SLH Instruksjonsbok NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 4156 NO"

Transkript

1 SLH Instruksjonsbok N 4156 NO

2 Innhold Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/ / NO

3 Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt Instruksjonsbokens formål Sikkerhet Generelt Informasjon om skilt og symboler Personalkvalifikasjoner Bruk i næringssammenheng Korrekt bruk Sikkerhetsanvisninger for oppstilling og installasjon Sikkerhetsanvisninger for bruk og betjening Sikkerhetsanvisninger for feilretting og reparasjon Produktspesifikasjoner Beskrivelse av produktet og produktets funksjon Typebetegnelse Beskrivelse av tilbehør og tilbehøret funksjon Ladeplugg Restrisiko Beskrivelse av verneinnretninger Merking og skilt på ladeapparatet Transport, håndtering og lagring Oppstilling/installasjon/igangsetting Innhold i pakken Krav til bruksted Nettilkobling og nettsikringer Oppstilling og installasjon Første igangsetting og funksjonstest Betjening Beskrivelse av betjenings- og displayfunksjonen Ladetilstandsindikator Softkeys Grafikkdisplay og menystruktur Innstillbare parametere: Funksjon batterivedlikehold Funksjon måleverdier Informasjon i grafikkdisplayet Parameter Forbruksdata Parameter Statistikk Ladeapparatets tilkopling til strømnettet Tilkopling til batteri Ladeprosessen starter automatisk Avbryte ladeprosessen Ladeprosessen avsluttes automatisk Måleverdier Statusmeldinger Funksjonsfeil og feilmeldinger Slå av ladeapparatet Reparasjon Rengjøring, kontroll og vedlikehold Endringer av ladeprogrammet Reservedeler Avhending Tillegg Mål- og oversiktstegninger (ikke i målestokk) Tekniske data Typetabell Ladeprogrammer Reservedelskatalog / NO

4 Generelt 1 Generelt 1.1 Instruksjonsbokens formål Hensikten med denne instruksjonsboken er å sikre en korrekt og sikker bruk av ladeapparatet SLH 200. SLH 200 vil i det følgende omtales som ladeapparat. Instruksjonsboken må alltid være tilgjengelig og skal oppbevares i ladeapparatets umiddelbare nærhet. Instruksjonsboken må leses og følges av alle som skal arbeide med ladeapparatet, enten det dreier seg om transport, oppstilling og installasjon, betjening, reparasjon eller demontering. Ved bruk i næringssammenheng skal gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer, standarder og lover for sikkert og fagmessig arbeid overholdes, i tillegg til instruksjonene i instruksjonsboken. Ytterligere informasjon som ikke omfattes av denne instruksjonsboken vil bli gitt av produsentens fagfolk. All dokumentasjon er beskyttet av opphavsrettslig lovgivning. Videreformidling og mangfoldiggjøring av dokumentasjonen, også i utdrag, så vel som utnyttelse og videreformidling av innholdet er ikke tillatt, med mindre det har blitt gitt uttrykkelig tillatelse til dette. 2 Sikkerhet 2.1 Generelt Instruksjonsboken er en viktig del av ladeapparatet som helhet. Eier/operatør er ansvarlig for at instruksjonsboken til enhver tid er tilgjengelig i nærheten av ladeapparatet, og at betjeningspersonalet er kjent med disse retningslinjene. Eier/driftsansvarlige skal supplere instruksjonsboken med driftsanvisninger på grunnlag av gjeldende nasjonale forskrifter vedrørende ulykkesforebygging og miljøvern, herunder opplysninger om inspeksjons- og rapporteringsplikt med hensyn til spesielle driftsmessige forhold, f. eks. organisasjon av arbeidet, arbeidsprosesser og personell. I tillegg til instruksjonsboken og gjeldende nasjonale og lokale forskrifter for ulykkesvern, skal gjengse fagtekniske regler for sikkert og fagmessig arbeid følges. 2.2 Informasjon om skilt og symboler Ladeapparatet er produsert i samsvar med gjengse tekniske regler og den seneste teknologiske utviklingen. For at sikkerheten for personalet skal være tilstrekkelig ivaretatt, gis det noen ekstra sikkerhetsanvisninger. For å ivareta en tilstrekkelig sikkerhet ved omgang med ladeapparatet, må disse anvisningene følges. I noen tilfeller er det nødvendig å fremheve bestemte steder i teksten. Stedene som er merket på denne måten har ulik betydning: 4/ NO

5 Sikkerhet Z M F Merk! Merknader inneholder tilleggsinformasjon som gjør det lettere å ivareta en sikker og effektiv bruk av ladeapparatet. OBS! Disse advarslene viser til potensielle materielle skader som kan oppstå som følge av at forsiktighetsregler ikke følges, eller som følge av feil bruk. Følg alle advarsler og forholdsregler som skal forhindre skader på ladeapparatet, og andre materielle skader. Vis særlig varsomhet! Fare! Disse advarslene viser til potensielle personskader som kan oppstå som følge av at forsiktighetsregler ikke følges, eller som følge av feil bruk. Følg alle advarsler og forholdsregler som skal forhindre at du eller andre kommer til skade. Vis særlig varsomhet! 2.3 Personalkvalifikasjoner Alle som skal arbeide med ladeapparatet må være kvalifiserte fagpersoner. Personalets ansvarsområder i forbindelse med betjening og installasjon/reparasjon skal være klart avgrenset i forhold til hverandre. Med kvalifisert fagpersonal menes i denne sammenhengen personer som er fortrolig med oppstilling, installasjon, igangsetting, betjening, reparasjon, (planlagte) driftsavbrudd og demontering, og som har den nødvendige kompetansen for å utføre de aktuelle arbeidsoppgavene de er pålagt. Installasjon, første igangsetting, reparasjon og demontering av ladeapparatet må kun utføres av autorisert elektriker. Autoriserte elektrikere skal være kjent med og overholde de aktuelle forskriftene fra den lokale strømleverandøren, gjeldende regelverk for elsikkerhet, forskrifter for forebygging av ulykker og alle regler for sikkert og fagmessig arbeid (f. eks. DIN VDE 0100 og IEC eller DIN VDE 0110). Det gjøres oppmerksom på at produsenten fraskriver seg et hvert ansvar for skader og funksjonsfeil som måtte oppstå som følge av at instruksjonene i instruksjonsboken ikke følges Bruk i næringssammenheng Hvis ladeapparatet brukes i næringssammenheng gjelder i tillegg følgende: Brukeren må gjennom særlig innføring eller opplæring gjøres fortrolig med ladeprosessen for, og håndteringen av blyakkumulatorer. Ladeapparatet må bare betjenes av personer som har blitt tildelt denne arbeidsoppgaven. 5/ NO

6 Sikkerhet 2.4 Korrekt bruk Ladeapparatet SLH 200 er konstruert for opplading av blyakkumulatorer. Avhengig av det forhåndsinnstilte ladeprogrammet kan det kun lades opp våtbatterier eller lukkede vedlikeholdsfrie traksjonsbatterier som samsvarer med forhåndsinnstillingen. Ladeapparatet må ikke brukes til opplading av andre akkumulatorer eller ikke oppladbare batterier. Etter eierens/driftsansvarliges ønske kan ladeapparatet være utstyrt med ulike typer ladeplugger. I den forbindelse plikter eier/driftsansvarlige å påse at det kun brukes ladeplugger som har en sikring egnet til bruk sammen med ladeapparatet, det tas forholdsregler for å forhindre tilkobling av uegnede batterityper. Det siste kan f. eks. gjøres ved hjelp av fargekoding eller mekanisk koding av ladepluggen. Instruksjonene fra batteriprodusenten må leses og følges! Hvis ladeprogrammet endres på et senere tidspunkt, plikter eier/driftsansvarlige å merke utsiden av kabinettet med hvilken batteritype som kan brukes sammen med ladeapparatet. Korrekt bruk forutsetter at spesifikasjonene vedrørende bruksstedet (se avsnitt 2.5 og 5.2), spesifikasjonene på typeskiltet og spesifikasjonene under tekniske data (se tillegg) følges. F Fare for skade! Det er fare for alvorlige personskader og materielle skader ved: - feil bruk eller ukorrekt betjening, - ulovlig åpning av ladeapparatet, - feil installasjon eller feilaktig vedlikehold og reparasjon. Alle instruksjoner vedrørende korrekt bruk, restrisiko, installasjon, betjening, reparasjon som finnes i denne instruksjonsboken må leses og følges. Ladeapparatet må kun brukes til de formål som er beskrevet i denne instruksjonsboken og i de tekniske beskrivelsene, og kun sammen med tilbehør/komponenter som er anbefalt og tillatt av produsenten. Annen bruk enn dette, regnes som ikke korrekt bruk. Eieren/brukeren bærer det hele og fulle ansvaret for eventuelle skader som måtte følge av dette. Ladeapparatet må bare tas i bruk så sant kravene i direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EEC) er oppfylt. 2.5 Sikkerhetsanvisninger for oppstilling og installasjon Kontroller at innholdet i pakken er fullstendig i henhold til de medfølgende leveransedokumentene. Ta kontakt med produsenten umiddelbart, hvis noe mangler. Stedet hvor laderen brukes må være beskyttet mot vær og vind, og tørt. Omgivelsestemperaturen på oppstillingstedet må ikke være lavere enn 0 C og ikke høyere enn 40 C. Overoppheting av ladeapparatet f. eks. via varmekilder eller pga. blokkering av lufteslissene må unngås. 6/ NO

7 Sikkerhet Stedet hvor laderen brukes må være tilstrekkelig ventilert, slik at batterigasser (syredamp, knallgass) blir tilstrekkelig spredd (fortynnet) slik at det ikke danner seg eksplosive gassblandinger. Det må ikke være for stor støvdannelse på stedet hvor laderen brukes. Ledende støv (sot, metall) må ikke forekomme. Det må ikke trenge inn væske på innsiden av ladeapparatet. Avstanden mellom ladeapparaet og brennbare materialer må i horisontal retning være minst 2,50 m. Såvel lagringen av brennbare materiaer, f.eks. i reoler som anvendelsen av brennbare byggematerialer i området over ladeapparatet er ikke tillatt. Avstand til brennbare, eksplosjonsfarlige og eksplosivitetsutsatte områder må minimum utgjøre 5,00 m. Ladeapparatet må ikke utsettes for utilbørlige belastninger. Sørg særlig for at det ikke oppstår skade på komponenter i forbindelse med transport og håndtering. Unngå å berøre elektroniske komponenter. Ladeapparatet inneholder komponenter som kan skades av statisk elektrisitet, og som lett kan komme til skade ved uhensiktsmessig håndtering. Elektriske komponenter må ikke påføres mekaniske skader eller ødelegges. Den elektriske installasjonen (ledningsdiameter, sikringer, jording) må utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. Før den elektriske installasjonen må spesifikasjonene på typeskiltet sammenlignes med spesifikasjonene for strømforsyningen. Ladeapparatet må være sikret mot for høy berøringsspenning, med en forankoblet nettsikring. Verdiene for nettilkobling som er angitt på typeskiltet (spenning og frekvens) må overholdes. 2.6 Sikkerhetsanvisninger for bruk og betjening Ladeapparatet må bare brukes hvis det er i teknisk feilfri stand, og det må kun brukes til det tiltenkte formålet, på en måte som ivaretar sikkerheten, tar hensyn til farene forbundet med bruken av apparatet, og som er i overensstemmelse med denne instruksjonsboken. Særlig feil som kan påvirke sikkerheten må utbedres umiddelbart. Typeskiltets spesifikasjoner for tillatt batterispenning må kontrolleres, og verdiene må stemme overens, før ladekabelen tilkobles. Forsikre deg om at ladekablene kobles til riktige poler på batteriet. Ved tilkobling til batteri skal ladekablene legges slik at man ikke kan snuble i dem og trekke ut ladepluggen, og på den måten avbryte oppladingen før den er ferdig. Hvis en pågående ladeprosess avbrytes ved at ladepluggen trekkes ut, kan det oppstå gnister som kan forårsake brann og eksplosjon! Ved endringer på ladeapparatet eller endringer i driftsforholdene som har betydning for sikkerheten, skal ladeapparatet stanses umiddelbart, og feilen rapporteres til ansvarlige myndighet. 2.7 Sikkerhetsanvisninger for feilretting og reparasjon Før kabinettet åpnes i forbindelse med vedlikeholds- og reparasjonsarbeid, må produsenten kontaktes. Før vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid påbegynnes, må ladeapparatet være koblet fra nettspenningen. 7/ NO

8 Vent minst fem minutter etter frakoblingen før dekselet og kabinettet åpnes. Produktspesifikasjoner Det må ikke utføres noen endringer, påbygninger eller ombygninger som kan påvirke sikkerheten, uten at dette er godkjent av produsenten! Dette gjelder også for installasjon og innstilling av sikkerhetsinnretninger: Pass særlig på at avstander, krypestrømveier, luftgap ikke reduseres. Reservedeler som brukes må oppfylle de tekniske kravene fra produsenten. Dette sikres ved alltid å brukes originale reservedeler. 3 Produktspesifikasjoner 3.1 Beskrivelse av produktet og produktets funksjon Ladeapparatet SLH 200 er konstruert for opplading av blyakkumulatorer. Avhengig av det forhåndsinnstilte ladeprogrammet kan det kun lades opp våtbatterier eller lukkede vedlikeholdsfrie traksjonsbatterier. Apparatet inneholder en styrbar effektktdel med høy klokkefrekvens, mikroprosessorstyrt ladeelektronikk og betjenings- og displayfolie med knapper en ladestilstandsindikator samt et LCD-display som er i stand til å vise grafikk. Ladeprogrammet forhåndsinnstilles på fabrikken i henhold til kundens spesifikke batteritype som ladeapparatet skal brukes sammen med. De enkelte hovedkomponentene i apparatet er bygget inn i et stabilt stålplatekabinett med front i kunststoff. Ladeapparatet er utstyrt med en nettkabel og nettstøpsel (tilleggsutstyr ved trefaseapparater) for tilkobling til strømnettet. 3.2 Typebetegnelse Ladeapparatet SLH 200 kan leveres i ulike utførelser. Nedenfor følger et eksempel på en typebetegnelse (f. eks. for et ladeapparat med 24 V/120 A) med tilhørende spesifikasjoner: Type E 230 G 24/120 B-SLH200 Apparatbetegnelse SLH 200 Nominell utgangsstrøm Nominell utgangsspenning Utgangsstrømtype G likestrøm ("Gleichstrom") Nominell inngangsspenning Inngangsstrømtype E enfasevekselstrøm De eksakte tekniske dataene finner du på typeskiltet på ladeapparatet og i spesifikasjonene under tekniske data i tillegget. 3.3 Beskrivelse av tilbehør og tilbehøret funksjon Ladeplugg Alt etter batteritype må det brukes ulike typer ladeplugger. Ladeapparatet kan leveres uten ladeplugg eller med en ladeplugg etter ditt ønske. Se de medfølgende leveransedokumentene. 8/ NO

9 Produktspesifikasjoner 3.4 Restrisiko F F F M M Advarsel om farlig elektrisk spenning! Ladeapparatet er et elektrisk apparat med spennings- og strømverdier som er farlig for mennesker. Ladeapparatet må derfor kun betjenes av fagpersoner som har fått relevant innføring og opplæring. Ladeapparatet må derfor kun installeres, åpnes, repareres og evt. demonteres av faglært elektriker! Nettspenningen og evt. batterikontakt må alltid kobles fra før inngrep i og arbeid på ladeapparatet. Eksplosjonsfare! Under oppladingen av batterier kan det lekke ut gasser med eksplosive egenskaper. Ladeapparatet må derfor kun brukes i rom med tilstrekkelig ventilasjon. Batteritilkoblingen må aldri fjernes under ladeprosessen. Dette kan føre til gnistdannelse som kan antenne batterigassen (knallgass). Fare ved fasthekting i ladekabelen! En utstrukket ladekabel medfører snublefare og fare for at en pågående ladeprosess avbrytes: Personer kan hektes fast i eller snuble i utstrekte, løstliggende kabler, slik at ladepluggen trekkes ut under ladeprosessen: Gnistdannelsen som oppstår forbindelse med dette kan antenne batterigassene, og utløse brann eller eksplosjon. Ved tilkobling til batteri skal ladekabelen legges slik at man ikke kan snuble i den. Legg ladekabelen ordentlig på plass på holderen etter endt ladeprosess. OBS! Hvis feil batteritype kobles til ladeapparatet, kan dette føre til skader på ladeapparatet og batteriet: Batteriet kan avgi for mye gass, koke tørt eller til og med eksplodere! Kontroller alltid at ladeapparatet er stilt inn for den batteritypen du bruker. Ta kontakt med ansvarlig fagperson i tvilstilfeller. OBS! Under opplading av batterier kan det danne seg etsende syregasser. Syregasser kan føre til kortslutninger i elektriske apparater (brannfare) og korrosjon på apparatkomponenter. Plasser derfor alltid batterier ved siden av ladestasjonen slik at syregassene som stiger opp kan spre seg (fortynnes) og slippe ut. 3.5 Beskrivelse av verneinnretninger Ladeapparatet er konstruert og bygget i samsvar med gjengse tekniske regler. Ved korrekt bruk er det ingen sikkerhetsmessig eller helsemessig risiko for betjeningspersonalet eller andre. Alle spenningsførende komponenter er utstyrt med kabinett/tildekning som bare kan fjernes ved hjelp av verktøy. Alle kabler og plugger er forskriftsmessig skjermet/jordet. Ladeapparatet er konstruert i henhold til kapslingsgrad IP 21. 9/ NO

10 Transport, håndtering og lagring Alle elektriske og elektroniske komponenter er CE-merket, og alle nødvendige isoleringsavstander er overholdt. Alle bryterkretser har sikringer med definert strømstyrke og utløsningskarakteristikk på primær og sekundærsiden. Alle metallkomponenter er beskyttelsesjordet. Ladeapparatet er utstyrt med en automatisk frakoblingsfunksjon, som utløses når et forhåndsinnstilt maksimalt ladenivå for batteriet er nådd. På denne måten forhindres det at batteriet overlades, og at det avgir for store mengder eksplosiv damp. 3.6 Merking og skilt på ladeapparatet Baureihe Line Serien-Nr. Serial-No. Eingang Input Zellenzahl/Typ Number of cells/type Batteriekapazität Battery Capacity 1 Typ Type Baujahr Year of manufacture Schutzart Protection class Sicherung Fuse Ausgang Output Typeskilt Plassert på siden av kabinettet. Pos. Benevnelse Pos. Benevnelse 1 Serie 6 Inngang 2 Type 7 Ant. celler/type 3 Serienr. 8 Kapslingsgrad 4 Byggeår 9 Utgang 5 Sikring 10 Fabrikkinnstilling Hersteller Manufacturer Jungheinrich AG, D Hamburg, Germany e öjungheinrich Skilt med betjeningsveiledning Plassert oppå kabinettets deksel. 48 V A Skilt for typeeffekt Plassert på kabinettets front. (Eksempel på apparat: 48 V / 120 A) 4 Transport, håndtering og lagring Ladeapparatet leveres i emballert i pappeske. Ved transport, håndtering og lagring må anvisningene som finnes på emballasjen følges: Beskytt mot vær! Knuselig! Opp! 5 Oppstilling/installasjon/igangsetting 5.1 Innhold i pakken Leveransen består minimum av følgende deler: ladeapparat med forhåndsinnstilt ladeprogram, de tilkoblede nett- og batterikablene, instruksjonsboken, 10/ NO

11 en anvisningsseddel (festet på ladeapparatet), følgeseddelen. Oppstilling/installasjon/igangsetting Alt etter kundens behov kan innholdet i pakken og ladeapparatets utførelse variere i forhold til dette. I de medfølgende leveransedokumentene (og i ordrebekreftelsen) gis det ytterligere tekniske spesifikasjoner. Kontroller umiddelbart etter at du har mottatt pakken om alt innholdet er der, og at det er uskadd. Kontroller at opplysningene i følgeseddelen og typeskiltet stemmer overens. Ta umiddelbart kontakt med produsenten og evt. transportselskapet ved mangler. Kontroller ladeapparatet for løsnede skrueforbindelser o.l. Stram eventuelle løse forbindelser. 5.2 Krav til bruksted Apparatet må bare brukes i lukkede, frostfrie og tilstrekkelig ventilerte rom med omgivelsestemperatur på opp til 40 C. Velg et oppstillingstedet hvor ventilasjonsåpningene ikke tildekkes og kjøleluftstrømmen ikke forhindres. Apparatet må ikke plasseres i nærheten av varmeelementer eller andre varmekilder. Åpen ild og røyking er forbudt i batterirom. Det må ikke finnes brennbare materialer eller gnistdannende apparater i en omkrets på 2,5 meter rundt ladestasjonen. Sørg ved oppstilling dessuten for at: aggressive gasser, som f.eks. syregasser, ledende støv, som f.eks. sot eller metallstøv, store mengder ikke-ledende støv og væsker ikke kan trenge inn i apparatet. Ved veggmontering av apparatene i FWG 3 og FWG 6 hus skal det medfølgende veggmonteringsmateriaelet (4 plugger S10, 4 skruer M6x60) benyttes. Bormalen finnes i tillegget. Apparater i FSG 12 hus må av hensyn en optimal ventilasjon monteres med en avstand i sideretning på min. 50 cm til neste apparat, og min. 30 cm til tilstøtende vegger! Nett- og batteritilkobling må være mulig innenfor en kabelrekkevidde på 3 m. 5.3 Nettilkobling og nettsikringer F Advarsel om farlig elektrisk spenning! Ladeapparatet er et elektrisk apparat med spennings- og strømverdier som er farlig for mennesker. Ladeapparatet må derfor kun betjenes av fagpersoner som har fått relevant innføring og opplæring. Ladeapparatet må derfor kun installeres, åpnes, repareres og evt. demonteres av faglært elektriker! For å bruke ladeapparatet er det nødvendig med en nettilkobling på brukstedet. Nettspenningen og -frekvensen må stemme overens med spesifikasjonen på typeskiltet. Nettilkoblingen må være forskriftsmessig jordet. 11/ NO

12 Oppstilling/installasjon/igangsetting Apparatet må være sikret mot for høy berøringsspenning i henhold til den lokale strømleverandørens forskrifter. Forankoblet nettsikring må være installert i henhold til følgende tabell: Nominell strøm Nettsikring Kommentar 0 til 6 A 6 A gl >6 til 10 A 10 A gl >10 til 16 A 16 A gl >16 til 18 A 20 A gl >18 til 23 A 25 A gl >23 til 32 A 35 A gl Det kan brukes gl-smeltesikringer eller automatsikring med B- eller C- karakteristikk. Tabell 1: Nettstrøm og nettsikring 5.4 Oppstilling og installasjon I forbindelse med oppstilling av ladeapparatet må følgende forutsetninger være til stede: det må finnes en nettstikkontakt i tilgjengelig nærhet, det må finnes et underlag for plassering av batteriet ved siden av ladeapparatet. For nøyaktige spesifikasjoner i forbindelse med dette, se tekniske data i tillegget. 5.5 Første igangsetting og funksjonstest Etter at ladeapparatet har blitt forskriftsmessig stilt opp og installert, skal det gjennomgå en funksjonstest: Ladeapparatet er allerede forhåndsinnstilt fra fabrikken. Før første igangsetting skal det likevel kontrolleres om ladeapparatet er korrekt innstilt for batteriet som skal lades. For kontroll av parametrene, se avsnitt Etter en vellykket første igangsetting skal ladeapparatet utstyres med tydelig lesbar og slitefast merking, lett synlig fra utsiden, med spesifikasjonene for den tillatte batteritypen. M OBS! Hvis det kobles til en batteritype som ikke er tillatt, kan dette føre til skader på batteriet og ladeapparatet, og det kan også få konsekvenser for kjøretøyet! Sørg som eier/driftsansvarlig/serviceansvarlig for at feilkobling ikke er mulig når truckføreren skal koble til truckbatteriene. Merk av den tilhørende batteritypen på fremsiden av kabinettet i henhold til hvilken ladeplugg som er montert, og programmet som er forhåndsinnstilt! Merk også fremsiden på kabinettet med eventuelle endringer av ladeprogrammet som er gjort i etterkant. Hvis den faktiske nominelle strømstyrken (I n ) er stilt inn på en lavere verdi enn det som er angitt på typeskiltet, skal apparatet også være merket med dette. 12/ NO

13 Betjening 6 Betjening F Advarsel om farlig elektrisk spenning! Ladeapparatet er et elektrisk apparat med spennings- og strømverdier som er farlig for mennesker. Ladeapparatet må derfor kun betjenes av fagpersoner som har fått relevant innføring og opplæring. Ladeapparatet må derfor kun installeres, åpnes, repareres og evt. demonteres av faglært elektriker! Oppladingen av et batteri omfatter som regel alltid følgende trinn: Kontroller at ladeapparatet og batteritypen passer sammen, koble ladeapparatet til strømnettet - hvis nødvendig, koble til batteriet, (ladeprosessen startes og avsluttes automatisk), koble fra batteriet. I de følgende avsnittene blir de enkelte betjeningstrinnene nærmere forklart. Disse avsnittene må leses nøye før man bruker ladeapparatet for første gang. 6.1 Beskrivelse av betjenings- og displayfunksjonen Foran på ladeapparatet finner du denne betjenings- og displayfolien, med ladetilstandsindikator og grafikkdisplay med softkeys: Bilde 1: Betjenings- og displayfelt: Ladetilstandsindikator 3 Stopp/Start-knapp Softkey 1 2 Grafikkdisplay 4 Softkeys Skilt for angivelse av apparatets effekt, f.eks. 48 V 120 A 13/ NO

14 Betjening Ladetilstandsindikator Ladetilstandsindikatoren indikerer, sammen med grafikkdisplayet, den aktuelle driftstilstanden og statusen for ladeprosessen. Farge Betydning Forklaring gul Lading Lyser under (hoved-)ladingsfasen oransje Lading Lyser under etterladingsfasen grønn Ladeslutt Lyser etter endt ladeprosess rød Feil Lyser ved følgende driftsforstyrrelser eller feilbetjening av apparatet: Batteriet ble frakoplet under ladeprosessen Effektmodul er defekt, Maks. ladetid eller ladefaktor er overskredet Over- eller underspenningsutkopling av Driftsklart Ladetilstandsindikator slukket ingen lading, ingen feil (f.eks. etter ny oppstart av systemet eller ved første igangsetting) Tabell 2: Ladetilstandsindikator I tillegg til disse kontinuerlig lysende indikasjonene gjennom ladetilstandsindikatoren, indikeres enkelte driftstilstander som blinksekvenser i ulike farger (1-sekunds sekvenser). Nedenstående liste viser de mulige blinksekvensene med tilhørende forklaringer. I tillegg til blinksekvensene vises tilhørende meldinger i klartekst i grafikkdisplayet. 14/ NO

15 Betjening Blinksekvens Betydning Forklaring gul? av Ladestart Start på en ny ladeprosess rød? grøn n Ladeslutt/ Feil Lading avsluttet / pumpefeil eller effektmodul defekt gul? rød Lading/ Feil (Hoved-)lading / pumpefeil eller effektmodul defekt oransje? rød Lading/ Feil Etterlading / pumpefeil eller effektmodul defekt oransje? av Ladepause Etterladingspause (avhengig av det valgte ladeprogrammet) oransje? rød? av gul? grøn n Ladepause/ Feil Vedlikeholdsl ading Etterladingspause / pumpefeil eller effektmodul defekt Vedlikeholdslading eller utjevningslading pågår rød? gul grøn? Vedlikeholdsl n ading/ Feil Vedlikeholdslading hhv. utjevningslading / pumpefeil eller effektmodul defekt Tabell 3: Blinksekvens Softkeys Nedenfor grafikkdisplayet finnes 4 taster, såkalte Softkeys. Bilde 2: Softkeys De enkelte tastenes tilordning og funksjon vises på nederste linje i grafikkdisplayet i form av symboler. Nedenstående tabell gir forklaring på symbolenes betydning: Symbol Betydning Forklaring Under ladingen: Stoppe ladeprosessen (kun tast S ) X Avbrudd I menystyringen: Skifte fra et menynivå til det underliggende (Endringer blir ikke foretatt!) Bekreft Under ladingen: Fortsette ladeprosessen (kun tast S ) I menystyringen: Valg av det neste høyere menynivået, hhv. bekreftelse av et endret innstillingsparameter! Pil til venstre Styrer displaymarkøren til venstre Pil til høyre Styrer displaymarkøren til høyre Pil opp / Øk verdi Styrer displaymarkøren oppover, hhv. øker verdien for den viste parameteren 15/ NO

16 Symbol Betydning Forklaring Pil ned / Reduser verdi Tabell 4: Betydning softkeys Grafikkdisplay og menystruktur Styrer displaymarkøren nedover, hhv. reduserer verdien for den viste parameteren Betjening I grafikkdisplayet vises informasjon om apparat- og ladetilstand i form av symboler og/eller i klartekst. Ladeapparatet kan betjenes eller det kan gjøres endringer på apparatets innstillinger ved hjelp av softkeys under displayet. Nedenstående grafikk viser menystrukturens oppbygging: Batteri-info > Batterispenning Batteriekapasitet Ladeprogram Grunninnstillinger > Språk > Tysk Engelsk Fransk Italiensk annet* Funksjon Messwerte Kl. Display Versjonsinfo > Innkobl. forsink. Batterivedlh. > Antall måleverdier konfigurere... > Stille tid Stille dato > Lys Kontrast > Dyplad.start/entsulf Utlign.lad. engangs Utlign.lad fast > 1. Måleverdi : 5. Måleverdi Historie > Ladesluttdtat > Datasett 1 : Datasett 10 Bruksdata > Oppladet KWh > Siste lading Statistikk *) Indikasjon bare dersom ekstra språk innlastet Bilde 3: Menystruktur > Antall ladinger Ant. avsl. ladinger Ant. tvangsomkobl. Ant. sikkerht.stopp Ant. pumpesvikt Totalt 16/ NO

17 Betjening Innstillbare parametere: Inne i menyene kan det gjøres innstillinger eller endringer av parameterverdier. Følgende tabell gir en oversikt over de mulige innstillingsområdene og standardverdiene: Menypunkt Standardverdi Innstillingsområde Språk Tysk Tysk Engelsk Fransk Italiensk Annet* Stille tid 00:00 00:00-23:59 Stille dato Lys 70 % % Contrast 100 % % Innkobl. forsink. 0 min min. Batterivedlh. -- Dyplad.start/entsulf Utlign.lad. engangs Utlign.lad fast Antall måleverdier Måleverdi.. 5. Måleverdi Ladespenning Ladespenning [V] Ladestrøm Ladespenning [V/Z] Ladestrøm [A] Ladespenning [V/Z] Ladestrøm [%] Ladestrøm [%] Ah-Sum *) Indikasjon bare dersom ekstra språk innlastet Tabell 5: innstillbare parametere Funksjon batterivedlikehold Dyplad.start/entsulf (Dypladingsstart): Ah-Sum [Ah] Batteritemperatur [ C] Ladetid [h] Dato Tidspunkt Modulstatus Dersom meldingen Kontroller batterispenning vises i grafikkdisplayet etter at batteriet er tilkoplet, er batterispenningen utilstrekkelig til at ladeprosessen kan starte. I slike tilfeller kan prosedyren for totalutladingsstart utføres: Velg funksjonen Dyplad.start/entsulf i menypunktet Funksjon> Batterivedlh. og bekreft med OK. Apparatet starter i Totalutladingsstart-modus og lader inntil tilstrekkelig batterispenning er oppnådd til at den normale ladeprosessen kan starte. M OBS! Innen totalutladingsstart aktiveres skal det kontrolleres om ladeapparatet er forhåndsinnstilt for batteriet som skal lades (spenning, kapasitet, type)! 17/ NO

18 Z Utlign.lad. engangs / fast: Betjening Dersom det skal utføres en utjevningslading i forbindelse med den normale ladeprosessen, må funksjonen utjevningslading bli aktivert før ladingen startes: Velg funksjonen Utlign.lad. engangs / fast i menypunktet Funksjon> Batterivedlh. og bekreft med OK. Er funksjonen Utlign.lad. engangs aktivert, utføres en utjevningslading i forbindelse med den neste ladeprosessen. Er funksjonen Utlign.lad. fast aktivert, utføres en utjevningslading etter hver eneste ladeprosess. Merk! Utjevningsladingen starter 24 timer etter at ladeprosessen er startet. Enkelte ladeprogrammer er som standard programmert med en utjevningslading avslutningsvis. I slike tilfeller kan utjevningsladingen ikke aktiveres Funksjon måleverdier Med funksjonen Måleverdier kan det stilles inn hvor mange og hvilke måleverdier som aksl vises i grafikkdisplayet under ladeprosessen. Se også Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden Informasjon i grafikkdisplayet Informasjon om grunninnstillingene for ladeapparatet og ladesluttdataene kan hentes opp på tilsvarende måte, se følgende tabell: Menypunkt Informasjon Eksempelverdi Batteri-info Batterispenning 80V Batterikapasitet Ladeprogram 200 Ah LP2 (E)PzS Grunninnstillinger Versjonsinfo SLH 200 V Historie Ladesluttdat Ladesluttspenning: 2,7 V/Z Bruksdata Statistikk Tabell 6: Informasjon i grafikkdisplayet Parameter Forbruksdata Ladesluttstrøm: Ah sum: Ladetid: 10,2 A 250,0 Ah 08:00 h Tidspunkt: 12:00 Dato: Feilmeldinger Siste lading Totalt Antall ladinger Ant. avsl. ladinger Ant. tvangsomkobl. Ant. sikkerht.stopp Ant. pumpesvikt I menypunktet Historie>Bruksdata vises hvor mange kwh og Ah-sum som ble belastet strømnettet under forrige lading. 18/ NO

19 Betjening Z Merk! kwh-måleren er ikke kalibrert og er derfor ikke tillatt til avregningsformål Parameter Statistikk Fra menypunktet Historie>Statistics kan verdiene for det interne hendelsesminnet kalles frem. I detalj er dette: Vist verdi Antall ladinger Ant. avsl. ladinger Ant. tvangsomkobl. Ant. sikkerht.stopp Ant. pumpesvikt Forklaring Antall startede ladinger Antall korrekt avsluttede ladinger Antall gjennomførte tvangsomkoplinger Antall sikkerhetsutkoplinger grunnet overskredet ladetid Antall EUW-feil (trykk-kontakt ble ikke aktivert) 6.2 Ladeapparatets tilkopling til strømnettet Ladeapparatet er utstyrt med en nettkabel med plugg, for strømforsyning. Kople ladeapparatet til strømnettet ved å sette nettstøpsel inn i stikkontakten. Deretter vises apparatlogoen i ca. 3 sekunder i grafikkdisplayet. Videre registreres merkedataene, og Collect nominal data vises i grafikkdisplayet. Til sist kopler apparatet om til standardvisning: 80V/35A V Venter på: -Batteri Bilde 4: Standardvisning ved bytte (f.eks. for et 80V/35A apparat) 6.3 Tilkopling til batteri M Fare! Batteriet inneholder sterkt etsende svovelsyre. Batteriets frittliggende metalldeler er alltid spenningsførende. Åpne aldri batterikabinett, og berør aldri blanke metalldeler! Arbeid på/med batterier eller batterianlegg må kun utføres - av fagpersoner med den relevante kompetansen, og - i samsvar med instruksjonsboken fra batteriprodusenten. Under opplading av batterier kan det danne seg etsende syregasser. Syregasser kan føre til kortslutninger i elektriske apparater (brannfare) og korrosjon på apparatkomponenter. - Plasser derfor alltid batterier ved siden av ladestasjonen slik at syregassene som stiger opp kan spre seg (fortynnes) og slippe ut. 19/ NO

20 Betjening F Eksplosjonsfare! Hvis feil batteritype kobles til ladeapparatet, kan dette føre til skader på ladeapparatet og batteriet: Batteriet kan avgi for mye gass, koke tørt eller til og med eksplodere! Kontroller alltid at ladeapparatet er stilt inn for den batteritypen du bruker. Ta kontakt med den ansvarlige serviceavdelingen hos produsenten i tvilstilfeller. Nedenfor er batteritilkobling med en ladeplugg beskrevet. Vær oppmerksom på at ladeprosessen starter automatisk når batteriet tilkobles. Tilkoble batteriet på følgende måte: Legg ladekabelen slik at man ikke kan snuble i den, og på den måten forårsaker at ladeprosessen avbrytes. Sett ladepluggen inn i den tilhørende kontakten på batterikabelen. Deretter starter ladeprosessen automatisk. 6.4 Ladeprosessen starter automatisk Ladeprosessen starter automatisk hvis ladeapparatet er tilkoblet nettspenningen, batteriet er tilkoblet ladeapparatet via de riktige polene, batterispenningen er på minst 1,6 V/celle, PÅ/AV-knappen ikke har blitt trykket inn. I oppstarten av ladeprosessen utfører ladeapparatet en selvtest. Under denne perioden vises meldingen Start - Ny lading! i grafikkdisplayet. Start Ny lading! Bilde 5: Visning i grafikkdisplayet ved ladeoppstart Etter at startprosedyren er avsluttet, vises de forhåndsinnstilte måleverdien syklisk i grafikkdisplayet. Detaljer vedrørende måleverdiene fremgår av avsnittet / NO

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Laderens avanserte styrekretser retter. tilkoblet og uten tilsyn. Hvis laderen. (inkludert barn) med reduserte

Laderens avanserte styrekretser retter. tilkoblet og uten tilsyn. Hvis laderen. (inkludert barn) med reduserte HÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av en ny profesjonell batterilader med svitsjemodus. Dette er en av laderne i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien innen

Detaljer

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Innhold 1 Innledning........................................

Detaljer

Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403

Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403 Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403 Har du spørsmål eller trenger du hjelp? Ring Car-Bo Garasjeporter AS på 55 11 42 10 Hurtiginstruks for montering, drift og vedlikehold

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer