SLH Instruksjonsbok NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 4156 NO"

Transkript

1 SLH Instruksjonsbok N 4156 NO

2 Innhold Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/ / NO

3 Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt Instruksjonsbokens formål Sikkerhet Generelt Informasjon om skilt og symboler Personalkvalifikasjoner Bruk i næringssammenheng Korrekt bruk Sikkerhetsanvisninger for oppstilling og installasjon Sikkerhetsanvisninger for bruk og betjening Sikkerhetsanvisninger for feilretting og reparasjon Produktspesifikasjoner Beskrivelse av produktet og produktets funksjon Typebetegnelse Beskrivelse av tilbehør og tilbehøret funksjon Ladeplugg Restrisiko Beskrivelse av verneinnretninger Merking og skilt på ladeapparatet Transport, håndtering og lagring Oppstilling/installasjon/igangsetting Innhold i pakken Krav til bruksted Nettilkobling og nettsikringer Oppstilling og installasjon Første igangsetting og funksjonstest Betjening Beskrivelse av betjenings- og displayfunksjonen Ladetilstandsindikator Softkeys Grafikkdisplay og menystruktur Innstillbare parametere: Funksjon batterivedlikehold Funksjon måleverdier Informasjon i grafikkdisplayet Parameter Forbruksdata Parameter Statistikk Ladeapparatets tilkopling til strømnettet Tilkopling til batteri Ladeprosessen starter automatisk Avbryte ladeprosessen Ladeprosessen avsluttes automatisk Måleverdier Statusmeldinger Funksjonsfeil og feilmeldinger Slå av ladeapparatet Reparasjon Rengjøring, kontroll og vedlikehold Endringer av ladeprogrammet Reservedeler Avhending Tillegg Mål- og oversiktstegninger (ikke i målestokk) Tekniske data Typetabell Ladeprogrammer Reservedelskatalog / NO

4 Generelt 1 Generelt 1.1 Instruksjonsbokens formål Hensikten med denne instruksjonsboken er å sikre en korrekt og sikker bruk av ladeapparatet SLH 200. SLH 200 vil i det følgende omtales som ladeapparat. Instruksjonsboken må alltid være tilgjengelig og skal oppbevares i ladeapparatets umiddelbare nærhet. Instruksjonsboken må leses og følges av alle som skal arbeide med ladeapparatet, enten det dreier seg om transport, oppstilling og installasjon, betjening, reparasjon eller demontering. Ved bruk i næringssammenheng skal gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer, standarder og lover for sikkert og fagmessig arbeid overholdes, i tillegg til instruksjonene i instruksjonsboken. Ytterligere informasjon som ikke omfattes av denne instruksjonsboken vil bli gitt av produsentens fagfolk. All dokumentasjon er beskyttet av opphavsrettslig lovgivning. Videreformidling og mangfoldiggjøring av dokumentasjonen, også i utdrag, så vel som utnyttelse og videreformidling av innholdet er ikke tillatt, med mindre det har blitt gitt uttrykkelig tillatelse til dette. 2 Sikkerhet 2.1 Generelt Instruksjonsboken er en viktig del av ladeapparatet som helhet. Eier/operatør er ansvarlig for at instruksjonsboken til enhver tid er tilgjengelig i nærheten av ladeapparatet, og at betjeningspersonalet er kjent med disse retningslinjene. Eier/driftsansvarlige skal supplere instruksjonsboken med driftsanvisninger på grunnlag av gjeldende nasjonale forskrifter vedrørende ulykkesforebygging og miljøvern, herunder opplysninger om inspeksjons- og rapporteringsplikt med hensyn til spesielle driftsmessige forhold, f. eks. organisasjon av arbeidet, arbeidsprosesser og personell. I tillegg til instruksjonsboken og gjeldende nasjonale og lokale forskrifter for ulykkesvern, skal gjengse fagtekniske regler for sikkert og fagmessig arbeid følges. 2.2 Informasjon om skilt og symboler Ladeapparatet er produsert i samsvar med gjengse tekniske regler og den seneste teknologiske utviklingen. For at sikkerheten for personalet skal være tilstrekkelig ivaretatt, gis det noen ekstra sikkerhetsanvisninger. For å ivareta en tilstrekkelig sikkerhet ved omgang med ladeapparatet, må disse anvisningene følges. I noen tilfeller er det nødvendig å fremheve bestemte steder i teksten. Stedene som er merket på denne måten har ulik betydning: 4/ NO

5 Sikkerhet Z M F Merk! Merknader inneholder tilleggsinformasjon som gjør det lettere å ivareta en sikker og effektiv bruk av ladeapparatet. OBS! Disse advarslene viser til potensielle materielle skader som kan oppstå som følge av at forsiktighetsregler ikke følges, eller som følge av feil bruk. Følg alle advarsler og forholdsregler som skal forhindre skader på ladeapparatet, og andre materielle skader. Vis særlig varsomhet! Fare! Disse advarslene viser til potensielle personskader som kan oppstå som følge av at forsiktighetsregler ikke følges, eller som følge av feil bruk. Følg alle advarsler og forholdsregler som skal forhindre at du eller andre kommer til skade. Vis særlig varsomhet! 2.3 Personalkvalifikasjoner Alle som skal arbeide med ladeapparatet må være kvalifiserte fagpersoner. Personalets ansvarsområder i forbindelse med betjening og installasjon/reparasjon skal være klart avgrenset i forhold til hverandre. Med kvalifisert fagpersonal menes i denne sammenhengen personer som er fortrolig med oppstilling, installasjon, igangsetting, betjening, reparasjon, (planlagte) driftsavbrudd og demontering, og som har den nødvendige kompetansen for å utføre de aktuelle arbeidsoppgavene de er pålagt. Installasjon, første igangsetting, reparasjon og demontering av ladeapparatet må kun utføres av autorisert elektriker. Autoriserte elektrikere skal være kjent med og overholde de aktuelle forskriftene fra den lokale strømleverandøren, gjeldende regelverk for elsikkerhet, forskrifter for forebygging av ulykker og alle regler for sikkert og fagmessig arbeid (f. eks. DIN VDE 0100 og IEC eller DIN VDE 0110). Det gjøres oppmerksom på at produsenten fraskriver seg et hvert ansvar for skader og funksjonsfeil som måtte oppstå som følge av at instruksjonene i instruksjonsboken ikke følges Bruk i næringssammenheng Hvis ladeapparatet brukes i næringssammenheng gjelder i tillegg følgende: Brukeren må gjennom særlig innføring eller opplæring gjøres fortrolig med ladeprosessen for, og håndteringen av blyakkumulatorer. Ladeapparatet må bare betjenes av personer som har blitt tildelt denne arbeidsoppgaven. 5/ NO

6 Sikkerhet 2.4 Korrekt bruk Ladeapparatet SLH 200 er konstruert for opplading av blyakkumulatorer. Avhengig av det forhåndsinnstilte ladeprogrammet kan det kun lades opp våtbatterier eller lukkede vedlikeholdsfrie traksjonsbatterier som samsvarer med forhåndsinnstillingen. Ladeapparatet må ikke brukes til opplading av andre akkumulatorer eller ikke oppladbare batterier. Etter eierens/driftsansvarliges ønske kan ladeapparatet være utstyrt med ulike typer ladeplugger. I den forbindelse plikter eier/driftsansvarlige å påse at det kun brukes ladeplugger som har en sikring egnet til bruk sammen med ladeapparatet, det tas forholdsregler for å forhindre tilkobling av uegnede batterityper. Det siste kan f. eks. gjøres ved hjelp av fargekoding eller mekanisk koding av ladepluggen. Instruksjonene fra batteriprodusenten må leses og følges! Hvis ladeprogrammet endres på et senere tidspunkt, plikter eier/driftsansvarlige å merke utsiden av kabinettet med hvilken batteritype som kan brukes sammen med ladeapparatet. Korrekt bruk forutsetter at spesifikasjonene vedrørende bruksstedet (se avsnitt 2.5 og 5.2), spesifikasjonene på typeskiltet og spesifikasjonene under tekniske data (se tillegg) følges. F Fare for skade! Det er fare for alvorlige personskader og materielle skader ved: - feil bruk eller ukorrekt betjening, - ulovlig åpning av ladeapparatet, - feil installasjon eller feilaktig vedlikehold og reparasjon. Alle instruksjoner vedrørende korrekt bruk, restrisiko, installasjon, betjening, reparasjon som finnes i denne instruksjonsboken må leses og følges. Ladeapparatet må kun brukes til de formål som er beskrevet i denne instruksjonsboken og i de tekniske beskrivelsene, og kun sammen med tilbehør/komponenter som er anbefalt og tillatt av produsenten. Annen bruk enn dette, regnes som ikke korrekt bruk. Eieren/brukeren bærer det hele og fulle ansvaret for eventuelle skader som måtte følge av dette. Ladeapparatet må bare tas i bruk så sant kravene i direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EEC) er oppfylt. 2.5 Sikkerhetsanvisninger for oppstilling og installasjon Kontroller at innholdet i pakken er fullstendig i henhold til de medfølgende leveransedokumentene. Ta kontakt med produsenten umiddelbart, hvis noe mangler. Stedet hvor laderen brukes må være beskyttet mot vær og vind, og tørt. Omgivelsestemperaturen på oppstillingstedet må ikke være lavere enn 0 C og ikke høyere enn 40 C. Overoppheting av ladeapparatet f. eks. via varmekilder eller pga. blokkering av lufteslissene må unngås. 6/ NO

7 Sikkerhet Stedet hvor laderen brukes må være tilstrekkelig ventilert, slik at batterigasser (syredamp, knallgass) blir tilstrekkelig spredd (fortynnet) slik at det ikke danner seg eksplosive gassblandinger. Det må ikke være for stor støvdannelse på stedet hvor laderen brukes. Ledende støv (sot, metall) må ikke forekomme. Det må ikke trenge inn væske på innsiden av ladeapparatet. Avstanden mellom ladeapparaet og brennbare materialer må i horisontal retning være minst 2,50 m. Såvel lagringen av brennbare materiaer, f.eks. i reoler som anvendelsen av brennbare byggematerialer i området over ladeapparatet er ikke tillatt. Avstand til brennbare, eksplosjonsfarlige og eksplosivitetsutsatte områder må minimum utgjøre 5,00 m. Ladeapparatet må ikke utsettes for utilbørlige belastninger. Sørg særlig for at det ikke oppstår skade på komponenter i forbindelse med transport og håndtering. Unngå å berøre elektroniske komponenter. Ladeapparatet inneholder komponenter som kan skades av statisk elektrisitet, og som lett kan komme til skade ved uhensiktsmessig håndtering. Elektriske komponenter må ikke påføres mekaniske skader eller ødelegges. Den elektriske installasjonen (ledningsdiameter, sikringer, jording) må utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. Før den elektriske installasjonen må spesifikasjonene på typeskiltet sammenlignes med spesifikasjonene for strømforsyningen. Ladeapparatet må være sikret mot for høy berøringsspenning, med en forankoblet nettsikring. Verdiene for nettilkobling som er angitt på typeskiltet (spenning og frekvens) må overholdes. 2.6 Sikkerhetsanvisninger for bruk og betjening Ladeapparatet må bare brukes hvis det er i teknisk feilfri stand, og det må kun brukes til det tiltenkte formålet, på en måte som ivaretar sikkerheten, tar hensyn til farene forbundet med bruken av apparatet, og som er i overensstemmelse med denne instruksjonsboken. Særlig feil som kan påvirke sikkerheten må utbedres umiddelbart. Typeskiltets spesifikasjoner for tillatt batterispenning må kontrolleres, og verdiene må stemme overens, før ladekabelen tilkobles. Forsikre deg om at ladekablene kobles til riktige poler på batteriet. Ved tilkobling til batteri skal ladekablene legges slik at man ikke kan snuble i dem og trekke ut ladepluggen, og på den måten avbryte oppladingen før den er ferdig. Hvis en pågående ladeprosess avbrytes ved at ladepluggen trekkes ut, kan det oppstå gnister som kan forårsake brann og eksplosjon! Ved endringer på ladeapparatet eller endringer i driftsforholdene som har betydning for sikkerheten, skal ladeapparatet stanses umiddelbart, og feilen rapporteres til ansvarlige myndighet. 2.7 Sikkerhetsanvisninger for feilretting og reparasjon Før kabinettet åpnes i forbindelse med vedlikeholds- og reparasjonsarbeid, må produsenten kontaktes. Før vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid påbegynnes, må ladeapparatet være koblet fra nettspenningen. 7/ NO

8 Vent minst fem minutter etter frakoblingen før dekselet og kabinettet åpnes. Produktspesifikasjoner Det må ikke utføres noen endringer, påbygninger eller ombygninger som kan påvirke sikkerheten, uten at dette er godkjent av produsenten! Dette gjelder også for installasjon og innstilling av sikkerhetsinnretninger: Pass særlig på at avstander, krypestrømveier, luftgap ikke reduseres. Reservedeler som brukes må oppfylle de tekniske kravene fra produsenten. Dette sikres ved alltid å brukes originale reservedeler. 3 Produktspesifikasjoner 3.1 Beskrivelse av produktet og produktets funksjon Ladeapparatet SLH 200 er konstruert for opplading av blyakkumulatorer. Avhengig av det forhåndsinnstilte ladeprogrammet kan det kun lades opp våtbatterier eller lukkede vedlikeholdsfrie traksjonsbatterier. Apparatet inneholder en styrbar effektktdel med høy klokkefrekvens, mikroprosessorstyrt ladeelektronikk og betjenings- og displayfolie med knapper en ladestilstandsindikator samt et LCD-display som er i stand til å vise grafikk. Ladeprogrammet forhåndsinnstilles på fabrikken i henhold til kundens spesifikke batteritype som ladeapparatet skal brukes sammen med. De enkelte hovedkomponentene i apparatet er bygget inn i et stabilt stålplatekabinett med front i kunststoff. Ladeapparatet er utstyrt med en nettkabel og nettstøpsel (tilleggsutstyr ved trefaseapparater) for tilkobling til strømnettet. 3.2 Typebetegnelse Ladeapparatet SLH 200 kan leveres i ulike utførelser. Nedenfor følger et eksempel på en typebetegnelse (f. eks. for et ladeapparat med 24 V/120 A) med tilhørende spesifikasjoner: Type E 230 G 24/120 B-SLH200 Apparatbetegnelse SLH 200 Nominell utgangsstrøm Nominell utgangsspenning Utgangsstrømtype G likestrøm ("Gleichstrom") Nominell inngangsspenning Inngangsstrømtype E enfasevekselstrøm De eksakte tekniske dataene finner du på typeskiltet på ladeapparatet og i spesifikasjonene under tekniske data i tillegget. 3.3 Beskrivelse av tilbehør og tilbehøret funksjon Ladeplugg Alt etter batteritype må det brukes ulike typer ladeplugger. Ladeapparatet kan leveres uten ladeplugg eller med en ladeplugg etter ditt ønske. Se de medfølgende leveransedokumentene. 8/ NO

9 Produktspesifikasjoner 3.4 Restrisiko F F F M M Advarsel om farlig elektrisk spenning! Ladeapparatet er et elektrisk apparat med spennings- og strømverdier som er farlig for mennesker. Ladeapparatet må derfor kun betjenes av fagpersoner som har fått relevant innføring og opplæring. Ladeapparatet må derfor kun installeres, åpnes, repareres og evt. demonteres av faglært elektriker! Nettspenningen og evt. batterikontakt må alltid kobles fra før inngrep i og arbeid på ladeapparatet. Eksplosjonsfare! Under oppladingen av batterier kan det lekke ut gasser med eksplosive egenskaper. Ladeapparatet må derfor kun brukes i rom med tilstrekkelig ventilasjon. Batteritilkoblingen må aldri fjernes under ladeprosessen. Dette kan føre til gnistdannelse som kan antenne batterigassen (knallgass). Fare ved fasthekting i ladekabelen! En utstrukket ladekabel medfører snublefare og fare for at en pågående ladeprosess avbrytes: Personer kan hektes fast i eller snuble i utstrekte, løstliggende kabler, slik at ladepluggen trekkes ut under ladeprosessen: Gnistdannelsen som oppstår forbindelse med dette kan antenne batterigassene, og utløse brann eller eksplosjon. Ved tilkobling til batteri skal ladekabelen legges slik at man ikke kan snuble i den. Legg ladekabelen ordentlig på plass på holderen etter endt ladeprosess. OBS! Hvis feil batteritype kobles til ladeapparatet, kan dette føre til skader på ladeapparatet og batteriet: Batteriet kan avgi for mye gass, koke tørt eller til og med eksplodere! Kontroller alltid at ladeapparatet er stilt inn for den batteritypen du bruker. Ta kontakt med ansvarlig fagperson i tvilstilfeller. OBS! Under opplading av batterier kan det danne seg etsende syregasser. Syregasser kan føre til kortslutninger i elektriske apparater (brannfare) og korrosjon på apparatkomponenter. Plasser derfor alltid batterier ved siden av ladestasjonen slik at syregassene som stiger opp kan spre seg (fortynnes) og slippe ut. 3.5 Beskrivelse av verneinnretninger Ladeapparatet er konstruert og bygget i samsvar med gjengse tekniske regler. Ved korrekt bruk er det ingen sikkerhetsmessig eller helsemessig risiko for betjeningspersonalet eller andre. Alle spenningsførende komponenter er utstyrt med kabinett/tildekning som bare kan fjernes ved hjelp av verktøy. Alle kabler og plugger er forskriftsmessig skjermet/jordet. Ladeapparatet er konstruert i henhold til kapslingsgrad IP 21. 9/ NO

10 Transport, håndtering og lagring Alle elektriske og elektroniske komponenter er CE-merket, og alle nødvendige isoleringsavstander er overholdt. Alle bryterkretser har sikringer med definert strømstyrke og utløsningskarakteristikk på primær og sekundærsiden. Alle metallkomponenter er beskyttelsesjordet. Ladeapparatet er utstyrt med en automatisk frakoblingsfunksjon, som utløses når et forhåndsinnstilt maksimalt ladenivå for batteriet er nådd. På denne måten forhindres det at batteriet overlades, og at det avgir for store mengder eksplosiv damp. 3.6 Merking og skilt på ladeapparatet Baureihe Line Serien-Nr. Serial-No. Eingang Input Zellenzahl/Typ Number of cells/type Batteriekapazität Battery Capacity 1 Typ Type Baujahr Year of manufacture Schutzart Protection class Sicherung Fuse Ausgang Output Typeskilt Plassert på siden av kabinettet. Pos. Benevnelse Pos. Benevnelse 1 Serie 6 Inngang 2 Type 7 Ant. celler/type 3 Serienr. 8 Kapslingsgrad 4 Byggeår 9 Utgang 5 Sikring 10 Fabrikkinnstilling Hersteller Manufacturer Jungheinrich AG, D Hamburg, Germany e öjungheinrich Skilt med betjeningsveiledning Plassert oppå kabinettets deksel. 48 V A Skilt for typeeffekt Plassert på kabinettets front. (Eksempel på apparat: 48 V / 120 A) 4 Transport, håndtering og lagring Ladeapparatet leveres i emballert i pappeske. Ved transport, håndtering og lagring må anvisningene som finnes på emballasjen følges: Beskytt mot vær! Knuselig! Opp! 5 Oppstilling/installasjon/igangsetting 5.1 Innhold i pakken Leveransen består minimum av følgende deler: ladeapparat med forhåndsinnstilt ladeprogram, de tilkoblede nett- og batterikablene, instruksjonsboken, 10/ NO

11 en anvisningsseddel (festet på ladeapparatet), følgeseddelen. Oppstilling/installasjon/igangsetting Alt etter kundens behov kan innholdet i pakken og ladeapparatets utførelse variere i forhold til dette. I de medfølgende leveransedokumentene (og i ordrebekreftelsen) gis det ytterligere tekniske spesifikasjoner. Kontroller umiddelbart etter at du har mottatt pakken om alt innholdet er der, og at det er uskadd. Kontroller at opplysningene i følgeseddelen og typeskiltet stemmer overens. Ta umiddelbart kontakt med produsenten og evt. transportselskapet ved mangler. Kontroller ladeapparatet for løsnede skrueforbindelser o.l. Stram eventuelle løse forbindelser. 5.2 Krav til bruksted Apparatet må bare brukes i lukkede, frostfrie og tilstrekkelig ventilerte rom med omgivelsestemperatur på opp til 40 C. Velg et oppstillingstedet hvor ventilasjonsåpningene ikke tildekkes og kjøleluftstrømmen ikke forhindres. Apparatet må ikke plasseres i nærheten av varmeelementer eller andre varmekilder. Åpen ild og røyking er forbudt i batterirom. Det må ikke finnes brennbare materialer eller gnistdannende apparater i en omkrets på 2,5 meter rundt ladestasjonen. Sørg ved oppstilling dessuten for at: aggressive gasser, som f.eks. syregasser, ledende støv, som f.eks. sot eller metallstøv, store mengder ikke-ledende støv og væsker ikke kan trenge inn i apparatet. Ved veggmontering av apparatene i FWG 3 og FWG 6 hus skal det medfølgende veggmonteringsmateriaelet (4 plugger S10, 4 skruer M6x60) benyttes. Bormalen finnes i tillegget. Apparater i FSG 12 hus må av hensyn en optimal ventilasjon monteres med en avstand i sideretning på min. 50 cm til neste apparat, og min. 30 cm til tilstøtende vegger! Nett- og batteritilkobling må være mulig innenfor en kabelrekkevidde på 3 m. 5.3 Nettilkobling og nettsikringer F Advarsel om farlig elektrisk spenning! Ladeapparatet er et elektrisk apparat med spennings- og strømverdier som er farlig for mennesker. Ladeapparatet må derfor kun betjenes av fagpersoner som har fått relevant innføring og opplæring. Ladeapparatet må derfor kun installeres, åpnes, repareres og evt. demonteres av faglært elektriker! For å bruke ladeapparatet er det nødvendig med en nettilkobling på brukstedet. Nettspenningen og -frekvensen må stemme overens med spesifikasjonen på typeskiltet. Nettilkoblingen må være forskriftsmessig jordet. 11/ NO

12 Oppstilling/installasjon/igangsetting Apparatet må være sikret mot for høy berøringsspenning i henhold til den lokale strømleverandørens forskrifter. Forankoblet nettsikring må være installert i henhold til følgende tabell: Nominell strøm Nettsikring Kommentar 0 til 6 A 6 A gl >6 til 10 A 10 A gl >10 til 16 A 16 A gl >16 til 18 A 20 A gl >18 til 23 A 25 A gl >23 til 32 A 35 A gl Det kan brukes gl-smeltesikringer eller automatsikring med B- eller C- karakteristikk. Tabell 1: Nettstrøm og nettsikring 5.4 Oppstilling og installasjon I forbindelse med oppstilling av ladeapparatet må følgende forutsetninger være til stede: det må finnes en nettstikkontakt i tilgjengelig nærhet, det må finnes et underlag for plassering av batteriet ved siden av ladeapparatet. For nøyaktige spesifikasjoner i forbindelse med dette, se tekniske data i tillegget. 5.5 Første igangsetting og funksjonstest Etter at ladeapparatet har blitt forskriftsmessig stilt opp og installert, skal det gjennomgå en funksjonstest: Ladeapparatet er allerede forhåndsinnstilt fra fabrikken. Før første igangsetting skal det likevel kontrolleres om ladeapparatet er korrekt innstilt for batteriet som skal lades. For kontroll av parametrene, se avsnitt Etter en vellykket første igangsetting skal ladeapparatet utstyres med tydelig lesbar og slitefast merking, lett synlig fra utsiden, med spesifikasjonene for den tillatte batteritypen. M OBS! Hvis det kobles til en batteritype som ikke er tillatt, kan dette føre til skader på batteriet og ladeapparatet, og det kan også få konsekvenser for kjøretøyet! Sørg som eier/driftsansvarlig/serviceansvarlig for at feilkobling ikke er mulig når truckføreren skal koble til truckbatteriene. Merk av den tilhørende batteritypen på fremsiden av kabinettet i henhold til hvilken ladeplugg som er montert, og programmet som er forhåndsinnstilt! Merk også fremsiden på kabinettet med eventuelle endringer av ladeprogrammet som er gjort i etterkant. Hvis den faktiske nominelle strømstyrken (I n ) er stilt inn på en lavere verdi enn det som er angitt på typeskiltet, skal apparatet også være merket med dette. 12/ NO

13 Betjening 6 Betjening F Advarsel om farlig elektrisk spenning! Ladeapparatet er et elektrisk apparat med spennings- og strømverdier som er farlig for mennesker. Ladeapparatet må derfor kun betjenes av fagpersoner som har fått relevant innføring og opplæring. Ladeapparatet må derfor kun installeres, åpnes, repareres og evt. demonteres av faglært elektriker! Oppladingen av et batteri omfatter som regel alltid følgende trinn: Kontroller at ladeapparatet og batteritypen passer sammen, koble ladeapparatet til strømnettet - hvis nødvendig, koble til batteriet, (ladeprosessen startes og avsluttes automatisk), koble fra batteriet. I de følgende avsnittene blir de enkelte betjeningstrinnene nærmere forklart. Disse avsnittene må leses nøye før man bruker ladeapparatet for første gang. 6.1 Beskrivelse av betjenings- og displayfunksjonen Foran på ladeapparatet finner du denne betjenings- og displayfolien, med ladetilstandsindikator og grafikkdisplay med softkeys: Bilde 1: Betjenings- og displayfelt: Ladetilstandsindikator 3 Stopp/Start-knapp Softkey 1 2 Grafikkdisplay 4 Softkeys Skilt for angivelse av apparatets effekt, f.eks. 48 V 120 A 13/ NO

14 Betjening Ladetilstandsindikator Ladetilstandsindikatoren indikerer, sammen med grafikkdisplayet, den aktuelle driftstilstanden og statusen for ladeprosessen. Farge Betydning Forklaring gul Lading Lyser under (hoved-)ladingsfasen oransje Lading Lyser under etterladingsfasen grønn Ladeslutt Lyser etter endt ladeprosess rød Feil Lyser ved følgende driftsforstyrrelser eller feilbetjening av apparatet: Batteriet ble frakoplet under ladeprosessen Effektmodul er defekt, Maks. ladetid eller ladefaktor er overskredet Over- eller underspenningsutkopling av Driftsklart Ladetilstandsindikator slukket ingen lading, ingen feil (f.eks. etter ny oppstart av systemet eller ved første igangsetting) Tabell 2: Ladetilstandsindikator I tillegg til disse kontinuerlig lysende indikasjonene gjennom ladetilstandsindikatoren, indikeres enkelte driftstilstander som blinksekvenser i ulike farger (1-sekunds sekvenser). Nedenstående liste viser de mulige blinksekvensene med tilhørende forklaringer. I tillegg til blinksekvensene vises tilhørende meldinger i klartekst i grafikkdisplayet. 14/ NO

15 Betjening Blinksekvens Betydning Forklaring gul? av Ladestart Start på en ny ladeprosess rød? grøn n Ladeslutt/ Feil Lading avsluttet / pumpefeil eller effektmodul defekt gul? rød Lading/ Feil (Hoved-)lading / pumpefeil eller effektmodul defekt oransje? rød Lading/ Feil Etterlading / pumpefeil eller effektmodul defekt oransje? av Ladepause Etterladingspause (avhengig av det valgte ladeprogrammet) oransje? rød? av gul? grøn n Ladepause/ Feil Vedlikeholdsl ading Etterladingspause / pumpefeil eller effektmodul defekt Vedlikeholdslading eller utjevningslading pågår rød? gul grøn? Vedlikeholdsl n ading/ Feil Vedlikeholdslading hhv. utjevningslading / pumpefeil eller effektmodul defekt Tabell 3: Blinksekvens Softkeys Nedenfor grafikkdisplayet finnes 4 taster, såkalte Softkeys. Bilde 2: Softkeys De enkelte tastenes tilordning og funksjon vises på nederste linje i grafikkdisplayet i form av symboler. Nedenstående tabell gir forklaring på symbolenes betydning: Symbol Betydning Forklaring Under ladingen: Stoppe ladeprosessen (kun tast S ) X Avbrudd I menystyringen: Skifte fra et menynivå til det underliggende (Endringer blir ikke foretatt!) Bekreft Under ladingen: Fortsette ladeprosessen (kun tast S ) I menystyringen: Valg av det neste høyere menynivået, hhv. bekreftelse av et endret innstillingsparameter! Pil til venstre Styrer displaymarkøren til venstre Pil til høyre Styrer displaymarkøren til høyre Pil opp / Øk verdi Styrer displaymarkøren oppover, hhv. øker verdien for den viste parameteren 15/ NO

16 Symbol Betydning Forklaring Pil ned / Reduser verdi Tabell 4: Betydning softkeys Grafikkdisplay og menystruktur Styrer displaymarkøren nedover, hhv. reduserer verdien for den viste parameteren Betjening I grafikkdisplayet vises informasjon om apparat- og ladetilstand i form av symboler og/eller i klartekst. Ladeapparatet kan betjenes eller det kan gjøres endringer på apparatets innstillinger ved hjelp av softkeys under displayet. Nedenstående grafikk viser menystrukturens oppbygging: Batteri-info > Batterispenning Batteriekapasitet Ladeprogram Grunninnstillinger > Språk > Tysk Engelsk Fransk Italiensk annet* Funksjon Messwerte Kl. Display Versjonsinfo > Innkobl. forsink. Batterivedlh. > Antall måleverdier konfigurere... > Stille tid Stille dato > Lys Kontrast > Dyplad.start/entsulf Utlign.lad. engangs Utlign.lad fast > 1. Måleverdi : 5. Måleverdi Historie > Ladesluttdtat > Datasett 1 : Datasett 10 Bruksdata > Oppladet KWh > Siste lading Statistikk *) Indikasjon bare dersom ekstra språk innlastet Bilde 3: Menystruktur > Antall ladinger Ant. avsl. ladinger Ant. tvangsomkobl. Ant. sikkerht.stopp Ant. pumpesvikt Totalt 16/ NO

17 Betjening Innstillbare parametere: Inne i menyene kan det gjøres innstillinger eller endringer av parameterverdier. Følgende tabell gir en oversikt over de mulige innstillingsområdene og standardverdiene: Menypunkt Standardverdi Innstillingsområde Språk Tysk Tysk Engelsk Fransk Italiensk Annet* Stille tid 00:00 00:00-23:59 Stille dato Lys 70 % % Contrast 100 % % Innkobl. forsink. 0 min min. Batterivedlh. -- Dyplad.start/entsulf Utlign.lad. engangs Utlign.lad fast Antall måleverdier Måleverdi.. 5. Måleverdi Ladespenning Ladespenning [V] Ladestrøm Ladespenning [V/Z] Ladestrøm [A] Ladespenning [V/Z] Ladestrøm [%] Ladestrøm [%] Ah-Sum *) Indikasjon bare dersom ekstra språk innlastet Tabell 5: innstillbare parametere Funksjon batterivedlikehold Dyplad.start/entsulf (Dypladingsstart): Ah-Sum [Ah] Batteritemperatur [ C] Ladetid [h] Dato Tidspunkt Modulstatus Dersom meldingen Kontroller batterispenning vises i grafikkdisplayet etter at batteriet er tilkoplet, er batterispenningen utilstrekkelig til at ladeprosessen kan starte. I slike tilfeller kan prosedyren for totalutladingsstart utføres: Velg funksjonen Dyplad.start/entsulf i menypunktet Funksjon> Batterivedlh. og bekreft med OK. Apparatet starter i Totalutladingsstart-modus og lader inntil tilstrekkelig batterispenning er oppnådd til at den normale ladeprosessen kan starte. M OBS! Innen totalutladingsstart aktiveres skal det kontrolleres om ladeapparatet er forhåndsinnstilt for batteriet som skal lades (spenning, kapasitet, type)! 17/ NO

18 Z Utlign.lad. engangs / fast: Betjening Dersom det skal utføres en utjevningslading i forbindelse med den normale ladeprosessen, må funksjonen utjevningslading bli aktivert før ladingen startes: Velg funksjonen Utlign.lad. engangs / fast i menypunktet Funksjon> Batterivedlh. og bekreft med OK. Er funksjonen Utlign.lad. engangs aktivert, utføres en utjevningslading i forbindelse med den neste ladeprosessen. Er funksjonen Utlign.lad. fast aktivert, utføres en utjevningslading etter hver eneste ladeprosess. Merk! Utjevningsladingen starter 24 timer etter at ladeprosessen er startet. Enkelte ladeprogrammer er som standard programmert med en utjevningslading avslutningsvis. I slike tilfeller kan utjevningsladingen ikke aktiveres Funksjon måleverdier Med funksjonen Måleverdier kan det stilles inn hvor mange og hvilke måleverdier som aksl vises i grafikkdisplayet under ladeprosessen. Se også Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden Informasjon i grafikkdisplayet Informasjon om grunninnstillingene for ladeapparatet og ladesluttdataene kan hentes opp på tilsvarende måte, se følgende tabell: Menypunkt Informasjon Eksempelverdi Batteri-info Batterispenning 80V Batterikapasitet Ladeprogram 200 Ah LP2 (E)PzS Grunninnstillinger Versjonsinfo SLH 200 V Historie Ladesluttdat Ladesluttspenning: 2,7 V/Z Bruksdata Statistikk Tabell 6: Informasjon i grafikkdisplayet Parameter Forbruksdata Ladesluttstrøm: Ah sum: Ladetid: 10,2 A 250,0 Ah 08:00 h Tidspunkt: 12:00 Dato: Feilmeldinger Siste lading Totalt Antall ladinger Ant. avsl. ladinger Ant. tvangsomkobl. Ant. sikkerht.stopp Ant. pumpesvikt I menypunktet Historie>Bruksdata vises hvor mange kwh og Ah-sum som ble belastet strømnettet under forrige lading. 18/ NO

19 Betjening Z Merk! kwh-måleren er ikke kalibrert og er derfor ikke tillatt til avregningsformål Parameter Statistikk Fra menypunktet Historie>Statistics kan verdiene for det interne hendelsesminnet kalles frem. I detalj er dette: Vist verdi Antall ladinger Ant. avsl. ladinger Ant. tvangsomkobl. Ant. sikkerht.stopp Ant. pumpesvikt Forklaring Antall startede ladinger Antall korrekt avsluttede ladinger Antall gjennomførte tvangsomkoplinger Antall sikkerhetsutkoplinger grunnet overskredet ladetid Antall EUW-feil (trykk-kontakt ble ikke aktivert) 6.2 Ladeapparatets tilkopling til strømnettet Ladeapparatet er utstyrt med en nettkabel med plugg, for strømforsyning. Kople ladeapparatet til strømnettet ved å sette nettstøpsel inn i stikkontakten. Deretter vises apparatlogoen i ca. 3 sekunder i grafikkdisplayet. Videre registreres merkedataene, og Collect nominal data vises i grafikkdisplayet. Til sist kopler apparatet om til standardvisning: 80V/35A V Venter på: -Batteri Bilde 4: Standardvisning ved bytte (f.eks. for et 80V/35A apparat) 6.3 Tilkopling til batteri M Fare! Batteriet inneholder sterkt etsende svovelsyre. Batteriets frittliggende metalldeler er alltid spenningsførende. Åpne aldri batterikabinett, og berør aldri blanke metalldeler! Arbeid på/med batterier eller batterianlegg må kun utføres - av fagpersoner med den relevante kompetansen, og - i samsvar med instruksjonsboken fra batteriprodusenten. Under opplading av batterier kan det danne seg etsende syregasser. Syregasser kan føre til kortslutninger i elektriske apparater (brannfare) og korrosjon på apparatkomponenter. - Plasser derfor alltid batterier ved siden av ladestasjonen slik at syregassene som stiger opp kan spre seg (fortynnes) og slippe ut. 19/ NO

20 Betjening F Eksplosjonsfare! Hvis feil batteritype kobles til ladeapparatet, kan dette føre til skader på ladeapparatet og batteriet: Batteriet kan avgi for mye gass, koke tørt eller til og med eksplodere! Kontroller alltid at ladeapparatet er stilt inn for den batteritypen du bruker. Ta kontakt med den ansvarlige serviceavdelingen hos produsenten i tvilstilfeller. Nedenfor er batteritilkobling med en ladeplugg beskrevet. Vær oppmerksom på at ladeprosessen starter automatisk når batteriet tilkobles. Tilkoble batteriet på følgende måte: Legg ladekabelen slik at man ikke kan snuble i den, og på den måten forårsaker at ladeprosessen avbrytes. Sett ladepluggen inn i den tilhørende kontakten på batterikabelen. Deretter starter ladeprosessen automatisk. 6.4 Ladeprosessen starter automatisk Ladeprosessen starter automatisk hvis ladeapparatet er tilkoblet nettspenningen, batteriet er tilkoblet ladeapparatet via de riktige polene, batterispenningen er på minst 1,6 V/celle, PÅ/AV-knappen ikke har blitt trykket inn. I oppstarten av ladeprosessen utfører ladeapparatet en selvtest. Under denne perioden vises meldingen Start - Ny lading! i grafikkdisplayet. Start Ny lading! Bilde 5: Visning i grafikkdisplayet ved ladeoppstart Etter at startprosedyren er avsluttet, vises de forhåndsinnstilte måleverdien syklisk i grafikkdisplayet. Detaljer vedrørende måleverdiene fremgår av avsnittet / NO

SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07. 4165*no

SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07. 4165*no SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07 N 24V-25A 4165*no Innhold Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D-22047 Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 22.03.2007

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

SLH 090 SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A SLH 090 80V 35A - 160A. Bruksanvisning 03.10 - 07.15 100% >80% <80%

SLH 090 SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A SLH 090 80V 35A - 160A. Bruksanvisning 03.10 - 07.15 100% >80% <80% AIR 80% 100% AIR 80% 100% 80% 100% AIR 80% 100% AIR 80% 100% AIR 80% 100% SLH 090 03.10 - Bruksanvisning 51159143 07.15 N SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722779 Batterilader CTEK Multi XS 7000 Batterilader 12V Fysiske data Vekt: 0,8 kg Lengde: 191,00 mm Volum: 0,8 dm 3 Bredde: 89,00 mm Høyde: 48,00 mm Lengde

Detaljer

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

smuss eller lignende kan suges inn i viften. En avtakbar kabel kan byttes ut av brukeren

smuss eller lignende kan suges inn i viften. En avtakbar kabel kan byttes ut av brukeren BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah NO 1 Takk for at du valgte en lader fra Exide Technologies Med din nye batterilader kan du holde batteriet ved full kapasitet og forlenge batteriets levetid. Laderen

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BATTERIET NO 51 NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL MODE-KNAPP (PROGRAMVALG) FEILINDIKATOR. CTEK COMFORT CONNECT clamp

BRUKERHÅNDBOK BATTERIET NO 51 NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL MODE-KNAPP (PROGRAMVALG) FEILINDIKATOR. CTEK COMFORT CONNECT clamp MXS NO 12V/3 BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

Battery charger 1x15/2x15

Battery charger 1x15/2x15 Battery charger 1x15/2x15 BATTERILADER Bruksanvisning www.defa.com @ +20 o C U[V] 14,5V 13,5V I[A] 15A 1,2A t Boremal - Borrmall - Porausmalli - Drill template - Bohrmaße 98 mm 198 mm 1x15A 182 mm 2x15A

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Fortsett å trykke på MODE-knappen for å kombinere ladeprogram med lade-opsjoner.

BRUKERHÅNDBOK. Fortsett å trykke på MODE-knappen for å kombinere ladeprogram med lade-opsjoner. BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

Bruksanvisning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Bruksanvisning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure NO Bruksanvisning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokumentet 1.1 Formålet med dokumentet Denne bruksanvisningen er en del av produktet og gir brukeren informasjon om sikker drift av

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

echarger Brukerveiledning

echarger Brukerveiledning echarger Brukerveiledning Innhold Innhold echarger 40 Tiltenkt bruk 41 Viktige merknader 42 Merknader angående batterier 45 Riktig lading 46 Nyttige tips for lading 51 Vedlikehold og pleie 52 Tekniske

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Norsk Bruksanvisning PL-C010P 10A Elektronisk Batterilader TILTENKT BRUK Batteriladeren er beregnet

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING Batterilader Smart 20 For blysyrebatterier med en styrke på 1-20 Ah

BRUKER- VEILEDNING Batterilader Smart 20 For blysyrebatterier med en styrke på 1-20 Ah BRUKER- VEILEDNING Batterilader Smart 20 For blysyrebatterier med en styrke på 1-20 Ah Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før du bruker laderen. Bruk øyevern når du håndterer batterier INNLEDNING

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK CTEK LADING. ABSORPTION, FULLADeT PULSE, VEDLIKEHOLDSLADING NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL FEILINDIKATOR

BRUKERHÅNDBOK CTEK LADING. ABSORPTION, FULLADeT PULSE, VEDLIKEHOLDSLADING NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL FEILINDIKATOR MODE 12V/0.8 3.6A BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011 Med digital temperaturinnstilling Status Januar 2005 Rev. 0. 2005 Brukermanual Innhold A) Miljømessig informasjon...3 B) Generell informasjon...3 1 Sikkerhet...4 2 Bruksmessige sikkerhetsanbefalinger...4

Detaljer

ZAFIR 45 Batterilader

ZAFIR 45 Batterilader ZAFIR 45 Batterilader Til blysyrebatterier 1.2 90Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklingsbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Norsk Bruksanvisning PL-C010P 10A Elektronisk Batterilader TILTENKT BRUK Batteriladeren er beregnet

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

STAY IN charge FULLADE VER GANG

STAY IN charge FULLADE VER GANG Stay in charge FULLADET HVER GANG EN NY GENERASJON LADERE FRA EXIDE Stell pent med batteriene dine så varer de lenger. Exide Technologies er en verdensledende batteriprodusent og har all den nødvendige

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader For blysyrebatterier 1.2 100Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel SPARK LINE 32 EVSE for 32A lading Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Dette dokumentet inneholder viktige instruksjoner og advarsler som må følges når du anvender

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

HÅNDBOK GRATULERER LADING MED MULTI-OPSJONER

HÅNDBOK GRATULERER LADING MED MULTI-OPSJONER HÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for batterilading.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

ONYX Batterilader. For blysyrebatterier 14 225Ah. Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier.

ONYX Batterilader. For blysyrebatterier 14 225Ah. Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. ONYX Batterilader For blysyrebatterier 14 225Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle primærkoblede

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

BRuKERhÅNdBOK XS 0.8. med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en. for batterilading.

BRuKERhÅNdBOK XS 0.8. med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en. for batterilading. 12V/0.8A BRuKERhÅNdBOK gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 210 Konfigurasjon SCY/SC/SCJ Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no

Detaljer

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL 26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL INNHOLD Introduksjon 3 Før du tar sykkelen i bruk 4 Tekniske data 5 Rekkevidde 6 Kontrollpanel 7 Hvordan ta ut batteriet 8 Sikkerhet, bruk og lagring 9 Lading 10 Service og

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING Batterilader Smart 60 Med integrert lys For blysyrebatterier med en styrke på Ah

BRUKER- VEILEDNING Batterilader Smart 60 Med integrert lys For blysyrebatterier med en styrke på Ah BRUKER- VEILEDNING Batterilader Smart 60 Med integrert lys For blysyrebatterier med en styrke på 6-200 Ah Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før du bruker laderen. Bruk øyevern når du håndterer

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Artikkel: VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Installasjon...2 4.1 Tekniske

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

CS1000. Bærbar starthjelp med 12 volt kraftuttak og innebygget lys

CS1000. Bærbar starthjelp med 12 volt kraftuttak og innebygget lys CS1000 Bærbar starthjelp med 12 volt kraftuttak og innebygget lys Din starthjelper er utviklet og produsert med tanke på mange års sikker drift. Vennligst les og forstå denne brukerveilledingen før du

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur SV NO DA FI Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Bruksanvisning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Betjeningsvejledning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Käyttöohje Käsilähetin

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

M200. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier.

M200. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. M200 Batterilader Til blysyrebatterier Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med din nye, profesjonelle primærsvitsjede batterilader.

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00.

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00. Best.nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

emh1 Electric Mobility Home BRUKSANVISNING - LADESTASJONER

emh1 Electric Mobility Home BRUKSANVISNING - LADESTASJONER emh1 Electric Mobility Home BRUKSANVISNING - LADESTASJONER Versjon: Nov 2012 INNHOLD 2 Innledning Side 3 Produktoversikt - Versjoner - Bestanddeler - Sikkerhetsråd - Sikkerhetssymboler - Generelle sikkerhetsråd

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Kjære kunde Nøkkelfunksjonen til dette apparatet er lang driftstid: batteriet kan lades når som helst og uansett batterinivå og uten å skade

Detaljer

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 320 ma Best.nr. : 1086 00 640 ma Best.nr. : 1087 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

SmartCharge. Bruksanvisning

SmartCharge. Bruksanvisning SmartCharge Bruksanvisning Ladeforløp Foranalyse Laderen sjekker om batteriet er korrekt tilkoblet. Batteriets ladingsnivå (V) og fulle kapasitet (Ah) måles for å finne korrekte innstillinger til ladingen.

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer