Hamnefjell vindkraftverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hamnefjell vindkraftverk"

Transkript

1 Hamnefjell vindkraftverk Båtsfjord kommune, Finnmark Informasjon og sammendrag av konsesjonssøknad for Hamnefjell vindkraftverk Desember 2006

2 2 Vindkraftverk på Hamnefjell Faktiske data: Planlagt areal: Om lag 36 km 2 Antall møller: Effekt for hver mølle: 2 4,5 MW Samlet effekt: Årlig produksjon: Tårnhøyde: Rotordiameter: Transformatorstasjon: 1 Servicebygg: 1 Samlet investering: Mulig konsesjonstid: Inntil 160 MW millioner kilowatt-timer m m Om lag 1700 mill NOK 25 år Vi trenger mer fornybar energi Energi er helt sentralt for vår hverdag og vår velferd. Hydro har lang tradisjon i å produsere og levere fornybar energi til markedet. Vi tar ansvar for en sikker energiforsyning. Det er behov for mer fornybar energi i strømforsyningen i Norge og moderne vindmøller eller vindturbiner er en godt utviklet teknologi for produksjon av fornybar energi. Vindkraft endrer det visuelle inntrykk av landskapet, men forøvrig gir vindkraft små miljømessige ulemper og flere fordeler. Vindkraft er et godt tiltak for å redusere utslipp av klimagasser. Det er ingen kraftproduksjon i Båtsfjord i dag til tross for at det er en god og rikelig tilgang til en fornybar kilde som vindkraft. I tillegg til reduserte klimagassutslipp bidrar vindkraft til økt kraftproduksjon, særlig på vinteren når kraftbehovet er størst. Vindkraft passer også godt i det norske kraftsystemet som har mye vannkraft. Det planlagte vindkraftverket på Hamnefjell i Båtsfjord vil gi en kraftproduksjon på inntil millioner kilowatt-timer. Dette tilsvarer forbruket til ca husstander. Hva vil vi bygge og hvor Hydro søker om konsesjon til å bygge et vindkraftverk beliggende på Hamnefjell vest for tettstedet Båtsfjord. Det planlagte kraftverket vil ligge på de lavereliggende områder av Hamnefjell på begge sider av antennemasten nærmere grensen mot Berlevåg kommune. På et område på rundt 36 km 2 vil vi installere opptil 80 møller med en kapasitet på 2 MW eller rundt 35 møller med en kapasitet på 4,5 MW. Maksimal samlet effekt det er søkt konsesjon om er 160 MW. Avhengig av valg av leverandør, størrelse og effekt på turbinene vil tårnhøyden variere fra 64 meter for 2 MW-møllene og opptil 90 meter for de største turbintypene. Rotordiameteren vil variere fra 64 til 107 meter for de største møllene. På det nåværende tidspunkt er 2 og 3 MW-møller de mest sannsynlige alternativene. Allerede under arbeidet med konsekvensutredning for Basecaerro kom det fram at det planlagte området hadde betydelige naturfaglige verdier og reindriftsinteresser. Derfor ble det opprinnelige planområdet for Basecearru redusert til ca. 1/4 av det

3 3 Visualisering av vindkraftverket sett fra trafostasjonen. forhåndsmeldte areal, og vindkraftprosjektet skiftet da navn til Hamnefjell vindkraftverk. Reinbeitedistrikt 7 og Båtsfjord kommune har vært med i prosessen for å finne fram til det området som både tilfredsstiller de krav som stilles til lokalisering av et vindkraftverk, og som samtidig har akseptable konsekvenser for miljø- og reindriftsinteresser. Området rundt antennemasten og nær kraftlinjen til Berlevåg består i hovedsak av blokkmark og har begrenset verdi som beiteområde for rein. Området brukes heller ikke til kalving. De viktigste grunnene til at Hydro vil bygge vindkraftverk på Hamnefjell er Svært gode vindressurser Egnete topografiske forhold Kort veg til det regionale kraftnettet Området er allerede berørt av tekniske inngrep (kraftledning og telemast) Ingen vernede områder blir berørt I tillegg har vi møtt positiv respons lokalt i kommunen. Infrastrukturen med eksisterende havn og grei atkomst fra Båtsfjord til Hamnefjell gir gode forutsetninger for et vindkraftverk. En utbygging på over 50 MW vil kreve forsterkninger av den eksisterende kraftlinja i regionalnettet inn til Varangerbotn. Derfra kan kraften mates inn på sentralnettet. Hydro har installert to vindmålemaster på Hamnefjell for å kartlegge vindressursene grundigere. Planområdet med foreløpig veg- og mølleplassering med 2 MW-turbiner.

4 4 3-bladet rotor. Hvert blad m langt. Maskinhus med blant annet generator. Tårn ca m høyt. Veg, fundament og montasjeplass. Produksjon av vindkraft i moderne vindturbiner Vindturbiner produserer elektrisitet ved å utnytte bevegelsesenergi fra vinden. De viktigste elementene i en vindturbin er rotor, hovedaksling, eventuelt gir, generator og nødvendige hjelpeaggregat og styringssystemer. De fleste komponentene er bygd inn i et maskinhus som er montert på toppen av et tårn som har omtrent samme høyde som vindturbinens rotordiameter. Vinden beveger vingene som driver en generator inne i maskinhuset. Vindretning og vindhastighet blir målt kontinuerlig i hver mølle og maskinhuset dreies automatisk opp mot vindretningen samtidig som vingenes posisjon justeres for å utnytte vinden optimalt. Vindturbinene produserer kraft ved vindhastigheter på mellom 3 og 25 meter i sekundet. Produksjonen øker ikke ved vindhastigheter på mellom 14 og 25 meter per sekund og turbinene stenges ned automatisk når det blåser over 25 meter per sekund over en gitt periode. De starter opp igjen når vinden har løyet litt. Vindturbin fra Havøygavlen i Finnmark og de forskjellige elementene av en vindturbin.

5 5 Slik vil vindkraftverket kunne ta seg ut sett fra toppen av Hamnefjell. Vegene mellom vindturbinene er ikke vist. Vi har lyttet til lokale innspill I planleggingen av vindkraftverk i Båtsfjord har Hydro valgt først å forhåndsmelde et stort område etter plan- og bygningsloven, for så å være lydhøre overfor lokale innspill, innspill i høringsrunden og de funn som ble gjort i konsekvensutredningen. Først etter en slik samlet vurdering kom Hydro fram til et utbyggingsalternativ som det søkes konsesjon om. Hydro har således sett på forskjellige utbyggingsalternativ i Båtsfjord. Hydro har søkt om konsesjon for et vindkraftverk på Båtsfjordfjellet, øst for tettstedet og et mindre utbyggingsalternativ på Hamnefjell. Denne søknaden om konsesjon på Hamnefjell erstatter den tidligere søknaden for en mindre utbygging på Hamnefjell og det store forhåndsmeldte området vi kalte Basecaerru. Plassering av møller og arealbruk Den mest sannsynlige vindturbinstørrelsen er fra 2 MW til 4,5 MW. Det gir møller. Hydro har laget planløsninger for et alternativ med 2 MWturbiner fordi dette er det mest arealkrevende alternativet. Hydro har også gjennomført visualiseringer og vurdert konsekvenser for synlighet, støy og skyggekast også ved valg av 3 MW-møller. I tillegg har vi sett på kostnader for en mulig trinnvis utbygging til maksimalt 160 MW. Europeiske konkurranseregler forplikter Hydro til å gjennomføre en internasjonal anbudsrunde for et så stort utbyggingsprosjekt. Siden leverandørene tilbyr ulike størrelser, kan ikke nøyaktig antall møller fastsettes før anbudsprosessen er ferdig. Leverandørene vil også kunne komme med viktige innspill på gunstig plassering av møllene innenfor det aktuelle området. En anbudsrunde kan først gjennomføres etter at konsesjon er gitt. Vindkraftverket vil ikke være inngjerdet og området vil være tilgjengelig og åpent for fri ferdsel, men ikke for biltrafikk. For at møllene ikke skal stjele vind fra hverandre, vil de bli plassert med en avstand på ca meter eller fire rotordiametre fra hverandre. Selv om vindturbiner bør spres, er det best å la dem stå samlet i en såkalt vindpark. Det er et dilemma at vi for å ta hensyn til strenge støykrav og liten synlighet der folk bor, må bygge vindkraftverk i utmarksområder. Dermed berøres inngrepsfrie områder. Dette har Hydro søkt å ta hensyn til ved å bygge nær eksisterende tekniske inngrep og nær eksisterende kraftlinje.

6 6 For å komme fram til møllene vil det bli bygd grusveger med en bredde på om lag 5 meter pluss vegskulder. Total veglengde er anslått til rundt 45 km ved full utbygging. Ved hver mølle blir det planert et areal på rundt 800 m 2 for oppstilling av mobilkran under montasje og vedlikehold. Selve fundamentet for møllene er planlagt plassert på fjellgrunn med et areal på omtrent m 2. Et servicebygg og en hovedtransformator på 2 dekar vil bli plassert sentralt i området. Samlet arealbruk inklusive veger og oppstillingsplasser vil utgjøre i underkant av 500 dekar. I plangrunnlaget forutsettes det at det interne kabelnettet vil bli nedgravd i grøft langs vegene. Vindturbinene vil bli transportert til Båtsfjord med båt. Fra kai til vindkraftverket blir det spesialtransport med bil. Transport av utstyr inn til planområdet er forutsatt å skje med bruk av eksisterende veg som går fra sentrum av Båtsfjord og opp til antennemasten på toppen av Hamnefjell. Det vil bli behov for forsterkning av vegen for å kunne transportere det tunge utstyret inn. Ved en stor utbygging av vindkraftverket vil det i tillegg bli nødvendig med en ytterligere atkomstveg. Denne planlegges å gå ved den eksisterende motorcrossbanen. Kostnader, videre planer og a nleggsvirksomhet Hydro har beregnet kostnadene for utbyggingen av Hamnefjell vindkraftverk til rundt 1700 millioner kroner. Ved en trinnvis utbygging av først 50 MW er denne delutbyggingen beregnet å koste rundt 550 millioner kroner. Hoveddelen av kostnadene vil være knyttet til utstyret i vindkraftanlegget. Det antas at kontrakter for øvrig anleggsvirksomhet kan plasseres regionalt eller lokalt. Dersom NVE gir konsesjon og kommunen godkjenner forslaget til reguleringsplan sommeren 2007, kan bygging av vindkraftverket starte i Dette forutsetter at Hydro har tro på at prosjektet blir lønnsomt. Det er flere faktorer som skal til for å få lønnsomhet i prosjektet: kostnadsgunstige avtaler med leverandørene av vindturbinene. Det har de siste årene vært selgers marked og vindturbinene har vært betydelig dyrere enn f.eks ved bygging av Havøygavlen vindkraftverk i Vindturbinene vil utgjøre rundt 70 prosent av investeringskostnadene tro på at summen av kraftpris og støttesystemer for fornybar energi samlet gir en inntekt på minst 50 øre per kilowatt-time. Påslaget på kraftprisen er i dag 8 øre per kilowatttime. Dette er ikke tilstrekkelig til å få realisert et såpass godt vindkraftverk som Hamnefjell.

7 7 Visualisering av vindkraftverket sett fra Hamneset. Hydro legger foreløpig til grunn at summen av markedsforhold for vindturbiner, langsiktig kraftpris og støtteordninger vil være tilstrekkelig til at en realisering vil være mulig, selv om det ikke er grunnlag for det på søknadstidspunktet. Konsesjonssøknaden for Hamnefjell vindkraftverk er sendt til Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) til behandling etter energiloven. NVE vil sende søknaden på høring til lokale, regionale og sentrale myndigheter samt til lag og organisasjoner som har interesse av utbyggingsplanene. I forbindelse med høringen vil det bli arrangert et åpent møte i Båtsfjord. I tillegg er søknaden tilgjengelig på internet og til innsyn hos NVE og kommunen i Båtsfjord. Parallelt med konsesjonssøknaden har Hydro søkt kommunen om endret reguleringsplan for området etter plan- og bygningsloven. Den søknaden vil avgjøres lokalt. Hydro forventer at høring av søknaden og konsesjonsbehandlingen vil være avsluttet i løpet av Dersom Hydro får konsesjon og bestemmer seg for å bygge ut Hamnefjell vindkraftverk, kan detaljprosjektering og anbudsrunden være avsluttet ved utgangen av 2008, med påfølgende kontraktsinngåelse og bygging. Deler av anleggsvirksomheten som vegbygging og fundamentering av oppstillinsplasser for vindturbinene vil kunne skje i løpet av 2009, mens endelig plassering av utstyr forventes å skje i løpet av Således vil vindkraftverket kunne starte kraftproduksjonen sommeren 2010 og deretter levere kraft i 25 år. Dette er en foreløpig tidsplan. Nettkapasitet Ledig nettkapasitet på Varangerhalvøya og i Finnmark generelt er i dag begrenset. Statnett arbeider for tiden med planer for å øke overføringskapasiteten fra Finnmark og sørover. Som følge av usikkerhet når det gjelder nettkapasitet i området kan det være aktuelt med en redusert utbygging som et første trinn. En utbygging på inntil MW vil kunne gjennomføres uten forsterkning av det regionale kraftledningsnettet. Aktivitet Søknad Høring søknad Konsesjonsbehandling Prosjektering og anbud Kontraktsinngåelse, bygging

8 8 Sammendrag av konsekvensutredningen Hvilke konsekvenser vil Hamnefjell vindkraftverk få Konsekvensutredningen er en viktig del av konsesjonssøknaden og forslaget til reguleringsplan. Det er NVE som har fastlagt utredningsprogrammet. I utredningen er det grundig redegjort for hvordan et vindkraftverk på Hamnefjell kan påvirke landskap og miljø, friluftsliv og ferdsel, fauna, flora, vegetasjon og reindrift. I tillegg er det redegjort for støy, skyggekast og refleksblink samt infrastruktur, nettilknytning og samfunnsmessige konsekvenser. De viktigste negative konsekvenser ved et vindkraftverk på Hamnefjell er at landskapet blir visuelt endret, spesielt sett fra Båtsfjord, og at reindriftsnæringen blir påvirket. De viktigste positive konsekvensene er at produksjonen av elektrisk kraft uten klimagassutslipp vil øke og at Båtsfjord kommune får en stor investering, med de positive ringvirkningene det får for samfunnet og det lokale næringsliv. Landskap Det åpne arktiske landskapet på Varangerhalvøya er sårbart for tekniske inngrep, og det planlagte vindkraftverket vil bli godt synlig fra områdene omkring. Selv om deler av det planlagte vindkraftverket er plassert i områder som er påvirket av tyngre tekniske inngrep, så vil utbyggingen endre landskapsbildet på vestsiden av Båtsfjord. Vindkraftverket er imidlertid ikke plassert i eller i nærheten av planlagte verneområder. Konsekvensene Synlighet 160 MW Vestas 3 MW Kart som viser synlighet av vindkraftverket ved valg av 3 MW-turbiner. for landskapet som helhet vurderes derfor å bli moderate. Det er gjort vurderinger av møllenes synlighet forskjellige steder i og rundt Båtsfjord. Kartet viser om en mølle er synlig og hvor mange i henhold til skalaen. Ut fra kartet vil vindkraftverket være synlig over store deler av området rundt tett-

9 9 Visualisering av vindkraftverket sett fra Skrovneset. stedet Båtsfjord, men mange steder vil man bare se en møllespiss eller to, andre steder vil man se flere møller. Naturmiljø Av rødlistete dyrearter er det primært rovfuglene havørn (tatt ut av den nye rødlisten i 2006), fjellvåk og jaktfalk som vil bli berørt med en potensiell negativ konsekvens i form av redusert populasjon og redusert hekkesuksess innenfor eller nær planområdet. Det er svært sparsomt med vegetasjon i store deler av planområdet, men med artsrike lommer innimellom. Det er ikke registrert rødlistearter i området. Planlagt ny atkomstveg vil berøre et område med frodig vegetasjon og naturtyper som er sjeldne for området (myr og bjørkeskog). Verdien for floraen i selve planområdet vurderes som liten. Området benyttes av få viltarter. Den samlede verdi for fauna vurderes som relativt liten selv om de lavereliggende delene av området har noe større tetthet av vilt enn de øvre. Enkelte delområder har større verdi for viltet, og dette gjelder Østre Rubbedalen og Skoleelvdalen. Ved å ta hensyn til disse områdene ved endelig utbyggingsplan vil konsekvensene for viltet i området bli små. Inngrepsfrie naturområder Selv om vindkraftverket er lokalisert til et område som alt er påvirket av tyngre tekniske inngrep, vil større inngrepsfrie naturområder (INON) i både Berlevåg og Båtsfjord kommuner bli berørt. Dette gjelder særlig områdene nordover mot Vestneset og Seibåneset. Totalt vil i overkant av 15 km 2 bli endret fra villmarkspregete områder (mer enn 5 km fra inngrep) til lavere INON-kategorier. Områdene som blir berørt er forholdsvis små og utgjør ikke en del av et større sammenhengende INON-område. Det er heller ingen sammenhengende fjord-tilfjell-områder som blir berørt. Siden det finnes store INON-områder på Varangerhalvøya og mange av disse er større og mer inntakt enn utbyggingsområdet, blir konsekvensene av utbyggingen forholdsvis moderate. Kulturminner og kulturmiljø En fagrapport om kulturminner og kulturmiljø viser at det finnes et automatisk fredet kulturminne i eller i nærheten av planområdet, det hellige samiske fjellet Basecearru. I tillegg er det flere automatisk fredete og nyere kulturminner i det som kalles visuelt influensområde av vindkraftverket. Fagutreder mener disse har stor verdi. Hydro har fått forståelsen av at grensen for det hellige samiske fjellet er noe uklar og at en utbygging på Hamnefjell ikke vil berøre dette. Gjennom den dokumentasjon Sametingets kulturminneavdeling kan skaffe til veie vil en få fastsatt hvor grensen går. For å unngå direkte inngrep i et automatisk fredet kuturminne vil Hydro primært søke å redusere planområdet slik at det blir liggende utenfor grensen for det hellige fjellet. I tillegg vil man etablere en sikringssone rundt. Såkalte 9-undersøkelser om faktiske kulturminner er planlagt gjennomført sommeren 2007 og vil avklare om det finnes enkelte mindre områder med automatisk fredete kulturminner, som kan tas ut av planområdet og reguleres til friområde eller spesialområde bevaring. Samlet sett er konsekvensene

10 10 for kulturminner og -miljø små når fysiske inngrep med automatisk fredete kulturminner i området unngås. Friluftsliv Planområdet blir lite brukt som friluftslivsområde. Det forekommer noe turgåing og jakt i området, men Varangerhalvøya har store tilsvarende områder som er foreslått vernet og kan nyttes. Hydro regner med at vegene i vindkraftverket vil bli brukt av folk i Båtsfjord og av turister for å komme seg lettere rundt i terrenget spesielt sommerstid. Vegene vil bli stengt med bom for å hindre motrisert ferdsel utover det som er nødvendig for drift og vedlikehold av vindkraftverket. Reindrift Planområdet ligger innenfor Reinbeitedistrikt 7 og brukes til vår/sommerbeite. Planområdet ligger i distriktets ytterkant mot øst og brukes ikke som kalvingsområde. Den delen av planområdet som ligger sør for den eksisterende kraftlinja er vesentlig viktigere for reindriften enn den nordlige delen rundt selve Hamnefjell. Hydro har hatt en nær dialog og et godt samarbeid med reinbeitedistriktet. Det er inngått en avtale med Reinbeitedistrikt 7 om en rekke avbøtende tiltak. Med avbøtende tiltak som for eksempel revegetasjon og styrking av gjerder mener Reinbeitedistrikt 7 at Hamnefjell vindkraftverk ikke vil få noen vesentlige negative konsekvenser for reindriftsnæringen her. Tiltakene vil kunne bidra til å forbedre driftsmulighetene i reinbeitedistriktet. Reinbeitedistriktet har uttalt seg positivt til at et vindkraftverk plasseres på Hamnefjell. Støy, skyggekast og forurensning I forbindelse med vindkraftverk er det to typer støy som genereres: Mekanisk og aerodynamisk støy. Den mekaniske støyen kommer fra generator og gir i maskinhuset på vindturbinen. Denne vil være en lav motordur som i noen tilfeller kan ha hørbare enkelttoner. Den aerodynamiske støyen er en svisjende lyd som oppstår når vingene beveger seg gjennom lufta. Når vingene passerer tårnet lages det en pulserende type støy som kan virke mer sjenerende. Vingene vil ikke rotere i takt og dermed vil denne støyen utjevnes. Støyberegninger foretatt for Hamnefjell vindkraftverk viser at ingen boliger vil oppleve støynivå utover nivåene i Miljøverndepartementets retningslinjer for arealplanlegging og støy. I solskinn og på spesielle tider på dagen vil en vindmølle kaste skygge i en bestemt retning. Det finnes ingen norske retningslinjer for hva som er akseptabelt når det gjelder antall timer i året med skyggekast. Beregningene er derfor gjort basert på svenske og tyske regler. Skyggekastberegningene for Hamnefjell viser ingen vesentlige negative konsekvenser ved bebyggelse. Muligheten for forurensning i anleggsperioden vil forebygges ved at Hydro stiller krav til utførende entreprenører om sikker håndtering av kjemikalier og drivstoff. Avfall skal leveres til godkjent mottak i regionen. Vindkraftverket vil ikke komme i konflikt med drikkevannsforsyningen til Båtsfjord. Men deler av planområdet blir liggende i nedbørsfeltet til reservevannkilden i Hamnevatnet. Hydro vil drøfte detaljplassering av vindturbiner innenfor dette området med kommunen og eventuelt diskutere saken med Mattilsynet som godkjenner drikkevannsforsyningen.

11 11 Visualisering av vindkraftverket fra Holmen. Samfunnsmessige virkninger inklusive turisme Total investering for utbygging av Hamnefjellet vindkraftverk forventes å ligge på ca millioner norske kroner ved en full utbygging på 160 MW samlet effekt. Norske leveranser forventes å utgjøre omlag 20 prosent av de totale investeringskostnadene. Hydro vil gjennomføre et informasjonsopplegg overfor lokalt næringsliv slik at disse kan være best mulig posisjonert og forberedt til vindkraftutbyggingen. Hydro vil dessuten legge ved informasjon om lokale underleverandører i forbindelse med en internasjonal anbudsinnbydelse. Båtsfjord kommune har høy arbeidsledighet som følge av store variasjoner i råstofftilgangen til fiskeindustrien og kommunen har et klart uttalt ønske om å øke sysselsettingen i andre næringer. Anleggsfasen over ett til to år vil ha stor betydning for lokal sysselsetting, spesielt hvis lokale underleverandører greier å bli konkurranse- og leveringsdyktige til den eller de hovedleverandører som vinner anbudskonkurransen. I anleggsfasen er det forventet at antall sysselsatte kan være mellom 50 og 100 personer. I driftsfasen vil vindkraftverket kunne gi opptil 6 arbeidsplasser direkte, men Hydro har grunn til å tro at den indirekte sysselsettingseffekten blir to til tre ganger større. Som grunneier vil Finnmarkseiendommen få en årlig inntekt fra vindkraftverket, men Hydro vet ikke i hvilken grad denne inntekten vil bli kanalisert tilbake til Båtsfjord kommune. Derimot regner Hydro med at det gjennom en avtale med kommunen vil bli enighet om kompenserende tiltak som Båtsfjordsamfunnet vil dra direkte nytte av. I Båtsfjord kommune satses det på t urisme og det arbeides for å utvikle Øst-Finnmark som reisemål. I de siste par årene har det også vært en økning i turisttrafikken. Studier fra utlandet viser at turister i hovedsak er positive til vindkraftverk såfremt de ikke er visuelt dominerende ved viktige turistattraksjoner. Hydro regner derfor med at en bygging av Hamnefjell vindkraftverk ikke vil få negative konsekvenser for turistnæringen i Øst-Finnmark. Kort om Hydro Hydro har sin hovedvirksomhet innenfor olje og energi og lettmetaller. Selskapet har om lag ansatte i 40 land og hadde i 2005 en omsetning på 174 milliarder norske kroner. Hydro er en av Norges største produsenter av elektrisk kraft og produserer i underkant av 10 prosent av Norges totale elektrisitetsproduksjon, i all hovedsak basert på vannkraft. Hydro arbeider med mange prosjekter for å øke kraftproduksjonen, herunder en rekke vindkraftprosjekter i Norge og utlandet. Hydro driver et pilotanlegg basert på vindkraft og hydrogen på Utsira og er medeier i Havøygavlen vindkraftverk i Måsøy kommune i Finnmark. Hydro satser betydelige beløp på forskning og investeringer innen fornybare energikilder.

12 Hydro er et energi- og aluminiumselskap med medarbeidere og virksomhet i nær 40 land. Vi er en ledende produsent av olje og gass til havs, en betydelig global leverandør av aluminium og en pioner i utviklingen av fornybare energikilder. Vårt formål er å skape mer livskraft for kundene og samfunnet som helhet. Mer informasjon Om utbyggingsplanene Om saksgangen og videre saksbehandling Konsesjonssøknaden med vedlegg Hydro Olje & Energi NVE er tilgjengelig hos kommunen N-0246 Oslo Postboks 5091 Majorstua Tlf: N-0301 Oslo Båtsfjord kommune Kontaktpersoner: Tlf: Rådhuset Marianne Paulsen Båtsfjord og Lars Nermoen

Båtsfjordfjellet vindpark. Olje & Energi

Båtsfjordfjellet vindpark. Olje & Energi Båtsfjordfjellet vindpark Olje & Energi 2 Hvorfor vindkraft? Utbygging av vindkraft øker kraftig rundt omkring i verden. I Europa har økningen i installert effekt vært om lag 20 30 prosent årlig de seneste

Detaljer

Fruknuten vindkraftverk Forhåndsmelding

Fruknuten vindkraftverk Forhåndsmelding Livskraft. 33.000 fagfolk. Energi. Samarbeid. Djerve mål. Aluminium. Grenser som flyttes. Respekt. Natur. Framsyn. Inspirasjon i 100 år. Fruknuten vindkraftverk Forhåndsmelding 2 Fruknuten vindkraftverk

Detaljer

DALBYGDA VINDKRAFTVERK.

DALBYGDA VINDKRAFTVERK. DALBYGDA VINDKRAFTVERK. Presentasjon av prosjektet med sammendrag av konsesjonsøknad og konsekvensutredning. Dalbygda Kraftsenter AS 1 Dalbygda Kraftsenter A/S ønsker å bygge et vindkraftverk i fjellet

Detaljer

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. NTE 7736 Steinkjer Vår dato: Vår ref.: NVE 200401015-35 kte/toth Arkiv: 912-513.4/NTE Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark

Detaljer

Svåheia vindkraftanlegg

Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindpark Innledning Dalane Vind AS ble etablert våren 2005 og eies av Agder Energi AS og Dalane energi IKS. Agder Energi eies av Statkraft Regional Holding AS og de 30 kommunene

Detaljer

INFORMASJON KJØLBERGET. Vindkraftverk

INFORMASJON KJØLBERGET. Vindkraftverk INFORMASJON KJØLBERGET Vindkraftverk BAKGRUNN Austri Vind DA søker om konsesjon for å bygge og drifte Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune. Planområdet er lokalisert ca. 10 km sør for Midtskogberget

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

Hydro søker med dette om forenklet konsesjonsbehandling for tiltaket Testspark på Hamnefjell vest for Båtsfjord.

Hydro søker med dette om forenklet konsesjonsbehandling for tiltaket Testspark på Hamnefjell vest for Båtsfjord. SØKNAD Forfatter(e) Sverre Trollnes Til: Norges Vassdrags- og Energidirektorat Vår dato: 2005-03-15 Vår ref.: NHT0500149 Side 1 av 11 Forenklet søknad om konsesjon for Isings Prosjekt på Hamnefjell Sammendrag:

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Kjølberget vindkraftverk

Kjølberget vindkraftverk 1 Opplegg Kort om planene som utredes Gjennomgang av funn, ulike tema: Landskap Kulturminner Friluftsliv Naturmangfold Inngrepsfrie naturområder og verneområder Støy og skyggekast Verdiskaping Reiseliv

Detaljer

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271.

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271. Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Norsk Hydro ASA Organisasjonsnummer: 914778271 Dato: Varighet: 23.11.2029 Ref: Kommuner: Åfjord Fylke: Sør-Trøndelag Side

Detaljer

Oksbåsheia vindpark. Brosjyre Juli 2006

Oksbåsheia vindpark. Brosjyre Juli 2006 Brosjyre Juli 2006 Kart over planområdet Hvorfor vindkraft Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og Hydro har begge lang erfaring med fornybar energi og satser på vindkraftutbygging. Samarbeidet mellom NTE

Detaljer

OM PLANLEGGINGSARBEIDET FOR KVITVOLA/ GRÅHØGDA VINDKRAFTVERK 3 KVITVOLA/GRÅHØGDA VINDKRAFTVERK 4. Hvorfor et vindkraftverk her? 4

OM PLANLEGGINGSARBEIDET FOR KVITVOLA/ GRÅHØGDA VINDKRAFTVERK 3 KVITVOLA/GRÅHØGDA VINDKRAFTVERK 4. Hvorfor et vindkraftverk her? 4 Innhold OM PLANLEGGINGSARBEIDET FOR KVITVOLA/ GRÅHØGDA VINDKRAFTVERK 3 KVITVOLA/GRÅHØGDA VINDKRAFTVERK 4 Hvorfor et vindkraftverk her? 4 Om Engerdal kommune 4 Om vindkraftverket 6 Litt om det tekniske

Detaljer

Raskiftet. Vindkraftverk

Raskiftet. Vindkraftverk informasjon Raskiftet Vindkraftverk Bakgrunn Austri Raskiftet DA ønsker å bygge Raskiftet vindkraftverk på vestsiden av Osensjøen i kommunene Åmot og Trysil. Behovet for fornybar kraft er stort. Et vindkraftverk

Detaljer

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Trondheim, 30.09.2014 Deres ref.: 201203315-53 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/6665 Saksbehandler: Snorre Stener Uttalelse til

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning November 2012 Austri Vind et samarbeid om å utvikle vindkraft basert på lokale ressurser og lokalt eierskap Austri Vind eies av Eidsiva Vekst,

Detaljer

kvitvola/gråhøgda vindkraftverk

kvitvola/gråhøgda vindkraftverk INf O r MASJON kvitvola/gråhøgda vindkraftverk bakgrunn Austri Kvitvola DA ønsker å bygge Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune. Behovet for fornybar kraft er stort. Et vindkraftverk på Kvitvola/Gråhøgda

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 12/339

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 12/339 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 12/339 KALLURDALSBROTET - UTREDNING AV VINDKRAFT Rådmannens innstilling: Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: TrønderEnergi Kraft AS vil selv

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no I kraft av naturen Administrerende direktør John Masvik Finnmark Kraft Finnmark Kraft AS ble stiftet i Alta 17. juni 2009. Selskapets formål er å bygge ut ny vind- og vannkraft i Finnmark, i samarbeid

Detaljer

Finnmark Skandinavias beste område for vindkraft Kan vi levere fornybar kraft til olje og gruveindustrien?

Finnmark Skandinavias beste område for vindkraft Kan vi levere fornybar kraft til olje og gruveindustrien? Finnmark Skandinavias beste område for vindkraft Kan vi levere fornybar kraft til olje og gruveindustrien? Administrerende Direktør John Masvik Agenda: Finnmark Kraft Hva er behovet i Finnmark Vindkraft

Detaljer

Vindkraft. Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010

Vindkraft. Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010 Vindkraft Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010 Kunde: SAE Vind, Zephyr as Oppdraget: Gjennomgang av erfaringer fra etablerte vindkraftverk. Intervjuer med vertskommuner.

Detaljer

Verdal kommune. Lise Toll 28. februar 2013

Verdal kommune. Lise Toll 28. februar 2013 Verdal kommune Lise Toll 28. februar 2013 E.ONs verksamhet i Norden Naturgas Biogas Vattenkraft Kärnkraft Vindkraft Värme Värmekraft Elnät Drift & Service Försäljning & Kundservice Hvorfor satser E.ON

Detaljer

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015 Hydro Energi Hydro Energi Hydro Energi har ansvaret for Hydros kraftproduksjon og den kommersielle forvaltningen av selskapets energiportefølje. Hydro er den nest

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark JournalpostID: 17/11786 Dato: 04.12.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte 19.12.2017 Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark Innledning Grenselandet

Detaljer

Guleslettene vindkraftverk sett fra Florø. guleslettene Vindkraftverk

Guleslettene vindkraftverk sett fra Florø. guleslettene Vindkraftverk Guleslettene vindkraftverk sett fra Florø guleslettene Vindkraftverk Guleslettene vindkraftverk Visualisering sett fra Nordbotnen mot sørøst Om eierne Guleslettene Vindkraft AS vil stå for driften av Guleslettene

Detaljer

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3 STYRESAK REGIONAL VINDKRAFTPLAN FOR FINNMARK 1. Innledning Finnmark fylkeskommune har utarbeidet utkast til regional vindkraftplan for Finnmark. Planen er nå på høring med høringsfrist 6. august 2012.

Detaljer

Eggjafjellet/Åsfjellet vindkraftprosjekt. E.ON Vind

Eggjafjellet/Åsfjellet vindkraftprosjekt. E.ON Vind Eggjafjellet/Åsfjellet vindkraftprosjekt E.ON Vind Oppstart av planleggingsarbeid, 2011 Selbu kommune Melding med forslag til utredningsprogram Bilde: Eggjafjellet sett fra riksvei 705 vid Granby i Selbu

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/1192-3 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Konsekvensutredninger (KU)

Konsekvensutredninger (KU) Konsekvensutredninger (KU) KU-program for vindparken av 14.10.2002 KU-program for nettilknytning av 14.10.2002 KU-program (tilleggskrav) av 25.04.2005 Landskap Landskapstype Tiltakets påvirkning av landskap,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 12/193

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 12/193 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 12/193 VINDMØLLEUTBYGGING Rådmannens innstilling: Vedlegg: Søknad datert 01.03.2012 med kartvedlegg (ekskl. vedlegg om tekniske data om

Detaljer

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677.

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Arne Olsen 22959227/aro@nve.no

Detaljer

Hamnefjell vindkraftverk

Hamnefjell vindkraftverk Hamnefjell vindkraftverk Båtsfjord kommune, Finnmark Konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Hamnefjell vindkraftverk Desember 2006 1 Innledning 1 1.1 Søknad om konsesjon for Hamnefjell vindkraftverk

Detaljer

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandlar: Ine Woldstad Sak - journalpost: 11/1761-14/5912 Plan 1131 - Reguleringssak

Detaljer

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Varighet: 1.5.2041. Ref: NVE 200703569-17

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Varighet: 1.5.2041. Ref: NVE 200703569-17 Norges vassd rags- og energidirektorat N V E Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Solvind Prosjekt AS Organisasjonsnummer: 990 898 847 Dato: 1 i MAI 2010 Varighet:

Detaljer

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41.

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41. scanergy nformasjon om planlagt utbygging av Vindøla kraftverk i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke 41. Norges Småkraftverk AS Kort om søker Norges Småkraftverk AS er datterselskap av Scanergy,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2013/6860-2 Saksbehandler: Harald Hove Bergmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Kopperå vindkraftverk med tilhørende nettilknytning

Detaljer

Rákkočearro vindpark, Berlevåg kommune - Samfunnsmessige virkninger

Rákkočearro vindpark, Berlevåg kommune - Samfunnsmessige virkninger 1 Rákkočearro vindpark, Berlevåg kommune - Samfunnsmessige virkninger Dr. Gunnar Henriksen, RF-Rogalandsforskning, Stavanger. Arbeidsnotat nr. 2005/196 Utbyggingsplanene En maksimal utbygging skal ha en

Detaljer

Anleggskonsesjon. Finnmark Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 994 345 486. Dato: 2 9 FEB2012. Varighet: 1.1.2045. Ref: NVE 200701187-118

Anleggskonsesjon. Finnmark Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 994 345 486. Dato: 2 9 FEB2012. Varighet: 1.1.2045. Ref: NVE 200701187-118 Norges vassdrags-og energidirektorat [:1[ Anleggskonsesjon Meddelt: Finnmark Kraft AS Organisasjonsnummer: 994 345 486 Dato: 2 9 FEB2012 Varighet: 1.1.2045 Ref: 200701187-118 Kommune: Båtsfjord Fylke:

Detaljer

Informasjon om planlegging av kraftutbygging i Nedre Otta

Informasjon om planlegging av kraftutbygging i Nedre Otta Informasjon om planlegging av kraftutbygging i Nedre Otta 2 Bakgrunn Opplandskraft DA og AS Eidefoss ønsker å bygge kraftverk i Nedre Otta for å øke egen produksjon av kraft, og for å bidra til den nasjonale

Detaljer

Vindkraft nasjonale interesser regionale planer

Vindkraft nasjonale interesser regionale planer Vindkraft nasjonale interesser regionale planer Gardermoen 26. oktober 2009 Harald Noreik Seniorrådgiver Avd. for regional planlegging, Miljøverndepartementet Disposisjon Mål og status for vindkraftutbyggingen

Detaljer

Davvi vindpark, Lebesby/Tana

Davvi vindpark, Lebesby/Tana Davvi vindpark, Lebesby/Tana Raggovidda vindkraftverk, som har mange fellestrekk med planområdet til Davvi vindpark. Foto: Bjarne Riesto. Informasjonsbrosjyre Mai 2017 INNLEDNING Grenselandet AS har planer

Detaljer

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Informasjonsmøter Moss kommune Nøkkeland skole 12. oktober 2015 Elnettets ulike nivåer Sentralnettet Sentralnettet eies av Statnett.

Detaljer

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 1 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 HAREIMA KRAFTVERK, SUNNDAL KOMMUNE (Reg.nr. 5818) SVAR PÅ HØRINGSUTTALELSER I FORBINDELSE

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Perspektiver på vindkraftutbygging i Norge sett fra en utbyggers side. Lise Toll 28. februar 2014

Perspektiver på vindkraftutbygging i Norge sett fra en utbyggers side. Lise Toll 28. februar 2014 Perspektiver på vindkraftutbygging i Norge sett fra en utbyggers side Lise Toll 28. februar 2014 Vindkraft Veie fordelene opp mot ulempene Regional nytte Forsyningssikkerhet Fornybar elproduksjon Demokratisk

Detaljer

Roan vindkraftverk. Roan kommune, Sør-Trøndelag. Tilleggsutredninger

Roan vindkraftverk. Roan kommune, Sør-Trøndelag. Tilleggsutredninger Roan vindkraftverk Roan kommune, Sør-Trøndelag Tilleggsutredninger August 2009 Forord Sarepta Energi AS legger med dette fram tilleggsutredninger for Roan vindkraftverk i hht krav fra NVE av 18.05.2009.

Detaljer

Karmøy vindkraftverk. Utgitt august 2006. Sammendrag av konsesjonssøknaden: Et samarbeidsprosjekt mellom Haugaland Kraft og Hydro

Karmøy vindkraftverk. Utgitt august 2006. Sammendrag av konsesjonssøknaden: Et samarbeidsprosjekt mellom Haugaland Kraft og Hydro Karmøy vindkraftverk Utgitt august 2006 Sammendrag av konsesjonssøknaden: Et samarbeidsprosjekt mellom Haugaland Kraft og Hydro 2 Vindkraftverk på Karmøy Faktiske data: Planlagt areal: rundt 9 km 2 Antall

Detaljer

NOTAT Rafossen Kraftverk

NOTAT Rafossen Kraftverk NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Per Øivind Grimsby Kopi til: Borgund Kåre Theodorsen, Agnar Firma Fork. Anmerkning Sira Kvina Kraftselskap Fra: Fitje Erlend Nettilknytning av Rafoss kraftverk Rafoss

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. Norsk Hydro ASA 0246 Oslo Vår dato: Vår ref.: NVE 200401089-32 kte/toth Arkiv: 912-513.4/Norsk Hydro ASA Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 Norsk Hydro ASA: Karmøy

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 014 015 016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. Det skal innhentes

Detaljer

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.12.14 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND HANDLINGSPROGRAM 2014

REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND HANDLINGSPROGRAM 2014 REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND 2009-2021 HANDLINGSPROGRAM 2014 Beskrivelse av planen Regional plan om vindkraft i Nordland- arealmessige vurderinger ble vedtatt av fylkestinget i 2009 (FT-sak 155/09).

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK Vedteken i kommunestyret 25.10.11, sak K 87/11. FØRESEGNER 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensa på plankartet. Utbygging av området

Detaljer

Nødvendig høyspennings apparatanlegg"

Nødvendig høyspennings apparatanlegg vassdrags- og energ idirektorat NaNorges V E Hamnefjell Vindkraft AS Postboks 1500 9506 ALTA Vår dato: 2 2 OKI2013' Vår ref.: 200701187-132 ke/mbe Arkiv: 511 Saksbehandler: Deres dato: Mathilde Berg Deres

Detaljer

E.ON Vind. Songkjølen og Engerfjellet. vindkraftprosjekter

E.ON Vind. Songkjølen og Engerfjellet. vindkraftprosjekter E.ON Vind Songkjølen og Engerfjellet vindkraftprosjekter Melding med forslag til utredningsprogram Mars 2012 Nord-Odal og Nes kommuner i Hedmark og Akershus fylker Bilde: Sæterberget fra toppen av Songkjølen.

Detaljer

BESTAND, AREALBRUK OG HABITATBRUK HOS HUBRO PÅ HØG-JÆREN/DALANE, ROGALAND Kortversjon August 2013

BESTAND, AREALBRUK OG HABITATBRUK HOS HUBRO PÅ HØG-JÆREN/DALANE, ROGALAND Kortversjon August 2013 BESTAND, AREALBRUK OG HABITATBRUK HOS HUBRO PÅ HØG-JÆREN/DALANE, ROGALAND Kortversjon August 2013 Innledning Dette er en kortfattet framstilling av den vitenskapelige rapporten Ecofact rapport 153, Hubro

Detaljer

GIR ENERGI SØRFJORD VINDPARK. Tysfjord kommune

GIR ENERGI SØRFJORD VINDPARK. Tysfjord kommune SØRFJORD VINDPARK Tysfjord kommune 12 GODE GRUNNER SØRFJORD VINDPARK VIL BIDRA TIL SAMFUNNET til at Nordkraft Vind har søkt om konsesjon for bygging av Sørfjord vindpark: Vindmålemast på Sørfjordfjellet.

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett 420 kv kraftledning Storheia-Orkdal/Trollheim Juni 2010 Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å bygge en 420 kv-kraftledning fra den planlagte

Detaljer

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke.

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke. Olje- og Energidepartementet Einar Gerhardsens plass 1 0179 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: NVE200707245-2 ktv/emb 07/81-10 560 26. september 2007 Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad

Detaljer

Vedlegg A Fastsatt Utredningsprogram

Vedlegg A Fastsatt Utredningsprogram Vedlegg A Fastsatt Utredningsprogram Austri Vind DA Merkantilvegen 2 2815 Gjøvik Vår dato: Vår ref.: NVE 201101984-65 ke/erbj Arkiv: 511 Saksbehandler: Deres dato: Erlend Bjerkestrand Deres ref.: 22 95

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012 Velkommen til NVEs møte om Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune 12. og 13. september 2012 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen, NVE NVEs saksbehandling v/ Hilde Aass, NVE Orientering om

Detaljer

Småkraft: Bygdeutvikling, kraftproduksjon eller distriktspolitikk som truer naturen? Vassdragsseminar SRN 16.04.2013

Småkraft: Bygdeutvikling, kraftproduksjon eller distriktspolitikk som truer naturen? Vassdragsseminar SRN 16.04.2013 Småkraft: Bygdeutvikling, kraftproduksjon eller distriktspolitikk som truer naturen? Vassdragsseminar SRN 16.04.2013 Presentasjon Prosjektleder Terje Engvik, Norges Bondelag Prosjekt fornybar elproduksjon

Detaljer

NVE har forelagt utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet iht. forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005 7.

NVE har forelagt utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet iht. forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005 7. Sarepta AS Agder Energi Produksjon AS Statskog SF Ulvig Kiær AS Zephyr AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200709375-87 ktn/ssa Arkiv: 611 Deres dato: 13.11.07 Saksbehandler: Siv Sannem Inderberg 22 95 94 38 Sarepta

Detaljer

Svanhovd Miljøsenter 30.mars 2005

Svanhovd Miljøsenter 30.mars 2005 Svanhovd Miljøsenter 30.mars 2005 Utbygging av Svelgfoss kraftstasjon 1904 Kraftstasjonen på Vemork var fundamentet for Hydros industrielle utvikling Vårt nåværende fokus på ny energi er en naturlig videreføring

Detaljer

KJØLBERGET VINDKRAFTVERK

KJØLBERGET VINDKRAFTVERK Melding med forslag til utredningsprogram KJØLBERGET VINDKRAFTVERK Våler kommune INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av tiltakshaver... 3 1.2 Bakgrunn for meldingen... 3 1.3 Formålet med meldingen...

Detaljer

SIKVALANDSKULA VINDKRAFTVERK

SIKVALANDSKULA VINDKRAFTVERK SIKVALANDSKULA VINDKRAFTVERK SIKVALANDSKULA VINDKRAFTVERK BAKGRUNN OG TILPASSNINGER var tidligere en del av vindkraftprosjektet Ulvarudla som var under konsesjonsbehandling i perioden 2007-2012. I Olje

Detaljer

Søknad om endring av installert effekt i vindkraftverk på Fosen

Søknad om endring av installert effekt i vindkraftverk på Fosen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Att: Arne Olsen YOUR REF./DATE: OUR REF.: PLACE/DATE: Oslo, 30. november 2015 Søknad om endring av installert effekt i vindkraftverk

Detaljer

Norsk Vind Energi AS Egersund vindpark i Eigersund kommune. Fastsetting av utredningsprogram.

Norsk Vind Energi AS Egersund vindpark i Eigersund kommune. Fastsetting av utredningsprogram. Norsk Vind Energi AS Esterveien 6 4056 TANANGER Vår dato: Vår ref.: NVE 200503299-24 kte/lsu Arkiv: 912-513.4 /Norsk Vind Energi Saksbehandler: Deres dato: 6.9.2005 Linn Silje Undem Deres ref.: 22 95 92

Detaljer

Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter

Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter Av: Håvard Bjordal Miljørådgiver, Lyse Produksjon AS Søknadsprosess Forhåndsmelding: Formål: Å informere

Detaljer

Finnmark mulighetenes fylke? John Masvik John Masvik Masvik Consulting AS

Finnmark mulighetenes fylke? John Masvik John Masvik Masvik Consulting AS Finnmark mulighetenes fylke? John Masvik John Masvik Masvik Consulting AS Agenda Finnmark Status vind prosjekter i Finnmark Hva skjedde med Falesrassa? Hva skjer videre? Viktige forhold i Finnmark Alle

Detaljer

Bremangerlandet vindkraftverk

Bremangerlandet vindkraftverk 1 Bremangerlandet vindkraftverk Bremangerlandet Vindpark AS 2 Bremangerlandet Vindpark AS Bremangerlandet Vindpark AS er eit prosjektselskap eigd av Vestavind Kraft AS og SFE Produksjon AS. Bremangerlandet

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Noen begreper NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat. Gir vindkraftkonsesjoner

Detaljer

VÅGSVÅG VINDKRAFTVERK

VÅGSVÅG VINDKRAFTVERK Kvalheim Kraft DA VÅGSVÅG VINDKRAFTVERK Kvalheim Kraft DA SFE Nett as Vågsvåg vindkraftverk sett fra Kannesteinen. Avstand til nærmeste turbin er 2,4km. På forsiden: Vågsvåg vindkraftverk sett fra Ytre

Detaljer

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è l DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 200703860 09/709 1 L MAR2011, Nord-Norsk Vindkraft AS - Sleneset vindkraftverk i Lurøy kommune - klage Innledning Norges

Detaljer

HØRING AV KONSEKVENSUTREDNING FOR MOSJØEN VINDKRAFTVERK PÅ REINFJELLET I VEFSN OG GRANE

HØRING AV KONSEKVENSUTREDNING FOR MOSJØEN VINDKRAFTVERK PÅ REINFJELLET I VEFSN OG GRANE VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Hans Gunnar Otervik Tlf: 75 10 18 09 Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 07/1294-38 HØRING AV KONSEKVENSUTREDNING FOR MOSJØEN VINDKRAFTVERK PÅ REINFJELLET I VEFSN OG GRANE Rådmannens

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

EnergiRike 2009. Kathrine Fog Bergen, 6 oktober 2009 (1) 2009-10-01

EnergiRike 2009. Kathrine Fog Bergen, 6 oktober 2009 (1) 2009-10-01 EnergiRike 2009 Kathrine Fog Bergen, 6 oktober 2009 (1) 2009-10-01 1 Hydro et overblikk Aluminium Metall Aluminium Produkter Aluminium Norges nest største eksportvare Hydro 23 000 ansatte, hvorav 6 000

Detaljer

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Eksterne kilder: International Energy Agency (IEA) Energy Outlook Endring i globalt

Detaljer

SELVÆR OFFSHORE VINDKRAFTVERK

SELVÆR OFFSHORE VINDKRAFTVERK Melding om planlegging av SELVÆR OFFSHORE VINDKRAFTVERK og tilhørende nettilknytning I TRÆNA KOMMUNE Selværflaget og Dørvær, sett fra nordvest på Selvær. (foto: Steinar S. Helland) 23.01.2009 Side 2 av

Detaljer

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane energi EKS: Steinsland vindpark i Bjerkreim kommune - fastsetting av utredningsprogram.

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane energi EKS: Steinsland vindpark i Bjerkreim kommune - fastsetting av utredningsprogram. A L Norges vassdrags-og energidirektorat N V E Agder Energi Produksjon AS Lyse Produksjon AS Dalane energi IKS Middeithuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: 2295 95 95 Telefaks: 22 95

Detaljer

Skyggekast fra vindkraftverk. Veileder for beregning av skyggekast og presentasjon av NVEs forvaltningspraksis

Skyggekast fra vindkraftverk. Veileder for beregning av skyggekast og presentasjon av NVEs forvaltningspraksis Skyggekast fra vindkraftverk Veileder for beregning av skyggekast og presentasjon av NVEs forvaltningspraksis 2 2014 V E I L E D E R Skyggekast fra vindkraftverk Veileder for beregning av skyggekast og

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Selskaps- og prosjektpresentasjon. Grunneiere Grimstad og Lillesand kommune 15 og 16. juni 2011

Selskaps- og prosjektpresentasjon. Grunneiere Grimstad og Lillesand kommune 15 og 16. juni 2011 Selskaps- og prosjektpresentasjon Grunneiere Grimstad og Lillesand kommune 15 og 16. juni 2011 1 Hvem er vi? Mange års erfaring fra vindkraftutvikling. 5 partnere med mer enn 40 års samlet erfaring fra

Detaljer

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i energilovforskriften

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i energilovforskriften Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i energilovforskriften 1. Høringsnotatets hovedinnhold Olje- og energidepartementet fremmer i dette notatet forslag til endring i forskrift

Detaljer

Melding om planlegging Digermulen Vindkraftverk Gamvik kommune, Finnmark

Melding om planlegging Digermulen Vindkraftverk Gamvik kommune, Finnmark Melding om planlegging Digermulen Vindkraftverk Gamvik kommune, Finnmark Oktober 2004 Planområdet sett fra RV 888 på toppen av Nikolasdalen. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Formål

Detaljer

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente?

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Lyse Produksjon Frank Emil Moen Avd.leder

Detaljer

PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012. Med nett og ny produksjon skal landet bygges. rsk Energiforening F d t 10/10 2012

PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012. Med nett og ny produksjon skal landet bygges. rsk Energiforening F d t 10/10 2012 rsk Energiforening F d t 10/10 2012 PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012 Med nett og ny produksjon skal landet bygges Torodd Jensen, NVE tje@nve.no Innhold Bakgrunn Status i konsesjonsbehandlingen

Detaljer

Vindkraft som grunnlag for lokal næringsutvikling i Smøla kommune! Smøla kommune

Vindkraft som grunnlag for lokal næringsutvikling i Smøla kommune! Smøla kommune Vindkraft som grunnlag for lokal næringsutvikling i! Vindkraftn Vindkraftutbygging Erfaringer/utfordringer og betydning for og næringsliv Landssammenslutninga av Norske Vindkraftr LNVK www.lnvk.no Stikkord

Detaljer

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune MERKNADSBEHANDLING Frank Martin Ingilæ Detaljregulering Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš Tana kommune Planforslag til politisk behandling. Nasjonal arealplan-id: 20252013001

Detaljer

Norsk Hydro ASA Snefjord vindpark i Måsøy kommune

Norsk Hydro ASA Snefjord vindpark i Måsøy kommune Norsk Hydro ASA 0246 OSLO Vår dato: Vår ref.: NVE 200400263-43 kte/chf Arkiv: 912-513.4/Norsk Hydro ASA Saksbehandler: Deres dato: Christian Færø Deres ref.: 22 95 94 41 Norsk Hydro ASA Snefjord vindpark

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om

Velkommen til NVEs møte om Velkommen til NVEs møte om Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk 5. oktober 2011 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen NVEs saksbehandling v/ Erlend Bjerkestrand Orientering om forslag til utredning fra tiltakshaver

Detaljer

Høgås og Elgåsen vindkraftprosjekter. E.ON Vind

Høgås og Elgåsen vindkraftprosjekter. E.ON Vind Høgås og Elgåsen vindkraftprosjekter E.ON Vind Melding med forslag til utredningsprogram Januar 2012 Marker kommune, Østfold Bilde: Elgåsen sett fra Rv21 på østsiden av Øymarksjøen. Foto: Sweco 2 Innhold

Detaljer

Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før Rune Flatby

Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før Rune Flatby Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før 2020 Rune Flatby Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i petroleumssektoren

Detaljer

Anleggskonsesion. Nord-Norsk Vindkraft AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer:

Anleggskonsesion. Nord-Norsk Vindkraft AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesion Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett: www.nve.no

Detaljer

Høringsuttalelse Sjonfjellet vindkraftverk, Nesna og Rana kommuner, Nordland fylke.

Høringsuttalelse Sjonfjellet vindkraftverk, Nesna og Rana kommuner, Nordland fylke. forum for natur og friluftsliv nordland Norges Vassdrags- og Energidirektorat Fauske 26. oktober 2013 Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo E-post: nve@nve.no Høringsuttalelse Sjonfjellet vindkraftverk, Nesna

Detaljer