Guard Systems AS Årsrapport 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Guard Systems AS Årsrapport 2014"

Transkript

1 Guard Systems AS Årsrapport 2014

2 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s

3 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 Virksomhetens art og lokalisering Guard Systems AS selger FleetManagement og SpotGuard, som er teknologisystemer innen trådløs telekommunikasjon. Gjennom datterselskapet epocket Solutions AS selges Field service management software under merkenavnene Handyman og Smartday. Hovedkontoret ligger i Sandefjord og konsernet har salgskontorer i Oslo, Stockholm, Göteborg, København, Tallinn, Riga, Vilnius, Dortmund og Helsinki. Konsernet består av Guard Systems AS og datterselskapene Guard Systems Sverige AB, Guard Systems Danmark AS, Guard Systems Estonia AS, SIA Guard Systems Latvia, UAB Guard Systems Litauen, Guard Fleet Systems Sp.Zo O. (Poland), Guard Systems Deutschland GmbH, Guard Systems Finland Oy/AB, Guard Systems BeNeLux SA og epocket Solutions AS med døtre. I tillegg har selskapet en lisenspartner på TrackGuard i Polen og 10 partnere på SpotGuard i andre deler av Europa. Produkter FleetSystem er basert på innkjøpt hardware som kommuniserer med egenutviklet software. Tjenesten er webbasert og kan integreres med for eksempel kundenes egne ERP- og logistikksystemer. SpotGuard er et egenutviklet sporingssystem som, sammen med TrackGuard, har egen infrastruktur for alarmoverføring, sporing og gjenfinning av stjålne objekter. epocket Solutions er et fieldservices selskap. Selskapet lever egenutviklet software. Selskapets produkter hjelper tusenvis av operatører uten fast arbeidssted å rapportere og dokumentere på en enklere måte, til hjelp både for egen bedrift og deres kunder. Oppkjøpet av epocket Solutions AS 9. desember 2014 ble det inngått avtale om kjøp av samtlige aksjer epocket Solutions AS. Transaksjonen ble gjennomført 7. januar Selskapet er konsolidert inn i 2014 og tallene for konsernet er derfor ikke sammenlignbare med Det forventes kostnads- og inntektssynergier i årene fremover. Avskrivningene vil øke betydelig som følge av oppkjøpet. Virksomheten i 2014 Markedet for selskapets teknologisystemer innenfor flåtestyring, posisjonering, sikring og gjenfinning av objekter er i vekst. Det er noe prispress, spesielt på hardware, salget av hardware som en andel av omsetningen har falt kraftig som følge av oppkjøpet av epocket Solutions. Salget av konsernets produkter innenfor fieldservices viser fin vekst. Det har vært jobbet godt med utviklingen av nye produkter som er lansert i 2. kvartal 2015, men en hovedprioritet har vært å øke ytelsen og rette opp svakheter i eksisterende programvare for å sikre høyere kundetilfredshet. Konsernets omsetning viste en økning på 110 % i 2014, fra NOK 67,4 millioner i 2013 til NOK 142 millioner i Tallene er som nevnt over ikke sammenlignbare pga. konsolideringen av epocket Solutions AS. For morselskapet økte omsetningen fra NOK 48,8 millioner i 2013 til NOK 51,6 millioner i Konsernet har en fornuftig underliggende margin. Det er gjennomført en rekke tiltak i 2014 som skal løfte inntjeningen i årene fremover. Konsernledelsen og alle fellesfunksjoner er lokalisert i Norge og dette fungerer godt i forhold til våre datterselskaper i Norge og utlandet. Morselskapet i konsernet bidrar med oppfølging, støtte og kompetansebygging overfor de norske og utenlandske datterselskapene. Hovedformålet er å styrke salg, support og kundeoppfølging. 3

4 Det har vært en positiv salgsutvikling og det er inngått flere betydelige kontrakter for hele konsernet i Flere store internasjonale kunder bruker nå Guard Systems som leverandør, og dette gir selskapet et godt salgs- og vekstpotensial fremover. SMB markedet er i positiv utvikling, spesielt i Norge. Alle landene bidrar til den positive utviklingen og det er stabil god drift i landene. Samtlige land, med unntak av Tyskland og Litauen, hadde positivt driftsresultat i Styret er godt fornøyd med det integreringsarbeidet som er gjennomført mellom tidligere epocket Solutions og Guard Systems. I de fleste landene hvor Guard Systems har flere selskaper vil disse i 2015 bli fusjonert eller slått sammen på en annen måte. Guard Systems vil i løpet av 2015 bytte navn til GSGroup, for bedre å binde sammen de to produktfamiliene flåtestyring og fieldservices. Produktutvikling Selskapet bruker mye ressurser på produktutvikling. Som et teknologibasert selskap, vil vi kontinuerlig arbeide med å forbedre og videreutvikle produktporteføljen. Selskapet har etablert en meget stabil driftsplattform, noe som viser seg gjennom god driftsstabilitet. Positive tilbakemeldinger fra store og etablerte kunder i hele Europa viser at selskapet nå har et solid produktkonsept. Kostnadene knyttet til produktutvikling utgiftsføres løpende. Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter tilfredsstillende informasjon om selskapets drift og stilling ved årsskiftet. Konsernet har i 2014 hatt en betydelig omsetningsvekst, i hovedsak som følge av oppkjøpet av epocket Solutions AS. Selskapet forventer omsetningsvekst i 2015, først og fremst med bakgrunn i en større abonnementsmasse enn ved inngangen til Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på NOK 11,8 millioner i 2014, sammenliknet med NOK 12,2 millioner for Årets resultat er negativt påvirket av kostnader knyttet til oppkjøp og integrasjon av de to selskapene. Ordinært resultat før skatt ble på NOK 0,7 millioner for 2014, mot NOK 7,6 millioner for 2013 for morselskapet. For konsernet ble ordinært resultat før skatt NOK 0,3 millioner i 2014, mot NOK 10,9 millioner i Egenkapitalen i morselskapet er på 72 % og i konsernet på 56 %. Utover det som fremgår av denne beretning er det ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for bedømmelsen av selskapet. Når det gjelder avsetningsforhold og prisutvikling for de produkter som inngår i virksomheten, kjenner styret ikke til forhold som har interesse for bedømmelsen av selskapet, utover det som framgår av det totale årsregnskap. Finansiell risiko Selskapet er utsatt for valutarisiko i dets ordinære forretningsvirksomhet, og styrer mot å ha en akseptabel risiko innenfor dette området. En stor del av vareinnkjøpet er i en annen valuta enn den selskapet selger i, og dette medfører en risiko. Selskapet samarbeider med sin bankforbindelse gjennom terminhandel og bruk av valutakonti for å balansere valutarisikoen. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene for videre drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger dagens drift, resultatprognoser for 2015 og konsernets langsiktige strategiske planer. 4

5 Arbeidsmiljøet Det har ikke inntruffet skader eller ulykker i Korttidssykefraværet var på 1,8 % og langtidssykefraværet på 1,5 %, totalt 3,3 % i Selskapet har etter styrets oppfatning et godt arbeidsmiljø. Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet. Styret vil takke de ansatte for en vel gjennomført jobb i Likestilling Blant styrets fire aksjonærvalgte medlemmer er det en kvinne (25 %). Konsernet har totalt 115 ansatte, hvorav 95 menn og 22 kvinner. Selskapet praktiserer full likestilling mellom kjønnene både ved ansettelse og ellers. I selskapets ledergruppe er det tre menn og en kvinne. Styret ser det ikke som nødvendig å iverksette spesielle tiltak på dette området. Ytre miljø Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø mer enn det som er normalt for denne type virksomhet. Eierstyring og selskapsledelse Selskapet forestår god eierstyring og selskapsledelse som et godt og ansvarlig samspill mellom eiere, styret, ledelse, ansatte, kunder og leverandører, sett i et langsiktig perspektiv med fokus på verdiskapning. Styret tilstreber å følge Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse så langt den passer for et selskap av denne størrelsen. Det legges vekt på at det er klar arbeidsdeling mellom styret og daglig ledelse. Videre at det er etablert tilfredsstillende rutiner for informasjon, overvåkning av risiko og kontroll. Gjennom sitt arbeid er det selskapets mål å styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskapning over tid, til beste for aksjonærer, ansatte og andre interessenter. Disponering Styret foreslår at årets overskudd på NOK ,- overføres til annen egenkapital. Styret i Guard Systems AS Sandefjord, 19. mai 2015 Fritz Rieber Ellen Kruse Brække Roy W. Furulund Styrets leder Styremedlem Styremedlem Tore Paulsen Adm. direktør Jørgen Solberg Styremedlem 5

6 RESULTATREGNSKAP Note Guard Systems AS Guard Systems konsern Driftsinntekter Salgsinntekter 1, Andre driftsinntekter 1, Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger 3, Andre drifts- og adm.kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finansresultat Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Overføringer Overført til/fra annen egenkapital Sum overføringer 6

7 BALANSE pr Note Guard Systems AS Eiendeler Guard Systems konsern ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 1, Goodwill Patenter, lisenser etc Aktiverte utviklingskostnader Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg 6, Verktøy, inventar, kontorutstyr etc. 6, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskaper 1, Lån til foretak i samme konsern 7, Andre finansielle investeringer Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer 4, Kundefordringer 7,9, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

8 BALANSE pr Note Guard Systems AS Egenkapital og gjeld Guard Systems konsern EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 10, Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Avsetning for forpliktelse 0 0 Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelse Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Lån fra foretak i samme konsern Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk og offentlige avgifter Skyldig skatt Forskuddsbetalt abonnement Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Styret i Guard Systems AS Sandefjord, 19. mai

9 NOTER 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og God Regnskapsskikk. Alle notespesifikasjoner gjelder Guard Systems AS som morselskap der hvor annet ikke er spesifisert. Inntektsføringsprinsipper Hovedprinsippet for inntektsføring er at inntekt skal resultatføres når den er opptjent. God Regnskapsskikk har i økende grad fokusert på inntektsføringsprinsipper knyttet til leveranser innenfor områdene teletjenester, programvare og produkter som består av både vareleveranse og tjenesteleveranse. TrackGuard og FleetSystem kan knyttes til disse gruppene. Selskapet har etter en vurdering valgt å videreføre de samme prinsippene som har vært benyttet gjennom de seneste årene. Salg av årsabonnement periodiseres med 50% på faktureringstidspunktet og resten fordelt over avtalens løpetid. Andre salgsinntekter inntektsføres på leveringstidspunktet. Konsolideringsprinsipper Oversikt over datterselskaper fremgår av note 7. Alle datterselskap eies 100%. I Guard Systems AS er investeringene bokført til anskaffelseskost. I konsernregnskapet er oppkjøpsmetoden brukt som konsolideringsprinsipp ved eliminering av aksjer i datterselskap. Dette innebærer at morselskapets kostpris for aksjer i datterselskap er eliminert mot datterselskapets egenkapital på kjøpstidspunktet. For alle datterselskap, unntatt epocket Solutions AS, er kjøpstidspunktet sammenfallende med stiftelsestidspunktet. Det vil ikke fremkomme merverdier knyttet til datterselskapene som er stiftet av Guard System AS. For epocket Solutions AS som ble kjøpt fremkommer det merverdier knyttet til driftsløsøre og goodwill. Internt kjøp og salg samt interne fordringer og gjeld er eliminert. Endringer i konsernet Guard Systems AS kjøpte epocket Solutions AS Det er ellers ingen endringer i konsernet i Sammenligningstall for 2013 er ikke omarbeidet, men det vises til note 2 der salgsinntektene er presentert slik at sammenligning kan gjøres. Omregningsprinsipper Datterselskapene er selvstendige forretningsenheter og dagskursprinsippet er benyttet for omregning av regnskaper i utenlandsk valuta til norske kroner. Omregningsdifferanser føres direkte mot egenkapitalen. Verdivurdering- og klassifiseringsprinsipper Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler, herunder fordringer som skal tilbakebetales innen 1 år. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Immaterielle eiendeler/utviklingskostnader Kostnader ved utvikling av produkter som forventes å gi positiv fremtidig kontantstrøm blir aktivert. I aktivert beløp inngår innkjøpte materialer og tjenester, samt lønn og sosiale kostnader. Aktiverte utviklingskostnader avskrives over beregnet levetid etter prosjektets ferdigstillelse. Varige driftsmidler for øvrig Varige driftsmidler aktiveres som anleggsmidler dersom levetiden er mer enn 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger tillegges driftsmidlenes kostpris og avskrives i takt med disse. Ved utskiftning blir anskaffelseskost aktivert og gevinst/tap ved utrangering resultatført. Driftsmidler for øvrig avskrives lineært over resterende levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det en uspesifisert avsetning for å dekke mulig tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning er innskuddsbasert og tilfredsstiller kravene i denne lov. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynliggjort at denne kan bli nyttiggjort. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling er utarbeidet etter den indirekte metode. Vedrørende ubenyttet del av trekkrettigheter henvises det til note 15. Av beholdning av bankinnskudd og kontanter pr for morselskapet utgjør skattetrekkskonto kr ,- 9

10 2 SPESIFIKASJON AV SALGSINNTEKTER Mor Konsern Varer Tjenester Andre inntekter Sum Salgsinntektene for konsernet i 2013 er presentert som om epocket Solutions AS med datterselskaper var innarbeidet. 3 IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill Goodwill Aktiverte kostnader Tilgang Sum aktivert Akkumulerte avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Avskrivningstid 10 år Avskrivningsmetode Lineær Goodwill knyttet til oppkjøp av epocket Solutions AS avskrives over 10 år, da dette brukes som investeringshorisont ved oppkjøp. Aktivert markedsbearbeiding og lisens Lisens ervervet Aktiverte kostnader Tilgang 0 Sum aktivert Akkumulerte avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Avskrivningstid 5 år Avskrivningsmetode Lineær Aktiverte utviklingskostnader FleetSystem Konsern Anskaffelseskostnad Tilgang Avgang 0 Anskaffelseskostnad Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akkumulerte avskrivninger ved oppkjøp Akkumulert avskrivning Bokført verdi Avskrivningstid 10 år 5-10 år Avskrivningsmetode Lineær Lineær 4 VARELAGER Selskapets varelager består av innkjøpte ferdigvarer og er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 10

11 5 LØNNSKOSTNADER, YTELSER TIL LEDENDE PERSONELL, ANTALL ANSATTE ETC. Mor Konsern Lønnskostnader Lønnskostnader Sosiale kostnader Pensjon Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk Ytelser til ledende personell Lønn og godtgjørelser til ledende ansatte fastsettes av styret. Ytelsene består av fast lønn, fri telefon og pensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Eventuelle andre ytelser vurderes etter nærmere avtale. Lønn og godtgjørelser for øvrige ansatte fastsettes av selskapets administrasjon. For alle ansatte gjelder ordinære oppsigelsesregler etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Tilsvarende er lønn i oppsigelsestiden fastsatt etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Styret foretar en årlig gjennomgang av lønn og godtgjørelser for å vurdere behov for endringer. Ledende ansatte Lønn Andre godtgjørelser Pensjonskostnad Tore J. Paulsen, adm. direktør Det er ikke inngått avtaler om bonus eller aksjebaserte godtgjørelser. Adm.dir. har 1 års etterlønnsavtale. Det er utbetalt honorar til styrets medlemmer totalt kr Selskapet har ikke gitt lån eller stillet sikkerhet ovenfor ledende ansatte. Mor Konsern Godtgjørelse til revisor Revisjon Rådgivning/konsulentbistand Sum ANLEGGSMIDLER Maskiner anlegg Verktøy, inventar, mv Total Konsern Anskaffelseskostnad Tilgang Avgang Omregningsdifferanser Anskaffelseskostnad Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akkumulerte avskrivninger ved oppkjøp Avgang Omregningsdifferanser Akkumulert avskrivning Bokført verdi Avskrivningssatser % 10% til 20% 20% til 33% 10% til 33% Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær 11

12 7 INVESTERING I DATTERSELSKAP Aksjekapital Antall aksjer Pålydende Bokført verdi GS Sverige AB, Stockholm SEK GS Danmark AS, Gentofte DKK GS Estonia AS, Tallinn EUR , SIA GS Latvia, Riga LVL UAB GS Lithuania, Vilnius LTL GS Finland Oy AB, Helsinki EUR GS Deutschland GmbH, Neu Anspach EUR GS BeNeLux SA, Doncols EUR Fleet Guard Polen, Warzawa PLN Guard Fleet s.r.o, Bysice CZK epocket Solutions AS, Norge NOK , Alle datterselskap eies 100% av Guard Systems AS. Investeringene er bokført til anskaffelseskost i morselskapets regnskap. Da det ikke har vært aktivitet i Tsjekkia er selskapet utelatt fra konsolidering. Mellomværende med datterselskap Kunde fordringer Andre fordringer Gjeld GS Sverige AB GS Danmark A/S GS Estonia AS SIA GS Latvia UAB GS Lithuania GS Finland Oy AB GS Deutschland GmbH GS BeNeLux SA Fleet Guard Polen Sp zoo Selskapet har stilt ansvarlig lån til Guard Systems Finland Oy AB, dette utgjør NOK Guard Systems AS har stillet garanti for gjeld som oppstår i Guard Systems Deutschland GmbH. 8 FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR Følgende fordringer har forfall senere enn ett år Mor Konsern etter balansedagen: Lån til foretak i samme konsern Andre fordringer Sum KUNDEFORDRINGER Det er inngått factoringavtale med SG Finans AS for 80% av kundefordringene. Total ramme utgjør kr , hvorav kr 0 var benyttet pr Se også note 15. Det er i 2014 konstatert kr som tap på kundefordringer. Total avsetning til delkredere utgjør ved årets slutt kr SPESIFIKASJON AV EGENKAPITAL Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Konsern Pr Kapitalutvidelse Årets resultat Omregningsdifferanser Pr

13 11 ANTALL AKSJER, AKSJEIERE M.V. Aksjekapitalen består av aksjer, hver pålydende NOK 1, største aksjonærer per Antall aksjer Prosent Atlantis Vest AS (Bjarne, Fritz og Marianne Rieber) ,15 % Aguila Invest AS (Bjarne, Fritz og Marianne Rieber, Tore J ,28 % Paulsen, Morten Berntsen, Espen V. Ranvik) Kalfaret AS (Fritz Rieber styrets leder) ,58 % Jan Åge Rønnestad ,54 % General Communication AS (Roy Furulund styremedlem) ,82 % Åge Børresen Stempelfabrikk AS ,21 % AS Flu ,88 % Adaris AS ,69 % Hood Invest AS (Roy Furulund m.fl) ,53 % Knut Fosse ,21 % JP Morgan Chase Bank ,48 % Ola Gausland ,43 % Rika AS (Bjarne Rieber) ,42 % Hege Elisabeth Sondbø ,32 % Wieco Invest AD ,27 % Rune Nilsen ,26 % Fredrik Wiese ,22 % Wieco AS ,22 % Fender Forsikring AS ,20 % Victor Management AS ,19 % Totalt av aksjer ,87 % Aksjer eid av styremedlemmer eller selskap der medlemmer av styret har bestemmende innflytelse Fritz Rieber eier direkte/indirekte via selskaper nevnt over ,39 % Roy Furulund eier direkte/indirekte via selskaper nevnt over ,20 % Ellen M. Kruse Brække 0 0,00 % Jørgen Solberg 0 0,00 % Aksjer eid av ledende ansatte Tore J. Paulsen eier direkte/indirekte via selskaper nevnt over ,64 % Morten Berntsen eier direkte/indirekte via selskaper nevnt over ,83 % Espen V. Ranvik eier direkte/indirekte via selskaper nevnt over ,64 % Hege E. Sondbø ,32 % 12 BANKINNSKUDD Av totale bankinnskudd er kr bundet til betaling av skyldig skattetrekk for mor, og kr for konsernet. 13

14 13 SKATTEKOSTNAD Konsern Ordinært resultat før skattekostnad Konserninterne forskjeller Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Fremførbart underskudd Ligningsmessig resultat Betalbar skatt utenlandske døtre Årets endring av utsatt skattefordel/utsatt skatt Skattekostnad BEREGNING AV UTSATT SKATTEFORDEL Midlertidige forskjeller Årets endring Anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Gevinst og tapskonto Sum Fremførbart ligningsmessig underskudd Netto midlertidige forskjeller Beregnet utsatt skattefordel mor Utsatt skatt døtre Utsatt skattefordel døtre Kursregulering Beregnet utsatt skattefordel konsern Beregnet utsatt skatt konsern Selskapets drift og fremtidsutsikter er beskrevet i årsberetningen. Basert på styrets vurdering av dette finner man det sannsynliggjort at selskapet vil kunne utnytte det fremførbare underskuddet. 15 PANTSTILLELSER OG SIKKERHETER Pantesikret gjeld Lån Nordea Driftskreditt SG Finans (ramme 0,5 mill) - - Kassekreditt Nordea (ramme 25 mill) Pantsatte eiendeler (bokført verdi) Driftsmidler Fordringer Varelager I tillegg er driftstilbehøret pantsatt som sikkerhet for ethvert mellomværende med Nordea Bank ASA. 16 AGIO/DISAGIO Mor Konsern Annen finansinntekt Herav utgjør agiovinning Andre finanskostnad Herav utgjør agiotap Agiovinning og agiotap er i all hovedsak knyttet til valutajustering av fordringer/bankkonti og gjeld i valuta. 14

15 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Guard Systems AS Guard Systems konsern Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i varer Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Effekt av omregningsdifferanser Endring i øvrige omløpsmidler og gjeld Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Endring investering i datterselskaper Endring i andre langsiktige fordringer Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av virksomhet Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler mv Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Endring kortsiktig bankfinansiering Innbetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i betalingsmidler Betalingsmidler pr Betalingsmidler pr

16 16

17 17

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

4 Høydepunkter 5 Hovedtall 6 Dette er Telenor 9 Styrets beretning

4 Høydepunkter 5 Hovedtall 6 Dette er Telenor 9 Styrets beretning Årsrapport 1996 1996 Innhold 4 Høydepunkter 5 Hovedtall 6 Dette er 9 Styrets beretning 16 Resultatregnskap Konsern 17 Balanse Konsern 18 Kontantstrømanalyse Konsern 19 Regnskapsprinsipper 22 Noter til

Detaljer

Konsernstyrets årsberetning

Konsernstyrets årsberetning 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge.

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge. H istorikk 1975 Rica Hotell- og Restaurantkjede AS stiftes 27.02.75 av Jan E. Rivelsrud m.fl. med en aksjekapital på kr 30.000. Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer