ÅRSRAPPORT Guard Systems AS. Innhold. Årsberetning s Resultatregnskap s. 5. Balanse s Noter s Kontantstrømoppstilling s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013. Guard Systems AS. Innhold. Årsberetning s. 3-4. Resultatregnskap s. 5. Balanse s. 6-7. Noter s. 8-13. Kontantstrømoppstilling s."

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Årsberetning s. 3-4 Resultatregnskap s. 5 Balanse s. 6-7 Noter s Kontantstrømoppstilling s. 14 Revisjonsberetning s. 15 2

3 STYRETS ÅRSBERETNING 2013 Selskapet skal etablere langvarige relasjoner ved høy servicegrad og løsninger som tilfører merverdi for kundene. Virksomhetens art og lokalisering Guard Systems AS selger FleetSystemer,TrackGuard og Spotguard som er teknologisystemer innen trådløs telekommunikasjon. FleetSystemer er basert på innkjøpte moduler som kommuniserer med egenutviklet software. Systemet er webbasert og kan integreres med kundenes egne rapporteringssystemer. TrackGuard er et egenutviklet sporingssystem. TrackGuard har egen infrastruktur for alarmoverføring, sporing og gjenfinning av tyvegods. Hovedkontoret ligger i Sandefjord og konsernet har salgskontorer i Stockholm, Göteborg, København, Tallinn, Riga, Vilnius, Frankfurt og Helsinki. Konsernet består av Guard Systems AS og datterselskapene Guard Systems Sverige AB, Guard Systems Danmark AS, Guard Systems Estonia AS, SIA Guard Systems Latvia, UAB Guard Systems Litauen, Guard Fleet Systems Sp.Zo O. (Poland), Guard Systems Deutschland GmbH, Guard Systems Finland Oy/AB og Guard Systems BeNeLux SA. I tillegg har selskapet en lisenspartner i Polen. Virksomheten i 2013 Markedet for selskapets teknologisystemer innenfor flåtestyring, posisjonering, sikring og gjenfinning av objekter er i vekst. Det er prispress spesielt på hardware. Konsernet opprettholder gode marginer, men det er en utfordring og øke omsetningen når sluttprisen på hardware konstant synker. Omsetningen viste en økning på 13 %, fra NOK 59,8 millioner i 2012 til NOK 67,4 millioner i For morselskapet økte omsetningen fra NOK 47,6 millioner i 2012 til NOK 48,7 millioner i Utviklingen gjennom 2013 har vært positiv og selskapet kan vise til god lønnsomhet. Konsernledelsen og alle fellesfunksjoner er lokalisert i Norge og dette fungerer godt i forhold til våre eksisterende datterselskaper i utlandet. Morselskapet i konsernet bidrar med oppfølging, støtte og kompetansebygging overfor de utenlandske datterselskapene. Hovedformålet er å styrke salg, support og kundeopfølging. Det har vært en positiv salgsutvikling og det er inngått flere betydelige kontrakter for hele konsernet i 2013, noe som har gitt en god start på Flere store internasjonale kunder bruker nå Guard Systems AS som leverandør, og dette gir selskapet et godt salgs- og vekstpotensial fremover. SMB marked er i positiv utvikling spesielt i Norge. Alle landene bidrar til den positive utviklingen og det er stabil god drift i landene. Samtlige land med unntak av Tyskland har positivt driftsresultat. Styret er godt fornøyd med den økonomiske utviklingen i året som gikk. Produktutvikling Selskapet bruker mye ressurser på produktutvikling. Som et teknologibasert selskap, vil vi kontinuerlig arbeide med å forbedre og videreutvikle produktporteføljen. Selskapet har etablert en meget stabil driftsplattform, noe som viser seg gjennom god driftsstabilitet. Positive tilbakemeldinger fra store og etablerte kunder i hele Europa viser at selskapet nå har et solid produktkonsept. Oppkjøpet av epocket 9. desember 2013 ble det inngått avtale om kjøp av samtlige aksjer epocket. Transaksjonen ble gjennomført 7. januar epocket er et Field Service selskap. Det forventes kostnads og inntektssynergier i årene fremover. Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter tilfredsstillende informasjon om selskapets drift og stilling ved årsskiftet. Konsernet har i 2013 hatt vekst i omsetning i forhold til 2012, dette på tross av nedgang i hardwareprisene til sluttkunde. Selskapet forventer omsetningsvekst i 2014, først og fremst med bakgrunn i en større abonnementsmasse enn ved inngangen til

4 Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på NOK 12,2 millioner i 2013, sammenliknet med NOK 8,6 millioner for Ordinært resultat før skatt ble på NOK 7,6 millioner for 2013, mot NOK 6,1 millioner for 2012 for morselskapet. For konsernet ble ordinært resultat før skatt NOK 10,9 millioner mot NOK 6,2 millioner. Egenkapitalen i morselskapet er på 77 % og i konsernet på 71 %. Utover det som fremgår av denne beretning er det ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for bedømmelsen av selskapet. Når det gjelder avsetningsforhold og prisutvikling for de produkter som inngår i virksomheten, kjenner styret ikke til forhold som har interesse for bedømmelsen av selskapet, utover det som framgår av det totale årsregnskap. Finansiell risiko Selskapet er utsatt for valutarisiko i dets ordinære forretningsvirksomhet, og styrer mot å ha en akseptabel risiko innenfor dette området. En stor del av vareinnkjøpet er i en annen valuta enn den selskapet selger i, og dette medfører en risiko. Selskapet samarbeider med sin bankforbindelse gjennom terminhandel og bruk av valutakonti for å balansere valutarisikoen. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene for videre drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger dagens drift, resultatprognoser for 2014 og konsernets langsiktige strategiske planer. Likestilling Blant styrets fire aksjonærvalgte medlemmer er det to kvinner (50 %). På grunn av sykdom har det gjennom året kun hvert 3 styremedlemmer som har deltatt i møtene. Konsernet har totalt 49 ansatte, hvorav 36 menn og 13 kvinner. Selskapet praktiserer full likestilling mellom kjønnene både ved ansettelse og ellers. I selskapets ledergruppe er det tre menn og en kvinne. Styret ser det ikke som nødvendig å iverksette spesielle tiltak på dette området. Ytre miljø Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø mer enn det som er normalt for denne type virksomhet. Eierstyring og selskapsledelse Selskapet forstår god eierstyring og selskapsledelse som et godt og ansvarlig samspill mellom eiere, styret, ledelse, ansatte, kunder og leverandører, sett i et langsiktig perspektiv med fokus på verdiskapning. Styret tilstreber å følge Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse så langt den passer for et selskap av denne størrelsen. Det legges vekt på at det er klar arbeidsdeling mellom styret og daglig ledelse. Videre at det er etablert tilfredsstillende rutiner for informasjon, overvåkning av risiko og kontroll. Gjennom sitt arbeid er det selskapets mål å styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskapning over tid, til beste for aksjonærer, ansatte og andre interessenter. Disponering Styret foreslår at årets overskudd på NOK ,- overføres til annen egenkapital. Arbeidsmiljøet Det har ikke inntruffet skader eller ulykker i Korttidssykefraværet var på 1,4 % og langtidssykefraværet på 4,8 %, totalt 6,2 % i Selskapet har etter styrets oppfatning et godt arbeidsmiljø Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet. Styret i Guard Systems AS Sandefjord, 28. april 2014 Fritz Rieber Styrets leder Ellen Kruse Brække Styremedlem Roy W. Furulund Styremedlem Anne Cathrine Kleive-Mathisen Styremedlem Tore Paulsen Adm. direktør 4

5 RESULTATREGNSKAP Note Guard Systems AS Guard Systems konsern Driftsinntekter Salgsinntekter 1, Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger 3, Andre drifts- og adm.kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finansresultat Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Overføringer Overført til/ fra annen egenkapital Sum overføringer 5

6 BALANSE pr Note Guard Systems AS Eiendeler Guard Systems konsern ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 1, Patenter, lisenser etc Aktiverte utviklingskostnader Aktiverte kostnader markedsbearbeiding Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg 6, Verktøy,inventar, kontorutstyr etc. 6, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskaper 1, Lån til foretak i samme konsern Andre finansielle investeringer Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer 4, Kundefordringer 7,9,15, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

7 BALANSE pr Note Guard Systems AS Egenkapital og gjeld Guard Systems konsern EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Låf fra foretak i samme konsern 7, Sum langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk og offentlige avgifter Skyldig skatt Forskuddsbetalt abonnement Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Styret i Guard Systems AS Sandefjord, X.mars 2014 Fritz Rieber Ellen Kruse Brække Roy W. Furulund Styrets leder Styremedlem Styremedlem Anne Cathrine Kleive-Mathisen Styremedlem Tore J. Paulsen Adm.direktør 7

8 NOTER 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og God Regnskapsskikk. Alle notespesifikasjoner gjelder Guard Systems AS som morselskap der hvor annet ikke er spesifisert. Inntektsføringsprinsipper Hovedprinsippet for inntektsføring er at inntekt skal resultatføres når den er opptjent. God Regnskapsskikk har i økende grad fokusert på inntektsføringsprinsipper knyttet til leveranser innenfor områdene teletjenester, programvare og produkter som består av både vareleveranse og tjenesteleveranse. TrackGuard og FleetSystem kan knyttes til disse gruppene. Selskapet har etter en vurdering valgt å videreføre de samme prinsippene som har vært benyttet gjennom de seneste årene. Salg av årsabonnement periodiseres med 50% på faktureringstidspunktet og resten fordelt over avtalens løpetid. Andre salgsinntekter inntektsføres på leveringstidspunktet. Konsolideringsprinsipper Oversikt over datterselskaper fremgår av note 7. Alle datterselskap eies 100%. I Guard Systems AS er investeringene bokført til anskaffelseskost. I konsernregnskapet er oppkjøpsmetoden brukt som konsolideringsprinsipp ved eliminering av aksjer i datterselskap. Dette innebærer at morselskapets kostpris for aksjer i datterselskap er eliminert mot datterselskapets egenkapital på kjøpetidspunktet. For alle datterselskap er kjøpetidspunktet sammenfallende med stiftelsestidspunktet. Det vil derfor ikke fremkomme merverdier i elimineringen. Internt kjøp og salg samt interne fordringer og gjeld er eliminert. Omregningsprinsipper Datterselskapene er selvstendige forretningsenheter og dagskursprinsippet er benyttet for omregning av regnskaper i utenlandsk valuta til norske kroner. Omregningsdifferanser føres direkte mot egenkapitalen. Verdivurdering- og klassifiseringsprinsipper Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler, herunder fordringer som skal tilbakebetales innen 1 år. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Immaterielle eiendeler/utviklingskostnader Kostnader ved utvikling av produkter som forventes å gi positiv fremtidig kontantstrøm blir aktivert. I aktivert beløp inngår innkjøpte materialer og tjenester, samt lønn og sosiale kostnader. Aktiverte utviklingskostnader avskrives over beregnet levetid etter prosjektets ferdigstillelse. Varige driftsmidler for øvrig Varige driftsmidler aktiveres som anleggsmidler dersom levetiden er mer enn 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger tillegges driftsmidlenes kostpris og avskrives i takt med disse. Ved utskiftning blir anskaffelseskost aktivert og gevinst/tap ved utrangering resultatført. Driftsmidler for øvrig avskrives lineært over resterende levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det en uspesifisert avsetning for å dekke mulig tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning er innskuddsbasert og tilfredsstiller kravene i denne lov. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynliggjort at denne kan bli nyttiggjort. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling er utarbeidet etter den indirekte metode. Vedrørende ubenyttet del av trekkrettigheter henvises det til note 15. Av beholdning av bankinnskudd og kontanter pr for morselskapet utgjør skattetrekkskonto kr ,- 8

9 2 SPESIFIKASJON AV SALGSINNTEKTER Varer Tjenester Andre inntekter Eliminering Total konsern IMMATERIELLE EIENDELER Aktivert markedsbearbeiding og lisens Nye land Lisens ervervet Total Aktiverte kostnader Tilgang 0 0 Sum aktivert Akkumulerte avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Avskrivningstid 10 år 5 år Avskrivningsmetode Lineær Lineær Aktiverte utviklingskostnader FleetSystem Anskaffelseskostnad Tilgang Avgang 0 Anskaffelseskostnad Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akkumulert avskrivning Bokført verdi Avskrivningstid 10 år Avskrivningsmetode Lineær Forskjell mellom aktivert utviklingskostnad morselskap og konsern skyldes eliminering. 4 VARELAGER Selskapets varelager består av innkjøpte ferdigvarer og er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 9

10 5 LØNNSKOSTNADER, YTELSER TIL LEDENDE PERSONELL, ANTALL ANSATTE ETC. Lønnskostnader Konsern Lønnskostnader Sosiale kostnader Pensjon Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk Ytelser til ledende personell Lønn og godtgjørelser til ledende ansatte fastsettes av styret. Ytelsene består av fast lønn, fri telefon og pensjon etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Eventuelle andre ytelser vurderes etter nærmere avtale. Lønn og godtgjørelser for øvrige ansatte fastsettes av selskapets administrasjon. For alle ansatte gjelder ordinære oppsigelsesregler etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Tilsvarende er lønn i oppsigelsestiden fastsatt etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Styret foretar en årlig gjennomgang av lønn og godtgjørelser for å vurdere behov for endringer. Ledende ansatte Lønn Andre godtgjørelser Pensjonskostnad Tore J. Paulsen, adm. direktør Det er ikke inngått avtaler om bonus eller aksjebaserte godtgjørelser. Adm.dir. har 1 års etterlønnsavtale. Det er utbetalt honorar til styrets medlemmer totalt kr Selskapet har ikke gitt lån eller stillet sikkerhet ovenfor ledende ansatte. Godtgjørelse til revisor Konsern Revisjon Rådgivning/konsulentbistand Sum ANLEGGSMIDLER Maskiner Verktøy, anlegg inventar, mv Total Konsern Anskaffelseskostnad Tilgang Avgang Anskaffelseskostnad Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Avgang Akkumulert avskrivning Bokført verdi Avskrivningssatser % 10% til 20% 20% til 33% Avskrivningsmetode Lineær Lineær 10

11 7 INVESTERING I DATTERSELSKAP Aksjekapital Antall aksjer Pålydende Bokført verdi GS Sverige AB, Stockholm SEK GS Danmark AS, Gentofte DKK GS Estonia AS, Tallinn EUR , SIA GS Latvia, Riga LVL UAB GS Lithuania, Vilnius LTL GS Finland Oy AB, Helsinki EUR GS Deutschland GmbH, Neu Anspach EUR GS BeNeLux SA, Doncols EUR Fleet Guard Polen, Warzawa PLN Guard Fleet s.r.o, Bysice CZK Alle datterselskap eies 100% av Guard Systems AS. Investeringene er bokført til anskaffelseskost i morselskapets regnskap. Da det ikke har vært aktivitet i Tsjekkia er selskapet utelatt fra konsolidering. Mellomværende med datterselskap Kunde fordringer Andre fordringer Gjeld GS Sverige AB GS Danmark A/S 0 0 GS Estonia AS SIA GS Latvia UAB GS Lithuania GS Finland Oy AB GS Deutschland GmbH GS BeNeLux SA Fleet Guard Polen Sp zoo Selskapet har stilt ansvarlig lån til Guard Systems Finland Oy AB, dette utgjør NOK FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR Selskapet har ingen fordringer med forfall senere enn ett år. 9 KUNDEFORDRINGER Det er inngått factoringavtale med SG Finans AS for 80% av kundefordringene. Total ramme utgjør kr , hvorav kr 0 var benyttet pr Se også note 15. Det er i 2013 konstatert kr som tap på kundefordringer. Total avsetning til delkredere utgjør ved årets slutt kr SPESIFIKASJON AV EGENKAPITAL Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Konsern Pr Årets resultat Omregningsdifferanser Pr

12 11 ANTALL AKSJER, AKSJEIERE M.V. Aksjekapitalen består av aksjer, hver pålydende NOK 1, største aksjonærer per Antall aksjer Prosent Atlantis Vest AS (Bjarne, Fritz og Marianne Rieber) ,95 % Kalfaret AS (Fritz Rieber styrets leder) ,43 % Jan Åge Rønnestad ,42 % General Communication AS (Roy Furulund styremedlem) ,15 % Åge Børresen Stempelfabrikk AS ,19 % Askeladden Invest AS ,92 % AS Flu ,84 % Agatha AS (Tore J. Paulsen adm. direktør) ,81 % Adaris AS ,65 % Knut Fosse ,18 % Hood Invest AS (Roy Furlund m.fl) ,13 % JP Morgan Chase Bank ,71 % Rika AS (Bjarne Rieber) ,62 % Nitcon AS ,57 % Ola Gusland ,42 % Fender Forsikring AS ,30 % Morten Berntsen ,28 % Henrik Jean Mette ,28 % Wieco Invest AD ,27 % Rune Nilsen ,25 % Totalt av aksjer ,37 % Utenlandske eiere totalt ,94 % Aksjer eid av styremedlemmer eller selskap der medlemmer av styret har bestemmende innflytelse Fritz Rieber Kalfaret AS ,43 % Roy Furulund General Communication AS ,15 % Ellen M. Kruse Brække 0 0,00 % Anne Catrine Kleive-Mathisen 0 0,00 % Aksjer eid av ledende ansatte Tore J. Paulsen ,81 % Morten Berntsen ,28 % 12 BANKINNSKUDD Av totale bankinnskudd er kr bundet til betaling av skyldig skattetrekk. 13 SKATTEKOSTNAD Konsern Ordinært resultat før skattekostnad Konserninterne forskjeller Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Fremførbart underskudd Ligningsmessig resultat Skattekostnad utenlandske døtre Årets endring av utsatt skattefordel Skattekostnad

13 14 BEREGNING AV UTSATT SKATTEFORDEL Midlertidige forskjeller Årets endring Anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Gevinst og tapskonto Sum Fremførbart ligningsmessig underskudd Netto midlertidige forskjeller Beregnet utsatt skattefordel Utsatt skatt/skattefordel døtre Kursregulering Beregnet utsatt skattefordel konsern Selskapets drift og fremtidsutsikter er beskrevet i årsberetningen. Basert på styrets vurdering av dette finner man det sannsynliggjort at selskapet vil kunne utnytte det fremførbare underskuddet. Opprinnelsesår for skattemessig underskudd til fremføring: År År År År År År År År År År År Sum PANTSTILLELSER OG SIKKERHETER Pantesikret gjeld Driftskreditt SG Finans (ramme 0,5 mill) - - Kassekreditt Nordea (ramme 8 mill) Pantsatte eiendeler (bokført verdi) Fordringer Varelager I tillegg er driftstilbehøret pantsatt som sikkerhet for ethvert mellomværende med Nordea Bank ASA. 13

14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Guard Systems AS Guard Systems konsern Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning Endring i varer Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Effekt av omregningsdifferanser Endring i øvrige omløpsmidler og gjeld Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Endring investering i datterselskaper Endring i andre langsiktige fordringer Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler mv Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Endring kortsiktig bankfinansiering Innbetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i betalingsmidler Betalingsmidler pr Betalingsmidler pr

15 15

16 16

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Sandefjord, 19 februar, 2014 Til aksjonærene i Hval Sjokoladefabrikk ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 12. mars

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS ÅRSRAPPORT 2003 1 Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS Virksomhetsområdet til Sevan Marine AS er leveranse av varer og tjenester til oljeindustrien. Selskapet er lokalisert i Tananger og Arendal.

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme ÅRSRAPPORT Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme Seltor Gruppen AS er et konsern innenfor bygg, bolig og anleggsbransjen med historie tilbake til 1938. Kreativitet, stor fagkunnskap og håndverkstradisjoner

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer