INNHOLD. Årsberetning s Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7. Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Årsberetning s. 4-6. Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7. Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9"

Transkript

1 Årsrapport

2 2

3 INNHOLD Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s Kontantstrømoppstilling s. 16 Revisjonsberetning s. 17 3

4 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Selskapet skal etablere langvarige relasjoner ved høy servicegrad og løsninger som tilfører merverdi for kundene. Virksomhetens art og lokalisering Guard Systems ASA ble stiftet i 1992 og kunne således feire 20-års jubileum i Selskapets utvikling startet med et teknologisk høykvalitetsprodukt, Guard Radiocomputer (TrackGuard) med tilhørende peilesystem. Med dette produktet fikk selskapet svært god statistikk på sine søk og dermed innpass i det krevende sikkerhetsmarkedet for verditransport. Med dette som utgangspunkt har selskapet utviklet seg til å bli en betydelig markedsaktør i Norden og Baltikum innenfor salg av sporingssystemer (systemer for søk og gjenfinning av stjålne objekter). Selskapets hovedprodukt i dag er salg av Fleetsystemer (systemer for flåtestyring) i flere varianter. Fleetsystemer er basert på innkjøpte moduler som kommuniserer med egenutviklet software. FleetSystem er et webbasert system for flåtestyring med et bredt utvalg av funksjoner og muligheter. Systemet gir en fullstendig oversikt over bedriftens kjøretøy i sanntid. FleetSystem er først og fremst rettet mot bedriftsmarkedet, men finnes også i varianter tilpasset privatmarkedet. FleetSystem er tilpasset mange bransjer og benyttes i mange land. Hovedkontoret ligger i Sandefjord og konsernet har salgskontorer i Stockholm, Göteborg, København, Tallinn, Riga, Vilnius, Frankfurt og Helsinki. Konsernet består av Guard Systems ASA og datterselskapene Guard Systems Sverige AB, Guard Systems Danmark AS, Guard Systems Estonia AS, SIA Guard Systems Latvia, UAB Guard Systems Litauen, Guard Fleet Systems Sp.Zo O. (Poland), Guard Systems Deutschland GmbH, Guard Systems Finland Oy/AB og Guard Systems BeNeLux SA. I tillegg har selskapet en lisenspartner i Polen. Virksomheten i 2012 Markedet for selskapets teknologisystemer innenfor flåtestyring, posisjonering, sikring og gjenfinning av objekter er i vekst. Markedet preges imidlertid av prispress, spesielt på hardware. Konsernet opprettholder gode driftsmarginer. Omsetningen viste en liten økning fra NOK 59,6 millioner i 2011 til NOK 59,8 millioner i For morselskapet økte omsetningen fra NOK 45,0 millioner i 2011 til NOK 47,6 millioner i 2012, en økning på 6 %. Det er inngått flere betydelige kontrakter for hele konsernet i 2012, noe som har gitt en god start på Flere store internasjonale kunder bruker nå Guard Systems ASA som leverandør, og dette gir selskapet et godt salgs- og vekstpotensial fremover. Systemet er webbasert og har den fordelen at det kan integreres mot kundenes egne rapporteringssystemer. Landene Norge, Sverige, Danmark og Baltikum viser samlet sett en stabil og lønnsom utvikling, mens det fortsatt er utfordrende å oppnå kritisk masse i Tyskland og Finland. Utviklingen gjennom 2012 har vært positiv og selskapet kan vise til tilfredsstillende lønnsomhet. Styret er fornøyd med den økonomiske utviklingen i året som gikk. Norge, Sverige og Danmark Konsernledelsen og alle fellesfunksjoner er lokalisert i Norge og dette fungerer godt i forhold til våre eksisterende datterselskaper i utlandet. Morselskapet i konsernet bidrar med oppfølging, støtte og kompetansebygging overfor de 4

5 utenlandske datterselskapene. Hovedformålet er å styrke salg, support og kundeoppfølging. Selskapet har etablert en meget stabil driftsplattform, noe som viser seg gjennom god driftsstabilitet. Positive tilbakemeldinger fra store og etablerte kunder i hele Europa viser at selskapet nå har et solid produktkonsept. Som nevnt har selskapet feiret sitt 20-års jubileum i Videre har selskapet i løpet av året investert i ny markedsprofil, herunder ny webside, oppgradert den tekniske plattformen, samt styrket sitt salgs- og markedsarbeid. Norge, Sverige og Danmark har i 2012 hatt en samlet omsetning omtrent på linje med året før og leverer gode økonomiske resultater på tross av noe reduserte driftsmarginer. Det er inngått nye kontrakter med store anerkjente selskaper, og dette forventes å bidra til fortsatt positiv resultatutvikling i Baltikum, Finland og Tyskland Det har vært en stabil utvikling i de tre baltiske landene, med Latvia som viktigste bidragsyter. Omstruktureringen i Litauen har gitt resultater i løpet av Finland og Tyskland viser tegn til bedring og økt aktivitet, men det er krevende å få innpass i disse markedene og forventningene til 2013 er således moderate. Produktutvikling Selskapet bruker mye ressurser på produktutvikling som løpende utgiftsføres. Guard Systems vil som et teknologibasert selskap, kontinuerlig arbeide med å forbedre og videreutvikle produktporteføljen. Selskapet har et stort fokus på å følge med på den teknologiske utviklingen og jobber aktivt med å identifisere og etablere nye produktkonsepter som ligger innenfor selskapets kjerneområder, og som kan bidra til å styrke selskapets markedsposisjon. Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter tilfredsstillende informasjon om selskapets drift og stilling ved årsskiftet. Konsernet har i 2012 hatt en omsetning på linje med Selskapet forventer omsetningsvekst i 2013, først og fremst med bakgrunn i en større ordrereserve enn ved inngangen til 2012, samt et utvidet produktspekter. Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på NOK 8,6 millioner i 2012, sammenliknet med NOK 9,5 millioner for Ordinært resultat før skatt ble på NOK 6,2 millioner for 2012, mot NOK 4,6 millioner for Egenkapitalen i morselskapet er på 81 % og i konsernet på 70 %. Utover det som fremgår av denne beretning er det ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for bedømmelsen av selskapet. Når det gjelder avsetningsforhold og prisutvikling for de produkter som inngår i virksomheten, kjenner styret ikke til forhold som har interesse for bedømmelsen av selskapet, utover det som framgår av det totale årsregnskap. Finansiell risiko Selskapet er utsatt for valutarisiko i dets ordinære forretningsvirksomhet, og styrer mot å ha en akseptabel risiko innenfor dette området. En stor del av vareinnkjøpet er i en annen valuta enn den selskapet selger i, og dette medfører en risiko. Selskapet samarbeider med sin bankforbindelse gjennom terminhandel og bruk av valutakonti for å balansere valutarisikoen. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene for videre drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger dagens drift, resultatprognoser for 2013 og konsernets langsiktige strategiske planer. Arbeidsmiljøet Det har ikke inntruffet skader eller ulykker i Korttidssykefraværet var på 2,1 % og 5

6 langtidssykefraværet på 0,9 %, totalt 3,0 % i Selskapet har etter styrets oppfatning et godt arbeidsmiljø. Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet. Likestilling Blant styrets fire aksjonærvalgte medlemmer er det to kvinner (50%). Konsernet har totalt 44 ansatte, hvorav 32 menn og 12 kvinner. Selskapet praktiserer full likestilling mellom kjønnene både ved ansettelse og ellers. I selskapets ledergruppe er det tre menn og to kvinner. Styret ser det ikke som nødvendig å iverksette spesielle tiltak på dette området. Ytre miljø Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø mer enn det som er normalt for denne type virksomhet. Eierstyring og selskapsledelse Selskapet forstår god eierstyring og selskapsledelse som et godt og ansvarlig samspill mellom eiere, styret, ledelse, ansatte, kunder og leverandører, sett i et langsiktig perspektiv med fokus på verdiskapning. Styret tilstreder å følge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse så langt den passer for et selskap av denne størrelsen. Det legges vekt på at det er klar arbeidsdeling mellom styret og daglig ledelse. Videre at det er etablert tilfredsstillende rutiner for informasjon, overvåkning av risiko og kontroll. Gjennom sitt arbeid er det selskapets mål å styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskapning over tid, til beste for aksjonærer, ansatte og andre interessenter. Disponering Styret foreslår at årets overskudd på NOK ,- overføres til annen egenkapital. Styret i Guard Systems ASA Sandefjord, 6. mars 2013 Fritz Rieber Ellen Kruse Brække Roy W. Furulund Styrets leder Styremedlem Styremedlem Anne Cathrine Kleive-Mathisen Styremedlem Tore Paulsen Adm. direktør 6

7 RESULTATREGNSKAP Note Guard Systems ASA Guard Systems konsern Driftsinntekter Salgsinntekter 1, Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger 3, Nedskrivning Andre drifts- og adm.kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finansresultat Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Overføringer Overført til/ fra annen egenkapital Sum overføringer 7

8 BALANSE pr Note Guard Systems ASA Eiendeler Guard Systems konsern ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 1, Patenter, lisenser etc Aktiverte utviklingskostnader Aktiverte kostnader markedsbearbeiding Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg 6, Fly 6, Verktøy,inventar, kontorutstyr etc. 6, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskaper 1, Andre finansielle investeringer Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer 4, Kundefordringer 7,9, Andre fordringer 7, Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

9 BALANSE pr Note Guard Systems ASA Egenkapital og gjeld Guard Systems konsern EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk og offentlige avgifter Kortsiktig gjeld konsernselskaper Forskuddsbetalt abonnement Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Styret i Guard Systems ASA Sandefjord, 6.mars 2013 Fritz Rieber Ellen Kruse Brække Roy W. Furulund Styrets leder Styremedlem Styremedlem Anne Cathrine Kleive-Mathisen Styremedlem Tore J. Paulsen Adm.direktør 9

10 NOTER 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og God Regnskapsskikk. Alle notespesifikasjoner gjelder Guard Systems ASA som morselskap der hvor annet ikke er spesifisert. Inntektsføringsprinsipper Hovedprinsippet for inntektsføring er at inntekt skal resultatføres når den er opptjent. God Regnskapsskikk har i økende grad fokusert på inntektsføringsprinsipper knyttet til leveranser innenfor områdene teletjenester, programvare og produkter som består av både vareleveranse og tjenesteleveranse. TrackGuard og FleetSystem kan knyttes til disse gruppene. Selskapet har etter en vurdering valgt å videreføre de samme prinsippene som har vært benyttet gjennom de seneste årene. Salg av årsabonnement periodiseres med 50% på faktureringstidspunktet og resten fordelt over avtalens løpetid. Andre salgsinntekter inntektsføres på leveringstidspunktet. Konsolideringsprinsipper Oversikt over datterselskaper fremgår av note 7. Alle datterselskap eies 100%. I Guard Systems ASA er investeringene bokført til anskaffelseskost. I konsernregnskapet er oppkjøpsmetoden brukt som konsolideringsprinsipp ved eliminering av aksjer i datterselskap. Dette innebærer at morselskapets kostpris for aksjer i datterselskap er eliminert mot datterselskapets egenkapital på kjøpetidspunktet. For alle datterselskap er kjøpetidspunktet sammenfallende med stiftelsestidspunktet. Det vil derfor ikke fremkomme merverdier i elimineringen. Internt kjøp og salg samt interne fordringer og gjeld er eliminert. Omregningsprinsipper Datterselskapene er selvstendige forretningsenheter og dagskursprinsippet er benyttet for omregning av regnskaper i utenlandsk valuta til norske kroner. Omregningsdifferanser føres direkte mot egenkapitalen. Verdivurdering- og klassifiseringsprinsipper Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler, herunder fordringer som skal tilbakebetales innen 1 år. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Immaterielle eiendeler/utviklingskostnader Kostnader ved utvikling av produkter som forventes å gi positiv fremtidig kontantstrøm blir aktivert. I aktivert beløp inngår innkjøpte materialer og tjenester, samt lønn og sosiale kostnader. Aktiverte utviklingskostnader avskrives over beregnet levetid etter prosjektets ferdigstillelse. Varige driftsmidler for øvrig Varige driftsmidler aktiveres som anleggsmidler dersom levetiden er mer enn 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger tillegges driftsmidlenes kostpris og avskrives i takt med disse. Ved utskiftning blir anskaffelseskost aktivert og gevinst/tap ved utrangering resultatført. Driftsmidler for øvrig avskrives lineært over resterende levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det en uspesifisert avsetning for å dekke mulig tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning er innskuddsbasert og tilfredsstiller kravene i denne lov. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynliggjort at denne kan bli nyttiggjort. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling er utarbeidet etter den indirekte metode. Vedrørende ubenyttet del av trekkrettigheter henvises det til note 15. Av beholdning av bankinnskudd og kontanter pr for morselskapet utgjør skattetrekkskonto kr

11 2 SPESIFIKASJON AV SALGSINNTEKTER Geografisk fordelt Varer Tjenester Andre inntekter Eliminering Total konsern Region Nord (Norge, Sverige) Region Øst (Finland, Estonia, Latvia, Litauen) Region Sør (Danmark, Tyskland, Benelux) Sum IMMATERIELLE EIENDELER Aktivert markedsbearbeiding og lisens Baltikum Nye land Lisens ervervet Aktiverte kostnader Tilgang Sum aktivert Akkumulerte avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Avskrivningstid 10 år 10 år 5 år Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær Total Aktiverte utviklingskostnader TrackGuard FleetSystem Total Anskaffelseskostnad Tilgang Avgang Anskaffelseskostnad Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akkumulert avskrivning Bokført verdi Avskrivningstid 10 år 10 år Avskrivningsmetode Lineær Lineær Forskjell mellom aktivert utviklingskostnad morselskap og konsern skyldes eliminering. 4 VARELAGER Selskapets varelager består av innkjøpte ferdigvarer og er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 11

12 5 LØNNSKOSTNADER, YTELSER TIL LEDENDE PERSONELL, ANTALL ANSATTE ETC. Lønnskostnader Konsern Lønnskostnader Sosiale kostnader Pensjon Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk Ytelser til ledende personell I henhold til lov om allmennaksjeselskaper 6-16a skal styret utarbeide en er erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Fra erklæringen kan opplyses følgende: Lønn og godtgjørelser til ledende ansatte fastsettes av styret. Ytelsene består av fast lønn, fri telefon og pensjon etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Eventuelle andre ytelser vurderes etter nærmere avtale. Lønn og godtgjørelser for øvrige ansatte fastsettes av selskapets administrasjon. For alle ansatte gjelder ordinære oppsigelsesregler etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Tilsvarende er lønn i oppsigelsestiden fastsatt etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Styret foretar en årlig gjennomgang av lønn og godtgjørelser for å vurdere behov for endringer. Ledende ansatte Lønn Andre godtgjørelser Pensjonskostnad Tore J. Paulsen, adm. direktør Morten Berntsen, prosjektdirektør Morten Syverud, driftssjef Hege E. Sondbø, økonomisjef Christina Sletner, markedsdirektør Det er ikke inngått avtaler om bonus eller aksjebaserte godtgjørelser. Adm.dir. har 1 års etterlønnsavtale. Det er utbetalt honorar til styrets medlemmer totalt kr Selskapet har ikke gitt lån eller stillet sikkerhet ovenfor ledende ansatte. Godtgjørelse til revisor Konsern Revisjon Rådgivning/konsulentbistand Sum ANLEGGSMIDLER Fly Maskiner anlegg Verktøy, inventar, mv Total Konsern Anskaffelseskostnad Tilgang Avgang Anskaffelseskostnad Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Avgang Akkumulert avskrivning Bokført verdi Avskrivningssatser % 10% til 20% 20% til 33% Avskrivningsmetode Lineær Lineær 12

13 7 INVESTERING I DATTERSELSKAP Aksjekapital Antall aksjer Pålydende Bokført verdi GS Sverige AB, Stockholm SEK GS Danmark AS, Gentofte DKK GS Estonia AS, Tallinn EUR , SIA GS Latvia, Riga LVL UAB GS Lithuania, Vilnius LTL GS Finland Oy AB, Helsinki EUR GS Deutschland GmbH, Neu Anspach EUR GS BeNeLux SA, Doncols EUR Fleet Guard Polen, Warzawa PLN Guard Fleet s.r.o, Bysice CZK Alle datterselskap eies 100% av Guard Systems ASA. Investeringene er bokført til anskaffelseskost i morselskapets regnskap. Da det ikke har vært aktivitet i Tsjekkia er selskapet utelatt fra konsolidering. Mellomværende med datterselskap Kunde fordringer Andre fordringer Gjeld GS Sverige AB GS Danmark AS 0 0 GS Estonia AS SIA GS Latvia UAB GS Lithuania GS Finland Oy AB GS Deutschland GmbH GS BeNeLux SA Fleet Guard Polen Selskapet har stilt ansvarlig lån til Guard Systems Finland Oy AB, dette utgjør NOK FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR Selskapet har ingen fordringer med forfall senere enn ett år. 9 KUNDEFORDRINGER Det er inngått factoringavtale med SG Finans AS for 80% av kundefordringene. Total ramme utgjør kr , hvorav kr 0 var benyttet pr Se også note 15. Det er i 2012 konstatert kr som tap på kundefordringer. Total avsetning til delkredere utgjør ved årets slutt kr SPESIFIKASJON AV EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Konsern Pr Årets resultat Endring i datterselskaper Omregningsdifferanser Pr

14 11 ANTALL AKSJER, AKSJEIERE M.V. Aksjekapitalen består av aksjer, hver pålydende NOK 1, største aksjonærer per Antall aksjer Prosent Atlantis Vest AS (Bjarne, Fritz, Ulf og Marianne Rieber) ,82 % Kalfaret AS (Fritz Rieber styrets leder) ,37 % Jan Åge Rønnestad ,42 % General Communication AS (Roy Furulund styremedlem) ,15 % Areopagos Stiftelse ,12 % Åge Børresen Stempelfabrikk AS ,19 % Titlis AS ,39 % Crown Hill Chartering AS ,37 % Askeladden Invest AS ,92 % AS Flu ,84 % Agatha AS (Tore J. Paulsen adm. direktør) ,81 % Adaris AS ,65 % Knut Fosse ,18 % Hood Invest AS (Roy Furlund m.fl) ,13 % Skips AS Pegasus ,99 % JP Morgan Chase Bank ,71 % Rika AS (Bjarne Rieber) ,62 % Nitcon AS ,57 % Ola Gusland ,42 % Fender Forsikring AS ,30 % Totalt av aksjer ,96 % Utenlandske eiere totalt ,94 % Aksjer eid av styremedlemmer eller selskap der medlemmer av styret har bestemmende innflytelse Fritz Rieber AS Kalfaret ,37 % Roy Furulund General Communication AS ,15 % Ellen M. Kruse Brække 0 0,00 % Anne Catrine Kleive-Mathisen 0 0,00 % Aksjer eid av ansatte Tore J. Paulsen ,81 % Morten Berntsen ,28 % Morten Davidsen ,09 % 12 BANKINNSKUDD Av totale bankinnskudd er kr bundet til betaling av skyldig skattetrekk. 13 SKATTEKOSTNAD Konsern Ordinært resultat før skattekostnad Konserninterne forskjeller Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Fremførbart underskudd Ligningsmessig resultat Skattekostnad utenlandske døtre Årets endring av utsatt skattefordel Skattekostnad

15 14 BEREGNING AV UTSATT SKATTEFORDEL Midlertidige forskjeller Årets endring Anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Gevinst og tapskonto Sum Fremførbart ligningsmessig underskudd Netto midlertidige forskjeller Beregnet utsatt skattefordel Utsatt skattefordel GS Danmark Kursregulering Beregnet utsatt skattefordel konsern Selskapets drift og fremtidsutsikter er beskrevet i årsberetningen. Basert på styrets vurdering av dette finner man det sannsynliggjort at selskapet vil kunne utnytte det fremførbare underskuddet. Opprinnelsesår for skattemessig underskudd til fremføring: År År År År År År År År År År År År Sum PANTSTILLELSER OG SIKKERHETER Pantesikret gjeld Driftskreditt SG Finans (ramme 0,5 mill) - - Kassekreditt Nordea (ramme 8 mill) Pantsatte eiendeler (bokført verdi) Fordringer Varelager I tillegg er driftstilbehøret pantsatt som sikkerhet for ethvert mellomværende med Nordea Bank ASA. 15

16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Guard Systems ASA Guard Systems konsern Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning Endring i varer Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Effekt av omregningsdifferanser Endring i øvrige omløpsmidler og gjeld Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Endring investering i datterselskaper Endring i andre langsiktige fordringer Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler mv Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Endring kortsiktig bankfinansiering Innbetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i betalingsmidler Betalingsmidler pr Betalingsmidler pr

17 17

18 18

19 19

20 20 Guard Systems ASA Nordre Kullerød 5 B 3241 Sandefjord Telefon: E-post:

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Fakta om HCA Melbye Konsernet. munikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark.

Fakta om HCA Melbye Konsernet. munikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Årsrapport 2010 Fakta om et Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100 år. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje som hovedbeskjeftigelse. I

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Sandefjord, 19 februar, 2014 Til aksjonærene i Hval Sjokoladefabrikk ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 12. mars

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer