Norsk Bergforening Generalforsamling Sandefjord 29. august 2008 kl 8.30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Bergforening Generalforsamling Sandefjord 29. august 2008 kl 8.30"

Transkript

1 Norsk Bergforening Generalforsamling Sandefjord 29. august 2008 kl 8.30 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding for Godkjenning av revidert regnskap Forslag til foreningskontingenter a. Hovedmedlem, 375,- b. Hovedmedlem u GEO, 200,- c. Studentmedlem, 150,- d. Seniormedlem 150,- e. Sponsorbedrifter 5000,- 6. Godkjenning av budsjett for Forslag til nye statutter for foreningen 8. Informasjon fra styret a. Handlingsplan for foreningen b. Oppløsning av Stiftelsen Bergverksnytt 9. Valg 10. Innspill fra medlemmene Følgende dokumenter er tilgjengelige: Agenda for Generalforsamling Styrets beretning for 2007 Regnskap 2007 med noter Revisjonsberetning 2007 Budsjett for 2009 Statutter for Homans Fond Årsberetning for Homans Fond 2007 Revisjonsberetning for Homans Fond Vedtekter for Norsk Bergforening Forslag til nye vedtekter for Norsk Bergforening Forslag til handlingsplan Alle dokumenter inkludert agenda finnes på hjemmesidene til foreningen

2 Styrets beretning 2007 Styret har i 2007 bestått av Frem til : Kari Moen, styreleder, leder Idegruppe Nord Peer-Richard Neeb, nestleder Roar Sandøy, styremedlem, leder Idegruppe Sør Knut Petter Netland, styremedlem, leder Idegruppe Vest Kristin Husebø Hestnes, styremedlem Jørgen Stenvold, styremedlem Kjersti Vrålstad, studentrepresentant Fra : Kari Moen, styreleder, leder Idegruppe Nord Peer-Richard Neeb, nestleder Roar Sandøy, styremedlem, leder Idegruppe Sør Knut Petter Netland, styremedlem, leder Idegruppe Vest Kristin Husebø Hestnes, styremedlem Jørgen Stenvold, styremedlem Morten Hagen Johansen, studentrepresentant (ny) Styremøter Det har i 2007 vært avholdt 3 styremøter: 25. januar (delvis telefonisk møte) 30. mai 21. september Økonomi 2007 Regnskapet viser et resultat på kr Den største inntekten kommer fra egne møter. Det utgjorde kr Resultatet generert av egne møter utgjorde kr Kontingentinntekten var kr Ser vi på driftskostnadene så ligger de på kr Aktiviteter i 2007 Vårmøte 2007 Trondheim, april: Tema var oppredning. Ble avholdt på NTNU i Trondheim. Det var 50 deltakere. Høstmøte i Trondheim, oktober: Høstmøtet ble arrangert på Britannia hotell i Trondheim. Det var 105 påmeldte. Generalforsamling ble avholdt 12. oktober i forbindelse med høstmøtet. 1

3 Idegrupper: Det var ingen aktivitet i idegruppene i Medlemstall Type medlem Pr Pr Pr Pr Endring siste år Personlig medlem ordinær m/geo ordinær u/geo student Bedriftsmedlem Sum Bedriftmedlemmer: Visnes Kalk AS (ny 2005) Atlas Copco Anlegg og Gruve AS Franzefoss Bruk Titania AS Hustadkalk AS Norsk Stein Hustadmarmor AS (ny 2005) Nordic Mining ASA (ny 2007) 2

4 NORSK BERGFORENING REGNSKAP 2007 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent, personlige medlemmer (Note 1) , ,- Medlemskontingent, bedrifter (Note 1) , ,- Inntekt fra egne møter: Vårmøtet 2007/ , ,38 Høstmøtet 2007/ , ,- Høstmøtet , ,- Fra Homans Fond (Note 4) 3.636, ,75 Renteinntekter 1.228,93 622,74 Sum inntekter , ,87 DRIFTSUTGIFTER Sekretariat, administrasjon, lønn , ,- Reiser, styremøter 3.754, ,- Internett 2.712, ,50 Abonnement GEO , ,- Utgifter til egne møter: Vårmøtet 2007/ , ,- : Høstmøtet 2007/ , ,29 Diverse utgifter , ,68 Sum utgifter , ,47 Årets resultat , ,40 Norsk Bergforening regnskap 2007

5 NORSK BERGFORENING REGNSKAP 2007 BALANSE pr. 31. DESEMBER 2007 EIENDELER Innskudd DnB Nor , ,76 Pengemarked DnB NOR (Note 2) , ,- Debitor (Note 3) , ,38 Til gode hos Homans Fond (Note 4) , ,33 Sum eiendeler , ,47 GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Egenkapital pr. 1. januar , ,07 Årets resultat , ,40 Sum egenkapital , ,47 GJELD Kreditorer (Note 5) ,-_ ,- Sum gjeld ,-_ ,- Sum egenkapital og gjeld , ,47 Trondheim, 31. desember 2007 Norsk Bergforening regnskap 2007

6 NORSK BERGFORENING REGNSKAP 2007 NOTER TIL REGNSKAPET Note 1 Kontingentinntekter. De samlede kontingentinntekter i 2007 er kr ,-. Eventuell utestående kontingent som blir betalt i 2008 vil bli ført til inntekt på dette regnskapsåret. Det er mottatt kontingent fra 209 personlige medlemmer og fra 8 bedriftsmedlemmer. Note 2 Pengemarked DnB Nor. Verdien av denne plassering økte i 2007 med kr ,42, og hadde pr en markedsverdi på kr ,09. Note 3 Debitorer. Vårt tilgodehavende gjelder andel av overskudd vedrørende Vårmøtet 2006, Høstmøtet 2007 og medlemskontingenter for Alt tilgodehavende vil bli oppgjort i Note 4 Homans Fond. Regnskapet for Homans Fond føres separat. Det ser slik ut: Legatets størrelse pr kr ,90 kr ,93 Legatets andel (10) av renteinntekter 404,00 255,97 Legatets størrelse pr kr ,90 kr ,90 Norske Bergforenings tilgodehavende: Til gode pr kr , ,58 Andel (90%) av renteinntekter 3.636, , ,75 Innestående i DnB NOR kr ,23 kr ,23 Note 5 Kreditorer. Dette er kortsiktig gjeld, som vil gjøres opp i sin helhet i Dette gjelder i hovedsak abonnement hos Geopublishing AS.

7 Til generalforsamlingen i Norsk Bergforening. Vi har revidert årsregnskapet til Norsk Bergforening for regnskapsåret 2007 som viser et overskudd på kr ,41 og en egenkapital pr. 31. desember 2007 kr ,88. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av foreningens styre og sekretær. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til bestemmelser og lovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjonen også en gjennomgåelse av foreningens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at - årsregnskapet gir uttrykk for foreningens økonomiske stilling 31. desember 2007 og for resultatet av virksomheten i 2007 i overensstemmelse med de prinsipper som er lagt til grunn. - ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysningene i samsvar meg regnskapsskikk. - opplysningene i årsregnskapet er i samsvar med lov. Trondheim, 21. april 2008 J. Chr. Kiil Stein Erik Hansen

8 ÅRSBERETNING FOR HOMANS FOND 2007 Fondskapitalen i Homans legat: Legatets størrelse pr kr ,90 Legatets andel (10%) av renter/avkastning 2007 kr 404,01 Legatets størrelse pr kr ,91 Norsk Bergforenings tilgodehavende: Til gode pr kr ,33 Andel (90%) av renter/avkastning 2007 kr 3 636,10 kr ,43 Den totale kapitalen pr er plassert slik: kr ,34 Innestående i DnB NOR kr ,34 Generelle merknader til Fondets drift: Fra og med fungerer styret i Norsk Bergforening som styre for Homans fond. Etter avtale føres separat regnskap for fondet. I regnskapet for Norsk Bergforening bokføres i resultatregnskapet renter i Homans fond med kr 3 636,10 (som er andelen av avkastning i 2007) og i balansen som til gode i Homans fond kr ,43 (som er tilgodehavende pr ). Trondheim Gunn Kristin Haukdal regnskapsfører Styret i Norsk Bergforening: Revisors bekreftelse:

9 J. CHR. KIIL BRANTENBORGVEIEN 2A N-0778 OSLO Til generalforsamlingen i Norsk Bergforening. Jeg har revidert årsberetning og regnskap til Homans Fond for regnskapsåret 2007 Det viser et overskudd på kr. 404,01. Årsberetningen viser et regnskapskapssammendrag og generelle merknader til Fondets drift. Årsberetningen er avgitt av Norsk Bergforenings sekretær. Min oppgave er å uttale meg om årsberetning, årsregnskap og øvrig forhold i henhold til bestemmelser, lovens krav og Fondets statutter. Jeg har utført revisjonen i samsvar med god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever av jeg planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsberetningen ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i beretningen, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet og presentasjonen i beretning og regnskap. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjonen også en gjennomgåelse av Fondets formuesforvaltning og regnskaps- og internkontrollsystemer. Jeg mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse. Jeg mener at - årsberetningen gir et riktig uttrykk for Fondets økonomiske stilling pr. 31. desember 2007 og for resultatet av virksomheten i 2007 i overensstemmelse med de prinsipper som er lagt til grunn. - ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysningene i samsvar med god regnskapsskikk. - opplysningene i årsberetningen er i samsvar med lov. Trondheim, 21. april 2008 J. Chr. Kiil TELEFON: MOBILTELEFON: TELEFAX :

10 Norsk Bergforening Forslag til: S t a t u t t e r for H o m a n s F o n d. 1. Homans Fond er opprettet ved en testamentarisk gave fra Bergingeniør Chr. H. Homan, død Fondets grunnkapital er kr ,-. 2. Fondets renter skal benyttes etter testators bestemmelse til ekskursjoner og festlige sammenkomster i Norsk Bergforening. 3. Fondets kapital må aldri angripes. Grunnkapitalen skal til enhver tid anbringes som for umyndiges midler bestemt. Kapital ut over grunnkapitalen, som fremkommer ved renteavsetninger, gaver eller på annen måte, legges til fondet og forvaltes av fondets styre etter beste skjønn. 4. Fondets kapital forvaltes av styret i Norsk Bergforening. Styret i Norsk Bergforening er også styre for Homans Fond. 5. En tiendedel av den årlige renteavkastning skal tillegges fondets kapital. Resten stilles til disposisjon for styret i Norsk Bergforening. 6. Revidert regnskap for Homans Fond legges frem samtidig med regnskapene for styret i Norsk Bergforening. 7. Forandring av disse statutter kan kun finne sted etter beslutning med to tredjedels flertall i generalforsamling i Norsk Bergforening Denne utgave er basert på justerte statutter som ble fremmet i Ekstraordinær Generalforsamling i forbindelse med at Den Norske Bergingeniørforening ble reetablert ved omdanning av NIF- Bergingeniørenes avdeling i Endringene som foreslås er en følge av vedtak på generalforsamling i Norsk Bergforening i 2004 og tidligere generalforsamling i Den Norske Bergingeniørforening (DNB), der det ble vedtatt at DNB skal etablere Norsk Bergforening sammen Norsk Bergindustriforening og gå inn i denne med sin samlede aktivitet og midler. Navnet til Den Norske Bergforening er derfor skiftet ut med navnet til Norsk Bergforening i 2,4,5,6 og 7. KPN, 30.september 2005.

11 VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSK BERGFORENING (Vedtatt på: GENERALFORSAMLING DEN 16. oktober 2003, ENDRET MHP NAVN PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. SEPTEMBER 2004 ) 1 FORENINGENS NAVN ER " Norsk Bergforening ". NORSK BERGFORENING ER EN SAMMENSLUTNING AV DEN NORSKE BERGINGENIØRFORENING OG NORSK BERGINDUSTRIFORENING (BEGGE STIFTET 1900) 2 FORENINGEN ER EN INTERESSEFORENING FOR BEDRIFTER OG ANSATTE INNEN BERGINDUSTRIEN OG ANDRE SOM HAR INTERESSE FOR BERGVERK OG BERGINDUSTRI I NORGE. FORENINGEN VIL ARBEIDE FOR: LEVEDYKTIGE OG SUNNE BEDRIFTER ET FAGLIG OG GODT UNDERVISNINGSOPPLEGG I SKOLEN ET LOGISK OG FORNUFTIG REGELVERK OG RAMMEVILKÅR FOR BRANSJEN ET FAGLIG TILBUD OG ET SOSIALT FELLESSKAP 3 FORENINGEN HAR TRE MEDLEMSKATEGORIER, SOM ALLE TEGNES DIREKTE I FORENINGEN: PERSONLIG MEDLEMSKAP (HOVEDMEDLEMSKAP), STUDENTMEDLEMSKAP OG SENIORMEDLEMSKAP BEDRIFTSMEDLEMSKAP 4 FORENINGENS ANLIGGENDER IVARETAES AV ET STYRE BESTÅENDE AV LEDER, NESTLEDER, 3 TIL 4 STYREMEDLEMMER OG 1 STUDENTREPRESENTANT. VALGKOMITEEN FORESLÅR STYREREPRESENTANTER OG REVISOR TIL VALG PÅ GENERALFORSAMLING. VEDTAK FATTES AV MIN. 3 MEDLEMMER. 5 GENERALFORSAMLINGEN ER ØVERSTE BESLUTNINGSMYNDIGHET I FORENINGENS ANLIGGENDER. GENERALFORSAMLING HOLDES HVERT ÅR. PÅ GENERALFORSAMLINGEN SKAL STYRET FRAMLEGGE: BERETNING OM VIRKSOMHETEN I DET FOREGÅENDE ÅR REVIDERTE REGNSKAPER OG BUDSJETT FOR FORENINGEN FORSLAG TIL MEDLEMSKONTINGENTER FOR KOMMENDE ÅR EVENTUELLE FORSLAG TIL ENDRINGER i VEDTEKTENE ANDRE SAKER SOM KREVER BEHANDLING ELLER SOM STYRET VIL HØRE MEDLEMMENES SYN PÅ GENERALFORSAMLINGEN VELGER LEDER, NESTLEDER, STYREMEDLEMMER, REVISOR OG VALGKOMITE.

12 6 INNKALLING TIL ORDINÆR ELLER EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, SAMT BEKJENTGJØRELSE AV DE SAKER SOM SKAL BEHANDLES, MÅ VÆRE SENDT MEDLEMMENE MINST 14 DAGER FØR GENERALFORSAMLINGEN. ETHVERT MEDLEM KAN AVGI STEMME VED OPPMØTE PÅ GENERALFORSAMLINGEN, VED SKRIFTLIG FULLMAKT TIL ANNET MEDLEM SOM MØTER ELLER SKRIFTLIG PR. POST SOM MÅ VÆRE MOTTATT STYRET SENEST 2 DAGER FØR GENERALFORSAMLINGEN. MEDLEMMENE KAN SENDE INN EGNE FORSLAG TIL SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ GENERALFORSAMLINGEN. DISSE MÅ VÆRE STYRET I HENDE INNEN 1. AUGUST. 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLES AV STYRET ELLER PÅ FORLANGENDE AV MINST 20 MEDLEMMER. VED INNKALLINGEN GJELDER SAMME REGLER SOM 6. 8 FORANDRING AV DISSE VEDTEKTER GJØRES PÅ EN LOVLIG INNKALT GENERALFORSAMLING ETTER AT FORSLAG OM FORANDRING ER BEKJENTGJORT SOM BESTEMT I 6. FOR Å BLI GYLDIG MÅ DEN ENDREDE LOVTEKST VEDTAS MED TO TREDJEDELER AV AVGITTE STEMMER. 9 ET MEDLEM KAN UTVISES AV FORENINGEN ETTER ENSTEMMING BEGRUNNET BESLUTNING AV SAMTLIGE STYREMEDLEMMER. 10 FORENINGENS ÆRESPRIS UTDELES ETTER STYRETS BESLUTNING TIL FORTJENTE MEDLEMMER ELLER ANDRE SOM HAR UTFØRT BANEBRYTENDE ARBEID TIL BERGINDUSTRIENS FREMME. 11 STYRET I NORSK BERGFORENING ER STYRE OG UTPEKER TILSYNSFØRER FOR HOMANS FOND. TILSYNSFØREREN SKAL VÆRE BERGINGENIØR ELLER HA TILSVARENDE HØYERE UTDANNELSE INNEN BERGVERKSDISIPLINER OG SKAL PRIMÆRT HA SITT VIRKE INNEN BERGVERKSNÆRINGEN I NORGE. STYRET I NORSKE BERG GIS FULLMAKT TIL Å GJØRE ENDRINGER I TRÅD MED SAMMENSLÅINGEN TIL NORSK BERGFORENING. 12 STYRET I NORSK BERGFORENING UTPEKER TIL STYRET FOR STIFTELSEN BERGVERKSNYTT TO MEDLEMMER MED TO PERSONLIGE VARAMENN FOR FIRE ÅR OM GANGEN.

13 13 FORSLAG OM OPPLØSNING AV FORENINGEN BLIR Å BEHANDLE SOM FORANDRING AV VEDTEKTENE * * * - - -

14 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSK BERGFORENING (Forslag til generalforsamling 29. august 2008) 1 Foreningens navn er " Norsk Bergforening ". Norsk Bergforening er en sammenslutning av den Norske Bergingeniørforening og Norsk Bergindustriforening (begge stiftet 1900) 2 Foreningen er en medlemsforening for fagfolk i norsk bergindustri. Bergindustrien omfatter bedriftene og tilknyttede leverandører, utdanningsinstitusjoner og forvaltning samt personer med interesse for norske bergverk og bergindustri. Foreningen har som formål å skape faglige og sosiale nettverk for medlemmene, og arbeide for et positivt omdømme for bergindustrien i Norge 3 Foreningen har tre medlemskategorier, som alle tegnes direkte i foreningen. Alle kategoriene er personlige medlemskap: hovedmedlemskap; studentmedlemskap; seniormedlemskap. 4 Foreningens anliggender ivaretas av et styre bestående av leder, nestleder, 4 til 5 styremedlemmer og 1 studentrepresentant. Vedtak fattes av min. 4 medlemmer. Valgkomiteen foreslår styrerepresentanter, 2 revisorer og ny valgkomité til valg på generalforsamling. 5 Generalforsamlingen er øverste beslutningsmyndighet i foreningens anliggender. Generalforsamling holdes hvert år. På generalforsamlingen skal styret framlegge: beretning om virksomheten i det foregående år reviderte regnskaper og budsjett for foreningen forslag til medlemskontingenter for kommende år eventuelle forslag til endringer i vedtektene andre saker som krever behandling eller som styret vil høre medlemmenes syn på Generalforsamlingen velger leder, styremedlemmer, revisorer og valgkomite.

15 6 Innkalling til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, samt bekjentgjørelse av de saker som skal behandles, må gjøres tilgjengelig for medlemmene minst 14 dager før generalforsamlingen. Ethvert medlem kan avgi stemme ved oppmøte på generalforsamlingen, ved skriftlig fullmakt til annet medlem som møter, eller skriftlig pr. post som må være mottatt styret senest 2 dager før generalforsamlingen. Medlemmene kan sende inn egne forslag til saker som skal behandles på generalforsamlingen. Disse må være styret i hende senest 1 måned før generalforsamlingen. Det kan bare treffes vedtak i saker som er nevnt i innkallingen. 7 Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret eller på forlangende av minst 20 medlemmer. Ved innkallingen gjelder samme regler som 6. 8 Forandring av disse vedtekter gjøres på en lovlig innkalt generalforsamling etter at forslag om forandring er bekjentgjort som bestemt i 6. For å bli gyldig må den endrede lovtekst vedtas med to tredjedeler av avgitte stemmer. 9 Et medlem kan utvises av foreningen etter enstemmig begrunnet beslutning av samtlige styremedlemmer. 10 Foreningens ærespris utdeles etter styrets beslutning til fortjente medlemmer eller andre som har utført banebrytende arbeid til bergindustriens fremme. 11 Styret i norsk bergforening er styre og utpeker tilsynsfører for homans fond. Tilsynsføreren skal være bergingeniør eller ha tilsvarende høyere utdannelse innen bergverksdisipliner og skal primært ha sitt virke innen bergverksnæringen i Norge. 12 Styret i norsk bergforening utpeker til styret for stiftelsen bergverksnytt to medlemmer med to personlige varamenn for fire år om gangen. 13 Forslag om oppløsning av foreningen blir å behandle som forandring av vedtektene. ---

16 Handlingsplan for Norsk Bergforening Norsk Bergforening Foreningen er en medlemsforening for fagfolk i norsk bergindustri. Bergindustrien omfatter bedriftene og tilknyttede leverandører, utdanningsinstitusjoner og forvaltning samt personer med interesse for norske bergverk og bergindustri. Foreningen har som formål å skape faglige og sosiale nettverk for medlemmene, og arbeide for et positivt omdømme for bergindustrien i Norge. Målsetninger 1. Nettverk Skape faglige og sosiale nettverk og styrke medlemmenes faglige tilhørighet og integritet 2. Faglig høyt nivå Bidra til at bergindustrien i Norge holder et faglig høyt nivå i sin virksomhet ved å legge til rette for utveksling av kunnskap og erfaring om bergfaglige spørsmål 3. Inkludere studenter Inkludere studenter i foreningens nettverk med formål å skape økt interesse, faglig trygghet og kontakt med potensielle arbeidsgivere 4. Rekruttering til bransjen Bidra til rekruttering av fagfolk til bransjen 5. Synliggjøring Arbeide for et positivt omdømme for bergindustrien i Norge ved fokus på økt synliggjøring og bevisstgjøring av bergindustriens rolle i samfunnet Handlingsplan 1. Nettverk a. Arrangere høstmøter hvert år med formål å samle hele bransjen om aktuelle tema b. Arrangere vårmøter hvert år med formål å samle fagfolk om et smalere tema c. Arrangere ekskursjoner 2. Faglig høyt nivå a. Arrangere kurs/verksted/møter for faggrupper med mål å skape et faglig høyt nivå blant de som jobber med bergfag b. Arrangere ekskursjoner til bedrifter/universitet/geologiske provinser 3. Inkludere studenter a. Legge til rette for at studenter kan delta på våre arrangement b. Synliggjøre og benytte studenter aktivt i våre arrangement c. Arrangere bedriftsbesøk for studentmedlemmene d. Arrangere studentkveld sammen med Norsk Bergindustri/Bergringen 4. Rekruttering til bransjen a. Skape et godt omdømme for fagmiljøet ved å inkludere studenter i foreningens nettverk b. Bidra til at studenter profilerer faget (geologiens dag, forskningstorget, blant medstudenter) c. Arrangere studentkveld sammen med Norsk Bergindustri/Bergringen d. Bidra til at informasjon om bergindustrien inkluderes i geofag i skolen (NGF/universitet/Norsk Bergindustri)

17 5. Synliggjøring a. Skape positivt omdømme for bergindustrien ved å arbeide for et faglig høyt nivå b. Oppfordre bedriftene til å bidra aktivt i Geologiens dag c. Bidra med stoff i GEO og andre media d. Fortsette med å bruke foreningssiden i GEO

NORSK BERGFORENING - GENERALFORSAMLING

NORSK BERGFORENING - GENERALFORSAMLING NORSK BERGFORENING - GENERALFORSAMLING 04.09.2014, 08:00, Kristiansand Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til Norsk Bergforenings Generalforsamling som avholdes i forbindelse med Høstmøtet 2014. Generalforsamlingen

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERBEDRIFTENES LANDSFORBUND (VBL) VBL SERVICEKONTORET FOR

VEDTEKTER VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERBEDRIFTENES LANDSFORBUND (VBL) VBL SERVICEKONTORET FOR VEDTEKTER FOR VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERBEDRIFTENES LANDSFORBUND (VBL) OG VBL SERVICEKONTORET 2013 VEDTEKTER for Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL) (Vedtatt på Landsmøte i

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 I. Klubben nasjonal og internasjonal tilslutning 1. Hansakatten er stiftet 01.12.1986, og ble tilsluttet og godkjent av Norske

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2 Lov for Sverresborg idrettsforening 1, stiftet 30. oktober 1931, med senere endringer, senest av 30.04.2013, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets den 06.05.2013. Loven er basert på lovnorm for idrettslag,

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE

LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 1, stiftet 21. august 1952, med senere endringer, senest av 6. november 2012

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Ny Lovnorm for EFK. Årsmøte EFK 2015

Ny Lovnorm for EFK. Årsmøte EFK 2015 Ny Lovnorm for EFK Årsmøte EFK 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Elverum Flyklubbs formål er ved samarbeid og kameratskap å samle fly interesserte til aktivt arbeid for flyging og luftsportens

Detaljer

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo.

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo. Vedtekter for Norges Markedsanalyseforening Norsk Markedsanalyse Forening - stiftet 16. oktober 1970 Ajourført med endringer vedtatt på årsmøtet 14. mars 2012 Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK).

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). Klubblov (NBF) 1 Formål (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). (2) Klubben skal videre høyne interessen for motorsport

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Nordstrand Idrettsforening Stiftet 23.02.1891. Loven ført à jour pr juni 2012 Godkjent av Idrettsstyret den.

Lov for Nordstrand Idrettsforening Stiftet 23.02.1891. Loven ført à jour pr juni 2012 Godkjent av Idrettsstyret den. Lov for Nordstrand Idrettsforening Stiftet 23.02.1891 Loven ført à jour pr juni 2012 Godkjent av Idrettsstyret den. Foreningens navn er Nordstrand Idrettsforening (heretter omtalt som Foreningen). Foreningen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer