SLT Instruksjonsbok *n

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n"

Transkript

1 SLT Instruksjonsbok N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n

2 Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt Instruksjonsbokens formål Opphavsrett og varemerkerettigheter Sikkerhet Generelt Informasjon om skilt og symboler Personalkvalifikasjoner Bruk i næringssammenheng Korrekt bruk Sikkerhetsanvisninger for oppstilling og installasjon Sikkerhetsanvisninger for bruk og betjening Sikkerhetsanvisninger for feilretting og reparasjon Produktspesifikasjoner Beskrivelse av produktet og produktets funksjon Typebetegnelse Beskrivelse av tilbehør og tilbehørets funksjon Aquamatik / vannfyllesystem (tilleggsutstyr) Restrisiko Beskrivelse av verneinnretninger Merking og skilt på ladeapparatet Transport, håndtering og lagring Oppstilling/installasjon/igangsetting Innhold i pakken Krav til bruksted Nettilkobling og nettsikringer Oppstilling og installasjon Aquamatik-tilkobling Første igangsetting og funksjonstest Betjening Ga 2/ *n

3 Innhold 6.1 Beskrivelse av betjenings- og displayenheten Lysdiodenes betydning Knappens betydning Koble ladeapparatet til strømnettet Koble til batteriet Ladeprosessen starter automatisk Avbryte ladeprosessen Ladeprosessen avsluttes automatisk - utjevningslading Driftsforstyrrelser og feilmeldinger Avbrytende feil Ikke-avbrytende feil Reparasjon Rengjøring, kontroll og vedlikehold Reservedeler Avhending Ga 3/ *n

4 Generelt 1 Generelt 1.1 Instruksjonsbokens formål Hensikten med denne instruksjonsboken er å sikre en korrekt og sikker bruk av ladeapparatet SLT 110. SLT 110 vil i det følgende omtales som ladeapparat. Denne instruksjonsboken inneholder nødvendig informasjon for forskriftsmessig drift av ladeappparatet. For å sikre en korrekt og sikker betjening av ladeapparatet, må du lese denne instruksjonsboken grundig og følge alle anvisninger som gis i boken. Ved å lese instruksjonsboken og følge anvisningene bidrar du til å unngå farlige situasjoner, unngå driftsavbrudd, forbedre driftssikkerheten og forlenge levetiden for ladeapparatet. Instruksjonsboken må alltid være tilgjengelig og skal oppbevares i ladeapparatets umiddelbare nærhet. Instruksjonsboken må leses og følges av alle som skal arbeide med ladeapparatet, enten det dreier seg om transport, oppstilling og installasjon, betjening, reparasjon eller demontering. Innen du slår på ladeapparatet for første gang, må du ha lest alle kapitlene i denne instruksjonsboken nøye. Ved bruk i næringssammenheng skal gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer, standarder og lover for sikkert og fagmessig arbeid overholdes, i tillegg til instruksjonene i instruksjonsboken. Ytterligere informasjon som ikke omfattes av denne instruksjonsboken vil bli gitt av produsentens eller leverandørens fagfolk Ga 4/ *n

5 Sikkerhet 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter Instruksjonsboken skal behandles fortrolig. Kun personer med berettig grunn skal ha tilgang til instruksjonsboken. Det er ikke tillatt å stille instruksjonsboken til rådighet for tredjeperson uten produsentens uttrykkelige og skriftlige godkjennelse. All dokumentasjon er beskyttet av opphavsrettslig lovgivning. Videreformidling og mangfoldiggjøring av dokumentasjonen, også i utdrag, så vel som utnyttelse og videreformidling av innholdet, er ikke tillatt, med mindre det har blitt gitt uttrykkelig tillatelse til dette. Overtredelse er straffbart og medfører erstatningsansvar. Produsenten forbeholder seg alle kommersielle og industrielle eiendomsrettigheter. 2 Sikkerhet 2.1 Generelt Instruksjonsboken er en viktig del av ladeapparatet som helhet. Eier/operatør er ansvarlig for at instruksjonsboken til enhver tid er tilgjengelig i nærheten av ladeapparatet, og at betjeningspersonalet er kjent med disse retningslinjene. Eier/operatør skal supplere instruksjonsboken med driftsanvisninger på grunnlag av gjeldende nasjonale forskrifter for forebygging av ulykker samt miljøvernforskrifter, herunder opplysninger om inspeksjons- og rapporteringsplikt med hensyn til spesielle driftsmessige forhold, f. eks. organisasjon av arbeidet, arbeidsprosesser og personell. I tillegg til instruksjonsboken og gjeldende nasjonale og lokale forskrifter for forebygging av ulykker, skal gjengse fagtekniske regler for sikkert og fagmessig arbeid følges. 2.2 Informasjon om skilt og symboler Ladeapparatet er produsert i samsvar med gjengse tekniske regler og den seneste teknologiske utviklingen. For at sikkerheten for personalet skal være tilstrekkelig ivaretatt, gis det noen ekstra sikkerhetsanvisninger. For å ivareta en tilstrekkelig sikkerhet ved omgang med ladeapparatet, må disse anvisningene følges Ga 5/ *n

6 Sikkerhet I noen tilfeller er det nødvendig å fremheve bestemte steder i teksten. Stedene som er merket på denne måten har ulik betydning: Z Merk! Merknader inneholder tilleggsinformasjon som gjør det lettere å ivareta en sikker og effektiv bruk av ladeapparatet. M OBS! Disse advarslene viser til potensielle materielle skader som kan oppstå som følge av at forsiktighetsregler ikke følges, eller som følge av feil bruk. Følg alle advarsler og forholdsregler som skal forhindre skader på ladeapparatet, og andre materielle skader. Vis særlig varsomhet! F Fare! Disse advarslene viser til potensielle personskader som kan oppstå som følge av at forsiktighetsregler ikke følges, eller som følge av feil bruk. Følg alle advarsler og forholdsregler som skal forhindre at du eller andre kommer til skade. Vis særlig varsomhet! 2.3 Personalkvalifikasjoner Alle som skal arbeide med ladeapparatet må være kvalifiserte fagpersoner. Personalets ansvarsområder i forbindelse med betjening og installasjon/ reparasjon skal være klart avgrenset i forhold til hverandre. Med kvalifisert fagpersonal menes i denne sammenhengen personer som er fortrolig med oppstilling, installasjon, igangsetting, betjening, reparasjon, (planlagte) driftsavbrudd og demontering, og som har den nødvendige kompetansen for å utføre de aktuelle arbeidsoppgavene de er pålagt. Installasjon, første igangsetting, reparasjon og demontering av ladeapparatet må kun utføres av autorisert elektriker Ga 6/ *n

7 Sikkerhet Autoriserte elektrikere skal være kjent med og overholde de aktuelle forskriftene fra den lokale strømleverandøren, gjeldende regelverk for elsikkerhet, forskrifter for forebygging av ulykker og alle regler for sikkert og fagmessig arbeid (f. eks. DIN VDE 100 og IEC 664 eller DIN VDE 0110). Det gjøres oppmerksom på at produsenten fraskriver seg et hvert ansvar for skader og funksjonsfeil som måtte oppstå som følge av at instruksjonene i instruksjonsboken ikke følges Bruk i næringssammenheng Hvis ladeapparatet brukes i næringssammenheng gjelder i tillegg følgende: Brukeren må gjennom særlig innføring eller opplæring gjøres fortrolig med ladeprosessen for, og håndteringen av blyakkumulatorer. Ladeapparatet må bare betjenes av personer som har blitt tildelt denne arbeidsoppgaven. 2.4 Korrekt bruk Ladeapparatet SLT 110 må utelukkende brukes til opplading av blyakkumulatorer. Det er kun tillatt å lade våtbatterier som egner seg for lading av dette ladeapparatet. Instruksjonene fra batteriprodusenten må leses og følges! Ladeapparatet må ikke brukes til opplading av andre akkumulatorer eller ikkeoppladbare batterier. F Fare for skade! Det er fare for alvorlige personskader og materielle skader ved: feil bruk eller ukorrekt betjening, ulovlig åpning av ladeapparatet, feil installasjon eller feilaktig vedlikehold og reparasjon. Alle instruksjoner vedrørende korrekt bruk, restrisiko, installasjon, betjening, reparasjon som finnes i denne instruksjonsboken, må leses og følges. Ladeapparatet må kun brukes til de formål som er beskrevet i denne instruksjonsboken og i de tekniske beskrivelsene, og kun sammen med tilbehør/komponenter som er anbefalt og tillatt av produsenten Ga 7/ *n

8 Sikkerhet Annen bruk enn dette, regnes som ikke korrekt bruk. Eieren/operatøren bærer det hele og fulle ansvaret for eventuelle skader som måtte følge av dette. Ladeapparatet må bare tas i bruk så sant kravene i direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF) er oppfylt. 2.5 Sikkerhetsanvisninger for oppstilling og installasjon Kontroller at innholdet i pakken er fullstendig i henhold til de medfølgende leveransedokumentene. Ta kontakt med produsenten umiddelbart, hvis noe mangler. Stedet hvor ladeapparatet installeres må være beskyttet mot vær og vind, samt være tørt og tilstrekkelig ventilert. Omgivelsestemperaturen på oppstillingstedet må ikke være lavere enn 0 C og ikke høyere enn 40 C. Risiko for overoppheting av ladeapparatet må unngås. Ladeapparatet må ikke utsettes for utilbørlige belastninger. Sørg særlig for at det ikke oppstår skade på komponenter i forbindelse med transport og håndtering. Unngå å berøre elektroniske komponenter. Ladeapparatet inneholder komponenter som kan skades av statisk elektrisitet, og som lett kan komme til skade ved uhensiktsmessig håndtering. Elektriske komponenter må ikke påføres mekaniske skader eller ødelegges. Den elektriske installasjonen (ledningstverrsnitt, sikringer, jording) må utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. Overholdelse av grenseverdiene som er satt i EMC-direktivet (89/336/EØF), henger sterkt sammen med installasjonen, kombinasjon med andre apparater samt installasjonsstedet. For å unngå elektromagnetisk støy må alle spesifikasjoner for skjerming, jording, planløsning for filtre og kabling overholdes ved installasjonen. Før den elektriske installasjonen må spesifikasjonene på typeskiltet sammenlignes med spesifikasjonene for strømforsyningen. Ladeapparatet må være sikret mot for høy berøringsspenning, med en forankoblet nettsikring. Verdiene for nettilkobling som er angitt på typeskiltet (spenning og frekvens) må overholdes Ga 8/ *n

9 Sikkerhet 2.6 Sikkerhetsanvisninger for bruk og betjening Ladeapparatet må bare brukes hvis det er i teknisk feilfri stand, og det må kun brukes til det tiltenkte formålet, på en måte som ivaretar sikkerheten, tar hensyn til farene forbundet med bruken av apparatet, og som er i overensstemmelse med denne instruksjonsboken. Særlig feil som kan påvirke sikkerheten må utbedres umiddelbart. Typeskiltets spesifikasjoner for tillatt batterispenning må kontrolleres, og verdiene må stemme overens, før ladekabelen tilkobles. Forsikre deg om at ladekablene kobles til riktige poler på batteriet. Ved endringer på ladeapparatet eller endringer i driftsforholdene som har betydning for sikkerheten, skal ladeapparatet stanses umiddelbart, og feilen rapporteres til ansvarlig myndighet. Ved driftsforstyrrelser i den elektriske energiforsyningen skal ladeapparatet umiddelbart slås av. 2.7 Sikkerhetsanvisninger for feilretting og reparasjon I forbindelse med vedlikehold skal det utelukkende benyttes isolert verktøy. Før vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid påbegynnes, må ladeapparatet være koblet fra nettspenningen. Tilkoblede elektriske installasjoner som kobles ut sammen med ladeapparatet, skal sikres mot utilsiktet eller automatisk innkobling. Eventuelt skal det plasseres skilt som advarer om muligheten for innkobling av installasjonen. Hvis det er nødvendig å utføre arbeid på spenningsførende komponenter, skal en ledsager umiddelbart sørge for at ladeapparatet slås av og/eller at førstehjelp iverksettes i et eventuelt nødstilfelle. Kontrollerer først at alle utkoblede komponenter er spenningsfrie og sørg for at de blir jordet og kortsluttet. Deretter må nærliggende, spenningsførende komponenter isoleres. Det må ikke foretas endringer, påbygninger eller ombygninger som kan påvirke sikkerheten, uten at dette er godkjent av produsenten! Dette gjelder også for installasjon og innstilling av sikkerhetsinnretninger. Pass særlig på at avstander, krypestrømveier og luftgap ikke reduseres. Reservedeler som brukes må oppfylle produsentens tekniske spesifikasjoner. Dette sikres ved alltid å brukes originale reservedeler Ga 9/ *n

10 Produktspesifikasjoner 3 Produktspesifikasjoner 3.1 Beskrivelse av produktet og produktets funksjon Ladeapparatet SLT 110 må utelukkende brukes til opplading av blyakkumulatorer. Apparatet inneholder en uregulert effektdel bestående av en transformator med en silisium-likeretterbro, en mikroprosessorstyrt ladeelektronikk med LEDindikatorer og knapp. De enkelte hovedkomponentene i apparatet er bygget inn i et stabilt stålplatekabinett. Ladeapparatet er utstyrt med en nettkabel og avhengig av spesifikasjon nettstøpsel for tilkobling til strømnettet. Alt etter spesifikasjon kan ladekabelen være utstyrt med ladeplugg. 3.2 Typebetegnelse Ladeapparatet SLT 110 kan leveres i ulike utførelser. Nedenfor følger et eksempel på en typebetegnelse (f. eks. for et ladeapparat med 24 V/50 A) med tilhørende spesifikasjoner: Type E 230 G 24/50 B-SLT 110 Apparatbetegnelse SLT 110 Nominell utgangsstrøm Nominell utgangsspenning Utgangsstrømtype G likestrøm ("Gleichstrom") Nominell inngangsspenning Inngangsstrømtype E Enfasevekselstrøm D Trefasevekselstrøm ( Drehstrom ) De eksakte tekniske dataene finner du på typeskiltet på ladeapparatet og i spesifikasjonene under tekniske data i tillegget. 3.3 Beskrivelse av tilbehør og tilbehørets funksjon Aquamatik / vannfyllesystem (tilleggsutstyr) Hvis ladeapparatet er utstyrt med tilleggsutstyret Aquamatik (vannfyllesystem), kan det kobles en automatisk vannpåfylling til ladeapparatet. Relevant relékontakt forefinnes i apparatet (koblingsskjema innvendig i kabinettet) Ga 10/ *n

11 Produktspesifikasjoner F Fare for skade! Det er risiko for alvorlige personskader og materielle skader som følge av livsfarlige spenninger. Tilkobling av Aquamatik-styringen må utføres av autorisert elektriker. Før ladeapparatets kabinett åpnes, må forbindelsene til strømnettet og batteriet være frakoblet. Aquamatik-styringen fungerer på følgende måte: Når det er oppnådd en spenning på 2,4 V / celle vil Aquamatik-kontakten være innkoblet i 5 minutter! 3.4 Restrisiko F F Advarsel om farlig elektrisk spenning! Ladeapparatet er et elektrisk apparat med spennings- og strømverdier som er farlig for mennesker. Ladeapparatet må derfor kun betjenes av fagpersoner som har fått relevant innføring og opplæring. Ladeapparatet må derfor kun installeres, åpnes, repareres og evt. demonteres av autorisert elektriker! Nettspenningen og evt. batterikontakt må alltid kobles fra før inngrep i og arbeid på ladeapparatet. Eksplosjonsfare! Under oppladingen av batterier kan det lekke ut gasser med eksplosive egenskaper. Ladeapparatet må derfor kun brukes i rom med tilstrekkelig ventilasjon. Batteritilkoblingen må aldri fjernes under ladeprosessen. Dette kan føre til gnistdannelse som kan antenne batterigassen (knallgass) Ga 11/ *n

12 Produktspesifikasjoner M M OBS! Hvis feil batteritype kobles til ladeapparatet, kan dette føre til skader på ladeapparatet og batteriet. Kontroller alltid at ladeapparatet er stilt inn for den batterityper du bruker. Ta kontakt med den ansvarlige serviceavdelingen på arbeidsplassen i tvilstilfeller. OBS! Under opplading av batterier kan det danne seg etsende syregasser. Syregasser kan føre til kortslutninger i elektriske apparater (brannfare) og korrosjon på apparatkomponenter. Plasser derfor alltid batterier ved siden av ladestasjonen slik at syregassene som stiger opp kan spre seg (fortynnes) og slippe ut. 3.5 Beskrivelse av verneinnretninger Ladeapparatet er konstruert og bygget i samsvar med gjengse tekniske regler. Ved korrekt bruk er det ingen sikkerhetsmessig eller helsemessig risiko for betjeningspersonalet eller andre. Alle aktuatorer er entydig merket. Alle spenningsførende komponenter er utstyrt med kabinett/tildekning som bare kan fjernes ved hjelp av verktøy. Alle kabler og plugger er forskriftsmessig skjermet/jordet. Ladeapparatet er konstruert i henhold til kapslingsgrad IP 21. Alle elektriske og elektroniske komponenter er CE-merket, og alle nødvendige isoleringsavstander er overholdt. Alle bryterkretser har i den grad det er påkrevd sikringer med definert strømstyrke og utløsningskarakteristikk på primær og sekundærsiden Ga 12/ *n

13 Transport, håndtering og lagring 3.6 Merking og skilt på ladeapparatet Baureihe Line Serien-Nr. Serial-No. SLT 110 A Typ Type Baujahr Year of manufacture E230 G 24/50 B-SLT 110 Sicherung Fuse AT Typeskilt Plassert på baksiden av kabinettet. Eingang Input E230 / 8,7A / 50-60Hz Zellenzahl/Typ Number of cells/type Batteriekapazität Battery Capacity Schutzart Protection class Ausgang Output 12 Pb IP 21 24V/50A Ah / 12-14h Ah / 7,5-8,5h Hersteller Manufacturer e Jungheinrich AG, D Hamburg, Germany öj U N G H E IN R IC H Skilt med betjeningsveiledning Plassert oppå kabinettets deksel. Effektspesifikasjoner Plassert på kabinettets front. (Eksempel på apparat: 24 V / 50 A) 4 Transport, håndtering og lagring Ladeapparatet leveres emballert i pappeske. Ved transport, håndtering og lagring må anvisningene som finnes på emballasjen følges: Beskytt mot vær og vind! Knuselig! Opp! Ga 13/ *n

14 Oppstilling/installasjon/igangsetting 5 Oppstilling/installasjon/igangsetting F Advarsel om farlig elektrisk spenning! Ladeapparatet er et elektrisk apparat med spennings- og strømverdier som er farlig for mennesker. Ladeapparatet må derfor kun installeres, åpnes, repareres og demonteres av autorisert elektriker! Nettspenningen og evt. batterikontakt må alltid kobles fra før inngrep i og arbeid på ladeapparatet. 5.1 Innhold i pakken Leveransen består minimum av følgende deler: ladeapparat med forhåndsinnstilt ladeprogram, den tilkoblede nett- og batterikabelen, instruksjonsboken, følgeseddelen. Alt etter kundens behov kan innholdet i pakken og ladeapparatets utførelse variere i forhold til dette. I de medfølgende leveransedokumentene (og i ordrebekreftelsen) gis det ytterligere tekniske spesifikasjoner. Ved mottakelsen skal du umiddelbart kontrollere at leveransen er komplett og uten skader. Kontroller at opplysningene i følgeseddelen og typeskiltet stemmer overens. Ta umiddelbart kontakt med produsenten og evt. transportselskapet ved mangler. Kontroller ladeapparatet for løsnede skrueforbindelser o.l. Stram eventuelle løse forbindelser. 5.2 Krav til bruksted Apparatet må bare brukes i lukkede, frostfrie og tilstrekkelig ventilerte rom. Velg et oppstillingsted hvor ventilasjonsåpningene ikke tildekkes og kjøleluftstrømmen ikke forhindres. Apparatet må ikke plasseres i nærheten av varmeelementer eller andre varmekilder Ga 14/ *n

15 Oppstilling/installasjon/igangsetting Ved oppstilling skal du i tillegg påse at det ikke kan oppstå risiko for at aggressive gasser, f.eks. syredamp, elektrisk ledende støv osv., kan trenge inn i apparatet. Apparatet oppfyller kravene til kapslingsgrad IP Nettilkobling og nettsikringer For å bruke ladeapparatet er det nødvendig med en nettilkobling på brukstedet. Nettspenningen og -frekvensen må stemme overens med spesifikasjonen på typeskiltet. Nettilkoblingen må være forskriftsmessig jordet. Apparatet må være sikret mot for høy berøringsspenning i henhold til den lokale strømleverandørens forskrifter. Forankoblet nettsikring må være installert i henhold til følgende tabell: Nominell strøm Nettsikring Kommentar 0 til 6 A 6 A gl 6 til 10 A 10 A gl 10 til 14 A 16 A gl 14 til 18 A 20 A gl 18 til 23 A 25 A gl 23 til 32 A 35 A gl 32 til 45 A 50 A gl 45 til 57 A 63 A gl 5.4 Oppstilling og installasjon Det kan brukes gl-smeltesikringer eller automatsikring med D-karakteristikk ifølge EN Aquamatik-tilkobling F Advarsel om farlig elektrisk spenning! Ladeapparatet er et elektrisk apparat med spennings- og strømverdier som er farlig for mennesker. Ladeapparatet må derfor kun installeres, åpnes, repareres og demonteres av autorisert elektriker! Nettspenningen og evt. batterikontakt må alltid kobles fra før inngrep i og arbeid på ladeapparatet. På et ladeapparat med Aquamatik-funksjon befinner relékontakten seg på en klemme innvendig i apparatet (se koblingsskjema innvendig i kabinettet). Kontakten kan være spenningsførende med 230 V AC / 50 Hz og skal derfor kun tilkobles av autorisert elektriker Ga 15/ *n

16 Betjening 5.5 Første igangsetting og funksjonstest Etter at ladeapparatet er forskriftsmessig stilt opp og installert, skal det gjennomgå en funksjonstest: Gå frem som beskrevet i kapittel 6 Betjening. 6 Betjening Avhengig av spesifikasjoner for den aktuelle batteritypen, vil ladeapparatet være utstyrt med følgende fra produsenten: det nødvendige ladeprogrammet er forhåndsinnstilt, kontaktene (ladeplugger) er montert for de respektive batteritilkoblingene, ytterligere tilleggsfunksjoner (tilleggsutstyr) er integrert. Oppladingen av et batteri omfatter som regel alltid følgende trinn: kontroller at ladeapparatet og batteritypen passer sammen, koble ladeapparatet til strømnettet, koble til batteriet, ladeprosessen starter automatisk, ladeprosessen avsluttes automatisk, koble fra batteriet. I de følgende avsnittene blir de enkelte betjeningstrinnene nærmere forklart. Disse avsnittene må leses nøye før man bruker ladeapparatet for første gang. 6.1 Beskrivelse av betjenings- og displayenheten På ladeapparatets front finner du denne betjenings- og displayenheten, med fire lysdioder (LED) og en knapp: Ga 16/ *n

17 Betjening Lysdiodenes betydning Symbol Betydning Farge Forklaring Lading Etterlading Utjevningslading Gul Gul Blinker innledningsvis i ladeprosessen i ca. 5 sekunder Lyser under hovedladingsfasen Lyser under etterladingsfasen Blinker under utjevningsladingsfasen Blinker sammen med den lysende LED Lading så lenge antisulfateringssystemet blokkerer for omkobling til etterlading. Lading ferdig Grønn Lyser etter endt ladeprosess Lyser ved en sikkerhetsutkobling ERROR Feil Rød Blinker: - raskt ved tvangsomkobling til etterlading Knappens betydning Symbol Betydning Farge Forklaring STOP På/Av Grønn Trykk én gang for å avbryte ladeprosessen Trykk en gang til for å starte ladeprosessen igjen 6.2 Koble ladeapparatet til strømnettet F Advarsel om farlig elektrisk spenning! Dersom apparatet ble bestilt uten nettstøpsel, må ladeapparatet tilkobles strømnettet av en autorisert elektriker. Påse at spenningsverdiene for strømnettet samsvarer med spesifikasjonene på typeskiltet. Dersom ladeapparatet er utstyrt med nettstøpsel, stikkes støpselet inn i veggkontakten. Apparatet er nå driftsklart Ga 17/ *n

18 Betjening 6.3 Koble til batteriet M M F OBS! Hvis feil batteritype kobles til ladeapparatet, kan dette føre til skader på ladeapparatet og batteriet. Kontroller alltid at ladeapparatet er egnet for den batteritypen du bruker. Ta kontakt med den ansvarlige serviceavdelingen på arbeidsplassen i tvilstilfeller. OBS! Under opplading av batterier kan det danne seg etsende syregasser. Syregasser kan føre til kortslutninger i elektriske apparater (brannfare) og korrosjon på apparatkomponenter. Plasser derfor alltid batterier ved siden av ladestasjonen slik at syregassene som stiger opp kan spre seg (fortynnes) og slippe ut. Eksplosjonsfare! Det er fare for alvorlige personskader og materielle skader hvis batteriet kobles fra under en pågående ladeprosess: Gnistdannelsen som oppstår i forbindelse med dette kan antenne gassene som dannes under ladeprosessen. Trykk alltid først på På/Av-knappen når du må avbryte ladeprosessen. Først når dette er gjort kan batterikabelen kobles fra, hhv. ladepluggen trekkes ut av batteriet. Nedenfor er batteritilkobling med en ladeplugg beskrevet. Vær oppmerksom på at ladeprosessen starter automatisk når batteriet tilkobles. Les derfor dette avsnittet grundig innen du kobler til batteriet. Tilkoble batteriet på følgende måte: Sett ladepluggen inn i den tilhørende kontakten på batterikabelen. Deretter starter ladeprosessen automatisk Ga 18/ *n

19 Betjening 6.4 Ladeprosessen starter automatisk Ladeprosessen starter automatisk hvis ladeapparatet er tilkoblet nettspenningen, batteriet er tilkoblet apparatet via de riktige polene, batterispenningen er på minst 1,6 V/celle, På/Av-knappen ikke er trykt inn. Etter tilkobling av batteriet, gjennomfører ladeelektronikken en funksjonstest som varer i ca. 5 sekunder, og den gule LED Lading blinker. Når funksjonstesten er vellykket og avsluttet, starter ladeprosessen, og LED Lading lyser. 6.5 Avbryte ladeprosessen Ved alminnelig bruk av ladeapparatet er det er ikke nødvendig å avbryte ladeprosessen. Ytre påvirkninger kan imidlertid gjøre det nødvendig å avbryte ladeprosessen. Vær imidlertid oppmerksom på følgende: F Eksplosjonsfare! Det er fare for alvorlige personskader og materielle skader hvis batteriet kobles fra under en pågående ladeprosess: Gnistdannelsen som oppstår i forbindelse med dette kan antenne gassene som dannes under ladeprosessen. Trykk alltid først på På/Av-knappen når du må avbryte ladeprosessen. Først når dette er gjort kan batterikabelen kobles fra, hhv. ladepluggen trekkes ut av batteriet. Ladeprosessen avbrytes når På/Av-knappen på betjeningspanelet trykkes inn. Trykk én gang på På/Av-knappen. Alle LED-indikatorene slukker. Ladeprosessen settes i gang igjen så snart man trykker på På/Av-knappen igjen. Trykk en gang til på På/Av-knappen. LED-indikatoren Lading hhv. Etterlading begynner å lyse igjen Ga 19/ *n

20 Betjening Z Merk! Ved normal bruk skal ladeprosessen ikke avsluttes før apparatet slår seg av automatisk. En for tidlig frakobling fører til mangelfull opplading av batteriet. Dette kan redusere den tilgjengelige batterikapasiteten. 6.6 Ladeprosessen avsluttes automatisk - utjevningslading Ladeprosessen avsluttes automatisk når ladeprogrammet er ferdig, dvs. når batteriet er ladet opp. LED-indikatoren Lading ferdig lyser. Blir batteriet fortsatt værende tilkoblet ladeapparatet, starter en utjevningslading hver 8,5 time. Hver utjevningslading varer i 16 minutter. I perioden batteriet er innkoblet, lyser LED-indikatoren Lading ferdig og LED-indikatoren Etterlading blinker. Når batteriet skal tas i bruk, må du: koble fra alle batteritilkoblinger: ladeplugg og, såfremt montert, Aquamatik-tilkoblingen. Deretter kan batteriet fjernes. 6.7 Driftsforstyrrelser og feilmeldinger Funksjonsfeil og ladeapparatets tilstand vises ved hjelp av de fire lysdiodene på betjenings- og displayenheten. Feilmeldingene inndeles i avbrytende og ikkeavbrytende feil. Følgende kapittel gir en oversikt over mulige årsaker til driftsforstyrrelser, og hvordan de kan utbedres Ga 20/ *n

21 Betjening Avbrytende feil LED-indikator Årsak Kontroll/utbedring Ingen LED lyser ERROR Ingen LED lyser Nettspenningen har falt ut Nettvern lar seg ikke koble inn Ladebryter defekt Batteriet er tilkoblet, forøvrig som ovenstående Kontroller nettspenningen og nettstøpselet! Hvis OK, informer serviceavdelingen. Nettvern eller styresikring defekt. Informer serviceavdelingen. Informer serviceavdelingen. Se forrige punkt. ERROR Ingen LED lyser Batteriet har ingen forbindelse til ladeapparatet. GS-sikringen er utløst Kontroller ladekabel, ladeplugg osv. Informer serviceavdelingen. ERROR Forankoblet sikring løser ut. Vilkårlig LED-visning Batteri lades ikke fullstendig opp (syrevekt under 1,26 kg/l). Vilkårlig LED-visning Rød LED ERROR lyser. Apparatet har koblet seg ut etter 16 timer ERROR Transformator defekt Transformatoren utsettes for innkoblingsstrømstøt Spenningsbortfallet i ladekabelen er før høyt Likeretter defekt Nettspenningen er for svak Ladetiden er overskredet Informer serviceavdelingen. Informer serviceavdelingen. Informer serviceavdelingen. Batteriets kapasitet er for stor for ladeapparatet (informer serviceavdelingen). Informer serviceavdelingen. La en autorisert elektriker tilpasse transformatoren til nettspenningen i samsvar med koblingsskjema (koblingsskjema innvendig i kabinettet) Kontroller batteriet for kortslutning i cellene. Batteriets kapasitet er for stor for ladeapparatet. For lav nettspenning (se forrige punkt) Ga 21/ *n

22 Betjening LED-indikator Årsak Kontroll/utbedring Rød LED ERROR lyser. ERROR Rød LED ERROR lyser. ERROR Rød LED ERROR lyser. Ladepluggen ble trukket ut under ladeprosessen For lav ladestrøm (<6 % av nom. strøm), eller for høy (>130 % av nom. strøm) Batterispenningen utenfor toleranseområdet (>1,6 og < 3,0 V per celle). Batterispenning og apparatets utgangsspenning stemmer ikke overens. Intern feil, ladeelektronikken er ikke korrekt initialisert. Koble til batteriet på nytt, eller koble et annet batteri til ladeapparatet. La en autorisert elektriker tilpasse transformatoren til nettspenningen i samsvar med koblingsskjema (koblingsskjema innvendig i kabinettet) Bruk egnet ladeapparat, batteriets og apparatets spenning må stemme overens (se typeskilt). Informer serviceavdelingen. ERROR Tegnforklaring: LED lyser LED blinker LED slukket Ikke-avbrytende feil LED-indikator Årsak Kontroll/utbedring LED ERROR blinker og LED Etterlading lyser etter 10 timer. ERROR Tvangsomkobling til etterlading ble aktivert. Kontroller batteriet for kortslutning i cellene. Batteriets kapasitet er for stor for ladeapparatet. For lav nettspenning (se avsnitt 6.7.1). Ladeapparatet slår seg ikke av etter 16 timer (LED Lading hhv. Etterlading lyser) Periodisk bortfall av nettspenning. Sikkerhetsutkoblingen fungerer ikke. Informer autorisert elektriker. Blir nettspenningen av og til koblet ut? Informer serviceavdelingen. Tegnforklaring: LED lyser LED blinker LED slukket Ga 22/ *n

23 Reparasjon 7 Reparasjon F Advarsel om farlig elektrisk spenning! Ladeapparatet er et elektrisk apparat med spennings- og strømverdier som er farlig for mennesker. Ladeapparatet må derfor kun installeres, åpnes, repareres og demonteres av autorisert elektriker! Nettspenningen og evt. batterikontakt må alltid kobles fra før inngrep i og arbeid på ladeapparatet. 7.1 Rengjøring, kontroll og vedlikehold Ladeapparatet er vedlikeholdsfritt og skal fungere problemfritt ved korrekt bruk. Støv og smuss kan fjernes fra ladeapparatet med en tørr klut. Kontroller minst en gang om måneden at nettilkoblingen er uskadd, kabinettet ikke har rift eller brister, isolasjonen på ladekabelen er uskadd, ladepluggen hhv. apparatklemmene er uskadet, alle klemme- og skrueforbindelser er strammet. Eventuelle mangler skal utbedres umiddelbart. 7.2 Reservedeler Ta kontakt med produsenten eller leverandøren, og oppgi dataene på typeskiltet, hvis du skulle få bruk for reservedeler. 8 Avhending Når ladeapparatet er utrangert, må gjeldene regler og forskrifter for avfallshåndtering følges. Nærmere informasjon får du ved å kontakte en miljøvirksomhet eller de ansvarlige myndigheter Ga 23/ *n

SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 4156 NO

SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 4156 NO SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 N 4156 NO Innhold Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D-22047 Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 2/31 4156 NO Innhold

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 50 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer