Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: Dato: KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG UTKAST Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: Dato: KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Ordførers forslag til vedtak: 1. Drammen kommune deltar i utredningsarbeid om kommunereform med aktuelle kommuner i regionen. Utredningsarbeidet legges opp todelt: 1) Utrede sammenslåing/samarbeid med andre kommuner 2) Nye oppgaver til kommunene. Spørsmål knyttet til Drammen som flerkommune-by, bykommune og regionkommune vurderes. Drammen kommune er positiv til sammenslåing med kommuner som ønsker det. Drammen kommune er positiv til å overta statlige og fylkeskommunale oppgaver i tråd med målene for kommunereformen. 2. Drammen kommune legger til grunn regjeringens mål for reformarbeidet: a. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne b. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling c. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner d. Styrket lokaldemokrati I tillegg vil lokale mål for Drammen kommune være: a. Ny kommune bedre for innbyggerne b. Bredt anlagt utredningsarbeid c. Konkurransekraftig kommune i regional og nasjonal sammenheng. Flere arbeidsplasser og økt næringsutvikling d. Endringsevne evne til å møte endringer i samfunnsutviklingen e. Flere oppgaver og mer helhetlig tjenesteproduksjon f. Bedre transportløsninger g. Gjøre kommunen attraktiv som arbeidsgiver h. Velfungerende by 3. Fremdrift i arbeidet skal samsvare med nasjonal fremdrift. Det foreslås følgende fremdrift for arbeidet med kommunereform i Drammen: a. Utredningsarbeidet starter høsten 2014 b. Retningsvalg for arbeidet foretas ved behov vinter 2015 c. Behandling i bystyret senest desember 2015 av forslag til frivillig sammenslåing

2 d. Endelig behandling av kommunereform i juni 2016, hvor det konkret fremgår anbefalt løsning for ny lokal kommunestruktur. 4. Politisk styringsgruppe for arbeidet med kommunereform er Formannskapet med tillegg av gruppeleder for KrF. Ved behov for forhandlingsutvalg oppnevnes ordfører og gruppelederne for Høyre og Arbeiderpartiet. Drammen kommune er representert i reformarbeidet ved ordfører og rådmann. Bystyret informeres løpende om arbeidet med kommunereform. 5. Innbyggerne i Drammen gis mulighet til å gi råd i form av spørreundersøkelse. Ved behov kan rådgivende folkeavstemning avholdes i tilknytning til kommunevalget Medbestemmelse sikres ved at kommunereform settes på dagsorden i faste møter med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. 6. Utgifter til arbeidet med kommunereform dekkes innen for økt ramme til planarbeid, jfr. Bystyresak 60/2014 Drammen kommune -1. tertialrapport 2014 Tore Opdal Hansen ordfører

3 1. Formål og bakgrunn: Formålet med denne saken er å foreslå en prosess for arbeidet med kommunereform i Drammen kommune. Sentrale spørsmål er: hvordan skape en åpen og god prosess, hvilke tema bør utredes for å få et godt beslutningsgrunnlag, hvordan organisere arbeidet internt i Drammen kommune og hvordan samarbeide med berørte kommuner og Fylkesmannsembetene i Buskerud og Vestfold. Det foreslås premisser og en overordnet fremdriftsplan for arbeidet. Regjeringen Solberg redegjorde for regjeringens opplegg og fremdrift for arbeidet med kommunereform i Kommuneproposisjonen for Oppsummering av regjeringens opplegg ble omtalt i 1. tertialrapport 2014: Kommunereformen Regjeringen beskriver i Kommuneproposisjonen for 2015 fremdriftsplanen for arbeidet med kommunereform. Målet er å gjøre kommunestrukturen robust. Høsten 2014 vil alle landets kommuner inviteres til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og avklare hvilke av nabokommunene det er aktuelt å slå seg sammen med. Fylkesmannen får ansvar for å igangsette og koordinere prosessenene som innebærer blant annet standardiserte, lokale spørreundersøkelser og et standardisert system for å sammenstille nødvendige fakta for å vurdere kommunesammenslåing. Kommunene må ta stilling til sammenslåing høsten Våren 2015 vil regjeringen legge frem en stortingsmelding med forslag til nye oppgaver til robuste kommuner. Ved enighet kan kommunesammenslåinger tre i kraft fra 1. januar Regjeringen planlegger en samlet proposisjon våren 2017 om ny kommunestruktur. Her vil det også kunne foreslås sammenslåinger som det ikke var enighet om i de lokale prosessene høsten Utgangspunktet for iverksettelse av disse sammenslåingene er 1. januar Økonomiske virkemidler Regjeringen legger opp til følgende økonomiske virkemidler i reformperioden: Inndelingstilskuddet videreføres i reformperioden tilsvarende nåværende ordning, dvs. kompensasjon for bortfall av basistilskudd (12,3 millioner kroner i 2014) og netto nedgang i regionalpolitiske tilskudd (småkommunetilskudd m.m.). Kommunene vil få tilskuddet i 20 år, med nedtrapping i de siste 5 årene av 20 årsperioden. Engangskostnader - Det vil bli gitt tilskudd til dekning av engangskostnader etter en standardisert modell, uten søknad. Tilskuddet er et engangstilskudd. Tilskuddet blir differensiert etter tallet på kommuner og tallet på innbyggere i sammenslåingen. Hvis 5 kommuner eller fler med et samlet innbyggertall over vil tilskuddet for engangskostnader bli på 65 millioner kroner. Reformtilskudd - Det vil bli gitt reformtilskudd til kommuner som får over innbyggere i sammenslåingen. Dette vil erstatte tidligere tilskudd til infrastrukturtiltak. Tilskuddet gis etter en standardisert modell ikke søknad med utbetaling på tidspunkt for sammenslåingen. Hvis sammenslåingen omfatter mer enn innbyggere vil reformtilskuddet utgjøre 30 millioner kroner. Drammen kommunes oppfølging Rådmannen foreslår å avsette inntil 15 millioner kroner til planarbeid i årene 2014 og Drammen kommunes utgifter som ikke omfattes av statlige tilskudd foreslås dekket innenfor denne rammen. Budsjetteknisk foreslås avsetningen gjort på programområde 04 Byutvikling. Utgifter til kommunereformen vil normalt bli belastet programområde 07 Ledelse, organisering og styring. Rådmannen vil komme tilbake til budsjettekniske justeringer. Når det gjelder Drammen kommunes bidrag til de lokale prosessene, vil rådmannen komme nærmere tilbake til alternative måter dette kan følges opp på. Videre har ordfører invitert kommunene i Drammensregionen og Asker og Bærum til et møte 18. august for å drøfte arbeidet. Fylkesmennene i Vestfold og Buskerud og kommunene Svelvik, Sande

4 og Drammen avholdt 24. juni et møte samme tema som Formannskapet ble orientert om i eget notat fra ordfører. Svelvik og Sande har begge som mål å avklare retningsvalg for videre arbeid med kommunereform i løpet høsten 2014 (Svelvik) og vinteren 2015 (Sande). Det innebærer å avklare om man skal søke samarbeid med Drammen eller kommuner i nordre Vestfold. Drammen må hurtig svare på invitasjoner fra Svelvik og Sande samt andre kommuner i regionen om Drammen ønsker å utrede sammenslåing. Det er avtalt møter i august som ventes å avklare hvilke kommuner som ønsker å utrede mulig sammenslåing med Drammen. Det er følgelig behov for å avklare prosess, beslutningsgrunnlag, organisering, samarbeidsform og fremdrift. 2. Drammen kommune deltar i utredningsarbeid om kommunereform med aktuelle kommuner i regionen Regjeringen legger opp til at kommunene utreder kommunereformen og tar stilling til sammenslåing med andre kommuner i løpet Drammen kommune er interessert i å samarbeide om utredning av kommunereform med aktuelle kommuner i regionen. I tillegg vil Drammen kommune utrede spørsmål som kun gjelder egen kommune. Spørsmål knyttet til Drammen som flerkommune-by, bykommune og regionkommune vil i begge tilfeller vurderes. Utredningsarbeidet legges opp todelt: 1) Utrede sammenslåing/samarbeid med andre kommuner 2) Nye oppgaver til kommunene, jfr. regjeringens varslede stortingsmelding våren 2015 om nye oppgaver til kommunene. For Drammen vil det være naturlig å gå inn i reformarbeidet med en positiv holdning til utredning av ulike samarbeidsløsninger. Det legges til grunn at Drammen kommune vil være positive til sammenslåing med kommuner som ønsker det. Konkret er Drammen positiv til og har invitert alle kommunene i Drammensregionen samt Asker og Bærum til å utrede reformbehov og løsningsalternativer. Drammen er største kommune i Buskerud og fylkeshovedstad. Kommunene Svelvik, Sande, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Lier, Røyken, Hurum og Drammen har i betydelig grad felles bo- og arbeidsmarked. Kommunene Asker og Bærum har mange felles interesser med Drammensregionen gjennom felles lokalisering i korridoren vest for Oslo. Drammen kommune samarbeider godt med nabokommunene og det er etablert en rekke regionale samarbeidsfora for koordinering av kommunene på ulike områder; Vestregionen, Osloregionen, Osloregionens Europakontor, Buskerudbyen, Drammensregionens 5-kommunesamarbeid (D5), kommunehelsesamarbeidet m.m. I tillegg har Drammen kommune i samarbeid med nabokommunene etablert et betydelig antall selskap (interkommunale selskap, aksjeselskap m. m) for felles oppgaveløsning. Dette er på områder som renovasjon, brann, vannforsyning, legevakt, IKT, kemner for å nevne noen. Kommunereformen er en velferds- og demokratireform som tar sikte på å etablere færre, større og mer robuste kommuner. I et slikt perspektiv er det naturlig å se for seg at flere oppgaver som i dag er organisert i egne regionale og interkommunale samarbeidsløsninger etter en kommunereform legges til kommunen. Regjeringen understreker at kommunereformen ikke bare er en sammenslåingsreform. En nasjonal reform bør også legge til rette for at lokale saker som har oppstått på grunn av uhensiktsmessige og utdaterte kommune- og fylkesgrenser, blir løst. Regjeringen omtaler mulige

5 andre løsninger enn sammenslåinger som bl.a. deling av kommuner og grensejusteringer. Drammen er også en bykommune hvor det er aktuelt å utrede om kommunegrensene er hensiktsmessige. Det foreslås at utredningsarbeidet omfatter behovet for eventuelle grensejusteringer ved alle alternativer. Regionale prosesser omfatter både utredning og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag og dialog mellom kommunene frem til beslutning og til evt. gjennomføring av sammenslåing. Følgelig er det behov for å avklare hvilke spørsmål som skal utredes på hvilket detaljeringsnivå for å få et forsvarlig beslutningsgrunnlag. Det er videre viktig raskt å få etablert rammer for dialog og drøftinger. Regjeringen legger opp til en mer standardisert organisering av arbeidet ved å etablere et faktagrunnlag for lokale diskusjoner. Det foreslås at dette legges til grunn med mulighet for å innhente tilleggsopplysninger partene måtte ha behov for. Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som har vurdert kommunenes oppgaveløsning i dag og til å vurdere den fremtidige kommunestruktur. Utvalget har anbefalt ti kriterier for kommunene som bør utredes. Disse er: 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig distanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8. Høy politisk deltakelse 9. Lokal politisk styring 10. Lokal identitet Det er særlig viktig å drøfte hvordan man får til god lokal politisk styring etter kommunereformen. Det innebærer avklaring av styringsstruktur (formannskapsmodell, byrådsmodell), politisk organisering (bydelsutvalg, grendeutvalg m.v.) og antall folkevalgte i kommunestyret, formannskap, komiteer. Dette vil være gjenstand for politiske prosesser frem mot nominasjonen for kommunevalgperioden Det er gjort nærmere rede for innholdet i hvert av kriteriene i kommuneproposisjonen. Det foreslås at disse danner grunnlaget for utredningsarbeidet. Videre foreslås at eventuelle lokale forhold som ikke fanges opp av de ti kriteriene og som en eller flere kommuner ønsker utredet også kan inngå i utredningsarbeidet. Utredningsarbeidet bør være åpent for å stille spørsmål og foreslå løsninger som kan gi nye forslag og bredest mulig grunnlag for drøftinger i og mellom kommunene. Det foreslås at tema som er relevante for å ta stilling til endringer utredes i denne omgang før Mens utredning av problemstillinger som er viktige for gjennomføring av vedtak gjennomføres deretter. 3. Drammen kommune legger til grunn regjeringens mål for reformarbeidet Regjeringen har satt følgende mål for kommunereformen: a. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne

6 b. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling c. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner d. Styrket lokaldemokrati Det er gjort nærmere rede for i Kommuneproposisjonen hva som menes med de enkelte målformuleringene. Det foreslås at målene gjøres gjeldende også for kommunereformarbeidet i Drammen. I tillegg vil viktige mål for Drammen kommune være: e. Ny kommune bedre for innbyggerne f. Bredt anlagt utredningsarbeid g. Konkurransekraftig kommune i regional og nasjonal sammenheng. Flere arbeidsplasser og økt næringsutvikling h. Endringsevne evne til å møte endringer i samfunnsutviklingen i. Flere oppgaver og mer helhetlig tjenesteproduksjon j. Bedre transportløsninger k. Gjøre kommunen attraktiv som arbeidsgiver l. Velfungerende by 4. Fremdrift i arbeidet skal samsvare med nasjonal fremdrift Det foreslås at fremdrift i arbeidet skal samsvare med nasjonal fremdrift. I tråd med dette foreslås følgende fremdrift for arbeidet med kommunereform i Drammen: a. Utredningsarbeidet starter høsten 2014 b. Retningsvalg for arbeidet foretas ved behov vinter 2015 c. Behandling i bystyret senest desember 2015 av forslag til frivillig sammenslåing d. Endelig behandling av kommunereform i juni 2016, hvor det konkret fremgår anbefalt løsning for ny lokal kommunestruktur. Første faste i regjeringens kommunereformarbeid innebærer utredning og vurdering av frivillig sammenslåing. Det er ønskelig at utredningsarbeidet i kommunene starter høsten For kommuner som melder ønske om frivillig sammenslåing i løpet av høsten 2015 vil Kongen i statsråd ha myndighet til å vedta sammenslåing. Regjeringen legger til rette for at vedtak kan fattes våren 2016 med ikrafttredelse fra 1. januar Det legges opp til at alle kommuner må ha fattet vedtak innen sommeren Vedtakene meldes fylkesmannen som melder videre til departementet. Våren 2017 planlegger regjeringen å legge frem en samlet proposisjon for Stortinget om ny kommunestruktur. I forslaget til ny kommunestruktur legger regjeringene til grunn at enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessige ut fra regionale og nasjonale hensyn. I proposisjonen vil det dermed kunne foreslås sammenslåinger av kommuner som avviker fra de lokale vedtakene. Sammenslåinger vil kunne iverksettes senest 1. januar Fylkesmannen er tildelt en koordinatorrolle i reformarbeidet. Det foreslås at Drammen kommune deltar i dialogen med Fylkesmannen og følger den fremdrift Fylkesmannen legger opp til. 5. Mulige hovedalternativ for kommunereform Drammen er positiv til at ulike alternative løsninger for kommunereform utredes for å få et best mulig beslutningsgrunnlag. Før utredningsarbeidet er startet og dialogen med andre kommuner er

7 kommet i gang er det vanskelig å definere hvilke alternativ som er mest aktuelle. Alternativene under er derfor teoretiske modeller som er ment å illustrere mulige løsninger: 1. Status quo Null-alternativ Alle parter er enige om at det ikke er behov for noen endringer av dagens kommunegrenser. 2. Sammenslåing Kommuner ønsker å gå sammen med Drammen som alternativ til andre sammenslutninger. Eksempel kan være Svelvik og Sande. 3. Sammen om ny kommune i regionen Kommunene i regionen velger å gå sammen om å etablere en ny kommune med nye oppgaver. 4. Fra flerkommune by til bykommune Byområdet Drammen omfatter i dag flere kommuner. Det kan tenkes tilpasninger for å sikre at byen og kommunegrensen sammenfaller. Her vil resultatet av de lokale prosessene om frivillig kommunesammenslåing kunne spille en rolle, jfr. regjeringens planlagte proposisjon til Stortinget våren 2017 om kommunestruktur. 6. Politisk styring Til å lede arbeidet politisk foreslås opprettet en politisk styringsgruppe hvor partiene i bystyret er representert. For å sikre bredest mulig forankring av arbeidet foreslås Formannskapet med tillegg av gruppeleder for KrF som styringsgruppe. Det kan oppstå behov for forhandlinger med andre kommuner og det foreslås at et forhandlingsutvalg oppnevnes bestående av ordfører og gruppelederne for posisjon og opposisjon. Løpende representasjon av Drammen kommune ivaretas politisk av ordfører og administrativt av rådmannen. 7. Medvirkning og medbestemmelse Regjeringen vil utarbeide standard opplegg for bruk av spørreundersøkelser slik at innbyggernes syn kan fanges opp. Det tilrådes at Drammen kommune følger opplegget fra regjeringen og bruker spørreundersøkelse for å fange opp synspunkter. I tillegg vil alle dokumenter legges lett tilgjengelig på kommunenes nettsider og det vurderes ulike tiltak for at enkeltpersoner og foreninger m.v. kan gi direkte innspill via nettsidene, sosiale medier m.v. Dersom det blir aktuelt å vurdere bruk av rådgivende folkeavstemning, kan dette gjennomføres i tilknytning til Kommune- og fylkestingsvalget i september Det forutsettes at tema er avklart vår 2015 for å sikre forsvarlig valgteknisk gjennomføring. Verdien av en rådgivende folkeavstemning vil trolig avhenge av at det er tid til debatt forut for avstemningen slik at saken er godt belyst og spørsmålet engasjerer. Ansatte berøres av eventuelle endringer i kommunestrukturen. Det foreslås at hovedtillitsvalgte og hovedverneombud sikres regelmessig informasjon om arbeidet. Temaet blir derfor fast punkt på dagsorden på de etablerte møtearenaer fra høsten Økonomiske konsekvenser Utredningsarbeidet vil kreve kjøp av eksterne tjenester. Ved behandling av 1. tertialrapport 2014 bevilget bystyret midler til planarbeid i 2014 og 2015, herunder kommunereform. Utgifter til utredningsarbeid for Drammen kommunes andel av total kostnadene dekkes innenfor denne rammen.

8 Samarbeid om utredninger og dialog med andre kommuner vil kreve betydelig politisk og administrativ oppmerksomhet i 2014 og 2015.

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015 Hægebostad kommune Arkiv: 002/234 Saksmappe: 2014/87-39 Sakshandsamar: Ivan Sagebakken Dato: 31.05.2015 KOMMUNEREFORM - RETNINGSVALG UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret

Detaljer

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - 1 1. INNLEDNING... 3 2. KOMMUNENAVN OG SYMBOLER... 3 3. PRINSIPPER FOR SAMMENSLÅINGSPROSESSEN... 3 4. MÅL FOR DEN

Detaljer

1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch ønsket velkommen og gikk gjennom programmet.

1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch ønsket velkommen og gikk gjennom programmet. Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Sted: Bystyresalen, Sandefjord rådhus Tid: 9. desember 2014 kl. 08.30-15.00 Til stede: Se vedlagte deltageroversikt 1. INNLEDNING Bjørn Ole Gleditsch

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon til vekst? Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Felles saksutredning for valdreskommunene. Saksopplysingar:

Felles saksutredning for valdreskommunene. Saksopplysingar: Felles saksutredning for valdreskommunene Saksopplysingar: I Sundvollen-erklæringa (Politisk plattform) slo regjeringa Solberg fast at dei vil gjennomføre ei kommunereform i løpet av stortingsperioden,

Detaljer

NIVI notat 2013:3 Alternativ regional organisering i Hovedstadsregionen hovedalternativer og egenskaper. Utarbeidet for KS Akershus

NIVI notat 2013:3 Alternativ regional organisering i Hovedstadsregionen hovedalternativer og egenskaper. Utarbeidet for KS Akershus NIVI notat 2013:3 Alternativ regional organisering i Hovedstadsregionen hovedalternativer og egenskaper Utarbeidet for KS Akershus Forord Notatet er utarbeidet på oppdrag av KS Akershus og er gjennomført

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K)

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) 05.03.2015 1 1.0 MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN Med bakgrunn i felles formannskapsmøte

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag

ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag Dokumentet er ferdigstilt etter det siste arbeidsmøtet mellom kommunene i Kongsvik, 13. mai 2015. 1 Innledning Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

RAPPORT 2015/15. Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella

RAPPORT 2015/15. Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella RAPPORT 2015/15 Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella Simen Pedersen, Jørund K. Nilsen, Pernille Parmer, Annegrete Bruvoll, Bjørn P. Kaltenborn og Hanne Toftdahl Dokumentdetaljer Vista Analyse AS

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer