Klargester BioDisc BA-BG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klargester BioDisc BA-BG"

Transkript

1 Enkel løsning for et renere miljø Testet og dokumentert iht NS-EN Typegodkjent av Det Norske Veritas DATABLAD Klargester BioDisc BA-BG Minirenseanlegg for 5-70 pe

2 Klargester BioDisc BA-BG Prefabrikkert avløpsrenseanlegg for 1-20 boliger eller hytter, 5-70 pe Introduksjon BioDisc avløpsrenseanlegger kompakte, komplette og integrerte modeller basert på enkle, driftsikre og velkjente rensemetoder som har vært i bruk i over 50 år. Det rensede avløpsvannet fra BioDisc kan slippes ut til bekk eller dreneringssystem der hvor utslippstillatelse foreligger fra de lokale utslippsmyndighetene. Større modeller er også tilgjengelig, samt anlegg bygget opp som modulsystemer og systemer for nitrifikasjon. Bruksområder BioDisc er meget godt egnet til å behandle avløp fra en mengde forskjellige fasiliteter. Noen av disse er listet opp nedenfor: Private boliger Boligfelt Hoteller Kontorer og industriområder Golfklubber Fritidsanlegg og hyttegrender Offentlige bygninger Sykehus Skoler Campingplasser Sykehjem og institusjoner Marinaer Bensinstasjoner og kafeteriaer Større brukere av BioDisc inkluderer kommuner, hoteller, større private hyttefelt, samt private boligfelt. Godkjennelser Forurensingsforskriften krever dokumentasjon iht EN fra Klargester BioDisc er testet og dokumentert iht normen. Se side 6 for renseeffekter. BioDisc er produsert iht British Standard BS som omhandler design av mindre avløpsrenseanlegg. BioDisc systemet har også blitt tildelt British Board of Agrement Certificate No. 86/1700 som er en uavhengig bekreftelse på BioDisc systemets kvaliteter. Anleggene er godkjent iht. DIN 4261 (Tyskland) normen, og NSF normen (USA). Testresultatene bekreftet BioDisc anleggets kvaliteter, og testen ble gjennomført uten negative kommentarer. I testrapporten ble det fremhevet: BioDisc er lydløs og luktfri God tilkomst og lite vedlikehold nødvendig Ingen tekniske eller mekaniske problemer i testperioden Lavt strømforbruk Beskrivelse BioDisc består av et forsedimenteringsbasseng for adskilling og lagring av mekanisk slam, et to-trinns biologisk rensessystem basert på en biorotor og et ettersedimenteringsbasseng. I tillegg vil det være et system for kjemisk felling på anlegg i klasse 1. Et patentert utjevningssystem som skaper en jevn tilførsel gjennom anlegget uten støtbelastninger er benyttet på alle anleggene. Hver BioDisc -enhet blir drevet av en liten elektrisk girmotor, og en kontrolltavle for denne følger med hvert anlegg. Hvordan Klargester BioDisc virker Se tegning side 3. Forsedimentering (1) Forsedimentering oppnås innenfor BioDisc tanken i et integrert basseng og den innkommende kloakken dempes av en dykkert. Tyngre partikler sedimenterer og lagres som slam. Dette oppsamlede slammet skal tømmes etter jevne intervaller som avhenger av belastningen på anlegget. Delvis renset avløpsvann som inneholder fint suspendert stoff går videre til det biologiske rensetrinnet. Roterende biologisk trommel (2) Som oftest omtalt som en biorotor - en langsomt roterende trommel som tilfører oksygen til avløpsvannet. Biorotoren består av en aksel, biologisk media, og en drivmotor. Biorotorakslingen er laget av stålrør som er sinkbelagt og har en stubaksel montert i hver ende. Hele enheten er montert i to vedlikeholds- og smørefrie lagre i komposittmateriale. Modellene BF og BG har rullelagre med automatiske smørekopper. Rader av vakumformet polypropylenmedia, som utgjør en stor overflate hvor bakterier vil kunne feste seg, er montert på biorotorakslingen. Hele biorotoren blir langsomt rotert av en elektrisk girmotor med rem eller kjededrift. Biosonen (to-trinns) (3) Biosonen, som er halvsirkelformet i snitt og rektangulær i plan, er anbragt i forsedimenteringsbassenget. Biosonen er delt i to av en fastmontert skillevegg. 2

3 Delvis renset kloakk strømmer inn i det første trinnet fra det underliggende forsedimenterings-bassenget via et dykket innløp i biosonens bunn. Det andre trinnet av biosonen er hydraulisk adskilt fra det første trinnet og holder et konstant vannivå. Biorotoren med de akselmonterte radene med media roteres langsomt innenfor biosonen. Slam produsert i biosonens første del returneres til forsedimenteringsbassenget. Slam produsert i det andre trinnet vil holdes suspendert pga. biorotorens rotasjon og sedimenterer i ettersedimenteringsbassenget (4). Prosess Biorotormediet er delt i to trinn for å lette etableringen av en biologisk film som er essensiell for å oppnå biologisk rensing av avløpet. En aktiv biologisk film vil gradvis dannes på mediet ettersom biorotoren roteres vekselvis i delvis renset avløpsvann og atmosfærisk oksygen. Aerobiske mikroorganismer etablerer seg i denne biofilmen (biomasse). Mikroorganismene er naturlig tilstede i avløpsvannet og vil formere seg inntil en selvregulerende tykkelse på biomassen er oppnådd. Dette sikrer en optimal effektivitet i prosessen. Oksygen trenger inn i biomassen gjennom blanding og diffusjon. Forurenset materiale oksideres av mikroorganismene og det biologiske oksygenforbruket (BOF 5 ) reduseres. En viss grad av nitrifikasjon oppnås selv på standardanleggene gjennom oksidering av ammoniakk til nitrat og nitrogen. Kvaliteten som oppnås på avløpsvannet er omtalt på side 4 og er på samme nivå som større kommunale renseanlegg. Kontrollert utjevningssystem (patentert) Systemet er spesielt utviklet med tanke på den økte mengden hydrokarbonbaserte vaskemidler som er å finne i privat, industrielt og kommunalt avløpsvann. Klargesters testprogram, utført i samarbeid med uavhengige institutter og vaskemiddelprodusenter, har vist at den naturlige biologiske prosessen kan hindres ved plutselige variasjoner i vaskemiddelkonsentrasjonen over ett døgn. For å unngå en reduksjon av renseeffekten i anlegget som følge av den hemmende effekten av disse kjemikaliene, har Klargester utviklet et kontrollert utjevningssystem for alle BioDisc modellene. Det første biorotortrinnet er hydraulisk adskilt fra det andre trinnet med en fastmontert skillevegg. Det første trinnet er hydraulisk koblet til forsedimenteringsbassenget og disse to samarbeider for å oppnå det ønskede utjevningsvolumet. Et bøttematersystem som er montert på den første delen av biorotoren overfører delvis renset avløpsvann i en kontrollert og konstant mengde til det andre trinnet, uavhengig av variasjoner i tilrenning til renseanlegget. Matekapasiteten gjør det mulig å fordele avløpsvannet gjennom anlegget over ett døgn, fremfor i form av støtbelastninger. Isolert lokk Bøttematesystem Girmotor Innløp 2 3 Utløp Roterende Biologisk Trommel Forsedimentering 1 4 Ettersedimentering Slamlager BioDisc renseprosess - skjematisk fremstilling 3

4 Systemet kontrollerer tilrenningen til renseanlegget både hydraulisk og biologisk, og muliggjør en blanding og homogenisering av avløpsvannet til en jevn konsentrasjon. Tester viser at hvis konsentrasjonene av vaskemidler holdes konstant, vil biomassen både ta opp og nedbryte kjemikaliene og dermed redusere de hemmende egenskapene. Et konstant vannivå holdes i biorotorens andre trinn og medvirker til at en stabil biologisk renseprosess oppnås. Det kontrollerte utjevningssystemet kan derfor håndtere en høyere konsentrasjon av hydrokarbonbaserte vaskemidler sammenlignet med et konvensjonelt system. Ettersedimentering (4) oppnås i en egen tank integrert som en forlengelse av anlegget. Mekanisk/biologisk behandlet avløpsvann fra biorotorens andre trinn inneholder en del overflødig aktiv biologisk kultur. Dette vannet strømmer med selvfall til ettersedimenteringsbassenget via en dykkert. Den aktive kulturen vil enten sedimentere som slam eller ligge på overflaten som et flytende slamteppe. Det oppsamlede slammet skal tømmes med samme intervaller som forsedimenteringsbassenget. Det kontrollerte utjevningssystemet forbedrer effektiviteten på ettersedimenteringsbassenget ved å gi et lettere sedimenterbart slam samt en jevn tilstrømming uten støtbelastninger. Alle modeller har som standard et slamretursystem som ved hjelp, av en pumpe overfører sedimentert slam tilbake til forsedimenteringsbassenget. Kjemisk felling BioDisc leveres med reduksjon av fosfor med fellingskjemikalier iht krav om utslipp til følsomt område. Kjemikaliene binder seg til forurensninger og næringssalter i avløpet og ved å gjøre disse tyngre enn vann får de til å sedimentere ut som slam. Den vanligst brukte kjemikalien er en aluminiumsløsning. UV desinfisering Bruk av ultrafiolett lys er en anerkjent metode for å fjerne skadelige bakterier og parasitter uten å tilføre resipientskadelige kjemikalier etter høy ph. En UV modul kan enkelt installeres i renseanlegget. Kontrolltavle En kontrolltavle for utemontering følger med hvert enkelt anlegg. Tavlen inneholder utstyr for kontroll, drift og alarmfunksjoner. Rotasjonsalarm En alarmkrets er koblet til biorotoren som registrerer om denne skulle stoppe og gir i så tilfelle alarm med rødt lys. Alarmen kan også overføres pr. mobiltelefon. Valg av anlegg Alle applikasjoner vurderes utifra forventet hydraulisk tilrenning, biokjemisk oksygenforbruk, evt. total fosfor, per person og døgn, i tillegg til rensekravene satt av myndighetene. Ta kontakt med hovedkontor eller lokal agent for tilbud eller befaring. Innløpsdybder BioDisc kan leveres i ulike høyder tilpasset forskjellige behov for innløpsdybde eller for spesielt frostutsatte lokaliteter, se tabell s. 5. Levering Mindre BioDisc anlegg leveres til anleggsplassen på tilhenger eller på bil. Større anlegg blir levert med semitrailer, og kran må finnes på plassen. Installasjon Installasjonsprosedyren er nærmere beskrevet i informasjonen som følger med hvert anlegg. Disse instruksene er detaljerte nok til å gi en lokal entreprenør nok grunnlag til å montere dette selv. Alle anleggene gjennomgår en ferdigbefaring og ferdigstillelse etter endt montering. Garanti 2 års garanti mot fabrikasjonsfeil på alle BioDisc minirenseanlegg. Garantien forutsetter at anleggene er dekket av en serviceavtale og at anlegget er brukt iht. brukermanual. Vedlikehold BioDisc anleggene er kjent for at de fordrer minimalt av vedlikehold, og har en meget lang og problemfri levetid. Anlegget er gjennomgående laget av korrosjonsfrie materialer. Typegodkjente anlegg betinger en vedlikeholdsavtale med kunden, og denne avtalen innebærer to servicebesøk per år. Klargester BioDisc rensekrav og dokumentasjon BioDisc er dimensjonert og testet for følgende renseeffekt: BOF 5 : 90 % renseeffekt Totalfosfor: 90 % renseeffekt Suspendert stoff: 90 % renseeffekt TBK: 99,5% renseeffekt Dette tilfredsstiller forurensingsforskriftens 12-8, krav til utslipp til følsomt område. Ved rensing av vanlig husholdningskloakk forventes følgende restkonsentrasjoner: BOF 5 : Maks. 20 mg/l Suspendert stoff: Maks. 20 mg/l Totalfosfor: Maks. 1 mg/l TKB: Maks. 1000/100 m UV Andre produkter Vi produserer en rekke andre produkter som fettavskillere, slamavskillere, bensinavskillere osv. Vennligst ta kontakt for brosjyrer og priser. 4

5 Klargester BioDisc BA-BG Prefabrikkert renseanlegg for 5-70 pe M K J L Utløp I A Innløp B I C C F G F G D E D E H H BioDisc BA - BC BioDisc BD - BG Tekniske data BioDisc Enhet BA BB BC BD BE BF BG Anleggsstørrelse, ant boliger Personekvivialenter (pe) 5 pe 10 pe 15 pe 25 pe 35 pe 50 pe 70 pe Daglig organisk tilrenning (maks.) m 3 /d Daglig organisk belastning (maks.) kg BOF 5 /d 0,36 0,72 1,08 1,5 2,1 3 4,2 Dimensjoner, maks A- Lengde mm B- Bredde/Diameter mm C- Dybde under innløpsrør mm D- Innløpsdybde mm 750/ / E- Utløpsdybde mm 835/ / F- Dybde under bakkenivå mm 2150/ / G- Høyde, total mm 2460/ / H- Høyde over bakkenivå mm I- Klaring mellom bakkenivå og lokk mm J- Forskyvning innløp/utløp mm K- Innløpsposisjon mm L- Utløpsposisjon mm M- Høyde på dekselet mm Innløpsdiameter mm DN 110 DN 110 DN 110 DN 160 DN 160 DN 160 DN 160 Utløpsdiameter mm DN 110 DN 110 DN 110 DN 160 DN 160 DN 160 DN 160 Vekt Total vekt tom kg 325/ / Pumpe / Motor Motoreffekt w Slamtømmefrekvens måneder (omtrentlig ved max. belastning) 5

6 I Norge har Klargesters BioDisc vært solgt gjennom distributører i over 30 år. Ca store og små renseanlegg er levert i Norge siden oppstarten i Klargester etablerte eget selskap i Norge i 2004, og dette inngår i Kingspan Group plc. Dette har medført ytterligere satsing på produktutvikling og ekspansjon med miljø i fokus. Kingspan produserer en rekke produkter og integrerte løsninger for byggemarkedet i Europa. Kingspan plc er børsnotert i Dublin og London. Forhandler: Kingspan Miljø NUF Gjerdrumsvei 10 D 0484 Oslo Tel.: Fax: Klargester er et varemerke for Kingspan Group plc

KINGSPAN KLARGESTER VANNRENSESYSTEMER FOR AVLØP FRA HUS, HYTTER, TURISTVIRKSOMHET OG INDUSTRI

KINGSPAN KLARGESTER VANNRENSESYSTEMER FOR AVLØP FRA HUS, HYTTER, TURISTVIRKSOMHET OG INDUSTRI KINGSPAN KLARGESTER VANNRENSESYSTEMER FOR AVLØP FRA HUS, HYTTER, TURISTVIRKSOMHET OG INDUSTRI Kingspan Miljø Kingspan Miljø AS er et heleiet datterselskap i Kingspan konsernet - et irskeiet konsern med

Detaljer

Enkel løsning for rent nærmiljø. EnviroSafe AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT. Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg 100-900 EN 12255

Enkel løsning for rent nærmiljø. EnviroSafe AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT. Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg 100-900 EN 12255 Enkel løsning for rent nærmiljø EnviroSafe Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg 100-900 AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT EN 12255 EnviroSafe Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg for boligfelt, hytteområder og

Detaljer

Klargester - oljeutskillere og separatorer. enkel løsning for renere miljø

Klargester - oljeutskillere og separatorer. enkel løsning for renere miljø Klargester - oljeutskillere og separatorer enkel løsning for renere miljø Klargester Oljeutskillere og separatorer - enkel løsning for renere miljø INNLEDNING Utslipp av overflatevann skjer normalt ut

Detaljer

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg?

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? V annregion R ogaland V annområde Jæren Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? Informasjon til eiere av boliger og hytter med private avløpsrenseanlegg www.vannportalen.no/ rogaland Vannregion Rogaland

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

NATURBA SERT RENSEA NLEGG FOR HUS OG HYTTE I SPREDT BEBYGGELSE KONSTRUERT VÅTMARK MED FORFILTER

NATURBA SERT RENSEA NLEGG FOR HUS OG HYTTE I SPREDT BEBYGGELSE KONSTRUERT VÅTMARK MED FORFILTER NATURBA SERT RENSEA NLEGG FOR HUS OG HYTTE I SPREDT BEBYGGELSE KONSTRUERT VÅTMARK MED FORFILTER Konstruert våtmark med forfilter Kontruert våtmark med forfilter er en enkel, effektiv og miljøvennlig løsning

Detaljer

Installasjonsveiledning for grunnarbeider. BioDisc 1minirenseanlegg Type: BA, BB, BC, BD, BE

Installasjonsveiledning for grunnarbeider. BioDisc 1minirenseanlegg Type: BA, BB, BC, BD, BE Installasjonsveiledning for grunnarbeider BioDisc 1minirenseanlegg Type: BA, BB, BC, BD, BE Denne veiledningen gjelder spesielt for de arbeidene som må utføres i forbindelse med nedgraving av minirenseanlegget.

Detaljer

Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune

Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune En veiledning for kommunale saksbehandlere, nøytrale fagkyndige, prosjekterende og utførende DETALJERT INNHOLD 1 OM EKSISTERENDE AVLØPSLØSNINGER...

Detaljer

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget November 2008 Utarbeidet av: Erik Johannessen, Siv.ing, MSCE, COWI AS Lillian Ovell, Ing., MBA, COWI AS Arild Schanke Eikum, Ph.D,

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

Bioforsk. Report. Drift (<50

Bioforsk. Report. Drift (<50 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 148 2009 Drift og vedlikehold av mindre avløpsrenseanlegg (

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider

Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider Kontrollpanel type WGA for BioDisc minirenseanlegg type: BA, BB, BC, BD, BE BioDisc er et registrert varemerke tilhørende Environmental Treatment Systems

Detaljer

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015N Landbasert Akvakultur 2014 2015 AKVA groupcage FarmingN08.11 www.akvagroup.com Your Aquaculture Technology and Service Partner c o n t e n t s I N n H O L D : din partner...

Detaljer

Slik renser du avløpsvann

Slik renser du avløpsvann Veileder Slik renser du avløpsvann Etablering og oppgradering av mindre private avløpsrenseanlegg Hjelp, jeg må ha mitt eget avløpsrenseanlegg! Når du ikke er tilkoblet det kommunale avløpsanlegget, slipper

Detaljer

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Fredrikstad kommune, 2011 Utgave 2 Forord Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for anleggseiere (tiltakshaver) for å få oversikt over de ulike

Detaljer

Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg

Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg Dette dokumentet er en omskrivning av artikkel publisert i tidsskriftet Vann nr. 4 2012, utgitt av Norsk Vannforening. Introduksjon For en gjennomsnittlig

Detaljer

Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra bolig eller hytte

Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra bolig eller hytte Vol.2 Nr.28 2007 www.bioforsk.no Prinsippskisse av sandfiltergrøft med drenslag, filterlag av lettklinker eller sand og fordelingslag med infiltrasjonsrør Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra

Detaljer

Green Rock BioStone + ChemStone

Green Rock BioStone + ChemStone Green Rock BioStone + ChemStone Montering / Drift / Vedlikehold Green Rock BioStone + ChemStone er komplett avløps rense anlegg for rensing av avløpsvann som er pre-klaret i en slamutskiller/septiktank.

Detaljer

Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider

Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider Kontrollpanel type SCP for BioDisc minirenseanlegg type: BA, BB, BC BioDisc er et registrert varemerke tilhørende Environmental Treatment Systems Ltd. BioDisc

Detaljer

KUBE start. Biologisk vannrensing med bruk av «Moving bed» bioreaktor - MBBR

KUBE start. Biologisk vannrensing med bruk av «Moving bed» bioreaktor - MBBR KUBE start Biologisk vannrensing med bruk av CompHatch and KUBE «Moving bed» bioreaktor - MBBR Biologisk vannrensing Biofilteret i et resirkuleringsanlegg består av en tank hvor det er plassert et materiale

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Perfekte dammer på en enkel måte

Perfekte dammer på en enkel måte Gode tips Gode tips fra Hozelock Cyprio kundeservice Våre eksperter på Hozelock Cyprio kundeservice anbefaler følgende for at du skal få en flott hagedam. Bruk en filterpumpe som kan ta store partikler

Detaljer

- trygghet skaper trivsel

- trygghet skaper trivsel - trygghet skaper trivsel Stålbrygger side 10 Utriggere side 11 Ørsta Futura side 7-9 Tilleggsutstyr side 14-21 Landganger side 12 Beskyttet med Combi Coat Mye vær. Lite vær. Stort eller lite. Våre marinaanlegg

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. INNLEDNING 7 1.1 BAKGRUNN. 7 1.2 PLANEN 7 2. MÅLSETTING FOR BEREDSKAP. 8 2. 1 GRUNNLAG. 8 2.2 MÅL... 8

Detaljer

Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg

Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg KURS Halden kommune, 30. januar 2013 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Drift og vedlikehold av renseanlegg 12-13 i avløpsforskriften Renseanlegg

Detaljer

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter ÅNDEDRETTSVERN 3M Åndedrettsvern - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre www. 3M.com/no/verneprodukter Innhold Innledning 3 Typer av åndedrettsvern og filtre 4 3M 8000-serien

Detaljer

Generell informasjon om Produkter, Teknologi og Tjenester.

Generell informasjon om Produkter, Teknologi og Tjenester. Generell informasjon om Produkter, Teknologi og Tjenester. Prolog Det globale fokus på hydrogen som alternativ til og erstatter for olje som energibærer, er sterkt. Grunnen er enkel å forstå: Når man har

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer