SLH Instruksjonsbok *no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07. 4165*no"

Transkript

1 SLH Instruksjonsbok N 24V-25A 4165*no

2 Innhold Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/ TB-Ga 2/ *no

3 Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt Instruksjonsbokens formål Sikkerhet Generelt Informasjon om skilt og symboler Personalkvalifikasjoner Bruk i næringssammenheng Korrekt bruk Sikkerhetsanvisninger for oppstilling og installasjon Sikkerhetsanvisninger for bruk og betjening Sikkerhetsanvisninger for feilretting og reparasjon Produktspesifikasjoner Beskrivelse av produktet og produktets funksjon Typebetegnelse Beskrivelse av tilbehør og tilbehøret funksjon Ladeplugg Restrisiko Beskrivelse av verneinnretninger Merking og skilt på ladeapparatet Transport, håndtering og lagring Oppstilling/installasjon/igangsetting Innhold i pakken Krav til bruksted Nettilkobling og nettsikringer Oppstilling og installasjon Første igangsetting og funksjonstest Betjening Beskrivelse av betjenings- og displayfolien Lysdiodenes betydning Knappenes betydning Koble ladeapparatet til strømnettet Koble til batteriet Ladeprosessen starter automatisk Ladeprogrammet vises Avbryte ladeprosessen ladeprosessen avsluttes automatisk Funksjonsfeil og feilmeldinger Slå av ladeapparatet Reparasjon Rengjøring, kontroll og vedlikehold Endringer av ladeprogrammet Reservedeler Avhending TB-Ga 3/ *no

4 Generelt 1 Generelt 1.1 Instruksjonsbokens formål Hensikten med denne instruksjonsboken er å sikre en korrekt og sikker bruk av ladeapparatet SLH 100. SLH 100 vil i det følgende omtales som ladeapparat. Instruksjonsboken må alltid være tilgjengelig og skal oppbevares i ladeapparatets umiddelbare nærhet. Instruksjonsboken må leses og følges av alle som skal arbeide med ladeapparatet, enten det dreier seg om transport, oppstilling og installasjon, betjening, reparasjon eller demontering. Ved bruk i næringssammenheng skal gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer, standarder og lover for sikkert og fagmessig arbeid overholdes, i tillegg til instruksjonene i instruksjonsboken. Ytterligere informasjon som ikke omfattes av denne instruksjonsboken vil bli gitt av produsentens eller leverandørens fagfolk. All dokumentasjon er beskyttet av opphavsrettslig lovgivning. Videreformidling og mangfoldiggjøring av dokumentasjonen, også i utdrag, så vel som utnyttelse og videreformidling av innholdet er ikke tillatt, med mindre det har blitt gitt uttrykkelig tillatelse til dette. 2 Sikkerhet 2.1 Generelt Instruksjonsboken er en viktig del av ladeapparatet som helhet. Eier/driftsansvarlige er ansvarlig for at instruksjonsboken til enhver tid er tilgjengelig i nærheten av ladeapparatet, og at betjeningspersonalet er kjent med disse retningslinjene. Eier/driftsansvarlige skal supplere instruksjonsboken med driftsanvisninger på grunnlag av gjeldende nasjonale forskrifter vedrørende ulykkesforebygging og miljøvern, herunder opplysninger om inspeksjons- og rapporteringsplikt med hensyn til spesielle driftsmessige forhold, f. eks. organisasjon av arbeidet, arbeidsprosesser og personell. I tillegg til instruksjonsboken og gjeldende nasjonale og lokale forskrifter for ulykkesvern, skal gjengse fagtekniske regler for sikkert og fagmessig arbeid følges. 2.2 Informasjon om skilt og symboler Ladeapparatet er produsert i samsvar med gjengse tekniske regler og den seneste teknologiske utviklingen. For at sikkerheten for personalet skal være tilstrekkelig ivaretatt, gis det noen ekstra sikkerhetsanvisninger. For å ivareta en tilstrekkelig sikkerhet ved omgang med ladeapparatet, må disse anvisningene følges. I noen tilfeller er det nødvendig å fremheve bestemte steder i teksten. Stedene som er merket på denne måten har ulik betydning: TB-Ga 4/ *no

5 Sikkerhet Z M Merk!: Merknader inneholder tilleggsinformasjon som gjør det lettere å ivareta en sikker og effektiv bruk av ladeapparatet. OBS! Disse advarslene viser til potensielle materielle skader som kan oppstå som følge av at forsiktighetsregler ikke følges, eller som følge av feil bruk. Følg alle advarsler og forholdsregler som skal forhindre skader på ladeapparatet, og andre materielle skader. Vis særlig varsomhet! F Fare! Disse advarslene viser til potensielle personskader som kan oppstå som følge av at forsiktighetsregler ikke følges, eller som følge av feil bruk. Følg alle advarsler og forholdsregler som skal forhindre at du eller andre kommer til skade. Vis særlig varsomhet! 2.3 Personalkvalifikasjoner Alle som skal arbeide med ladeapparatet må være kvalifiserte fagpersoner. Personalets ansvarsområder i forbindelse med betjening og installasjon/reparasjon skal være klart avgrenset i forhold til hverandre. Med kvalifisert fagpersonal menes i denne sammenhengen personer som er fortrolig med oppstilling, installasjon, igangsetting, betjening, reparasjon, (planlagte) driftsavbrudd og demontering, og som har den nødvendige kompetansen for å utføre de aktuelle arbeidsoppgavene de er pålagt. Installasjon, første igangsetting, reparasjon og demontering av ladeapparatet må kun utføres av autorisert elektriker. Faglærte elektrikere skal være kjent med og overholde de aktuelle forskriftene fra den lokale strømleverandøren, gjeldende regelverk for elsikkerhet og alle regler for sikkert og fagmesssig arbeid (f. eks. DIN VDE 100 og IEC 664 eller DIN VDE 0110). Det gjøres oppmerksom på at produsenten fraskriver seg et hvert ansvar for skader og funksjonsfeil som måtte oppstå som følge av at instruksjonene i instruksjonsboken ikke følges Bruk i næringssammenheng Hvis ladeapparatet brukes i næringssammenheng gjelder i tillegg følgende: Brukeren må gjennom særlig innføring eller opplæring gjøres fortrolig med ladeprosessen for, og håndteringen av blyakkumulatorer. Ladeapparatet må bare betjenes av personer som har blitt tildelt denne arbeidsoppgaven TB-Ga 5/ *no

6 Sikkerhet 2.4 Korrekt bruk Ladeapparatet SLH 100 må utelukkende brukes til opplading av blyakkumulatorer. Avhengig av det forhåndsinnstilte ladeprogrammet kan det kun lades opp våtbatterier eller lukkede vedlikeholdsfrie traksjonsbatterier som samsvarer med forhåndsinnstillingen. Ladeapparatet må ikke brukes til opplading av andre akkumulatorer eller ikke oppladbare batterier. Etter eierens/driftsansvarliges ønske kan ladeapparatet være utstyrt med ulike typer ladeplugger. I den forbindelse plikter eier/driftsansvarlige å påse at det kun brukes ladeplugger som har en sikring egnet til bruk sammen med ladeapparatet, det tas forholdsregler for å forhindre tilkobling av uegnede batterityper. Det siste kan f. eks. gjøres ved hjelp av fargekoding eller mekanisk koding av ladepluggen. Instruksjonene fra batteriprodusenten må leses og følges! Hvis ladeprogrammet endres på et senere tidspunkt, plikter eier/driftsansvarlige å merke utsiden av kabinettet med hvilken batteritype som kan brukes sammen med ladeapparatet. Korrekt bruk forutsetter at spesifikasjonene vedrørende bruksstedet (se avsnitt 2.5 og 5.2), spesifikasjonene på typeskiltet og spesifikasjonene under tekniske data (se tillegg) følges. F Fare for skade! Det er fare for alvorlige personskader og materielle skader ved: feil bruk eller ukorrekt betjening, ulovlig åpning av ladeapparatet, feil installasjon eller feilaktig vedlikehold og reparasjon. Alle instruksjoner vedrørende korrekt bruk, restrisiko, installasjon, betjening, reparasjon som finnes i denne instruksjonsboken må leses og følges. Ladeapparatet må kun brukes til de formål som er beskrevet i denne instruksjonsboken og i de tekniske beskrivelsene, og kun sammen med tilbehør/komponenter som er anbefalt og tillatt av produsenten. Annen bruk enn dette, regnes som ikke korrekt bruk. Eieren/brukeren bærer det hele og fulle ansvaret for eventuelle skader som måtte følge av dette. Ladeapparatet må bare tas i bruk så sant kravene i direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EEC) er oppfylt. 2.5 Sikkerhetsanvisninger for oppstilling og installasjon Kontroller at innholdet i pakken er fullstendig i henhold til de medfølgende leveransedokumentene. Ta kontakt med produsenten umiddelbart, hvis noe mangler. Stedet hvor laderen brukes må være beskyttet mot vær og vind, og tørt. Omgivelsestemperaturen på oppstillingstedet må ikke være lavere enn 0 C og ikke høyere enn 40 C. Overoppheting av ladeapparatet f. eks. via varmekilder eller pga. blokkering av lufteslissene må unngås TB-Ga 6/ *no

7 Sikkerhet Stedet hvor laderen brukes må være tilstrekkelig ventilert, slik at batterigasser (syredamp, knallgass) blir tilstrekkelig spredd (fortynnet) slik at det ikke danner seg eksplosive gassblandinger. Det må ikke være for stor støvdannelse på stedet hvor laderen brukes. Ledende støv (sot, metall) må ikke forekomme. Det må ikke trenge inn væske på innsiden av ladeapparatet. Ladeapparatet må ikke utsettes for utilbørlige belastninger. Sørg særlig for at det ikke oppstår skade på komponenter i forbindelse med transport og håndtering. Unngå å berøre elektroniske komponenter. Ladeapparatet inneholder komponenter som kan skades av statisk elektrisitet, og som lett kan komme til skade ved uhensiktsmessig håndtering. Elektriske komponenter må ikke påføres mekaniske skader eller ødelegges. Den elektriske installasjonen (ledningsdiameter, sikringer, jording) må utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. Før den elektriske installasjonen må spesifikasjonene på typeskiltet sammenlignes med spesifikasjonene for strømforsyningen. Ladeapparatet må være sikret mot for høy berøringsspenning, med en forankoblet nettsikring. Verdiene for nettilkobling som er angitt på typeskiltet (spenning og frekvens) må overholdes. 2.6 Sikkerhetsanvisninger for bruk og betjening Ladeapparatet må bare brukes hvis det er i teknisk feilfri stand, og det må kun brukes til det tiltenkte formålet, på en måte som ivaretar sikkerheten, tar hensyn til farene forbundet med bruken av apparatet, og som er i overenstemmelse med denne instruksjonsboken. Særlig feil som kan påvirke sikkerheten må utbedres umiddelbart. Spesifikasjonene på typeskiltet for tillatt batterispenning må kontrolleres, og verdiene må stemme overens, før ladekabelen tilkobles. Forsikre deg om at ladekablene kobles til riktige poler på batteriet. Ved tilkobling til batteri skal ladekablene legges slik at man ikke kan snuble i dem og trekke ut ladepluggen, og på den måten avbryte oppladingen før den er ferdig. Hvis en pågående ladeprosess avbrytes ved at ladepluggen trekkes ut, kan det oppstå gnister som kan forårsake brann og eksplosjon! Ved endringer på ladeapparatet eller endringer i driftsforholdene som har betydning for sikkerheten, skal ladeapparatet stanses umiddelbart, og feilen rapporteres til ansvarlige myndighet. 2.7 Sikkerhetsanvisninger for feilretting og reparasjon Før kabinettet åpnes i forbindelse med vedlikeholds- og reparasjonsarbeid, må produsenten eller leverandøren kontaktes. Før vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid påbegynnes, må ladeapparatet være koblet fra nettspenningen. Vent minst fem minutter etter frakoblingen før dekselet og kabinettet åpnes TB-Ga 7/ *no

8 Produktspesifikasjoner Det må ikke utføres noen endringer, påbygninger eller ombygninger som kan påvirke sikkerheten, uten at dette er godkjent av produsenten! Dette gjelder også for installasjon og innstilling av sikkerhetsinnretninger: Pass særlig på at avstander, krypestrømveier, luftgap ikke reduseres. Reservedeler som brukes må oppfylle de tekniske kravene fra produsenten. Dette sikres ved alltid å brukes originale reservedeler. 3 Produktspesifikasjoner 3.1 Beskrivelse av produktet og produktets funksjon Ladeapparatet SLH 100 må utelukkende brukes til opplading av blyakkumulatorer. Avhengig av det forhåndsinnstilte ladeprogrammet kan det kun lades opp våtbatterier eller lukkede vedlikeholdsfrie traksjonsbatterier. Apparatet inneholder en styrbar effektktdel med høy klokkefrekvens, mikroprosessorstyrt ladeelektronikk og betjenings- og displayfolie med knapper og lysdioder (LED). Ladeprogrammet forhåndsinnstilles på fabrikken i henhold til kundens spesifikke batteritype som ladeapparatet skal brukes sammen med. Det forhåndsinnstilte ladeprogrammet og den tilhørende batteritypen beskrives nærmere i avsnitt Ladeprogram. De enkelte hovedkomponentene i apparatet er bygget inn i et stabilt stålplatekabinett. Ladeapparatet er utstyrt med en nettkabel og nettstøpsel for tilkobling til strømnettet. Alt etter behov kan ladekabelen leveres med en batterispesifikk ladeplugg. 3.2 Typebetegnelse Ladeapparatet SLH 100 kan leveres i ulike utførelser. Nedenfor følger et eksempel på en typebetegnelse (f. eks. for et ladeapparat med 24 V/25 A) med tilhørende spesifikasjoner: Type E 230 G 24/25 B-SLH 100 Apparatbetegnelse SLH 100 Nominell utgangsstrøm Nominell utgangsspenning Utgangsstrømtype G Likestrøm ("Gleichstrom") Nominell inngangsspenning Inngangsstrømtype E Enfasevekselstrøm De eksakte tekniske dataene finner du på typeskiltet på ladeapparatet og i spesifikasjonene under tekniske data i tillegget. 3.3 Beskrivelse av tilbehør og tilbehøret funksjon Ladeplugg Alt etter batteritype må det brukes ulike typer ladeplugger. Ladeapparatet kan leveres uten ladeplugg eller med en ladeplugg etter ditt ønske. Se de medfølgende leveransedokumentene TB-Ga 8/ *no

9 Produktspesifikasjoner 3.4 Restrisiko F Advarsel om farlig elektrisk spenning! Ladeapparatet er et elektrisk apparat med spennings- og strømverdier som er farlig for mennesker. Ladeapparatet må derfor kun betjenes av fagpersoner som har fått relevant innføring og opplæring. Ladeapparatet må derfor kun installeres, åpnes, repareres og evt. demonteres av faglært elektriker! Nettspenningen og evt. batterikontakt må alltid kobles fra før inngrep i og arbeid på ladeapparatet. F Eksplosjonsfare! Under oppladingen av batterier kan det lekke ut gasser med eksplosive egenskaper. Ladeapparatet må derfor kun brukes i rom med tilstrekkelig ventilasjon. Batteritilkoblingen må aldri fjernes under ladeprosessen. Dette kan føre til gnistdannelse som kan antenne batterigassen (knallgass). F Fare ved fasthekting i ladekabelen! En utstrukket ladekabel medfører snublefare og fare for at en pågående ladeprosess avbrytes: Personer kan hektes fast i eller snuble i utstrukkede, løstliggende kabler, slik at ladepluggen trekkes ut under ladeprosessen: Gnistdannelsen som oppstår forbindelse med dette kan antenne batterigassene, og utløse brann eller eksplosjon. Ved tilkobling til batteri skal ladekabelen legges slik at man ikke kan snuble i den. Legg ladekabelen ordentlig på plass på holderen etter endt ladeprosess. M OBS! Hvis feil batteritype kobles til ladeapparatet, kan dette føre til skader på ladeapparatet og batteriet: Batteriet kan avgi for mye gass, koke tørt eller til og med eksplodere! Kontroller alltid at ladeapparatet er stilt inn for den batterityper du bruker. Ta kontakt med ansvarlig fagperson i tvilstilfeller. M OBS! Under opplading av batterier kan det danne seg etsende syregasser. Syregasser kan føre til kortslutninger i elektriske apparater (brannfare) og korrosjon på apparatkomponenter. Plasser derfor alltid batterier ved siden av ladestasjonen slik at syregassene som stiger opp kan spre seg (fortynnes) og slippe ut. 3.5 Beskrivelse av verneinnretninger Ladeapparatet er konstruert og bygget i samsvar med gjengse tekniske regler. Ved korrekt bruk er det ingen sikkerhetsmessig eller helsemessig risiko for betjeningspersonalet eller andre TB-Ga 9/ *no

10 Transport, håndtering og lagring Alle spenningsførende komponenter er utstyrt med kabinett/tildekning som bare kan fjernes ved hjelp av verktøy. Alle kabler og plugger er forskriftsmessig skjermet/jordet. Ladeapparatet er konstruert i henhold til kapslingsgrad IP 21. Alle elektriske og elektroniske komponenter er CE-merket, og alle nødvendige isoleringsavstander er overholdt. Alle bryterkretser har sikringer med definert strømstyrke og utløsningskarakteristikk på primær og sekundærsiden. Alle metallkomponenter er beskyttelsesjordet. Ladeapparatet er utstyrt med en automatisk frakoblingsfunksjon, som utløses når et forhåndsinnstilt maksimalt ladenivå for batteriet er nådd. På denne måten forhindres det at batteriet overlades, og at det avgir for store mengder eksplosiv damp. 3.6 Merking og skilt på ladeapparatet Baureihe Line Serien-Nr. Serial-No. SLH 100 A Typ Type Baujahr Year of manufacture E230 G 24/50 B-SLH 100 Sicherung Fuse AT Typeskilt (eksempel) Plassert på baksiden av kabinettet. (Eksempel: 24V/50A-apparat) Eingang Input E230 / 6,2A / 50-60Hz Zellenzahl/Typ Number of cells/type Batteriekapazität Battery Capacity Hersteller Manufacturer e Schutzart Protection class Ausgang Output 12 Pb IP 21 24V/50A Ah / 11-14h LP Ah / 7,5-8h LP Ah / 11-14h LP 5 Jungheinrich AG, D Hamburg, Germany öjungheinrich 4 Transport, håndtering og lagring Ladeapparatet leveres i emballert i pappeske. Skilt med informasjon om forhåndsinnstilt ladeprogram (eksempel LP1) Plassert på baksiden av kabinettet. Ved transport, håndtering og lagring må anvisningene som finnes på emballasjen følges: Beskytt mot vær! Knuselig! Opp! TB-Ga 10/ *no

11 5 Oppstilling/installasjon/igangsetting Oppstilling/installasjon/igangsetting 5.1 Innhold i pakken Leveransen består minimum av følgende deler: ladeapparat med forhåndsinnstilt ladeprogram, den tilkoblede nett- og batterikabelen, instruksjonsboken, en anvisningsseddel (feste på ladeapparatet), følgeseddelen. Alt etter kundens behov kan innholdet i pakken og ladeapparatets utførelse variere i forhold til dette. I de medfølgende leveransedokumentene (og i ordrebekreftelsen) gis det ytterligere tekniske spesifikasjoner. Kontroller umiddelbart etter at du har mottatt pakken om alt innholdet er der, og at det er uskadd. Kontroller at opplysningene i følgeseddelen og typeskiltet stemmer overens. Ta umiddelbart kontakt med produsenten og evt. transportselskapet ved mangler. Kontroller ladeapparatet for løsnede skrueforbindelser o.l. Stram eventuelle løse forbindelser. 5.2 Krav til bruksted Apparatet må bare brukes i lukkede, frostfrie og tilstrekkelig ventilerte rom med omgivelsestemperatur på opp til 40 C. Velg et opps tillingstedet hvor ventilasjonsåpningene ikke tildekkes og kjøleluftstrømmen ikke forhindres. Apparatet må ikke plasseres i nærheten av varmeelementer eller andre varmekilder. Åpen ild og røyking er forbudt i batterirom. Det må ikke finnes brennbare materialer eller gnistdannende apparater i en omkrets på 2 meter rundt ladestasjonen. Sørg ved oppstilling dessuten for at: aggressive gasser, som f. eks. syregasser, ledende støv, som f. eks. sot eller metallstøv, store mengder ikke-ledende støv og væsker ikke kan trenge inn i apparatet. Nett- og batteritilkobling må være mulig innenfor en kabelrekkevidde på 1900 mm TB-Ga 11/ *no

12 Oppstilling/installasjon/igangsetting 5.3 Nettilkobling og nettsikringer F Advarsel om farlig elektrisk spenning! Ladeapparatet er et elektrisk apparat med spennings- og strømverdier som er farlig for mennesker. Ladeapparatet må derfor kun betjenes av fagpersoner som har fått relevant innføring og opplæring. Ladeapparatet må derfor kun installeres, åpnes, repareres og evt. demonteres av faglært elektriker! For å bruke ladeapparatet er det nødvendig med en nettilkobling på brukstedet. Nettspenningen og -frekvensen må stemme overens med spesifikasjonen på typeskiltet. Nettilkoblingen må være forskriftsmessig jordet. Apparatet må være sikret mot for høy berøringsspenning i henhold til den lokale strømleverandørens forskrifter. Forankoblet nettsikring må være installert i henhold til følgende tabell: Nominell strøm Nettsikring Kommentar 0 til 6 A 6 A gl 6 til 10 A 10 A gl 10 bis 16 A 16 A gl Det kan brukes gl-smeltesikringer eller automatsikring med B- eller C- karakteristikk. 5.4 Oppstilling og installasjon I forbindelse med oppstilling av ladeapparatet må følgende forutsetninger være til stede: det må finnes en nettstikkontakt i tilgjengelig nærhet, det må finnes et underlag for plassering av batteriet ved siden av ladeapparatet. For nøyaktige spesifikasjoner i forbindelse med dette, se tekniske data i tillegget TB-Ga 12/ *no

13 Oppstilling/installasjon/igangsetting 5.5 Første igangsetting og funksjonstest Etter at ladeapparatet har blitt forskriftsmessig stilt opp og installert, skal det gjennomgå en funksjonstest: Gå frem som beskrevet i kapittel 6, Betjening. Etter en vellykket første igangsetting skal ladeapparatet utstyres med tydelig lesbar og slitefast merking, lett synlig fra utsiden, med spesifikasjonene for den tillatte batteritypen. M OBS! Hvis det kobles til en batteritype som ikke er tillatt, kan dette føre til skader på batteriet og ladeapparatet, og det kan også få konsekvenser for kjøretøyet! Sørg som eier/driftsansvarlig/serviceansvarlig for at feilkobling ikke er mulig når truckføreren skal koble til truckbatteriene. Merk fremsiden på kabinettet med den tilhørende batteritypen i henhold hvilken ladeplugg som er montert, og det forhåndsinnstilte ladeprogrammet! Merk også fremsiden på kabinettet med eventuelle endringer av ladeprogrammet som er gjort i etterkant. Hvis den faktiske nominelle strømstyrket (I n ) er stilt inn på en lavere verdi enn det som er angitt på typeskiltet, skal apparatet også være merket med dette TB-Ga 13/ *no

14 6 Betjening Betjening F Advarsel om farlig elektrisk spenning! Ladeapparatet er et elektrisk apparat med spennings- og strømverdier som er farlig for mennesker. Ladeapparatet må derfor kun betjenes av fagpersoner som har fått relevant innføring og opplæring. Ladeapparatet må derfor kun installeres, åpnes, repareres og evt. demonteres av faglært elektriker! Oppladingen av et batteri omfatter som regel alltid følgende trinn: Kontroller at ladeapparatet og batteritypen passer sammen koble ladeapparatet til strømnettet, hvis nødvendig koble til batteriet, (ladeprosessen starter automatisk) (ladeprosessen avsluttes automatisk) koble fra batteriet, I de følgende avsnittene blir de enkelte betjeningstrinnene nærmere forklart. Disse avsnittene må leses nøye før man bruker ladeapparatet for første gang. 6.1 Beskrivelse av betjenings- og displayfolien Foran på ladeapparatet finner du denne betjenings- og displayfolien, med fire lysdioder (LED) og en knapp: TB-Ga 14/ *no

15 Betjening Lysdiodenes betydning Symbol Betydning Farge Forklaring Lyser under hoved- og etterladingsfasen Lading Gul Blinker under utjevningslading og ved ladeprogram 7 og 15 under den andre konstantspenningsfasen (sammen med LED-en lading ferdig) Lading ferdig Grønn Lyser etter endt ladeprosess Feil Rød Gul Lyser ved svikt i ladeelektronikken Lyser hvis vedlikeholdsfrie, lukkede batterier er forhåndsinnstilt (ved ladeprogram 2 til 6, 10 til 14, samt 7 og 15) Blinker med intervall på 2 sekunder ved ladeprogram 3 og 11 (LM-puls) Knappenes betydning M OBS: vedlikeholdsfrie batterier må ikke lades opp når denne LED-en ikke lyser! Symbol Betydning Farge Forklaring På/av Blinker: med intervall på 2 sekunder ved tvangsomkobling til etterlading med intervall på 4 sekunder ved overtemperaturfrakobling Vedlikeholdsfri Gråblåhvit Trykk én gang for å avbryte ladeprosessen Trykk en gang til for å starte ladeprosessen igjen 6.2 Koble ladeapparatet til strømnettet Ladeapparatet er utstyrt med en nettkabel med plugg, for strømforsyning. Begynn med å koble ladeapparatet til strømnettet ved å sette nettstøpsel inn i stikkontakten TB-Ga 15/ *no

16 Betjening 6.3 Koble til batteriet M Fare! Batteriet inneholder sterkt etsende svovelsyre. Batteriets frittliggende metalldeler er alltid spenningsførende. Åpne aldri batterikabinett, og berør aldri blanke metalldeler! Arbeid på/med batterier eller batterianlegg må kun utføres av fagpersoner med den relevante kompetansen, og i samsvar med instruksjonsboken fra batteriprodusenten. Under opplading av batterier kan det danne seg etsende syregasser. Syregasser kan føre til kortslutninger i elektriske apparater (brannfare) og korrosjon på apparatkomponenter. Plasser derfor alltid batterier ved siden av ladestasjonen slik at syregassene som stiger opp kan spre seg (fortynnes) og slippe ut. M Eksplosjonsfare! Hvis feil batteritype kobles til ladeapparatet, kan dette føre til skader på ladeapparatet og batteriet: Batteriet kan avgi for mye gass, koke tørt eller til og med eksplodere! Kontroller alltid at ladeapparatet er stilt inn for den batterityper du bruker. Ta kontakt med den ansvarlige serviceavdelingen på arbeidsplassen i tvilstilfeller. Nedenfor er batteritilkobling med en ladeplugg beskrevet. Vær oppmerksom på at ladeprosessen starter automatisk når batteriet tilkobles. Tilkoble batteriet på følgende måte: Legg ladekabelen slik at man ikke kan snuble i den, og på den måten forårsaker at ladeprosessen avbrytes. Sett ladepluggen inn i den tilhørende kontakten på batterikabelen. Deretter starter ladeprosessen automatisk. 6.4 Ladeprosessen starter automatisk Ladeprosessen starter automatisk hvis ladeapparatet er tilkoblet nettspenningen batteriet er tilkoblet ladeapparatet via de riktige polene batterispenningen er på minst 9 V av/på-knappen ikke har blitt trykket inn. Ved vedlikeholdsfrie batterier må LED-en vedlikeholdsfri lyse under ladeprosessen. Dette gjelder for de forhåndsinnstilte ladeprogrammene nr. 2, 4-6, 10, 12 til 14, samt nr. 7 og TB-Ga 16/ *no

17 Betjening Ladeprogrammet vises Det forhåndsinnstilte ladeprogrammet vises automatisk i 10 sekunder når ladeprosessen starter, ved at de oppførte LED-ene blinker. Ved hjelp av følgende tabell kan du finne ut hvilken hvilket ladeprogram ladeapparatet er stilt inn på. Batteritype Våtbatteri (100 % In) Dryflex GiV/PzV (100 % In) LM-Puls (100 % In) Vedlikeholdsfrie-GiV-batterier (100 % In) Vedlikeholdsfrie-PzV-batterier (100 % In) Champion (100 % In) WUoU (100 % In) Våtbatteri (80 % In) Dryflex GiV/PzV (80 % In) LM-Puls (80 % In) Vedlikeholdsfrie-GiV-batterier (80 % In) Vedlikeholdsfrie-PzV-batterier (80 % In) Champion (80 % In) WUoU (80 % In) Ladeprogram LED Blinkemønster Tegnforklaring: LED blinker, LED slukket Nummeret på det forhåndsinnstilte ladeprogrammet fínner du også på en etikett i nærheten av typeskiltet. Hvis alle forutsetningene er til stede, starter ladeprosessen automatisk og LED-en lading lyser i dette tidsrommet. 6.5 Avbryte ladeprosessen Ved alminnelig bruk av ladeapparatet er det er ikke nødvendig å avbryte ladeprosessen. Ytre påvirkninger kan imidlertid gjøre det nødvendig å avbryte ladeprosessen. Vær imidlertid oppmerksom på følgende: F Eksplosjonsfare! Det er fare for alvorlige personskader og materielle skader hvis batteriet kobles fra under en pågående ladeprosess: Gnistdannelsen som oppstår i forbindelse med dette kan antenne gassene som dannes under ladeprosessen. Trykk alltid først på av/på-knappen når du må avbryte ladeprosessen. Først når dette er gjort kan ladepluggen trekkes ut av batteriet TB-Ga 17/ *no

18 Betjening Ladeprosessen avbrytes når av/på-knappen på betjeningspanelet trykkes inn. Trykk én gang på av/på-knappen. Alle LED-ene slukker. Ladeprosessen settes i gang igjen så snart man trykker på av/-på-knappen igjen. Trykk en gang til på av/på-knappen. LED-en lading begynner å lyse igjen. Z Merk!: Ved normal bruk skal ladeprosessen ikke avsluttes før apparatet slår seg av automatisk. En for tidlig frakobling fører til mangelfull opplading av batteriet: Dette reduserer den tilgjengelige batterikapasiteten. 6.6 ladeprosessen avsluttes automatisk Ladeprosessen avsluttes automatisk når ladeprogrammet er ferdig, dvs. når batteriet er ladet opp. LED-en Lading ferdig lyser. Batteriet er nå klart til bruk TB-Ga 18/ *no

19 Betjening 6.7 Funksjonsfeil og feilmeldinger Funksjonsfeil og ladeapparatets tilstand vises ved hjelp av de fire lysdiodene på betjenings- og displayfolien. Følgende tabell gir en oversikt over mulige årsaker til funksjonsfeil, og hvordan de kan utbedres: Display Årsak Kontroll/utbedring Ingen LED-er lyser Lading avbrutt med av/på-knapp Start ladeprosessen igjen ved å trykke på av/på-knappen. Nettspenningen har falt ut Kontroller nettspenningen! Hvis OK, informer serviceavdelingen! Ingen batterispenning Kontroller kabel og plugg. Informer serviceavdelingen. Likestrømsikring har falt ut Informer serviceavdelingen! 2 Sec. LED-en Feil blinker med intervall på 2 sekunder, andre LED-er fungerer normalt Omkobling til etterladingsfase via tidsbestemt sikkerhetsfunksjon: Batteriet blir ikke ladet helt opp! Kontroller at batterikapasiteten og den nominelle strømmen for ladeapparatet stemmer overens! Informer serviceavdelingen. 4 Sec. LED-en Feil blinker med intervall på 4 sekunder, andre LED-er slukket Overtemperatur Kontroller tilførselsluft og utblåsningsluft. La apparatet kjøle ned. Informer serviceavdelingen. LED-en Feil lyser konstant Svikt i ladeelektronikken Batteri defekt? Trekk ut nettstøpsel og sett den inn igjen (ladeapparat i utgangsstilling)! Hvis LED-en Feil fortsetter å lyse, informer serviceavdelingen! Tegnforklaring: LED lyser LED blinker Vilkårlig LED-visning LED slukket 6.8 Slå av ladeapparatet Ladeapparatet forsynes med strøm via en nettkabel. Ladeapparatet skal kobles fra strømnettet hvis: det ikke er løpende behov for å bruke ladeapparatet lade ladeelektronikken skal tilbakestilles (reset), f. eks. ved en feilmelding TB-Ga 19/ *no

20 7 Reparasjon Reparasjon F Advarsel om farlig elektrisk spenning! Ladeapparatet er et elektrisk apparat med spennings- og strømverdier som er farlig for mennesker. Ladeapparatet må derfor kun installeres, åpnes, repareres og demonteres av faglært elektriker! Nettspenningen og evt. batterikontakt må alltid kobles fra før inngrep i og arbeid på ladeapparatet. 7.1 Rengjøring, kontroll og vedlikehold Ladeapparatet er vedlikeholdsfritt og skal fungere problemfritt ved korrekt bruk. Støv og smuss kan fjernes fra ladeapparatet med en tørr klut. Kontroller minst en gang om måneden at nettilkoblingen er uskadd kabinettet er uskadd isolasjonen på ladekabelen er uskadd ladepluggen er uskadd alle skrueforbindelser er strammet. Hvis det kan konstateres mangler, skal ladeapparatet omgående tas ut av drift. Alle mangler skal utbedres umiddelbart av det ansvarlige fagpersonalet. Hvis det i forbindelse med vedlikeholds- og reparasjonsarbeid er nødvendig å åpne kabinettet, må produsenten eller leverandøren av ladeapparatet kontaktes. 7.2 Endringer av ladeprogrammet F Fare! Farlig elektrisk spenning på innsiden av apparatet medfører livsfare! Ikke fjern deksler eller kabinett. Ikke berør spenningsførende komponenter. Oppstilling, installasjon, reparasjon og demontering av ladeapparatet må kun utføres av faglært elektriker. Ladeprogrammet er forhåndsinnstilt på fabrikken. Hvis der nødvendig å endre ladeprogrammet, må produsenten eller leverandøren kontaktes. 7.3 Reservedeler Ta kontakt med produsenten eller leverandøren, og oppgi opplysningene på typeskiltet, hvis du skulle få bruk for reservedeler TB-Ga 20/ *no

SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 4156 NO

SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 4156 NO SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 N 4156 NO Innhold Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D-22047 Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 2/31 4156 NO Innhold

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Vekselstrøm for Business-Critical Continuity Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Bruksanvisning INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER..............................................1 LAGRE DISSE

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Bruksanvisning 51119813 12.14 N AMW 22 AMW 22p Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

INTELLIGENT MASKINSTYRING. MikroGrade CB16. Brukerhåndbok. Versjon 1.1 Norsk

INTELLIGENT MASKINSTYRING. MikroGrade CB16. Brukerhåndbok. Versjon 1.1 Norsk INTELLIGENT MASKINSTYRING MikroGrade CB16 Brukerhåndbok Versjon 1.1 Norsk MikroGrade CB16, Innledning 2 Innledning Anskaffelse Takk for at du har valgt å kjøpe CB16. CB16 er et ideelt verktøy for å øke

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 50 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

Bruksanvisning Batterilader CCC 1220xxx og strømforsyning CCC 1420BS

Bruksanvisning Batterilader CCC 1220xxx og strømforsyning CCC 1420BS Bruksanvisning Batterilader CCC 1220xxx og strømforsyning CCC 1420BS Sprutsikker, støvtett og vanntett IPX4/IPX5 Produsent: J.K.Medico ApS Dam Enge 30 DK-3660 Stenloese Denmark Tel: +45 4717 1900 E-mail:

Detaljer

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen CONVOTHERM OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelt 4 Miljøvern 5 Identifisering av kombi-dampovnen din

Detaljer