Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Bydelsadministrasjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Bydelsadministrasjonen"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Bydelsadministrasjonen SAKSFRAMLEGG Sakstittel: Bekymring vedrørende elektromagnetisk stråling fra basestasjoner/mobilmaster og mulige helseeffekter Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr.: Miljø- og teknisk komite Arbeidsutvalget Bydelsutvalget /43 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: 2011/185 Utredning Kristian Juel Røysland 1 Problemstilling Bydelsoverlegen har mottatt bekymringsmelding fra Vestskrenten borettslag vedr. elektromagnetisk stråling fra basestasjoner/ mobilmaster og mulige helseeffekter. Bydelsutvalget har i møte behandlet forslag fra Krf v/ gruppeleder Hanne Hodnebrug vedr. stråling i bydelen. Med bakgrunn i dette forslaget bes bydelsoverlegen vurdere og gi råd om videre behandling av elektromagnetisk stråling i bydelen. 2 Bakgrunn 2.1 Tidligere vedtak Bydelsutvalgets behandling av forslaget til Krf v/ gruppeleder Hanne Hodnebrug vedr. stråling i bydelen. 2.2 Faktaopplysninger Bekymringsmeldingen fra Vestskrenten Borettslag Borettslaget er bekymret for helsen til beboerne pga stråling fra Nødnett og Telenor basestasjoner/mobilmaster. Det er utført målinger som viser stråling langt under grenseverdier satt av Statens Strålevern. De ønsker at føre var prinsippet skal være førende og at også stråling langt under dagens grenseverdier ikke skal aksepteres. Det vises til at det er gjort målinger tilsvarende mikrowatt pr m 2 ( 34 mw/m 2 ). Forslaget fra Krf v/ gruppeleder Hanne Hodnebrug I forslaget vises det til at de er blitt kjent med at beboere i Vestskrenten borettslag har blitt syke pga elektromagnetisk stråling gjennom Nordstrands blad Forslaget anfører stort sett

2 samme argumentene som Vestskrenten borettslag i forhold til å vektlegging av føre varprinsippet og foreslår tiltak for å redusere strålingen. Blant annet fjerne kraftige mobilmaster og installasjoner, restriksjoner for trådløse nettverk og mobiltelefonbruk i barnehager og i barne- og ungdomsskolen. Statens strålevern er myndighet i forhold til elektromagnetisk stråling Statens strålevern forvalter strålevernsloven hvor elektromagnetisk stråling omfattes og er tilsynsmyndighet på området. Formålet med strålevernsloven er å forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet. Stråleverninfo 11:09 om Basestasjoner Statens strålevern konkluderer med at slike antenner (basestasjoner) normalt er montert, vil det være svært lave nivåer på radiobølgene der vanlige ferdsel forekommer. Strålevernet har i samarbeid med de andre nordiske landenes strålevernsmyndigheter vurdert om basestasjoner innebærer noen helserisiko. Konklusjonen er at det per i dag ikke finnes vitenskapelige holdepunkter for at eksponering fra basestasjoner forårsaker negative helseeffekter, så lenge anbefalte grenseverdier fra den internasjonale strålevernkommisjonen for ikke-ioniserende stråling, ICNIRP (Internasjonal Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), ikke overskrides. Vurderingen er basert på kvalitetssikret forskning på mulige helseeffekter av slik eksponering. Statens strålevern og post- og teletilsynet har utført mange målinger, og nivåene er normalt under en tusendel av eksponeringsgrenser anbefalt av ICNIRP. ICNIRPs anbefalte eksponeringsgrenser for elektriske og magnetiske felt er frekvensavhengige og grenseverdiene er satt med stor sikkerhetsmargin. Staten strålevern opplyser også om at det er nedsatt en ekspertgruppe av helsedepartementet som arbeider med en gjennomgang av dagens kunnskap på området og som vil utarbeide retningslinjer for forvaltning av basestasjoner, bruk av trådløse nettverk og mobiltelefon mv. Spørsmål knyttet til el-overfølsomhet inngår også i dette arbeidet. Grenseverdier og måleresultat knyttet til forholdene på Vestskrenten Brl. Strålevernet har gitt oss informasjon om Post- og teletilsynets målerapport fra Vestskrenten, og høyeste målte verdi ligger på 1,0 promille av grenseverdien. Det presiseres fra strålevernets side at denne verdien er for totaleksponering, altså for summen av alle strålekilder i området. Videre informerer strålevernet at ulike frekvenser har ulik inntregningsevne i vev, og at grenseverdiene er frekvensavhengige. Nødnettet benytter frekvenser rundt 400 MHz og har en grenseverdi rundt 2 W/m2. Mobilnettet benytter frekvenser mellom MHz og har grenseverdi fra 4,5-10 W/m2 avhengig av frekvensen. Mobiltelefon langt kraftigere kilde til elektromagnetisk stråling enn basestasjoner. Når det gjelder informasjon og veiledning i forhold til elektromagnetisk stråling vises det til Statens stråleverns internettside Den største reduksjonen for elektromagnetisk stråling fås ved å: 1. Benytte fastnett istedenfor mobiltelefon. 2. Benytte håndfriutstyr til mobil. Dette tiltaket vil kunne redusere eksponeringen med en faktor på ca 1/100.

3 3. Holde mobiltelefonen vekk fra kroppen under samtale. Ved å doble avstanden mellom kropp og mobiltelefon reduseres eksponeringen med 75%. 4. Sørge for å ha god dekning (basestasjon i rimelig nærhet). Dette reduserer eksponeringen med en faktor på ca 1/ Bruke sms. Den elektromagnetiske strålingen vil med god dekning og ved bruk av handsfree kunne reduseres anslagsvis inntil 1/ sammenlignet med eksponeringen under forhold med dårlig dekning og mobilbruk uten handsfree. (Informasjon fra Lars Klæboe, Forsker, Statens strålevern pr telefon) Befaring og møte med Vestskrenten borettslag ble det holdt møte og befaring på Vestskrenten borettslag. Tilstede fra borettslaget møtte styreleder Gyro Sølvberg og styremedlem Thomas Bendixen. Med seg hadde borettslaget generalsekretær i Folkets strålevern Sissel Halmøy og måleingeniør Vidar Skipenes. For bydelsoverlegen møtte spesialkonsulent i plan- og utredning Vegard Jensen og spesialkonsulent i miljørettet helsevern Kristian J Røysland. I forkant av møtet befarte vi en av de utsatte leilighetene. Under møtet la styreleder Sølvberg frem måleresultat som er utført av Vidar Skipenes, og Postog teletilsynet. Etter dette la generalsekretær i Folkets strålevern frem sitt syn på strålingen. Målte verdier: Det er både målt på båndbredden til nødnett og GSM senderen. Det viser seg at måleresultatene er noe forskjellig, men det er målt på litt forskjellige steder. Høyeste målte verdi som er målt etter bestilling fra borettslaget er 34 mw /m 2 for frekvensen til nødnett. Denne frekvensen har grenseverdi på 2080mW/m2. 34 mw/m 2 tilsvarer 1,6 % av dagens grenseverdien. Statens strålevern opplyser at høyeste verdi målt av Post- og teletilsynet har vært tilsvarende 1 promille av grenseverdi. Dette går også frem av målerapporten som foreligger. Borettslaget har gjennomført målinger på flere steder og kan i sine målerapporter vise til måleresultat som viser høyere eksponering enn det Post- og teletilsynet kan vise til. I leiligheten som ble befart er det for eksempel fra Vidar Skipenes målt eksponering 22mW/ m 2 for frekvensen til nødnettet og 7,9 mw/m 2 for GSM 900. Summert opp tilsvarer dette 1,2 % av dagens grenseverdier. Borettslagets målerapporter verifiserer at den målte strålingen ligger lavt i forhold til dagens grenseverdier. Folkets stråleverns syn på dagens grenseverdier og mulighet for helseeffekter. Folkets strålevern er uenige i dagens grenseverdier for stråling når det gjelder langtidsstråling, og mener dagens grenseverdier kun egner seg for eksponering over korte tidsintervall. Folkets strålevern refererer også til andre helseeffekter enn bare oppvarmingseffekten som dagens grenseverdier baserer seg på. Folkets strålevern mener strålingen fører til biologiske effekter som de mener bør få betydning for fastsettelse av grenseverdier og hvordan samfunnet regulerer strålingen.

4 Generalsekretæren vitner også om observasjoner og erfaringer knyttet til elektromagnetisk stråling og hvordan dette har påvirket folks helse. Statistikk knyttet til rapporterte symptomer. I bekymringsmeldingen er det nevnt flere symptomer som menes å ha årsak i strålingen. Blant annet hodepine og søvnproblemer. Dette er symptomer som er svært vanlig i den norske befolkningen. Med utgangspunkt i levekårsundersøkelsen 2008 er det oppgitt at 9,7 % er svært plaget med hodepine, mens 33,7 % er litt plaget av hodepine. I forhold til søvnproblemer er det oppgitt at 10,7 % er svært plaget, mens hele 32,7 % er litt plaget av søvnproblemer. De symptomene som rapporteres må anses som normalt forekomne i befolkningen. Det er, med utgangspunkt i dagens viten, lite som tyder på at symptomene skyldes den elektromagnetiske strålingen i seg selv. Bydelsoverlegen støtter seg til Statens stråleverns vurderinger i forhold til helsefare og de grenseverdier som er satt. 3 Vurderinger Statens strålevern er fagmyndighet i forhold til elektromagnetisk stråling og har ansvar for å forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet. Med bakgrunn i hyppigheten av rapporterte symptomer i befolkningen er det ikke overraskende eller unaturlig å oppleve symptomer slik angitt i bekymringsmeldingen fra Vestskrenten borettslag. Det er ingenting med utgangspunkt i dagens etablerte viten som sannsynliggjør at strålingen er årsaken til symptomene som nevnes i bekymringsmeldingen. Bydelsoverlegen understreker at dersom beboere føler seg syke, er svært bekymret eller har hodeverk og søvnproblemer bør de kontakte sin fastlege og ta opp problemet der. Fastlegen vil kunne bidra til at personer med helseplager får nødvendig oppfølging og eventuell behandling. Bydelsoverlegen støtter seg til Statens stråleverns vurderinger i forhold til helsefare og de grenseverdier som er satt. Med bakgrunn i dagens retningslinjer og kunnskap ser vi derfor ingen grunn til å bekymre seg over elektromagnetisk stråling fra basestasjoner. Eksponeringen er for eksempel svært lav fra basestasjoner sammenlignet med stråling fra for eksempel egen mobiltelefon.bydelsoverlegen vil videre anmode borettslaget og andre aktører om å opptre varsomt og unngå å spre unødvendig frykt blant beboere. Når det gjelder forslaget til KrF v/ gruppeleder Hanne Hodnebrug om å innføre restriksjoner knyttet til bruk av mobiltelefon og trådløs nettverk i skolen, så vil bydelsoverlegen peke på at det er Statens stråleverns sitt ansvar å verne beboerne mot helseskadelig stråling. På den andre siden vil en restriktiv bruk av for eksempel mobiltelefon også ha en rekke positive effekter i forhold til å etablere et godt læringsmiljø generelt, redusere gruppepress overfor dem som ikke har råd til å skaffe seg mobiltelefon eller dem som ikke ønsker at barna skal gå med mobiltelefon i lomma på skolen. Fra arbeidsgivers ståsted vil det å innføre restriksjoner for bruk av mobiltelefon bidra til å øke oppmerksomheten mot arbeidet, tilstedeværelsen overfor barna osv. Når det gjelder det å fjerne eksisterende mobilmaster og andre installasjoner vil dette være vanskelig og by på store utfordringer knyttet til eier av basestasjoner og andre myndigheter. Fjerning av alle basestasjoner i bydelen vil også komme i konflikt med samfunnsnyttig anlegg som yter viktige tjenester til befolkningen.

5 Bydelen kan imidlertid følge opp nye installasjoner og vesentlig utvidelse av eksisterende anlegg i saker som forelegges for oss fra Plan- og bygningsetaten. Det vises i denne sammenheng til samarbeidsavtale mellom bydelene og Plan- og bygningsetaten, jfr punkt 4 bokstav h. Her fremgår det at bydelen får oversendt søknad om byggetillatelse og meldinger hvor bydelen skal vurdere tiltaket som helsemyndighet. På denne måten vil vi kunne følge opp anleggets plassering, og om det er vurdert alternative gunstigere plasseringer i forhold til estetikk, dekningsgrad, påvirkning av friområder og stråling ved helårsbebyggelse og der personer oppholder seg over lengre tidsintervall. Videre vil bydelsoverlegen legge til grunn at ubygger holder strålingen så lav som praktisk mulig og at den søkes redusert i takt med den teknologiske utviklingen. 4 Oppsummering/konklusjon Statens strålevern forvalter helse og miljøspørsmål knyttet til stråling. Målte verdier i fra basestasjonen på taket i Vestskrenten borettslag er lave og anses i dag ikke relevante i forhold til å fremkalle negative helseeffekter. Det betyr ikke at opplevde helseproblemer ikke er reelle, men at det høyst sannsynlig skyldes andre forhold en elektromagnetisk stråling. Fastlegen er rett instans for videre oppfølging og eventuell behandling av helseplager. Jan Hagen bydelsdirektør Marit Rognerud bydelsdirektøroverlege Kristian Juel Røysland spesialkonsulent miljørettet helsevern Kopi av uttalelse sendes til: Statens strålevern, Post og teletilsynet, Plan og bygningsetaten, Helse og velferdsetaten, og Bydelsutvalget i BSN, Vestskrenten boretslag v/ leder Gyro Sølvberg.

Mobilbruk, radiosignaler og helse

Mobilbruk, radiosignaler og helse Mobilbruk, radiosignaler og helse Mobilbruk, radiosignaler og helse. Brosjyren er utgitt av Telenor i samarbeid med NetCom og Mobile Norway i juli 2010. Mobilbruk, radiosignaler og helse Hvordan fungerer

Detaljer

Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon:

Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon: Oslo kommune Bystyrets sekretariat Saksframlegg Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon: SPORTSSTIEN 4 - BYGGESAK - KLAGE OVER RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING

Detaljer

Elektromagnetiske felt forvaltning og helse

Elektromagnetiske felt forvaltning og helse Elektromagnetiske felt forvaltning og helse Lars Klæboe forsker, PhD Statens strålevern Stavanger 05.04.2011 2 Disposisjon Generelt om elektromagnetiske felt (EMF) Lavfrekvente felt Forvaltning Helse Høyfrekvente

Detaljer

Stråling fra elektronisk kommunikasjon

Stråling fra elektronisk kommunikasjon Stråling fra elektronisk kommunikasjon En orientering fra Statens strålevern og Post- og teletilsynet Hva er stråling? I hverdagen omgir vi oss med ulike typer stråling, fra både naturlige og menneskeskapte

Detaljer

StrålevernRapport 2011:6. Radiofrekvente felt i våre omgivelser. Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz

StrålevernRapport 2011:6. Radiofrekvente felt i våre omgivelser. Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz StrålevernRapport 2011:6 Radiofrekvente felt i våre omgivelser Målinger i frekvensområdet 80 MHz 3 GHz Referanse: Sjømoen T-M 1, Lervik H 2, Heimdal P E 2, Klæboe L 1, Hannevik M 1. Radiofrekvente felt

Detaljer

MOBILTELEFON OG HELSE

MOBILTELEFON OG HELSE MOBILTELEFON OG HELSE Rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Helsedepartementet Oslo 1. april 2003. Mobiltelefon og helse. Dato: 02.05.03 Side 1 av totalt 58 Mobiltelefon og helse. Dato:

Detaljer

Informasjon om ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling og helserisiko

Informasjon om ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling og helserisiko Informasjon om ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling og helserisiko 8. juni 2011 Folkets Strålevern Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hvem er vi?... 3 1.2 Hvorfor være føre-var?... 3 1.3 Vi er ikke alene

Detaljer

Stråling fra moderne kommunikasjonsutstyr

Stråling fra moderne kommunikasjonsutstyr Stråling fra moderne kommunikasjonsutstyr Fevik 7. september 2012 Per Eirik Heimdal seksjonssjef Post- og teletilsynet Post- og teletilsynet Direktør Torstein Olsen Administrasjon Marked Nett Frekvens

Detaljer

DET DU IKKE VET. Pris kr 20,-

DET DU IKKE VET. Pris kr 20,- DET DU IKKE VET Pris kr 20,- HAR DU TENKT PÅ hva alle mobilantennene oppe på hustakene blir brukt til? Vet du hvordan de påvirker kroppen din? Vet du hva som skjer i hodet ditt når du snakker i mobilen?

Detaljer

El-overfølsomhet. Informasjon til familie og venner. www.felo.no

El-overfølsomhet. Informasjon til familie og venner. www.felo.no El-overfølsomhet Informasjon til familie og venner www.felo.no noensinne. Elektromagnetiske felt og stråling (EMF) i hverdagen Vårt miljø og våre hjem blir i økende grad fylt med elektromagnetiske felt

Detaljer

Strålevett Medlemsblad - Foreningen for eloverfølsomme

Strålevett Medlemsblad - Foreningen for eloverfølsomme Strålevett Medlemsblad - Foreningen for eloverfølsomme Utgave 2 2011 Leder - Vel møtt til Dagskonferanse Lokale nyheter - Hva er det med Rogaland? - Fullt signal fra Stavanger Medlemmers hverdag - Foreldre

Detaljer

Oppkoblede BARN. Fakta om hvordan mobiltelefoner og PC er påvirker barns helse

Oppkoblede BARN. Fakta om hvordan mobiltelefoner og PC er påvirker barns helse Oppkoblede BARN Fakta om hvordan mobiltelefoner og PC er påvirker barns helse Vi må ta risikoen på alvor for barnas skyld Bruken av trådløs teknologi har økt eksplosivt det siste tiåret, og det kommer

Detaljer

rapport 2012:3 Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis www.fhi.no

rapport 2012:3 Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis www.fhi.no rapport 2012:3 Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tel: +47-21 07 70 00

Detaljer

Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt EMF. Jan Alexander Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt

Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt EMF. Jan Alexander Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt EMF Jan Alexander Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt Hva er svake høyfrekvente EMF? Omtales ofte som radiofrekvente felt (RF felt) Tådlø Trådløs

Detaljer

Mobiltelefon og helse

Mobiltelefon og helse rapport 2003:8 Mobiltelefon og helse Rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Helsedepartementet Rapport 2003:8 April 2003 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Mobiltelefon og helse Rapport

Detaljer

Helsevirkninger av elektromagnetiske felt. Solveig Glomsrød og Ida Solheim

Helsevirkninger av elektromagnetiske felt. Solveig Glomsrød og Ida Solheim Helsevirkninger av elektromagnetiske felt Solveig Glomsrød og Ida Solheim Rapporten kan også lastes ned fra FELOs nettsted www.felo.no. Solveig Glomsrød (født 1950) er utdannet cand. oecon. og arbeider

Detaljer

Vedr.: manglende dekning for påstander på Statens stråleverns nettsider om evalueringsresultater av forskning om helseskader, Deres ref.

Vedr.: manglende dekning for påstander på Statens stråleverns nettsider om evalueringsresultater av forskning om helseskader, Deres ref. 1 Til Statens Strålevern v/ dir. Ole Harbitz ole.harbitz@nrpa.no kopi til orientering: HOD, postmottak@hod.dep.no Tone-Mette Sjømoen, avd. dir. Statens strålevern, Tone-Mette.Sjomoen@nrpa.no forskningsombud

Detaljer

Mobiltelefoner og helseskader

Mobiltelefoner og helseskader Mobiltelefoner og helseskader Gunnhild Oftedal og Anders Johnsson, Institutt for fysikk, NTNU Teknologirådets rapport 01/02 Teknologirådet Prinsens gate 18 Pb. 522 Sentrum, 0105 Oslo Tlf. 23 31 83 00 Faks

Detaljer

Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg

Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg Strålevern Rapport 2005:8 Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Saxebøl G. (Leder av arbeidsgruppa).

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Anbefalte faglige normer for inneklima

Anbefalte faglige normer for inneklima Anbefalte faglige normer for inneklima Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Folkehelsa på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet 2 Innholdsfortegnelse Forord -..... 5 Kap. 1 - Generelt om inneklima

Detaljer

Direktoratet for Nødkommunikasjon - Vestskrenten borettslag - Klage på Post- og Teletilsynets avgjørelse i ekspropriasjonssak PT sak 1103124-24-410

Direktoratet for Nødkommunikasjon - Vestskrenten borettslag - Klage på Post- og Teletilsynets avgjørelse i ekspropriasjonssak PT sak 1103124-24-410 Advokatene i OBOS medlemmer av Den Norske Advokatforening Adv. Terje Sjøvold tlf. 22865716 Post- og teletilsynet, Adv. Ivar Takle tlf. 22865617 Postboks 93, Adv. Bente Lauritzsen tlf. 22865873 4791 Lillesand

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000379-11 Arkivkode: 212.0 Saksbeh: Vigdis Malt Marøy Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 11.06.2012 Bydelsutvalget 18.06.2012

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt

Detaljer