SLH 090 SLH V 15A - 200A SLH V 20A - 170A SLH V 35A - 160A. Bruksanvisning % >80% <80%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLH 090 SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A SLH 090 80V 35A - 160A. Bruksanvisning 03.10 - 07.15 100% >80% <80%"

Transkript

1 AIR <80% >80% 100% AIR <80% >80% 100% <80% >80% 100% AIR <80% >80% 100% AIR <80% >80% 100% AIR <80% >80% 100% SLH Bruksanvisning N SLH V 15A - 200A SLH V 20A - 170A SLH V 35A - 160A

2 Forord Merknader til bruksanvisningen Bruksanvisningen har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av ladeapparatet. Informasjonen er fremstilt i kort, oversiktlig form. Kapitlene er ordnet etter bokstaver, og sidene er gjennomgående nummerert. I denne bruksanvisningen dokumenteres ulike ladeapparater. De nødvendige data fremgår av Tekniske data i vedlegget (se avsnitt "Tekniske data"). Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder det aktuelle ladeapparatet. Våre ladeapparater utvikles stadig videre. Vi ber derfor om forståelse for at vi må forbeholde oss endringer i form, utrustning og teknikk. Av den grunn er det heller ikke mulig å utlede krav til bestemte egenskaper for ladeapparatet med utgangspunkt i bruksanvisningen. Opphavsrett Opphavsretten til denne bruksanvisningen tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Telefon: +49 (0) 40/

3 4

4 Innholdsfortegnelse A Generelt Bruksanvisningens formål... 7 B Sikkerhet Generelt Informasjon om skilt og symboler Personalkvalifikasjoner Bruk i næringssammenheng Korrekt bruk Sikkerhetsanvisninger for feilretting og reparasjon C Produktspesifikasjoner Beskrivelse av produktet og produktets funksjon Typebetegnelse Beskrivelse av tilbehør og tilbehøret funksjon Ladestikker Restrisiko Beskrivelse av verneinnretninger Merking og skilt på ladeapparatet Typeskilt (eksempel) Klistremerke med angivelse av forhåndsinnstilt ladeprogram Skilt for typeeffekt Merking av ladeapparat med fryseromsfunksjon D Oppstilling og igangsetting Sikkerhetsanvisninger for oppstilling og installasjon Innhold i pakken Krav til bruksted Montering / oppstilling av ladeapparatet og plassering av batteriet Nettilkobling og nettsikringer Kabelholder Koble ladeapparatet til strømnettet Første igangsetting og funksjonstest E Betjening Sikkerhetsanvisninger for bruk og betjening Synskontroll før igangsetting Gjøremål før ladingen tar til Beskrivelse av betjenings- og displayenheten

5 4.1 På/av-knappens betydning Signalisering av driftstilstanden via LED-displayet Ladeapparatets tilkopling til strømnettet Tilkopling til batteri Ventilatorcontroller Ventilatorcontroller (til serienummer ) Ventilatorcontroller (fra serienummer ) Starte ladeprosessen Ladeprosessen starter automatisk Starte ladeprosessen manuelt Avbryt ladeprosessen manuelt, og start eventuelt opp igjen Ladeprosessen avsluttes automatisk Vedlikeholdslading (bare for batteritypene PZS / PZB) Utligningslading (bare for batteritypene PZV / XFC) Ladeprosess med syresirkulasjon "EUW" (o) Aquamatik (o) Funksjonsmåte for det automatiske vannetterfyllingsanlegget Funksjonsfeil og feilmeldinger Skill ladeapparatet fra strømtilførselsnettet F Reparasjon Rengjøring, kontroll og vedlikehold Reservedeler G Avhending H Tillegg Mål og oversiktstegning Tekniske data Tekniske data for 24 V ladeapparater Tekniske data for 48 V ladeapparater Tekniske data for 80 V ladeapparater

6 A Generelt 1 Bruksanvisningens formål Hensikten med denne bruksanvisningen er å sikre en korrekt og sikker bruk av ladeapparatet SLH 090. Ladeapparatet SLH 090 vil i det følgende omtales som ladeapparat. Bruksanvisningen må alltid være tilgjengelig og skal oppbevares i ladeapparatets umiddelbare nærhet. Bruksanvisningen må leses og følges av alle som skal arbeide med ladeapparatet, enten det dreier seg om transport, oppstilling og installasjon, betjening, reparasjon eller demontering. Ved bruk i næringssammenheng skal gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer, standarder og lover for sikkert og fagmessig arbeid overholdes, i tillegg til instruksjonene i bruksanvisningen. Ytterligere informasjon som ikke omfattes av denne bruksanvisningen vil bli gitt av produsentens eller leverandørens fagfolk. All dokumentasjon er beskyttet av opphavsrettslig lovgivning. Videreformidling og mangfoldiggjøring av dokumentasjonen, også i utdrag, så vel som utnyttelse og videreformidling av innholdet er ikke tillatt, med mindre det har blitt gitt uttrykkelig tillatelse til dette. 7

7 8

8 B Sikkerhet 1 Generelt Instruksjonsboken er en viktig del av ladeapparatet som helhet. Eieren/operatøren er ansvarlig for at bruksanvisningen til enhver tid er tilgjengelig i nærheten av ladeapparatet, og at betjeningspersonalet er kjent med retningslinjene i denne bruksanvisningen. Eier/driftsansvarlige skal supplere bruksanvisningen med driftsanvisninger på grunnlag av gjeldende nasjonale forskrifter vedrørende ulykkesforebygging og miljøvern, herunder opplysninger om inspeksjons- og rapporteringsplikt med hensyn til spesielle driftsmessige forhold, f. eks. organisasjon av arbeidet, arbeidsprosesser og personell. I tillegg til bruksanvisningen og gjeldende nasjonale og lokale forskrifter for ulykkesvern, skal gjengse fagtekniske regler for sikkert og fagmessig arbeid følges. 9

9 2 Informasjon om skilt og symboler Ladeapparatet er produsert i samsvar med gjengse tekniske regler og den seneste teknologiske utviklingen. For at sikkerheten for personalet skal være tilstrekkelig ivaretatt, gis det noen ekstra sikkerhetsanvisninger. For å ivareta en tilstrekkelig sikkerhet ved omgang med ladeapparatet, må disse anvisningene følges. Sikkerhetsanvisninger og merking Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: FARE! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til varige personskader, også med døden til følge. ADVARSEL! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til alvorlige varige eller dødelige varige personskader. FORSIKTIG! Angir en faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til lettere eller middels alvorlige personskader. Z HENVISNING Angir materielle skader. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til materielle skader. Står for anvisninger og forklaringer. t o Angir standardutstyr Angir ekstrautstyr 10

10 3 Personalkvalifikasjoner ADVARSEL! Advarsel om farlig elektrisk spenning Ladeapparatet er et elektrisk apparat med spennings- og strømverdier som er farlig for mennesker. Ladeapparatet må kun betjenes av fagpersoner som har fått relevant innføring og opplæring. Koble fra nettstrømmen samt eventuelt forbindelsen til batteriet før det foretas inngrep og arbeid på ladeapparatet. Ladeapparatet skal bare åpnes og repareres av kvalifiserte fagelektrikere! Alle som skal arbeide med ladeapparatet må være kvalifiserte fagpersoner. Personalets ansvarsområder i forbindelse med betjening og installasjon og reparasjon skal være klart avgrenset i forhold til hverandre. Kvalifisert fagpersonell iht. disse grunnleggende anvisningene er personer som har relevant kvalifisering og som er kjent med følgende arbeid: Oppstilling og installasjon Igangsetting Drift Driftsopphør og demontering Vedlikehold av ladeapparatet skal bare utføres av kvalifiserte elektrikere. Det gjøres oppmerksom på at produsenten fraskriver seg et hvert ansvar for skader og funksjonsfeil som måtte oppstå som følge av at instruksjonene i bruksanvisningen ikke følges. 3.1 Bruk i næringssammenheng Hvis ladeapparatet brukes i næringssammenheng gjelder i tillegg følgende: Brukeren må gjennom særlig innføring eller opplæring gjøres fortrolig med ladeprosessen for, og håndteringen av blyakkumulatorer. Ladeapparatet må bare betjenes av fagpersonell som har blitt tildelt denne arbeidsoppgaven. 11

11 4 Korrekt bruk Z Ladeapparatet må utelukkende brukes til opplading av blyakkumulatorer. Avhengig av det forhåndsinnstilte ladeprogrammet kan det kun lades opp våtbatterier eller lukkede vedlikeholdsfrie traksjonsbatterier som samsvarer med forhåndsinnstillingen. Ladeapparatet er ikke egnet for opplading av andre akkumulatorer eller ikke oppladbare batterier! Etter eierens/driftsansvarliges ønske kan ladeapparatet være utstyrt med ulike typer ladestikkere. Eier/driftsansvarlige er forpliktet til det kun brukes ladestikkere som har en sikring egnet til bruk sammen med ladeapparatet, det tas forholdsregler for å forhindre tilkobling av uegnede batterityper. Det siste kan f. eks. gjøres ved hjelp av fargekoding eller mekanisk koding av ladestikkeren. Ladeapparatet med innebygd pumpe og slangesystem for syresirkulasjon (EUW) er bare egnet for batterier med syresirkulasjon. 12

12 FARE! Eksplosjonsfare ved lading av uegnede eller feilaktig innstilte batterityper Lading av et batteri som ikke er godkjent for dette ladeapparatet, er forbudt. Videre må ladeprogrammet batteriet er innstilt på og batteritypen som skal lades stemme overens. Å ignorere punktene ovenfor kan føre til skader på ladeapparatet og batteriet. Batteriet kan avgi for mye gass, koke tørt eller til og med eksplodere! Kontroller at ladeapparatet er innstilt for den aktuelle batteritypen. Ta i tvilstilfelle kontakt med ansvarlig fagpersonell. FORSIKTIG! På et ladeapparat der ladeprogrammet er endret i ettertid, plikter eier/driftsansvarlige å merke utsiden av huset med hvilken batteritype som kan brukes sammen med ladeapparatet. HENVISNING Instruksjonene fra batteriprodusenten må leses og følges! 13

13 Korrekt bruk forutsetter at angivelsene om brukersted (se avsnitt Sikkerhetsanvisninger for oppstilling og installasjon og avsnitt Krav til bruksted ), på typeskiltet (se avsnitt Merking og skilt på ladeapparatet ) i Tekniske data (se vedlegg "Tekniske data") overholdes. FARE! Det er fare for alvorlige personskader og materielle skader ved: feil bruk eller ukorrekt betjening, ulovlig åpning av ladeapparatet, feil installasjon eller feilaktig vedlikehold og reparasjon. FARE! Alle angivelser vedrørende korrekt bruk, restrisiko (se avsnitt "Restrisiko"), installasjon, betjening og reparasjon som finnes i denne bruksanvisningen må leses og følges. Ladeapparatet må kun brukes til de formål som er beskrevet i denne bruksanvisningen og i de tekniske beskrivelsene, og kun sammen med tilbehør eller komponenter som er anbefalt og tillatt av produsenten. Annen bruk enn dette, regnes som ikke korrekt bruk. Eieren/brukeren bærer det hele og fulle ansvaret for eventuelle skader som måtte følge av dette. Ladeapparatet må bare tas i bruk dersom kravene i direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EEC) er oppfylt. 14

14 5 Sikkerhetsanvisninger for feilretting og reparasjon Før vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid påbegynnes, må ladeapparatet være koblet fra nettspenningen og fra batteriet. Huset på ladeapparatet må først åpnes 5 minutter etter at apparatet er frakoblet strømnettet og batteriet, slik at de innebygde kondensatorene får tid til å bli utladet. Det må ikke utføres noen endringer, påbygninger eller ombygninger som kan påvirke sikkerheten, uten at dette er godkjent av produsenten! Dette gjelder også for installasjon og innstilling av sikkerhetsinnretningene. Pass særlig på at avstander og gnistgap ikke reduseres. Reservedeler som brukes må oppfylle de tekniske kravene fra produsenten. Dette sikres ved alltid å brukes originale reservedeler. 15

15 16

16 C Produktspesifikasjoner 1 Beskrivelse av produktet og produktets funksjon Ladeapparatet må utelukkende brukes til opplading av blyakkumulatorer. Avhengig av det forhåndsinnstilte ladeprogrammet kan det kun lades opp våtbatterier eller lukkede vedlikeholdsfrie traksjonsbatterier. Ladeapparatet inneholder: minst én styrbar høyfrekvenstaktet effektdel, mikroprosessorstyrt ladeelektronikk, en betjenings- og anvisningsenhet med på/av-tast (avhengig av utførelse med fire eller fem lysdioder (LED)) Ladeprogrammet forhåndsinnstilles på fabrikken i henhold til kundens spesifikke batteritype som ladeapparatet skal brukes sammen med. De enkelte hovedkomponentene i ladeapparatet er bygget inn i et stabilt stålplatehus. Ladeapparatet er utstyrt med en nettkabel og nettstikker for tilkobling til strømnettet. Ladekabelen er utstyrt med en batterispesifikk ladestikker for tilkobling til batteriet. 17

17 2 Typebetegnelse Ladeapparatet SLH 090 kan leveres i ulike utførelser. Nedenfor er et eksempel på en typebetegnelse (f.eks. for et 24 V/60 A ladeapparat) med forståelsesnøkkel: Z Type E 230 G 24/60 B-SLH 090 Apparatbetegnelse SLH 090 Nominell utgangsstrømstyrke Nominell utgangsspenning Utgangsstrømtype 'G' likestrøm Nominell inngangsspenning Inngangsstrømtype 'E' enfase vekselstrøm De eksakte tekniske data fremgår av typeskiltet på ladeapparatet samt i vedlegget, se avsnittene "Merking og skilt på ladeapparatet" og "Tekniske data". 18

18 3 Beskrivelse av tilbehør og tilbehøret funksjon 3.1 Ladestikker Alt etter batteritype må det brukes ulike typer ladestikkere. Ladekabelen er allerede utstyrt med en batterispesifikk ladestikker for tilkobling til batteriet. I de medfølgende leveransedokumentene (og i ordrebekreftelsen) gis det ytterligere tekniske spesifikasjoner. 19

19 4 Restrisiko FARE! Eksplosjonsfare ved lading av uegnede eller feilaktig innstilte batterityper Lading av et batteri som ikke er godkjent for dette ladeapparatet, er forbudt. Videre må ladeprogrammet batteriet er innstilt på og batteritypen som skal lades stemme overens. Å ignorere punktene ovenfor kan føre til skader på ladeapparatet og batteriet. Batteriet kan avgi for mye gass, koke tørt eller til og med eksplodere! Kontroller at ladeapparatet er innstilt for den aktuelle batteritypen. Ta i tvilstilfelle kontakt med ansvarlig fagpersonell. ADVARSEL! Eksplosjonsfare på grunn av gassene som oppstår under lading. Ved lading avgir batteriet en blanding av oksygen og hydrogen (knallgass). Gassutviklingen er en kjemisk prosess. Denne gassblandingen er høyeksplosiv og må ikke antennes. Ladekabelen på ladeapparatet må bare kobles til og fra batteriet mens ladeapparatet er slått av. Ladeapparatet må være tilpasset batteriet når det gjelder spenning og ladekapasitet. Før batteriet lades, må samtlige kabel- og stikkforbindelser kontrolleres med tanke på synlige skader. Rommet der batteriet lades skal luftes tilstrekkelig. Overflatene på battericellene må ligge fritt under ladeprosessen for å sørge for tilstrekkelig ventilasjon. Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt et batteri som er satt til lading. Brannslukningsutstyr må være tilgjengelig. Ikke legg metallgjenstander på batteriet. Sikkerhetsbestemmelsene må følges ubetinget, se kapittel Sikkerhet. ADVARSEL! Brannfare i forbindelse med lading av batterier Under opplading av batterier kan det danne seg etsende syregasser. Syregass kan korrodere komponenter i elektriske ladeapparater og føre til kortslutning (brannfare). Monter ladeapparater slik at batterier ikke kan plasseres under dem under lading. Plasser batteriene foran eller ved siden av ladestasjonen slik at syregassene som stiger opp kan spre seg (fortynnes) og slippe ut. 20

20 ADVARSEL! Advarsel om farlig elektrisk spenning Ladeapparatet er et elektrisk apparat med spennings- og strømverdier som er farlig for mennesker. Ladeapparatet må kun betjenes av fagpersoner som har fått relevant innføring og opplæring. Koble fra nettstrømmen samt eventuelt forbindelsen til batteriet før det foretas inngrep og arbeid på ladeapparatet. Ladeapparatet skal bare åpnes og repareres av kvalifiserte fagelektrikere! ADVARSEL! Advarsel om å bli hengende i ladekablene Ladekabler som ligger og flyter utgjør snublefare. Personer kan hekte seg opp eller snuble i uttrukkede løsthengende kabler. Videre er det fare for alvorlige personskader og materielle skader dersom en pågående ladeprosess blir avbrutt ved at ladestikkeren trekkes ut. Gnistdannelsen som oppstår forbindelse med dette kan antenne batterigassene som dannes under ladingen, og utløse brann eller eksplosjon. Legg ladekabelen slik at ingen snubler eller blir hengende i den. Vikle opp ladekabelen eller legg den på kabelholderen (hvis en slik finnes) når ladingen er over. 21

21 5 Beskrivelse av verneinnretninger Ladeapparatet er konstruert og bygget i samsvar med gjengse tekniske regler. Ved korrekt bruk er det ingen sikkerhetsmessig eller helsemessig risiko for betjeningspersonalet eller andre. Alle spenningsførende komponenter er utstyrt med hus eller deksler som bare kan fjernes ved hjelp av verktøy. Alle kabler og stikkere er forskriftsmessig skjermet eller jordet. Ladeapparatet er konstruert i samsvar med kapslingsgrad IP 21. Alle elektriske og elektroniske komponenter er CE-merket. De nødvendige isoleringsavstandene skal overholdes. Alle bryterkretser har sikringer med definert strømstyrke og utløsningskarakteristikk på primær og sekundærsiden. Alle metallkomponenter er beskyttelsesjordet. Ladeapparatet er utstyrt med en automatisk frakoblingsfunksjon, som utløses når et forhåndsinnstilt maksimalt ladenivå for batteriet er nådd. På denne måten forhindres det at batteriet overlades, og at det avgir for store mengder eksplosiv damp. 22

22 6 Merking og skilt på ladeapparatet 6.1 Typeskilt (eksempel) Uten nulleder Med nulleder Z Typeskiltet er plassert på bakveggen av huset. (Eksempel: 24V/60A ladeapparat) 6.2 Klistremerke med angivelse av forhåndsinnstilt ladeprogram Klistremerke med angivelse av forhåndsinnstilt ladeprogram (eksempel LP5) Z Klistremerket av angivelse av forhåndsinnstilt ladeprogram (eksempel LP5) er plassert på ladekabelen. Progr. 5 PzS Ah 7-8,5h Kühlhaus 6.3 Skilt for typeeffekt Z Typeeffektskiltet er plassert foran på huset (eksempel: 24V/60A ladeapparat). 24V 60A 23

23 6.4 Merking av ladeapparat med fryseromsfunksjon HENVISNING Fare for batteriskader pga. ikke forskriftsmessig lading av batterier med fryseromsfunksjonen Ladeapparater med fryseromsfunksjon er egnet for lading av batterier som brukes i fryserom. Elektrolyttemperaturen på det batteriet som skal lades, må være ca. +5 C for å unngå skader på batteriet under lading. Ladetiden for batterier med lav elektrolyttemperatur økes med opp til 4 timer. Lading av batterier i fryserom (omgivelsestemperaturer under 0 C) er forbudt. Ladeapparatet må kun benyttes i lukkede, frostfrie og tørre rom. Omgivelsestemperaturen på oppstillingsstedet må ikke være lavere enn 0 C og ikke høyere enn +40 C. Kontroller at elektrolyttemperaturen på det batteriet som skal lades er ca. +5 C. Lading av batterier med elektrolyttemperaturer som i prinsippet ligger over +15 C, må ikke utføres med fryseromsfunksjonen. I dette tilfellet må ladefunksjonen tilpasses av produsentens kundetjeneste. HENVISNING Fare for batteriskader pga. ikke forskriftsmessig lading av batterier Kontroller at ladeapparatet er innstilt for den aktuelle batteritypen. Ta i tvilstilfelle kontakt med ansvarlig fagpersonell. FORSIKTIG! På et ladeapparat der ladeprogrammet er endret i ettertid, plikter eier/driftsansvarlige å merke utsiden av huset med hvilken batteritype som kan brukes sammen med ladeapparatet. 24

24 AIR <80% >80% 100% Z Skiltet for ladeapparat med fryseromsfunksjon er plassert foran på huset. 25

25 26

26 D Oppstilling og igangsetting 1 Sikkerhetsanvisninger for oppstilling og installasjon ADVARSEL! Brannfare Brennbare materialer må ikke befinne seg i nærheten av laderen. Dette gjelder også medlevert transport- og emballasjemateriell. Det må ikke befinne seg brennbare materialer nærmere enn 2,5 meter fra laderen. Det må ikke trenge inn væske på innsiden av ladeapparatet. Avstanden mellom ladeapparatet og brennbare materialer må i horisontal retning være minst 2,5 m. Såvel lagringen av brennbare materialer, f.eks. i reoler, som anvendelsen av brennbare byggematerialer i området over ladeapparatet, er ikke tillatt. Avstand til brennbare, eksplosjonsfarlige og eksplosivitetsutsatte områder må minimum utgjøre 5 m. Ladeapparatet må ikke utsettes for utilbørlige belastninger. Sørg særlig for at det ikke oppstår skade på komponenter i forbindelse med transport og håndtering. Unngå å berøre elektroniske komponenter. Ladeapparatet inneholder komponenter som kan skades av statisk elektrisitet, og som lett kan komme til skade ved uhensiktsmessig håndtering. Elektriske komponenter må ikke påføres mekaniske skader eller ødelegges. Den elektriske installasjonen (ledningsdiameter, sikringer, jording) må utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. Før den elektriske installasjonen må spesifikasjonene på typeskiltet sammenlignes med spesifikasjonene for strømforsyningen. Ladeapparatet må være sikret mot for høy berøringsspenning, med en forankoblet nettsikring. Verdiene for nettilkobling som er angitt på typeskiltet (spenning og frekvens) må overholdes. Z Se avsnitt "Ladeapparatets tilkopling til strømnettet". 27

27 Z Z Oppgaver som må utføres i forbindelse med plassering og installasjon av laderen Fremgangsmåte Fjern emballasjemateriellet (folie og kartong) Hvis laderen leveres på en transportpall, må man løfte den av denne. Dette gjelder ikke for paller som laderen er fastmontert på. Disse pallene har brannfast underlag. Avfallshåndter emballasjemateriellet på riktig måte. I tillegg til begrensningene i valg av montasjested som er opplistet i bruksanvisningen, skal man overholde nasjonale bestemmelser. 28

28 2 Innhold i pakken HENVISNING Kontroller at innholdet i pakken er fullstendig i henhold til de medfølgende leveransedokumentene. Ta kontakt med produsenten umiddelbart, hvis noe mangler. Leveransen består av minimum følgende deler: ladeapparat med forhåndsinnstilt ladeprogram, den tilkoblede nett- og batterikabelen, bruksanvisningen, en anvisningsseddel (festet på ladeapparatet), følgeseddelen. Alt etter kundens behov kan innholdet i pakken og ladeapparatets utførelse variere i forhold til dette. I de medfølgende leveransedokumentene (og i ordrebekreftelsen) gis det ytterligere tekniske spesifikasjoner. Fremgangsmåte Kontroller umiddelbart etter levering at leveransen er fullstendig og uskadd. Kontroller at opplysningene i følgeseddelen og typeskiltet stemmer overens. Ved mangler må du umiddelbart kontakte produsenten og om nødvendig transportselskapet. Kontroller ladeapparatet med tanke på løse skrueforbindelser og lignende. Trekk om nødvendig disse forbindelsene til igjen. 29

29 3 Krav til bruksted Ladeapparatet skal bare brukes i lukkede, frostfrie og tørre rom. Omgivelsestemperaturen på oppstillingstedet må ikke være lavere enn 0 C og ikke høyere enn +40 C. Det må ikke være for stor støvdannelse på bruksstedet. Ledende støv (sot, metall) må ikke forekomme. Bruksstedet må være tilstrekkelig ventilert, slik at batterigasser som eksempelvis syredamp og knallgass blir tilstrekkelig spredd (fortynnet), slik at det ikke danner seg eksplosive gassblandinger. Velg et oppstillingstedet hvor ventilasjonsåpningene ikke tildekkes og kjøleluftstrømmen ikke forhindres. Ladeapparatet må ikke plasseres i nærheten av varmeelementer eller andre varmekilder. Overoppheting av ladeapparatet, f. eks. ved blokkering av lufteslissene, må unngås. 30

30 4 Montering / oppstilling av ladeapparatet og plassering av batteriet ADVARSEL! Eksplosjonsfare på grunn av gassene som oppstår under lading. Ved lading avgir batteriet en blanding av oksygen og hydrogen (knallgass). Gassutviklingen er en kjemisk prosess. Denne gassblandingen er høyeksplosiv og må ikke antennes. Ladekabelen på ladeapparatet må bare kobles til og fra batteriet mens ladeapparatet er slått av. Ladeapparatet må være tilpasset batteriet når det gjelder spenning og ladekapasitet. Før batteriet lades, må samtlige kabel- og stikkforbindelser kontrolleres med tanke på synlige skader. Rommet der batteriet lades skal luftes tilstrekkelig. Overflatene på battericellene må ligge fritt under ladeprosessen for å sørge for tilstrekkelig ventilasjon. Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare stoffer nærmere enn 2,5 meter eller driftsmidler som kan antennes nærmere enn 1 meter fra stedet man plasserer batterier for opplading. Brannslukningsutstyr må være tilgjengelig. Ikke legg metallgjenstander på batteriet. Sikkerhetsbestemmelsene må følges ubetinget, se kapittel Sikkerhet. 31

31 Montere / sette opp ladeapparatet ADVARSEL! Brannfare i forbindelse med lading av batterier Under opplading av batterier kan det danne seg etsende syregasser. Syregass kan korrodere komponenter i elektriske ladeapparater og føre til kortslutning (brannfare). Brennbare materialer må ikke befinne seg i nærheten av laderen. Det må ikke befinne seg brennbare materialer nærmere enn 2,5 meter fra laderen. Monter ladeapparater slik at batterier ikke kan plasseres under dem under lading. Plasser batteriene foran eller ved siden av ladestasjonen slik at syregassene som stiger opp kan spre seg (fortynnes) og slippe ut. Fremgangsmåte For veggoppheng av ladeapparatet skal det medfølgende veggfestemateriellet (2 plugger S10, 2 skruer M6x60) brukes. Bormalen finnes i vedlegget (se Mål og oversiktstegning). Sørg for optimal ventilasjon av ladeapparatet. Sidelengs avstand på minst 1,0 m til neste ladeapparat må overholdes. Dersom en avstand på minst 1,0 m til neste ladeapparat ikke kan overholdes, er en forskjøvet plassering av ladeapparatene nødvendig. En avstand på minst 0,5 m til tilgrensende vegger må overholdes. HENVISNING Under montering eller oppstilling av ladeapparatet må du påse at følgende stoffer ikke kan trenge inn i ladeapparatet: Aggressive gasser, som f.eks. syregasser Ledende støv, som f.eks. sot eller metallstøv Store mengder med ikke-ledende støv Væsker Monter / still opp ladeapparatet slik at tilkoblingen til strømnettet er innen rekkevidde for nettkabelen fra ladeapparatet (minst 2 m). FORSIKTIG! Ladeapparatets strømkabel skal ikke forlenges. Plassering av batteriet som skal lades opp Fremgangsmåte Posisjoner batteriet foran eller ved siden av ladeapparatet slik at stikkeren på batteriet befinner seg innenfor rekkevidde av ladeapparatets ladekabel (standard 2,5 m). FORSIKTIG! Ladeapparatets ladekabel skal ikke forlenges. 32

32 5 Nettilkobling og nettsikringer ADVARSEL! Advarsel om farlig elektrisk spenning Ladeapparatet er et elektrisk apparat med spennings- og strømverdier som er farlig for mennesker. Ladeapparatet må kun betjenes av fagpersoner som har fått relevant innføring og opplæring. Koble fra nettstrømmen samt eventuelt forbindelsen til batteriet før det foretas inngrep og arbeid på ladeapparatet. Ladeapparatet skal bare åpnes og repareres av kvalifiserte fagelektrikere! For å bruke ladeapparatet er det nødvendig med en nettilkobling på brukstedet. Nettspenningen og -frekvensen må stemme overens med spesifikasjonen på typeskiltet (se avsnitt "Merking og skilt på ladeapparatet"). Nettilkoblingen må være forskriftsmessig jordet. Ladeapparatet skal beskyttes mot for høy berøringsspenning i henhold til forskriftene fra det lokale elektrisitetsverket. 33

33 Fremgangsmåte Forankoblet nettsikring må være installert i henhold til følgende tabell: Z Nettstrøm og nettsikring Nominell strøm Nettsikring Kommentar 0 til 6A 6A gl >6 til 10A 10A gl >10 til 16A 16A gl >16 til 18A 20A gl >18 til 23A 25A gl >23 til 32A 35A gl Det kan brukes gl-smeltesikringer eller automatsikringer med B-, C- eller K-karakteristikk. Nøyaktige angivelser for inn- og utgangsstrøm samt effektopptak er beskrevet i vedlegget (se avsnitt "Tekniske data"). 34

34 6 Kabelholder Ladeapparatet har en kabelholder (2) på alle hustypene. Monteringsstillingen varierer avhengig av de ulike hustypene. På hustypene BG21 og G22 er en kabelholder (2) vedlagt fra prod.år Kabelholderen festes på baksiden med en av de to vedlagte skruene for å henge apparatet på veggen. 2 Kabelholderen (2) befinner se midt på baksiden av huset. På hustypene G23, G26, G27 og G28 blir kabelholderen (2) festet til huset fra utsiden med en rillemutter (1). På hustypene G24 og G25 blir kabelholderen (2) festet til huset fra utsiden med en rillemutter (1). Høydeinnstilling av kabelholderen (2) Fremgangsmåte 2 1 ADVARSEL! På hustypene G24 og G25 skal kabelholderen (2) bare justeres av kvalifiserte fagelektrikere. Løsne rillemutteren (1). Trykk kabelholderen (2) nedover. Trekk til rillemutteren (1) igjen. 35

35 Bruke kabelholderen (2) som hus-støtte (bare på hustypene G23, G26 og G27) 3 Fremgangsmåte Løsne rillemutteren (1). Ta av kabelholderen (2) og fest rillemutteren (1) i huset igjen. Drei kabelholderen (2) og sett den inn i åpningen (3) på baksiden av huset. 36

36 7 Koble ladeapparatet til strømnettet Z HENVISNING Se følgende avsnitt i kapittel "Oppstilling og igangsetting" før ladeapparatet kobles til strømnettet: "Sikkerhetsanvisninger for oppstilling og installasjon" "Montering / oppstilling av ladeapparatet og plassering av batteriet" "Krav til bruksted" "Nettilkobling og nettsikringer" Før ladeapparatet kobles til, må følgende forutsetninger være oppfylt: Monter / still opp ladeapparatet slik at tilkoblingen til strømnettet er innen rekkevidde for nettkabelen fra ladeapparatet (minst 2 m). FORSIKTIG! Ladeapparatets strømkabel skal ikke forlenges. Posisjoner batteriet foran eller ved siden av ladeapparatet slik at stikkeren på batteriet befinner seg innenfor rekkevidde av ladeapparatets ladekabel (standard 2,5 m). ADVARSEL! Brannfare i forbindelse med lading av batterier Under opplading av batterier kan det danne seg etsende syregasser. Syregass kan korrodere komponenter i elektriske ladeapparater og føre til kortslutning (brannfare). Monter ladeapparater slik at batterier ikke kan plasseres under dem under lading. Plasser batteriene foran eller ved siden av ladestasjonen slik at syregassene som stiger opp kan spre seg (fortynnes) og slippe ut. Nøyaktige angivelser av vekt, inn- og utgangsstrøm samt effektopptak er beskrevet i vedlegget (se avsnitt "Tekniske data"). 8 Første igangsetting og funksjonstest Etter at ladeapparatet har blitt forskriftsmessig stilt opp og installert, skal det gjennomgå en funksjonstest, se kapittel "Betjening". 37

37 38

38 E Betjening 1 Sikkerhetsanvisninger for bruk og betjening ADVARSEL! Batterier som ikke er oppladbare må ikke brukes. Ladeapparatet må bare brukes hvis det er i teknisk feilfri stand, og det må kun brukes til det tiltenkte formålet, på en måte som ivaretar sikkerheten, tar hensyn til farene forbundet med bruken av apparatet, og som er i overensstemmelse med denne bruksanvisningen. Særlig feil som kan påvirke sikkerheten må rapporteres og utbedres umiddelbart. ADVARSEL! Skader og andre mangler på ladeapparatet kan føre til ulykker. Dersom sikkerhetsrelevante endringer, skader eller øvrige mangler på ladeapparatet eller driftsforholdene blir konstatert, skal ikke ladeapparatet brukes før det er satt i stand igjen på faglig korrekt måte. Konstaterte mangler må meldes til overordnede umiddelbart. Defekte ladeapparater må merkes og tas ut av drift. Ladeapparatet må først tas i bruk igjen etter at feilen er lokalisert og rettet. Det må ikke trenge inn væske på innsiden av ladeapparatet. Angivelsen på typeskiltet om tillatt batterispenning må kontrolleres før ladekabelen tilkobles, og overholdes (se avsnitt "Merking og skilt på ladeapparatet"). Forsikre deg om at ladekablene kobles til riktige poler på batteriet. 39

39 FARE! Eksplosjonsfare ved lading av uegnede eller feilaktig innstilte batterityper Lading av et batteri som ikke er godkjent for dette ladeapparatet, er forbudt. Videre må ladeprogrammet batteriet er innstilt på og batteritypen som skal lades stemme overens. Å ignorere punktene ovenfor kan føre til skader på ladeapparatet og batteriet. Batteriet kan avgi for mye gass, koke tørt eller til og med eksplodere! Kontroller at ladeapparatet er innstilt for den aktuelle batteritypen. Ta i tvilstilfelle kontakt med ansvarlig fagpersonell. ADVARSEL! Fare for å bli hengende i ladekablene! Ladekabler som ligger og flyter utgjør snublefare. Personer kan hekte seg opp eller snuble i uttrukkede løsthengende kabler. Videre er det fare for alvorlige personskader og materielle skader dersom en pågående ladeprosess blir avbrutt ved at ladestikkeren trekkes ut. Gnistdannelsen som oppstår forbindelse med dette kan antenne batterigassene som dannes under ladingen, og utløse brann eller eksplosjon. Legg ladekabelen slik at ingen snubler eller blir hengende i den. Vikle opp ladekabelen eller legg den på kabelholderen (hvis en slik finnes) når ladingen er over. 40

40 2 Synskontroll før igangsetting Utføre en kontroll før hver lading Fremgangsmåte Kontroller at nettilkoblingen sitter godt fast og ikke er skadet. Kontroller om huset er skadet. Kontroller om isolasjonen på ladekabel og nettilkoblingskabel er skadet. Kontroller om ladestikker er skadet. Kontroller at alle skrueforbindelser er trukket godt til. Kontroller at batteri og ladeapparat er riktig tilkoblet. 41

41 3 Gjøremål før ladingen tar til ADVARSEL! Advarsel om farlig elektrisk spenning Ladeapparatet er et elektrisk apparat med spennings- og strømverdier som er farlig for mennesker. Ladeapparatet må kun betjenes av fagpersoner som har fått relevant innføring og opplæring. Koble fra nettstrømmen samt eventuelt forbindelsen til batteriet før det foretas inngrep og arbeid på ladeapparatet. Ladeapparatet skal bare åpnes og repareres av kvalifiserte fagelektrikere! HENVISNING Fare for batteriskader pga. ikke forskriftsmessig lading av batterier med fryseromsfunksjonen Ladeapparater med fryseromsfunksjon er egnet for lading av batterier som brukes i fryserom. Elektrolyttemperaturen på det batteriet som skal lades, må være ca. +5 C for å unngå skader på batteriet under lading. Ladetiden for batterier med lav elektrolyttemperatur økes med opp til 4 timer. Lading av batterier i fryserom (omgivelsestemperaturer under 0 C) er forbudt. Ladeapparatet må kun benyttes i lukkede, frostfrie og tørre rom. Omgivelsestemperaturen på oppstillingsstedet må ikke være lavere enn 0 C og ikke høyere enn +40 C. Kontroller at elektrolyttemperaturen på det batteriet som skal lades er ca. +5 C. Lading av batterier med elektrolyttemperaturer som i prinsippet ligger over +15 C, må ikke utføres med fryseromsfunksjonen. I dette tilfellet må ladefunksjonen tilpasses av produsentens kundetjeneste. HENVISNING Fare for batteriskader pga. ikke forskriftsmessig lading av batterier Kontroller at ladeapparatet er innstilt for den aktuelle batteritypen. Ta i tvilstilfelle kontakt med produsentens kundetjeneste. 42

42 Z Oppladingen av et batteri omfatter som regel alltid følgende trinn: Fremgangsmåte Kontroller at batteri og ladeapparat er riktig tilkoblet. Kontroller om ladeapparatet er skadet, se avsnittet "Synskontroll før igangsetting". Koble ladeapparatet til strømnettet. Koble batteriet til ladeapparatet (koble ladekabelen på ladeapparatet til batteristikkeren). (ladeprosessen starter automatisk, se avsnittet "Starte ladeprosessen"). (ladeprosessen avsluttes automatisk, se avsnittet "Ladeprosessen avsluttes automatisk"). Koble batteriet fra ladeapparatet (koble fra ladekabelen på ladeapparatet fra batteristikkeren). I de følgende avsnittene blir de enkelte betjeningstrinnene nærmere forklart. Disse avsnittene må leses nøye før man bruker ladeapparatet for første gang. 43

43 4 Beskrivelse av betjenings- og displayenheten På hustype G21, G22 På framsiden av ladeapparatet finner du betjenings- og anvisningsenheten, med fire lysdioder (LED) og en på/avknapp. 100% >80% <80% For hustype G23, G24, G25, G26, G27, G28, G29, G30, G31 og G32 På framsiden av ladeapparatet finner du betjenings- og anvisningsenheten, med fem lysdioder (LED) og en på/ av-knapp: 100% >80% <80% AIR 4.1 På/av-knappens betydning På/av-knappen har ulike funksjoner avhengig av ladeapparatets driftstilstand: Slå ladeapparatet på, se avsnittet "Starte ladeprosessen". Slå ladeapparatet av, se avsnittet "Avbryt ladeprosessen manuelt, og start eventuelt opp igjen". Innstilling av pausemodus, se avsnittet "Avbryt ladeprosessen manuelt, og start eventuelt opp igjen". 44

44 4.2 Signalisering av driftstilstanden via LED-displayet På hustype G21, G22 LED-indikator Z Driftstilstand under lading X signaliserer at den aktuelle LED lyser. 100 % >80 % <80 % Farge på LED Rød Grønn Gul Gul Batteri mangler X Se Funksjonsfeil og feilmeldinger Hovedlading X U<1,9 V/Z blinker etterlading X Ladeslutt og vedlikeholdslading for batteritypene PZS / PZB X Utligningslading for batteritypene PZV / XFC Pausemodus X X Vekselblinking Desulfatering X X LED >80 % blinker For hustype G23, G24, G25, G26, G27, G28, G29, G30, G31 og G32 LED-indikator Driftstilstand under lading 100 % >80 % <80 % AIR Farge på LED Rød Grønn Gul Gul Blå Batteri mangler X Se Funksjonsfeil og feilmeldinger Hovedlading X U<1,9 V/Z blinker etterlading X Ladeslutt og Z vedlikeholdslading for batteritypene PZS / PZB X Utligningslading for batteritypene PZV / XFC Syresirkulasjon (EUW) X Pausemodus X X Vekselblinking Desulfatering X X LED >80 % blinker X signaliserer at den aktuelle LED lyser. 45

45 5 Ladeapparatets tilkopling til strømnettet Ladeapparatet er utstyrt med en nettkabel med stikker, for strømforsyning. FORSIKTIG! Ladeapparatets strømkabel skal ikke forlenges. Fremgangsmåte Koble ladeapparatet til strømnettet ved å sette nettstikkeren inn i stikkontakten. 6 Tilkopling til batteri FARE! Fare forskade og advarsel om farlig elektrisk spenning Batteriet inneholder sterkt etsende svovelsyre. Batteriets frittliggende metalldeler er alltid spenningsførende. Batterihuset må ikke åpnes og ingen blanke metalldeler må berøres! Arbeid på og med batterier eller batterianlegg må bare utføres av tilstrekkelig kvalifisert personell, og batteriprodusentens bruksanvisning må følges. FARE! Eksplosjonsfare ved lading av uegnede eller feilaktig innstilte batterityper Lading av et batteri som ikke er godkjent for dette ladeapparatet, er forbudt. Videre må ladeprogrammet batteriet er innstilt på og batteritypen som skal lades stemme overens. Å ignorere punktene ovenfor kan føre til skader på ladeapparatet og batteriet. Batteriet kan avgi for mye gass, koke tørt eller til og med eksplodere! Kontroller at ladeapparatet er innstilt for den aktuelle batteritypen. Ta i tvilstilfelle kontakt med ansvarlig fagpersonell. 46

46 ADVARSEL! Eksplosjonsfare på grunn av gassene som oppstår under lading. Ved lading avgir batteriet en blanding av oksygen og hydrogen (knallgass). Gassutviklingen er en kjemisk prosess. Denne gassblandingen er høyeksplosiv og må ikke antennes. Ladekabelen på ladeapparatet må bare kobles til og fra batteriet mens ladeapparatet er slått av. Ladeapparatet må være tilpasset batteriet når det gjelder spenning og ladekapasitet. Før batteriet lades, må samtlige kabel- og stikkforbindelser kontrolleres med tanke på synlige skader. Rommet der batteriet lades skal luftes tilstrekkelig. Overflatene på battericellene må ligge fritt under ladeprosessen for å sørge for tilstrekkelig ventilasjon. Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt et batteri som er satt til lading. Brannslukningsutstyr må være tilgjengelig. Ikke legg metallgjenstander på batteriet. Sikkerhetsbestemmelsene må følges ubetinget, se kapittel Sikkerhet. ADVARSEL! Brannfare i forbindelse med lading av batterier Under opplading av batterier kan det danne seg etsende syregasser. Syregass kan korrodere komponenter i elektriske ladeapparater og føre til kortslutning (brannfare). Monter ladeapparater slik at batterier ikke kan plasseres under dem under lading. Plasser batteriene foran eller ved siden av ladestasjonen slik at syregassene som stiger opp kan spre seg (fortynnes) og slippe ut. 47

47 ADVARSEL! Fare for å bli hengende i ladekablene Ladekabler som ligger og flyter utgjør snublefare. Personer kan hekte seg opp eller snuble i uttrukkede løsthengende kabler. Videre er det fare for alvorlige personskader og materielle skader dersom en pågående ladeprosess blir avbrutt ved at ladestikkeren trekkes ut. Gnistdannelsen som oppstår forbindelse med dette kan antenne batterigassene som dannes under ladingen, og utløse brann eller eksplosjon. Legg ladekabelen slik at ingen snubler eller blir hengende i den. Vikle opp ladekabelen eller legg den på kabelholderen (hvis en slik finnes) når ladingen er over. Koble batteriet til ladeapparatet Forutsetninger Koble ladeapparatet til tilførselsspenning. Fremgangsmåte Legg ladekabelen slik at man ikke kan snuble i den, og på den måten forårsaker at ladeprosessen avbrytes. Sett ladestikkeren på ladeapparatet inn i stikkeren på batteriet. 15 sekunder etter at batteriet er koblet til ladeapparatet, starter ladeprosessen automatisk. 48

48 7 Ventilatorcontroller 7.1 Ventilatorcontroller (til serienummer ) Hus G21, G22, G23, G26, G27, G28 Tilstand batterilader Batterilader koblet til tilførselsspenning (uten batteri) Ladeavbrudd (batteri koblet fra batterilader) Ladeslutt Ventilatorens adferd Ventilatorer går i 1 minutt Ventilatorer fortsetter å gå i 1 minutt etter at innstilt grensetemperatur er underskredet Hus G24, G25, G29, G30, G31, G32 Tilstand batterilader Batterilader koblet til tilførselsspenning (uten batteri) Ladeavbrudd (batteri koblet fra batterilader) Ladeslutt Ventilatorens adferd Ventilatorer blir værende av Ventilatorer slår seg av 49

49 7.2 Ventilatorcontroller (fra serienummer ) Ved ladeslutt, ved ladeavbrudd og når batteriladeren kobles til tilførselsspenningen uten batteri, går ventilatorene i batteriladeren i en forhåndsinnstilt tid. Hus G21, G22, G23, G26, G27, G28 Tilstand batterilader Batterilader koblet til tilførselsspenning (uten batteri) Ladeavbrudd (batteri koblet fra batterilader) Ladeslutt Ventilatorens adferd Ventilatorer går i 1 minutt Ventilatorer fortsetter å gå i 1 minutt etter at innstilt grensetemperatur er underskredet Hus G24, G25, G29, G30, G31, G32 Tilstand batterilader Batterilader koblet til tilførselsspenning (uten batteri) Ladeavbrudd (batteri koblet fra batterilader) Ladeslutt Ventilatorens adferd Ventilatorer går i 10 minutter Ventilatorer fortsetter å gå i 10 minutter etter ladeslutt eller ladeavbrudd 50

50 8 Starte ladeprosessen 8.1 Ladeprosessen starter automatisk Forutsetninger Ladeapparatet er tilkoblet tilførselsspenningen Ladeapparatet er slått av Karakteristikk med ladefunksjon er innstilt i ladeapparatet Batterispenningen er på minst 0,5 V/Z Batterispenningen er mindre enn 2,4 V/Z Fremgangsmåte Koble batteriet til ladeapparatet. Ikke trykk på På/av-knappen. 15 sekunder etter at ladepluggen på ladeapparatet har kontakt med pluggen på batteriet, slås ladeapparatet automatisk på. Avhengig av batteriets ladetilstand lyser den grønne LED-en "100 %" eller en av de gule LED-ene "> 80 %" / "< 80 %". Z Ved en batterispenning under 1,9 V/Z blinker den gule LED-en "< 80 %" (batteriet er dyputladet). Ved en batterispenning under 1,5 V/Z blinker den gule LED-en "< 80 %" (batteriet er dyputladet) og ladestrømmen begrenses til 10 % av den nominelle strømstyrken. Dersom denne fasen varer i mer enn 30 minutter, slås ladeapparatet av med en feilmelding (de røde LED-ene lyser). 51

51 8.2 Starte ladeprosessen manuelt Forutsetninger Ladeapparatet er tilkoblet tilførselsspenningen Ladeapparatet er slått av Batteriet er koblet til ladeapparatet Karakteristikk med ladefunksjon er innstilt i ladeapparatet Batterispenningen er på minst 0,5 V/Z Batterispenningen er mindre enn 2,4 V/Z Fremgangsmåte 15 sekunder etter at ladestikkeren på ladeapparatet har kontakt med stikkeren på batteriet, slås ladeapparatet automatisk på (se avsnittet "Laderprosessens starter automatisk"). Avhengig av batteriets ladetilstand lyser den grønne LED-en "100 %" eller en av de gule LED-ene "> 80 %" / "< 80 %". I løpet av disse 15 sekundene kan ladeapparatet også slås på manuelt på følgende måte: Trykk på På/av-tasten kortere enn 1 sekund. Ladeprosessen starter. Avhengig av batteriets ladetilstand lyser den grønne LEDen "100 %" eller en av de gule LED-ene "> 80 %" / "< 80 %". Dersom batteri ikke er tilkoblet, lyser den røde LED-en. Z Ved en batterispenning under 1,9 V/Z blinker den gule LED-en "< 80 %" (batteriet er dyputladet). Ved en batterispenning under 1,5 V/Z blinker den gule LED-en "< 80 %" (batteriet er dyputladet) og ladestrømmen begrenses til 10 % av den nominelle strømstyrken. Dersom denne fasen varer i mer enn 30 minutter, slås ladeapparatet av med en feilmelding (de røde LED-ene lyser). 52

52 9 Avbryt ladeprosessen manuelt, og start eventuelt opp igjen ADVARSEL! Eksplosjonsfare Det er fare for alvorlige personskader og materielle skader hvis batteriet kobles fra under en pågående ladeprosess. Gnistdannelsen som oppstår i forbindelse med dette kan antenne gassene som dannes under ladeprosessen. Trykk på På/av-tasten for å avbryte ladeprosessen. Koble deretter ladekabelen på ladeapparatet fra batteristikkeren. Z HENVISNING Ved normal bruk skal ikke ladeprosessen avsluttes før apparatet slår seg av automatisk. En for tidlig frakobling fører til mangelfull opplading av batteriet. Dette reduserer den tilgjengelige batterikapasiteten. Avbryt ladeprosessen og start eventuelt opp igjen Forutsetninger Ladeapparatet er slått på. Batteriet er koblet til ladeapparatet. Fremgangsmåte Trykk på På/av-tasten i mindre enn 1 sekund, ladeprosessen blir avbrutt og ladeapparatet kobles i pausemodus. Den grønne LED-en "100 %" og den gule LED-en "< 80 %" blinker vekselvis. Dersom tilstanden på ladeapparatet ikke forandrer seg, blir ladeprosessen automatisk satt i gang igjen etter 1 minutt. Avhengig av batteriets ladetilstand lyser den grøne LED-en "100 %" eller en av de gule LED-ene "> 80 %" / "< 80 %". Trykk På/av-bryteren engang til kortere enn 1 sekund, ladeprosessen fortsetter igjen. Avhengig av batteriets ladetilstand lyser den grøne LED-en "100 %" eller en av de gule LED-ene "> 80 %" / "< 80 %". Trykk på På/av-tasten lenger enn 2 sekunder, ladeapparatet slås av. 53

53 10 Ladeprosessen avsluttes automatisk Z Ladeprosessen avsluttes automatisk når ladeprogrammet er avsluttet, dvs. når batteriet er ladet helt opp. Batteriet kan brukes igjen. Den grønne LED-en "100 %" signaliserer ladeavslutning, som: Vedlikeholdslading for batteritypen PZS og PZB. Utligningslading for batteritypene PZV og XFC. Så lenge batteriet ikke er skilt fra ladeapparatet, foregår vedlikeholdslading eller utligningslading som passer til hver batteritype, se etterfølgende avsnitt "Vedlikeholdslading (bare for batteritypene PZS / PZB)" og "Utligningslading (bare for batteritypene PZV / XFC)" Vedlikeholdslading (bare for batteritypene PZS / PZB) Så lenge batteriet ikke er skilt fra ladeapparatet, foretar ladeapparatet en vedlikeholdslading for batteritypene PZS og PZB. Beskrivelse av vedlikeholdslading Forutsetninger Ladeprogrammet er avsluttet Batteriet er ladet helt opp Den grønne LED-en "100 %" lyser og signaliserer ladeavslutning eller vedlikeholdslading Fremgangsmåte Ladeapparatet slås på 8 timer etter ladeavslutning syklisk i 15 minutter. I løpet av disse 15 minutter blir batteriet ladet med lavere strøm, uavhengig av batterispenningen. 54

54 10.2 Utligningslading (bare for batteritypene PZV / XFC) Så lenge batteriet ikke er koblet fra ladeapparatet, foretar ladeapparatet en utligningslading for batteritypene PZV / XFC. Beskrivelse av utligningsladingen Forutsetninger Ladeprogrammet er avsluttet Batteriet er ladet helt opp Den grønne LED-en "100 %" lyser og signaliserer ladeavslutning eller utligningslading Fremgangsmåte For PZV-batterityper fra produsenten "Exide" Ladeapparatet slås på 12 timer etter ladeavslutning en gang i 15 timer. I løpet av disse 15 timene blir batteriet ladet med lavere strøm, uavhengig av batterispenningen. For PZV-batterityper fra produsenten "Hawker" Ladeapparatet slås på 8 timer etter ladeavslutning en gang i 2 timer. I løpet av disse 2 timene blir batteriet ladet med lavere strøm, uavhengig av batterispenningen. For XFC-batterityper fra produsenten "Hawker" En ladeteller teller lademengden ved hver lading. Når 10-dobbel nominell kapasitet er nådd, slår ladeapparatet seg på i 2 timer. Deretter starter ladetelleren fra 0 igjen. 55

55 10.3 Desulfatering Desulfateringen brukes på sulfaterte batterier for å bryte ned sulfatlaget og brukes også til å friske opp gamle batterier. Batteriet lades i 24 timer (eventuelt i 48 eller 72 timer) med en konstant strøm (ca. 3 A / 100 Ah). Aktivere desulfatering Forutsetninger Ladeapparatet er tilkoblet tilførselsspenningen. Ladeapparatet er slått av. Kondisjonering må være deaktivert, se "Kondisjonering" på side 53. Fremgangsmåte Trykk kort to ganger på på/av-knappen. Ladeapparatet går til innstillingsmodus for desulfatering. Den gule LED-en "> 80 %" blinker 1 gang per sekund når desulfateringen er deaktivert. Hvis LED-en blinker 3 ganger per sekund, er desulfateringen aktivert. Trykk på på/av-knappen i mer enn 3 sekunder for å aktivere desulfateringen. Desulfatering er aktivert. Når desulfateringen er fullført, utføres en automatisk tilbakestilling til det forhåndsinnstilte ladeprogrammet. Z Deaktivere desulfatering Forutsetninger Ladeapparatet er tilkoblet tilførselsspenningen. Desulfatering er aktivert. Fremgangsmåte Trykk kort én gang på på/av-knappen for å deaktivere desulfateringen. Ladeapparatet går til innstillingsmodus for desulfatering. Den gule LED-en "> 80 %" blinker 3 ganger per sekund når desulfateringen er aktivert. Hvis LED-en blinker 1 ganger per sekund, er desulfateringen deaktivert. Trykk på på/av-knappen i mer enn 3 sekunder. Desulfatering er deaktivert. Ved å trykke på nytt på på/av-knappen slås ladeapparatet av igjen. 56

SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07. 4165*no

SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07. 4165*no SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07 N 24V-25A 4165*no Innhold Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D-22047 Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 22.03.2007

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

ZAFIR 100 Batterilader

ZAFIR 100 Batterilader ZAFIR 100 Batterilader For blysyrebatterier 14 150Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle primærkoblede

Detaljer

SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 4156 NO

SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 4156 NO SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 N 4156 NO Innhold Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D-22047 Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 2/31 4156 NO Innhold

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah NO 1 Takk for at du valgte en lader fra Exide Technologies Med din nye batterilader kan du holde batteriet ved full kapasitet og forlenge batteriets levetid. Laderen

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00.

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00. Best.nr. : 0527 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Norsk Bruksanvisning PL-C010P 10A Elektronisk Batterilader TILTENKT BRUK Batteriladeren er beregnet

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185..

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185.. Best.nr. : 1185.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Battery charger 1x15/2x15

Battery charger 1x15/2x15 Battery charger 1x15/2x15 BATTERILADER Bruksanvisning www.defa.com @ +20 o C U[V] 14,5V 13,5V I[A] 15A 1,2A t Boremal - Borrmall - Porausmalli - Drill template - Bohrmaße 98 mm 198 mm 1x15A 182 mm 2x15A

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

ZAFIR 45 Batterilader

ZAFIR 45 Batterilader ZAFIR 45 Batterilader Til blysyrebatterier 1.2 90Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklingsbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader For blysyrebatterier 1.2 100Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BATTERIET NO 51 NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL MODE-KNAPP (PROGRAMVALG) FEILINDIKATOR. CTEK COMFORT CONNECT clamp

BRUKERHÅNDBOK BATTERIET NO 51 NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL MODE-KNAPP (PROGRAMVALG) FEILINDIKATOR. CTEK COMFORT CONNECT clamp MXS NO 12V/3 BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien

Detaljer

ONYX Batterilader. For blysyrebatterier 14 225Ah. Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier.

ONYX Batterilader. For blysyrebatterier 14 225Ah. Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. ONYX Batterilader For blysyrebatterier 14 225Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle primærkoblede

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FA 10 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Fortsett å trykke på MODE-knappen for å kombinere ladeprogram med lade-opsjoner.

BRUKERHÅNDBOK. Fortsett å trykke på MODE-knappen for å kombinere ladeprogram med lade-opsjoner. BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Tavlemontert automatisk trappelys Best.nr. : 0821 00 Impuls-innsats Best.nr. : 0336 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning FunkBus senterplate for persienne styring Art.nr...5232 F.. FunkBus senterplate for persienne styring med sensortilkopling Art.nr...5232 FS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

E-CLICK BRUKSANVISNING MDS AXIS. Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk. dokumentere bruks- og monteringsanvisningen

E-CLICK BRUKSANVISNING MDS AXIS. Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk. dokumentere bruks- og monteringsanvisningen BRUKSANVISNING AXIS MDS Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk Denne bruks- og monteringsanvisningen er en del av maskinen. Leverandører av nye og brukte maskiner plikter å dokumentere

Detaljer

GLX150 varmelistsystem

GLX150 varmelistsystem GLX150 varmelistsystem Modell: GLX150 11,2cm høyde 2,2cm tykkelse Type: Lukket støvforbrenningsfri Watt: 150/m Volt: 230 AC Kapslingsgrad: IP21 Norm: IEC 60335-2-30 Patentnr: 302592 Sikkerhet Varmelistsystemet

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722779 Batterilader CTEK Multi XS 7000 Batterilader 12V Fysiske data Vekt: 0,8 kg Lengde: 191,00 mm Volum: 0,8 dm 3 Bredde: 89,00 mm Høyde: 48,00 mm Lengde

Detaljer

smuss eller lignende kan suges inn i viften. En avtakbar kabel kan byttes ut av brukeren

smuss eller lignende kan suges inn i viften. En avtakbar kabel kan byttes ut av brukeren BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011 Med digital temperaturinnstilling Status Januar 2005 Rev. 0. 2005 Brukermanual Innhold A) Miljømessig informasjon...3 B) Generell informasjon...3 1 Sikkerhet...4 2 Bruksmessige sikkerhetsanbefalinger...4

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM05 3 Funksjoner -

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Annet teknisk utstyr Side: 1 av 8

Annet teknisk utstyr Side: 1 av 8 Annet teknisk utstyr Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 KABEL...3 3 AVSPORINGSINDIKATOR...4 4 SVEIVSKAP...5 5 S-LÅS...6 6 TEKNISKE ROM OG TILHØRENDE SYSTEM...7 6.1 Generelt...7 6.2 Tekniske rom...7

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Brukergrupper Oppgaver Bruker Betjening Visuell kontroll Fagpersonale BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, demontering, reparasjon, vedlikehold Testing

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Norsk Bruksanvisning PL-C010P 10A Elektronisk Batterilader TILTENKT BRUK Batteriladeren er beregnet

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Oversikt 2. Tekniske data 3. Oppsett av instrumentet 4. Betjening 7. Meldingskoder 9. Nøyaktighetskontroll 10. Vedlikehold 13.

Oversikt 2. Tekniske data 3. Oppsett av instrumentet 4. Betjening 7. Meldingskoder 9. Nøyaktighetskontroll 10. Vedlikehold 13. Leica Lino L4P1 Oversikt 2 Tekniske data 3 Oppsett av instrumentet 4 Betjening 7 Meldingskoder 9 Nøyaktighetskontroll 10 Vedlikehold 13 Garanti 14 Sikkerhetsinstrukser 15 Leica Lino L4P1 1 Oversikt Ov

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD BRUKERVEILEDNING FOR MOBILT STELLEBORD Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 2 Gratulerer med valget av MONA stellebord. MONA stellebord er et praktisk og elegant mobilt stellebord for både barn og voksne. Stellebordets

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr.

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr. Best.nr. : 1180 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer