesteget Uprenta saksvedlegg: Samandrag av saka: Kommunestyret i Hareid har gjort vedtak om at det skal utarbeidast ein skulebruksplan. Viser til kap.1.1 Innleiing og bakgrunn i plandokumentet. Del 3 av planen, Strukturutgreiing på barnesteget er utarbeidd av Norconsult AS i Bergen. Resten av plandokumentet er utarbeidd av administrasjonen. Saksopplysningar: Skulebruksplanen er å sjå på som ein sektorplan/temaplan, utan krav til høyring. Samarbeidsutvala ved skulane har fått saka/planen til uttale. Eventuelle uttalar vert ettersende. Det ligg til den kommunale sjølvråderetten at kommunestyret avgjer kor mange skular det skal vere i kommunen, kvar skulane skal vere lokalisert og kva årssteg det skal vere tilbod om ved den einskilde skule. Utdanningsdirektoratet har utarbeidd retningsliner for handsaming av saker som gjeld nedlegging av skular / endring i skulestruktur. Denne saka gjeld handsaming av ein plan for skulestruktur/bruk av dei kommunale skulane på kort og lang sikt. Saker som gjeld endring for den einskilde skule, vil bli lagt fram i eigne politiske saker basert på skulebruksplanen og i tråd med regelverk for slike saker. Den økonomiske situasjonen Hareid kommune er i, er direkte årsak til at behovet for ein skulebruksplan er gjort tydeleg. Etter fleire år med høgare driftskostnadar enn budsjettet gir rom for, må det no vurderast om ei strukturendring vil vere rette vegen å gå for å kunne yte tenestene kommunen er forplikta til i høve opplæring. I planen er det gjort greie for 5 alternativ for framtidig skulestruktur: Alt 0: Vidareføring av dagens situasjon Alt 1a: Drift ved to barneskular; Hareid (inkl. Hjørungavåg) og Bigset skular Alt 1b: Drift ved to barneskular; Hareid (inkl. Bigset) og Hjørungavåg skular Alt 1c: Drift ved to barneskular; Hareid 1-4 og Bigset 5-7 Alt 2: Drift ved ein felles barneskule; Hareid skule (inkl. Bigset og Hjørungavåg skular) Norconsult har gjort ei grundig analyse og konsekvensutgreiing av dei 5 alternativa, viser til kap 3 i planen. Administrasjonen sine kommentarar til dei ulike alternativa. Alt 0: Vidareføring av dagens situasjon. Berre Hjørungavåg skule vil ha så stor elevtalsvekst at det vil vere behov for utbygging, med berekna kapitalkostnad på 10,6 mill i perioden, og med innslag i Dette er totalt det mest kostbare alternativet av dei 5, grunna små elevgrupper. Alternativ 0 vil ikkje føre med seg nedlegging av skular, og vil heller ikkje bidra til betring i den økonomiske situasjonen i sektoren/kommunen. Utvalssak nr: Side: 4 av 7 Side17

18 Administrasjonen kan vanskeleg sjå at dette vil vere ei god løysing verken på kort eller lang sikt. Alt 1a: Drift ved to barneskular; Hareid (inkl. Hjørungavåg) og Bigset skular. Dette alternativet fører til utbyggingsbehov kapitalkostnad berekna til 47,1 mill ved Hareid skule truleg allereie i Likevel er dette alternativet det nest mest kostnadseffektive, 40 mill rimelegare enn dagens situasjon totalt i perioden (kap 4.7 i rapport frå Norconsult). Administrasjonen har vurdert dette alternativet kombinert med oppløysing av krinsgrense (flytande krinsgrense) mellom Hareid skule og Bigset skule i tillegg, slik at ein kan nytte arealet ved Bigset skule maksimalt, og på denne måten kan ein utsette behovet for utbygging ved Hareid skule nokre år, både i høve alternativ 1a og alternativ 2. Ein har nytta Norconsult sine tal både med omsyn til maksimalt elevtal ved skulane, elevtalsprognoser og kostnad ved utbygging/løn/skyss/fdv. Om dette (kalla 1a-2) kan gjennomførast, kan ein eventuelt skyve behov for utbygging ut i tid fram til 2019, og dermed redusere kostnadane i høve det opprinnelege alternativ 1a. Frå 2019 vert det då behov for utbygging som omtalt i alternativ 1a. Differanse i innsparing mellom tre alternativ: Mill kr pr år Mill kr Alt 0 mot 1a 1,89 12,14 Alt 0 mot 1a -2 4,94 29,6 Alt 1a mot 1a-2 3,4 17,46 (alt 0 = struktur som i dag) Noko som talar imot denne modellen (alt. 1a-2), er at ein truleg vil kome i konflikt med nærskuleprinsippet som gir elevane lovfesta rett til å gå ved den skulen som ligg nærast eller ved den skulen i nærmiljøet som dei soknar til. Det må årleg vurderast kva for ein av dei to skulane 1.klassingane i området skal ha sin skulegang ved, og det må gjerast enkeltvedtak for kvar einskild elev med dei rettane dette har i seg til m.a. klage. I ein situasjon med fleire klager som eventuelt får medhald, vil ein vanskeleg oppnå målsettinga ved dette alternativet. Eventuelt kan ein flytte krinsgrensa nærare Hareid skule for å redusere elevtalet ved denne skulen, men ein oppnår ikkje same effekten med kontroll på tal elevar ved dei to skulane. Ein vil såleis ikkje kunne styre kostnadane på same måten som omtalt over. Sjølv om dette har potensiale i seg til å kunne gi relativt store innsparingar, er her likevel så mange usikre moment at ein vanskeleg kan anbefale dette som alternativ. Alt 1b: Drift ved to barneskular; Hareid (inkl. Bigset) og Hjørungavåg skular. Alternativet fører til utbyggingsbehov ved både Hjørungavåg skule og Hareid skule, med ein kapitalkostnad på om lag 57,8 mill i perioden. Alternativet gir den nest minste totale innsparing i perioden med 36,1 mill, og sett opp imot alternativ 1a vil dette alternativet ikkje kunne anbefalast. Utvalssak nr: Side: 5 av 7 Side18

19 Alt 1c: Drift ved to barneskular; Hareid 1-4 og Bigset 5-7 Dette alternativet inneber ei noko uvanleg, men likevel mogleg, løysing. Det er også det alternativet som gir størst økonomisk vinst med 56,3 mill, sjølv om det medfører utbyggingsbehov ved begge skulane med kapitalkostnad på 52,3 mill.. Ved å endre gjeldande forskrift for skulekrinsar til å la heile kommunen bli eitt opptaksområde der Hareid skule er nærskule for 1-4 steg og Bigset skule nærskule for 5-7 steg, kjem ein ikkje i konflikt med rettane i nærskuleprinsippet. Ei slik deling av barnesteget er ikkje tilrådd av statlege styresmakter (Kunnskapsløftet). Det er nokre få kommuner i landet som har denne organiseringa, og det er såleis lite pedagogisk erfaring med organiseringa. På den eine sida kan ein meine at ein får den beste undervisninga ved å ha heile barnesteget samla ved same skulen, og på den andre sida kan ein meine at ein får betre undervisning når ein får spissa/spesialisert seg på småsteget eller mellomsteget. Ein har såleis ikkje sikkert materiale som kan leggast til grunn for å vurdere ei slik organisering. Alternativet vil gi god økonomisk utteljing, og ei god fordeling av elevmassen i høve areal ved dei to aktuelle skulane. Alt 2: Drift ved ein felles barneskule; Hareid skule (inkl. Bigset og Hjørungavåg skular. Dette alternativet framstår som det mest framtidsretta og driftseffektive, sjølv om det inneber ei større utbygging ved Hareid skule med kapitalkostnad på 92,6 mill. Ser ein berre på driftskostnadar inkl. skyss, er dette alternativet om lag 84 mill. rimelegare i perioden enn dagens situasjon (alt 0).Total innsparing inkludert kapitalkostnad er berekna til 11 mill. I dette alternativet vil ein få samla all kompetanse i ei eining, med dei fordelar dette gir i høve utvikling og kvalitet av tenestene. Både på kort og lang sikt vil denne løysinga gi god effekt på drifta både økonomisk og på kvalitet. Vurdering og konklusjon: Det er mange moment som spelar inn i ei vurdering av framtidig skulestruktur. Viser her særleg til kap 5 i rapport frå Norconsult. Her er det gjort greie for desse momenta på ein god og utfyllande måte. Hareid kommune er i ein vanskeleg økonomisk situasjon, og det er difor nødvendig å la økonomiske omsyn vege tungt også i vurdering av skulestruktur. Alternativ 2 med berre ein barneskule peikar seg ut som den løysinga som ein reint driftsmessig ville tilrå, men store investeringskostnadar vil kunne gjere dette alternativet vanskeleg å gjennomføre dei næraste åra. Dette alternativet kan vere realistisk å gjennomføre på litt sikt, og med ei anna løysing dei næraste åra. Alternativ 1c er det alternativet som gir størst økonomisk vinst. Ser ein på elevtalsprognosen ved begge skulane fram mot år 2018/2019, er tal på elevar berre marginalt i overkant av vurdert maksimalkapasitet for Bigset skule, og under for Hareid skule. Det kan såleis vere mogleg at ei eventuell utbygging først er nødvendig i 2018/2019. Slik vil ein få redusert kapitalkostnadane med om lag 3 mill. årleg fram til utbygging, og slik at alt. 1c kan få ein reduksjon i kapitalkostnadar på 15,4 mill, og dermed få ei total innsparing på 71,7 mill i perioden. Administrasjonen vil tilrå alternativ 1c for perioden fram til 2018 og eventuelt utover dette tidsromet, og at ein i denne perioden gjer ny vurdering av ei eventuell utbygging av Hareid skule til felles barneskule for heile Hareid kommune. Utvalssak nr: Side: 6 av 7 Side19

20 Folkehelse konsekvensar: Miljøkonsekvensar: Økonomiske konsekvensar: Beredskapsmessige konsekvensar: Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Gry Nordal Kommunalsjef Utvalssak nr: Side: 7 av 7 Side20

21 SKULEBRUKSPLAN Side 1 av 17 Side21

22 Innhald 1 Plangrunnlag Innleiing og bakgrunn Mål for planarbeidet Organisering av planarbeidet Økonomi RAMMEVILKÅR OG FØRESETNADER Lov og forskrifter Lov og forskrifter for opplæringa Lov og forskrifter for skuleanlegg Oversikt lovverk skulebygg Innhald og kvalitet Innhald i skulen Resultat/tilstand i grunnskulen i Hareid Kommunal plikt til å planlegge skule for framtida Kvalitet i skulen Utforming av skuleanlegg utviklingstrendar Uteareal Kommunalt plangrunnlag Økonomiplan og budsjett Skulebruksplan Planar for bustadbygging Strukturutgreiing på barnesteget Vurdering Norconsult si tilråding Administrasjonen si vurdering Politisk handsaming av planen Side22 Side 2 av 17

23 1 PLANGRUNNLAG 1.1 Innleiing og bakgrunn Dokumentet er utarbeidd med utgangspunkt i fleire politiske vedtak: Samanslåing av skulekrinsar, vedtak i kommunestyret i sak PS 19/11. Sitat aktuell del av vedtak: «Kommunestyret ber om at det i løpet av 2012 vert lagt fram ein Skulebruksplan for kommunen. I denne planen må det innehalde vurderingar rundt organisering og struktur for skulesektoren i framtida. Dette må verte vurdert i forhold til t.d. økonomi, pedagogiske og samfunnsmessige omsyn etc. Dessutan må ulike organiseringar vurderast, som t.d.: o Kommunen samla i eit opptaksområde o Flytande grenser i forhold til lov og forskrifter o Utredning av flytande grenser skal også omfatte flytting av elevar frå Hareid skule til skulane Bigset/Hjørungavåg o Oppvekstsenter og 5-7 kl. sentralisert til Hareid. Det vil vere naturleg at administrasjonen set ned referansegrupper som ledd i arbeidet.» Skulebruksplan omfang og organisering av arbeidet, vedtak i kommunestyret i sak PS 81/12. Sitat vedtak: 1. Skulebruksplan for Hareid kommune skal vere forankra i Kommunal planstrategi som skal vedtakast innan utgangen av Skulebruksplan for Hareid kommune skal ferdigstillast innan utgangen av 2013, og gjelde for perioden Planen skal rullerast etter oppsett plan, eller ved behov. 3. Midlar til utarbeiding av skulebruksplan vert å innarbeide i budsjett for Planstrategi , vedteken i kommunestyret i sak PS 119/12, der skulebruksplan inngår i handlingsprogrammet i planperioden. Handlingsprogram , vedteken i kommunestyret i sak PS 12/13. Sitat aktuell del av vedtak: «Skulebruksplan for Hareid kommune skal leggast fram for kommunestyret seinast på mai-møtet 2013, og denne skal danne grunnlag for framtidig organisering og synergiar, moglegheiter for kvalitetsheving av skuleresultat, og auka kvalitet på lærarane. Det er og viktig å belyse korleis ein får god skuleleiing, etterutdanning av lærarar og skuleeigarkompetanse.» Med bakgrunn i avgrensa kapasitet i administrasjonen, ga formannskapet i møte si godkjenning på at sak om Skulebruksplan vert lagt fram for kommunestyret i første møte etter sommar-ferien, altså Skulereforma «Kunnskapsløftet» vart innført i Med denne reforma kom nye læreplanar i alle fag, lovendringar og fleire undervisningstimar og lengre dagar for årssteg. Endringa krev auka fokus på elevane sitt læringsutbytte, større fridom knytt til variasjon i arbeidsmåtar, og fleire måtar å organisere opplæringa på. Delar av innhaldet i skulen er endra, klassestorleik kan variere, og elevane på steg skal ha tilbod om skulefritidsordning og gratis leksehjelp. Frå hausten 2012 vart valfag innført for 8. steg. Ei ordning som gradvis vert utvida til å gjelde for heile ungdomssteget. Behov for meir fleksible skulebygg med fleirbruksrom og rom av ulik storleik er aukande. Skulebygga i Hareid har stort sett ei tradisjonell utforming med identiske klasserom, lange korridorar og få grupperom. Slike skulebygg vil vere mindre eigna for framtidig skuledrift. Nye standardkrav til skulebygg, som t.d. i høve betre inneklima, tekniske styringssystem, tilrettelegging for IKT, universell utforming, betre garderobeløysingar og kontorarbeidsplassar Side23 Side 3 av 17

24 for personalet, vil også føre med seg behov for utbetring av skulebygga. Alle skulane i Hareid har behov for oppgradering i høve eit mål om ei tidsmessig og framtidsretta skuledrift. Det er viktig med ein stabil og varig skulestruktur, og ein skule der alle elevane i kommunen får ei god opplæring og eit godt pedagogisk tilbod uavhengig av kvar i kommunen dei bur. 1.2 Mål for planarbeidet Mål for planarbeidet er å vise moglege løysingar for ein framtidsretta skulestruktur for grunnskulen i Hareid kommune som sikrar eit godt læringsmiljø, gode læringsresultat og effektiv ressursbruk. Skulestruktur og ev. endringar bør sjåast i eit langsiktig perspektiv. Skulebruksplanen er basert på sentrale føringar som har innverknad på planlegging innan skule. Behov for investeringar og eventuelle endringar i driftskostnadar vert vist for aktuelle alternative løysingar. 1.3 Organisering av planarbeidet Kommunalsjef for sektor oppvekst har hatt ansvaret for utarbeiding av planen. Rektorgruppa har fått løpande informasjon om arbeidet, og har hatt høve til å kome med innspel. Norconsult i Bergen vart engasjert til å gjere ei avgrensa analyse med konsekvensutgreiing av eit utval alternative skulestrukturar på barnesteget (kap 3 i planen) Økonomi Det er i budsjettet sett av kr ,- til utarbeiding av skulebruksplan. Midlane er i si heilheit nytta til konsulenttenester frå Norconsult. Side24 Side 4 av 17

25 2 RAMMEVILKÅR OG FØRESETNADER 2.1 Lov og forskrifter Lov og forskrifter for opplæringa Opplæringslova med forskrifter set krav til organisering av opplæringa. Lova er i endring årleg med krav som skuleeigar, dvs. kommunestyret, har ansvar for. Lovreglande under her ligg til grunn for, og gir rammer for, utgreiinga i dette dokumentet Formål med opplæringa, 1-1 i opplæringslova. Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som og kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal bidra til å utvikle kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og haldningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast Innhald og vurdering, 2-3 i opplæringslova..grunnskolen er delt i eit barnetrinn og eit ungdomstrinn. Barnetrinnet omfattar årstrinn og ungdomstrinnet omfattar årstrinn. Kommentar: grunnskulen er todelt. Dei naturlege skuletypane vil då vere reine barneskular (1-7), reine ungdomsskular (8-10) og kombinerte barne- og ungdomsskular (1-10). Det er ikkje noko lovmessig i vegen for at ei kommune etablerer skular for årssteg og/eller årssteg, evt. også samlokalisert med barnehage (ofte kalla oppvekstsenter) Organisering av elevane i klasser eller basisgrupper, 8-2 i opplæringslova. I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal ivareta deira behov for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. Klassa eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærarar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld klassen eller basisgruppa og dei elevane som er der, mellom anna kontakt med heimen. Kommentar: Samla ressurs til kvar skule skal ikkje vere mindre enn det tidlegare reglar for klassedelingstal la til grunn. (Barnesteg: klasser med eitt årssteg maks 28 elevar, klasser med to årssteg maks 24 elevar, klasser med tre årssteg maks 18 elevar, klasser med fire årssteg maks 12 elevar. Dersom ein barneskule har meir enn 15 elevar i snitt pr årssteg, skal dei vere fulldelt/ha 7 klasser, dvs at skular med meir enn 105 elevar må vere fulldelt). Organiseringa i klasser og grupper skal ivareta elevane sine behov for sosialt tilhøyr. Organisering av elevar i klasser eller grupper for delar av opplæringa etter behov, gir rom for fleksibilitet. Intensjonen er å gjere det mogleg å utnytte ressursane på ein god måte, til beste for alle elevar. Side25 Side 5 av 17

26 Nærskuleprinsippet, 8-1 i opplæringslova. Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet so dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Kommentar: i praksis betyr det at alle elevar i kommunar der det ikkje er lokale forskrifter om kva skule elevane soknar til, har rett til å gå på næraste skule. Kommunestyret i Hareid kommune vedtok i 2007 «Forskrift for organisering av grunnskulen i Hareid», gjort gjeldande frå Her er det definert kva område/krins som soknar til kva for ein skule. Sak om skulekrinsar vart handsama på nytt i kommunestyret Det vart ikkje gjort vedtak om endring i gjeldande forskrift. Det er kommunen som fastset kva årssteg den einskilde skule skal ha Om skuleanlegg og organisering, 9-5 i opplæringslova. Kommunen skal sørgje for tenlege grunnskolar. Til vanleg bør det ikkje skipast grunnskolar med meir enn 450 elevar. Kommentar: I lovverket er det ikkje sett ei absolutt grense for storleik på skular Om Skulefritidsordning (SFO), 13-7 i opplæringslova (utdrag). Kommunen skal ha eit tilbod om skulefritidsordning før og etter skoletid for årstrinn, og for barn med særskilte behov på 5.-7.årstrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktiviterar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skulefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala både ute og inne skal vere eigna for formålet. Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere leiar. Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra. Kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta til å ha eit tilbod om skolefritidsordning, dersom dei elles oppfyller vilkåra i denne paragrafen. Kommunen fører tilsyn med private skolefritidsordningar. Kommentar: Det er naturleg at alle skular med årssteg har eit tilbod om skulefritidsordning. I Hareid kommune har alle barneskulane slikt tilbod, avhengig av ei påmelding på minimum 6 elevar Om leksehjelp, forskrift til opplæringslova - 1A-1. Leksehjelp i grunnskulen: Alle elevar på årstrinn har rett til leksehjelp, jf opplæringslova 13-7a. Formålet med leksehjelpa er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, kjensle av meistring, gode rammer for sjølvstendig arbeid og medverke til utjamning av sosiale forskjellar i opplæringa. Leksehjelp er ikkje ein del av opplæringa til eleven, men skal sjåast i samanheng med opplæringa. Leksehjelpa skal gi eleven hjelp med skolearbeidet. Kommunen er ansvarleg for leksehjelpa og vel korleis leksehjelpa skal organiserast. Det totale omfanget leksehjelp på årstrinn skal til saman vere minimum 8 timar kvar veke. Kvart årstrinn skal ha minimum ein time leksehjelp per veke. Kommunen avgjer korleis dei resterande timane fordelast mellom trinna. Kommunen pliktar å informere foreldra om retten til leksehjelp og tilbodet som gis. Kommunen plikter å sørgje for forsvarleg tilsyn med elevane i leksehjelpa. Gruppa må ikkje vere større enn det som er trygt og pedagogisk forsvarleg. Leksehjelpa skal vere gratis for eleven. Dersom leksehjelpa blir organisert som ein del av Side26 Side 6 av 17

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Samspill mellom bygg og læringsutbytte

Samspill mellom bygg og læringsutbytte Overskrift Tekst Samspill mellom bygg og læringsutbytte Banning and Canard (1986); Among the many methods employed to foster student development, the use of the physical environment is perhaps the least

Detaljer

Den norske grunnskolen. Roy Wiken

Den norske grunnskolen. Roy Wiken Den norske grunnskolen Roy Wiken Roy Wiken Rådgiver Rektor inspektør Lærer Grunnskolen Grunnskolen 1.-10. trinn VGS 1-3 1.- 4. trinn 5.- 7. trinn 8.- 10. trinn VG1 VG3 6 år 16 år 16 år 19 år Hvordan vil

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Vik kommune Planprogram Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering og medverknad i planprosessen. 1

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 02.09.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:25 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 26.11.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Hovudelementa på stasjon Arbeidstid Rolleforståing Målsettingar og intensjonar med arbeidstidsavtalen Prosessar Forteljing

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhus 2, Møterom Rokken Dato: 27.02.2013 Tid: 13:00 15.25

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhus 2, Møterom Rokken Dato: 27.02.2013 Tid: 13:00 15.25 VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhus 2, Møterom Rokken Dato: 27.02.2013 Tid: 13:00 15.25 Faste medlemer som møtte: Funksjon Representerer Ronald Hagen Solfrid Førde Jørgen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL 2009/323-18 SURNADAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i Surnadal kommunestyre 10.02.2011 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i kommunestyret 10.02.2011 1.

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 2.12.2015 Møtetid: 13.00 16.00 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 18/15-22/15 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Astrid Grøndal Trulssen Vidar

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 27.10.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:10 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

M Ø T E B O K. for KONTROLLUTVALET I HAREID KOMMUNE

M Ø T E B O K. for KONTROLLUTVALET I HAREID KOMMUNE M Ø T E B O K for KONTROLLUTVALET I HAREID KOMMUNE MØTETID: 29.05.2015 kl. 08.30 12.25. MØTESTAD: Hareid rådhus, formannskapsromet. MØTEDELTAKARAR: Kontrollutvalet: Vara som møtte: Faste medlemer som ikkje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 25.8.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:55 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Balestrand kommune Sagatun skule

Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Oppvekst 30.10.2012 BUDSJETT 2013 Skulen la fram i første omgang fram eit utkast til budsjett innafor reduserte rammer på 600 000 kr. Dette inneber ein

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM IKKJE MØTTE: Namn Funksjon Representerar Bjørn Overå MEDL FL Lars E. Bjåstad Hovlid MEDL V

FASTE MEDLEMAR SOM IKKJE MØTTE: Namn Funksjon Representerar Bjørn Overå MEDL FL Lars E. Bjåstad Hovlid MEDL V HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 07.05.2013 Møtet tok til 16:00 Møtet slutta 17:45 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

En inkluderende opplæring -med vekt på overgangen til videregående opplæring.

En inkluderende opplæring -med vekt på overgangen til videregående opplæring. En inkluderende opplæring -med vekt på overgangen til videregående opplæring. BPA (Brukerstyrt personlig assistanse) som mulighet til aktiv deltakelse og brukerstyring Landskonferansen om Down syndrom,

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 21.01.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge,

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge, MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet i Fjell kommune Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus Møteleiar: Jan Bratland Medlem som møtte: Forfall: Frå revisjonen: Frå administrasjonen: Steinar Nesse Eli

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

Høyring - Framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova - om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m.

Høyring - Framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova - om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m. Vår dato Dykkar dato Vår referanse Vår sakshandsamar 17.06.2015 06.05.2015 15/00907-2 Einar Ove Standal Avdeling Dykkar referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 2015/2942 62 24142220

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval Møtestad: Dato Møtet starta Møtet slutta Faste medlemar som møtte: Faste medlemar som ikkje møtte:

ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval Møtestad: Dato Møtet starta Møtet slutta Faste medlemar som møtte: Faste medlemar som ikkje møtte: ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta kontrollutval Møtestad: Ørsta rådhus, Møterom Hjørundfjord Dato: 02.03.2015 Møtet starta 13.00 Møtet slutta 15.40 Faste medlemar som møtte: Anne Stine Foldal Aam Kari

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Trond Roy Pedersen Arkiv: B13 Arkivsaksnr.: 16/430-3 Planlagt behandling: Hovudutval for skule og barnehage KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

Detaljer

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020 Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020 0 Innhald Bakgrunn for planarbeidet...2 Planprogram...2 Føremål...3 Mandat...3 Føringar og referansar for planarbeidet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Einar Helseth Ottar Kaldhol. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Einar Helseth Ottar Kaldhol. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL A Utvalg: Ulstein kontrollutval Møtestad: Ulstein rådhus. Møterom Hasund Dato: 24.08.2015 Tid: 13.30 14.50 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Einar

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer