Klargester - oljeutskillere og separatorer. enkel løsning for renere miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klargester - oljeutskillere og separatorer. enkel løsning for renere miljø"

Transkript

1 Klargester - oljeutskillere og separatorer enkel løsning for renere miljø

2 Klargester Oljeutskillere og separatorer - enkel løsning for renere miljø INNLEDNING Utslipp av overflatevann skjer normalt ut i vassdrag eller indirekte til grunnvann via drenering. Forurensning av overflatevann pga. olje, kjemikalier eller andre forurensende stoffer kan forårsake alvorlig skade på vannkvaliteten.. I Norge reguleres utslipp av oljeholdig avløpsvann i forurensingsforskriftens kapittel 15. I tillegg har Norsk vann (NORVAR) utarbeidet en veiledning for oljeutskilleranlegg som beskriver separasjon av mineralolje ved bruk av gravimetrisk oljeutskiller med eller uten koalesensenhet. Fra og med høsten 2006 ble det et krav at nye anlegg med oljeholdig avløpsvann kun skal benytte produkter som er godkjent etter norskeuropeisk standard NS-EN 858 del 1 eller 2. Der avrenningen stammer fra steder og områder med en relativt lav risiko, slik som parkeringsplasser for biler og områder som ikke er driftsområder, kan infiltrasjon, permeable overflater eller infiltrasjonsgrøfter, være en egnet behandlingsmåte, som gjør en separator overflødig. Oljeseparatorer installeres på avløpssystemer for overflatevann for å beskytte vannresipienten mot forurensning fra olje, fra mindre lekkasjer fra kjøretøy og anlegg eller fra utilsiktet søl. Behandlet avløpsvann fra industriprosesser eller fra vask av kjøretøyer bør normalt slippes til ledningsnett med tilknytning til et offentlig renseanlegg. Alt utslipp av oljeholdig avløpsvann krever offentlig godkjenning Begge klasser kan produseres som fullretensjons-separatorer eller som bypass-separatorer. Oljekonsentrasjonsgrenseverdiene på 5 mg/l og 100 mg/l gjelder kun under standard testforhold. Det kan ikke forventes at utslipp fra separatorer vil holde seg innenfor disse grenseverdiene under alle driftsforhold. FULLRETENSJONSSEPARATORER Fullretensjonsseparatoren behandler hele vannmengden i avløpsnettet, noe som tilsvarer summen av regnvann og vaskevann som produseres når nedbørsintensiteten er 65 mm i timen. Benyttes også når avløpsvannet stammer fra et innendørsareal slik som vaskehall, verksted og lignende. (På større steder kan kortvarige oversvømmelser være en akseptabel måte å begrense gjennomstrømmingen og dermed omfanget av fullretensjonssystemer. BYPASS-SEPARATORER Bypass-separatorer behandler all gjennomstrømming som forårsakes av nedbør på opptil 6.5 mm i timen. Dette dekker over 99% av nedbørstilfellene. Gjennomstrømming over denne grenseverdien i overløp i utenom separatoren. Bypass separatorene brukes når det vurderes som en akseptabel risiko å ikke håndtere alt vann ved større vannmengder, f.eks. når risikoen for vesentlig utslipp/søl og kraftig nedbør på samme tid er liten. SEPARATORSTANDARDER OG TYPER Det er utarbeidet en felles europeisk standard (EN og 858-2) for design og bruk av prefabrikkerte oljeseparatorer. Nye prefabrikkerte separatorer skal overholde denne standarden. SEPARATORKLASSER Standarden refererer til to separatorklasser, basert på drift under standard testforhold. Klasse I Utformet for å oppnå en konsentrasjon av mindre enn 5 mg/l olje under standard testforhold og bør brukes når separatoren benyttes for å fjerne små oljedråper. Vannet ledes da gjennom en koalesensenhet som smelter sammen små oljedråper til større enheter som muliggjør separasjon fra vennet.. Klasse II Utformet for å oppnå en konsentrasjon av mindre enn 100 mg/l olje under standard testforhold og egner seg til å ta hånd om utslipp der behovet for kvalitet er lavere, f.eks. der avløpsvannet ledes til off. kloakkledning. FORGÅRDSSEPARATORER Forgårdsseparatorer er en fullretensjonsseparatorer som er beregnet på å samle opp den maksimale mengden utslipp/søl som en bensinstasjon vil måtte hanskes med. De trengs både av sikkerhets- og miljømessige årsaker og vil håndtere utslipp/søl som kan oppstå når det fylles drivstoff på kjøretøytanker eller når tankbiler leverer drivstoff. Separatorens oljelagervolum er økt for å samle opp det potensielle innholdet fra et kammer i en tankbil inntil 7600 liter. Å VELGE RIKTIG SEPARATOR Figuren på følgende side gir en pekepinn for å kunne velge den egnede type drivstoff-/oljeseparator til bruk i avløpssystemer for overflatevann med utslipp ut i elver og infiltrering. Lokale forskrifte krever i tillegg ofte at oljeseparatorer skal prosjekteres av sakkyndig. Det kan være rørlegger eller VA konsulent med relevant utdanning og erfaring. Kingspan Miljø har og et team som yter teknisk assistanse for å velge den mest egnede separatoren for dine bruksformål. 2

3 Er det risiko for oljeforurensning? Nei risiko for sjelden og liten forurensning og potensial kun for mindre utslipp/søl, f.eks. gjelder dette parkeringsplasser for biler risiko for regelmessig forurensning av overflateavrenning med olje og/eller risiko for større mengder søl, f.eks. gjelder dette områder el. steder der det foregår vedlikehold av kjøretøy, parkering av godskjøretøy eller andre operasjoner med kjøretøy. 5 avløpet vil også inneholde oppløste oljer, rengjøringsmidler eller avfettingsmidler, som vaskevann fra vask av kjøretøy og avløpsvann fra kommersielle steder, f.eks. gjelder dette industrien. Drivstoff leveres til og avhendes på stedet, f.eks bensinstasjoner. Svært liten risiko for oljeforurensning, f.eks. gjelder dette vann fra tak. infiltrasjon vurderes og inkluderes der det passer. Separator trengs ikke Passer det ikke Bypass-separator med alarm er nødvendig. Klasse I hvis utslipp til overflatevann 2,3 Klasse II hvis utslipp til kloakkledning 1. Fullretensjonsseparator med alarm - Klasse I hvis utslipp til overflatevann 2 Klasse II hvis utslipp til kloakkledning 1. avløpsvann fra kommersielle virksomheter ledes til off. ledning 1 En fullretensjons benyttes før påslipp for å fjerne separerbare oljer. Fullretensjonsforseparator med alarm kreves - Klasse I hvis utslipp til overflatevann 2 Klasse II hvis utslipp til kloakkledning 1,4. Rent vann bør ikke gå gjennom separatoren, med mindre enhetens størrelse økes tilsvarende. Bruk av infiltrasjon bør vurderes overalt og de bør inkluderes der det passer. Infiltrasjon kan brukes til å rense avløpsvannet fra disse separatorene før det havner i miljøet. 6 infiltrasjon (SuDS) bør vurderes der det et mulig. 1. Alt utslipp av oljeholdig avløpsvann krever utslippstillatelse. (Du må hente inn tillatelse på forhånd fra det lokale selskapet som forvalter kloakkledningen før du avgjør hvilken separator du skal installere og før du foretar noen utslipp.) 2. Du må hente inn tillatelse på forhånd fra det relevante miljøvernorganet før du avgjør hvilken separator du skal installere. 3. I dette tilfellet, dersom det vurderes som en liten risiko for forurensning til stede, kan det være egnet å bruke et infiltrasjon (SuDS)-system. 4. Under visse omstendigheter, vil det lokale selskapet som forvalter kloakkledningen kreve en klasse I-separator for utslipp til kloakksystemet for å forhindre eksplosjonsfare. 5. Avløpsvann fra områder og steder med høyere risiko, slik som der det foregår vedlikehold av kjøretøy og parkeringsplasser for godskjøretøy bør være tilknyttet kloakkledning i stedet for at evt. utslipp/søl ledes bort med overflatevann. 6. Under visse omstendigheter, vil en separator kunne være ett element i det utstyret som inngår i et infiltrasjon (SuDS)-system. Spør oss om råd. 3

4 Bypass-separator NSBP-serien Bypass-separatorer brukes i de tilfellene det vurderes som en akseptabel risiko å ikke behandle alt vann ved større vannmengder, og brukes f.eks. når risikoen for mye utslipp/søl og kraftig nedbør på samme tid er liten, f.eks.: På parkeringsplasser for biler på bakken Veier Lettere forurensede kommersielle arealer DOKUMENTASJON Kingspan Environmental var en av de første produsentene i Storbritannia som fikk separatorer testet for samsvar med EN Kingspan Environmental har nå føyd NSBP-bypass-serien til sin portefølje av sertifiserte og testede modeller. NSBP-nummeret betegner maksimumsgjennomstrømmingen som separatoren er i stand til å håndtere. Instituttet for britiske standarder (BSI) testet serien av Klargester fullretensjonsseparatorer og sertifiserte deres ytelse i forhold til gjennomstrømmingen og prosessytelsen, mens avløpsvannskvaliteten blir vurdert i lys av kravene satt i EN Hver bypasseparator omfatter de nødvendige volumskravene til: Oljeseparasjonskapasitet Oljelagringsvolum Sand- og slamlagringskapasitet Koalesensenhet Enheten er utformet for å behandle 10% av maksimal gjennomstrømming.. De beregnede avløpsarealene som betjenes av hver separator er indikert i henhold til formelen PPG3 NSB = A(m2) utgjør. Gjennomstrømming skapt av høyere nedbørsverdier vil passere gjennom deler av separatoren og utenom hovedseparasjonskammeret. Utslippet må ikke pumpes inn i separatoren. Klasse I - separatorer er utformet for å oppnå en konsentrasjon på 5 mg/liter olje under standard testforhold. Klasse II - separatorer er utformet for å oppnå en konsentrasjon på 100 mg/liter olje under standard testforhold. 100 mg/liter olje under standard testforhold. ROTASJONS STØPT PE KONSTRUKSJON TILGJENGELIG PÅ UTVALGTE MODELLER, Kompakt, sterk og robust konstruksjon Krever mindre tilbakefylling Lett i vekt og enkel å håndtere på anleggsplass Tilgjengelig som Klasse I- og klasse II Inkluderer slam- og sandlagringsvolum Utstyrt med inn- og utløpsilkoblinger Ventilasjon tilgjengelig i mannhull. Oljenivåalarm tilgjengelig (kreves av NS EN 858-1) Forlengnings stykker tilgjengelig for dype rørføringer. Glassfiberarmert plast (GRP) eller rotasjonsstøpt PE konstruksjon (avhengig av modell) For å kunne spesifisere en bypasseparator av nominale dimensjoner, trengs følgende opplysninger: Beregnet utslipp fra areal (m 2 ) som separatoren skal behandle. Krav til utslipp. Det avgjør hvorvidt det trengs en klasse I- eller en klasse II-enhet. Rørdybde Rørsystemtype, -størrelse og orientering. Dimensjoner & spesifikasjoner: Enhetens nominell størrelse Gjennomstrømming (l/ sek.) Maks gjennomstrømming (l/sek.) Avløpsareal (m 2 ) Lagringskapasitet (liter) Sand Olje Lengde Diameter Mannhull diameter Innløpsdybde underkant til innløpsrør Utløpsdybde underkant til utløpsrør Fall innløp / utløp Min. inntak tank Standard rørdiameter NSBP NSBP NSBP NSBP NSBP NSBP NSBP NSBP NSBP NSBP NSBP NSBP NSBP NSBP NSBP NSBP NSBP Rotasjonsstøpt PE Glassfiberarmert plast (GRP)

5 Fullretensjonsseparator NSFP-serien Fullretensjonsseparatorer brukes på steder og områder der det er høy risiko for søl, slik som på:: Kjøretøyvask Lagre for drivstoffdistribusjon Kjøretøyverksteder Søppelplasser DOKUMENTASJON Kingspan Environmental var den første produsenten i Storbritannia som fikk separatorer i serien (3-30 l/sek.) testet for samsvar med EN NSBP-nummeret betegner gjennomstrømmingen som separatoren er dimensjonert for. Instituttet for britiske standarder (BSI) har utført ytelsestesting av serien av separatorer og har sertifisert deres ytelse i forhold til gjennomstrømmingen og prosessytelsen, for å sikre at de møter avløpsvannskvalitetskravene satt i BS EN Større modeller er designet ved å ekstrapolere designet til de testede modellene. Hver fullretensjonsseparator omfatter de nødvendige volumkravene til: Oljeseparasjonskapasitet Oljelagringsvolum Sand-- og slamlagringskapasitet Koalesensenhet Automatisk stengningsinnretning Klargester fullretensjonsseparatorer håndterer hele den spesifiserte gjennomstrømmingen. Avansert rotasjonsstøpt PE konstruksjon på utvalgte modeller Kompakt og robust Krever mindre tilbakefylling Sterk, lett i vekt og enkel å håndtere Klasse I- og klasse II-utforming 3-30 l/sek.-design uavhengig testet og ytelsesprøvet, sertifisert av BSI Inkluderer slam- og sandlagringsvolum Utstyrt med inntaks- og uttakstilkoblinger Åpningspunkter i halsen Oljealarmsystem tilgjengelig Skjøtestykker til halsen for dype installasjoner GRP eller rotasjonsstøpt PE konstruksjon (avhengig av modell) For å kunne spesifisere en bypasseparator av nominale dimensjoner, trengs følgende opplysninger: Beregnet utslipp fra areal (m2) som separatoren skal behandle. Nødvendig utslippsstandard. Denne vil avgjøre hvorvidt det trengs en klasse I- eller en klasse II-enhet. Kloakkhvelvinntakets dybde Rørsystemtype, -størrelse og orientering. Dimensjoner & spesifikasjoner: Nominell størrelse Gjennomstrømming (l/sek.) Avløpsareal (m 2 ) PPG-3 (0.018) Lagringskapasitet (liter) Sand Olje Enhetens lengde Enhetens diameter Innløpsdybde underkant til innløpsrør Utløpsdybde underkant til utløpsrør Min. innløpsdybde Standard rørdiameter NSFP NSFP NSFP NSFP NSFP NSFP NSFP NSFP NSFP NSFP NSFP NSFP NSFP NSFP NSFP Rotasjonsstøpt PE Glassfiberarmert plast (GRP) 5

6 Vaskehall separator med sandfang Benyttes på som på bilvask- og andre rengjøringsanlegg som forbehandling før påslipp til et kommunalt renseanlegg. Bilvask Redskaps- og verktøyutleielagre Godskjøretøyrengjøring YTELSE Slike vaskeanlegg får ikke tillates å slippe ut direkte til overflatevann, men må føres til avløpsnett som leder til off. renseanlegg et kommunalt renseanlegg, ettersom slike vaskeanlegg kan benytte emulgatorer, såper og rengjøringsmidler, som kan løse opp og emulgere oljer til stabile emulsjoner. Inkluderer slam- og sandlagringsvolum Utstyrt med inntaks- og uttakstilkoblinger Åpningspunkter i nakkene Skjøtestykker for halsen til dype installasjoner Dimensjoner & spesifikasjoner: Type Totalkapasitet (liter) Maks. slam og sand lager Maks. gjennomstrømmingsverdi (l/sek.) Lengde Diameter Mannhull diameter Fra underkant til innløp Fra underkant til utløp Standardfall Min. innløpsdybde W1/ (kg) W1/ W1/ W1/ W1/ W1/ W1/ W1/ W1/ W1/ Rørdim. Ca.-vekt tom (kg) Slam- og sandfang Slam- og sandfanget til bilvask er utformet til anvendelse foran en separator ved bilvask for å sikre effektiv fjerning av slam og sand. Galvanisert, tungt deksel 6

7 Forgårdsseparatorer Forgårdsseparatoren er utformet for installasjon på områder foran bensinstasjoner og steder med fare for større tilsvarende utslipp. Separatorens funksjon er å fange opp hydrokarbonforurensninger, slik som bensin og olje og hindre disse i å komme inn i avløpssystemet og området rundt, slik at store ikke skader miljøet. YTELSE Under drift ledes vannet gjennom en koalesensenhet. Under normal drift har forgårdsseparatoren kapasitet til å lagre inntil 7600 liter olje eller bensin, noe som tilsvarer et tankbilkammer. Separatoren er utformet for å sikre at olje ikke kan forlate separatoren i tilfelle et større utslipp. Etter et større utslipp må separatoren tømmes. INSTALLASJON Enheten bør installeres på en egnet betongfundamentplate og omgitt av en betonggjenfylling. Strukturelle enheter kan også skaffes, egnet til tørr installasjon med bruk av fin pukk eller singel. Vennligst spesifiser den enheten du ønsker ved bestilling. Dersom separatoren skal installeres innen et trafikkert området, Inkluderer slam- og sandlagringsvolum Utstyrt med inntaks- og uttakstilkoblinger Skjøtestykker til halsen for dype installasjoner Tilkomståpninger i halsen Klasse I- og klasse II-utforming Oljelagringsvolum Koalesensfilter (gjelder kun klasse I-enheten) Automatisk stengningsinnretning Oljealarmsystem tilgjengelig må en egnet dekkende plate være utformet slik at den sikrer at belastninger ikke overføres til enheten. Separatoren skal installeres og utstyres med ventilasjon i samsvar med Veiledning ang. helse og sikkerhet for bensinstasjoner, som er underlagt kommunens lokale forskrift. Dimensjoner & spesifikasjoner: Klasse Tilbakefylling Totalkapasitet (liter) Avløpsareal (m 2 ) Maks. gjennomstrømmingsverdi (l/sek.) Lengde (med mer) Diameter Mannhullens diameter Fra underkant til innløp Fra underkant til utløp Standardfall tvers gjennom enheten Min. innløpsdybde Standard rørdiameter Ca.-vekt tom (kg) I Betong II Betong Alarmsystemer Norsk-europeisk standard NS EN krever at alle separatorer har tilkoblet et oljenivåalarmsystem og at det skal være installert og kalibrert av en kvalifisert tekniker, slik at det vil varsle med en alarm når separatoren trenger å tømmes. Tilpasset eksisterende modeller Visuell og hørbar alarm Ekstra telemetri-mulighet 7 7

8 Kingspan miljøløsninger BioDisc minirenseanlegg 5-50 pe BioDisc avløpsrenseanlegg pe Gråvannsrenseanlegg for hytter - GW 001 Regnvannsoppsamling fra boliger og bedrifter Olje-/vannseparatorer Fettavskillere / separatorer Hillmaster pumpekummer Regnvannsoppsamling fra boliger Hagevanningssystemer Alpha septiktanker Lagringstanker under bakken KINGSPAN MILJØSERVICE Hvem andre kan bedre se til og vedlikeholde din olje-/vannseparator enn de menneskene som har utformet og konstruert den? Kingspan miljøservice har en engasjert og hengiven serviceavdeling som yter vedlikehold av avløpsvannhåndteringsprodukter. Fabrikkskolerte ingeniører er tilgjengelige for besøk på stedet som del av en planlagt avtale om vedlikehold eller som resultat av en enkelt tilkalling. Serviceavtaler tilbys. For å finne ut mer om hvordan du kan beskytte investeringen din og sikre deg god samvittighet, vennligst kontakt oss på (+47) eller besøk oss online på KINGSPAN - GODKJENTE INSTALLATØRER AV MILJØPRODUKTER Strategisk lokalisert i Norge, er Kingspan - agenter og forhandlere av miljøutstyr utvalgt etter en utvelgelsesprosess som vurderer selskapets installasjonsekspertise, anseelse og økonomiske situasjon. Se oversikt på ANDRE Som spesialister på avløpsvann, er vi i stand til å yte løsninger for mange ulike bruksformål. Vennligst kontakt oss for ytterligere informasjon. Forhandler: I samsvar med selskapets policy som går ut på å kontinuerlig drive forskning og utvikling og for å tilby våre kunder de mest advanserte produkter, forbeholder Kingspan Environmental seg retten til å endre spesifikasjonene og figurene uten å på forhånd ha meldt fra om dette. BS EN ISO 9001:2008 FM Kingspan Miljø AS Gjerdrumsvei 10 D 0484 Oslo, Norway Tel.: Fax: